Kam na jídlo?
E—knihovna
Rozhovor s profesorem Červinkou
And much more...
TABLE OF CONTENTS
2
Words from the editorial board.............................................................2
Interview of the Dean ............................................................................3
Welcome to first year...............................................................................6
New campus information......................................................................10
Students ’ associations...........................................................................17
Calendar of activities.............................................................................21
Hradec Kralove Kind Hands.................................................................22
E-Library .................................................................................................24
What’s going on in HK?........................................................................25
Scientific section......................................................................................32
Check out the Czechs.............................................................................34
People of the month...............................................................................35
Culinary attractions................................................................................36
Politics........................................................................................................37
The debate.................................................................................................39
007’s cars....................................................................................................40
Useful sentences for international students......................................42
Quotes.........................................................................................................43
Arts section...............................................................................................44
Students’s activities.................................................................................48
2
1
3
Milí čtenáři,
Pokud čtete tyto řádky, vězte, ţe se Vám dostalo do rukou, nebo spíše do
počítače první číslo našeho nového fakultního časopisu. HK Chronicle je určen
Vám všem, nejen těm, kteří si chtějí zkrátit dlouhou chvíli mezi učením, ale i těm,
kteří by se rádi zapojili do jeho vzniku. Našim cílem je najít v řadách studenstva
co nejvíce těch, kteří by se rádi podělili o svoje zájmy a zkušenosti s ostatními
studenty. Od první myšlenky na vznik časopisu aţ do dnešního dne, kdy můţete
být svědky jeho zrodu, uběhlo dost času. Doufáme, ţe naše snaha nepřijde na
zmar a nebudete zklamáni.
Záměrem HK Chronicle je býti pojítkem mezi českými, tudíţ domácími, a
zahraničními studenty. A jak lépe se poznat neţ si přečíst o odlišnostech, zájmech a dědictví jiných kultur nebo mít
moţnost seznámit se s názory lidí pocházejících z různých koutů světa? Chceme, aby si články mohl přečíst kaţdý
student bez výjimky, proto je naší snahou mít články ve dvou jazycích, jak česky, tak anglicky. Cesta k spokojenosti
čtenáře bývá sloţitá, musíte však míti na paměti, ţe tady i Vy můţete přiloţit ruku k dílu a udělat něco pro ostatní.
Další číslo je plánováno na březen roku 2013 a je jen na Vás, kolik stránek bude čítat. Nemusíte být spisovateli,
stačí jenom chtít. Čím více se Vás zapojí, tím lépe. Témat na výběr je mnoho, ale to sami poznáte, pokud budete
pokračovat ve čtení.
Upřímně doufáme, ţe v HK Chronicle si kaţdý najde to svoje. Přejeme hodně příjemně a uţitečně strávených chvil.
A do dalšího roku jen to nejlepší.
Vaše redakce
Hi People and welcome to the 1st ever issue of our school magazine, the HK Chronicle!
We are all very proud and happy to have made it this far and we would like to thank all the students who have sent
their contribution and made this project possible (special thanks to Mei Yee,
6th year GM and Ari, 5th year GM).
In this issue, you would find more information about our new faculty buildings
(with all the pictures), study tips from the library, how to get through 1 st year,
Japanese recipes, what‟s going on in HK and so much more…
It‟s our hope that you will appreciate our efforts, encourage us and leave
comments on our webpage that will help us improve the upcoming issues. The
HK Chronicle is for all students and anyone can contribute in it. We strongly
believe that we are ONE student body, despite our cultural and social
differences and our main aim is to serve as a platform in which Czech and
international students can come together, learn, exchange and express
themselves in a free, open and respectable manner.
We would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy new year. Enjoy your holidays and mostly enjoy your
free magazine: the HK Chronicle!
For more information, Please visit our webpage and feel free to leave comments at: hkchronicle.wordpress.com
Send your contribution to [email protected]
Or like us on Facebook: http://www.facebook.com/HkChronicle
3
2
4
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka
Daniel : Někteří vyučující i studenti fakulty tvrdí, že se
kvalita studentů rok od roku horší. Sdílíte tento názor?
Prof Cervinka : Já také patřím k těm, kteří si myslí, ţe kvalita
studentů je trochu niţší. Dle mého názoru je to dáno několika
faktory. Jeden z nich je ta strašná kvantifikace vysokých škol
v ČR. Respektive je moţné diskutovat o tom, ţe v populaci má
být 50% vysokoškoláků, ale určitě ten nárůst neměl být tak
rychlý. Během několika let se vytvořily desítky oborů, jejichţ
úroveň je většinou naprosto nesrovnatelná s medicínou. Kdyţ
si uvědomíme jaká řehole a zodpovědnost čeká lékaře za
menší platy, tak skupina výborných středoškoláků, kteří nejsou
úplně zacílení a je jim jedno, jestli budou dělat medicínu,
biologii nebo informatiku, na medicínu nejde. Tím pádem se ta
kvalita zhoršuje. Z mého pohledu, jakoţto učitele je také
zajímavá ta ohromná variabilita mezi studenty. Je to zvláštní,
ale jednou se sejde ročník, který je bezproblémový a pak za
rok za dva přijde slabší. Na základě svých učitelských
zkušeností tedy říkám: ano, kvalita je horší.
D: Dá se nějakým způsobem definovat, co dělá ze
studenta v budoucnu dobrého lékaře?
P.C: Mou osobní zkušeností je, ţe ne všichni studenti z mého
okolí, kteří měli samé jedničky a červený diplom, jsou nejlepší
kliničtí doktoři. Kaţdý student by určitě měl mít chuť získávat
nové vědomosti, znalosti, zlepšovat své praktické dovednosti,
ale zase by se neměl soustředit pouze na školu. Jeho další
zájmy, ať uţ v oblasti sportu či kultury, jsou stejně důleţité.
Mohou se promítnout do jeho kariéry a v konečné fázi je tento
student v praxi lepší neţ jiný, který celou školu poctivě vydřel.
Otázkou tedy je, za jakou cenu těch vysněných studijních
výsledků dosáhnout. Pak se také musíme dívat na jeho
schopnost týmové spolupráce. Některé medicínské profese
jsou absolutně závislé na týmu. I kdyţ bude student výborný,
ale nebude mít tu schopnost spolupracovat, podřídit se
v kolektivu, je to špatně. My umíme v přijímacím řízení vybrat
pouze ty studenty, kteří měli schopnost a vůli se to všechno
potřebné naučit. Bohuţel nemůţeme vybrat ty, ze kterých
jednou budou dobří doktoři. Medicína je naštěstí tak
heterogenní, ţe zde můţe uspět jak samotář se svou svobodou
a svou vlastní zodpovědností, tak i týmový hráč, nebo někdo,
kdo potřebuje klid na rozmyšlenou, aby udělal geniální
diagnostiku, stejně jako impulsivní typ, protoţe jsou obory,
kde čas na přemýšlení prostě není. Dovolil bych si říct, ţe
krása medicíny tkví v tom, ţe jsou velmi různé poţadavky na
jednotlivé doktory.
D: Další otázka je trošku osobnější: Jakým studentem
jste byl Vy?
Neměl jsem červený diplom, těsně mi unikl, ale to bylo
kvůli jedné zkoušce. Ne ţe bych nebyl schopný se to
naučit, byla tam i ta moţnost zkoušku zopakovat, ale já
jsem řekl, ţe mi to za to nestojí. Ve škole jsem neměl
nikdy problém.
D:Takţe jste byl spíše studijní typ...
P.C: Ano. V podstatě si myslím, ţe ještě pořád jsem
studijní typ. Nedělá mi problém sednout si a začíst se,
věnovat čas studiu. Jde tam hlavně o rozpoloţení, nemůţe
si člověk říct: „Proč bych si měl číst, kdyţ si můţu jít zahrát
fotbal?“ Já jsem měl priority trošku jiné. Kdyţ jsem si něco
četl, bavilo mě to.
D:Existují nějaké statistiky, jak si vedou absolventi
naší fakulty?
P.C:Dobrá otázka. Je to jednou z novinek, co jsme zavedli
teď během těch dvou let, co jsem ve funkci: nastartovali
jsme projekt, kterému říkáme Absolvent. První podmínkou
bylo získat adresy absolventů a navázat s nimi komunikaci.
Posíláme jim pak dvakrát do roka stejnojmenný bulletin
s aktualitami, co se na fakultě děje i po stránce kulturní.
Teď bychom z toho rádi něco vytěţili, ve smyslu získat
zpětnou vazbu, případně i pomoc. Například někdo
z našich absolventů můţe být úspěšný v byznysu, stane se
ředitelem nemocnice a nabídne nám spolupráci. Statisticky
zpracované údaje získáváme o absolventech doktorských
programů, kdy se rozesílají dotazníky, na které se
v určitých intervalech odpovídá, coţ se pak zpracovává.
Víme například, ţe spousta lidí odjíţdí kaţdý rok do
Ameriky na Mayo Clinic a všichni dávají velmi pozitivní
odpovědi, v řadě případů jsou tak dobří, ţe je jim
nabídnuto, aby příští rok přijeli znovu. Několik jich tam
dokonce zůstalo, v současnosti vím o dvou studentech
z anglické paralelky. Prozradím novou ideu, kterou máme
pro toto funkční období: aplikovat ten jediný systém, který
svět akceptuje, tedy oficiální zkoušení na několika
úrovních, co organizují USA, kdyţ tam chce někdo přijít. Já
toto osobně povaţuji za objektivní měřítko do budoucna.
Z našich studentů prošlo relativně málo a to jsou pouze ti,
kteří tam opravdu chtějí pracovat. Poţádali jsme
organizaci, která tyto zkoušky v USA pořádá, jestli bychom
se nemohli stát jejich zkušebním místem v Evropě. Určitě
by se účastnila podstatná skupina našich studentů a kdyby
uspěli, rozhodně by to byl objektivní, nezpochybnitelný
důkaz o úrovni našich studentů.
P.C: Já jsem byl v podstatě dobrým studentem (usmívá se).
4
3
5
D:V čem spočívá tato zkouška?
P.C: Existuje CD s podrobnými informacemi, kde jsou přesně
dané otázky pro konkrétní obory. V USA se pro tento účel
pořádají kurzy s cílem zvládnout tyto zkoušky. Jde o to,
zvyknout si na daný typ otázek. Musela by se tedy najít
skupinka lidí ochotných tomu věnovat čas a nějakým
způsobem je namotivovat.
D:V různých ţebříčcích lékařských fakult se LFHK
nevyskytuje na prvních příčkách. Plánujete pořádat
nějakou kampaň, jak to zlepšit?
P.C:Můj názor na toto je vyhraněný a to vyhraněný negativně.
Já si myslím, ţe je to stejné, jako kdyţ redaktoři novin dělají
hitparádu čehokoliv - je to děláno bez hlubší znalosti
problému. V HN býváme nad lepší polovinou, ale parametry,
které jsou v tomto případě brány v potaz, podle mne vůbec
nesouvisí s kvalitou. Například dělání poměrů mezi
přihlášenými uchazeči a přijatými studenty je naprostý
nesmysl. A nebo ještě lepší - počet studentů na jednoho
učitele. ?! Negativní názor mám také na akci, která teď
probíhá, kdy sami studenti jednotlivé fakulty hodnotí na webu.
To je čistě otázka toho, kdo jde volit. To je jako s politickými
stranami v naší republice: jsou strany, jejichţ příznivci berou
volby jako povinnost a jiné strany, které takový reţim nemají.
Naše fakulta o této akci na svém webu neinformovala, ale
jedna nejmenovaná fakulta na svých internetových stránkách
uveřejnila výzvu děkana, aby se do tohoto programu studenti
zapojili a volili. O čem pak takový způsob hodnocení je? Toto
je typická novinařina. Zpětná vazba od studentů je nesmírně
důleţitá, ale hodnocení fakulty nemůţe stát pouze na tomto.
Anne: Prof Červinka,while I was preparing for this
interview, I have looked at your CV and found out that
you have managed 2 degrees at the same time. You
had a PhD in physiology of animals in 1980 but your
entered medical school in 1978. How did you manage
your time between those 2 fields?
Prof Cervinka: I…er…I managed. It was not a very easy
period of my life. At high school there was a club of young
people really into biology so we spent every weekend here at
faculty in the labs. It was my first contact with LFHK. The
majority of members of this club was focused on medicine, but
in that time I was doing my first experiments with animals
which I liked more than the clinical part.Therefore I had a big
problem to decide in which faculty I should go to – faculty of
science or faculty of medicine. Eventually, I started in Prague
at the Faculty of Sciences, physiology department. We learned
both – animal and human physiology, hence I had quite good
knowledge of human body too. After graduation I worked for
three years in Prague on my CSc. (equivalent to PhD.) and in
that time I recalled all my knowledge of human body and
attended LFHK. After finishing I started to work here at
the biology department.
A:How was medical school back then? I mean did
you have weekly microtests?....
P.C:I must say that the main principe is more or less very
similar. Actually there was nothing like hand-outs, Google,
Wikipedia etc. but the whole philosophy of the course was
quite similar. Even the ratio of number of students to
number of teachers was almost equal. Sure, there are new
topics, new type of education (videos, moodle etc.) but
the main goal above the studies is the same. What is
absolutely amazing is that you have all the lectures on the
net. If somebody is so enthusiastic he can prepare for the
lectures and be ready to get all the information.And in that
time it was difficult to change something in scripta. You
had to go through long bureaucratic ways to actualize
that. Today you can just change something in the
presentation. So all the work with the information is quite
faster.
A:You became head of the department of medical
biology and genetics at this faculty in 1991 and
dean in 2010. How do you juggle your time
between those 2 positions?
P.C:Well, there were no dramatic changes in 2010
because I was vice-dean for research and post-graduate
program for almost 20 years. I have simply switched to
another area. For me it was not big issue. You know, me
and my wife work here, our kids are grownups and we live
only 10 minutes away from the faculty, so we spend
almost 14-15 hours every day here. This is how I manage
to fulfill all my obligations. There are only very few deans
who still teach in their position and I am one of them
(smile).
A:Is it possible for international and Czech students
to do their practical together?
P.C:I personally don‟t have anything against it, but there
is big legislative issue. According to the law, foreign
students have to have their own program taught in English
and that‟s what they pay for. If they studied with Czechs,
they would have to attend Czech program which is free,
but taught in Czech. We can for example make some
voluntary subject and it can be anything (lectures, labs,
whatever). It would definitively help to establish some
links between all students. We have to stimulate contact
between foreigners and Czechs.
5
4
6
A:Do you know the percentage of doctors graduating
from this faculty and getting a job abroad?
A:Prof Cervinkova is a very strong woman, how did
you get her to marry you?
P.C:We don‟t have exact statistics, but I know plenty of really
successful students working abroad. For example, we have
two Indian students who graduated two years ago applying for
their green card to work at Mayo Clinic, which is a really
prestigious clinic. Another student – from Germany, graduated
two or three years ago – and works now as a head of
department in a hospital in Austria. And we have many stories
like these.
P.C:It was not so complicated (laughs). I am not pretty
sure if I had to convince her. We know each other since
high school. We attended the same high school and even
the biology club too.It got more serious when we were on
a trip, in UK for three weeks in ‟67. After that, it was a
relatively long way with all the natural steps to our
relationship. We have been married for 39 years now,
almost 2/3 of my life!
Interviewed by Anne, 4th year GM and Daniel Burkus, 1st year GM
To Our Dear Secretaries !
Zuzana
Petra
-
Have you ever wondered how is it like to be at the service of more
than 200 students, coming from all over the world? Well, it‟s must be a very
stressful task indeed. However, when you meet our secretaries, you are not going
to think that way. I would like to introduce you to Zuzana Ticha and Petra
Hovorkova.
When we are locked outside our flat, are applying for a visa, a bus card or
are looking for an accommodation in HK, they are the only names that usually
come up to our minds. Here is a „‟very small‟‟ list of what they usually do for us.
Guidance for Visa applications, Communication with the police,
Help with the Accommodation, transport, parcels of students,
Application forms, organization of the entrance exams,
Contact with students before their arrival to HK, enrollment week,
Assistance in opening a bank account, health insurance, criminal records….
Things to know
 Zuzana has been working here for 8 years already and for Petra it has been 2 years.
 They have 5 weeks of holidays throughout the year: 3 weeks during the summer, few days during Christmas time and couple of days off now and then)
Call it multitasking at its best, we all owe them a lot. I personally feel indebted to them. So in the name of all students from the
English Program, and from the bottom of my heart, I would like to say a big THANK YOU.
Contacts
Zuzana Ticha, Petra Hovorkova
Study division - English study programs
tel: +420 495 816 487, +420 495 816 178
fax: +420495513597
e-mail: [email protected]
By Anne, 4th year GM.
6
5
7
Congratulations to you all for getting into Medical school!
What an achievement and a welldeserved source of pride!
In Histology, my average was quite good. I failed a few of
them (not a big deal, as long as you keep track of your average).
Passed the 1st embryo, had to repeat the 2nd embryo test.
Failed the winter credit, passed it the 2nd time. Biophysics
and biostatistics weren‟t a big issue.
Latin was ok and I was doing Czech almost every day, so
everything was fine there.
So by the end of the summer semester, to summarize everything I had to do (additionally to all the normal credits, of
course)
- Credit test for all the micro tests in anatomy
- GIT and CNS credit
-2nd Embryology test in Histology
Had to pass all of them in order to get my credits and sit
for an exam.
Despite all this. I managed to pass 1st year in mid- July.
Wanna know how I did it? well, here are some tips:
The good news is: You are only
few days (few years to be more
exact) from achieving your lifelong
dream or your parents‟ dream,
depending on the person who
made that decision.
For some, it might take 6 years
exactly, for others just a bit more,
and others, less than that. No mat‘’Keep your head up’’ ter how long it takes you, one
thing is for certain: you are stuck
in here like the rest of us at least for a little while. So I have
this 1st advice to welcome you to HK: „‟ keep your head up no
matter what!‟‟.
Moving on to the bad news: Not all of you will make it to 2nd
year!
Don‟t get me wrong, you might be the 1st year of all the first
years ever to actually have a 100% success rate to 2nd year,
anything is possible under the sun right? However, the reality
is always stronger that a wishful thinking.
1st year is hard man. As a matter of fact, very hard! Not everyone has the abilities to cope with weekly tests, in a new
country, far from family and loved ones, with people that not
only are complete strangers to us but are also very annoying
sometimes. All this is psychologically draining and yes, I have
been there, we all have been there! But if we went through it
and survived it, then why can‟t you?
First let me share with you my story.
When I was in First year, we were 50 students I think, and I
was in group 1 which was actually the worst group to be in
because on Thursday, we had 2 micro tests: Histology and
Anatomy. The other days, of course we had the usual tests,
you guys already know them.
When I first arrived, I didn‟t know anybody in this place. To
make matters worse, I was (and still am) the only student
from my country. Not being the party type, I didn‟t go out
much, even if I had time…Nevertheless I thought to myself
that as I was already here, I better survived! And this is exactly what I did.
In anatomy I failed almost all the micro tests (this may be
surprising for some, but it‟s completely true). Honestly guys,
every morning I came prepared, I knew my stuff inside out
trust me, but for some reasons, I was always failing those
bloody micro tests! By the end of summer semester, I had to
write the credit test for all the micro tests, could you imagine? Of course, there was only a few of us in this mess, as
most of my classmates were good and consistent throughout.Besides, I had to repeat CNS and I failed GIT by 3
marks, so I had to do it again too. Spot test and dissection
were alright, fortunately.
7

Take care of your mental health: I‟m serious here!
Your 6 years in medical school are not going to be
worthwhile if you end up completely crazy by the time of
your graduation.
I don‟t know how many times I actually wanted to give
up because of the stress but I found out that, many of
my classmates had exactly the same thought. So when I
felt that it was simply too much, I would stop everything
and I would go jogging, swimming or go for a trip (I
would go with my books of course).
So if you feel on the verge, stop everything and go for a
while. Then come back brand new.

Solidarity is the key: spend time with your classmates, you will actually find out you are not the only one
who feels the way you feel and by supporting each other, you can actually make it together. Talk to people
around, ask for advices and believe me, people will be
willing to help you out and encourage you.

Take every subject seriously: Don‟t believe those
who tell you „‟oh you can‟t fail because of Czech‟‟, „‟No
one has ever failed because of Biophysics‟‟. This is simply not true! Study as if each subject is the only one you
had left to make it! Give your best and stay focused.

Perseverance is the key: 50% of my class didn‟t
make it to 2nd year. 3 dropped out, and among them
there was one who surprised everyone. The student in
question passed all the micro tests and was among the
best in my class. That student passed the histology
exam but left before the last exam, anatomy.
6
8
So I am asking you: what‟s the point of winning all the
battles if you give up on the last and most important
one?
Those who had failed the year were actually far ahead of
me because most were passing their micro tests in anatomy
(it means that they didn’t have an additional credit to do).
Their average was also good in histology. But you know
what? I decided to ignore all this and persevere and
eventually it came out ok .

‘‟What‟s the point of winning all the battles, if you give
Believe in yourself: No one is responsible for your
successes or failures in life, but you. Right now you are
the only one in charge of your life. Therefore you must,
have, should, believe in yourself no matter what! I made
it, despite all the odds and many before me have made it
too, simply because we all believed we could do it. It‟s
our turn now to tell you, loud and clear, unanimously:
„‟YES YOU CAN „‟!
up on the last and most important one? ‟‟
Anne, 4th year GM
lllustrated by Soňa Mečířová, 2nd year GM
8
7
9
Velmi vám všem gratuluji, ţe jste
se dostali na medicínu! Významný
to úspěch a zaslouţilý zdroj
hrdosti.
Ano, bylo nás tam pouze pár v takovémto bahně, ostatní byli
dobří a zvládali to. Kromě mikrotestů jsem musela opakovat
CNS i GIT. Naštěstí se mi podařil alespoň praporkáč a
předávka pitev. V histologii byly moje výsledky vcelku dobré.
Pokazila jsem pár testů, ale to nebyl problém, dokud jsem si
drţela svůj průměr. Zvládla jsem první test z embryologie,
druhá jsem opakovala. Zimní zápočet také úplně nevyšel,
takţe i ten jsem dělala znovu. Latina byla ok a Češtinu jsem
si projíţděla kaţdý den, takţe tady bylo vše v pořádku.
Vytrvalost je úspěch napodruhé. Biofyzika a biostatistika, to
šlo. Takţe abych to shrnula, na konci letního semestru jsem
musela udělat (navíc ke všemu ostatnímu) – všechny
anatomické mikrotesty, GIT a CNS a druhý test
z embryologie. Musela jsem to udělat, abych se dostala ke
zkoušce. Přes toto vše jsem však prvák úspěšně prošla uţ
v červenci. Chcete vědět, jak na to? Zde jsou nějaké rady:
Dobrá zpráva je, ţe jste pouze
pár dní (pár let, abychom byli
přesní) od dosaţení Vašeho
ţivotního cíle či přání Vašich
rodičů – to záleţí na osobě, která
rozhodla pro medicínu.
Pro některé to tu bude trvat 6 let,
pro některé trochu déle a pro
ostatní méně neţ to. Bez ohledu
na to, jak dlouho Vám to potrvá,
‘‘Držte hlavu nahoře’’
jedna věc je jistá – jsme tady
všichni na jedné lodi. Minimálně na chvíli. Takţe tady pro
Vás mám první radu na uvítanou: drţte hlavu nahoře ať se
děje co se děje!
Teď ke špatným zprávám – ne vy všichni se dostanete do
druháku. Ok, moţná se mýlím a vy budete první první
ročník, kde se 100% lidí dostalo do druháku. Vše je moţné,
ţe? Bohuţel, realita je vţdycky tvrdší neţ zboţné přání.
Prvák je těţký. Pod tíhou důkazů – velmi těţký! Ne kaţdý
má schopnost se vypořádat s kaţdotýdenními testy a
k tomu být v novém městě či dokonce zemi, daleko od
rodiny a milovaných, s lidmi, kteří jsou pro nás absolutně
cizí a občas i dosti otravní. Všechno tohle je psychicky velmi
vyčerpávající a ano, byla jsem tam také. Všichni jsme tam
byli. Ale my jsme to prošli a přeţili, tak proč byste nemohli
vy?

Učit se + učit se + učit se = projít.
Nevím, kolikrát musím zdůraznit důleţitost studia pro
projití, ale pokud to chápete, jsem ráda. Jste na
medicíně, takţe byste měli vědět, ţe bez učení se do
úmoru, aţ k úplnému zbláznění, to nejde.

Dávejte pozor na svou psychickou pohodu.
Myslím to váţně! 6 let na medicíně vám bude úplně
k ničemu pokud vylezete psychicky labilní.
Ani nevím, kolikrát jsem to všechno chtěla vzdát kvůli
stresu, ale uvědomila jsem si, ţe hodně mých spoluţáků
na tom bylo úplně stejně. Tákţe, kdyţ jsem se dostávala
do těchto myšlenek, raději jsem šla běhat, plavat či šla
někam na výlet (samozřejmě s učebnicemi). Pokud tedy
ucítíte přílišný nápor, raději to vše stopněte, běţte se
odreagovat a vraťte se jako nový.

Solidarita je klíč.
Snaţte se trávit více času se spoluţáky. Uvědomíte si, ţe
nejste jediní, kdo se cítí tak špatně a s pomocí ostatních
to společně zvládnete. Mluvte s lidmi okolo sebe, ptejte
se na rady. Věřte mi, ţe vám všichni poradí a pokusí se
vás podrţet.
Sdělím vám svůj příběh. Kdyţ jsem byla v prváku, bylo nás
tam asi 50 a já byla v 1. studijní skupině, která byla nejhorší
skupinou, kam jsem se mohla dostat, protoţe jsme měli ve
čtvrtek 2 mikrotesty – histologii a anatomii. V ostatních
dnech jsme samozřejmě měli všechny ostatní testy, které uţ
asi znáte.
Kdyţ jsem poprvé přijela, nikoho jsem tu neznala. Aby to
bylo ještě lepší, byla a stále jsem jediná studentka ze své
země. Jelikoţ nejsem zcela vyznavač různých párty,
nechodila jsem moc ven, přestoţe jsem měla čas…nicméně
řekla jsem si, ţe uţ jsem se sem jednou dostala, tak bych to
měla přeţít. A přesně to jsem také udělala.
V anatomii jsem pokazila téměř všechny mikrotesty (ačkoliv
mě to nyní překvapuje, je to pravda). Upřímně, kaţdé ráno
jsem na praktika přišla připravena, znala jsem látku i
pozpátku, ale z nějakého neznámého důvodu jsem kazila
všechny ty zpropadené mikrotesty. Umíte si to představit?
9
8
10

Neberte ţádný předmět na lehkou váhu!
Nevěřte těm, kteří říkají: „Prosím Tě, na latině nemůţeš
skapat.“, „Neznám nikoho, kdo by nedal praporkáč,“
atd. To prostě není pravda. Učte se na kaţdý předmět,
jako by to byl ten poslední, co vám zbývá do druháku.
Makejte naplno a zůstaňte soustředění!

Vytrvalost je úspěch.
50% mých spoluţáků se nedostala do druháku. Od
jednoho z nich to nikdo nečekal. Byl to student, který
prošel všemi mikrotesty a byl jedním z nejlepších ze
třídy. Dotyčný dokonce udělal i zkoušku z histologie, ale
před poslední, anatomií, to vzdal. Ptám se tedy: jaký
mělo význam vyhrát všechny bitvy, kdyţ tu poslední a
nejdůleţitější vzdáte?
Většina z těch, kteří se nedostali dál, byla mnohem dál
neţ já. Prošly mikrotesty (tudíţ nemuseli psát doplňkový test z celého semestru) a v histologii si také vedli
dobře. Ale víte co? Rozhodla jsem se to ignorovat a
vytrvat. No a podívejte…

„‟What‟s the point of winning all the battles, if you give
up on the last and most important one? ‟‟
Věřte si!
Nikdo jiný není zodpovědný za vaše ţivotní úspěchy či
prohry neţ vy sami. Teď jste jediný, kdo řídí vlastní ţivot, proto byste si měli věřit ať se děje, co se děje. Já
jsem se dostala aţ sem i přes všechny ty překáţky a
neúspěchy. A mnoho dalších přede mnou. A všichni jedině proto, protoţe jsme si věřili. Je tedy naší povinností
vám teď sdělit, jasně a hlasitě, jednomyslně: „TY TO
DOKÁŢEŠ!“
Anne, 4th year GM
Illustrated by Soňa Mečířová, 2nd year GM
translated by Daniel Burkus, 1st year GM
10
9
11
Ok, not literally...but ultra equipped laboratories
that you usually see on your TV screen will perhaps crop
up in our beautiful city.


Would you like to take a nap during lectures in
bigger lecture halls with better desks? Do yo want to use
tools that have cost tens of thousands CZK, during your
research work? Do you have an inner desire to meet up
with some handsome mates from the faculty of
Pharmacy? I can surely tell you one thing: in few years,
all this will be possible.

The University has decided to improve the quality of
education and research activities in these 2 faculties in
HK and maximalize its applicability. What does that
mean for us? New university campus with all the
ingredients of a typical college life – sciences, getting a
Nobel prize, education, relationships and gossips... And
you know what is even more awesome? It will stand
right next to the FNHK (hospital) and the Military
medicine faculty, which means that we will have
everything really close.





Campus in numbers

The whole campus is going to be built in three
stages (viz. map) and eventually, the complicated traffic
situation at the crossroads next to the hospital and the
limited number of entrances to the hospital is going to
be solved. The entire campus will be located on a land
with an area of 75.000 m2, on both sides of the road. By
the end of the construction the total floor area of both
faculties will be increased by 6.832 m2. So the average
floor area per student, which is recommended for this
type of faculties set at 15 m2 is currently at the Medical
Faculty 5.09 m2, and at the Faculty of Pharmacy 9.12
m2. How much money will it cost us? Some 398,1
millions, overall.

The management and administration (including
meeting rooms for committee meetings, Scientific
Council, etc.)
Integrated teaching facilities (library, a center for
scientific information, IT department, lecture halls,
computer center for students, foyer, bar, event.
Dining room)
An educational object for the pharmaceutical fields
(with an auditorium and several seminar rooms):
Department of Pharmaceutical Technology,
Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Social
and Clinical Pharmacy
An educational facility for medical fields (with an
auditorium and several seminar rooms):
morphological constitution, practical medicine, social
medicine
An educational object of propedeutics and joint
preparatory courses (including the department of
physics, biochemistry, physiology, pathophysiology,
pharmacology, medical propedeutics)
A Centre for scientific research work and doctoral
studies
A Centre for Bachelor studies
A Sports complex and sports pavilion (including
physiotherapy, gymnasium)
Accommodation and catering pavilion (for around
1,000 visitors - 800 students, 200 mobility)
An University Club
Big step
According to the words of the Rector prof. Hampl,
the university should become one of the most elite
universities in the world because of this high-tech joy.
“It‟s a small step for LFHK, but a big leap for the
development of the entire college education in HK.” to
paraphrase our Dean, prof. Červinka.
In conclusion
But don‟t worry, we won‟t have to break our moneyboxes
because 85% (338,4 mil. CZK) will be provided by our
twelve-star mother and the rest 15% (59,6 mil. CZK) will
paid by the taxpayers of Czech republic.
Well, now we just have to hope that
embezzlement of money won't slow down this beautiful
project. So I keep my fingers crossed and I‟m looking
forward to meeting you in that new beautiful place.
When we can enjoy this? Full operation of the first
building is planned for the 1.9.2014.
By Daniel Burkus. 1st year GM.
Structure of the campus
The following objects and functional units are planned:
11
10
12

… ok, ne ve skutečnosti, ale ultra vybavené laboratoře, které můžete občas vidět na obrazovce se
možná objeví i u nás.
Chtěli byste si pospávat na přednáškách ve
větších prostorách s lepšími stolky? Či snad byste si
přáli držet v ruce při výzkumné práci nástroje za desetitisíce? A nebo je za tím prozaičtější přání stýkat se
s krásnými kolegyněmi a kolegy z Faf HK? Mohu Vám
sdělit jediné: všechno bude. Univerzita se totiž rozhodla
zvýšit kvalitu výuky i výzkumné činnosti na obou svých
fakultách v HK a maximálně zvýšit jejich aplikovatelnost. Co to pro nás znamená? Nový univerzitní kampus
plný všeho, co se na VŠ takovéhoto zaměření provozuje – výzkumu, získávání Nobelových cen, výuky, vztahů
a klepů. A víte, co je pecka? Bude to stát hned vedle
nemocnice a Fakulty vojenského zdravotnictví, takže to
budeme mít všude blízko.






Kampus v číslech
Celý kampus se bude stavět ve třech etapách
(viz. mapa) a současně s ním se vyřeší obtížná
dopravní situace na křižovatce u FNHK stejně tak jako
nedostatečný vjezd do FNHK. Bude ležet na pozemcích
o rozloze 75 000 m2, po obou stranách silnice. Na
konci výstavby dojde k navýšení celkové užitné plochy
obou fakult o 6.832 m2, takže průměrná užitná plocha
na jednoho studenta, která je u typu obou fakult
doporučována na 15 m2 a v současné době je u
Lékařské fakulty 5,09 m2, u Farmaceutické fakulty 9,12
m2, dosáhne znatelného navýšení.
Kolik že tento výstřelek bude stát? Celkově nějakých
těch 398,1 mil. Kč. Ale nebojte, nebudeme muset rozbít
prasátko, neboť 85% financí (tedy 338,4 mil. Kč)
poskytne naše dvanáctihvězdičková máma a zbylých
15% (59,6 mil. Kč) zaplatí daňoví poplatníci ČR. Kdy si
budeme moci výše zmíněné radůstky užívat? Plný
provoz prvního objektu kampusu je v plánu na
1.9.2014.


Objekt integrovaných výukových prostor
(knihovna, středisko vědeckých informací, oddělení
výpočetní techniky, posluchárny, počítačové centrum pro studenty, foyer, bufet, event. jídelna)
Výukový objekt farmaceutických oborů (s
posluchárnou a několika seminárními místnostmi):
katedry farmaceutické technologie, farmaceutické
chemie, farmakognosie, sociální a klinické farmacie
Výukový objekt lékařských oborů (s posluchárnou a několika seminárními místnostmi): morfologické ústavy, praktické lékařství, sociální lékařství
Výukový objekt propedeutických a společných
přípravných oborů (mj. katedry fyziky, biochemie,
fyziologie, patologické fyziologie, farmakologie,
medicínská propedeutika)
Centrum vědeckovýzkumné práce a
doktorandských studií
Centrum bakalářských studií
Sportovní areál a pavilón sportovních aktivit
(včetně rehabilitace, tělocvičny)
Ubytovací a stravovací pavilón (pro cca 1000
návštěvníků - 800 studenti, 200 mobility)
VŠ klub
Velký krok vpřed
Dle slov rektora univerzity prof. Hampla by se univerzita díky této high-tech radosti mohla vyšvihnout mezi
nejelitnější vzdělávací instituty známého vesmíru. „Je to
malý krůček pro LFHK, ale velký skok pro rozvoj celého
vysokého školství v rámci HK.“ parafrázoval prof. Červinka,
děkan fakulty.
Závěrem
No, nyní nezbývá než doufat, že se neprojeví nehezká schopnost národa českého - vytunelovat a zapomenout. Tudíž držím palce a těším se, až se potkáme na tom
novém krásném místě.
Struktura kampusu
By Daniel Burkus. 1st year GM.
V rámci struktury kampusu jsou zvažovány
následující objekty a funkční celky:

Objekt vedení fakult a správy budov (včetně
zasedacích místností pro jednání komisí,
Vědecké rady apod.)
12
11
Just have a look at how our new campus is going to look like...Amazing isn’t it?
13
13
12
14
14
13
15
15
14
16
16
15
17
17
16
18
ANSA HRADEC KRALOVE
ANSA - Association of Norwegian Students
Abroad – founded in 1956 – is a non-profit and
independent organization voicing the interests of
Norwegian students studying abroad. Our aim is
to maintain and promote the educational,
cultural, social and economic interests of
Norwegian students abroad. Currently nearly 21
300 Norwegian students are studying abroad in
over 90 countries. 44 of these students are
studying in HK!
ANSA is also proud
to present you its
newest
offer
for
international
students - ANSA-HK
friend! The price is
600 CZK, and the
membership last for
1 year, starting from
the day you pay.
1)
Half-price
in
Pubquiz
2) Membership price
for our international
events
3) Preemptive rights to attend limited space events
Our local board here in Hradec Králové has
accomplished a lot in the past years, and our
goals are not only to voice the interests of the
Norwegian students, but also to create a
multicultural community regardless of the
nationality and religion. Naturally we focus our
attention on Norwegian traditions such as
Christmas parties, “Russefeiring” and the
celebration of our national day, the 17th of
May.Such events might not be appealing to
everyone,but the Pub Quiz, Pub Crawl, Practical
Training (IV needles) and Apartment roulette
have attracted more international students.
Many of you already follow us at our ANSA Hradec
Králové page on Facebook, where all the necessary
information about our upcoming events are available,
so stay tuned! We will do our best to make YOUR
study time here in HK as memorable and enjoyable
a s
p o s s i b l e
J
Say yes to life! - Si ja til livet! – ANSA HK!
Apart from working on these events here in HK,
we are also working in close cooperation with the
ANSA boards in Prague, Brno and the ANSA
Czech Republic. At the moment we are working
on bigger events such as the Christmas party in
Prague, a concert, a medical congress held in
Czech Republic by Norwegian doctors and Skiingtrip to Austria in March.
We also send representatives back to Norway for
the entrance exam to attract prospective
applicants to our school, and then we hold info
meetings for new students.
The innovation this year is
tournament. Basically, the best
three cities – Prague, Brno and
compete in a Championship that
during Spring in one of these cities.
ANSA Hradec Králové: The Board
President - Christine Normann
Vice president - Anette Firing
Secretary – Viktoria Lovisa Evelyn Håkansson
Economy – Susanna Valland
Communication – Kristina Willoughby
Events – Christoffer Brovold
Events – Johannes Haga
Miscellaneous – Alexander Braathen
Miscellaneous – Philip Kaiser
the Squash
players from
HK – are to
will be held
ANSA HK
For more information
http://www.ansa.no/en/ANSAland/Tsjekkia/HradecKralove/
http://www.facebook.com/pages/ANSA-HradecKralove/200319810041614?ref=ts&fref=ts
18
17
Few pictures of our events...You are welcome to join us too ;) !
19
IV Needle practical training
National Day in HK
Christmas Dinner
Pub Quiz
19
18
20
ASM (Asociace Studentů Medicíny)
Asociace studentů medicíny je organizace, která je
vedena samotnými studenty Lékařské fakulty v Hradci
Králové.
Nejvyšším orgánem asociace je sedmičlenná Výkonná
rada, která je volena kaţdý rok na valné hromadě.
Cílem této organizace je stát se oporou ve studiu
všem studentům, pomoci jim se začleněním do
kolektivu
prostřednictvím
společenských
a
sportovních akcí.
Nejviditelnější aktivity ASM jsou:
 Studentské centrum ASM
 FIT club
 Počítačová místnost
 Hudební místnost
 Videoklub
 Mikroskopová místnost
 TOM-ík
 Reprezentační ples LF a ASM
 Tématicky zaměřené večírky v AC klubu
Členové výkonné rady ASM pro rok 2012/2013:
Prezidentka – Aneta Matulíková
Víceprezidentka – Petra Brejchová
Pokladník – Karel Horký
Koordinátor pro sponzoring - Tomáš Maruškin
Šéfka ASM centra – Aneta Mitrengová
Vedoucí TOMíka – Jana Viktorová
Zapisovatelka jednání – Kristýna Kučerová
Studentské centrum ASM
Studentské centrum ASM se nachází na VŠ kolejích
Na Kotli - blok A4, 2. patro, dveře č. 223. Otevřeno
od Pondělí do Čtvrtka, 15:00 – 21:00.
Na jeho provozu se podílejí sami studenti LF. Nabízíme
zde nejen kopírování a tisk (barevný i černobílý), ale
také výrobu vazeb, skenování, některé studijní materiály
k ofocení, trička s logem ASM, půjčujeme zde
histologické preparáty s moţností jejich studia v
místnosti vybavené mikroskopy a funguje zde
internetová poradna.
Většina sluţeb je za mírný poplatek (ceník sluţeb
naleznete na webových stránkách nebo na nástěnkách
ASM), přičemţ členové ASM mají obvykle výraznou
slevu.
Nutno zmínit, ţe ochotní kopírovači vţdy rádi
pomohou a poradí, pokud to je v jejich silách – a jsou-li
z vyšších ročníků a v obzvláště sdílné náladě, často
utrousí i uţitečnou poznámku o průběhu výuky a
zkoušek. A protoţe nejen studiem je medik ţiv, dozvíte
se zde také informace o mimoškolních aktivitách, které
ASM pořádá či zaštiťuje.
TOM-ík
neboli Turistický Oddíl Mediků je určen pro všechny
sportovní nadšence. Jeho hlavní aktivitou je pořádání
jednodenních výletů po zajímavých místech naší země.
Hlavním cílem je nejen poznat krásy naší přírody, ale
také si odpočinout od kaţdodenního sezení nad učením
a poznat nové přátele anebo utuţovat vztahy se
spoluţáky. Během roku se náš oddíl vypravuje na
několik výletů.
Na podzim se můţete s TOM-íkem vypravit do
Adršpašsko-teplických skal nebo Broumovských stěn. V
zimě jezdíváme na běţky do Krkonoš a s příchodem jara
se se zimou tradičně loučíme nejoblíbenějším výstupem
na Sněţku, který se také pyšní největší účastí. Před
začátkem letního zkouškového se pak koná výlet
poslední, který je většinou zaměřený do okolí Hradce, na
pardubickou Kunětickou horu nebo do vzdálenějšího
Českého ráje.
S TOM-íkem můţe na výlet vyrazit opravdu kdokoliv,
stačí jen sledovat letáčky na nástěnkách po kolejích či
události na facebooku. Není nutné se hlásit předem,
stačí se jen ve správný den a ve správný čas dostavit na
určené místo. Členství v ASM není podmínkou, ale je
určitou výhodou, protoţe členové dostávají výrazný
příspěvek na jízdné.
Takţe turisti a výletníci, těšíme se na vás na nejbliţším
výletě. Neváhejte a připojte se k nám.
By Aneta Matulikova, 4th year GM
20
19
21
ASM (Association of Medical Students)
It is operated by students themselves. Our services
include copying and printing (black and white or
coloured), bindings for papers, scanner, some
studying materials for copying, t-shirts with ASM
logo. We also lend histological slides.
Most of our services are charged but for a low fee
(the price list is available on our web site). The
members of ASM usually have a discount.
Association of Medical Students is an organization
which is led by students of Faculty of Medicine in
Hradec Králové. The supreme body of the association
is its Executive Board which consists of seven
members. The Executive Board is elected every year
during the General Assembly. The main aim of our
organization is to serve as a support to all students, to
help them with their studies and their integration
within their school year, by organizing social and sport
events.
Another good thing to mention is that the workers in
our Copy Center always try to be helpful and can
give you some useful tips about studying. You can
also find out about other activities of ASM too.
TOMík
The major activity of TOMík is in organizing short,
one-day trips to interesting places of our country.
The main aim is not only to explore the beauty of
our nature but also to remove the stress of our
everyday studying, to make new friends and to
strengthen the relationships with our classmates.
The most visible activities of ASM are:









Student‟s Copy Center
FIT Club
PC room
Musical room
Movieclub
Microscope room
TOM-ík
Medical ball
Parties in AC club
We organize several trips during the school year.
In autumn you can go with us to Broumov rocks or
to Adršpach. In winter, there is a typical crosscountry skiing trip to Krkonoše. At the beginning of
spring everybody can participate in our most popular
trip to Sněžka. The last event is held before the
examination period and usually takes place near
Hradec Králové.
The board for 2012/2013:
President – Aneta Matulíková
Vicepresident – Petra Brejchová
Economy – Karel Horký
Sponsoring – Tomáš Maruškin
Leader of ASM Center – Aneta Mitrengová
Leader of TOMík – Jana Viktorová
Secretary – Kristýna Kučerová
Everybody can go for a trip with TOMík. The only
thing you should do is to look for leaflets on the
notice board of the dormitory Na Kotli or to follow
events on our Facebook page. It is not necessary to
sign up in advance; You just have to come on the
day of the trip, at the right time to the meeting
point. Members of ASM have benefit as they usually
get some contribution for fare. So do not hesitate
and join us for our next trip.
Student’s Copy Center
The Student‟s Copy Center is located at the dormitory
Na Kotli, A4, 2nd floor, door n.223. Opening hours are:
Monday to Thursday from 15:00 to 21:00.
Aneta Matulikova, 4th year GM.
Translated by Aneta Matulikova
more information on our webpage
http://www.lfhk.cuni.cz/asm/
21
20
CALENDAR OF ACTIVITIES
22
DECEMBER 2012
JANUARY 2013
22
21
23
Did you know that there is a charity here in HK which is
part of ISU-LFHK? It is completely opened to students,
no need of memmberships to help out children in need!
HKKH is a volunteer based, non-profit charitable organization run by medical and dental international
students of LFHK (Charles University In Prague, Faculty of medicine in Hradec Kralove).
It is a subdivision of ISU (International Student Union), undertaking its associated charity work. Our aim
is to promote voluntary work and charitable fundraising events within the student body in Czech Republic,
and for various global catastrophes. As we recognize
that we are extremely blessed to have the opportunity to study abroad and probably be successful in the
future, it‟s our wish to aid others who are less fortunate, through this charity.
Anyone can be a part of HKKH, help a volunteer or
donate. No membership is required and every student has the same privileges. It is important to bear
in mind that the charity is not only made up of community of students of our faculty is also included. We
are always open to anythe founding team as the volunteers that would like to help with our charity work.
Our current board consists of a group of volunteers
from the first five years of our faculty:
Chairperson – Aaditya Sinha, 4th year GM
Vice Chairperson – Vidhya Kasilingam, 2nd year
GM
Secretary – Noel Sardar, 5th year GM
Treasurer – Ishleen Kaur, 2nd year GM
Administration Head – Gape Ragontse, 4th year
GM
ICT Head– Amani Randhawa, 1st year dentistry
Events Head – Naveeta Aggarwal, 2nd year dentistry
Project Coordinator; Children‟s Home in Nechanice
– Kgosi Tlhakanelo, 4th year GM
Project Coordinator; Dobry Andel – Chieng Jia Jun,
3rd year GM.
The charity is currently involved in raising money for
a charity in Czech Republic called Dobrý anděl. The
name of the organization translated to “Good Angel”
in English, is a system through which donors known
as “Good Angels” can, through relatively small
monthly amounts, assist families in which the father,
mother or a child suffers from cancer, situation that
usually leads to the financial distress of the family.
The money collected is then used to help improve the
lives of children that are either suffering from the illness or are under financial strains due to the illness
of the main breadwinner of the family.
The name of the organization translated to “Good Angel” in English, is a system through which donors
known as “Good Angels” can, through relatively small
monthly amounts, assist families in which the father,
mother or a child suffers from cancer, situation that
usually leads to the financial distress of the family. The
money collected is then used to help improve the lives
of children that are either suffering from the illness or
are under financial strains due to the illness of the
main breadwinner of the family.
Dobrý anděl was carefully chosen by the HKKH team
after great consideration and study of many other
charities.
We strongly believe it is a very noble cause and it‟s our
hope that you will keep supporting us.
Diwali night:
The first fundraising event for this project was a HKKH
hosted „‟Diwali night‟‟. Diwali is celebrated by Hindus
and Sikhs around the world as the festival of light. It is
a religious story about the return of King Rama to his
city of Ayodhya with his wife Sita and his brother
Lakhshman. The people of the city used to light oil
lamps to help guide them through darkness back
home.
Thanks to the participation of students, the event was
extremely successful. It included two days of bake sale
and one grand night of celebrations on the religious
day. A large collection was made, with over 80 tickets
sold for food and an overall turnout of just under 100
people. A total sum, of just above 10,500CZK was
raised, and the entire amount will be given to charity.
There was a unique addition to the bake sales this November. Due to the influence of the Diwali theme,
HKKH offered henna tattoos which were done by the
HKKH treasurer Ishleen Kaur and a very enthusiastic
volunteer Zahra Syed. The henna tattoos were under
great demand and the time spent applying them had
to be extended. Unexpected appointments were later
required and henna application had to be offered on
Diwali night as well, which was previously unplanned.
The aim of HKKH is now to raise a sum of 10,500 CZK
(collected on Diwali night) to 12,000 CZK. Thereafter,
a donation of 1000 CZK will be made to 'Dobry Anděl'
every month for the next twelve months.
23
22
24
Also included in the charity‟s main projects, is a children‟s home known as „‟Dětský domov a školní jídelna‟‟
in Czech language, which is located in Nechanice, a
small village of about 2000 inhabitants near Hradec
Kralove. The facility has a capacity of 56, but currently
houses 45 children, whose ages range from 0 to 18
years. They come from families which can no longer
take care of them due to different reasons such as
abuse, drug and substance related problems or death.
Although the home does not need any financial help at
the moment, the children need human contact and relationships. That‟s why volunteers are needed to provide
brotherly love, acceptance and friendship.
However, HKKH will only be involved with the older
kids who have already entered their adolescent ages
and are just about to live the home. Most of these teenagers are involved in risky behaviors like Smoking, alcohol consumption, drugs and unprotected sex.
They are also at risk of ending up on the streets once
they leave the children‟s home because of the hard realities of life they will face. Our role as volunteers will
therefore be to empower these children in any way and
to help them get ready
to face life on their own, once they leave the children‟s
home. We plan to hold seminars and workshops that
will be aimed at teaching or reinforcing various life skills
such as making the right career choices, budgeting, sex
education, proper social behaviors and so on. We also
plan to cooperate with the children‟s psychologist to
provide some guidance and counseling to the children
wherever necessary.
Please visit our official Facebook page in which you will
be able to find news about our progress and future
plans, forthcoming charity events and opportunities for
you to volunteer and help in various projects.
It is our hope that everyone will gain interest and
acknowledge the projects we are part of, and be encouraged to help in any way. Please feel free to enjoy,
participate or suggest ideas through the page.
The HKKH Team
Please visit
http://www.facebook.com/hradeckralovekindhands
24
23
25
Process:
 http://ckis.cuni.cz
 It‟s necessary to login to catalog – „Login CU user“
at the top of the page
 Section „User“ click on „Loans“
 Tick the book you want to prolong and “Renew
selected”
 Et Voilá!
Did you know that
you can renew your
books from home?
How to connect from home? Ezproxy
We all have a notebook or a laptop on which we
spend plenty of time. We usually carry it everywhere we go.
Internet is like air for us.So let‟s see how we can use the
library services using our notebook.
Firstly, our library has its own electronical
information fund containing bibliographic and fulltext
databases and other online resources and secondly, you can
connect to it wherever you are.
Reservation of books
EZproxy server is a library application carried on
by the IT department of UK (Univerzita Karlova-Charles
University).It stands between the university systems and
the systems of Czech and international server providers.
Its main function is to make it possible to connect into
the university server from wherever you are (home,
hospital, internet café etc...) as if you were in the
school IT labs.
https://login.onelog3.ruk.cuni.cz/login
On-line books
Spot test. What shall I study from? Oh yes –
Yokochi‟s Anatomy atlas. Let the battle begin! But wait, why
should you be the one who runs for the book every day and
ask if the book is already there? you can just reserve it
from home and relax?
How to do it:
 http://ckis.cuni.cz
 It‟s necessary to
login to catalog –
„Login CU user“ at
the top of the page
(your login is the same
one you use
in the school system)*
 Find the required
book.
 Open the „Holdings by Sub-I.“ „Faculty of Medicine
in HK“
 Click on „Request“. You can set up a period of
interest. Confirm by „OK“
Note: Books with sign „Regular loan I.“ - „Due date – on
shelf“ can't be reserved, because they stay at library. You
can just go there and get them.
When the book you requested is returned you will get email telling you that it‟s ready for a pick up. Therefore it‟s
necessary to give your actual e-mail. You can check it and
change it in catalog – „User“ and „Update adresses.“
*If you forgot your password, here you can change it https://ldap.cuni.cz/reset.php
Prolongation of loans
Sometimes it may happen that somebody studies too
much, parties too much or he\she is just too lazy and
“doesn‟t have time” to return the borrowed book! Don't
worry.
If it is not requested already,you can prolong it once more
from your comfortable bed.
Are you going home with 50kg of books? Not
anymore...
http://site.ebrary.com/lib/cuni/home.action
collection of almost 50 000 professional books
from many disciplines
http://ebooks.thieme.com/catalog/show/all
collection of 52 medical e-books
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?
T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=b
aov
Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer:
Principles & Practice of Oncology
Oxford Textbook of Medicine
Oxford Textbook of Surgery
Schiff's Diseases of the Liver
http://www.springerlink.com/medicine/books
collection of specialized monographies and
encyklopedies
http://www.accessmedicine.com/resourceToc.aspx?
resourceID=4
electronical version of 17th edition of Harrison’s
Principles of Internal Medicine
http://go.galegroup.com/ps/start.do?
p=GVRL&u=karlova&authCount=1
collection of electronical dictionaries and
encyklopedies
The Gale Encyclopedia of Cancer
The Gale Encyclopedia of Genetic Disorders
The Gale Encyclopedia of Mental Disorders
The Gale Encyclopedia of Surgery
http://www.elsevier-etextbooks.com/bookshelf
After signing up and making your own account
you can get better options for use of the text.
http://bi.cuni.cz/eknihy/index.php?lang=en
Electronical fund of Charles University
By Daniel Burkus, 1st year GM
25
24
26
Prodloužení výpůjčky
Občas se stane, že se člověk trochu moc učí nebo
třeba hodně kalí a nebo je prostě líná kůže a vypůjčenou
knihu “nestíhá” vrátit v termínu. Nevadí. Není-li zamluvena,
může si lhůtu z pohodlí domova jednou prodloužit.
Postup:
 http://ckis.cuni.cz
 Je nutné se v katalogu přihlásit – v horní liště
„Přihlášení“
 V sekci “Vaše konto” klikněte na “Výpůjčky”
 Označte titul, který chcete prodloužit a vpravo nahoře
klikněte na “Prodloužit vybrané”
 Et Voilá!
Všichni máme doma notebook či PC, trávíme na
nich denně kopu času, nosíme je s sebou téměř všude, internet je pro nás jako vzduch, ovšem většina z nás ani neví,
jak si díky tomu ulehčit studia. Pojďme se podívat, co se dá
přes počítač dokázat v naší knihovně. Tak zaprvé – knihovna má vlastní elektronický informační fond vytvořený bibliografickými a fulltextovými databázemi a dalšími elektronicky
publikovatelnými radostmi a zadruhé – vy se k němu samozřejmě můžete dostat asi odkudkoliv.
Jak se připojit z domu? EZproxy
Zamluvení výpůjčky
EZproxy server je knihovnická aplikace
provozovaná Ústavem výpočetní techniky UK, která stojí
mezi univerzitními systémy a servery českých i zahraničních
dodavatelů a producentů elektronických informačních
zdrojů. Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních
zdrojů, jako z počítačových pracoven na Univerzitě Karlově.
https://login.onelog3.ruk.cuni.cz/login
A je to tu. Praporkáč. Z čeho se učit? Jasně – fotografický anatomický atlas od Yokochiho. Začíná boj. Proč se
ale zrovna Ty musíš honit do knihovny každý den, zda tam
kniha je, když si to můžeš doma zarezervovat a být v klidu?
Postup:
 http://ckis.cuni.cz
 Je nutné se v katalogu přihlásit – v horní liště
„Přihlášení“ (stejné údaje jako všude jinde v systému)
*
 V katalogu si najít
požadovaný titul
 Otevřít si jednotky (exempláře)
„Lékařská fakulta
v HK“
 Kliknout na
„Požadavek“. Lze
nastavit dobu zájmu o
výpůjčku. Potvrdit
OK.
Pozn. : Knihy se statusem „Běžná v.I“ Vypůjčeno do „Na místě“ nelze zarezervovat, protože kniha
je v knihovně a lze si ji vypůjčit
On-line knihy
Jedeš domů a táhneš 50kg knih? Na co?





Jakmile se požadovaná kniha vrátí do knihovny, přijde emailem upozornění, že kniha je pro uživatele připravena.
Proto je nutné mít uvedený v systému platný e-mail. Lze
ho zkontrolovat a změnit i v internetovém katalogu – odkaz
„Čtenář“, „Aktualizujte adresy“.

* Může se stát, že zapomenete heslo. Zde si jej můžete
nastavit nové. https://ldap.cuni.cz/reset.php


26
http://site.ebrary.com/lib/cuni/home.action
je kolekce asi 50 000 odborných e-knih z různých
oborů.
http://ebooks.thieme.com/catalog/show/all
je kolekce 52 elektronických medicínských knih.
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?
T=JS&MODE=ovid&NEWS=n&PAGE=main&D=baov
Devita, Hellman & Rosenberg's Cancer: Principles
& Practice of Oncology
Oxford Textbook of Medicine
Oxford Textbook of Surgery
Schiff's Diseases of the Liver
http://www.springerlink.com/medicine/books
kolekce specializovaných monografií a encyklopedií.
http://www.accessmedicine.com/resourceToc.aspx?
resourceID=4
elektronická verze 17. vydání knihy Harrison´s
Principles of Internal Medicine
http://go.galegroup.com/ps/start.do?
p=GVRL&u=karlova&authCount=1
kolekce elektronických slovníků a encyklopedií.
The Gale Encyclopedia of Cancer
The Gale Encyclopedia of Genetic Disorders
The Gale Encyclopedia of Mental Disorders
The Gale Encyclopedia of Surgery
http://www.elsevier-etextbooks.com/bookshelf
Po použití funkce Login, dále Sign Up a vytvoření
vlastní registrace je možné získat rozšířené
možnosti pro práci s textem.
http://bi.cuni.cz/eknihy/?lang=cs
Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy
Daniel Burkus, 1st year GM.
25
27
Co s volným časem, kdyţ se něco podobného, nečekaného
přihodí medikovi? Prolezli jsme Hradec Králové osobně i na
internetu, ptali se studentů na jejich zkušenosti, abychom
vám mohli nabídnout několik tipů. Vţdyť není pouze
školou člověk ţiv!
KNIHOMOL
http://www.uknihomola.cz/index.php
Knihomola se těţko na Velkém Náměstí hledá. Stojíte-li
zády k Bílé věţi, tuto sympatickou hospůdku naleznete po
pravé straně kousek před Malým Náměstím. Na jeho místě
se kdysi nacházelo jedno z prvních hradeckých
knihkupectví, odtud tedy jeho název. Knihy různého stáří
tam na policích leţí i dnes. Zajímavý je také starší klavír,
ke kterému smíte usednout a nechat si na něj naservírovat
tamní dobroty v případě, ţe počet hostů výrazně převyšuje
počet stolů. A o klienty zde opravdu nemají nouzi,
knihomolská atmosféra je totiţ naprosto jedinečná. Kromě
snídaní za desetikačku, chytných toustů či výborných
poledních menu vám naservírují smaţené dinosaury, po
kterých se budete olizovat ještě měsíc! A za velmi
rozumné ceny nalévají například kapitána s CocaColou.
U DVORA
http://www.udvorahk.cz/index.html
Studenty opěvovaný hostinec U Dvora servíruje velké
porce za příznivé ceny. Vaří polévky, vegetariánské
pokrmy i masa všeho druhu, hotovky i jídla na
objednávku, která naprosto uspokojí vaše chuťové
pohárky a hladová bříška.
LEVEL MUSIC CLUB
Opíjet se můţete střídavě u dvou barů, důstojný
taneční prostor vám umoţní předvést ty nejfikanější
taneční kousky, pro odreagování na vás čeká stolní
fotbálek, Nintendo Wii a nebo klipy promítané na dvou
LCD televizích.
EVENT MUSIC BAR
http://www.facebook.com/eventmusicbar
Event Music Bar stojí v Malšovicích na Úprkově, z kolejí
se vydáte doprava a pak pořád rovně, podejít most a
za ním pak vpravo spatříte cíl! Hudební klub se
zaměřuje na hip hop a rockovou hudbu.
BÍLÁ VĚŢ
Renesanční Bílá věţ se tyčí do výše 72m a nabízí
pohled na celý Hradec Králové, vrcholky Krkonoš i
Orlických hor. Roku 1509 byl do jejího čtvrtého patra
zavěšen zvon Augustin, tedy třetí největší zvon v České
republice. Aţ do konce prosince si nahoru pro
nezapomenutelný záţitek z výhledu můţete vylézt mezi
9-12 hodinou, pak mezi 13-17 hodinou vţdy o víkendu.
1.12.2012 se od 20 do 24 hodin uskuteční noční
prohlídka.
KLICPEROVO DIVADLO
Bylo nás pět – Všichni víme, o koho se jedná, mluví-li
se o Péťovi Bajzovi, Tondovi Bejvalovi, Čeňkovi
Jirsákovi, Edovi Kemlinkovi a Zilvarovi z chudobince!
Pro ty, kteří mluví česky a kteří doposud neměli tu čest
číst či sledovat v televizním podání humoristický román
Karla Poláčka o pěti hoších a jejich dobrodruţstvích,
světě dospělých viděným dětskýma očima, organizuje
Klicperovo divadlo novou dramatizaci.
22.12. (17:30) – Hlavní scéna
SOPTÍK, PESTÍK A SKEPTIK - Tradiční gejzír
improvizací JAROSLAVA
DUŠKA za
doprovodu
skvělých muzikantů Zdeňka Konopáska a Pjér la
Šé´ze.
15.12. (19:00) – Hlavní scéna
http://www.facebook.com/LEVEL.HK
Level Music Club je oficiálním klubem Studentské unie
UHK, své legendární párty zde pořádá například IFMSA
HK. Nachází se v ulici Úzké na Velkém Náměstí, tedy
kousek od fakulty a i z kolejí se sem po vlastních
dostanete do půl hodiny. Při plném obsazení taxi vás
odvoz od kolejí a zpět bude stát pouze
SWINGOVÉ VÁNOCE - Koncert JH Big Bandu
HradecKrálové.
Jako host vystoupí Felix Slováček.
16.12. (19:30) – Hlavní scéna
10 Kč! (taxi na tel. číslech 721 000 300, 776 848 095)
27
26
28
kompletní program na http://www.klicperovodivadlo.cz/
program1.htm.
FILHARMONIE
INFLAGRANTI a JOSEF VOJTEK – String trio of girls
INFLAGRANTI and a singer JOSEF VOJTEK from Kabát
group. Celý koncert bude laděný do předvánoční
atmosféry. Zazní písně jak z repertoáru Inflagranti
(klasiky, rocku i popu v instrumentálních úpravách) pro
smyčcové nástroje, tak z repertoáru Pepy Vojtka.
03.12.2012 – 19:00 Sál Filharmonie Hradec Králové –
350 Kč
Česká mše vánoční
Filharmonie Hradec Králové
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové , Lenka Lipenská
sbormistryně
Smíšený sbor Jitro, Jiří Skopal sbormistr
Andreas Sebastian Weiser dirigent
18.12.2012 19:30, Sál filharmonie HK, 100-180 Kč
GABRIELA DEMETEROVÁ – J.S. BACH, HOUSLE
Houslistka Gabriela Demeterová spolu s Filharmonií Hradec
Králové zahrají díla Johanna Sebastiana Bacha: Braniborský
koncert č. 3 G dur, Houslový koncert E dur, Braniborský koncert
č. 4 G dur, Braniborský koncert č. 5 D dur.
22.11.2012, 19:30, koncertní síň FHK, 100-330 Kč
HRADIŠŤAN - tradiční vánoční koncert cimbálové
muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
13.12.2012 – 19:00 Sál filharmonie HK, 150 – 280 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT - Slavnostní koncert k 90. výročí
zaloţení Smíšeného pěveckého sboru Smetana Hradec
Králové
Antonio Vivaldi
Magnificat g moll RV 610
Jakub Jan Ryba
VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční vánoční trhy, kde naleznete inspiraci na vánoční dárky,
se konají 15. - 20.prosince na Masarykově náměstí.
SWING AND DIXIELAND
Hradecká jazzová skupina Art Jazz Band Hradec Králové vystoupí
v Hostinci U Jelena v sobotu 15.12.2012, ve vinárně hotelu U
Královny Elišky 28.12.2012 .
Barbora Zbrankova, 2nd year GM
28
27
29
How to fill your free time (if that ever happens to a medical
student)? We were snooping around the town, looking for
informations on the internet, asking students about their
experiences so that we could create a list of top tips for
you. Because all work and no play makes Jack a dull boy!
kousky, pro odreagování na vás čeká stolní fotbálek,
Nintendo Wii a nebo klipy promítané na dvou LCD
televizích.
EVENT MUSIC BAR
http://www.facebook.com/eventmusicbar
KNIHOMOL (BIBLIOPHILE)
Event Music Bar is located in Malšovice on Úprkova
street. If the hall of residence is behind your back, you
turn right and then go straight,as you are passing the
bridge,you‟ll see the building on the right. This music
club is dedicated to hip hop and rock music.
http://www.uknihomola.cz/index.php
Knihomol is hard to find on Velké Náměstí in old town. If
you‟re standing with The White Tower behind you, you can
see this pleasant pub on the right, few steps from Malé
Náměstí. There used to be one of the first bookstores in
Hradec Králové, which is why it‟s called Knihomol.
Nowadays there are still books of varying age laid on the
bookshelves. An old piano is interesting as well, you can
seat behind it and they‟ll serve you delicious food on the
piano, in case there are not enough tables for all their
clients.
BÍLÁ VĚŢ, THE WHITE TOWER
Bílá věţ, The White Tower is 72m tall and offers you a
panoramic view of Hradec Králové, including its
surroundings, the peaks of Krkonoše and Orlické hory.
In 1509, the Augustin bell was placed (the third biggest
bell in Czech republic) on its fourth floor.
As for the atmosphere in Knihomol, it is very congenial
and unique.Tthis place is often full of customers. Besides
breakfast for 10 CZK, yummy toasts and tasty lunch menu,
you can have fried dinosaurs, but due to its delicious taste
you‟ll be licking your lips for weeks. And as for the captain
and coke, it‟s sold at very reasonable price.
Till the end of December, you can climb up the tower
to get an unforgettable experience between 9AM-12PM,
then between 1PM-5PM during weekends.
There are also night visits availble on the 1st of
December 2012 from 8PM to 12AM.
KLICPEROVO DIVADLO
U DVORA
Bylo nás pět – We all know Péťa Bajza, Tonda Bejval,
Čeněk Jirsák, Eda Kemlink and Zilvar from poorhouse!
For those who understand czech and who have not yet
had the privilege of reading or watching on TV a
realization of this humoristic novel by Karel Poláček
about five boys, their adventures and the world of
adults seen with children‟s eyes, Klicperovo divadlo is
organizing a new dramatization.
http://www.udvorahk.cz/index.html
In this restaurant glorified by students, there are good
prices for huge portions of food. They cook soups,
vegetarian meals, all kinds of meat that will entirely satisfy
your taste buds and rumbling bellies.
LEVEL MUSIC CLUB
22.12. (17:30) – Hlavní scéna
http://www.facebook.com/LEVEL.HK
Level Music Club is the official club of Student Union of HK,
its legendary parties take place there, and some are
organized by IFMSA HK. It‟s located on Úzká street on
Velké Náměstí, thus near the faculty and even from the hall
of residence you can get there in 30 minutes maximum by
foot. And if you manage to fill a cab, you pay only 10 CZK
to get from the student residence to the club and back.
SOPTÍK, PESTÍK A SKEPTIK – Traditional geyser of
improvisation by JAROSLAV DUŠEK accompanied by
great musicians Zdeněk Konopásek and Pjér la
Šé´z.
Opíjet se můţete střídavě u dvou barů, důstojný taneční
prostor vám umoţní předvést ty nejfikanější taneční
SWINGOVÉ VÁNOCE – Concert by JH Big Band
Hradec
Králové.
Felix Slováček appears on the stage as a guest.
15.12. (19:00) – Hlavní scéna
16.12. (19:30) – Hlavní scéna
29
28
30
FILHARMONIE
Filharmonie Hradec Králové
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové , Lenka
Lipenská, choir leader
Smíšený sbor Jitro, Jiří Skopal, choir leader
Andreas Sebastian Weiser, conductor
INFLAGRANTI a JOSEF VOJTEK – String trio
INFLAGRANTI and Josef Vojtek from band Kabát. The
whole performance is going to be a christmas concert.
You„ll be hearing songs by Inflagranti (classics, rock and
pop adapted for string) and Pepa Vojtek‟s own songs.
18.12.2012 19:30, Sál filharmonie HK, 100-180 CZK
03.12.2012 – 19:00 Sál Filharmonie Hradec Králové –
350 CZK.
GABRIELA DEMETEROVÁ – J.S. BACH, HOUSLE
Violinist Gabriela Demeterová together with Filharmonie
Hradec Králové will play Johann Sebastian Bach’s
pieces of work: Brandenburg concerto n°3 G dur, Violin
concerto E dur, Brandenburg concerto n°4 G dur,
Brandenburg concerto n°5 D dur.
HRADIŠŤAN – Traditional concert of cymbalo music
group Hradišťan with Jiří Pavlica leading.
13.12.2012 – 19:00 Sál filharmonie HK, 150 – 280 CZK
22.11.2012, 19:30, koncertní síň FHK, 100-330 CZK
VÁNOČNÍ KONCERT – Ceremonial Concert to honour
the 90th anniversary of founding mixed choir Smíšeného
pěveckého sboru Smetana Hradec Králové: Antonio
Vivaldi, Magnificat g moll RV 610, Jakub Jan Ryba Česká mše vánoční.
Barbora Zbrankova, 2nd year GM
30
29
Kam na jídlo? Kam na pivo?
My Češi jsme národ háklivý na dvě naprosto
prosté věci. Ano chutné, samozřejmě nejlépe pořádně
nezdravé jídlo a zlatavé, dobře vychlazené pivo. Chtěl
bych se tedy zaměřit v tomto článku na místa, která
můţeme v Hradci navštívit jak z důvodu delikátní
ţranice, tak v případě silného nutkání popít zlatavý
mok. Zda mám zkušenosti k hodnocení takových míst?
Myslím, ţe za čtyři roky studia uţ jsem nějakou tu
hospodu a restauraci navštívil a rád bych se podělil o
záţitky. A zda jsou hodnocení pravdivá? Přesvědčte se
sami!
31
Hlavní chody: Roštěná s domácími americkými
bramborami. Musím uznat, ţe tak výbornou roštěnou
jsem dlouho neměl. Dobře se ţvýkala a byla úţasně
vychucená. Pravé jídlo pro opravdové chlapy. Americké
brambory velikosti dětské pěsti byly téţ velice dobré,
dozlatova upečené. Jediný problém byl, ţe bych si dal
ještě.
Gnocchi se smetanovým špenátem a kuřecím masem.
Typicky české přidání smetany do italské kuchyně mi
vadí. Nic naplat chuťově bylo jídlo vyváţené snad jen
trochu slanější a na tak lehkou italskou kuchyni
poněkud těţší.
Kam na jídlo?
Dezert: Domácí čokoládový muffin. Lehký, dobře
upečený. Perfektní sladká tečka.
Restaurace Atlanta
Mascarpone
s višňovou
omáčkou. Ocenil bych něco
jiného neţ jen šlehačku
z bakelitu, ale kouzlo višní
v omáčce bylo neodolatelné.
Masarykovo náměstí (roh ulic
Havlíčkova a Švehlova)
Restaurace Atlanta mně osobně
vţdy evokovala dvě věci: nám
všeobecně známé kuřecí prso
s broskví
zapečené
sýrem
(většinou se toto jídlo jmenovalo
medailonky Atlanta či hodně
podobně) a Letní olympijské hry
konané v roce 1996. Naštěstí venkovní vzhled podniku
nabízí vývěsku, kde na pozadí dominuje panorama
zmiňovaného města a ne oblíbená jídelní pochoutka.
Celkově je restaurace příjemně zařízená. Zvláště
dlouhý bar a vyvýšené sezení některých stolů jsou
zajímavé aspekty interiéru. Bohuţel jsou vnitřní
prostory kuřácké vyjma obědů. V létě je Atlanta
doplněna o velice povedenou zahrádku. Obsluha vás
přivítá, stůl si však vyberete sami. Dosti mě překvapilo,
ţe ačkoliv jsem byl v restauraci několikrát, nikdy
obsluha neobjednává pití, kdyţ donese jídelní lístek,
ale zpravidla aţ při objednání jídla, coţ mně osobně
nevyhovuje.
Tak si to shrneme. Celkově
je Atlanta podnikem kam si
určitě zajděte na sezónní
akce a příjemnou večeři
s kamarádem
aţ
vás
přepadne hlad (porce jsou opravdu veliké). Plus pro
restauraci je také více druhů piv a velice dobrá káva.
Nabízejí zde i TOČENÝ RADLER (konkrétně
Staropramen Lemon), takţe i pro slečny to můţe být
vítané vytrţení ze stereotypu. Závěrem snad jen to, ţe
po několika návštěvách jsem nikdy nebyl nespokojen
s kvalitou jídla, které bylo navíc vţdy připraveno včas.
Kam na pivo?
Pivnice Danup
roh ulic Rokycanova a Československé armády
Co se týká jídelního lístku, doporučoval bych k pročtení
hlavně první stránku, kde se nachází upoutávka na
různé akce světových kuchyní. Stálý jídelní lístek je
docela objemný a je těţké si vybrat, avšak dámy
zaujme široký výběr dezertů a salátů.
Pivnice Danup jiţ dlouho hostí naše časté dýchánky, a
proto se zblízka podíváme právě na tuto milou
hospodu, leţící kousek od historického centra Hradce.
Pravda, první dojem není zrovna nejvábnější, ale co
byste taky po pořádné pivnici chtěli. Vydáme se po
schodech do lůna sklepního prostoru. Uvítají vás zděné
stěny a v centru hospody dlouhý bar.
Předkrm: Klasická česká polévka Kulajda. Pěkně
vypadající i chutná. Ocenil bych trochu kyselejší.
31
30
Místo je to prostorné, pro uzavřené
sMísto polečnosti můţe být příjemná
přítomnost tří separátních prostor.
Nevýhodou je, ţe restaurace je
kuřácká, i kdyţ v saloncích se kouřit
nesmí. Obsluha je hodně o náladě.
Z mé zkušenosti jsou většinou číšníci
pohotovější,
neţ jejich ţenské
protějšky. Ale nemůţu říct, ţe by
někdy byla nepříjemná, ba dokonce
s námi nejednala podle zákona o
hostovi. Pro milovníky piva je tato
hradecká krčma přímo poţehnáním.
Co týden se zde obměňuje pivní
lístek. Tím pádem si můţete být jistí,
ţe vţdy bude moţno
ochutnat něco nového,
neotřelého, dokonce i okusit něco pivní exotiky. Jelikoţ
my Češi jsme národem sice pivním, ale ortodoxně hltáme
pivo světlé se sladem ječným, je proto příjemné okusit i
piva pšeničná, tmavá, spodně kvašená či poslední dobou
stále oblíbenější piva vysokovoltáţní takzvané „ničitele“.
Ceny jsou, co piva týče, trochu vyšší, avšak kdo by si
nepřiplatil za dobroty, jako
32
jsou Rampušák, Starý Rohozec,
Chýňské polotmavé a dál bych
mohl jmenovat aţ do zítra. Na
tomto podniku se mi velice líbí, ţe
kaţdý týden můţete okusit něco
nového, a to je v kaţdodenní
strasti medika velice důleţité.
Abychom se dobrali závěru.
Danup je příjemná hospoda
nedaleko centra, kde rozhodně
doporučuji zajít na pivo a něco na
zub (pivní sortiment je také
celkem bohatý). Přínosné je čas
od času kouknout na Slevín.cz,
kde bývají slevy na danupské pochoutky. Je moţná
trapné pět slova chvály pořád dokola, ale Danup je
místem, které mě (a to musím zaklepat) nikdy
nezklame.
Matej Kasal, 3rd year GM
32
31
33
Do you think research is
boring? Think again !
Why shall we participate in voluntary scientific activities?
My voluntary scientific activities started in 2nd
year at the department of Anatomy.
Me and my colleagues had the opportunity to
perform dissections in any areas of the human
body of our interests.
It was a good choise from the beginning because
the anatomy of the human body is quite a large
field of study and one year,in my opinion is not
enough.
One year later I moved to the department of
Histology and embryology. I was interested in
histology because I wanted to find out more about
stem cells. Fortunately I got a chance to be
involved in a research topic
about the subependymal
zone and the striatum, in a
rat model of Huntington
disease that was focused
on neural stem cells.
Thanks to the other
subjects I had during the
course of my medical
studies, my knowledge of that topic broadens
considerably.
I became interested in pathology later on, so I
went to the department of Pathology in which I
joined the research team working on the thyroid
gland. The results of that research are being
prepared for publication.
As we got more into the clinical disciplines I also
became interested in clinical research.Therefore, I
joined a research team at the department of
Anestesiology, resuscitation and intensive
medicine.
You can share your experiences with other scientists
from around the world.
Moreover, a research activity gives you a
wonderful opportunity to meet top scientists, to get
to know their personal opinions and ideas and maybe
one day, get involved in
publication. Of course it
depends on your
mentor! I have had only
positive experiences so
far.
In our faculty,if you
want to do research,
with regular scientists
working on different projects, there are plenty of
opportunities!
It is not always easy. You need to put your time and
effort. In other words, you must be dedicated to your
project. Just imagine that after school, lectures and
seminars you have to go to a laboratory and spend
one or two extra hours there, (could be even more if
you are keen to do it). „„The more you give away the
more you receive and everything you invest in
yourself will return back.
A good scientist must publish some results. The best
way to do so is to attend the students„ scientific
conference which takes place once a year, in Spring.
You learn how to present your data, how to react
during disscusion or how to prepare a poster.
Eventually you will be able to publish your data in a
scientific magazine. However, it usually requires more
experience and more time to know sufficiently more
about the matter.
In my opinion the scientific voluntary activity is the
Why do I recommend students to do some
best way to see what it is like to be a scientist,
research? Well, it depends on your abilities, values without any risk of failures. Also it is a great way to
and personal characteristics.If you want to know
meet new interesting people and learn from them.
more and go deeper in a specific field research is
One day your employer will see in your CV that you
the best way to realize your wish. Research by
have some experience in the scientific work and know
itself is quite catchy. Once you get involved and
for certain that you can offer something more than a
understand what happens in a particular topic,
master degree.
you will be able to get more information through
David Astapenko, 6th year GM
scientific papers and on-line databases.
33
32
34
Have you ever heard
about this syndrome?
Alice in Wonderland syndrome
Alice in Wonderland syndrome (AIWS) or Todds syndrome, named after the British psychiatrist John Todd in 1955,
is a psychopathological condition in which the individual may
experience a variety of paroxysmal body image disturbances
affecting the experience of the size, mass, shape of the body or
its position in space. It also occurs with depersonalization, derealization, visual illusions and disorders of the time perception.
What does this mean?
Well, imagine that you‟re in a room; the door knob appears to be the size of the door itself. The flat floor appears to
slope upwards and then drop off entirely. The walls seem to
close in one moment, and move outwards to the horizon the
next. Chairs and tables seem to float
to the ceiling and spin like tops in midair. Visual perception is so altered that
you begin to lose your grasp of the
reality.
Just as the little girl in the Lewis Carroll classic Alice's Adventures in Wonderland (1865), one doesn‟t know
what is real and what isn‟t.
Incidence

Some people experience strong hallucinations; they may
visualize things that aren‟t there and may also get the
wrong impression about certain situations and events.

Also, as the visual perception gets warped, so does he
auditory and tactile peception.
What causes Alice in Wonderland Syndrome?
We now know that AWS can occur as a symptom of
migraine, epilepsy, acute fever (febrile states), schizophrenia,
Epstein-Barr viral infection, infectious mononucleosis
(glandular fever), or as a result of ingesting hallucinogenic
drugs such as LSD and marijuana.
Previously, neurological manifestations of AWS were
usually ascribed to the damage of the brain's parietal lobe
(located at the top and towards the
rear of the brain).
Whatever the cause, the
distortions can recur several times
a day and can last from a few
minutes to a few weeks.
Understandably, the sufferer can
become alarmed, frightened, and
even panic-stricken. Fortunately,
treatment is straight-forward and
with excellent prognosis.
It is unknown how many people suffer from AWS. Drs Evans and
Rolak report on two cases of AWS: A
31-year-old woman with a 10 year history of mild migraines and a 27-year-old woman who has experienced AWS symptoms about twice a week since the age of 12.
They noted with subtle humour in the June 2004 Headache,
"rare migraineurs have strange symptoms where the diagnosis
may be lurking just down the rabbit hole". With AWS, as Alice
might say, things are indeed "curiouser and couriouser".
How to Treat Alice in
Wonderland Syndrome?
Alice in Wonderland
Syndrome has no proven, effective
treatment, but treatment programs for the probable causes of
the condition are employed to bring about relief.
Signs and Symptoms of Alice in Wonderland Syndrome


The trademark symptom of Alice in Wonderland Syndrome
is migraine.


The individual loses the sense of time. For him, time seems
to pass either at a snail's pace, or too swiftly.

Another most significant symptom of the Alice in Wonderland Syndrome is that the patient perceives the sizes of various other objects inaccurately. Altered body image- is the
foremost symptom of the Alice in Wonderland Syndrome,
where the individual observes sizes of parts of the body
wrongly. More often than not, the head and hands seem
disproportionate; and in general, the person perceives
growth of various parts rather than a reduction in their size.
(superman in the picture).


In general, the treatment plan consists of giving migraine
prophylaxis, (anticonvulsants, anti-depressants, calcium
channel blockers and beta blockers). Following a
migraine, diet regimen affords immense relief too.
Chronic cases of Alice in Wonderland Syndrome are quite
untreatable and must wear out, eventually.
A person suffering from the disorder may have
distortions / hallucinations several times during the day,
and the manifestations may take some time to subside.
Justly, the individual may get terrified, anxious and panicstricken. These manifestations are not detrimental or
dangerous, and in all likelihood will fade over a period of
time. Rest is the most optimal treatment.
Doctors advocate joining support or discussion groups;
they help you comprehend your problem.
Illustration of macrosomatognosia with sensation of
enlargement of the eye in Superman1.
http://www.migraine-aura.org/content/e27891/e27265/
e26585/e43013/index_en.html
Amardass Dhami, 4th year GM
34
33
35
I sat down with a foreign student studying in the Czech program, in the 5th year GM, to find out how
their program is actually different from ours. The following is what I collected from our discussion.

The Language: He did a Czech language course for one year. During the same year, he
prepared for the entrance exam for different faculties.

The Entrance exam: Consisted of 20 questions in Physics, Chemistry, Biology,
Somatology (anatomy)
This faculty alone has over 1000 applicants. Around 150 Places were available.

His choice of the faculty: He mentioned that the entrance exam for this faculty was
actually the most difficult. He was therefore convinced that it was because of the higher
quality of teaching.

His first year in medical school: ‘’Terrible’’. Mainly due to the language barrier.
However Czech students study medical English in 3rd year.

Final exam: They usually have more questions at most final exams, than their colleagues
from the English program.
Study in the Czech Program:
Advantages: Save you a lot of money
Easier communication with the patients.
Disadvantages: It requires you to take one year out to study the language.
More final exam questions to study for.
Anne, 4th year GM
35
34
36
Wanna know who is behind the beautiful logo of the HK
Chronicle?
It is our pleasure to introduce you to: Daniela Sardar
What you need to know:
- She is Czech.
- She works as an Arts and English teacher in secondary school (ages 10-15)
- She usually starts at 8 am and ends at 2pm on a typical day.
- Her interest in design started with drawing, when she was still a kid
- She went to Arts School, then she studied Arts at the University (including drawing,
Painting, sculpture, etc…) and later she studied digital arts and computer design.
- She prefers computer design (because it‟s more practical)
- She takes it as a hobby and does most of the designs at home.
How did she start?
She started designing invitation cards for her friend‟s wedding. She also did some
illustrations for a monthly magazine over a period of one year…
What kind of skills do you need to be good at
computer design?
Time, patience, good eyes…and of course practice.
What can she do for us?
Posters, design for webpages (but she can’t program
the webpage!), logos, Photoshop, greeting cards,
business cards, invitation cards, etc…
Prices are negotiable (definitively cheaper than most
graphic agencies).
Contacts: email: [email protected]
Facebook: Daniela Sardar
Daniela Sardar
By Anne, 4th year GM
36
35
37
A simple recipe
straight from Japan !
Tuna Onigiri
Ingredients for Tuna Mayo Onigiri
Rice (short/ round grained)
(canned)
seeds
Salt
Mayonnaise
3. Your rice is ready, when it is sticky. Then, add a
Tuna
Black /white sesame
Sushi vinegar
Nori
small amount of Sushi vinegar and a little salt (it always depends on your taste and on the amount of
rice, so begin with a little and add some more if you
think it needs more salt) and mix carefully. Let the rice
in open air for some time.
4. To assemble „‟onigiri‟‟, you can either use an onigiri
mold, or take a small bowl and lay a sheet of good
grade plastic wrap on top. Spoon some sushi rice into
the mold, filling about half or 1/4 of the cup into the
bowl. Using your fingers, try to flatten it out a bit and
then add one tablespoon of your filling.
1. Wash the rice thoroughly until the water is clear.
This step removes excess starch so your rice doesn‟t
turn into nasty glutinous slop. Then cook the rice with
a rice cooker or in a pan. While waiting for the rice to
be done, start with the „‟Tunamayo‟‟ filling.
2. Drain the canned tuna well and scramble it along
with some mayonnaise in a bowl. The amount of mayonnaise you use is basically completely up to you and
to your taste. However, the texture should become
flaky and creamy. You can use any mayonnaise you
like, but if you have the chance to get a Japanese
mayo, use the original! There‟s definitively a difference
in the flavour. Add some Wasabi (powdered or out of
the tube) if you want. I love it and I think it gives an
exciting touch to the meal.
5. Spoon in more rice to cover the filling or to fill the
mold. Use the second piece of the mold to press down
and finish the form. When using the plastic wrap
method, pick up the edges of the plastic wrap and
bring them together and twist so that you form a ball
of onigiri. Using the plastic wrap to contain the onigiri,
push and shape the ball till it resembles a triangle. Remember the filling orientation and try to shape your
triangle parallel to the filling layer so your filling
doesn‟t pop out. You can sprinkle some sesame seeds
on both sides of the onigiri ( white sesame seeds
should be stir-fried with a little oil beforehand.)
6. Voila! You can eat them with a „‟nori‟‟ wrapped
around, or keep them in a refrigerator for the next
day.
Agnes Ling, 4th year GM.
37
36
38
As I have stated above, this is not the only way that a
crisis
is expressed. Simply check the history! Do you
Greek crisis?... I don’t think so!
think that Hitler, Mussolini or any other leader running a
war were just insane? Well, maybe yes just a little bit,
but mostly they were imperialists. And the history is
repeated with many examples, the most recent being
Israel‟s attacks to Palestine, this is still a crisis!
But let‟s focus on the famous Greek debt! I will tell
you something, this is not my debt. It is not even the
debt of my fellow countrymen. Do you think that we are
Do you think the financial crisis is only just lazy people that spend our salaries on expensive
in Greece? Do you think that the word „‟crisis‟‟ holidays and comforts? No we are not! And the best way
to prove it is to check the statistics. We are working
is defined only as an economic disaster? Do
you think that the Greek people are the ones more than any other European citizens that probably own
less money. The so called „‟Greek debt‟‟ is the debt of the
responsible for that huge debt? Do you think
that my country will be ever able to pay back Greek government, created by corruption and by
investment of huge amounts of money that supply the
the money lent by the “kind” International
Monetary Fund, with unbearable interests that richest business classes in Greece.
are not imposed to any other country? Do you What has been happening in Greece for the last two
think the only thing I want is that my country years, you know it:Greek people are asked to pay back
overcomes the crisis?
this debt by reducing salaries and pension to ridiculous
amounts, are obliged to pay huge taxes for any „‟animate
The answer to all of the above is NO!
and inanimate subjects‟‟ and have to contribute
The whole story starts with the most
additionally by „‟personal offer‟‟ to the debt, by paying
dominant political system in the world that is
huge amounts that are added to the energy bills. If you
capitalism. This “monster” eats only one type don‟t pay, you don‟t have energy at your home. In the
of food that keeps it alive: capital. But the
last two years we have had more than 2000 suicides and
same type of food in huge amounts can kill it, a dramatic increase of criminality…crisis!
and this is exactly the case.
And because the available space is a bit limited I will tell
you just one more thing. Do you think that my wish as a
Market is oversaturated by capital which
means that capital must be destroyed, as the Greek and as a human being is just that my country
survives the crisis? NO, it‟s not. Simply because in this
monster is bulimic and as long as the food is
f*** system there is no way to escape, crisis will come
available, it will just keep on eating. The
back even if we push it away for a while. My problem
result: the crisis: Greek, Spanish, Italian and
guys is that I don‟t want to live in a political system,
so on..
based on social structures in which an human being can
As I have stated above, this is not the only
be exploited by another, in which rich people control the
way that a crisis is expressed. Simply check
the history! Do you think that Hitler, Mussolini poor that are working day and night to receive s***.
or any other leader running a war were just
insane? Well, maybe yes just a little bit, but
mostly they were imperialists. And the history
is repeated with many examples, the most
recent being Israel‟s attacks to Palestine, this
is still a crisis!
I want to go on and leave this world behind me. I
want to build a new world that will have enough air for
all of us. I don‟t expect any god, or goddess to save me.
Our lives are in our hands and our hands need to hold
each other in order to go on, to make one step closer to
our freedom …
„‟You may say I am a dreamer, but I am not the only
one‟‟. I am an optimistist. A dream you dream alone is
only a dream, but a dream you dream together is
REALITY!
38
ILEKTRA, 4th year GM.
37
39
What do our phones have to do with the war in the Congo?
The democratic Republic of Congo, previously
known as Zaire is the second largest country in
Africa, situated at the
heart of the continent. It
is also one of the richest
in the world in natural
resources: wood, Oil,
endangered species such
as Chimpanzees, gorillas,
crocodiles.
The Situation is undeniably very complex. With
groups such as the FDLR
(Democratic forces for
the liberation of
Rwanda), the Mai Mai,
the Rwandan and
Ugandan government
and in the middle, the
congolese troops, it is
pretty difficult to actually
find
the
real
culprit
of
this
crisis.
Until recently, a
Minerals such as
rebel group called M23 has taken control of the small
Coltan,Gold,Tin,Tantalum,Tungsten,diamonds ,…
town of Goma, (where the Tantalum is being
Tin, Tantalum and Tungsten are commonly called extracted from the mines) and it shows no signs of
the 3T. If we include Gold, those minerals are key leaving the city, until the Congolese government has
elements of electronic products including cell
actually agreed to negotiations .They plan to
phones, personal computers, digital cameras, etc... progress further and seize other cities, including
Tantalum stores electricity in the phone (basically Kinshasa (the capital city), until the government is
your phone would be dead without it). Tungsten
overthrown .
makes sure your phone vibrates and Tin is used for
The war is escalating, 5 million of people have
the keyboard. Gold, for the wiring.
already lost their lives between 1997 and 2003, but
Tantalum is actually extracted from Coltan, a
technology doesn‟t care. Samsung galaxy s3, IPhone
dull black metallic stone. Congo alone is home to
4, and various branded tablets are increasingly
80% of the world’s Coltan reserves. And it is the
popular among the youngest generation and it surely
same Coltan that is actually at the center of the
keeps „‟getting better‟‟!
conflict going on in Eastern Congo, starting in a
small town called Goma, near the Rwandan
Let‟s just be more considerate the next time we buy
border.
a new phone.
Let‟s us be more aware that people are actually
Indeed, militias and other armed groups make
paying the price of our reckless consumption.
millions of dollars every year trading those
By Anne, 4th year GM.
minerals for guns and other military devices that
are used to get the war going, putting more
pressure on electronic companies that are in need
of more production, due to the increased demand http://www.youtube.com/watch?
v=kYqrflGpTRE&feature=BFa&list=PLC4FDC39F67466711
from consumers (us)! And the vicious cycle goes
http://www.enoughproject.org/conflict-minerals
on!!
http://www.enoughproject.org/publications/mine-mobile-phone
Most electronic companies used Tantalum on their
devices, from Apple to HP, Panasonic, Intel, IBM...
We, consumers are actually fuelling the violence in
that area: women get raped, children that are
actually as young as 10 are enslaved and forced to
work in the mines, militias keep on buying their
guns and entire communities are displaced.
http://en.wikipedia.org/wiki/Coltan#Production_and_supply
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1468772.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/
Democratic_Republic_of_the_Congo
http://edition.cnn.com/2012/11/21/world/africa/congo-rebels/
index.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20443052
39
38
40
Topic: Is doing the right thing, always the right thing to do?
Ioannis 2nd year GM : ‘’I will only be merciful in case of cheating. But other than that, no other situations!
Doing the right thing is doing the right thing!‟‟
Firdaus, 4th year GM: ‘’It depends on you…how do you define the right thing? ‘’
Ilektra 4th year GM: ‘’The right thing is something very subjective and is determined by the social situation
everytime. For this system, the right thing is not too still but for another maybe it is right. This is what I
believe, it depends on how the society is organized‟‟.
Amardass 4th year GM:
„‟I agree mainly with that. In some situations which are very special, I would back the law. For example, as
you know, we had the London riots and that was just chaos… I was reading the newspaper and one article
which makes me smile was one about a youth, like 21 years old, he came to comet* and stole a big plasma
screen TV, like 41 inches. His mum found out. And even though you would expect the mum to cover up for
him, she didn‟t. She did the right thing and she sent him to the police and she said he was an idiot! I had
an argument with someone else who said „‟oh the mother should have stood by the maternal bond and
covered for him…‟‟. But at the end of the day, the mother is doing the right thing! she set an example to
her son. This is not acceptable. So I should agree with what Ilektra said.‟‟
Collected by Anne, 4th year GM.
Wanna give your opinions too?
Tell us what you think at: http://hkchronicle.wordpress.com/debates/
*Comet: chain selling electronic goods in the UK
40
39
41
Ian Fleming's British fictional character James
Bond, a Double-O agent for the British
secret services has always been well known as a
charming man with memorable elements
such as his cars, watches, gadgets, guns
and women. 2012 celebrates the 50th
anniversary of James Bond films with the
release of the 23rd Bond film called 'Skyfall'
staring Daniel Craig in his third successful Bond film and Javier Bardem portraying the main antagonist
Raoul Silva. The film fell together beautifully expressing the real essence of Bond's struggles through
'Casino Royal', 'Quantum of Solace' and ‘'Skyfall' to produce the personality of strong mind, strong spirit
and without a conscience.
In Skyfall Daniel Craig portrays a James Bond who is experiencing a combination of
lassitude, boredom, depression and difficulty with what he's chosen to do for a living.
Bond's perspective of the job is clarified further when he meets and understands Raoul
Silvia's history, although this devitalized Bond still continues to serve the British secret
services in style and continues to leave the audience wanting more. Through this
milestone in James Bond's career, we see him mature and transform further towards the
Bond we know as 007, the agent with a licence to kill. Although the great changes we see
in the character of Bond, some things never change and one thing all Bond fans are
thankful for are Bond's most memorable possessions.
Once again in Skyfall returned one of Bond's best and most memorable possessions, an
old friend that appeared first in the bond films in 1964 and has been seen repeatedly
throughout the last 48 years. The silver Austin Martin DB5 not only returned in the film but
for the first time in 48 years since its first appearance in Goldfinger was shown to have its
ejector seat button in the gear stick and
firing bullets from the front two machine
guns. The
Austin Martin has been the most
memorable car in the series of
films and has appeared in
' G o l d fi n g e r ' , 'GoldenEye',
'Tomorrow Never Dies' and
'Skyfall'.
41
40
The Austin Martin DB5
42
was not the original car driven by
Bond in the book 'Goldfinger', but
an Austin Martin DB mark III, a
car designed specifically for
racing and is unlikely that Bond
would have driven.
The DB5 is a British car produced
by a private automobile
manufacturing company 'Austin Martin', between 1963 and 1965,
one of the David Brown series of Austin Martins of which 1,023 were made. After the
appearance of Austin Martin's DB5 in Goldfinger, the car was recognised as the perfect car
for Bond and his personality, which lead to him driving Austin Martin's DBS, the vantage
and the vanquish. Currently the original DB5 used in the the James Bond series with the
gadgets and three-way revolving front number plate showing 'GOLD FINGER', 'JB007' and
'BMT126A' is owned by Harry Yeaggy a car collector who purchased the car in October
2010 for £2.9million.
The James Bond series has never disappointed
the audience with the selection of cars, those
driven by Bond have ranged from small roadsters
such as the BMW Z8 or to ultra luxury cars such
as Ian Callum's AJ Gen III Jaguar XJ. The villains
in the Bond series were too remembered for the
cars they drove and the gadgets they had in their
cars. One of the best car chase scenes in the
Bond films was in 'Die another day'. During the
exciting chase across the frozen wastes of Iceland,
Bond drives an Austin Martin V12 Vanquish whilst
Zao the villain drives a Jaguar XJR, one of the few
times when the villain's car is on par
with Bond's. Zao takes the lead in his Jaguar, which is fitted with a host of different
weaponry. Other cars enhanced the villains' beauty, for example Xenia Onatopp looked stunning in
GoldenEye whilst driving her sporty red Ferrari 355, playing a game of cat and mouse with Bond through
the mountain roads in the south of France.
As we see James Bond mature into the character we have known him to be, from the amateur agent at
the start of 'Casino Royal', we notice there is going to be a new future to the films. The Bond films and
novels have not only offered the world's deadliest secret service agent, but also provided us with a
selection of amazing cars that have been imprinted as special or unique cars, that suit the persona for a
person with the licence to kill. The last 50 years have shown us amazing cars, car chases, crashes and
stunts, and it will be interesting to see which cars are used in the next film and whether the 48 year old
DB5 will return to the screens or not.
Aad , 4th year GM
42
41
43
We have made a collection of useful short sentences, just for you. Enjoy and memorize!
SHOPPING
NAKUPOVÁNÍ
How much is this?
Kolik to stojí?
Keep the difference, please.
Drobné si nechte.
I haven‟t got change.
Nemám drobné.
Can I have a plastic bag, please?
Chtěl/a bych tašku, prosím.
Are you in the queue?
Čekáte ve frontě?
TRAVEL
CESTOVÁNÍ
Where can I put my bag, please?
Kam si mohu uloţit své zavazadlo, prosím?
Do I have to pay?
Musím za to zaplatit?
Where is this (place,...)?
Kde je toto (místo,...)?
How can I get there?
Jak se tam dostanu?
I would like to go to...
Chtěl/a bych jít...
Can you show me on the map?
Mohl bys/ Mohl/I byste mi to ukázat na mapě?
CLUBBING
V KLUBU
Can I have a drink, please?
Mohu dostat něco k pití, prosím?
Where‟s the toilet?
Kde jsou záchody?
May I buy you a drink?
Mohu ti koupit něco k pití?
You have pretty eyes.
Máš pěkné oči.
Wanna dance with me?
Zatančíš si se mnou?
Leave me alone!
Nech mě být!
This gentleman is paying for everything.
Vše zaplatí tento pán.
ALONE AFTER DARK
SÁM/SAMA PO SETMĚNÍ
I‟ve got a wife and kids, don‟t do it!
Mám ţenu a děti, nedělejte to!
Call the police!
Zavolejte policii!
Help!
Pomoc!
43
42
44
Seul l‟ignorant se fache, le sage comprend- Hindu proverb
„‟only the fool gets angry, the wise understands‟‟
“The fool speaks, the wise man listens‟‟- African proverb
“Forgiveness is the holy medicine of the unhealed heart’’- Debbie FORD
“An eye for an eye, makes the whole world blind‟‟- GANDHI
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt
“Faith does not make things easy, it makes them possible.” - Anonymous
“When one door of happiness closes, another one opens; but often we look so long at the closed
door that we do not see the one which has been opened for us…
Helen Keller
“Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat – to je největší umění.” – Romain Rolland
By Anne, 4th Year GM
Aneta Matulikova, 4th year GM
44
43
45
Poems
Zbytečný
Jak modrý čtverec na zeleném poli,
jak známý herec, co zapomněl roli.
Jak omšelý kabát, co sežrali moli,
jak nebohý stařec, co ztratil holi.
Jak prázdná láhev od vylité koly,
jak starý havíř, co dokutal doly.
By Daniel Burkuš
Myšlenky kajícníka
Kajícníku, kaješ se nad věcmi z minula,
co staly se, když voda tiše si plynula.
Proč přemýšlíš nad dobou, která pominula,
dej bacha, aby Ti přítomnost v chaos nesplynula.
Kostelní zvon - devátá minula,
Tvá slova jsou ta tam, prostě... uplynula.
Svádíš teď uvnitř obrovský střet,
jediné co můžeš je koukat vpřed.
By Daniel Burkuš
Oči Adrianiny
Pohledem do nitra jsem ortel podepsal,
není tu záchrany, v nekonečnu se topím.
Tu uhrančivou hlubinu snad ďábel sám nadepsal,
podpis jsem učinil krvavým kopím.
Máchám rukama, volám „pomožte bezmocnému“,
v zrádném labyrintu jsem k zániku odsouzen.
Už podlamují se kolena, tak jako nemocnému,
hlas svobody co zněl kdysi, byl rychle zapuzen.
Zbyl mi jen pocit, jako když ze skály skočím
Prostě jsem podlehl medovým očím.
By Daniel Burkuš
45
44
46
Suffer In silence
Suffer in silence,
Do not say a word,
Do not make a sound,
Do not scream,
Do not shout.
Cry, cry your heart out,
Let your tears fall,
Cry from your pain,
Your sorrow is reaching out to me,
Let me heal you from the inside.
Cry my son, cry my daughter,
It will get better with time,
Just remember to suffer in silence,
A seed must die in order to grow,
And sometimes in life, we reap what we do not sow.
Your aches are not too much to bear,
Remember some of us were there,
I can see your agony,
I am a witness of your sorrow,
But please dear, do not say a word.
Just listen, listen to the silence,
As one day you will know, you will surely know,
That silence is a healer, a healer of time.
By Anne, 4th year GM
Note: This poem is dedicated to my people from The democratic Republic of Congo, Rwanda, and Sudan.
Especially innocent women and children who were (and some are still) forced into wars, raped, and killed.
You only know the real meaning of „‟suffer in silence‟‟!
46
45
47
,
řová
Me č í
a
ň
o
S
M
e ar G
y
d
n
2
Soňa Mečířová,
2nd year GM
Ann
M
ar G
e
y
th
e, 4
47
46
48
M
Soňa
vá, 2n
ečířo
d yea
r GM
A nne
, 4t
h yea
r GM
47
48
, 4th
year
GM
Anne
49
Some of us are not your typical medical students....watch out ;)
LIFE CHANGING OPPORTUNITY!!!!!!
Did you know that you have an official herbalife distributor here in Hradec Kralové?? Well in case you
didn‟t know, you do have one !
You can buy skin products: cleaning lotions, soothing products and moisturizers for dry skin. They help
balance sebum production while enlivening the complexion. Fine lines, wrinkles, smoothness of the skin,
its clarity and luminosity may visibly improve in just a matter of weeks.
There are many
weight management
instance, Formula 1
Bars from Herbalife
the goodness your
fragrances, and
products. For
Shakes and Express
are full of
body needs.
The taste is delicious, with a wide range of great flavors such as cookies and cream, vanilla, strawberry,
chocolate, cinnamon and many more.
Whether you want to lose, gain or maintain your weight, Herbalife F1 Shakes and Bars are the
convenient healthy meal alternatives that are quick to prepare.
Herbalife's Formula 2 Multivitamin Complex and Formula 3 Personalized Protein Powder can also help
you achieve your health goals, even if you are considering body building!
You can also take training and recovery to the next level with Herbalife24, the first 24-hour sports
nutrition line.
You can join and be a herbalife distributor too!
pave your way to financial freedom!!!!!!!!!!!!!!!
Feel free to contact me for more information at: [email protected]
Lesego Ramarumo, 4th year GM
49
48
50

Are you an African\caribbean girl studying in HK?

Are you having trouble maintaining your hair?

Are you looking for someone to help you with your hair?
Well we have some good news for you!
In this cold and heavy winter someone has volunteered to help you!
THS
The Hair
Studio
African-Caribbean hair
stylist in HK
Interested?
Call 776554629
50
49
Download

And much more... - Lékařská fakulta UK v Hradci Králové