VÝBOR FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
ZPRAVODAJ
Fondu rozvoje vysokých škol
2 / 2012
PRAHA
OBSAH ZPRAVODAJE 2/2012
Str.
I.
Úvodní slovo předsedy Výboru Fondu rozvoje VŠ
2
II.
Složení Výboru Fondu rozvoje VŠ a Dozorčí rady VŠ v r. 2012
3
III.
FRVŠ 2011 – Kontrola výsledků projektů FRVŠ řešených
v roce 2011
4
IV.
V.
VI.
FRVŠ 2012
1. ZOŘ 2012 – Metodické pokyny ke kontrole výsledků projektů
Fondu rozvoje VŠ řešených v roce 2012
6
2. Změny řešitelů projektů FRVŠ řešených v r. 2012
10
3. Změny spoluřešitelů projektů FRVŠ řešených v r. 2012
10
FRVŠ 2013
1. Podané projekty pro rok 2013
12
2. Složení oborových komisí v r. 2012 pro projekty FRVŠ 2013
14
Informace Agentury Rady vysokých škol
1
20
I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY VÝBORU FONDU ROZVOJE VŠ
Vážení a milí čtenáři,
před rokem jsme hovořili o vstupu Fondu rozvoje vysokých škol do třetí dekády existence. Při té
příležitosti jsme se obrátili jak na řešitele projektů podporovaných Fondem, tak i na představitele
vysokých škol, abychom se dozvěděli, v čem je pro ně Fond přínosem a co by se naopak mohlo změnit.
Vyhlášení na rok 2013 některé tyto změny přináší. Základní změnou je nový tematický okruh, zaměřený
na podporu mladých pedagogů působících na vysokých školách. V tomto je Fond jedinečný;
v současnosti jsme jediná agentura, která nabízí mladým odborníkům příležitost k rozvoji jejich
pedagogické činnosti. Těžištěm se tedy stává podpora mladých pedagogů a doktorandů, kterým je
nabízena možnost vstupu do pedagogické praxe na dané vysoké škole.
Na druhé straně nás okolnosti donutily zrušit již zavedený tematický okruh F. Ministerstvo se rozhodlo
přepracovat strukturu podpory veřejných vysokých škol a rozvojových aktivit s tím, že větší váha
v systému bude dána tzv. Institucionálním rozvojovým plánům a Centralizovaným projektům na úkor
právě projektů Fondu. S vědomím menšího objemu finanční podpory bylo zřejmé, že Fond již nebude
schopen podpořit tolik projektů jako v minulosti. Stejný tlak nás vedl také ke kroku, který je poněkud
neobvyklý – v okruzích B a G byl, stejně jako je již tradicí v okruhu A, omezen počet projektů, které
může jednotlivá škola do soutěže přihlásit. Je zřejmé, že tento krok poněkud omezuje volnou soutěž,
nicméně dané limitující podmínky nás nutily jistá omezení přijmout. I tak pevně věříme, že kvalita se
v okruzích B a G jednoznačně prosadí a bude možné ji podpořit i finančně.
V tuto chvíli je již v podstatě uzavřeno výběrové řízení na rok 2013, pořadí projektů je stanoveno a zbývá
již jen rozhodnout o dělicích čarách v jednotlivých okruzích.
Chci na tomto místě proto upřímně poděkovat všem, kteří se podíleli na právě proběhlém výběrovém
řízení. Jsem rád, že proces hodnocení projektů v oborových komisích proběhl bez větších problémů, i
když vnější podmínky doznávají jistých změn.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat také všem pracovníkům Agentury Rady vysokých škol za to, že
pro všechny, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti FRVŠ, ať už jde o řešitele, oborové komise i členy
Výboru, vytvářejí výborně fungující zázemí.
Všem pak přeji do příštího roku hodně zdraví, sil, potřebného štěstí a také chuti do další práce. A Fondu
samotnému, ať překoná nástrahy, které se mu stavějí do cesty.
V Praze dne 4. prosince 2012
Petr Zemánek
2
II. SLOŽENÍ VÝBORU FONDU ROZVOJE VŠ a DOZORČÍ RADY
VŠ v r. 2012
Předseda:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Místopředsedové:
doc. Ing. Zdeněk Antoš, CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Členové:
Ing. Adam Krčál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jan Krejčí, CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta
Ing. Zdenek Macháček, PhD.
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. arch. Dana Matějovská
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta architektury
Ing. Lenka Obrtlíková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Světlana Trojanová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Agronomická fakulta
DOZORČÍ RADA VÝBORU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL
Předseda:
JUDr. Lenka Valová
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Členové:
doc. Ing. Eva Münsterová, CSc.
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Mgr. Karolína Gondková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3
III. FRVŠ 2011 – KONTROLA VÝSLEDKŮ PROJEKTŮ FRVŠ
ŘEŠENÝCH V ROCE 2011
Závěrečná oponentní řízení, jejichž účelem bylo zhodnotit výsledky vzdělávacích projektů
řešených v roce 2011 s podporou Fondu rozvoje vysokých škol, byla soustředěna do 115 fakultních či
celoškolských bloků a ukončena dne 28. 2. 2012.
V předchozích letech byla ZOŘ ukončena takto:
v roce 2007:
23.2.2007
v roce 2008:
28.2.2008
v roce 2009:
25.2.2009
v roce 2010:
25.2.2010
v roce 2011:
24.2.2011
počet bloků:
130,
126,
122,
113.
117.
Do závěrečného oponentního řízení vstoupilo 1027 projektů (v roce 2007: 1148 projektů, v roce
2008: 941 projektů, v roce 2009: 830 projektů, v roce 2010: 926 projektů, v roce 2011: 906 projektů).
Ze zhodnocených 1027 projektů bylo 1005 projektů, tj. 97,8 %, hodnoceno „splněno“. Devět
projektů, tj. 0,9 %, bylo hodnoceno „splněno s věcnou výhradou“ a třináct projektů, tj. 1,3 %, bylo
hodnoceno „splněno s výhradou k hospodaření s dotací“. Výhrady byly tedy uplatněny u výsledku řešení
cca 2 % projektů. Úplný přehled projektů splněných a splněných s výhradou podle vysokých škol a fakult
je podán na internetových stránkách FRVŠ.
Výsledky hodnocení projektů v minulých letech v procentech:
Rok
Splněno:
Výhrada věcná
Výhrada
k hospodaření
2007
97,99
1,05
0,96
2008
97,88
0,85
1,06
2009
99,28
0,48
0,24
2010
97,9
0,3
1,6
2011
99,0
0,55
0,44
Na závěrečná oponentní řízení bylo delegováno 9 členů Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, 5
externích odborníků a 3 zaměstnanci Agentury Rady VŠ (dále jen „ARVŠ“).
Vysoké školy postupovaly podle materiálu „Metodický pokyn k organizaci závěrečných oponentních
řízení hodnotících výsledky projektů řešených s podporou Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2011“ ze
4
dne 15. 9. 2011. Závěrečná oponentní řízení uskutečnily vysoké školy s plnou datovou a softwarovou
podporou systému ISAAR-F. Zřídily hodnoticí komise, zajistily posudky oponentů k závěrečným
zprávám řešitelů, zorganizovaly oponentní řízení. Na oponenturách vystoupili s prezentacemi výsledků
řešení řešitelé (ve výjimečných případech spoluřešitelé) projektů, členové komise se seznámili
s oponentskými posudky, proběhla diskuse, komise přijala závěrečné hodnocení a vypracovala Protokol o
závěrečném oponentním řízení. Delegáti Fondu rozvoje vysokých škol sledovali dodržování metodických
pokynů.
V průběhu závěrečných oponentních řízeních nebyla zjištěna závažná pochybení řešitelů nebo
vysokých škol při realizaci projektů FRVŠ v roce 2011, kterými by se mělo zabývat předsednictvo Rady
VŠ.
Poznatky ze závěrečných oponentních řízení využije Výbor Fondu v dalším výběrovém řízení a
při přípravě „Metodického pokynu k organizaci závěrečných oponentních řízení hodnotících výsledky
projektů řešených s podporou FRVŠ v roce 2012“, který zpracuje nejpozději v říjnu 2012.
8. března 2012
5
IV. FRVŠ 2012
Metodický pokyn k organizaci závěrečných oponentních řízení
hodnotících výsledky projektů řešených
s podporou Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2012
1. Vysoké školy, na kterých jsou v roce 2012 řešeny projekty s finanční podporou Fondu rozvoje
vysokých škol (dále jen „FRVŠ“), ověřují v závěrečných oponentních řízeních, zda byly splněny cíle
projektů a zda finanční prostředky byly na řešení projektů vynaloženy v souladu s rozpočty projektů,
popřípadě v souladu se schválenými změnami projektů.
2. Vysoké školy uskuteční závěrečná oponentní řízení v souladu s tímto Metodickým pokynem s plnou
datovou a softwarovou podporou Informačního systému agendy Agentury Rady vysokých škol pro Fond
rozvoje vysokých škol (dále jen „systém ISAAR-F“) v období od 3. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Vysoké
školy hradí náklady na závěrečná oponentní řízení s výjimkou cestovného delegátů Výboru FRVŠ.
Organizací závěrečných oponentních řízení mohou vysoké školy pověřit fakulty.
3. Všichni účastníci závěrečných oponentních řízení musejí být registrováni v systému ISAAR-F.
Oponenti jsou vybíráni ze seznamu oponentů pro závěrečná oponentní řízení vedeného v systému
ISAAR-F, který může být průběžně doplňován a aktualizován.
4. Výbor FRVŠ shrne výsledky závěrečných oponentních řízení do zprávy, kterou předloží Radě
vysokých škol a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Závěrečná oponentní řízení nejsou následnou finanční kontrolou podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů. Osvědčilo se však, když vysoká škola rozhodla, že oba hodnoticí procesy budou
probíhat souběžně. Hodnoticí komise postupující podle tohoto Metodického pokynu a zaměřující se
především na přínos projektu pro vzdělávací činnost, se při posuzování správnosti údajů řešitele o
hospodaření s dotací může opírat o kontrolní zjištění ekonomických pracovníků.
V Praze dne 18. října 2012
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.,
předseda Výboru Fondu rozvoje VŠ
6
Příloha
Dokumentace a postup při závěrečných oponentních řízeních:
1. Dokumentaci závěrečného oponentního řízení (dále jen „ZOŘ“) tvoří:
a) „Protokol o závěrečném oponentním řízení“ (dále jen „Protokol“); první část Protokolu vyplňuje řešitel
(stručné informace vycházející ze Závěrečné zprávy) a její součástí je tisková zpráva o rozsahu
maximálně 1 800 znaků, určená k uveřejnění; druhá část Protokolu slouží k záznamu závěrů hodnoticí
komise o výsledku oponentního řízení a o klasifikaci řešení projektu;
b) „Výkaz hospodaření s finančními prostředky“ (dále jen „Výkaz“),
c) „Závěrečná zpráva o řešení projektu“ (dále jen „Závěrečná zpráva“), která podrobně popisuje průběh
řešení projektu v následujícím členění:
- cíle řešení,
- postup a způsob řešení,
- všechny změny projektu, údaje o jejich schválení Výborem FRVŠ nebo vysokou školou, byla-li změna v
kompetenci VŠ,
- výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace,
- výši finančních prostředků a zdůvodnění, na co byly použity,
d) posudky oponentů,
e) projekt,
f) seznam žádostí o provedení změny v projektu s uvedením rozhodnutí Výboru FRVŠ.
Pro tvorbu a zpřístupnění, popřípadě pro tisk dokumentace uvedené pod písmeny a) až d), se použije
datová a softwarová podpora systému ISAAR-F. Projekt, jakož i případná žádost o souhlas se změnou při
řešení projektu (body e) a f)), jsou v systému ISAAR-F již vloženy. Ze systému ISAAR-F se rovněž
generuje „Seznam projektů pro ZOŘ“ v členění podle bloků oponentur Závěrečných zpráv. Tento
„Seznam projektů pro ZOŘ“ zasílá organizátor ZOŘ spolu s jedním výtiskem Protokolu v listinné
podobě Agentuře Rady vysokých škol nejpozději do jednoho týdne po konání oponentur.
2. Rektor vysoké školy nebo v případě, že závěrečné oponentní řízení (dále jen „ZOŘ“) organizuje
fakulta, děkan
a) určí akademického pracovníka (dále jen „pověřený akademický pracovník“), který odpovídá za
přípravu a průběh ZOŘ,
b) zahájí ZOŘ tím, že na návrh pověřeného akademického pracovníka jmenuje předsedu hodnoticí
komise nebo předsedy hodnoticích komisí (dále jen „předseda“),
c) rozhodne, zda v listinné podobě bude vypracován pouze Protokol nebo rovněž Závěrečná zpráva,
Výkaz a posudky oponentů.
3. Pověřený akademický pracovník dohodne termíny a místa konání oponentur závěrečných zpráv řešitelů
projektů tak, aby byly v maximální možné míře soustředěny do celoškolských, fakultních nebo oborových
bloků, a údaje vloží do systému ISAAR-F v prosinci. Doporučená délka oponentury Závěrečné zprávy je
15 až 20 minut.
7
4. Po jmenování předsedy určí pověřený akademický pracovník pro každý blok oponentur nejméně tři
další členy hodnoticí komise (dále jen „komise“), z nichž alespoň jeden je z jiné fakulty nebo
vysokoškolského ústavu nebo jiné součásti či organizačního útvaru, v případě rektorátních
projektů z jiné vysoké školy než předseda. Předseda ani jiný člen komise nemůže být řešitelem nebo
spoluřešitelem projektu hodnoceného touto komisí. Dalšího člena komise deleguje Výbor FRVŠ (dále
jen „delegát“).
5. Předseda určí (v systému ISAAR-F vybere a potvrdí) pro každý projekt dva oponenty ze seznamu
oponentů zpřístupněného v systému ISAAR-F jemu a pracovníkovi rektorátu/děkanátu pro FRVŠ,
přičemž žádný z oponentů nesmí být zaměstnancem fakulty řešitele, v případě rektorátních
projektů nesmí být oponent zaměstnancem vysoké školy řešitele. Oponenti projektu nesmějí být ze
stejné fakulty nebo ze stejné součásti vysoké školy (v případě pochybností o možném střetu zájmů
požádá předseda o stanovisko předsedu Výboru FRVŠ).
6. Předseda informuje řešitele projektu o datu, místu a čase konání oponentury a požádá ho, aby do
určeného termínu vypracoval Závěrečnou zprávu, vložil ji do systému ISAAR-F, vyplnil a uložil
do systému ISAAR-F Výkaz a první část Protokolu, provedl s podporou systému ISAAR-F kontrolu a
projekt tím uzavřel.
7. Pokud je Závěrečná zpráva výtahem z obsáhlejší studie nebo odkazuje na jiné výstupy, zajistí řešitel,
aby tato studie nebo výstupy byly komisi a oponentům dostupné (nejlépe v systému ISAAR-F jako
příloha Závěrečné zprávy nebo na vhodném datovém nosiči či v datovém úložišti).
8. Určený oponent musí mít v systému ISAAR-F zpřístupněny včas dokumenty potřebné k porovnání
projektu a jeho rozpočtu se způsobem a výsledky řešení a financování. Oponentovi musí být dostupný
rovněž dokument o souhlasu fakulty/vysoké školy se změnou v projektu, k jejímuž schválení není
třeba projednání ve Výboru FRVŠ. Posudek zpracuje oponent v systému ISAAR-F vyplněním
formuláře.
9. Hlavními kritérii pro hodnocení jsou:
a) výsledky řešení projektu v porovnání s vytčenými cíli, včetně odborné a jazykové úrovně zpracování
závěrečné zprávy,
b) využitelnost výsledků řešení, včetně využití technického a přístrojového vybavení, pro rozvoj
vzdělávání,
c) způsob hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na projekt.
Výhradu k hospodaření s dotací uplatní oponent tehdy, když řešitel dotaci použil v rozporu s projektem
nebo se schválenou změnou projektu a také tehdy, jestliže ze zprávy o řešení projektu vyplývá, že dotace
byla využita neúčelně (např. na výdaje nesouvisející s projektem) nebo nehospodárně (např. cílů projektu
bylo možné dosáhnout s nižší dotací při zachování srovnatelné kvality řešení) nebo neefektivně (např. za
stejnou dotaci bylo možné získat lepší výsledky projektu).
Výhradu k hospodaření s dotací neuplatní oponent v případě, že došlo v souladu s účetními
předpisy k přeúčtování SW a vložného/konferenčních poplatků do položky služby.
10. Předseda zajistí, aby dokumentace ZOŘ byla členům komise včetně delegáta zpřístupněna
8
nejpozději 10 dnů před termínem oponentur. Dokument o souhlasu fakulty/vysoké školy se změnou
v projektu, k jejímuž schválení není třeba projednání ve Výboru FRVŠ, musí být členům komise
dostupný nejpozději při oponentuře. Oponentura proběhne před komisí. Komise je schopná usnášení,
je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Oponentura proběhne standardní formou (vystoupení řešitele,
příp. spoluřešitele, včetně prezentace výstupů a výsledků projektu, posudky oponentů, diskuse, závěr
komise, seznámení řešitele s hodnocením komise). Oponentura je veřejná, v zájmu co nejširšího
zpřístupnění dosažených výsledků lze využít i netradiční formy, např. spojit bloky oponentur do
prezentačního semináře a pozvat k účasti na něm akademickou obec, spolupracující instituce a zástupce
médií. Výbor Fondu doporučuje, aby se těchto oponentur zúčastnili zejména řešitelé projektů na další
období a studenti doktorských studijních programů. Rozhodne-li pověřený akademický pracovník o
netradiční formě oponentury, projedná odchylky od těchto Metodických pokynů s předsedou Výboru
FRVŠ.
11. Předseda zajistí, že Protokol bude doplněn hodnocením komise, vložen do systému ISAAR-F,
vytištěn a podepsán členy komise, přítomnými oponentuře.
12. Hlavní kritéria hodnocení komisí jsou totožná s hlavními kritérii pro oponenta (viz bod 9). Na základě
vyhodnocení oponentských posudků a průběhu oponentury klasifikuje komise dosažení cílů
posuzovaného projektu podle stupnice:
a) projekt splněn,
b) projekt splněn s věcnou výhradou,
c) projekt splněn s výhradou k hospodaření s dotací,
d) projekt splněn s věcnou výhradou i s výhradou k hospodaření s dotací,
e) projekt nesplněn.
13. V Závěrech hodnoticí komise uvede, jak řešitel reagoval na připomínky oponentů a členů komise,
odůvodní klasifikaci a případnou výhradu. U projektů tematického okruhu G se komise vyjádří též
k odborné a společenské úrovni vystupování řešitele – studenta v průběhu oponentury.
14. Pokud bude mít delegát k ZOŘ připomínky, zašle Agentuře Rady vysokých škol do 10 dnů po
oponentuře Zprávu delegáta pro Výbor FRVŠ.
15. O průběhu a výsledku ZOŘ informuje předseda pověřeného akademického pracovníka, čímž ZOŘ
končí.
9
3. Změny řešitelů projektů FRVŠ řešených v r. 2012
Projekt
347
421
768
894
961
992
993
1030
1098
TO
F1/b
F5/a
A/a
G6
A/a
F5/d
G3
F5/d
G1
Pracoviště
VŠB-TUO FEI
TUL FP
VUT FSI
UK FFaHK
UPCE FR
VŠE FPH
UPOL LF
UPCE FES
VUT FCE
Původní
Běhálek
Tůma
Malina
Vlčková
Hurtová
Heřmanová
Teslová
Filipová
Černík
Bellón
Aguilera
Juhas
Mrákava
Poulíček
Tonar
Fojtová
Debnárová
Míča
PEF Štencl
Nový
Šaloun
Šaffková
Voborný
Škrášková
Kopecká
Černá
Zatloukalová
Bílková
Kaděrová
1408
2150
2152
2158
2227
2237
2335
2506
2546
F5/d
G1
G1
G1
G1
G1
G4
F1/a
A/b
OU FF
VUT FEKT
VUT FEKT
VUT FIT
VUT FEKT
VUT FEKT
VUT FCH
VUT FEKT
MENDELU
Mlčoch
Číp
Šedý
Zachariáš
Máca
Krkoš
Olejníčková
Krajsa
Přichystal
4. Změny spoluřešitelů projektů FRVŠ řešených v r. 2012
Projekt
81
139
153
186
318
377
495
508
610
665
776
788
839
840
848
990
1040
TO
G6
F5/a
F1/a
G1
F1/a
F4/d
G5
F1/b
A/b
G6
G2
F1/d
F3/a
G5
G6
G1
G3
Pracoviště
UPOL PŘF
UPOL PEDF
ČVUT FEL
VŠB-TUO HGF
VŠB-TUO FEI
ČZU FLD
MU FF
VUT
JCU EF
UK FFaHK
UK FF
MENDELU PEF
MU LF
MU FF
UK FFaHK
ČVUT FSV
UPOL PŘF
Původní
Dosoudilová
Musilová
Uhlář
Cervantes Ricalde
Filipová
Marková
Šandera
Friebelová
Krátký
Bartošová
Fialová
Švédová
Koblová
Hricák
Protivánková
10
Nový
Pravdová
Šadlák
Wlosok
Mlčák
Bortl
Šemberová
Prnka
Friebel
Novák
Petružela
Přichystal
Winkler
Březinová
Zahálka
Prachař
Řezníčková
1218
1247
1391
1391
1436
1448
1601
1710
1781
1876
1881
1894
1952
2013
2025
2043
2056
2104
2118
2133
2150
2330
2462
2529
2542
2621
2687
2742
2805
G5
G5
G2
G2
G5
F2/b
G4
F2/b
F5/d
G1
G1
F5/a
F1/d
G1
G1
G1
G1
G1
G6
G1
G1
G3
G3
G3
G1
G1
G1
G1
G4
MU FF
Kantoříková
VUT FCE
Dvořáček
OU PEDF
Mazurek
OU PEDF
Manová
JCU TF
Liška
AMU HF
Vlasák
VUT FCH
Balogová
AVU
Habrman
ČZU PEF
Hrubá
VUT FEKT
Šrámek
VUT FCE
Šimonová
MENDELU FRRMS Drahošová
ČVUT FEL
Mach
ČVUT FEL
Sedláček
UPOL PŘF
Marjanovič
ČVUT FEL
Uhlář
VUT FEKT
Molnár
ČVUT FEL
Okrouhlý
UPOL PŘF
Myjavcová
VUT FEKT
Vymazal
VUT FEKT
Kalová
ČVUT FEL
Straširybka
VUT FEKT
Gazárek
ČVUT FEL
Vosatka
VUT FEKT
Reichert
ČVUT FEL
Ulvan
ČVUT FEL
Bazhenová
VUT FEKT
Dvořák
MENDELU AF
Valentová
Stav k 30. listopadu 2012
11
Bláha
Vymětalová
Steinmetz
Schmuckerová
Chocová
Veselý
Čuta
Abrahám
Popelková
Svobodová
Holušová
Redlichová
Sakhnov, Hák
Oppolzer
Vondráková
Bazhenová
Šimek
Levora
Bartošová
Endrle
Horák
Hrachovina
Podlipná
Wild
Šifta
Hégr
Zelený
Tichý
Šmerková
V. FRVŠ 2013
1. Podané projekty pro rok 2013
Podle tematických okruhů
Kapitálové Běžné
výdaje v
náklady v
Počet
tis. Kč
projektů tis. Kč
TO
A
B1
B2
B3
B4
B5
B6
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku
včetně knihoven a informačních technologií ve vysokoškolském
vzdělávání
Inovace technických studijních programů
Inovace studijních programů uměleckého zaměření
Inovace biomedicínských studijních programů
Inovace studijních programů z oblasti "živé" přírody
Inovace společenskovědních a ekonomických studijních programů
Inovace studijních programů z oblasti "neživé" přírody
Tvůrčí činnost studentů zaměřená na technické obory
Tvůrčí činnost studentů zaměřená na umělecké obory
Tvůrčí činnost studentů zaměřená na biomedicínské obory
Tvůrčí činnost studentů v oblasti "živé" přírody
Tvůrčí činnost studentů zaměřená na společenskovědní a ekonomické
obory
Tvůrčí činnost studentů v oblasti "neživé" přírody
Celkem
361
171
39
48
52
221
31
144
23
27
43
73
52
516 432
1 285 516 432
12
30
6
7
6
18
4
20
3
3
5
6
5
858
005
435
671
702
260
356
177
984
792
740
881
119 861
Celkem v
tis. Kč
516
30
6
7
6
18
4
20
3
3
5
6
5
432
858
005
435
671
702
260
356
177
984
792
740
881
636 293
Podle vysokých škol
Kapitálové
výdaje
Běžné náklady
Celkem
Požadavek Počet
Požadavek Počet
Požadavek
Počet
projektů v tis. Kč
VŠ
projektů v tis. Kč
projektů v tis. Kč
AMU
7
9 524
16
2 721
23
12 245
AVU
2
3 094
5
675
7
3 769
ČVUT
26
40 458
78
15 272
104
55 730
ČZU
19
26 696
56
6 757
75
33 453
JAMU
5
7 610
9
1 398
14
9 008
JČU
16
23 570
50
4 826
66
28 396
MENDELU
13
19 301
40
4 600
53
23 901
MU
34
47 614
100
9 747
134
57 361
OU
12
14 771
11
1 303
23
16 074
SU
8
13 492
9
795
17
14 287
TUL
10
15 560
30
3 259
40
18 819
UHK
8
7 756
16
1 771
24
9 527
UJEP
14
19 768
12
1 369
26
21 137
UK
49
64 105
100
12 917
149
77 022
UPCE
15
19 668
44
5 481
59
25 149
UPOL
22
31 343
66
7 039
88
38 382
UTB
15
22 395
43
5 972
58
28 367
VFU
7
10 737
15
1 874
22
12 611
VŠB-TUO
21
31 562
64
9 155
85
40 717
VŠE
4
4 849
12
1 113
16
5 962
VŠCHT
8
12 943
24
3 770
32
16 713
VŠPJ
2
2 555
0
0
2
2 555
VŠTE
2
3 424
6
506
8
3 930
VŠUP
2
3 218
4
1 009
6
4 227
VUT
23
36 047
68
10 213
91
46 260
ZČU
17
24 372
46
6 319
63
30 691
Celkem
361
516 432
924
119 861
13
1 285
636 293
2. Složení oborových komisí v r. 2012 pro projekty FRVŠ 2013
Oborová komise A pro rok 2013
Předseda oborové komise
Kocourek Petr, Doc. Ing., CSc. - ČVUT FEL
Místopředseda oborové komise
Vrba Radimír, Prof. Ing., CSc. - VUT FEKT
Asistent oborové komise
Levora Tomáš, Ing. - ČVUT FEL
Člen oborové komise
Adam Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. - MENDELU AF
Círus Lukáš, Mgr. - UJEP FPed
Čech Svatopluk, prof. MUDr.RNDr., DrSc. - MU LF
Dupal Jan, prof. Dr. Ing. - ZČU FAV
Dušek Václav, Ing - MŠMT
Farana Radim, Prof. Ing., CSc. - VŠB-TUO FS
Janáčová Dagmar, doc. Ing., CSc. - UTB FAI
Kolář Karel, Prof. Ing., CSc. - UHK PřF
Kolář Milan, Prof. MUDr., Ph.D. - UPOL LF
Koliba František, doc. RNDr., CSc. - SU OPF
Kotásek Zdeněk, doc. ing., CSc. - VUT FIT
Krbec Pavel, RNDr., CSc. - UK
Křivý Ivan, Prof. RNDr. Ing., CSc. - OU PŘF
Křupka Jiří, doc. Ing., CSc. - UPCE FES
Kuřitka Ivo, doc.Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D. - UTB FT
Lemr Karel, prof. RNDr., Ph.D. - UPOL PŘF
Macháček Vladimír, prof. Ing., DrSc - UPCE FChT
Matoušek David, Ing. - VŠPJ
Motyčka Arnošt, Doc. Ing., CSc. - MENDELU PEF
Mühlbacher Jan, prof. Ing., CSc. - ZČU FEL
Nováková Marie, Prof.MUDr., Ph.D. - MU LF
Novotný Martin, Dr.-Ing. - ČVUT FIT
Novotný Miloslav, Doc. Ing., CSc. - VUT FCE
Palát Milan, Prof. Ing., CSc. - MENDELU FRRMS
Petrášková Vladimíra, RNDr., Ph.D. - JCU PEDF
Přibyl Pavel, prof. Ing., CSc. - ČVUT FD
Pudil Radek, Prof.MUDr., Ph.D. - UK LFHK
Rudová Hana, doc. Mgr., Ph.D. - MU FI
Siegl Petr, Prof., ak. soch. a rest - AVU
Šaloun Petr, doc. RNDr., Ph.D. - VŠB-TUO FEI
Šedlbauer Josef, prof. Ing., Ph.D. - TUL FP
Šimek Zdeněk, Doc. RNDr., CSc. - MU PŘF
Škopán Miroslav, doc. Ing., CSc. - VUT FSI
Tlustoš Pavel, prof. Ing., CSc. - ČZU FAPPZ
Velemínský Miloš, prof. MUDr., CSc., dr.h.c. - JCU ZSF
Vondráčková Jana, Ing., tajemnice HF - JAMU HF
Wald František, Prof. Ing., CSc. - ČVUT FSV
Zeman Robert, Ing., Ph.D. - VŠTE
Oborová komise B1 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Dirner Vojtech, Prof. Ing., CSc. - VŠB-TUO HGF
Místopředseda oborové komise
Zeman Václav, Doc. Ing., Ph.D. - VUT FEKT
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Bezoušek Pavel, Prof. Ing., CSc. - UPCE FEI
Brabec Václav, Doc. Ing., CSc. - ČVUT FSV
Chuchvalec Pavel, Doc.Ing., CSc. - VŠCHT FCHI
Diviš Zdeněk, Prof.Ing., CSc. - VŠB-TUO HGF
Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D. - UPCE DFJP
Hrubý Jiří, prof. Ing., CSc. - VŠB-TUO FS
Hudec Lubomír, prof. Ing., DrSc - UK PedF
Janoš Pavel, Doc. Ing., CSc. - UJEP FŽP
Kotlan Jiří, doc. Ing., CSc. - ZČU FEL
Kotoul Michal, Prof. RNDr., DrSc. - VUT FSI
Lokaj Antonín, Doc. Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FAST
Michalík Petr, Ing., Ph.D. - ZČU FPE
Pavlík Zbyšek, doc. Ing., Ph.D. - ČVUT FSV
Petříčková Monika, Ing., Ph.D. - VUT FA
Radová Vlasta, Doc. Dr. Ing. - ZČU FAV
Schejbal Vladimír, prof. Ing., CSc. - UPCE DFJP
Schwarz Josef, Doc., Ing., CSc. - VUT FIT
Sýkora Jiří, Doc. Ing., CSc. - ČVUT FEL
Švarc Ivan, Doc. Ing., CSc. - VUT FSI
Vašina Petr, Mgr., Ph.D. - MU PŘF
Zahradník Pavel, Prof. Ing., CSc. - ČVUT FEL
Zbořil František, Ing., Ph.D. - VUT FEKT
14
Oborová komise B2 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Hančil Jan, doc.MgA. - AMU DF
Místopředseda oborové komise
Vodička Ondřej, MgA. - JAMU DF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Armutidisová Irena, Mgr. - VUT FVU
Filip Aleš, PhDr., Ph.D. - MU FF
Flašar Martin, PhDr., Ph.D. - MU FF
Gremlicová Dorota, prof. Mgr., Ph.D. - AMU HF
Havliš Karel, Doc.Ing.arch. - VUT FA
Kočvarová-Schartová Marketa, Doc. - AMU DF
Králová Šárka, doc. - JAMU HF
Mudra Václav, Doc.ing.arch. - ČVUT FA
Myslivečková Hana, doc. PhDr., CSc. - UPOL PEDF
Nekvindová Terezie, Mgr. - AVU
Němečková Elvíra, MgA. - AMU HF
Novotný Jiří, Doc., akad. sochař - UPCE FR
Plešák Miroslav, Prof. PhDr. - JAMU DF
Trajkov Ivo, Mgr. - AMU FFT
Velčovský Maxim, MgA. - VŠUP
Vičar Jan, Prof. PhDr., CSc. - UPOL FF
Oborová komise B3 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Doubková Alena, MUDr., CSc. - UK LF3
Místopředseda oborové komise
Mohylová Jitka, Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FEI
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Barcal Jan, MUDr, PhD - UK LFP
Bartošová Ladislava, RNDr., PhD. - VFU FAF
Buchta Vladimír, Doc.RNDr., CSc. - UK LFHK
Horáček Jaroslav, Doc. MUDr., CSc. - OU LF
Kolářová Hana, prof.RNDr., CSc. - UPOL LF
Krátká Anna, Mgr., Ph.D. - UTB FHS
Kuriščák Eduard, MUDr., Ph.D. - UK LF1
Lhotská Lenka, doc. Ing., CSc. - ČVUT FEL
Maříková Taťána, Doc. MUDr., CSc. - UK LF2
Merkunová Alena, Doc. MUDr., CSc. - UK FFaHK
Roubalíková Lenka, Doc.MUDr., Ph.D. - MU LF
Taliánová Magda, PhDr., Ph.D. - UPCE FZS
Valešová Monika, Mgr. - ZČU FZS
Vácha Martin, Doc.RNDr., Ph.D. - MU PŘF
Vosečková Alena, doc. MUDr., CSc. - UHK ÚSP
Zoelzer Friedo, doc. RNDr., PhD. - JCU ZSF
Oborová komise B4 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Kučera Jan, Mgr., Ph.D. - JCU PřF
Místopředseda oborové komise
Janiczek Oldřich, Doc. RNDr., CSc. - MU PŘF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Hanáček Pavel, Ing., Ph.D. - MENDELU AF
Karvánková Petra, Mgr., Ph.D. - JCU PEDF
Kotolová Hana, PharmDr.Bc., Ph.D. - VFU FAF
Luhová Lenka, Doc. RNDr., Ph.D. - UPOL PŘF
Neudert Lubomír, Ing., Ph.D. - MENDELU AF
Pulkrábek Josef, prof. Ing., CSc. - ČZU FAPPZ
Viewegh Jiří, doc. Ing., CSc. - ČZU FLD
Voříšková Jarmila, Ing., Ph.D. - JCU ZF
15
Oborová komise B5 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Knotová Dana, doc. PhDr, PhD - MU FF
Místopředseda oborové komise
Hladík Jakub, Mgr., Ph.D. - UTB FHS
Asistent oborové komise
Wiesingerová Zuzana - UJEP FPed
Člen oborové komise
Bartůňková Jana, Doc. PhDr., CSc. - UPCE FF
Danielová Lenka, Ing., Ph.D. - MENDELU
Fiala Vlastimil, Doc. Phdr., CSc. - UPOL PF
Filipová Alena, Ing., Ph.D. - VŠE FMVZ
Horák Josef, doc. PaedDr., CSc. - TUL FP
Janíková Věra, doc. PhDr., Ph.D. - MU PEDF
Junková Bohumila, doc. PaedDr., CSc. - JCU FF
Kalvodová Věra, doc. JUDr., Dr. - MU PF
Kaniok Petr, PhDr., Ph.D. - MU FSS
Köpplová Barbara, doc. PhDr., CSc. - UK FSV
Kotíková Halina, Ing., Ph.D. - UPOL FTK
Kubalčíková Kateřina , PhDr. , Ph.D. - MU FSS
Lízalová Lenka , Ing., Ph.D. - VŠPJ
Malíková Olga, Ing., Ph.D. - TUL EF
Matula Miloš, JUDr., CSc. - UTB FaME
Rosůlek Přemysl, PhDr., Ph.D. - ZČU FF
Sováková Jana, PhDr., CSc. - ZČU FPE
Suchánek Petr, doc. Ing., Ph.D. - MU ESF
Šimák Martin, JUDr., Ph.D. - JCU ZSF
Štampach Ivan, Doc. ThDr. - UPCE FF
Tichá Alena, Doc. Ing., Ph.D. - VUT FCE
Vávrová Věra, Doc. Ing., CSc. - ČVUT FEL
Vybíral Zdeněk, Mgr. - VŠTE
Oborová komise B6 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Doležalová Jarmila, Doc. RNDr., CSc. - VŠB-TU
Místopředseda oborové komise
Veselý Jiří, Doc. RNDr., CSc. - UK MFF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Bajer Aleš, Mgr., Ph.D. - MENDELU LDF
Barták Petr, Doc. RNDr., PhD. - UPOL PŘF
Beránek Jaroslav, Doc. RNDr., CSc. - MU PEDF
Brandner Marek, doc. Ing., Ph.D. - ZČU FAV
Erhart Jiří, prof. Mgr., Ph.D. - TUL FP
Franců Jan, Prof. RNDr., CSc. - VUT FSI
Jambor Roman, Doc. Ing., Ph.D. - UPCE FChT
Myslík Vladimír, Doc. Ing, CSc - VŠCHT FCHT
Novotná Marie, RNDr., CSc. - ZČU FPE
Vančura Michal, Mgr., Ph.D. - JCU PEDF
Vinšová Jarmila, Prof. RNDr., CSc. - UK
16
Oborová komise G1 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Zdrálek Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FEI
Místopředseda oborové komise
Grepl Robert, doc. Ing., Ph.D. - VUT FSI
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Bajer Miroslav, Doc.Ing., CSc. - VUT FCE
Bednářová Petra, Ing., Ph.D. - VŠTE
Beneš Libor, Doc.Ing, Dr. - UPCE DFJP
Beneš Petr, Doc. Ing., PhD. - VUT FEKT
Bernas Martin, Ing., CSc - ČVUT FEL
Bešťák Robert, Ing, Ph.D - ČVUT FEL
Boreš Petr, Ing., CSc. - ČVUT FEL
Bradáč Zdeněk, Doc. Ing., PhD. - VUT FEKT
Bydžovský Jiří, Doc. Ing., CSc. - VUT FCE
Chadzitaskos Goce, Doc. Ing., CSc. - ČVUT FJFI
Chráska Miroslav, Doc. PhDr., Ph.D. - UPOL PEDF
Chrpová Eliška, Doc.Ing., CSc. - TUL FT
Dobíšek Jiří, Ing. - MŠMT
Doležal Pavel, Ing., Ph.D. - VUT FSI
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. - VUT FIT
Jandečka Karel, Prof. Ing., CSc. - ZČU FST
Kadlec Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FS
Kala Zdeněk, Prof. Ing., Ph.D. - VUT FCE
Klučáková Martina, doc. Ing., Ph.D. - VUT FCH
Klvač Radomír, doc. Ing., Ph.D. - MENDELU LDF
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. - VUT FIT
Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - VUT FEKT
Kovanda František, doc. Ing., CSc. - VŠCHT FCHT
Krontorád Karel, Ing, CSc - MENDELU LDF
Krýsa Josef, Prof. Dr. Ing. - VŠCHT FCHT
Lokaj Antonín, Doc. Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FAST
Mařík Robert, doc. Mgr., Ph.D. - MENDELU LDF
Mašek Jiří, Ing., Ph.D. - ČZU TF
Melichar Jan, Prof.Ing., CSc. - ČVUT FS
Mls Karel, Ing., Ph.D. - UHK FPed
Navrátil Vladislav, Prof.RNDr., CSc. - MU PEDF
Orlíková Lucie, Ing. - VŠB-TUO HGF
Pech Pavel, prof. Ing., CSc. - ČZU FŽP
Peterka Bohuslav, Ing., Ph.D. - ČZU TF
Petruška Jindřich, Prof. Ing., CSc. - VUT FSI
Plánička František, prof. Ing., CSc. - ZČU FAV
Podjuklová Jitka, doc. Ing., CSc.,prof.h.c. - VŠB-TUO FS
Polák Michal, prof. Ing., CSc. - ČVUT FSV
Rybička Jiří, Doc. Ing., Dr. - MENDELU PEF
Sedlařík Vladimír, doc. Ing. , Ph.D. - UTB FT
Šerý Michal, Ing. - JCU PEDF
Šimon Michal, doc., Ing., Ph.D. - ZČU FST
Španiel Miroslav, doc. Ing., CSc. - ČVUT FS
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc. - MENDELU PEF
Toman Petr, Doc. Ing., Ph.D. - VUT FEKT
Vašina Petr, Mgr., Ph.D. - MU PŘF
Vozňák Miroslav, doc. Ing., Ph.D. - VŠB-TUO FEI
Vrba Kamil, Prof. Ing., CSc. - VUT FEKT
Vrbík Václav, Doc. Ing., CSc. - ZČU FPE
Zejdová Lucie, Ing. - MENDELU LDF
Oborová komise G2 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Provazník Jaroslav, doc. - AMU DF
Místopředseda oborové komise
Ševčíková Veronika, Doc. PhDr., Ph.D. - OU PEDF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. - UPOL FF
Davidová Eva, MgA., Ph.D. - JAMU DF
Ellingerová Eva, Bc. - AVU
Glosová Dagmar, Doc. Ing. arch., CSc. - VUT FA
Košut Michal, prof., Ph.D. - MU PEDF
Kurz Ivan, Prof. - AMU HF
Opršál Martin, doc. MgA. - JAMU HF
Rajlich Jan, Doc.Ing.arch. - VUT FSI
Suchánek Jiří, MgA. - VUT FVU
17
Oborová komise G3 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Glatz Zdeněk, prof. RNDr., CSc. - MU PŘF
Místopředseda oborové komise
Pöschl Michael, prof. RNDr., CSc. - MENDELU AF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Anzenbacher Pavel, Prof. RNDr., DrSc. - UPOL LF
Dvořák Petr, Prof.MVDr., CSc. - VFU FVHE
Holčík Jan, prof. MUDr., DrSc. - MU LF
Jankovská Ivana, Doc. Ing. , PhD - ČZU FAPPZ
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. - OU LF
Klementová Šárka, Doc. RNDr., CSc. - JCU PřF
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. - VUT FEKT
Koutenský Jaroslav, Doc.MUDr., CSc. - UK LFP
Kubalík Jiří, Ing., Ph.D. - ČVUT FEL
Oborová komise G4 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Opatřilová Radka, doc.PharmDr.Ing., Ph.D. - VFU FAF
Místopředseda oborové komise
Vávrová Milada, Prof. RNDr., CSc. - VUT FCH
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Adam Martin, doc. Ing., Ph.D. - UPCE FChT
Babula Petr, Doc. PharmDr. , Ph.D. - VFU FAF
Bílková Zuzana, Doc. RNDr., Ph.D. - UPCE FChT
Burg Patrik, doc. Ing., Ph.D. - MENDELU ZFLN
Capouchová Ivana, doc. Ing., CSc. - ČZU FAPPZ
Cerkal Radim, Doc. Ing., Ph.D. - MENDELU AF
Chmelíková Eva, doc. Ing., Ph.D. - ČZU FAPPZ
Čajka Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - VŠCHT FPBT
Černý Jan, Doc. RNDr., Ph.D. - UK PŘF
Demnerová Kateřina, Prof. Ing., CSc. - VŠCHT FPBT
Ditrich Oleg, Doc. RNDr., CSc. - JCU PřF
Drozdová Eva, doc. RNDr., Ph.D. - MU PŘF
Hejtmánková Kateřina, Ing., Ph.D. - ČZU FAPPZ
Hejzlar Josef, doc. Ing., CSc. - JCU PřF
Hrdličková Vlasta, PhDr., Ph.D. - UPOL PEDF
Kamler Jiří, Doc. Ing., Ph.D. - MENDELU LDF
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D. - MENDELU FRRMS
Kumhála František, prof. Dr. Ing. - ČZU TF
Reinöhl Vilém, Mgr., CSc. - MENDELU AF
Riddellová(Holadová) Kateřina, Doc.Dr. Ing. - VŠCHT FPBT
Stádník Luděk, doc. Ing., Ph.D. - ČZU FAPPZ
Šebela Marek, Prof. Mgr., Dr. - UPOL PŘF
Šimek Zdeněk, Doc. RNDr., CSc. - MU PŘF
Treml František, Prof., MVDr., CSc., - VFU FVL
Tůma Jiří, Doc. Ing., CSc. - UHK PřF
Vlková Eva, doc. Ing., Ph.D. - ČZU FAPPZ
Vráblíková Jaroslava, prof. ing., CSc. - UJEP FŽP
Zbořil Petr, Doc. RNDr, CSc - MU PŘF
Oborová komise G5 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Molková Tatiana, doc. Ing., Ph.D. - UPCE DFJP
Místopředseda oborové komise
Čapka František, doc. PhDr., CSc. - MU PEDF
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Bastlová Petra, Mgr. et Mgr., Ph.D. - UPOL FZV
Čechura Lukáš, Doc. Ing., Ph.D. - ČZU PEF
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc. - OU FF
Kadeřábková Jaroslava, PhDr., CSc. - VŠE FNH
Langhamrová Jitka, doc. Ing., CSc. - VŠE FIS
Linhartová Dana, doc. PhDr., CSc. - MENDELU
Obršálová Ilona, doc. Ing., CSc. - UPCE FES
Ondráková Jana, Doc. PhDr., Ph.D. - UHK FPed
Semrádová Ilona, Doc. PhDr., CSc. - UHK FIM
Šimák Martin, JUDr., Ph.D. - JCU ZSF
Štěch František, Mgr., Th.D. - JCU TF
Ulrichová Monika, Mgr., Ph.D. - UHK FPed
Vaculík Jaroslav, prof. PhDr., CSc. - MU PEDF
Vomáčková Helena, doc. Ing., CSc. - UJEP FSE
18
Oborová komise G6 pro rok 2013
Předseda oborové komise
Ševčík Juraj, prof. RNDr., Ph.D. - UPOL PŘF
Místopředseda oborové komise
Solich Petr, Prof. RNDr., CSc. - UK FFaHK
Asistent oborové komise
Člen oborové komise
Chládek Petr, Mgr., Ph.D. - VŠTE
Kodešová Radka, Prof. Ing., CSc. - ČZU FAPPZ
Koucký Miroslav, doc. RNDr., CSc. - TUL FP
Melichar Rostislav, Doc. RNDr., Dr. - MU PŘF
Němec Mojmír, Ing., Ph.D. - ČVUT FJFI
Slaný Petr, RNDr., Ph.D. - SU FPF
Tesařová Eva, Prof.RNDr., CSc. - UK PŘF
19
VI. INFORMACE AGENTURY RADY VYSOKÝCH ŠKOL
Agentura Rady vysokých škol (ARVŠ) byla zřízena na základě dohody mezi Radou vysokých
škol, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzitou Karlovou v Praze jako součást
Univerzity Karlovy v Praze pro zajišťování aktivit Rady vysokých škol a Fondu rozvoje vysokých škol.
Je pracovištěm pro poskytování informačních služeb podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a čl.
3 odst. 1 Organizačního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
Jejím úkolem je zabezpečení činnosti Rady vysokých škol, která je orgánem reprezentace
vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a Výboru Fondu rozvoje vysokých
škol, který byl zřízen jako společný orgán Rady vysokých škol a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
V souladu se svým hlavním posláním Agentura uskutečňuje potřebné administrativní, organizační,
metodické a ekonomické činnosti.
Agentura Rady vysokých škol provozuje následující internetové stránky:
• domovská stránka http://www.frvs.cz umožňuje přístup k dokumentaci Agentury Rady vysokých škol,
Fondu rozvoje vysokých škol a Rady vysokých škol a poskytuje i všechny další informace související s
oběma oblastmi statutárních aktivit Agentury, kterými jsou Rada vysokých škol a Fond rozvoje vysokých
škol;
• na stránce http://www.radavs.cz se nachází elektronický časopis Rady vysokých škol ALMA MATER;
• Informační Systém Agendy Agentury Rady vysokých škol pro Fond rozvoje vysokých škol (dále
ISAAR-F) naleznete na adrese http://frvs.vsb.cz .
Veškerou agendu Agentury Rady vysokých škol zabezpečují v současné době následující
zaměstnanci:
Ing. Václav Kuchař, ředitel ARVŠ
Marie Štěrbová
Ivana Hrbková
Ing. Jan Krejčí, CSc.
Jana Týblová
doc. Ing. Jiří Vlček, CSc.
Ludmila Míčková
RVŠ, FRVŠ
FRVŠ
FRVŠ
FRVŠ
RVŠ
RVŠ
RVŠ
20
Školení k práci v systému ISAAR-F v roce 2012
Úspěšnost práce vykonané pro Fond rozvoje vysokých škol je podmíněna přesně a zodpovědně
odvedenou prací všech zaměstnanců v jednotlivých rolích v aplikaci ISAAR-F. Proto Agentura Rady
vysokých škol každoročně organizuje školení zaměstnanců v klíčových rolích Fondu rozvoje vysokých
škol, kteří svými odbornými radami dále usměrňují práci početných skupin oprávněných uživatelů
systému ISAAR-F.
V roce 2012 zajistila Agentura Rady vysokých škol následující školení:
dne 24. dubna 2012 proběhlo v počítačové učebně č. 404 Fakulty elektrotechnické Českého
vysokého učení technického v Praze 6 – Dejvicích školení zaměstnanců pro Fond rozvoje vysokých škol
na rektorátech a děkanátech k podávání projektů ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol 2012
pro rok 2013 v systému ISAAR-F.
Dne 20. listopadu 2012 proběhlo v počítačové učebně č. 404 Fakulty elektrotechnické Českého
vysokého učení technického v Praze 6 – Dejvicích školení zaměstnanců pro Fond rozvoje vysokých škol
na rektorátech a děkanátech k závěrečným oponentním řízením projektů řešených v roce 2012 s podporou
z Fondu rozvoje vysokých škol v systému ISAAR-F.
Dne 23. listopadu 2012 proběhlo na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně školení
zaměstnanců pro Fond rozvoje vysokých škol na rektorátech a děkanátech k závěrečným oponentním
řízením projektů řešených v roce 2012 s podporou z Fondu rozvoje vysokých škol v systému ISAAR-F.
O všechna školení projevili zaměstnanci rektorátů a děkanátů vysokých škol mimořádný zájem a
zúčastnili se jich ve vysokém počtu. S ohledem na velký zájem a dobré ohlasy všech zúčastněných na tato
školení by v nich Agentura Rady vysokých škol chtěla pokračovat i v příštím roce.
Velké poděkování patří na tomto místě zejména zaměstnankyním Agentury Rady vysokých škol
pro Fond rozvoje vysokých škol, které tato školení pečlivě připravily a samy realizovaly za účasti a
přispění členů Výboru Fondu rozvoje vysokých škol, a samozřejmě i vedením Fakulty elektrotechnické
Českého vysokého učení technického v Praze 6 – Dejvicích a Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně, která umožnila Agentuře Rady vysokých škol tato školení v letošním roce na půdě
jejich fakult uskutečnit.
21
ISAAR-F (Informační Systém Agendy Agentury Rady vysokých škol
pro Fond rozvoje vysokých škol)
Systém ISAAR-F je nepřetržitě využíván od roku 2004, tj. od podávání projektů do výběrového
řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2005 na všech veřejných vysokých školách.
Zaměstnanci Agentury Rady vysokých škol vypracovali pro uživatele pracující v tomto systému
aktualizovanou verzi uživatelské příručky, která je oproti původní verzi uživatelské příručky daleko
rozsáhlejší a uživatelsky přehlednější. Příručka je dostupná prostřednictvím internetu na adrese
http://www.frvs.cz/Prirucka . Na této adrese je možné najít stručné a přehledné uživatelské návody ke
všem operacím prováděným v systému ISAAR-F pro jednotlivé role uživatelů. Text je doplněn mnoha
názornými obrázky.
Podle aktuálních informací uživatelů je systém ISAAR-F příznivě hodnocen zejména z hlediska
jeho přehlednosti a komplexního zpracování problematiky projektů Fondu rozvoje vysokých škol a v
letošním roce, tak jako v letech předcházejících, byl nepostradatelnou pomůckou všem oborovým
komisím při výběrovém řízení.
K 26. listopadu 2012 bylo do systému ISAAR-F zaregistrováno 28 000 aktivních uživatelů ze
všech veřejných vysokých škol a řada externích zaměstnanců mimo sféru veřejných vysokých škol. Jsou
jimi vedle zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Agentury Rady vysokých škol
zejména zaměstnanci veřejných vysokých škol v České republice a jejich vedení, administrativní
zaměstnanci pro Fond rozvoje vysokých škol, akademičtí zaměstnanci, zaměstnanci škol a studenti.
Odměny za spolupráci na Fondu rozvoje vysokých škol v roce 2012
Agentura Rady vysokých škol uzavřela v roce 2012 celkem 552 dohod o provedení práce s
odborníky spolupracujícími na Fondu rozvoje vysokých škol. Kopii uzavřené dohody o provedení práce
bude Agentura Rady vysokých škol zasílat jako doporučenou zásilku na adresu uvedenou v dohodě o
provedení práce na přelomu ledna a února 2013.
Odměny na základě uzavřených dohod o provedení práce v roce 2012 budou prostřednictvím
ekonomického odboru rektorátu Univerzity Karlovy v Praze vyplaceny v prosinci 2012 v termínu
listopadových výplat Univerzity Karlovy v Praze na číslo účtu uvedené zaměstnancem v dohodě o
provedení práce. V případě uvedení chybného čísla účtu bude výplata odměny zaslána ekonomickým
odborem rektorátu Univerzity Karlovy v Praze poštovní poukázkou na adresu uvedenou zaměstnancem v
dohodě o provedení práce.
V zájmu bezproblémového doručení odměn i dokladů žádáme všechny, kteří neoznámili
případnou změnu čísla účtu nebo doručovací adresy, aby tak učinili obratem písemně na adresu:
Agentura Rady vysokých škol,
José Martího 36
116 36 Praha 6 – Veleslavín.
22
Poděkování
Děkuji upřímně všem, kteří s Agenturou Rady vysokých škol na Fondu rozvoje vysokých škol a
systému ISAAR-F spolupracovali a spolupracují.
Zvláštní poděkování patří v letošním roce zejména předsedům, místopředsedům a asistentům
všech oborových komisí, jakož i všem jejich členům – interním oponentům.
Upřímný dík patří rovněž všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu Závěrečných oponentních
řízení v roce 2012.
Současně děkuji za spolupráci i všem, kteří se právě v tomto období podílejí na výběrovém řízení
projektů Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2013.
Přeji všem mnoho osobních i pracovních úspěchů v tomto i v příštím kalendářním roce a těším se
na další příjemnou spolupráci.
Ing. Václav Kuchař
ředitel Agentury Rady vysokých škol
Praha, listopad 2012
23
Download

Zpravodaj 2/2012