„Службени гласник РС“, бр. 33/10
На основу члана 42. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ВЛАДЕ
Члан 1.
У Пословнику Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06 – пречишћен
текст, 69/08 и 88/09), у члану 20. додаје се став 2. који гласи:
„Кад одбор разматра нацрт закона о потврђивању међународног
уговора, као представници предлагача у раду одбора учествују представник
Министарства спољних послова и представник органа државне управе из чијег су
делокруга питања уређена међународним уговором.“
Члан 2.
После члана 39. додаје се назив члана и члан 39а који гласе:
„Прилози уз нацрт закона и предлог уредбе или одлуке
Члан 39а
Уз нацрт закона и предлог уредбе предлагач као прилоге доставља и
Изјаву о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табелу
усклађености прописа са прописима Европске уније, на обрасцима који су утврђени
посебним актом Владе.
Изјава о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табела
усклађености прописа са прописима Европске уније доставља се и уз предлог
одлуке којом се врши усклађивање прописа Републике Србије са прописима
Европске уније.“
Члан 3.
У члану 40. став 1. брише се.
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 1, 2. и 3.
Члан 4.
У члану 46. став 1. после речи: „Министарства финансија“, запета и
речи: „а о нацрту закона и мишљење Канцеларије за европске интеграције“ бришу
се.
Став 4. мења се и гласи:
„О нацрту закона и предлогу уредбе односно предлогу одлуке којом
се врши усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније
предлагач прибавља и мишљење Канцеларије за европске интеграције, посебно о
томе да ли су Изјава о усклађености прописа са прописима Европске уније и Табела
усклађености прописа са прописима Европске уније правилно попуњене.
Мишљење Канцеларије за европске интеграције прибавља се и о предлогу
стратегије развоја.“
У ставу 5. речи: „Министарство спољних послова“ замењују се
речима: „орган државне управе из чијег су делокруга питања уређена
међународним уговором“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“, с тим што се одредбе чл. 2. и 3. и члана
4. ст. 1. и 2. у делу који се односи на припрему нацрта закона и предлога стратегије
развоја примењују од 1. јуна 2010. године, а одредбе члана 2. и члана 4. ст. 1. и 2. у
делу који се односи на припрему предлога уредбе и предлога одлуке којом се врши
усклађивање прописа Републике Србије са прописима Европске уније од 1. октобра
2010. године.
05 број 110-3491/2010
У Београду, 13. маја 2010. године
Влада
Председник,
др Мирко Цветковић, с. р.
Download

„Службени гласник РС“, бр. 33/10 На основу члана 42. став 2