R A D I O I T E L E V I Z I J AF E D E R A C I J E
BOSNE I HERCEGOVINE
ODJEL RTV TAKSE
ru
RADIOAND TELEVISION
OF FEDERATION
OF
BOSNIAAND HERZEGOVINADEPARTMENTOF RADIOAND TV TAX
Oglas za prijem inkasanata/kontrolora
RadiotelevizijaFederacijeBiH, odjel RTV takseraspisujeoglas za prijem
spoljnih saradnika
(inkasanta/kontrolora)
koji ie raditi na poslovimanaplateRTV takse i kontrole posjedovanja
RTV prijemnika.
l. 70 izvrsilaca- na teritoriji
Federaciie
Bosnei Hercegovine
t
"
Potrebni uslovi:
o SSS
o Odgovornosti savjesnostpri obavljanjuposlova
o Motiviranosti fleksibilnost
o lzralenekomunikacijskei pregovaradke
sposobnosti.
Svi zainteresovani
mogu seprijaviti putem:
-e maila:[email protected],
[email protected],
[email protected]
- telefona:033/455-109,033/455-442.
- Na adresu:RadiotelevizijaFederacije,BulevarMeSe
Selimoviia 12, 71000 Sarajevo,
Odjel RTV takse,sa naznakomza konkurs.
Konkursostajeotvoren30 danaod danaobjave.
R A D I O T E L E V I Z I J AF E D E R A C I J EB O S N E I H E R C E G O V I N E , R A D I O
A N D T E L E V I S I O NO F T H E F E D E R A T I O N
O F E O S N / A A N D H E R Z E G O y l N 4 , B u t e v aM
r e s e S e t i m o v i c a1 2 , 7 1 Q O O
SARAJEVO
Tel +36733464-g6t
Download

Oglas za prijem inkasanata/kontrolora - RADIO