Program odměn za nahlášení softwarového pirátství
Děkujeme Vám, že se obracíte na protipirátskou organizaci BSA | The Software Alliance (dále jen
„BSA“) a jste ochoten/a poskytnout informace o nelegálním užívání či distribuci počítačových programů
členů BSA.
Níže naleznete pravidla a podmínky, za kterých BSA odměňuje oznamovatele. Tato pravidla a podmínky
mají pouze obecně vysvětlit systém odměn BSA, nejsou jakýmkoliv veřejným příslibem, návrhem
smlouvy ani závaznou nabídkou.
V případě, že poskytnete BSA informace o porušování autorských práv spolu s příslušnou žádostí o
odměnu, budete kontaktován/a zástupcem BSA za účelem písemného sjednání podmínek výplaty Vaší
odměny.
1. Za podmínek stanovených níže budete oprávněn/a získat 10 % z peněžní částky náhrady škody
zaplacené tím, kdo porušil autorská práva (dále jen „Povinný“), na jehož porušování autorských
práv jste nás upozornil/a, (do této částky se nezapočítávají žádné náklady na právní zastoupení ni
jiné náklady uhrazené Povinným). Maximální výše odměny činí 300 000 Kč (tři sta tisíc korun
českých). BSA neodpovídá a neuhradí žádné náklady, které Vám vznikly v rámci spolupráce s
BSA.
2. V případě, že informace vedoucí k úhradě náhrady škody byly získány od více oznamovatelů
(zdrojů), odměna bude rozdělena mezi takovéto oznamovatele rovným dílem.
3. Odměna bude vyplacena za předpokladu, že informace, které nám poskytnete, povedou k právním
krokům a řízením (trestním či občanským), která potvrdí, že Povinný porušoval autorská práva k
počítačovým programům členů BSA. Jakákoliv odměna je splatná až poté, co je příslušná částka
plně připsána na účet BSA Vámi nahlášeným Povinným dle příslušného rozsudku, či dohody o
náhradě škody za porušování autorských práv (bez nákladů na právní zastoupení placených
Povinným).
4. Odměna je splatná pouze v souvislosti s peněžní náhradou škody uhrazenou Povinným za
porušování autorských práv; žádná odměna nebude hrazena z legalizačních nákupů Povinného,
nebo v souvislosti s nimi, ani s jinými peněžními či nepeněžními investicemi či náklady
vynaloženými Povinným za účelem získání práva užívat počítačové programy jakéhokoli člena
BSA.
5. Jste povinen/na být v souvislosti s oznámením k dispozici BSA, jejím zástupcům a státním
orgánům, pokud to bude nezbytné za účelem poskytnutí nezbytných důkazů či asistence, která by
byla odůvodněně ze strany BSA, jejích zástupců a státních orgánů požadována. Zejména
poskytnete písemné potvrzení Vámi předkládaných informací a důkazů.
6. Veškeré informace vztahující se k této věci budete udržovat v tajnosti, pokud se tyto informace
nestanou veřejně známými, nebo pokud Vám jejich sdělení BSA písemně neodsouhlasí. Tato
povinnost bude trvat neomezeně za všech okolností.
7. BSA je výhradně a neomezeně oprávněna určit, zda informace Vámi přímo či nepřímo poskytnuté
bude šetřit, jak s nimi bude nakládat a jaké právní kroky ve vztahu k nim podnikne. Stejně tak je
BSA výhradně a neomezeně oprávněna určovat podmínky případného smírného ukončení věci s
Povinným i způsob, jakým bude konkrétní případ řešen. BSA nemá jakoukoliv povinnost učinit
jakékoli právní či jiné kroky na základě Vámi poskytnutých informací a nemá ani jakoukoliv
povinnost informovat Vás o svém rozhodnutí v dané věci ani o jejím vývoji.
8. Informace Vámi poskytnuté musejí být dle Vašeho nejlepšího vědomí pravdivé. V případě, že
BSA zjistí, že oznamovatel vědomě či z nedbalosti poskytl nepravdivé či zavádějící informace,
nebo zamlčel podstatné informace, odměna nebude vyplacena.
Více informací získáte na tel. 224 811 748 nebo [email protected]
Download

zde - Softwarelegalne.cz