OBSAH
Seznam se
Hra začíná aneb co musím nejdřív..........6
VŠCHT Praha............................................6
Něco z historie........................................7
Co je co a kdo je kdo............................7
Služby studentům
Koleje a menza
Počítačové učebny a internet.......26
Email.............................................26
Centrum informačních služeb..........26
Skripta a učebnice........................27
Mezi přednáškami.........................28
Koleje....................................................30
Menzy....................................................33
Když něco bolí......................................34
Volný čas
Studentské organizace..................36
Sportem ku zdraví….....................38
Kultura..........................................39
Kalendář.......................................40
Důležité informace a odkazy
Důležité informace a odkazy..................42
Organizace akademického roku..............43
2
ÚVODNÍ SLOVO PANA REKTORA
Milé studentky, milí studenti,
Jménem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vás vítám
na půdě naší vysoké školy a blahopřeji vám k vaší volbě!
Přeji vám, abyste do nové životní etapy vkročili šťastnou nohou.
Čeká vás období krásné, ale zároveň
i náročné, v němž budete objevovat
taje a záludnosti oboru, který jste si
zvolili. Čeká vás i několik let příjemného studentského života, na který
budete po celý zbytek života vzpomínat.
Věřím, že se aktivně zapojíte
do života školy a stanete se součástí nejen její přítomnosti, ale i budoucnosti, využijete naplno možností,
které vám naše škola nabízí pro
budování své profesionální kariéry,
ať už se rozhodnete pro dráhu čistě
akademickou či se budete orientovat
spíše na praktické využití nabytých
poznatků.
Přeji vám hodně úspěchů ve studiu
a těším se na inspirující spolupráci
s vámi,
Karel Melzoch
3
aHOJ pRVÁKU!
Je mi potěšením Tě přivítat mezi námi,
studenty VŠCHT. Zápisem na naší škole
Ti začíná velmi zajímavé a poutavé, ale
místy i poměrně náročné období.
Abychom Ti pomohli v začátku Tvé
vysokoškolské životní etapy, připravuje
IAESTE už několik let brožurku Průvodce
prváka.
Náš tým pro Tebe nashromáždil na
jedno místo ty nejdůležitější informace,
rady a postřehy o prostředí na VŠCHT,
studiu, ubytování i možnostech trávení
volného času. Důležitou součástí jsou i
mapy školy, které můžeš vyjmout a nosit
s sebou na první přednášky a cvičení.
Přeji mnoho úspěchů ve studiu, spoustu
skvělých zážitků ze studentského života
a sílu chopit se příležitosti, protože Tvoje budoucnost se píše právě tady a teď!
Hanka
4
iaeste
http://www.iaeste.cz/
http://www.facebook.com/vscht.iaeste
IAESTE je mezinárodní organizace, která
vznikla už v roce 1948 v Londýně. Tehdejší
Československo bylo jedním ze zakládajících států. Zakladatelé věřili, že pokud
mladí lidé dostanou šanci a příležitost
pracovat společně, dokáží překonat mezilidské bariéry, které byly uměle vybudovány během druhé světové války.
V České republice působí IAESTE
v současné době na sedmi vysokých
školách (VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze,
ZČU v Plzni, TU v Liberci, UTB ve Zlíně,
VUT v Brně a VŠB v Ostravě).
Naše projekty
Mezinárodní výměnný program
Veletrh iKariéra
Katalog iKariéra
Job portál iKariéra.cz
Průvodce prváka
Excelsior
Nyní je hlavním, ale ne jediným, cílem
organizace pomoci mladým studentům při
získávání odborné praxe v cizích zemích.
Během své více jak šedesátileté historie se myšlenka rozšířila do více než
85 zemí po celém světě. Každý student
vysoké školy s technickým zaměřením
má jedinečnou možnost vyjet na
několikaměsíční odbornou praxi. Jediné,
co proto musí udělat, je vybrat si pro
sebe tu pravou praxi a zúčastnit se pohovoru na své vysoké škole.
Další aktivitou IAESTE je pořádání
Veletrhu iKariéra. Poprvé tento veletrh
proběhl již roku 1994 v areálu školy ČVUT
5
v Dejvicích. Studenti zde mají jedinečnou
možnost setkat se a pohovořit si se
zástupci velkých firem působících v jejich
oboru. Je zde také velká příležitost domluvit si bakalářskou či diplomovou práci, popř. letní či dlouhodobou brigádu.
Veletrh se v tomto akademickém roce
koná 16.4. 2014.
IAESTE také vydává Katalog iKariéra,
což je celorepublikový katalog pracovních příležitostí, a nejen jich. Najdete
zde i návody a rady jak správně napsat
životopis, motivační dopis nebo jak se
připravit na pohovor.
Od roku 2003 vydává všech sedm výše
zmíněných vysokých škol Průvodce prváka, každá svým osobitým a jedinečným
stylem. Studenti nejen prvních ročníků zde
naleznou užitečné informace o tom, jak
překonat začátky na nové škole.
Nejmladším projektem IAESTE VŠCHT Praha
je Excelsior. Od loňského roku umožňuje
ve spolupráci s Kariérním centrem VŠCHT
Praha individuální kontakt mezi studenty a firmami formou exkurzí, workshopů
či
soutěží.
Představuje
jedinečnou
příležitost poznat firmu zevnitř, vyzkoušet
si nanečisto pohovor nebo stínování
manažerů a ještě vyhrát spoustu zajímavých cen.
Staň se členem IAESTE!
Zaujaly tě tyto projekty a chtěl by ses stát
členem IAESTE? Pak není nic jednoduššího
než nás kontaktovat na [email protected]
a domluvit se na spolupráci. Odměnou
Ti bude nejen dobrý pocit, ale naučíš se
také něco praktického a získáš spoustu
zážitků a kamarádů po celém světě.
Hra začíná...
HRA ZAČÍNÁ ANEB CO MUSÍŠ
NEJDŘÍV
Během prvních pár dní si musíš zařídit
spoustu věcí. Určitě se těšíš, až poprvé
vejdeš do školy přes turniket, poprvé
zajdeš na oběd do menzy nebo Tě potkají revizoři v pražské MHD. Aby tyto starosti byly jen příjemné, musíš si během
prvního týdne zajistit:
» dvě průkazové fotky (pokud je po Tobě
nechtěli již na zápisu),
» čipovou identifikační kartu nebo ISIC
kartu (nutná pro vstup do školy, na kolej,
pro placení v menze, slouží i jako studentský průkaz),
» žádost o přiznání ubytovacího stipendia (když se Ti to nepodařilo u zápisu),
» zápis do kurzu tělesné výchovy (ten
bude probíhat od 3. 9. do 13. 9. 2013),
» na základě elektronických testů
z matematiky a chemie, které najdeš na
webu, se můžeš rozhodnout doplnit si
(nebo osvěžit) znalosti ze střední školy.
K tomu slouží volitelné předměty „Základy matematiky pro bakaláře“ a „Základy chemie pro bakaláře“, na které se
přihlásíš podobným způsobem jako na
tělocvik,
» potvrzení o studiu pro banku a další
instituce, které je vyžadují,
» zapsat si do SISu číslo Tvého bankovního účtu (aby Ti škola mohla posílat
peníze),
» jízdenku na městskou hromadnou dopravu.
Pro ty, co bydlí na kolejích Jižní Město:
» mít souhlas s provedením inkasa od
Tvé banky kvůli platbě kolejného
» donést (anebo si zakoupit na koleji)
síťový kabel a dobře si nastudovat
postup připojení na internet
(http://vc.vscht.cz).
Další informace najdeš na webu:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/
obecne
VŠCHT PRAHA
Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze (zkratka VŠCHT Praha) je největší
vzdělávací institucí svého druhu ve
střední a východní Evropě. Navazuje na
téměř 200letou tradici výuky technické
chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý
odborný potenciál ji předurčují k výchově
špičkových odborníků. Pedagogicky a
vědecky tu působilo několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.
Fakulty VŠCHT Praha
Fakulta je základním organizačním útvarem VŠCHT Praha. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze se člení na:
» Fakultu chemické technologie (FCHT)
» Fakultu technologie ochrany prostředí
(FTOP)
» Fakultu potravinářské a biochemické
technologie (FPBT)
» Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI)
Základními součástmi fakulty jsou jednotlivé ústavy.
6
Něco z historie
NĚCO Z HISTORIE
Vysoká
škola
chemicko-technologická
v Praze je přímou pokračovatelkou chemického oddělení pražské polytechniky
založené v roce 1803. Významní profesoři
působící na pražské polytechnice byli
například: Karl Augustin Neumann, Josef
Steimann, Karel Napoleon Balling, Jan
Staněk, Vojtěch Šafařík, Bohuslav Raýman
nebo Emil Votoček. Již na přelomu 19.
a 20. století byly na chemickém oboru
pražské polytechniky vyučovány anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie.
Při reorganizaci pražské polytechniky
v roce 1920 vznikla z jejího chemického
odboru Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI) jako jedna ze
sedmi vysokých škol v rámci Českého vysokého učení technického.
Dne 21. června 1925 byl za účasti prezidenta T. G. Masaryka položen základní kámen ke stavbě první budovy zamýšleného
areálu budov ČVUT v Dejvicích. První budova (A) byla určena Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství a slouží
jako hlavní budova dodnes. Výuka v ní
byla zahájena v roce 1933. V roce 1937
byla dokončena druhá budova (B), o níž
se dnes VŠCHT dělí s různými pracovišti
ČVUT.
V roce 1952 byla Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství vyčleněna
z ČVUT a rozdělena na několik fakult.
Tyto a další informace o historii VŠCHT si
můžeš nastudovat na stránce:
http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/
historie.
7
CO JE CO A KDO JE KDO
Tak, teď už víš, jakou instituci ses rozhodl
navštěvovat. Ale co dál? Čeká Tě ještě
spousta nových informací, než se staneš
jedním z jejích úspěšných absolventů.
Začneme hned zkraje tím, co je co a kdo
je kdo na VŠCHT Praha. (Nezapomeň,
že oficiální zkratka je VŠCHT Praha, ale
uslyšíš kolem sebe běžně říkat pouze
VŠCHT).
Samosprávnými akademickými orgány
VŠCHT Praha jsou Akademický senát, rektor, Vědecká rada a Disciplinární komise.
Dalšími orgány VŠCHT Praha jsou Správní
rada VŠCHT Praha a kvestor. O některých
z nich teď trochu podrobněji.
Akademický senát (AS)
předsedkyně: prof. RNDr. Olga Valentová,
CSc.
Akademický senát (AS) je samosprávným
orgánem vysoké školy, jehož členy volí
všichni příslušníci akademické obce, tedy
pedagogové a studenti. Na VŠCHT Praha
je AS tvořen celkem 24 členy, z toho je
16 akademických pracovníků a 8 studentů
(I Ty můžeš být jedním z nich!). Všechny
fakulty mají v akademickém senátu stejný
počet zástupců.
AS navrhuje kandidáta na rektora a
také jeho odvolání. Rektora jmenuje a
odvolává na návrh akademického senátu
prezident republiky. AS schvaluje rozpočet
školy, vnitřní předpisy a jejich součásti,
scénář ubytování, ceníky kolejného, zabývá se všemi možnými záležitostmi týkajícími se studia, studentů i chodu školy.
Kdo je kdo a...
Zasedání
senátu jsou veřejná, takže
každý může přijít, posadit se a poslechnout si, jak zasedání probíhá. Zasedání
se koná většinou jednou za tři týdny, v
úterý od 14:00 ve velkém zasedacím sále
rektora (budova A, první patro, č. dveří
181).
Kromě tohoto velkého senátu“ pro celou
školu má každá fakulta ještě svůj vlastní
akademický senát. Fakultní senáty projednávají většinou záležitosti týkající se
jenom fakult samotných.
Rektor
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
» nejvyšší představitel VŠCHT Praha,
» jedná a rozhoduje jménem školy,
» na návrh akademického senátu ho
jmenuje prezident republiky.
Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Rektor jmenuje a odvolává prorektory, kvestora nebo vedoucí
celoškolských pracovišť.
Prorektoři
Zastupují rektora v oblastech, pro které
jsou jmenováni.
» pro pedagogiku:
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
» pro vědu a výzkum: prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
» pro vnější vztahy a komunikaci:
prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
» pro rozvoj a výstavbu: doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
Kvestorka
Ing. Ivana Chválná
» zajišťuje hospodaření
s prostředky školy,
» funkce srovnatelná s finančním ředitelem
nějaké velké firmy.
Vědecká rada
Skládá se z významných představitelů
oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou a výzkumnou
činnost. Vědecká rada mimo jiné proje-
dnává dlouhodobý záměr veřejné školy,
schvaluje studijní programy a habilitační
řízení na docenty a profesory.
Děkani
FCHT: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
FTOP: prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
FPBT: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
FCHI: prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
» stojí v čele jednotlivých fakult,
» podobně jako rektor jsou voleni do
svých funkcí fakultním akademickým
senátem,
» funkční období děkanů je čtyři roky,
v každého děkana obklopuje tým
proděkanů, kteří na svých fakultách vykonávají podobnou funkci jako prorektoři.
Děkanát
Každá fakulta má svůj. Děkanát je
místem, kde se dozvíš ty nejsprávnější
a nejvěrohodnější informace týkající se
Tvého studia a Tvé fakulty, přičemž rozpis
úředních hodin na jednotlivých děkanátech
je dobré a potřebné dodržovat.
8
...co
Fakulta chemické technologie (FCHT)
http://www.vscht.cz/fcht
děkan:
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
tajemnice: Ing. Monika Šáchová
([email protected])
studijní záležitosti: Petra Kohoutová
([email protected])
tel.: +420 220 444 148
úřední hodiny:
Po, St, Čt 9.30 - 11.30 a 13.00 - 15.00
Nalezneš ho proti hlavnímu vchodu do
budovy A za schodištěm vedoucím dolů.
Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP)
http://www.vscht.cz/ftop
děkan:
prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
prof. Ing. Václav Janda, CSc.
tajemnice: Ing. Jaroslava Vítková
([email protected])
studijní záležitosti: Alena Chmelová
([email protected])
tel.: +420 220 443 276
úřední hodiny:
Po, Út, Čt 9.00 - 11.00
St 9.00 - 11.00 a 14.00 - 15.00
Nalezneš ho v budově B hned po levé
straně od hlavního vchodu.
9
je co
Fakulta potravinářské a
biochemické technologie
(FPBT)
http://www.vscht.cz/fpbt
děkan:
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
prof. Ing. Jan Masák, CSc.
tajemnice: Ing. Jitka Vydrová, CSc.
([email protected])
studijní záležitosti: Dana Brzoňová
([email protected])
tel.: +420 220 443 650
úřední hodiny:
Po, Pá 9.00 - 12.00
St 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Nalezneš ho v budově B. Od hlavního
vchodu zabočíš doprava a půjdeš stále
rovně chodbou. V „esíčku“ se skrývá
děkanát FPBT.
Fakulta chemickoinženýrská (FCHI)
http://fchi.vscht.cz/
děkan: prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost:
Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
tajemnice: Ing. Kamila Klaudisová, Ph.D.
([email protected])
studijní
záležitosti:Hana Svobodová
([email protected])
Tel.: 220 443 891
úřední hodiny:
Po, Čt 9.00 - 11.30
St 9.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00
Nachází se v budově B po pravé straně
od hlavního vchodu.
Oddělení ku pomoci
Pedagogické oddělení
http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/
ustavy/963
Vedoucí: Ing. Ludmila Šmídová
([email protected])
Referentky:
Jana Hladíková
Jana Fialová
Lea Knoblochová
úřední hodiny:
Nejsou stanoveny, pracovníci jsou tam
celý týden v normální pracovní době
tj. od 8.00 do 16.00 – vyjma pátku, kdy
můžeš přijít do 14.45.
Nachází se v budově A v 1. patře,
č. dveří 102, naproti hlavnímu schodišti.
V případě jakýchkoliv problémů, které
nevyřešíš na děkanátu fakulty, zejména
rozvrh, potíže se SISem nebo pokud
budeš potřebovat poradit ve studijních
záležitostech, neváhej a obrať se na toto
oddělení.
Má jednu velkou výhodu, nikdo Tě tady
nezná, a proto si sem můžeš přijít i
stěžovat.
Oddělení komunikace
http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ovvk
Oddělení komunikace prezentuje VŠCHT
Praha navenek - zaměřuje se zejména na
pedagogy a žáky středních škol a vyšších
ročníků škol základních. Dále se snaží
seznamovat veřejnost s výsledky vědy a
výzkumu a v neposlední řadě informovat
zaměstnance a studenty školy o zajímavých aktivitách. Ve všech těchto bodech
spolupracuje se studenty všech ročníků –
chcete-li se zapojit do propagace školy a
chemie, budete vítáni!
Správa účelových zařízení
(SÚZ)
http://www.vscht-suz.cz/
nebo
http://www.ubytovaniprovsechny.cz/
Jedná se o krycí název pro oddělení,
které se zabývá správou kolejí a menzy
na Jižním Městě a rekreačních chat VŠCHT
Praha v Krkonoších a Krušných horách. Na
ty můžeš vyrazit, až si budeš potřebovat
odpočinout od školy.
10
Studium
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Akademický rok 2013/2014 bude organizován následujícím způsobem:
1. Akademický rok 2013/2014 začíná 9.
září 2013 a končí 7. září 2014.
2. Akademický rok 2013/2014 se
rozděluje takto:
Zimní semestr
16. 9. 2013 - 20. 12. 2013
výuka (14 týdnů)
2. 1. 2014 - 14. 2. 2014 zkouškové období (6 týdnů)
Letní semestr
17. 2. 2014 - 23. 5. 2014 výuka (14 týdnů)
26. 5. 2014 - 27. 6. 2014 zkouškové období (5 týdnů)
25. 8. 2014 - 5. 9. 2014
zkouškové období (2 týdny)
Další důležitá data nalezneš v kalendáři
v zadní části průvodce.
Začátky a konce vyučovacích hodin:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 8.00 – 8.50
9.00 – 9.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
12.00 – 12.50
13.00 – 13.50
14.00 – 14.50
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50
18.00 – 18.50
19.00 – 19.50
Den otevřených dveří se koná ve dnech
22. 11. a 23. 11. 2013. Lednový termín
Dne otevřených dveří v roce 2014 bude
upřesněn ve výnosu rektora.
Exkurze a odborné praxe se konají podle
pokynů ústavů.
11
(Zdroj: Výnos rektora č. 30.06/13 z 8.
3. 2013)
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/
obecne
» ”Organizace akademického roku
2013/2014
CO JE DOBRÉ VĚDĚT UŽ PŘED
PRVNÍ PŘEDNÁŠKOU
Index
Oficiálně se jmenuje "výkaz o studiu“,
ale nikdo mu tak neříká. Je důležitým
dokladem o Tvém studiu, proto si ho
nech vždy a včas
potvrdit. Před potvrzením na děkanátě
(při zápisu do dalšího semestru) si do něj
nezapomeň vyplnit zapsané předměty na
další semestr. A hlavně ho nezapomeň
vzít na zápočty a zkoušky, aby věděli,
že jsi to ty a mohli Ti zapisovat zápočty
a známky.
Imatrikulace
„… je slavnostní zápis do matriky, při
němž posluchači vysokých škol skládají
akademický slib,“ říká Slovník cizích
slov. V tomto případě jde o slavnostní akt předání indexu, který vyžaduje
společenský oděv. Uvidíš děkana a
proděkany své fakulty, vyslechneš si studentský slib, na který pak děkanovi při
převzetí indexu řekneš: „Slibuji!“.
Většinou bývá imatrikulace v prvním týdnu studia, ale přesný termín Ti dají vědět
mailem nebo se ho dozvíš na nástěnce
děkanátu.
Přednášky,cvičení,
laboratoře
» Přednášky jsou hodně užitečné, pokud
chceš studovat déle než dva měsíce.
Vyučující na nich říkají právě ty věci navíc,
na které se následně ptají u zkoušky.
roèník
.
4
e
j
u
š
a
vyhl
a
h
a
ol!
r
o
P
c
T
e
j
H
C
e
i
Š
V
Chem
e
ž
ì
t
u
o
s
é
fotografick
je cool!
ž Chemie
fotosoutì
oha jejích
a
n
n
e
m
rè
v
u
olem nás
vì vám je
k
ii
rá
p
m
k
e
a
ch
P
jí,
domu
rádi?
chytit
grafujete
2 let je za
lidé si uvì vidìní zobrazit
2 let? Foto grafù ve vìku 15–2 y ukázaly, že mladí
2
vé
–
s
5
1
le
h
m
to
Je vá
ázali
h foto
roèník
e vždy dok
ázející tøi
matérskýc
Úkolem a olohách. Už pøedch
nicménì n
,
s
á
n
v
i
p
ale
pozitivních nejen kolem nás,
je
.
m
že chemie
e
b
ím zpùso
odpovídajíc
VŠCHT Praha
ie
í vliv chem
rù.
zit pozitivn é dárky od sponzo
ra
d
o
í
s
u
k
n
o
b
p
ro
e
d
s
jí
ž
a
.
h
k
vé zís
í, v nic
lympus
5 fotografi tøi kola, jejich vítìzo aparáty od firmy O
ou poslat
to
á
h
fo
o
m
jí
ž
m
í
tì
va
c
u
ží
rá
o
Soutì
tìz vyh
život. S
celkový ví
kalendáø.
ždodenní
na náš ka
kategorií a HT Praha nástìnný
h
ýc
iv
tl
o
dn
ŠC
á
soutez
a Pavlíkov
Vítìzové je fotografií vydává V
t.cz/foto
h
c
s
Foto: Luis
.v
w
h
w
íc
w
a
n
te
Z nejlepš
e
jd
rmací na
Více info
Studijní povinnosti
» Cvičení, pokud vyučující nebo ústav
nestanoví jinak, jsou povinná.
» Laboratorní výuka je povinná v každém
případě. Ve většině případů je potřeba
už na první laboratoře přijít připraven a
s potřebnými pomůckami. Výuka může
probíhat jeden nebo více dnů v týdnu.
Informace jsou obvykle k nalezení na
stránkách jednotlivých ústavů, v SISu, či
na nástěnkách laboratoří.
A co když ho nedostanu?
U některých zápočtů platí stejné
pravidlo jako u zkoušky, tedy tři možné
pokusy, ale na to rozhodně nespoléhej!!!
V případě nesplnění podmínek si musíš
předmět zapsat znovu v dalším semestru.
Pokud předmět končí zkouškou, nemůžeš
na tuto zkoušku bez zápočtu ze cvičení,
který musíš mít zapsaný jak v indexu,
tak i v SISu.
Plnění studijních povinností
Studijní povinností se rozumí jednosemestrální studijní předmět zakončený
zápočtem (z), klasifikovaným zápočtem
(kz) nebo zkouškou (Zk). Splnění studijní
povinnosti znamená uzavření předmětu
získáním zápočtu, klasifikovaného zápočtu
nebo úspěšným složením zkoušky podle
studijního plánu.
Vyčerpávající informace na toto téma
nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu
(http://www.vscht.cz/ - O škole - Úřední
deska - Vnitřní předpisy)
nebo ve výnosu rektora „Upřesnění
kreditního systému VŠCHT Praha pro ak.r.
2013/2014“ (http://www.vscht.cz/ - Studenti Obecné informace).
Zkouška
Zkoušku budeš vykonávat většinou u
svého přednášejícího, ten také stanoví
formu zkoušky. Na začátku studia Tě
většinou čeká písemná a poté ústní část.
Požadavky k zápočtům, klasifikovaným
zápočtům a zkouškám se dozvíš na první
přednášce, popř. cvičení. Občas jsou
zveřejněny v SISu nebo na nástěnce či
internetových stránkách ústavů a kateder, kde najdeš i sylabus, čili osnovu
předmětu.
Ústavy vypisují ve zkouškovém období
nejméně jeden termín týdně, během
semestru dle zájmu studentů. Většina
ústavů vypisuje také na poslední 1-2 týdny v semestru tzv. předtermíny. Ohledně
předtermínu je dobré dohodnout se
přímo s přednášejícím. Je slušné přijít na
zkoušku ve formálním oděvu. Nezapomeň
si vzít index.
Zápočet
Zápočet uděluje vyučující, který vede
příslušné cvičení, a to na základě pravidel, která stanoví příslušný ústav nebo
katedra. Tato pravidla se dozvíš na
prvním cvičení.
13
Na
zkoušku
se
musíš
přihlásit
prostřednictvím Studijního informačního
systému (SIS, viz strana X), kde se
také můžeš včas odhlásit. Termíny pro
přihlášení i odhlášení jsou uvedeny
přímo u každého termínu. Pokud bude
nejhůř a z vážných důvodů se nestihneš
odhlásit elektronicky, zkus zavolat nebo
se osobně dostavit na příslušný ústav
a poprosit paní sekretářku o zázrak,
případně kontaktovat přímo zkoušejícího.
Známkování a Stipendia
...aneb už nikdy žádná jednička
Za vykonanou zkoušku či klasifikovaný
zápočet dostaneš tyto známky:
A
B
C
D
E
výborně
velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
1
1,5
2
2,5
3
Pokud se na zkoušku bez omluvy
nedostavíš a byl jsi zapsán, nebo se
rozhodneš zkoušku vzdát po zadání
písemné práce či po položení otázek u
ústní zkoušky, jsi klasifikován známkou
F – nevyhověl. Známka F se do indexu
nezapisuje.
Abys měl v indexu zapsáno alespoň E,
musíš zkoušku splnit minimálně na 50 %.
Každých 10 % navíc znamená o stupeň
lepší známku.
Při výpočtu nároku na prospěchové stipendium se počítá vážený průměr. Vzoreček
pro jeho výpočet je:
(součet (kredit x známka))/celkový počet
kreditů.
A co když ji neudělám?
Máš možnost ji ještě dvakrát opakovat.
Pokud zkoušku neuděláš ani napotřetí,
pak si musíš daný předmět zapsat znovu
a pokusit se ji udělat, většinou včetně
požadovaných zápočtů, další semestr.
Každý předmět si můžeš za studium zapsat pouze dvakrát (to znamená, že pokud
zkoušku neuděláš v prvním
semestru, můžeš si předmět zapsat znovu
už jenom jednou).
Pamatuj, že jsou dva lidé, kteří chtějí,
abys zkoušku udělal: Ty sám a vyučující.
Musíš mu však dát možnost Tě oznámkovat. Proto platí tři základní pravidla:
1) zkoušející má vždy pravdu,
2) pokud odpověď nevím, pokusím se ji
logicky vymyslet (to vyučující ocení),
3) neměl bych říkat myslím si (když něco
říkám u zkoušky, měl bych to vědět).
STIPENDIA
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/
obecne » ”Výnos rektora o Přiznávání stipendií pro akademický rok 2013/2014“
Na VŠCHT Praha se udělují stipendia, na
která:
» nemusíš podat žádost, přidělují se automaticky – prospěchové
» musíš podat žádost - ubytovací
- sociální
- mimořádné
Oznámení o termínech podání bývá na
nástěnkách děkanátů.
Prospěchové stipendium
» je udělováno za dobré studijní výsledky
(nejenom za samá „áčka“),
» uznává se po splnění podmínek pro
udělení stipendia (viz. “Výnos rektora o
Přiznávání stipendií”),
» za 1. ročník ho dostaneš ve 2 splátkách
v průběhu 2. ročníku,
» seznam oceněných studentů bývá k dispozici na nástěnkách děkanátů.
Ubytovací stipendium
» jeho hodnota je kolem 27 Kč na den
(každý rok je to jinak),
» přiznává se na základě žádosti, kterou
jsi vyplnil v den zápisu (pokud ne, tak to
na svém děkanátě rychle naprav),
» pro přiznání musíš splnit určité podmínky.
14
karty
Sociální stipendium
- přiznává se v případě, že na tom Tvá
rodina není finančně dobře.
Mimořádné stipendium
» je udělováno studentům prvních ročníku
bakalářského studia, kteří maturovali
v loňském roce a byli účastníky národních
kol olympiád na střední škole,
» student také musí splnit všechny
studijní povinnosti předepsané studijním plánem v zimním semestru (získat
minimálně 30 kreditů) i v letním semestru (získat minimálně 60 kreditů).
ČIPOVÁ IDENTIFIKAČNÍ KARTA
(bez ní to nejde ani ven ani dovnitř)
Bez čipové identifikační karty jako bys
nebyl studentem VŠCHT Praha.
S ní se dostaneš do všech budov školy,
bude Ti umožněn přístup k počítačovým
učebnám, budeš moci využívat služeb
kopírovacího centra a vychutnat si oběd
nebo večeři v menze. Slouží i jako doklad
pro vstup a identifikaci na koleji.
A jak tedy získat kartu, která otevírá
skoro všechny brány?
Kartové centrum
Budova B, suterén, č. dveří S06 (jdi dolů
schodištěm za vrátnicí, vedle kavárny
Carbon).
tel.: 220 443 243
email: [email protected]
Fotografování probíhá v následujících
hodinách:
Po, Út, Čt, Pá 13.00 - 15.00
St
13.00 - 16.00,
Většinou máš možnost si jít kartu zařídit
hned po skončení zápisu.
15
» máš na výběr 2 varianty:
1. studentská karta (zdarma)
2. ISIC (za příplatek 250 Kč)
» nezapomeň si občanský průkaz či jiný
doklad totožnosti
» karty jsou zhotoveny do příštího pracovního týdne
Chování v krizových situacích, aneb zapomněl/ztratil jsem identifikační kartu,
co dál?
Nepropadej panice, v takovém případě
se můžeš pro vstup do školy prokázat na
vrátnici indexem.
V případě ztráty si co nejdříve zažádej o
kartu novou. Připrav si tentokrát 200 Kč
za normální studentskou kartu a 250 Kč
za ISIC kartu.
Prodloužení ISICa
Platnost ISIC karty je vždy do konce
dalšího kalendářního roku, proto pokud
chceš využívat studentské slevy, musíš ve
třetím semestru před Vánoci opět do kartového centra. Na vydání tzv. validační
známky budeš potřebovat 150 Kč a index
s řádným zápisem do aktuálního semestru. Neplatnost ISIC karty nemá vliv na
průchod turnikety ani na ověřování do
počítače nebo jiné použití karty v rámci
VŠCHT či menzy.
Co je to strukturované
studium?
Jde o vysokoškolské vzdělání rozdělené
do tří stupňů:
1. bakalářské studium (standardní doba
studia tři roky),
2. navazující magisterské studium (standardní doba studia dva roky),
3. doktorské studium (standardní doba
studia čtyři roky).
Studijní plán
A) teoreticky
Aby Tvé studium bylo úspěšné a s co
nejmenším počtem překážek, měl by sis
do začátku druhého semestru rozmyslet,
zda se spokojíš jen s bakalářským, nebo
sis přišel pro titul inženýr. Podle toho si
budeš volit náročnost povinně volitelných,
popřípadě volitelných předmětů.
B) prakticky, aneb bakalář nebo inženýr?
I bez znalosti studijních plánů je jasné,
že pokud se rozhodneš ukončit VŠCHT
Praha s titulem Ing., bude pro Tebe
studium náročnější. Budoucím bakalářům
budou většinou stačit předměty označené
římskou jedničkou, pokud ale budeš chtít
pokračovat dále na magisterském studiu,
musíš do svého plánu „nacpat” taky
„dvojkové” předměty (označené římskou
dvojkou). Platí, že pro přijetí na magisterský obor je nutné dosáhnout alespoň
100 kreditů z preferovaných předmětů
pro daný magisterský obor. Vyplatí se
kliknout v SISu na odkaz Kredity pro
navazující magisterské studium.
Samozřejmě, pokud ve třetím ročníku náhle zjistíš, že Tě studium baví víc, než
jsi předpokládal, není nic ztraceno a
potřebné předměty můžeš dostudovat ve
vyšším ročníku.
C) prakticky II, aneb aby toho nebylo
málo, máme tu ještě studijní obory
(pouze pro studenty studijního programu
Potravinářská a biochemická technologie)
Studijní program pod sebou sdružuje
skupinu studijních oborů. Volbou studijního oboru si detailněji vybereš, co
chceš vlastně studovat a čím se budeš
nejspíš v životě zabývat.
V prvním semestru mají všichni studenti
stejného studijního programu přibližně
stejný studijní plán, na začátku druhého
semestru však již dochází ke změnám,
způsobeným Tvým rozhodnutím pro jeden
z daných oborů.
D) kombinovaná forma studia
Na VŠCHT Praha je také možnost kombinované formy studia již od prvního ročníku
bakalářského studia. Student se nemusí
účastnit přednášek a cvičení, ale laboratorní výuka je povinná. Další informace a
přesné podmínky najdeš na: http://www.
vscht.cz/homepage/studenti/obecne
“Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok
2013/2014”
16
kreditní systém
KREDITNÍ SYSTÉM
Co je to kredit a jak funguje kreditní systém?
Za každý splněný předmět dostaneš
určitý počet kreditů. Jejich počet závisí
hlavně na náročnosti předmětu (kolik hodin nad ním prosedíš ve škole a doma).
Jen pokud jich nasbíráš dostatečný počet,
pustí tě do dalšího semestru.
Kolik kreditů musím získat, abych mohl
studovat dál?
V každém semestru musíš získat minimálně
třicet kreditů. Pokud se Ti to povedlo,
neváhej a jdi se zapsat na děkanát do
dalšího semestru. Pro ty, co takové štěstí
neměli, existuje pár dalších možností. Ty
už bohužel nejsou tak bezproblémové,
minimálně musíš opakovat nesplněné
předměty.
Za 1. semestr
30 kreditů - Jsem v dalším semestru!
15 – 29 kreditů - Jsem v dalším semestru,
ale musím si nesplněné povinnosti zapsat
znovu.
< 15 kreditů - Konec se studiem.
Za 1. + 2. semestr 60 kreditů - S přehledem jsem ve 2.
ročníku.
40 – 59 kreditů - 2. ročník čeká, ale
nesplněné povinnosti si v něm musím
znovu zapsat.
30 – 39 kreditů - Mám ještě šanci a můžu
požádat děkana o opakování 1. ročníku.
< 30 kreditů
Konec se studiem.
za 1. + 2. rok 120 kreditů
za 1. + 2. + 3. rok 180 kreditů
17
Další komplikace systému
Předměty jsou rozděleny na povinné,
povinně volitelné a volitelné. Povinný
předmět musíš splnit vždy, povinně volitelný musíš splnit také, ale můžeš si
vybrat, který ze skupiny nabízených
předmětů to bude. To znamená, že
pokud si ho zapíšeš a nesplníš, můžeš
si příští semestr zapsat jiný, ale opět
povinně volitelný ze stejné skupiny, jako
byl předmět původní. Volitelný předmět
splnit nemusíš.
A což takhle zápis do
dalšího semestru?
Pokud máš v kapse (a zapsaný v indexu
i v SISu) požadovaný počet kreditů a
máš chuť pokračovat dál ve studiu, musíš
předložit index se zapsanými předměty
(a jejich počty kreditů) na příští semestr
na děkanát své fakulty, a to nejpozději
do data, které určí Tvá fakulta (bývá to
poslední den zkouškového období nebo
týden poté). Po jeho kontrole Tě na
děkanátu zapíší do dalšího semestru.
Když se na děkanát nedostavíš, musíš
tam do konce zkouškového minimálně zavolat nebo poslat email a dohodnout si
náhradní termín zápisu.
Jestliže se neomluvíš, studium Ti bude
ukončeno. (Bližší informace najdeš na
nástěnce svého děkanátu.)
VSTUPNÍ PROHLÍDKa
Abys mohl být zapsán do 2. ročníku,
musíš podstoupit vstupní prohlídku u
lékaře a získat od něj razítko do indexu
(razítko, které Ti doktor dal na přihlášku,
platí totiž po dobu jednoho roku). Můžeš
si vybrat, jestli ji chceš podstoupit u
svého praktického lékaře nebo u smluvního lékaře školy. Termín prohlídky si
mohou jednotlivé děkanáty změnit.
Studijní informační systém
Na prohlídku se připrav jako na klasickou
preventivní prohlídku. Pokud studuješ na
FPBT, je dobré si hned zařídit potravinářský
průkaz. Ten se Ti bude hodit i na různé
brigády v supermarketech a v rámci vstupní prohlídky je levnější.
Pokud jsi zahraniční student (třeba ze
Slovenska nebo jiných přilehlých i dalekých krajin), nemusíš na prohlídku k lékaři
v ČR, ale na děkanátě Ti uznají i razítko
od Tvého lékaře v zahraničí.
+ 1. písmeno jména, popř. to následující)
a Heslo (bude Vám sděleno při zápisu).
Heslo si můžeš následně změnit – po
přihlášení v počítačové učebně pomocí
kláves Ctrl+Alt+Del vyvolat menu a z nabídky vybrat změna hesla.
Proklatě chytrý STUDIJNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉM!
https://student.vscht.cz/
Na začátku studia pro Tebe budou
nejdůležitější tyto odkazy:
Zápis předmětů
Probíhá na škole dvoukolově. V prvním
kole, které bývá ke konci semestru, si
předběžně vybereš povinně volitelné a
volitelné předměty, které chceš další
semestr studovat (povinné předměty si
měnit nemůžeš). Přesný rozvrh (tedy den
a čas výuky) si volíš až v kole druhém,
které se většinou koná během posledních
deseti dní zkouškového. Podrobné informace Ti budou doručeny na školní email
vždy před blížící se událostí.
Zkráceně se mu říká SIS a je to chytrá
věcička, která občas o Tvém studiu ví
víc, než Ty sám. Najdeš v něm výsledky většiny zápočtových testů a výsledky zkoušek. Umožní Ti přihlásit se na
zkoušku, pomůže i s jejím odhlášením a
mnoho dalších věcí.
Pro první přihlášení je potřeba znát svůj
Login (obvykle prvních 7 písmen příjmení
Správná podoba Loginu Ti bude sdělena
buďto v Kartovém centru (místnost BS06)
nebo na oddělení kopírovacích služeb
výpočetního centra (místnost BS82).
18
sis podrobněji
Grupíček
Právě zde najdeš výsledky zápočtových
testů a později i některých laboratoří.
Anketa
Slouží ke zkvalitnění výuky, také jako dobrá pomůcka, když máš možnost vybrat
si cvičícího. Najdeš zde i slovní hodnocení jednotlivých vyučujících na škole. Je
tedy v Tvém vlastním zájmu si na konci
každého semestru těch pár minut najít a
anketu vyplnit.
Předměty
Zahrnuje nabídku všech předmětů, které
lze na VŠCHT studovat. U každého
předmětu se můžeš podívat, kdo ho učí,
kolik za jeho splnění získáš kreditů a
také na sylabus (osnovu předmětu).
Výběr práce
Pomocník při výběru tématu bakalářské
nebo diplomové práce.
Výsledky zkoušek –
Prohlížení
Zde se Ti zobrazí veškeré Tvé splněné
i nesplněné povinnosti, včetně zápočtů.
Veškeré splněné zkoušky musí být před
zápisem do dalšího semestru zapsány
v indexu i v SISu, pokud to některý z Tvých
vyučujících neudělal, nezbývá Ti nic jiného
než ho uhánět, uhánět a uhánět.
Termíny zkoušek –
přihlašování
Zde zjistíš, ve kterých termínech můžeš
kterou zkoušku konat. Na přesný termín
se musíš zapsat přes záložku Zapsat a
v záložce Zapsané si to poté můžeš zkontrolovat a případně se i odhlásit (škrtnout
se z termínu).
19
Rozvrh
Během semestru zde najdeš svůj aktuální
rozvrh. A během konce zkouškového se
přes tento odkaz budeš přihlašovat na
svůj nový rozvrh. Přesné informace o tom,
jak se přihlásit, se včas dozvíš. Najdeš
tady i rozvrhy vyučujících a jednotlivých
učeben.
Kredity pro navazující
magisterské studium
Tento odkaz pro Tebe bude aktuální až
ve 3. ročníku. Najdeš zde počet získaných
kreditů a průměr známek pro jednotlivé
magisterské obory.
Hledání studentů
Pod tímto odkazem zjistíš, kdo další
s Tebou na škole studuje.
Osobní údaje
Tady můžeš měnit své osobní informace.
Za jejich pravost a aktuálnost odpovídáš
Ty. Zároveň si zde můžeš vybrat, zda budou tyto informace viditelné či
neviditelné pro ostatní. Nezapomeň se
podívat, jaké je číslo Tvého studijního
kruhu (budeš ho potom psát na všechny
testy), a taky si v záložce Změna údajů
vyplnit své číslo účtu, aby ti škola mohla
posílat peníze.
Stipendia
Zde se Ti zobrazují částky, které Ti zaslala škola na účet za jednotlivá stipendia ve výplatních obdobích. I proto je
důležité mít aktuální osobní údaje, aby
se Tvé stipendium náhodou nedostalo na
neexistující účet.
web a jiné informace
WEB ŠKOLY A JEHO SKRYTÁ
ZÁkOUTÍ
http://www.vscht.cz
Tady je pár tipů, čeho můžeš využít:
Rychlý přístup
Nejnutnější odkazy najdeš vpravo dole
v rámečku "Rychlá navigace" – školní
poštu, která je dost důležitá, i když se
to nezdá (Mailex - webmail); ESO portál,
kde jsou k nahlédnutí skripta (super věc,
kterou určitě oceníš), a také SIS (Studijní
IS), kde najdeš svůj rozvrh a další důležité
informace.
Intranet (obrázek se
zakroužkovaným odkazem)
Právě toto je ono „skryté zákoutí“. Intranet je totiž přístupný pouze z domény
VŠCHT Praha, tj. z koleje nebo ze školy
(nebo přes VPN). Je to jakási
13. komnata, kde najdeš spoustu
užitečných informací. Např.:
Zjištění přítomnosti
(Intranet - Informační systémy - Centrální
informační systém - Evidence přítomnosti
- Zjištění přítomnosti)
Pokud klikneš na červený čtvereček
s lupou u čísla místnosti, zobrazí se Ti po
chvíli mapa, na které je vyznačená daná
kancelář či laboratoř. V Kontaktech najdeš
i mailové adresy jednotlivých učitelů.
Obecné informace
(Studenti - Obecné informace)
Zde najdeš to nejdůležitější od organizace školního roku, informací o tělesné
výchově, základních formulářů, až po informace o stipendiích.
Jakékoliv rady týkající se SISu poskytne
a problémy ochotně vyřeší pedagogické
oddělení (Ing. Ludmila Šmídová, CSc., tel.
220 444 139, [email protected]).
Podle jména vyučujícího můžeš zjistit, jestli je ve škole, popř. ve které budově. Na
začátku roku to možná nevyužiješ, ale až
budeš shánět zápočet na konci semestru,
určitě Ti tohle přijde vhod.
Telefonní seznam
(Kontakty - Telefonní seznam nebo přímo
telefony.vscht.cz)
V Kontaktech najdeš odkaz na telefonní
seznam. Výborná věc. Než za vyučujícím
pořád běhat, stačí zvednout sluchátko
(třeba na vrátnici nebo na pokoji) a zdarma zavolat a domluvit se. Jak prosté a
hlavně rychlé.
Kdybys za ním potřeboval zajít osobně,
najdeš tady i místnost, ve které sídlí.
20
Alfa a omega prvního ročníku
Na základě výsledku elektronických testů
z matematiky a chemie, které jsou
přístupné na adrese https://student.vscht.
cz/ pod ikonou „Průběh přijímacího řízení“,
si můžeš zapsat volitelné předměty
Seminář z matematiky a Seminář z chemie,
které Ti umožní doplnit si středoškolské
znalosti z těchto předmětů. Semináře
jsou také využívány ke konzultacím pro
předměty Matematika I a Obecná a anorganická chemie I.
Obecná a anorganická chemie
» Obecná a anorganická chemie I (zimní
semestr), na většině oborů povinná.
» Obecná a anorganická chemie II (obvykle letní semestr), na většině oborů
povinná, nebo povinně volitelná.
» Seminář z chemie (zimní semestr),
volitelný předmět vhodný pro doplnění
středoškolského učiva.
» Obecná a anorganická chemie A (zimní
semestr), na kterou povinně navazuje
Obecná a anorganická chemie B (letní
semestr). Předměty se vyučují na oboru
Chemie a rozsahem přibližně odpovídají
Obecné a anorganické chemii I a II.
» Základy anorganické chemie (zimní nebo
letní semestr), povinné pro obory Konzervování-restaurování uměleckořemeslných
děl.
Matematika
» Matematika I (zimní semestr), na
většině oborů povinná.
» Matematika II (obvykle letní semestr),
na většině oborů povinná, nebo povinně
volitelná.
» Seminář z matematiky (zimní semestr),
volitelný předmět vhodný pro doplnění
středoškolského učiva.
» Matematika A (zimní semestr), na kter-
21
ou povinně navazuje Matematika B (letní
semestr). Předměty se vyučují na oboru
Chemie a rozsahem přibližně odpovídají
Matematice I a II.
» Repetitorium středoškolské matematiky
(zimní semestr), na které navazují Základy
matematiky (letní semestr),
povinné pro obory Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.
Obecná a anorganická chemie I
Účast na cvičeních předmětu Obecná a
anorganická chemie I je povinná. V 1.
semestru musíš absolvovat dva průběžné
testy, ty jsou povinné. V každém
z průběžných testů lze dosáhnout vždy
100 bodů, testy nelze opakovat.Pokud
jsi získal z obou testů v součtu alespoň
80 bodů, získáváš zápočet a můžeš se
přihlásit ke zkoušce. Pokud jsi získal 5079 bodů máš ještě šanci získat zápočet
napsáním zápočtového testu. Zápočtový
test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 102 bodů a která obsahuje otázky
ze základů obecné a anorganické chemie;
část B, v níž lze dosáhnout 98 bodů a
která obsahuje otázky odpovídající vyšší
úrovni pochopení obecné a anorganické
chemie. Je-li výsledek zkouškového testu v části A alespoň 60 bodů a celkový
součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 80 bodů, získáváš zápočet.
Zápočtový test můžeš psát maximálně
dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (zpravidla v prvních dvou týdnech
zkouškového období).Ve zkouškovém termínu píšeš písemnou část zkoušky, ve
které lze dosáhnout maximálně 100 bodů.
Písemná zkouška má dvě části.
předměty zimního semestru
Část A: otázky ze základů obecné a anorganické chemie, maximálně 50 bodů.
Část B: otázky odpovídající vyšší úrovni
pochopení, maximálně 50 bodů. Pokud
jsi z části A získal nejméně 35 bodů a
v součtu z částí A a B alespoň 50 bodů,
prošel jsi písemnou částí a můžeš jít
k ústní zkoušce. Pokud u ústní zkoušky
neuspěješ, musíš psát znovu i zkouškový
test.
Matematika I
Účast na cvičeních je povinná. Během
semestru se píší dva průběžné testy,
každý maximálně za 100 bodů. Jestliže
dosáhneš v součtu z obou testů alespoň
100 bodů, dostáváš zápočet a můžeš se
přihlásit na zkoušku. Pokud máš méně
než 50 bodů, musíš si předmět zapsat
v dalším semestru. Jestliže se pohybuješ
v rozmezí 50 - 99 bodů, máš možnost
jít psát souhrnný test, který se hodnotí v rozmezí 0-100 bodů. Abys dostal
zápočet, musíš dosáhnout v souhrnném
testu nejméně 50 bodů. Pokud se Ti
to napoprvé nepodaří, máš ještě jeden
pokus.
Zkouška má písemnou a ústní část.
Zkoušková písemka je dvouhodinová a je
hodnocena 0-100 body. Získáš-li 50 bodů
a více, čeká Tě ústní zkouška. V případě,
že u ústní zkoušky neuspěješ, nemusíš
už znovu na písemnou část a rovnou si
přijdeš znovu povykládat například o
limitách funkcí. Pokud máš méně než 50
bodů, musíš znovu absolvovat i písemnou
část.
Seminář z chemie (volitelný
předmět)
Předmět je zakončen zápočtem, který
uděluje vyučující na cvičení na základě
výsledků dvou průběžných testů (T1 a
T2). Průběžné testy se píší během semestru (9. a 13. týden), trvají 60 min.
T1 je hodnocen max. 65 body a T2 max.
35 body. K udělení zápočtu je třeba splnit účasti na cvičení a získat z testu T1
alespoň 33 bodů a z testu T2 alespoň
18 bodů.
Seminář z matematiky (volitelný předmět)
Předmět je zakončen zápočtem, který
uděluje vyučující na cvičení na základě
výsledku zápočtového testu (píše se na
konci semestru), který zahrnuje látku za
celý semestr.
Máš vědeckého ducha a chceš zažít víc
chemie?
Pak je tady příležitost právě pro tebe!
Není nic jednoduššího, než napsat tomu
správnému člověku a domluvit si s ním
prohlídku ústavu, o který máš zájem. Rádi
Ti vyjdou vstříc, ukážou Ti ústav a projekty, na kterých se můžeš taky podílet.
Tímto máš možnost začít pracovat na své
bakalářce už od prvního ročníku a udělat
kus poctivé vědecké práce!
A komu, že to máš napsat ohledně takové
věci? Máš-li zájem o konkrétního člověka,
pod kterým chceš pracovat, napiš přímo
jemu. Ale jestli netušíš, kdo všechno a
především co dělá, bude nejlepší si na
stránkách Tebou vyhlídnutého ústavu najít
kontakt na tajemníka a napsat mu! Na
webovkách jednotlivých ústavů často také
najdeš informace o projektech a výzkumech, které se právě řeší.
22
studium jazyků
STUDIUM JAZYKŮ aneb Kolik řečí znáš, tolikrát jsi
člověkem
Pro nás chemiky jsou jazyky obzvlášť
důležité. Využij proto možnost studovat
jazyky i na naší technické škole! Možná
si říkáš: „Vždyť jsem z jazyka maturoval/a.
Něco umím, tak proč se tím zatěžovat
ještě nyní?“ To je ovšem omyl. Znalosti
získané tady se na střední škole neučí a
věř nám, že je zúročíš především při psaní
bakalářské práce.
Povinné kurzy cizích jazyků
Protože jsme jen lidi a občas trochu líní,
čekají Tě dva semestry povinné výuky
jazyka. Začíná se ve druhém semestru prvního ročníku a můžeš si vybrat
angličtinu nebo němčinu.
Ať už se rozhodneš jakkoli, kromě gramatiky se naučíš spoustu užitečných odborných výrazů z oblasti chemie, životního
prostředí i potravinářského průmyslu.
Doporučujeme angličtinu jako hlavní
světový jazyk, v němž je psána většina
odborných textů, ale ani němčina není
vzhledem k Tvému budoucímu pracovnímu
uplatnění v našem středoevropském prostoru k zahození.
První hodiny povinných předmětů anglického a německého jazyka začínají v prvním
týdnu letního semestru podle stanového
rozvrhu v učebnách, které jsou uvedeny na
webových stránkách
katedry jazyků. Nejčastěji využívané
učebny jsou označeny písmenem K a
najdeš je v budově B ve 3. patře, kde
také sídlí katedra jazyků. Na začátku si
napíšeš malý rozřazovací test, který určí
Tvou skupinu podle úrovně znalostí jazyka. (Nepočítá se se začátečníky, takže
23
pokračuj ve studiu jazyka ze střední školy.)
A pak už hurá vstříc novým slovíčkům.
Kurz končí po letním semestru zápočtem
(minimálně 80% docházka, summary odborného textu a zápočtový test) a na
konci následujícího zimního semestru Tě
čeká zkouška (písemná i ústní). Vše, co
k ní budeš muset umět, se probírá na
hodinách.
Volitelné
kurzy
cizích
jazyků
Angličtina,
němčina,
francouzština,
španělština nebo ruština. Který si
vybereš? Záleží na Tobě, ale určitě tuto
příležitost využij. Kdy jindy budeš mít
ještě možnost studovat jazyky zadarmo?
A ještě za ně získáš kredity. Jednak se
osobně rozvíjíš (říká se přeci, že kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem), ale také při
hledání práce už v dnešní době většinou
nestačí umět jen jeden cizí jazyk.
Na kurzy všech volitelných jazyků se může
přihlásit každý, a to podle úrovně svých
znalostí (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí). Informace o náplni a průběhu
hodin jak povinných, tak i volitelných
předmětů najdeš opět na webových
stránkách katedry jazyků.
Doplňkové kurzy jazyků
Katedra jazyků také nabízí některé
doplňkové kurzy obecné a odborné
angličtiny, současně i přípravný kurz pro
mezinárodní jazykovou zkoušku FCE. Jejich
absolvování pro tebe může být velkým
přínosem. Tradičně velký zájem je třeba
o výuku vedenou rodilým mluvčím panem
Craigem Riddellem.
Studium v zahraničí
Kontakty
Katedra jazyků
Dotazy ohledně struktury a náplně kurzu:
Mgr. Jana Kruteková – tajemnice ústavu
email: [email protected]
220 443 773
Dotazy ohledně místa, času a zápisu do
kurzů:
Jolana Chovancová – sekretariát
email: [email protected]
220 443 388
Sídlo:
budova B, 3. patro, sekretariát - místnost 339
Domovská stránka:
http://www.vscht.cz/kj/aktuality.html
VŠCHT Praha Ti dává možnost vyrazit do
světa na zkušenou. Můžeš se přihlásit
na studijní pobyt nebo později na stáž
v rámci těchto programů:
»
»
»
»
LLP/ERASMUS,
Rozvojové programy MŠMT,
Program Athens,
IAESTE.
Všech programů můžeš využít již po
prvním ročníku, ale POZOR! Přihlašování
na všechny probíhá již během tohoto
roku, takže pokud chceš vyrazit za hranice
již příští rok, je na čase se pomalu začít
zajímat. Určitě to stojí za to. Podrobnější
informace najdeš také na webu:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/
zahranici
LLP/ERASMUS
LLP (Lifelong Learning Program) je pro-
gram EU pro mezinárodní spolupráci
na poli vzdělávání. ERASMUS je jeho
součástí a je zaměřen přímo na studenty
vysokých škol. Díky již uzavřeným smlouvám VŠCHT Praha s partnerskými univerzitami máš možnost vyjet studovat či na
praxi skoro do celé Evropy.
Pokud Tě možnost studia nebo praxe
v zahraničí zajímá, hlídej si termíny
informačních schůzek programu Erasmus
(obvykle probíhají 2x ročně a jsou oznámeny hromadným mailem a vývěskami).
Dozvíš se na nich základní informace
o způsobu přihlašování, podmínkách
výjezdu, uznávání studia a konkrétních
termínech. Vynikajícím zdrojem informací
jsou i reference studentů, které najdeš
na výše uvedené webové stránce. Vybaven všemi těmito informacemi můžeš
zajít za svým proděkanem pro zahraniční
záležitosti nebo na zahraniční oddělení,
kde Ti pomohou zorientovat se ve všem
potřebném a upřesnit výběr zahraniční
univerzity.
Na výjezd ERASMUS škola poskytuje stipendium, které se pohybuje v rozmezí
300 - 600 EURO na měsíc podle země,
kam pojedeš. Pokladna však není
bezedná, za semestr může vyjet cca 60
studentů, proto probíhá výběr formou
konkurzu (krátkého motivačního a jazykového pohovoru). Při něm se posuzují jazykové znalosti, protože zahraniční
univerzity předpokládají, že se zapojíš
normálně do studia a ne, že se budeš
jazyk teprve učit. Hodně hostitelských
univerzit ale nabízí před samotným pobytem intenzivní jazykové kurzy Erasmus
(EILC), kde je možné znalosti jazyka dané
země ještě prohloubit.
24
nejen erasmus
Při výběru však nehrají roli pouze Tvé
jazykové znalosti. Důležitý je i Tvůj
prospěch, chuť učit se něco nového a
body dostaneš i za účast v Buddy
programu nebo pokud pracuješ pro IAESTE či Erasmus Student Club. Pak už nikdo
a nic nebrání Tvému výjezdu.
Rozvojové programy MŠMT
S rozvojovými programy MŠMT můžeš vyjet do celého světa. V určitých případech
si můžeš dokonce i sám vybrat univerzitu.
Výjezd je potřeba plánovat minimálně
s ročním předstihem a po dohodě se
školitelem a se zahraničním oddělením
naší školy.
Program Athens
Program Athens spojuje významné evropské technické univerzity a nabízí
studentům týdenní intenzivní kurzy
v moderních oborech a technologiích. Jsou
určené pro studenty magisterského studia. Odborná část je doplněna zajímavým
kulturním programem. Kurzy jsou nabíze-
ny dvakrát ročně (březen, listopad). Vybraným studentům je z prostředků VŠCHT
Praha poskytnuto stipendium, které obvykle pokrývá dopravu a cca 70% pobytových nákladů. Přihlášku je třeba podat
minimálně 2 měsíce dopředu.
Kontakty
Zahraniční oddělení
Ing. Hana Opatová, CSc.
email: [email protected]
Sídlo:
budova B, č. dveří 119 (v prvním patře
naproti menšímu schodišti)
Úřední hodiny:
Po, Út 13.30 – 15.30
Čt, Pá 9.00 – 11.00
Domovská stránka:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/
zahranici
Na zahraničním oddělení zodpoví i Tvé
další případné dotazy.
AUTOŠKOLA
Šitá studentům na míru
•
příjemné ceny kurzů, platba i po částech
•
garance zkoušky i zvolené délky kurzu
•
jsme na trhu již 10 let, máme profesionální instruktory
a individuální přístup
Tel.: 737760038, 606326789, 774302965
E-mail: [email protected]
www.autoskolapasecky.cz
25
služby studentům
POČÍTAČOVÉ UČEBNY A INTERNET
Chceš mezi přednáškami na internet a
zapomněl sis stroj? Žádný problém, máme
tady studentům volně přístupné učebny.
Počítačové učebny
Počítačové učebny najdeš v budově B:
» v přízemí vpravo od hlavního vchodu,
naproti Respiriu (studovna),
» v 1. patře (menším schodištěm nahoru
a pak doleva), posluchárna B13,
» v suterénu, učebny BS4 a BS5 jsou
ale k dispozici pouze tehdy, pokud
v nich zrovna neprobíhá výuka. Před
těmito učebnami je několik veřejných
počítačů, u kterých je však nutné stát.
otevřeno:
Po - Čt 7.30 - 19.30, Pá 7.30 - 17.45
Pro vstup do těchto učeben je zapotřebí
identifikační karty, která je také nutná rovněž pro přihlášení na počítač.
Uživatelské jméno a heslo je každému
studentovi přiděleno při zápisu a je
používáno také pro přihlašování do
Studijního Informačního Systému (SIS) a
na školní email. Většina počítačových ale
i normálních učeben ve škole je pokryta
signálem Wi-Fi sítě vscht a eduroam.
Ve všech počítačových učebnách je
zakázáno jíst a pít!!!
Email
Emailová adresa je studentovi
vygenerována ve tvaru:
uživatelské_jméno_do_školní_sí[email protected]
Na tuto adresu funguje rovněž alias
[email protected]
Poštovní klient je k dispozici kdekoli a
kdykoli na adrese:
https://mailex.vscht.cz.
Studenti jsou emailem informováni o
všem, co se na škole děje, od změn
v rozvrhu, přes nejrůznější školní akce, až
po nabídky na různé stáže a brigády.
E-mail je možné přesměrovat na soukromý
takto: po přihlášení na mailex napravo
možnosti – vytvořit pravidlo doručené
pošty – Nový. Do pole „Po příchodu
zprávy“ nastavit „použít pro všechny
zprávy“, do pole „Proveďte následující
kroky“ nastavit „Přesměrovat zprávu na“
a v novém okně dole do políčka „komu“
napsat soukromý e-mail. Potom kliknout
„ok“, „uložit“ a pravidlo by se mělo objevit v seznamu a fungovat. Podrobnější
návod najdeš na http://www.vscht.cz/
homepage/vc/index/vc2/obecne/posta/
presmerovani_posty.
Mathematica
Mathematica je software, který umožňuje
provádět na počítači běžné i
velice náročné matematické operace,
řešit rovnice, pracovat s vektory i maticemi a zobrazovat výsledky v podobě
2-D i 3-D grafů. Máš jedinečnou možnost
jej používat nejen ve škole, ale i doma
na svém počítači po registraci z domény
vscht.cz na user.wolfram.com. Se vším Ti
rád pomůže Pavel Pokorný, RNDr., Ph.D.
([email protected]).
Více informací:
www.wolfram.com
www.mathematica.cz
Dne 1. 4. 2012 zahájilo činnost Centrum
informačních služeb (CIS). Centrum vzniklo
spojením dvou pracovišť, a to vydavatelství a ústřední knihovny VŠCHT Praha.
Knihovna jako taková byla přesunuta do
NTK pod názvem ChemTK.
26
skripta a učebnice
Na papíře
Jsi knihomol nebo by ses jen rád měl
z čeho naučit na zkoušku?
Skripta a učebnice si můžeš půjčit nebo
koupit:
Na http://cis.vscht.cz najdeš online verze
některých skript a náhledy učebnic.
Na http://cis.vscht.cz/eso najdeš velké
množství skript, přednášek, vzorových
písemek a okruhů ke zkouškám, různé
prográmky, tabulky apod.
Na http://cis.vscht.cz/ech
» V Národní technické knihovně (NTK)
http://www.techlib.cz/ – do knihovny se
dostaneš s identifikační kartou VŠCHT
Praha, pro výpůjčky je nutné se zaregistrovat na přepážce v přízemí.
» V našem univerzitním knihkupectví
v NTK, kde v přízemí a 1. patře najdeš
všechna skripta a učebnice VŠCHT Praha,
a taky něco navíc. Můžeš také použít
e-shop na http://cis.vscht.cz/eshop.
Použitá skripta
Seženeš je za levný peníz od starších
studentů. Zaregistruj se na serveru
www.primat.cz, který mimo mnoha
dalších výhod (informace o předmětech,
profesorech atd.) informuje také o prodeji
použitých skript. Jde o Burzu skript, která
bývá začátkem zimního i letního semestru.
Pozor ovšem na zastaralá skripta!
Online
Nechce se ti kupovat skripta, abys je
hned zas prodával?
Skripta je možné taky sehnat od lidí na
koleji, kteří je obvykle inzerují na nástěnce
tamtéž, popř. si nalepí jejich seznam na
dveře.
27
mezi přednáškami...
Pauzy mezi přednáškami bývají někdy
dlouhé a nudné. Proto jsou tu místa, kde
je možné tento čas strávit a pobavit se.
Přímo na VŠCHT nalezneš Respirium a
kavárnu Carbon.
Respirium se zrodilo na jaře 2006, slouží
k odpočinku a přečkání doby mezi jednotlivými hodinami výuky. Nachází se
v budově B, v přízemí napravo od turniketů.
Respirium je pokryto Wi-Fi signálem.
Signál najdete i v okolí respiria, kde jsou
lavičky k sezení. Je přísně zakázáno jej
jakkoli znečišťovat, od vzkazů na stolcích
počínaje, žvýkačkami nalepenými všude
možně konče. V respiriu se nachází také
šatna, kde je možné zdarma odložit svá
zavazadla po dobu výuky.
Další možností je kavárna Carbon. Tu
najdeš, když půjdeš po schodech dolů
napravo od vrátnice v budově B. Po
pravé straně uvidíš zelenou ceduli Carbon, která Tě navede správným směrem.
Kromě široké škály nápojů od kávy, čaje,
džusů po čepované pivo, víno a míchané
koktejly tady najdeš i něco malého na
zub. Otevírací doba Carbonu je
9.30-18.30 (o zkouškovém bývá zkrácená). Ani zde nechybí Wi-Fi signál.
Čas mezi přednáškami je rovněž možné
trávit v NTK, kam se dostaneš pomocí
své školní identifikační karty. V NTK jsou
k dispozici veřejné terminály (pouze pro
registrované v NTK) a wifi (eduroam).
Kam s ním?
Nikoli se slamníkem, ale s kufrem plným
prádla, když jedeš v pátek domů. Zavazadla, kabáty a podobný materiál je
možné zdarma odložit v šatnách v obou
budovách. V budově A se šatna nachází
v předsíni přednáškové místnosti AI (první
mezipatro hlavního schodiště). V budově
B je šatna umístěna v respiriu.
Šatny jsou otevřeny zpravidla od 7 do
19 hodin.
Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi pro jednotlivé operační
systémy
naleznete
na
stránkách
Výpočetního centra:
http://www.vscht.cz/eduroam
Pro operační systémy Windows Vista
a Windows 7 nabízí výpočetní centrum
možnost rychlého a bezpečně funkčního
nastavení díky konfiguračním souborům,
které najdete na výše uvedené adrese.
28
koleje
Správa účelových zařízení (SÚZ) VŠCHT
Praha má pro ubytování studentů k dispozici 1 587 lůžek v areálu na Jižním
městě, a to v objektech Sázava a Volha.
Místa na kolejích jsou schvalována na
základě žádostí, které jsou vyhodnocovány podle kritérií schválených pro daný
akademický rok. Hlavním kritériem je
doba cestování z bydliště do školy podle
jízdních řádů veřejné dopravy.
Scénář ubytování
Mohou nastat dvě situace. Buď se na
Tebe usměje štěstí a budeš vyhodnocen
jako vhodný kandidát na lůžko, nebo
budeš odmítnut.
Komedie:
V týdnu pro ubytování se musíš dostavit
na Provozní odbor Správy účelových
zařízení (kolej Sázava – přízemí), kde Ti
bude přidělen pokoj na jedné z kolejí
VŠCHT Praha (Sázava nebo Volha).
Musíš s sebou mít potvrzení o souhlasu
s inkasem z účtu (stačí vytištěné, netřeba
chodit do banky), ze kterého hodláš
platit kolejné, a občanku nebo pas.
V kanceláři Vedoucí koleje musíš vyplnit
a odevzdat formuláře, které jsou k dispozici v kanceláři koleje Sázava nebo Volha. Potom dostaneš klíče a ložní prádlo.
Můžeš si tu také rovnou koupit kabel
k síti, nepřivezl-li sis svůj (3 m za 50 Kč;
7 m za 100 Kč).
Na pokoji nepropadej trudomyslnosti
ani jiným stavům. Na formulář „Záznam
o převzetí“ musíš vypsat všechny závady
na pokoji, jakoukoliv odřeninu, prokopnuté dveře, otrhané tapety, poškozené
linoleum či něco dalšího, aby Ti při
31
opouštění pokoje nebyly přičteny „k dobru“ a nebyla za ně požadována finanční
náhrada. Poté zamkneš na dva západy a
namíříš si to znovu do kanceláře vedoucí
koleje, kde daný formulář odevzdáš.
Tragédie:
Nezoufej, proti rozsudku se můžeš odvolat. Pokud ani tato možnost nevyjde,
musíš zkoušet kontaktovat vedoucí ubytování studentů dnem i nocí a ptát se,
zda se uvolnilo nějaké místo. Většinou
jsou všechny odmítnuté žádosti vyřízeny
do několika týdnů od začátku semestru.
Zvláštní požadavky:
Chceš-li bydlet s někým z jiné školy, není
to nemožné, ovšem přednost mají studenti VŠCHT. Zdá-li se Ti vzdálenost od
školy velká a chtěl bys bydlet na některé
z bližších kolejí ČVUT nebo UK, je třeba
podat žádost tam a doufat, že budou mít
volné místo.
O rok později…
Více či méně úspěšně je za Tebou první
rok ve škole. Teď jenom uvést nábytek
do původního stavu, uklidit, zaplatit kolej
v kanceláři na Sázavě do dne, kdy se
chceš vystěhovat (vystěhování se musí
hlásit nejméně jeden kalendářní měsíc
předem, jinak se platí pokuta), vyzvednout si v kanceláři vedoucí koleje
„Záznam o předání“, „odchytit“ paní
uklízečku (je třeba se zapsat do seznamu, který najdeš na Sázavě ve 2. patře
u prádelny a na Volze v 9. patře na
dveřích místnosti paní uklizeček), pak
zpátky do kanceláře, odevzdat záznam a
hotovo. Můžeš na prázdniny!
...a koleje
Přihlášení na koleje pro
stávající studenty
Pokud jsi na kolejích spokojený a máš
zájem zde bydlet i další rok, je třeba
zažádat o rezervaci lůžka.
Pravidla pro žádost o ubytování na další
rok bývají zveřejněny zpravidla v březnu
na adrese http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-se-ubytovat-na-kolejich/.
V dubnu se pak podávají přihlášky na
další rok podle pravidel daného roku.
Nezapomeň se tedy vše pořádně prostudovat, ať nepropásneš některý důležitý
termín
Placení kolejného
Součástí Smlouvy o ubytování je
požadavek na vyplnění čísla účtu, ze
kterého budou poplatky za ubytování
inkasovány, a před nástupem na ubytování bude požadováno předložení
potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu
(doporučená výše inkasa je 4 000 Kč).
Za každý den prodlení platby se účtuje
20 Kč. Pokud nenastoupíš ve stanovený
den, účtuje se poplatek ve výši měsíčního
kolejného (storno 7 dní před dnem nástupu). Nástup lze odložit nejdéle o 14 dní
na základě předchozí domluvy.
Je lepší podepsat smlouvu na celý rok,
než následně přiobjednávat letní ubytování, které Tě pak bude stát 1,2násobek ceny kolejného. Smlouvu na celý rok
lze při dodržení měsíční výpovědní lhůty
bez sankcí vypovědět. Pokud budeš mít
potvrzení z laboratoře, že tam přes léto
pracuješ, budeš mít letní ubytování za
stejnou cenu jako přes rok i při pozdním
podání přihlášky. Všichni zahraniční studenti (i ze Slovenska) jsou před nástupem na kolej povinni zaplatit vratnou
zálohu 3000 Kč.
Klídek na studium
Když potřebuješ klid na studium, je tu
pro Tebe Studovna v přízemí koleje
Sázava. Klíče jsou k zapůjčení na vrátnici
koleje. Na Volze se studovna zatím ještě
nenachází.
32
trocha techniky
Pořádek musí být
Na koleje se budeš dostávat pomocí své
školní identifikační karty. Pokud přijdeš
uprostřed noci, přikládá se ke snímačům
nainstalovaným
u
hlavních
vchodů
obou kolejí nebo se kartou prokážeš
zaměstnanci vrátnice, který ti dveře
odemkne.
Pokud Tě přijde kdokoliv navštívit, měl by
na vyzvání předložit na vrátnici doklad
totožnosti, uvést jméno navštíveného,
zapsat se do knihy a při odchodu se
zase odhlásit.
Noční klid by se měl dodržovat, platí od
23.00 do 6.00.
Ztráty a nálezy
Pokud se Ti podaří ztratit klíče od
pokoje, neprodleně se musíš dostavit
do kanceláře vedoucí koleje, kde Ti vydají nové. Vzhledem k tomu, že jsou ve
dveřích bezpečnostní zámky, je ztráta
klíčů velmi drahou záležitostí. Klíče od
pokoje Tě budou stát 1070 Kč a klíče od
buňky, tedy klíče od hlavních dveří, 1310
Kč. No, a dohromady… raději nepočítat
a na klíče si dávat pozor!
Pokud se Ti něco ztratí z pokoje,
neprodleně to musíš nahlásit vedoucí
koleje, v případě, že není přítomna, tak
na vrátnici. Při větších krádežích, kdy je
nutno zavolat policii, je možno nárokovat
na SÚZ náhradu. V rámci pojištění SÚZ
máš nárok na náhradu škody pouze do
výše 5 000 Kč. Pokud však byly Tvé věci
odcizeny z uzamčené skříňky v uzamčeném
pokoji a ještě k tomu násilným vniknutím,
máš nárok na náhradu škody v plné výši.
Proto cenné věci zamykej nebo ukládej
do trezoru na vrátnici koleje Sázava.
Na koleji můžeš bezplatně používat běžné
elektrické spotřebiče do příkonu 500 W.
33
Přímotopy a vařiče jsou zakázány.
Každý pokoj je vybaven přípojkami
k počítačové síti. Spojení se sítí Internet
mimo síť VŠCHT Praha je možné pouze pomocí proxy serveru proxy.vscht.cz na portu
3128. Nejedná se však o plnohodnotné
připojení k Internetu, proto nepočítej, že
budou fungovat všechny služby a webové stránky. Platí stejná doporučení pro
nastavení a pravidla jako pro síť VŠCHT
Praha v Dejvicích.
Připojení do sítě
Pro připojení do sítě není třeba počítač
nikterak registrovat, pokud si studentem
VŠCHT, v opačném případě je registrace
nutná a provádí ji pracovníci správy
počítačové sítě na Sázavě v přízemí hned
vpravo od hlavního vchodu. Ověření do
sítě probíhá pomocí
standardu 802.1x a školního uživatelského
jména společně s heslem.
Více o problematice najdeš na webových
stránkách http://vc.vscht.cz/koleje (jsou
tam podrobné obrázky jak PC nastavit),
případně na kolejním webu http://kolej.
vscht.cz. Také je možné zastavit se na
detašovaném pracovišti VC na koleji
Sázava naproti kanceláři vedoucí koleje.
Návod najdete na: http://www.vscht-suz.
cz/ubytovani/jak-se-pripojit/
TV
Na koleji lze přijímat digitální TV
prostřednictvím počítačové sítě. K příjmu
stačí běžné PC připojené do sítě s informacemi z kolejního webu.
Telefonování
Telefonování
Na pokoji, popř. buňce je k dispozici telefon. Chceš-li se dovolat ze Sázavy na
Volhu, popř. do školy, použij předvolbu
když budeš zlobit...
69, chceš-li volat naopak ze školy nebo
Volhy na Sázavu, použij předvolbu 7. Telefon můžeš využít nejen k telefonování
v rámci sítě, ale dá se na něj zavolat i
zvenku, čísla na jednotlivé pokoje včetně
předčíslí jsou uvedena na webu SÚZ nebo
na kolejních stránkách. Na lince je možné
nechat si povolit volání ven (zabezpečené
osobním heslem, aktivuje se na Provozním odboru), provolaná částka se pak
inkasuje spolu s kolejným. Na telefon lze
zavolat rovněž zdarma z Internetu pomocí adresy (SIP URI) sip: 22044xxxx@
sip.cesnet.cz, kde xxxx je čtyřčíslí jako při
volání z Volhy.
Stránky koleje
Další užitečné informace o možnostech
sítě na kolejích získáte přímo na jejich
stránkách na adrese http://kolej.vscht.cz.
Pereme
Prádelny (umístěné na každém patře) ovládají svou mocí tzv. patroví důvěrníci.
Rezervace praček (14 dní dopředu, systém se obnovuje o půlnoci v noci ze soboty na neděli) se provádí on-line na
stránkách http://pracka.vscht.cz/. Dále je
na každé z kolejí provozována také tzv.
„hodinová pračka“, kdy se půjčují klíče na
vrátnici, na max. 3 hodiny. Tuto pračku
stačí rezervovat přibližně den předem na
Volze, na Sázavě platí systém – „kdo dřív
přijde, ten dřív mele“. Informace k jednotlivým pračkám jsou na vrátnici dané
koleje, popř. na kolejním webu.
Nezvaní i zvaní hosté, co se
zdrží déle než jste čekali…
Pokud u sebe chceš nechat přespat
kamaráda nebo kamarádku (maximálně
ale dvě osoby na maximálně pět dnů
v měsíci a se souhlasem spolubydlících),
stačí je jen nahlásit na vrátnici a za
každou noc a osobu zaplatit administrativní poplatek 40 Kč (platí se okamžitě
při zapsání dané osoby nebo bude
připočítán ke kolejnému).
Pokud se dotyčným nebude chtít spát na
zemi, nebo se s Tebou tísnit v jedné
posteli, můžeš jim zařídit ubytování v hotelových kapacitách kolejí. Stačí jen zajít
nebo zavolat do kanceláře odboru ubytovacích služeb – oddělení komerčního ubytování (kolej SÁZAVA, tel. 7126).
Když budeš zlobit... a nebudeš dodržovat
nařízení dané Kolejním řádem, tak se
může stát, že skončíš bez postele. Takže
pozor!
Zlobí-li někdo tebe, tak se neváhej ozvat
a přijď pro pomoc – ke kolejní radě nebo
k vedoucí koleje.
Služby v areálu kolejí
V areálu kolejí se nacházejí 3 kluby a
3 hospody, pizzerie, kebab, 3 večerky,
solárium a prodejna počítačů. Na koleji
Volha je umístěn bankomat, platbomat
na dobíjení telefonního kreditu a automat na jízdenky. Na obou kolejích jsou
kopírovací automaty. Na Sázavě si také
můžeš zahrát na klavír. Ve vestibulu obou
kolejí Volha a Sázava je k dispozici Wi-Fi
signál.
Doprava
Nejblíže Sázavy a Volhy se nachází autobusová zastávka Volha. Z této zastávky
je možné dojet k metru Chodov, popř.
Opatov (cca 5 minut autobusem). Rovněž
můžeš na Chodov dojít pěšky přes sídliště
(cca 15 minut). Dále se kombinací metra
C a A za zhruba 30 minut dostaneš na
Dejvickou a do školy. Celkově tedy cesta
do školy trvá okolo 45 minut.
V noci, kdy nejezdí metro, zastavuje na
zastávce Volha autobus č. 511, kterým se
z centra (např. ze zastávky Hlavní nádraží
34
menzy
nebo I. P. Pavlova) dostaneš na kolej
dokonce rychleji než ve dne.
Spojení si můžeš vyhledat na stránkách
Dopravního podniku hlavního města
Prahy: www.dpp.cz.
MENZY
V Dejvicích můžeš navštěvovat menzy
ČVUT, výpočetní centrum VŠCHT Ti automaticky aktivuje Tvoji identifikační kartu
35
(kterou používáš pro vstup do školy) pro
použití v těchto menzách. Na jakékoli
pokladně si poté můžeš vložit na kartu peníze - minimální vklad je 50 Kč.
Poté si můžeš vybírat z bohaté nabídky
jídel, účtována Ti bude studentská cena,
která se u hlavního jídla pohybuje okolo
45Kč.
Jídelníčky na každý den najdeš na
http://agata.suz.cvut.cz/jidelnicky/.
hlad a první pomoc
Menza Studentský dům, tzv.
červená menza
Najdeš ji za budovou fakulty architektury
ČVUT. Nacházejí se zde dvě studentské
jídelny (včetně vegetariánské) a kantýna.
Kantýna:
Po – Čt 8.00 – 18.00
Pá
8.00 – 15.00
Obědy:
Po – Pá10.30 – 14.30
Ve stejné budově najdeš i restauraci Pizzerie la fontanella, kde můžeš také uplatnit studentskou slevu.
Obědy: Po – Čt 10:30 – 18:00
Pá
10:30 – 16:00
Technická menza tzv. modrá
menza
Najdeš ji vedle Billy (ulice Jugoslávských
partyzánů).
Obědy:
Po – Pá10.30 – 14.30
Menza Masarykova kolej
Thákurova 1, Praha 6
Snídaně Po – Pá7.00 – 10.00
Obědy Po – Pá10:30 – 14.00
Večeře Po – Čt 17.30 – 20.00
Hlad na Jižním Městě
Pokud již došly všechny zásoby od
maminky, je tu možnost navštívit menzu.
VŠCHT Praha má svoji krásnou menzu na
koleji Volha.
Do stravovacího systému se registruješ
v pokladně menzy, potřebuješ s sebou
identifikační kartu, na kterou si vložíš
finanční obnos jako kredit čerpaný
postupně za vydanou stravu. Ceny se pohybují v rozmezí 40 – 50 Kč.
Jídelníček najdeš na: http://www.vschtsuz.cz/stravovani/jidelni-listek-menzy-volha/
Konta s vloženými penězi jsou pro menzy
ČVUT v Dejvicích a VŠCHT na Jižním Městě
odděleny!
Provozní doba menzy
Po – Čt 11.00 – 20.00
(minutky 14.00 - 19.30)
Pá
11.00 – 14.30
KDYŽ NĚCO BOLÍ
Zdravotní středisko Puls
Zdravotní středisko Puls nalezneš přímo
v budově koleje Sázava. Svou ordinaci
tu mají dvě praktické lékařky. Je zde i
gynekologická ordinace. Ordinační hodiny
najdeš na nástěnce v hale koleje nebo na
www.zspuls.cz.
Pokud si k nim nenecháš převést zdravotní kartu, platíš za všechny úkony extra
poplatek a nemohou Ti předepsat žádné
léky.
Kontakt
Praktický lékař: 267 189 156
Gynekologie: 267 189 158
Poliklinika
Dále se nedaleko kolejí v Šustově ulici nachází poliklinika (vedle velkého
parkoviště u OC Chodov), ve které najdeš
široké spektrum ambulancí, zubaře a
lékárnu. Na poliklinice se nachází pohotovost a pohotovostní lékárna otevřená
nonstop.
Pohotovost a ambulance
Pohotovost se nachází na poliklinice
v Šustově ulici.
Pohotovost a ambulance i pro zahraniční
studenty je například ve zdravotním
středisku Univerzity Karlovy ve Spálené
ulici č. 12 (zastávka Národní třída).
36
Ý000 č 0 ě 0 U
VÝA“Y0“0V
,000ěr0obdržíte0jako0náhradu0Vašeho0č0ů0
na0dopravu0až0D55.,Bč
,0ř000ř0
,000ři0každém0odběru0na0vybrané0infekč0
,0Y000
,0B0č0
,0ř0000000fS5500-ÁS55.0
[email protected]@5
,00ě000bparkování.0.0Hlbert:
Ý0
Ýhodov
PŘ)0“Y6ĚRUV
,0komfort0na0evropské0úrovni
,0možnost0sledovat0televizní0program
,000
,0čkově00
,0ě0ů00
–0+attoniTnealkoholické0pivoTdžus0(ranini
P“0“Y6ĚRUV
00000ů000č0,
00000ěř00čin,
nosti0plazmaferetických0centerS0
00000č0ě00řitom
přispě0ě0pro0život0nezbytných0léků.0ůžete0se0u nás
00.0řípadě0000S
Tě00000YÝÝA0
DC CH
Dárcovské centrum Chodov
,00TčajT0čokoládaT070ě000
,0ř0000
000ěna
,0možnost0dalších0finanč00
00Y00
,00ů
,0000řS0č0
0řipce.0Y00 +0B0
000
00ÝhodovS
,0ro0ravidelné0árce0ezplatná0
informace0 krevní0kupině0 Rh0faktoru
YÁRÝ“VSB É
ÝZ„TRU+
ÝA“Y“V
0i@i-T-Á0–0-Dw05500D
“0V0V0fS55–-Á[email protected]@5
TelSV0if0i5f0jj0jj.0,mailV0MdcchScz
Y0000ční0záležitostS
“ 00
0ůžete0informovat0na0wwwSdcchSczS
0ě0čujeme0odsouhlasit0po0telefonuS
(Komerční prezentace) PRjfž-D
„00Yárcovského0entra0revní0lazmy0a0Ýho,
dově00000i55ÁS0“00000
zvýšila0tak.0že0jsme0se0stali0nejvě00
0Č00000ě00ZvropěS0
Studentské organizace
IAESTE
Co děláme…
Naše projekty:
»
»
»
»
»
»
Mezinárodní výměnný program
Veletrh iKariéra
Katalog iKariéra
Job portál iKariéra.cz
Průvodce prváka
Excelsior
Více se o IAESTE můžeš dovědět na
str.5 nebo na http://www.iaeste.cz/.
Erasmus
(ESC)
Student’s
Club
Erasmus Student Club (ESC) je studentský klub na VŠCHT Praha, který
se snaží
usnadnit
a
zpříjemnit
pobyt
zahraničním studentům, kteří přijíždí
studovat na naši školu.
Pořádáme
různorodé
akce
tematické party a víkendové výlety
pro zahraniční studenty, Orientation Week na začátku semestru a
spoustu jiných; dále zajišťujeme
Buddy a Tandem program. Od roku
2010 jsme členem mezinárodní organizace Erasmus Student Network,
která sdružuje Erasmus kluby po
celé Evropě. Zapojujeme se díky
tomu do různých národních i mezinárodních akcí a projektů a mnohem intenzivněji spolupracujeme s
ostatními českými Erasmus kluby.
Buddy program:
„Buddy“
je
jakýmsi pomocníkem a průvodcem
zahraničnímu studentovi, kterému
pomáhá hlavně v prvních náročných
dnech a podle chuti i po celou dobu
jeho pobytu. Práce „Buddyho“ se
neskládá z
konkrétních úkolů, je čistě na Tobě,
kolik času budeš „svému“ Erasmákovi věnovat. „Buddy“ má vynikající
možnost zdokonalit si cizí jazyk a
získat kamarády z celého světa.
Tandem program: Tento program
spočívá ve vzájemné výuce jazyků
mezi Tebou a Tvým Tandem partnerem z řad zahraničních studentů.
Takže pokud bys měl zájem zdokonalit se v cizím jazyce, či se naučit
nějaký nový a na oplátku někomu
pomoci se základy češtiny, je Tandem právě pro Tebe.
38
Akademický senát
Spolupracujeme…
Díky našemu členství v ESN intenzivně
spolupracujeme s českými Erasmus
kluby, nyní hlavně s kluby při ČVUT,
UK a Ostravské univerzitě. V rámci
VŠCHT spolupracujeme se Stavovskou
unií studentů na VŠCHT Praha a IAESTE VŠCHT Praha.
Co můžeš získat jako
člen…
Naučíš se pracovat v kolektivu,
budeš moci realizovat vlastní nápady, využiješ znalost jazyka v praxi,
poznáš cizí kultury, získáš možnost
účastnit se akcí ESN, zlepšíš si (nejen) organizační schopnosti a hlavně
rychle najdeš nové přátele a užiješ si
spoustu zábavy.
Chceš se k nám přidat?
[email protected]
www.vscht.cz/esc
www.facebook.com/ESC.ICT.PRG
Studentská část
Akademického
senátu
Praha (SCAS)
VŠCHT
Nebuďte lhostejní ke studentským otázkám. Jsme tu především pro Vás! Máte-li
problém, ptejte se, pište – něco s tím
uděláme!
Složení akademického senátu naleznete
na:
http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/
rektorat/ao
39
v případě dotazů, připomínek či podnětů,
jak vylepšit život studentů na VŠCHT, kontaktujte nás pomocí e-mailu:
[email protected]
Proč zrovna já bych měl být
součástí senátu?
Prostřednictvím svého působení v senátu
máš možnost ovlivnit zásadní věci týkající
se studentů: podporu studentských aktivit, výši kolejného, úroveň ubytovacích
služeb, částku, která bude vymezena na
stipendia, přístup k učebním pomůckám
a skriptům, možnosti občerstvování apod.
Záleží jen na nás studentech, jak moc
budeme chtít, aby studium na VŠCHT
Praha bylo efektivnější, lidštější a aby
prostředí, ve kterém se musíme dnes
a denně pohybovat, bylo příjemnější a
vstřícnější. Pokud chceš kandidovat a
pokusit se tak svou činností něco na
škole zlepšit, sleduj pozorně nástěnky,
emaily ve školní schránce a webové
stránky AS. Volební období v
akademickém senátu VŠCHT Praha je
pro studenty 2 roky. Volby probíhají po
Novém roce a z každé fakulty jsou voleni
2 zástupci.
Pokud by se Ti zdál „velký“ senát VŠCHT
Praha pro začátek silná káva, můžeš
nejdříve zkusit senát fakultní, který se zabývá zejména problémy na dané fakultě.
Mandát ve fakultním senátu je pro studenty 1 rok. Volby probíhají
zpravidla na jaře a do studentské
části jsou voleni 2 zástupci studentů a
2 zástupci doktorandů.
sportem ku zdraví
SPORTEM KU ZDRAVÍ…
Jako student musíš získat během 1.
– 5. semestru čtyři zápočty z tělesné
výchovy. Zápočet získáš za 80% účast
v hodinách. Jeden zápočet a zároveň
jeden kredit lze získat absolvováním
týdenního letního nebo zimního kurzu.
Na naší škole si můžeš vybrat z velké
škály předmětů: od kanoistiky, přes
volejbal, posilovnu, aerobik až po
sjezdové lyžování. Bližší informace
o nabídce kurzů, rozvrhu nebo jeho
změnách najdeš na stránkách
katedry http://ktv.vscht.cz/
V záložce Výuka najdeš sylaby
předmětů, rozvrh a umístění jednotlivých sportovišť. V záložce Kurzy jsou
informace ohledně letních a zimních
kurzů, pořádaných KTV a způsob
přihlášení na jednotlivé kurzy.
Nezapomeň se zapsat včas. Na
každou hodinu se může přihlásit
omezený počet studentů a může se
stát, že Tvůj oblíbený sport již nebude volný.
Další možnosti sportovního vyžití
Po splnění zápočtové povinnosti
můžeš i nadále navštěvovat hodiny tělesné výchovy. Je ale potřeba
domluvit se s vyučujícím, zda se do
kurzu ještě vejdeš. Můžeš se také
zúčastnit nepovinných kurzů a krátkodobých tělovýchovných akcí organizovaných katedrou tělesné výchovy
(KTV). Pokud Tě sport baví víc než
jen v rámci povinností, můžeš se
také zapsat do sportovního oddílu
VSK chemie. Na výběr máš aerobic,
basketbal, beach volejbal, florbal,
orientační běh, sjezdové lyžování,
softbal, squash a step aerobic. Sklad
KTV nabízí možnost zapůjčení lyžařské
výstroje pro zaměstnance a studenty
VŠCHT.
Rekreační zařízení VŠCHT
Máš pocit, že potřebuješ po zkouškách
trochu oddychu, nebo bys v létě či
v zimě někam rád vyrazil za výhodné
ceny a chybí Ti nápad kam? VŠCHT
má pro své studenty a zaměstnance
rekreační zařízení v Peci pod Sněžkou
a Jáchymově. Podrobnější informace,
ceník a fotografie jsou na stránkách
správy účelových zařízení:
http://www.ubytovaniprovsechny.cz/.
Sportovní hřiště s asfaltovým povrchem najdeš v areálu kolejí na Jižním
Městě a je zdarma k užívání po
40
sportování na jižáku
celý den. Sportovní náčiní je možné
zapůjčit si na vrátnici koleje Sázava.
Pokud hřiště nestačí, je možné využít
služeb tenisového centra Ježura za
kolejí Blanice. Na Volze je k dispozici kolárna, kde si můžeš uložit svůj
bicykl, klíče půjčují proti podpisu na
vrátnici.
Posilovna
Posilovna je v přízemí koleje Sázavy
a vstup je pro ubytované studenty
a studenty VŠCHT zdarma. Klíč Ti
ochotně půjčí na vrátnici. Otevírací
hodiny najdeš přímo na dveřích posilovny. Posilovna je vybavena profesionálními posilovacími stroji, boxovacím pytlem, ergometry, crossovým
trenažérem, vybavením na aerobic a
pingpongovým stolem.
Cvičení
Jestli posilovna není pro Tebe zrovna
to pravé ořechové, a přesto se rád
hýbeš, sleduj také dveře posilovny.
V zadní místnosti bývají nejrůznější
pohybové aktivity, jako například
aerobic, zumba, tae-bo. Ještě větší
nabídku studiových hodin nabízí kolej
Blanice. Více informací na
blanice.vse.cz.
Pokud si ani zde nevybereš, podívej
se na internet. Hned vedle kolejí
je ricochet, posilovna a v blízkosti
koleje Volha je nové dámské sportovní centrum, neváhej ho vyzkoušet.
Blízko Budějovické je vyhlášený bazén
Podolí. V zimních měsících se dá využít
veřejné bruslení například v OC Nová
41
Harfa. Většina sportovních areálů nabízí výrazné studentské slevy, takže i
sportovat se vyplatí.
KULTURA
Většina z Vás nejspíš během prvních
dnů navštíví klub Blanice a El Mágico,
ty se nacházejí přímo v areálu kolejí. Praha ale skýtá i spoustu dalších
možností, kam jít za kulturou. Vybrat
si můžeš z bohaté nabídky koncertů,
vyhlášených nočních klubů, divadel,
muzeí, výstav a tanečních párty.
Nejbližší kino najdeš na Hájích. Hledášli, kde si půjčit knížky na dlouhé
cesty metrem, navštiv městskou knihovnu. Bližší informace, katalog a
seznam poboček najdeš na www.mlp.
cz. Nejbližší pobočka se nachází na
Jírovcově náměstí (po cestě z koleje
pěšky do stanice metra Chodov).
Aktuální informace ohledně různých
kulturních akcí najdeš například na
známých
portálech
http://kultura.
aktualne.cz či http://kultura.idnes.
cz. Zajímavé tipy a aktuality najdeš
i na http://pis.eunet.cz, což je portál Pražské informační služby, dále
na http://www.cokdyvpraze.cz (internetová verze magazínu Co, kdy
v Praze).
Tvou velkou výhodou je, že jsi student
a tím pádem můžeš využít spousty
studentských slev, ať už jdeš cvičit,
do kina, divadla nebo na nějakou
výstavu. Proto když někam jdeš, neboj se přeptat na studentské slevy
a měj svůj studentský průkaz stále
v pohotovosti.
kalendář
Stručný přehled důležitých událostí, termíny průběžných a
zápočtových testů.
Termíny testů jsou orientační a mohou se měnit.
Zimní semestr:
Týden výuky Datum
3.9. - 13.9.2013
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Událost
zápis TV
16.9. - 20.9.2013
23.9. - 27.9.2013
30.10 - 4.10.2013
7.10. - 11.10.2013
14.10. - 18.10.2013
21.10. - 25.10.2013 Obecná a anorganická chemie I
29.10. - 1.11.2013 Matematika I
4.11. - 8.11.2013
11.11. - 15.11.2013
18.11. - 22.11.2013 předběžný zápis předmětů do LS,
Den otevřených dveří
25.11. - 29.11.2013 předběžný zápis předmětů do LS
2.12. - 6.12.2013
Obecná a anorganická chemie I,
Matematika I
9.12. - 13.12.2013
16.12. - 20.12.2013
2.1. - 14.2.2014
zkouškové období
4.2. - 14.2.2014
přihlašování na rozvrh do LS
42
kalendář
Letní semestr:
Týden výuky
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Datum
17.2. - 21.2.2014
24.2. - 28.2.2014
3.3. - 7.3.2014
10.3. - 14.3.2014
17.3. - 21.3.2014
24.3. - 28.3.2014
31.3. - 4.4.2014
7.4. - 11.4.2014
14.4. - 18.4.2014
21.4. - 25.4.2014
XI.
XII.
XIII.
28.4. - 2.5.2014
5.5. - 9.5.2014
12.5. - 16.5.2014
XIV.
19.5. - 23.5.2014
26.5. - 27.6.2014
25.8. - 5.9.2014
5.9. - 14.9.2014
43
Událost
Organická chemie I
Fyzika I
Fyzika I, zápis předmětů do ZS
Organická chemie I,
zápis předmětů do ZS
zkouškové období
zkouškové období
přihlašování na rozvrh do ZS
důležité informace a odkazy
Úřední
hodiny
a
Adresy
umístění děkanátů:
VŠCHT Praha
FCHT: Po, St, Čt 9.30 - 11.30 a
Vysoká škola chemicko-techno- 13.00 - 15.00
logická v Praze
v budově A, v přízemí za
Technická 5
hlavním schodištěm.
166 28 Praha 6 – Dejvice
FTOP: Po, Út, Čt 9.00 - 11.00;
VŠCHT má v Dejvicích tři bu- St 9.00 - 11.00 a 14.00 dovy:
15.00
Budova A - Technická 5 - dále budova B, vlevo od hlavního
od stanice metra
vchodu.
Budova B - Technická 3 - blíže
ke stanici metra
FPBT: Po, Pá 9.00-12.00, St
Budova C - Studentská 6 - ul- 9.00-12.00 a 13.00-15.00
ice mezi budovami, blíže k Ev- budova B, vpravo, před kopíroropské třídě, vchod ze dvora
vacím centrem.
Kolej Sázava
Chemická (Ekonomická) 952
FCHI: Po, Čt 9.00-11.30, St
148 00 Praha 4 – Kunratice
9.00-11.00, 13.00-15.00
Kolej Volha
budova B, vpravo od hlavního
K Verneráku 950
vchodu.
148 00 Praha 4 – Kunratice
44
organizace akademického roku
Zimní semestr
16. 9. 2013 - 21. 12. 2013 výuka (14 týdnů)
2. 1. 2014 - 14. 2. 2014 zkouškové období (6 týdnů)
Letní semestr
17. 2. 2013 - 23. 5. 2014 výuka (14 týdnů)
26. 5. 2014 - 27. 6. 2014 zkouškové období (5 týdnů)
25. 8. 2014 - 5. 9. 2014 zkouškové období (2 týdny)
Počítačové učebny
v
Počítačové učebny
učebny se senachází
nachází
budově B: B:
v budově
přízemí
vpravo
od hlavního
»vv přízemí
vpravo
od hlavního
vchodu,
vchodu, Respiriu
naproti Respiriu
(studovna),
naproti
(studovna),
otevřeno: Po - Čt 7.30
7:30 -- 19.30,
19:30, Pá
Pá
7.30 - 17:45,
17.45,
7:30
v 1. patře
(menším
schodištěm
»v 1. patře
(nejmenší
schodiště
nanahoru
a pak
doleva),
posluchárna
horu
a pak
vlevo),
posluchárna
B13,
»B13,
v suterénu, učebny BS4 a BS5,

v suterénu,
učebny
a
učebny
jsou
k dispozici
pouze BS4
tehdy,
BS5, učebny
jsou k neprobíhá
dispozici pouze
pokud
v nich zrovna
výuka
tehdy, pokud v nich zrovna neprobíhá
výuka.
45
Důležité odkazy
Studijní informační systém (SIS):
https://student.vscht.cz/index.php
Obecně o studiu:
http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne
Školní mail:
https://mailex.vscht.cz
ESO portál: http://eso.vscht.cz/
Skripta v elektronické podobě: http://
vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/nazvy/
Telefonní seznam a mapy: http://telefony.vscht.cz/
Katedra jazyků: http://vscht.cz/homepage/soucasti/ustavy/834
Katedra tělesné výchovy: http://www.
vscht-ktv.cz/
Správa účelových zařízení: http://
www.vscht.cz/suz
Zahraniční oddělení: http://vscht.cz/
homepage/soucasti/ustavy/974
Koleje a menza na „Jižáku“: http://
www.vscht-suz.cz/suz/cze/aktuality/
Rezervace praček na kolejích: http://
pracka.vscht.cz/
Zdravotní středisko Puls: http://www.
zspuls.cz/
Lokální centrum IAESTE:
http://www.vscht.iaeste.cz/
http://www.facebook.com/vscht.iaeste
Kontakt:
Email: [email protected]
Vedoucí projektu:
Hana Novotná
Projektový tým:
Václav Radoň
Václav Parchaňský
Karolína Pánová
Lenka Kadeřábková
Hana Rafajová
Alžběta Maroušková
Robert Suchopa
Jaroslav Gubiš
Foto:
Karolína Pánová
Václav Parchaňský
Grafický návrh a sazba:
Kateřina Dvořáčková
Tisk:
PressTerminal s.r.o.
Mapy budov A a B VŠCHT v Praze
Příloha Průvodce prváka 2013
Jak se vyznat v označení
místností
Kde hledat...
Každá místnost má na začátku
písmeno, které označuje budovu.
Velké
posluchárny
mají
za
písmenem římskou číslici, která
narůstá s výškou, do které musíš
vystoupat. Pozor však na BIII, která
je hned v přízemí u bočního
vchodu!
Ostatní místnosti mají za písmenem
označení patra (S jako suterén
nebo také spodní patro, 0 jako
přízemí…). Pokud následuje už
pouze jedno číslo, jedná se
o označení
posluchárny
(např.
A12). Následují-li číslice dvě, jedná
se o označení místnosti, které není
stejné jako označení posluchárny,
což se může plést (posluchárna A02
se nachází v místnosti A019).
V budově A se nacházejí příčné
chodby, které jsou značeny velkými
písmeny C až Q, které se také
používají v označení místností (např.
J02).
Hledání Ti usnadní orientační tabule
s rozpisy učeben, které se nacházejí
na každém patře a u každého
z hlavních vchodů. Popřípadě se
můžeš zeptat některého ze starších
spolužáků, ale i zaměstnanci na
vrátnici vždy ochotně poradí.
Nejjednodušší je ovšem si hledanou
místnost najít na mapkách, které
jsme Ti připravili. Rozhodně si je
vezmi s sebou na první dny do
školy, protože Ti hodně usnadní
hledání
někdy
velmi
těžko
dosažitelných učeben.
Bufety – budova A v přízemí vpravo a
budova B hned u hlavního vchodu
Děkanáty – FCHT budova A; FCHI, FPBT a
FTOP budova B všechny v přízemí
Karbon - budova B hned za vrátnicí
doleva dolů
Kartové centrum – budova B hned za
vrátnicí doleva dolů
Kopírovací centrum (XEROX) – budova B
přízemí vpravo kousek za respiriem po
schodech dolů
Pokladnu – budova B 2. patro
Respirium – budova B přízemí vpravo
Šatny – budova A u velké posluchárny
AI a budova B v respiriu
A31 – budova A, 2. patro, chodba N a
po schodech nahoru (za dveřmi)
A40 – budova A zadní vchod a po
schodech do 4. patra
BS1 – budova B vedle BIII po schodech
dolů
BS2 – budova B před respiriem boční
chodbou, po schodech dolů, přes dvůr
vlevo
BS4, BS5, BS9 – budova B přízemí vpravo
kousek za respiriem po schodech dolů
BIII – budova B naproti bočnímu vchodu
Download

Untitled - Iaeste.