Informace o projektu Partnerství pro chemii
Název projektu: Partnerství pro chemii
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0062
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4
Název oblasti podpory: Partnerství a sítě
Délka trvání projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014
Příjemce dotace: Univerzita Pardubice
Partneři projektu:
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s.
DEZA, a.s.
Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, občanské sdružení
Fatra, a.s.
Lovochemie, a.s.
PRECHEZA, a.s.
PREOL, a.s.
Synthesia, a.s.
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
Cíl projektu
Cílem projektu je propojením organizací, které se podílí a specializují na výzkum, vývoj a vzdělávání v
oblasti chemie, vytvořit informační platformu pro chemii. Vzájemnou komunikací (kontaktní místo,
webový portál, workshopy, stáže) bude podpořena spolupráce subjektů a rozšíření manažerských a
komunikačních schopností pracovníků a studentů subjektů zapojených do sítě. Ustanovená
partnerská síť umožní pružně reagovat na poptávku aplikační sféry a bude schopna podávat ucelené
informace. Projekt si klade za cíl konsolidovat síť, která bude rozvíjet znalosti, zkušenosti a
dovednosti cílové skupiny projektu a bude schopna poskytovat komplexní poznatky z oblasti chemie
veřejnosti i aplikační sféře. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi
jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen
na využití výstupů vzniklých realizací projektu, zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na
prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické
relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Nedílnou součástí
projektu bude vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační a soukromé sféry, společné
semináře, workshopy a další formy interaktivního vzdělávání a výměny zkušeností a znalostí. Klíčové
aktivity projektu povedou k lepšímu sdílení zkušeností a efektivnějšímu přenosu poznatků mezi
jednotlivými subjekty v řešené problematice, kdy zapojení vybraných partnerů a nastavení
jednotlivých aktivit projektu umožní síti komplexní pohled na řešenou problematiku. Dalším z cílů je
vytvoření a rozvoj již existujících partnerských sítí pro společný postup při přípravě a realizaci
mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních sítí.
Hlavní cíle projektu
 dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemickotechnologické u partnerů projektu, tj. stáže v laboratořích a provozu
 zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy)
 zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe
 vznik interaktivního komunikačního portálu www.ceskachemie.cz
 propojení vědeckovýzkumné aktivity univerzity Pardubice a průmyslových partnerů (společné
diplomové práce)
 rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v
daném oboru
 vytvoření Centra profesních kontaktů, které bude poskytovat relevantní informace o realizaci
projektu, projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru a dalších
aktivitách
 workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu
Projektové aktivity
KA 01 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a
podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem.
Realizací aktivity dojde k vytvoření a posílení dlouhodobé spolupráce v oblasti chemie mezi
žadatelem jako představitelem akademické sféry a partnerskými chemickými firmami jako zástupci
aplikační sféry prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých odborných a pracovních stáží či
spoluprací studentů zapojených institucí terciárního vzdělávání se zapojenými chemickými firmami
na závěrečných pracích. Témata budou definována na úvodních workshopech v zapojených
partnerských firmách a vyhlášena budou na úvodní konferenci. Každé téma diplomové práce bude
mít vedoucího diplomové práce z VŠ a odborného garanta z řad zapojených partnerů aplikační a
soukromé sféry. Diplomové práce budou mít výzkumný charakter, kdy se nebude jednat o pouhou
rešerši, ale vznikne nový pohled na zpracovávané téma diplomové práce. V rámci klíčové aktivity
budou probíhat také prezentační akce (semináře, workshopy, carieer days, veletrh pracovních
příležitostí apod.) z oblasti chemie a její aplikace do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce. S cílem
vtáhnout studenty chemie do praxe a propojit jejich teoretické znalosti s praxí v partnerských firmách
budou realizovány odborné stáže a praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše
zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových
poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Stáže budou krátkodobé i dlouhodobé a jejich cílem
bude seznámení cílové skupiny z VŠ s aplikovanou chemií v podmínkách chemických firem, navázání
dlouhodobého partnerství, zpracování námětů možných společných projektů a vzájemná konzultační
činnost. U studentů bude cílem odborné stáže jejich příprava pro jejich lepší uplatnění na trhu práce.
Výstupem této aktivity budou diplomové práce vycházející z praxe zapojených chemických podniků,
workshopy, veletrh pracovních příležitostí v chemickém průmyslu, prezentační akce zaměřené
především na aplikaci do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce a metodika odborných a
pracovních stáží.
KA02 – Komunikační a informační platformy
V rámci této aktivity vznikne interaktivní komunikační portál (www.ceskachemie.cz), který bude
poskytovat informace o partnerské síti a jejích službách, propagaci z oboru, materiály z konferencí aj.
Na provozu portálu se budou podílet i studenti VŠ. Dalším výstupem bude jedna mezinárodní
vědecká konference zaměřená na spolupráci VŠ s výzkumnými organizacemi a firmami z oblasti
chemie, tematické semináře a přednášky odborníků z praxe, informační materiály z nich pocházející.
KA03 – Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi
vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným
sektorem
Cílem je realizace vzdělávání akademických, výzkumných a vývojových pracovníků v oblasti rozvoje
soft skills s jasnou návazností na podporu spolupráce mezi akademickou, soukromou a aplikační
sférou. Jde o kurzy projektového managementu, evaluace, manažerských a prezentačních
dovedností. Výstupem budou setkání s domácími odborníky na PR, komunikační znalosti a trénink
flexibility, kreativity a rozhodování, třídenní tréninky komunikačních dovedností a manažerských
dovedností, certifikáty o absolvování kurzů.
KA04 – Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a výzkumných a vývojových
institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor
V rámci této klíčové aktivity v prostorách žadatele projektu vznikne a bude provozováno kontaktní
místo Centrum profesních kontaktů (CPK), které bude poskytovat relevantní informace o realizaci
projektu a projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru. Dále bude
poskytovat informace o všech členech sítě, jejich stávajících aktivitách a nabízet a popularizovat jejich
výsledky a potenciál. CPK se bude podílet na organizaci informačních workshopů, dne otevřených
dveří, popularizačních přednáškách v oblastech výzkumu a vývoje členů platformy, a také připravovat
tiskové a elektronické materiály informující o síti a představující jednotlivé partnerské subjekty. Bude
připravovat volně distribuovaný multimediální materiál o chemii v praxi, který bude dostupný cílové
skupině, veřejnosti a aplikační sféře.
Důležité odkazy
Příjemce dotace a partneři projektu
Univerzita Pardubice - http://www.upce.cz/
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická – http://www.upce.cz/fcht/index.html
Katedra fyzikální chemie – http://kfch.upce.cz/
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek - http://www.upce.cz/fcht/uchtml.html
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. - www.ctcap.cz
DEZA, a.s. - www.deza.cz
Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, občanské sdružení - www.eirlz.cz
Fatra, a.s. - www.fatra.cz
Lovochemie, a.s. – www.lovochemie.cz
PRECHEZA, a.s. – www.precheza.cz
PREOL, a.s. – www.preol.cz
Synthesia, a.s. - www.synthesia.eu
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - www.vuos.cz
Webový portál www.ceskachemie.cz
Centrum CPK (otvírací hodiny)
Zajímavé odkazy
Stránky MŠMT -http://www.msmt.cz
Strukturální fondy - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy
Příručka pro příjemce - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy
Download

Informace o projektu Partnerství pro chemii