A) ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI
Zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti při vzniku mimořádné události se dosahuje:
1. včasným obdržením informace o vzniku mimořádné události a jejím správným
vyhodnocením
2. dokonalou součinností a rychlým monitorováním situace
3. včasným a účelným nasazením sil a prostředků pro předcházení narušení veřejného
pořádku a bezpečnosti
4. pohotovým zásahem proti narušitelům veřejného pořádku a bezpečnosti po jeho
narušení
Plán opatření na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti (dále jen plán VPaB) se
realizuje v případech:
a) Plánovaných událostí : ( operační plán VPaB je vždy zpracován předem)
 povolených veřejných shromážděních na veřejných prostranstvích
 sportovních a kulturních akcích
b) Mimořádných událostí (operační plán VPaB zpravidla není zpracován předem)









nepovolené veřejné shromáždění na veřejných prostranstvích
rasové a etnické konflikty
útoky na objekty státních, hospodářských, zastupitelských úřadů a Policie ČR
terorismu včetně prověřených poznatků k přípravě a pokusům
požáry velkého rozsahu
technologické a provozní havárie
živelní pohromy a destrukce vodních děl
epidemie a nákazy velkého rozsahu
letecké nehody a rozsáhlé hromadné dopravní nehody na dálnici
Při mimořádných událostech charakteru havárií a pohrom jako jsou například požáry,
živelní pohromy, únik škodlivin a další, které lze vyřešit v rámci IZS se předpokládá, že
činnost jednotlivých složek IZS včetně PČR bude koordinovat HZS a zasahující policisté na
místě se budou řídit pokyny velitele zásahu (HZS).
Při mimořádných událostech ryze bezpečnostního charakteru, kam lze zařadit
hromadné výtržnictví, nepovolené demonstrace s projevy násilí, rasové nepokoje s projevy
extremismu, terorismus, nezvládnutelný příliv cizinců a stávky spojené s ohrožením
veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, se předpokládá, že činnost základních
složek IZS bude na místě koordinovat PČR. Velitelem zásahu - řídícím policejního opatření
bude určený policista. Policie bude požadovat zejména po HZS zajištění úkolů, na které
nemá techniku a vybavení. Zejména: hašení požárů na místě zásahu (zápalné láhve při
demonstracích, sportovních utkáních, koncertech skupin s příznivci hnutí směřujících
k potlačování práv a svobod ostatních občanů apod.), zajištění vyproštění ohrožených
2
osob z nepřístupných prostor, umožnění přístupu do uzavřených objektů a zajištění dalších
potřebných úkolů dle pokynu velitele zásahu.
1. Charakteristika kategorií možných rizik ohrožení VPaB: viz. příloha č.1
Při vzniku mimořádné události musí útvary Policie ČR zajistit vždy tyto úkoly:
1. Nepřetržitá pohotovost pro příjem ohlášení vzniku.
2. Podíl na vyhodnocení druhu a rozsahu.
3. Podíl na neodkladném zásahu v místě :
- rychlé přerušení trvající příčiny
- uzavření místa zásahu
- obnovení VPaB po jeho narušení
- regulace pohybu osob a dopravy
- střežení evakuovaných prostor
- zjišťování totožnosti raněných či mrtvých
- plnění dalších pokynů velitele zásahu.
4. Dokumentování údajů za účelem zjištění a objasnění příčin vzniku.
5. Informace veřejnosti cestou médií (Preventivně informační oddělení PČR).
1. 1. Zásah na místě mimořádných událostí
a) Prvotní zásah - opatření na místě mimořádné události :
Bezprostředně po vzniku mimořádné události odpovídají za splnění úkolů organizačních
článků Krajské ředitelství policie Zlínského kraje policisté operačního střediska ve službě
až do převzetí velení odpovědným služebním funkcionářem, který zpracuje (pokud není
zpracován předem) operační plán VPaB“ dle výše jmenovaného plánu.
Integrované operační středisko KŘP ZLK (IOS ZLK) po přijetí oznámení o mimořádné
události získává maximální množství informací od oznamovatele a vysílá na místo policejní
hlídku. Cílem prvotního opatření (prověření oznámení) je stanovení dalšího postupu na
místě zásahu k zajištění bezpečnosti osob (zabránění paniky a narušení veřejného
pořádku). Prvotní opatření provádí policejní hlídka KŘP ZLK vyslaná k prověření události,
která zůstává na místě a monitoruje vývoj události. Informace získané z místa mimořádné
události jsou průběžně předávány zpět na Integrované operační středisko KŘP ZLK, které
podle situace přijímá vhodná opatření a současně o situaci informuje vedoucího
pracovníka, který má služební dosah, ředitele KŘP ZLK v případě nepřítomnosti jeho
zástupce, Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje (KOPIS HZS ZLK), hejtmana ZLK a starosty dotčených obcí.
Podle závažnosti rozsahu a druhu mimořádné události, vyhlašuje Krajské operační a
informační středisko HZS ZLK stupeň poplachu IZS na území (nebo části území) kraje
(§ 20 až 23, vyhlášky MV č. 328/2001).
b) Uzavření prostoru :
Cílem tohoto opatření je zajištění bezpečnosti pro osoby a majetek mimo ohroženou zónu.
Při mimořádných událostech charakteru havárií a pohrom stanoví velitel zásahu (zpravidla
HZS) vnější hranici uzavření ohroženého prostoru a zpracovatel operačního plánu VPaB
(velitel policejního opatření z PČR) způsob uzavření prostoru (stanovení pevných a
pohyblivých hlídek, kontrolních a filtračních bodů, trasy příjezdu a odjezdu zásahových
3
vozidel IZS, podmínky pro zabezpečení VPaB v uzavřené zóně s ohledem na hrozící
nebezpečí a možnosti Policie ČR). V případě mimořádných událostí ryze bezpečnostního
charakteru o těchto úkonech rozhoduje pouze velitel policejního opatření.
K vymezení uzavřeného prostoru se použijí pásky a zábrany s nápisem “Policie vstup
zakázán“, služební vozidla v barvách PČR a fyzická přítomnost příslušníků PČR ve
služebních stejnokrojích. Současně s uzavíráním prostoru probíhá jeho prvotní prohlídka
ohroženého prostoru s cílem zajistit poskytnutí první pomoci zraněným osobám, zjištěním
jejich počtu a zajištěním jejích transportu mimo ohroženou zónu.
c) Odklon dopravy:
Součásti uzávěry je provedení odklonu dopravy (pro veřejnost) a zajištění průjezdnosti
přístupových tras k místu události (pro zasahující složky IZS). Odklon se provede na
prvních nejbližších křižovatkách s určením objízdných tras. Podle možností se v souvislosti
s uzávěrou dávají na vědomí také informace o nebezpečné zóně a hrozícím nebezpečí.
Průjezdnost přístupových tras zajišťují mobilní hlídky policie.
d) Krizový štáb velitele zásahu:
Cílem zřízení krizového štábu velitele zásahu je zajistit koordinovaný přístup zasahujících
složek IZS (v bezpečné zóně) co nejblíže místa zásahu. Krizový štáb velitele zásahu je
v první fázi zásahu tvořeno zpravidla vozidly zástupců zasahujících složek IZS s jejich
potřebným technickým vybavením, postupně je doplňováno dalším týlovým zabezpečením.
Při prvotním zásahu na místě je krizový štáb velitele zásahu služební vozidlo první
zasahující složky IZS. Koordinace činnosti na místě probíhá v režimu:
1. velitel zásahu,
2. velitel zasahující složky,
3. výkonný pracovník zasahující složky.
e) Dokumentace místa mimořádné události :
Dokumentace místa události se provádí již v průběhu zásahu na místě (foto,
videozáznam). Podrobná dokumentace a zjišťování stop pro potřeby vyšetřování události
probíhá až po ukončení záchranných prací.
Součástí dokumentace je zejména:
1. zjišťování totožnosti zraněných osob,
2. identifikace mrtvých,
3. registrace míst soustřeďování raněných (nemocnice),
4. zajištění majetku.
f) Objasňování a vyšetřování příčin mimořádné události :
Cílem je zjištění příčin vzniku události, zjišťování svědků, vyhledávání a zajištění
potřebných důkazů a vyvození odpovědnosti za její vznik. Objasňování a vyšetřování je
prováděno v souladu se zvláštními předpisy.
g) Ukončení zásahu :
O ukončení zásahu (opatření) rozhodne velitel zásahu - velitel policejního opatření. Jeho
rozhodnutí je pak realizováno prostřednictvím velitelů zasahujících složek IZS, přičemž
není vyloučeno, že některá ze složek IZS i nadále provádí na místě vlastní potřebná
opatření (dokumentace, ochrana majetku, vyšetřování apod.). Koordinace činnosti složek
IZS je však již ukončena.
4
1. 2. OPERAČNÍ PLÁN VPaB Z PRAVIDLA OBSAHUJE :
1. popis mimořádné události ,
2. organizaci součinnosti a monitorování situace,
3. cíl opatření na ochranu VPaB,
4. organizaci nasazení sil a prostředků pro předcházení narušení VPaB,
5. situaci narušitelů VPaB , předpoklad jejich další činnosti a popis možných
dopadů,
6. taktiku zákroku a způsob nasazení sil a prostředků po narušení VPaB,
7. Rozhodnutí (rozkaz) zpracovatele operačního plánu VPaB k provedení opatření
(zákroku) k ochraně VPaB :






stručný popis mimořádné události
cíl opatření na ochranu VPaB
konkrétní vyčlenění sil a prostředků (včetně zálohy)
konkrétní úkoly vyčleněným silám a stanovení dílčí odpovědnosti
způsob zabezpečení nasazených sil a prostředků
pokyny pro ukončení opatření
8. vyhodnocení průběhu opatření, které po ukončení opatření zpracuje velitel opatření
a založí jako bod č. 8 do celkové dokumentace operačního plánu VPaB.
1. 3. SÍLY A PROSTŘEDKY PČR
Síly a prostředky KŘP ZLK se člení do skupin, kterým se stanovuje dílčí odpovědnost za
určené úkoly:
1. skupina pro uzavření prostoru - (tvořena policisty služby dopravní policie a policisty
místně příslušných útvarů služby pořádkové policie)





uzavření prostoru a všech přístupových cest ohrožené oblasti
zajištění průjezdu vozidel složek IZS
zajištění odklonu dopravy (uzávěra) - objízdné trasy
regulace odkloněné dopravy
podíl na informovanosti obyvatelstva o vzniklé situaci (PIO KŘP ZLK)
2. zakročující a dokumentační skupina - (tvořena zpravidla pořádkovými jednotkami,
pohotovostními pořádkovými odbory, speciálními pořádkovými jednotkami,
zásahovými jednotkami služby pořádkové policie, odděleními jízdní policie a policisty
služby kriminální policie a vyšetřování)







ochrana života a zdraví osob
zajišťování a obnovení VPaB v prostoru mimořádné události
podíl na zajištění vyrozumění a evakuaci osob z míst přímého ohrožení
ostraha evakuované oblasti
obsluha dokumentační techniky
zajištění parkovacích a přistávacích ploch pro složky IZS v prostoru ohrožení
v případě věcné příslušnosti šetření příčin a zajištění pachatelů trestné činnosti
5
3. eskortní skupina - (tvořena policisty služby pořádkové policie)
 eskortování osob, které jsou podezřelé, nebo se dopustily protiprávní činnosti
 doprovod vozidel IZS , případně humanitární pomoci a jejich ochrana
 podíl na přepravě důležitých materiálů, kurýrní služba
4. skupina zabezpečení - (tvořena policejními specialisty OIKT, OMTZ , AO a pod.)






obsluha spojovací a zvukové techniky k zajištění výstrah a pronášení výzev
obsluha osvětlovací techniky
zabezpečení doplňování materiálem a pohonnými hmotami
zajištění stravování a ubytování nasazených sil
zajištění dopravy pro střídání a doplňování nasazených sil z jiných teritorií PČR
zdravotnické zabezpečení zasahujících policistů
5. záloha - (tvořena policisty služby pořádkové policie a policisty místně příslušných
útvarů služby pořádkové policie)
 připravenost k okamžitému doplnění ve prospěch zakročující a dokumentační
skupiny, eskortní skupiny a skupiny pro uzavření prostoru
Vedoucí ustanovených skupin jsou podřízeni veliteli policejního opatření, kterého jmenuje
ředitel KŘP ZLK nebo pověřený zástupce ředitele (zpracovatel operačního plánu VPaB).
2. PŘEHLED SIL A PROSTŘEDKŮ KŘP ZLK: viz. příloha č.2
3. PLÁN SPOJENÍ KŘP ZLK SE SLOŽKAMI IZS ZLK A PRACOVIŠTI
KRIZOVĚHO ŘÍZENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE: viz. příloha č.3
B. ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ NA
OCHRANU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI
Policie ČR spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření
k jeho obnovení (§2 zák. 273 / 2008 Sb. o Policii ČR).
Policie ČR plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,
které jí ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy (§ 3
273/2008 Sb.)




1. Odpovědnost za provedení opatření na ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti
má:
hejtman (Zlínský kraj),
primátor magistrátu města Zlína
starostové obcí Zlínského kraje ( ORP, samostatné obce),
ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Odpovědnost vychází z druhu nasazení sil a prostředků. Za nasazení sil a prostředků obce
(města) a obecní (městské) policie odpovídá primátor nebo starosta města (obce). Za
6
nasazení sil a prostředků Policie ČR odpovídá ředitel Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje, který síly a prostředky poskytuje. Při společném nasazení sil a prostředků
Policie ČR s obecní (městskou) policií, rozhoduje krajský ředitel KŘP ZLK nebo pověřený
vedoucí pracovník příslušného policejního útvaru, jehož síly a prostředky se opatření
zúčastňují (náměstek ředitele, vedoucí ÚO, vedoucí OOP PČR a pod).
2. Odpovědnost za zpracování operačního plánu VPaB:
Konkrétní odpovědnost za zpracování operačního plánu VPaB je závislá na stupni
poplachu IZS a rozsahu nasazení sil a prostředků PČR a je v gesci:
a) Vedoucí obvodního oddělení PČR
při vyhlášení I. stupně poplachu IZS, kdy ke zvládnutí opatření postačují síly a prostředky
jednoho OOP PČR.
b) Vedoucí územního odboru KŘP ZLK:
při vyhlášení II. stupně poplachu IZS, kdy k zvládnutí opatření je potřeba nasadit síly a
prostředky více než jednoho OOP PČR, případně dalších organizačních článků
konkrétního územního odboru PČR .
c) Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje:
při vyhlášení III. a IV. stupně poplachu IZS, kdy je ke zvládnutí opatření nutno nasadit síly
a prostředky více než jednoho územního odboru, případně dalších organizačních článků
KŘP ZLK. V případě vyhlášení IV. stupně poplachu IZS se předpokládá součinnost
nasazení sil a prostředků i dalších dotčených krajských ředitelství policie (strategické řízení
je na úrovni Policejního prezidia ČR).
C. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
1. Seznam uzavřených dohod (smluv)
Číslo
Smluvní strany
Účinnost
1.
KŘP ZLK
ZZS ZLK
2012
2.
KŘP ZLK
Vězeňská
služba ČR
2012
3.
KŘP ZLK
KŘP JMK
2010
Obsah
o postupu v případech výjezdů
k osobám pod vlivem návykových látek
s podezřením na ohrožení zdraví
Realizační dohoda o spolupráci a
vzájemné pomoci s Vězeňskou službou
České republiky, Vazební věznice
Olomouc,
Dohoda o spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Jihomoravského kraje
o činnosti zásahové jednotky, SPJ KŘP
JMK pro Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
7
2. Seznam souvisejících právních norem
Číslo
Druh
1.
zákon
Číslo dle
Sb. zákonů
273/2008
2.
zákon
3.
Účinnost
Obsah
2009
o POLICII ČR
239/2000
2001
oIZS
zákon
240/2000
2001
o krizovém řízení
4.
vyhláška MV
328/2001
2001
o podrobnostech v zabezpečení IZS
5.
nařízení vlády
462/2000
2001
k provedení §27 a 28 zák. 240/2000 Sb.
6.
zákon
128/2000
2001
o obcích
7.
zákon
129/2000
2001
o krajích
3. Seznam použitých značek
Zkratka
Význam
Zkratka
KŘP ZLK
Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
KŘP JMK
ÚO
Územní odbor PČR
HZS ZLK
OOP PČR
Obvodní oddělení policie ČR
Odbor informačních a
komunikačních technologií
Policie ČR
HZS ZLK
PIO
Preventivně informační oddělení
PČR
KOPIS
HZS
URNA
Útvar rychlého nasazení
VPaB
AO
Automobilní oddělení
ZdÚ
EO
ekonomický odbor (oddělení)
ZZS ZLK
OMTZ
Odbor materiálně technického
zabezpečení
OIKT
PČR
IZS
Význam
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje
Integrovaný záchranný systém
Krajské operační a informační
středisko Hasičského
záchranného sboru
Veřejný pořádek a bezpečnost
Zdravotnický ústav
Zdravotní záchranná služba
Zlínského kraje
8
Download

Příloha 4 - plán veřejného pořádku.pdf