INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
Broj: I7l3-Xl-12
Datum: 16.09.2013. godine
Beograd, Resavska 69
Na osnovu dlana 108. Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni glasnik RS", broj
dlana22. Statutalnstituta zareumatolosiiu d ono s im
l24lI2) i
ODLUKU
O DODELI UGOVORA
u pregovaraikom postupku bez objavljivanja poziva za podno5enje ponuda
redni broj PP Xll20l3
1. Po sprovedenom pregovaradkom postupku bez objavljivanjapoziva za podno5enje ponuda,
pod rednim brojem PP XIl20l3, oblikovanog po partijama, diji je predmet nabavka dobara lekova sa pozitivne liste i lekova van liste lekova za potrebe Instituta zareurnatologiju do 31.12.
2013. godine, ugovori se dodeljuju po partijama, sledeiim ponudadima:
l.l) za Partiju 1. Lekovi koji deluju na endokrine bolesti (kortikosteroidi), ponucladu
FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3, ponuda zavedena pod brojem 17l3-XI-5
od 06.09.2013.godine na iznos 437.752,00 dinara, bez PDV-a, PDV iznosi 35.020,16 drnara,
ukupan iznos ponude 472.772,16 drnara sa PDV-om,
1.2) zz Partiju 5. Zolendronska kiselina 0,05mg/ml, lx100m1, ponudadu ADOC d.o.o. Beograd,
Milorada Jovanovida 11, ponuda zavedena pod brojem 17l3-XI-6 od 09.09.2013.godine na iznos
197.232160 dinara bez PDV-a, PDV iznosi I5.778,6Idinara, ukupan iznos ponude 237.0II,21
dinara sa PDV-om
2. Ovu Odluku objaviti u roku od 2 (dva) dana od dana dono5enja na Portalu javnih nabavki i
internet stranici i dostaviti ponudadima u roku od 3 (tri) dana od dana dono5enja.
ObrazloZenje
Institut za reumatologiju, kao indirektni korisnik budZetskih sredstava,odlukom direktora, br.
l7l3-XI-l oa 30.08.2013. godine, pokrenuo je pregovaradki poslrpak javne nabavke dobara lekova sa pozitivne liste i lekova van liste lekova, bez objavljivanja poziva za podno5enje
ponuda, redni broj nabavke PP XI|20I3, oblikovan po partijama, za potrebe Instituta za
reumatologiju do 3I.12.2013. godine.
Pregovaradki postupak bez objavljivanja poziva za podno5enje ponuda za javnu nabavku
dobara - lekova sa pozitivne liste i lekova van liste lekova, oblikovan u partije, pokrenut je u
skladu sa dlanom 36.stav 1. tadka I. Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni glasnik RS", br.
12412012), kojim je propisano da narudilac moLe sprovoditi pregovaradki postupak bez
objavljivanjapoziva za podno5enje ponuda, ako u otvorenom, odnosno restriktivnom postupku
nije dobio nijednu ponudu, odnosno nijednu prijavu ili su sve ponude neodgovarajuie, pod
uslovom da se prvobitno odreden predmet javne nabavke i uslovi za ude56e u postupku, tehnidke
specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju. Institut za reumatologiju je prethodno
sproveo otvoreni postupak javne nabavke, sa oznakom OP II|20I3, diji predmet je bila nabavka
dobara-lekova sa Liste lekova, lekova van liste lekova i sanitetskog i medicinskog potro5nog
materijal oblikovan u 43 partije.Za Sest (6)partija nije dostavljena nijedna ponuda i to
opravdava primenu pregovaradkog postupka bez objavljivanj a poziva za podnoSenje ponuda u
skladu sa dl.36.stav 1. tadka L\ Zakona o iavnim nabavkama ("SluZbeni elasnik RS" broi
r24t12).
Predmet pregovaradkog postupka je sukcesivna nabavka dobara - lekova sa pozitivne liste i
lekova van liste lekova, za potrebe Instituta za reumatologiju u 2013. godini, oblikovan u 6
(Sest) partija i to:
Partija 1. Lekovi koji deluju na endokrine bolesti ( kortikosteroidi )
- Procenjena vrednost ove partije je 440.516,00 dinara,bez PDV-a;
Partija 2. Lekovi koji deluju na bolesti metabolizma i ishrane
- Procenjena vrednost ove partije je 100.895,40 dinara, bez PDV-a;
Partija 3. Dermatici
-Procenjena vrednost ove partije je 30.575,00 dinara, bez PDV-a;
Partija 4. Gliceriltrinitrat, rastvor za injekciju lmg
-Procenjena vrednost ove partije je 1.086,00 dinara, bez PDV-a;
Partija 5. Zolendronska kiselina 0.05mg/ml, 1x100ml
-Procenjena vrednost ove partije je 200.976,60 dinara,bezPDY-a;
Partija 6. Lekovi van liste lekova
-Procenj ena vrednost ove partij e j e 1 1 .3 1 0,40 dinara, bez PDV-a;
Naziv i oznaka iz op5teg rednika nabavki zapartije od broja 1 do 6 oznaka je 33600000.
je Planom nabavki Instituta za reumatologiju za 2013. godinu a
sredstva za predmetnu javnu nabavku predvidena su u Finansijskom planu Instituta za
reumatologrju za 2013 . godinu, konto broj 78 1 000.
Institut za reumatologiju objavio je ObaveStenje o pokretanju pregovaradkog postupka, sa
brojem PP XIl20l3 i Konkrnsnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i intemet stranici
Instituta dana 30.08.2013. godine. Komisija je utvrdila da su blagovremeno, tj. do dana
09.09.2013. godine do 12,30 sati primljene dve (2) ponude sledeiih ponuilada:
Predmetna nabavka predvidena
Red.
Broj i datum
priiema ponude
I
06.09.2013.g
Naziv ponuclada
FARMALOGIST d.o.o.
Beograd, Mirijevski bulevar
2
17/3-Xr-6
09.09,2013.g
ADOC d.o.o.
Beograd, Milorada Jovanoviia
broi
17l3-xI-5
sat pnspeca
13,20h
3
07,45h
11
Postupak otvaranja ponuda voden je u Institutu zarcunratologiju, na dan 09.09.2013.godine, sa
podetkom u 13,00 sati kome je prisustvovala i ovlaSieni predstavnik ponudada " ADOC" d.o.o.
rz Beograda, Milorada Jovanovida 11. Zapisnik o otvaranju'-ponuda br 17l3-XI-7 od
09.09.2013.godine, kao i Zapisnik o pregovaranju je dostavljen ponudadima.Neblagovremenih
ponuda, na dan 09.09.2013. godine, nije bilo.
Ponudena cena i ostali podaci iz ponude koji su odredeni kao elementi kriterijuma:
l.Ponudad: FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3
Naziv ponuctada
Redni broj i
naziv partrje
FARMALOGIST
Partija br. 1
Lekovi koji
deluju na
endokrine
d.o.o. Beograd,
Mirijevski bulevar
a
MB:17408933
PIB:100270693
Odgovorno
lice:Mr ph Silvana
DLudLevrC
bolesti (
kortikosteroidi)
CENA, U
dinarima
bez PDV-a
ROK
PLACANJA
437.752,00
47 danaod
dana prijema
fakture
ROK
ISPORUKE
CENA, u
dinarima
sa PDV-om
472.772,t6
i
dan
2.Ponudad: ADC tC d.o.o. Beosrac
Naziv
ponuclada
Redni broj i
naziv partije
CENA, U
dinarima
bez PDV-a
ROK
PLACANJA
ROK
ISPORUKE
197.232,60
46 dana od
dana prijema
1 dan
ADOC d.o.o.
Beograd,
Milorada
Jovanovi6a 1 1
MB:07530196
PIB:100042265
Odgovomo
lice:Miodrag
CENA, U
dinarima
sa PDV-om
273.01t,21
Partija br. 5
Zolendronska
kiselina
fakture
0,05mg/ml,
1x100ml
Mitii
je otvaranju ponuda i udestvovala
utvrdeno da ponudad ostaje pri svojoj ponudi za ow
rok plai,anja i rok isporuke i da je to konadna ponuda
OvlaS6eni predstavnik ponudada ADOC d.o.o., prisustvovala
u neposrednom pregovaranju kojim je
partiju, da se ne menja navedena cena,
ADOC d.o.o.
Nakon sprovedene strudne ocene ponuda Komisija je utvrdila da su dostavljene po jedna ponuda
zaPartiju 1. i Partiju 5. i da su dostavljene ponude prihvatljive.
Institut zarcumatologiju je, u skladu zaZakonom o javnim nabavkama objavio Obave5tenje o
pokretanju pregovaradkog postupka, sa brojem PP XIl20l3, kao i Konkursnu dokumentaciju na
Portalu javnih nabavki i intemet stranici Instituta, dana 30.08 ,2013. godine, kojim je obezbedio
transparentnost postupka i nije ogranidio konkurenciju.
Komisija za javnu nabavku, sa brojem PP XIl20l3, sadinila je Izvestaj o strudnoj oceni ponuda
br, 17l3-XI-t 1 i predloLila direl<toru da donese odluku o dodeli ugovora po partijama sledeiim
ponuitadimarto za:
1) Partiju 1. Lekovi koji deluju na endokrine bolesti ( kortikosteroidi ), ponudadu
FARMALOGIST d,o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3, na iznos 437.752,00 dinara, bez PDV-a
2)Parfiju 5. Zolendronska kiselina 0,05mg/m1, 1x100m1, ponudadu ADOCd.o.o.Beograd,
Milorada Jovanoviia 1 1" na iznos 197 .232.60 dinara. bez PDV-a.
Na osnovu navedenog, donetaje odluka kao u izreci.
Pouka o praYnom leku: Protiv ove odluke ponudad moZe podneti zahtev za zaititu prava u roku od
10 (deset) dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki.
Odluku dostaviti:
- Ponudadima
-Odelj enj u za pravne poslove
- Odeljenju za ekonomske poslove
- Arhivi
Download

O DODELI UGOVORA ObrazloZenje