Aiolosz: Bor szonett
Szőlőnek tiszta vére, rád szomjazom,
Szikkadt torkom, mint végtelen víznyelő
Nyitva áll néked, ó tiszta oltalom.
Bugyogó rubinnak hányszor hív költő?
Vágyak hegyein völgyet romboló mámor?
Ifjú szerelem illatos olaja,
Akinek szilaj-hű kalóza Ámor
Térképtelen óceánod tudója.
Éj-esti tolvaja női blúzoknak,
Ártatlan bűnös, gondolatlanságért.
Halk szemtanúja egy síró férfinak,
Ki azt siratja, ifjún mit elítélt.
Légy az erősíőm, hogyha elcsámborgok,
Arról az útról, amit kiválasztok.
Desatoro prikázaní milovníkov vína
1. Nikdy nepi víno na prázdny žalúdok!
2. Pred pitím vína nejedz sladké jedlá!
3. Dbaj na dodržiavanie teploty vín!
4. Víno pi vždy s rozvahou a pomaly!
5. Malými dúškami sa pomaly kochaj v jeho zamatovej chuti!
6. Ušľachtilé vína pi vždy nezmiešané!
7. Pri pití vína vždy poznaj mieru!
8. Víno chutí lepšie, ak si popri ňom aj zaješ!
9. Maj ho rád, ale Ty buď vždy silnejší!
10. Pri pití vínamaj vždy na pamäti, koľko ťažkej,
krvopotnej práce je v každom jednom jeho pohári vína!
2012
Kolíňany – Kolon
Milí priatelia dobrého vína, pestovatelia
viniča, vážení hostia,
dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov a organizačného výboru čo
najsrdečnejšie privítal na XII. Podzoborskej regionálnej ochutnávke vín, ktorá sa
organizuje v našej obci. Je to podujatie, ktoré poskytuje dobrú príležitosť na stretnutie
priateľov, známych, starších i mladších, domácich a hostí. Dáva možnosť drobným
vinohradníkom, začínajúcim vinárom, ale i veľkým pestovateľom hrozna a výrobcom
vína na výmenu skúseností a názorov. Partnerom k tomu budú chutné podzoborské
a zahraničné vína. Želám Vám príjemný degustačný zážitok!
Minulosť a súčasnosť obce Kolíňany
Obec Kolíňany je jedna z najstarších a najrázovitejších dedín Podzoborskej oblasti. Leží
13 km severovýchodne od Nitry pri zlatomoraveckej ceste pod vrchom Žibrica. Zo
spomínanej cesty sa nedá prehliadnuť románsky kostol z 11. storočia, ktorý harmonicky
zapadá do malebného prírodného prostredia, hlásajúc majestátnu históriu obce.
Naša dedina má bohatú kultúru. Ľudové zvyky a tradície, ľudové piesne, výšivky
a kolíňanské nárečie sa stali predmetom bádania mnohých etnológov. Mimoriadne
významné boli z tohto hľadiska dve výskumné cesty Zoltána Kodálya v rokoch 1906
a 1912, vďaka ktorým sa mnohé kolíňanské ľudové piesne stali vysoko oceňovanou
súčasťou národného kultúrneho dedičstva.
Podľa historikov v čase príchodu starých Maďarov tu žilo slovanské obyvateľstvo. Maďarský
etnický charakter nadobudol tento región iba postupne, medzi 10. a 13. storočím.
Naša dedina patrí medzi najstaršie obce na tomto území. Na začiatku 12. storočia patrila
do vlastníctva Nitrianskeho hradu, neskôr Zoborského kláštora. Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Colin. Spomína sa v súpise majetkov
Zoborského benediktínskeho kláštora. „Terminus de villa Colin est quaedam quercus
circumposita lapidibus et vallis. ”
O pôvode názvu obce je niekoľko teórií, z ktorých najpravdepodobnejšia tvrdí, že
názov obce Kolíňany (maď. Kolon) je odvodené od priezviska sikulského rytiera
Andrása Kolona. Potvrdzujú to aj ďalšie informácie, ktoré hovoria o tom, že naši
predkovia pochádzali z kmeňa Sikulov. Úlohou tohto kmeňa bolo chrániť lúky
a pasienky pod vrchom Žibrica pred vstupom do Nitrianskej kotliny.
Podľa údajov z obdobia 1332-1337 patrilo ku kolíňanskej farnosti 360 osôb, no po tureckej
okupácii (1576) evidujú len 50 daňovníkov. v roku 1787 evidovali v obci 80 domov a 614
obyvateľov. v súčasnosti je obývaných 450 domácností, kde žije 1500 obyvateľov.
V našej obci sa nachádza aj obecné múzeum, ktoré reprezentuje pôvodnú ľudovú
2
2012
Kolíňany – Kolon
architektúru. Je dobrým príkladom toho, ako priblížiť zvyky, tradície, hmotnú
a duchovnú kultúru našich predkov i tým najmladším generáciám.
Tradícia vinohradníctva v obci
János Sándor vo svojej knihe Kolíňany – dedina na Podzoborí píše, že už v roku 1358
občan našej obce pod menom Koloni Pető adresoval sťažnosť poslancom Nitrianskej
župy, že jeho susedia bez jeho vedomia na jeho pozemku začali vysádzať vinič.
Podľa údajov z roku 1740 bolo v obci 65 domov, v ktorých bývalo 130 rodín. Približne
60 rodín sa živilo vinohradníctvom. v tých časoch boli vinice na ploche 4 hektárov.
v súčasnosti sa pestuje u nás vinič na 12 hektároch.
V roku 1801 postavili vtedajší vinári vo vinohradoch sochu Svätého Urbana, ktorým
vyjadrili úctu patrónovi vinohradníctva. Odvtedy sa pri soche ročne organizujú
omše a litánie na počesť patróna a ochrancu vinohradov. Táto pekná tradícia sa
zachovala do dnešného dňa.
Koncom minulého storočia filoxéria celkom zničila vinič. s novou výsadbou sa začalo
po 1. svetovej vojne. Vtedy sa vysádzala málo náročná odroda Othello. V dnešnej
dobe sa táto odroda dostala takmer do zabudnutia. Majitelia vinohradov pestujú
najmä odrody Rizling, Veltlín zelený, ale skoro každý skúša aj nové odrody, napr.
Pesecká leánka, Saugvignon, Chardonnay a pod.
V roku 2010 sa zrealizovala elektrifikácia vinohradov. v rámci tejto akcie sa pripojilo 55
vinných domčekov, ktorých celkovo vo vinohradoch nájdete cca 75.
Vážení hostia,
už naši predkovia vedeli že, „márne naše namáhania bez Božieho požehnania“.
Vyprosujme si od Všemohúceho zdravú úrodu: „Prosíme Ťa, Pane, vylej svoje
požehnanie na svoj ľud, aby naša zem z Tvojej dobrotivosti vydala svoje plodiny a my aby
sme ich požívali na chválu a úctu Tvojho svätého mena. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. “
Vážený návštevník,
XII. Podzoborská regionálna ochutnávka vín Vám
ponúka vzorky nielen z Podzoborského regiónu, ale aj
z lokalít našich družobných obcí zo severo-východnej
časti Balatónu.
Verím, že sme vytvorili vhodné podmienky na ich
prezentáciu. Štrngnime si na zdravie všetkých vinárov
a pestovateľov hrozna! Na zdravie!
V mene organizátorov:
Róbert Balkó, Ing. – starosta obce
3
2012
Kolíňany – Kolon
Tisztelt borosgazdák, borbarátok,
szőlészek, kedves vendégeink,
engedjék meg, hogy a szervezőbizottság nevében nagy szeretettel és tisztelettel
üdvözöljem Önöket a XII. Zoboralji regionális borkóstolón, melynek ebben az évben
községünk ad otthont.
Bízom benne, hogy jól érzik majd magukat minálunk, hiszen ezeken a rendezvényeken
nem csak a borkóstoláson és borértékelésen van a hangsúly, hanem egyben
lehetőség van a találkozásra és barátkozásra is. A bor, mint jóbarát ideális partner
ehhez, hiszen annyi minden rejlik benne: szenvedély, nóta, munka, filozófia, jókedv,
derű, na és persze igazság. Koccintsunk hát, egészségünkre!
Kolon község múltja és jelene
Kolon, Zoboralja egyik legrégibb és legjellegzetesebb települése Nyitrától
északkeletre, a Zsibrice hegy lábánál, az Aranyosmarótra vezető főút mentén fekszik.
A főútról jól látható a falu fölötti dombra épült XI. századi temploma, mely
harmonikusan illeszkedik a festői szépségű természeti környezetbe, és joggal vonja
magára az erre utazók figyelmét, s hirdeti a község gazdag történelmi múltját. De falunk
jellegzetességét nemcsak a múltja biztosítja, hanem a néphagyományai, szokásai,
népdalai és számos régiséget megőrző, értékes nyelvjárása is. Így nem véletlen, hogy
a XIX. századtól egészen napjainkig éberen tartja a kutatók érdeklődését.
A Nyitra-vidék, beleértve Kolont is, régóta lakott terület, s a magyar honfoglalás idején
főként szláv lakosság volt itt. Magyar benépesülése a honfoglalás utáni években, a X.
századtól kezdődött el. Ez a folyamat sokáig tartott, de a XIII. században az északabbra
fekvő települések kivételével már megtelepült a magyarság, s a vidék elveszítette
szláv többségi jellegét.
A község a XII. század elején a nyitrai vár, majd a zobori kolostor tulajdona, így nem
véletlen, hogy 1113-ban a zobori apátság alapítólevelében szerepel először Colin név
alatt: „Terminus de villa Colin est quaedam quercus circumposita lapidibus et vallis. ”
Az egyik felfogás szerint nevét egy székely fejedelemtől, Kolon Andrástól kapta. Mivel
a magyar helynévadásra a személynéven alapuló elnevezési mód gyakori, alapjában véve
ez az elmélet elfogadható. Kolon személynév az ótörök qulun „csikó“ jelentésű közszóból
származik. Ez az elmélet összhangban van azzal a nézettel is, hogy Zoboralja, s így Kolon
lakói is a középkori határvédelmet biztostó gyepűőrök – székelyek, kabarok-utódai.
Az 1332-37-es pápai tizedjegyzék alapján a koloni plébániához kb. 360 fő tartozhatott
Ezzel szemben az 1576-os törökdúlás utáni adóösszeírás csupán 50 adófizető személyt
sorol fel. 1787-ben 80 házban 614 lakos élt. A jelenlegi 450 háztartásban 1500-an laknak.
4
2012
Kolíňany – Kolon
A világhírű zeneszerző, Kodály Zoltán két alkalommal, 1906-ban és 1912-ben gyűjtötte
Kolon népdalkincsét. Az őseinkról ránk maradt tárgyi néprajz értékes darabjait pedig
községünk falumúzeuma őrzi.
Szőlőművelés Kolonban
Sándor János: Kolon – Egy falu a Zoboralján könyve szerint Koloni Pető már 1358. január
26-án Nyitra vármegye közgyűlése előtt panaszt tett, hogy a birokain – az ő szomszédjai
– az ő kárára és sérelmére szőlőnyitványokat csinálnak, s ez ellen ő óvást emel.
1740-es adatok szerint a községben 65 ház állt (cca 130 család), melyből az 1751-es
adatok szerint 60 család űzi a szőlőtermelést. Az akkori feljegyzések szerint azokban
az években a szőlészetként használt terület „150 kapálásnyi“ volt, amely a mai 4
hektárnak felel meg. Jelenleg a termő szőlőterület kb 12 hektár.
A szőlő iránti megbecsülés jeleként a szőlészek 1801-ben szobrot állítottak Orbán
pápának, a szőlészek védőszentjének. Ennél a szobornál évenként egyszer litániára és
megemlékezésre kerül sor, s ez a hagyomány a mai napig megmaradt.
A múlt század végén a filoxéria teljesen elpusztította a szőlőültetvényeket. Az
újratelepítés csak az I. világháború után vett lendületet. Ekkor honosította meg
Brath Ambrus a betegségeknek ellenálló Othellót. Ekkor lett igaz a mondás: „Vinum
de Colon, a torkomon le alig tolom“. Külön megjegyzésként említem, hogy a mai
rendezvény egyik házigazdája a helyi borbarátok társulása, amely felvette a Vinum de
Colon nevet. Egyébként ma már alig találni Othellót a szőlőhegyen. Túlnyomórészt
kordonművelésű termesztés folyik és a hagyományos Rizling, Zöldveltelíni mellett
a gazdák telepítik az új fajtákat is: Peszeki leánka, Sauvignon, Chardonnay stb.
A koloni szőlőhegyen a 2010-ben végzett áramosítás keretén belül a gazdák 55 pincébe
vezették be a villamos áramot. Ezeken kívül még kb. 20 borospince van használatban.
Tisztelt Látogatónk!
Talán ennyi elég is a szóbeli ízelítőből. Kanyarodjunk vissza az idei borkóstolóra,
melyre Zoboralja falvaiból és a Kelet-Balatoni térségből érkeztek borminták. A helyi
gazdák nagy része dicsérte a 2011-es esztendőt, ezért javaslom kóstoljuk meg az
egyes bormintákat. Bízom benne, hogy a szervezőkkel méltó feltételeket tudtunk
biztosítani eme rendezvénynek, és kielégíthettük az Önök elvárásait. Amennyiben
mégsem lettek volna elégedettek, akkor azt mondják meg nekünk, de, ha tetszett
itt Önöknek Kolonban, akkor monják el barátaiknak, ismerőseiknek.
Érezzék jól magukat, koccintsuk a termelők, a szőlészek és borosgazdág egészségére
és kérjük a Mindenhatót, hogy a következő években még egészségesebb szőlőnk
teremjen és finomabb borokat ihassunk. Egészségünkre!
A szervezők nevében:
Balkó Róbert, mérnök – Kolon község polgármestere
5
Kolíňany – Kolon
2012
Organizačný výbor – Szervezőbizottság
Ing. Pócsik Štefan
Balkó František
Mgr. Balko Eugen
Balkó Juraj
Ing. Balkó Norbert
Ing. Balkó Róbert
Ballabás Tibor
Bencz Zoltán
Brath František
Gombár Ladislav
RNDr. Polyák Imrich
Sándor Ambróz
Varga Norbert
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tohto podujatia!
Köszönjük mindenkinek a szervezésben nyújtott segítséget!
Degustačné komisie – A szakmai zsüri összetétele
Odborná degustácia bola vykonaná 14. mája 2012 pod vedením Ing. Pavela Bíra.
A szakmai zsüri május 14-én értékelte az egyes mintákat Ing. Pavel Bíro vezetése alatt.
Komisia č. 1 – 1. számú bizottság: Rybárik Ľubomír ml. , Ing. (predseda),
Száraz Vendelín, Očadlík František, Ing.
Komisia č. 2 – 2. számú bizottság: Barantal Samuel, Ing. (predseda), Kraváriková Dana,
Ing. , Prof. Poláček Štefan, Ing.
Komisia č. 3 – 3. számú bizottság: Rybárik Ľubomír st. , Ing. (predseda),
Maďar Stanislav, RNDr. Varga Alexander
Komisia č. 4 – 4. számú bizottság: Komárňanský Roman, Ing. (predseda),
Križan Vladimír, PhD. Mezey Ján, Ing.
Komisia č. 5 – 5. számú bizottság: Kormančík Mário (predseda), Süttő Peter, Fiksel Marek
Komisia č. 6 – 6. számú bizottság: Kožuch Ondrej (predseda) , Szőcs Géza, Tóth Pavol, Ing.
Komisia č. 7 – 7. számú bizottság: Czakó Peter, Ing. (predseda), Czakó Jozef, Balko Juraj
Hodnotených bolo 378 vzoriek, z toho 304 bielych, 60 červených a 14 ružových.
A szakmai zsüri 378 bormintát értékelt, melyből 304 fehérbor, 60 vörösbor és 14 rozé.
Predsedovia jednotlivých komisií vo finálovom rozstrele určili víťazov v jednotlivých
kategóriach:
Az egyes bizottsági elnökök a következő minták közül választották ki a nyerteseket.
Biele vína – Fehér borok: 109, 155, 278, 156, 108, 194
Červené vína – Vörös borok: 409, 452, 464
Bolo udelených celkom 305 medailí. Összesen 305 minta volt oklevéllel értékelve.
Zlatá medaila
Arany minősítés
Strieborná medaila
Ezüst minősítés
Bronzová medaila
Bronz minősítés
33 vín / bor
120 vín / bor
152 vín / bor
88-100 bodov / pont
82 – 87,99 bodov / pont
75 – 81,99 bodov / pont
Domáci vystavovatelia sa prezentovali s 89 vzorkami vín.
A helyi bortermelők 89 bormintával vettek részt a borkóstolón.
6
Kolíňany – Kolon
2012
XII. Podzoborská regionálna ochutnávka vín
XII. Zoboralji regionális borkóstoló
SUMÁR VÝSLEDKOV – ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK
Šampión z bielých vín – Legjobb fehér bor
278
Major Attila
Klasov 34
Veltlín zelený / Zöld veltelíni
2011
Šampión z červených vín – Legjobb vörös bor
464
Dojcsán Štefan
Veľký Kýr 23
Baráth Jenő
Ladice 153
2011
Balkó Ferenc
Kolíňany 399
Bencz Zoltán
Kolíňany 534
Balkó Miklós
Kolíňany 125
Demeter András
Balatonalmádi
89. 33
88. 00
2011
86. 33
Zlato – Arany
Striebro – Ezüst
Modrý portugal / Kékoportó
2011
228
VZH
2011
Zlato – Arany
Modrý portugal rosé / Kéképortó rozé
Aurélius
Hrušky CZ
Zlato – Arany
Alibernet
Najlepšie zahraničné víno – Legjobb külföldi bor – CZ
Beneš Roman
Zlato – Arany
Veltlín zelený / Zöld veltelíni
2011
Najlepšie zahraničné víno – Legjobb külföldi bor – H
409
88. 67
88. 67
2011
Najlepšie domáce ružové víno – Legjobb hazai rozé bor
443
Zlato – Arany
Frankovka rosé / Kékfrankos rozé
Najlepšie domáce červené víno – Legjobb hazai vörös bor
432
NZ
2011
Najlepšie domáce biele víno – Legjobb hazai fehér bor
164
91. 33
Merlot
Šampión z ružových vín – Legjobb rozé bor
421
KAB
89. 67
Zlato – Arany
91. 00
Zlato – Arany
Víťazom gratulujeme!
Gratulálunk a győzteseknek!
7
Kolíňany – Kolon
2012
Biele vína – Fehér borok
ZMES BIELA – FEHÉR KEVERÉK
191 Brath Benedek
Hosťová 62
2011
88,00
Zlato – Arany
Pohranice 477
2011
84,67
Striebro – Ezüst
172 Presinszky József
Veľký Cetín 366
2011
83,00
Striebro – Ezüst
27 Hajdu Richard
Pohranice 110
2011
82,33
Striebro – Ezüst
33 Hajdu Zoltán
Pohranice 493
2011
81,67
Bronz – Bronz
177 Balkó Štefan
Kolíňany 231
2011
81,67
Bronz – Bronz
263 Suba Silvester
Čechynce 35
2011
81,67
Bronz – Bronz
104 Bene Ernő
Dol. Obdokovce
2011
81,00
Bronz – Bronz
273 Ďuriš Anton
Žitava, Vráble
2011
79,67
Bronz – Bronz
Štitáre 28
2011 NZ
79,33
Bronz – Bronz
31 Hajdu Igor
57 Kóša František, Mgr.
103 Bene Juraj
Dol. Obdokovce
2011
79,00
Bronz – Bronz
210 Spolok priateľov vína
Dol. Obdokovce
2011
79,00
Bronz – Bronz
223 Szabó Silvester
Dol. Obdokovce 255
2011
79,00
Bronz – Bronz
Kolíňany 298
2011
78,33
Bronz – Bronz
175 Čížik Daniel
Bratislava
2011
78,33
Bronz – Bronz
147 Bencz Marian
63 Bérczi Ladislav
Nitr. Hrnčiarovce
2011
78,00
Bronz – Bronz
30 Hajdu Ladislav
Pohranice 110
2011
77,67
Bronz – Bronz
48 Varga Norbert
Kolíňany 124
2011
77,67
Bronz – Bronz
62 Süttő Richard
Pohranice 355
2011
77,67
Bronz – Bronz
137 Bezányi Attila
Kolíňany 585
2011
77,67
Bronz – Bronz
217 Zeman Patrik
Dol. Obdokovce 106
2011
77,67
Bronz – Bronz
202 Bene Štefan
Pohranice
2011
77,33
Bronz – Bronz
133 Lužbeťák Štefan
Veľký Cetín
2011
77,00
Bronz – Bronz
230 Balkó Miklós
Kolíňany 125
2011 NZ
77,00
Bronz – Bronz
60 Nagy Michal
Kolíňany 361
2011
76,67
Bronz – Bronz
Kolíňany 220
2011
76,67
Bronz – Bronz
Pohranice
2011
76,33
Bronz – Bronz
209 Mészáros János
Dol. Obdokovce 46
2011
75,67
Bronz – Bronz
229 Gálik Dušan
Jelenec
2011
75,67
Bronz – Bronz
79 Dallos Viktor
Štitáre 1
2011
75,33
Bronz – Bronz
Nitr. Hrnčiarovce
2011
75,33
Bronz – Bronz
252 Polyák Tibor, Ing.
28 ZO SZZ
198 Szórad František
8
Kolíňany – Kolon
2012
56 Kóša František, Mgr.
Štitáre 28
2011 KAB
75,00
Ladice 262
2011
74,67
Hosťová 61
2011
74,00
205 Balko Jozef
Dol. Obdokovce 311
2011
74,00
224 Čery Michal
Jelenec 61
2011
73,33
106 Varga Imre
88 Darnadiová Katarína,
Mgr.
Dol. Obdokovce 317
2011
73,00
284 Gyepes Lajos
49 Gyepes Dániel
Klasov 9
2011
73,00
289 Nagy Ferdinand
Nitr. Hrnčiarovce 57
2011
71,67
214 Zeman Vlado
Dol. Obdokovce 106
2011
71,33
241 Gyepes Pavol
Dol. Obdokovce
2011
70,33
213 Süttő Štefan
Pohranice 194
2011
69,67
265 Čery Jozef
Čechynce 210
2011
68,67
283 Cigáň K.
Klasov 171
2011
68,00
290 Bányi Gábor
Kolíňany 612
2011
67,67
216 Brath Ján
Dol. Obdokovce 55
2011
66,00
281 Gyepes Zoltán
Klasov 9
2011
66,00
Bronz – Bronz
VELTLÍN ZELENÝ – ZÖLD VELTELINI
278 Major Attila
Klasov 34
2011
KAB
91,33
Zlato – Arany
43 Beták Július
Dyčka 123
2011
NZ
89,67
Zlato – Arany
164 Balkó Ferenc
Kolíňany 399
2011
89,33
Zlato – Arany
204 Bene Ladislav
Dol. Obdokovce 321
2011
88,00
Zlato – Arany
244 Száraz József
Veľký Kýr 18
2011
86,67
Striebro – Ezüst
53 Kupeček Ján
Veľký Kýr
2011
86,33
Striebro – Ezüst
94 Pindeš Daniel
Štitáre 13
2011
86,00
Striebro – Ezüst
282 Kausek Štefan
Klasov 18
2011
86,00
Striebro – Ezüst
186 Németh Zoltán
Kolíňany 524
2011
84,00
Striebro – Ezüst
29 Hajdu Ladislav
Pohranice 110
2011
83,00
Striebro – Ezüst
143 Bogár László, Ing.
Veľký Cetín 635
2011
83,00
Striebro – Ezüst
221 Gyepes František
Dol. Obdokovce 73
2011
83,00
Striebro – Ezüst
Kolíňany 213
2011
82,67
Striebro – Ezüst
Pohranice 37
2011
82,67
Striebro – Ezüst
Kolíňany 87
2011
82,33
Striebro – Ezüst
5 Balko Eugen
26 Víno Robes
237 Molnár Oszkár
BV
BV
BV
9
Kolíňany – Kolon
2012
34 Együd Koloman
Pohranice 501
2011
96 Brath Mikuláš
Hosťová 22
2011
188 Brath László
Hosťová 70
2011
288 Balkó Alexander
Nitr. Hrnčiarovce 221
2011
211 Kozla Ján
Kolíňany 603
222 Zeman Vlado
Dol. Obdokovce 106
257 Gál Dušan
Klasov 12
2011
255 Pribula Vladimír,
JUDr.
Nitra
2011
292 Balkó Ondrej
Kolíňany 124
148 Kincse László
Nitr. Hrnčiarovce
78 Polyák Jozef
Kolíňany 425
2011
93 Pindeš Daniel
Štitáre 13
2011
91 Brath Gabriel
Kolíňany 14
226 Molnár Pavol
3 Distler Peter
76 Balkó František
KAB
81,33
Bronz – Bronz
81,33
Bronz – Bronz
81,33
Bronz – Bronz
81,00
Bronz – Bronz
2011
80,67
Bronz – Bronz
2011
80,67
Bronz – Bronz
80,67
Bronz – Bronz
80,00
Bronz – Bronz
2011
79,67
Bronz – Bronz
2011
78,33
Bronz – Bronz
78,00
Bronz – Bronz
78,00
Bronz – Bronz
2011
77,67
Bronz – Bronz
Jelenec 17
2011
77,33
Bronz – Bronz
Devín
2011
77,00
Bronz – Bronz
NZ
NZ
NZ
Kolíňany 494
2011
77,00
Bronz – Bronz
162 Čepilek Ladislav
Výčapy Opat. 298
2011
76,33
Bronz – Bronz
197 Czakó Július
Nitr. Hrnčiarovce
2011
75,00
Bronz – Bronz
135 Bezányi Attila
Kolíňany 585
2011
74,33
245 Száraz Márk
Veľký Kýr 18
2011
73,33
40 Kluka Jozef
Branč 795/1
2011
73,00
70 Brath Juraj
Kolíňany 502
2011
72,67
Dol. Obdokovce 279
2011
71,33
51 Csámpay János
Branč 605/12
2011
71,00
85 Bencz József
Kolíňany 119
2011
71,00
80 Gábor Ondrej
Kolíňany 430
2011
70,33
38 Pintér Tibor
Branč 466
2011
68,33
Klasov 312
2011
68,33
71 Machata Peter
Trávnica 40
RIZLING VLAŠSKÝ – OLASZRIZLING
2011
KAB
65,33
218 Pastier Silvester
251 Valach L.
NZ
194 Lauko Michal
Čakajovce 368
2011
LZ
90,67
Zlato – Arany
24 Víno Robes
Pohranice 37
2011
BV
89,00
Zlato – Arany
10
Kolíňany – Kolon
2012
190 Brath Benedek
Hosťová 62
2011
89,00
Zlato – Arany
232 Fiksel Marek
Horné Lefantovce
2011
277 Major Attila
Klasov 34
2011
NZ
89,00
Zlato – Arany
KAB
89,00
Zlato – Arany
238 Balkó Zoltán
Kolíňany 573
189 Brath László
Hosťová 70
2011
88,33
Zlato – Arany
2011
88,00
Zlato – Arany
215 Brath Ján
249 Farkas Štefan
Dol. Obdokovce 55
2011
88,00
Zlato – Arany
Klasov 126
2011
87,00
Striebro – Ezüst
264 Suba Silvester
Čechynce 35
2011
86,67
Striebro – Ezüst
25 Víno Robes
Pohranice 37
2011
VZH
86,33
Striebro – Ezüst
220 Gyepes František
Dol. Obdokovce 73
2011
NZ
86,33
Striebro – Ezüst
240 Polyák Imre
Kolíňany 231
2011
86,33
Striebro – Ezüst
258 Gál Dušan
Klasov 12
2011
86,33
Striebro – Ezüst
267 Németh Jozef
Čechynce 402
2011
86,33
Striebro – Ezüst
275 Galaba Marek
Klasov 83
2011
86,33
Striebro – Ezüst
242 Nagy Ján
Dol. Obdokovce 249
2011
85,00
Striebro – Ezüst
32 Hajdu Zoltán
Pohranice 493
2011
BV
84,67
Striebro – Ezüst
42 Beták Július
Dyčka 123
2011
NZ
84,67
Striebro – Ezüst
138 Presinszky Milan, Ing.
Veľký Cetín 267
2011
84,67
Striebro – Ezüst
167 Hajdák Miloslav
Rišňovce 194
2011
84,67
Striebro – Ezüst
201 Bene Štefan
Pohranice
2011
84,67
Striebro – Ezüst
253 Polyák Tibor, Ing.
Kolíňany 220
2011
84,67
Striebro – Ezüst
112 Farkas Gabriel
Ladice 143
2011
84,33
Striebro – Ezüst
119 Molnár Elek
Ladice 21
2011
84,00
Striebro – Ezüst
187 Gál Balázs
Hosťová 90
2011
83,67
Striebro – Ezüst
250 Ďuriš Anton
Žitava, Vráble
2011
83,67
Striebro – Ezüst
171 Presinszky József
Veľký Cetín 366
2011
83,00
Striebro – Ezüst
287 Balkó Alexander
Nitr. Hrnčiarovce 221
2011
83,00
Striebro – Ezüst
Ladice 153
2011
82,67
Striebro – Ezüst
178 Balkó Róbert
Kolíňany 586
2011
82,67
Striebro – Ezüst
131 Lužbeťák Martin, Ing.
Veľký Cetín
2011
82,33
Striebro – Ezüst
297 Brath František, ml.
83 Baráth Jenő
KAB
NZ
Babindol 50
2011
82,33
Striebro – Ezüst
6 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
82,00
Striebro – Ezüst
8 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
10 Balko Eugen
Kolíňany 213
2010
NZ
82,00
Striebro – Ezüst
81,67
Bronz – Bronz
11
Kolíňany – Kolon
2012
126 Gregor František
Veľký Cetín 674
2011
81,67
Bronz – Bronz
212 Bányi Tibor
Kolíňany 441
2011
81,67
Bronz – Bronz
114 Süttő Péter
Ladice 8
2011
81,33
Bronz – Bronz
125 Bában Imrich
Veľký Cetín 345
2011
81,33
Bronz – Bronz
192 Brath Anton
Hosťová 128
2011
81,33
Bronz – Bronz
254 Bánovský Jozef
Nitra
2011
81,33
Bronz – Bronz
Veľký Kýr
2011
80,67
Bronz – Bronz
100 Gombár László
13 Prešinský Zoltán
Kolíňany 504
2011
80,33
Bronz – Bronz
168 Nagy Milan
Kolíňany 361
2011
80,00
Bronz – Bronz
203 Bene Ladislav
Dol. Obdokovce 321
2011
79,33
Bronz – Bronz
Kolíňany 119
2011
79,00
Bronz – Bronz
132 Lužbeťák Štefan
84 Bencz József
Veľký Cetín
2011
78,33
Bronz – Bronz
139 Szusztor József
Veľký Cetín 220
2011
78,33
Bronz – Bronz
266 Očadlík František, Ing. Čechynce 365
2011
78,33
Bronz – Bronz
130 Lužbeťák Štefan
Veľký Cetín
2011
77,67
Bronz – Bronz
154 Galgóczy László
Veľký Cetín 125
2011
77,33
Bronz – Bronz
134 Molnár Zoltán, Ing.
Štitáre 42
2011
77,00
Bronz – Bronz
99 Bencz Zoltán
Kolíňany 534
2011
76,67
Bronz – Bronz
160 Magáth Michal
Ľudovítová 72
2011
76,67
Bronz – Bronz
73 Brath František
Kolíňany 28
2011
76,33
Bronz – Bronz
74 Sádovský Jozef
Čifáre 170
2011
76,33
Bronz – Bronz
Bronz – Bronz
50 Csámpay János
Branč 605/12
2011
76,00
Nitr. Hrnčiarovce 42
2011
74,67
15 Farmadín Vojtech
Nitr. Hrnčiarovce
2011
74,33
46 Nagy Milan
Kolíňany 361
2011
95 Belány Eduard
Kolíňany 152
2011
151 Matyó Pál
NZ
74,33
74,00
185 Gregor Tibor, st.
Veľký Cetín 623
2011
72,33
145 Bogár László, Ing.
Veľký Cetín 635
2011
72,00
159 Benďák Imrich
90 Jančovič Florián
Výčapy Opat. 797
2011
71,33
Pohranice 213
2011
70,00
59 Nagy Michal
Kolíňany 361
2011
68,67
92 Jančovič Ján
Pohranice 442
2011
68,33
296 Brath František, st.
Babindol 50
2011
66,67
146 Bencz Marian
Nitr. Hrnčiarovce
2010
63,00
12
Kolíňany – Kolon
2012
RIZLING RÝNSKY – RAJNAI RIZLING
155 Kuna Peter, Ing.
1 Distler Peter
68 Kozla Vladimír
18 Ment Arpád
301 Szőcs Géza
67 Bárek Juraj
Výčapy Opat. 165
2011
Devín
Žirany 396
89,00
Zlato – Arany
2011
88,00
Zlato – Arany
2011
88,00
Zlato – Arany
86,67
Striebro – Ezüst
86,67
Striebro – Ezüst
Nitr. Hrnčiarovce
2011
Šaľa
2011
Žirany 345
2011
243 Varga Gejza, Ing.
Dol. Obdokovce 603
2011
303 Kožuch Ondrej
Kráľová n. Váhom
110 Fazekas Imrich
KAB
BV
84,67
Striebro – Ezüst
84,33
Striebro – Ezüst
2011
84,33
Striebro – Ezüst
Ladice 35
2011
83,67
Striebro – Ezüst
Pohranice 93
2011
83,33
Striebro – Ezüst
Veľký Kýr
2011
83,33
Striebro – Ezüst
Pohranice 37
2011
82,33
Striebro – Ezüst
Nitra
2011
81,67
Bronz – Bronz
72 Sádovský Jozef
Čifáre 170
2011
81,33
Bronz – Bronz
54 Prešinský Gabriel
Veľký Kýr 40
2011
81,00
Bronz – Bronz
Kolíňany 629
2011
80,67
Bronz – Bronz
Kolíňany 53
2011
80,33
Bronz – Bronz
120 Molnár Elek
Ladice 21
2011
80,33
Bronz – Bronz
295 Bányi Štefan
Kolíňany 30
2011
79,00
Bronz – Bronz
208 Gálik Péter 2.
Dol. Obdokovce 27
2011
78,33
Bronz – Bronz
149 Kincse Jozef
Nitr. Hrnčiarovce
2011
78,00
Bronz – Bronz
136 Bezányi Attila
Kolíňany 585
2011
77,67
Bronz – Bronz
66 Czakó Vavrinec
Žirany 233
2011
77,33
Bronz – Bronz
17 Ment Arpád
36 Frištyk Ladislav
272 Kazán Ladislav
22 Víno Robes
196 Czakó Róbert
102 Bene Péter
87 Takács Karol
VZH
BV
Nitr. Hrnčiarovce
2011
76,67
Bronz – Bronz
124 Szabó Jozef
Veľký Kýr 70
2011
76,33
Bronz – Bronz
65 Pajer Miloš
Žirany 413
2011
75,67
Bronz – Bronz
150 Nemes Marian
Nitr. Hrnčiarovce
2011
75,67
Bronz – Bronz
123 Szabó Norbert
Veľký Cetín 652
2011
74,67
207 Gálik Péter 1.
Dol. Obdokovce 27
2011
107 Szabó Dušan
Ladice
2011
280 Csebík a Kökényesi
Veľký Kýr
2011
72,67
219 Sándor Pál
Kolíňany 10
2011
67,00
73,33
NZ
73,00
13
Kolíňany – Kolon
2012
RULANDSKÉ BIELE – FEHÉRRULANDI
108 Fazekas Imrich
Ladice 35
2011
115 Tasáry Emil
Ladice 240
140 Presinszky József
Veľký Cetín 366
259 Gál László
117 Fazekaš Eugen
64 Brath František
NZ
90,67
Zlato – Arany
2011
89,00
Zlato – Arany
2011
88,00
Zlato – Arany
Klasov 12
2011
88,00
Zlato – Arany
Ladice 1
2011
87,33
Striebro – Ezüst
Kolíňany 450
2011
86,33
Striebro – Ezüst
144 Presinszky Tibor
Veľký Cetín 484
2011
86,00
Striebro – Ezüst
153 Galgóczy László
Veľký Cetín 125
2011
85,67
Striebro – Ezüst
173 Presinszky József
Veľký Cetín 366
2009
85,33
Striebro – Ezüst
298 Komárňanský
Roman
Veľké Zálužie
2011
85,33
Striebro – Ezüst
239 Balkó Pavol
Kolíňany 125
2011
84,67
Striebro – Ezüst
77 Polyák Jozef
Kolíňany 425
2011
83,67
Striebro – Ezüst
182 Sándor Eugen
Kolíňany 144
2011
83,33
Striebro – Ezüst
Kolíňany 501
2011
NZ
83,00
Striebro – Ezüst
231 Hodoň Juraj
Dolný Kubín
2011
NZ
81,67
Bronz – Bronz
9 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
KAB
78,67
Bronz – Bronz
293 Balkó Ondrej
Kolíňany 124
2011
75,33
Bronz – Bronz
291 Bányi Gábor
Kolíňany 612
RULANDSKÉ ŠEDÉ – SZÜRKEBARÁT
2011
64,00
75 Sándor Ambrus
269
Pintér Ernest
Branč 777
2011
304
Kožuch Ondrej
Kráľová n. Váhom
2011
NZ
VZH
NZ
82,00
Striebro – Ezüst
79,33
Bronz – Bronz
SAUVIGNON BLANC
156 Kuna Peter, Ing.
Výčapy Opat. 165
2011
NZ
88,67
Zlato – Arany
183 Sándor Eugen
Kolíňany 144
2011
KAB
82,67
Striebro – Ezüst
37 Frištyk Ladislav
Pohranice 93
2011
82,33
Striebro – Ezüst
169 Hajdák Miloslav
Rišňovce 194
2011
VZH 82,33
Striebro – Ezüst
299 Komárňanský
Roman
Veľké Zálužie
2011
82,33
Striebro – Ezüst
23 Víno Robes
Pohranice 37
2011
VZH 79,67
Bronz – Bronz
166 Hajdák Miloslav
Rišňovce 194
2011
NZ
79,33
Bronz – Bronz
247 Wine Partners
Veľký Kýr
2011
VZH 78,33
Bronz – Bronz
14
Kolíňany – Kolon
2012
97 Belány Eduard
Kolíňany 152
2011
77,33
Bronz – Bronz
76,67
Bronz – Bronz
121 Varga Peter
Ladice 81
2011
NZ
246 Pintér Ernest
Branč 777
2011
VZH 73,33
82 Baráth Jenő
Ladice 153
2011
73,00
47 Ballabáš Tibor
Kolíňany 369
2011
70,33
199 Lauko Michal
Čakajovce 368
2011
VZH 70,00
45 Nagy Milan
Kolíňany 361
2011
69,33
233 Pócsik Sándor
Čechynce 65
2011
88,67
Zlato – Arany
4 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
86,33
Striebro – Ezüst
302 Tóth Pavol
Dlhá nad Váhom
2011
86,00
Striebro – Ezüst
276 Major Attila
Klasov 34
2011
85,67
Striebro – Ezüst
179 Balkó Imre
Kolíňany 363
2011
85,33
Striebro – Ezüst
248 Farkas Štefan
Klasov 126
2011
85,00
Striebro – Ezüst
113 Farkas Gabriel
Ladice 143
2011
77,67
Bronz – Bronz
142 Presinszky László
Veľký Cetín 267
2011
76,00
Bronz – Bronz
Branč 588
2011
75,00
Bronz – Bronz
141 Presinszky László
Veľký Cetín 267
2009
75,00
Bronz – Bronz
111 Farkas Ladislav, Ing.
Ladice 121
2011
67,67
PESECKÁ LEÁNKA – PESZEKI LEÁNKA
52 Pintér Silvester
BRATISLAVSKÁ LEÁNKA
180 Gregor Tibor, st.
Veľký Cetín 623
2011
85,00
Striebro – Ezüst
174 Bogár László, Ing.
Veľký Cetín 635
2011
83,33
Striebro – Ezüst
181 Gregor Tibor, ml.
Veľký Cetín 623
2011
82,67
Striebro – Ezüst
235 Gregor Vince
Kolíňany 87
2011
75,00
Bronz – Bronz
Čakajovce 368
2011
73,00
109 Fazekas Imrich
Ladice 35
2011
88,00
Zlato – Arany
227 Beneš Roman
Hrušky CZ
2011
86,67
Striebro – Ezüst
118 Fazekaš Eugen
Ladice 1
2011
85,33
Striebro – Ezüst
122 Varga Peter
Ladice 81
2011
85,33
Striebro – Ezüst
158 Molnár Tibor
Výčapy Opat. 784
2011
84,67
Striebro – Ezüst
170 Hajdák Miloslav
Rišňovce 194
2011
84,33
Striebro – Ezüst
234 Gregor Vince
Kolíňany 87
2011
82,33
Striebro – Ezüst
200 Lauko Michal
CHARDONNAY
NZ
NZ
KAB
15
Kolíňany – Kolon
2012
163 Čepilek Ladislav
Výčapy Opat. 298
2011
Pohranice 93
2010
285 Balkó Alexander
Nitr. Hrnčiarovce 221
2009
195 Czakó Ivan
Nitr. Hrnčiarovce
2011
NZ
161 Kuna Peter, Ing.
Výčapy Opat. 165
2011
NZ
Veľký Kýr 40
2011
101 Gombár László
Kolíňany 504
128 Gregor Tamás
Veľký Cetín
270 Dojcsán Štefan
Veľký Kýr 23
2011
129 Gregorová Mária
35 Frištyk Ladislav
55 Prešinský Gabriel
81,67
Bronz – Bronz
80,67
Bronz – Bronz
80,33
Bronz – Bronz
80,00
Bronz – Bronz
79,67
Bronz – Bronz
79,33
Bronz – Bronz
2011
79,33
Bronz – Bronz
2011
78,00
Bronz – Bronz
78,00
Bronz – Bronz
NZ
NZ
Veľký Cetín
2011
77,00
Bronz – Bronz
81 Balkó František
Kolíňany 494
2011
76,67
Bronz – Bronz
41 Ballabáš Tibor
Kolíňany 369
2011
Nitr. Hrnčiarovce 221
2011
NZ
70,67
Veľké Zálužie
2011
CIB
90,33
Zlato – Arany
Nitr. Hrnčiarovce
2011
84,67
Striebro – Ezüst
286 Balkó Alexander
73,33
TRAMÍN ČERVENÝ – PIROS TRAMÍNI
300 Komárňanský
Roman
16 Ment Arpád
98 Bencz Zoltán
Kolíňany 534
2011
84,00
Striebro – Ezüst
11 Ferenczy Gábor
Alsóőrs
2011
83,00
Striebro – Ezüst
Čechynce 361
2011
80,67
Bronz – Bronz
271 Kupeček Róbert
193 Lauko Michal
Čakajovce 368
2011
VZH
80,33
Bronz – Bronz
236 VPP SPU
Nitra
2011
VZH
80,00
Bronz – Bronz
268 Németh František
Čechynce 296
2011
80,00
Bronz – Bronz
19 Kölcsei Márton, Dr.
Alsóőrs
2011
78,00
Bronz – Bronz
20 Sándor László
Alsóőrs
2011
75,33
Bronz – Bronz
261 Száraz Vendelín
Čechynce 262
2011
90,67
Zlato – Arany
7 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
86,33
Striebro – Ezüst
256 Németh Alexej
Čechynce 239
2011 KAB
86,33
Striebro – Ezüst
MÜLLER THURGAU
165 Balkó Ferenc
Kolíňany 399
2011
85,67
Striebro – Ezüst
260 Gál László
Klasov 12
2011
82,33
Striebro – Ezüst
157 Molnár Tibor
Výčapy Opat. 784
2011
81,33
Bronz – Bronz
Pohranice
2011
72,00
58 Kondé János
16
Kolíňany – Kolon
2012
PÁLAVA
89 Brath Adrián
Kolíňany 77
2011
89,00
Zlato – Arany
Pohranice 131
2011
85,00
Striebro – Ezüst
Dol. Obdokovce 255
2011
77,33
Bronz – Bronz
Devín
2011
83,00
Striebro – Ezüst
FURMINT
127 Sándor Pál
HIBERNAL
225 Szabó Silvester
KAB
DEVÍN
2 Distler Peter
262 Száraz Vendelín
44 Beták Július
Čechynce 262
2011
Dyčka 123
2011
82,33
Striebro – Ezüst
78,00
Bronz – Bronz
Veľký Kýr 23
2011
Jelenec 37
2011
79,33
Bronz – Bronz
79,33
Bronz – Bronz
Veľký Cetín 125
2011
79,33
Bronz – Bronz
2011
80,67
Bronz – Bronz
80,33
Bronz – Bronz
NZ
IRŠAI OLIVÉR
61 Veres Norbert
116 Hanzel Jozef, MUDr.
NZ
MUŠKÁT OTONEL
152 Galgóczy László
MORAVSKÝ MUŠKÁT – MOPR
86 Darnadiová Katarína, Hosťová 61
Mgr.
279 Major Attila
Klasov 34
2011
KAB
SILVÁNSKÉ ZELENÉ – ZÖLDSZILVÁNI
176 Balkó Norbert
Kolíňany 96
2011
84,67
Striebro – Ezüst
294 Bányi Štefan
Kolíňany 30
2011
82,67
Striebro – Ezüst
12 Ferenczy Gábor
Alsóőrs
2011
81,67
Bronz – Bronz
21 Sándor László
Alsóőrs
2011
77,00
Bronz – Bronz
Alsóőrs
2011
76,33
Bronz – Bronz
91,00
Zlato – Arany
CSERSZEGI FŰSZERES
EZERFÜRTŰ
14 Németh Béla
AURÉLIUS
228 Beneš Roman
Hrušky CZ
2011
105 Varga Imre
Ladice 262
2011
VZH
72,00
KADAR – KADARKA
184 Gregor Tibor, st.
39 Kluka Jozef
Veľký Cetín 623
2011
82,33
Striebro – Ezüst
Branč 795/1
2011
77,67
Bronz – Bronz
17
Kolíňany – Kolon
2012
Ružové vína – Rozé borok
ANDRÉ ROSÉ – ANDRÉ ROZÉ
403 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
85,00
Striebro – Ezüst
424 Dudás Lajos
Veľký Cetín 662
2011
83,33
Striebro – Ezüst
86,33
Striebro – Ezüst
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ – CABERNET SAUVIGNON ROZÉ
407 Ment Arpád
Nitr. Hrnčiarovce
2011
437 Süttő Péter
Ladice 8
2011
85,67
Striebro – Ezüst
419 Sándor Ambrus
Kolíňany 501
2011
NZ
85,00
Striebro – Ezüst
466 Wine Partners
Veľký Kýr
2011
VZH
83,00
Striebro – Ezüst
471 Csebík a Kökényesi
Veľký Kýr
2011
83,00
Striebro – Ezüst
Nitra
2011
81,67
Bronz – Bronz
2011
74,67
455 VPP SPU
COUVÉE ROSÉ
439 Fazekaš Eugen
Ladice 1
FRANKOVKA ROSÉ – KÉKFRANKOS ROZÉ
BV
421 Baráth Jenő
Ladice 153
2011
88,67
Zlato – Arany
404 Németh Béla
Alsóőrs
2011
85,33
Striebro – Ezüst
86,33
Striebro – Ezüst
83,00
Striebro – Ezüst
84,67
Striebro – Ezüst
MODRÝ PORTUGAL ROSÉ – KÉKOPORTÓ ROZÉ
443 Balkó Miklós
Kolíňany 125
2011
420 Brath Eugen
Kolíňany 156
2011
KAB
SVÄTOVAVRINECKÉ ROSÉ – SZENTLŐRINCI ROZÉ
428 Brath Adrián
18
Kolíňany 77
2011
Kolíňany – Kolon
2012
Červené vína – Vörös borok
ZMES ČERVENÁ – VÖRÖS KEVERÉK
412 Hajdu Igor
Pohranice 477
2011
78,00
Bronz – Bronz
433 Bencz Zoltán
Kolíňany 534
2011
78,00
Bronz – Bronz
Bronz – Bronz
441 Bencz Marian
Nitr. Hrnčiarovce
2011
76,33
413 Kóša František, Mgr.
Štitáre 28
2011
72,00
2011
69,67
451 Molnár Pavol
Jelenec 17
FRANKOVKA MODRÁ – KÉKFRANKOS
402 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
83,00
Striebro – Ezüst
454 Hodoň Juraj
Dolný Kubín
2011
82,67
Striebro – Ezüst
446 Brath Anton
Hosťová 128
2011
81,67
Bronz – Bronz
445 Gál Balázs
Hosťová 90
2011
80,67
Bronz – Bronz
414 Nagy Milan
Kolíňany 361
2011
80,33
Bronz – Bronz
425 Dudás Norbert
Veľký Cetín 215
2011
77,33
Bronz – Bronz
449 Gyepes Zoltán
Dol. Obdokovce 224
2011
75,00
Bronz – Bronz
405 Farmadín Vojtech
Nitr. Hrnčiarovce
2011
70,33
SVÄTOVAVRINECKÉ – SZENTLŐRINCI
469 Wine Partners
Veľký Kýr
2011
85,67
Striebro – Ezüst
468 Galaba Ladislav
Klasov 83
2011
81,00
Bronz – Bronz
463 Polyák Tibor, Ing.
Kolíňany 220
2011
80,33
Bronz – Bronz
401 Balko Eugen
Kolíňany 213
2011
79,33
Bronz – Bronz
457 VPP SPU
Nitra
2011
79,00
Bronz – Bronz
453 Čery Jozef
Čechynce 210
2011
78,67
Bronz – Bronz
427 Slopovská Veronika
Pohranice 330
2011
78,33
Bronz – Bronz
431 Brath Mikuláš
Hosťová 22
2011
78,00
Bronz – Bronz
415 Balko Juraj
Kolíňany 531
2011
77,67
Bronz – Bronz
Bronz – Bronz
440 Bezányi Attila
Kolíňany 585
2011
77,67
448 Holec Juraj
Cabaj Čápor 1005
2011
73,00
460 Balko Pavol
Kolíňany 125
2009
72,33
461 Balko Zoltán
Kolíňany 573
2011
72,33
472 Komárňanský Roman
Veľké Zálužie
2011
VZH
88,00
Zlato – Arany
462 Varga Gejza, Ing.
Dol. Obdokovce 603 2011
VZH
85,33
Striebro – Ezüst
CABERNET SAUVIGNON
19
Kolíňany – Kolon
2012
473 Szőcs Géza
Šaľa
2011
470 Csebík a Kökényesi
Veľký Kýr
2011
411 Víno Robes
Pohranice 37
2011
438 Süttő Péter
Ladice 8
459 Molnár Oszkár
Kolíňany 87
423 Dudás Lajos
447 Lauko Michal
84,67
Striebro – Ezüst
83,67
Striebro – Ezüst
83,33
Striebro – Ezüst
2011
81,33
Bronz – Bronz
2011
81,00
Bronz – Bronz
Veľký Cetín 662
2011
80,00
Bronz – Bronz
Čakajovce 368
2011
79,33
Bronz – Bronz
435 Varga Jozef
Ladice 90
2011
77,00
Bronz – Bronz
458 VPP SPU
Nitra
2011
Barique
75,00
Bronz – Bronz
410 Víno Robes
Pohranice 37
2011
NZ
426 Sándor Ferenc
Kolíňany 53
2011
69,33
Ladice
2011
69,00
444 Sándor Eugen
Kolíňany 144
2011
86,00
Striebro – Ezüst
416 Pajer Miloš
Žirany 413
2011
84,33
Striebro – Ezüst
456 VPP SPU
Nitra
2011
84,00
Striebro – Ezüst
474 Kožuch Ondrej
Kráľová n. Váhom
2011
87,00
Striebro – Ezüst
429 Pindeš Daniel
Štitáre 13
2011
84,33
Striebro – Ezüst
450 Čery Michal
Jelenec 61
2011
80,33
Bronz – Bronz
418 Sándor Ambrus
Kolíňany 501
2011
86,00
Striebro – Ezüst
430 Szibilla Gabriel
Kolíňany
2011
84,67
Striebro – Ezüst
Čeladice
2011
85,67
Striebro – Ezüst
464 Dojcsán Štefan
Veľký Kýr 23
2011
88,67
Zlato – Arany
465 Dojcsán Štefan
Veľký Kýr 23
2009
85,33
Striebro – Ezüst
467 Kazán Ladislav
Veľký Kýr
2011
80,00
Bronz – Bronz
Hrušky CZ
2011
89,00
Zlato – Arany
434 Szabó Dušan
ANDRÉ
Barique
KAB
71,33
ZWEIGELTREBEN
DORNFERDNER
NZ
NERONET
422 Darnadi Milan
MERLOT
NZ
CABERNET MORAVIA
452 Beneš Roman
20
Kolíňany – Kolon
2012
ALIBERNET
432 Bencz Zoltán
Kolíňany 534
2011
88,00
Zlato – Arany
436 Farkaš Ladislav, Ing.
Ladice 121
2011
85,67
Striebro – Ezüst
406 Ment Arpád
Nitr. Hrnčiarovce
2011
74,33
MODRÝ PORTUGAL – KÉKOPORTÓ
409 Demeter András
Balatonalmádi
2011
89,67
Zlato – Arany
442 Balkó František
Kolíňany 132
2011
82,33
Striebro – Ezüst
417 Brath Ferenc
Kolíňany 28
2011
70,00
Poradie samorodných odrôd
Magántermők értékelése
OTHELLO
Žirany 413
2011
1. miesto/ hely
274 Ďuriš Anton
69 Pajer Miloš
Žitava, Vráble
2011
2. miesto/ hely
206 Balko Jozef
Dol. Obdokovce 311
2011
3. miesto/ hely
2011
4. miesto/ hely
OTHELLO MODRÉ – KÉK OTHELLO
408 Hajas Gyula
Alsóőrs
Ďakujeme všetkým vinárom za doručené vzorky vín a zároveň prajeme im veľa radosti
a úspechov pri náročnej práci s vínom a vo vinohrade.
Minden szőlésznek és borgazdának köszönjük, hogy a leadott bormintáikkal
gazdagították rendezvényünket. A szőlészetben és a borkészítésben végzett
munkájukhoz erőt és egészséget kívánunk.
Organizačný výbor – Szervezőbizottság
21
Kolíňany – Kolon
2012
SPONZORI - Támogatóink
Vision IT Solutions, a. s. ,
Pribinova 25,
811 09 Bratislava, Slovensko,
Tel. : +421 (0)2 335 53 500
E-mail: [email protected]
www.visionit.sk
• Potrebujete dosiahnuť vysokú dostupnosť Vašich informačných systémov?
• Chcete konsolidovať Vaše dátové centrum?
• Potrebujete implementovať Disaster Recovery?
• Plánujete migráciu dát?
• Máte neštruktúrované dáta, ktoré chcete uložiť na správny typ diskového poľa?
• Chcete zefektívniť správu desktopov v organizácii?
• Máte radi profesionalitu?
V tom prípade máme pre Vás riešenia s víziou. Spoločnosť VISION IT Solutions, a. s.
je inovatívna slovenská IT spoločnosť, ktorá poskytuje profesionálne služby a riešenia v oblastiach ICT manažmentu, monitoringu, riešenia vysokej dostupnosti,
virtualizácie a úložísk dát najmä v prostredí komplexných dátových centier.
My vo VISION IT Solutions, a. s. veríme v silu spoločnosti postavenej na tíme profesionálov. Pridaná hodnota poskytovaná zákazníkovi je závislá na zručnostiach
nášho IT tímu. Vyškolení obchodníci, konzultanti a technickí inžinieri s dlhodobými
skúsenosťami v oblasti Informačných Technológií a riešení potrieb zákazníkov sú
pripravení odpovedať na Vaše požiadavky.
Náš tím pozostáva z uznávaných expertov, ktorí sú na IT trhu viac ako 10 rokov. Poskytujeme profesionálne riešenia „Enterprise“ úrovne v oblasti dátových centier pre
najnáročnejších zákazníkov na Slovenskom trhu. Spoločnosť VISION IT Solutions, a.
s. je schopná poskytnúť najvhodnejší hardvér, špecializované softvérové produkty,
služby a komplexné riešenia s ohľadom na dlhodobú stratégiu a víziu pre prostredia dátových centier.
Jedná sa najmä o riešenia integrujúce zariadenia NetApp (portfólio „Storage“ riešení od najmenších až po High-end diskové polia, vzdialenú replikáciu pre „Disaster
Recovery“, SAN Gateway a tiež zálohovanie a archiváciu). Využívame virtualizačné
technológie na báze produktov VMware pre konsolidáciu základnejinfraštruktúry,
pre „Business Continuity“ procesy a pre integráciu klientskych koncových bodov
– VDI. Projekty zastrešujeme aplikačným end-to-end monitoringom QUEST a dohľadovým systémom infraštruktúry z vlastnej dielne.
2012
Kolíňany – Kolon
Alter Energo, a. s.,
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, Tel. : 037-7769 203
Email: [email protected] sk, [email protected] sk
www. alterenergo.sk
Spoločnosť Alter Energo, a. s. bola založená 1. 10. 2009 s cieľom pôsobiť v segmente energetiky a elektrotechniky, a to najmä v oblasti výstavby a rekonštrukcií rozvodných zariadení všetkých napäťových úrovní, výstavby, prevádzky a servisu obnoviteľných zdrojov
elektrickej energie (fotovoltické elektrárne, bioplynové stanice, malé vodné elektrárne),
ako aj v oblasti výstavby a rekonštrukcií elektrických vedení. Spoločnosť Alter Energo, a. s.
ponúka zákazníkom kompletný servis v uvedených oblastiach, t. j. zabezpečuje realizáciu projektov bez ohľadu na to, či ide o realizáciu „na kľúč“, alebo subdodávku väčšieho
celku. Pri realizácii našich projektov sa opierame o dlhoročné odborné skúsenosti našich
pracovníkov. Aj vďaka ním portfólio spoločnosti Alter Energo, a. s. zahŕňa celé spektrum
činností od úvodného projekčného inžinieringu, cez realizáciu a uvedenie do prevádzky,
až po záručný a pozáručný servis. Spoločnosť disponuje 60 kmeňovými zamestnancami
a viac ako 40 externými zmluvnými odbornými pracovníkmi.
Tibor Ballabáš – Titrans
Levická cesta 9, 949 01 Nitra, Slovakia
Tel.: 037-7335985, 0905 252 406
Email: [email protected] sk
www. titrans.sk
Firma bola založená v roku 1995. v počiatkoch svojej činnosti poskytovala prepravu
tovaru len vozidlami do 7,5 tony. Zameriavala sa predovšetkým na štáty Európskej
únie. Postupným prispôsobovaním sa požiadavkám trhu v oblasti dopravy sa obmieňal a rozširoval vozový park a v súčasnosti všetky automobily, ktorými firma disponuje
spĺňajú najprísnejšie kritériá, ktoré sú kladené na medzinárodnú dopravu. Neskôr sa
podarilo firme získať v krajinách určitú skupinu stabilných zákazníkov, čím sa vytvorili
podmienky na založenie špedície.
Dnes možno pozorovať 2 základné línie činnosti firmy a to:
• oblasť medzinárodnej kamiónovej dopravy- v rámci MKD sa firma špecializuje
predovšetkým na vyťažovanie vlastných vozidiel na realizáciu prepráv v rámci
i mimo krajín Európskej Únie.
• oblasť zasielateľstva-špedície- poskytovanie komplexných služieb v oblasti vyťaženia
vozidiel rôznych dopravných spoločností do krajín EÚ ako i spätné vyťaženie z krajín EU.
Firma je stabilným členom združenia ČESMAD.
Taktiež spolupracujeme s tuzemskými i zahraničnými špedíciami a to predovšetkým
so špedíciami v BRD, A, CZ NL, H
23
Kolíňany – Kolon
2012
Ján Kozla
Ulica na ihrisku 603/1353, 951 78 Kolíňany
Tel.: 0904-234 123
Borbély Jozef
951 02 Pohranice
Tel.: 0905-235 969
Dodávka a montáž ÚK, voda, plyn, solár, odpad.
Firma ponúka prenájom lešenia, ich montáž
a demontáž.
Ing. Marek Száraz
Nitrianska cesta 13
941 07 Veľký Kýr
Tel.: 0903-726 914, 0911-472 687
Email: [email protected]
Výroba a predaj viničných šťepov. Afinita
podpníka s ušlachtilým viničom, omega spoj,
parafínovanie, škôlka na fólií, ochrana počas
vegetácie, normalizované triedenie.
Peter Bene
Č.629, 951 78 Kolíňany
Tel.:0907-586 635
Prieskumné vrty, vrtné práce, vŕtanie studní
Ľubomír Tichanský MATI
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037-6550 328, E-mail: [email protected]
www.mati.sk
Pohrebníctvo Astra
Kasalova 1, 949 01 NITRA
Tel.: 037-650 3565, NONSTOP: 0904 625 536
e-mail: [email protected]
Pohrebná služba ASTRA zabezpečuje kompletné
pohrebné služby ako: -vybavovanie dokladov,
prevoz aj v rámci celej EÚ, kopanie hrobu, predaj
rakiev a vencov, úprava zosnulého, kremácia,
smútočné rozlúčenie, zabezpečenie hudby.
Firma sa zaoberá predajom skla, porcelánom
a gastro potrebami. K hlavnému sortimentu
patrí úžitkové sklo, krištálové sklo, porcelán
a gastro potreby.
Okrem veľkoobchodného predaja môže náš
zákazník využiť možnosť nákupu aj v klasickom
maloobchode.
Firma pravidelne reaguje na aktuálne trendy na
trhu a snaží sa svojím zákazníkom ponúknuť čo
najviac. Ponúkané výrobky patria medzi kvalitné
a vyhľadávané nielen na slovenskom, českom
ale i zahraničnom trhu.
Zoltán Bencz
Hájik 534, 951 78 Kolíňany
Tel.: 0905-279 670
Agatch LKW Spedition
Brathovský rad č.528, 951 78 Kolíňany
Tel.: 037-6316 867, 0905-44 55 60
Email: [email protected], [email protected]
www.agatch.sk
Firma zabezpečuje výstavbu obytných budov
a rodinných domov.
Firma ponúka: zasielateľské služby, vnútroštátnu
a zahraničnú špedíciu, logistiku, skladovanie.
24
2012
Kolíňany – Kolon
Holzgater s.r.o.
Č.509, 951 78 Kolíňany
Tel.: 0940-628 457
Predmet činnosti firmy HOLZGATER, spol. s r.o.: veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi,
výroba píliarská a impregnácia dreva.
Calmit, spol. s.r.o.
Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Výrobný závod - Žirany
Tel.: 037-6927 730
E-mail: [email protected]
Spoločnosť Calmit, s.r.o. je lídrom na trhu vo
výrobe vápna, vápenného hydrátu a mletých
vápencov na Slovensku.
Strechy Brath s.r.o.
Zlatomoravecká cesta, Nitra
Tel.: 0903-212 307
www.strechybrath.sk
NATURA Kolíňany, s.r.o.
Pod Borinou 23, 951 78 Kolíňany
Tel.:0905-260 412
e-mail: [email protected]
www.naturakolinany.sk
Nerezové nádrže na víno s plávajúcim vekom
typu AIR aj OIL talianskej výroby špičkovej
kvality. Mlynkoodstopkovače ručné a elektrické.
Čerpadlá a filtre na víno.
Kvalita za výbornú cenu!
Farkas Imrich
Pohranice
Stavebná činnosť, stavebné práce HSV-PSV.
Obec Kolíňany
Nám. L. A. Aranya č.528, 951 78 Kolíňany
Tel.: 037-6316 220
Email: [email protected]
www.kolinany.eu
Stolárstvo Balko – Juraj Balko
Za humnami 531, 951 78 Kolíňany
Tel.: 0905-400 294
Email: [email protected]
www.stolarstvo-balko.sk
Rodinná firma Stolárstvo Balko vznikla v roku
1993. Zameriavame sa na zákazkovú a atypickú
výrobu z masívneho dreva.
Stavex Pánik
Výroba plastových okien
Továrenská 2109/66, 53 01 Zlaté Moravce Tel.: 037- 6421 191, 0915-958 952 e-mail: [email protected]
Predajňa Stavex - Žitavany
Topoľčianska 9, 951 97 Žitavany
Tel.: 037 - 6321 955, 0915-958 950
e-mail: [email protected]
Firma sa zaoberá s výrobou a predajom
plastových okien, kovovýrobou a predajom
stavebných materiálov.
Potraviny FRESH
Nákupné stredisko, Hlavná 122, Jelenec
Tel.: 055-685 3813
Email: [email protected]
www.freshobchod.sk
Spoločnosť prevádzkuje maloobchodná sieť
na celom území SR.
25
2012
ANTONY - Anton Brath
Družstevná 10, 949 01 Nitra
Tel.: 037-772 0414, 0905-651 678
e-mail: [email protected]
www.antony.sk
Firma vykonáva všetky druhy stavebných prác
HSV – PSV (uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
výstavbu rodinných domov s úpravou okolia
na klúč, rekonštrukciu stavieb / prestavba,
nadstavba, oprava a náter fasády, výmena
krovu a krytiny, konštrukcie zo sádrokartónu,
obklady,dlažby, plávajúce podlahy,maľby, nátery,
atď./, zateplenie budov, búracie a zemné práce,
montáž a rekonštrukcia kotolní do 12 MW).
STAVREK - Veľké Zálužie, s.r.o.
Jarocká 1250, 95135 Veľké Zálužie
Tel.: 037-6592 505, 0903-728 455
E-mail: [email protected]
www.stavrek.edb.sk
Stavebno - obchodná činnosť. Uskutočňovanie
stavieb a ich zmien. Práce stavebnými
mechanizmami.
Stavorex s.r.o.
Mostná 13, 94901 Nitra
Tel.: 037-7419 615, 037-7721 362
[email protected]
www.stavorex.sk
Firma sa zaoberá so stavebnou činnosťou:
vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
bytová výstavba, stavba ostatných budov,
klampiarstvo, stavba strešných konštrukcií
a pokrývačské práce, vnútorné stavebné práce,
obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín
obkladačské práce, maľovanie, lakovanie
a sklenárske práce, montáž, oprava, údržba vyhr.
el. zariadení a bleskozvodov.
Kolíňany – Kolon
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
inžinierska a dodávateľská činnosť
Podhájska 23, 949 01 Nitra
Telefón: 037-776 9500, 037-741 9844
Výroba pitnej a úžitkovej vody, údržba
vodovodov, výstavba vodovodov a kanalizácií.
Norbert Varga Alufenst-Tuko
Školská 151
951 78 Kolíňany
Tel.: 037-6316 216, 0907-626 058, 0905-884 538
Norbert Varga Alufenst-TUKO je firma pôsobiaca
v nákladnej doprave. Špecializuje sa na expresné
zásielky v rámci celej EURÓPY.
VF Project & Marketing s. r. o.
Gen. L. Svobodu 1860/6,
927 05 Šala - Veča
Tel.: 0903 535 216, 0907 444 859
[email protected]
www.vfpm.sk
Firma ponúka poradenstvo, externý manažment
projektov, vypracovanie projektov do fondov EU,
marketing, grafické a polygrafické služby.
Sponzori z radov obyvateľov obce:
Balko Pavol a Balko Zoltán.
Ďakujem našim sponzorom za ich podporu!
Köszönjük támogatóink hozzájárulását!
26
Download

Untitled