З А П И С Н И К
са редовне годишње седнице Скупштине акционара “Вода Врњци” а.д. Врњачка Бања,
одржане дана 29.06.2012. године са почетком у 1300 часова у просторијама Друштва
Седницу Скупштине акционара отворила је пуномоћник акционара “Екстра пет“ д.о.о.,
Београд, Вања Милић која је поздравила све присутне и замолила да се најпре изврши
евидентирање учесника и идентификација акционара и о томе достави извештај.
По спроведеном евидентирању достављен је извештај Комисије у складу са којим је
пуномоћник већинског акционара констатовала да на данашњој седници Скупштине
акционара присуствују 4 акционара и 4 пуномоћника акционара, и то:
I - акционари:
1. законски заступник акционара "Савремена форма" д.о.о. Београд–Зоран Луковић, и то
са 10.880 акција односно гласова, што је 9,48% од укупног броја акција,
2. законски заступник акционара "Marnex" д.о.о. Нови Београд–Микоња Рашковић, и то
са 1.142 акција односно гласова, што је 0,99% од укупног броја акција,
3. Бојчић Мирослав са 1.056 акција односно гласова, што је 0,92% од укупног броја
акција, и
4. Милан Кокунешоски са 410 акција односно гласова, што је 0,36% од укупног броја
акција,
II –пуномоћници акционара:
1. Вања Милић, пуномоћник акционара “Екстра-пет“ д.о.о. Београд, са 60.147 акција
односно гласова, што је 52,40% од укупног броја акција,
2. Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Tortola, Британска
Девичанска острва са 23.766 акција односно гласова, што је 20,70% од укупног броја акција,
3. Владимир Поповић, пуномоћник акционара MGB Investments д.о.о. Београд, са 3.666
акција односно гласова, што је 3,19% од укупног броја акција,
4. Драган Кресојевић, пуномоћник акционара Бојић Зорана из Београда са 560 акција
односно гласова; Марјановић Зорана из Краљева са 75 акција односно гласова; EGB
Investments доо Нови Београда са 679 акција односно гласова и Војвођанска банка а.д., Нови
Сад – кастоди рачуни из Новог Сада са 450 акција односно гласова, те укупно има 1.764
акција односно гласова, што је 1,54% од укупног броја акција,
Укупан броја акција друштва износи 114.787 комада обичних акција.
Према извештају Комисије, даље констатује да на данашњој седници Скупштине
акционара присуствују акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа што износи
89,58% од укупног броја гласова.
Седници присуствују акционари са 13.488 акција са правом гласа и пуномоћници
акцинара који располажу са 89.343 акција са правом гласа.
Обзиром да је за постојање кворума потребно 50%+1 глас, Комисија за гласање
објављује да за данашњу седницу постоји кворум за рад.
Седници присуствују и Радован Симовић, генерални директор Друштва, Драгица
Петровић, финансијски директор, чланови Управног одбора Бранка Марковић и Милан
Божичковић, који је и интерни ревизор Друштва.
1
Седници присуствује и екстерни ревизор „ИЕФ“ д.о.о., Београд, Срђан Симић.
Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о. Београд је изнела да се данашња седница
Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима 29.05.2012.године, који је
објављен на интернет страници Друштва, АПР-а и Београдске берзе а.д., као и у дневном
листу „Политика“, а да су материјали за ову седницу били доступни акционарима даном
упућивања позива односно 30 дана пре одржавања седнице Скупштине. Према захтеву
акционара и одлуци Управног одбора Друштва, извршена је допуна дневног реда који је
објављен 12.06.2012.године, а материјали у вези са извршеном допуном дневног реда
стављени су на располагање акционарима даном његове објаве.
Како је констатовано да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање на данашњој
седници, пуномоћник већинског акционара предлаже да се пређе на разматрање по тачкама
дневног реда.
За ову седницу предложен је следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
Евидентирање учесника и идентификација акционара
Избор председника Скупштине
Именовање записничара, два оверивача записника и комисија за гласање
Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржанe дана
28.06.2011.године
6. Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању „Вода Врњци“ а.д. Врњачка
Бања ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
7. Доношење одлуке о усвајању Статута „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања
8. Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине
9. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2011.годину
10.Усвајање извештаја Управног одбора и извештаја интерног ревизора
11.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2011.годину
12. Усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2011.годину
12а. Доношење одлуке о издавању акција ради повећања капитала из нераспоређене
добити из ранијих година
12б. Доношење одлуке о исплати дивиденде из нераспоређене добити ранијих година
13.Доношење одлуке о расподели добити
14.Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
15.Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
16.Доношење одлуке о одређивању висине накнаде члановима Надзорног одбора и
давање сагласности на текст Уговора
17.Доношење одлуке о избору ревизора за 2012.годину и накнаде за његов рад
17а. Доношење одлуке о спровођењу ванредне ревизије финансијских извештаја за
2009.,2010. и 2011.годину
17д. Доношење одлуке о процени вредности имовине
18.Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима
постоји лични интерес
2
2. тачка дневног реда – Избор председника Скупштине
Законски заступник акционара "Савремена форма" д.о.о. Београд – Зоран Луковић, је за
председника Скупштине предложио Вању Милић, пуномоћника акционара "Екстра пет"
д.о.о., Београд.
Акционар Бојчић Мирослав је затражио реч и предложио Марију Тасић, пуномоћника
акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва за председника Скупштине.
Пуномоћник већинског акционара ставља на гласање предлог Зорана Луковића,
заступника акционара "Савремена форма" д.о.о. Београд, да се за председника Скупштине
изабере Вања Милић, пуномоћник акционара “Екстра пет“ д.о.о., Београд и позива да
Комисија за гласање утврди постојање кворума.
Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум у моменту одлучивања по овом
предлогу за именовање председника Скупштине и да гласају акционари са укупно 102.831
акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција са правом гласа.
Комисија је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину акционара и
констатовала да су резултати гласања следећи: 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и
0 „Уздржаних“.
Вања Милић ставља на гласање предлог акционара Мирослава Бојчића, да се за
председника Скупштине изабере Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc.,
Британска Девичанска острва.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да је за предлог да се за председника Скупштине изабере Марија Тасић,
пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва, гласало са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“, при чему је констатовано да није
усвојен предлог акционара Мирослава Бојчића да се за председника Скупштине изабере
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва.
Вања Милић, пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.o.o., Београд констатује да је
Скупштина акционара потребном већином гласова донела следећу,
ОДЛУКУ
За председника редовне Скупштине „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања изабрана је
Вања Милић, пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о., Београд.
Вања Милић се захвалила присутнима на избору за председника на овој редовној
годишњој Скупштини акционара, затим је замолила да сви присутни искључе мобилне
телефоне и обавестила да није дозвољено снимање, осим ако Скупштина не одлучи
другачије.
Пре него што је председник Скупштине прешла на нову тачку из објављеног дневног
реда Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
је затражила реч рекавши да има шта да дода у вези овако утврђеног дневног реда, нашта је
председник Скупштине одговорила да предлаже да претходно именује записничара,
овериваче записника и чланове Комисије за гласање, а да ће јој дати реч по разматрању прве
следеће тачке дневног реда.
3
3. тачка дневног реда – Именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање
Председник Скупштине Вања Милић за записничара именује Биљану Шибак, за
овериваче записника Драгицу Петрoвић и Петра Ђуровића, а за чланове Комисије за
гласање: Биљану Шућур за председника, Томислава Миодраговића и Драгану Мијатовић за
чланове.
Председник Скупштине је дала реч Комисији за гласање која је присутне известила о
следећем:
- да „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања има 114.787 акција са правом гласа,
- да на овој седници могу одлучивати присутни акционари и пуномоћници акционара са
укупно 102.831 акција односно гласова, што чини 89,58% од укупног броја акција са
правом гласа,
- да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 51.417 гласова, што
чини 50%+1 глас
- да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници
Председник Скупштине се захвалила Комисији за гласање на поднетом извештају и
констатује да може да се настави са радом према утврђеном дневном реду, те да се пређе на
следећу тачку.
4. тачка дневног реда – Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој
седници Скупштине
Председник Скупштине Вања Милић је предложила да по свим тачкама дневног реда,
на данашњој седници гласање буде јавно, дизањем руке.
Комисија за гласање је констатовала да у моменту доношења одлуке у вези са овом
тачком дневног реда гласају акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини
89,58% од укупног броја акција односно да постоји кворум.
Председник Скупштине ставља на гласање дат предлог.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да се за овај предлог гласало са 102.831 гласова „За“, 0 „Против“ и 0 „Уздржаних“.
Председник Скупштине констатује да је Скупштина акционара једногласно донела
следећу,
ОДЛУКУ
Да се по свим тачкама дневног реда на данашњој седници Скупштине акционара гласа
јавно, дизањем руке.
Председник скупштине је потом дала реч Марији Тасић, пуномоћнику акционара ZAAB
Group Inc., Британска Девичанска острва која је рекла да је дневни ред који је дат за данашњу
седницу делом допуњен са захтевима акционара, а део није допуњен по пресуди Привредног
суда у Краљеву, односно три тачке нису стављене у дневни ред, од којих за две тачке
већински власник, не гласа. Тражи да се тачке по пресуди суда уврсте у дневни ред и
доставља фотокопију решења Привредног суда у Краљеву број 118/2012 од 26.06.2012.године
4
коју је добила факсом. Истиче да уколико се не стави у дневни ред, сматраће се да су овде
присутни акционари гласали за одлуке по наведеном решењу.
У вези са достављеним решењем председник Скупштине је упутила питање генералном
директору да ли је овакво решење стигло у Друштво и да ли је исти упознат да ли је
пуномоћник „Воде Врњци“ а.д. добио овакво решење. Генерални директор Радован Симовић
је изнео да у Друштво није стигло овакво решење, а да се данас пре одржавања седнице
Скупштине чуо са адвокатом Миодрагом Ракићем који је пуномоћник „Воде Врњци“ а.д. и
да му исти није ништа рекао да је овако нешто примио. Вања Милић је затражила од
генералног директора да сада контактира пуномоћника „Воде Врњци“ а.д. адвоката Ракића и
пита да ли је исти примио предметно решење.
Генерални директор Радован Симовић је у вези дате фотокопије решења, телефоном
контактирао адвоката Миодрага Ракића, који је потврдио да није примио предметно решење,
да није упознат са садржином тог решења и да би он као пуномоћник „Воде Врњци“ а.д. или
Друштво морали да добију предметно решење да би се по њему могло поступати. Затим се
генерални директор изјашњава да „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, као ни њен пуномоћник
адвокат Миодраг Ракић нису примили овакво решење Привредног суда у Краљеву.
Марија Тасић је даље изнела да је пуномоћнику „Вода Врњци“ а.д. на рочишту речено
да ће се решење послати факсом због кратког рока, па се сматра да је решење достављено.
Додаје да се може контактирати и суд у Краљеву и проверити да ли је решење послато.
Предлаже да телефоном сада контактира судију Данијелу Дукић која ће да потврди да је
пуномоћник електронским путем примио ово решење.
Председник Скупштине предлаже да се у вези са датим решењем од стране Марије
Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва направи пауза
у трајању од 15 минута. Како су се сви присутни акционари сагласили са овим предлогом,
председник Скупштине је дала паузу у трајању од 15 минута.
Након дате паузе, седница се наставља у 1414 часова.
Председник Скупштине је настављајући са радом подсетила све присутне да искључе
своје мобилне телефоне.
Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да је Марија Тасић, пуномоћник
акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва у току трајања седнице дала
факсирану фотокопију решења Привредног суда у Краљеву, број 118/2012 без показивања
оригинала и без клаузуле правноснажности Решења, са предлогом да исто буде уврштено у
дневни ред за доношење одлука. Даље је констатовала да се генерални директор Радован
Симовић изјаснио да Друштво није примило овакво решење Привредног суда Краљево, да
има потврду пуномоћника „Воде Врњци“ а.д. адвоката Миодрага Ракића да није примио
наведено решење, та да самим тим Друштво не може поступити предметном решењу.
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
је рекла да је она лично са свог mail-a на mail „Вода Врњци“ а.д. дана 28.06.2012.године
послала ово решење суда. Такође додаје да је контактирала судију у овом предмету Данијелу
Дукић телефонским путем и да је она љубазно одговорила да је наведено решење послато
електронским путем и путем доставнице, о чему постоји доказ у суду. Додаје и да је њихов
захтев опште познат и да се једноставно путем уласка на Портал судова може проверити.
Такође додаје, да изјава да решење није правноснажно, представља кршење члана 338. став
6. Закона о привреним друштвима, те да ће се сматрати да сви учесници, заједнички
учествују у кршењу Закона. Тражи да се ова седница Скупштине прекине и закаже нова, да
5
би се омогућило „Вода Врњци“а.д. и њеном пуномоћнику адвокату Ракићу пријем оргинал
решења.
Акционар Мирослав Бојчић даје алтернативни предлог да предметно решење суда у
Краљеву преузме пуномоћник у Краљеву.
Акционар Милан Кокунешоски предлаже да председник Скупштине фотокопира
решење суда и да исто раздели присутнима, те да се настави рад са тачкама из решења суда.
Председник Скупштине Вања Милић ставља на гласање предлог Марије Тасић,
пуномоћника акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се прекине ова
седница и закаже нова, како би „Вода Врњци“ а.д. и њен пуномоћник адвокат Ракић
запримили оригинал решење Привредног суда у Краљеву.
Пре стављања на гласање Комисија је констатовала да постоји кворум и да по овом
предлогу гласају акционари са укупно 102.831 акција односно гласова, што чини 89,58% од
укупног броја акција са правом гласа.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара.
На основу извештаја Комисије председник Скупштине је констатовала да је предлог
Марије Тасић, пуномоћника акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се
прекине ова седница и закаже нова, како би „Вода Врњци“ а.д. и њен пуномоћник адвокат
Ракић запримили оригинал решење Привредног суда у Краљеву, одбијен имајући у виду да
је „За“ гласало 30.662, „Против“ 72.169 гласова и 0 гласова „Уздржаних“.
Затим је председник скупштине Вања Милић констатовала да се наставља рад даље по
утврђеном дневном реду.
Акционар Милан Кокунешоски поново тражи да се достављено решење фотокопира и
подели акционарима, како би се рад наставио са тачкама из решења суда у Краљеву.
Председник Скупштине Вања Милић понавља да се не може поступати по решењу које
ни „Вода Врњци“ а.д., ни пуномоћник истог нису примили и које не поседују.
Акционар Кокунешоски инсистира на свом предлогу те га председник Скупштине
ставља на гласање.
Комисија за гласање је констатовала постојање кворума у моменту гласања по овом
предлогу, односно да гласају акционари са укупно 102.831 акција односно гласова, што чини
89,58% од укупног броја акција са правом гласа.
Комисија је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину акционара да
су за предлог Милана Кокунешоског гласали акционари који поседују укупно 102.831 акција
са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начин: са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“.
Према извештају Комисије председник Скупштине констатује да се предлог акционара
Милана Кокунешоског, да се достављено решење фотокопира и подели акционарима, како
би се наставио рад са тачкама из решења суда у Краљеву, одбија, обзиром да је „За“ гласало
30.662, „Против“ 72.169 гласова и 0 „Уздржаних“.
Затим је председник Скупштине Вања Милић констатовала да се даље наставља рад по
утврђеном дневном реду.
6
Акционар Мирослав Бојчић предлаже да се гласа о алтернативном решењу, а то је да
неко оде у Привредни суд у Краљево и да изврши увид у предмет, а да се за то време
направи пауза.
Председник Скупштине ставља на гласање предлог акционара Мирослава Бојчића.
Комисија за гласање је констатовала постојање кворума у моменту гласања по овом
предлогу, спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину акционара.
На основу извештаја Комисије за гласање председник Скупштине је констатовала да је
предлог акционара Мирослава Бојчића да неко оде у Привредни суд у Краљево и да изврши
увид у предмет, а да се за то време направи пауза, одбијен, имајући у виду да је „За“ гласало
30.662, „Против“ 72.169 гласова и 0 гласова „Уздржаних“.
Председник Скупштине је известила присутне да је у датој паузи и сама контактирала
пуномоћника „Вода Врњци“ а.д. адвоката Ракића у вези предмета Привредног суда у
Краљеву бр. 118/2012, питајући га да ли је запримио решење по наведеном предмету, на шта
је добила одговор да никаво решење по том предмету није примио.
Имајући у виду наведено, даље је констатовала да се на данашњој седници Скупштине
предметно решење не може разматрати, с обзиром да Друштво, као ни пуномоћник Друштва
нису примили наведено решење, те да је пуномоћник акционара Марија Тасић доставила
фотокопију факсираног решења по коме се не може поступати, а такође је неспорно да
предметно решење није објављено ни у једном дневном листу.
За овим је председник Скупштине Вања Милић предложила да се пређе на следећу
тачку дневног реда.
5. тачка дневног реда – Усвајање записника са седнице Скупштине акционара
одржанe дана 28.06.2011.године
Председник Скупштине је констатовала да је записник са годишње седнице Скупштине
одржане 28.06.2011.године дат у материјалу за ову седницу, 30 дана пре њеног одржавања.
По овој тачки дневног реда није било дискусије, тако да је затражила да Комисија утврди
постојање кворума.
Комисија за гласање је констатовала да у моменту одлучивања по овој тачки дневног
реда, гласају акционари са укупно 102.831 акција што чини 89,58% од укупног броја
емитованих акција са правом гласа односно да постоји кворум, те је председник
ставила на гласање записник са седнице Скупштине акционара одржанe дана
28.06.2011.године.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину да су гласали
акционари на следећи начин: са 72.169 гласова „Зa“, 30.662 гласова „Против“ и 0 гласова
„Уздржаних“.
Председник Скупштине констатује да је Скупштина акционара потребном већином
гласова донела следећу,
ОДЛУКУ
Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Вода
Врњци“а.д., Врњачка Бања одржане дана 28.06.2011.године, који се налази у прилогу ове
одлуке и чини њен саставни део.
7
6. тачка дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Уговора о организовању
„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања ради усклађивања са Законом о привредним
друштвима
Председник Скуштине је у вези ове тачке дневног реда истакла да је текст предлога
Уговора о организовању „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања ради усклађивања са Законом о
привредним друштвима дат у материјалу за ову седницу, као и да је био доступан
акционарима 30 дана пре дана одржавања Скупштине. Председник Скупштине отворила је
дискусију у вези са овом тачком дневног реда. Како није било пријављених за дискусију, као
ни примедби на текст Уговора о организовању Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања ради
усклађивања са Законом о привредним друштвима, председник Скупштине је затражила
Комисија констстује тојање кворума.
Комисија за гласање је констатовала да у моменту одлучивања по овој тачки дневног
реда гласају акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од
укупног броја акцијатако да је председник ставила на гласање предлог Уговора о
организовању „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања ради усклађивања са Законом о привредним
друштвима.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара
да су за предлог по овој тачки дневног реда гасали акционари са укупно 102.831 акција са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција на следећи начин: са 72.169 гласова
„Зa“, 30.662 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
о усвајању Уговора о организовању „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања ради
усклађивања са Законом о привредним друштвима
Усваја се Уговор о организовању „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања,
усаглашен са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011), у тексту како је дат у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Уговор о организовању „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања из става 1. ове
одлуке ступа на снагу даном доношења.
Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима у за
то законом предвиђеном року.
7. тачка дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Статута „Вода Врњци“ а.д.
Врњачка Бања
Председник Скуштине Вања Милић је у вези ове тачке дневног реда изнела да је текст
предлога Статута „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, дат у материјалу за ову седницу, као и
да је био доступан акционарима 30 дана пре дана одржавања Скупштине. Отворила је
дискусију у вези са овом тачком дневног реда.
8
За реч се јавља Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска
Девичанска острва, која је рекла да Статут у појединим тачкама крши права акционара.
У свом даљем излагању је тражила да се чл. 18 а. и 18 б., другачије нумеришу тј. да 18а.
буде 18., а 18б. да буде чл.19. и даље редом.
Затим је додала да је у члану 18а. став 1. тачка 5. ограничено право акционара, те
предлаже да трошкове које утврђује Извршни одбор, буду трошкови који се односе на
трошкове копирања па да тако и стоји у тексту. Даље је изнела да сматра да је одредба 18б.
противзаконита; постављајући при том питање у вези са чл.18б. - да ли то што је овде
написано да акционар који има приступ актима и изврши увид нема право да садржај аката
саопшти трећим лицима, односно докуманта у које је извршио увид односно копирање –
значи да акционар не сме уочене неправилности кроз ове документе да пријави надлежним
органима, те предлаже да се наведени члан брише.
У члану 28. став 3. и 4. сматра да став у коме се говори да уз обавезну резерву Друштво
има и посебне резерве, није у складу са Законом о привредним друштвима, јер могу да се
предвиде само Статутом, како би се знало које су резерве Статутом одређене, а не да се
препусти већинском власнику да самовољно одлучује.
Затим је навела да предлаже брисање става 3. у чл. 28. који даје могућност да
Скупштина, већином гласова донесе одлуку о исплати дела добити запосленима уколико је
таква могућност дефинисана Уговорима о раду. Образложила је да оваква формулација није
у складу са принципима корпоративног управљања, те да закон ограничава исплату
запосленима до 3%. Тражи да се ова формулација брише
Даље предлаже брисање чл. 41. став 2. са питањем да ли је функција председника
доживотна; jeр није јасно да ли је једном изабран председник скупштине доживотно
председник или не, па тражи да се појасни.
Предлаже да се у чл. 42. став 3. мења тако да уместо 50% стоји на пример 20%.
У члану 42. став 3. сматра да је већина превисоко постављена, те предлаже да уместо:
„50%“ буде „20%“.
Предлаже да се у чл.43 став 1. тачка 6. предвиди постојање и формулара који би био на
енглеском језику, те поставља питање да ли је друштво прописало формулар, као и ко га
прописује.
Предлаже брисање чл. 49. став 8. који се односи на оверу пуномоћја, сматрајући да се
превише тражи.
Предлаже да се у чл. 56. предлога Статута проценат за доношење одлуке на поновљеној
седници смањи са 40% на 20%.
У члану 60. став 6. поставља питање значења речи „гласачки листић“, јер се разликује
од гласачког листића за гласање, наводећи да се у члану 73. став 1. тачка 3. такође говори о
гласачом листићу.
По завршеном излагању пуномоћника Марија Тасић, председник Скупштине је дала
реч Биљани Шибак, која је у вези изнетог рекла да је предлог Статута „Вода Врњци“ а.д.
сачињен по Закону о привредним друштвима и да су у чл. 42. став 3., као и чл. 56. утврђени
проценти Статутом јер на то даје могућност сам Закон. Што се тиче формулације гласачког
листића у чл. 60. став 6. и чл. 73. став 1. тачка 3. предлога Статута наводи да је иста преузета
из Закона. Даље наводи да је Друштво Статутом утврдило постојање обавезног формулара за
9
давање пуномоћја, као и формулара за гласање у одсуству, те је исте сачинило и
објављивањем позива за ову седницу Скупштине презентовало на својој интернет страници.
Председник Скупштине даје реч акционару Милану Кокунешоском, који је дискутовао
у вези члана 28. предлога Статута и стим у вези рекао да је по њему цео члан незаконит, те
да не постоји добит по уговору о раду, да је то nonsens и да не постоји термин нераспоређена
добит.
У свом даљем излагању предлаже брисање формулације да Друштво има и посебне
резерве, које се утврђују одлуком Скупштине Друштва и каже да резерве треба решити
Статутом, а остатак да се распореди за акције или за дивиденду.
У вези са овим предлогом председник Скупштине је изнела да се формулација из
предлога Статута којом се оставља утврђивање посебних резерви одлуком Скупштине
Друштва не умањује право које акционар има било у моменту доношења те одлуке на
седници Скупштине или у моменту одлучивања о доношењу Статута.
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва,
је додала да није у реду да Скупштина одреди расподелу запосленима и предлаже да се
бришу у члану 28. ставови 3. и 4.
Председник скупштине Вања Милић је позвала присутног ревизора ревизорске куће
„ИЕФ“ д.о.о., Београд, Срђана Симића да изнесе своје мишљење у вези наведеног члана 28.
из предлога Статута, претходно га упознајући са доследном формулацијом истог.
Овлашћени ревизор Срђан Симић је рекао да по њиховом разумевању Закона о
привредним друштвима не постоји законска обавеза за резерве, али да се резерве могу
користити за повећање капитала, покриће губитака и откуп сопствених акција.
За овим је акционар Мирослав Бојчић поставио питање овлашћеном ревизору Срђану
Симићу, да ли према његовом разумевању, сматра да је прикладно да се у нераспоређеној
добити налази 50% вредности капитала, нашта је ревизор одговорио да се они не
изјашњавају о прикладности, већ о законитости.
Акционар Милан Кокунешоски је поновио да Закон не препознаје категорију
нераспоређена добит и да подела запосленима Законом није предвиђена, те предлаже да се у
члану 28. ставови 3. и 4. бришу.
Како је пуномоћник Марија Тасић закључила своје излагање у вези са изношењем
примедби на текст предлога Статута, предложила је да се о истима гласа.
Председник Скупштине је упутила захтев предлагачу за изјашњење да ли жели да се о
сваком предлогу који је изнела у вези са овом тачком дневног реда гласа појединачно или
збирно, на шта се иста изјаснила да је сагласна да се гласа о обједињеном предлогу.
Комисија је установила да у моменту гласања по овој тачки дневног реда гласају
акционари са укупно 102.831ком. акција што чини 89,58% од укупног броја емитованих
акција са правом гласа односно да постоји кворум, тако да је председник Скупштине ставила
на гласање предлог пуномоћника Марије Тасић да се:
1. “Да се у чл. 18a. став 1. тачка 5. брише „утврђених од стране Извршног одбора“ и да
гласи „на име трошкова копирања“
2. Да се чл. 18 а. и 18 б., другачије нумеришу тј. да 18 а. буде 18., а 18б. да буде чл.19. и
даље редом,
3. Да се брише у чл. 28. став 3. и 4.
10
4. Да се брише чл. 41 став 2.
5. Да се мања чл. 42. став 3. тако да уместо „50%“ стоји „20%“
6. Да се чланом 43. став 1. тачка 6. предвиди постојање и формулара на енглеском језику у
истој форми као што је и на српском
7. Да се брише чл.49. став 8.
8. Да у чл. 56. уместо „40%“ стоји „20%“
По спроведеном гласању Комисија за гласање је доставила извештај у складу са којим је
председник Скупштине констатовала да су о овом предлогу гласали акционари који
представљају укупно 102.831 акција са правом гласа што чини 89,58% од укупног броја
акција, на следећи начин: са 30.662 гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“ , 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
Предлог Марије Тасић, пуномоћника акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска
острва за измене предлога Статута „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, није усвојен, обзиром
да исти није добио потребну већину гласова акционара.
Акционар Милан Кокунешоски je узео учешће у дискусији по овој тачки дневног реда, и
у вези са истим предложио да се:
1. у чл.28 предлога Статута искључи посебна резерва и расподела запосленима;
2. да се у ставу 2. тачка 1. формулација „за резерве“ промени у „за статутарне резерве“.
3. брише „уз обавезну резерву Друштво има и посебне резерве, које се утврђују одлуком
Скупштине Друштва“, и предлаже да се Статутом утврди намена статутарних резерви, а
не одлуком Скупштине.
4. у чл.28.бришу ставови 3. и 4.
Председник Скупштине ставља на гласање предлог акционара Милана Кокунешоског за
измене предлога Статута.
Комисија за гласање је утврдила постојање кворума у моменту одлучивања по овом
предлогу констатујући да гласају акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа што
чини 89,58% од укупног броја емитованих акција.
По спроведеном гласању Комисија за гласање је известила Скупштину да су о овом
предлогу гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа што
чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начон: са 30.662 гласова „За“, 72.169
гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“ , 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
11
ОДЛУКУ
Предлог акционара Милана Кокунешоског за измене предлога Статута „Вода Врњци“
а.д., Врњачка Бања, није усвојен, обзиром да исти није добио потребну већину гласова
акционара.
Предеседник Скупштине је предложила да се пређе на утврђивање одлучивање о
предлогу Статута „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, који је дат у материјалу за ову седницу
и затражила да се утврди постојање кворума.
Комисија за гласање је констатовала да у моменту гласања по овом предлогу гласају
акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја
акција, односно да постоји кворум.
Пошто је утврђен кворум председник Скупштине ставља на гласање предлог
Статута „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања како је дат у материјалу за ову седницу.
Након спроведеног гласања, Комисија је известила Скупштину акционара да
су за ову одлуку гласали акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начин: са 72.169 гласова „За“,
30.662 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
о усвајању Статута „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања
Усваја се Статут „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања усаглашен са одредбама
Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), у тексту како
је дат у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Статут „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања из става 1. ове одлуке ступа осмог
дана од дана доношења.
Овлашћује се законски заступник Друштва, односно од њега овлашћено лице, да
код Агенције за привредне регистре Републике Србије изврши регистрацију Статута
најкасније до 15.07.2012.године.
8. тачка дневног реда – Доношење одлуке о усвајању Пословника о раду
Скупштине
Председник Скуштине Вања Милић је у вези ове тачке дневног реда изнела да је текст
Пословника о раду Скупштине, такође био саставни део материјала за ову седницу.
Председник скупштине је отворила дискусију у вези са овом тачком дневног реда и реч
дала пријављеној за дискусију пуномоћнику ZAAB Group Inc., Британска Девичанска
острва, Марији Тасић.
Марија Тасић, је у свом излагању навела да у члану 4. предлога текста Пословника
стоји „одбора директора“, те поставља питање да ли се Друштво организује као једнодомно
12
или дводомно, наком чега је констатовано да је то техничка грешка која се поткрала
приликом куцања текста, а да су акционари упознати и сами гласали кроз усвајање Статута
да се друштво организјује као дводомно.
Председник Скупштине је затражила да Комисија утврди кворум у моменту доношења
одлуке по овој тачки дневног реда.
Комисија за гласање је констатовала да у моменту доношења одлуке по овој тачки
дневног реда постоји кворум обзиром да гласају акционари са укупно 102.831 акција са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Председник Скупштине ставља на гласање предлог текста Пословника о раду
Скупштине као што је дат у материјалу за ову седницу са обавезом да се изврши измена у
члану 4. став 3. и 4., тако да уместо „Одбора директора“ стоји „Надзорног одбора“.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и констатовала да су гласали
акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја
акција, на следећи начин: са 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 гласова
„Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
Усваја се Пословник о раду скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања,
како је дат у материјалу с тим да да се изврши измена у члану 4. став 3. и 4., тако да уместо
„Одбора директора“ стоји „Надзорног одбора“.
9. тачка дневног реда – Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2011.годину
Према речима председника Скупштине финансијски извештаји за 2011.годину се налазе
у материјалу за ову седницу, исти су сагласно закону, у за то предвиђеном року регистровани
код АПР.
У вези са овом тачком дневног реда Друштво је дана 25.06.2012.године запримило
списак питања акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острвакоја су упућена
Управном одбору ради давања одговора на редовној годишњој седници Скупштине
акционара. Предметна питања акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва су
разматрали чланови Управног одбора и генерални директор Радован Симовић и одговор на
исте за ову седницу дали у писаној форми. Одговори на достављена питања акционара ZAAB
Group Inc., Британска Девичанска острва налазе се у прилогу овог записника и чине његов
саставни део. У вези са овом тачком стигло је 13.питања овог акционара и исте је председник
Скупштине прочитала, а затим прочитала и дате одговоре Управног одбора и генералног
директора.
Након излагања председника скупштине Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB
Group Inc., Британска Девичанска острва је затражила да се одговори на постављена питања
доставе акционарима у писаној форми, те да се не читају на седници, а да ће акционари
13
сносити трошкове копирања. У излагању даље наводи, да је Друштво дужно да достави
одговоре у писаној форми стављајући у изглед да ће, уколико се акционарима не доставе
одговори на постављена питања у писаној форми, бити покренут судски поступак и исте ће
добити преко суда.
Председник Скупштине истиче, како је то већ навела, да ће одговори на постављена
питања бити саставни део записника, као и то да су одговори на постављена питања дати у
писаној форми због ефикасности рада на самој седници, а да су исти могли бити дати и
усменим путем чланова Управног одбора и генералног директора и тада би били саставни део
записника.
Акционар Мирослав Бојчић је тражио да се после сваког прочитаног питања, чита
одговор, а пуномоћник Марија Тасић предлаже да се читају само одговори, јер они имају
питања. Председник скупштине је изнела да сви присутни акционари на данашњој седници
немају списак постављених питања акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска
острва , као и да је довољно скраћено време тиме што се на сва питања овог акционара дао
одговор у писаној форми.
Затим је председник Скупштине прочитала питања у вези са овом тачком дневног реда,
а након тога и све одговоре на њих.
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва је
код питања број 1.11 рекла да има потврду од суда у Краљеву којом се потвђује да се води
поступак против директора Радована Симовића, те како ту потврду не може сада да нађе,
исту ће доставити Друштву накнадно. Тврди да је генерални директор Радован Симовић
примио позив за спровођење истраге, али да избегава да прими позив за саслушање.
На напред наведено, директор Радован Симовић је рекао да се против њега не води
никакав судски спор, као ни поступак.
Акционар Мирослав Бојчић пита да ли се кућа у Ужичкој рентира и предлаже да се
прода део куће који је у власништву „Вода Врњци“ а.д.
Председник скупштине је дала реч г.директору који је одговорио да се кућа не користи
и да је на то питање већ дат одговор у оквиру писано достављених питања.
Пуномоћник акционара Марија Тасић пита под којим условима могу и други акционари
да користе кућу.
Председник Скупштине је одговорила да се у вези овога директор већ изјаснио да кућу
нико не користи и да је иста све време празна. Међутим, пуномоћник Марија Тасић наводи да
не рентирање куће утиче на пословни резултат Друштва, имајући у виду да би добит била
већа да се кућа рентира.
Како није било више питања по овој тачки дневног реда то је председник Скупштине
затражила да Комисија за гласање констатује постојање кворума у моменту доношења ове
одлуке.
Комисија је установила да у моменту гласања по овој тачки дневног реда гласају
акционари са укупно102.831ком. акција што чини 89,58% од укупног броја емитованих
акција са правом гласа односно да постоји кворум, тако да је председник Скупштине ставила
на гласање усвајање финансијских извештаја о пословању за 2011.годину како је дат у
материјалу за ову седницу.
14
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да су гласали акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, и то са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011.ГОДИНУ
Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за
2011.годину који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за то
законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.
Иако је одлука у вези са овом тачком дневног реда донета, Владимир Поповић,
пуномоћник акционара MGB Investments д.о.о. Београд је захтевао да се везано за прочитане
одговоре на питања упућена по овој тачки дневног реда, унесе у записник да је одговор на
питање 1.1 некомплетан, да су дати одговори на питања 1.2-1.10, као и 1.12.-1.13. ускраћени, а
одговор на питање 1.11 неистинит. Овоме се придружују и други акционари који су гласали
против доношења ове одлуке.
10. тачка дневног реда – Усвајање извештаја Управног одбора и извештаја
интерног ревизора
Председник Скупштине је у вези са овом тачком дневног реда изнела да су извештај
Управног одбора и интерног ревизора у мандатном периоду 2011/2012 били саставни део
материјала за ову седницу Скупштине.
Према списку питања која је акционар ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
упутио Управном одбору за редовну годишњу Скупштину акционара, постављено је десет
питања за ову тачку дневног реда. Председник Скупштине је исте прочитала, као и писано
дате одговоре Управног одбора и генералног директора.
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
дала је коментар везано за одговор на питање бр. 2.1., како је могуће да је Милосава Гобељић
независтан члан Управног одбора када носи исто презиме. У вези са прочитаним одговорима
истакла је и то да Управни одбор одговара својом имовином за причињену штету, ако се
утврди, као и то да ће чланови Управног одбора у том случају сносити одговорност.
Такође наводи да има информацију да друштво није исказало добит од 170 милиона
динара, те с тим у вези пита и да ли је плаћен порез од 10%.
Одговор на ово питање дао је генерални директор Симовић и навео да не постоји такво
решење, па да самим тим није утврђена обавеза плаћања пореза од 10%, тако да исти није
могао бити плаћен.
15
Пуномоћник Марија Тасић се такође интересовала да ли је у току 2011.године долазила
у контролу Пореска управа, на шта је директор Симовић одговорио да јесте, а на питање
када, рекао да сада тачно не зна да каже.
Владимир Поповић, пуномоћник акционара MGB Investments д.о.о. Београд поставља
питање да ли је Пореска пријава за 2010.годину сачињена у складу са Законом о
трансферним ценама и да ли је због непоштовања Закона о порезу на добит Пореска управа
одредила обавезу у 2011.години.
Председник Скупштине је подсетила да се разматра тачка дневног реда која се односи
на извештај о раду Управног одбора и интерног ревизора те је и затражила да се и питања са
тим у вези постављају, као и да се извештај о раду односи на мандатни период од одржавања
годишње седнице Скупштине до наредне редовне годишње седнице Скупштине. Тражила је
да се питања односе на 2011.годину како би се могао дати одговор, а не на претходне
периоде, како је овде постављено питање везано за пословање у 2010.години.
Акционар Мирослав Бојчић наводи да, ако је нешто настало у 2010.години, а плати се у
2011.години, онда то улази у трошак у 2011.години.
Председник Скупштине је дала реч овде присутној, као члану Комисије за гласање
Драгани Мијатовић, руководиоцу рачуноводства која је у вези са овим питањем
пуномоћника Поповића рекла да у 2011.години, Пореска управа није донела никакво решење
које би кориговало порез на добит по основу трансферних цена.
Пуномоћник Поповић је замолио да ревизор „ИЕФ“ д.о.о. да одговор у вези са пријавом
добити предузећа јер каже да је пореска пријава прописана Законом о порезу на добит и
мисли да члан 60. регулише трансферне цене.
Ревизор је инсистирао да пуномоћник Поповић тачно постави питање на коју пореску
пријаву мисли да бих знао са чим у вези да одговори, односно да би знао да да одговор да ли
је „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања добро попунила пореску пријаву на коју исти мисли.
Наводећи да ако мислите на исказивање трансферних цена оне се не исказују у пореској
пријави, већ у пореском билансу и то је образац ПБ - 1, а ако мислите на пореску пријаву за
утврђивање пореза на добит правних лица то је образац ПДП, који се предаје у марту текуће
године за претходну годину.
Затим председник Скупштине позива Комисију за гласање да утврди кворум у моменту
гласања по овој тачки дневног реда.
Комисија је установила да у моменту гласања по овој тачки дневног реда гласају
акционари са укупно 102.831 акција односно гласова, што чини 89,58% од укупног броја
емитованих акција са правом гласа односно да постоји кворум, тако да је председник
Скупштине ставила на гласање усвајање извештаја Управног одбора и извештаја интерног
ревизора.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара, односно дала информацију да су укупно гласали акционари са 102.831 акција са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начин са 72.169 гласова
„За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
16
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Управног одбора у сазиву 2011/2012.године који садржи
извештаје из члана 399., Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.
36/2011, 99/2011), како је дат у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Усваја се Извештај интерног ревизора „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања, у свему као
у прилогу који је саставни део ове одлуке.
Ову одлуку доставити финансијском директору.
11. тачка дневног реда – Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за
2011.годину
Председник Скупштине је изнела да је ревизију финансијских извештаја за 2012.годину
извршила ревизорска кућа „ИЕФ“ д.о.о., Београд.
У вези ове тачке дневног реда акционар ZAAB Group Inc., Британска Девичанска
острва је поставио девет питања које је председник Скупштине прочитала, као и писане
одговоре Управног одбора и генералног директора.
По завршеном излагању председника Скупштине, акционар Мирослав Бојчић је изнео
да одговор на последње питање није у складу са МРС, постављајући питање која је то
комисија. Одмах иза тога доставља председнику Скупштине и записничару фотокопију
Мишљења Министарства финансија бр. 011-00-17012012-16 од 07.05.2012.године у вези са
применом члана 54. Закона о тржишту капитала, наводећи да Управни одбор и генерални
директор свесно и неистинито дају одговор да је нешто у складу са Законом, а није. Даље
наводи да ревизорска кућа „ИЕФ“д.о.о. није имала право да 6 пута врши ревизију, као и да је
тиме прекршила етику своје професије, те тако акционари доводе у питање релевантност
података и изражавају сумњају у налаз ревизора.
Председник Скупштине је дала реч овде присутном ревизору ревизорске куће „ИЕФ“
д.о.о., Београд, г-дину Симићу ради давања информација које исти сматра потребним у вези
са извештајем о спроведеној ревизији финансијских извештаја за 2011.годину, а потом и
давању одговора на постављено питање акционара Мирослава Бојчића.
Ревизор Срђан Симић се захвалио на датој речи, и изнео да је ревизија финансијских
извештаја спроведена у складу са законом и прописаним рачуноводственим стандардима и
поступцима. Навео је да, према њиховом мишљењу финансијски извештаји приказују
истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијски положај
Друштва на дан 31.12.2011.године и да садрже потпуне напомене прописане
рачуноводственим стандардима.
Одговарајући на питање акционара Бојчића, овлашћени ревизор Симић наводи да
ревизори не тумаче законе, тако да према њиховом разумевању члана 38. ст. 8. и 9. Закона о
рачуноводству и ревизији, према коме једно предузеће за ревизију може обављати ревизију
код истог правног лица узастопно пет година, а највише још пет година ако ревизију врши
други овлашћени ревизор истог правног лица, осим ако другим законом није друкчије
уређено, „ИЕФ“ д.о.о.,Београд својим ангажовањем није начинио прекршај.
17
Акционар Мирослав Бојчић по излагању ревизора, обраћајући се истом наводи да
тумачење закона не припада ревизорским кућама, већ припада другима, те ако су могли
имати двојбе, зашто се сами нису обратили за мишљење, кад год да су завршили извештај.
Даље ревизор наводи да је заузет став Министарства финансија, као и да је ревизија
финансијских извештаја за 2011.годину урађена пре давања тог Мишљења. Навео је да се
доношењем Закона о капиталу дерогира оно што је регулисано Законом о рачуноводству и
ревизији, али и да чл. 197. Устава говори да закони, као и сви други општи акти не могу
имати повратно дејство. При том је изнео да се очекује да Комора овлашћених ревизора
покрене иницијативу, а једна професионална организација је већ покренула иницијативу да
Министарство финансија преиспита своје Мишљење у вези примене чл.54. Закона о
тржишту капитала из угла чл.197. Устава.
Марија Тасић, пуномоћник ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва је у
неколико наврата прекидала излагање ревизора износећи своје коментаре и говорећи у глас
са истим, на шта је председник Скупштине одреаговала упућујући јој опомену да не омета
рад седнице и да не прекида излагање ревизора.
Председник скупштине је упутила питање акционару Мирославу Бојићичу шта је по
његовом мишљењу „Вода Врњци“ а.д. требала да уради након избора ревизора за ревизију
финансијских извештаја те пословне године, изабраног на годишњој седници Скупштине у
складу са одредбама Закона о рачуноводству и ревизији, обзиром да Закон о тржишту
капитала почиње да се примењује од новембра 2011.године, а мишљење које је доставио је
од маја 2012.године.
Акционар Бојчић је одговорио да, ако је Управни одбор хтео да донесе такву одлуку,
требао је да пита Министарство која је то граница и да то на време уради.
Пуномоћник Марија Тасић је поставила питање председнику скупштине Вањи Милић,
да ли је и сама запослена у „Вода Врњци“, јер ако јесте онда не може да представља
већинског власника, у том случају не постоји кворум, није валидно заступање.
Акционар Мирослав Бојчић пита да ли је у радном односу и ако јесте наво да онда
постоји спорна ситуација, а такође и Марија Тасић додаје да ће да се „сруши Супштина“.
Пуномоћник не може бити запослени и ставља приговор јер већински власник није
адекватно представљен. Упућује на члан 345 став 3. Закона о привредним друштвима и
тражи да изврши увид у пуномоћје дато пуномоћнику „Екстра пет“, доо.
Председник Скупштине се изјаснила да је њено пуномоћје за данашњу седницу уредно
достављено Друштву, да је Комисија вршила идентификацију истог, те с тога тражи да не
ометају рад седнице и изнела да нема ништа против да заинтересовани акционари изврше
увид у пуномоћје које је достављено, али је замолила да то буде на крају седнице како би се
сада могло наставити са радом. Даље, предлаже да се пређе на гласање и тражи да Комија
утврди постојање кворума.
Комисија констатује постојање кворума и извештава да у моменту гласања по овој
тачки дневног реда гласају акционари са укупно 102.831 акција што чини 89,58% од укупног
броја емитованих акција.
Предсеик Скупштине ставља на гласање извештај ревизора „ИЕФ“ д.о.о., Београд о
ревизији финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2011.годину, како је
дат у материјалу.
18
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о
резултату, према коме су гласали акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начин: са 72.169 гласова „Зa“, 30.662
гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2011.ГОДИНУ
Усваја се Извештај независног ревизора „ИЕФ“ д.о.о. из Београда у вези са
финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2011.годину који се
налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за то
законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.
12. тачка дневног реда – Усвајање Годишњег извештаја о пословању за
2011.годину
Председник скупштине Вања Милић је у вези ове тачке дневног реда рекла да је
Годишњи извештај о пословању за 2011.годину стављен на располагање акционарима са
даном упућивања позива, али и да је о року упућен Комисији за ХОВ, Београдској берзи а.д.
и објављен на интернет страници Друштва.
Није било пријављених за дискусију по овој тачки дневног реда, тако да је председник
затражила од Комисије да утврди кворум за гласање.
Комисија констатује да у моменту гласања по овој тачки дневног реда гласају
акционари са укупно 102.831 акција што чини 89,58% од укупног броја емитованих акција
са правом гласа односно да постоји кворум, тако да је председник Скупштине ставила на
гласање Годишњи извештај о пословању за 2011.годину.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, и известила Скупштину акционара
о резултату односно да су гласали акционари са укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција, и то на следећи начин: са 72.169 гласова „За“, 30.662
гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 72.169
гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
19
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011.ГОДИНУ
Усваја се Годишњи извештај о пословању „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за
2011.годину у складу са Законом о тржишту капитала, који се налази у прилогу ове
одлуке и чини њен саставни део.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за
то законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.
12а. тачка дневног реда – Доношење одлуке о издавању акција ради повећања
капитала из нераспоређене добити из ранијих година
У вези ове тачке дневног реда председник Скупштине је изнела да је предлог одлуке
дат у материјалу за ову седницу и стављен акционарима на располагање даном објављивања
допуњеног дневног реда дана 12.06.2012.године.
Отворила је дискусију по овој тачки дневног реда. Пуномоћник акционара ZAAB Group
Inc., Британска Девичанска острва Марије Тасић, је рекла да они немају питања. Како није
било пријављених за реч, то је председник затражила да Комисија утврди кворум за гласање.
Комисија констатује да у моменту гласања по овој тачки дневног реда гласају
акционари са укупно102.831 акција што чини 89,58% од укупног броја емитованих акција са
правом гласа односно да постоји кворум.
Председник Скупштине је ставилa на гласање предлог одлуке о издавању акција ради
повећања капитала из нераспоређене добити из ранијих година.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом
гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција, на следећи начин: са 30.662 гласова „За“,
72.169 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
Предлог акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се донесе одлука
о издавању акција ради повећања капитала из нераспоређене добити из ранијих година, није
усвојен, обзиром да исти није добио потребну већину гласова акционара.
20
12б. тачка дневног реда – Доношење одлуке о исплати дивиденде из нераспоређене
добити ранијих година
У вези ове тачке дневног реда председник Скупштине је изнела да је предлог одлуке
дат у материјалу за ову седницу и стављен акционарима на располагање даном објављивања
допуњеног дневног реда дана 12.06.2012.године.
Председник Скупштине је отворила дискусију у вези са овом тачком дневног реда и
позвала присутне да се јаве за реч.
За реч се јавио акционар Милан Кокунешоски који је изнео да уколико се
нераспоређена добит не подели (кроз дивиденду или за повећање капитала), одлука ће бити
незаконита и као таква се може побијати на суду. Према његовим речима, итенција
законодавца је да се добит расподели; нераспоређена добит не постоји.
Пуномоћник Марија Тасић поставила је питање, тражећи да се ревизор „ИЕФ“ д.о.о., гдин Симић изјасни какав је његов став по питању законитости нераспоређивања добити.
На постављено питање ревизор је одговорио да по Закону о рачуноводтву и ревизији и
МРС, не постоји категорија нераспоређене добити. Нераспоређена добит јесте у складу са
подзаконским актима (Правилником о контом плану).
Марија Тасић је даље питала, да ли по МРС постоји нераспоређена добит, и да ли је у
реду да она буде већа од капитала. У вези са овим питањем ревизор је одговорио да, ако ме
питате да ли постоји по МРС нераспоређена добит, мој одговор је да не постоји, постоји
резултат године и резултат из ранијих година. Стандарди не препознају позиције
нераспоређене добити. Нераспоређена добит егзистира, али се ревизор не изјашњава о
висини већ о законитости.
Пуномоћник Марија Тасић, пита којим стандардима је дефинисан акцијски капитал?
Ревизор: не постоје стандарди који то дефинишу, они познају нето имовину као
разлику између имовине и обавеза.
Пуномоћник Марија Тасић каже да стандард 39. дефинише акцијски капитал.
Ревизор: МРС 39. дефинише акције као финансијске инструменте и то из угла власника
акцијског капитала, инвеститора, а не из угла емитента акцијског капитала.
Акционар Милан Кокунешоски наводи да ни један једини закон не познаје
нераспоређену добит, па ће свака одлука ако се донесе да остане нераспоређена добит бити
незаконита, тако да се може побијати и може изазвати питање несагласности.
Затим је председник Скупштине затражила да Комисија утврди постојање кворума.
Комисија за гласање је констатовала да у тренутку гласања по овој тачки дневног реда
гласа укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција
односно да постоји кворум, тако да преседник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке
о исплати дивиденде из нераспоређене добити ранијих година.
Комисија је даље спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом
гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција и то са 30.662 гласова „За“, 72.169 гласова
„Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
21
ОДЛУКУ
Предлог акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се донесе одлука
о исплати дивиденде из нераспоређене добити ранијих година, није усвојен, обзиром да исти
није добио потребну већину гласова акционара.
13. тачка дневног реда – Доношење одлуке о расподели добити
У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је изнела да се предлог
одлуке налази у материјалу за ову седницу и да је стављен на располагање акционарима са
даном упућивања позива, 29.05.2012.године. Даље, навела је да је у вези са овом тачком
дневног реда акционар ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва доставио два питања
на која су се Управни одбор и генерални директор изјаснили у писаној форми, те је исте и
прочитала.
Отворила је дискусију у вези са предлогом одлуке о расподели добити и позвала
присутне да се јаве за реч.
Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
обратила се председнику Скупштине као пуномоћнику „Екстра пет“ д.о.о. са питањем који је
економски интерес већинског власника да се нераспоређена добит не распоређује и која је
економска логика да већински власник не предлаже већу расподелу нераспоређене добити,
те којом су се економском логиком руковили чланови Управног одбора да се само 5%
распореди.
Председник Скупштине је одговорила да је она на данашњој седници присутна по
пуномоћју већинског акционара за учешће у раду и гласању на овој Скупштини, али да није
запослена у овом Друштву, да није ни члан управе „Екстра-пет“ д.о.о., Београд те самим тим
не познаје пословну политику овог друштва и принципе којима се руководе носиоци
управљачких функција у доношењу пословних одлука. Уосталом, таква питања се увек могу
упутити писано и самом већинском власнику.
Марија Тасић, такође поставља питање који су чланови Управног одбора присутни на
овој седници.
Председник скупштине је одговорила да су присутни: генерални директор Радован
Симовић, чланови Бранка Марковић и Милан Божичковић.
Затим је затражила да се Комисија за гласање изјасни у вези са постојањем кворума за
гласање.
Према извештају Комисије за гласање у моменту одлучивања по овој тачки дневног
гласају акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини
89,58% од укупног броја акција, односно констатовано је да постоји кворум.
Комисија је даље спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара да су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом
гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција и то са 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова
„Против“ и 0 „Уздржаних“.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са
72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
22
ОДЛУКУ
о расподели добити
„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2011.годину са оствареном
добити након опорезивања у износу од 33.811.033,39 динара.
Остварена добит након опорезивања из става 1. ове одлуке се расподељује на следећи
начин:
1. 5% оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 1.690.551,67
динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 32.120.481,72 динара остаје нераспоређено.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
По изгласавању ове одлуке акционар Милан Кокунешоски је указао на незаконитост
доношења ове одлуке обзиром да се не расподељује сва добит, јер закон не познаје
категорију нераспоређене добити.
14. тачка дневног реда – Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
Председник скупштине Вања Милић је известила да је потребно да се донесе одлука о
разрешењу постојећих чланова Управног одбора, због истека мандата, али и ради
усклађивања са новим Законом о привредним друштвима и избором нових органа.
Имајући у виду, наведено ставља предлог одлуке о разрешењу чланова Управног
одбора на гласање.
Комисија је констатовала да постоји кворум у моменту доношења одлуке у вези са
овом тачком дневног реда, одн. да гласају акционари који представљају укупно 102.831
акцију са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара достављајући извештај о спроведеном гласању по овој тачки дневног реда према
коме су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акцију са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција, са 102.831 гласова „Зa“, није било „Против“, није било
„Уздржаних“.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са
102.831 гласова „За“, 0 „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела једногасно следећу,
ОДЛУКУ
Разрешавају се следећи чланови Управног одбора "Вода Врњци" а.д. Врњачка
Бања:
1.
2.
3.
4.
5.
Радован Гобељић
Љубисав Думић
Милосава Гобељић
Бранка Марковић
Милан Божичковић
23
а због истека мандатног периода на који су изабрани, као и ради усклађивања са
Законом о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011),
закључно са 29.06.2012.године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку доставити разрешеним члановима.
15. тачка дневног реда – Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног
одбора
Председник скупштине Вања Милић је известила да је сагласно Закону о привредним
друштвима потребно да се донесе одлука о именовању чланова Надзорног одбора, на
мандатни период од 4 године, као и да се у материјалу за ову седницу налази предлог
Управног одбора. Отворила је дискусију поводом ове тачке дневног реда.
У оквиру дискусије Марија Тасић, пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска
Девичанска острва тражи да се пружи више података о предложеним кандидатима у
материјалу за седницу, како би видели да ли су исти компетентни да контролишу рад
Друштва и предлаже избор Надзорног одбора у следећем саставу Милан Кокунешоски,
Бранка Марковић и Зорица Дуновић.
Акционар Мирослав Бојчић наводи да предлог за избор Радована Гобељића за члана
Надзорног одбора није добро решење, јер он сматра да исти није поступао у интересу
Друштва у претходном мандату и зато предлаже да се одустане од гласања за првог члана
Надзорног обора, Радована Гобељића.
Председник Скупштине је пре стављања на гласање упутила питање пуномоћнику
предлагача Марији Тасић, да ли предлаже да се за чланове гласа појединачно или за
Надзорни одбор у целини.
По изјашњењу пуномоћника акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска
острва, Марије Тасић да се гласа за Надзорни одбор у целини, председник Скупштине је
ставила на гласање предлог пуномоћника акционара Марије Тасић да се гласа за Надзорни
одбор у следећем саставу: Милан Кокунешоски, Бранка Марковић и Зорица Дуновић.
Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум у моменту доношења одлуке у
вези са овим предлогом одн. да гласају акционари који представљају укупно 102.831 акцију
са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину да су за овај
предлог гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција и то са 30.662 гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и
0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
Предлог пуномоћника акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва
Марије Тасић за избор Надзорног одбора у саставу Милан Кокунешоски, Бранка Марковић
24
и Зорица Дуновић, није усвојен, обзиром да исти није добио потребну већину гласова
акционара.
Председник Скупштине је позвала Комисију да пре гласања о предлогу акционара
Мирослава Бојчића утврди кворум.
Комисија је констатовала да постоји кворум у моменту доношења одлуке у вези са
овим предлогом одн. да гласају акционари који представљају укупно 102.831 акцијa са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција, те председник скупштине ставља на
гласање предлог Мирослава Бојчића да се одустане од гласања за члана Надзорног одбора,
Радована Гобељића.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину да су за овај
предлог гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција и то са 30.662 гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и
0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 30.662
гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
Предлог акционара Мирослава Бојчића, да се одустане од гласања Радована Гобељића
за члана Надзорног одбора, није усвојен, обзиром да исти није добио потребну већину
гласова акционара.
Пре стављања на гласање предлога одлуке из материјала, да се за чланове Надзорног
одбора именују Радован Гобељић, Зорица Дуновић и Миона Делић, председник Скупштине
је, читајући CV Мионе Делић, рекла да је иста адвокат, а директор Радован Симовић је
присутне известио да је Зорица Дуновић економиста и финансијски стручњак, да ради у
Credy banci на месту Шефа одељења за управљање тржишним ризицима.
Затим позива Комисију да утврди постојање кворума у моменту одлучивања по
предлогу за именовање чланова Надзорног одбора како је дато у материјалу за ову седницу.
Комисија је констатовала да постоји кворум у моменту доношења одлуке у вези са
овим предлогом одн. да гласају акционари који представљају укупно 102.831 акција са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Председник Скупштине ставља на гласање предлог Управног одбора за избор
Надзорног одбора у трочланом саставу како је дато у материјалу за ову седницу.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину да су за овај
предлог гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што
чини 89,58% од укупног броја акција и то са 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и
0 гласова „Уздржаних, као и да је сваки од кандидата за члана Надзорног одбора
појединачно добио по 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“.
По спроведеном гласању председник Скупштине констатује да је Скупштина
акционара потребном већином гласова донела следећу,
25
ОДЛУКУ
За чланове Надзорног одбора "Вода Врњци" а.д. Врњачка Бања именују се:
1. Радован Гобељић,
2. Зорица Дуновић,
3. Миона Делић.
Чланови Надзорног одбора Друштва бирају се на мандатни период од 4 (четри)
године.
Чланови Надзорног одбора ће на својој првој седници извршити конституисање, и
између себе изабрати председника Надзорног одбора.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Овлашћује се законски заступник Друштва, односно лице које он овласти, да
поднесе пријаву за регистрацију чланова Надзорног одбора код Агенције за
привредне регистре Републике Србије.
Одлуку доставити изабраним члановима.
16. тачка дневног реда - Доношење одлуке о одређивању висине накнаде члановима
Надзорног одбора и давање сагласности на текст Уговора
Председник Скупштине Вања Милић је упознала присутне да је сагласно Закону о
привредним друштвима на овој скупштини акционара потребно утврдити висину накнаде
члановима Надзорног одбора, као и текст уговора.
Пуномоћник акционара Марија Тасић поставља питање на који начин је утврђена висина
накнаде и због чега је иста 10 пута већа за председника, него за остале чланове Надзорног
одбора. Накнада од 500.000,00 динара је висока, јер ако Друштво због неликвидности не
може да исплати дивиденду, сматра да сви чланови Надзорног одбора треба да имају
надокнаду од 50.000,00 динара;
Члан Управног одбора Милан Божичковић је рекао да је тако одлучио Управни одбор и
да ово није седница Управног обора.
Затим председник Скупштине ставља на гласање одлуку о одређивању висине накнаде
члановима Надзорног одбора и давање сагласности на текст Уговора, како је дато у
материјалу.
Комисија је констатовала да постоји кворум у моменту доношења одлуке у вези са
овом тачком дневног реда, одн. да гласају акционари који представљају укупно 102.831
акцију са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Комисија за гласање је известила да су за овај предлог гласали акционари који
представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја
акција и то са 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са
72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
26
ОДЛУКУ
1. Утврђује се право на накнаду за рад у Надзорном одбору “ВОДА ВРЊЦИ” а.д.
Врњачка Бања (у даљем тексту: Надзорни одбор), као и висина накнаде, начин исплате
накнаде и друга питања везана за остваривање ових права.
Право на накнаду за рад имају чланови Надзорног одбора.
Основ за утврђивање права на накнаду из става 1. ове одлуке, представљају целокупан
рад и трошкови за рад у Надзорном одбору Друштва, која се састоје од:
 извршавања обавеза утврђених Законом, Статутом и другим општим актима Друштва,
 одговорности за доношење одлука и последице истих на рад и пословање предузећа.
Месечна накнада за рад у Надзорном одбору Друштва исплаћује се на следећи начин:
1. за председника Надзорног одбора, у висини од 500.000,00 динара у нето износу,
2. за чланове Надзорног одбора, у висини од 50.000,00 динара у нето износу
Накнада из става 4. ове одлуке исплаћује се до 15 -тог у месецу за претходни месец.
Право на накнаду из става 1. ове одлуке, престаје даном разрешења са функције у
Надзорном одбору Друштва.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Ову одлуку доставити финансијском директору, главном рачуновођи и члановима
Надзорног одбора Друштва.
2. Одобрава се текст Уговора са члановима и председником Надзорног одбора како
је дат у материјалу за ову седницу, а који се налази у прилогу ове одлуке и чини
њен саставни део.
Овлашћује се председник Скупштине да са члановима и председником Надзорног
одбора закључи уговоре из тачке 2. ове одлуке.
17. тачка дневног реда - Доношење одлуке о избору ревизора за 2012.годину и
накнаде за његов рад
Председник Скупштине је присутне известила о предлогу да ревизор за 2012.годину,
буде ревизорска кућа “Deloitte” из Београда и позвала присутне да узму учешће у дискусији.
Акционар Мирослав Бојчић је рекао да је предлогом да буде ревизорска кућа „Deloitte" из
Београда, осујећен Закон, имајући у виду да је исти Закупац у повезаном лицу у АД
„Хемпро“ и противи се том предлогу, јер та ревизорска кућа не може да буде ревизор, зато
што је у пословном односу са „Хемпро“ а.д. Такође се противи и висини накнаде за рад овог
ревизора, јер због штедње и ликвидности, Друштво нема ликвидних средстава за исплату
дивиденде, а узима ревизорску кућу “Deloitte". Наводи да је посебно изненађен да се узима
кућа која је у пословном односу као повезано лице.
Марија Тасић поставља питање колика је била накнада предходном ревизору.
Председник Скупштине је изнела да се то питање разматрало и одобравало на годишњој
Скупштини 2011.године, и дала је реч директору који је рекао да сада не зна тачно колики је
био износ, али је била повољна.
Пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска, Марија Тасић је у
оквиру дискусије о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012.годину
изнела примедбе на рад ревизорске куће “Deloitte” и у негативном контексту казала да је
„иста опште позната по свом раду и независности, као и по својој професионалној етици“.
27
На шта је овлашћени ревозор Срђан Симић одреаговао и затражио да се констатује
опаска изречена на рад ревизорске куће "Deloitte", као и да иста буде унета у записник.
Акционар Мирослав Бојчић је рекао да ће удружење ревизора испословати код Уставног
суда да се поништи мишљење Министарства.
Пуномоћник акционара Марија Тасић даље поставља питање да ли ревизорска кућа
“Deloitte” испуњава услове независности, имајући у виду да је у закупу код „Хемпро“, као и
да ли интерни ревизор Друштва зна да ли је “Deloitte” у закупу код „Хемпро“а.д.?
Председник Скупштине је дала реч члану управног одбора Милану Божичковићу који је
на ово одговорио са да, али да не зна детаље посла.
Како није било више учесника у расправи, то је председник Скупштине предлог одлуке о
избору ревизора за 2012.годину, ставио на изјашњење путем гласања.
Комисија за гласање је утврдила постојање кворума у моменту одлучивања по овој тачки
дневног реда констатујући да гласају акционари који представљају укупно 102.831 акција са
правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара, да су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом
гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција и то са 72.169 гласова „За“, 30.662 гласова
„Против“ и 0 гласова „Уздржаних.
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са
72.169 гласова „За“, 30.662 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2012.ГОДИНУ И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД
За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за
2012.годину бира се овлашћена ревизорска кућа Deloitte d.o.o. Београд, ул.Tеразије бр. 8.
11000 Београд.
Накнада за изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012.годину
из става 1. ове одлуке, износи 11.000 ЕУР без ПДВ.
Трошкови путовања и боравка представника ревизорске куће Deloitte d.o.o.
Београд настали у вези са обављањем ревизије, у висини стварно насталих износа, као и
остали трошкови настали у поступку обављања ревизије и издавања извештаја, падају на
терет „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања.
Овлашћује се законски заступник “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања да закључи
уговор са ревизорском кућом Deloitte d.o.o. Београд о вршењу ревизије за пословну
2012.годину.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку доставити је финансијском директору Друштва и главном рачуновођи.
28
17а. тачка дневног реда - Доношење одлуке о спровођењу ванредне ревизије
финансијских извештаја за 2009.,2010. и 2011.годину
У вези ове тачке дневног реда председник Скупштине је изнела да је предлог одлуке
дат у материјалу за ову седницу и стављен акционарима на располагање даном објављивања
допуњеног дневног реда дана 12.06.2012.године.
Како није било пријављених за реч, председник Скупштине је затражила да Комисија
утврди кворум у моменту доношења одлуке по овој тачки дневног реда.
Комисија за гласање је утврдила постојање кворума констатујући да гласају акционари
који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја
акција, тако да је председник Скупштине ставила на гласање предлог одлуке о спровођењу
ванредне ревизије финансијских извештаја за 2009., 2010. и 2011.годину.
Комисија за гласање је спровела поступак гласања, о чему је известила Скупштину
акционара, да су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом
гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција на следећи начин: са 30.662 гласова „Зa“,
72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних.
Према извештају Комисије председник Скупштине констатује да је Скупштина
акционара са 30.662 гласова „за“, 72.169 гласова „против“, са 0 „уздржаних“, донела следећу,
ОДЛУКУ
Предлог акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се донесе одлука
о спровођењу ванредне ревизије финансијских извештаја за 2009., 2010. и 2011.годину, није
усвојен, обзиром да исти није добио потребну већину гласова акционара.
17д. тачка дневног реда - Доношење одлуке о процени вредности имовине
Председник скупштине је у вези ове тачке дневног реда известила присутне да је ова
тачка дневног реда такође допуњена по предлогу акционара и допуњени дневни ред
објављен 12.06.2012.године сагласно одлуци Управног одбора.
Текст предлога је стављен на располагање акционарима даном објаве допуњеног
дневног реда у материјалу за ову седницу.
Председник Скупштине је отворила дискусију у вези са овом тачком дневног реда,
међутим како није било пријављених затражила је да Комисија утврди постојање кворума.
Пуномоћник акцонара Марија Тасић је рекла да пре почетка гласања за тачку 17д треба
да се гласа за тачке 17б и 17ц, као и 18а, а које су дате за допуну дневног реда. Наводи да
уколико председник Скупштине Вања Милић не дозволи гласање о наведеним тачкама и
уношење резултата гласања у записник, акционари ће свакако приступити гласању.
Председник Скупштине Вања Милић је поновила да Друштво није примило решење
суда, као ни пуномоћник „Воде Врњци“ а.д.
Владимир Поповић, пуномоћник акционара MGB Investments д.о.о. Београд наводи
став 1 судског решења број 118/2012.
29
Комисија за гласање је у утврдила постојање кворума, констовала да гласају акционари
са укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини 89,58% од укупног броја акција, након
чега председник Скупштине ставља на гласање предлог да се донесе одлука о процени
вредности имовине.
Комисја за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да
су гласали акционари који представљају укупно 102.831 акција са правом гласа, што чини
89,58% од укупног броја акција на следећи начин: са 30.662 гласова „Зa“, 72.169 гласова
„Против“ и 0 „Уздржаних.
Према извештају Комисије председник Скупштине је констатовала да је Скупштина
акционара са 30.662 гласова „За“, 72.169 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“, донела
следећу,
ОДЛУКУ
Предлог акционара ZAAB Group Inc., Британска Девичанска острва да се донесе одлука
о спровођењу процене вредности имовине, није усвојен, обзиром да исти није добио
потребну већину гласова акционара.
Пуномоћник акционара Марија Тасић наводи да су прескочене две тачке дневног реда
које су дате решењем суда, на шта је председник Скупштине Вања Милић одговорила
понављајући да Друштво није примило решење суда, као ни пуномоћник „Воде Врњци“ а.д.
18. тачка дневног реда - Обавештење Скупштини акционара о закљученим
правним пословима у којима постоји лични интерес
Председник Скупштине је обавестила Скупштину акционара о томе да је у дневном
реду за данашњу седницу дато Обавештење акционарима о закљученим правним пословима у
којима постоји лични интерес.
Председник Скупштине је у вези ове тачке дневног реда истакла да су достављена
питања у писаној форми, тако да је прешла на читање питања и одговора.
Акционар Мирослав Бојчић сматра да нису добијени задовољавајући одговори на 58.
постављених питања и да су поједини одговори неистинити.
Пуномоћник акционара Владимир Поповић је рекао да су одговори ускраћени, да су
неистинити, или су дати делимично. Што се тиче обавештења, исто не садржи битне
елементе посла са повезаним лицем. Сврха обавештења је да скупштина зна о каквом се
послу ради. Зна се количина, али не и цена.
Председник Скупштине је реч дала директору Радовану Симовићу, који је одговарајући
на постављена питања рекао да уговор са „Екстра пет“д.о.о. не садржи цене, него количине.
На бази понуда, изабран је најбољи понуђач и закључен је уговор, који даје могућност да
исти буде само први међу једнакима, а да се увек бира најбоља цена наспрам квалитета,
рокова испоруке и др.
Затим је председник Скупштине прочитала део из Обавештења у вези закључених
послова у којем су дати основни елементи из предметног Уговора.
30
31
Download

908.58Kb , pdf