На основу члана 29. Општег колективног уговора,
Влада Републике Српске, Савез синдиката Републике
Српске и Унија удружења послодаваца Републике Српске
донијели су
ОД Л У К У О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
I
Најнижа плата у Републици Српској за 2010. годину
утврђује се у висини од 370,00 КМ, осим за текстилну
индустрију у којој ће се до 31. децембра 2010. године
примјењивати најнижа плата у висини од 320,00 КМ.
II
Најнижа плата ће се исплаћивати у случајевима
утврђеним Општим колективним уговором.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске” и
примјењиваће се од 1. јула 2010. године.
Број: 04/1.-862/10
5. маја 2010. године
Бања Лука
Број: 01-104/10
5. маја 2010. године
Бања Лука
Унија удружења
послодаваца РС
предсједник,
Ранко Милић, с.р
Предсједник Владе
Милорад Додик с.р.
Број: 02-616/10
5.маја 2010. године
Бања Лука
Савез синдиката
Републике Српске
предсједница,
Ранка Мишић, с.р.
Download

На основу члана 29. Општег колективног уговора, Влада