SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 22. BROJ 12/13
Derventa, 30. 12. 2013. god.
350.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 43/05, 118/05 i 98/13) člana 42. stav 2.
Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 71/12) i člana 57. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Načelnik opštine
Derventa, donio je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj
administrativnoj službi opštine Derventa
Član 1.
U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj službi
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/05, 8/06, 2/07, 11/07, 12/07, 17/07,
7/08, 9/08, 14/08, 2/09, 8/09, 9/11 i 1/13), naziv
Pravilnika mijenja se i glasi:
"PRAVILNIK o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u opštinskoj upravi Derventa."
Član 2.
U članu 1. riječi: "Opštinska administrativna
služba opštine Derventa" zamjenjuju se riječima:
"Opštinska uprava Derventa" kao i u cijelom tekstu
Pravilnika u odgovarajućem padežu.
Član 3.
U članu 6. iza tačke v) dodaje se tačka v.1) koja
glasi:
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
"v.1) U okviru Odjeljenja za opštu upravu
obrazuje se Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica
Derventa koji u okviru nadležnosti i ovlašćenja
utvrđenih zakonom, drugim propisima i opštim aktima
TVJ vrši određene stručne i druge poslove iz okvira
prava i dužnosti opštine Derventa (u daljem tekstu:
Opština), kao i druge poslove utvrđene Zakonom o
zaštiti od požara i Odlukom o osnivanju TVJ.
Poslove iz djelokruga rada TVJ obavljaju zaposleni radnici u skladu sa zakonom i drugim opštim
aktima na način i u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim
Pravilnikom. TVJ je dužna da obezbijedi zakonito,
efikasno, potpuno i racionalno obavljanje poslova i
zadataka iz svog djelokruga.
Unutrašnje organizacione jedinice TVJ obrazuju
se na funkcionalnom principu, i to:
1. Operativno dežurna vatrogasna služba,
2. Preventivno servisna služba.
Rad dežurne vatrogasne službe odvija se u
smjenama (četverobrigadno), s tim da u smjeni
poslove i zadatke obavlja vatrogasna grupa.
Rad TVJ je javan i o tom radu javnost se
obavještava putem sredstava javnog informisanja.
Izuzeto od prethodnog stava, TVJ će uskratiti davanje
podataka i obavještenja javnosti ako podaci, odnosno
obavještenja predstavljaju službenu tajnu ili ako bi
davanje tih podataka odnosno obavještenja bilo u
suprotnosti sa društvenim interesom utvrđenim
Ustavom i Zakonom.
Član 4.
U članu 12. u tabelarnom pregledu iza riječi
"referat za administrativno-tehničke poslove civilne
zaštite" dodaje se podnaslov i tekst koji glase:
Strana 2 Broj 12
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
"Odsjek teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa
Starješina - komandir TVJ ................................ 1
Zamjenik starješine TVJ .................................. 1
Pomoćnik starješine TVJ ................................. 1
Dežurna vatrogasna služba
Vatrogasac - vođa smjene .................................. 4
Vatrogasac - vozač ............................................ 4
Rukovodilac preventivno servisne službe ......... 1
Serviser ............................................................. 2
Administrativni radnik, kurir, čistač ..1."
Član 5.
U članu 13. iza tačke 17.6.) dodaje se podnaslov
"Odsjek Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa " i
tačke 18.19.20.21.22. 23. 24. i 25. koje glase:
"18. Starješina - komandir TVJ
a) Opis poslova: rukovodi radom i organizuje rad
u TVJ; obezbjeđuje zakonitost, blagovremenost i
ekonomičnost u izvršavanju propisanih obaveza TVJ;
izdaje naredbe radnicima jedinice koje se odnose na
operativno i preventivno izvršenje poslova i bezbjednosti imovine jedinice; učestvuje u radu Kriznog
štaba pri gašenju požara većih razmjera i intervencija
prilikom elementarnih i drugih nepogoda; prati i
proučava razvoj i unapređenje tehničkih dostignuća u
vatrogastvu; predstavlja TVJ u saradnji sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske, organima oružanih snaga, civilnom zaštitom, organima bezbjednosti,
preduzećima i drugim subjektima po pitanjima zaštite
od požara; izdaje naredbe o stavljanju u pripravnost
vatrogasne jedinice i naredbe o prestanku pripravnosti;
obavlja i druge poslove i zadatke koji proizilaze iz
prava i dužnosti starješine, podnosi izvještaje i analize
iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovora Načelniku
opštine.
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom,
posebni uslovi za obavljanje poslova su: Školska
sprema: Viša ili Visoka stručna spreme ili prvi ciklus
odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje
180 ECTS bodova- Zaštite od požara ili ili drugog
tehničkog smjera,
Radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u
vatrogasnoj jedinici, Stručni ispit: položen stručni ispit
za rukovodioca akcije gašenja požara, Posjedovanje
vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom "B"
kategorije, Poznavanje rada na računaru.
Datum: 30. 12. 2013. god.
v) Broj izvršilaca: 1 (jedan) 19. Zamjenik starj
ešine TVJ
a) Opis poslova: zamjenjuje starješinu TVJ u
njegovoj odsutnosti u svim pravima i obavezama, u
saradnji sa starješinom TVJ prati i kordinira rad vatrogasnih organizacionih jedinica, ljudi i materijalnih
dobara većih razmjera, izvještava Starješinu TVJ o
radu i stanju službe i predlaže mjere za unapređenje
rada, kontroliše primjenu mjera zaštite na radu TVJ, u
saradnji sa starješinom TVJ kontroliše pripravnost i
snabdjevenost TVJ za izvršavanje operativnih zadataka
i preduzima potrebne mjere, organizuje stručnu obuku
i vježbe varogasnih odjeljenja, pruža pomoć starješini
TVJ na koordinaciji rada sa drugim vatrogasnim
organizacijama na organizovanju i uključivanju istih u
zajednički rad sa TVJ na gašenju požara i drugim
aktivnostima, planira i održava stručnu obuku TVJ na
osnovu godišnjeg programa izvođenja stručne obuke,
koordiniše rad sa preduzećima i drugim subjektima po
pitanjima zaštite od požara, obavlja i sve druge
poslove koje mu stavi u zadatak starješina TVJ i koji
proizilaze iz prava i obaveza utvrđenih posebnim
propisima. Za svoj rad odgovora starješini TVJ.
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni slovi za obavljanje poslova su: Školska sprema:
VI stepen stručne spreme ili visoka odnosno prvi
ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova- fakultet tehničkog smjera,
Radno iskustvo: 1 godine radnog iskustva u
vatrogasnoj jedinici, Stručni ispit: položen stručni ispit
za rukovodioca akcije gašenja požara, Posjedovanje
vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom "B"
kategorije, Poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1 (jedan)
20. Pomoćnik starješine TVJ
a) Opis poslova: u saradnji sa starješinom TVJ
prati i kordinira rad vatrogasnih organizacionih
jedinica u TVJ, u saradnji sa Kriznim štabom opštine
učestvuje u akciji gašenja požara i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara većih razmjera, izvještava
Starješinu TVJ o radu i stanju službe i predlaže mjere
za unapređenje rada, kontroliše primjenu mjera zaštite
na radu TVJ, u saradnji sa starješinom TVJ kontroliše
pripravnost i snabdjevenost TVJ za izvršavanje operativnih zadataka i preduzima potrebne mjere, organizuje
stručnu obuku i vježbe varogasnih odjeljenja, pruža
pomoć starješini TVJ na koordinaciji rada sa drugim
vatrogasnim organizacijama na organizovanju i
uključivanju istih u zajednički rad sa TVJ na gašenju
požara i drugim aktivnostima, planira i održava
Datum: 30. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
stručnu obuku TVJ na osnovu godišnjeg programa
izvođenja stručne obuke, koordiniše rad sa preduzećima i drugim subjektima po pitanjima zaštite od
požara, obavlja i sve druge poslove koje mu stavi u
zadatak starješina TVJ i koji proizilaze iz prava i
obaveza utvrđenih posebnim propisima.
Za svoj rad odgovora starješini TVJ. Pomoćnik
stariješine obavlja gore navedene poslove i zadatke
samo u odsutvu zamjenika starješine, a ujedno obavlja
poslove i zadatke kontrolora protivpožarne preventive.
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom
posebni uslovi za obavljanje poslova su: Školska
sprema: IV stepen stručne spreme, srednja škola
tehničkog smjera odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske,
električarske i druge struke.),
Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u
odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, Stručni
ispit: položen stručni ispit za rukovodioca akcije
gašenja,
Posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti
za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
Posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilom "B" kategorije.
v) Broj izvršilaca: 1 (jedan)
DEŽURNA VATROGASNA SLUŽBA
21. Vatrogasac - vođa smjene
a) Opis poslova: rukovodi radom u smjeni, na
intervencijama gašenja požara u saradnji sa zamjenikom ili pomoćnikom starješine rukovodi radom
vatrogasne smjene, radi na stručnoj obuci vatrogasne
grupe, radi na podizanju fizičke spreme vatrogasne
grupe, vodi brigu o bezbjednosti vatrogasne grupe na
intervencijama; odgovoran je za primopredaju smjene i
rad u smjeni zatim odgovoran je za unutrašnji rad i
disciplinu u vatrogasnoj grupi; odgovoran je za
primjenu propisa i Zakona o zaštiti od požara, Zakona
o radu, Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa i
mjera koje donosi neposredni rukovodilac; sarađuje sa
drugim komandirima - vođama smjena, obavlja i druge
poslove po nalogu zamjenika odnosno pomoćnika
starješine TVJ.
Za svoj rad odgovora Starješini- komandiru TVJ
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom,
posebni usovi za obavljanje poslova: Školska sprema:
IV stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog
smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke
Broj 12 Strana 3
struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske,
hemijske, električarske i druge struke.),
Radno iskustvo: 3 godina radnog iskustva u
odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, Stručni
ispit: položen stručni ispit za rukovodioca akcije
gašenja,
Posjedovanje dokaza o zdravstvenoj sposobnosti
za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
Posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilom "B" kategorije.
v) Broj izvršilaca: 4 (četiri )
22. Vatrogasac - vozač motornih vozila
a) Opis poslova: upravlja i rukuje vatrogasnim
vozilima, pumpama, opremom i drugim uređajima
prema rasporedu i zaduženju u TVJ, rukuje vatrogasnim uređajima na vozilu prilikom intervencija i
učestvuje u gašenju požara, spašavanju ljudi i materijalnih dobara pri pružanju pomoći kod elementarnih i
drugih nepogoda, stara se o održavanju i redovnom
podmazivanju vatrogasnih vozila, pumpi i drugih
uređaja i opreme, održava čistoću vozila, opreme i
garažnog prostora, samostalno otklanja manje kvarove
na vozilima i drugim uređajima, vrši detaljan pregled
vozila i alata koje prima u smjeni i odgovoran je za
sasta-vne dijelove koji pripadaju vozilu, odgovoran je
da vatrogasna vozila budu uvijek popunjena sredstvima za gašenje požara, gorivom, mazivom i dr.,
utvrđuje ispravnost i stanje opreme po primopredaji i
eventualne nedostatke na vozilu i opremi prijavljuje
neposrednom rukovodiocu, prema svojoj užoj specijalnosti i stečenoj kvalifikaciji obavlja sve potrebne
poslove za jedinicu, po povratku sa intervencija stara
se da se vozila očiste i kompletiraju potrebnim
sredstvima za gašenje, gorivom, mazivom, eventualno
izvrši zamjenu oštećene opreme ili upotrebljene, koja
se mora prethodno oprati, osušiti i sl., obavezan je da
se putem stručne literature, teoretskih predavanja i
praktičnih vježbi stručno usavršava kao vozač i
vatrogasac, obavlja i druge poslove po nalogu vođe
smjene i komandira TVJ.
Za svoj rad odgovoran je vođi smjene.
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom,
posebni uslovi za obavljanje poslova su: Školska
sprema: IV ili III stepen stručne spreme, srednja škola
tehničkog smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće
tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske,
saobraćajne, hemijske, električarske i druge struke),
Strana 4 Broj 12
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Radno iskustvo: najmanje 6 mjeseci radnog
iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne
spreme,
Godine starosti: da nije stariji od 25 godina
(odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na
mjesto vatrogasca-vozača),
Stručni ispit: položen stručni ispit za
profesionalnog vatrogasca,
Zdravstvena sposobnost: posjedovanje dokaza o
zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara, Posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilom "C" kategorije.
v) Broj izvršilaca: 6 (šest).
PREVENTIVNO SERVISNA SLUŽBA
Datum: 30. 12. 2013. god.
dostignućima iz zaštite od požara, obavlja i druge
poslove po nalogu starješine TVJ.
Za svoj rad odgovoran je starješini TVJ.
b) Pored opštih uslova propisanih zakonom,
posebni uslovi za obavljanje poslova: su: Školska
sprema: IV stepen tehničke stručne spreme ili prvi
ciklus odgovarajućeg studija koji se vrednuje sa
najmanje 180 ECTS bodova, viša tehnička škola, smjer
zaštita od požara,ili drugog tehničkog smjera
Radno iskustvo: 3 godina radnog iskustva u
odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, Stručni
ispit: položen stručni ispit za rukovodioca akcije
gašenja požara, Poseban ispit: položen stručni ispit za
servisera svih vrsta vatrogasnih aparata, Posjedovanje
vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom "B"
kategorije, Poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 1 (jedan)
23. Rukovodilac preventivno servisne službe
24. Serviser
a) Opis poslova: organizuje preventivne preglede
kod javnih ustanova, privrednih i drugih subjekata i
učestvuje u istim, a koji se odnose na kontrolu:
funkcionalnosti i ispravnosti vodozahvata, hidranata,
aparata za gašenje požara, odlaganje zapaljivih tečnosti
i gasova, požarne puteve i prilaze, podrume i tavane,
zabrane korišćenja otvorenog plamena i pušenja na
požarno ugroženim mjestima i dr., o izvršenim pregledima sačinjava zapisnik sa prijedlogom mjera za
otklanjanje uzroka, koji mogu dovesti do izbijanja i
širenja požara i iste dostavlja vlasniku, odnosno korisniku objekta, vrši kontrolu sprovođenja predloženih
mjera i kod neizvršavanja istih obavještava nadležne
inspekcijske organe za zaštitu od požara, organizuje
obuku zaposlenih i drugih građana iz oblasti zaštite od
požara o čemu vodi urednu evidenciju, vodi evidenciju
svih korisnika vatrogasnih aparata i stara se o
njihovom redovnom kontrolisanju i održavanju, stara
se o blagovremenim pregledima uređaja i opreme u
skladu sa zakonskim propisima, stara se o provođenju
mjera zaštite na radu u vatrogasnom servisu i
obezbjeđivanju potrebnih sredstava, izdaje upustva i
naredbe za rad radnicima na preventivi i servisiranju
aparata i opreme, prati izmjene i dopune propisa u vezi
sa djelokrugom rada preventivno servisne službe,
planira u saradnji sa komandirom TVJ nabavku
rezervnih dijelova i opreme za servis, organizuje i
učestvuje u izradi operativnih planova gašenja požara
za značajnije objekte na području Grada, učestvuje u
radu na unapređenju zaštite od požara, učestvuje po
potrebi na intervencijama gašenja požara i drugim
intervencijama, prati i upoznaje radnike sa tehničkim
a) Opis poslova: vodi administrativne i
materijalno - tehničke poslove servisa i materijalno je
odgovorno lice, stara se o pravilnoj upotrebi i
korišćenju mašina i drugih alata u servisu, vrši pregled
i zamjenu dotrajalih dijelova na aparatima za početno
gašenje požara, uz prisustvo inspektora parnih kotlova,
vrši tlačnu probu tj. ispitivanje posuda, odnosno
aparata, na vodeni pritisak, uredno vodi evidenciju
radnih naloga i usluga servisa i iste dostavlja na
obradu, kontroliše izvještaje o izvršenom pregledu
opreme i iste ovjerava, iz svog djelokruga rada,
ukazuje neposrednom rukovodiocu, uočene propuste i
nedostatke kod privrednih i javnih subjekata iz oblasti
zaštite od požara i predlaže njihovo rješenje, predlaže
neposrednom rukovodiocu nabavku nove opreme i
rezervnih dijelova za potrebe servisa, učestvuje u intervencijama gašenja požara i pružanja pomoći u elementarnim i drugim nepogodama, u okviru položene
katego-rije za vozača po potrebi upravlja vatrogasnim
vozilima, učestvuje u svim vidovima stručnog usavršavanja sa svim radnicima TVJ iz operativno
dežurne službe, učestvuje kao demonstrator kod obuke
zaposlenih i drugih građana, koje organizuje TVJ, vrši
i druge poslove po nalogu rukovodioca servisno
preventivne službe i Starješine TVJ.
Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu servisno
preventivne službe i Starješini TVJ.
Za svoj rad odgovoran je rukovodiocu servisno
preventivne službe i Starješini TVJ.
Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni
usovi za obavljanje poslova su: Školska sprema: IV ili
Datum: 30. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
III stepen stručne spreme, srednja škola tehničkog
smjera ili najmanje KV radnik odgovarajuće tehničke
struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske,
hemijske, električarske i druge struke),
Radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva u
odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, Stručni
ispit: položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, Poseban ispit: položen stručni ispit za servisera
svih vrsta vatrogasnih aparata, Posjedovanje vozačke
dozvole za upravljanje motornim vozilom "B"
kategorije, Poznavanje rada na računaru.
v) Broj izvršilaca: 2 (dva)
25.Administrativni radnik, kurir, čistač
a) Opis poslova: obavlja administrativnotehničke poslove za potrebe stariješine TVJ; uredno
vrši prijem, zavođenje, razvođenje, raspoređivanje i
arhiviranje predmeta iz djelokruga rada TVJ; obavlja
operaterske i druge poslove za potrebe komandira
TVJ; prima, dostavlja i otprema poštu; vodi knjigu
protokola; vrši prijem i upućivanje stranaka; prosljeđuje telefonske veze za stariješinu i ostale zaposlene;
vodi evidenciju o prisustvu radnika na poslu i dostavlja
na obračun iste;vrši trebovanje kancelarijskog i potrošnog materijala; vodi evidenciju o ljekarskim pregledima zaposlenih u TVJ; priprema podatke za fakturisanje rada servisno preventivne službe; čisti prostorije, nosi poštu i obavlja i druge poslove po nalotu
Starješine TVJ.
Za svoj rad odgovora Starješini TVJ.
b) Pored opštih uslova propsisanih zakonom,
posebni uslovi za obavljanje poslova su: Školska
sprema: III stručne spreme, srednja škola vatrogasne ili
odgovarajuće struke, Radno iskustvo: 6 mjeseci radnog
iskustva u odgovarajućem stepenu i vrsti stručne
spreme, Posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje
motornim vozilom "B" kategorije, Poznavanje rada na
računaru.
v) Broj izvršilaca: 1 (jedan)
Član 6.
U članu 25. iza stava 4. dodaju se sledeći stavovi:
"Odjekom Teritorijalne vatrogasne jedinice rukovodi
starješina TVJ. Operativno dežurnom vatrogasnom službom rukovode komandiri - vođe smjena TVJ Preventivno servisnom službom rukovodi pomoćnik starješine.
Vođa smjene, odnosno rukovodilac službe odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno vršenje poslova i zadataka iz djelokruga
Broj 12 Strana 5
organizacione jedinice kojom rukovodi; raspoređuje
poslove i zadatke na neposredne izvršioce, pruža neposrednim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i
vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga
organizacione jedinice kojom rukovodi.
Sarješina-Komandir TVJ sa rukovodiocima
organizacionih jedinica, najmanje jedanput mjesečno,
organizaje razmatranje stanja u jedinici, izvršavanje
poslova i zadataka iz djelokruga rada.
Radnici TVJ vrše zadatke i poslove utvrđene
ovim pravilnikom i za svoj rad odgovorni su neposrednom rukovodiocu i starješini - komandiru TVJ.
Za izvršenje pojedinih zadataka ili poslova koji
zahtjevaju zajednički rad radnika različitih profila stručnosti iz više organizacionih jedinica, angažovanjem
stručnih radnika TVJ, mogu se obrazovati stalne ili
povremene komisije ili radne grupe. Komisije i radne
grupe iz sastava 1. ovog člana obrazuje starješinakomandir TVJ rješenjem kojim određuje i njihov
sastav i zadatke.
Zadaci i poslovi iz djelokruga TVJ izvršavaju se
prema programu rada TVJ".
Član 7.
U članu 31. dodaju se stavovi 2. 3. 4. i 5. koji
glase:
"U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ovog Pravilnika izvršiće se raspored radnika TVJ na
utvrđene poslove i zadatke. Ukoliko na radnim mjestima rade radnici koji ne ispunjavaju posebne uslove,
odnosno nemaju položen odgovarajući stručni ispit,
dužni su isti položiti u roku od 1 godine.
Posebni uslovi koji su propisani Zakonom o
zaštiti o požaru za poslove radnog mjesta vatrogasac i
vatrogasac-vozač i to: da nije stariji od 25 godina
(odnosi se samo na lica koja se prvi put primaju na
mjesto vatrogasca ili vatrogasca-vozača), da je
zdravstveno i psihofizički sposoban za vršenje poslova
gašenja požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara;
zaposleni radnik koji nema položen odgovarajući stručni ispit koji je utvrđen kao poseban uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koji je raspoređen,
dužan je isti položiti u roku od 1 godine od dana
zasnivanja radnog odnosa u TVJ.
Ukoliko radnik iz predhodnog stava u određenom roku ne položi odgovarajući ispit, prestaje mu
radni odnos.
U skladu sa pravilnikom o radu TVJ. Profesionalni vatrogasac koji, prilikom provjere stručnog
znanja u skladu sa planom i programom stručnog
osposobljavanja TVJ, ne pokaže zadovoljavajući
Strana 6 Broj 12
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
uspjeh, ne može nastaviti rad na poslovima i zadacima
na koje je bio raspoređen.
Član 8.
U članu 34. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da
važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji TPVJ Derventa broj 25/08 od 05.03.2008.
godine.
Član 9.
Datum: 30. 12. 2013. god.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa"
Broj: 02- 12-9
Datum: 30.12.2013.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_____________________________________
Datum: 30. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 12 Strana 7
Strana 8 Broj 12
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 30. 12. 2013. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
NAČELNIK OPŠTINE
350. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Opštinskoj administrativnoj službi opštine Derventa; .............................................................................1
Download

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA