Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Primary school “Zajko Delić” Vogošća
GODIŠNJI PROGRAM
RADA ŠKOLE
za školsku 2014/15. godinu
Septembar / Rujan , 2014. godine
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Sadržaj
Strana
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
Uvod ..................................................................................................................................
Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole za kraj školske 2013/14. god.
Godišnji program rada škole za školsku 2014/15. god. ...............................................
Opšti podaci o školi ............................................................................................................
Kalendar aktivnosti .............................................................................................................
Uslovi rada – radni prostor i oprema ..................................................................................
Učenici ...............................................................................................................................
Zaposleni u školi ................................................................................................................
Plan kadrovskih potreba .....................................................................................................
Fond radnih sati …..............................................................................................................
Raspored rada u školi ........................................................................................................
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada ……………………………..………………………...
Vannastavne aktivnosti ......................................................................................................
Profesionalna orijentacija učenika ......................................................................................
Rad stručnih organa škole .................................................................................................
Rad organa upravljanja i rukovođenja ................................................................................
Rad stručnih saradnika škole .............................................................................................
Organizovanje učenika .......................................................................................................
Saradnja sa roditeljima .......................................................................................................
Saradnja sa lokalnom zajednicom .....................................................................................
Plan i program prevencije maloljetničke delikvencije ........................................................
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabele uz Izvještaj o realiazciji Godišnjeg programa rada škole za kraj školske
2013/14. god. .....................................................................................................................
Pregled opšteg uspjeha redovnih učenika po odjeljenjima na kraju školske 2013/14.god.
Pregled opšteg uspjeha po razredima na kraju školske 2013/14.god.
Pregled uspjeha učenika u vladanju na kraju školske 2013/14. god.
Pregled vannastavnih aktivnosti
4.
5.
Tabela 5 i 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabele uz Godišnji program rada škole za školsku 2014/15. god. ..............................
Osnovni podaci o prostoru i opremi u školskoj 2014/15.god.
Sedmični pregled broja časova po razredima i predmetima
Radnici škole zaposleni na neodređeno i određeno vrijeme – evidentni list
(profesori/nastavnici)
Radnici škole zaposleni na neodređeno i određeno vrijeme – evidentni list (ostali radnici)
Profesori-nastavnici-radnici iz drugih osnovnih ili srednjih škola
Profesori-nastavnici-radnici spoljni saradnici
Raspored poslova nastavnika u okviru radne sedmice u školskoj 2014/15. god.
Brojno stanje učenika u školskoj 2014/15. god. po razredima i uspjehu u predhodnom
razredu
2
3
15
15
16
19
21
22
25
26
31
44
44
47
48
51
55
63
65
69
70
71
76
Strana br. 1
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
1. Uvod
Osnovna škola na Kobiljoj Glavi počela je sa radom 1939. godine kao četverorazredna škola sa kombinovanim razredima.
Danas škola radi kao devetorazredna osnovna škola.
Broj učenika u školi po školskim godinama prikazan je dijagramom.
Ovaj pisani materijal koncipiran je tako da je u prvom dijelu predstavljen Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada
škole za školsku 2013/2014.godinu, a u drugom dijelu Godišnji program rada škole za školsku 2014/2015. godinu.
Izvještaj je sačinjen prema obrascu dobivenom od Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo.
Godišnji program rada sačinjen je prema ustaljenom obrascu i sadrži sve podatke potrebne za njegovu realizaciju i praćenje
rada.
Prilog Izvještaju i Godišnjem programu rada su tabele propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i
evidencije u osnovnoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 20/03).
Strana br. 2
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
2. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada škole
Za školsku 2013/2014. godinu ( kraj školske godine ).
Škola: OŠ "Zajko Delić" Vogošća
Adresa: Vogošća - Kobilja Glava, ulica Slatinski put br.3 ,
telefon: (033) 426 830 , telefaks: (033) 485 409 ,
e-mail: [email protected], http://www.oszd.edu.ba
Škola je upisana u registar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo pod brojem : 49
Područne škole: (nazivi i adrese): nema
Područna odjeljenja:nema
Specijalna odjeljenja: nema
Odluka Školskog odbora o usvajanju izvještaja: 01-I-278/14 od 23.09.2014.god. (Broj i datum sjednice)
Broj smjena u kojima se realizira nastava:
u centralnoj školi: 2 (dvije)
u područnim školama/odjeljenjima: nema
Produženi boravak učenika
Produženi boravak
Cjelodnevni boravak
Razred
-
Broj učenika
-
Napomena
nije organizovan
nije organizovan
Da li je škola određena za realizaciju pedagoške i didaktičko-metodičke prakse:
Da (za koje odgojno-obrazovne ustanove) ili NE
Da li je škola udružila neke zajedničke poslove:
sa predškolskim ustanovama DA (JU „Djeca Sarajeva“- Sarajevo)
sa drugim školama NE
sa srednjim školama NE
(navesti nazive ustanova)
Da li je škola, pored sredstava iz budžeta, sticala prihod iz drugih izvora? Ako jeste, iz kojih? DA(Iznajmljivanje prostora, rabat,
donacije)
Početak školske godine: 2.9.2013.god.
Kraj prvog polugodišta:29.12.2013.god.
Početak drugog polugodišta: 29.01.2014.god.
Kraj nastavne godine: za učenike I i IX razreda 04.06.2014.god., a za učenike: II, III, IV, V, VI, VII i VIII razreda 11.06.2014.god.
Kraj školske godine: 31.08.2014.god.
Eventualni prekidi nastave: _
Razlog: _
Strana br. 3
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
nastavnih sedmica
nastavnih dana
radnih nena.dana
Praznici
Planirano
(34) 35
(170) 175
42
13
Realizirano
(34) 35
(170) 175
45
12
Napomena
(I i IX razredi) ostali razredi
Realizacija časova nastave u: prvom polugodištu nastavnoj godini (podvući na što se odnosi)
Redovna
Izborna
Odjeljenska zajednica
Kursna
Dopunska
Dodatna
Fakultativna
Planirano
15.494
1.217
452
372
372
Realizirano
14.660
899
441
349
381
383
116
Napomena
Svi razredi
Svi razredi: Vjeronauka, D/K/R
Od IV do IX razreda
Od IV do IX razreda
Od IV do IX razreda
Učenici od I do V razreda prema
potrebama
Dodatna nastava realizirana iz:
Nastavni predmet
Razredna nastava
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Matematika
Geografija
Istorija
Informatika
Biologija
Hemija
UKUPNO:
Broj učenika
47
30
44
16
55
19
10
6
17
21
265
Razred
od IV do V raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
Realizirani broj časova
101
38
34
17
82
34
17
18
18
22
381
Broj učenika
36
32
54
17
71
23
8
31
6
22
299
Razred
od IV do V raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
od VI do IX raz.
Realizirani broj časova
104
44
33
15
51
19
34
18
15
18
349
Dopunska nastava realizovana iz:
Nastavni predmet
Razredna nastava
B/H/S jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Matematika
Historija
Geografija
Biologija
Informatika
Hemija
UKUPNO:
Strana br. 4
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Realizacija vannastavnih aktivnosti:
R.br.
Sekcije, klubovi, drugi oblici
Broj učenika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
UKUPNO:
Foto sekcija
Literarna sekcija
Recitatorska sekcija sa školskim razglasom
Plesno ritmička sekcija
Folklorna sekcija
Hor
Orkestar
Atletičarska sekcija
Odbojkaška sekcija
Sekcija za stoni-tenis
Modelarska sekcija
Saobraćajna sekcija
Prva pomoć
NUS/CIVITAS
Šahovska sekcija
Novinarska sekcija “Behar”
Informator za roditelje
Dramska sekcija
Ekologija
Likovna sekcija (RN+PN)
WEB dizajn
Estetsko uređenje škole
"Liga trezvenosti"
5
12
13
12
19
26
7
25
27
10
17
17
13
16
16
5
4
18
19
21
7
7
7
323
Planirano
časova
35
70
35
35
35
35
35
35
35
35
70
35
70
70
35
35
35
35
35
70
70
35
35
1.015
Realizovano
časova
35
68
35
37
35
35
35
35
50
35
68
35
72
70
35
35
35
38
35
70
70
33
35
1.029
Teškoće u realizaciji: Nije bilo kontinuiteta u radu zbog prekida nastave
Da li u školi ima učenika izvan školskog područja? U školi nema učenika drugog školskog područja.
Broj: .
Razlozi: .
Da li je bilo zahtjeva roditelja za posebnim organiziranjem nastave nacionalne grupe predmeta za učenike nacionalnih manjina?
NE
Da li je bilo zahtjeva pripadnika nacionalnih manjina za realizacijom nastave na njihovom maternjem jeziku? NE
Broj učenika s posebnim potrebama uključenih u razrede:
(odnosi se na učenike s kojima je, na osnovu mišljenja Komisije za upis učenika u prvi razred, ili nastavnika, potreban rad
specijaliziranih stručnjaka – defektologa različitih specijalnosti)
I
1
II
III
1
IV
V
1
VI
VII
1
VIII
IX
1
Napomena
Ko je vršio opservaciju ovih učenika? Opservaciju su vršili za učenika prvog razreda psiholog i logoped iz Centra za slušnu i
govrnu rehabilitaciju. Za učenika u devetom razredu (dijagnoza: Cerebralna paraliza) opservaciju je vršio psiholog iz Centar za
opservaciju i dijagnostiku „Vladimir Nazor“ Sarajevo. Za učenicu petog razreda opservaciju je vršio psiholog Centar za mentalno
zdravlje Dom zdravlja JU Vogošća i psiholog KCUS –dječija neuropsihijatrija ( decembar 2012. god. ).Za učenika sedmog
razreda također KCUS –dječija neuropsihijatrija.Opservaciju je vršila i savjetnica za specijalni odgoj iz PPZ KS .
Vrijeme opservacije: novenbar i decembar 2012. God. I april /maj 2014.god.
Napomena:
Da li je na osnovu opservacije donesena procjena o nastavku školovanja učenika: Za učenika u trećem razredu dat je prijedog
da pohađa nastavu u Centru za slušnu i govornu rehalibitaciju.Rodielji su islazali želju i mišljenje da pokušaju pohađanje prvog
razreda u redovnoj osnovnoj školi, što im je škola omogućila.Za učenike u petom i sedmom razredu dat je prijedog od strane
psihologa sa klinike da nastavu pohađaju na osnovu IPP-a – Individualno prilagođen program.
- na osnovu redovnog nastavnog plana i programa: 5 (broj učenika)
- na osnovu individualno prilagođenog programa: 0 (broj učenika)
- u specijalnoj školi: 0 (broj učenika)
Strana br. 5
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Da li je bilo učenika privremeno (2 učenika) ili trajno ( 0 broj) izuzetih od fizičkih aktivnosti?
Promjena nastavnika u toku školske godine
Nastavni predmet
Engleski jezik
Razredna nastava IV
Njemački jezik
Razlog promjene
Porodiljsko odsustvo
Bolovanje
Bolovanje
Nastavnici-pripravnici
Nastavni predmet
Napomena
Mentor u školi
Škola u prirodi
Planirana
DA
Realizirana
DA
Mentor u drugoj školi
Nije realizirana
Nije planirana
Mjesto realizacije škole u prirodi: Igman
Osnovna postignuća: Realizovan Plan i program
Osnovne teškoće u realizaciji: _
Posjete: Učenici devetih razreda posjetili su „ Tunel spasa „ i muzej u sklopu tunela.
Izleti: Učenici VI-2 i VII-2 razreda (Sarajevo-Travnik-Jajce); učenici VII-1 i članovi sekcije Prva pomoć (Sarajevo-Zenica-VrandukTešanj-Jelah); učenici IV-2 razreda (Jablanica-Mostar-Buna)
Ekskurzije: Mađarska
Strani jezik
Srani jezik
Prvi
Engleski jezik
Njemački jezik
DA
Drugi
DA
Stručno
zastupljen
DA
DA
Realizacija programa rada stručnih organa škole
Planirano sjednica
Stručni organi
redovnih
vanrednih
Nastavničko vijeće
12
Odjeljensko vijeće
4x20
Aktiv nast. Raz. Nastave
8
Aktiv nast. Jezičkog područija
8
Aktiv nast. Društvenog
8
područija i vjeronauke
Aktiv nast. Prirodno –
matematičkog i tehničko –
8
informatičkog pdručija
Aktiv nast kulturno sportskog
8
područija
Nestručno
zastupljen
Napomena
Realizirano sjednica
redovnih
vanrednih
12
4x20
2
8
3
8
2
Napomena
20 odjeljenja
-
8
1
8
2
-
8
-
-
-
Zapažanja stručnih organa škole o realizaciji Nastavnog plana i programa: Nastavni planovi i programi su realizovani u
predviđenom obimu.
Da li je bilo prijedloga za izmjene i dopune Nastavnog plana i programa? (Ako jeste, konkretizirati.) NE
Nastavni programi u čijoj su se realizaciji koristile specifične – nove metodologije
Nastavni program – predmeti
Metodologije
Napomena
Strana br. 6
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Uspjeh u nastavi: kraj školske godine
Osnovna zapažanja o postignućima u prvom i drugom razredu devetogodišnje škole: Učenici su usvojili planirane nastavne
sadržaje
Uspjeh u nastavnim predmetima po razredima:
Nastavni predmet
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Moja okolina
Priroda
Društvo
Historija
Razred
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Srednja
ocjena
4,50
4,27
3,98
4,09
3,86
3,36
3,68
3,49
4,59
4,37
4,21
4,10
3,68
3,90
3,64
3,78
3,62
3,74
3,93
4,46
4,37
4,09
4,04
3,89
3,80
4,17
3,70
4,33
Prolaznost
Napomena
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Strana br. 7
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Geografija
Biologija
Matematika
Likovna kultura
Muzička kultura
Kultura življenja
Izborni predmet
(Društvo/Kultura/Religija)
Izborni predmet (Vjeronauka)
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
VI
VII
VIII
IX
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
3,82
3,94
3,74
3,65
3,71
3,94
3,68
3,82
4,33
4,17
3,77
3,85
3,65
3,17
3,16
3,18
4,83
4,86
4,67
4,83
4,84
4,68
4,52
4,78
4,83
4,58
4,81
4,74
4,53
4,55
4,56
4,85
4,74
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
4,96
4,88
4,93
4,91
4,74
4,84
4,92
4,98
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Strana br. 8
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Osnovi tehnike/Tehnička kultura
Informatika
Fizika
Hemija
Građansko obrazovanje
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Učenici upućeni na polaganje popravnog ispita:
Nastavni predmet
Razred
Broj učenika
B/H/S jezik i književnost
VII-1
3
Matematika
VII-1
4
Matematika
VIII-1
2
4,92
4,97
4,84
5,00
4,94
4,81
4,80
4,91
4,53
4,82
4,79
4,78
4,98
4,92
4,94
4,88
5,00
3,40
2,96
3,69
3,48
3,87
4,84
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Položili
3
4
2
Nisu položili
0
0
0
Napomena
Broj učenika koji su popravni ispit polagali u junskom ispitnom roku: položili –
nisu položili –
Strana br. 9
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Nastavni predmeti u čijoj su se realizaciji javljale teškoće
Uzroci poteškoća
Nastavni predmet
Nestručna
Nedostatak
NPP
zastupljenost
udžbenika
Drugi uzroci
Napomena
Nestručno zastupljena nastava (navestinastavnepredmete): _
Da li je u toku školske godine bilo nastavnika koji su zbog bolesti ili drugih razloga morali biti udaljeni iz nastave? NE
(Navesti broj i uzroke.)
Realizirani oblici stručnog usavršavanja nastavnika
Oblik
Realizator
Mjesto
Broj učesnika
iz škole
Matematika
ogledno –
ugledni čas
Mihada Rustempašić
škola
4
Matematika
ogledno –
ugledni čas
Džemila Jaganjac
škola
3
Belma Spahić-Ćorović
škola
3
Nermina Hajder
škola
3
Amir Saletović
škola
4
Emir Garagić
škola
3
Šefika Mirvić
škola
3
Azemina pitić-Malkić
škola
4
Dževad Džafić
škola
3
Ifet Uzunović
škola
3
Zijad Omerbegović
škola
4
Emina Zukić
škola
4
Hiliza Džemić
škola
2
Tema
Historija
Likovna kultura
Tehnička kultura
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Muzička kultura
Moja okolina
Geografija
Bosanski jezik i književnost
Osnovi tehnike
Bosanski jezik i književnost
Njemački jezik
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
ogledno –
ugledni čas
Aktivno učenje
tema
Samra Feriz, Erol
Islamović
Nastavničko
vijeće
33
Rad sa djecom sa
posebnim obrazovnim
potrebama – ADHD
tema
Mirzeta Tabak, Senada
Torlak, Almer Begić
Nastavničko
vijeće
34
Vrednovanje znanja i
ocjenjivanje
tema
Nastavničko
vijeće
30
Uloga učitelja/nastavnika u
rješavanju sukoba među
učenicima
tema
Nastavničko
vijeće
33
Metodički i pedagoški
aspekti odnosa između
nastavnika i učenika
tema
Nastavničko
vijeće
34
Mevlida Topal, Nermin
Blažević, Anisa Sivac,
Hedija Kešan
Sanela Bešlija, Sead
Malkić, Dženan Šejto,
Kasim Brković
Midhat Mujkanović,
Elmira Mekić, Džemal
Mujanović, Halida
Šejto
Napomena
Strana br. 10
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Društvena, kulturna i sportska aktivnost
Naziv manifestacije
Prijem prvačića
Prijem prvačića svih osnovnih škola iz
Vogošće
Dan učitelja
Mjesec knjige
Dječija nedelja
Međunarodni dan zaštite životinja
Dan pronalazača
Dan dražavnosti BiH
Dan ljudskih prava
Dan UNICEF - a
Dan nezavisnosti BiH
Historijski čas
Međunarodni praznik Dan žena
6. april, Dan Kantona Sarajevo
Dan škole
Dan MZ Kobilja Glava
Novine učenika BEHAR
Mjesečni Informator za roditelje
WEB stranica škole
Tribine za roditelje
Dan antifašizma
Svjetski dan čovjekove okoline
Dan škole
Smotra učeničkog stvaralaštva
Dan MZ Kobilja Glava
Realizacija u školi
Priredba i info. Materijali
Realizacije van škole
Napomena
KSC Vogošća
Razglas, panoi i druženje
nastavnika
Pano
Pano,razglas i sat Ojeljenske
zajednice
Razglas i pano
Izložba radova
Priredba, izložba, razglas
Pano i razglas
Pano i razglas
Priredba i izložba
KSC Vogošća
Sjenička kosa
Izložba i razglas
razglas
Priredba, izložba
Učešće škole s prigodnim
programom
Izrada i distribucija
Izrada i distribucija
Stalno ažuriranje
predavanja
Vogošća
Dvorište škole
Priredba
Izložba
MZ Kobilja Glava
Takmičenja i postignuća
Naziv takmičenja
Takmičenje iz upozorenja na mine
Nivo
Općinsko
Rezultati (za školu)
3. mjesto
Matematika
Općinsko
3.mjesto
Matematika
Geografija
Informatika
Kanton
Općinsko
Općinsko
Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva
Općinsko
Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva
Kanton
učešće
učešće
učešće
Tri prva mjesta
Jedno drugo mjesto
3 – mjesto
4. mjesto
2. –mjesto
3-mjesto
učešće
učešće
učešće
učešće
učešće
2. mjesto
1.mjesto
učešće
Prva pomoć
Fizika
Vjeronauka
CIVITAS
Engleski jezik
Njemački jezik
Poznavanje saobraćajnih propisa
Odbojka
Atletski kup
Saobraćajno takmičenje
Općinsko
Općinsko
Kantonalno
općinsko
Kanton
Kanton
Općinsko/Kantonalno
Općinsko
Općinsko
općinsko
Napomena
Ekipno
VII i VIII r.osvojili su na
općinskom nivou dva treća
mjesta
Pojedinačno
Ekipno
Ekipno
Pojedinačno
Ekipno
Primjedbe i sugestije: _
Strana br. 11
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Saradnja s roditeljima
Saradnja s roditeljima
Opći roditeljski sastanci
Odjeljenski sastanci
(br. po odjeljenju)
Planirano
0
Realizirano
0
Napomena
4
4
20 odjeljenja
Drugi vidovi saradnje s roditeljima:
- Svaki mjesec štampa se i distribuira «Informator za roditelje».
- Roditelji su pomagali školi pri realizaciji posjeta i sportskih aktivnosti.
Da li je bilo prigovora roditelja na utvrđenu ocjenu? (Ako jeste, broj prigovora) _
Iz kojih nastavnih predmeta: _
Da li je bilo prigovora roditelja na rad škole? (Ako jeste, o kakvim se prigovorima radi i kako su riješeni?) NE
Da li je bilo žalbi roditelja na izrečenu disciplinsku mjeru učeniku? NE
Da li je nakon toga preinačena odluka? NE
Da li je bilo pokretanja postupka protiv roditelja ili staratelja ako ne izvršavaju svoje obaveze? NE
Da li je tokom realizacije odgojno-obrazovnog rada bilo kršenja ljudskih prava - prava djeteta? Ako jeste, molimo navedite
konkretne slučajeve. NE
Načini informiranja učenika o pravima djeteta:
- CIVITAS;
- kroz program odjeljenskih zajednica;
- putem panoa u učionicama i holu škole;
- prilozima preko razglasa koji se emitiraju prateći značajne datume
- programima pojedinih sekcija;
- tekstovima i porukama u Informatoru za roditelje
- kroz aktivnosti koje realizuje Vijeće učenika;
- tekstovima u školskom listu «Behar».
- tekstovima u školskim pisanim publikacijama
Načini informiranja roditelja o Pravima djeteta: :
- na roditeljskim sastancima;
- kroz manifestacije kojim prisustvuju i roditelji;
- putem panoa u školi;
- putem «Informatora za roditelje» i
- kroz aktivnosti Vijeća roditelja.
Osnovne poteškoće u realizaciji saradnje s roditeljima:
U protekloj školskoj godini roditelji učenika pripadnika Romske poulacije rijetko su ili skoro nikako prisustvovali informativnim i
roditeljskim sastancima.
Broj učenika iz nepotpunih porodica: 4
Bez oba roditelja: 0
Bez majke: 4
Bez oca: 8
Razvedenih roditelja: 21
Kod staratelja: 2
Broj učenika koji stanuju u ustanovi za socijalnu zaštitu: _
Broj učenika na bolničkom liječenju u toku školske godine: 2
Broj učenika obuhvaćenih “Školom u bolnici”: _
Broj učenika u stanju socijalne potrebe: 25
Mjere koje je škola poduzela s ciljem pomoći tim učenicima: Besplatni udžbenici, besplatna užina, plaćanje djelimično ili u
potpunosti iznosa za posjete i izlete
Da li je bilo učenika kojima je osiguran besplatan prijevoz do škole? DA (broj: 26 GRAS, 23 CENTROTRANS)
Strana br. 12
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Broj učenika koji su polagali:
Predmetni ispiti: Razredni ispit: Broj učenika za koje je bila organizirana instruktivno-konsultativna nastava
Nastavni predmet
Broj učenika
Bosanski,srpski i hrvatski jezik i književnost
3
Matematika
6
Napomena
Pitanja koja je razmatralo Vijeće učenika:
- podsticanje angažovanosti učenika u odgojnon i obrazovnom radu i životu škole
- kreiranje zajedničkih aktivnosti u prevenciji maloljetničke delikvencije
- učešće u humanitarne akcije u školi NVO „ Smješak „ uz saglasnost MONKS – a
- Realizacija pedagoškiog projekata „ Vrijednosti kojima težimo „na času OZ
Specifična pitanja koja je razmatralo Vijeće roditel
-
Upoznavanje VR sa aktivnostima i stavovima predstavnika roditelja u Školskom odboru škole
Planiranje i realizacija estetskog uređenja školskog dvorišta
Doniranje literature iz kućnih biblioteka biblioteci škole.
Na WEB stranici škole prezentirati aktivnosti Vijeća roditelja
Izbor i imenovanje članova ispred Vijeća roditelja u Školski odbor škole
Učešće u humanitarnoj akciji sa Vijećem učenika
Uključivanje VR u davanje blagovremenih obavjesti u vezi externe mature za devete razrede i organizovanje dodatne
nastave
Broj učenika povratnika (svi oni koji su ranije napustili Bosnu i Hercegovinu, došli u Kanton Sarajevo i upisli se u škole Kantona
Sarajevo u protekloj školskoj godini)
Broj povratnika
Nacionalnost
Napomena
Specifični problemi u radu s učenicima-povratnicima: _
Saradnja s drugim školama, institucijama, nadležnom općinskom službom:
JU Kantonalno porodično savjetovalište, Centar za socijalni rad općine Vogošća i općine Centar, Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti općine Vogošća, susjedne osnovne škole sa općine Vogošća, mjesne zajednice Kobilja Glava i Šip,
Udruženja građana iz Vogošće, Dom zdravlja Vogošća , KSC Vogošća, RTV Vogošća, CARITAS,, PU Vogošća
Realizacija projekata u školama koje podržavaju strane organizacije :
Naziv projekta
Nosilac
Inkluzija Roma u osnovnom obrazovanju (KS)
CARITAS Švicerska i MONKS
Aktivno učenje
Realizirani uži stručni nadzori
Nastavni predmet
Nastavnik
Prosvjetno pedagoški Zavod KS
Direktor
ocjena
Pedagog
ocjena
Broj učesnika iz škole
2
Direktor škole,stručni
saradnik – pedagog i
nastavnici predmetne i
razredne nastave
Savjetnik PPZ
ocjena
Napomena
Napomena
Specifične aktivnosti direktora škole: završetak radova na uređenju školskog dvorišta i priprema za tehnički pregled „produženog
boravka učenika“
Specifične aktivnosti pomoćnika direktora (ako ga ima):_
Specifične aktivnosti pedagoga, pedagoga-psihologa, psihologa škole: Inkluzija
Specifična pitanja koja je razmatrao Školski odbor: Tokom školske godine ranijem sazivu Školskog odbora istekao je mandat i
formiran je novi školski odbor
Strana br. 13
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća /www.oszd.edu.ba
Sastav Školskog odbora:
Ime i prezime
Midhat Kerla
Svojstvo
Predsjednik
Nacionalnost
Bošnjak
Napomena
Predstavnik MONKS
Mujo Mehić
Član
Bošnjak
Predstavnik Općine
Jasmin Gljiva
Član
Bošnjak
Predstavnik roditelja
Almir Brkanić
Član
Bošnjak
Predstavnik roditelja
Bekir Šuško
Član
Bošnjak
Predstavnik roditelja
Samra Feriz
Član
Bošnjak
Predstavnik zaposlenih
Ifet Uzunović
Član
Bošnjak
Predstavnik zaposlenih
Da li je u radu škole, u toku protekle školske godine, bilo prekršaja zbog kojih je škola kažnjena? NE
Mišljenja, prijedlozi i sugestije Prosvjetno-pedagoškom zavodu Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo: -
Napomena: OvajIzvještajsačinjenjenaosnovuuputstvaProsvjetno-pedagoškogzavodaKantonaSarjevo, takodasuobuhvaćenisvisadržajikojisunjimeidefi
Strana br. 14
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3. GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE
za školsku 2014/15.godinu
3.1. Opšti podaci o školi
JU OŠ ”Zajko Delić“ Vogošća je samostalna javna ustanova u državnoj svojini i ima status redovne osnovne škole. Škola
obavlja djelatnost redovnog obrazovanja u skladu sa propisanim nastavnim planovima i programima Ministarstva obrazovanja i
nauke Kantona Sarajevo.
U skladu sa odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, djelatnost škole je osnovni odgoj i obrazovanje učenika normalnog
psihičkog razvoja.
Škola svoju ulogu i obaveze ostvaruje u okruženju koje razvija motivaciju za sticanje znanja, koje poštuje i podržava
individualnost svakog učenika, kao i njegov kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest.
U školi se redovno prati i vrši procjena obrazovnog napretka učenika, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara
potrebama i mogućnostima njenih učenika.
Škola kao ustanova od posebnog društvenog interesa, povezana je sa društvenom sredinom u kojoj se nalazi, i osigurava
jednaka prava svim učenicima bez obzira na njihovo društveno porijeklo, vjersku i nacionalnu pripadnost.
Zadatak osnovnog odgoja i obrazovanja je sticanje osnovnih znanja, vještina i navika kao i razvoj individualnih psihofizičkih
sposobnosti ličnosti učenika. U tom smislu škola promovira i razvija stalno i dinamično partnerstvo škole, roditelja i sredine u
kojoj egzistira – u kojoj žive njeni učenici, u svim pitanjima od značaja za ostvarenje funkcije škole interesa i potreba učenika.
Rad škole je javan. Nadzor nad radom škole ostvaruje se u skladu sa važećim propisima. Putem mjesečnog «Informatora za
roditelje» roditelji učenika su direktno upoznati i uključeni u sve aktivnosti i cjelokupan rad škole. Pored toga roditeljima i široj
javnosti na raspolaganju je i web stranica škole http.//www.oszd.edu.ba
Nastava se odvija u jednom školskom objektu u dvije smjene koje se sedmično rotiraju i nema područnih odjeljanja.
U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 467 učenika koji su raspoređeni u 19 odjeljenja.
Škola ima odgojno-obrazovni karakter, koji obuhvata jezičko, društveno, prirodno-matematičko, tehničko-informatičko i kulturnosportsko područje uz izbornu, fakultativnu i ostale oblike nastave i rada sa učenicima.
Škola će unapređivati i štititi vjerske slobode, toleranciju i kulturu dijaloga.
Imajući na umu različitost ubjeđenja/vjerovanja u BiH, učenici će pohađati časove vjeronauke ako su u skladu sa njihovim i
ubjeđenjem njihovih roditelja.
U školi je ove godine ukupno 48 zaposlenika, a od toga su 33 nastavnika i 15 ostalih (direktor, pedagog, bibliotekar, sekretar,
računovođa i tehničko osoblje).
Strana br. 15
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.2. Kalendar aktivnosti
MJESEC
DAN
SEPTEMBAR
RUJAN
OKTOBAR
LISTOPAD
NOVEMBAR
STUDENI
DECEMBAR
PROSINAC
JANUAR
SIJEČANJ
FEBRUAR
VELJAČA
MART
OŽUJAK
6 13 20 27
3 10 17 24
1 8 15 22 29
5 12 19 26
2 9 16 23
2 9 16 23 30
APRIL
TRAVANJ
MAJ
SVIBANJ
JUNI
LIPANJ
PONEDJELJAK
1 8 15 22 29
UTORAK
2 9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24
3 10 17 24 31
SRIJEDA
3 10 17 24
1 8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
4 11 18 25
4 11 18 25
ČETVRTAK
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29
5 12 19 26
5 12 19 26
2 9 16 23 30
PETAK
5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
6 13 20 27
6 13 20 27
SUBOTA
6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24 31
7 14 21 28
7 14 21 28
NEDJELJA
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
1 8 15 22 29
NASTAVNI
22
22
19
22
2
20
21
20
20
7
RADNI I PRAZNIČNI
0
3
1
1
20
0
2
4
2
15
OSTALI
8
6
10
8
9
8
8
6
9
8
1 8 15 22
6 13 20 27
4 11 18 25
1 8 15 22 29
7 14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
1 8 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24
7 14 21 28
4 11 18 25
3 10 17 24
1 8 15 22 29
5 12 19 26
4 11 18 25
2 9 16 23 30
6 13 20 27
5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
BROJ DANA
DRŽAVNI PRAZNICI
VJERSKI PRAZNICI
OSTALI DANI
KATOLIČKI BOŽIĆ (25. XII 2014.)
RAMAZANSKI BAJRAM (18. VII 2015.)
DAN UČITELJA (05. X 2014.)
25. NOVEMBAR - DAN DRŽAVNOSTI BIH
KATOLIČKA NOVA GODINA (01. I 2014.)
KURBAN BAJRAM (04. X 2014.)
DAN ŠKOLE ( 11. V 2015. )
ZIMSKO RAČUNANJE
01. i 02. JANUAR - NOVA GODINA
PRAVOSLAVNI BOŽIĆ (07. I 2014.)
HIDŽRETSKA NOVA GODINA (24. X 2014.)
IZLETI ( po razredima)
VREMENA (26. X 2014.)
01. MART - DAN NEZAVISNOSTI BIH
PRAVOSL. NOVA GODINA (14. I 2014.)
USKRS (05.IV 2015.)
SMOTRA UČENIČKOG
LJETNO RAČUNANJE
01. i 02. MAJ - PRAZNIK RADA
HANUKA (16.XII - 24.XII 2014.)
VASKRS (12.IV 2015.)
STVARALAŠTVA ( 11. V 2015. )
VREMENA (29. III 2015.)
POČETAK NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI
01. IX 2014.
POČETAK NASTAVE U II POLUGODIŠTU
KRAJ I POLUGODIŠTA
31. XII 2014.
KRAJ II POLUGODIŠTA
SJEDNICE OV I NV
ZIMSKI RASPUST
Napomene:
Utorak 17.III 2015.god. rad po rasporedu od petka
Srijeda 01.IV 2015.god. rad po rsporedu od petka
VIII; IX; XI
5. I 2015. - 28. I 2015.
29. I 2015.
I i IX razredi: 02. VI 2015.
II, III, IV, V, VI, VII i VIII razredi: 09. VI 2015.
SJEDNICE OV I NV
Interne klasifikacije: I (zaključno sa 31.X 2014.)
III (zaključno sa 27.III 2015.)
Strana br. 16
I; III; IV; V; VI
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Ukupni pregled broja dana za školsku 2013/2014.godinu
Mjesec
Nastavni dani
Radni
nenastavni
dani
Praznici
Godišnji
odmor
Ostali neradni
dani
UKUPNO
IX
21
X
21
XI
20
XII
21
I
3
II
20
III
21
IV
21
V
20
VI
7
VII
0
VIII
0
Ukupno
175
0
1
0
0
17
0
0
0
0
14
0
10
42
0
2
1
1
3
0
1
1
3
0
1
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
11
33
9
7
9
9
8
8
9
8
8
9
8
10
102
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
365
Prilog nastavnom kalendaru
- 29.08.2014. – 11./1. sjednica NV
- 01.09.2014. – Početak školske 2014/2015. godine
- 01.09.2014. – Priredba povodoma prijema prvačića
- 08.09.2014. – Svjetski dan pismenosti
- 18.09.2014. – 2. sjednica NV
- Oktobar – mjesec knjige
- 01.10. – 07.10.2014. – Dječija nedjelja
- 02.10.2014. – Manifestacija „Dan prvačića“ KSC Vogošća
- 04.10.2014. – Kurban bajram
- 05.10.2014. – Svjetski dan učitelja
- 12.10.2014. – Dan pronalazača
- 12.10.2014. – Opći izbori u BiH
- 24.10.2014. – Dan UN
- 24.10.2014. – Nova hidžretska godina
- 26.10.2014. – Zimsko računanje vremena
- 31.10.2014. – Svjetski dan štednje
- 31.10.2014. – I klasifikacija (interna)
- 05.11.2014. – Sastanci svih OV
- 06.11.2014. – 3. sjednica NV
- 24.11.2014. – Priredba povodoma Dana državnosti BiH
- 25.11.2014. – Dan državnosti BiH
- 10.12.2014. – Dan ljudskih prava
- 11.12.2014. – Dan UNICEF-a
- 16.12. – 24.12.2014. – Hanuka
- 25.12.2014. – Katolički Božić
- 31.12.2014. – Dan dječije radosti
- 31.12.2014. – Završetak I polugodišta
- 01. i 02.01.2015. – Novogodišnji praznici
- 08.01.2015. – Sastanci svih OV
- 09.01.2015. – 4. sjednica NV
- 14.01.2015. – Podjela knjižica
- 01.01.2015. – 28.01.2015. – Zimski raspust za učenike, a za nastavnike seminari/aktivi
- 07.01.2015. – Pravoslavni Božić
- 14.01.2015. – Pravoslavna Nova godina
- 28.01.2015. – 5. sjednica NV
Strana br. 17
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
- 29.01.2015. – Početak redovne nastave u II polugodištu (29. i 30.01. učenici ista smjena kao i 29.-31.12.)
- 21.02.2015. – Međunarodni dan maternjeg jezika
- 27.02.2015. – Priredba povodom Dana nezavisnosti BiH
- 01.03.2015. – Dan nezavisnosti BiH
- 02.03.2015. – Svjetski dan knjige
- 08.03.2015. – Međunarodni dan žena
- 27.03.2015. – III klasifikacija (interna)
- 29.03.2015. – Ljetno računanje vremena
- 01.04.2015. - Sastanci svih OV
- 02.04.2015. – 6. sjednica NV
- 02.04.2015. – Međunarodni dan dječije književnosti
- 07.04.2015. – Međunarodni dan zdravlja
- 05.04.2015. – Uskrs
- 12.04.2015. – Vaskrs
- 01. i 02.05.2015. – Međunarodni praznik rada
- 01.05.2015. – Dan Evrope
- 05.05.2015. – Završetak redovne nastave za učenike završnog razreda srednjih škola
- 08.05.2015. – Međunarodni dan Crvenog križa
- 11.05.2015. – Priredba povodoma Dana škole i smotra učeničkog stvaralaštva
- 11.05.2015. - 7. sjednica NV (svečana)
- 15.05.2015. – Međunarodni dan obitelji/porodice
- 25.05.2015. – Međunarodni dan sporta
- 02.06.2015. – Završetak redovne nastave za učenike I i IX razreda osnovnih škola
- 04.06.2015. - Sastanci OV za I i IX razrede
- 05.06.2015. - 8. sjednica NV (KNG za I i IX razrede)
- 05.06.2015. – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline
- 09.06.2015. – Završetak redovne nastave
- 11.06.2015. - Sastanci OV za II-VIII razrede
- 12.06.2015. - 9. sjednica NV (KNG)
- 15.06. do 19.06. – Podjela knjižica i matura za IX razrede
- 26.06.2015. – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima
- 30.06.2015. - 10. sjednica NV
- 01.07. – 14.08.2015. – Godišnji odmor za nastavno osoblje
- 17.08.2014. - 11. sjednica NV
- 28.08.2014. – 11./1. sjednica NV
Napomene:
- U I polugodištu će se realizovati 85 nastavnih dana (po 17 ponedjeljaka, utoraka i petaka, 16 četvrtaka, te 18 srijeda)
- U II polugodištu - 17.03.2015. godine (utorak) će se raditi po rasporedu od petka, a 01.04.2015. godine (srijeda) također po
rasporedu od petka, kako bi se tokom šk. 2014/15. god. realizovao fond časova na bazi 35 sedmica x sedmični fond časova iz
određenog predmeta
- obilježavanje vjerskih praznika: 06.10.2014., 25.12.2014., 03.04.2015., 10.04.2015. god. - nenastavni dani
Strana br. 18
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.3. Uslovi rada – radni prostor i oprema
Objekat škole je funkcionalan i u potpunosti zadovoljava potrebe neophodne za realizaciju pojedinih sadržaja predviđenih
Nastavnim planom i programom po predmetima.
Za realizaciju nastave sa 428 učenika, škola ima 2 učionice, 14 kabineta, fiskulturnu salu i biblioteku sa čitaonicom.
12 kabineta opremljeni su novim namještajem. U narednom periodu potrebno je i ostala 2 kabineta i učionice opremiti novim
namještajem, a fiskulturnu salu tribinama. Novi namještaj potrebni je i u boblioteci sa čitaonicom.
Osnovno nastavno sredstvo u 13 kabineta je kompjuter sa multimedijalnim projektorom tako da je moguće osigurati potpuni
audio-vizuelni efekat pri realizaciji nastavnih sadržaja. Pristup internetu omogućen je u svim prostorijama škole. Kabinet
tehničkog odgoja bogatiji je za 3 mašine za obradu drveta. Formirana je i višenamjenska sala sa 60 mjesta za sjedenje.
U narednom periodu potrebno je nastaviti s opremanjem i ostalog prostora škole najsavremenijim nastavnim sredstvima.
U okviru vanjskog uređenja planiran je završetak izgradnje objekta za produženi boravak učenika, uređenje školskog dvorišta i
vanjsko igralište.
Stari dio objekta škole potrebno je sanirati (podne obloge, prozore, krov i fasadu) tako da bi školska zgrada u potpunosti bila
zaokružena kao cjelina i jedan duži vremenski period ne bi trebala značajnija investiciona ulaganja.
Strana br. 19
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 20
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.4. Učenici
Osnovno obrazovanje obavezno je za svu djecu. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća
u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
Sve javne osnovne škole imaju upisno školsko područje, i svi učenici u dobi obaveznog pohađanja nastave upisuju se
u školu u upisnom području u kojem su nastanjeni.
Učenici naše škole su sa područja tri mjesne zajednice : Kobilja Glava, Velešići i Šip, odnosno dvije općine: Vogošća i Centar.
Brojno stanje učenika ove školske godine po polu i razredima dat je u narednim dijagramima
Strana br. 21
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.5. Zaposleni radnici u školi
3.5.1. Nastavnici
Nastavnici su stručna lica za izvršavanje cilja i zadatka odgoja i obrazovanja u školi.
U ovoj školskoj godini nastavne predmete realizuju 33 nastavnika koji imaju položen stručni ispit.
26 nastavnika je sa visokom, a 7 sa višom stručnom spremom.
Prilog propisana tabela br. 8.
Raspodjela poslova nastavnika
R.
br.
Ime i prezime nastavnika
Predmet koji predaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Emina Zukić
Elvira Roka
Samira Šljivić
Senada Torlak
Dženana Jamaković
Hajra Ćorović
Dževad Džafić
Elvira Bašić
Belma Spahić-Ćorović
Mirsad Cvrk
Midhat Mujkanović
Mirzeta Tabak
Mihada Rustempašić
Džemal Mujanović
Mevlida Topal
Anisa Sivac
Amir Saletović
Dženan Šejto
Erol Islamović
Almer Begić
Emir Garagić
Kasim Brković
Sead Malkić
Ifet Uzunović
Džemila Jaganjac
Nermin Blažević
Šefika Mirvić
Halida Šejto
Elmira Mekić
Nermina Hajder
Hedija Kešan
Sanela Bešlija
Azemina Pitić-Malkić
Bosanski jezik i književnost
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Geografija; Društvo/Kultura/Religija
Geografija; Društvo/Kultura/Religija
Istorija
Istorija
Građansko obrazovanje
Informatika i Matematika
Matematika
Matematika
Fizika
Biologija
Hemija; Kultura življenja; Društvo/Kultura/Religija
Tehnička kultura
Osnovi tehnike
Likovna kultura
Muzička kultura
Tjelesni i zdravstveni odgoj; Zdravi životni stilovi
Vjeronauka (Islamska)
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Razredna nastava; Društvo/Kultura/Religija
Svi nastavnici su dobili rješenja o četrdeset časovnoj radnoj sedmici za predstojeću školsku godinu, kojom su precizno
izdefinisana zaduženja i raspored rada.
Prilog propisana tabela br. 12.
Strana br. 22
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Razrednici školske 2014/15.god. su navedeni u narednoj tabeli.
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
IME I PREZIME NASTAVNIKA
Hedija Kešan
Sanela Bešlija
Sead Malkić
Ifet Uzunović
Džemila Jaganjac
Halida Šejto
Nermin Blažević
Mirvić Šefika
Azemina Pitić-Malkić
Elmira Mekić
Nermina Hajder
Emina Zukić
Mirzeta Tabak
Amir Saletović
Anisa Sivac
Kasim Brković
Senada Torlak
Samira Šljivić
Emir Garagić
Razredništvo
I-1
I-2
II-1
II-2
III-1
III-2
IV-1
IV-2
IV-3
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
IX-1
IX-2
3.5.2. Ostali zaposleni
Za organizaciju, stručno i praktično usmjeravanje u ostvarivanju odgojno-obrazovnih sadržaja, te opću funkciju i ulogu
škole, u školi je zadužen direktor škole Zijad Omerbegović.
Za praćenje, analiziranje i unapređenje odgojno-obrazovnog rada, stručnu pomoć učenicima, nastavnicima i roditeljima u
školi je zadužen pedagog škole Samra Feriz.
Za praćenje, analiziranje i unapređenje sociojalnog stanja, stručnu pomoć učenicima, nastavnicima i roditeljima u školi je
zadužen pedagog škole zbog nemogućnosti angažovanja socijalnog radnika.
Za sadržajan razvoj nastave, brz i efikasan protok praktičnih spoznajnih informacija, literature i sl. u školi je zadužen
bibliotekar škole Refija Burgić.
Za obavljanje stručnih administrativno-finansijskih, normativno-pravnih, računovodstvenih, statističkih, personalnih poslova u
školi zaduženi su sekretar škole Fatima Makić i referent za plan i analizu Šefika Kožo. Sekretar je i „domaćin“ škole pa je
direktni rukovodilac tehničkom osoblju škole.
Za poslove čišćenja, serviranja obroka, održavanja i zagrijavanja školske zgrade škola zapošljava domara, ložača i šest
higijeničarki od kojih jedna prema potrebama učeničkih užina sa pola radnog vremena radi u kuhinji škole.
Za osiguranje objekta u noćnim satima, prazničnim i neradnim danima, škola ima dva noćna čuvara.
Prilog propisana tabela br. 8.
Strana br. 23
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.5.3. Stručno usavršavanje nastavnika
Obrazovanje i odgoj nastavnika ne prestaje završetkom određene škole. Razvoj nauke i tehnike, kao i pedagoške
teorije i prakse i njihova praktična primjena u radu, nameće potrebu, ali i obavezu nastavnicima da se kontinuirano stručno
usavršavaju. Održavanje ogledno-uglednih časova i izrada stručnih tema samo su neki od vidova individualnog stručnog
usavršavanja nastavnika.
Raspored održavanja ogledno – uglednih časova
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nastavnik/ca , profesor/ca
Nastavni predmet
Mjesec realizacije
Topal Mevlida
Sead Malkić
Tabak Mirzeta
Islamović Erol
Mujkanović Midhat
Šejto Halida
Blažević Nermin
Šejto Dženan
Sivac Anisa
Torlak Senada
Kešan Hedija
Bešlija Sanela
Mekić Elmira
Mujanović Džemal
Biologija
Likovna kultura
Matematika
Likovna kultura
Matematika
Bosanski jezik i knjževnost
Tijelesni i zdravstveni odgoj
Tehnička kultura
Hemija / kemija
Engleski jezik
Bosanski jezik i književnost
Matematika
Tijelesni i zdravstveni odgoj
Fizika
Oktobar
oktobar
Novembar
Novembar
Decembar
Decembar
Februar
Februar
Mart
Mart
April
April
Maj
Ralizacija časa u OŠ “ Izet Šabić”
Napomena: Nastavnici su dužni da sedam dana prije održavanja ogledno – uglednih časova interno u Zbornici oglase termin održavanja časa, a pedagogu
škole predoće ipismenu pripremu za čas.
Ove školske godine nastavnici će obrađivati stručne teme kroz rad u timovima.
Teme za stručno usavršavanje
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Tim nastavnika
Tema
Mjesec i mjesto
realizacije
Zukić Emina, Hajder Nermina
Dobar i uspješan nastavnik – uzor učenicima
(kodeks ponašanja)
Novembar
Interaktivne metode učenja
Januar
Škola nenasilja
Januar
Feriz Samra
Internet i slobodno vrijeme mladih
April
Mirvić Šefika, Jaganjac Džemila,
Pitić–Malkić Azemina
Ciljevi, zadaci i područja odgoja i učenja u reformi
školstva.
Juni
Rustempašić Mihada ,Jaganjac
Džemila,Garagić Emir
Uzunović Ifet, Bašić Elvira, Saletović
Amir,Spahić – Ćorović Belema
Strana br. 24
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.6. Plan kadrovskih potreba
Kadrovskie potrebe nastavnika utvrđuju se na osnovu sedmičnog broja časova za svaki predmet.
Kadrovske potrebe za ostalim uposlenicima škole ovisit će o dostizanju nivou razvoja škole.
Strana br. 25
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.7. Fond radnih sati
Redovna nastava
BROJ ČASOVA GODIŠNJE
R.
br.
OBAVEZNI
NASTAVNI
PREDMETI
Rzred
Broj
razreda
Broj
sedmica
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
SVEGA
2
2
2
3
2
2
2
2
2
19
34
35
35
35
35
35
35
35
34
3
6
204
4
8
280
4
12
420
3
9
315
4
8
280
3
6
210
5
10
350
2
4
140
2
4
140
4
8
280
4
8
280
2
4
140
2
4
140
4
8
280
4
8
280
2
4
140
2
4
140
4
8
280
4
8
272
2
4
136
2
4
136
4
8
272
0
0
0
0
0
0
0
1
2
70
0
0
0
0
0
0
2
4
140
2
4
140
0
0
2
4
136
2
4
136
0
0
1
2
70
0
0
2
4
140
0
0
1
2
70
0
0
1
2
68
0
0
2
4
140
1
2
70
1
2
70
1
2
70
0
0
2
4
140
2
4
140
1
2
70
1
2
70
0
0
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
0
0
1
2
68
1
2
68
1
2
68
1
2
68
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
Bosanski, Hrvatski, Srpski
jezik i književnost
2.
Prvi strani jezik
0
0
0
0
4
8
280
2
4
140
3.
Drugi strani jezik
4.
Matematika
Moja okolina
0
0
3
6
210
3
6
210
0
0
3
6
210
3
6
210
0
0
4
12
420
2
6
210
0
0
4
8
280
5.
0
0
2
4
136
2
4
136
6.
Fizika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Hemija
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Priroda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
140
9.
Biologija
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Društvo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
70
11.
Geografija/Zemljopis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Historija / Povijest
13.
Muzička/Glazbena kultura
14.
Likovna kultura
0
0
2
4
136
2
4
136
0
0
2
4
140
2
4
140
0
0
2
4
140
2
4
140
0
0
2
6
210
2
6
210
15.
Kultura življenja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
70
1
2
70
1
2
70
0
0
36
76
2.646
16
35
1.221
8
16
556
32
68
2.368
10
22
766
5
10
346
4
8
276
2
4
140
5
10
348
1
2
70
6
12
418
5
10
348
13
28
974
13
28
974
1
2
70
Strana br. 26
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
16.
Osnovi tehnike / Tehnička
kultura
17.
Informatika
18.
Tjelesni i zdravstveni odgoj
UKUPNO (Obavezni
predmeti):
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
140
0
0
2
4
140
21
42
1.470
2
4
140
2
4
140
2
4
140
25
50
1.750
2
4
140
2
4
140
2
4
140
27
54
1.890
4
8
280
2
4
140
2
4
140
27
58
1.890
4
8
272
2
4
136
2
4
136
27
58
1.836
14
28
972
8
16
556
18
38
1.322
193
413
14.095
0
0
2
4
136
13
26
884
0
0
2
4
140
16
32
1.120
0
0
2
4
140
18
36
1.260
0
0
2
6
210
19
57
1.995
1
2
68
0
0
0
0
0
0
1
2
68
1
2
70
0
0
0
0
0
0
1
2
70
1
2
70
1
1
35
0
0
0
2
3
105
1
3
105
1
1
35
0
0
0
2
4
140
1
2
70
1
1
35
0
0
0
2
3
105
1
2
70
1
1
35
0
0
0
2
3
105
1
2
70
1
1
35
1
1
35
2
4
140
1
2
70
1
1
35
1
1
35
2
4
140
1
2
68
1
1
34
0
0
0
2
3
102
0
9
19
661
7
7
244
2
2
70
14
28
975
14
28
952
17
34
1.190
20
39
1.365
21
61
2.135
23
45
1.575
27
53
1.855
29
58
2.030
29
62
2.030
29
61
1.938
207
441
15.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
105
1
3
105
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
70
1
2
68
1
2
68
6
13
453
6
13
453
14
28
952
17
34
1.190
20
39
1.365
22
64
2.240
24
47
1.645
28
55
1.925
30
60
2.100
30
64
2.100
30
63
2.006
213
454
15.523
IZBORNI PREDMETI
19.
Vjeronauka
20.
Društvo/Kultura/Religija
21.
Zdravi životni stilovi
UKUPNO (Izborni predmeti):
UKUPNO (Obavezni i
izborni predmeti):
OSTALI OBLICI RADA
22.
Odjeljenska zajednica
UKUPNO (Ostali oblici
rada):
SVEUKUPNO:
Za nastavnika razredne nastave planiran je po jedan čas sedmično kako bi mogli realizovati aktivnosti prema potrebama i
interesu/sklonostima učenika.
Ostali oblici nastave
I razredi (34 sedmica)
II-V razredi (35 sedmica)
UKUPNO
Sedmično
2
11
13
I polugodište
34
187
221
II polugodište
34
198
232
Godišnje
68
385
453
Strana br. 27
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Dopunska nastava planirana je po predmetima i nastavnicima, a realizovaće se prema ukazanoj potrebi.
Predmet
Razredna nastava III
Razredna nastava IV
Razredna nastava V
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Historija / Povjest
Matematika
Geografija
Biologija
Hemija
Fizika
Informatika
UKUPNO
Sedmično
1
1,5
2
1
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
12
I polugodište
(plan:14 sedmica)
14
21
28
14
14
7
7
21
14
7
7
7
7
168
II polugodište
(plan: 16 sedmica)
16
24
32
16
16
8
8
24
16
8
8
8
8
192
Godišnje
30
45
60
30
30
15
15
45
30
15
15
15
15
360
Dodatna nastava planirana je po predmetima i nastavnicima, a realizovaće se prema ukazanoj potrebi i interesovanju učenika.
Predmet
Razredna nastava III
Razredna nastava IV
Razredna nastava V
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Historija / Povjest
Matematika
Geografija
Biologija
Hemija
Fizika
Informatika
UKUPNO
Sedmično
1
1,5
2
1
1
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
12
I polugodište
(plan:14 sedmica)
14
21
28
14
14
7
7
21
14
7
7
7
7
168
II polugodište
(plan: 16 sedmica)
16
24
32
16
16
8
8
24
16
8
8
8
8
192
Godišnje
30
45
60
30
30
15
15
45
30
15
15
15
15
360
Časovi vannastavnih aktivnosti realizovaće se kroz rad 28 sekcija i obuku školske saobraćajne patrole.
Vannastavna aktivnost
28 sekcije/kluba
Obuka školske saobraćajne patrole
Sedmično
31
I polugodište (17
sedmica)
527
15
II polugodište (18
sedmica)
558
11
Godišnje
1.085
26
Strana br. 28
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Rezultati ankete provedene među učenicima:
Izborni predmet
Jezik
Razred
Broj učenika
Vjeronauka
(Islam)
Društvo/
Kultura/
Religija
Zdravi
životni
stilovi
Bosanski
Hrvatski
Srpski
I-1
I-2
II-1
II-2
III-1
III-2
IV-1
IV-2
IV-3
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
IX-1
IX-2
Ukupno:
30
28
28
28
23
26
18
20
19
23
21
26
27
27
24
25
24
25
25
467
29
28
28
28
23
26
18
20
16
23
20
22
25
17
22
24
24
24
25
442
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
2
2
4
1
1
0
1
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
1
0
0
0
0
9
30
28
28
28
23
26
18
20
19
23
21
26
27
27
24
25
24
25
25
467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
III
2
49
49
2
IV
3
57
54
3
3
1
V
2
44
43
1
2
1
VI
2
53
47
4
2
2
1
1
VII
2
51
39
5
7
2
1
1
VIII
2
49
48
1
2
1
IX
2
50
49
1
2
1
Ukupno
I - IX
19
467
442
16
19
7
9
2
1
Zdravi
životni
stilovi
56
Društvo /
Kultura/
Religija
56
1
Vjeronauka
2
Zdravi životni
stilovi
II
Društvo /
Kultura /
Religija
57
jevrejska
58
pravoslavna
2
katolička
I
islamska
Razred
Broj
učenika
Broj sati/grupa sedmično
Broj
odjeljenja
Broj učenika koji pohađaju nastavu izborno-obaveznog
predmeta
Vjeronauka/Vjeronauk
2
Strana br. 29
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Godišnji fond sati:
Planirani časovi redovne nastave i odjeljenske zajednice
Obavezni predmeti
Izborni predmeti
Ukupno obavezni i izborni predmeti
Odjeljenska zajednica
UKUPNO:
Planirani časovi ostalih oblika nastave i vannastavnih
aktivnosti
Časovi dopunske nastave
Časovi dodatne nastave
Časovi ostalih aktivnosti prema potrebama učenika I-V razreda
Časovi vannastavnih aktivnosti
UKUPNO:
Planirani časovi
časovi redovne nastave i odjeljenske zajednice
časovi ostalih oblika nastave i vannastavnih aktivnosti
SVEUKUPNO:
I polugodište
6.846
473
7.319
220
7.539
II polugodište
7.249
502
7.751
233
7.984
Godišnje
14.095
975
15.070
453
15.523
I polugodište
II polugodište
Godišnje
168
168
220
542
1.098
192
192
233
569
1.186
360
360
453
1.111
2.284
I polugodište
7.539
1.098
8.637
II polugodište
7.984
1.186
9.170
Godišnje
15.523
2.284
17.807
Strana br. 30
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.8. Rasporedi rada u školi
3.8.2. Smjene rada
U ovoj školskoj godini nastava će se realizovati u dvije smjene sa učenicima razredne i premetne nastave istovremeno.
Rasporedi će se sedmično mijenjati tako da će učenici u školu ići jednu sedmicu prije podne a drugu sedmicu poslije podne.
A raspored
B raspored
DAN
SEPTEMBAR
RUJAN
PONEDJELJAK
1
8
15 22 29
6
13 20 27
3
10 17 24
1
8
15 22 29
5
12 19 26
UTORAK
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
2
9
16 23 30
6
13 20 27
SRIJEDA
3
10 17 24
1
8
15 22 29
5
12 19 26
3
10 17 24 31
7
14 21 28
ČETVRTAK
4
11 18 25
2
9
16 23 30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
PETAK
5
12 19 26
3
10 17 24 31
7
14 21 28
5
12 19 26
2
9
16 23 30
SUBOTA
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
6
13 20 27
3
10 17 24 31
NEDJELJA
7
14 21 28
5
12 19 26
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
MJESEC
OKTOBAR
LISTOPAD
FEBRUAR
VELJAČA
MJESEC
DAN
NOVEMBAR
STUDENI
MART
OŽUJAK
APRIL
TRAVANJ
PONEDJELJAK
2
9
16 23
2
9
UTORAK
3
10 17 24
3
10 17 24 31
SRIJEDA
4
11 18 25
4
11 18 25
1
ČETVRTAK
5
12 19 26
5
12 19 26
PETAK
6
13 20 27
6
SUBOTA
7
14 21 28
7
8
15 22
8
NEDJELJA
1
1
DECEMBAR
PROSINAC
16 23 30
JANUAR
SIJEČANJ
MAJ
SVIBANJ
JUNI
LIPANJ
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
7
14 21 28
5
12 19 26
8
15 22 29
6
13 20 27
2
9
16 23 30
3
10 17 24
2
9
16 23 30
7
14 21 28
4
11 18 25
13 20 27
3
10 17 24
1
14 21 28
4
11 18 25
2
8
15 22 29
5
12 19 26
9
16 23 30
6
13 20 27
15 22 29
5
12 19 26
3
10 17 24 31
7
14 21 28
Satnica rada
I smjena
II smjena
čas
1.
2.
3.
4.
5.
(6.)1.
(7.)2.
(8.)3.
(9.)4.
(10.)5.
(11.)6.
(12.)7.
od-do
8,00-8,45
8,50-9,35
9,40-10,25
10,45-11,30
11,35-12,20
12,30-13,15
13,20-14,05
14,10-14,55
15,15-16,00
16,05-16,50
16,55-17,40
17,45-18,30
A-raspored
B-raspored
I-1 ; II-1 ; III-1;
IV-1 ; V-1;
VI-1,2
VIII-1,2
I-2 ; II-2 ; III-2 ;
IV-2 ; IV-3; V-2 ;
VII-1,2 ;
IX-1,2
I-2 ; II-2 ; III-2 ;
IV-2 ; IV-3; V-2 ;
VII-1,2 ;
IX-1,2
I-1 ; II-1 ; III-1;
IV-1 ; V-1;
VI-1,2
VIII-1,2
3.8.3. Raspored časova redovne nastave
Raspored časova napravljen je u elektronskoj formi detaljnije se može pogledati na web stranici škole
(www.oszd.edu.ba)
Strana br. 31
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 32
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 33
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 34
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 35
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 36
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 37
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 38
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Strana br. 39
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.8.4.
Raspored dodatne nastave po predmetima i nastavnicima
Predmet
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Geografija
Historija
Biologija
Matematika
Informatika
Fizika
Hemija
Razredna nastava
3.8.5.
Nastavnik
Emina Zukić
Elvira Roka
Samira Šljivić
Senada Torlak
Dženana Jamaković
Dževad Džafić
Hajra Ćorović
Belma Spahić
Mevlida Topal
Mirzeta Tabak
Midhat Mujkanović
Mihada Rustempašić
Midhat Mujkanović
Džemal Mujanović
Anisa Sivac
Džemila Jaganjac III-1
Halida Šejto III-2
Nermin Blažević IV-1
Šefika Mirvić IV-2
Azemina Pitić IV-3
Elmira Mekić V-1
Nermina Hajder V-2
Dan i vrijeme održavanja
B-Sr. 17,45
A-Po. 17,45
A-Sr. 17,45
B-Pe. 17,45
B-Sr. 13,20
B-Če. 17,45
B-Če. 14,10
A-Pe. 12,30
B-Sr. 13,20
B-Pe. 11,35
B-Po. 14,10
A-Po. 11,35
B-Pe. 11,35
A-Če. 17,45
A-Po. 17,00
A-Po. 11,35 B-Po. 16,05
B-Po. 11,35
B-Po. 16,00
B-Po. 11,35
B-Ut. 11,35
B-Ut. 17,00 B-Pe. 17,00
A-Sr. 16,00 A-Če. 17,00
Raspored dopunske nastave po predmetima i nastavnicima
Predmet
Bosanski jezik i književnost
Engleski jezik
Njemački jezik
Geografija
Historija
Biologija
Matematika
Informatika
Fizika
Hemija
Razredna nastava
Nastavnik
Emina Zukić
Elvira Roka
Samira Šljivić
Senada Torlak
Dženana Jamaković
Dževad Džafić
Hajra Ćorović
Belma Spahić
Mevlida Topal
Mirzeta Tabak
Midhat Mujkanović
Mihada Rustempašić
Midhat Mujkanović
Džemal Mujanović
Anisa Sivac
Džemila Jaganjac III-1
Halida Šejto III-2
Nermin Blažević IV-1
Šefika Mirvić IV-2
Azemina Pitić IV-3
Elmira Mekić V-1
Nermina Hajder V-2
Dan i vrijeme održavanja
B-Če. 17,45
A-Ut. 17,45
A-Če. 17,45
B-Ut. 17,45
A-Pe. 13,20
A-Če. 13,20
A-Če. 10,45
B-Pe. 12,30
A-Po. 11,35
B-Po.11,35
A-Ut. 17,45
A-Sr. 11,35
A-Pe. 13,20
A-Če. 18,35
A-Po. 17,45
A-Če. 11,35 B-Če. 17,00
A-Po. 16,05
B-Pe. 16,00
B-Sr. 11,35
B-Sr. 11,35
A-Pe. 11,35 B-Pe. 17,00
B-Če. 8,00 A-Ut. 17,00
Strana br. 40
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.8.6.
Raspored fakultativne (prema interesu) nastave po predmetima i nastavnicima
Predmet
Engleski jezik
Razredna nastava
3.8.7.
Dan i vrijeme održavanja
A-Ut. 9,40
B-Ut. 14,10
A-Sr. 12,30
B-Sr. 10,45
A-Pe. 9,40
B-Pe. 14,10
A-Ut. 11,35
A-Če. 16,05
B-Ut. 16,05
B-Če. 11,35
Raspored nastave prema potrebi (inkluzivne) po predmetima i nastavnicima
Predmet
Razredna nastava
3.8.8.
Nastavnik
Senada Torlak II-1
Senada Torlak II-2
Hedija Kešan I-1
Sanela Bešlija I-2
Sead Malkić II-1
Ifet Uzunović II-2
Džemila Jaganjac III-1
Halida Šejto III-2
Nastavnik
Nermin Blažević IV-1
Šefika Mirvić IV-2
Azemina Pitić IV-3
Elmira Mekić V-1
Nermina Hajder V-2
Dan i vrijeme održavanja
Raspored dežurstva
Ove školske godine nastavnici će dežurati cjelodnevno u dane kada po rasporedu časova imaju najmanje časova.
Dužnosti dežurnog nastavnika regulisane su članom 46. Pravilnika o kućnom redu.
Dežurni nastavnik u toku dežure nadležan je i odgovoran za nesmetano funkcionisanje kompletnog nastavnog procesa i rada
škole.
Dežurni nastavnik će u osustvu nastavnika obezbijediti zamjenu ili sam zamjenu izvršiti.
Dežurni nastavnik će preduzeti sve radnje da bi otklonio eventualne smetnje u redovnom odvijanju procesa rada škole.
Dežurni nastavnik vrši nadzor nad dežurnim učenikom.
Dežurni nastavnik reguliše ulazak učenika na nastavu, te ulazak svih drugih učenika i posjetilaca koji ulaze i izlaze iz škole.
O toku dežurstva dežurni nastavnik vodi evidenciju u Knjizi dežurnih nastavnika.
Ove školske godine dežurat će u jednoj smjeni po dva učenika VI, VII, VIII i IX razreda.
Strana br. 41
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.8.8.1. Dežurstvo nastavnik
Prvo polugodište
01.09.
02.09.
03.09.
04.09.
05.09.
08.09.
09.09.
10.09.
11.09.
12.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
29.09.
30.09.
01.10.
02.10.
03.10.
06.10.
07.10.
08.10.
09.10.
10.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
03.11.
04.11.
05.11.
06.11.
07.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Emir Garagić
Amir Saletović
Mevlida Topal
Džemal Mujanović
Kasim Brković
Emina Zukić
Dževad Džafić
Anisa Sivac
Hajra Ćorović
Azemina Pitić
Erol Islamović
Samira Šljivić
Mihada Rustempađić
Senada Torlak
Mirzeta Tabak
Midhat Mujkanović
Dženana Jamaković
Belma Spahić
Elmira Mekić
Nermin Blažević
Elvira Roka
Almer Begić
Sanela Bešlija
Halida Šejto
Kasim Brković
Hedija Kešan
Ifet Uzunović
Nermina Hajder
Sead Malkić
Azemina Pitić
Šefika Mirvić
Senada Torlak
Sanela Bešlija
Elvira Bašić
Emir Garagić
Amir Saletović
Elmira Mekić
Dženana Jamaković
Midhat Mujkanović
Mevlida Topal
Džemal Mujanović
Kasim Brković
Dževad Džafić
Emina Zukić
Anisa Sivac
Samira Šljivić
Erol Islamović
Hajra Ćorović
Elmira Mekić
Mirzeta Tabak
Senada Torlak
Mihada Rustempađić
Dženana Jamaković
Elvira Roka
Elmira Mekić
Nermin Blažević
Belma Spahić
Almer Begić
Midhat Mujkanović
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
12.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
31.12.
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Podjela knjižica:
14.01. Srijeda
Sanela Bešlija
Halida Šejto
Hedija Kešan
Kasim Brković
Ifet Uzunović
Nermina Hajder
Sead Malkić
Šefika Mirvić
Elvira Bašić
Azemina Pitić
Senada Torlak
Amir Saletović
Halida Šejto
Emir Garagić
Elmira Mekić
Dženana Jamaković
Mevlida Topal
Džemal Mujanović
Midhat Mujkanović
Kasim Brković
Dževad Džafić
Emina Zukić
Anisa Sivac
Elvira Roka
Samira Šljivić
Erol Islamović
Razrednici
Drugo polugodište
Strana br. 42
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
29.01.
30.01.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.
06.04.
07.04.
08.04.
09.04.
10.04.
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Hajra Ćorović
Senada Torlak
Elmira Mekić
Mirzeta Tabak
Mihada Rustempađić
Dženana Jamaković
Nermin Blažević
Midhat Mujkanović
Almer Begić
Belma Spahić
Sanela Bešlija
Halida Šejto
Kasim Brković
Hedija Kešan
Ifet Uzunović
Nermina Hajder
Sead Malkić
Šefika Mirvić
Senada Torlak
Amir Saletović
Azemina Pitić
Elvira Bašić
Dženana Jamaković
Mevlida Topal
Hedija Kešan
Emir Garagić
Elmira Mekić
Džemal Mujanović
Midhat Mujkanović
Dževad Džafić
Kasim Brković
Emina Zukić
Elvira Roka
Anisa Sivac
Samira Šljivić
Dženana Jamaković
Erol Islamović
Senada Torlak
Mihada Rustempađić
Hajra Ćorović
Dženana Jamaković
Mirzeta Tabak
Elmira Mekić
Nermin Blažević
Midhat Mujkanović
27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
01.06.
02.06.
03.06.
04.06.
05.06.
08.06.
09.06.
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Ponedeljak
Utorak
Podjela knjižica:
19.06. Petak
Mevlida Topal
Dženana Jamaković
Elmira Mekić
Šefika Mirvić
Džemal Mujanović
Midhat Mujkanović
Dževad Džafić
Džemal Mujanović
Emir Garagić
Komisija KJD
Elvira Roka
Anisa Sivac
Samira Šljivić
Kasim Brković
Emina Zukić
Senada Torlak
Mihada Rustempađić
Hajra Ćorović
Kasim Brković
Erol Islamović
Elmira Mekić
Nermin Blažević
Midhat Mujkanović
Dženana Jamaković
Mirzeta Tabak
Nermina Hajder
Ifet Uzunović
Almer Begić
Elvira Bašić
Midhat Mujkanović
Sead Malkić
Razrednici
Sanela Bešlija
Almer Begić
Belma Spahić
Halida Šejto
Kasim Brković
Hedija Kešan
Ifet Uzunović
Nermina Hajder
Sead Malkić
Šefika Mirvić
Senada Torlak
Amir Saletović
Azemina Pitić
Elvira Bašić
Strana br. 43
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.9.
Ostali oblici odgojno-obrazovnog rada
Obavezni specifični oblici nastave izvan učionice su „Škola u prirodi“ i „Škola plivanja“.
Realizuju se prema Izvedbenim planovima i programima, a u svemu prema Pravilniku o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih
posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u
osnovnoj i srednjoj školi.
Pravilnikom je definisano:
- Osnovne odredbe
- Načela, ciljevi, zadaci i sadržaj
- Podjela oblika odgojno obrazovnog rada
- Planiranje, izvedbeni plan i program
- Izbor turističke agencije, priprema i realizacija oblika odgojno obrazovnog rada
- Bezbjednost, izvještaj o realizaciji i evaluacija oblika odgojno-obrazovnog rada
- Finansiranje oblika odgojno obrazovnog rada, prava i obaveze
- Nadzor
Ove školske godine planirana „Škola u prirodi“ je u maju 2014.god., a „Škola plivanja“ u decembru 2013.god.
Za izradu Izvedbenih planova zaduženi su razrednici razreda koji učestvuju u ovim oblicima rada.
Neobavezni oblici odgojno obrazovnog rada koji će biti realizovani ove školske godine u našoj školi su izleti, posjete i
ekskurzija za IX razred.
I ovi oblici rada biće realizovani u potpunosti prema Pravilniku o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija,
kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj
školi.
Izleti i posjete biće realizovani tokom školske godine, a ekskurzija u drugoj polovini maja 2015.god.
Za izradu Izvedbenih planova zaduženi su rukovodioci stručnih aktiva nastavnika i razrednici razreda koji učestvuju u ovim
oblicima rada.
3. 10. Vannastavne aktivnosti
Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire znanje iz oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, zabave, rekreacije i
pripremaju učenika za društveni život i rad. One su poseban vid nastavnog procesa u kojem odgojni elemenat ima dominaciju
nad obrazovnim. Organizuju se u cilju razvoja interesa, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika
Broj časova Vannastavnih aktivnosti ne smije prekomjerno opteretiti učenika. Nastavnici nastoje programe sekcija osmisliti
tako da probude interese kod učenika, a sadržaje prilagođavaju grupi. Obrazovnim dijelom programa nastoji se otkriti buduće
učenikove sklonosti, a odgojnim, kod učenika stvoriti potrebu za saradnjom u oblicima nastave koji nisu obavezni. Kreativnosti i
urođenim talentima učenika i njihovih nastavnika dato je maksimalno prostora kroz zaista veliku i šaroliku lepezu ponuđenih
sekcija i klubova.
3.10.1. Sekcije
Učenik sam bira sekciju/klub za koju pokazuje određenu sklonost, interesovanja i talenat.
Strana br. 44
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
R.br. Naziv sekcije/kluba
Rukovodilac
Sed. broj
čas.
God. broj
čas.
1.
Literarna sekcija RN
Sanela Bešlija;
1
35
2.
Literarna sekcija PN
Samira Šljivić
1
35
3.
Recitatorska
Elmira Mekić
1
35
4.
Dramska sekcija RN
Azemina Pitić-Malkić
1
35
5.
Dramska sekcija PN
Emina Zukić
1
35
6.
NUS/CIVITAS
Belma Spahić
1
35
7.
Foto/video sekcija
Midhat Mujkanović
1
35
8.
EKO sekcija RN
Sead Malkić
1
35
9.
EKO sekcija PN
Mevlida Topal
1
35
10. Modelarska
Amir Saletović
2
70
11. Likovna RN
Halida Šejto
1
35
12. Likovna PN
Erol Islamović
1
35
13. HOR škole
Almer Begić
1
35
14. Orkestar škole
Almer Begić
1
35
15. Odbojka
Emir Garagić
1
35
16. Stoni-tenis
Emir Gragić
1
35
17. Atletika
Emir Garagić
1
35
18. Prva pomoć
Kasim Brković
2
70
19. Saobraćajna
Nermin Blažević
1
35
20. Folklor
Šefika Mirvić
1
35
21. Ilahije i kaside
Kasim Brković
1
35
22. Informator za roditelje
Nermina Hajder
1
35
23. List učenika „BEHAR“
Džemila Jaganjac
1
35
24. „Liga trezvenosti“
Hedija Kešan
1
35
25. Šahovska
Ifet Uzunović
1
35
26. Narodne rukotvorine
Anisa Sivac
1
35
27. Razglas škole
Elmira Mekić;
Nermina Hajder
2
70
Erol Islamović
1
35
31
1.085
28.
Estetsko uređenje škole i
organizacija izložbi
UKUPNO:
Dan i vrijeme održavanja
A
B
Sr
Sr
16,05
11,35
Po. 17,45
Ut. 16,55
Sr.
16,55
Če
Če
16,05
11,35
Ut.
17,45
Če.
Če.
10,45
14,10
Sr.
Sr.
12,30
12,30
Sr.
17,00
Sr.
Pe.
11,35
17,45
Sr.
Ut.
12,30
14,00
Ut.
Ut.
16,05
11,35
Sr.
17,00
Ut.
Če.
17,40
17,40
Če.
11,30
Sr.
1,05
Po.
Po.
16,05
16,05
Po.
Po.
16,55
16,55
Sr.
13,20
Ut.
Ut.
11,35
16,00
Po.
16,05
Po.
16,55
Sr.
17,00
Sr.
16,00
Ut.
Ut.
11,35
11,35
Sr.
17,00
Sr.
17,00
Sr.
17,45
Po.
17,00
Po.
8,00
Strana br. 45
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Svaka sekcija/klub ima svoj Program i plan rada. Programi i planovi kao i evidencija o radu sekcija upisuju se u za to posebo
pripremljene i uvezane obrasce.
3.10.2. Školske saobraćajne patrole
Aktivnosti u vezi školskih saobraćajnih patrola treba da započnu u oktobru 2014.godine sa učenicima šestih razreda
prema Pravilniku o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je pripremilo Priručnik za nastavnike koji će realizovati pomenute aktivnosti i
obavezalo se da će nabaviti kompletnu opremu za školske saobraćajne patrole.
Koordinatori ovih aktivnosti u našoj školi su Nermin Blažević i Amir Saletović.
3.10.3. Kulturna i javna djelatnost škole
U cilju što uspješnije saradnje među sekcijama, odnosno organizacije kulturne i javne djelatnosti škole određena je
Komisija (KJD) u sastavu:
1. Samira Šljivić - predsjednik
2. Anisa Sivac - član
3. Mevlida Topal - član
4. Midhat Mujkanović - član
5. Erol Islamović – član
6. Almer Begić – član
7. Emir Garagić – član
8. Elmira Mekić – član
9. Nermina Hajder - član
Zadatak ove komisije biće koordinacija rada sekcija tako da će prvenstveno biti upoznata sa planom rada svih sekcija u školi, te
pratiti Nastavni kalendar i planirane aktivnosti po datumima, na osnovu kojih će planirati i koordinirati učešće sekcija u
obilježavanju datuma; na panou, na priredbama, razglasu, novinama, lokalnoj zajednici, općini (Vogošća, Centar), Kantonu i sl.
Plan realizacije zajedničkih aktivnosti sekcija dat je u narednoj tabeli.
Datum
Aktivnost
Učesnici
Pripremaju se sve sekcije, a Komisija će izvršiti
selekciju i odrediti učesnike
Pripremaju se sve sekcije, a Komisija će izvršiti
selekciju i odrediti učesnike
Način učešća
1.9.
Prijem prvačića
24.11.
Dan državnosti BiH
29.12.
“BEHAR”
Svojim prilozima učestvuju sve sekcije
Objavljivanje lista
27.02.
Dan nezavisnosti BiH
11.5.
Dan škole
11.5.
Smotra učeničkog
stvaralaštva
Pripremaju se sve sekcije, a Komisija će izvršiti
selekciju i odrediti učesnike
Pripremaju se sve sekcije, a Komisija će izvršiti
selekciju i odrediti učesnike
Pripremaju se sve sekcije, a Komisija će odrediti
način realizacije
8.6.
“BEHAR”
Svojim prilozima učestvuju sve sekcije
Objavljivanje lista
Javni nastupi van škole
Ovisno o potrebi Komisija određuje koja će sekcija
nastupiti
Nastupi, Izložbe
Priredba, Izložba, Info.mat.
Priredba, Izložba, Razglas
Priredba, Izložba, Razglas
Priredba, Razglas
Izložba, Radionice
Strana br. 46
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.10.4. Takmičenja
Učenici naše škole će učestvovati na svim nivoima takmičenjima koja imaju saglasnost organizacije takmičenja od Prosvjetnopedagoškog zavoda Sarajevo.
Plan školskih takmičenja
Naziv takmičenja
„Upozorenje na mine“ (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
CIVITAS (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Prva pomoć (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
„Smotra NTS“ (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Odbojka - M (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Odbojka - Ž (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Saobraćaj (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Informatika (izbor ekipe za Općinsko takmičenje)
Geografija
Matematika
Fizika
Engleski jezik
Njemački jezik
Mladi voljenom gradu (izbor rada)
Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva (izbor tačke)
datum
18.10.2014.
Mart 2015.
13.12.2014.
07.02.2015.
14.02.2015.
14.02.2015.
28.03.2015.
27.12.2014.
20.12.2014.
27.12.2014.
20.12.2014.
13.12.2014.
13.12.2014.
28.03.2015.
07.02.2015.
Zadužen za realizaciju
Spahić-Ćorović
Spahić
Brković
Saletović
Garagić
Garagić
Blažević
Mujkanović
Džafić, Ćorović H.
Tabak, Mujkanović, Rustempašić
Mujanović
Šljivić, Torlak
Jamaković
Islamović
Begić
Općinska i Kantonalna takmičenja
Ova takmičenja održavaju se po planu koji sačini PPZ Sarajevo i održavaju se u drugom polugodištu školske godine
poslije predhodno održanih školskih takmičenja.
3.11. Profesionalna orijentacija učenika
3.11.1. Plan aktivnosti
Aktivnosti profesionale orijentacije učenika ove godine imaju informativni karakter, a obuhvatit će učenike IX razreda.
MJESEC
AKTIVNOST
Informisanje učenika na času odjeljenske zajednice o potrebi i ulozi profesionalne orijentacije
pri izboru srednje škole / zanimanja.
- Informisanje roditelja učenika o potrebi i ulozi profesionalne orijentacije pri izboru srednje škole
/ zanimanja.
Radionice i debate učenika na temu „ Moje buduće zanimanje“ – čas odjeljenske zajednice.
- Posjete zainteresovanih srednjih škola našoj školi.
- Posjete učenika srednjim školama ( po pozivu i potrebi ).
- Posjeta učenika s razrednicima Sajmu srednjih škola.
-
Decembar
Februar
April / Maj
Strana br. 47
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.12. Rad stručnih organa škole
Stručni organi u školi imaju značajnu ulogu u programiranju i planiranju odgojno-obrazovnog rada.



Nastavničko vijeće (sačinjavaju svi nastavnici/nastavnice i stručni saradnici/saradnice škole)
Odjeljensko vijeće čine nastavnici/nastavnice koji izvode nastavu u tom odjeljenju
Stručni aktiv čine nastavnici određenih nastavnih oblasti
Zadatak stručnih organa je da prate i sagledavaju cjelokupan rad nastavnog procesa u školi, da se aktivno uključuju svojim
prijedlozima i mišljenjima, značajno sudjelujući i doprinoseći osavremenjivanju i inoviranju nastavnog sadržaja koji se nudi
učenicima.
3.12.1. Nastavničko vijeće
Nastavničko vijeće će obavljati slijedeće poslove:
- utvrdiće prijedlog godišnjeg programa rada škole,
- donositi odluke o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
- pratiti ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzimati mjere za njegovo izvršenje i o tome podnositi
izvještaj školskom odboru,
- razmatrati realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim osvrtom na postignuća učenika/učenica kao i
na kontinuitet ocjenjivanja učenika/učenika,
- utvrditi prijedlog programa stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica,
program rada stručnih organa i komisija i razmatrati realizaciju istih,
- realizirati teme stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica
- izvršiti izbor oblika nastave i saglasno tome vršiti raspored učenika/učenica i podjelu predmeta za
nastavnike/nastavnice, odnosno vršiti raspored rada u radnoj sedmici,
- izvršiti izbor razrednika/razrednica,
- analizirati uspjeh učenika/učenica i rada odjeljenskih vijeća,
- odrediti rukovodioce odjeljenskih vijeća,
- analizirati rad nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica,
- imenovati komisije za polaganje ispita,
- razmatrati izvještaj o polaganju ispita,
- razmatrati izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru,
- odobravati naprednim učenicima škole završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,
- starati se o profesionalnom usmjeravanju učenika/učenica,
- razmatrati odgojno-disciplinske mjere i donositi odgovarajuće odluke,
- preporučivati nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,
- vršitii druge poslove utvrđene Pravilima škole.
Plan sjednica Nastavničkog vijeća:
Datum
Redovna sjednica NV
Tematika
Rezultati uspjeha u učenju i vladanju na kraju školske 2013/14.godine
Priprema za početak školske 2014/15. godine
29.8.2014.
1
18.9.2014.
2
Godišnji program rada škole za školsku 2014/15.godinu
06.11.2014.
3
Interna klasifikacija
09.01.2015.
4
Kraj I polugodišta
28.01.2015.
5
Početak II polugodišta
02.04.2015.
6
Interna klasifikacija
11.05.2015.
7
Dan škole
05.06.2015.
8
Kraj nastavne godine za učenike IX razreda
12.06.2015.
9
Kraj nastavne godine
10.06.2015.
10
Prijedlozi rasporeda za rad u narednoj školskoj godini
17.08.2015.
11
Popravni ispiti i pripreme za rad u narednoj školskoj godini
28.08.2015.
12
Kraj školske godine
Strana br. 48
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.12.2. Odjeljenska vijeća
Odjeljenska vijeća treba da održe četiri redovne sjednice u toku jedne školske godine i vanredne ukoliko se za to ukaže
potreba. Prvu, polovinom mjeseca novembra, drugu, početakom januara, treću, polovinom aprila, a četvrtu, polovinom mjeseca
juna. Pošto zakonski nisu predviđene klasifikacije – tromjesečja, rezultati rada neće se sumirati ali će se pristupiti detaljnijoj
analizi kontinuiteta realizacije Godišnjeg programa rada i rezultatu u učenju i vladanju.
Osim uobičajenih sadržaja, analize uspjeha u učenju i vladanju, odjeljenska vijeća će razmatrati i slijedeću problematiku :
-
strukturu učenika u odjeljenjima (socijalni status, porodične prilike, te specifičnosti pojedinih učenika)
udžbenike
uključenost učenika u dopunsku i dodatnu nastavu
slobodne aktivnosti i zainteresiranost učenika
saradnje sa roditeljima
redovnost pohađanja nastave
profesionalna orijentacija
izricati i drugim organima predlagati odgojno-disciplinske mjere prema učenicima
analizira rad nastavnika i stručnih saradnika i predlagati mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u odjeljenju,
obavljati i druge poslove utvrđene Pravilima škole.
Svi programski zadaci su zajednički za sva odjeljenska vijeća. Svako vijeće će dopuniti svoj program onim sadržajima koji su
od posebnog značaja za svako pojedino odjeljenje.
Evidencija o radu Odjeljenskih vijeća vodi se u Dnevniku rada odjeljenja.
Plan sastanaka Odjeljenskih vijeća:
Redovni sastanak
Datum
OV
Tematika
05.11.2014.
1
Interna klasifikacija
08.01.2015.
2
Kraj I polugodišta
01.04.2015.
3
Interna klasifikacija
04.06.2015.
4
Kraj nastavne godine za učenike IX razreda
11.06.2015.
4
Kraj nastavne godine za učenike I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda
Strana br. 49
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.12.3. Stručni aktivi nastavnika
Stručni aktivi se bave planiranjem i programiranjem obrazovno-odgojnog rada, pripremanjem i realizacijom stručnog
usavršavanja nastavnika, mjerama za unapređenje rada, izradom zadataka objektivnog tipa, praćenjem i analiziranjem korištenih
objektivnih postupaka i instrumenata i mjerenjem dostignuća u vrednovanju znanja učenika, praćenjem inovacija, planiranjem
nabavke nastavnih sredstava i pomagala u cilju osavremenjivanja nastave.
U školi su formirani slijedeći aktivi :
R.
br.
IME I PREZIME
RUKOVODIOCA
NAZIV STRUČNOG AKTIVA
1
Senada Torlak
Aktiv nastavnika jezičkog područja
2
Kasim Brković
Aktiv nastavnika društvenog područja i Vjeronauke
3
Anisa Sivac
Aktiv nastavnika prirodno-matematičkog i tehničko-informatičkog područja
4
Almer Begić
Aktiv nastavnika kulturno-sportskog područja
5
Nermina Hajder
Aktiv nastavnika Razredne nastave
Zajednička i obavezna područja rada za sve aktive su :
- Predlaganje podjele časova po odjeljenjima
- Planiranje nastavno-odgojnog programa
- Pripremanje za časove
- Planiranje i realizacija plana individualnog stručnog usavršavanja nastavnika
- Učešće u realizaciji plana unapređenja obrazovno odgojnog rada i analitičko-studijska istraživanja
- Utvrđivanje prijedloga za nabavku nastavnih sredstava
- Prisustvovanje stručnim aktivima koje organizuje PPZ Kantona Sarajevo
- Razmatranje izvještaja savjetnika Zavoda o uvidu u nastavu nastavnika
- Razmatranje rezultata testiranja znanja učenika od strane Zavoda.
- Izrada zadataka objektivnog tipa, njihova primjena i evaluacija rezultata provjere znanja, pripremanje pohvala i nagrada
- Pripremanje i prisustvovanje oglednom času
- Učešće u istraživačkom zadatku vrednovanja rada učenika.
- Utvrđivanje metodske jedinke (izbor, metoda, oblika i nastavnih sredstava i pomagala)
- Izrada izvještaja o radu stručnih aktiva.
Stručni aktivi obavljati će i druge poslove utvrđene Pravilima škole.
Aktivi će dopuniti svoj program onim sadržajima koji su od posebnog značaja za svako podrućje.
Plan i program rada kao i evidenciju realizacije rada aktivi vode na posebno pripremljenim i uvezanim formularima.
Strana br. 50
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.13. Rad organa upravljanja i rukovođenja
3.13.1. Školski odbor
Školski odbor odgovoran je za utvrđivanje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih
i materijalnih resursa.
Školski odbor planira održavanje redovnih i vanrednih sjednica Školskog odbora, najmanje jdnom mjesečno, odnosno i prije
ukoliko se za to ukaže potreba.
Sastav Školskog odbora:
R.br.
Ime i prezime
Predstavnik
Svojstvo
1.
Midhat Kerla
Ministarstva obraz. i nauke KS
Predsjednik
2.
Mujo Mehić
Općine Vogošća
Član
3.
Almir Brkanić
Vijeća roditelja
Član
4.
Jasmin Gljiva
Vijeće roditelja
Član
5.
Bekir Šuško
Vijeće roditelja
Član
6.
Ifet Uzunović
Nastavnika škole
Član
7.
Samra Feriz
Nastavnika škole
Član
3.13.2. Direktor škole
Direktor, kao organ rukovođenja, organizuje i usklađuje rad škole, izvršava odluke školskog i nadzornog odbora te stručnih
organa škole u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i pravilima škole, s pedagoškog i menadžmentskog
aspekta i zastupa školu prema vanjskim faktorima, državnim, društvenim i političkim organizacijama.
Plan rada direktora škole obuhvata slijedeća područja rada:
1. Koncepcijsko-programski zadaci
1.1. Plan izrade godišnjeg plana i programa rada škole
1.2. Plan podjele predmeta na nastavnike
1.3. Plan podjele razredništva
1.4. Plan rada nastavničkog i odjeljenjskog vijeća
1.5. Plan općih i odjeljenjskih roditeljskih sastanaka
1.6. Plan obilaska nastave i vannastavnih aktivnosti
1.7. Plan ukupnog fonda sati svih oblika nastave
1.8. Plan ukupnog fonda sati svih oblika vanastavnih aktivnosti
1.9. Plan učeničkih ekskurzija, posjeta i izleta
1.10. Plan popravnih ispita
1.11. Plan vanrednih ispita
1.12. Organizuje izradu rasporeda sati nastave i odjeljenjskih zajednica
1.13. Raspored sati vannastavnih aktivnosti
1.14. Plan finansija i investicija
1.15. Plan nabavke osnovnih sredstava, opreme i učila
1.16. Uvid u plan upisa učenika i polaznika
1.17. Uvid u plan stručnog usavršavanja
1.18. Uvid u plan i realizaciju programa profesionalne orijentacije
1.19. Uvid u plan zdravstvenih pregleda
1.20. Uvid u plan i realizaciju pregleda školske dokumentacije
1.21. Uvid u plan i realizaciju stručnih konsultacija i komunikacija s učenicima i roditeljima.
2. Organizaciono-materijalna problematika
2.1. Osiguravanje općih, kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad
2.2. Organizacija sjednica organa upravljanja
2.3. Organizacija i vođenje sjednica stručnih organa
Strana br. 51
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
2.4. Praćenje realizacije zaključaka i odluka
2.5. Organizacija rada stručnih službi (pedagoške, administrat-tehničke, finansijske)
2.6. Organizacija popisa sredstava potraživanja
2.7. Organizacija rada s pripravnicima
2.8. Organizacija zdravstvenih pregleda
2.9. Organizacija polaganja popravnih i vanrednih ispita
3. Pedagoško-instruktivni rad
3.1. Kontinuirano praćenje nastave
3.2. Uvid u pripremanje nastavnika
3.3. Uvid u analizu testiranja učenika
3.4. Uvid u oblike i kriterije ocjenjivanja
3.5. Pružanje stručne pomoći nastavnicima
3.6. Ocjenjivanje rada nastavnika
3.7. Praćenje oglednih i uglednih sati
3.8. Učešće u radu Aktiva direktora
3.9. Uvid u rad stručnih aktiva nastavnika
3.10. Uvid u pedagoški rad s nastavnicima i učenicima
3.11. Pružanje stručne pomoći pripravnicima
3.12. Uvid u pedagoški rad s roditeljima
3.13. Vođenje pedagoške dokumentacije
3.14. Kontrola vođenja dosjea zaposlenika
4. Analitičko-studijski rad
4.1. Učešće u izradi analize uspjeha učenika u učenju i vladanju
4.2. Uvid u analizu rezultata testa
4.3. Izrada prijedloga mjera za poboljšanje uspjeha
4.4. Analiza ostvarivanja godišnjeg plana i programa rada škole
4.5. Analiza ostvarivanja nastavnog plana i programa
4.6. Analiza rada stručnih organa škole
4.7. Analiza odgojnih problema i pojava asocijalnog ponašanja
4.8. Analiza rada pedagoške službe
4.9. Analiza organizacije rada škole
4.10. Analiza materijalno-finansijskog poslovanja škole
5. Normativno-pravni i finansijski poslovi
5.1. Praćenje i primjena zakonskih propisa
5.2. Pokretanje inicijative i praćenje izrade normativnih akata
5.3. Učešće u izradi normativnih akata
5.4. Pregled finansijske dokumentacije
5.5. Učešće u izradi završnog računa
5.6.Saradnja sa sekretarom i računovodstvom
5.7. Saradnja s Prosvjetnom inspekcijom
5.8. Prijem radnika u radni odnos i raskidanje radnog odnosa
6. Zastupanje i predstavljanje škole
6.1. Zastupanje i predstavljanje škole pred sudom i drugim institucijama
6.2. Ugovaranje poslovnih aranžmana i zaključivanje ugovora
6.3. Saradnja sa školskim organima i organima uprave
6.4. Saradnja sa Ministarstvom obrazovanja, nauku i mlade
6.5. Saradnja s Prosvjetno-pedagoškim zavodom, visokoškolskim organizacijama i institucijama kulture
6.6. Saradnja s donatorima i humanitarnim organizacijama
6.7. Vođenje evidencije o poslovnim Kontaktima
7. Pedagoška dokumentacija
7.1. Uvid u pregled odjeljenjskih i matičnih knjiga
7.2. Uvid u knjigu dežurstva
7.3. Potpisivanje svjedodžbi i đačkih knjižica
7.4. Pregled dokumentacije svih vrsta upisa
7.5. Pregled i ovjeravanje zapisnika struč. org.
7.6. Praćenje izrade ljetopisa
8. Evidentiranje rada
8.1. Poslovni sastanci
8.2. Dnevne zabilješke
8.3. Pripreme za sjednice
8.4. Korespondencija
8.5. Opća zapažanja o osobnom radu i prijedlog mjera za unapređenje rada
Strana br. 52
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Kalendar najznačajnijih aktivnosti:
Mjesec
IX
X
XI
XII
I
II
Sadržaj rada
Napomena o
realizaciji
Početak školske godine
Godišnji program rada škole
Plan finansiranja rada škole
Formiranje VR
Pregled pedagoške dokumentacije
Dan učitelja
Ocjenjivanje uposlenika
Budžet 2015 – prijedlog
Interna klasifikacija
Pregled pedagoške dokumentacije
Posjete časovima
Školska takmičenja
Inventura
Javne nabake za narednu godinu
Polugodište
Seminari
Pregled pedagoške dokumentacije
Pripreme: “Škola u prirodi”, izlete i ekskurzija
Početak II polugodišta
Završni račun
Općinska takmičenja
Posjete časovima
III
IV
V
VI
VII
VIII
Interna klasifikacija
Izleti, posjete
Pregled pedagoške dokumentacije
Dan škole
Tehnološki višak
“Škola plivanja”
Kraj nastavne godine
Matura
Plan godišnjih odmora
Pregled pedagoške dokumenacije
Bruto bilans
Generalno čišćenje škole
Popravni ispiti
Raspored rada za narednu školsku godinu – 40 časovna radna sedmica
Konkursi
Ljekarski pregledi
Strana br. 53
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.13.3. Sekretar škole
Program rada sekretara škole
-Praćenje i upis nastalih promjena u sudski registar pri kantonalnom sudu u Sarajevu; (prijava svih statusnih promjena, prijava
promjene ovlasti i sl.)
- Učešće u koncipiranju i izradi Godišnjeg programa rada škole, informacija, analiza, izvještaja, statističkih podataka i sl.
- Dostavljanje Godišnjeg plana i programa u institucije: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Skupština
Kantona Sarajevo Prosvjetno pedagoški zavod, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Vogošća, članovima
Školskog odbora, zbornica i menadžment škole
- Pribaviti ponude zdravstvenih ustanova za realizaciju ljekarskog pregleda uposlenika u skladu sa Zakonom, odabir
zdravstvene ustanove i ugovor sa realizatorom ljekarskog pregleda.
- Provoditi i osigurati interni sanitarni nadzor, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, te dodatna sredstva za
čišćenje, dezinfekciju za osobnu higijenu učenika i zaposlenika u skladu s uputama Ministarstva.
- Pravovremeno uručiti svakom nastavniku i stručnom suradniku rješenja o četrdeset časovnoj radnoj sedmici za tekuću
školsku godinu.
- Provjera upisa učenika i ustroj pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu u skladu s potrebama i odredbama
Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim školama.
- Upis učenika u prvi razred (aprilski i avgustovski upisni rok)
- Provjera da li su svi učenici prvih razreda upisani u razrednu i matičnu knjigu i registar
- Provjera da li ima neupisanih učenika koji su došli u školu a razrednik ih nije prijavio.
- Biti od pomoći direktoru, nastavnicima i stručnim suradnicima u provjeri da li su upisani potrebni podatci u pedagošku
dokumentaciju kao što su razredne knjige, evidencija o dodatnoj i dopunskoj nastavi te školskim i izvan-školskim aktivnostima.
-Pravovremeno nabaviti đačke knjižice i distribuirati ih razrednicima.
-Osigurati svjedodžbe, uvjerenja, prijevodnice, te voditi evidenciju za sve učenike koji dolaze i odlaze iz škole.
- Evidencija učenika koji koriste prijevoz do škole.
-Izdavati duplikate uvjerenja i svjedodžbi, a na kraju nastavne godine dati originale svjedodžbi i uvjerenja razrednicima, odrediti
im urudžbeni broj i spisak izdatih uvjerenja i svjedodžbi.
-Biti od pomoći razredniku u primjeni Zakona i Pravilnika o pedagoškim mjerama i osigurati ostvarivanje prava na žalbu na
izrečene mjere.
-Biti od pomoći direktoru pri organiziranju prijevoza na izlete,ekskurzije,posjete pozorištu i sl.
- Raditi na organizaciji ostvarivanja prava učenika nezaposlenih roditelja kod Centra za socijalnu zaštitu,Socijalni rad i sl.
- Izdavati razne potvrde učenicima i zaposlenicima.
-Zaprimanje/obrada i distribucija svakodnevno prispjele pošte.
- Poslovi vezani za zasnivanje radnog odnosa – utvrđivati potrebe za radnicima, prijavljivati potrebe Ministarstvu za
obrazovanje, nauku i malde – komisiji za tehnološki višak pri Ministarstvu, tražiti saglasnost za raspisivanje konkursa.
-Objava konkursa, javnih oglasa i tendera.
-Prijem i obrada dokumentacije, zapisnici i obavještavanje po okončanju procedure.
- Formulacija/zaključivanja ugovora o radu, aneksa ugovora, izvješćivati kandidate o odluci o izboru, prijavu na penziono i
zdravstveno osiguranje i Poreznoj upravi.
-Osigurati u dosjeu nastavnika i stručnih suradnika dokaze o ispunjavanju uvjeta za rad u osnovnoj školi prema Zakonu te da ne
postoje zapreke za rad u osnovnoj školi, također prema Zakonu.
-Prijave stažiranja pripravnika u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnih ispita nastavnika i stručnih suradnika u osnovnoj i
srednjoj školi te obaveza nakon okončanja stažiranja na propisanom obrascu prijaviti osobu za polaganje stručnog ispita.
- Praćenje i realizacija programa rada, praćenje propisa na području osnovnog obrazovanja i odgoja i zakonskih propisa radi
primjene i dogradnje normativnih akata škole
-Poslovi na izradi i dogradnji normativnih akata škole u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
-Poslovi koordinacije sa komisijama škole na prijedlozima za dopunu i izmjenu nacrta općih akata škole (pravilnika i poslovnika)
- Osigurati dostupnost normativnih akata škole svim zaposlenicima.
- Angažman u pripremanju i održavanju sjednica Školskog odbora i Vijeća roditelja – zapisnici, zaključci, odluke i drugo.....
-Obavljanje daktilografskih poslova za potrebe škole, poslovi ažuriranja i čuvanja arhive i ostale dokumentacije škole
-Saradnja sa Prosvjetnom inspekcijom – kucaje zapisnika inspektora
-Saradnja sa;direktorom, nastavnicima, stručnim saradnicima, učenicima, roditeljima, školama, mjesnim zajednicama školskog
područja, općinskim službama, Prosvjetnom inspekcijom, Ministarstvom, PPZ, i ostalim institucijama i pojedincima značajnim za
uspješnu realizaciju odgoja i obrazovanja.
-Organizovanje i nadzor rada pomoćno-tehničkog osoblja škole.
- Narudžba materijala za higijenu objekta škole.
-Savjetovati direktoru da izbjegava činjenje ili propuštanje radnji kojima čini prekršaje propisane Zakonom o osnovnom odgoju i
obrazovanju i o prosvjetnoj inspekciji.
Strana br. 54
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Škola čini prekršaj iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ako:
- otpočne s radom prije nego što je upisana u Registar osnovnih škola (član 14. zakona),
- izda svjedodžbu ili drugu javnu ispravu o završenom obrazovanju prije nego što je upisana u Registar osnovnih
škola ( član 16. zakona),
- izvodi nastavu po nastavnom planu i programu koji nije donio nadležni organ (članovi 25., 26. i 30. zakona),
- bez odluke ministra/ministrice prekine nastavu (član 35. zakona),
- se u školi upotrebljavaju udžbenici i nastavna sredstva koja nije odobrio nadležni organ (član 42. zakona)
- ne upiše školske obveznike sa svog školskog područja (član 45. zakona),
- izvještaj o upisu ne dostavi nadležnim organima (osnivaču, ministru/ministrici i nadležnom organu općine) u
propisanom roku (član 48. zakona),
- najkasnije do kraja tekuće školske godine ne uputi na komisiju za ocjenjivanje sposobnosti djece sa smetnjama u
razvoju učenika/učenicu kod kojeg/koje nastupe promjene koje zahtijevaju prelaz iz specijalne u redovnu ili iz
redovne u specijalnu osnovnu školu (član 49. ovog zakona),
- ne upiše učenika/učenicu koji/koja je doselio/la na njeno školsko područje ili ako ga upiše bez prevodnice, koju
popunjava osnovna škola iz koje je došao (član 51. zakona),
- obavi ispite suprotno bližim propisima iz članova 6., 52. i 57. ovog zakona.
- učenici/učenice imaju više od 25 odnosno 30 časova nastave u toku jedne radne sedmice (član 34. zakona),
- ne produži nastavu kada nisu realizirani godišnji fond nastavnih časova i programski sadržaji (član 36. zakona),
- ne donese godišnji program rada za tekuću školsku godinu i ne dostavi ga nadležnim organima do zakonom
utvrđenog roka (član 37. zakona),
- ne vrši ocjenjivanje u skladu sa članovima 54., 55. i 56. zakona,
- uputi učenika/učenicu da ponovi razred a da o prigovoru roditelja ili staratelja učenika/učenice nije odlučilo
nastavničko vijeće ( član 58. zakona),
- ne vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju i uredno i blagovremeno ne upisuje sve propisane podatke (član 63.
zakona),
- ne organizira ljekarski pregled zaposlenika/zaposlenica (član 73. ovog zakona),
- jedanput u dvije godine ne izvrši ocjenjivanje rada nastavnika/nastavnica (članovi 78. i 79. zakona),
- onemogući nesmetano i potpuno obavljanje nadzora (čl. 83.- 87. zakona)
- ne podnese izvještaj o uspjehu u učenju i vladanju učenika/učenica (član 92. zakona).
Drugi stručni poslovi i radni zadaci po nalogu direktora škole i Školskog odbora.
3.14. Rad stručnih saradnika škole
3.14.1. Pedagog škole
Godišnji program rada pedagoga škole
PLAN AKTIVNOSTI
AVGUST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sjednice stručnih tijela – Stručni aktivi, OV, NV
Procjena zrelosti djece z a upis u prvi razred – avgustovski rok.
Formiranje odjeljenja prvih razreda prema pedagoško – psihološkim kriterijima.
Evidentiranje socijalne strukture učenika prvih razreda.
Saradnja sa učiteljima koji vode prvi razred.
Saradnja sa razrednim stariješinama koji preuzimaju VI r.
Plan raspodjele novih učenika od IIr.- do IXr.
Izrada godišnjeg Programa rada pedagoga škole.
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
SEPTEMBAR
MJESEC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Praćenje i pružanje podrške učenicima i roditeljima prvih razreda – adaptacija.
Praćenje i pružanje podrške novopridošlim učenicima i roditeljima ostalih razreda
Saradnja sa roditeljima i učiteljima prvih razreda.
Saradnja sa razrednicima šestih razreda.
Učešće Izvještaja o radu škole.
Učešće u izradi GPRŠ
Plan rada OZ
Plan PO
Sjednice stručnih organa škole
Stručni aktiv pedagoga Općine Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
NAPOMENA
Strana br. 55
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
1.
NOVEMBAR
OKTOBAR
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
DECEMBAR
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pregled pedagoške dokumentacije nastavnika od I r. do IX r. ( odjeljenske knjige, matične
knjige, sveske zapisnika sekcija, dopunske i daodatne nastave,sveske zapisnika Stručnih
aktiva,Godišnji program po predmetima i mjesečne nastavne pripreme ).
Praćenje ogledno – uglednih časova
Plan posjete časovima redovne nastave i OZ
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje pratećih problema.
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Opservacija učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika
Saradnja sa nastavnicima - pripravnicima
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti u struci po nalogu direktora škole
Sjednice stručnih vijeća OV I NV
Analiza postignutih rezutata u učenju i vladanju.
Praćenje ogledno – uglednih časova (interno )
Plan posjete časovima redovne nastave i OZ
Posjeta časovima vannastavnih aktivnosti
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje problema.
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa nastavnicima - pripravnicima
14. Saradnja sa Vijećem učenika – projekat za OZ „ Internet i slobodno vrijeme mladih„ .
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Profesionalno informisanje IX r.
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Praćenje ogledno – uglednih časova (interno )
Plan posjete časovima redovne nastave i OZ
Posjeta časovima dopunske, dodatne nastave i sekcija
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno riješavanje pratećih problema.
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika – relizacija projekta na času OZ
Saradnja sa nastavnicima - pripravnicima
Stručno usavršavanje nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Uvod u profesionalno informisanje
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Strana br. 56
JANUAR
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
MART
FEBRUAR
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Učešće u radu stručnih aktiva i vijeća
Učešće u izradi Izvještaja o radu škole.
Analiza uspjeha u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
Pregled pedagoške dokumentacije nastavnika od I r. do IX r. ( odjeljenske knjige, matične
knjige, sveske zapisnika sekcija, dopunske i daodatne nastave,sveske zapisnika Stručnih
aktiva,Pedagoški karton učenika,Godišnji program po predmetima i mjesečne nastavne
pripreme ).
Analiza rada pedagoga škole
Seminari / Aktivi / Komisije
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Praćenje ogledno – uglednih časova
Plan posjete časovima redovne nastave i OZ
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje pratećih problema
Intezivni savjetodavni rad s učenicima koji su na kraju polugodišta imali sniženo vladanje i
slab školski uspjeh.
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
PO
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Praćenje ogledno – uglednih časova
Plan posjete časovima redovne nastave ,OZ,dopunske,dodatne nastave
Posjeta časovima vannastavnih aktivnosti
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje pratećih problema
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika –projekat u sklupu prevencije maloljetničke delikvencije.
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Profesionalno informisanje učenika završnih razreda.
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Strana br. 57
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
APRIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
MAJ
18.
19.
20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUNI
15.
16.
17.
18.
Praćenje ogledno – uglednih časova
Plan posjete časovima redovne nastave i OZ
Istraživački rad za NV – Prezentiranje
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje pratećih problema
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Praćenje upisa učenika za upis u prvi razred
Testiranje i procjena zrelosti djece u prvi razred OŠ.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika – relizacija projeta na OZ.
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Profesionalno informisanje učenika završnih razreda – posjete srednjim školama i
obrnuto.
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Praćenje ogledno – uglednih časova
Plan posjete časovima redovne nastave ,OZ,dopunske,dodatne nastave
Savjetodavni rad s učenicima – svakodnevno rješavanje pratećih problema
Savjetodavni planski rad s učenicima na prijedlog roditelja, razrednika, direktora, stručnog
vijeća.....
Savjetodavni rad i praćenje učenika s posebnim potrebama.
Saradnja s roditeljima
Saradnja sa učiteljima / nastavnicima
Saradnja sa dugim institucijama
Saradnja sa nevladinim sektorom
Saradnja sa Vijećem učenika
Stručno usavršavanje nastavnika
Praćenje rada pripravnika / nastavnika
Saradnja sa stručnim aktivima
Profesionalno informisanje učenika završnih razreda – posjete srednjim školama i
obrnuto.
Komisije
Seminari
Aktiv pedagoga Općina Vogošća
Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
1. Učešće u radu stručnih aktiva i vijeća
2. Učešće u izradi Izvještaja o radu škole.
3. Analiza uspjeha u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta
4. Pregled pedagoške dokumentacije nastavnika od I r. do IX r. ( odjeljenske knjige,
matične knjige, sveske zapisnika sekcija, dopunske i daodatne nastave,sveske
zapisnika Stručnih aktiva,Pedagoški karton učenikaGodišnji program
po predmetima i mjesečne nastavne pripreme ).
5. Analiza rada pedagoga škole
6. Seminari / Aktivi / Komisije
7. Druge aktivnosti po nalogu direktora škole
Strana br. 58
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.14.2. Bibliotekar
Biblioteka osnovne škole ima funkciju sadržajnog, brzog i efikasnog protoka informacija o odgojno-obrazovnom
procesu. Zbog općeg značaja školske biblioteke i njene neposredne nastavne funkcije, bibliotekar u osnovnopj školi je
neposredni stručni saradnik i izvršilac u nastavnom procesu. (Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i
obrazovanje ..., 2005. godina).
Pripreme za početak školske godine (august 2014)
 izrada Plana i programa rada Bibliotekara kao sastavnog dijela Godišnjeg plana i programa škole za 2014 / 2015. školsku
godinu,
 socijalna karta učenika - inoviranje socijalne karte u saradnji sa razrednicima, socijalnim radnikom i pedagogom škole, a u
vezi sa podjelom starih udžbenika (učenici od II do VIII razreda) i nabavkom novih od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo (učenici I i IX razreda osnovne škole),
 sortiranje udžbeničke građe i priprema za podjelu u skladu sa kriterijima Ministarstva (učenici romske nacionalnosti,
učenici iz porodica koje školuju troje ili više djece, učenici u stanju socijalne potrebe),
 saradnja sa izdavačima – prijem i sortiranje udžbeničke građe i didaktičkog materijala za nastavu i vannastavne aktivnosti.
Septembar
 distribucija (podjela) starih udžbenika učenicima od II doVIII razreda, a prema kriterijima Ministarstva (u saradnji sa
razrednicima odjeljenja)
 preuzimanje novih udžbenika iz Centra za edukaciju (PPZ) za učenike I i IX razreda
 sortiranje, pečaćenje i podjela novih udžbenika za prve i deveti razred, a prema prethodno dostavljenim tabelarnim
podacima Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo
 analiza potreba nastavnika vezanih za udžbenike, priručnike i didaktički materijal za sve predmete u razrednoj i
predmetnoj nastavi (saradnja sa nastavnicima - individualni razgovor)
 nabavka i distribucija udžbenika, priručnika i didaktičkog materijala nastavnicima razredne i predmetne nastave
(saradnja sa izdavačkim kućama „Vrijeme“ iz Zenice i „Nam“ iz Tuzle po čijim udžbenicima se, uglavnom, izvodi nastava u
našoj školi)
 izdavanje bibliotečke građe nastavnicima i učenicima vezane za slobodne aktivnosti učenika (sekcije, organizacije,
klubovi)
 izbor učenika - malih knjižničara (saradnika) u svakom odjeljenju (po 2 učenika iz svakog odjeljenja u saradnji sa
razrednicima)
 8. septembar – Međunarodni dan pismenosti (izrada panoa u saradnji sa malim knjižničarima)
 rad sa učenicima: u okviru predmeta Moja okolina (Prostorije i zaposlenici u školi) upoznavanje učenika 1. razreda sa
općim podacima o radu školske biblioteke i pravilima o korištenju bibliotečke građe ( odjeljenja I1- Malkić i I2 – Uzunović razgovor sa učenicima u školskoj biblioteci i čitaonici).
Oktobar
 Mjesec knjige (izrada panoa pod motom: Zlatna jesen, zlatna knjiga moga djetinjstva – Mali knjižničari i bibliotekar
škole)
 Sajam knjige na Skenderiji (posjeta sajmu u saradnji sa voditeljima Literarne i Dramske sekcije – članovi sekcija i mali
knjižničari)
 20. oktobar – Međunarodni dan školskih biblioteka (izrada panoa - mali knjižničari i bibliotekar)
 kolektivno (po odjeljenjima) i pojedinačno izdavanje lektirne i ostale bibliotečke građe učenicima, nastavnicima i
ostalim korisnicima stalni zadatak- automatsko izdavanje putem softvera FACIT Biblioteka v2.0)
 prijem vraćene bibliotečke građe (stalni zadatak – automatsko vraćanje putem softvera FACIT Biblioteka v2.0)
 distribucija dječije štampe: „Kolibrić“, „Palčić“ i „Pet plus“ Novinske izdavačke kuće „Sezam“ d.o.o. Sarajevo (aktivnost
svakog mjeseca u saradnji sa razrednicima i malim knjižničarima)
Novembar
 analizirati postojeći knjižni fond i potrebu za novim naslovima i brojem primjeraka, a u skladu sa Nastavnim planom i
programom i Pedagoškim standardima
 napraviti spiskove sa naslovima neophodne školske lektire koje treba nabaviti s ciljem uspješne realizacije nastave
književnosti u okviru predmeta Bosanski jezik i književnost u razrednoj i predmetnoj nastavi (saradnja sa Aktivom
nastavnika razredne nastave, Aktivom nastavnika jezičkog područja i direktorom škole)
 analiza dugovanja knjižne građe učenika i nastavnika povodom 1. klasifikacije (pravljenje spiskova i upoznavanje sa
dugovanjima – saradnja sa razrednicima, ostalim korisnicima i učenicima)
Strana br. 59
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
 kolektivno i pojedinačno izdavanje lektire i druge bibliotečke građe učenicima, nastavnicima i ostalim korisnicima (stalni
zadatak- automatsko izdavanje putem softvera)
 prijem vraćene bibliotečke građe (stalni zadatak – automatsko vraćanje putem softvera)
 neposredni rad sa učenicima – održati sate sa učenicima od 2. do 5. razreda iz oblasti Medijska kultura, a prema
zahtjevima Nastavnog plana i programa (saradnja sa nastavnicima razredne nastave)
 ispisati članske legitimacije za učenike prvih razreda, podijeliti ih i upoznati učenika sa osnovnim pravilima rada školske
biblioteke i načinom korištenja bibliotečke građe
 unijeti podatke o učenicima prvih razreda u bazu podataka: softver FACIT Biblioteka v2.0 (Dokument Servis d.o.o,
Sarajevo)
Decembar
 obrada pristigle knjižne građe prema utvrđenim bibliotečkim pravilima
 unošenje podataka o knjžnoj građi u bazu podataka: softver FACIT Biblioteka v2.0
 analiza dugovanja knjižne građe učenika i nastavnika na kraju 1. polugodišta (pravljenje spiskova i upoznavanje
korisnika sa dugovanjima – saradnja sa razrednicima, ostalim korisnicima i učenicima)
 Školski časopis „Behar“ – kreiranje stranice u vezi sa Mjesecom knjge – oktobar (mali knjižničari i bibliotekarka – saradnja
sa Novinarskom sekcijom)
 kolektivno i pojedinačno izdavanje lektire i druge bibliotečke građe učenicima, nastavnicima i ostalim korisnicima (stalni
zadatak- automatsko izdavanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte čitaoca)
 prijem vraćene bibliotečke građe (stalni zadatak – automatsko vraćanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte
čitaoca)
Januar
 sortiranje i smještaj vraćene bibliotečke građe na kraju 1. polugodišta
 učešće u radu stručnih aktiva nastavnika, a u vezi sa korištenjem bibliotečke građe i realizacijom nastavnog gradiva
(posebno nastavom Bosanskog jezika i književnosti, tj. ostvarenjem plana i programa rada školske lektire)
 dorada i prerada zatečenog knjižnog fonda (stalni zadatak)
 klasifikacija i smještaj stručne literature za nastavnike po UDK sistemu (Univerzalna decimalna klasifikacija)
 priprema bibliotečke građe za reviziju (inventuru), koja je planirana za juni 2014. godine ( zastarjela zaduženja,
uništena i “prevaziđena“ udžbenička i ostala knjižna građa, zamjena za izgubljenu knjigu – prijedlog za otpis)
Februar
 davanje uputa učenicima i nastavnicima za korištenje stručne i referentne literature s ciljem brzog i efikasnog informiranja
(stalni zadatak)
 ažuriranje kartoteke pozajmice (karte knjige i karte čitalaca)
 kolektivno i pojedinačno izdavanje lektire i druge bibliotečke građe učenicima, nastavnicima i ostalim korisnicima (stalni
zadatak- automatsko izdavanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte čitaoca)
 prijem vraćene bibliotečke građe (stalni zadatak – automatsko vraćanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte
čitaoca)
 20. februar – Međunarodni dan maternjeg jezika (izrada edukativnog panoa – mali knjižničari i bibliotekarka)
Mart
 rad s korisnicima u čitaonici, upute za korištenje referentne građe i druge literature vezane za redovnu nastavu i slobodne
aktivnosti
 korištenje interneta u čitaonici za pripremanje projekata i tema iz različitih oblasti, a u vezi sa redovnom, dodatnom
nastavom i vannastavnim aktivnostima (petkom svake sedmice i ostalim danima prema potrebi)
 pružanje informacija korisnicima o novim izdanjima monografskih i periodičnih publikacija i njihovim sadržajem
(oglasna ploča, individualno)
 Svjetski dan pjesništva -21. mart – izrada panoa pod motom:“Opet kreće proljeće“ (mali knjižničari i bibliotekarka)
 Međunarodni dan pozorišta – 27. mart (po mogućnosti posjetiti Pozorište mladih – biblioteka u saradnji sa Literarnom i
Dramskom sekcijom)
 posjeta učenika šk. biblioteci u grupama, a u vezi sa realizacijom gradiva iz oblasti Medijska kultura – učenici od 6.
do 9. razreda (periodika, strip, internet, književno djelo i film, referentna građa – rječnici, enciklopedije, prikaz lektire na
internetu)
April
 ažuriranje evidencije zaduženja knjižne građe na kraju 3. klasifikacije, pravljenje spiskova zaduženja i obavještavanje
dužnika
 Svjetski dan dječije knjige – 2. april (izrada edukativnog panoa)
 Sajam knjige – posjeta sajmu (saradnja sa Literarnom i Dramskom sekcijom)
Strana br. 60
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
 Svjetski dan knjige – 23. april (druženje malih knjižničara)
 lijepljenje knjiga i brisanje išaranih stranica (redovna aktivnost malih knjižničara i bibliotekarke)
 Nastavničko vijeće, tema stručnog usavršavanja: Biblioteka i bosanski jezik – čitanje i korištenje bibliotečke građe u
funkciji izgrađivanja kulture govora i pisanja; najčešće greške u svakodnevnoj praksi ( temu realizira bibliotekarka
škole)
Maj
 ažuriranje evidencije zaduženja knjižne građe na kraju školske godine, pravljenje spiskova zaduženja i obavještavanje
dužnika
 Svjetski dan pisanja pisama – najljepše pismo (aktivnost u čitaonici – mali knjižničari)
 Međunarodni dan muzeja (posjeta jednom od sarajevskih muzeja – saradnja sa Literarnom i Dramskom sekcijom)
 organiziranje vraćanja udžbeničke građe od 2. do 9. razreda (utvrđivanje termina za prijem udžbenika u saradnji sa
razrednicima)
 ažuriranje priprema za reviziju (inventuru) knjižne i ostale građe u biblioteci (prijedlog za otpis i ostali poslovi vezani za
reviziju)
 kolektivno i pojedinačno izdavanje lektire i druge bibliotečke građe učenicima, nastavnicima i ostalim korisnicima (stalni
zadatak- automatsko izdavanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte čitaoca)
 prijem vraćene bibliotečke građe (stalni zadatak – automatsko vraćanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte
čitaoca)
Juni
 prijem vraćene bibliotečke građe na kraju školske godine (lektira, knjige po slobodnom izboru učenika, atlasi, zbirke
zadataka, priručnici – automatsko vraćanje putem softvera, ali i putem karte knjige i karte čitaoca)
 vraćanje udžbenika u odjeljenjima od 2. do 9. razreda, na satu odjeljenske zajednice, prema unaprijed napravljenom
rasporedu ( prijem udžbenika, sortiranje i smještaj)
 prijem udžbenika, priručnika i didaktičkog materijala koji su zadužili nastavnici, stručni saradnici i ostali zaposlenici
 revizija (inventura) bibliotečkog fonda – komisija za reviziju ( rad komisije po utvrđenim bibliotečkim pravilima –
utvrđivanje broja monografskih, periodičnih i drugih publikacija koje postoje u biblioteci i onih koje nedostaju; prijedlog za
otpis po utvrđenim kriterijima)
Opisni dio Godišnjeg programa rada
Nabavka i obrada bibliotečke građe
Biblioteka posjeduje i nabavlja knjižnu građu /monografske i periodične publikacije/ i neknjižnu građu /folije, kasete, diskete, CD/,
uključujući stručnu pedagošku literaturu i pedagošku dokumentaciju.
Nabavka bibliotečke građe
Nabavka bibliotečke građe se vrši kupovinom, poklonom, zamjenom za izgubljenu knjigu, vlastitim izdanjima,
razmjenom i sl. Broj nabavljenih i obrađenih knjiga će ovisiti o finansijskim mogućnostima škole, kao i o broju doniranih i
poklonjenih naslova.
Obrada bibliotečke građe
- priprema publikacija za stručnu obradu /pregled ispravnosti, pečatanje,lijepljenje
naljepnica/
- inventarisanje bibliotečke građe
- signiranje bibliotečke građe
- klasifikacija po UDK sistemu /Univerzalna decimalna klasifikacija/
- tehnička obrada knjige
- dorada i prerada zatečenog knjižnog fonda
- kompletirati godišta i brojeve postojećih naslova časopisa /Didaktički putokazi, Naša škola i Prosvjetni list/
- uspostava i vođenje kartoteke evidencije periodike
- ažuriranje evidencije periodike.
Saradnja-interno
- Saradnja sa nastavnicima i stručnim saradnicima škole pri planiranju i neposrednom izvođenju odgojno-obrazovnog rada
- saradnja sa stručnim aktivima s ciljem pružanja stručne pomoći nastavnicima u realizaciji programskih zahtjeva rada sa
učenicima
- saradnja sa rukovodiocima istraživačkih timova u smislu pružanja informacija i iznalaženja adekvatne literature, a u okviru
programa stručnog usavršavanja nastavnika s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada
Strana br. 61
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
- saradnja sa menadžmentom škole pri planiranju nabavke neophodne bibliotečke građe
Saradnja - eksterno
- Saradnja sa drugim školskim bibliotekama na nivou Općine i Kantona s ciljem razmjene informacija i unapređenja rada
- saradnja sa bibliotekom Kulturno-sportskog centra Vogošća
- saradnja sa Bibliotekom grada Sarajeva kao matičnom bibliotekom i Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH
- saradnja sa izdavačkim kućama
- saradnja sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo
- sradnja sa Centrom za socijalni rad Općine Vogošća i Općine Centar
- saradnja sa drugim kulturnim institucijama, posebno pozorištima i muzejima
- saradnja sa roditeljima u segmentu izbora i korištenja knjiga s ciljem pružanja pomoći učenicima
Stručno usavršavanje
 prisustvo radionicama i prezenetacijama tema u okviru stručnog usavršavanja na sjednicama Nastavničkog vijeća škole,
odjeljenskih vijeća i stručnih aktiva
 učešće na seminarima i aktivima koje organiziraju Biblioteka grada Sarajeva, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,
kao i druge relevantne ustanove.
Ostali poslovi
 Permanentni rad na praćenju realizacije programskih zadataka Škole sa stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke u
realizaciji nastavnih i vannastavnih sadržaja.
 otpis knjižnog fonda (prema bibliotečkim pravilima)
 inoviranje Pravilnika o radu Biblioteke.
Modernizacija rada Biblioteke
S obzirom na to da je naša škola ušla u Pilot-projekat nabavke bibliotečkog softvera FACIT Biblioteka v.2.0 firme
Dokument Servis za automatsku obradu knjige (uključujući nabavku, obradu, pozajmicu, statistiku i druge bibliotečke
poslove), nastavlja se unos bibliotečke građe (za sada samo monografskih publikacija) i korisnika Biblioteke. Škola je prihvatila
i kupila ovaj softver koji je omogućio brže i efikasnije bibliotečko poslovanje. U Biblioteci se nastavlja automatska obrada
bibliotečke građe, kao i rad sa korisnicima, a obavljaju se i ostali poslovi koje ovaj program omogućava..
U drugoj fazi, ukoliko to škola bude u mogućnosti prihvatiti, planira se uvezivanje Biblioteke u on-line katalog ovog softvera,
što podrazumijeva pristup internetu, a time i kvalitetnije i brže pružanje informacija korisnicima.
Učenici imaju određene aktivnosti u čitaonici gdje imaju pristup časopisima za djecu, referentnoj građi, kao internetu. U
ovom prostoru nedostaju police za knjige, zatvoreni ormari, kao i stakleni ormari za izložbeni prostor. Uređenjem ovog prostora
obogatili bismo rad u čitaonici i učinili ga sadržajnijim, zanimljivijim i kreativnijim.
Strana br. 62
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.15. Organizovanje učenika
3.15.1. Vijeće učenika
Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju osnovnu školu, škola će pomoći da učenici osnuju Vijeće učenika, kao
udruženje svih učenika/učenica škole.
Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjavaju ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja osim odjeljenja prvih,
drugih i trećih razreda.
Razred
IV-1
član Vijeća učenika
Brkanić Medina
IV-2
Alibegović Ismail
IV-3
Alispahić Emrah
V-1
Hasanović Berina
V-2
Turković Hana
VI-1
Atović Amela
VI-2
Semić Ilma
VII-1
Bašić Emina
VII-2
Subašić Nejira
VIII-1
Halilović Musa
VIII-2
Karović Lejla
IX-1
Šuško Faris
IX-2
Kozić Nejla
Vijeće učenika bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova.
Funkcija Vijeća učenika/učenica je:
- promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,
- prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
- podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
- informiranje školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom
pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.
Plan i program rada Vijeće učenika donosi za svaku školsku godinu po izboru predsjednika.
O svim aktivnostima Vijeća učenika vode se uredni zapisi.
3.15.2. Konvencija o pravima djeteta
Dječija prava utvrđena u Konvenciji o pravima djeteta OUN, sastavni su dio ostvarivanja općih ljudskih prava i sloboda i bitan
elemenat izgradnje demokratskog društva. Obaveza je svih ( roditelja, djece i prosvjetnih radnika), upoznati , poštovati i
primjenjivati Konvenciju o pravima djeteta
U aktivnostima upoznavanja djece sa njihovim pravima ne smiju se zanemariti njihove dužnosti, obaveze i odgovornosti.
Prava i dužnosti su međusobno zavisna i nerazdvojna, jer suština pojma “dužnosti djeteta" sadržana su u pojmu "prava djeteta".
Cilj i zadatak u ovoj školskoj godini biće:
1. Upoznati učenike sa Konvencijom o pravima djeteta.
2. Pomoći djeci da nauče razlikovati pojmove želja i potreba
3. Razvijati svijest kod učenika da je prirodno da pored dužnosti postoje obaveze i odgovornosti prema pravima djeteta.
Strana br. 63
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.15.3. Udžbenici
U našoj školi se koriste udžbenici koji su na spisku od strane Ministarstva odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika,
radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole u školskoj 2012/13.godini.
Učenici prvih razreda (49 učenika) dobili su besplatno komplete udžbenika.
Ove školske godine u našoj školi je 17 učenika devetog razreda dobilo besplatno nove udžbenike. Kriteriji za dodjelu ovih
udžbenika bili su:
- učenici iz porodica u stanju socijalne potrebe
- učenici romske nacionalnosti
- učenici iz porodica u kojima se troje i više djece školuje
Isti kriteriji vrijedili su i za učenike ostalih razreda koji su dobili besplatno manji broj novih udžbenika, a veći broj korištenih
udžbenika iz školske biblioteke.
Učenici koji su dobili besplatno udžbenike obavezni su ih čuvati i na kraju školske godine vratiti u biblioteku škole.
Broj učenika koji su dobili besplatne
Razred
Broj besplatnih udžbenika
udžbenike
I
58
348
II
38
94
III
46
115
IV
37
163
V
39
323
VI
44
393
VII
34
378
VIII
38
335
IX
36
420
UKUPNO:
370
2.569
3.15.4. Prevoz
Pri dolasku u školu i odlasku iz nje učenici koji stanuju dalje od 2 km od škole koriste prevoz.
Javni gradski prevoz koristi 35 učenika i od škole dobijaju besplatne kupone, a 20-tak učenika koristi posebno organizovan
besplatan prevoz.
Strana br. 64
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.16. Saradnja sa roditeljima
Od uspješne saradnje porodice i škole, u mnogome ovisi ostvarenje onoga što se od škole očekuje. Odgoj i
obrazovanje mlade generacije i kulturno-prosvjetni uticaj u sredini uopšte imaju izuzetno značenje efekte u životu roditelja,
njihove djece pa i nastavnika. Roditelji imaju pravo i obavezu starati se o obrazovanju svoje djece.
U ostvarivanju svojih prava, roditelji ne mogu ograničiti prava svoje djece da imaju pristup i uživaju korist od
obrazovanja primjerenog njihovom uzrastu i sposobnostima.
Svaka aktivnost u školi, svaki problem, svako pitanje, svaki cilj bilo koje aktivnosti podrazumjeva i prisustvo roditelja.
Kad se i roditelj uključi djeca:
 imaju bolje ocjene i veću prolaznost,
 redovnije prisustvuju nastavi,
 imaju više motivacije i samopouzdanja,
 manje prihvataju poroke droge i alkohola.
Partnerski odnos roditelja i škole podrazumijeva dijete u centru svake njihove aktivnosti.
Moguće uloge roditelja u školi su:
- Roditelji kao kreatori politike škole
- Roditelji kao učitelji vlastite djece
- Roditelji kao posmatrači
- Roditelji kao izvor stalno zaposlenih
- Roditelji kao izvor volontera
- Roditelji kao povremeni volonteri
U ovoj godini planirano je uspostaviti različite vidove partnerskih odnosa sa roditeljima i dati još veći značaj angažmanu
roditelja u školskom radu.
Saradnja porodice i škole je jedan od najvažnijih segmenata u toku obaveznog osnovnog školovanja, a roditelji mogu biti
vrijedni i korisni partneri u odgojno-obrazovnom procesu.
Planirani programski sadržaji i aktivnosti su:
- Kroz obavezna četiri roditeljska sastanka i niz informativnih roditeljskih sastanaka informisaćemo roditelje o:
a) Na koji način Zakon definira ulogu roditelja
b) Upoznati roditelja sa njegovim dužnostima (na koji se način roditelji mogu uključiti u aktivnosti škole)
c) Upoznati roditelja sa prednostima njegovog učešća u partnerstvu sa školom (partnerstvo, konsultovanje, učešće...)
d) Međusobno upoznavanje roditelja i nastavnika o zdravlju, psihofizičkom i socijalnom razvoju učenika
e) Preduzimanje određenih aktivnosti na zaštiti zdravlja učenika – zdravstveni odgoj
f) Međusobno upoznavanje o rezultatima učenja i ponašanja učenika
g) Podizanje pedagoškog obrazovanja roditelja kroz tumačenje odgojne uloge porodice,
Sastanci mogu biti individualni i sa grupom roditelja gdje je uočen isti interes, problem ili potreba.
U školi se:
- Posebno organizuju odjeljenski sastanci prvih, šestih i osmih razreda koje realizuje tim razrednik – pedagog – direktor.
- Ažurno održava Oglasna ploča za roditelje i web stranica škole
- Štampa mjesečni “Iinformatora za roditelje”
- Uključuju roditelji kao pomoć u učionici (različitih profesija - odjeljenska zajednica) i van učionice (izleti, posjete)
- Saradnja Vijeća roditelja (predstavnika) i stručnih organa škole je na najvišem nivou jer je Predsjednik Školskog odbora
predstavnik roditelja škole
3.16.1. Raspored održavanja informativnih sastanaka sa roditeljima
Razred
Razrednik
Konsultacije Konsultacije
sa roditeljima sa roditeljima
sedmično
godišnje
časova
časova
A-raspored
Dan
(termin:od/do)
B-raspored
Dan
(termin:od/do)
I-1
Hedija Kešan
5
170
Po., Ut., Sr., Če.,Pe.
poslije nastave
Po., Ut., Sr., Če.,Pe.
poslije nastave
I-2
Sanela Bešlija
5
170
Po., Ut., Sr., Če.,Pe.
poslije nastave
Po., Ut., Sr., Če.,Pe.
poslije nastave
Strana br. 65
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Razred Razrednik
Konsultacije Konsultacije
sa roditeljima sa roditeljima
sedmično
godišnje
časova
časova
A-raspored
Dan
(termin:od/do)
B-raspored
Dan
(termin:od/do)
II-1
Sead Malkić
3
105
Po., Sr., Pe.
prije nastave
Po., Sr., Pe.
poslije nastave
II-2
Ifet Uzunović
3
105
Po., Sr., Pe.
poslije nastave
Po., Sr., Pe.
poslije nastave
III-1
Džemila Jaganjac
2
70
Sr.
17,00
Sr.
17,00
III-2
Halida Šejto
2
70
Sr., Pe.
poslije nastave
Sr., Pe.
poslije nastave
IV-1
Nermin Blažević
1
35
Če.
poslije nastave
Pe.
16,00-17,00
IV-2
Šefika Mirvić
1
35
Ut.
11,35-12,20
Ut.
17,00-18,00
IV-3
Azemina PitićMalkić
1
35
Pe.
12,30-13,15
Sr.
16,00-17,00
V-1
Elmira Mekić
1
35
Ut.
17,40
Ut.
17,40
V-2
Nermina Hajder
1
35
Sr.
17,00-18,00
Ut.
poslije nastave
VI-1
Emina Zukić
0,5
17
Po.
17,45-18,30
VI-2
Mirzeta Tabak
0,5
17
Če.
17,45-18,30
VII-1 Amir Saletović
0,5
17
VII-2 Anisa Sivac
0,5
17
VIII-1 Kasim Brković
0,5
17
VIII-2 Senada Torlak
0,5
17
IX-1
Samira Šljivić
0,5
17
Ut.
17,45-18,30
IX-2
Emir Garagić
0,5
17
Po.
18,00-18,45
UKUPNO:
29
1001
Ut.
17,30
Sr.
17,45-18,30
Ut.
17,00-17,45
Po.
18,00-18,45
Strana br. 66
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.16.2. Plan i program roditeljskih sastanaka
Jedna od bitnih aktivnosti škole u toku školske godine jeste saradnja s roditeljima koja se planira kontinuirano s ciljem
da svi roditelji učenika budu obuhvaćeni . Teme se biraju prema interesima i potrebama kako škole tako i roditelja vodeći računa
da način komunikacije je interaktivan i prilagođen motivima roditelja.
Prijedlog tema :
a) Poteškoće u učenju i kako ih prevazići
b) Uspostavljanje povjerenja
c) Dobra komunikacija – ključ uspjeha
d) Imaju svoja prava ali i obaveze
e) Šta nasilje jeste , a šta nije
f) Slobodno vrijeme i izlasci
g) Treba li djete kažnjavati ili ne
h) O izboru društva i prijatelja – o čemu voditi računa.
i) Učenje i slobodno vrijeme
j) Razvijanje ekološke svijesti , zajednički interes
k) Najbitnija je bezbjednost mog djeteta
l) Kako riješiti konflike mirnim putem
m) Prihvatanje uspjeha i neuspjeha
n) Strah od škole
o) Roditelji i slobodno vrijeme
p) Naučimo ih životu bez predrasuda
q) Solidarnost među vršnjacima itd.
Navedene teme odnosno neke od njih možete realizovati timski u saradnji sa drugim razrednicima uz stručnu pomoć pedagoga
škole.
3.16.3. Vijeće roditelja
Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece učestvovati u odlučivanju o pitanjima zanačajnim za rad škole i
funkcioniranje obrazovnog sistema uopće. U tom smislu u školi se formira Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu,
a čine ga po jedan roditelj učenika predstavnik svakog odjeljanja. Članove predstavnike roditelja u Vijeću biraju roditelji na
roditeljskom sastanku.
Razred
I-1
Članovi Vijeća roditelja
Ramić Midhat
I-2
Mizdrak Aida
II-1
Kajmović Mersiha
II-2
Coho Esad
III-1
Karić Aida
III-2
Fazlić Emza
IV-1
Kapo Mirsada
IV-2
Hasanović Elvedin
IV-3
Dizdarević Senadin
V-1
Kurtalić Amila
V-2
Imamović Aida
Strana br. 67
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Razred
Članovi Vijeća roditelja
VI-1
Saračević Fatima
VI-2
Sipović Redžida
VII-1
Hasanović Edi
VII-2
Ćulumarević Mirela
VIII-1
Bešlija Sefir
VIII-2
Sladić Amira
IX-1
Peljto Ševala
IX-2
Tucaković Asim
Na prvom konstituirajućem sastanku roditelja bira se predsjednik, zamjenik predsjednika i zapisnićar vijeća roditelja.
Vijeće roditelja na svom narednom sastanku utvrđuje Program i plan aktivnosti.
Opće aktivnosti i osnovni programski zadaci Vijeća roditelja su:
 Preduzimanje potrebnih mjera i akcija s ciljem stvaranja optimalnih uslova rada u školi.
 Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.
 Predlaganje člana za Školski odbor škole iz reda roditelja.
 Angažovanje što većeg broja roditelja u rješavanju pojedinih pitanja efikasnijeg odgojno-obrazovnog rada sa
učenicima.
 Organizovanje kontakata sa predstavnicima društveneo-političkih organizacija u odgojno-obrazovnim institucijama s
ciljem obezbjeđenja njihove pomoći u rješavanju pojedinih problema.
 Organizovanje uspješnijeg povezivanja škole sa društvenom sredinom.
 Organizovanje opštih i odjeljenskih roditeljskih sastanaka
 Obilježavanje Dana roditelja.
 Pomoć roditelja u učionici i van učionice.
 Aktivnosti upozoravanja na opasnosti od mina, drugih ubojnih srddstava i vatrenog oružja.
Škola će nastojati uključiti roditelje u realizaciju nekih programskih sadržaja, kao i u obezbjeđivanje uvjeta za uspješniji rad
škole, i to:

U redovnoj nastavi, za one sadržaje koji zahtijevaju posebnu stručnost,

U vannastavnim i slobodnim aktivnostima

U realizaciji programa profesionalne orijentacije, posjeta, izleta, ekskurzija

U rješavanju socijalnih i zdravstvenih problema učenika

U organizovanju slobodnog vremena učenika

U upravljanju školom

U akciji uređenja školskih objekata, sportskih i rekreativnih terena i sl.
Strana br. 68
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.17. Saradnja sa lokalnom zajednicom
Oduvijek su postojali obostrano izraženi interesi društvene sredine da prati sve segmente odgojno-obrazovnog rada
škole i da se aktivno uključi u život društevene sredine. Ciljevi i zadaci odgoja i obrazovanja proizilaze iz osnovnih ciljeva i
vrijednosti društva. Integracija škole u društvenu sredinu omogućuje se njenim širokim i aktivnim uključivanjem u saradnju sa
institucijama i društveno-političkom zajednicom (radne organizacije, društvene organizacije, kulturne organizacije, sportske
organizacije, udruženja građana, mjesne zajednice, opštine i Kantona). Škola nastoji da maksimalno koristi uvjete koje pruža
društvena sredina, čime se postiže povezivanje teorije i prakse, tj. nastave i života.
Integracija društvene sredine u život i rad škole omogućena je uključivanjem predstavnika društvene zajednice u
odlučivanje o društvenim i materijalnim uvjetima rada škole i o toku nastavnog procesa odgoja i obrazovanja uopšte. Pored
toga, škola je široko otvorena za društvene aktivnosti djece i omladine u slobodnom vremenu. Ona je centar kulturnih, sportskih i
opšte društvenih zbivanja lokalne zajednice.
Društvena zajednica je bitan faktor saradnje sa školom. Njena pomoć je višestruka, počevši od materijalne, preko
društvene i kadrovske. I druge institucije također mogu naći svoje polje suradnje sa odgojnom ustanovom, prije svega srodne
ustanove i one koje se bave unapređenjem odgoja i obrazovanja.
Škola kao institucija od posebnog društvenog značaja i interesa, direktno je upućena na tijesnu sardnju sa Mjesnom
zajednicom i Općinom na čijem području djeluje. Škola će stoga nastojati da se aktivno uključi u rad istih i svojim sudjelovanjem
doprinese što uspješnojoj saradnji na svim nivoima.
Biti prisutan i dati svoj doprinos u realizaciji aktivnosti organa na lokalnom nivou, kao i njihovo učešće u životu i radu
škole stalni je zadatak pri ostvarivanju što bolje saradnje. U tom smislu učenici škole će aktivno sudjelovati u kulturnim
manifestacijama mjesnih zajednica i Općine. Učenici će se pripremati i za ostale eventualne akcije od značaa za život lokalne
zajednice.
Posebne vidove pomoći za realizaciju završetka dogradnje i opremanja školskog objekta očekujemo od općine
Vogošća na čijem prostoru škola egzistira, i općine Centar sa čijeg je područja jedna trećina učenika u našoj školi.
Strana br. 69
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
3.18. Plan i program prevencije maloljetničke delikvencije
AKTIVNOST 1.
nastava
Godišnjim planom i programom
Odjeljenske zajednice planirati
nastavne jedinke kojima je cilj
podučavanje učenika kako da
prepoznaju i mirnim putem riješe
konflikte u grup i odjeljenju.Učenike
upoznati sa specifičnostima razvoja ,
pratiti njihove potrebe i interese.
Upoznati ih sa najčešćim
problemima i oblicima
neprilagodljivog ponašanja učenika
Učenici od I – IX razreda i
grupe učenika koji imaju
poteškoće u prilagođavanju i
ponašanju.
NAPOMENA: Pošto u prve tri
godine nema OZ učitelji bi
trebali da učenike kroz
svakodnevne aktivnosti koje
su planirane u nastavi
odgojno usmeravaju i
razvijaju.
AKTIVN. 2.
Radionice,okrugli sto,
tribine.
Cilj ove grupe aktivnosti jeste da
učenike poduči i pripremi na
nenasilno rješavanje konflikta,
ishodišta u konfliktu kao i prihvatanje
drugačijeg i različitog.
Nastavničko vijeće,Vijeće
roditelja i Viječe učenika.
Kontinuirano
Promovisanje pozitivnih vrijednosti u
kreiranju životnog stila učenika u
interesu stvaranja pozitivne
klime.Aktivnosti će se promovirati
kroz sekcije koje tome mogu da
odgovore i časove OZ.
Nastavnici i učenici članovi
sekcija
Kontinuirano
Edukacija roditelja u cilju jačanja
roditeljskih kompetencija roditeljski
sastanci, radionice, predavanja,
okrugli stolovi i sl.
Roditeljski i informativni
sastanci.Grupni , individualni i
savjetodavni rad s roditeljima.
Učitelji,razredne
stariješine,pedagog
škole,direktor škole.
Kontinuirano
Rad Vijeća roditelja i Vijeća učenika
Članovi vijeća
Koordinator direktor
škole za Vijeće
roditelja.Pedagog
škole za Vijeće
učenika.
Kontinuirano
Saradnja sa PPZ, nevladinim
sektorom,Cenrom za socijalni rad i
MUP KS, Dom zdravlja
Učenici i roditelji kojima je
potrebna podrška
Direktor škole,pedagog
škole ,razredne
stariješine.
Kontinuirano
Razrednici, nastavnici i
pedagog škole.
Kontinuirano
AKTIVNOST
1.1-8
AKTIVNOST 6. AKTIVNOST 5.
1.1-7
vijeća
Ciljana grupa
AKTIVNOST 3.
Vannastavne aktivnosti
Vremenski
okvir
Sadržaj aktivnosti
AKTIVNOST 4.
roditelji
Nosioci aktivnosti –
tim
koordinator
R.b.
Uspstavljanje saradnje sa kulturnim
institucijama i medijima
Direktor škole.
Učitelji, razredne
stariješine i pedagog
škole.
Kontinuirano
Strana br. 70
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
TABELE
UZ IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ŠKOLE
za školsku 2013/14. godinu
Strana br. 71
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
PREGLED OPŠTEG USPJEHA REDOVNIH UČENIKA PO ODJELJENJIMA NA KRAJU ŠKOLSKE 2013/2014.GODINE
Broj učenika prema uspjehu
odlični
broj
1 11 16 27
2 13 14 27
1
9
14 23 18
2 13 13 26 18
1 10
9
19 18
2
8
12 20 17
3
7
13 20 11
1 13 10 23 15
2
9
11 20 13
1 16 11 27 17
2 10 16 26 17
1 10 18 28 12
2 10 14 24 11
1 14 10 24
9
2 12 12 24 12
1 15 10 25
9
2 15 10 25
7
1
7
11 18
8
2
8
12 20
7
3
6
11 17 10
2 24 30 54
18 192 217 409 229
20 216 247 463
vrlo dobri
dobri
dovoljni
svega
Broj učenika sa nedovoljnim ocjenama
1
2
3 i više
svega
nedovoljna nedovoljne nedovoljnih
broj % broj % broj % broj %
%
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
78,26
69,23
94,74
85,00
55,00
65,22
65,00
62,96
65,38
42,86
45,83
37,50
50,00
36,00
28,00
44,44
35,00
58,82
5
6
0
2
7
6
7
8
8
10
11
8
11
12
11
10
10
5
21,74
23,08
0,00
10,00
35,00
26,09
35,00
29,63
30,77
35,71
45,83
33,33
45,83
48,00
44,00
55,56
50,00
29,41
0
1
0
1
2
2
0
2
1
5
2
6
0
4
7
0
3
2
0,00
3,85
0,00
5,00
10,00
8,70
0,00
7,41
3,85
17,86
8,33
25,00
0,00
16,00
28,00
0,00
15,00
11,76
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
5,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
25
19
20
20
23
20
27
26
27
24
24
23
25
25
18
20
17
100,00
96,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,43
100,00
100,00
95,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,99 137 33,50
38
9,29
2
0,49 406
99,27
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
Strana br. 72
Neocjenjeni
srednja
ocjena
I
I
II
II
III
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
IX
opis. oc. (I)
broj. oc.(II - IX)
ukupno (I-IX)
svega
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ženski
RAZRED
Broj učenika
muški
R.br.
odjeljenje
Tabela 1
broj
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0,00
3,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
0,00
0,00
4,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,78
4,68
4,84
4,80
4,45
4,57
4,65
4,56
4,62
4,26
4,38
4,04
4,52
4,20
4,00
4,44
4,20
4,47
0,00
3
0,73
4,46
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
PREGLED OPŠTEG USPJEHA UČENIKA PO RAZREDIMA NA KRAJU ŠKOLSKE 2013/2014.GODINE
UKUPNO: I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
RAZRED
RAZRED
RAZRED
RAZRED
RAZRED
RAZRED
RAZRED
RAZRED
UKUPNO: II-IX
SVEGA: I-IX
svega
RAZRED
ženski
I
muški
RAZRED
24
30
54
24
30
54
22
25
22
26
20
26
30
21
27
34
21
27
32
22
20
34
49
59
43
53
52
48
50
55
Broj učenika prema uspjehu
odlični
vrlo dobri
dobri
dovoljni
svega
Broj učenika sa nedovoljnim ocjenama
1
2
3 i više
svega
nedovoljna nedovoljne nedovoljnih
broj % broj % broj % broj %
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
36
46
28
34
23
21
16
25
73,47
77,97
65,12
64,15
44,23
43,75
32,00
45,45
11
9
13
16
21
19
23
25
22,45
15,25
30,23
30,19
40,38
39,58
46,00
45,45
1
3
2
3
7
6
11
5
2,04
5,08
4,65
5,66
13,46
12,50
22,00
9,09
0
1
0
0
0
1
0
0
0,00
1,69
0,00
0,00
0,00
2,08
0,00
0,00
48
59
43
53
51
47
50
55
97,96
100,00
100,00
100,00
98,08
97,92
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
192 217 409 229
55,99
137
33,50
38
9,29
2
0,49
406
99,27
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
216 247 463
Strana br. 73
Neocjenjeni
srednja
ocjena
Tabela 2
Broj učenika
broj
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0
0
0
1
1
0
0
2,04
0,00
0,00
0,00
1,92
2,08
0,00
0,00
4,73
4,69
4,60
4,58
4,31
4,28
4,10
4,36
0,00
3
0,73
4,46
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
PREGLED USPJEHA UČENIKA U VLADANJU NA KRAJU ŠKOLSKE 2013/2014.GODINE
Tabela 3
Broj
%
Broj
%
Svega
%
Neopravdani
Broj
Loše
Zadovoljava
Opravdani
%
Dobro
Zakašnjavanje
Vrlodobro
Odsustvo bez
razloga
Primjerno
Broj
izost. po
učeniku
Odobrenje škole
I
UKUPNO:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
UKUPNO
II-IX
SVEGA:
I-IX
Broj
učenika
Broj izostanaka po
strukturi
Bolest
Razred
Broj izostanaka po
razlozima
Odgojno-disciplinske mjere
Pohvaljeni
OCJENE IZ VLADANJA
21
793
0
0
0
793
0
793
14,69
21
793
0
0
0
793
0
793
14,69
0
0
0
0
0
0
0
0
26
26
16
16
7
6
6
11
1.386
1.256
1.875
2.800
2.114
1.980
2.086
3.002
0
1
8
2
41
5
90
60
1.388
1.279
1.883
2.800
2.234
2.093
2.517
3.471
334
26
30
2
527
1.066
300
85
1.722
1.305
1.913
2.802
2.761
3.159
2.817
3.556
35,14
22,12
44,49
52,87
53,10
65,81
56,34
64,65
2
0
114 16499 1166 2152 218 17665 2370 20035 48,99
2
0
135 17292 1166 2152 218 18458 2370 20828 44,98
Neocjenjeno Ukor Ukor Ukor Ukor Iskljurazre- odje. direk- nast. čenje iz
dnika vijeća tora vijeća škole
Broj %
54
Broj
%
Broj
54 100,00
54
54 100,00
49
59
43
53
52
48
50
55
48 97,96
59 100,00
42 97,67
53 100,00
50 96,15
42 87,50
39 78,00
55 100,00
0
0
1
0
1
0
7
0
0,00
0,00
2,33
0,00
1,92
0,00
14,00
0,00
0
0
0
0
0
2
2
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,17
4,00
0,00
0
0
0
0
0
2
1
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,17
2,00
0,00
0
0
0
0
0
1
1
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,08
2,00
0,00
1
0
0
0
1
1
0
0
2,04
0,00
0,00
0,00
1,92
2,08
0,00
0,00
0
0
1
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
409
388 94,87
9
2,20
4
0,98
3
0,73
2
0,49
3
0,73
9
4
3
463
442 95,46
9
1,94
4
0,86
3
0,65
2
0,43
3
0,65
9
4
3
Strana br. 74
2
334
23
25
8
22
0
0
120 486
113 1.061
431 210
469 25
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
PREGLED VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Tabela 4
USPJEH REZULTATI PO NIVOIMA TAKMIČENJA
Federalna takmičenja
Republička takmičenja
Kantonalna takmičenja
Međunarodna takmičenja
Broj sekc,
Broj
klub, trib,
učenika I mjesto II mesto III mjesto Ostale I mjesto II mesto III mjesto Ostale I mjesto II mesto III mjesto Ostale I mjesto II mesto III mjesto Ostale
udruženja
sreb.
bron.
sreb.
bron.
sreb.
bron.
sreb.
bron.
zlat. med.
nagrade zlat. med.
nagrade zlat. med.
nagrade zlat. med.
nagrade
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
med.
SEKCIJE
KLUBOVI
TRIBINE
UDRUŽENJA
24
323
Strana br. 75
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
TABELE
UZ GODIŠNJI PROGRAM RADA ŠKOLE
za školsku 2014/15. godinu
Strana br. 76
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
OSNOVNI PODACI O PROSTORU I OPREMI U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI
PREGLED PROSTORA
PROSTOR
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II
1.
2.
III
1.
2.
Vlastiti zatvoreni prostor
od toga:
učionice
kabineti
laboratorije
radionice
sale za fizičko vaspitanje
biblioteke
čitaonice
„produženi boravak“
ostali prostor
Vlastiti otvoreni prostor
od toga:
sportska igrališta
dvorišta
Iznajmljeni prostor
Broj
prost
orija
Povr
šina m²
Tabela 5
NAPOMENA – navesti kratak opis funkcionalnosti prostora
prema njegovoj namjeni
4.125
7
8
460
589
1
1
1
1
1
94
645
26
45
225
2.266
2.225
1
2.225
PREGLED NAMJEŠTAJA I OPŠTIH NASTAVNIH SREDSTAVA
NASTAVNO SREDSTVO
ObaveŠkola
PROPISANO PEDAGOŠKIM
zni miniposjeSTANDARDIMA
mum*
duje
1
Školske klupe
224
2
Školske stolice
448
3
Školske table
17
4
Grafoskop
3
8
5
Magnetofon
2
6
Epidijaskop
2
1
7
Gramofon stereo
2
8
Kasetofon stereo
2
6
9
TV prijemnik kolor
2
3
10
Videorekorder
2
2
11
Računari
6
45
12
Školska TV
1
13
Fonolaboratorija
1
14
Laboratorij za hemiju
1
15
Laboratorij za fiziku
1
16
Laboratorij za biologiju
1
17
Aparat za umnožavanje
1
2
18
Multimedijalni projektor
12
Tabela 6
NAPOMENA – navesti kratak opis funkcionalnosti opreme
prema njegovoj namjeni
 Obavezni minimum namještaja i opštih nastavnih sredstava propisanih pedagoškim standardima za školu sa minimalnim
brojem odjeljenja.
Strana br. 77
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
KRATAK OPIS STANJA OBJEKTA I OPREME
OBJEKAT:
Na novom dijelu izgrađenog objekta škole neophodno je završiti planirane radove i to:
- završiti radove na kotlovnici (bojler za sanitarnu vodu)
Na starom dijelu objekta škole neophodno je:
- zamijeniti DLV podne obloge u 4 učionice i radionici za TO
- zamijeniti prozore u 3 učionice i radionici za TO
- adaptirati pomoćni objekat (radionica domara i skladište) i obnoviti opremu protupožarne zaštite
- izraditi projektnu dokumentaciju za adaptaciju starog dijela zgrade - nadogradnja uz utopljavanje
Orjentacioni iznos potrebnih sredstava za sanaciju stanja: 100.000,00 KM
NAMJEŠTAJ I OPREMA:
U ovoj školskoj godini trebalo bi:
- zamijeniti stari namještaj u 2 učionice, kabinetu za informatiku i čitaonici
- zamijeniti namještaj i opremiti radionicu za TO
- nabaviti police za biblioteku i arhivu škole
- nabaviti namještaj za 6 predkabineta, prostoriju za tehničko osoblje i 3 skladišta
- nabaviti sklopive tribine u fiskulturnoj sali (3 reda dužine 20m)
- nabaviti opremu za produženi bravak
Orjentacioni iznos potrebnih sredstava: 100.000,00 KM
Strana br. 78
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
SEDMIČNI PREGLED BROJA ČASOVA PO RAZREDIMA I PREDMETIMA
Red
br.
PREDMET OBLAST
1 Razredna nastava
2
Tabela 7
Broj zaposlenih
BROJ ČASOVA
nastavnika
Potreban
stalni radni spoljni
broj
uku
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
odnos saradnici
pno nastavni
razred razred razred razred razred razred razred razred razred
ka
nestruč
stručni
stručni nestruč
ni
2
2
2
3
2
2
2
2
2
19
28
32
32
51
28
Bosanski jezik i
književnost
3 Matematika
4 Engleski jezik
4
9
6
5 Njemački jezik
*
*
*
*
171
11,00
11
10
8
8
8
34
1,89
2
8
8
8
8
32
1,68
2
4
4
4
4
35
1,84
2
4
4
4
4
16
0,84
1
6 Likovna kultura
2
2
2
2
2
10
0,48
1
7 Muzička kultura
2
2
2
2
2
10
0,48
1
8 Historija
2
4
2
4
12
0,57
2
9 Geografija
4
4
2
2
12
0,57
2
10 Biologija
2
4
2
4
12
0,60
1
4
4
8
0,42
0,5
2
4
4
10
0,53
1
4
4
4
4
16
0,80
1
4
4
8
4
24
1,14
2
4
4
4
4
16
0,76
1
2
2
0,10
1
2
0,10
0,5
11 Hemija
12 Fizika
13 Informatika
Osnovi the./The.
kultura
Tjelesni i
15
zdravstveni od.
14
4
16 Građ. obraz.
17 Kultura življenja
18 Vjeronauka
Društvo/Kultura/Re
ligija
Zdravi životni
20
stilovi
Pedagoški
21
standardi
2
2
2
2
3
2
19
22 Sindikat
UKUPNO:
1
2
2
2
2
19
0,90
1
1
1
1
1
4
0,19
0
1
1
1
1
5
0,24
0
3
0,14
0
4
0,19
0
25,46
33
Napomena: U rubriku razredna nastava upisati ukupan broj časova koje drži nastavnik razredne nastave, a u rubrike broj časova po predmetima
upisati samo one časove koji nisu evidentirani u okviru razredne nastave
Strana br. 79
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
RADNICI ŠKOLE ZAPOSLENI NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME - EVIDENTNI LIST
PROFESORI-NASTAVNICI
Tabela 8
R.
br.
IME I PREZIME
PROFESORANASTAVNIKA
Završen fakultetakademija-škola
1.
Elvira Roka
Pedagoška akademija
2.
Emina Zukić
Pedagoška akademija
3.
Samira Šljivić
4.
Senada Torlak
5.
Dženana Jamaković
6.
Elvira Bašić
7.
Hajra Ćorović
8.
Dževad Džafić
9.
Cvrk Mirsad
10.
Belma Spahić
11.
Kasim Brković
12.
Midhat Mujkanović
13.
Mirzeta Tabak
14.
Džemal Mujanović
15.
Mevlida Topal
* N –neodređeno vrijeme
Fakultet humanist.
nauka
Fakultet humanist.
nauka
Filozofski
fakultet
Filozofski
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Fakultet političkih
nauka
Filozofski
fakultet
Islamski teološki
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Prirodno matematički
fakultet
Broj
godina
staža
01.09.
2014.
Stepen
stručne
spreme
Sedmični
br. časova
nastave
Radni
odnos
N*-O*
Stručni
ispit DANE
Nacional- nost
10
VI
16
O
DA
Bošnjak
Mentor
14
VII
18
N
DA
Bošnjak
Mentor
Engleski jezik
15
VII
19
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
Engleski jezik
20
VII
16
N
DA
Bošnjak
Mentor
Njemački jezik
8
VII
16
O
DA
Bošnjak
Historija
4
VII
2
N
DA
Bošnjak
5
VII
3
N
DA
Bošnjak
16 (vs7)
VII
11
N
DA
Bošnjak
15
(vs8)
VII
2
N
DA
Bošnjak
6
VII
10
N
DA
Bošnjak
Vjeronauka
14
(vs 3)
VII
19
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
Matematika i
Informatika
11
VII
20
N
DA
Bošnjak
Mentor
Matematika
21
VII
20
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
Fizika
8
VI
10
N
DA
Bošnjak
Biologija
21
VII
12
N
DA
Bošnjak
Predmet koji
predaje
Bosanski jezik i
knjiž.
Bosanski jezik i
knjiž.
Geografija,
D/K/R
Geografija,
D/K/R
Građansko
obrazovanje
Historija
O – određeno vrijeme
Strana br. 80
Radi u drugoj školiustanovi (Navesti naziv
i broj časova) Bolovanje (navesti
razlog)
OŠ “Edhem Mulabdić”
(19 časova)
OŠ “Vrhbosna”
(17 časova)
OŠ “S.Krančević”
( 11 časova)
ŠMZ (10 časova)
I.Samokovlija (8 č.)
“Mašinska tehnička
škola” (10 časova)
“Izet Šabić” Hotonj
(9 časova)
OŠ "M.Prnjavorac"
(7 časova)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
Mentor
Mentor
Mentor
Mentor
Savjetnik
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
Broj
godina
staža
01.09.
2014.
Stepen
stručne
spreme
Sedmični br.
časova
nastave
Radni
odnos
N*-O*
Stručni
ispit DANE
13
VII
12
N
VII
21
VII
Nacional- nost
Radi u drugoj školiustanovi (Navesti naziv i
broj časova) - Bolovanje
(navesti razlog)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
DA
Bošnjak
“M.Mustafa Bašeskija”
(7 časova)
Savjetnik
N
DA
Bošnjak
4
O
DA
Bošnjak
VII
10
N
DA
Bošnjak
26
VII
10
N
DA
Bošnjak
23
(vs 7)
VII
18
N
DA
Bošnjak
Matematika
8
VII
8
O
DA
Bošnjak
Pedagoška akademija
Razredna nastava
15
VI
14
N
DA
Bošnjak
Mentor
Sanela Bešlija
Pedagoška akademija
Razredna nastava
11
VII
14
N
DA
Bošnjak
Mentor
25.
Sead Malkić
Pedagoška akademija
Razredna nastava
31
VI
17
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
26.
Ifet Uzunović
Pedagoška akademija
Razredna nastava
32
( vs 4)
VI
17
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
27.
Džemila Jaganjac
Pedagoška akademija
Razredna nastava
21
VII
17
N
DA
Bošnjak
Mentor
28.
Halida Šejto
Pedagoška akademija
Razredna nastava
11
VI
17
N
DA
Bošnjak
Mentor
29.
Nermin Blažević
Pedagoška akademija
Razredna nastava
16
( vs 5)
VII
17
N
DA
Bošnjak
Mentor
30.
Šefika Mirvić
Pedagoška akademija
Razredna nastava
27
VII
17
N
DA
Bošnjak
Mentor
31.
Azemina Pitić Malkić
Pedagoška akademija
Razredna nastava
13
VI
17
O
DA
Bošnjak
R.
br.
IME I PREZIME
PROFESORANASTAVNIKA
Završen fakultetakademija-škola
Predmet koji
predaje
16.
Anisa Sivac
Pedagoška akademija
Hemija, Kultura
življenja, D/K/R
17.
Amir Saletović
Pedagoška akademija
Tehnička kultura
18.
Dženan Šejto
19.
Erol Islamović
20.
Almer Begić
Muzička akademija
Muzička kultura
21.
Emir Garagić
Pedagoška akademija
Tjelesni i zdrav.
odgoj, Z/Ž/S
22.
Mihada Rustempašić
Prirodno-matematički
fakultet
23.
Hedija Kešan
24.
* N –neodređeno vrijeme
Mašinski
fakultet
Akademija likovnih
umjetnosti
Osnovi tehnike
Likovna kultura
15
(vs 8)
9
(vs 7)
9
(vs 7)
O – određeno vrijeme
Strana br. 81
Savjetnik
OŠ “Umihana Čuvidina”
(16 časova)
Prva OŠ Ilidža
( 8 časova)
OŠ "Hasan Kikić"
(8 časova)
Mentor
Mentor
Savjetnik
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
R.
br.
IME I PREZIME
PROFESORANASTAVNIKA
32.
Elmira Mekić
33.
Nermina Hajder
* N –neodređeno vrijeme
Završen fakultetakademija-škola
Pedagoška
akademija
Pedagoška
akademija
Broj
godina
staža
01.09.
2014.
Stepen
stručne
spreme
Sedmični br.
časova
nastave
Radni
odnos
N*-O*
Stručni
ispit DANE
Nacional- nost
Razredna nastava
17
VII
14
N
DA
Bošnjak
Savjetnik
Razredna nastava
17
VII
14
N
DA
Bošnjak
Mentor
Predmet koji
predaje
O – određeno vrijeme
Strana br. 82
Radi u drugoj školiustanovi (Navesti naziv i
broj časova) - Bolovanje
(navesti razlog)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
OSTALI RADNICI
R.
br.
Tabela 9
Završen fakultetakademija-škola
Poslovi koje
radnik obavlja
1.
2.
3.
4.
Rukovodni radnici i
saradnici u nastavi
Zijad Omerbegović
Samra Feriz
Refija Burgić
Fatima Makić
Mašinski fakultet
Filozofski fakult.
Ped. akademija
Ped. akademija
Direktor
Pedagog
Bibliotekar
Sekretar
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ostali radnici
Šefika Kožo
Elvedin Huseinović
Sifet Husejnović
Ešef Hodžić
Enver Bogilović
Bektić Nasira
Vasva Čavčić
Enisa Lilić
Sabiha Malkić
Šemsa Grabovica
Almedina Hasović
Ekonomska škola
Maš. tehnička šk.
ŠUP
OŠ
ŠUP
ŠUP
OŠ
OŠ
Ekonomska škola
ŠUP
ŠUP
Ref.za pl.i an
Ložać
Domar
Noćni čuvar
Noćni čuvar
Higijeničarka
Higijeničarka
Higijeničarka
Higijeničarka
Higijeničarka
Higijen./Serv.
A
IME I PREZIME RADNIKA
* N –neodređeno vrijeme
Broj
godina
staža
01.09.
2014.
Stepen
stručne
spreme
Sedmični
broj sati
Radni
odnos
N*-O*
Stručni
ispit DANE
Nacional- nost
26
15
34
20
VII
VII
VI
VI
40
40
40
40
O
N
N
N
DA
DA
DA
DA
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Mentor
Viši.str.sar
Str.sa.sav.
Viši.str.sar
35
3
38 (vs 8)
33 (vs 8)
36 (vs 8)
4
17
17
11
12
7
IV
IV
III
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
N
O
N
N
N
O
N
N
N
N
N
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Bošnjak
Viši kons.
III
III
IV
III
III
O – određeno vrijeme
Strana br. 83
Radi u drugoj školiustanovi (Navesti naziv
i broj časova) Bolovanje (navesti
razlog)
Zvanje
stečeno
napredovanjem
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
PROFESORI-NASTAVNICI-RADNICI IZ DRUGIH OSNOVNIH ILI SREDNJIH ŠKOLA
IME I PREZIME
R. br. PROFESORANASTAVNIKA-RADNIKA
1.
Završen fakultetakademija-škola
Predmet koji
predaje
Bosanski jezik I
književnost
Elvira Roka
Broj godina
staža
01.09.2014
Stepen
stručne
spreme
10
VI
Sedmični br. Radni
Stručni ispit
časova
odnos N*DA-NE
nastave
O*
16
O
DA
Nacionalnost
Matična škola (navesti
naziv i broj časova)
Bošnjak
“Grbavica I”
( 0 časova)
Tabela 10
Zvanje
stečeno
napredovanjem
Mentor
Tabela 11
PROFESORI-NASTAVNICI-RADNICI SPOLJNI SARADNICI
IME I PREZIME
Završen fakultetPredmet koji
R. br. PROFESORAakademija-škola
predaje
NASTAVNIKA-RADNIK
* N –neodređeno vrijeme
Broj godina
staža
01.09.2014
Stepen
stručne
spreme
Sedmični br. Radni
Stručni ispit
časova
odnos N*DA-NE
nastave
O*
O – određeno vrijeme
Strana br. 84
Nacionalnost
Ustanova u kojoj je stalno zaposlen (u
slučaju da je radnik nezaposlen upisati
nezaposlen, penzioner i sl.)
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
RASPORED POSLOVA NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI
Tabela 12
OSTALI OBLICI NEPOSREDNOG
VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
Priprema 50%
Razredništvo
Sekcije
Dopunska
nastava
Dodatna nastava
Fakultativna
nastava
Ostalo
Priprema 50%
Σ2
Stručno
usavršavanje
Rad u sruč.
organima
Saradnja sa
roditeljima
Rad na ped.
Dokument.
Dežurstvo
Ostali poslovi
Poslovi po
nalogu dir.
Σ3
Emina
Zukić
Elvira
2.
Roka
Samira
3.
Šljivić
Senada
4.
Torlak
Dženana
5.
Jamaković
Hajra
6.
Ćorović
Dževad
7.
Džafić
Cvrk
8.
Mirsad
Belma
9.
Spahić
Elvira
10.
Bašić
Midhat
11.
Mujkanović
Mihada
12.
Rustempašić
Mirzeta
13.
Tabak
Kasim
14.
Brković
18
3,00
10,50
31,50
1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,50
4,50
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,00
4,00
40,00
16
3,00
9,50
28,50
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,50
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,50
32,50
Engleski jezik
19
2,00
10,50
31,50
1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,50
4,50
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,00
0,50
4,00
40,00
Engleski jezik
16
2,00
9,00
27,00
1,00
0,00
0,50
0,50
2,00
0,00
2,00
6,00
1,00
1,50
0,50
0,50
2,00
0,50
1,00
7,00
40,00
Njemački jezik
16
2,00
9,00
27,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,50
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
2,00
0,00
0,50
4,00
32,50
Geografija
D/K/R
Geografija
D/K/R
2
1
10
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
1,50
15,00
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
1,50
0,00
1,50
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
9,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
20,00
Gr.obazovanje
2
0,00
0,50
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
Historija
10
0,00
5,00
15,00
0,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
3,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
20,00
Historija
2
0,00
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
5,00
Informatika
Matematika
16
4
0,00
0,50
8,00
2,25
24,00
6,75
0,00
0,00
1,00
0,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,50
3,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0,00
2,00
0,50
0,75
4,75
40,00
Matematika
8
1,00
4,50
13,50
0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,50
1,50
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,50
2,50
17,50
Matematika
20
2,00
11,00
33,00
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
3,00
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
5,00
41,00
Vjeronauka
19
0,00
9,50
28,50
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
6,00
1,00
1,50
0,50
0,50
2,00
0,00
0,00
5,50
40,00
Bosanski jezik
i književnost
Bosanski jezik
i književnost
Strana br. 85
Σ1+Σ2+Σ3
Pregled pismeni
Σ1
PREDMET
R. IME I PREZIME
KOJI
br. NASTAVNIKA
PREDAJE
1.
OSTALO
Redovna
nastava
NASTAVA
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
OSTALI OBLICI NEPOSREDNOG
OBRAZOVNOG RADA
VASPITNO-
Priprema 50%
Razredništvo
Sekcije
Dopunska
nastava
Dodatna nastava
Fakultativna
nastava
Ostalo
Priprema 50%
Stručno
usavršavanje
Rad u sruč.
organima
Saradnja sa
roditeljima
Rad na ped.
Dokument.
Dežurstvo
Ostali poslovi
Poslovi po
nalogu dir.
Σ3
15.
Mevlida
Topal
Biologija
12
1,00
6,50 19,50 0,00
1,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00 3,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,50
0,00
2,50
25,00
16.
Anisa
Sivac
Hemija
Kultura življenja
D/K/R
8
2
2
1,00
0,00
0,00
4,50 13,50 0,00
1,00 3,00 0,00
1,00 3,00 1,00
0,00
2,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50 1,50
1,00 3,00
0,50 1,50
0,50
1,50
0,50
0,50
1,00
0,00
0,50
4,50
30,00
Fizika
10
1,00
5,50 16,50 0,00
0,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,50 1,50
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
20,00
Tehnička kultura
20
0,00 10,00 30,00 1,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00 6,00
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,00
4,00
40,00
Osnovi tehnike
4
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
Likovna kultura
10
0,00
5,00 15,00 0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2,00 6,00
0,50
0,50
0,00
0,00
1,00
1,50
0,50
4,00
25,00
Muzička kultura
10
0,00
5,00 15,00 0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00 3,00
0,50
1,50
0,00
0,00
1,00
1,00
0,50
4,50
22,50
Tjelesni i zdrav. odg.
Zdravi životni stilovi
16
2
0,00
0,00
8,00 24,00 1,00
1,00 3,00 0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00 6,00
0,00 0,00
1,00
1,50
0,50
0,50
1,00
0,50
2,00
7,00
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00 3,00
1,00
0,50
3,00
1,50
1,00
0,00
0,00
7,00
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00 3,00
1,00
0,50
3,00
1,50
1,00
0,00
0,00
7,00
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 0,00
1,00
0,50
0,50
1,00
0,00
1,50 4,50
1,00
0,50
2,00
1,00
0,00
1,00
0,00
5,50
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 0,00
1,00
0,50
0,50
1,00
0,00
1,50 4,50
1,00
0,50
2,00
1,00
1,00
0,00
0,00
5,50
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
1,00
2,00 6,00
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,00
0,00
4,00
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
1,00
2,00 6,00
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,00
0,00
4,00
40,00
Razredna nastava
17
3,00 10,00 30,00 1,00
1,00
0,50
0,50
0,00
1,00
2,00 6,00
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,00
0,00
4,00
40,00
R. IME I PREZIME
br. NASTAVNIKA
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Džemal
Mujanović
Amir
Saletović
Dženan
Šejto
Erol
Islamović
Almer
Begić
Emir
Garagić
Sead
Malkić
Ifet
Uzunović
Džemila
Jaganjac
Halida
Šejto
Nermin
Blažević
Mirvić
Šefika
Azemina
Pitić
PREDMET KOJI
PREDAJE
Σ1
6,00
Strana br. 86
Σ2
Σ1+Σ2+Σ3
Pregled pismeni
OSTALO
Redovna
nastava
NASTAVA
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
OSTALI OBLICI NEPOSREDNOG
VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
Fakultativna
nastava
Ostalo
Priprema 50%
Poslovi po
nalogu dir.
14
3,00
8,50 22,50 1,00
2,00
1,00
1,00
0,00
1,00
3,00
9,00
1,00
0,50
1,00
0,50
2,00 0,50
0,00
5,50
40,00
Razredna nastava
14
3,00
8,50 22,50 1,00
2,00
1,00
1,00
0,00
1,00
3,00
9,00
1,00
1,50
1,00
0,50
1,00
0,50
0,00 5,50
40,00
Razredna nastava
14
4,00
9,00 27,00 0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
1,00
0,50
5,00
2,50
1,00
0,00
0,00 10,00
40,00
Razredna nastava
14
4,00
9,00 27,00 0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
1,00
0,50
5,00
2,50
1,00
0,00
0,00 10,00
40,00
Strana br. 87
Σ1+Σ2+Σ3
Dodatna nastava
Razredna nastava
Ostali poslovi
Dopunska
nastava
Σ3
Σ1
Dežurstvo
Sekcije
Σ2
PREDMET KOJI
PREDAJE
Stručno
usavršavanje
Rad u sruč.
organima
Saradnja sa
roditeljima
Rad na ped.
Dokument.
Razredništvo
Elmira
Mekić
Nermina
31.
Hajder
Hedija
32.
Kešan
Sanela
33.
Bešlija
30.
Priprema 50%
IME I PREZIME
NASTAVNIKA
Pregled pismeni
R. br.
OSTALO
Redovna
nastava
NASTAVA
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
BROJNO STANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GODINI PO RAZREDIMA I USPJEHU U PREDHODNOM RAZREDU
Tabela 13
RAZRED
Broj
odjeljenja
Broj
učenika
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2
2
2
3
2
2
2
2
2
58
56
49
57
44
53
51
49
50
Odličnih
55
37
44
29
33
22
23
16
UKUPNO
19
467
259
Uspjeh učenika u predhodnom razredu
Vrlodobrih
Dobrih
Dovoljnih
11
1
0
9
3
1
13
2
0
16
3
0
21
7
0
19
6
1
23
11
0
112
33
2
Strana br. 88
Ponovaca
1
0
0
0
1
1
0
0
3
Muških
Ženskih
SVEGA
35
26
22
25
22
25
19
27
31
23
30
27
32
22
28
32
22
19
58
56
49
57
44
53
51
49
50
232
235
467
Osnovna škola “Zajko Delić” Vogošća
JU Osnovna škola „Zajko Delić“ Vogošća
Slatinski put br.3, 71320 Vogošća
http://www.oszd.edu.ba
E-mail: [email protected]
Tel./Fax: 033/485-409
Strana br. 89
Download

Godišnji program rada škole za školsku 2014/15