BOSNA I HERCEGOVINA
6OCHA u XEPqETOBIIHA
MINISTARSTYO
KOMUNIKACIJAI PROMETA
KOMY
HI4KAUNJA
14TPAHCNOPTA
MAHilCTAPCTBO
B O S N I A A N DH E R Z E G O V I N A
ANDTMNSPORT
MINISTRY
OFCOMMUN|CATIONS
l15
Broj:0l-04-l6-3-543-1
godine
16.03.201
5.
Sarajevo,
Na osnovudlana69. stav (2) tadkae), dlana70. st. (1), (a) i (6) Zakonao javnim nabavkama
(,,SluZbeni
glasnikBiH*, broj 39/14)i na osnovuZapisnikao ocjeniponudabroj 04-16-3-543godine,u postupkujavne nabavkekompjuterskogmaterijalaza potebe
6/15 od 12.03.2015.
Ministarstvakomunikacijai prometaBosnei Hercegovine,ministarkomunikacijai prometa
donosi
ODLUKU
o poni5tenjupostupkajavnenabavke
Clan 1.
Poni5tavase postupakjavne nabavke kompjuterskogmaterijala za potrebe Ministarstva
komunikacijai prometaBosnei Hercegovine.
Clan2.
poslove.
ZarealizacijuoveOdlukezad:ulujeseOdsjekza finansijsko-materijalne
itan 3.
koji su
i dostavljase svim ponudadima
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja
udestvovaliu postupkujavne nabavke.
ilan 4.
Ova Odluka se objavljuje na web-straniciMinistarstvakomunikacijai prometaBosne i
koji su udestvovaliu postupku
Hercegovineistowemenosa upu6ivanjemodlukeponudadima
javnenabavke.
Obruzloienje
Postupakjavnenabavkekompjuterskog
materijalapokrenutjeOdlukomo pokretanjupostupka
javnenabavkekompjuterskog
materijalazapotebe Ministarstvakomunikacijai prometaBosne
od
i Hercegovinei imenovanjuKomisijeza provodenjejavne nabavkebroj: 0l-04-16-3-543115
godine,i provedenje putemkonkurentskog
19.02.2015.
zahtjevaza dostavuponuda.
vrijednostjavnenabavkebezPDV-aiznosido 36.752,14KM.
Procijenjena
poslatoi objavljenona Portalujavnihnabavki
Obavije5tenje
o nabavcibroj 1236-7-l-5-3-4115
26.02.2015.
eodine.
Trg Bosnei Hercegovine
l/IV,71000 Sarajevo,
tel: +38733 284750,fu<:+38733 284751
Tpr Eocnen XepueroanuelAV, 71000Capajero,ren: +38733 284 750,$akc: +38733 284 751
http://www.mkt.gov.ba
Istovremenosa slanjemobavje5tenja
na Portaljavnihnabavki,konkurentskizahtjevza dostavu
ponudaproslijedenje sljede6imponudadima:
- AVACOM GROUPd.o.o.Mostar
- EXCLUSM d.o.o.PJ Sarajevo
- PRIMAPROM d.o.o.Banja Luka
Na osnovuobavje5tenja
na Portalujavnihnabavki,konkurentskizahtjevza dostaw ponudaje
preuzelosedamponudadai to R&s d.o.o.vogosia, IMTEC d.o.o.sarajevo,ptgrtRor,ek
d.o.o.Jablanica,
GOPITRADEd.o.o.Bijeljina,PLAN PLUSd.o.o.Zenica,INTER-coM d.o.o.
Zenica,DIGITARIJA d.o.o.Sarajevo.
R9k za dostavuponudaje.bio 12.03.2015.
godinedo 10:30 sati, a otvaranjeponudaje
obavljenoisti danu I l:00 sati.
Komisija za predmetnujavnu nabavku(u daljem tekstu:Komisija) dostavilaje rukovodiocu
ugovomogorganaZapisniko ocjeniponudasapreporukomo poni5tenjupostupkanabavkebroj
04-l 6-3-543-6/| 5 od 12.03.201
5. sodine.
U postupkuocjene ponuda utvrdenoje da je Komisija blagowemenoi pravilno izvrSila
otvaranjeponudai ocjenuprispjelih ponuda,o demuje sadinilaodgovaraju6ezapisnike,u
kojimaje konstatovano
sljedede:
- daje ukupanbroj pristiglihponuda2 (dva).
- da sublagowemenozaprimljene2 (dvije)ponude.
- da nije bilo neblagovremeno
zaprimljenihponuda.
- daje neprihvatljivaponudaponudada
,,EXCLUSNE..d.o.o.Zenica
- da je ponuda ponuilaia
d.o.o.Vogo5daprihvatljiva, ali je cijenaponudeznatno
"R&S"
veia od osiguranihsredstava
za predmetnunabavku.
Naime, u postupkupredmetnenabavkenesumnjivoje utvrdenoda je cijena prihvatljive
ponudeznatnoveia od osiguranihsredstava
za predmetnunabavku,dime su se stekli zakonski
uslovi za poniStenje
postupkajavnenabavke.
Iz-navedenih
razloga,primjenomdlana69. stav(2) tadkae) zakonaojavnimnabavkama,
odludenojekao u dispozitivuove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protivove odluke moZese izjavitiZalb4najkasnijeu roku od 5 (pet)danaod danaprijema.
a\6
.:
Dostavljeno:
l. R&S d.o.o.Vogo5ia,
2. EXCLUSIVEd.o.o.Zenica,
3. Komisiji zajavnu nabavkukompjuterskog
materijala
4.0t,02,03,04/3,
5. a/a.
.",
Download

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompjuterskog