ЖРС
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.
ДОБОЈ
__________________________________________________________________________
Број: I-4.1. 1377-2/15
Датум, 06.02.2015.год.
На основу члана 207. Закона о општем управном поступку РС ( Сл. Гласник Рс бр.:
13/02, 87/07 и 50/10) и члана 54. став 2. тачка 14. Статута Жељезница РС а.д. Добој
(пречишћен текст), генерални директор дана 06.02.2015. године доноси сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
о исправци техничке грешке у приједлогу Одлуке о именовању Комисије за избор
пет чланова Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој ( 4 испред Акцијског
фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ)
I
Овим Закључком исправља се техничка грешка у приједлогу Одлуке о именовању
Комисије за избор пет чланова Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој ( 4 испред
Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ), на тај начин
што се :
- у тачки I брише текст :
предсједник
” 1. УРОШ ИЛИЋ
2. ДАЛИБОР ЂУРЂИЋ
члан”
и умјесто истог уписује :
“ 1.СРЂАН ДАНИЛОВИЋ_________________ предсједник
2. БИЉАНА МОЋИЋ____________________ члан”.
II
За реализацију овог Закључка задужују се Правни послови.
III
Закључак производи правно дејство од дана утврђивања приједлога Одлуке о
именовању Комисије за избор пет чланова Надзорног одбора Жељезница РС А.Д. Добој
( 4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1 којег предлаже ПРЕФ).
Образложење
У приједлогу Одлуке о именовању Комисије за избор пет чланова Надзорног одбора
Жељезница РС А.Д. Добој ( 4 испред Акцијског фонда и Фонда за реституцију РС и 1
којег предлаже ПРЕФ) приликом куцања и штампања дошло је до техничке грешке у
тачки I тако да је уписан текст :
” 1. УРОШ ИЛИЋ
предсједник
2. ДАЛИБОР ЂУРЂИЋ
члан”,
а треба да стоји:
“ 1.СРЂАН ДАНИЛОВИЋ_________________ предсједник
2. БИЉАНА МОЋИЋ____________________ члан”.
У сврху исправке уочене грешке доноси се Закључак о исправци техничке грешке.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка дозвољена је жалба Надзорном одбору
Друштва у року од 8 дана од дана доношења.
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Драган Савановић, дипл.инг.саоб.
Достављено:
1.Скупштина акционара
2.Надзорни одбор
3.а/а
Download

Zaključak o ispravci tehničke greške u materijalu tačke 5, za 12