Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Vogošća
JU OŠ „Porodice ef. Ramić“
Semizovac
Djl. br.:
Datum:
GODIŠNJI PROGRAM RADA
za školsku 2012/2013. godinu
Semizovac, septembar 2012. godine
Sadržaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opći podaci o školi
Osnovni izvori korišteni pri donošenju Godišnjeg programa
rada
Područne škole
Pedagoška i didaktičko-metodička praksa
Nastavni kalendar
Prilog nastavnom kalendaru
Dnevni raspored rada
Planirani broj časova nastave
Nastavni predmeti i broj časova
Dopunska nastava i dodatna nastava
Škola u prirodi
Izleti, posjete, ekskurzije
Slobodne aktivnosti
Nastava stranih jezika
Nastavnici pripravnici
Razredi- odjeljenja-razrednici
Stručni aktivi i rukovodioci
Programi rada stručnih aktiva
Program rada Odjeljenskih vijeća
Program rada Nastavničkog vijeća
Program rada Školskog odbora
Program rada direktora
Program rada pedagoga
Program rada bibliotekara
Programrada socijalnog radnika
Program rada sekretara
Program rada Vijeća roditelja
Program rada Vijeća učenika
Program rada Školskog vijeća
Program stručnog usavršavanja
Plan održavanja oglednih časova i tema
Program saradnje sa roditeljima
Učenici sa posebnim potrebam
Socijalna karta učenika
Progam društvene, kulturne i sportske aktivnosti
Plan prevencije maloljetničke delinkvencije
Projekti u školi
Saradnja sa drugim školama i institucijama
Prilog tabele 5 do 13
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8
9
9
9
10
11
11
12
13
13
18
19
20
21
22
22
23
23
24
25
25
26
27
28
29
30
32
34
36
37
Opći podaci o školi
Naziv:
JU OŠ “Porodice ef. Ramić”
Sjedište:
Nova cesta broj: 62.; Semizovac 71321, Općina Vogošća
e-mail: [email protected]
Tel-fax direktor i sekretar: 033/430-993
Pedagog-psiholog: 033/424-706
Računovodstvo: 033/424-705
Osnivač:
Skupština Kantona Sarajevo
Matični broj:
Matični broj pod kojim je verifikovana je 11640 .
Broj upisa škole u registru Ministarstva:
Škola je upisana u Registar osnovnih škola kod Ministarstva
obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj:UP-11-01-38224-53/2000 od 01.09.2000.g. kao i u Registar kod
Kantonalnog suda u Sarajevu u registarski uložak br.UF/I1184/97 od 12.5.1997.g.
Rješenje o izmjenama podataka br.065-0-Reg-12-000451 od
03.02.2012.g.- Općinski sud u Sarajevu.
Osnovni izvori korišteni pri donošenju Godišnjeg programa rada:
•
•
•
•
•
•
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona
Sarajevo /Sl.novine Kantona Sarajevo br.10/04; 21/06;
26/08; 31/11/
Pravila JU OŠ “Porodice ef. Ramić”
Pedagoški standardi i opći normativi
Nastavni plan i program za osnovnu školu;
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške
dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi;
Teze za izradu izvještaja o realizaciji godišnjeg programa
rada škole
3
Područne škole
(mjesto, naziv, broj odjeljenja, broj učenika)
Područna škola – mjesto Gora, naziv Područna škola „Gora”
Broj odjeljenja
Broj učenika
1 kombinovano odjeljenje I/II/III
10 učenika (4+3+3)
Kombinovana odjeljenja:
U centralnoj školi nema kombinovanih odjeljenja.
Produženi boravak:
U školi nije organizovan produženi boravak učenika.
Cjelodnevni boravak:
U školi nije organizovan cjelodnevni boravak učenika.
Specijalna odjeljenja:
U školi nema organizovanih specijalnih odjeljenja.
Pedagoška i didaktičko-metodička praksa
Prema interesu studenata, škola planira realizaciju pedagoške i
didaktičko-metodičke prakse.
Nastavni kalendar
I polugodište
II polugodište
Svega
Radne sedmice
21
22
43
Radni dani
100
106
206
Nastavne
sedmice
16
19
35
Nastavni dani
81
94
175
4
ŠKOLSKI KALENDAR
ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU
BROJ DANA
NASTAVNI
20
20
21
20
4
20
20
22
20
8
RADNI I
PRAZNIČNI
0
3
1
1
19
0
1
0
3
12
OSTALI
10
8
8
10
8
8
10
8
8
10
VJERSKI PRAZNICI
DRŽAVNI PRAZNICI
OSTALI DANI
25. NOVEMBAR – DAN
DRŽAVNOSTI BiH
KATOLIČKI BOŽIĆ – 25.12.2012.
RAMAZANSKI BAJRAM – 19.08.2012.
DAN UČITELJA – 05.10.2012.
01. I 02. JANUAR – NOVA GODINA
KATOLIČKA NOVA GODINA –
01.01.2013.
KURBAN BAJRAM – 25.10.2012.
DAN ŠKOLE – 29.05.2013.
01. MART – DAN NEZAVISNOSTI
BiH
PRAVOSLAVNI BOŽIĆ – 07.01.2013.
HIDŽRETSKA NOVA GODINA –
15.11.2012.
IZLET – 23.04.2013.
01. I 02. MAJ – PRAZNIK RADA
PRAVOSLAVNA NOVA GODINA –
14.01.2013.
USKRS – 31.03.2013.
SMOTRA UČENIČKOG
STVARALAŠTVA –
PESAH – 25.03.-02.04.2013.
VASKRS – 05.05.2013.
POČETAK NASTAVE U 2012/2013. ŠKOLSKOJ GODINI
03.09.2012.
KRAJ I POLUGODIŠTA
28.12.2012.
SJEDNICE OV I NV
VIII; IX; XI; I
ZIMSKI RASPUST
31.12.2012. – 27.01.2013.
POČETAK NASTAVE U II POLUGODIŠTU
KRAJ II POLUGODIŠTA
SJEDNICE OV I NV
5
ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA –
28.10.2012.
LJETNO RAČUNANJE VREMENA –
31.03.2013.
28.01.2013.
ZAVRŠNI RAZREDI: S – 08.05.2013.
O: I i IX – 05.06.2013.
OSTALI: 12.06.2013.
I; IV; V; VI
ŠKOLSKA 2012/2013. GODINA
PRILOG ŠKOLSKOM KALENDARU
01.09.2012.
Početak školske 2012/2013. godine
03.09.2012.
Početak redovne nastave
03.09.2012.
Prijem prvačića
16.09.2012.
Jevrejska nova godina (5772. – Rosh HaShanah)
Oktobar
Mjesec knjige
01.– 07.10.2012.
Dječija nedjelja
04.10.2012.
Međunarodni dan zaštite životinja
05.10.2012.
Dan učitelja
12.10.2012.
Dan pronalazača
24.10.2012.
Dan UN
25.10.2012.
Kurban bajram
28.10.2012.
Zimsko računanje vremena
31.10.2012.
Svjetski dan štednje
15.11.2012.
Nova hidžretska godina
25.11.2012.
Dan državnosti BiH
10.12.2012.
Dan ljudskih prava
11.12.2012.
Dan UNICEF-a
25.12.2012.
Katolički Božić
28.12.2012.
Kraj I polugodišta
31.12.2012.
Dan dječije radosti
31.12.2012.-27.01.2013.
Zimski raspust
01. i 02.01.2013.
Novogodišnji praznici
07.01.2013.
Pravoslavni Božić
14.01.2013.
Pravoslavna Nova godina
28.01.2013.
Početak redovne nastave u II polugodištu
01.03.2013.
Dan nezavisnosti BiH
08.03.2013.
Međunarodni dan žena
25.03.-02.04.2013.
Pesah
31.03.2013.
Uskrs
31.03.2013.
Ljetno računanje vremena
02.04.2013.
Međunarodni dan dječije knjige
07.04.2013.
Međunarodni dan zdravlja
01. i 02.05.2013.
Praznik rada
05.05.2013.
Vaskrs
08.05.2013.
Završetak redovne nastave za učenike završnog
razreda srednje škole
08.05.2013.
Međunarodni dan Crvenog križa
05.06.2013.
Završetak redovne nastave za učenike I i IX
razreda osnovne škole
05.06.2013.
Svjetski dan zaštite čovjekove okoline
12.06.2013.
Završetak redovne nastave
26.06.2013.
Međunarodni dan borbe protiv droge
01.07.-16.08.2013.
Godišnji odmor za nastavno osoblje
Dnevni raspored rada – Program
Radno vrijeme u školi traje od 6,00 do 21,00 sat.
Nastava se odvija u dvije smjene.
Prva smjena počinje u 8:00 sati, a druga u 13:20/12:30 sati.
Pregled odjeljenja po smjenama:
I smjena:
II smjena:
V-1, V-2, VI-1, VI-2, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2,
I/II/III kombinacija – Gora
I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2
Početak i završetak nastave:
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I SMJENA (V – VIII) ODMOR RB
Ulaz – 7,50
8,00 - 8,45
5'
1.
8,50 - 9,35
20'
2.
9,55 - 10,40
5'
3.
10,45 - 11,30
5'
4.
11,35 - 12,20
5'
5.
12,25 - 13,10
6.
I SMJENA (I – IV)
Ulaz – 7:50
8,00 - 8,45
8,50 - 9,35
9,55 - 10,40
10,45 - 11,30
11,35 - 12,20
II SMJENA (I – IV)
Ulaz – 13,15
13,20 - 14,05
14,10 - 14,55
15,15 - 16,00
16,05 - 16,50
16,55 - 17,40
ODMOR RB II SMJENA(V – VIII)
Ulaz – 12:25
5'
1.
12:30 – 13:15
20'
2.
13:20 – 14:05
5'
3.
14:25 – 15:10
5'
4.
15:15 – 16:00
5.
16:05 – 16:50
6.
16:55 – 17:40
ODMOR
5'
20'
5'
5'
ODMOR
5'
20'
5'
5'
5'
Napomena: Smjene se mijenjaju sedmično.
Planirani broj časova nastave:
Redovna
Kursna
Dopunska
Dodatna
Fakultativna
Sekcije
Odjeljenska zajednica
I polugodište
II polugodište
Ukupno
5888
704
248
120
576
440
192
6916
826
290
137,5
673
520,5
226
12804
1530
538
257,5
1249
960,5
418
7
I
II
III
IV
I/II/III
V
VI
VII
VIII
IX
∑
sedmično
Nastavni predmeti i broj časova sedmično
6
8
8
8
4
8
10
8
8
8
76
RAZRED
PREDMET
Bosanski, hrvatski i
srpski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Historija
Geografija
Moja okolina
Priroda
Društvo
Matematika
Fizika
Biologija
Hemija
Likovna kultura
Muzička kultura
Tjelesni i zdrav. odgoj
Svega - redovna
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
26 32
4
6
2
6
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
2
6
4
3
8
8
2
4
34
16
12
12
23
4
2
67
10
10
8
28
28
38
368
6
4
4
4
36
8
3
4
2
8
4
2
2
4
2
2
4
2
4
38 18 36
2
2
4
40
8
8
4
4
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
46 46 50
Kultura življenja
2
Osnove tehnike /
4
4
4
8
4
Tehnička kultura /
Tehnički odgoj
Informatika
4
4
4
4
Građansko obraz./
2
Demok. i ljudska prava
Svega - kursna
6
8
8 12 10
Engleski jezik
2
2
1
Vjeronauka
2
2 2+1 2
1
2 2+1 2
2
2
Društvo/Kultura/Religija 2
2
1
1
1
1
1
1
Svega - fakultativna
6
6
3
3
2
3
4
3
3
3
Odjeljenska zaj./svega
2
2
2
2
2
2
Ukupno
32 38 39 43 20 47 54 59 63 65
8
2
24
16
2
44
5
21
10
36
12
460
Dopunska nastava:
Predmet
BHS jezik i knj.
Matematika
Geografija
Fizika/Hemija
Ukupno
I
1
1
II
1
1
III IV
1 1
2 1
V
1
VI
VII
1
VIII
0,5
1
2
2
3
2
1
1
1
0,5
1
IX
1
1
Ukupno
7
6,5
1
0,5
1
2,5
15,5
Dodatna nastava:
Nastavni predmet
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Bosanski jezik
Bosanski jezik
Hemija
Matematika
Vjeronauka
Ukupno
Broj učenika
4
12
6
10
10
10
10
20
82
Razred
IX
VII
IX
IX
VIII
IX
IX
VIII
Br.časova
1
0,5
1
1
1
1
1
1
7,5
Škola u prirodi:
Škola će u mjesecu maju organizovati školu u prirodi za učenike IV
razreda u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih
posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u
prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.
Izleti:
Škola će izvesti jednodnevni izlet, u mjesecu aprilu, za sve učenike u
skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta,
ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.
Posjete:
Škola će po potrebi Nastavnih planova i programa za pojedine predmete,
organizovat posjete određenoj instituciji, muzeju ili izložbi u skladu sa
Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija,
kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih
oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.
Ekskurzije:
U maju mjesecu organizovat će se ekskurzija za učenike IX-og razreda u
skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta,
ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i
drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi.
9
Slobodne aktivnosti – sekcije
RB
NAZIV SEKCIJE
NASTAVNIK
BROJ ČASOVA
1.
Vannastavne aktivnosti
Zimić Sadeta
1
2.
Vannastavne aktivnosti
Karić Aida
1
3.
Dramska
Halilović Jasminka
1
4.
Muzička
Razman Amra
1
5.
Likovna
Mujezin Zenaida
1
6.
Recitatorska
Omeragić Lejla
1
7.
Sportska
Poljo Mirela
1
8.
Ritmička
Altumbabić B. Selma
1
9.
Novinarska
Gradaščević Aida
1
10.
Muzičko-recitatorska
Durmo Nermina
1
11.
Recitatorska sekcija
Herco Halida
1
12.
Literarna
Vražalica Elsa
1
13.
Historijska
Saobraćajna
Pačariz Šemso
1
1
14.
Geografska
Selimović Dževahira
1
15.
Liga trezvenih
Delić-Lila Mediha
1
16.
Matematička
Čekić Medo
0,5
17.
Matematička
Poljaković Bosiljka
1
18.
Fizika
Čekić Zurifa
1
19.
Informatička
Kljajić Edin
1
20.
Mine i prva pomoć
Omerović Leana
1
21.
Tehnička
Ademović Sanela
1
22.
Likovna
Halilović Ismir
23.
Hor
Hidić Beba
24.
Odbojka M
Odbojka Ž
Brković Kerim
UKUPNO:
1
1
1
1
1
1
27,5
10
Nastava stranih jezika
Engleski jezik (prvi strani jezik)
Razred
Broj učenika
III
41
IV
33
V
34
VI
51
VII
48
VIII
46
IX
39
Napomena:
Za sve učenike prvog i drugog razreda izvodi se fakultativna nastava iz
engleskog jezika (inovacije).
Njemački jezik (drugi strani jezik)
Razred
Broj učenika
VI
51
VII
48
VIII
46
IX
39
Nastava je stručno zastupljena iz svih predmeta.
Nastavnici pripravnici:
Ime i prezime
Nastavni predmet
Mandra Aldijana
Socijalni radnik
11
Mentor
Bebek Marija
Služba za socijalni rad
Ilijaš
Razredi-odjeljenja-razrednici
Razred
Odjeljenje
Muš.
Žen.
Svega
Učitelj/Razrednik
I-1
I-2
I-G
I
II-1
II-2
II-G
II
III-1
III-2
III-G
III
IV-1
IV-2
IV
I-IV
V-1
V-2
V
VI-1
VI-2
VI
VII-1
VII-2
VII
VIII-1
VIII-2
VIII
IX-1
IX-2
IX
V-IX
I-IX
1
1
0,33
2,33
1
1
0,33
2,33
1
1
0,33
2,33
1
1
2
9
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
10
19
10
8
1
19
9
9
1
19
12
10
2
24
10
7
17
79
9
10
19
12
11
23
11
12
23
10
11
21
12
11
23
109
188
8
9
3
20
9
9
2
20
7
9
1
17
8
8
16
73
8
7
15
14
14
28
14
11
25
11
14
25
7
9
16
109
182
18
17
4
39
18
18
3
39
19
19
3
41
18
15
33
152
17
17
34
26
25
51
25
23
48
21
25
46
19
20
39
218
370
Zimić Sadeta
Karić Aida
Durmo Nermina
12
Halilović Jasminka
Razman Amra
Mujezin Zenaida
Omeragić Lejla
Poljo Mirela
Bećirović A.Selma
Gradaščević Aida
Čekić Medo
Herco Halida
Delić Lila Mediha
Omerović Leana
Piknjač Sabina
Vražalica Elsa
Poljaković Bosiljka
Suljagić Mirela
Pačariz Šemso
Stručni aktivi i rukovodioci
RB
AKTIV
RUKOVODIOCI
1.
RAZREDNA NASTAVA
Karić Aida
2.
3.
4.
5.
6.
JEZIČKO PODRUČJE
Bosanski, hrvatski i srpski jezik i
književnost, Engleski jezik, Njemački
jezik
DRUŠTVENO PODRUČJE
Historija, Geografija, Historija religije,
Građansko obrazovanje / Demokratija
i ljudska prava, Vjeronauka
MATEMATIČKO PODRUČJE
Matematika, Fizika, Hemija,
Informatika
PRIRODNO PODRUČJE
Biologija, Tehnički odgoj, Kultura
življenja
KULTURNO-SPORTSKO PODRUČJE
Likovna kultura, Muzička kultura,
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Modrić Almira
Delić – Lila Mediha
Čekić Zurifa
Vrabac Mubera
Halilović Ismir
Programi rada stručnih aktiva
Stručni aktiv čine nastavnici određenih stručnih nastavnih oblasti.
Stručni aktivi obavljaju sljedeće poslove:
prati realizaciju Nastavnog plana i programa i predlaže mjere za
njihovo unapređenje,
predlaže izmjene Nastavnog plana i programa u skladu sa
tehnološkim razvojem i dostignućima u toj oblasti,
daje prijedlog direktoru u vezi sa podjelom predmeta na nastavnike,
učestvuje u izradi i izboru programa stručnog usavršavanja
nastavnika,
aktivno učestvuje u radu asocijacija stručnih aktiva osnovnih škola
iz iste nastavne oblasti.
13
Program aktiva razredne nastave:
Aktiv će se sastajati najmanje jednom mjesečno, a po potrebi i
češće.
Područja rada:
planiranje gradiva/mjesečno i sedmično,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
davanje prijedloge za savladavanje teškoća u realizaciji NPP,
pripremanje za nastavu,
učestvovanje u izradi programa stručnog usavršavanja,
realizacija plana stručnog usavršavanja,
učestvovanje u realizaciji plana unapređenja odgojno-obrazovnog
rada (savremena nastavna sredstva i metode),
učestvovanje u realizaciji projekata koje organizuju institucije i
nevladine organizacije,
nabavka nastavnih sredstava,
prisustvovanje sastancima Stručnih aktiva u pripremi PPZ-a i
drugih institucija,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima članova
aktiva,
razmatranje rezultata testiranja PPZ-a,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjetama časovima,
razmatranje rezultata testiranja,
analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta i na kraju školske
godine,
izrada zadataka objektivnog tipa,
realizacija i unapređenje dopunske nastave,
realizacija i unapređenje vannastavnog rada (sekcije),
planiranje i realizacija programa „Škola u prirodi”,
pripreme i prisustvo oglednom času,
izrada izvještaja o radu aktiva.
Program aktiva jezičkog područja
Aktiv će se sastajati najmanje jedanput mjesečno,a po potrebi i
češće.
Područja rada:
planiranje gradiva,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
saradnja sa nastavnicima drugih predmeta,
usklađivanje gradiva bosanskog jezika sa gradivom drugih
predmeta,
lektira i njeno ostvarenje,
rad biblioteke,
planiranje rada sekcija,
usklađivanje nastavnog gradiva sa vannastavnim aktivnostima i
javnim nastupima,
organizovanje posjeta kulturnim događajima u gradu, odnosno
mjestu gdje se škola nalazi,
14
prisustvovanje sastancima Stručnih aktiva u pripremi PPZ-a i
drugih institucija,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima članova
aktiva,
razmatranje rezultata testiranja PPZ-a,
organizovanje dopunske nastave,
izrada potreba za učilima, časopisima i stručnom literaturom,
inoviranje rada razrednog starješine,
pripremanje za nastavu-metodologija,
ocjenjivanje učenika,
izrada zadataka objektivnog tipa,
analiza uspjeha učenika,
učestvovanje u izradi programa stručnog usavršavanja,
realizacija programa stručnog usavršavanja,
analiza rada aktiva.
Program aktiva matematičkog područja
Aktiv će se sastajati jedan put mjesečno, a po potrebi i češće.
Područja rada:
planiranje gradiva,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
pripremanje za nastavu,
prisustvovanje sastancima stručnih aktiva u pripremi PPZ-a i
drugih
institucija,
izrada zadataka objektivnog tipa,njihova primjena i analiza,
analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta i na kraju
školske godine,
analiza rada sekcija i dopunske nastave, te predlaganje mjera za
unapređenje,
pripreme i provođenje takmičenja,
analiza rezultata takmičenja i predlaganje mjera za unapređenje,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima članova
aktiva,
razmatranje rezultata testiranja PPZ-a,
učestvovanje u izradi programa stručnog usavršavanja,
realizacija programa stručnog usavršavanja,
analiza rada.
Program rada prirodnog područja
Aktiv će se sastajati jedan put mjesečno, a po potrebi i češće.
Područja rada:
planiranje gradiva,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
15
prisustvovanje sastancima stručnih aktiva u pripremi PPZ-a i
drugih
institucija,
upoznavanje sa savremenim metodama i sredstvima,
analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta i na kraju
školske godine,
pripremanje i provođenje takmičenja,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima članova
aktiva,
realizacija programa stručnog usavršavanja,
pripremanje i realizacija oglednih časova,
prezentacija rezultata rada iz biologije, tehničkog odgoja i kulture
življenja,
analiza rada aktiva.
Program aktiva društvenog područja
Aktiv će se sastajati jedan put mjesečno, a po potrebi i češće.
Područja rada:
planiranje gradiva,
pripremanje za nastavu,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
razmatranje i utvrđivanje prijedloga za nabavku nastavnih
sredstava,
izrada zadataka objektivnog tipa,
provođenje ankete za nastavu vjeronauke,
ocjenjivanje učenika,
analiza rada sekcija i dopunske nastave, te predlaganje mjera za
unapređenje,
pripreme i provođenje takmičenja,
analiza rezultata takmičenja i predlaganje mjera za unapređenje,
analiza uspjeha učenika na kraju prvog polugodišta i na kraju
školske godine,
učestvovanje u realizaciji plana unapređenja odgojno-obrazovnog
rada,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima aktiva,
prisustvovanje sastancima Stručnih aktiva u pripremi PPZ-a i
drugih
institucija,
učestvovanje u izradi programa stručnog usavršavanja,
realizacija programa stručnog usavršavanja,
priprema i realizacija oglednog časa,
analiza rada.
16
Program aktiva kulturno-sportskog područja
Aktiv će se sastajati jedan put mjesečno, a po potrebi i češće.
Područja rada:
planiranje odgojno-obrazovnog rada,
pripremanje za nastavu,
praćenje realizacije NPP i predlaganje mjera za njegovo
unapređenje,
upoznavanje sa savremenim nastavnim metodama i sredstvima,
realizacija programa kulturne i sportske djelatnosti,
analiza rada kulturne i sportske djelatnosti,
učestvovanje u realizaciji plana unapređenja odgojno-obrazovnog
rada,
utvrđivanje prijedloga za nabavku nastavnih sredstava,
prisustvovanje Stručnim aktivima u organizaciji PPZ,
razmatranje izvještaja savjetnika o posjećenim časovima članova
aktiva,
priprema i prisustvo oglednim časovima,
učestvovanje u izradi programa stručnog usavršavanja,
realizacija programa stručnog usavršavanja,
prezentacija rezultata rada iz likovne, muzičke kulture i tjelesnog i
zdravstvenog odgoja,
analiza rada.
17
Program rada Odjeljenskog vijeća
Odjeljensko vijeće je stručni organ koji neposredno rješava odgojnoobrazovne probleme i od kvaliteta njegovog rada zavisi i uspješnost mjera
i postupaka koji se primjenjuju u školi. Planirano je pet sjednica
Odjeljenskog vijeća.
Odjeljensko vijeće obavlja sljedeće poslove:
analizira uspjeh učenika/učenica i rad nastavnika u odjeljenju,
prati razvoj učenika/učenica i na osnovu toga predlaže izbor
programa primjerenih sposobnostima učenika/učenica,
odlučuje o programima za nadarene učenike/učenice, za
učenike/učenice koji zaostaju u napredovanju i o oblicima nastave
koji će se primjenjivati u odjeljenjima u cjelini ili za pojedine grupe
učenika/učenica ili učenika/učenica pojedinačno,
analizira ostvarivanje Nastavnog plana i programa iz svih predmeta,
utvrđuje zaključne ocjene učenika/učenica,
utvrđuje uspjeh svakog učenika/učenice pojedinačno i uspjeh
učenika/učenica u cjelini (I polugodište i kraj godine),
prati kontinuitet ocjenjivanja i utvrđuje najpovoljnije oblike za
provjeru znanja,
analizira provjeru znanja i ocjenjivanje učenika,
usklađuje rad nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/
saradnica i predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog
rada u odjeljenju,
razmatra aktivnosti učenika u vannastavnim aktivnostima,
izriče i drugim organima predlaže odgojno-disciplinske mjere prema
učenicima/učenicama,
utvrđuje prijedlog pohvala i nagrada učenika/učenica,
vrši analizu snabdjevenosti učenika udžbenicima i priborom,
analizira saradnju sa roditeljima,
prati realizaciju programa Odjeljenske zajednice,
razmatra informacije pedagoga o tretmanu pojedinačnih učenika,
analizira urednost i način vođenja dokumentacije i evidencije,
upoznaje sa strukturom učenika u odjeljenju (socijalni status
roditelja, porodične prilike, zdravstveno stanje roditelja i učenika,
uspjeh u prethodnom razredu) i druge specifične karakteristike
svakog učenika pojedinačno (posebnu brigu pokazati prema djeci
sa posebnim potrebama).
18
Program rada Nastavničkog vijeća
Osnovna funkcija Nastavničkog vijeća kao najodgovornijeg stručnog
organa u školi utvrđena je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
Kantona Sarajevo i Pravilima škole.
U ovoj školskoj godini Nastavničko vijeće će obavljati poslove i
ostvarivati svoj zadatak kroz sljedeća pitanja, na svojih četrnaest
planiranih sjednica:
razmatra Izvještaj o uspjehu učenika u prošloj školskoj godini i
Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole,
utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada škole,
donosi odluku o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za
njegovo izvršavanje i o tome podnosi izvještaj Školskom odboru,
razmatra realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim
osvrtom na postignuća učenika/učenica kao i na kontinuitet
ocjenjivanja učenika/učenica,
utvrđuje prijedlog programa stručnog usavršavanja
nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica, program
rada stručnih organa i komisija i razmatra realizaciju istih,
vrši izbor oblika nastave i saglasno tome vrši raspored
učenika/učenica i podjelu predmeta za nastavnike/nastavnice,
odnosno vrši raspored rada u radnoj sedmici,
vrši izbor razrednika/razrednica,
analizira uspjeh učenika/učenica i rad Odjeljenskih vijeća,
određuje rukovodioce Odjeljenskih vijeća,
analizira rad nastavnika/nastavnica i stručnih
saradnika/saradnica,
imenuje komisije za polaganje ispita,
razmatra izvještaj o polaganju ispita,
razmatra izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru,
odobrava učeniku /učenici škole završavanje dva razreda u toku
jedne školske godine,
stara se o profesionalnom usmjeravanju učenika/učenica,
razmatra odgojno-disciplinske mjere i donosi odgovarajuće odluke,
preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
vrši i druge poslove utvrđene Pravilima škole,
vođenje evidencije i dokumentacije,
razmatra prijedloge stručnih aktiva za nabavku nastavnih
sredstava,
razmatra izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju
polugodišta, kraju godine,
prati učešće nastavnika na seminarima,
vrši raspored zaduženja u okviru četrdesetočasovne radne sedmice
za narednu školsku godinu.
19
Program rada Školskog odbora
Rad Školskog odbora:
Školski odbor JU OŠ „Porodice ef.Ramić”, Semizovac ima sedam
članova, a to su:
Ime i prezime
Zanimanje i funkcija
Spahić
Mersida
Ekonomski tehničar
Predstavnik Ministarstva
Nastavnik
Predstavnik škole
Radnik – Mašinski
tehničar
Predstavnik roditelja
Inžinjer telekomunikacija
Predstvanik roditelja
Tehničar saobraćaja
Predstvanik roditelja
prof. dr. arapskog jezika
Predstavnik Općine
Profesor razredne nastave
Predstavnik škole
Herco Halida
Piknjač
Mirsad
Ahmić Fahro
Džakmić Alija
Hasanović
Bilal
Karić Aida
Nacionalnost
Napomena
Bošnjak
Predsjednik
Bošnjak
Član
Bošnjak
Član
Bošnjak
Član
Bošnjak
Član
Bošnjak
Član
Bošnjak
Član
Školski odbor škole donosi odluke većinom glasova svih članova. U
toku školske godine planirano je da Školski odbor održi najmanje 5 (pet)
sjednica (na početku školske godine, na kraju svake klasifikacije, na
kraju svakog polugodišta koji se uzima za finansijski obračun, te po
ukazanoj potrebi).
Nadležnosti Školskog odbora:
Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih
resursa škole.
Nadležnosti u donošenju akata škole su:
donošenje pravila škole,
donošenje Godišnjeg programa rada škole za tekuću i Izvještaj o
realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu godinu,
donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna,
donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta i drugih općih akkata u skladu sa relevantnim
propisima,
donošenje svog programa rada i izvještaj o svom radu koji podnosi
osnivaču.
20
Školski odbor je nadležan za rješavanje u prvom stepenu o:
imenovanju i razrješenju direktora kao i zaključivanju ugovora o
radu i prestanku rada direktora škole,
imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika
škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti,
korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim
propisima,
žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i
drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluke o
izricanju odgojno-disciplinske mjere,
žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora škole.
Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu po
žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena
žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad
nastavnika, stručnih i drugih saradnika.
Školski odbor obavlja i sljedeće:
usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
razmatra prijedloge odluke, preporuke i prijedloge koji se upute
školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere,
rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima i Pravilima
škole.
Program rada direktora
Direktor, kao organ rukovođenja, organizuje i usklađuje rad škole,
izvršava odluke Školskog i Nadzornog odbora te stručnih organa škole u
skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i pravilima škole, s
pedagoškog i menadžmentskog aspekta i zastupa školu prema vanjskim
faktorima, državnim, društvenim i političkim organizacijama.
Plan rada direktora škole obuhvata slijedeća područja rada:
1. Koncepcijsko-programski zadaci
2. Organizaciono-materijalna problematika
3. Pedagoško-instruktivni rad
4. Analitičko-studijski rad
5. Normativno-pravni i finansijski poslovi
6. Zastupanje i predstavljanje škole
7. Pedagoška dokumentacija
8. Evidentiranje rada
Direktor obavlja i druge stručne poslove po nalogu organa upravljanja.
21
Program rada pedagoga-psihologa škole
Za praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
u školi, stručnu saradnju s učenicima, nastavnicima, ostalim stručnim
saradnicima, roditeljima, te za neposrednu koordinaciju s pedagoškom
službom. Škola ima pedagoga-psihologa, pedagoga ili psihologa.
Radni zadaci:
1. Koncepcijsko- programski zadaci
2. Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada
3. Pedagoška dokumentacija
4. Stručni rad s nastavnicima i u stručnim organima škole
5. Rad s učenicima i učeničkim organizacijama
6. Unapređenje nastave
7. Saradnja s institucijama
8. Saradnja s roditeljima
9. Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu
10. Profesionalna orijentacija
11. Istraživanja u praksi školskog pedagoga-psihologa, pedagoga,
psihologa
12. Personalni dosje učenika, pedagoški karton
13. Pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta
14. Pripremanje za rad i stručno usavršavanje
Pedagog-psiholog obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i
organa upravljanja.
Program rada bibliotekara
Zbog općeg značaja školske biblioteke i njene neposredne nastavne
funkcije, bibliotekar u osnovnoj školi je neposredni stručni saradnik i
izvršilac u nastavnom procesu.
Radni zadaci:
1. Poslovi planiranja
1.1. Učešće u programiranju rada škole/ustanove, saradnja s
nastavnicima/odgajateljima u neposrednom planiranju i
izvođenju obrazovno-odgojnog rada, poslovi planiranja, obnove i
nabavke novih knjige, dopuna bibliotečkog fonda.
2. Praćenje i realizacija programa rada škole/ustanove
2.1. Permanentan rad na praćenju realizacije programskih zadataka
škole sa stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke u
realizaciji nastavnih i vannastavnih odgojno-obrazovnih
sadržaja.
2.2. Rad na pravovremenom informisanju nastavnika i stručnih
saradnika škole/ustanove o novinama u stručnoj literaturi i
periodici, rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike.
22
2.3.
Rad s učenicima na popularizaciji knjige, davanju uputa za
korištenje i metodičkih napomena za brzo i efikasno stjecanje
potrebnih informacija, saradnja s roditeljima u području
korištenja knjigama i pružanja pomoći učenicima.
2.4. Stručna analiza rezultata rada u okviru realizacije programa
rada škole.
3. Ostali poslovi i radni zadaci
3.1. Stručno evidentiranje i klasifikacija fonda knjige, fonda stručne
knjige i periodike, dječije i omladinske štampe, časopisa,
naslova po predmetima i nastavnim područjima.
Poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga.
Poslovi informisanja.
Permanentno stručno usavršavanje, ostali poslovi i radni zadaci.
Bibliotekar obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i organa
upravljanja.
Program rada socijalnog radnika
Za praćenje, analiziranje i unapređivanje saradnje sa porodicom,
društvenom sredinom, institucijama i pedagoškom službom, u svrhu
preventivnog djelovanja škola ima socijalnog radnika (pripravnik).
Radni zadaci:
1. Koncepcijsko-programski zadaci
2. Programiranje, ostvarivanje i analiza socijalnog rada
3. Rad u timu sa pedagoško-psihološkom službom i razrednicima
4. Saradnja sa porodicom, starateljima na terenu
5. Saradnja sa institucijama
6. Vođenje socijalnog kartona učenika u okviru pedagoškog kartona
Socijalni radnik obavlja i druge stručne poslove po nalogu direktora i
organa upravljanja.
Program rada sekretara
Za obavljanje pravno-administrativnih poslova, škola/ustanova ima
sekretara. Sekretar škole/ustanove u okviru radne sedmice obavlja radne
zadatke kako slijedi:
1. Planiranje rada i stručna saradnja
1.1. Učešće u koncipiranju i izradi programa rada, izvještaja,
informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo
uvođenje u informatički sistem škole, saradnja s direktorom,
pomoćnikom, pedagogom-psihologom, bibliotekarom i drugim
stručnim saradnicima, nastavnicima, učenicima, roditeljima,
učeničkim organizacijama, mjesnom zajednicom, društvenom
sredinom, prosvjetnom inspekcijom i drugim organima.
23
2. Praćenje i realizacija planiranog rada
2.1. Praćenje i realizacija programa rada, praćenje propisa na
području osnovnog obrazovanja i odgoja i zakonskih propisa
radi primjene i dogradnje normativnih akata škole.
3. Ostali poslovi i radni zadaci
3.1. Angažman u pripremanju i održavanju sjednica organa
upravljanja i stručnih organa škole – zapisnici, zaključci, odluke
i drugo.
3.2. Obavljanje daktilografskih poslova za potrebe škole, poslovi
ažuriranja i čuvanja arhive i ostale dokumentacije škole.
3.3. Prijave i odjave radnika i evidencija o odsustvovanju s posla.
3.4. Staranje o dokumentaciji i evidenciji učenika koji se koriste
prijevozom i dr.
3.5. Upis učenika u prvi razred, prijevodnice, prijava kandidata za
polaganje ispita za stjecanje osnovnog obrazovanja,
izdavanje:potvrda, učeničkih knjižica, svjedodžbi i slično.
3.6. Poslovi organizacije zdravstvene zaštitete i osiguranja učenika i
zaposlenika škole.
3.7. Staranje o općim uvjetima za nesmetan rad škole (osvjetljenje,
grijanje, opravke, održavanje i slično).
3.8. Organizovanje i nadzor rada tehničkog i pomoćnog osoblja škole
i obavljanje i drugih stručnih poslova i radnih zadataka po
nalogu direktora, Nastavničkog vijeća i organa upravljanja.
3.9. Saradnja sa stručnim službama na ostvarivanju njihovih
programskih sadržaja.
Program rada Vijeća roditelja
Škola ima Vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a
čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja. Vijeće
roditelja bira predsjednika/predsjednicu većinom glasova Vijeća roditelja,
a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole .
Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:
promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa
škole u toj zajednici,
prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru
ili bilo kojoj drugoj zainteresovanoj strani,
podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
obavještavanje Školskog odbora i bilo koje zainteresovane strane o
stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu
Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji
podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
razvijanje komunikacije između učenika/učenica,
nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
24
poboljšanje uvjeta rada škole,
druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.
Program rada Vijeća učenika
Učenici u školi formiraju udruženje učenika pojedinačnih razreda,
kao i Vijeće svih učenika škole.
Funkcija vijeća učenika/učenica je :
promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području
se nalazi škola,
prezentiranje stavova učenika/učenica Školskom odboru,
podsticanje angažiranosti učenika/ učenica u radu škole,
informiranje Školskog odbora o svojim stavovima kada ocijeni da je
to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje
se odnosi na rad i upravljanje školom.
Školski odbor učenicima/učenicama pruža svu potrebnu pomoć pri
formiranju Vijeća učenika/učenica. Vijeće učenika bira se za tekuću
godinu, a sačinjavaju ga po jedan učenik iz svakog pojedinačnog razreda.
Program rada Školskog vijeća
Škola ima Školsko vijeće kao koordinirajuće tijelo sastavljeno od
predstavnika učenika/učenica, roditelja učenika/učenica, nastavnika/
nastavnica i drugih zainteresovanih faktora nastavnog rada.
Vijeće broji 7 članova koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine
ga tri predstavnika učenika/učenica iz Vijeća učenika, dva predstavnika
roditelja učenika iz Vijeća roditelja učenika/učenica i dva predstavnika iz
reda nastavnika/nastavnica, stručnih saradnika/saradnica.
Školsko vijeće bira predsjednika/predsjednicu većinom glasova, a
prvu sjednicu saziva direktor škole.
Školsko vijeće koordinira značajne aktivnosti za rad škole, a
naročito aktivnosti vezane za:
održavanje zajedničkih roditeljskih sastanaka,
održavanje razrednih roditeljskih sastanaka,
održavanje odjeljenskih roditeljskih sastanaka,
zakazivanje individualnih i grupnih razgovora sa roditeljima,
razrednim starješinama ili predmetnim nastavnicima,
prati socijalne probleme učenika/učenica i u tom pravcu koordinira
ustanovu za socijalnu zaštitu sa ciljem da svaki učenik/učenica
dobije pomoć i savjet potreban za prevazilaženje takvih problema,
kordinira i druge aktivnosti značajne za rad škole.
25
Program stručnog usavršavanja
Svi nastavnici i stručni saradnici su obavezni da se usavršavaju u
cilju praćenja razvoja određene naučne discipline, pedagoške teorije i
prakse, produbljivanja i sticanja novih znanja i njihove praktične
primjene u radu.
Stručno usavršavanje se realizuje kroz oblike kolektivnog i
individualnog usavršavanja.
Kolektivno usavršavanje obuhvata:
prisustvovanje oglednim časovima istaknutih nastavnika i
stručnih savjetnika pedagoškog zavoda;
učešće u radu stručnih organa,nadležnih organa Kantona
Sarajevo;
učešće na savjetovanjima, seminarima, kursevima, naučnim
ekskurzijama, studijskim putovanjima i slično.
Individualno stručno usavršavanje realizuje se kroz:
stalno praćenje stručnih listova i časopisa i druge stručne
literature,
obavljanje konsultacija i međusobnu razmjenu mišljenja i
iskustava putem stručnih aktiva,
izvođenje oglednih i uglednih časova,
inovacije u nastavnom procesu,
naučno-istraživački rad,
objavljivanje publikacija,
konsultacije s direktorom škole, pomoćnikom direktora i
pedagogom.
26
Plan održavanja oglednih časova i tema
RB
1.
2.
TEMA
NASTAVNA
JEDINICA
Skupovi – brojevi,
relacije, operacije
Veliko i malo pisano
slovo
OBLIK
REALIZATOR
MJESEC
Ogledni čas
Karić Aida
April
Ogledni čas
Razman Amra
Mart
3.
Imenice
Ogledni čas
Mujezin Zenaida
Septembar
4.
Subjekat i predikat
Ogledni čas
Poljo Mirela
Decembar
Ogledni čas
Durmo Nermina
April
Ogledni čas
Vražalica Elsa
Mart
5.
6.
I – biljke i životinje
II – staništa
III - privreda
Interpretacija
književnog teksta
7.
Weather
Ogledni čas
Modrić Almira
Decembar
8.
Eurofit – baterija
testova
Ogledni čas
Brković Kerim
Septembar
9.
Linearna tekstura
Ogledni čas
Halilović Ismir
April
Ogledni čas
Poljaković Bosiljka
Decembar
Ogledni čas
Pačariz Šemso
Maj
Tema Nastavničkog
vijeća
Halilović Jasminka
Zimić Sadeta
Decembar
Tema Nastavničkog
vijeća
Tema Nastavničkog
vijeća
Tema Nastavničkog
vijeća
Tema Nastavničkog
vijeća
Tema Nastavničkog
vijeća
Bećirović A. Selma
Omeragić Lejla
Herco Halida
Suljagić Mirela
10.
11.
Funkcija direktne
proporcionalnosti
Slobodno vrijeme sport
1.
Poremećaji u govoru
2.
Ocjenjivanje i svrha
ocjenjivanja
3.
Govor tijela
4.
Planiranje
5.
Mladi i muzika
6.
Socijalne mreže
7.
Nastavnik kao
motivacijski faktor u
nastavi
8.
Hrana i zdravlje
9.
10.
Mart
Februar
Piknjač Sabina
Juni
Hidić Beba
Novembar
Kljajić Edin
Čekić Medo
Maj
Tema Nastavničkog
vijeća
Vrabac Mubera
Ademović Sanela
Decembar
Mirovna
komponenta islama
Tema Nastavničkog
vijeća
Tema Nastavničkog
vijeća
Djeca sa posebnim
potrebama
Tema Nastavničkog
vijeća
Čekić Zurifa
Omerović Leana
Delić-Lila Mediha
Selimović Dževahira
Šahinbegović
Mersiha
Šehić Muediba
27
April
Novembar
Maj
Program saradnje sa roditeljima
Saradnja sa roditeljima
Planirano
Opći roditeljski sastanci
2
Odjeljenjski sastanci
broj po odjeljenju
4
Odjeljenski informativnokonsultativni sastanci i
predmetni informativnokonsultativni sastanci
svakih 15 dana
Napomena
Škola je obavezna na početku školske godine upoznati učenike/
učenice i roditelje ili staratelje učenika/učenica s njihovim pravima,
dužnostima i odgovornostima, utvrđenim Zakonom o osnovnom odgoju i
obrazovanju i Pravilima škole.
Na općim roditeljskim sastancima raspravljat će se o:
upoznavanje roditelja sa protokolom o postupanju škole u
situacijama nasilja,
predavanja za roditelje koja podstiču roditelje o njihovoj ulozi i
obavezama u pogledu razvoja djece i brige o djeci,
uspješnosti saradnje roditelja i škole,
angažovanju roditelja u radu škole,
učešću roditelja u određenim projektima škole,
učešću roditelja u organima škole,
informisanju o pravima djeteta i
drugim pitanjima od interesa za roditelje i školu.
Na odjeljenskim roditeljskim sastancima raspravljat će se o:
snadbijevanju učenika udžbenicima i školskim priborom,
uspjehu učenika u učenju,
uspjehu učenika u vladanju,
pohvalama učenika,
izrečenim odgojno-disciplinskim mjerama,
odnosu učenik – roditelj – škola,
slobodnom vremenu učenika,
vannastavnim aktivnostima učenika,
uzajamnoj saradnji roditelja i škole.
Informativno-konsultativni sastanak organizuje se svakih 15 dana i on
je savjetodavnog i informativnog karaktera.
28
Učenici sa posebnim potrebama
-
17
2
-
2
-
5
1
5
1
-
2
18
-
-
-
1
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
3
-
2
-
6
-
-
1
4
-
8
1
1
3
18
BOLESTI
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
UKUPNO
6
9
7
7
4
22
3
7
6
71
OŠTEĆENJE SLUHA
-
-
-
-
-
1
POREMEĆAJI
GOVORNO-GLASOVNE
KOMUNIKACIJE
5
4
1
-
3
3
OŠTEĆENJE VIDA
1
-
-
-
-
POREMEĆAJI U
PONAŠANJU
-
5
1
3
TJELESNI
INVALIDITET
-
-
1
VIŠESTRUKE
KOMBINIRANE
ODGOJNO
OBRAZOVNE
POTREBE
-
-
MENTALNA
DEFICIJENCIJA
-
EMOCIONALNI
POREMEĆAJI
29
VII
1
VI
-
V
3
IV
1
III
1
II
UKUPAN
BROJ
UČENIKA
I
IX
RAZREDI
VIII
VRSTA POSEBNE
ODGOJNO OBRAZOVNE
POTREBE PREMA
ORIJENTACIJSKOJ LISTI
VRSTA I STUPNJEVA
ODGOJNO OBRAZOVNIH
POTREBA
NAČIN
ORGANIZACIJE
RADA
r/b
Razred
Broj učenika
Bez majke
Bez oca
Bez oba roditelja
Sa oba roditelja
Roditelji razvedeni
POREMEĆENI ODNOSI U
PORODICI
RODITELJ TEŠKO
BOLESTAN
BROJ ČLANOVA PORODICE
Stanuje u porodici
Kompletna porodica
Stanuje u domu
Stanuje kod starateljske
porodice
Nešto drugo
Nekompletna porodica
Majka
Otac
Socijalna karta
1.
I-1
18
_
_
_
17
1
_
_
_
17
_
_
1
3
13
2.
I-2
17
-
-
-
13
3
3
-
-
14
-
-
3
5
13
3.
I-G
4
-
-
-
4
-
-
1
-
4
-
-
-
1
3
I
39
-
-
34
4
3
1
-
35
-
-
4
9
29
4.
II-1
18
1
1
-
16
-
-
3
-
16
-
-
2
4
10
5.
II-2
18
-
-
-
17
1
2
-
-
17
-
1
2
13
6.
II-G
3
-
-
-
3
-
-
-
-
3
-
-
-
1
1
II
39
1
1
-
36
1
2
3
-
36
-
-
3
7
24
7.
III-1
19
-
-
-
18
1
-
2
-
18
-
-
1
9
11
8.
III-2
19
-
-
-
17
2
-
-
-
17
-
-
2
15
10
9.
III-G
3
-
-
2
1
1
1
-
2
-
-
1
1
2
III
41
-
-
-
37
4
1
3
-
37
-
-
4
15
23
10.
IV-1
18
1
-
-
16
1
2
3
-
16
-
-
2
5
6
11.
IV-2
15
-
1
-
14
-
1
-
-
15
-
-
-
3
9
IV
33
1
1
-
30
1
3
3
-
31
-
2
8
15
12.
V-1
17
1
-
-
15
1
2
-
-
15
-
-
2
7
13
13.
V-2
17
1
-
-
16
-
-
1
-
15
-
-
2
-
11
V
34
2
-
-
31
1
2
1
-
30
-
-
4
7
24
14.
VI-1
21
1
-
-
20
5
5
4
-
20
-
-
6
6
6
15.
VI-2
25
-
-
-
22
3
-
1
-
22
-
-
3
12
19
VI
51
1
-
-
42
8
5
5
-
42
-
-
9
18
25
16.
VII-1
25
-
1
-
21
3
3
2
-
21
-
-
4
8
17
17.
VII-2
23
1
-
-
21
1
1
4
-
22
-
-
1
3
11
1
1
-
42
4
4
6
-
43
-
-
5
11
28
PORODICA
VII
STANOVANJE
ZAPOSLE
NOST
18.
VIII-1
21
-
-
-
19
2
2
1
-
19
-
-
2
9
9
19.
VIII-2
25
-
1
-
23
1
-
-
-
23
-
-
2
9
20
VIII
46
-
1
-
42
3
2
1
-
42
-
-
4
18
29
20.
IX-1
19
-
-
-
17
2
2
2
-
17
-
-
2
6
9
21.
IX-2
20
-
-
-
18
2
-
-
-
18
-
-
2
4
10
IX
39
-
-
-
35
4
2
2
-
35
-
-
4
10
19
370
6
4
-
329
30
24
25
-
331
-
-
39
103
216
SVEGA:
30
UDALJENOST
MJESTA OD ŠKOLE
OŠ
SSS - III
SSS - IV
VŠ
VSS
VSS2
Bez škole
OŠ
SSS - III
SSS – IV
VŠ
VSS
VSS2
Pješke
Javni prevoz
Pješke
Javni prevoz
Iz porodica u kojima se
školuje 3 ili više djece
Iz romskih porodica
Iz porodica socijalne
potrebe
UDŽBENICI
KRITERIJI
Bez škole
OBRAZOVNI STATUS
1.
1
3
8
6
-
-
-
-
2
12
3
-
1
-
11
-
5
2
1
-
2
2.
2
3
6
4
1 1
-
2
-
9
5
-
1
-
14
-
-
3
3
2
2
3.
-
1
1
2
-
-
-
-
1
1
2
-
-
-
4
-
-
-
-
2
3
7
15
12
1 1
-
2
3
22
10
-
2
-
29
-
5
5
4
2
6
4.
-
5
5
7
-
-
-
-
3
5
8
1
-
12
-
5
1
3
-
2
5.
1
6
8
3
-
-
-
1
3
6
8
-
-
-
10
-
1
7
2
2
5
6.
-
-
2
1
-
-
-
-
1
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
2
1
11
15
11
-
-
-
1
7
13
16
1
-
-
25
-
6
8
5
2
9
7.
-
5
7
5
2 -
-
-
2
8
6
-
3
-
16
-
-
3
3
1
2
8.
1
7
7
3
-
1
-
-
2
14
1
1
1
-
16
-
2
6
1
2
4
9.
-
1
2
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
3
3
-
-
-
-
1
1
13
16
8
2 1
-
-
4
23
8
1
5
-
35
3
2
9
4
3
7
10.
-
7
6
4
-
1
-
-
3
11
4
-
-
-
12
3
6
6
3
-
8
11.
4
6
1
4
-
-
-
3
4
2
5
-
-
-
10
-
2
3
5
4
7
4
13
7
8
-
1
-
3
7
13
9
-
-
-
22
3
8
9
8
4
15
12.
-
6
-
9
1 -
-
-
-
11
6
-
-
-
17
-
-
-
1
-
5
13.
2
4
7
4
-
-
-
-
3
10
4
-
-
11
5
1
-
2
1
3
2
10
7
13
1 -
-
-
3
21
10
-
-
-
28
5
1
-
3
1
8
14.
2
7
4
10
-
2 1
-
5
12
8
-
-
1
14
3
-
9
7
3
17
15.
-
10
9
5
-
1
-
-
5
16
3
-
1
-
17
7
-
2
2
2
5
2
17
13
15
-
3 3
-
10
28
11
-
1
1
31
10
-
11
9
5
22
16.
-
8
9
7
-
-
1
-
5
7
11
-
1
-
8
1
2
14
5
-
11
17.
-
12
6
3
-
-
1
-
3
11
9
-
-
-
14
1
1
5
7
-
15
-
20
15
10
-
-
2
-
8
18
20
-
1
-
22
2
3
19
12
-
26
18.
-
7
3
11
-
-
-
-
2
9
10
-
-
-
16
5
-
-
5
-
10
19.
-
11
5
7
2 -
-
-
3
8
12
-
1
-
19
-
-
6
5
-
-
-
18
8
18
2 -
-
-
5
17
22
-
1
-
35
5
-
6
10
-
10
20.
-
7
7
4
1 -
-
-
6
5
7
-
1
-
12
1
7
2
3
2
11
21.
-
9
-
11
-
-
-
-
3
-
17
-
-
-
20
5
-
-
3
1
13
-
16
7
15
1 -
-
-
8
5
24
-
1
1
22
6
7
2
6
3
24
13
125
103
110
7 6 3
6
55
160
130
1
259
34
32
69
61
20
127
Majka
Otac
Do 2 km
r/b
SV:
31
2 11
Preko 2
km
Program društvene, kulturne i sportske aktivnosti škole
Mjesto
realizacije
Naziv manifestacije
Prigodan program – doček đaka
prvaka i predškolaca
Priredba u povodu Kurban
bajrama
Obilježavanje mjeseca knjigeposjeta istaknutog pisca
Škola
Škola
Realizatori
(sekcije)
Područje kultura i
umjetnost
Područje kultura i
umjetnost
Škola
Novinarska
Obilježavanje Dječije nedjelje
Škola
Odjeljenske
zajednice
Obilježavanje Dana učitelja-referat
Škola
Literarna sekcija
Obilježavanje Dana životinja-pano
Škola
Priredba u povodu Dana državnosti
Škola
Obilježavanje Dana ljudskih prava i
Dana UNCEF–a -pano
Škola
Obilježavanje Dana dječije radosti
Škola
Priredba u povodu Dana
nezavisnosti
Obilježavanje 8. Marta
-referat i izložba
Priredba u područnoj školi Gora
(1.mart i 8. mart)
Obilježavanje Međunarodnog Dana
zdravlja
-pano ili prezentacija
Obilježavanje Međunarodnog Dana
Crvenog križa
-humanitarna akcija
Obilježavanje Svjetskog Dana
zaštite čovjekove okoline
-pano
Priredba u povodu obilježavanja
Dana škole
Područna
škola
Škola
Liga trezvenih
Škola
Socijalni radnik
Škola
Kroz predmete moja
okolina i biologija
Škola
Škola
Škola
32
Vijeće učenika
Odjeljenske
zajednice
Područje kultura,
umjetnost i historija
Likovne
Novinarska
Svi učenici
područne škole
Škola
Prigodan program za učenike IX
razreda
Kroz predmete moja
okolina i biologija
Područje kultura,
umjetnost i historija
Sve sekcije
(najuspješnije tačke)
Učenici VIII i
Kordinacioni tim za
zabave
Takmičenja
Mjesto realizacije
Napomena
Smotra kulturno- umjetničkog
stvaralaštva mladih
Smotra naučno- tehničkog i
sportsko-tehničkog
stvaralaštva
Saobraćajno takmičenje
“Spretnost”
Sportska takmičenja
Atletski kup
Kros (proljetni i jesenski)
Takmičenje u pružanju prve
pomoći
Takmičenje- Upozorenje na
mine
Likovna manif. “Mladi
voljenom gradu”
Takmičenje – CIVITAS
”Projekat građ.”
Takmičenje iz matematike
Takmičenje iz fizike
Takmičenje iz informatike
Takmičenje iz geografije
Takmičenje iz njemačkog
jezika
Takmičenje iz engleskog jezika
Mjesto
realizacije
Konkursi
Napomena
Škola će uzeti učešće na literarnim
i likovnim konkursima po
preporuci PPZ
Škola će uzeti učešća u obilježavanju svih manifestacija značajnih
za društvenu sredinu (mjesna zajednica i općina).
Za organizaciju kulturno-zabavnog programa zadužuju se Zimić
Sadeta i saradnici: Mujezin Zenaida, Omeragić Lejla, Poljo Mirela i
Gradaščević Aida.
33
Plan prevencije maloljetničke delinkvencije
Aktivnost (1.1-5)
Program jačanja roditeljskih kompetencija (roditeljski sastanci,
radionice, predavanja, okrugli stolovi i sl.)
upoznavanje roditelja sa protokolom o postupanju škole u
situacijama nasilja (opći roditeljski sastanak),
predavanja za roditelje (razrednik),
tribine - (nevladine organizacije, Disciplinski centar, Porodično
savjetovalište),
radionice za roditelje „Unapređenje roditeljstva“.
Aktivnost (1.1-6)
Uspostavljanje direktne saradnje Vijeća roditelja i Vijeća učenika
osnovnih i srednjih škola sa predstavnicima stručnih ustanova socijalne i
dječije zaštite, MUP-a, tužilaštva i sudova, te predstavnicima Ministarstva
za obrazovanje, nauku i mlade.
saradnja sa Diciplinskim centrom kroz aktivnosti – predavanja i
radionice,
saradnja sa Centrom za socijalni rad kroz svakodnevne aktivnosti,
razmjena informacija, timski rad školskog socijalnog radnika i
pedagoga-psihologa na aktivnostima vezanim za zaštitu i odgoj
maloljetnika,
saradnja sa MUP-om kroz aktivnosti predavanja, tribine na teme
štetnosti zloupotrebe droga, prevencije narkomanije i bezbijednost
od kuće do škole,
saradnja sa Domom zdravlja kroz aktivnosti vezane za zdravstvenu
zaštitu učenika,
upoznavanje Vijeća roditelja sa protokolom o postupanju škole u
situacijama nasilja,
aktivnosti Vijeća roditelja kroz akcije pomoći bolesnim,
organizovanje sportskih manifestacija i zajedničkih izleta,
upoznavanje Vijeća učenika sa protokolom o postupanju škole u
situacijama nasilja,
aktivnosti Vijeća učenika kroz poboljšanja discipline i razvijanje
ekološke svijesti.
Aktivnost (1.1-8)
Aktivnosti vezane za dodatni edukativni seminar, okrugli sto i
rasprave u krugovima nastavnika, pedagoga, psihologa.
Aktivnost (1.1-9)
unapređenje dežurstva učenika, nastavnika i tehničkog osoblja,
prisutnost policije u okolini škole sa akcentom na početak i kraj
nastave, te veliki odmor,
formiranje baze podataka odgojno zapuštenih i zanemarenih
učenika i učenika sa težim devijacijama u ponašanju.
34
Aktivnost (1.1-10)
radionice na temu rješavanja konflikata mirnim putem (2+2,
pedagog),
na časovima Odjeljenske zajednice realizacija tema rješavanja
konflikata iz didaktičkog kompleta o prevenciji nasilja kroz
obrazovni sistem BIH, od prvog do devetog razreda,
razgovori sa učenicima koji su skloni narušavanju discipline,
uključivanje učenika u dopunsku nastavu i vannastavne
aktivnosti,
kroz predmet građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
upoznavanje učenika sa načinom rješavanja konflikata i kroz
projekte koji učenici pripremaju i prezentuju po odjeljenjima.
Aktivnost (1.1-12)
Radionice koje podstiču učenje roditelja o ulozi i obavezama u
pogledu razvoja djece i brige o djeci.
opći roditeljski sastanak - predavanje za roditelje,
predavanja i radionice za roditelje romske nacionalnosti iz projekta
„Inkluzija Roma 2010-2012”,
rad sa roditeljima učenika koji ispoljavaju nepoželjne oblike
ponašanja,
rad sa roditeljima djece romske nacionalnosti.
Aktivnost (1.1-13)
Multisektorska saradnja i aktivnost na prosvjećivanju mladih o
štetnosti sredstava ovisnosti.
realizacija tema na odjeljenskoj zajednici,
realizacija radionica sekcije „Liga trezvenosti”,
predavanja predstavnika Doma zdravlja i drugih nevladinih
organizacija.
Aktivnost (1.1-16)
Podrška projektima u oblasti kulture.
prisustvo projekciji filmova,
posjeta pozorišnim predstavama,
učešće u igraonicama,
učešće na konkursima likovnog i literarnog stvaralaštva.
Aktivnost (1.1-20)
Izgradnja novih sportskih ploha.
izgradnja fiskulturne sale u saradnji sa Općinom i Ministarstvom.
Aktivnost (1.1-21)
Korištenje fiskulturne sale od strane sportskih udruženja:
sportski klub „Vučko” – Taekwondo,
Judo klub.
Škola će ustupiti salu na korištenje i drugim sportskim udruženjima.
35
Aktivnost (1.1-24)
Razvijanje promotivno-preventivnih aktivnosti.
sve javne manifestacije koje promovišu odgojne vrijednosti i
afirmacija putem medija (elektronskih i pisanih),
izdavanje školskog lista.
Projekti u školi
1. Projekat poboljšanje discipline (inovacije)
Cilj:
Saradnja učenik-nastavnik-škola, poboljšanje discipline u nastavnom
procesu.
Aktivnosti:
svakodnevno praćenje – ocjenjivanje discipline na časovima od
strane predmetnih nastavnika,
proglašavanje najuspješnijih odjeljenja,
zabava za najuspješnija odjeljenja
Nosioci projekta:
Suljagić Mirela, Mandra Aldijana
2. Projekat unapređenja časova lektire i razvijanje ljubavi prema
domovini (inovacije)
Cilj:
Popularizacija knjige i ljubav prema domovini
Aktivnosti:
Projekat će se realizovati kroz izradu hamer ilustracije za dvije lektire i
ilustracija za dva državna praznika Dan državnosti BiH (25. novembar) i
Dan nezavisnosti BiH (1. marta).
Nosioci projekta:
Halilović Ismir
3. Projekat „Unapređenje roditeljstva“
Cilj:
Podizanje kvaliteta porodičnog života ječanjem i unapređenjem
roditeljskih kompetencija.
Aktivnosti:
Realizacija pet radionica sa roditeljima prvog razreda
Nosioci:
Zimić Sadeta i Karić Aida
36
4. Projekat: Inkluzija Roma u osnovno obrazovanje 2010.-2012.
Kanton Sarajevo
Cilj:
Promovisanje i poboljšanje inkluzije Roma u osnovno obrazovanja, kao i
uključivanje što većeg broja Romske djece u redovno osnovno
obrazovanje.
Aktivnosti:
Radionice četiri puta sedmično u vidu dopunskih časova za učenike svih
razreda.
Nosioci:
Švicarski Caritas i NVO „Budi moj prijatelj”
Škola planira uzeti učešće u svim projektima u organizaciji
Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, PPZ
Sarajevo, te drugim projektima u cilju poboljšavanja kvaliteta odgojnoobrazovnog rada.
Planirana saradnja sa drugim školama i institucijama
U planu aktivnosti na području saradnje sa drugim školama
posebno mjesto zauzima saradnja sa osnovnim školama na području
Općine Vogošća, te drugim školama sa područja Kantona. Također,
planira se nastavak uspješne saradnje sa Općinom Vogošća, Centrom za
socijalni rad iz Vogošće, MUP – Policijska uprava Vogošća, Crvenim
križom, te drugim organizacijama i ustanovama na području Kantona.
Direktor škole
Predsjednica Školskog odbora
-------------------------mr. sci.Mersiha Šahinbegović
--------------------------Mersida Spahić
37
OSNOVNI PODACI O PROSTORU I OPREMI U ŠKOLSKOJ
2012/2013. GODINI
PREGLED PROSTORA
Tabela 5
PROSTOR
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II
1.
2.
III
1.
2.
Vlastiti zatvoreni
prostor, od toga:
učionice
kabineti
laboratorije
radionice
sale za fizičko
vaspitanje
biblioteke
čitaonice
ostali prostor
Vlastiti otvoreni
prostor, od toga:
sportska igrališta
dvorišta
Iznajmljeni prostor
Broj
prostorija
Površina
m2
12
2
0
1
690
120
0
42
1
90
1
0
60
0
1095
NAPOMENA
navesti kratak opis
funkcionalnosti prostora
prema njegovoj namjeni
5400
3
2
1572
12000
Sa područnom školom
PREGLED NAMJEŠTAJA I OPŠTIH NASTAVNIH SREDSTAVA
Tabela 6
NASTAVNO
NAPOMENA
SREDSTVO
Obavezni
Škola
navesti
kratak opis
PROPISANO
funkcionalnosti opreme
minimum* posjeduje
PEDAGOŠKIM
prema njenoj namjeni
STANDARDIMA
1
Školske klupe
254
2
Školske stolice
436
3
Školske table
15
4
Grafoskop
3
4
5
Magnetofon
2
0
6
Epidijaskop
2
0
7
Gramofon stereo
2
0
8
Kasetofon stereo
2
6
9 TV prijemnik kolor
2
3
10
Videorikorder
2
1
11
Računari
6
22
38
12
13
14
15
16
17
Školska TV
Fonolaboratorija
Laboratorij za
hemiju
Laboratorij za
fiziku
Laboratorij za
biologiju
Aparat za
umnožavanje
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
*Obavezni minimum namještaja i opštih nastavnih sredstava propisanih
pedagoškim standardima za školu sa minimalnim brojem odjeljenja.
KRATAK OPIS STANJA OBJEKTA I OPREME
OBJEKAT:
Fiskulturna sala veličine 90m² ne zadovoljava pedagoške
standarde, te je potrebno graditi novu čiji predračun iznosi cca
1.200 000,00 KM.
Krov fiskulturne sale i kotlovnice prokišnjava pa je potrebna
sanacija koja košta cca 45.000,00 KM.
Radni dio krova nove škole prokišnjava i potrebno je 20.000,00
KM.
Oluci sa slivnicima dotrajali i potrebno je 10.000,00 KM.
Prilaz u školu, stepenište i staza oronuli, istrošeni i potrebno je
10.000,00 KM.
Željezna ograda oko školskog dvorišta dotrajala i za radove
ograđivanja potrebno je minimalno 2.000,00 KM.
Prema negativnom atestu firme Vatrosistemi elektroinsalacije i
gromobransku zaštitu je potrebno adaptirati (poboljšati), a sat za struju,
koji je smješten na zidu koji je pun vlage, potrebno je hitno izmjestiti. Za
ove neophodne radove potrebno je 100.000,00 KM.
Orjentancioni iznos potrebnih sredstava za sanaciju stanja:
1.400 000,00 KM
NAMJEŠTAJ I OPREMA:
Broj klupa i stolica zadovoljava.
Nastavni predmeti: Tehnički odgoj, Muzička kultura, strani jezici,
Fizika, Hemija, Biologija nema odgovarajuću opremu tj. laboratorij.
Knjižni fond biblioteke treba dopuniti sa cca 2000 naslova.
Orjentancioni iznos potrebnih sredstava za sanaciju stanja:
130 000,00 KM
39
SEDMIČNI PREGLED BROJA ČASOVA PO RAZREDIMA I
PREDMETIMA
Tabela 7.
15
16
17
18
19
20
21
22
16
*
*
*
*
2+1
2
6
6
154
154
10
10
8
8
8
34
1,88
2
4
8
8
8
8
36
1,89
2
6
4
4
4
4
39
2,05
2
4
2
2
2
4
2
4
2
2
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
2
4
4
4
4
4
16
10+1
10+2
12
12
12
8
10
16
24
0,84
0,52
0,57
0,57
0,57
0,60
0,42
0,52
0,80
1,14
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
4
8
4
4
4
4
16
0,76
1
2
2
0,095
2
19
4
2
5
0,095
0,90
0,20
0,095
0,23
1
1
2
0,095
1
2
2
4
2
2
3
1
2
2
2
4
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
24,84
40
1
1
nestručni
32
stručni
48
nestručni
Njemački jezik
Likovna kultura
Muzička kultura
Historija
Geografija
Biologija
Hemija
Fizika
Informatika
Tehnički odgoj
Tjelesni i
zdravstveni odgoj
Obrazovanje za
demokratiju i
građanske slobode
Kultura življenja
Vjeronauka
Priroda
Društvo
D/K/R
Katolička
vjeronauka
UKUPNO
32
Broj
zaposlenih
nastavnika
stalni spoljni
radni saradn
odnos
ici
stručni
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
26
UKUPNO
Engleski jezik
IX
4
VIII
Matematika
VII
3
VI
Bosanski, hrvatski,
srpski jezik i
književnost
V
2
IV
Razredna nastava
III
1
II
RB
I
RAZREDI
PREDMETOBLAST
Potreban broj
nastavnika
BROJ ČASOVA
RADNICI ŠKOLE ZAPOSLENI NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME – EVIDENTNI LIST
PROFESORI-NASTAVNICI
Predmet koji
predaje
Broj
godina
staža
01.09.
2012.
Stepen stručne
spreme
Sedmični br.
časova nastave
Radni odnos
N*-O*
Stručni ispit
DA-NE
Nacionalnost
Tabela 8.
Pedagoška akademija
Razredna nastava
10
VSS
14
N
DA
Bošnj.
Mentor
ZIMIĆ SADETA
Pedagoška akademija
Razredna nastava
9
VŠS
14
N
DA
Bošnj.
Mentor
3.
HALILOVIĆ JASMINKA
Pedagoška akademija
Razredna nastava
9
VSS
17
N
DA
Bošnj.
4.
RAZMAN AMRA
5.
MUJEZIN ZENAIDA
6.
OMERAGIĆ LEJLA
7.
RB
PREZIME I IME
PROFESORA
NASTAVNIKA
Završen fakultetakademija- škola
1.
KARIĆ AIDA
2.
Rad u drugoj
školi-ustanovi
(Navesti naziv i
broj časova)
Bolovanje
(navesti razlog)
Zvanje
stečeno
napredo
-vanjem
Nastavnički
fak.Mostar
Nastavnički fak.
Mostar
Nastavnički fak.
Mostar
Razredna nastava
8
VSS
17
N
DA
Bošnj.
Mentor
Razredna nastava
16
VSS
16
N
DA
Bošnj.
Mentor
Razredna nastava
16
VSS
16
N
DA
Bošnj.
Mentor
POLJO MIRELA
Pedagoška akademija
Razredna nastava
4
VSS
16
N
DA
Bošnj.
8.
BEĆIROVIĆ A. SELMA
Nastavnički fak.
Mostar
Razredna nastava
5
VSS
16
O
DA
Bošnj.
9.
GRADAŠČEVIĆ AIDA
Pedagoška akademija
Razredna nastava
2
VSS
16
O
DA
Bošnj.
10
DURMO NERMINA
Pedagoška akademija
Razredna nastava
9
VSS
16
O
DA
Bošnj.
11
HERCO HALIDA
Pedagoška akademija
Bosanski jezik
35
VŠS
17
N
DA
Bošnj.
Viši
savjetnik
12
VRAŽALICA ELSA
Pedagoška akademija
Bosanski jezik
32
VŠS
17
N
DA
Bošnj.
Mentor
MODRIĆ ALMIRA
Filozofski fakultet
Engleski jezik
15
VSS
20
N
DA
Bošnj.
Mentor
13.
*N – neodređeno vrijeme O – određeno vrijeme
Predmet koji
predaje
Broj
godina
staža
01.09.
2012.
Stepen stručne
spreme
Sedmični br.
časova nastave
Radni odnos
N*-O*
Stručni ispit
DA-NE
Nacionalnost
Filozofski fakultet
Engleski jezik
15
VSS
19
N
DA
Bošnj.
Filozofski fakultet
Njemački jezik
3
VSS
16
N
DA
Bošnj.
Pedagoška akademija
Historija; Demok.i
ljudska prava;
Društvo/
kultura/religija
29
VŠS
21
N
DA
Bošnj.
RB
PREZIME I IME
PROFESORA
NASTAVNIKA
Završen fakultetakademija- škola
14.
PIKNJAČ SABINA
15.
SULJAGIĆ MIRELA
16.
PAČARIZ ŠEMSO
17.
SELIMOVIĆ DŽEVAHIRA
PMF
Geografija
30
VSS
12
N
DA
Bošnj.
18.
ČEKIĆ MEDO
Pedagoška akademija
Matematika
21
VŠS
16
N
DA
Bošnj.
19.
POLJAKOVIĆ BOSILJKA
Pedagoška akademija
Matematika
17
VŠS
20
N
DA
Hrvat.
20.
ČEKIĆ ZURIFA
Pedagoška akademija
Fizika/Hemija
21
VŠS
18
N
DA
Bošnj.
21.
KLJAJIĆ EDIN
PMF
Informatika
17
VŠS
16
N
DA
Bošnj.
22.
OMEROVIĆ LEANA
Pedagoška akademija
Biologija
15
VŠS
16
N
DA
Bošnj.
23.
ADEMOVIĆ SANELA
Pedagoška akademija
Tehnički odgoj
3
VSS
24
N
DA
Bošnj.
24.
HALILOVIĆ ISMIR
Akademija likovnih
umjetnosti
Likovna kultura
15
VSS
11
N
DA
Bošnj.
25.
HIDIĆ BEBA
Muzička akademija
Muzička kultura
12
VSS
10
N
DA
Bošnj.
26.
BRKOVIĆ KERIM
DIF
Tjelesni i zdravstveni
odgoj
13
VSS
16
N
DA
Bošnj.
27.
VRABAC MUBERA
Pedagoška akademija
Kultura življenja
36
VŠS
2
N
DA
Bošnj.
DELIĆ-LILA MEDIHA
Pedagoška akademija
Islamska vjeronauka
16
VSS
19
N
DA
Bošnj.
28.
*N – neodređeno vrijeme O – određeno vrijeme
42
Rad u drugoj
školi-ustanovi
(Navesti naziv i
broj časova)
Bolovanje
(navesti razlog)
Zvanje
stečeno
napredo
-vanjem
OŠ „Izet Šabić“
5č
Mentor
Srednjoškolski
centar
Vogošća
10č
Savjetnik
Mentor
OŠ „Podlugovi“
4č
OŠ „Zahid
Baručija“ 4č
Mentor
Mentor
Niža muzička
škola Visoko10 č.
OŠ „Ćamil
Sijarić“ 6č
Rad u
biblioteci
Mentor
Viši
savjetnik
Mentor
OSTALI RADNICI
Tabela 9
Završen
fakultetakademijaškola
Poslovi koje
radnik obavlja
Broj
godina
staža
01.09.
2012.
Stepen
stručn
e
spreme
Sedmičn
i broj
sati
Radn
i
odno
s
N*-O*
Struč
ni
ispit
DANE
Nacion
alnost
R
B
PREZIME I IME
RADNIKA
A
Rukovodni radnici i saradnici u
nastavi
29.
ŠAHINBEGOVIĆ MERSIHA
Pedagoška
akademija
Direktorica škole
17
VSS
40
N
DA
Bošnj.
30.
ŠEHIĆ MUEDIBA
Filozofski fakultet
Sarajevo
Pedagog/psiholog
24
VSS
40
N
DA
Bošnj.
31.
DŽINDO MEMSUDA
Pravni fakultet
Sarajevo
Sekretar škole
16
VSS
40
N
32.
VRABAC MUBERA
Pedagoška
akademija
Bibliotekar
36
VŠS
33-bib.
7-nas.
N
33.
HASANOVIĆ ENISA
Ekonomski
fakultet
Referent za plan i
analizu
21
VSS
40
B
Ostali radnici
34.
HASANOVIĆ BEGO
Domar
38
VKV
35.
SULJAGIĆ ADNAN
Ložač centralnog
grijanja
13
36.
ŽIGIĆ JASMIN
Čistač
37.
HUSEJNOVIĆ EMINA
38.
RAMIĆ TIMA
39.
Bošnj.
Rad u drugoj
školi-ustanovi
(Navesti naziv i
broj časova) Bolovanje
(navesti razlog)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
Mentor
Samostalni
stručni
saradnik
Samostalni
stručni
saradnik
Bošnj.
Viši
savjetnik
N
Bošnj.
Samostalni
stručni
saradnik
40
N
Bošnj.
KV
40
N
Bošnj.
6
SSS
40
N
Bošnj.
Čistačica
12
KV
40
O
Bošnj.
Osnovna škola
Čistačica
15
NK
40
N
Bošnj.
AHMIŠ RASEMA
Srednja tekstilna
škola
Čistačica
34
KV
40
N
Bošnj.
40.
MATIĆ MILICA
Osnovna škola
Čistačica
21
NK
40
N
Hrvat.
41.
ŠABIĆ HASAN
Srednja
mašinska škola
Noćni čuvar
-
SSS
40
O
Bošnj.
Srednja mašinska
škola
Srednja mašinska
škola
Mašinska
tehnička škola
Srednja tekstilna
škola
* N – neodređeno vrijeme O – određeno vrijeme
43
DA
PROFESORI-NASTAVNICI-RADNICI IZ DRUGIH OSNOVNIH ILI SREDNJIH ŠKOLA
Tabela 10
R
B
PREZIME I IME
PROFESORA-NASTAVNIKARADNIKA
Završen fakultetakademija- škola
Predmet koji
predaje –poslovi
koje obavlja
Broj
godina
staža
Stepen
stručne
spreme
Sedmi
čni br.
časova
sati
Radni
odnos
N*-O*
Struč
ni
ispit
DANE
Naci
onal
nost
Matična
škola
(Navesti
naziv i
broj
časova)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
PROFESORI – NASTAVNICI – RADNICI SPOLJNI SARADNICI
Tabela 11
R
B
PREZIME I IME
PROFESORA-NASTAVNIKA –
RADNIKA
Završen fakultetakademija- škola
Poslovi koje
radnik obavlja
Broj
godina
staža
44
Stepen
stručne
spreme
Sedmi
čni
br.
časov
a sati
Stručn
i ispit
DA-NE
Nacio
nalno
st
Ustanova u kojoj je stalno
zaposlen
(u slučaju da je radnik
nezaposlen upisati –
nezaposlen, penzioner i
sl…)
RASPORED POSLOVA NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE U ŠK. 2012/2013. GOD.
Razredništvo
Sekcija
Dopunska n.
Strucno
usavrsavrš.
Rad u struč.
organima
Saradnja sa
roditeljima
Rad na ped
dokument.
Dežurstvo
I1
14
4
9
27
1
1
1
1,50
4,50
1
0,50
3
1
2
2.
Aida Karić
I2
14
4
9
27
1
1
1
1,50
4,50
1
1,50
3
1
3.
Jasminka
Halilović
II1
17
4
10,50
31,50
1
1
1
1,50
4,50
1
0,50
1
4.
Amra Razman
II2
17
4
10,50
31,50
1
1
1
1,50
4,50
1
0,50
5.
Zenaida Mujezin
III1
16
4
10
30
1
1
1
1
2
6
1
6.
Lejla Omeragić
III2
16
4
10
30
1
1
1
1
2
6
7.
Mirela Poljo
IV1
16
4
10
30
1
1
1
1
2
8.
Selma B.
Altumbabić
IV2
17
4
10,50
31,50
1
1
1
9.
Nermina Durmo
Kom.
I/II/III
16
4
10
30
1
1
1
10.
Aida Gradaščević
V1
16
4
10
30
1
1
1
11.
Halida Herco
Bhs.jez
VI1
17
3
10
30
1
1
1
12.
Elsa Vražalica
BHS jezik
VIII1
17
3
10
30
1
1
1
13.
Almira Modrić
Engleski
jezik
20
2
11
33
0stalo
Inovacije
Σ1
Sadeta Zimić
Ostalo
Priprema 50%
1.
RB
Dodatna n.
Pregled
pismenih
PREDMET
KOJI
PREDAJE
OSTALO
Redovna n.
IME I
PREZIME
NASTAVNIKA
Priprema 50%
NASTAVA
Fakultativna n.
OSTALI OBLICI
NEPOSREDNOG
VASPITNO-OBRAZOVNOG
RADA
UKUPNO Σ 1+Σ
Σ 2+Σ
Σ3
Tabela 12
Σ3
1
8,5
40
2
8,5
40
0,50
1
4
40
1
0,50
1
4
40
0,50
1
0,50
1
4
40
1
0,50
1
0,50
1
4
40
6
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1,50
4,50
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1,50
4,50
1
0,50
2
1
1
5,50
40
2
6
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1
2
6
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1
2
6
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1
0,50
1,50
1
1,50
0,50
0,50
1
5,50
40
1
45
Σ2
1
Engleski j.
VII2
19
2
10,50
31,50
1
15.
Mirela Suljagić
Njemački
IX1
16
2
9
27
1
16.
Šemso Pačariz
Historija
IX2
21
10,50
31,50
1
17.
Dževahira
Selimović
Geografija
12
6
18
18.
Mediha Delić-Lila
Vjeronauka
VI2
19
9,50
28,50
1
1
19.
Medo Čekić
Matematika
V2
16
2
9
27
1
0,50
1
20.
Bosiljka
Poljaković
Matematika
VIII2
20
2
11
33
1
1
0,50
21.
Zurifa Čekić
Hemija
Fizika
18
2
10
30
1
1
22.
Edin Kljajić
Informatika
16
1
8,50
25,50
23.
Leana Omerović
Biologija
VII1
16
1
8,50
25,50
24.
Sanela Ademović
Tehnička
kultura
24
12
25.
Ismir Halilović
Likovna
kultura
11
26.
Beba Hidić
Muzička
kultura
27.
Kerim Brković
28.
Mubera Vrabac
1
0,50
1
1,50
1
1
6
40
1
1
3
1
0,50
1
1
0,50
1
5
35
1,50
4,50
1
0,50
1
0,50
1
4
40
1
3
1
0,50
0,50
0,50
1
3,50
24,50
1
1,50
4,50
1
1,50
1,50
1
2
7
40
1
2
5,50
1
0,50
1
0,50
1
7,50
40
1,50
4
1
0,50
1
0,50
3
40
1,50
4,50
1
1,50
0,50
0,50
2
5,50
40
1
0,50
1,50
1
0,50
0,50
0,50
1
5
32
1
1
3
1
0,50
1
0,50
1
4
32,50
36
1
0,50
1,50
1
0,50
0,50
2,50
40
5,50
16,50
2
1
3
1
1,50
0,5
0,50
10
5
15
2
1
3
1
0,50
0,50
TZO
16
8
24
2
1
3
1
0,50
0,50
Kultura
življenja
2
1
3
1
1,50
0,50
1
1
1
1
46
4
2
1,50
2
1
1
1
10,50
2,50
3,50
1
0,50
Sabina Piknjač
0,50
14.
30
2
20
3
30
4
7
BROJNO STANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI PO RAZREDIMA I USPJEHU
U PRETHODNOM RAZREDU
Tabela 13
BROJ
ODJELJENJA
BROJ
UČENIKA
I
2,33
II
RAZRED
USPJEH UČENIKA U PRETHODNOM RAZREDU
MUŠKIH
ŽENSKIH
SVEGA
39
19
20
39
2,33
39
19
20
39
III
2,33
41
24
17
41
IV
2
33
19
7
7
-
-
17
16
33
UKUPNO
I – IV
9
152
19
7
7
-
-
79
73
152
V
2
34
23
7
3
-
1
19
15
34
VI
2
51
22
20
9
-
23
28
51
VII
2
48
12
21
15
-
-
23
25
48
VIII
2
46
20
13
13
-
-
21
25
46
IX
2
39
16
9
14
-
-
23
16
39
10
218
93
70
54
-
1
109
109
218
19
370
112
77
61
-
1
188
182
370
UKUPNO
V - VIII
UKUPNO
I - IX
Odlični
Vrlodobri
Dobri
47
Dovoljni
Ponovaca
Download

Godišnji u pdf - OŠ Porodice ef. Ramić