JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
JAVNA USTANOVA ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE
HERCEG NOVI
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
SADRŽAJ
GODIŠNJI PLAN RADA ................................................................................................................. 3
I
UVOD ............................................................................................................................................ 3
1. UVODNE NAPOMENE ............................................................................................................. 3
2. POLAZNE OSNOVE .................................................................................................................. 4
2. OSVRT NA REZULTATE RADA U ŠKOLSKOJ 2011/12.GODINI ............................................ 5
II USLOVI RADA ŠKOLE........................................................................................................ 17
1. MATERIJALNO - TEHNIČKI USLOVI RADA .................................................................................... 17
2 . KADROVSKI USLOVI .................................................................................................................. 18
3 BROJNO STANJE UČENIKA I FOND ČASOVA .................................................................. 19
4 G R U P N A N A S T A V A ..................................................................................................... 22
SOLFEĐO .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5 BROJNO STANJE UČENIKA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012 / 13 ............................................... 22
6 FOND ČASOVA ........................................................................................................................ 23
III KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE ................................................................. 24
IV PRIKAZ RADA ŠKOLE ........................................................................................................ 25
1 . RASPORED RADA ........................................................................................................................ 25
2 . STRUČNA TIJELA ........................................................................................................................ 26
3 . ŠKOLSKI ODBOR ......................................................................................................................... 26
4. SAVJETA RODITELJA ................................................................................................................... 27
5. UČENIČKI PARLAMENT ................................................................................................................ 27
V VRIJEME REDOVNOG RADA , KLASIFIKACIJA I ODMORI ...................................... 28
VI PROGRAM I PLANOVI STRUČNIH ORGANA I AKTIVA................................................. 31
I NASTAVNIČKO VIJEĆE ................................................................................................................... 31
VII PLAN RADA DIREKTORA ŠKOLE .................................................................................. 32
VIII STRUČNI AKTIVI ŠKOLE ................................................................................................. 34
PRILOZI:
- KALENDAR AKTIVNOSTI
- RASPORED ČASOVA GRUPNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2012/13
- KOMISIJE UPRAVNIH I STRUČNIH ORGANA
2
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Na osnovu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Nastavničkog plana i
programa škole za osnovno muzičko obrazovanje , Ministarstva nadležnog za poslove
prosvjete Crne Gore , Statuta škole i drugih akata Škole , Školski odbor JUŠkole za
osnovno muzičko obrazovanje u Herceg Novom , na svojoj sjednici održanoj
05.10.2012.godine donio je
GODIŠNJI PLAN RADA
ŠKOLE ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI
ZA ŠKOLSKU 2012/13 GODINU
I
UVOD
1. UVODNE NAPOMENE
Osnovno muzičko obrazovanje je djelatnost od posebnog društvenog interesa i
predstavlja značajan faktor razvoja mlade ličnosti , pa samim tim neposredno i posredno utiče
na opšti razvoj i napredak društva kao cjeline.
Uvažavajući opšti i poseban značaj osnovne muzičke škole , čitav njen koncept,
Godišnji plan rada škole temelji se na realnim društvenim zahtjevima , stavovima i
opredjeljenjuma , praktičnim školskim i pedagoškim iskustvima , zakonskim i podzakonskim
propisima , kao i drugim normativnim aktima koji doprinose:
- uspješnu realizaciju ciljeva i zadataka Nastavnog plana i programa,
- podizanje kvaliteta i efikasnosti vaspitno-obrazovnog rada,
- razvijanje shvatanja o značaju muzičkog obrazovanja u svijetlu održivog razvoja CG,
- jačanje vaspitne uloge škole, tj. njene društvene i kulturne uloge,
- efikasnije uvođenje novih metoda i oblika rada,
- stvaranje što povoljnijih uslova za slobodno , stvaralačko ispoljavanje znanja i
sposobnosti od strane nadarenih učenika , kao i brže i uspješnije napredovanje onih
koji zaostaju u savlađivanju planiranih sadržaja,
- uvođenje metoda aktivnog učestvovanja učenika u sve nastavne predmete i sve vidove
obrazovnog rada,
- unapređivanje rada stručne službe u školi.
Godišnji plan rada Škole , koji se temelji na navedenim izvorištima, proizvodi
pozitivne vaspitno-obrazovne efekte, predstavlja spektar zadataka u kome su sabrane sve
aktivnosti škole . To je, primarni školski dokument i najvažniji instrument upravljanja
pedagoškim procesima i unapređivanje muzičke kulture u Školi.
3
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
2. POLAZNE OSNOVE
Polazne osnove i smjernice planiranja vaspitno-obrazovnog rada u ovoj školskoj
godini proizilaze iz osnovnih stavova i ideja sadržanih u :
1. Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju
2. Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,
3. Nastavnom planu i programu Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Crnoj
Gori.
4.Nastavnom planu i programu devetogodišnje osnovne muzičke škole
Prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju i Zakonu o osnovnom
obrazovanju i vaspitanju , škola će u ovoj godini obaviti slijedeće poslove :
- izvršiti upis učenika i organizovati rad škole ,
- posvijetiti posebnu pažnju poboljšanju kvalifikacione strukture nastavnog kadra
- pratiti zakonske mjere i usaglašavati svoja normativna akta.
Po nastavnom planu i programu donijetog od ministarstva nadležnog za poslove
prosvjete u Crnoj Gori , Škola će i ove godine voditi računa o pridržavanju jasno definisanih
ciljeva u obrazovno vaspitnom radu , čiji su zadaci :
 da obrazuje učenike za profesionalno bavljenje muzikom
 da učenike osposobljava za buduće nastavnike , stvaraoce i za druge pozive u
vezi sa muzikom ,
 da u okviru kolektivnog muzičko - vaspitnih oblika razvija smisao za kolektivno
muziciranje u kamernim ansamblima , orkestru i horu ,
 da radom u nastavi i van nje utiče na razvoj opšte muzičke kulture mjesta u
kome Škola radi ,
 da učenike upozna sa najvažnijim muzičkim stvaraocima .
Na osnovu zaključaka Nastavničkog vijeća , Stručnih aktiva i Školskog odbora u
ovoj školskoj godini moraju se organizovati slijedeći poslovi i zadatci :
1. Izrada Programa Nastavničkog vijeća , Stručnih aktiva i individualni i grupni
planovi rada nastavnika ,
2. Donijeti okvirni plan rada Školskog odbora ,
3. Donijeti plan internih i javnih časova - nastupa ,
4. Donijeti okvirni plan rada ostalih aktivnosti .
4
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
2. OSVRT NA REZULTATE RADA U ŠKOLSKOJ 2011/12.GODINI
PODACI O UČENICIMA
BROJ UČENIKA
3
UKUPNO UČENIKA
PODRUČNA ODJELJENJA
MJESTO
UKUPNO
UČENIKA
BIJELA
ukupno
svega
m.
ž.
5
6
7
8
12
13
14
15
21
2
7
7
14
2
3
5
19
I
52
2
14
32
46
1
3
4
50
II
39
5
17
16
33
0
1
1
34
III
55
2
15
31
46
4
4
8
54
IV
32
1
8
18
26
3
2
5
31
V
22
0
8
14
22
0
22
VI
30
1
7
22
29
0
29
I NOVI
21
3
9
9
18
18
II NOVI
III
NOVI
30
0
12
18
30
30
30
3
9
18
27
27
SVEGA
332
106 185
291
5
0
0
11
svega
PRIP.
19
10
ž.
2
0
9
m.
1
0
4
napustilo školu
prešlo u druge
škole
doseljeno iz
drugih škola
ukupno na početku
školske godine
RAZRED
na kraju izvještajnog perioda
0
10
13
23
314
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
dir.prof.
prof.klav.
prof.klar.
nast.teo.
nast.teo.
str.uč.
prof.teo.
prof.klav.
prof.klav.
prof.flau.
prof.viol.
prof.viol.
prof.muz.
Prof.klav.
prof.solopj.
prof.teo.
prof.teor.
prof.teor.
Prof.teor.
Aps.violon
prof.teo.
prof.teo.
sekr.rač.
radnica
radnica
33
25
24
36
36
37
23
21
11
14
8
8
8
2
1
2
1
8
2
1
da
da
ne
da
ne
da
da
da
da
ne
da
da
da
ne
da
ne
ne
da
da
ne
da
da
KARADŽIĆ NADA
SEFEROVIĆ DANIELA
VASIĆ SVETISLAV
POZNANOVIĆ MIĆO
LEPETIĆ MILANKA
TRAJKOVIĆ ZORICA
SEKULIĆ SLAVICA
MIJUŠKOVIĆ IRENA
ZLOKOVIĆ ANITA
PETKOVIĆ IVANA
POPOVIĆ ANITA
POPOVIĆ JELENA
NIKOLIĆ MIRA
KRIVOKAPIĆ DEJAN
MUSTUR JOVANA
DEDIĆ MARINA
ŽUTKOVIĆ VLADIMIR
JOVANOVIĆ IGOR
VELAŠ ALEKSANDRA
ĐUROVIĆ MILENA
VOJVODIĆ SEŠKA
SAVIĆ ZORICA
TOMAŠEVIĆ DIVNA
ĐOROVIĆ MILEVA
KRIVOKAPIĆ MIRJANA
ĐORĐEVIĆ DRAGAN
CEROVIĆ DANIEL
MIĆUNOVIĆ MILOŠ
BJELETIĆ STEFAN
PERIŠIĆ GORAN
TRKULJA DOBRILA
RENIĆ LENKA
radnnica
pripravnik
RADIO U TOKU
IZVJEŠ.
PERIODA
stručno nestručno
19
12
25
5
6
napomena
stručni ispit
(da - ne)
ZVANJE
Redni broj
PREZIME I IME
godine radnog
iskustva
SPISAK RADNIKA ŠKOLE
od
do
7
8
9
31.08.2012
11.07.2012
11.07.2012
30.05.2012
09.07.2012
09.07.2012
09.07.2012
sporazum
sporazum
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
određeno
dop.norme
dop.norme
01.09.11.
01.09.11.
01.09.11.
01.09.11.
01.09.11.
01.10.11.
01.09.11.
30.04.2012 inval.penz
ne
6
ugov.o dje.
ugov.o dje.
ugov.o dje.
ugov.o dje.
ugov.o dje.
30.04.2012 određeno
02.04.2012 30.03.2013 određeno
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
OPŠTI USPJEH UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2011/12.GODINU
SVEGA
PROC. PRELAZNIH
6
7
8
9
10
11
12
SREDNJA OCJENA
DOVOLJNIH
5
PONAVLJA RAZRED
DOBRIH
4
SVEGA
VRLO DOBRIH
3
sa 2 ili više slabih ocjena
ODLIČNIH
2
sa 1 slabom ocjenom
SVEGA UČENIKA
1
BROJ
UČENIKA
NEOCJENJENIH
RAZRED
BROJ UČENIKA S POZITIVNIM
USPJEHOM
NA KRAJU POLUGODIŠTA
13
14
PRIP.
19
13
5
1
100.00
19
4.63
I
50
39
10
1
100.00
50
4.76
II
34
18
16
0
100.00
34
4.53
III
54
31
20
1
100.00
54
4.48
IV
31
19
11
1
100.00
31
4.58
V
22
11
9
2
100.00
22
4.41
VI
29
17
10
2
100.00
29
4.52
I NOVI
II
NOVI
III
NOVI
18
10
8
100.00
18
4.56
30
26
3
100.00
30
4.83
27
21
6
100.00
27
4.78
SVEGA
314
208
98
2
1
9
2
0
100.00
7
0
314
0
4.66
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pripremni
13
5
1
19
100.00
4.63
I
II
III
IV
V
VI
24
21
5
50
100.00
4.38
18
12
4
34
100.00
4.41
23
21
7
54
100.00
4.19
11
14
6
31
100.00
4.16
12
6
4
22
100.00
4.36
17
9
2
29
100.00
4.45
I NOVI
10
8
18
100.00
4.56
II NOVI
20
9
30
100.00
4.63
III NOVI
21
6
27
100.00
4.78
SVEGA
169
111
30
4
0
0
314
100.00
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
SOLFEĐO SA TEORIJOM
1
2
3
4
5
6
3
1
svega
proc.
prelaznih
sred. ocjena
4.42
neocjenjen
1
7
8
9
10
15
100.00
4.80
13
100.00
4.77
27
100.00
4.74
16
100.00
4.63
9
100.00
4.78
13
100.00
4.38
9
100.00
4.56
16
100.00
5.00
118
100.00
KLAVIR
I
II
III
IV
V
VI
12
3
0
10
3
21
5
1
11
4
1
7
2
8
2
0
3
I NOVI
0
II NOVI
6
III NOVI
16
SVEGA
91
2
21
1
6
0
8
0
4.72
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HARMONIKA
I
II
III
IV
V
VI
4
0
0
3
0
0
1
1
1
2
2
1
2
1
I NOVI
4
100.00
5.00
3
100.00
5.00
4
100.00
2.75
3
100.00
3.33
1
100.00
5.00
3
100.00
4.33
II NOVI
1
1
100.00
5.00
III NOVI
1
1
100.00
5.00
SVEGA
12
2
4
2
0
20
100.00
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
0
1
2
3
4
5
6
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
4.20
7
8
9
10
2
2
100.00
5.00
1
1
100.00
5.00
7
100.00
4.57
3
100.00
4.67
4
100.00
4.25
5
100.00
4.80
VIOLINA
I
II
III
IV
V
VI
5
1
2
1
2
1
4
1
1
1
I NOVI
0
II NOVI
6
0
6
100.00
5.00
III NOVI
3
0
3
100.00
5.00
SVEGA
25
4
31
100.00
2
0
9
0
31
4.74
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GITARA
I
II
III
IV
V
VI
5
3
1
9
100.00
4.44
3
5
8
3
8
100.00
4.38
3
14
100.00
4.36
4
2
6
100.00
4.67
1
3
1
5
100.00
4.00
0
3
3
7
100.00
3.29
7
100.00
4.86
3
100.00
4.00
59
100.00
1
I NOVI
1
1
1
SVEGA
28
21
9
1
0
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
1
2
3
4
5
6
4.29
sred. ocjena
III NOVI
proc. prelaznih
1
svega
6
neocjenjen
II NOVI
Razred
0
7
8
9
10
2
100.00
5.00
4
100.00
4.50
FLAUTA
I
II
III
IV
V
VI
2
2
100.00
4.00
1
1
100.00
5.00
I NOVI
0
0
II NOVI
1
0
1
100.00
5.00
III NOVI
1
1
2
100.00
4.50
SVEGA
7
5
12
100.00
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
10
0
4.58
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KLARINET
I
II
III
IV
V
VI
2
0
2
100.00
5.00
0
1
1
100.00
4.00
1
1
100.00
5.00
2
2
100.00
5.00
1
1
100.00
5.00
0
0
2
100.00
5.00
1
100.00
4.00
10
100.00
I NOVI
II NOVI
2
III NOVI
0
1
SVEGA
8
2
0
0
0
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.80
SOLO PJEVANJE
I
II
III
IV
V
VI
4
2
1
5
100.00
4.80
1
1
100.00
4.00
1
3
100.00
4.67
1
100.00
5.00
1
0
0
I NOVI
0
II NOVI
0
III NOVI
0
SVEGA
7
3
0
0
11
0
10
100.00
4.70
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ORKESTAR
I
II
III
IV
V
VI
0
0
3
2
0
2
3
100.00
5.00
2
100.00
5.00
2
100.00
5.00
100.00
5.00
1
100.00
5.00
0
3
3
III NOVI
1
SVEGA
11
0
0
0
0
0
11
100.00
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
0
vrlo dobar
II NOVI
odličan
0
Razred
I NOVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.00
H O R
I
II
III
IV
V
VI
0
21
9
30
100.00
4.70
34
15
49
100.00
4.69
19
5
24
100.00
4.79
13
8
21
100.00
4.62
10
15
25
100.00
4.40
23
100.00
4.87
172
100.00
I NOVI
0
II NOVI
0
III NOVI
20
3
SVEGA
117
55
0
0
12
0
0
4.68
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BUBNJEVI
I
II
III
IV
V
VI
2
2
3
4
100.00
4.50
3
100.00
5.00
1
8
100.00
100.00
5.00
4.75
0
0
0
0
0
0
0
dobar
dovoljan
nedovoljan
1
2
vrlo dobar
1
6
odličan
SVEGA
Razred
III NOVI
2
3
4
5
6
sred. ocjena
0
proc. prelaznih
II NOVI
svega
0
neocjenjen
I NOVI
7
8
9
10
5
100.00
4.80
4.50
VIOLONČELO
I
II
III
IV
V
VI
4
1
0
0
0
0
0
I NOVI
II NOVI
0
1
1
2
100.00
2
0
7
100.00
III NOVI
SVEGA
5
0
0
13
0
4.71
Razred
odličan
vrlo dobar
dobar
dovoljan
nedovoljan
neocjenjen
svega
proc. prelaznih
sred. ocjena
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TRUBA
I
II
III
IV
V
VI
1
2
4.33
100.00
4.00
1
100.00
5.00
0
5
100.00
1
0
0
0
0
1
0
0
2
3
0
III NOVI
SVEGA
100.00
0
1
I NOVI
II NOVI
3
0
0
4.40
JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI
U ŠKOLSKOJ 2011/12 GODINI
NAGRADE SA XXXIX MUZIČKOG FESTIVALA MLADIH CRNE GORE
PODGORICA- KOLAŠIN 2012
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREZIME I IME UČENIKA
JUOŠ”Milan Vuković”
KOSTIĆ NINA
ŠUKOVIĆ LADA
JUSŠC”Ivan Goran Kovačić”
SEKULIĆ NATAŠA
BULJANČEVIĆ IVANA
JUOŠ”Milan Vuković”
TUŠUP MARINA
KOVAČEVIĆ ANĐELA
JUOŠ”Dašo Pavičić”
VAVIĆ VESNA
OZRINIĆ MARIJA
JUOŠ”Milan Vuković”
BOJANIĆ MAŠA
JANJIĆ MATIJA
JUOŠ”Milan Vuković”
SEFEROVIĆ JELENA
MORRIS ROBERT
JUOŠ”Milan Vuković”
GRBIĆ ĐORĐE
KATEGO
RIJA
KLASA
NASTAVNIKA
II KAT
KL.DUO
MIJUŠKOVIĆ
IRENA
ZLATNA LIRA
II KAT
KL.DUO
MIJUŠKOVIĆ
IRENA
ZLATNA LIRA
II KAT
KL.DUO
SEFEROVIĆ
DANIELA
ZLATNA LIRA
II KAT
KL.DUO
MIJUŠKOVIĆ
IRENA
ZLATNA LIRA
I KAT
KL.DUO
MIJUŠKOVIĆ I.
KRIVOKAPIĆ D.
ZLATNA LIRA
I KAT
KAMERNI
PETKOVIĆ I.
MIJUŠKOVIĆ I.
ZLATNA LIRA
PREDKA
HARMON
TRAJKOVIĆ
ZORICA
14
MJESTO
ZLATNA LIRA
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
JUOŠ”Dašo Pavičić”
BURGIJAŠEV ANJA
VUČETIĆ ANĐELA
JUOŠ”Milan Vuković”
RADULOVIĆ IVA
RAŠOVIĆ GALA
PAVLOVIĆ KATARINA JUOŠ”MV”
JOVANOVIĆ ANĐELA JUOŠ”DP”
JUSŠC”Ivan Goran Kovačić”
KOSIĆ BOJANA
MIROVIĆ LIDIJA
JUOŠ”Milan Vuković”
KULINOVIĆ MILICA
RADANOVIĆ MARIJA
JUOŠ”Milan Vuković”
BEGOVIĆ TIJANA
MORRIS ANNA
KULINOVIĆ MILICA JUOŠ”MV”
VLATKOVIĆ DUNJA JUOŠ”DP”
JUOŠ”Dašo Pavičić”
DUKIĆ VIŠNJA
JUOŠ”Dašo Pavičić”
NOVOVIĆ SARA
JUOŠ”Orjenski bataljon”
POPOVIĆ BORISLAV
JUOŠ”Dašo Pavičić”
ČEPRNIĆ DUŠAN
FINŽGAR ANA MARIJA
BABOVIĆ JANA JUOŠ”DP”
BAKOČ DANILO JUOŠ”IK”
OGNJENOVIĆ MIA JUOŠ”MV”
MIŠELJIĆ STANKA JUOŠ”DP”
PAVLOVIĆ MARIJA JUOŠ”MV”
RISTIČEVIĆ MILICA JUOŠ”OB”
JUOŠ”Orjenski bataljon”
TOMANOVIĆ LANA
TOMANOVIĆ TARA
JUOŠ”Orjenski bataljon”
RISTIČEVIĆ MILICA
MANDIĆ VIDO
JUOŠ”Orjenski bataljon”
BULAJIĆ IVANA
ĐUROVIĆ IVANA
BIGOVIĆ KATARINA JUOŠ”MV”
VUČETIĆ TEODORA JUOŠ”DP”
OGNJENOVIĆ ANA MARIJA JUOŠ”MV”
SEFEROVIĆ KATARINA JUOŠ”DP”
ĐURIČIĆ ANĐELA JUOŠ”DP”
TRIVKOVIĆ MAJA JUOŠ”OB”
JUOŠ”Milan Vuković”
POPOVIĆ JELENA
MISINEZOVIĆ ALEKSANDRA
JUOŠ”Orjenski bataljon”
JOVANOVIĆ VLADIMIR
PALEVIĆ PAVELINA
I KAT
KL.DUO
BOGDANOVIĆ
VOJVODIĆ S.
SREBRNA
LIRA
I KAT
KL.DUO
VELAŠ A.
KRIVOKAPIĆ D.
SREBRNA
LIRA
II KAT
KL.DUO
NIKOLIĆ M.
MIJUŠKOVIĆ I.
II KAT
NESTAND
MUSTUR
JOVANA
SREBRNA
LIRA
SREBRNA
LIRA
I KAT
KOMBINO
PETKOVIĆ
IVANA
SREBRNA
LIRA
I KAT
KAMERNI
PETKOVIĆ I.
MIJUŠKOVIĆ I.
SREBRNA
LIRA
I KAT
KAMERNI
I KAT
GITARA
PREDKA
GITARA
I KAT
GITARA
PETKOVIĆ I.
MIJUŠKOVIĆ I.
CEROVIĆ
DANIEL
ĐORĐEVIĆ
DRAGAN
CEROVIĆ
DANIEL
SREBRNA
LIRA
SREBRNA
LIRA
BRONZANA
LIRA
BRONZANA
LIRA
I KAT
KAMERNI
POPOVIĆ J.
NIKOLIĆ M.
BRONZANA
LIRA
I KAT
KAMERNI
I KAT
KAMERNI
I KAT
KAMERNI
POPOVIĆ J.
KRIVOKAPIĆ D.
POPOVIĆ J.
NIKOLIĆ M.
POPOVIĆ A.
ŽUTKOVIĆ V.
I KAT
KAMERNI
POPOVIĆ A.
MUSTUR J.
SREBRNA
LIRA
BRONZANA
LIRA
BRONZANA
LIRA
BRONZANA
LIRA
I KAT
NESTAND
MUSTUR
JOVANA
I KAT
KL.DUO
JOVANOVIĆ
IGOR
BRONZANA
LIRA
II KAT
KL.DUO
I KAT
KOMBINO
II KAT
KOMBINO
BOGDANOVIĆ
VOJVODIĆ S.
POPOVIĆ J.
POPOVIĆ A.
POPOVIĆ J.
POPOVIĆ A.
BRONZANA
LIRA
II KAT
KOMBINO
POPOVIĆ J.
POPOVIĆ A.
POHVALA
II KAT
KL.DUO
MUSTUR J.
JOVANOVIĆ I.
15
BRONZANA
LIRA
POHVALA
POHVALA
POHVALA
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
TAKMIČENJE SOLO PJEVAČA „BRUNA ŠPILER –HERCEG-NOVI“
MART 2012.godine.
PREZIME I IME UČENIKA
KATEGORIJA
1.
JUOŠ”Orjenski bataljon”
RISTIČEVIĆ MILICA
SOLO
PJEVANJE
2.
JUSŠC”Ivan Goran
Kovačić”
SAVIĆ ALEKSANDRA
SOLO
PJEVANJE
Red
broj
KLASA
NASTAVNIKA
MJESTO
JOVANA MUSTUR
POHVALA
JOVANA MUSTUR
BRONZA
U toku školske 2011/12 godine u školi je održano :
-
-
-
-
-
U prvom klasifikacionom periodu održani su interni časovi po klasama i
najbolje solističke tačke izveli su
učenici na koncertu održanom
10.11.2011.g.
Povodom 20.novembra , Međunarodnog dana prava djeteta, u Domu kulture
u Bjeloj učenici muzičke škole izveli su prigodan koncert.
Renomirane crnogorske pijanistkinje Kosana Radojević i Elizabeta
Bočkarjova održale su solističke koncerte u novembru mjesecu
2011.godine.
Na kraju drugog klasifikacionog perioda po predviđenom planu i programu
održan je II interni čas učenika po klasama.
Povodom novogodišnjih praznika 27.12.2011.godine upriličen je koncert
učenika Muzičke škole gdje su nastupili i najmlađi naši polaznici.
Po prvi put u školi je organizovan seminar gitare “Zimska škola gitare”u
periodu od 17-19.02.2012.g. Predavači su bili eminentni gitaristi :Goran
Krivokapić (Njemačka), Danijel Cerović (Crna Gora) i Goran Perišić(Crna
Gora). Polaznici seminara su bili učenici iz Nikšića, Kotora i Herceg Novog
kojima su na kraju seminara uručene diplome.
Povodom obilježavanja međunarodnog praznika “Dan žena” 8-og marta ,
učenici i profesori muzičke škole održali su prigodan koncert
07.03.2012.godine
U periodu od 22.03.do 30.03.2012.godine održani su interni časovi po
klasama i koncert učenika.
U saradnji sa Muzičkim centrom Crne Gore i manifestacije A tempo – žice i
duša u muzičkoj školi 18.04.2012.g. održan je koncert Mladih crnogorskih
pijanistkinja : Amine Nikočević, Vladane Perović i Ane Vujošević.
16
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
-
-
-
Od 07-08.05.2012.godine u Podgorici i 09-11.05.2012.g u Kolašinu održan
je XXXIX Muzički festival mladih muzičara Crne Gore, gdje su učenici naše
škole nastupili u raznim disciplinama i osvojili zavidan broj nagrada. Prikaz
tabele je na strani 15,16.
Drugi kurs solo pjevača u organizaciji profesorice solo pjevanja Snežane
Brzaković iz Berlina i naše škole, održan je u terminu od 29.05.12.g do
05.06.2012.godine. Polaznici kursa su bili iz Njemačke , Hrvatske , Srbije i
Crne Gore. Na završnoj večeri polaznici su priredili javni čas master klas
Snežane Brzaković.
Zbog Republičkog takmičenja koje je bilo pomjereno za maj mjesec, “ Dan
škole” je proslavljen 16.05.2012.godine ;
od 28.05. do 02.06.2012.g. održani su interni časovi po klasama i godišnji
ispit svih razreda ,
I ove godine škola je bila domaćin i jedan od sponzora tradicionalnog
festivala “Gitar art” koji se održava od 15. do 20.avgusta. Koncerti su se
održavali svake večeri uzastopno na Trgu od muzike gdje je prisustvovao
veliki broj posjetilaca. Škola je dobila sve pohvale kako od organizatora
tako i od učesnika programa. Nastupili su renomirani umjetnici iz :
Grčke,Italije, Hrvatske, Srbije , BiH i Crne Gore.
II USLOVI RADA ŠKOLE
1. Materijalno - tehnički uslovi rada
Škola je projektovana i građena namjenski za potrebe Muzičke škole 1986 ,
godine. Raspolaže sa 690 m² korisne površine i to : nastavnička zbornica , 15 učionica za rad
individualne nastave , 2 učionice za grupni rad , 4 vježbaonice za klavir , i jedna prostorija za
odlaganje dokumentacije , fotokopiranje , kancelarija direktora škole , prostorija za sekretara
- računopolagača , i drugim sporednim prostorijama koje su potrebne Školi . Škola posjeduje
Koncertnu salu za 130 mjesta , koja je namjenjena za održavanje koncerata što ih pripremi
Škola i koncerata koji se organizuju za potrebe građana i turista.
Nastavna sredstva i školska oprema
Škola raspolaže sa 5 klavira , 21 pianina za nastavu i vježbanje učenika , 2
Clavinova “Yamaha” (jedna je u područnom odjeljenju Bjela), 16 violina ,1 violončelo ¾, 1
kontrabas , 22 harmonike, 4 gitare, 2 flaute, komplet udaraljki, muzički centar , televizor i
videorikorder u zbornici, plazma i DVD u holu , dva DVD-ija, razglas , fotokopirnim
aparatom, foto aparat marke Nikon, trubu i violončelo.Ove godine kupili smo pojačalo i bas
gitaru za potrebe školskog orkestra.
Školske 2011/12 .godine 26.04.2012.godine škola je dobila od Ministarstva
prosvjete i sporta (realizovan kroz Dug Ruske federacije prema Vladi Crne Gore): 1
polukoncertni klavir , 4 pijanina, 18 harmonika, 2 violončela i 2 male violine.
Od firme Euro unit Yamaha iz Podgorice jednog od glavnih sponzora Gitar art
festivala škola je dobila na poklon klasičnu gitaru u vrijednosti od 500 eura.
17
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Prilatelji škole iz Oxvorda donirali su lap top marke HP koji smo dopunili malim
štampačem u boji .
Tokom godine servisirali smo kompjutere, printere i kopir aparat . Štimeri iz firme
“Harmonija” –Beograd , naštimovali su sve klavire i pripremeli za adekvatno izvođenje
nastave .
Školska nototeka
Privremena školska nototeka koja se nalazi u učionici broj 11, je u potpunom
nedostatku stručne literature , kao i nedostatku nota za nastavu klavira , harmoniku , gitaru ,
horsko pjevanje , ploča , udžbenika i ostalih edicija koje su neophodne za pripremu i
održavanje nastave .
Školski prostor
U protekloj školskoj godini uložilo se dosta značajnih materijalnih sredstava za
uređivanje objekta i prostorija. Radi sigurnosti i bezbjednosti školskog objekta redovno se
servisiraju PP aparati , električna i gromobranska instalacija, izvršen je servis centralnog
grijanja . Postavili smo nastrešnicu iznad ulaznih vrata koja je bila neophodna zbog zaštite od
vremenskih nepogoda . Zapostavljene diplome su uokvirene i postavljene u holu škole. Za
potrebe koncerata koji se izvode na platou ispred škole obezbijedili smo adekvatne stolice.
ORGANIZACIJA NASTAVE
Škola za osnovno muzičko obrazovanje sa sjedištem u Herceg Novom , Trg Mića
Pavlovića bb , u ovom sastavu ima i područno odjeljenje u Bijeloj. U školi je organizovana
nastava po starom programu od pripremnog do VI razreda , i po novom reformisanom
programu devetogodišnjeg školovanja. Devetogodišnje školovanje je podjeljeno u tri ciklusa :
I ciklus od I - III reformisanog , II ciklus od IV-VI reformisanog i III ciklus od VII –IX
reformisanog koji je predviđen za učenike koji će nastaviti dalje muzičko školovanje . Ove
godine učenici počinju sa drugim ciklusom IV reformisani.
2 . Kadrovski uslovi
Nastava u Školi u školskoj 2012/13 godini izvode :
1. Mijušković Irena - profesor klavira
2. Seferović Daniela - profesor klavira
3. Vasić Svetislav - profesor klarineta
4. Lepetić Milanka - nastavnik muzike
5. Trajković Zorica - str. učitelj harmonike
6. Sekulić Slavica - profesor muzike i str.učitelj harmonike
7. Zloković Anita - profesor klavira na porod.odsustvo
8. Petković Ivana - profesor flaute
9. Popović Jelena - profesor violine
10. Nikolić Mira - profesor muzikolog , str. učitelj klavira
11. Popović Anita - profesor violine
12. Jovanović Igor- profesor muzike
18
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
13. Krivokapić Dejan – profesor klavira
14. Mustur Jovana – profesor solo pjevanja
15. Dedić Marina – profesor muzike
16. Velaš Aleksandra – profesor muzike
17. Kipić Sanjin – profesor gitare
18. Tomašević Stevan – profesor solo pjevanja
19. Vojvodić Seška – profesor muzike , str.učitelj klavira
20. Savić Zorica –profesor muzike
21. Medved Aleksandra – profesor klavira
22. Renić Lenka – profesor muzike - pripravnik
23. Mićunović Miloš – profesor bubnjeva
24. Cerović Daniel – magistar gitare
25. Poznanović Mićo – nastavnik gitare
26. Bjeletić Stefan – profesor trube
27. Kovačević Milica – str.učitelj violončela
28. Đorđević Dragan – gitarista
Kadrovsku strukturu upotpunjavaju directorica , radnik na poslovima sekretarračunopolagač i dva radnika na održavanje higijene i to :
Karadžić Nada - direktorica
Tomašević Divna - sekretar- računopolagač
Krivokapić Mirjana - radnica na održavanje higijene
Trkulja Dobrila - radnica na održavanje higijene
3 BROJNO STANJE UČENIKA I FOND ČASOVA
Red.
br.
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
I
II/
IIR
RAZREDI
III/
IV
IIIR
V
VI
Svega
časova
INDIVIDUALNA NASTAVA
INSTRUMENT : KLAVIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mijušković
Irena
Nikolić Mira
Velaš
Aleksandra
Vojvodić Seška
Krivokapić
Dejan
Renić Lenka
17
1
0/1
2/0
5/5
3
0
24.30
14
14
1
2
1/0
4/0
1/2
2/1
3/1
2/2
2
1
3
0
22.00
19.15
12
16
0
0
3
4/1
1
4/0
4
1/0
2
5
2
1
18.30
25.15
16
2
0/3
3/1
2/3
2
0
22.30
Vasić Svetislav
Medved
Aleksandra
2
13
0
3
0
0/2
0/1
0
1
3/1
0
1
0
3
2.30
20.00
19
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
9.
Jovanović Igor
SVEGA:
Red.
Br.
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
16
3
3/0
0/3
5/2
0
0
21.15
120
12
15/7
22
13/8
21
26/14
40
16
9
176.30
Broj
učenika
I
II/
IIR
RAZREDI
III/
IV
IIIR
V
VI
Svega
časova
INSTRUMENT : HARMONIKA
1.
2
Red.
Br.
Sekulić Slavica
Trajković
Zorica
SVEGA:
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
5
16
2
4
0
4
0
4
1
2
1
2
1
0
8.00
22.30
21
6
4
4
3
3
1
30.30
I
II/
IIR
V
VI
Svega
časova
Broj
učenika
RAZREDI
III/
IV
IIIR
INSTRUMENT : G I T A R A
1.
2.
3.
4.
5.
Red.
Br.
1.
2
Kipić Sanjin
Cerović Daniel
Poznanović
Mićo
Đorđević
Dragan
Savić Zorica
SVEGA:
18
8
5
4
0
0
3
0
0
2
2/3
0
7
0
0
0
3
2
2
0
3
25.15
12.30
10.00
20
0
3/3
2/3
6/2
1
0
27.15
5
56
1
5
3
9/3
12
0/1
6/7
13
0
13/2
15
0
6
0
5
6.30
82.00
RAZREDI
II/
III/
I
IV
IIR
IIIR
INSTRUMENT : V I O L I N A
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
Popović Jelena
Popović Anita
SVEGA:
16
15
31
1
3
4
2/1
2
4/1
5
20
1/3
0/3
1/6
7
4/1
2/2
V
VI
1
1
2
2
Svega
časov
a
23.15
22.00
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Red.
Br.
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
I
II/IIR
RAZREDI
III
IV
V
VI
Svega
časova
0
0
2
2
18.30
18.30
V
VI
Svega
časova
1
1
1
1
14.30
14.30
V
VI
Svega
časova
INSTRUMENT : F L A U T A
1.
Red.
br.
Petković Ivana
SVEGA:
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
13
13
1
1
Broj
učenika
I
2/1
2/1
3/1
3/1
0/3
0/3
II/IIR
RAZREDI
III
IV
INSTRUMENT : K L A R I N E T
1.
Red.
br.
Vasić Svetislav
SVEGA:
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
10
10
2
2
2
2
0/1
0/1
Broj
učenika
I
II
RAZREDI
III
IV
S O L O
1.
2.
Red.
Br.
Mustur Jovana
Tomašević
Stevan
SVEGA:
1/1
1/1
P J E V A NJ E
10
10
5
8
5
1
0
1
0
0
0
0
0
0
16.30
14.30
20
13
6
1
0
0
0
31.15
I
II/IIR
V
VI
Svega
časova
0
0
0
0
12.00
12.00
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
RAZREDI
III
IV
INSTRUMENT : U D A R A LJ K E
1.
Red.
Br.
Mićunović Miloš
SVEGA:
9
9
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
2
2
4
4
2
2
0/1
0/1
RAZREDI
I
II/IIR
III
IV
V
VI
Svega
časov
a
INSTRUMENT : V I O L O N Č E L O
1.
Kovačević
Milica
SVEGA:
9
3
4
0/2
0
0
0
12.00
9
3
4
0/2
0
0
0
12.00
21
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Red.
Br.
PREZIME I IME
Broj
NASTAVNIKA učenika
RAZREDI
I
II/IIR
III
IV
V
VI
0
0
0
0
0
0
Svega
časov
a
INSTRUMENT : T R U B A
1.
Bjeletić Stefan
SVEGA:
6
6
4GRUPNA
Red.
br.
1.
2.
3.
2
2
0/1
0/1
8.00
8.00
NASTAVA
SOLFEĐO
RAZREDI
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
Sekulić Slavica
Lepetić Milanka
Dedić Marina
SVEGA:
3
3
PRI
PR
EM
NI
/
I
refor
I
II
II
refor
/
/
/
/
/
4.00
4.00
2.00
/
Svega
časova
III
III
refor
/
/
/
4.00
/
4.00
4.00
/
4.00
/
/
IV
IV
refo
4.00
V
VI
5.00
5.00
/
/
/
/
4.00
/
14.00
20.00
10.00
44.00
KOMBINOVANA ODJELJENJA U PODRUČNOM ODJELJENJU BIJELA
Red.
br.
4.
PREZIME I IME
NASTAVNIKA
Dedić
Marina(Bijela)
SVEGA:
RAZREDI
Svega
časova
PRIPREMNI
i
I refor
I i II reformisan
II ; III i
III refor
IV i IV reformisani
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.00
8.00
5 BROJNO STANJE UČENIKA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011 / 12
PREDMET
KLAVIR
HARMONIKA
VIOLINA
FLAUTA
KLARINET
GITARA
SOLO PJE.
UDARALJKE
VIOLONČELO
I
12
6
4
1
2
5
13
2
3
II/IIR
22
4
5
3
2
12
6
4
4
III/IIIR IV/IVR
21
40
4
3
7
9
4
3
2
2
13
15
1
0
2
1
2
0
22
V
16
3
2
0
1
6
0
0
0
VI
9
1
4
2
1
5
0
0
0
ČAS. Učenika
176.30
120
30.30
21
45.15
31
18.30
13
14.30
10
82.00
56
31.15
20
12.00
9
12.00
9
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
TRUBA
KOREPETICIJA
PRIPREMNI
3
2
1
0
0
0
8.00
20.00
I REFORMISAN
SVEGA
51
64
57
73
28
III
III/R
22
451.15
6
27
31
353
6 FOND ČASOVA
PREDMET
PRIP
SOLFEĐO
5.15
ORKESTAR
HOR
I
REF.
3.15
I
II
4.00
II/R
5.15 5.15 5.15
IV
4.00 5.15
V
VI
ČAS.
5.00
5.00
2.00
2.00
48.00
2.00
4.00
Grupna nastava : 54.00
Individualna nastava : 451.15
SVEGA : 505.15
SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA ZA ŠKOLSKU 2012/2013 GODINU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nastavni
predmet
Solfedjo sa
teorijom
Klavir
Violina
Harmonika
Flauta
Gitara
Klarinet
Udaraljke
Solo pjevanje
Truba
Violončelo
Hor
Orkestar
Korepeticija
SVEGA :
Norma
časova
20
Ukupni nedeljni
fond časova
48.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
176.30
45.15
30.30
18.30
82.00
14.30
12.00
31.15
8.00
12.00
4.00
2.00
20.00
505.15
23
Broj
izvršilaca
2.40
8.82
2.26
1.52
0.92
4.10
0.72
0.60
1.56
0.40
0.60
0.20
0.10
1.00
25.25
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
III KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE
Najznačajniji vid kulturne djelatnosti u školskoj 2012/13.godini , kao i svih
predhodnih , su javni nastupi - koncerti za učenike, roditelje i građanstvo . Posebno ističemo
programe koje priređujemo za “Dan Škole” 09.maja i “Dan nezavisnosti CG” 21. maja, gde
učestvuju učenici i profesori škole.
U toku 2012/13 godine, u okviru Kulturne djelatnosti , svaki nastavnik individualne
nastave će sa svojom klasom organizovati i održati četiri interna časa svoje klase, po
završetku klasifikacionog perioda. Najuspješnije tačke sa internih časova izvešće se na
javne nastupe - koncerte .
Završni koncert održaće se u decembru povodom novogodišnjih praznika i time bi
označili kraj prvog polugodišta. U drugom polugodištu akcenat stavljamo na najtalentovanije
učenike koji će uzeti učešće na Festivalu mladih muzičara Crne Gore kao i drugim
takmičenjima u regionu i šire. Završni koncert a ujedno i proslava “Dana škole” održaće se u
maju mjesecu gde će nastupiti učenici sa osvojenim nagradama , a vodićemo računa da budu
zastupljeni učenici iz svih odsjeka i razreda.
Konačan broj učenika za takmičenje , škola će prijaviti u martu mjesecu poslije
preslušavanja kandidata .
Nastavićemo dobru saradnju sa svim osnovnim školama , dječijim vrtićem,
dječijim domom “Mladost” iz Bijele kao i sa svim muzičkim školama na teritoriji Crne Gore i
okruženja.
Upoznaćemo
Savjet roditelja sa Godišnim planom rada za školsku 2012/13
godinu i nastojati da ih uključimo u sve vidove organizacije Škole.
I dalje čemo podržavati rad Učeničkog parlamenta i prihvatati njihove idejeza
dobrobit škole i njihovog prosperiteta .
Otvoreni smo za saradnju sa NVO Bruna Špiler na čelu sa profesoricom solo
pjevanja Mirelom Šćasni, koji bi u martu 2013.godine održali tradicionalno takmičenje solo
pjevanja u našoj školi.
Namjera nam je da i dalje nastavimo saradnju sa svim zainteresovanim ljubiteljima
muzike koji su i do sada doprinosili afirmaciji naše škole.
PLAN SARADNJE SA RODITELJIMA
Saradnja sa roditeljima odvijaće se kroz:
- individualno informisanje – prema posebnom sedmičnom rasporedu i po
potrebi,
- odjeljenjske roditeljske sastanke ( planirano je četiri po klasifikacionim
periodima),
- saradnja sa Savjetom roditelja škole – održavanje sjednica,
Plan praćenje kvaliteta vaspitno obrazovnog rada
Cilj plana je utvrđivanje :
- kvaliteta obrazovnih standarda kod učenika,
24
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
-
kvaliteta nastave,
kvaliteta saradnje škole sa roditeljima, ustanovama i lokalnom sredinom
kvaliteta rukovođenja i upravljanja ustanovom, vezano za organizaciju i
izvođenje vaspitno obrazovnog rada,
kvaliteta podrške koju škola pruža učenicima,
kvaliteta kadrovskih, materijalnih , tehničkih i bezbjednosnih uslova rada,
kvaliteta drugih sadržaja koji su od značaja za utvrđivanje vaspitno
obrazovnog rada u školi.
PLAN PODRŠKE
A) UČENICIMA kroz dobro osmišljene i precizne planove individualne i grupne
nastave
- dopunske , dodatne nastave , interni časovi , koncerti , takmičenja
B) ZAPOSLENIMA :
- blagovremeno i tačno informisanje iz oblasti školstva,
- stvaranje matrijalnih uslova za kvalitetniji rad,
- stručno usavršavanje, nagrađivanje za doprinos u radu i napredovanjeu
struci.
Za realizaciju plana koristiti :
- sjednice stučnih organa i organa upravljanja,
- oglasne table i sl.
IV PRIKAZ RADA ŠKOLE
1 . Raspored rada
Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Herceg Novom u školskoj 2012/13
godini radiće u petodnevnoj radnoj nedjelji, a po potrebi i subotom zbog dolaska profesora sa
strane i vježbanja učenika po ugledu na sve ostale muzičke škole.
Nastava će se održavati u prijepodnevnoj smjeni od 7,30 do 13,30 i u popodnevnoj
smjeni od 13,30 do 20,00 časova ,a po potrebi i duže .
Direktor Škole će raditi od 7,00 do 15,00 a zavisno od obima i potrebe koristiće i
klizno radno vrijeme .
Administrativna finansijska služba će raditi od 7,00 do 15,00 časova .
Pomoćno tehničko osoblje će raditi od 7,00 do 14,00 i od 14,00 do 20,00 časova.
Subotom će Škola raditi od 09.00 do 15.00 časova.
Dežurstvo
Dežurstvo nastavnika odvijaće se po rasporedu individualne i grupne nastave
istaknute na oglasnoj tabli rasporeda časova .
I smjena od 7.30h do 11.45h i II smjena od 13.30 do 19.45h
Prijem roditelja organizuje se po posebnom rasporedu . Stranke se primaju tokom
cijelog radnog dana, izuzev kod nastavnog osoblja koji je istaknut po rasporedu za
informacije.
25
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
2 . Stručna tijela
U školi postoje slijedeća stručna tijela : Nastavničko vijeće , stručni aktivi i to : za
klavir , harmoniku , za gudače (violina i violončelo) , gitaru , duvače (flauta,klarinet i truba),
udaraljkei predmete ( solfedjo , hor i orkestar).
3 . Školski odbor
U Školi postoji i funkcioniše Školski odbor koji ima kompetencije i nadležnosti koje
su regulisane Statutom škole , Poslovnikom o radu Školskog odbora ,Opšteg zakona o
obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Školski odbor se sastaje u toku školske godine kada se razmatra uspjeh učenika
na kraju klasifikacionih perioda i na kraju polugodišta .
Školski odbor donosi na početku školske godine svoj Plan rada . Sem odbora po
potrebi će se formirati i posebne stučne komisije koje će pomoći Školskom odboru da rješava
svu problematiku iz svoje kompetencije .
Školske 2012/13 godine , Školski odbor će održati najmanje 2 sjednice .
Nadležnosti Školskog odbora :
usvaja program razvoja Škole;
usvaja godišnji plan i izvještaj o njegovoj realizaciji(ostvarivanju);
razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga
opšta akta;
5. donosi godišnji finansijski plan;
6. usvaja periodični i godišnji račun;
7. odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Škole, uz saglasnost osnivača;
8. rješava, kao drugostepeni organ, o pravima zaposlenih i učenika, osim o
pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
9. donosi odluku o organizovanju područne ustanove, uz saglasnost ministarstva
nadležnog za poslove prosvjete;
10. odlučuje o statusnim promjenama ustanove, u skladu sa Zakonom;
11. imenuje vršioca dužnosti direktora ako se na konkursu ne izabere direktor
Škole;
12. bira i razrješava direktora Škole, u skladu sa Zakonom;
13. odlučuje o korišćenju sredstava Škole, u skladu sa zakonom;
14. razmatra uspjeh učenika i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole;
15. imenuje stalne i povremene komisije;
16. donosi poslovnik o svom radu;
17. donosi pravila o radu Škole na predlog direktora;
18. stara se o obavještavanju zaposlenih u Školi ; i
19. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.
1.
2.
3.
4.
26
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
4.Savjeta roditelja
Radi organizovanog ostvarivanja interesa roditelja, u Školi se obrazuje Savjet
roditelja .
Nadležnost Savjeta roditelja:
bira predstavnike roditelja u Školski odbor;
daje mišljenje o predlogu godišnjeg plana rada Škole;
razmatra izvještaj o radu Škole;
daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja se tiču prava učenika;
razmatra prigovore roditelja i učenika u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom;
razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju i predlaže mjere za njihovo unapređenje;
razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole;
razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, organizaciju ljetovanja i zimovanja djece,
raznih oblika rekreacije, boravka u prirodi i dr.;
9. učestvuje u rješavanju socijalnih problema djece(snabdijevanje udđbenicima, školskim
priborom i sl.);
10. organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom;
11. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja
Škole;
12. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, obavlja i druge
poslove , u skladu sa zakonom i Statutom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5. Učenički parlament
Organizacija i način rada Učeničkog parlamenta bliže se uređuje pravilima Učeničkog
parlamenta.
Učenički parlament ovlašćen je da:
1. učestvuje u pripremi uputstva o pravima i obavezama učenika;
2. iskaže mišljenje o radu nastavnika i stručnih saradnika i proslijedi ga upravi Škole;
3. podnosi prigovor u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom u Školi;
4. učestvuje u oblikovanju sadržaja stručnih ekskurzija i drugih oblika obrazovno-vaspitnog
rada;
5. učestvuje u održavanju i uređivanju školske sredine, estetskog i higijenskog uređenja
Škole;
6. učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, likovnih i drugih
izložbi i sl;
7. učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekundarnih sirovina i uređenja okoline;
8.učestvuje u aktivnostima-programima za prevenciju bolesti zavisnosti ; i
9. ima i druga ovlašćenja, u skladu sa zakonom i Statutom.''
Predstavnici Učeničkog partamenta imaju pravo da učestvuju u radu stručnih organa
Škole kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za učenike (učenički standard,
slobodne aktivnosti i slično).
27
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
V VRIJEME REDOVNOG RADA , KLASIFIKACIJA I ODMORI
Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br.
64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG“, broj 45/10), ministar prosvjete i sporta donosi
ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2012/2013. GODINU
Član 1
Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine,
vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku
nastavne 2012/2013. godine.
Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada, iz stava 1 ovog člana, je prilog ovom
Kalendaru i čini njegov sastavni dio.
Član 2
Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 3. septembra 2012. godine, a završava se u
četvrtak, 13. juna 2013. godine.
Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u ponedjeljak, 20. maja 2013.
godine.
Član 3
Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.
Prvi klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 3. septembra, a završava se u srijedu, 31.
oktobra 2012. godine.
Drugi klasifikacioni period počinje u četvrtak, 1. novembra, a završava se u petak, 28.
decembra 2012. godine.
Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 28. januara, a završava se u petak, 29.
marta 2013. godine.
Četvrti klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 1. aprila, a završava se u četvrtak, 13.
juna 2013. godine.
Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u ponedjeljak, 1. aprila, a
završava se u ponedjeljak, 20. maja 2013. godine.
Član 4
Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici. Izuzetno, u slučaju nadoknade
nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom.
Član 5
Zimski raspust počinje u ponedjeljak,31. decembra 2012. godine, a završava se u nedjelju,
27. januara 2013. godine.
28
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Ljetnji raspust počinje u petak, 14. juna 2013. godine, a završava se u nedjelju, 1.septembra
2013. godine.
Ljetnji raspust za učenike stručnih škola počinje po završetku profesionalne prakse, u skladu
sa zakonom.
Član 6
Ustanova može odstupiti od ovog Kalendara zbog okolnosti koje nijesu predviđene
Kalendarom, s tim da je dužna da ostvari broj radnih dana utvrđen zakonom najkasnije do 20.
maja 2013. godine za učenike završnog razreda, a za ostale učenike najkasnije do 13. juna
2013. godine.
Član 7
Ovaj Kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne
Gore«.
Broj: 01-3263
Podgorica, 4. jul 2012. godine
MINISTAR
Slavoljub STIJEPOVIĆ, s. r.
29
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
ŠKOLSKI KALENDAR
za školsku 2012/2013. godinu
PO
UT
SR ČE
PE SU
NE
PO
SEPTEMBAR, 2012.
-
5
12
19
26
NOVEMBAR, 2012.
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
4
11
18
25
7
14
21
28
1
8
15
22
29
JANUAR, 2013.
2
3
4
5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31
6
13
20
27
6
13
20
27
6
13
20
27
7
14
21
28
2
9
16
23
30
4
11
18
25
4
11
18
25
5
12
19
26
1
8
15
22
29
3
10
17
24
5
12
19
26
MART, 2013.
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
7
14
21
28
MAJ, 2013.
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
2
9
16
23
30
1
8
15
22
29
UT
SR ČE
PE SU
OKTOBAR, 2012.
2
3
4
5
9 10
11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30 31
NE
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
4
11
18
25
FEBRUAR, 2013.
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28
3
10
17
24
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
DECEMBAR, 2012.
3
10
17
24
31
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
APRIL, 2013.
3
4
5
10
11 12
17 18 19
24 25 26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
JUN, 2013.
4
11
18
25
5
12
19
26
3
10
17
24
30
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
-
Nastavna godina traje najmanje 180 radnih dana, za učenike završnih razreda 165 radnih
dana.
Završni ispiti VI razreda biće održani od 15. do 20.maja 2013.godine.
Godišnji ispiti za sve učenike od I do V razreda , instrument od I do V razreda i
za solfedjo od I do V razrada biće održani od 07. do 13. juna .
Učenici pripremnog razreda i prvog reformisanog ne polažu godišnji ispit .
Popravni ispiti održavaju se u avgustu kao i naknadni rok za učenike koji zbog
bolesti nijesu polagali u redovnom roku .
Od 3. maja organizuju se prijemni ispiti za pripremni i I reformisani razred, za
školsku 20013/14 godinu. U koliko ne bude dovoljan broj djece , po potrebi ispiti mogu biti i
naknadni od 01 . do 05 . septembra .
Ljetnji raspust počinje po završetku godišnjih ispita.
VI PROGRAM I PLANOVI STRUČNIH ORGANA I AKTIVA
I Nastavničko vijeće
U toku školske 2012/13 godine Nastavničko vijeće će se odvijati kroz sjednice i to :













1. sjednica
Razmatranje Izvještaja o radu Škole za školsku 2011/12 god.
Plan rada Škole za školsku 2012/13 god .
tekući poslovi i pitanja .
2. sjednica
Državno takmičenje
realizacija nastavnog plana i programa za I klasifikacioni period
tekući poslovi .
3. sjednica ( decembar )
organizacija koncerata - priredbe za učenike ,
republičko takmičenje ,
realizacija nastavnog plana i programa ,
uspjeh i vladanje učenika na kraju I polugodišta ,
4. sjednica
razmatranje Izvještaja o radu Škole za I polugodište
tekući poslovi
prijavljivanje takmičara za Državno takmičenje
31













JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Realizacija nastavnog plana i programa na kraju III klasifikacionog periioda ,
Razmatranje uspjeha učenika na takmičenju ,
tekuća pitanja .
5. sjednica Donošenje plana održavanja godišnjih ispita i imenovanje komisija
Izveštaj direktora o pregledu nastave ,
prijemni ispit za pripremni razred
tekući poslovi.
6. sjednica
realizacija nastavnog plana i programa na kraju školske godine ,uspjeh i vladanje
učenika na kraju II polugodišta ,
analiza javnih nastupa i koncerata - kulturna i javna aktivnost
školska dokumentacija ,
tekući poslovi i upis učenika .
7. sjednica
organizovanje popravnih i vanrednih ispita ( imenovanje komisije )
naknadni upis ,
priprema za narednu godinu ( izrada planova rada za predmete i učenike grupne i
individualne nastave )
Po potrebi zakazaće se sjednica Nastavničkog vijeća i van ovog plana .
VII PLAN RADA DIREKTORA ŠKOLE
Plan rada direktora Škole se odnosi na :
1.planira, organizuje i rukovodi radom Škole;
2.organizuje racionalno i efikasno izvođenje obrazovnog programa;
3.obezbeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje,
u skladu sa njihovim sposobnostima;
4.priprema predlog godišnjeg plana i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
5.rukovodi radom Nastavničkog vijeća;
6.vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u Školu;
7.predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
8. vrši obezbjeđivanje kvaliteta obrazovno -vaspitnog rada u Školi,
9.odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom i drugim opštim aktima Škole;
10.potstiče stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika i predlaže njihovo
napredovanje;
11.zastupa i predstavlja Školu;
12.stara se o zakonitosti rada Škole i odgovara za zakonitost rada iste;
13.izvršava odluke Školskog odbora;
14.predlaže program razvoja Škole ;
15. predlaže godišnji finansijski plan Škole;
16.predlaže raspuštanje Školskog odbora ako se ne sastaje, ili ne vrši svoju
funkciju;
32
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
17.podnosi Školskom odboru izvještaj o radu, u skladu sa zakonom;
18.sarađuje sa roditeljima i sredinom;
19.imenuje komisiju za upis djece u prvi razred;
20.odlučuje o podijeli razreda na odjeljenja, vrši raspored nastavnika po
predmetima i odjeljenjima i raspoređuje obrazovno-vaspitne zadatke na pojedine
nastavnike, na predlog Nastavničkog vijeća ;
21.donosi odluku o prekidu obrazovno-vaspitnog rada do tri dana;
22.stara se da Škola obavijesti roditelje o učeniku koji redovno ne pohađa nastavu,
ili je prestao da ide u Školu;
23.brine o saradnji Škole sa roditeljima (roditeljski sastanci) časovi za razgovor i
drugi oblici saradenje;
24.odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti učenika;
25. prisustvuje obrazovno -vaspitnom radu nastavnika, prati njihov rad i daje im
savjete za unapređenje i poboljšanje rada;
26. stvara uslove za rad Savjeta roditelja;
27. potpisuje sporazum o preuzimanje nastavnika, u skladu sa Zakonom ;
28. prati rad savjetodavne službe i predlaže mjere za poboljšanje toga rada;
29. obezbjeđuje čuvanje i zaštitu školske evidencije, dokumentacije i imovine
Škole;
30. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.
SEPTEMBAR
- Analiza stanja po zaključcima upisa ( fond časova , kadrovske potrebe ),
- izrada prijedloga Godišnjeg programa rada Škole ,
- prikupljanje planova rada nastavnika ,
- održavanje potrebnih sjednica Nastavničkog vijeća .
OKTOBAR
- Uvid u planove rada nastavnika ,
- obilazak nastave ,
- održavanje opšteg roditeljskog sastanka ,
- Priprema sjednice vijeća za I klasifikacioni period i analiza
- uvid u pripremu učenika za republičko takmičenje
- obilazak nastave ,
DECEMBAR
- pregled dnevnika individualne i grupne nastave ,
- obilazak nastave ,
- organizacija inventarisanja ,
- pregled finansijskog poslovanja ,
- pripreme završetka rada I polugodišta ,
- pripreme Nastavničkog vijeća i održavanje sjednica , analiza rezultata rada i
zaduženja nastavnicima - administracija .
- uvid u pripreme učenika za republičko takmičenje ,
- izrada izvještaja o uspjehu učenika na kraju I polugodišta,
33
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
FEBRUAR
- Preslušavanje učenika za takmičenje
- praćenje rada individualne nastave ,
- obilazak nastave i uvid u školsku dokumentaciju ‘
- uvid u izradu završnog računa Škole .
MART
- Praćenje takmičenja učenika muzičkih škola Crne Gore ,
- analiza rezultata i organizovanje priprema za savezno takmičenje ,
- uvid u školsku dokumentaciju,
- obilazak nastave
- priprema sjednice za III klasifikacioni period i održavanje iste ,
- praćenje Saveznog takmićenja ,
- pregled dnevnika .
APRIL
- Izrada plana ispita i radnih obaveza za juni mjesec ,
- obilazak nastave i pregled dnevnika ,
- analize rezultata takmičenja učenika na Saveznom takmičenju .
MAJ
- Praćenje toka ispita iz predmeta individualne i grupne nastave ,
- priprema završnih sjednica Nastavničkog vijeća ,
- analiza izvršenja godišnjih programa rada Škole za period II polugodišta
- godišnji odmori nastavnika ,
- tekući poslovi
JUN
- izrada Izvještaja i anketa stručnim službama Ministarstvu prosvjete i nauke Crne
Gore.
JULI
- godišnji odmori
AVGUST
- Utvrđivanje prijedloga podjela predmeta na nastavnike ,
- utvrđivanje prijedloga korišćenje udđbenika i notnih edicija u školskoj 2012/13
godini.
- provjera stanje učila , razni popravci , štimovanje instrumenata ,
- priprema za sjednicu Nastavničkog vijeća ,
- uvid u izradu Godišnjih planova rada nastavnika,
- svi tekući poslovi za pripremu početka naredne školske godine .
VIII STRUČNI AKTIVI ŠKOLE
34
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Stručni aktivi za klavir , harmoniku , violinu i gitaru , duvače i teoretske
predmete , će raditi u sjednicama na kojima će raspravljati i to :
- nastavnom planu i programu ,
- brojnom stanju učenika po odsjecima i klasama ,
- realizaciji nastavnog plana i programa ,
- nastupu učenika na internim časovima i manifestacijama Škole ,
- nabavci instrumenata i opreme za iste ,
- nabavci potrebne notne literature ,
- ostalim poslovima iz domena aktiva .
Posebna pažnja posvjetit će se učenicima koji se pripremaju za Republičko
takmičenje i kojima će biti omogućeno veći broj nastupa . Predsjednici stručnih aktiva će
posebno pratiti rad mladih nastavnika uz povremene konsultacije i obilazak nastave .
Izuzetna pažnja u radu sa učenicima , pored njihovog stručnog usavršavanja , biće
posvjećeno pravilnom , zdravom i slobodnom razvoju učenikove ličnosti , njegovanju zdravih
ambicija a u cilju ostvarivanja moderne pedagogije .
Svi nastavnici stručnih aktiva će posebnu pažnju posvjetiti stručnom usavršavanju ,
proučavanjem savremene literatute i stručnih časopisa . Obaveza je svih nastavnika da uzmu
učešće u programima školskih nastupa , pripremi za republičko takmičene , prema svojim
mogućnostima i zaduženjima .
Svi aktivi će razmatrati odvojeno na svojim sastancima slijedeći Dnevni red :
1.
-
sjednica održaće se u septembru 2012 godine .
donošenje Programa aktiva Škole
utvrđivanje fonda časova nastavnika ,
brojno stanje učenika po klasama i odsjecima ,
propozicije i program Republičkog takmičenja ,
tekući poslovi .
2 . sjednica održaće se u novembru
- realizacija nastavnog plana i programa u I klasifikacionom periodu ,
- donošenje prijedloga nastupa učenika na javnim i internim časovima , nastupima ,
- tekući poslovi
3 . sjednica održaće se u decembru,
- realizacija nastavnog plana i programa u I poplugodištu ,
- analiza učešća aktiva na internim i javnim časovima ,
- broj časova i broj učenika u prvom polugodištu ,
- preslušavanje kandidata za Republičko takmičenje .
4 . sjednica održaće se u martu mjesecu
- realizacija Nastavnog plana i programa u III klasifikacionom periodu ,
- analiza učešća aktiva na internim i javnim časovima i nastupima .
- utvrđivanje ispitnog gradiva .
5 . sjednica održaće se u maju
35
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
-
realizacija nastavnog plana i programa u toku školske godine ,
analiza učešća aktiva na internim časovima , javnim nastupima i koncertima Škole
u proteklom periodu ,
tekući poslovi .
Svaki aktiv je razradio Plan rada po mjesecima i konkretizovao u okviru aktiva .
KALENDAR AKTIVNOSTI
Br. AKTIVNOSTI
Plan aktivnosti
1.
1.Godišnjim
programom precizno
definisati dinamiku
realizacije pojedinih
aktivnosti sa detaljnom
analizom i redovnim
izvještavanjem organa
Škole o realizaciji
aktivnosti.
Realizacija ciljeva
programa razvoja
ustanove
2. Unaprijediti vođenje
pravne dokumentacije i
uskladiti ga sa
zakonima iz oblasti
obrazovanja i Statutom
ustanove.
2
Stručno usavršavanje
nastavnog osoblja
Br. AKTIVNOSTI
1.
Stručno usavršavanje
nastavnog osoblja
Dinamika
rada
Nosioci
aktivnosti
Sept.2012.
jun 2013.
Direktor škole
Direktor
Sekretar
sept2012.
jun 2013.
Direktor škole,
1. Organizacija
seminara za nastavnike
sept2012.
jun 2013.
Plan aktivnosti
Dinamika
rada
Nosioci
aktivnosti
1.Obučenost nastavnika Sept.2012.
za kvalitetno planiranje Juni 2013.
nastave
Direktor škole,
2.Uključivanje u
međunarodne
obrazovne projekte
Prof.
instrumenta
3. Nabavka stručne
literature
36
Sept.2012.
Juni 2013.
Sept.2012.
Juni 2013.
Direktor škole
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
Br. AKTIVNOSTI
1.
Stručno usavršavanje
nastavnog osoblja
2
Saradnja sa lokalnom
sredinom
4. Unaprijediti
održavanje školskih
objekata
Sept.2012.
Juni 2013.
Direktor škole
5. Izvršiti nabavku
novih inasturmnata
Sept 2012.
Juni 2013.
Direktor škole
6. Obnoviti školsku
biblioteku
Sept 2012.
Juni 2013.
Direktor škole
7. Oformiti školsku
fonoteku
Sept.2012.
Direktor škole
8. Osmisliti kalendar
zajedničkih aktivnosti i
manifestacija nakon
redovne nastave.
Sept.2012.
Direktor škole
9. Osmisliti i
organizovati izlete i
posjete značajnih
muzičkih manifestacija
Sept.2012
Direktor škole
Plan aktivnosti
Dinamika
rada
Nosioci
aktivnosti
10. Izvršiti
opremanje učionica
sa savremenim multi
– medijalnom
opremom..
Sept 2012.
Direktor škole
11. Stvoriti
neophodne uslove za
rad sa učenicima sa
posebnim potrebama
( ako ih ima u Školi )
Sept. 2012.
Direktor škole
1. Razvijati
partnerske odnose sa
drugim institucijama
Tokom
godine
Direktor škole
2. Informisati javnost
o svim školskim ,
Tokom
koncertima,gostovan godine
jima i
37
Direktor škole
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
manifestacijama
RASPORED ČASOVA GRUPNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2012/13
PONEDELJAK
PRIJE PODNE
RAZRED
TERMIN
NASTAVNIK
UČIONICA
III
IV REFORMA
I
II
III REFORMA
II REFORMA
PRIPREMNI
7.30 DO 8.15
8.20 DO 9.05
9.20 DO 10.05
10.10 DO 10.55
11.00 DO 11.45
8.20 DO 9.05
9.20 DO 10.05
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
M.DEDIĆ
M.DEDIĆ
4
4
4
4
4
9
9
POSLIJE PODNE
IV
V
VI
S.SEKULIĆ
S.SEKULIĆ
S.SEKULIĆ
14.20 DO 15.05
15.20 DO 16.05
16.10 DO 16.55
4
4
4
S R I J E D A
PRIJE PODNE
I
II
III REFORMA
9.20 DO 10.05
10.10 DO 10.55
11.00 DO 11.45
V
VI
HOR
15.20 DO 16.05
16.10 DO 16.55
19.00 DO 19.45
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
M.LEPETIĆ
4
4
4
POSLIJE PODNE
S.SEKULIĆ
S.SEKULIĆ
M.DEDIĆ
4
4
4
ČETVRTAK
III
IV REFORMA
II REFORMA
PRIPREMNI
IV
V
VI
PRIJE PODNE
7.30 DO 8.15
M.LEPETIĆ
8.20 DO 9.05
M.LEPETIĆ
8.20 DO 9.05
M.DEDIĆ
9.20DO 10.05
M.DEDIĆ
POSLIJE PODNE
14.20 DO 15.05
S.SEKULIĆ
15.20 DO 16.05
S.SEKULIĆ
16.10 DO 16.55
S.SEKULIĆ
UTORAK i
V
4
4
9
9
4
4
4
PETAK
PRIJE PODNE
8.20 DO 9.05
S.SEKULIĆ
38
4
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
VI
IV
I
II
III REFORMA
IV REFORMA
III
II REFORMA
PRIPREMNI
I REFORMA
9.20 DO 10.05
S.SEKULIĆ
10.10 DO 10.55
S.SEKULIĆ
POSLIJE PODNE
13.30 DO14.15
M.LEPETIĆ
14.20 DO 15.05
M.LEPETIĆ
15.20 DO 16.05
M.LEPETIĆ
16.10 DO 16.55
M.LEPETIĆ
17.00 DO 17.45
M.LEPETIĆ
16.05 DO 16.50
M.DEDIĆ
17.00 DO 17.45
M.DEDIĆ
17.50 DO 18.35
M.DEDIĆ
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
RASPORED ČASOVA GRUPNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU 2012/13
BIJELA
PONEDELJAK I ČETVRTAK
RAZRED
TERMIN
NASTAVNIK
II i III REFORMA
III i IV
PRIPREMNI
I i II REFORMA
11.00 DO 11.30
11.30 DO 12.10
12.15 DO 12.45
12.45 DO 13.15
M.DEDIĆ
M.DEDIĆ
M.DEDIĆ
M.DEDIĆ
KOMISIJE UPRAVNIH I STRUČNIH ORGANA
Komisija za organizaciju takmičenja:
1. Mijušković Irena ,
2. Krivokapić Dejan,
3. Petković Ivana,
4. Vasić Svetislav,
5. Popović Anita .
Komisija za sravnjivanje matičnih i odjeljenskih knjiga :
1. Lepetić Milanka
2. Sekulić Slavica
3. Dedić Marina
4. Velaš Aleksandra
5. i ostale odjeljenske starješine.
Komisija za nastale štete :
1. Tomašević Divna
39
UČIONICA
JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Herceg-Novi
2. Krivokapić Mirjana
3. Trkulja Dobrila
4. i predmetne nastavnike.
Komisija za popis :
1. Popović Jelena,
2. Velaš Aleksandra
3. Đorđević Dragan
4. Krivokapić Mirjana
Zapisničari sjednica Nastavničkog vijeća:
1. Popović Jelena
zamjena : Petković Ivana
Vođenje Ljetopisa škole:
1. Nikolić Mira
Herceg Novi 02.oktobar 2012. godine .
Predsjednik Školskog odbora
Mira Nikolić
Direktorica,
Nada Karadžić
_____________________
____________________
40
Download

JAVNA USTANOVA [KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVANJE