PRIRUČNIK ZA ZASTUPNIKE
Osiguravamo Vaš uspeh
Osiguravamo najvrednije, osiguravamo život.
Uvod
6. Plaćanje premije
6.1 Osigurana suma i godišnja premija se ugovaraju u
EUR.
6.2 Za sve programe Merkur osiguranja uplate premija
se mogu vršiti u EUR ili RSD.
6.3 Prilikom sklapanja ponude o osiguranju uplatom
prve premije klijent bira valutu plaćanja i ista se ne
može menjati.
1. Ko se može osigurati
1.1 Mogu se osigurati sve osobe koje ispunjavaju
uslove o osiguranju vidi pojedinačno za programe
MTB15+ i MG, OSMEH + ....
1.2 Mogu se osigurati isključivo zdrave osobe. Osobe
koje nisu potpuno zdrave ili je njihova radna sposobnost umanjena usled bolesti, mogu se osigurati po
posebnom programu. Lica potpuno lišena radne
sposobnosti se ne mogu osigurati.
6.4 Osigurana suma i pripisana dobit se uvek isplaćuju
u EUR.
6.5 Osigurana suma ne može biti manja od 2000 EUR.
2. Pristupna starost osigurane osobe i
trajanje osiguranja
6.6 Minimalna mesečna rata premije je 15 EUR.
2.1 Pristupna starost se dobija tako što se od godine u
kojoj je osiguranje počelo oduzme godina rođenja.
6.7 Način plaćanja premije:
- Godišnje
- Polugodišnje (doplata 2% na godišnju premiju)
- Kvartalno (doplata 4% na godišnju premiju)
- Mesečno (doplata 6% na godišnju premiju)
- Jednokratno
2.2 U zavisnosti od programa se definiše najniža
pristupna starost (vidi pojedinačno po programima).
2.3 Najkraće trajanje osiguranja je 5 godina, a najduže
40 (zavisno od programa).
6.8 Prilikom prve uplate kod valute RSD primenjuje se
srednji kurs NBS-a na dan uplate.
3. Obračun premije i osigurane sume
6.9 Kod kvartalnog i mesečnog plaćanja obračunava
se 0,75 EUR (administrativni dodatak), osim ako se
ugovori administrativna zabrana ili plaćanje trajnim
nalogom za ovlašćeno povlačenje sredstava
(obavezno dostaviti kopiju ugovora o trajnom nalaogu
osiguravaču).
3.1 Visinu osigurane sume utvrđuju sporazumno
osiguravač i ugovarač osiguranja, u zavisnosti od
pristupne starosti, pola i zanimanja osiguranika te
premije i broja godišnjih rata premije.
4. Početak osiguranja
6.10 Ukoliko se ugovori preko administrativne zabrane
ugovarač prvu ratu godišnje premije uplaćuje opštom
uplatnicom i uz ponudu dostavlja potvrdu o prvoj uplati
kao i popunjen i overen obrazac administrativne
zabrane.
4.1 Ukoliko kompletne ponude stignu u poslovnice
Merkur osiguranja do 25-og u tekućem mesecu biće
polisirane sa prvim danom narednog meseca.
5. Dužina plaćanja premije
6.11 Za sve premije od 1000 EUR i više obavezno je
dostaviti uz ponudu kopiju važećeg ličnog dokumenta
ugovarača osiguranja (lična karta, pasoš, vozačka
dozvola), na kopiji dokumenta zastupnik/posrednik je
dužan da upiše datum, vreme i ime lica koje je izvršilo
identifikaciju.
5.1 Premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja
osiguranja, bolesti ili do smrti osiguranika pre isteka
osiguranja.
1
Uvod
9.4 Adresa i prezime: Promena adrese osigurane
osobe ili ugovarača osiguranja - za promenu je
potrebno dostaviti staru polisu.
7. Privremeno pokriće
Privremeno pokriće važi samo za slučaj smrti usled
nezgode.
Privremeno pokriće počinje u 24.00 sati dana kada je
ponuda primljena u sedište Merkur osiguranja, a
prestaje sa početkom osiguranja navedenog na polisi,
odnosno u 24.00 sati dana kada je osiguravač uputio
ponuđaču izjavu o odbijanju ponude ili izjavu da je
privremeno pokriće okončano.
Privremeno pokriće ne može trajati duže od 24.00 sati
30-og dana, računajući od dana kada je Merkur osiguranje primilo ponudu.
U slučaju smrti usled nezgode osobe za koju je
podneta ponuda, isplatiće se na ponudi zatražena
suma za slučaj smrti, ali ne viša od 10.000 EUR.
9.5 Promena naslednika: Ugovarač osiguranja ili
osigurana osoba može menjati naslednika - za
promenu je potrebno dostaviti staru polisu.
9.6 Reaktivacija ugovora: Potrebno je dostaviti dokaz
o uplati zaostalih neplaćenih premija i popunjen
obrazac o zdravstvenom stanju.
10. Promene koje se odražavaju na premiju:
10.1 Promene koje se odražavaju na visinu premije se
principijelno sprovode uračunavanjem podataka iz
starog ugovora u novi ugovor o osiguranju. U vezi sa
promenom roka trajanja, osigurana suma može ostati
nepromenjena. Pri tome se do tada nakupljena štedna
rezerva (matematička rezerva) zaračunava na novu
štednu premiju.
Zbog toga dolazi do novog ugovora o osiguranju. Kod
promena koje se odražavaju na premiju ili osiguranu
sumu, dolazi do određenih zaračunavanja troškova na
ime rizika osiguranja, posebno ako se promena radi u
prve dve godine kada još ne postoji otkupna vrednost
(potrebno je dostaviti staru polisu).
Promene za koje se ispostavlja nova polisa,
zaračunava se nadoknada od 3,60 EUR.
8. Promene ugovora životnog osiguranja
8.1 Za vreme trajanja ugovora nije poželjno sprovesti
bilo kakve promene, pogotovo u prvim godinama
osiguranja.
Međutim, Merkur osiguranje želi izaći osiguranicima u
susret i sprovesti željene promene.
8.2 Svi zahtevi za promenama moraju biti pismeno
dostavljeni, i popunjeni na Merkur obrascima koje
možete dobiti u poslovnicama lično ili na sajtu Merkur
osiguranja: www.merkur.rs
10.2 Premija: Smanjenje odnosno povećanje premije,
dovodi do promene osigurane sume. Promenom roka
trajanja moguće je ugovorenu osiguranu sumu ostaviti
velikim delom nepromenjenom (potrebno je dostaviti
staru polisu).
8.3 Potvrda o izvršenoj promeni je nova polisa koju
klijent dobija na kućnu adresu ili obaveštenje o
izvršenoj promeni.
8.4 Troškove promene snosi podnosilac zahteva
zavisno od vrste promene.
10.3 Osigurana suma: Smanjenje odnosno povećanje
osigurane sume, dovodi do promene premije.
Promenom roka trajanja moguće je premiju u velikom
delu ostaviti nepromenjenom. U slučaju promene
osigurane sume, ona mora biti u okviru prihvatljivosti
rizika za Merkur osiguranje. Pri povećanju osigurane
sume potrebno je priložiti izjavu o zdravstvenom stanju
osigurane osobe kao i staru polisu.
9. Promene koje se ne odražavaju na premiju
(ne zaračunava se nadoknada):
9.1 Način plaćanja: Promena sa kvartalnog na
polugodišnje ili godišnje, i obrnuto – za promenu je
potrebno dostaviti staru polisu.
9.2 Promena korisnika: Ugovarač osiguranja može u
svakom trenutku tražiti promenu korisnika za slučaj
doživljenja i smrti - za promenu je potrebno dostaviti
staru polisu.
10.4 Osigurana suma ne može biti manja od 2000
EUR.
10.5 Tarifa: Promena tarife utiče na promenu premije.
Kod programa MRS (riziko osiguranje), promena tarife
se ne može sprovoditi.
9.3 Ugovarač osiguranja: Promena ugovarača (uplatioca) osiguranja - potrebno je dostaviti staru polisu.
2
Uvod
Rok trajanja ugovora , skraćenje ili produženje trajanja
ugovora dovodi do promene premije. Ostatak roka
trajanja ne sme biti kraći od 5 godina.
deo iste.
11.3 Kod gubitka polise ugovarač osiguranja može
pismeno zatražiti izdavanje duplikata. Zahtev za
izdavanje duplikata mora sadržati i razlog zahteva za
izdavanje. Duplikat polise je jasno označen kao takav,
pri čemu se isključuje neovlašćeno protivzakonito
korišćenje polise. Nema doplate troškova.
10.6 Rizik: Promena osigurne osobe moguća je samo
po tarifniku MTBK i MGK.
Ako poslodavac ima više od 4, a manje od 10 radnika,
ne može sklopiti ugovor osiguranja po tarifi MTBK i
MGK već po tarifi MTB ili MG, ali zadržava pravo
izmene osiguranika. Prihvatanje novog rizika utiče na
promenu premije.
Kod promena koje imaju za posledicu promenu rizika
(osigurana suma, godišnja premija, rok trajanja)
neophodno je popuniti novu ponudu i ponovo
odgovoriti na pitanja o zdravstvenom stanju osiguranika.
Korisnik u slučaju doživljenja kod tarifa MTBK i MGK
može biti samo fizičko lice, ne poslodavac.
12. Dodatne mogućnosti
Kao i kod ostalih programa životnog osiguranja
moguće je ugovoriti sledeće:
› Valutnu klauzulu
› Indeksaciju
› Povećanje premije
› Kapitalizaciju
› Otkup polise
11. Druge promene (koje se ne naplaćuju)
Uz ove dodatne mogućnosti naši osiguranici najčešće
žele da znaju i to da li:
11.1 Oslobađanje od plaćanja premije (kapitalizacija)
Ugovarač osiguranja može zatražiti oslobađanje od
plaćanja premije osiguranja najmanje:
- 2 godine za trajanje osiguranja do 15 godina
- 3 godine za trajanje osiguranja preko 15 godina
Time se stvara nova osigurana suma koja tada
predstavlja visinu zaštite za slučaj smrti i za doživljenje (
dobit se računa posebno). Ovo oslobađanje od
plaćanja premije (kapitalizacija) može uslediti do kraja
trajanja osiguranja ili biti samo privremeno.Prekid
oslobađanja od plaćanja premije pre isteka osiguranja
naziva se obnova i ima za posledicu novi proračun
premije uz sabiranje do tada nakupljene štedne
rezerve i stvaranje niže osigurane sume.Dolazi do
sklapanja novog ugovora o osiguranju. Dodatno
osiguranje od nezgode se nastavlja plaćati ili prekida.
Mogu li sniziti premiju ?
Da. Ako je od početka osiguranja protekla najmanje 1
godina i ako su plaćene sve premije.
Mogu li dobiti predujam, ukoliko mi zatreba ?
Da. Po isteku druge godine (za trajanje do 15 godina)
ili po isteku treće godine (za trajanje preko 15 godina),
Merkur može isplatiti predujam na sumu osiguranja, do
visine 90 % otkupne vrednosti polise.
Mogu li zatražiti mirovanje ?
Da. U bilo kojem trenutku osiguranje se može staviti u
mirovanje sa maksimalnim trajanjem do 12 meseci. U
tom periodu ne postoji obaveza plaćanja premije.
Tokom perioda mirovanja obaveza osiguravača ne
postoji, ako, premija pre početka mirovanja nije bila
plaćena za 2 godine (kod ugovorenog trajanja do 15
godina) odnosno 3 godine (kod ugovorenog trajanja
preko 15 godina). U suprotnom, obaveza osiguravača
postoji, ali sa smanjenom osiguranom sumom prema
tabeli.
11.2 Vinkulacija životnog osiguranja u korist banke je
uobičajeno dodatna sigurnost za banku kod koje je
ugovarač osiguranja ugovorio kredit.Vinkulacija ima za
posledicu odricanje ugovarača osiguranja od isplate
po polisi osiguranja u korist banke. U tom slučaju
vinkulacija se na polisi naznači u obliku dodatne izjave.
Osiguravač kod vinkulirane polise:
- obaveštava vinkulacijskog korisnika u slučaju
prestanka plaćanja premije; ovaj ima pravo platiti
neplaćenu premiju, jer ima pravni interes da to uradi.
- u slučaju zahteva za isplatu na osnovu vinkulirane
polise, obaveštava Vinkulacijskog korisnika i bez
njegove saglasnosti ne isplaćuje osiguranu sumu ili
Šta je to renta ?
Ugovarač može odrediti da mu se umesto dospele
osigurane sume, isplaćuje doživotna ili vremenski
ograničena renta.
3
Uvod
15. Prikaz visine i odgovarajuće težine koje se
tolerišu kod životnog osiguranja u Merkur
osiguranju
13. Mogućnost isplate (renta)
1. U slučaju doživljenja, a pre isplate osigurane sume,
svaki korisnik može zahtevati isplatu u obliku doživotne
ili vremenski ograničene rente.
2. Visina rente koja se isplaćuje, obračunava se prema
cenovnicima osiguravača koji su na snazi u vreme
dospeća, pri čemu je za izračunavanje starosti merodavna starost korisnika na dan dospeća osiguranja.
Visina u cen timetrima Težina u kilogramima
37 - 71
143 - 147
40 - 75
148 - 152
43 - 79
153 - 157
46 - 83
158 - 162
49 - 87
163 - 167
52 - 91
168 - 172
55 - 95
173 - 177
58 - 99
178 - 182
61 - 103
183 - 187
64 - 107
188 - 192
66 - 111
193 - 197
70 - 115
198 - 202
14. Udeo u dobiti
Kod životnog osiguranja dobit se isplaćuje:
14.1 Iz ulaganja sredstava osiguravajućeg društva.
Taj deo sastoji se iz dobiti od investicija Merkur osiguranja u vrednosne papire Srbije (u skladu sa zakonom)
i depozite kod banaka.
Sve osobe koje prelaze navedenu težinu koja se
toleriše moraju dostaviti :
› laboratorijske nalaze o visini masnoća u krvi
› vrednosti krvnog pritiska
› EKG nalaz
Za veće iznose osiguranja mora se tražiti odobrenje
uprave Merkur osiguranja. Isto važi i za ukupan iznos
osiguranja na više ugovora za jednu osobu.
14.2 Iz osigurane sume.
Kod tog dela igra odlučujuću ulogu smrtnost osiguranika, koja se pretpostavlja na osnovu posmatranja –
statistike. Ako je niža od one koju smo pretpostavili,
dobit je veća.
14.3 Iz domaćinskog odnosa osiguravajućeg društva.
Merkur osiguranje ima svoje troškove poslovanja, kao
npr. broj zaposlenih, organizaciju rada, kompjuterska
obrada. Kad su ti troškovi niži od pretpostavljenih, tada
je viši udeo u dobiti iz tog dela.
14.4 Nagrada za vernost – udeo iz konačne dobiti.
Kao posebna nagrada za vernost, pojedinačna dobit iz
poslednje godine po polisi se udvostručuje i dobijeni
iznos se dodaje konačnoj isplati.
16. Osigurani rizici
Programi osiguranja
Osigurani rizici
MTB 15+
MG MGK MGE
MŠO
Doživljenje isteka osiguranja
Nastup teške bolesti
Smrt osiguranika usled bolesti
1 OS + pripisana dobit
1 OS + pripisana dobit
1 OS + pripisana dobit
nema OS
1 OS + pripisana dobit
nema OS
nema OS
nema OS
1 OS + pripisana dobit
1 OS + pripisana dobit
2 OS + pripisana dobit
osim za MGE 1 OS
uplaćene premije
1 OS + uplaćene
premije
1OS
moguće ugovoriti
moguće ugovoriti osim
za MGE
samo za zdrave osobe
moguće ugovoriti
moguće ugovoriti
moguće ugovoriti osim
za MGE
moguće ugovoriti
moguće ugovoriti
Smrt osiguranika usled nezgode 2 OS + pripisana dobit
Dopunsko osiguranje za
hirurške intervencije
Dopunsko osiguranje od posledica
nezgode - Varijanta 1 i 2
4
MRS
2 OS
15 plus
MTB premijski sistem za osiguranje života za slučaj
doživljenja, smrti ili nastupa teške bolesti
5
15 plus
MTB premijski sistem za osiguranje života za slučaj doživljenja, smrti ili nastupa teške bolesti
15 PLUS je životno osiguranje prvenstveno usmereno na ostvarivanje kompletne zaštite osiguranika u slučaju
obolevanja od teških bolesti, zaštite porodice u slučaju smrti, te danas najpopularnijeg načina štednje – štednje za
dodatnu penziju tj. za nezavisnu i prijatnu starost. Osiguranje 15 PLUS sklapa se kao pojedinačno ili grupno osiguranje, a mogu ga sklopiti fizička ili pravna lica.
1. Osigurani slučajevi :
U slučaju isplate osigurane sume za nastanak
neke od teških bolesti kod deteta, osigurana
suma za osnovnog osiguranika (roditelja) ostaje
ista (program se nastavlja).
Doživljenje isteka osiguranja
› po isteku osiguranja isplaćuje se osigurana suma
uvećana za celokupnu dobit
2. Pristupna starost osigurane osobe
Smrt osiguranika za vreme trajanja osiguranja
› ako je smrt nastupila usled bolesti u prvih 6 meseci od
početka trajanja osiguranja, a osiguranje je sklopljeno
bez lekarskog pregleda, isplaćuje se 50 % osigurane
sume
› ako je smrt osiguranika nastupila usled bolesti posle 6
meseci od početka trajanja osiguranja, isplaćuje se
celokupna osigurana suma uvećana za do tada
pripisanu dobit
› ako je smrt osiguranika nastupila usled nezgode
isplaćuje se dvostruka osigurana suma ili višestruka
ako se ugovori, uvećana za do tada pripisanu dobit.
Najniža pristupna starost navršenih 16 godina
Do navršenih 18 godina osiguranik mora imati saglasnost roditelja ili staratelja.
Najviša pristupna starost ..............................55 godina
Najviša krajnja starost ...................................65 godina
3. Trajanje osiguranja
Najkraće trajanje osiguranja ......................... 10 godina
Najduže trajanje osiguranja .......................... 30 godina
4. Osigurana suma
Nastup određene teške bolesti
› u slučaju nastupa dole navedenih teških bolesti
isplaćuje se celokupna osigurana suma uvećana za do
tada pripisanu dobit i program se prekida.
Osiguranjem su pokrivene sledeće teške bolesti :
Najniža osigurana suma .................................. 2.000 €
Najviša osigurana suma ................................ 35.000 €
bez lekarskog pregleda
Više osigurane sume je moguće dogovoriti uz
odobrenje Merkur osiguranja a.d.o.
• Paraliza
• Moždani udar
• Srčani infarkt
• Bajpas operacije srčanih arterija
• Karcinom
• Transplantacija organa
• Slepilo
• Otkazivanja rada bubrega
• Multipla skleroza
• Operacija aorte
• Operacija srčanog zaliska
• Alchajmerova bolest
• Benigni tumor na mozgu
• HIV
• + Kao 15 PLUS pokriće u slučaju nastupa gore
navedenih bolesti kod deteta osiguranika, u uzrastu od
treće do navršenih 18 godina života isplaćuje se 1/3
osigurane sume roditelja, ali ne više od 7.000 EUR.
5. Poček, karenca, privremena osiguravajuća
zaštita
Poček je vremenski period nakon kojeg počinje
osiguravajuća zaštita.
Karenca je vremenski period između nastupa teške
bolesti i prava potraživanja osigurane sume.
Privremena osiguravajuća zaštita je na snazi najduže 30
dana od prijema ponude kod osiguravača i ne može biti
veća od 10.000 €.
6
15 plus
Bolest
Poček
Karenca
Privremena osiguravajuća zaštita
Paraliza
Moždani udar
Srčani infarkt
Bajpas operacija srčanih arterija
Karcinom
Transplantacija
Slepilo
Otkazivanje rada bubrega
Multipla skleroza
Operacija aorte
Operacija srčanog zaliska
Alchajmerova bolest
Benigni tumor na mozgu
HIV
Ne
Ne
3 me
3 me
Ne
Ne
Ne
3 me
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
6 me
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Postoji samo kod nezgode
Postoji samo kod nezgode
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
Ne postoji
6. Smernice za lekarski pregled za program «15 plus»
pristupna starost / visina osigurane sume u €
do 45 godina
46 - 55 godina
do 35 000
Do 20 000
Od 35 001 - 50 000
O d 20 001 - 35 000
Od 50 001 Od 35 001 - 50 000
Mali lekarski pregled obuhvata:
- Lekarski atest
- Mala laboratorija ( SE, KKS, glikemija, AST, ALT, GGT,
ukupni bilirubin, kreatinin, urea, urin sa sedimentom,
ukupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi)
- EKG
Uslov
--------------P itanja iz ponude
Mali lekarski pregled
Veliki lekarski pregled
7. Posebne napomene
U tabelama » MTB i MTBK + dodatna osigurana
suma za slučaj smrti usled nezgode «, uključene su
dve osigurane sume za smrt usled nezgode.
Ukoliko osiguranik ne želi dodatnu osiguranu sumu za
smrt usled nezgode, od faktora iz postojeće tabele se
treba oduzeti 1,5 ‰.
Osiguranje od nezgode koje je priključeno uz ponudu
životnog osiguranja SS11/… ne može se ugovoriti za
posebno rizična zanimanja i sportove koji se ne osiguravaju (postoje doplate za posebne opasnosti i sport).
Veliki lekarski pregled obuhvata:
- Lekarski atest
- Ergometrija
- Mala laboratorija+mokraćna kiselina+ukupni
proteini+ALP i HIV test.
Na osnovu priložene medicinske dokumentacije Merkur
osiguranje ima pravo da traži dodatne preglede i nalaze
radi ispitivanja rizika.
7
15 plus
8. Sposobnost za osiguranje života
pritiska, AIDS, astma, dijabetes) ,
› slepim i gluvim osobama,
› dublerima, pirotehničarima, ekstremnim planinarima,
penjačima i ekspedicijama,
› specijalnim policajcima,
› kaskaderima,
› osobama koje se bave moto i auto trkama iz hobija ili
profesionalno,
› profesionalnim bokserima.
8.1 Sve osigurane osobe koje ispunjavaju uslove iz
tačke 2 (pristupna starost)
8.2 Nije moguće napraviti osiguranje za život + dodatna
osigurana suma za smrt, sledećim osobama:
› osobama koje su nesposobne za rad ili koje boluju od
teških nervnih smetnji, kao i duševnih bolesti,
› osobama sa teškim bolestima (bolesti srca i krvnog
Napomena: Klasifikacija se odnosi na program 15 Plus.
8.3 Osiguranje pod posebnim uslovima uz dodatke i isključenja (dodaci na postojeće faktore u tabelama):
Čuvari objekata
Pratnja novca i vrednosti
Telesna zaštita
Piloti - manje od 500h letenja godišnje
Piloti mlaznih aviona
Rudari
Vatrogasci
Krovopokrivači i zidari
Građevinski radnici
Šumski radnici
Gradnja i održavanje dalekovoda
Amaterski boks
Ronioci (svi)
Planinarenje po Evropi
Vozači specijalnih vozila, cisterni
(opasan teret, eksploziv)
Za život i bolesti
/
4‰
10‰
4‰
14‰
2‰
2‰
3‰
/
/
4‰
4‰
10‰
2‰
/
Za ostale rizične grupe koje u tabeli nisu navedene treba
kontaktirati Merkur osiguranje. O prijemu osoba sa
odgovarajućim bolesničkim slikama, odlučuje se putem
individualnog ispitivanja rizika. U takvim slučajevima
može doći do prijema ponuda uz doplate za rizik ili
Dodatno smrt nezgoda
0,75‰
2‰
nije moguće osigurati
3‰
nije moguće osigurati
2‰
1,5‰
1‰
1‰
1‰
3‰
3‰
nije moguće osigurati
1,5‰
nije moguće osigurati
stepenovanjem osiguravajuće sume, pa je potrebno
direktno kontaktirati Merkur osiguranje. Ponude
primljene sa lekarskom dokumentacijom obavezuju
osiguravača 30 dana od dana prijema u direkciju
Merkur osiguranja.
8
Tabela MTB 15 plus MUŠKARCI
9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9,9631
11,0387
12,1286
13,2310
14,3472
15,4751
16,6113
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4467
23,6351
24,8324
26,0281
27,2257
28,4172
29,6121
30,8071
31,9898
33,1565
9,9631
11,0387
12,1286
13,2310
14,3472
15,4751
16,6113
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4467
23,6351
24,8324
26,0281
27,2257
28,4172
29,6121
30,8071
31,9898
33,1565
9,9631
11,0387
12,1286
13,2310
14,3472
15,4751
16,6113
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4467
23,6351
24,8324
26,0281
27,2257
28,4172
29,6121
30,8071
31,9898
33,1565
9,9631
11,0387
12,1286
13,2310
14,3472
15,4751
16,6113
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4467
23,6351
24,8324
26,0281
27,2257
28,4172
29,6121
30,8071
31,9898
33,1565
9,9631
11,0387
12,1286
13,2310
14,3472
15,4751
16,6113
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4467
23,6351
24,8324
26,0281
27,2257
28,4172
29,6121
30,8071
31,9898
33,1565
9,9582
11,0339
12,1212
13,2223
14,3369
15,4607
16,5975
17,7431
18,9000
20,0642
21,2359
22,4115
23,5960
24,7831
25,9673
27,1592
28,3447
29,5247
30,6937
31,8674
33,0142
9,9532
11,0278
12,1139
13,2135
14,3246
15,4488
16,5810
17,7242
18,8750
20,0361
21,1999
22,3714
23,5460
24,7280
25,9000
27,0783
28,2486
29,4204
30,5810
31,7259
32,8623
9,9493
11,0217
12,1080
13,2048
14,3143
15,4345
16,5645
17,7054
18,8501
20,0040
21,1640
22,3314
23,4962
24,6670
25,8331
26,9978
28,1532
29,3083
30,4507
31,5756
32,6904
9,9443
11,0156
12,1007
13,1961
14,3021
15,4202
16,5481
17,6835
18,8253
19,9720
21,1282
22,2816
23,4412
24,6002
25,7533
26,9034
28,0505
29,1800
30,3030
31,4169
32,4992
9,9404
11,0108
12,0919
13,1857
14,2898
15,4059
16,5289
17,6585
18,7970
19,9402
21,0837
22,2321
23,3809
24,5278
25,6674
26,8025
27,9330
29,0444
30,1477
31,2305
32,2997
9,9354
11,0047
12,0846
13,1752
14,2776
15,3870
16,5071
17,6336
18,7617
19,9005
21,0349
22,1729
23,3100
24,4439
25,5689
26,6880
27,8009
28,8934
29,9760
31,0366
32,0718
9,9305
10,9975
12,0744
13,1631
14,2613
15,3681
16,4826
17,6025
18,7266
19,8531
20,9820
22,1092
23,2288
24,3487
25,4582
26,5604
27,6472
28,7191
29,7796
30,8071
31,8167
9,9236
10,9878
12,0627
13,1492
14,2430
15,3445
16,4528
17,5654
18,6811
19,7981
20,9161
22,0313
23,1374
24,2424
25,3357
26,4131
27,4801
28,5307
29,5596
30,5623
31,5457
9,9157
10,9782
12,0496
13,1303
14,2207
15,3163
16,4177
17,5223
18,6289
19,7355
20,8420
21,9394
23,0362
24,1196
25,1953
26,2536
27,2926
28,3206
29,3169
30,2939
31,2402
9,9079
10,9661
12,0351
13,1113
14,1965
15,2858
16,3800
17,4764
18,5736
19,6657
20,7598
21,8436
22,9200
23,9866
25,0376
26,0756
27,0929
28,0820
29,0529
29,9940
30,9119
9,8981
10,9529
12,0178
13,0890
14,1683
15,2509
16,3345
17,4216
18,5048
19,5886
20,6654
21,7344
22,7894
23,8322
24,8633
25,8732
26,8601
27,8242
28,7687
29,6736
30,5437
9,8853
10,9373
11,9962
13,0634
14,1343
15,2068
16,2840
17,3581
18,4298
19,4970
20,5550
21,6076
22,6449
23,6630
24,6670
25,6542
26,6099
27,5406
28,4495
29,3169
30,1568
9,8707
10,9182
11,9717
13,0310
14,0944
15,1584
16,2232
17,2861
18,3419
19,3949
20,4332
21,4638
22,4770
23,4742
24,4559
25,4065
26,3366
27,2331
28,0978
28,9352
29,7354
15 plus
Tabela MTB - Muškarci
Pristupna starost 16 - 33
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
10
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9,8542
10,8968
11,9446
12,9955
14,0489
15,1035
16,1551
17,2028
18,2448
19,2790
20,3004
21,3083
22,2965
23,2721
24,2189
25,1383
26,0349
26,8962
27,7316
28,5225
29,2826
9,8357
10,8719
11,9119
12,9550
13,9978
15,0399
16,0798
17,1116
18,1389
19,1534
20,1532
21,1372
22,0994
23,0415
23,9636
24,8509
25,7136
26,5393
27,3299
28,0899
28,8101
9,8145
10,8436
11,8751
12,9082
13,9412
14,9701
15,9949
17,0126
18,0180
19,0114
19,9880
20,9468
21,8818
22,7946
23,6798
24,5399
25,3614
26,1506
26,9034
27,6243
9,7895
10,8108
11,8329
12,8568
13,8773
14,8920
15,9008
16,8976
17,8859
18,8573
19,8098
20,7383
21,6497
22,5276
23,3809
24,2014
24,9875
25,7400
26,4550
9,7609
10,7735
11,7869
12,7975
13,8045
14,8060
15,7953
16,7757
17,7399
18,6881
19,6117
20,5170
21,3950
22,2420
23,0574
23,8436
24,5942
25,3100
9,7295
10,7331
11,7357
12,7340
13,7268
14,7102
15,6814
16,6417
17,5809
18,5014
19,4024
20,2758
21,1193
21,9346
22,7169
23,4632
24,1779
9,6937
10,6872
11,6768
12,6614
13,6388
14,6049
15,5569
16,4935
17,4095
18,3050
19,1718
20,0160
20,8290
21,6076
22,3514
23,0627
9,6544
10,6372
11,6144
12,5849
13,5446
14,4907
15,4226
16,3345
17,2236
18,0897
18,9286
19,7394
20,5170
21,2630
21,9732
9,6117
10,5820
11,5460
12,5000
13,4409
14,3678
15,2765
16,1629
17,0271
17,8635
18,6706
19,4477
20,1939
20,9030
9,5630
10,5208
11,4692
12,4054
13,3280
14,2328
15,1172
15,9770
16,8124
17,6180
18,3959
19,1388
19,8491
9,5102
10,4537
11,3869
12,3047
13,2066
14,0885
14,9454
15,7803
16,5865
17,3611
18,1061
18,8147
9,4563
10,3853
11,3007
12,1996
13,0804
13,9373
14,7710
15,5763
16,3532
17,0969
17,8094
9,4003
10,3135
11,2108
12,0904
12,9483
13,7817
14,5879
15,3657
16,1134
16,8265
9,3388
10,2354
11,1148
11,9732
12,8074
13,6166
14,3968
15,1446
15,8604
9,2713
10,1513
11,0096
11,8455
12,6566
13,4391
14,1904
14,9098
9,1988
10,0594
10,8980
11,7110
12,4969
13,2538
13,9762
9,1224
9,9641
10,7817
11,5727
12,3335
13,0617
9,0424
9,8649
10,6610
11,4273
12,1625
15 plus
Tabela MTB - Muškarci
Pristupna starost 34 - 51
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE
OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
10
11
12
13
52
53
54
8,9574 8,8684 8,7765
9,7590 9,6497 9,5365
10,5330 10,4004
11,2752
55
8,6821
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 45 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 46 DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
11
DOPLATA
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
15 plus
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Tabela MTB - Muškarci
Pristupna starost 52 - 55
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
Tabela MTB 15 plus ŽENE
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9,9691
11,0461
12,1359
13,2380
14,3534
15,4775
16,6168
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4417
23,6295
24,8262
26,0281
27,2257
28,4333
29,6384
30,8356
32,0410
33,2336
9,9691
11,0461
12,1359
13,2380
14,3534
15,4775
16,6168
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4417
23,6295
24,8262
26,0281
27,2257
28,4333
29,6384
30,8356
32,0410
33,2336
9,9691
11,0461
12,1359
13,2380
14,3534
15,4775
16,6168
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4417
23,6295
24,8262
26,0281
27,2257
28,4333
29,6384
30,8356
32,0410
33,2336
9,9691
11,0461
12,1359
13,2380
14,3534
15,4775
16,6168
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4417
23,6295
24,8262
26,0281
27,2257
28,4333
29,6384
30,8356
32,0410
33,2336
9,9691
11,0461
12,1359
13,2380
14,3534
15,4775
16,6168
17,7620
18,9215
20,0884
21,2630
22,4417
23,6295
24,8262
26,0281
27,2257
28,4333
29,6384
30,8356
32,0410
33,2336
9,9621
11,0363
12,1242
13,2240
14,3369
15,4607
16,5948
17,7368
18,8893
20,0521
21,2224
22,4014
23,5793
24,7709
25,9605
27,1518
28,3447
29,5421
30,7314
31,9183
33,1016
9,9542
11,0278
12,1124
13,2100
14,3205
15,4392
16,5700
17,7117
18,8608
20,0160
21,1820
22,3514
23,5294
24,7097
25,8933
27,0783
28,2646
29,4464
30,6279
31,7965
32,9707
9,9473
11,0181
12,1021
13,1961
14,3041
15,4202
16,5481
17,6835
18,8288
19,9840
21,1416
22,3065
23,4742
24,6488
25,8264
26,9978
28,1770
29,3427
30,5157
31,6756
32,8299
9,9394
11,0084
12,0904
13,1822
14,2878
15,4012
16,5262
17,6585
18,7970
19,9481
21,1015
22,2568
23,4192
24,5881
25,7533
26,9179
28,0820
29,2398
30,3951
31,5358
32,6797
9,9315
10,9999
12,0788
13,1683
14,2694
15,3799
16,5017
17,6305
18,7652
19,9084
21,0571
22,2074
23,3645
24,5218
25,6739
26,8312
27,9799
29,1290
30,2663
31,3972
32,5203
9,9246
10,9902
12,0671
13,1544
14,2531
15,3610
16,4772
17,6025
18,7336
19,8689
21,0128
22,1582
23,3046
24,4499
25,5951
26,7380
27,8784
29,0107
30,1386
31,2598
32,3625
9,9177
10,9806
12,0555
13,1406
14,2369
15,3421
16,4528
17,5747
18,6986
19,8334
20,9644
22,1043
23,2396
24,3784
25,5167
26,6454
27,7701
28,8934
30,0030
31,1042
32,1958
9,9098
10,9721
12,0438
13,1268
14,2187
15,3210
16,4285
17,5439
18,6637
19,7902
20,9161
22,0459
23,1750
24,3013
25,4259
26,5463
27,6625
28,7687
29,8597
30,9502
32,0205
9,9020
10,9613
12,0322
13,1113
14,2005
15,2975
16,4015
17,5131
18,6254
19,7433
20,8638
21,9829
23,1000
24,2189
25,3293
26,4340
27,5406
28,6287
29,7089
30,7787
31,8269
9,8941
10,9517
12,0192
13,0959
14,1824
15,2742
16,3747
17,4795
18,5874
19,6967
20,8073
21,9154
23,0256
24,1313
25,2334
26,3227
27,4123
28,4819
29,5508
30,5998
31,6256
9,8873
10,9421
12,0077
13,0822
14,1623
15,2509
16,3452
17,4429
18,5426
19,6464
20,7469
21,8484
22,9463
24,0385
25,1256
26,2055
27,2777
28,3366
29,3772
30,4044
31,4169
9,8785
10,9314
11,9933
13,0634
14,1423
15,2253
16,3132
17,4034
18,4945
19,5886
20,6825
21,7723
22,8571
23,9406
25,0125
26,0756
27,1297
28,1690
29,1971
30,2024
31,1915
9,8697
10,9206
11,9789
13,0446
14,1183
15,1953
16,2760
17,3611
18,4434
19,5274
20,6101
21,6873
22,7635
23,8322
24,8880
25,9403
26,9760
27,9955
29,0023
29,9850
30,9502
15 plus
Tabela MTB - Žene
Pristupna starost 16 - 33
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
13
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9,8600
10,9075
11,9617
13,0242
14,0905
15,1630
16,2364
17,3100
18,3857
19,4628
20,5339
21,5983
22,6603
23,7135
24,7586
25,7865
26,8025
27,8087
28,7936
29,7530
30,6937
9,8493
10,8932
11,9432
13,0005
14,0607
15,1263
16,1917
17,2592
18,3251
19,3874
20,4499
21,5008
22,5479
23,5905
24,6124
25,6279
26,6241
27,6091
28,5633
29,5072
30,4136
9,8367
10,8767
11,9232
12,9735
14,0292
15,0852
16,1447
17,1999
18,2582
19,3087
20,3583
21,3995
22,4316
23,4522
24,4618
25,4582
26,4340
27,3898
28,3206
29,2398
9,8232
10,8578
11,8991
12,9433
13,9919
15,0399
16,0901
17,1380
18,1818
19,2234
20,2593
21,2857
22,3015
23,3046
24,2954
25,2717
26,2261
27,1592
28,0662
9,8058
10,8366
11,8708
12,9099
13,9489
14,9903
16,0308
17,0678
18,1028
19,1314
20,1491
21,1595
22,1631
23,1481
24,1138
25,0689
25,9943
26,9034
9,7876
10,8120
11,8399
12,8717
13,9043
14,9365
15,9668
16,9924
18,0148
19,0295
20,0361
21,0305
22,0119
22,9779
23,9234
24,8509
25,7533
9,7666
10,7852
11,8078
12,8304
13,8543
14,8765
15,8983
16,9119
17,9211
18,9215
19,9124
20,8899
21,8484
22,7946
23,7192
24,6245
9,7437
10,7562
11,7716
12,7877
13,8026
14,8148
15,8228
16,8265
17,8221
18,8041
19,7785
20,7383
21,6779
22,5989
23,5018
9,7182
10,7250
11,7330
12,7405
13,7457
14,7471
15,7431
16,7336
17,7148
18,6811
19,6386
20,5761
21,4961
22,3914
9,6918
10,6918
11,6918
12,6904
13,6855
14,6757
15,6617
16,6362
17,6025
18,5529
19,4856
20,4040
21,2993
9,6628
10,6553
11,6469
12,6374
13,6221
14,6007
15,5715
16,5344
17,4795
18,4128
19,3274
20,2224
9,6348
10,6202
11,6036
12,5834
13,5575
14,5243
15,4823
16,4258
17,3581
18,2715
19,1644
9,6061
10,5843
11,5594
12,5298
13,4935
14,4467
15,3894
16,3185
17,2295
18,1225
9,5776
10,5474
11,5141
12,4735
13,4246
14,3658
15,2929
16,2022
17,0969
9,5484
10,5108
11,4666
12,4162
13,3547
14,2796
15,1906
16,0823
9,5175
10,4712
11,4181
12,3548
13,2802
14,1904
15,0830
9,4850
10,4297
11,3649
12,2880
13,1978
14,0924
9,4491
10,3831
11,3058
12,2160
13,1096
15 plus
Tabela MTB - Žene
Pristupna starost 34 - 51
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE
OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
10
11
12
13
52
53
54
55
9,4082 9,3633 9,3153 9,2627
10,3306 10,2733 10,2114
11,2410 11,1694
12,1344
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 45 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 46 DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
14
DOPLATA
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
15 plus
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Tabela MTB - Žene
Pristupna starost 52 - 55
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
15 plus
Tarifnik MTBK
MTBK
U sklopu produkta MTB (15 plus) moguće je ugovoriti posebnu podvrstu ovog osiguranja za potrebe pravnih
subjekata. Svi pravni subjekti koji žele da naprave ovu vrstu osiguranja moraju ispunjavati sledeće uslove:
1. MINIMALNI BROJ OSIGURANIKA
5. MOGUĆNOST PROMENE OSIGURANIKA
-10 osiguranika
Pravo ugovarača je da može zameniti osiguranika i bez
njegove saglasnosti tokom trajanja osiguranja. U
slučaju da neki drugi osiguranik preuzima polisu osiguranja po ovom modelu treba napraviti novu verziju
ugovora u skladu sa važećim uslovima osiguranja
(MTB). Novi osiguranik mora dati svoju pismenu
saglasnost da se želi osigurati po ovom modelu.
2. MINIMALNA OSIGURANA SUMA
- Zbir osiguranih suma svih osiguranika mora iznositi
minimalno 60 000 €.
Po isteku osiguranja isplata se vrši u korist fizičkog lica,
a ne ugovarača.
Za ovaj program primenjuju se uslovi za osiguranje
MTB (OUMTB1).
3. TRAJANJE OSIGURANJA
- Minimalno 10 godina, a maksimalno 30 godina
4. PRIPIS DOBITI
-Kao i kod programa MTB
15
Tabela MTBK 15 plus korporativno MUŠKARCI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10,4069
11,5527
12,7162
13,8985
15,0989
16,3159
17,5500
18,8005
20,0682
21,3493
22,6449
23,9578
25,2781
26,6099
27,9486
29,2997
30,6466
32,0102
33,3667
34,7222
36,0750
10,4069
11,5527
12,7162
13,8985
15,0989
16,3159
17,5500
18,8005
20,0682
21,3493
22,6449
23,9578
25,2781
26,6099
27,9486
29,2997
30,6466
32,0102
33,3667
34,7222
36,0750
10,4069
11,5527
12,7162
13,8985
15,0989
16,3159
17,5500
18,8005
20,0682
21,3493
22,6449
23,9578
25,2781
26,6099
27,9486
29,2997
30,6466
32,0102
33,3667
34,7222
36,0750
10,4069
11,5527
12,7162
13,8985
15,0989
16,3159
17,5500
18,8005
20,0682
21,3493
22,6449
23,9578
25,2781
26,6099
27,9486
29,2997
30,6466
32,0102
33,3667
34,7222
36,0750
10,4069
11,5527
12,7162
13,8985
15,0989
16,3159
17,5500
18,8005
20,0682
21,3493
22,6449
23,9578
25,2781
26,6099
27,9486
29,2997
30,6466
32,0102
33,3667
34,7222
36,0750
10,4026
11,5460
12,7081
13,8889
15,0875
16,3026
17,5346
18,7829
20,0441
21,3220
22,6142
23,9177
25,2270
26,5534
27,8862
29,2227
30,5623
31,8979
33,2447
34,5781
35,9066
10,3972
11,5407
12,7000
13,8793
15,0739
16,2866
17,5162
18,7617
20,0200
21,2902
22,5785
23,8720
25,1762
26,4901
27,8087
29,1375
30,4599
31,7864
33,1016
34,4234
35,7270
10,3928
11,5340
12,6936
13,8696
15,0625
16,2734
17,4978
18,7371
19,9920
21,2585
22,5378
23,8265
25,1193
26,4271
27,7316
29,0444
30,3490
31,6556
32,9598
34,2466
35,5366
10,3875
11,5274
12,6855
13,8600
15,0512
16,2575
17,4795
18,7161
19,9641
21,2224
22,4921
23,7756
25,0627
26,3505
27,6472
28,9352
30,2297
31,5159
32,7976
34,0599
35,3232
10,3831
11,5221
12,6775
13,8504
15,0376
16,2417
17,4581
18,6881
19,9322
21,1864
22,4467
23,7192
24,9938
26,2674
27,5482
28,8268
30,0933
31,3578
32,6158
33,8524
35,0877
10,3788
11,5154
12,6695
13,8389
15,0240
16,2232
17,4368
18,6602
19,8965
21,1416
22,3964
23,6518
24,9128
26,1780
27,4424
28,6944
29,9491
31,1915
32,4149
33,6361
34,8189
10,3724
11,5075
12,6582
13,8255
15,0060
16,2022
17,4095
18,6254
19,8570
21,0926
22,3314
23,5793
24,8262
26,0756
27,3149
28,5551
29,7796
30,9981
32,1958
33,3778
34,5423
10,3659
11,4982
12,6470
13,8083
14,9858
16,1760
17,3762
18,5874
19,8059
21,0305
22,2618
23,4907
24,7219
25,9538
27,1739
28,3930
29,5946
30,7787
31,9489
33,1016
34,2231
10,3573
11,4877
12,6326
13,7912
14,9611
16,1447
17,3400
18,5426
19,7511
20,9644
22,1779
23,3973
24,6124
25,8198
27,0197
28,2087
29,3858
30,5437
31,6756
32,7869
33,8753
10,3488
11,4758
12,6167
13,7703
14,9365
16,1134
17,2980
18,4911
19,6889
20,8899
22,0897
23,2883
24,4798
25,6674
26,8456
28,0112
29,1545
30,2755
31,3775
32,4570
33,5008
10,3381
11,4613
12,5976
13,7457
14,9054
16,0746
17,2503
18,4298
19,6155
20,8030
21,9877
23,1642
24,3368
25,5037
26,6525
27,7855
28,9017
29,9850
31,0559
32,0821
33,0907
10,3252
11,4443
12,5755
13,7174
14,8699
16,0282
17,1939
18,3621
19,5313
20,6996
21,8675
23,0256
24,1779
25,3100
26,4340
27,5330
28,6123
29,6648
30,6937
31,6857
32,6371
10,3103
11,4233
12,5486
13,6836
14,8258
15,9744
17,1292
18,2815
19,4363
20,5888
21,7344
22,8676
23,9923
25,1004
26,1917
27,2628
28,3046
29,3169
30,3030
31,2500
32,1647
15 plus
Tabela MTBK korporativno - Muškarci
Pristupna starost 16 - 33
16
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10,2923
11,4012
12,5188
13,6463
14,7776
15,9160
17,0561
18,1951
19,3311
20,4625
21,5889
22,6963
23,7982
24,8756
25,9336
26,9687
27,9720
28,9436
29,8864
30,7882
31,6556
10,2733
11,3753
12,4844
13,6017
14,7232
15,8479
16,9750
18,0963
19,2160
20,3252
21,4225
22,5073
23,5793
24,6245
25,6476
26,6454
27,6091
28,5388
29,4377
30,2939
31,1139
10,2501
11,3443
12,4456
13,5520
14,6628
15,7729
16,8805
17,9856
19,0840
20,1694
21,2450
22,3015
23,3372
24,3487
25,3357
26,2950
27,2183
28,1057
28,9603
29,7708
10,2239
11,3097
12,4008
13,4971
14,5921
15,6887
16,7785
17,8635
18,9394
20,0000
21,0482
22,0751
23,0787
24,0558
25,0000
25,9202
26,8025
27,6472
28,4576
10,1937
11,2701
12,3518
13,4336
14,5159
15,5958
16,6667
17,7305
18,7829
19,8177
20,8333
21,8293
22,7946
23,7361
24,6488
25,5232
26,3644
27,1665
10,1595
11,2271
12,2956
13,3654
14,4321
15,4919
16,5426
17,5840
18,6081
19,6155
20,6016
21,5610
22,4972
23,3973
24,2660
25,1004
25,9000
10,1225
11,1782
12,2339
13,2890
14,3369
15,3775
16,4096
17,4246
18,4230
19,3986
20,3500
21,2766
22,1729
23,0362
23,8663
24,6548
10,0806
11,1247
12,1684
13,2066
14,2369
15,2555
16,2628
17,2533
18,2216
19,1681
20,0884
20,9776
21,8341
22,6603
23,4467
10,0351
11,0668
12,0948
13,1148
14,1263
15,1240
16,1057
17,0678
18,0050
18,9179
19,8020
20,6569
21,4777
22,2618
9,9840
11,0011
12,0135
13,0157
14,0036
14,9790
15,9337
16,8663
17,7746
18,6532
19,5046
20,3211
21,0970
9,9285
10,9314
11,9246
12,9066
13,8735
14,8236
15,7505
16,6528
17,5285
18,3756
19,1865
19,9641
9,8717
10,8578
11,8329
12,7943
13,7382
14,6606
15,5618
16,4339
17,2771
18,0865
18,8644
9,8116
10,7817
11,7385
12,6775
13,5980
14,4949
15,3657
16,2075
17,0155
17,7936
9,7466
10,6998
11,6360
12,5534
13,4463
14,3164
15,1584
15,9668
16,7448
9,6759
10,6090
11,5234
12,4177
13,2855
14,1263
14,9365
15,7134
9,5988
10,5119
11,4051
12,2730
13,1165
13,9276
14,7059
9,5184
10,4112
11,2816
12,1256
12,9400
13,7231
9,4340
10,3061
11,1532
11,9717
12,7584
15 plus
Tabela MTBK korporativno - Muškarci
Pristupna starost 34 - 51
17
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE
OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
10
11
12
13
52
53
54
9,3432 9,2498 9,1525
10,1947 10,0786 9,9582
11,0169 10,8767
11,8092
55
9,0531
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 45 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 46 DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
18
DOPLATA
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
NAPOMENA:
B) ZBIR OSIGURANIH SUMA PO SVIM UGOVORIMA
MORA IZNOSITI, MINIMALNO, 60.000€
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
15 plus
A) PO OVOJ TARIFI SE MOGU OSIGURAVATI
GRUPE OD 10 I VIŠE LICA
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
Tabela MTBK korporativno - Muškarci
Pristupna starost 52 - 55
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
Tabela MTBK15 plus korporativno ŽENE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10,4145
11,5594
12,7243
13,9043
15,1035
16,3212
17,5531
18,8041
20,0682
21,3493
22,6449
23,9521
25,2717
26,6028
27,9486
29,2997
30,6654
32,0307
33,4001
34,7705
36,1533
10,4145
11,5594
12,7243
13,9043
15,1035
16,3212
17,5531
18,8041
20,0682
21,3493
22,6449
23,9521
25,2717
26,6028
27,9486
29,2997
30,6654
32,0307
33,4001
34,7705
36,1533
10,4145
11,5594
12,7243
13,9043
15,1035
16,3212
17,5531
18,8041
20,0682
21,3493
22,6449
23,9521
25,2717
26,6028
27,9486
29,2997
30,6654
32,0307
33,4001
34,7705
36,1533
10,4145
11,5594
12,7243
13,9043
15,1035
16,3212
17,5531
18,8041
20,0682
21,3493
22,6449
23,9521
25,2717
26,6028
27,9486
29,2997
30,6654
32,0307
33,4001
34,7705
36,1533
10,4145
11,5594
12,7243
13,9043
15,1035
16,3212
17,5531
18,8041
20,0682
21,3493
22,6449
23,9521
25,2717
26,6028
27,9486
29,2997
30,6654
32,0307
33,4001
34,7705
36,1533
10,4069
11,5500
12,7113
13,8908
15,0875
16,2999
17,5285
18,7758
20,0361
21,3129
22,5989
23,9006
25,2143
26,5393
27,8784
29,2227
30,5717
31,9285
33,2779
34,6380
36,0101
10,3983
11,5407
12,7000
13,8754
15,0693
16,2787
17,5039
18,7477
20,0040
21,2721
22,5530
23,8493
25,1572
26,4760
27,8009
29,1375
30,4692
31,8167
33,1565
34,5066
35,8423
10,3907
11,5300
12,6871
13,8619
15,0512
16,2575
17,4795
18,7161
19,9681
21,2314
22,5124
23,7982
25,1004
26,4061
27,7239
29,0444
30,3674
31,6957
33,0251
34,3643
35,6888
10,3831
11,5207
12,6743
13,8466
15,0331
16,2364
17,4551
18,6881
19,9362
21,1954
22,4669
23,7473
25,0376
26,3366
27,6396
28,9519
30,2663
31,5856
32,8947
34,2114
35,5240
10,3745
11,5101
12,6630
13,8313
15,0150
16,2153
17,4307
18,6567
19,9005
21,1506
22,4165
23,6911
24,9750
26,2605
27,5558
28,8517
30,1568
31,4564
32,7547
34,0483
35,3357
10,3670
11,5009
12,6502
13,8160
14,9970
16,1943
17,4034
18,6289
19,8649
21,1104
22,3664
23,6351
24,9066
26,1849
27,4725
28,7522
30,0391
31,3283
32,6052
33,8868
35,1617
10,3595
11,4903
12,6374
13,8007
14,9790
16,1734
17,3792
18,5977
19,8255
21,0704
22,3164
23,5738
24,8385
26,1028
27,3748
28,6451
29,9222
31,1915
32,4570
33,7154
34,9650
10,3509
11,4811
12,6263
13,7855
14,9611
16,1499
17,3521
18,5667
19,7902
21,0217
22,2618
23,5128
24,7647
26,0213
27,2777
28,5388
29,7885
31,0463
32,2893
33,5345
34,7584
10,3423
11,4705
12,6119
13,7703
14,9410
16,1264
17,3220
18,5288
19,7472
20,9732
22,2025
23,4412
24,6853
25,9269
27,1739
28,4172
29,6560
30,8928
32,1234
33,3333
34,5423
10,3348
11,4600
12,5992
13,7533
14,9209
16,1005
17,2921
18,4945
19,7044
20,9205
22,1435
23,3699
24,6002
25,8331
27,0636
28,2885
29,5159
30,7314
31,9387
33,1345
34,3171
10,3274
11,4495
12,5865
13,7382
14,9009
16,0746
17,2622
18,4536
19,6580
20,8638
22,0799
23,2937
24,5098
25,7268
26,9469
28,1532
29,3600
30,5623
31,7460
32,9164
34,0832
10,3178
11,4377
12,5723
13,7193
14,8765
16,0462
17,2265
18,4128
19,6040
20,8030
22,0070
23,2072
24,4141
25,6148
26,8168
28,0112
29,1971
30,3767
31,5358
32,6904
33,8181
10,3093
11,4260
12,5565
13,6986
14,8522
16,0154
17,1851
18,3655
19,5503
20,7383
21,9250
23,1160
24,3072
25,4972
26,6809
27,8552
29,0192
30,1750
31,3185
32,4465
33,5458
15 plus
Tabela MTBK korporativno - Žene
Pristupna starost 16 - 33
19
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10,2987
11,4116
12,5376
13,6761
14,8236
15,9795
17,1438
18,3117
19,4856
20,6612
21,8436
23,0203
24,1955
25,3678
26,5322
27,6855
28,8351
29,9670
31,0849
32,1750
33,2557
10,2870
11,3973
12,5188
13,6500
14,7907
15,9388
17,0940
18,2548
19,4175
20,5846
21,7486
22,9148
24,0732
25,2270
26,3713
27,5103
28,6287
29,7354
30,8261
31,8979
32,9381
10,2743
11,3804
12,4969
13,6221
14,7558
15,8957
17,0416
18,1917
19,3461
20,4960
21,6497
22,7998
23,9406
25,0752
26,2055
27,3149
28,4172
29,4985
30,5530
31,5956
10,2596
11,3598
12,4704
13,5906
14,7167
15,8479
16,9837
18,1225
19,2641
20,4040
21,5424
22,6757
23,7982
24,9128
26,0213
27,1076
28,1849
29,2312
30,2663
10,2417
11,3366
12,4409
13,5538
14,6714
15,7928
16,9205
18,0473
19,1755
20,3004
21,4225
22,5378
23,6463
24,7402
25,8198
26,8817
27,9252
28,9519
10,2218
11,3109
12,4085
13,5135
14,6220
15,7356
16,8520
17,9662
19,0803
20,1898
21,2947
22,3914
23,4797
24,5519
25,6082
26,6454
27,6549
10,1999
11,2829
12,3732
13,4698
14,5688
15,6715
16,7757
17,8795
18,9789
20,0723
21,1595
22,2370
23,2992
24,3487
25,3807
26,3852
10,1750
11,2524
12,3350
13,4228
14,5138
15,6055
16,6973
17,7841
18,8679
19,9481
21,0128
22,0702
23,1107
24,1313
25,1383
10,1482
11,2183
12,2926
13,3726
14,4530
15,5328
16,6113
17,6835
18,7547
19,8138
20,8594
21,8914
22,9095
23,9063
10,1204
11,1832
12,2489
13,3191
14,3885
15,4560
16,5207
17,5809
18,6289
19,6696
20,6954
21,7061
22,6963
10,0898
11,1445
12,2026
13,2626
14,3205
15,3752
16,4258
17,4672
18,5014
19,5198
20,5212
21,5054
10,0594
11,1074
12,1566
13,2048
14,2511
15,2929
16,3292
17,3521
18,3655
19,3611
20,3417
10,0301
11,0693
12,1095
13,1475
14,1824
15,2091
16,2285
17,2354
18,2282
19,2012
9,9990
11,0302
12,0598
13,0873
14,1084
15,1217
16,1238
17,1116
18,0832
9,9681
10,9902
12,0106
13,0259
14,0331
15,0286
16,0128
16,9808
9,9364
10,9493
11,9589
12,9601
13,9528
14,9321
15,8983
9,9020
10,9051
11,9019
12,8899
13,8658
14,8280
9,8639
10,8554
11,8385
12,8123
13,7703
15 plus
Tabela MTBK korporativno - Žene
Pristupna starost 34 - 51
20
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE
OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
10
11
12
13
52
53
54
55
9,8203 9,7733 9,7220 9,6656
10,8003 10,7388 10,6735
11,7689 11,6932
12,7259
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 45 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 46 DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
NAPOMENA:
B) ZBIR OSIGURANIH SUMA PO SVIM UGOVORIMA
MORA IZNOSITI, MINIMALNO, 60.000€
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
15 plus
A) PO OVOJ TARIFI SE MOGU OSIGURAVATI
GRUPE OD 10 I VIŠE LICA
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
Tabela MTBK korporativno - Žene
Pristupna starost 52 - 55
21
DOPLATA
MG, MGE, MGK, MŠO, MRS
Programi životnog osiguranja ( Tarife MG, MGE,
MGK, MŠO i RIZIKO)
› Prirodna smrt: U slučaju prirodne smrti isplaćuje se
osigurana suma uvećana za do tada pripisanu dobit.
› Smrt u slučaju nezgode: Ako je uplaćena premija za
dodatno osiguranje za smrt usled nezgode, isplaćuje
se dvostruka (ili višestruka ako se ugovori) osigurana
suma uvećana za do tada pripisanu dobit (nije moguće dogovoriti po programu MGE).
MG ... mešovito osiguranje za slučaj smrti i
doživljenja
MGK ... mešovito osiguranje za slučaj smrti i
doživljenja za kolektive
MGE ... mešovito osiguranje za slučaj smrti i
doživljenja sa jednokratnom uplatom
MŠO ... mešovito osiguranje za slučaj doživljenja
MRS ...osiguranje za slučaj smrti (RIZIKO)
Pristupna starost osigurane osobe
Pristupna starost se dobija tako što se od godine u
kojoj je osiguranje počelo oduzme godina rođenja
osiguranika. Kod svih osoba mlađih od 20 godina
pristupna starost se zaokružuje na 20 godina.
Najbolja kombinacija između životnih
osiguranja i štednje kapitala
navršenih
› Najniža pristupna starost ..........................
14 godina
› Najviša pristupna starost ........................... 65 godina
Osobe mlađe od 18 godina (14 i više godina) mogu se
osigurati uz potpis zakonskih zastupnika (roditelja ili
staratelja), uz uslov da je ugovarač osiguranja osoba
starija od 18 godina.
Naglasak ovih programa je na kombinaciji životnog
osiguranja i štednje kapitala. Osiguranik ima pravo na
osiguranu sumu po doživljenju ili u slučaju prirodne ili
smrti usled nezgode. Po doživljenju osiguranik se
može odlučiti za isplatu osigurane sume u celokupnom iznosu, ili dogovoriti rentu (privatnu penziju) koja
može biti vremenski ograničena (nasledna) ili doživotna
(nenasledna)
Trajanje osiguranja
Najkraće trajanje osiguranja ...........................5 godina
Najduže trajanje osiguranja ......................... 40 godina
MG ... Mešovito osiguranje za slučaj smrti i
doživljenja
Osigurane sume, doplate i načini plaćanja
Osigurani slučajevi
Ako je osigurana suma niža od 7.300 EUR godišnja
doplata je 7.30 EUR. (samo za MG tarifu)
Osigurana suma i godišnja premija se ugovaraju u
EUR.
› Doživljenje: Osigurana suma uvećana za celokupnu
pripisanu dobit isplaćuje se po isteku trajanja
osiguranja.
Smernice za lekarski pregled
pristupna starost / visina osigurane sume u €
do 55 godina
56 - 65 godina
do 35 000
Do 20 000
Od 35 001 - 50 000
O d 20 001 - 35 000
Od 50 001
Od 35 001 - 50 000
Mali lekarski pregled obuhvata:
- Lekarski atest
- Mala laboratorija ( SE, KKS, glikemija, AST, ALT, GGT,
ukupni bilirubin, kreatinin, urea, urin sa sedimentom,
ukupni holesterol, HDL, LDL, trigliceridi)
- EKG
Uslov
--------------Pitanja iz ponude
Mali lekarski pregled
Veliki lekarski pregled
Veliki lekarski pregled obuhvata:
- Lekarski atest
- Ergometrija
- Mala laboratorija+mokraćna kiselina+ukupni
proteini+ALP i HIV test.
Na osnovu priložene medicinske dokumentacije Merkur
osiguranje ima pravo da traži dodatne preglede i nalaze
radi ispitivanja rizika.
22
MG, MGE, MGK, MŠO, MRS
Osiguranje pod posebnim uslovima za dodatke i isključenje (dodaci na postojeće faktore u tabelama)
Život
/
2‰
5‰
2‰
7‰
2‰
1‰
1‰
/
/
2‰
2‰
5‰
/
/
Čuvari objekata
Pratnja novca i vrednosti
Telesna zaštita
Piloti - manje od 500h letenja godišnje
Piloti mlaznih aviona
Rudari
Vatrogasci
Krovopokrivači i zidari
Građevinski radnici
Šumski radnici
Gradnja i održavanje dalekovoda
Amaterski boks
Ronioci (svi)
Planinarenje po Evropi
Vozači specijalnih vozila, cisterni
(opasan teret, eksploziv)
Dodatno smrt nezgoda
0,75‰
2‰
nije moguće osigurati
3‰
nije moguće osigurati
2‰
1,5‰
1‰
1‰
1‰
3‰
3‰
nije moguće osigurati
1,5‰
nije moguće osigurati
MGK
4. Pripis dobiti
U sklopu produkta MG moguće je ugovoriti posebnu
podvrstu ovog osiguranja za potrebe pravnih
subjekata.
Svi pravni subjekti koji žele da naprave ovu vrstu
osiguranja moraju ispunjavati sledeće uslove:
-Kao i kod programa MG
5. Mogućnost promene osiguranika
Pravo ugovarača je da može zameniti osiguranika i
bez njegove saglasnosti tokom trajanja osiguranja.
U slučaju da neki drugi osiguranik preuzima polisu
osiguranja po ovom modelu treba napraviti novu
verziju ugovora u skladu sa važećim uslovima
osiguranja (OUMG). Novi osiguranik mora dati svoju
pismenu saglasnost da se želi osigurati po ovom
modelu.
1. Minimalni broj osiguranika
-10 osiguranika
2. Minimalna osigurana suma
- Zbir osiguranih suma svih osiguranika mora iznositi
minimalno 60 000 €.
Po isteku osiguranja isplata se vrši u korist osiguranog
lica, a ne ugovarača.
U slučaju smrti osigurane osobe, korisnici su uvek
fizička lica, njihovi naslednici.
Za ovaj program primenjuju se uslovi za osiguranje
MG (OUMG).
3. Trajanje osiguranja
- Minimalno 5 godina, a maksimalno 40 godina
23
24
PRISTUPNA STAROST
n\x
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9150
5,9492
7,0008
8,0691
9,1542
10,2564
11,3753
12,5094
13,6612
14,8280
16,0102
17,2087
18,4196
19,6464
20,8855
22,1386
23,4082
24,6853
25,9673
27,2702
28,5714
29,8864
31,2012
32,5203
33,8409
35,1617
36,4830
37,7929
39,0930
40,4040
41,6840
42,9553
44,2087
45,4339
46,6418
47,8240
4,9145
5,9485
6,9999
8,0678
9,1525
10,2543
11,3714
12,5063
13,6556
14,8214
16,0051
17,1999
18,4128
19,6348
20,8725
22,1239
23,3863
24,6609
25,9471
27,2331
28,5307
29,8418
31,1429
32,4570
33,7610
35,0754
36,3769
37,6790
38,9560
40,2414
41,4938
42,7533
43,9754
45,1671
46,3392
47,5059
4,9135
5,9474
6,9984
8,0658
9,1500
10,2512
11,3688
12,5016
13,6519
14,8170
15,9974
17,1910
18,3993
19,6232
20,8594
22,1092
23,3645
24,6366
25,9134
27,1961
28,4900
29,7885
31,0849
32,3834
33,6814
34,9773
36,2582
37,5375
38,8048
40,0641
41,3052
42,5170
43,7063
44,8833
46,0193
47,1476
4,9130
5,9467
6,9974
8,0645
9,1483
10,2491
11,3662
12,4984
13,6482
14,8126
15,9898
17,1851
18,3925
19,6117
20,8464
22,0897
23,3427
24,6063
25,8799
27,1592
28,4414
29,7265
31,0174
32,2997
33,5796
34,8675
36,1272
37,3972
38,6399
39,8724
41,0846
42,2654
43,4405
44,5831
45,6830
46,7727
4,9126
5,9460
6,9964
8,0632
9,1466
10,2470
11,3636
12,4953
13,6444
14,8060
15,9847
17,1762
18,3824
19,6002
20,8290
22,0702
23,3209
24,5761
25,8398
27,1150
28,3849
29,6648
30,9406
32,2061
33,4784
34,7343
35,9842
37,2301
38,4468
39,6511
40,8330
41,9992
43,1220
44,2282
45,3104
46,3607
4,9123
5,9457
6,9959
8,0626
9,1458
10,2459
11,3611
12,4938
13,6407
14,8017
15,9770
17,1674
18,3688
19,5848
20,8117
22,0459
23,2937
24,5459
25,7998
27,0636
28,3286
29,5946
30,8547
32,1130
33,3667
34,6021
35,8295
37,0508
38,2409
39,4166
40,5680
41,7014
42,8082
43,8789
44,9035
45,9137
4,9123
5,9457
6,9955
8,0619
9,1449
10,2449
11,3598
12,4906
13,6370
14,7973
15,9719
17,1585
18,3587
19,5695
20,7900
22,0216
23,2612
24,5038
25,7533
27,0051
28,2566
29,5072
30,7598
32,0000
33,2336
34,4471
35,6506
36,8460
38,0084
39,1696
40,2901
41,3736
42,4448
43,4783
44,4840
45,4339
4,9121
5,9449
6,9950
8,0613
9,1441
10,2428
11,3572
12,4860
13,6314
14,7885
15,9617
17,1468
18,3419
19,5503
20,7641
21,9925
23,2234
24,4559
25,6937
26,9397
28,1770
29,4118
30,6466
31,8674
33,0797
34,2700
35,4610
36,6166
37,7501
38,8802
39,9680
41,0172
42,0521
43,0478
44,0141
44,9236
4,9116
5,9442
6,9940
8,0600
9,1416
10,2396
11,3520
12,4813
13,6240
14,7798
15,9490
17,1292
18,3217
19,5236
20,7340
21,9539
23,1750
24,4021
25,6279
26,8528
28,0820
29,2997
30,5064
31,7158
32,9056
34,0716
35,2237
36,3636
37,4672
38,5505
39,6040
40,6339
41,6146
42,5713
43,4972
44,3656
4,9111
5,9435
6,9925
8,0580
9,1391
10,2354
11,3482
12,4735
13,6147
14,7667
15,9337
17,1116
18,2983
19,4932
20,6954
21,9058
23,1160
24,3309
25,5493
26,7594
27,9720
29,1715
30,3582
31,5457
32,7011
33,8524
34,9773
36,0750
37,1471
38,1971
39,2157
40,2091
41,1523
42,0698
42,9369
43,7637
4,9109
5,9432
6,9920
8,0567
9,1366
10,2323
11,3430
12,4673
13,6054
14,7558
15,9185
17,0911
18,2715
19,4590
20,6569
21,8531
23,0574
24,2601
25,4582
26,6596
27,8474
29,0276
30,2024
31,3480
32,4886
33,6022
34,6981
35,7654
36,8189
37,8215
38,8048
39,7456
40,6669
41,5282
42,3549
43,1220
4,9104
5,9425
6,9906
8,0541
9,1333
10,2270
11,3353
12,4580
13,5925
14,7384
15,8957
17,0619
18,2382
19,4175
20,6058
21,7912
22,9832
24,1721
25,3550
26,5393
27,7085
28,8684
30,0120
31,1429
32,2477
33,3333
34,3997
35,4359
36,4431
37,4111
38,3583
39,2619
40,1123
40,9333
41,7188
42,4448
MG
Tabela MG - Muškarci
Pristupna starost 14 - 31
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MG MUŠKARCI
25
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9097
5,9407
6,9881
8,0502
9,1283
10,2208
11,3263
12,4456
13,5759
14,7189
15,8705
17,0300
18,1951
19,3686
20,5423
21,7202
22,8990
24,0674
25,2398
26,3992
27,5482
28,6779
29,7974
30,9023
31,9795
33,0360
34,0599
35,0631
36,0360
36,9686
37,8644
38,7147
39,5413
40,3063
41,0341
41,7188
4,9082
5,9386
6,9847
8,0457
9,1216
10,2114
11,3148
12,4301
13,5575
14,6929
15,8378
16,9895
18,1488
19,3087
20,4708
21,6357
22,7946
23,9521
25,1004
26,2398
27,3598
28,4738
29,5596
30,6279
31,6756
32,7011
33,6927
34,6620
35,5872
36,4830
37,3274
38,1388
38,9105
39,6354
40,3063
40,9333
4,9068
5,9365
6,9813
8,0405
9,1141
10,2020
11,3007
12,4131
13,5336
14,6649
15,8003
16,9463
18,0930
19,2419
20,3915
21,5424
22,6860
23,8209
24,9501
26,0620
27,1592
28,2406
29,3083
30,3398
31,3578
32,3415
33,3000
34,2231
35,1124
35,9583
36,7647
37,5375
38,2555
38,9257
39,5413
40,1123
4,9051
5,9337
6,9769
8,0341
9,1058
10,1895
11,2854
12,3916
13,5062
14,6306
15,7580
16,8919
18,0310
19,1681
20,3004
21,4316
22,5581
23,6742
24,7770
25,8665
26,9397
27,9955
29,0276
30,0300
31,0078
31,9591
32,8731
33,7610
34,6021
35,4108
36,1664
36,8868
37,5516
38,1679
38,7447
39,2619
4,9029
5,9301
6,9716
8,0270
9,0959
10,1760
11,2663
12,3671
13,4753
14,5900
15,7109
16,8322
17,9565
19,0803
20,2020
21,3129
22,4165
23,5128
24,5942
25,6542
26,6951
27,7239
28,7191
29,6912
30,6373
31,5457
32,4254
33,2668
34,0599
34,8189
35,5366
36,1925
36,8189
37,3832
37,9075
4,9008
5,9263
6,9662
8,0192
9,0843
10,1595
11,2448
12,3396
13,4409
14,5476
15,6568
16,7673
17,8795
18,9861
20,0884
21,1820
22,2668
23,3318
24,3902
25,4259
26,4340
27,4273
28,3930
29,3341
30,2389
31,1042
31,9387
32,7332
33,4896
34,1997
34,8675
35,4736
36,0490
36,5631
4,8981
5,9221
6,9599
8,0096
9,0703
10,1410
11,2208
12,3077
13,4012
14,4970
15,5958
16,6945
17,7873
18,8786
19,9641
21,0349
22,0946
23,1374
24,1663
25,1699
26,1575
27,1150
28,0426
28,9436
29,8151
30,6373
31,4268
32,1854
32,8839
33,5458
34,1647
34,7222
35,2361
4,8950
5,9172
6,9517
7,9981
9,0539
10,1194
11,1919
12,2714
13,3547
14,4404
15,5255
16,6085
17,6897
18,7617
19,8216
20,8725
21,9106
22,9253
23,9234
24,9004
25,8532
26,7738
27,6702
28,5307
29,3600
30,1477
30,8928
31,5956
32,2477
32,8623
33,4225
33,9328
4,8912
5,9109
6,9420
7,9840
9,0351
10,0939
11,1595
12,2294
13,3014
14,3761
15,4464
16,5153
17,5778
18,6289
19,6696
20,6954
21,7061
22,6963
23,6630
24,6063
25,5297
26,4131
27,2702
28,0899
28,8767
29,6121
30,3122
30,9693
31,5756
32,1337
32,6477
4,8871
5,9039
6,9314
7,9688
9,0139
10,0664
11,1235
12,1847
13,2450
14,3062
15,3633
16,4150
17,4551
18,4877
19,5046
20,5044
21,4869
22,4517
23,3863
24,3013
25,1826
26,0349
26,8528
27,6319
28,3688
29,0613
29,7177
30,3214
30,8833
31,3972
4,8821
5,8955
6,9190
7,9510
8,9904
10,0351
11,0828
12,1330
13,1822
14,2288
15,2695
16,3026
17,3250
18,3318
19,3237
20,3004
21,2540
22,1877
23,0947
23,9751
24,8201
25,6279
26,4061
27,1444
27,8319
28,4819
29,0867
29,6472
30,1568
4,8754
5,8855
6,9042
7,9308
8,9630
9,9990
11,0375
12,0758
13,1113
14,1423
15,1653
16,1786
17,1792
18,1620
19,1314
20,0803
21,0084
21,9058
22,7790
23,6239
24,4320
25,2016
25,9336
26,6241
27,2777
27,8784
28,4333
28,9436
4,8678
5,8737
6,8875
7,9076
8,9326
9,9592
10,9866
12,0120
13,0327
14,0469
15,0512
16,0436
17,0213
17,9824
18,9251
19,8452
20,7426
21,6123
22,4467
23,2504
24,0211
24,7525
25,4388
26,0892
26,6880
27,2480
27,7546
4,8607
5,8627
6,8714
7,8846
8,9015
9,9187
10,9337
11,9460
12,9517
13,9489
14,9343
15,9058
16,8606
17,7968
18,7126
19,6040
20,4708
21,3038
22,1092
22,8728
23,6016
24,2895
24,9377
25,5363
26,0960
26,6028
4,8539
5,8517
6,8549
7,8616
8,8692
9,8765
10,8802
11,8793
12,8684
13,8485
14,8126
15,7629
16,6973
17,6087
18,4980
19,3611
20,1939
20,9908
21,7581
22,4871
23,1750
23,8209
24,4200
24,9750
25,4842
4,8464
5,8394
6,8367
7,8358
8,8347
9,8309
10,8225
11,8064
12,7796
13,7400
14,6864
15,6152
16,5235
17,4095
18,2682
19,0985
19,9005
20,6654
21,3904
22,0799
22,7273
23,3263
23,8834
24,3962
4,8372
5,8251
6,8157
7,8064
8,7951
9,7800
10,7573
11,7247
12,6807
13,6221
14,5476
15,4536
16,3372
17,1939
18,0245
18,8218
19,5886
20,3169
21,0040
21,6497
22,2568
22,8154
23,3263
4,8267
5,8089
6,7921
7,7736
8,7520
9,7229
10,6860
11,6374
12,5755
13,4971
14,4009
15,2812
16,1394
16,9693
17,7651
18,5322
19,2604
19,9481
20,5973
21,2044
21,7628
22,2767
MG
Tabela MG - Muškarci
Pristupna starost 32 - 49
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
26
n\x
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,8163
5,7921
6,7677
7,7399
8,7063
9,6646
10,6123
11,5473
12,4673
13,3690
14,2491
15,1057
15,9363
16,7336
17,5009
18,2315
18,9215
19,5733
20,1816
20,7426
21,2585
4,8049
5,7747
6,7417
7,7042
8,6588
9,6034
10,5363
11,4548
12,3564
13,2363
14,0944
14,9231
15,7257
16,4935
17,2265
17,9179
18,5736
19,1828
19,7511
20,2716
4,7923
5,7551
6,7132
7,6646
8,6073
9,5393
10,4570
11,3572
12,2384
13,0959
13,9295
14,7319
15,5015
16,2390
16,9348
17,5932
18,2083
18,7793
19,3013
4,7794
5,7346
6,6840
7,6249
8,5558
9,4733
10,3756
11,2575
12,1183
12,9534
13,7589
14,5349
15,2742
15,9770
16,6389
17,2592
17,8348
18,3621
4,7651
5,7127
6,6529
7,5838
8,5020
9,4056
10,2902
11,1532
11,9918
12,8025
13,5814
14,3266
15,0331
15,7011
16,3265
16,9090
17,4429
4,7506
5,6909
6,6225
7,5426
8,4481
9,3362
10,2041
11,0473
11,8624
12,6470
13,3976
14,1123
14,7863
15,4202
16,0077
16,5481
4,7351
5,6680
6,5907
7,4991
8,3914
9,2635
10,1122
10,9337
11,7247
12,4828
13,2048
13,8870
14,5264
15,1217
15,6715
4,7208
5,6465
6,5591
7,4566
8,3347
9,1895
10,0190
10,8178
11,5848
12,3138
13,0056
13,6537
14,2592
14,8170
4,7077
5,6256
6,5287
7,4140
8,2768
9,1141
9,9226
10,6975
11,4377
12,1389
12,7975
13,4120
13,9801
4,6944
5,6044
6,4969
7,3681
8,2149
9,0326
9,8193
10,5697
11,2816
11,9517
12,5770
13,1562
60
61
62
4,6788 4,6594 4,6369
5,5791 5,5485 5,5136
6,4591 6,4144 6,3642
7,3153 7,2537 7,1849
8,1440 8,0619 7,9713
8,9405 8,8355 8,7199
9,7031 9,5712 9,4268
10,4264 10,2648 10,0898
11,1086 10,9146 10,7043
11,7454 11,5168
12,3350
63
64
65
4,6134
5,4771
6,3111
7,1119
7,8753
8,5970
9,2747
9,9049
4,5853
5,4342
6,2500
7,0289
7,7670
8,4610
9,1058
4,5560
5,3891
6,1858
6,9420
7,6535
8,3167
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
DOPLATA
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE
PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€
PO UPLATNICI
OSIGURANA SUMA
Uvećanje
Koefic.
OD 14.600€ - 36.399€
1%
1,01
OD 36.400€ - 72.699€
2%
1,02
IZNAD 72.700€
2,5%
1,025
Ukoliko osigurana suma potpada pod jedan
od navedena tri kriterijuma, množi se
koeficijentom iz tabele i upisuje u ponudu.
Premija ostaje ista i ne menja se!
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MG
* UKOLIKO JE O.S. NIŽA OD 7.300€,
NA GOD. PREMIJU SE DODAJE 7,3€
BONUSNO UVEĆANJE OSIGURANE SUME
Tabela MG - Muškarci
Pristupna starost 50 - 65
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
27
PRISTUPNA STAROST
n\x
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9217
5,9602
7,0166
8,0913
9,1836
10,2944
11,4233
12,5691
13,7325
14,9142
16,1134
17,3280
18,5632
19,8098
21,0748
22,3564
23,6518
24,9626
26,2812
27,6243
28,9687
30,3306
31,7058
33,0797
34,4709
35,8680
37,2717
38,6698
40,0802
41,4938
42,9000
44,3066
45,7038
47,1032
48,4966
49,8753
4,9215
5,9598
7,0161
8,0906
9,1836
10,2934
11,4220
12,5676
13,7306
14,9120
16,1108
17,3250
18,5563
19,8020
21,0659
22,3464
23,6407
24,9439
26,2674
27,6014
28,9436
30,3030
31,6656
33,0469
34,4234
35,8166
37,2024
38,5951
40,0000
41,3907
42,7899
44,1891
45,5789
46,9704
48,3325
49,7018
4,9213
5,9595
7,0156
8,0900
9,1819
10,2923
11,4207
12,5660
13,7287
14,9076
16,1057
17,3190
18,5494
19,7941
21,0571
22,3314
23,6239
24,9314
26,2467
27,5786
28,9184
30,2663
31,6256
32,9924
34,3643
35,7526
37,1333
38,5208
39,9042
41,2882
42,6803
44,0529
45,4339
46,7946
48,1464
49,4805
4,9213
5,9595
7,0156
8,0893
9,1819
10,2912
11,4181
12,5628
13,7250
14,9054
16,1005
17,3130
18,5426
19,7863
21,0482
22,3214
23,6072
24,9128
26,2261
27,5482
28,8850
30,2297
31,5856
32,9489
34,3053
35,6761
37,0508
38,4320
39,8089
41,1862
42,5532
43,9174
45,2694
46,6200
47,9386
49,2611
4,9210
5,9591
7,0151
8,0887
9,1802
10,2902
11,4168
12,5612
13,7231
14,9009
16,0953
17,3070
18,5357
19,7785
21,0349
22,3065
23,5905
24,8880
26,1986
27,5179
28,8517
30,1841
31,5358
32,8839
34,2466
35,5999
36,9686
38,3289
39,6983
41,0509
42,4088
43,7445
45,0857
46,4037
47,7327
49,0196
4,9208
5,9588
7,0141
8,0880
9,1794
10,2881
11,4142
12,5581
13,7174
14,8943
16,0901
17,2980
18,5254
19,7628
21,0172
22,2866
23,5682
24,8633
26,1712
27,4801
28,8101
30,1386
31,4762
32,8192
34,1647
35,5240
36,8732
38,2263
39,5726
40,9165
42,2476
43,5730
44,8833
46,1894
47,4834
48,7329
4,9205
5,9581
7,0136
8,0867
9,1777
10,2859
11,4116
12,5534
13,7137
14,8898
16,0823
17,2891
18,5117
19,7511
21,0040
22,2668
23,5460
24,8324
26,1370
27,4424
28,7604
30,0842
31,4169
32,7439
34,0832
35,4233
36,7647
38,0952
39,4322
40,7498
42,0698
43,3839
44,6628
45,9559
47,2144
48,4496
4,9200
5,9573
7,0126
8,0854
9,1752
10,2828
11,4077
12,5502
13,7080
14,8832
16,0720
17,2801
18,5014
19,7355
20,9820
22,2469
23,5183
24,8016
26,0960
27,3973
28,7026
30,0210
31,3381
32,6691
33,9905
35,3232
36,6435
37,9651
39,2773
40,5844
41,8760
43,1593
44,4247
45,6830
46,9043
48,1232
4,9198
5,9566
7,0116
8,0841
9,1735
10,2807
11,4038
12,5455
13,7024
14,8743
16,0643
17,2682
18,4843
19,7161
20,9644
22,2173
23,4852
24,7647
26,0485
27,3448
28,6451
29,9581
31,2598
32,5733
33,8868
35,1989
36,5097
37,8215
39,1083
40,4040
41,6667
42,9369
44,1696
45,3926
46,5983
47,7555
4,9188
5,9556
7,0097
8,0815
9,1701
10,2764
11,3986
12,5376
13,6930
14,8655
16,0514
17,2533
18,4672
19,6967
20,9336
22,1877
23,4467
24,7219
26,0010
27,2851
28,5796
29,8775
31,1721
32,4781
33,7724
35,0754
36,3636
37,6506
38,9257
40,1929
41,4422
42,6803
43,8789
45,0653
46,2321
47,3709
4,9181
5,9545
7,0082
8,0795
9,1676
10,2722
11,3947
12,5313
13,6855
14,8544
16,0385
17,2354
18,4468
19,6734
20,9074
22,1533
23,4082
24,6731
25,9471
27,2257
28,5063
29,7885
31,0752
32,3625
33,6474
34,9284
36,2056
37,4672
38,7297
39,9680
41,1862
42,3908
43,5730
44,7227
45,8505
46,9484
4,9179
5,9542
7,0072
8,0775
9,1651
10,2690
11,3895
12,5266
13,6780
14,8456
16,0256
17,2206
18,4298
19,6464
20,8768
22,1190
23,3699
24,6245
25,8866
27,1592
28,4252
29,7000
30,9789
32,2477
33,5233
34,7826
36,0360
37,2856
38,5060
39,7298
40,9165
42,1053
43,2526
44,3656
45,4545
46,4900
MG
Tabela MG - Žene
Pristupna starost 14 - 31
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MG ŽENE
28
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9171
5,9527
7,0057
8,0756
9,1617
10,2648
11,3830
12,5188
13,6687
14,8324
16,0102
17,1999
18,4026
19,6194
20,8420
22,0751
23,3155
24,5640
25,8198
27,0783
28,3366
29,6033
30,8642
32,1234
33,3667
34,6141
35,8423
37,0645
38,2702
39,4633
40,6339
41,7711
42,8816
43,9560
45,0045
45,9982
4,9164
5,9517
7,0038
8,0723
9,1583
10,2596
11,3766
12,5094
13,6575
14,8170
15,9923
17,1792
18,3756
19,5848
20,8030
22,0313
23,2612
24,5038
25,7467
26,9906
28,2406
29,4898
30,7314
31,9795
33,2116
34,4353
35,6379
36,8324
38,0228
39,1696
40,3063
41,4079
42,4809
43,5161
44,5236
45,4545
4,9152
5,9499
7,0013
8,0691
9,1533
10,2533
11,3688
12,4984
13,6426
14,7995
15,9719
17,1527
18,3453
19,5465
20,7598
21,9780
23,2019
24,4320
25,6674
26,8962
28,1373
29,3686
30,5904
31,8167
33,0251
34,2349
35,4108
36,5898
37,7358
38,8651
39,9521
41,0172
42,0521
43,0478
43,9754
44,8833
4,9142
5,9481
6,9989
8,0658
9,1483
10,2470
11,3598
12,4875
13,6277
14,7820
15,9464
17,1233
18,3117
19,5046
20,7082
21,9202
23,1374
24,3546
25,5754
26,7953
28,0191
29,2312
30,4414
31,6456
32,8299
34,0136
35,1741
36,3108
37,4251
38,5208
39,5726
40,6009
41,5800
42,5170
43,4216
44,2478
4,9133
5,9464
6,9959
8,0619
9,1424
10,2386
11,3494
12,4735
13,6110
14,7601
15,9210
17,0911
18,2715
19,4628
20,6569
21,8579
23,0627
24,2718
25,4777
26,6880
27,8940
29,0867
30,2755
31,4564
32,6264
33,7724
34,9040
36,0101
37,0920
38,1534
39,1696
40,1445
41,0846
41,9639
42,8082
4,9121
5,9446
6,9930
8,0574
9,1366
10,2302
11,3379
12,4595
13,5925
14,7362
15,8932
17,0561
18,2315
19,4099
20,5973
21,7912
22,9832
24,1779
25,3743
26,5675
27,7546
28,9352
30,1023
31,2598
32,3939
33,5233
34,6260
35,7015
36,7377
37,7501
38,7147
39,6511
40,5351
41,3565
4,9106
5,9421
6,9891
8,0515
9,1291
10,2197
11,3250
12,4409
13,5704
14,7102
15,8604
17,0184
18,1851
19,3573
20,5339
21,7155
22,8938
24,0790
25,2589
26,4340
27,6014
28,7604
29,9043
31,0366
32,1543
33,2447
34,3053
35,3482
36,3504
37,3134
38,2409
39,1083
39,9361
4,9087
5,9393
6,9847
8,0451
9,1199
10,2082
11,3097
12,4224
13,5465
14,6800
15,8228
16,9750
18,1324
19,2938
20,4625
21,6310
22,7998
23,9693
25,1319
26,2881
27,4348
28,5714
29,6912
30,7977
31,8776
32,9381
33,9674
34,9650
35,9195
36,8460
37,7074
38,5356
4,9068
5,9358
6,9798
8,0379
9,1100
10,1947
11,2918
12,4008
13,5190
14,6477
15,7828
16,9262
18,0766
19,2308
20,3832
21,5424
22,6963
23,8493
24,9938
26,1301
27,2554
28,3688
29,4638
30,5344
31,5856
32,6052
33,6022
34,5543
35,4610
36,3372
37,1471
4,9044
5,9319
6,9740
8,0295
9,0984
10,1802
11,2727
12,3762
13,4898
14,6113
15,7406
16,8748
18,0148
19,1571
20,3004
21,4454
22,5836
23,7192
24,8447
25,9605
27,0636
28,1452
29,2141
30,2572
31,2695
32,2477
33,2005
34,1064
34,9650
35,7782
4,9015
5,9273
6,9672
8,0205
9,0860
10,1636
11,2524
12,3503
13,4571
14,5730
15,6937
16,8209
17,9501
19,0803
20,2102
21,3402
22,4618
23,5793
24,6792
25,7732
26,8528
27,9096
28,9436
29,9491
30,9310
31,8674
32,7654
33,6247
34,4353
4,8986
5,9228
6,9604
8,0103
9,0728
10,1461
11,2296
12,3229
13,4246
14,5307
15,6446
16,7616
17,8795
18,9970
20,1126
21,2269
22,3314
23,4247
24,5098
25,5754
26,6241
27,6549
28,6533
29,6209
30,5623
31,4564
32,3102
33,1126
4,8948
5,9168
6,9517
7,9994
9,0580
10,1266
11,2057
12,2926
13,3869
14,4865
15,5909
16,6973
17,8031
18,9072
20,0080
21,1015
22,1877
23,2612
24,3191
25,3614
26,3852
27,3748
28,3366
29,2654
30,1568
31,0078
31,8066
4,8909
5,9109
6,9435
7,9879
9,0424
10,1071
11,1807
12,2609
13,3476
14,4404
15,5352
16,6279
17,7242
18,8111
19,8965
20,9732
22,0410
23,0894
24,1255
25,1319
26,1233
27,0783
28,0034
28,8934
29,7354
30,5344
4,8873
5,9056
6,9353
7,9764
9,0277
10,0878
11,1557
12,2294
13,3103
14,3926
15,4751
16,5590
17,6398
18,7126
19,7824
20,8377
21,8818
22,9095
23,9120
24,8942
25,8465
26,7666
27,6472
28,4900
29,2826
4,8835
5,8994
6,9266
7,9643
9,0114
10,0664
11,1284
12,1951
13,2679
14,3410
15,4131
16,4826
17,5469
18,6047
19,6541
20,6911
21,7108
22,7066
23,6798
24,6305
25,5428
26,4201
27,2628
28,0505
4,8795
5,8934
6,9175
7,9517
8,9944
10,0442
11,1000
12,1595
13,2223
14,2837
15,3445
16,4015
17,4520
18,4911
19,5198
20,5297
21,5239
22,4921
23,4357
24,3427
25,2207
26,0552
26,8456
4,8759
5,8872
6,9089
7,9390
8,9775
10,0220
11,0705
12,1227
13,1752
14,2268
15,2742
16,3159
17,3461
18,3688
19,3723
20,3625
21,3265
22,2618
23,1696
24,0385
24,8694
25,6542
MG
Tabela MG - Žene
Pristupna starost 32 - 49
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
29
n\x
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,8716
5,8806
6,8989
7,9252
8,9582
9,9970
11,0387
12,0802
13,1216
14,1603
15,1953
16,2206
17,2325
18,2315
19,2123
20,1735
21,1060
22,0070
22,8781
23,7023
24,4858
4,8669
5,8734
6,8880
7,9101
8,9373
9,9691
11,0023
12,0337
13,0651
14,0905
15,1080
16,1160
17,1086
18,0832
19,0367
19,9681
20,8638
21,7297
22,5530
23,3372
4,8617
5,8648
6,8757
7,8927
8,9142
9,9374
10,9613
11,9832
13,0005
14,0095
15,0105
15,9974
16,9693
17,9179
18,8430
19,7355
20,5973
21,4225
22,2025
4,8558
5,8558
6,8625
7,8740
8,8873
9,9020
10,9158
11,9261
12,9299
13,9237
14,9054
15,8705
16,8152
17,7336
18,6254
19,4856
20,3046
21,0837
4,8499
5,8466
6,8484
7,8530
8,8590
9,8649
10,8672
11,8638
12,8518
13,8274
14,7885
15,7282
16,6472
17,5346
18,3925
19,2123
19,9880
4,8436
5,8360
6,8320
7,8296
8,8277
9,8232
10,8143
11,7966
12,7665
13,7231
14,6606
15,5739
16,4609
17,3160
18,1324
18,9107
4,8358
5,8231
6,8129
7,8034
8,7920
9,7761
10,7527
11,7192
12,6711
13,6036
14,5159
15,3988
16,2522
17,0678
17,8444
4,8263
5,8082
6,7912
7,7730
8,7512
9,7229
10,6838
11,6320
12,5612
13,4698
14,3513
15,2045
16,0205
16,7954
4,8160
5,7924
6,7682
7,7405
8,7070
9,6646
10,6090
11,5367
12,4425
13,3245
14,1743
14,9903
15,7679
4,8040
5,7737
6,7413
7,7030
8,6565
9,5979
10,5230
11,4273
12,3077
13,1579
13,9743
14,7514
4,7923
5,7551
6,7137
7,6646
8,6036
9,5265
10,4308
11,3109
12,1625
12,9803
13,7589
62
63
4,7808 4,7667 4,7497
5,7366 5,7136 5,6860
6,6849 6,6507 6,6098
7,6231 7,5740 7,5160
8,5463 8,4789 8,4005
9,4509 9,3615 9,2584
10,3316 10,2166 10,0847
11,1844 11,0400 10,8731
12,0048 11,8245
12,7861
64
65
4,7304
5,6551
6,5638
7,4516
8,3132
9,1441
9,9374
4,7068
5,6186
6,5100
7,3763
8,2122
9,0123
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
DOPLATA
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE
PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€
PO UPLATNICI
OSIGURANA SUMA
Uvećanje
Koefic.
OD 14.600€ - 36.399€
1%
1,01
OD 36.400€ - 72.699€
2%
1,02
IZNAD 72.700€
2,5%
1,025
Ukoliko osigurana suma potpada pod jedan
od navedena tri kriterijuma, množi se
koeficijentom iz tabele i upisuje u ponudu.
Premija ostaje ista i ne menja se!
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MG
* UKOLIKO JE O.S. NIŽA OD 7.300€,
NA GOD. PREMIJU SE DODAJE 7,3€
BONUSNO UVEĆANJE OSIGURANE SUME
Tabela MG - Žene
Pristupna starost 50 - 65
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1692
1,2032
1,2382
1,2741
1,3109
1,3487
1,3876
1,4274
1,4683
1,5102
1,5532
1,5972
1,6423
1,6886
1,7359
1,7843
1,8338
1,8844
1,9361
1,9888
2,0425
2,0971
2,1527
2,2091
2,2664
2,3243
2,3829
2,4420
2,5016
2,5613
2,6214
2,6813
2,7412
2,8008
1,1038
1,1360
1,1691
1,2032
1,2381
1,2740
1,3108
1,3486
1,3874
1,4272
1,4681
1,5099
1,5529
1,5969
1,6419
1,6880
1,7352
1,7835
1,8328
1,8832
1,9346
1,9870
2,0404
2,0946
2,1497
2,2056
2,2622
2,3194
2,3771
2,4353
2,4937
2,5524
2,6110
2,6695
2,7278
2,7857
1,1037
1,1360
1,1691
1,2031
1,2380
1,2739
1,3107
1,3485
1,3873
1,4270
1,4678
1,5097
1,5525
1,5964
1,6414
1,6874
1,7345
1,7826
1,8317
1,8819
1,9330
1,9850
2,0379
2,0917
2,1462
2,2015
2,2573
2,3137
2,3705
2,4276
2,4849
2,5422
2,5994
2,6564
2,7130
2,7690
1,1037
1,1360
1,1691
1,2031
1,2380
1,2738
1,3106
1,3484
1,3872
1,4269
1,4676
1,5094
1,5522
1,5960
1,6409
1,6868
1,7337
1,7816
1,8305
1,8804
1,9312
1,9828
2,0353
2,0886
2,1425
2,1971
2,2522
2,3077
2,3635
2,4194
2,4754
2,5314
2,5871
2,6424
2,6972
2,7514
1,1037
1,1359
1,1690
1,2030
1,2379
1,2738
1,3105
1,3483
1,3870
1,4267
1,4674
1,5091
1,5518
1,5956
1,6403
1,6861
1,7328
1,7805
1,8292
1,8787
1,9291
1,9804
2,0323
2,0850
2,1383
2,1921
2,2463
2,3008
2,3555
2,4102
2,4649
2,5193
2,5735
2,6271
2,6801
2,7324
1,1037
1,1359
1,1690
1,2030
1,2379
1,2737
1,3105
1,3482
1,3869
1,4266
1,4672
1,5088
1,5515
1,5951
1,6397
1,6853
1,7318
1,7793
1,8277
1,8768
1,9269
1,9776
2,0291
2,0811
2,1336
2,1866
2,2398
2,2933
2,3469
2,4003
2,4536
2,5065
2,5589
2,6108
2,6619
2,7122
1,1037
1,1359
1,1690
1,2030
1,2379
1,2737
1,3104
1,3481
1,3868
1,4264
1,4670
1,5085
1,5511
1,5946
1,6390
1,6844
1,7307
1,7779
1,8259
1,8747
1,9243
1,9745
2,0253
2,0766
2,1283
2,1804
2,2326
2,2850
2,3372
2,3893
2,4410
2,4923
2,5431
2,5932
2,6423
2,6903
1,1037
1,1359
1,1690
1,2030
1,2378
1,2736
1,3103
1,3480
1,3866
1,4261
1,4666
1,5081
1,5505
1,5939
1,6382
1,6833
1,7293
1,7762
1,8238
1,8722
1,9212
1,9708
2,0209
2,0714
2,1223
2,1733
2,2244
2,2756
2,3264
2,3770
2,4272
2,4768
2,5258
2,5739
2,6210
2,6667
1,1037
1,1359
1,1690
1,2029
1,2378
1,2735
1,3102
1,3478
1,3863
1,4258
1,4662
1,5076
1,5499
1,5930
1,6371
1,6819
1,7276
1,7741
1,8213
1,8691
1,9176
1,9665
2,0158
2,0655
2,1154
2,1653
2,2152
2,2650
2,3144
2,3635
2,4120
2,4599
2,5069
2,5530
2,5978
2,6413
1,1037
1,1359
1,1689
1,2029
1,2377
1,2734
1,3100
1,3476
1,3861
1,4255
1,4657
1,5070
1,5490
1,5920
1,6358
1,6803
1,7257
1,7717
1,8184
1,8657
1,9134
1,9616
2,0101
2,0588
2,1076
2,1564
2,2050
2,2533
2,3013
2,3487
2,3956
2,4415
2,4866
2,5304
2,5731
2,6142
1,1037
1,1359
1,1689
1,2028
1,2376
1,2733
1,3099
1,3474
1,3858
1,4250
1,4652
1,5063
1,5481
1,5908
1,6343
1,6785
1,7235
1,7690
1,8152
1,8618
1,9089
1,9562
2,0038
2,0515
2,0992
2,1467
2,1939
2,2408
2,2872
2,3330
2,3780
2,4220
2,4650
2,5066
2,5469
2,5856
1,1036
1,1358
1,1689
1,2027
1,2375
1,2732
1,3097
1,3471
1,3853
1,4245
1,4645
1,5054
1,5470
1,5894
1,6325
1,6764
1,7208
1,7659
1,8114
1,8574
1,9036
1,9501
1,9966
2,0432
2,0896
2,1358
2,1816
2,2270
2,2717
2,3158
2,3589
2,4009
2,4416
2,4811
2,5190
2,5552
MGE
n\x
Tabela MGE jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 14 - 31
30
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MGE jednokratno MUŠKARCI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,1036
1,1358
1,1688
1,2026
1,2374
1,2729
1,3094
1,3467
1,3848
1,4239
1,4637
1,5043
1,5456
1,5877
1,6304
1,6738
1,7178
1,7622
1,8070
1,8522
1,8976
1,9431
1,9885
2,0339
2,0790
2,1238
2,1682
2,2119
2,2549
2,2971
2,3382
2,3781
2,4166
2,4537
2,4892
2,5228
1,1036
1,1357
1,1687
1,2025
1,2372
1,2727
1,3090
1,3462
1,3842
1,4230
1,4626
1,5029
1,5439
1,5857
1,6280
1,6709
1,7142
1,7580
1,8021
1,8464
1,8908
1,9352
1,9795
2,0236
2,0674
2,1107
2,1535
2,1955
2,2367
2,2769
2,3159
2,3537
2,3899
2,4246
2,4575
2,4887
1,1035
1,1357
1,1686
1,2023
1,2369
1,2724
1,3086
1,3456
1,3835
1,4221
1,4614
1,5014
1,5421
1,5834
1,6252
1,6676
1,7103
1,7533
1,7966
1,8399
1,8833
1,9266
1,9697
2,0125
2,0548
2,0967
2,1378
2,1781
2,2174
2,2556
2,2925
2,3280
2,3619
2,3942
2,4247
2,4533
1,1035
1,1356
1,1685
1,2022
1,2367
1,2720
1,3081
1,3450
1,3826
1,4209
1,4600
1,4997
1,5400
1,5808
1,6221
1,6638
1,7058
1,7480
1,7904
1,8328
1,8751
1,9172
1,9590
2,0004
2,0413
2,0815
2,1209
2,1594
2,1967
2,2328
2,2676
2,3008
2,3324
2,3622
2,3902
2,4162
1,1034
1,1355
1,1683
1,2019
1,2364
1,2716
1,3075
1,3442
1,3816
1,4197
1,4584
1,4977
1,5375
1,5779
1,6186
1,6596
1,7009
1,7422
1,7836
1,8250
1,8661
1,9070
1,9475
1,9874
2,0268
2,0653
2,1030
2,1395
2,1749
2,2088
2,2413
2,2723
2,3015
2,3289
2,3544
1,1034
1,1354
1,1681
1,2017
1,2360
1,2711
1,3068
1,3433
1,3805
1,4182
1,4566
1,4955
1,5348
1,5746
1,6147
1,6550
1,6954
1,7359
1,7763
1,8165
1,8565
1,8961
1,9352
1,9737
2,0114
2,0482
2,0840
2,1186
2,1519
2,1837
2,2141
2,2427
2,2695
2,2945
1,1033
1,1352
1,1679
1,2014
1,2356
1,2705
1,3061
1,3423
1,3792
1,4166
1,4546
1,4930
1,5318
1,5710
1,6104
1,6499
1,6894
1,7289
1,7683
1,8073
1,8461
1,8843
1,9220
1,9589
1,9950
2,0300
2,0639
2,0965
2,1278
2,1575
2,1855
2,2118
2,2363
1,1032
1,1351
1,1677
1,2010
1,2351
1,2698
1,3052
1,3411
1,3777
1,4148
1,4523
1,4902
1,5285
1,5670
1,6056
1,6443
1,6829
1,7213
1,7596
1,7975
1,8349
1,8718
1,9080
1,9433
1,9776
2,0108
2,0427
2,0733
2,1024
2,1299
2,1558
2,1798
1,1031
1,1349
1,1674
1,2006
1,2345
1,2690
1,3041
1,3398
1,3760
1,4127
1,4497
1,4871
1,5247
1,5625
1,6003
1,6381
1,6757
1,7131
1,7502
1,7869
1,8230
1,8584
1,8930
1,9266
1,9591
1,9904
2,0204
2,0490
2,0759
2,1013
2,1249
1,1030
1,1347
1,1671
1,2001
1,2339
1,2682
1,3030
1,3384
1,3742
1,4104
1,4469
1,4837
1,5207
1,5577
1,5946
1,6315
1,6681
1,7044
1,7404
1,7758
1,8104
1,8444
1,8773
1,9093
1,9400
1,9694
1,9974
2,0239
2,0488
2,0719
1,1028
1,1344
1,1667
1,1996
1,2331
1,2672
1,3017
1,3368
1,3722
1,4079
1,4439
1,4800
1,5162
1,5524
1,5885
1,6244
1,6600
1,6952
1,7299
1,7639
1,7972
1,8295
1,8608
1,8910
1,9199
1,9473
1,9734
1,9978
2,0205
1,1026
1,1341
1,1663
1,1990
1,2323
1,2661
1,3003
1,3349
1,3699
1,4051
1,4405
1,4759
1,5114
1,5467
1,5819
1,6168
1,6513
1,6853
1,7187
1,7513
1,7831
1,8138
1,8434
1,8718
1,8988
1,9244
1,9484
1,9707
1,1024
1,1338
1,1658
1,1983
1,2313
1,2648
1,2987
1,3329
1,3674
1,4020
1,4367
1,4715
1,5061
1,5406
1,5748
1,6087
1,6421
1,6748
1,7069
1,7380
1,7683
1,7974
1,8253
1,8518
1,8769
1,9005
1,9225
1,1022
1,1335
1,1653
1,1976
1,2304
1,2636
1,2971
1,3308
1,3648
1,3988
1,4329
1,4669
1,5008
1,5344
1,5676
1,6004
1,6326
1,6641
1,6948
1,7245
1,7532
1,7806
1,8068
1,8315
1,8548
1,8765
1,1020
1,1331
1,1648
1,1969
1,2294
1,2622
1,2954
1,3287
1,3621
1,3956
1,4290
1,4622
1,4953
1,5280
1,5602
1,5920
1,6230
1,6532
1,6825
1,7107
1,7378
1,7636
1,7880
1,8110
1,8323
1,1017
1,1328
1,1642
1,1961
1,2283
1,2608
1,2935
1,3264
1,3592
1,3921
1,4248
1,4573
1,4895
1,5213
1,5525
1,5831
1,6129
1,6417
1,6696
1,6963
1,7218
1,7459
1,7686
1,7897
1,1015
1,1323
1,1636
1,1952
1,2271
1,2592
1,2915
1,3238
1,3561
1,3883
1,4203
1,4520
1,4833
1,5141
1,5442
1,5736
1,6021
1,6296
1,6560
1,6812
1,7050
1,7274
1,7483
1,1012
1,1318
1,1629
1,1942
1,2258
1,2575
1,2893
1,3210
1,3527
1,3842
1,4155
1,4463
1,4767
1,5065
1,5355
1,5636
1,5908
1,6169
1,6418
1,6654
1,6876
1,7083
MGE
32
Tabela MGE jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 32 - 49
31
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1,1009
1,1313
1,1621
1,1932
1,2244
1,2557
1,2870
1,3182
1,3493
1,3801
1,4106
1,4406
1,4700
1,4987
1,5265
1,5534
1,5793
1,6039
1,6273
1,6493
1,6698
1,1005
1,1308
1,1614
1,1921
1,2229
1,2538
1,2846
1,3153
1,3457
1,3758
1,4055
1,4346
1,4630
1,4906
1,5172
1,5429
1,5673
1,5905
1,6124
1,6328
1,1001
1,1302
1,1605
1,1909
1,2213
1,2518
1,2821
1,3122
1,3420
1,3713
1,4001
1,4283
1,4556
1,4821
1,5075
1,5318
1,5549
1,5766
1,5969
1,0998
1,1296
1,1596
1,1897
1,2198
1,2498
1,2795
1,3091
1,3382
1,3667
1,3947
1,4218
1,4481
1,4734
1,4976
1,5205
1,5422
1,5624
1,0993
1,1290
1,1587
1,1884
1,2181
1,2476
1,2769
1,3058
1,3341
1,3619
1,3889
1,4151
1,4402
1,4643
1,4872
1,5088
1,5290
1,0989
1,1283
1,1578
1,1872
1,2165
1,2455
1,2742
1,3024
1,3300
1,3569
1,3830
1,4081
1,4321
1,4550
1,4766
1,4967
1,0985
1,1276
1,1568
1,1859
1,2147
1,2433
1,2713
1,2988
1,3257
1,3517
1,3767
1,4008
1,4236
1,4452
1,4654
1,0980
1,1270
1,1559
1,1846
1,2130
1,2410
1,2684
1,2952
1,3212
1,3463
1,3703
1,3932
1,4149
1,4351
1,0976
1,1264
1,1550
1,1833
1,2112
1,2386
1,2654
1,2914
1,3166
1,3407
1,3637
1,3854
1,4058
1,0973
1,1257
1,1540
1,1819
1,2093
1,2361
1,2622
1,2874
1,3116
1,3347
1,3566
1,3771
1,0968
1,1250
1,1529
1,1803
1,2071
1,2333
1,2586
1,2829
1,3061
1,3282
1,3488
1,0962
1,1241
1,1515
1,1784
1,2046
1,2300
1,2545
1,2779
1,3001
1,3209
1,0956
1,1230
1,1500
1,1763
1,2019
1,2265
1,2500
1,2724
1,2934
1,0949
1,1220
1,1484
1,1741
1,1989
1,2227
1,2453
1,2666
1,0940
1,1207
1,1466
1,1716
1,1957
1,2185
1,2401
1,0932
1,1193
1,1447
1,1690
1,1922
1,2141
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = Jednokratna uplata * koeficijent
Jednokratna Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MGE
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Tabela MGE jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 50 - 65
32
n\x
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3899
1,4302
1,4717
1,5143
1,5579
1,6028
1,6489
1,6962
1,7446
1,7944
1,8453
1,8976
1,9511
2,0059
2,0620
2,1193
2,1779
2,2377
2,2989
2,3611
2,4246
2,4892
2,5550
2,6219
2,6897
2,7585
2,8282
2,8986
1,1040
1,1364
1,1696
1,2039
1,2391
1,2752
1,3124
1,3506
1,3898
1,4302
1,4716
1,5141
1,5578
1,6026
1,6486
1,6958
1,7442
1,7939
1,8447
1,8968
1,9502
2,0048
2,0607
2,1177
2,1760
2,2356
2,2963
2,3582
2,4211
2,4853
2,5504
2,6166
2,6836
2,7516
2,8203
2,8898
1,1040
1,1363
1,1696
1,2038
1,2390
1,2752
1,3123
1,3505
1,3898
1,4300
1,4714
1,5139
1,5575
1,6023
1,6483
1,6954
1,7437
1,7932
1,8440
1,8959
1,9491
2,0035
2,0591
2,1159
2,1739
2,2330
2,2933
2,3547
2,4172
2,4807
2,5452
2,6106
2,6768
2,7439
2,8115
2,8797
1,1040
1,1363
1,1696
1,2038
1,2390
1,2752
1,3123
1,3505
1,3897
1,4299
1,4713
1,5137
1,5573
1,6020
1,6479
1,6949
1,7432
1,7926
1,8431
1,8949
1,9479
2,0021
2,0574
2,1139
2,1715
2,2303
2,2901
2,3510
2,4129
2,4758
2,5396
2,6042
2,6695
2,7355
2,8021
2,8689
1,1040
1,1363
1,1696
1,2038
1,2390
1,2751
1,3122
1,3504
1,3895
1,4298
1,4711
1,5135
1,5570
1,6017
1,6475
1,6944
1,7425
1,7918
1,8422
1,8938
1,9465
2,0004
2,0555
2,1116
2,1689
2,2272
2,2865
2,3468
2,4081
2,4703
2,5332
2,5970
2,6614
2,7263
2,7916
2,8571
1,1039
1,1363
1,1696
1,2038
1,2389
1,2750
1,3121
1,3503
1,3894
1,4296
1,4709
1,5132
1,5567
1,6013
1,6470
1,6938
1,7417
1,7908
1,8411
1,8925
1,9450
1,9986
2,0532
2,1090
2,1658
2,2237
2,2824
2,3422
2,4027
2,4642
2,5263
2,5891
2,6524
2,7161
2,7800
2,8441
1,1039
1,1363
1,1696
1,2037
1,2389
1,2750
1,3121
1,3501
1,3893
1,4294
1,4706
1,5129
1,5563
1,6008
1,6464
1,6931
1,7409
1,7898
1,8398
1,8910
1,9431
1,9964
2,0508
2,1061
2,1625
2,2198
2,2780
2,3370
2,3969
2,4575
2,5187
2,5804
2,6426
2,7049
2,7675
2,8300
1,1039
1,1363
1,1695
1,2037
1,2388
1,2749
1,3120
1,3500
1,3891
1,4292
1,4704
1,5126
1,5559
1,6003
1,6457
1,6923
1,7399
1,7886
1,8384
1,8893
1,9411
1,9941
2,0480
2,1029
2,1588
2,2155
2,2731
2,3314
2,3905
2,4502
2,5104
2,5710
2,6318
2,6928
2,7538
2,8146
1,1039
1,1363
1,1695
1,2037
1,2388
1,2748
1,3118
1,3499
1,3889
1,4289
1,4700
1,5122
1,5554
1,5996
1,6450
1,6913
1,7388
1,7873
1,8368
1,8874
1,9389
1,9915
2,0449
2,0994
2,1547
2,2108
2,2677
2,3253
2,3834
2,4421
2,5013
2,5606
2,6201
2,6796
2,7390
2,7979
1,1039
1,1362
1,1695
1,2036
1,2387
1,2747
1,3117
1,3497
1,3886
1,4286
1,4696
1,5117
1,5548
1,5989
1,6440
1,6902
1,7374
1,7857
1,8349
1,8851
1,9363
1,9884
2,0414
2,0953
2,1500
2,2055
2,2616
2,3183
2,3755
2,4331
2,4910
2,5491
2,6071
2,6650
2,7225
2,7795
1,1039
1,1362
1,1694
1,2035
1,2386
1,2746
1,3115
1,3495
1,3884
1,4283
1,4692
1,5112
1,5541
1,5981
1,6431
1,6890
1,7360
1,7840
1,8329
1,8828
1,9336
1,9852
2,0377
2,0910
2,1451
2,1998
2,2551
2,3109
2,3671
2,4235
2,4802
2,5368
2,5933
2,6494
2,7050
2,7598
1,1039
1,1362
1,1694
1,2035
1,2385
1,2745
1,3114
1,3493
1,3881
1,4280
1,4688
1,5106
1,5534
1,5973
1,6420
1,6878
1,7345
1,7822
1,8308
1,8803
1,9307
1,9818
2,0338
2,0865
2,1399
2,1938
2,2483
2,3030
2,3582
2,4134
2,4686
2,5238
2,5786
2,6329
2,6864
2,7390
MGE
n\x
Tabela MGE jednokratno - Žene
Pristupna starost 14 - 31
33
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MGE jednokratno ŽENE
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,1038
1,1361
1,1693
1,2034
1,2384
1,2743
1,3112
1,3490
1,3878
1,4276
1,4683
1,5100
1,5526
1,5962
1,6408
1,6863
1,7328
1,7801
1,8283
1,8774
1,9273
1,9780
2,0293
2,0814
2,1340
2,1870
2,2405
2,2943
2,3481
2,4021
2,4559
2,5093
2,5623
2,6147
2,6660
2,7161
1,1038
1,1361
1,1693
1,2033
1,2383
1,2742
1,3110
1,3487
1,3874
1,4271
1,4677
1,5092
1,5517
1,5951
1,6395
1,6847
1,7308
1,7778
1,8257
1,8743
1,9237
1,9737
2,0245
2,0758
2,1275
2,1797
2,2321
2,2847
2,3373
2,3898
2,4421
2,4938
2,5448
2,5949
2,6439
2,6915
1,1038
1,1361
1,1692
1,2032
1,2381
1,2740
1,3107
1,3484
1,3870
1,4265
1,4670
1,5083
1,5506
1,5938
1,6379
1,6828
1,7286
1,7752
1,8226
1,8708
1,9196
1,9691
2,0191
2,0696
2,1204
2,1716
2,2229
2,2742
2,3255
2,3764
2,4269
2,4767
2,5257
2,5735
2,6200
2,6648
1,1038
1,1360
1,1691
1,2031
1,2380
1,2738
1,3104
1,3480
1,3865
1,4259
1,4662
1,5074
1,5495
1,5924
1,6362
1,6808
1,7263
1,7725
1,8194
1,8670
1,9152
1,9640
2,0132
2,0629
2,1128
2,1629
2,2130
2,2630
2,3127
2,3621
2,4107
2,4585
2,5052
2,5506
2,5944
2,6364
1,1037
1,1360
1,1690
1,2030
1,2378
1,2735
1,3101
1,3476
1,3860
1,4252
1,4653
1,5063
1,5482
1,5909
1,6344
1,6786
1,7237
1,7694
1,8159
1,8629
1,9105
1,9585
2,0069
2,0556
2,1045
2,1534
2,2023
2,2508
2,2990
2,3465
2,3932
2,4388
2,4832
2,5260
2,5670
1,1037
1,1359
1,1689
1,2028
1,2376
1,2733
1,3098
1,3471
1,3854
1,4244
1,4644
1,5052
1,5468
1,5892
1,6323
1,6762
1,7209
1,7662
1,8121
1,8585
1,9053
1,9526
2,0001
2,0478
2,0956
2,1433
2,1907
2,2377
2,2841
2,3298
2,3743
2,4177
2,4595
2,4996
1,1036
1,1358
1,1688
1,2027
1,2374
1,2729
1,3093
1,3466
1,3847
1,4236
1,4633
1,5038
1,5452
1,5873
1,6301
1,6736
1,7177
1,7625
1,8078
1,8535
1,8996
1,9460
1,9926
2,0392
2,0858
2,1321
2,1780
2,2234
2,2679
2,3115
2,3539
2,3948
2,4340
1,1036
1,1357
1,1687
1,2025
1,2371
1,2726
1,3088
1,3459
1,3839
1,4226
1,4621
1,5024
1,5434
1,5852
1,6276
1,6707
1,7144
1,7586
1,8032
1,8482
1,8934
1,9389
1,9844
2,0299
2,0752
2,1200
2,1643
2,2079
2,2505
2,2919
2,3319
2,3702
1,1035
1,1356
1,1685
1,2023
1,2368
1,2722
1,3083
1,3453
1,3830
1,4215
1,4608
1,5008
1,5415
1,5829
1,6250
1,6676
1,7107
1,7542
1,7982
1,8424
1,8868
1,9312
1,9757
2,0199
2,0637
2,1070
2,1496
2,1913
2,2317
2,2709
2,3083
1,1035
1,1355
1,1684
1,2020
1,2364
1,2717
1,3077
1,3445
1,3820
1,4204
1,4594
1,4991
1,5395
1,5805
1,6221
1,6641
1,7067
1,7496
1,7927
1,8361
1,8796
1,9229
1,9661
2,0090
2,0514
2,0930
2,1337
2,1733
2,2116
2,2483
1,1034
1,1354
1,1682
1,2017
1,2361
1,2712
1,3071
1,3437
1,3810
1,4191
1,4578
1,4972
1,5373
1,5779
1,6189
1,6605
1,7024
1,7445
1,7869
1,8294
1,8718
1,9140
1,9560
1,9974
2,0381
2,0779
2,1167
2,1541
2,1901
1,1033
1,1352
1,1680
1,2014
1,2357
1,2706
1,3064
1,3428
1,3799
1,4178
1,4562
1,4953
1,5349
1,5751
1,6156
1,6565
1,6978
1,7392
1,7807
1,8222
1,8635
1,9045
1,9450
1,9848
2,0238
2,0618
2,0985
2,1337
1,1032
1,1351
1,1677
1,2011
1,2352
1,2700
1,3056
1,3418
1,3787
1,4163
1,4544
1,4931
1,5323
1,5720
1,6120
1,6522
1,6927
1,7333
1,7739
1,8143
1,8544
1,8941
1,9331
1,9713
2,0084
2,0444
2,0788
1,1031
1,1349
1,1674
1,2007
1,2347
1,2694
1,3048
1,3408
1,3775
1,4148
1,4526
1,4909
1,5296
1,5687
1,6081
1,6477
1,6875
1,7271
1,7667
1,8060
1,8448
1,8831
1,9205
1,9569
1,9921
2,0259
1,1030
1,1347
1,1672
1,2004
1,2343
1,2688
1,3040
1,3398
1,3763
1,4132
1,4507
1,4886
1,5268
1,5654
1,6041
1,6430
1,6819
1,7207
1,7591
1,7972
1,8347
1,8714
1,9071
1,9416
1,9748
1,1028
1,1345
1,1669
1,2000
1,2338
1,2682
1,3032
1,3387
1,3749
1,4115
1,4486
1,4860
1,5238
1,5617
1,5998
1,6379
1,6759
1,7136
1,7509
1,7876
1,8236
1,8587
1,8926
1,9251
1,1027
1,1344
1,1667
1,1996
1,2332
1,2675
1,3023
1,3376
1,3735
1,4097
1,4464
1,4833
1,5205
1,5578
1,5951
1,6324
1,6694
1,7060
1,7420
1,7773
1,8118
1,8451
1,8770
1,1026
1,1342
1,1664
1,1992
1,2327
1,2668
1,3013
1,3364
1,3719
1,4078
1,4440
1,4805
1,5170
1,5536
1,5902
1,6265
1,6624
1,6978
1,7325
1,7663
1,7990
1,8305
MGE
32
Tabela MGE jednokratno - Žene
Pristupna starost 32 - 49
34
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1,1025
1,1340
1,1661
1,1988
1,2321
1,2660
1,3003
1,3351
1,3702
1,4057
1,4414
1,4773
1,5132
1,5490
1,5847
1,6200
1,6547
1,6888
1,7221
1,7542
1,7851
1,1024
1,1338
1,1658
1,1984
1,2315
1,2651
1,2992
1,3336
1,3684
1,4034
1,4386
1,4738
1,5090
1,5440
1,5787
1,6128
1,6463
1,6790
1,7107
1,7411
1,1022
1,1335
1,1654
1,1978
1,2308
1,2641
1,2979
1,3320
1,3663
1,4008
1,4354
1,4700
1,5043
1,5384
1,5720
1,6049
1,6371
1,6682
1,6981
1,1020
1,1332
1,1650
1,1973
1,2300
1,2630
1,2965
1,3302
1,3641
1,3980
1,4319
1,4657
1,4992
1,5322
1,5647
1,5963
1,6269
1,6564
1,1019
1,1330
1,1646
1,1966
1,2291
1,2619
1,2950
1,3282
1,3616
1,3949
1,4281
1,4611
1,4936
1,5255
1,5567
1,5869
1,6159
1,1017
1,1327
1,1641
1,1959
1,2281
1,2606
1,2933
1,3261
1,3589
1,3915
1,4239
1,4559
1,4874
1,5181
1,5479
1,5765
1,1014
1,1323
1,1635
1,1951
1,2270
1,2591
1,2914
1,3236
1,3558
1,3877
1,4192
1,4502
1,4805
1,5098
1,5382
1,1012
1,1318
1,1629
1,1942
1,2258
1,2575
1,2892
1,3208
1,3523
1,3834
1,4139
1,4438
1,4728
1,5007
1,1009
1,1313
1,1622
1,1932
1,2244
1,2557
1,2869
1,3178
1,3485
1,3786
1,4081
1,4368
1,4644
1,1005
1,1308
1,1613
1,1921
1,2229
1,2536
1,2842
1,3144
1,3442
1,3733
1,4016
1,4289
1,1001
1,1302
1,1605
1,1909
1,2212
1,2514
1,2813
1,3107
1,3395
1,3676
1,3946
1,0998
1,1297
1,1597
1,1896
1,2195
1,2490
1,2782
1,3067
1,3345
1,3614
1,0994
1,1290
1,1586
1,1881
1,2174
1,2463
1,2746
1,3022
1,3288
1,0989
1,1282
1,1574
1,1864
1,2150
1,2431
1,2705
1,2969
1,0983
1,1273
1,1560
1,1844
1,2123
1,2395
1,2659
1,0976
1,1262
1,1544
1,1821
1,2092
1,2355
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = Jednokratna uplata * koeficijent
Jednokratna Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MGE
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Tabela MGE jednokratno - Žene
Pristupna starost 50 - 65
35
n\x
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9677
6,0270
7,1088
8,2136
9,3406
10,4910
11,6645
12,8601
14,0805
15,3233
16,5893
17,8795
19,1939
20,5297
21,8914
23,2721
24,6731
26,1028
27,5482
29,0107
30,4971
32,0000
33,5121
35,0385
36,5764
38,1388
39,6983
41,2541
42,8266
44,3853
45,9559
47,5059
49,0436
50,5817
52,0833
53,5619
4,9672
6,0263
7,1078
8,2115
9,3388
10,4888
11,6604
12,8568
14,0766
15,3186
16,5837
17,8731
19,1865
20,5212
21,8771
23,2558
24,6548
26,0756
27,5179
28,9771
30,4507
31,9387
33,4448
34,9650
36,4964
38,0373
39,5726
41,1184
42,6621
44,2087
45,7247
47,2590
48,7567
50,2513
51,7331
53,1632
4,9665
6,0252
7,1063
8,2102
9,3362
10,4855
11,6577
12,8518
14,0706
15,3116
16,5755
17,8635
19,1755
20,5044
21,8579
23,2342
24,6305
26,0485
27,4801
28,9352
30,4044
31,8776
33,3778
34,8797
36,3901
37,9075
39,4322
40,9500
42,4809
43,9947
45,4959
46,9704
48,4496
49,9002
51,3084
52,7148
4,9660
6,0245
7,1053
8,2088
9,3345
10,4833
11,6550
12,8485
14,0667
15,3069
16,5700
17,8571
19,1644
20,4918
21,8436
23,2180
24,6063
26,0146
27,4424
28,8850
30,3490
31,8167
33,3000
34,7947
36,2845
37,7786
39,2773
40,7830
42,2654
43,7637
45,2284
46,6853
48,1000
49,5050
50,8906
52,2466
4,9655
6,0237
7,1043
8,2075
9,3327
10,4811
11,6523
12,8452
14,0627
15,3022
16,5618
17,8476
19,1534
20,4792
21,8245
23,1911
24,5821
25,9808
27,4048
28,8351
30,2847
31,7460
33,2116
34,6861
36,1664
37,6364
39,1083
40,5844
42,0521
43,4972
44,9236
46,3392
47,7327
49,0918
50,4286
51,7331
4,9652
6,0234
7,1038
8,2068
9,3318
10,4800
11,6496
12,8436
14,0588
15,2975
16,5563
17,8380
19,1388
20,4625
21,8055
23,1696
24,5519
25,9471
27,3598
28,7770
30,2206
31,6656
33,1126
34,5662
36,0231
37,4813
38,9257
40,3714
41,8060
43,2152
44,6229
45,9982
47,3261
48,6618
49,9500
51,2033
4,9652
6,0234
7,1033
8,2061
9,3310
10,4778
11,6482
12,8403
14,0548
15,2905
16,5481
17,8285
19,1278
20,4457
21,7865
23,1428
24,5158
25,9000
27,3000
28,7191
30,1386
31,5657
33,0033
34,4353
35,8680
37,2995
38,7297
40,1284
41,5282
42,9000
44,2674
45,5996
46,9043
48,1696
49,4071
50,6073
4,9650
6,0226
7,1028
8,2048
9,3292
10,4767
11,6455
12,8353
14,0489
15,2835
16,5371
17,8126
19,1095
20,4248
21,7581
23,1054
24,4738
25,8465
27,2405
28,6369
30,0481
31,4564
32,8731
34,2818
35,6888
37,0920
38,4911
39,8724
41,2201
42,5713
43,8789
45,1671
46,4253
47,6417
48,8281
49,9750
4,9645
6,0223
7,1018
8,2034
9,3275
10,4734
11,6401
12,8304
14,0410
15,2718
16,5235
17,7968
19,0876
20,3957
21,7250
23,0627
24,4200
25,7865
27,1592
28,5470
29,9312
31,3283
32,7225
34,1064
35,4862
36,8596
38,2263
39,5570
40,8831
42,1763
43,4594
44,7027
45,8926
47,0810
48,1928
49,2854
4,9640
6,0212
7,1008
8,2014
9,3249
10,4690
11,6347
12,8222
14,0311
15,2602
16,5098
17,7778
19,0621
20,3666
21,6826
23,0150
24,3546
25,7136
27,0709
28,4414
29,8063
31,1818
32,5521
33,9098
35,2609
36,6032
37,9219
39,2311
40,5022
41,7711
42,9923
44,1891
45,3309
46,4468
47,5285
48,5437
4,9638
6,0208
7,0998
8,2001
9,3223
10,4657
11,6306
12,8156
14,0213
15,2462
16,4908
17,7525
19,0331
20,3293
21,6357
22,9568
24,2895
25,6279
26,9760
28,3206
29,6736
31,0174
32,3625
33,6927
35,0140
36,3240
37,6081
38,8651
40,1123
41,3223
42,4989
43,6300
44,7427
45,7875
46,7946
47,7555
4,9633
6,0201
7,0982
8,1974
9,3179
10,4603
11,6225
12,8057
14,0076
15,2300
16,4690
17,7242
18,9970
20,2840
21,5796
22,8885
24,2072
25,5297
26,8601
28,1849
29,5159
30,8356
32,1440
33,4448
34,7343
35,9971
37,2439
38,4763
39,6668
40,8330
41,9463
43,0478
44,0917
45,0857
46,0405
46,9263
MGK
n\x
Tabela MGK jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 14 - 31
36
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MGK jednokratno MUŠKARCI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9625
6,0187
7,0957
8,1940
9,3136
10,4526
11,6131
12,7926
13,9919
15,2068
16,4420
17,6897
18,9538
20,2265
21,5146
22,8102
24,1138
25,4194
26,7237
28,0269
29,3341
30,6279
31,9081
33,1675
34,4234
35,6506
36,8596
38,0373
39,1850
40,2901
41,3736
42,4088
43,3839
44,3262
45,2080
46,0405
4,9611
6,0161
7,0922
8,1893
9,3067
10,4439
11,6009
12,7763
13,9704
15,1814
16,4069
17,6460
18,9000
20,1654
21,4362
22,7169
23,9981
25,2845
26,5675
27,8474
29,1206
30,3859
31,6356
32,8623
34,0716
35,2609
36,4299
37,5657
38,6548
39,7141
40,7332
41,7188
42,6439
43,5161
44,3262
45,1060
4,9596
6,0140
7,0887
8,1840
9,2989
10,4330
11,5861
12,7584
13,9451
15,1492
16,3666
17,5994
18,8395
20,0924
21,3493
22,6142
23,8777
25,1383
26,3992
27,6549
28,9017
30,1296
31,3381
32,5309
33,7041
34,8554
35,9712
37,0508
38,0952
39,1083
40,0641
40,9836
41,8410
42,6621
43,4216
44,1112
4,9579
6,0111
7,0842
8,1773
9,2894
10,4210
11,5701
12,7356
13,9179
15,1126
16,3212
17,5408
18,7723
20,0080
21,2495
22,4921
23,7361
24,9750
26,2123
27,4348
28,6451
29,8418
31,0174
32,1750
33,3111
34,4116
35,4736
36,5097
37,5094
38,4615
39,3546
40,2091
41,0172
41,7711
42,4448
43,0849
4,9556
6,0074
7,0786
8,1693
9,2790
10,4069
11,5500
12,7097
13,8831
15,0716
16,2707
17,4795
18,6951
19,9164
21,1372
22,3614
23,5849
24,7954
26,0010
27,1961
28,3768
29,5334
30,6748
31,7864
32,8731
33,9328
34,9528
35,9324
36,8732
37,7644
38,6100
39,4011
40,1445
40,8163
41,4422
4,9534
6,0035
7,0731
8,1613
9,2670
10,3896
11,5274
12,6807
13,8466
15,0240
16,2127
17,4064
18,6081
19,8098
21,0172
22,2173
23,4137
24,6002
25,7732
26,9397
28,0820
29,2056
30,3030
31,3775
32,4149
33,4225
34,3997
35,3232
36,2056
37,0370
37,8215
38,5505
39,2311
39,8406
4,9507
5,9992
7,0666
8,1513
9,2533
10,3702
11,5022
12,6470
13,8045
14,9723
16,1473
17,3280
18,5117
19,6967
20,8768
22,0556
23,2234
24,3843
25,5297
26,6525
27,7624
28,8517
29,9043
30,9406
31,9285
32,8839
33,8066
34,6741
35,4988
36,2713
36,9959
37,6648
38,2848
4,9476
5,9941
7,0587
8,1393
9,2362
10,3477
11,4718
12,6088
13,7552
14,9120
16,0720
17,2354
18,4026
19,5656
20,7254
21,8771
23,0203
24,1488
25,2589
26,3505
27,4198
28,4657
29,4811
30,4692
31,4070
32,3206
33,1785
33,9905
34,7584
35,4736
36,1402
36,7512
4,9436
5,9877
7,0482
8,1248
9,2157
10,3210
11,4377
12,5644
13,7005
14,8434
15,9872
17,1350
18,2815
19,4250
20,5592
21,6826
22,7946
23,8892
24,9688
26,0281
27,0563
28,0584
29,0276
29,9670
30,8547
31,7158
32,5203
33,2779
33,9905
34,6380
35,2361
4,9395
5,9805
7,0373
8,1090
9,1946
10,2923
11,3999
12,5172
13,6407
14,7689
15,8983
17,0271
18,1521
19,2715
20,3791
21,4777
22,5581
23,6239
24,6670
25,6805
26,6738
27,6319
28,5551
29,4377
30,2847
31,0849
31,8370
32,5309
33,1895
33,7838
4,9344
5,9719
7,0244
8,0913
9,1701
10,2596
11,3585
12,4626
13,5740
14,6864
15,7978
16,9062
18,0083
19,1022
20,1857
21,2495
22,3015
23,3318
24,3368
25,3165
26,2674
27,1813
28,0584
28,8934
29,6824
30,4229
31,1236
31,7662
32,3520
4,9276
5,9616
7,0097
8,0704
9,1416
10,2218
11,3097
12,4023
13,4971
14,5943
15,6863
16,7729
17,8508
18,9179
19,9720
21,0128
22,0264
23,0256
23,9923
24,9314
25,8331
26,7023
27,5255
28,3126
29,0444
29,7354
30,3767
30,9598
4,9198
5,9499
6,9925
8,0463
9,1091
10,1802
11,2562
12,3350
13,4156
14,4928
15,5642
16,6279
17,6835
18,7231
19,7472
20,7555
21,7391
22,6963
23,6239
24,5158
25,3743
26,1917
26,9687
27,7008
28,3849
29,0192
29,5946
4,9126
5,9382
6,9754
8,0225
9,0769
10,1379
11,2020
12,2669
13,3298
14,3885
15,4392
16,4799
17,5101
18,5254
19,5198
20,4918
21,4408
22,3614
23,2450
24,0964
24,9128
25,6805
26,4061
27,0856
27,7162
28,2885
4,9056
5,9270
6,9585
7,9981
9,0440
10,0939
11,1458
12,1951
13,2415
14,2816
15,3116
16,3292
17,3340
18,3184
19,2827
20,2224
21,1372
22,0167
22,8624
23,6686
24,4320
25,1572
25,8331
26,4550
27,0343
4,8979
5,9147
6,9401
7,9719
9,0082
10,0462
11,0840
12,1183
13,1458
14,1663
15,1745
16,1681
17,1468
18,1028
19,0367
19,9402
20,8160
21,6544
22,4568
23,2180
23,9406
24,6124
25,2334
25,8065
4,8885
5,8997
6,9180
7,9416
8,9670
9,9930
11,0156
12,0337
13,0429
14,0410
15,0263
15,9974
16,9463
17,8731
18,7723
19,6386
20,4750
21,2721
22,0313
22,7480
23,4192
24,0385
24,6124
4,8780
5,8834
6,8937
7,9076
8,9222
9,9344
10,9409
11,9417
12,9316
13,9082
14,8699
15,8128
16,7336
17,6274
18,4911
19,3237
20,1167
20,8725
21,5843
22,2519
22,8728
23,4467
MGK
32
Tabela MGK jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 32 - 49
37
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,8671
5,8661
6,8686
7,8728
8,8747
9,8726
10,8648
11,8469
12,8172
13,7722
14,7102
15,6250
16,5153
17,3762
18,2050
18,9970
19,7511
20,4625
21,1282
21,7486
22,3214
4,8555
5,8480
6,8423
7,8358
8,8253
9,8097
10,7852
11,7495
12,7000
13,6333
14,5455
15,4321
16,2893
17,1174
17,9083
18,6602
19,3723
20,0401
20,6612
21,2314
4,8426
5,8278
6,8129
7,7948
8,7719
9,7418
10,7009
11,6469
12,5755
13,4844
14,3678
15,2253
16,0514
16,8435
17,5963
18,3083
18,9753
19,5963
20,1694
4,8295
5,8072
6,7829
7,7537
8,7184
9,6740
10,6157
11,5420
12,4486
13,3333
14,1884
15,0150
15,8078
16,5618
17,2741
17,9469
18,5701
19,1461
4,8149
5,7847
6,7508
7,7113
8,6633
9,6025
10,5274
11,4338
12,3168
13,1735
13,9997
14,7951
15,5497
16,2681
16,9405
17,5685
18,1488
4,8001
5,7620
6,7191
7,6687
8,6066
9,5311
10,4373
11,3212
12,1803
13,0090
13,8064
14,5666
15,2882
15,9642
16,5975
17,1821
4,7842
5,7389
6,6863
7,6237
8,5485
9,4554
10,3413
11,2032
12,0351
12,8370
13,6017
14,3266
15,0105
15,6470
16,2364
4,7696
5,7166
6,6542
7,5798
8,4890
9,3782
10,2438
11,0816
11,8878
12,6582
13,3887
14,0786
14,7232
15,3210
4,7562
5,6954
6,6230
7,5358
8,4289
9,2997
10,1430
10,9553
11,7330
12,4719
13,1700
13,8236
14,4279
4,7427
5,6734
6,5902
7,4884
8,3647
9,2149
10,0351
10,8213
11,5687
12,2760
12,9366
13,5501
61
62
4,7268 4,7070 4,6841
5,6478 5,6161 5,5807
6,5514 6,5053 6,4537
7,4344 7,3703 7,2993
8,2919 8,2068 8,1129
9,1199 9,0098 8,8897
9,9138 9,7761 9,6265
10,6712 10,5020 10,3189
11,3869 11,1844 10,9637
12,0584 11,8175
12,6807
63
64
65
4,6600
5,5429
6,3992
7,2239
8,0135
8,7627
9,4679
10,1256
4,6316
5,4993
6,3363
7,1388
7,9020
8,6214
9,2928
4,6017
5,4532
6,2704
7,0492
7,7845
8,4717
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
NAPOMENA:
A) PO OVOJ TARIFI SE MOGU OSIGURAVATI
GRUPE OD 10 I VIŠE LICA
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
* UKOLIKO JE O.S. NIŽA OD 7.300€, NA GOD. PREMIJU SE DODAJE 7,3€
Osigurana Suma
koeficijent
MGK
B) ZBIR OSIGURANIH SUMA PO SVIM UGOVORIMA
MORA IZNOSITI, MINIMALNO, 60.000€
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
Tabela MGK jednokratno - Muškarci
Pristupna starost 50 - 65
38
n\x
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0383
7,1250
8,2359
9,3712
10,5307
11,7151
12,9232
14,1583
15,4178
16,7029
18,0115
19,3461
20,7082
22,0946
23,5073
24,9439
26,4131
27,9018
29,4118
30,9502
32,5098
34,0948
35,6888
37,3134
38,9560
40,6174
42,3012
43,9947
45,7038
47,4383
49,1642
50,9165
52,6593
54,4070
56,1482
4,9746
6,0379
7,1250
8,2359
9,3703
10,5296
11,7137
12,9216
14,1563
15,4131
16,6973
18,0083
19,3424
20,7039
22,0897
23,4962
24,9314
26,3922
27,8784
29,3858
30,9215
32,4781
34,0483
35,6506
37,2578
38,8954
40,5515
42,2119
43,8982
45,5996
47,3037
49,0196
50,7357
52,4659
54,2005
55,9284
4,9744
6,0376
7,1245
8,2345
9,3694
10,5285
11,7110
12,9199
14,1523
15,4107
16,6945
18,0018
19,3349
20,6911
22,0751
23,4852
24,9190
26,3783
27,8552
29,3600
30,8833
32,4359
34,0020
35,5872
37,2024
38,8199
40,4694
42,1230
43,7828
45,4752
47,1476
48,8520
50,5561
52,2466
53,9665
55,6483
4,9744
6,0376
7,1240
8,2345
9,3686
10,5274
11,7096
12,9166
14,1503
15,4059
16,6889
17,9953
19,3274
20,6825
22,0653
23,4687
24,9004
26,3574
27,8319
29,3341
30,8547
32,3939
33,9559
35,5366
37,1333
38,7447
40,3714
42,0168
43,6681
45,3309
46,9925
48,6855
50,3525
52,0291
53,7057
55,3710
4,9741
6,0372
7,1235
8,2338
9,3677
10,5252
11,7082
12,9149
14,1463
15,4012
16,6834
17,9888
19,3162
20,6740
22,0507
23,4522
24,8818
26,3296
27,8009
29,2997
30,8071
32,3415
33,8983
35,4610
37,0508
38,6548
40,2739
41,8936
43,5350
45,1875
46,8384
48,4731
50,1253
51,7866
53,4188
55,0661
4,9739
6,0368
7,1230
8,2325
9,3659
10,5230
11,7055
12,9116
14,1423
15,3965
16,6750
17,9791
19,3087
20,6612
22,0361
23,4357
24,8571
26,3019
27,7701
29,2569
30,7598
32,2893
33,8295
35,3857
36,9686
38,5505
40,1606
41,7711
43,3839
45,0045
46,6418
48,2625
49,9002
51,5198
53,1067
54,7046
4,9736
6,0361
7,1220
8,2311
9,3642
10,5208
11,7028
12,9066
14,1363
15,3894
16,6667
17,9695
19,2938
20,6441
22,0167
23,4137
24,8324
26,2674
27,7316
29,2056
30,7125
32,2269
33,7610
35,3107
36,8732
38,4468
40,0320
41,6146
43,2152
44,8229
46,4253
48,0307
49,6278
51,2033
52,7983
54,3478
4,9731
6,0354
7,1210
8,2298
9,3624
10,5186
11,6986
12,9032
14,1303
15,3822
16,6583
17,9565
19,2827
20,6271
21,9974
23,3863
24,8016
26,2329
27,6855
29,1545
30,6466
32,1543
33,6814
35,2113
36,7647
38,3142
39,8883
41,4594
43,0478
44,6229
46,1894
47,7783
49,3340
50,8906
52,4109
53,9374
4,9727
6,0346
7,1200
8,2284
9,3607
10,5152
11,6945
12,8982
14,1243
15,3752
16,6472
17,9469
19,2641
20,6101
21,9732
23,3590
24,7647
26,1917
27,6396
29,1036
30,5810
32,0718
33,5909
35,1124
36,6435
38,1825
39,7298
41,2882
42,8449
44,3853
45,9348
47,4834
49,0196
50,5306
52,0291
53,5045
4,9719
6,0335
7,1179
8,2257
9,3572
10,5119
11,6891
12,8899
14,1163
15,3633
16,6362
17,9276
19,2456
20,5846
21,9443
23,3209
24,7219
26,1438
27,5786
29,0360
30,4971
31,9898
33,4784
34,9895
36,5097
38,0228
39,5570
41,0846
42,6076
44,1501
45,6621
47,1698
48,6618
50,1253
51,5730
52,9942
4,9712
6,0325
7,1169
8,2237
9,3537
10,5075
11,6836
12,8833
14,1064
15,3539
16,6223
17,9115
19,2234
20,5592
21,9106
23,2883
24,6792
26,0892
27,5179
28,9603
30,4136
31,8878
33,3667
34,8675
36,3636
37,8644
39,3701
40,8831
42,3729
43,8789
45,3515
46,8165
48,2859
49,7018
51,0986
52,4659
4,9709
6,0321
7,1154
8,2223
9,3519
10,5042
11,6795
12,8783
14,0984
15,3421
16,6085
17,8955
19,2049
20,5339
21,8818
23,2450
24,6305
26,0349
27,4499
28,8850
30,3306
31,7864
33,2557
34,7343
36,2056
37,6932
39,1696
40,6504
42,1230
43,5920
45,0450
46,4684
47,8698
49,2611
50,6073
51,9211
MGK
n\x
Tabela MGK jednokratno - Žene
Pristupna starost 14 - 31
39
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MGK jednokratno ŽENE
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9702
6,0306
7,1139
8,2196
9,3484
10,4998
11,6727
12,8700
14,0885
15,3280
16,5920
17,8731
19,1755
20,5002
21,8436
23,2019
24,5761
25,9673
27,3748
28,8018
30,2297
31,6756
33,1236
34,5781
36,0360
37,4953
38,9560
40,4040
41,8410
43,2713
44,6828
46,0617
47,4383
48,7567
50,0501
51,3084
4,9694
6,0295
7,1119
8,2169
9,3440
10,4943
11,6659
12,8601
14,0766
15,3139
16,5728
17,8508
19,1461
20,4625
21,7960
23,1481
24,5158
25,9000
27,2926
28,7026
30,1205
31,5457
32,9815
34,4116
35,8423
37,2856
38,7147
40,1284
41,5282
42,9185
44,2870
45,6413
46,9484
48,2160
49,4560
50,6329
4,9682
6,0277
7,1093
8,2129
9,3397
10,4877
11,6577
12,8485
14,0607
15,2952
16,5481
17,8221
19,1131
20,4207
21,7486
23,0894
24,4499
25,8198
27,2035
28,5959
29,9940
31,4070
32,8192
34,2231
35,6379
37,0370
38,4468
39,8248
41,2031
42,5532
43,8789
45,1671
46,4253
47,6417
48,8043
49,9251
4,9672
6,0259
7,1068
8,2095
9,3345
10,4800
11,6482
12,8370
14,0449
15,2742
16,5235
17,7904
19,0767
20,3791
21,6967
23,0309
24,3724
25,7334
27,1003
28,4819
29,8686
31,2500
32,6477
34,0252
35,4108
36,7918
38,1534
39,5101
40,8330
42,1408
43,4216
44,6628
45,8505
47,0146
48,1000
49,1400
4,9662
6,0241
7,1038
8,2055
9,3284
10,4723
11,6374
12,8222
14,0272
15,2532
16,4962
17,7557
19,0331
20,3293
21,6357
22,9621
24,2954
25,6410
26,9978
28,3527
29,7177
31,0849
32,4570
33,8181
35,1741
36,5097
37,8501
39,1543
40,4367
41,7014
42,9185
44,1112
45,2489
46,3177
47,3485
4,9650
6,0223
7,1008
8,2008
9,3223
10,4635
11,6252
12,8074
14,0076
15,2277
16,4636
17,7179
18,9897
20,2758
21,5750
22,8833
24,2072
25,5363
26,8745
28,2167
29,5683
30,9119
32,2477
33,5796
34,9040
36,2188
37,5094
38,7747
40,0160
41,2201
42,3908
43,5161
44,5831
45,5996
4,9633
6,0197
7,0972
8,1954
9,3136
10,4526
11,6117
12,7894
13,9841
15,1976
16,4285
17,6772
18,9394
20,2143
21,5008
22,7998
24,1080
25,4259
26,7451
28,0662
29,3945
30,7125
32,0205
33,3333
34,6141
35,8938
37,1471
38,3583
39,5570
40,7000
41,8060
42,8633
43,8789
4,9615
6,0168
7,0927
8,1887
9,3049
10,4406
11,5955
12,7681
13,9587
15,1676
16,3908
17,6305
18,8822
20,1491
21,4225
22,7118
24,0038
25,3036
26,6028
27,9096
29,2056
30,4971
31,7864
33,0579
34,3053
35,5366
36,7377
37,9219
39,0472
40,1445
41,1862
42,1763
4,9596
6,0132
7,0872
8,1813
9,2945
10,4264
11,5768
12,7453
13,9295
15,1309
16,3479
17,5778
18,8218
20,0763
21,3402
22,6142
23,8892
25,1699
26,4480
27,7316
29,0023
30,2663
31,5159
32,7547
33,9674
35,1617
36,3108
37,4392
38,5208
39,5413
40,5186
4,9571
6,0093
7,0811
8,1726
9,2825
10,4112
11,5567
12,7194
13,8985
15,0943
16,3026
17,5223
18,7547
20,0000
21,2495
22,5073
23,7643
25,0250
26,2812
27,5406
28,7853
30,0210
31,2305
32,4359
33,6022
34,7464
35,8551
36,9140
37,9363
38,8954
4,9542
6,0046
7,0746
8,1626
9,2696
10,3939
11,5354
12,6920
13,8658
15,0512
16,2522
17,4642
18,6846
19,9164
21,1506
22,3914
23,6295
24,8694
26,1028
27,3299
28,5470
29,7442
30,9310
32,0821
33,2116
34,3053
35,3482
36,3636
37,3134
4,9512
5,9999
7,0671
8,1526
9,2558
10,3756
11,5115
12,6630
13,8293
15,0083
16,1996
17,4004
18,6081
19,8255
21,0438
22,2668
23,4852
24,7036
25,9134
27,1076
28,2965
29,4551
30,5998
31,7158
32,7869
33,8295
34,8189
35,7654
4,9473
5,9938
7,0587
8,1407
9,2396
10,3552
11,4863
12,6310
13,7893
14,9611
16,1421
17,3310
18,5254
19,7278
20,9293
22,1288
23,3263
24,5218
25,7003
26,8673
28,0191
29,1460
30,2389
31,3087
32,3311
33,3111
34,2466
4,9434
5,9880
7,0497
8,1288
9,2242
10,3348
11,4600
12,5992
13,7495
14,9098
16,0798
17,2592
18,4400
19,6232
20,8073
21,9877
23,1642
24,3309
25,4777
26,6170
27,7239
28,8101
29,8597
30,8737
31,8471
32,7654
4,9397
5,9823
7,0418
8,1175
9,2090
10,3146
11,4338
12,5660
13,7080
14,8610
16,0179
17,1821
18,3486
19,5160
20,6825
21,8388
22,9885
24,1255
25,2461
26,3435
27,4123
28,4576
29,4551
30,4136
31,3283
4,9356
5,9759
7,0323
8,1050
9,1912
10,2923
11,4051
12,5298
13,6631
14,8038
15,9515
17,0999
18,2515
19,3986
20,5423
21,6779
22,7998
23,9063
24,9875
26,0485
27,0783
28,0662
29,0192
29,9222
4,9317
5,9698
7,0235
8,0919
9,1743
10,2690
11,3753
12,4922
13,6166
14,7449
15,8781
17,0126
18,1455
19,2753
20,3957
21,5054
22,5989
23,6686
24,7158
25,7334
26,7165
27,6549
28,5470
4,9278
5,9634
7,0141
8,0788
9,1567
10,2459
11,3443
12,4517
13,5648
14,6821
15,8028
16,9205
18,0343
19,1424
20,2388
21,3174
22,3764
23,4137
24,4200
25,3936
26,3227
27,2109
MGK
32
Tabela MGK jednokratno - Žene
Pristupna starost 32 - 49
40
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,9237
5,9566
7,0038
8,0645
9,1366
10,2197
11,3109
12,4085
13,5099
14,6135
15,7183
16,8180
17,9115
18,9934
20,0642
21,1104
22,1386
23,1321
24,0964
25,0188
25,8933
4,9188
5,9492
6,9925
8,0483
9,1149
10,1906
11,2727
12,3594
13,4481
14,5391
15,6250
16,7056
17,7778
18,8324
19,8689
20,8855
21,8723
22,8258
23,7417
24,6124
4,9135
5,9407
6,9803
8,0308
9,0909
10,1574
11,2296
12,3047
13,3797
14,4530
15,5207
16,5810
17,6243
18,6532
19,6580
20,6356
21,5796
22,4871
23,3536
4,9075
5,9312
6,9662
8,0109
9,0629
10,1204
11,1819
12,2444
13,3049
14,3616
15,4083
16,4420
17,4611
18,4570
19,4250
20,3625
21,2630
22,1190
4,9015
5,9217
6,9517
7,9898
9,0334
10,0817
11,1309
12,1803
13,2240
14,2613
15,2835
16,2920
17,2801
18,2382
19,1681
20,0642
20,9118
4,8950
5,9109
6,9348
7,9656
9,0009
10,0381
11,0754
12,1080
13,1337
14,1483
15,1469
16,1264
17,0794
18,0018
18,8893
19,7355
4,8873
5,8980
6,9156
7,9384
8,9638
9,9890
11,0120
12,0279
13,0327
14,0213
14,9925
15,9388
16,8549
17,7368
18,5770
4,8773
5,8824
6,8932
7,9070
8,9214
9,9334
10,9397
11,9360
12,9166
13,8793
14,8192
15,7307
16,6058
17,4429
4,8669
5,8661
6,8691
7,8734
8,8763
9,8726
10,8613
11,8343
12,7910
13,7250
14,6306
15,5015
16,3345
4,8546
5,8469
6,8413
7,8345
8,8230
9,8030
10,7701
11,7206
12,6486
13,5501
14,4175
15,2462
4,8426
5,8282
6,8134
7,7942
8,7681
9,7295
10,6746
11,5982
12,4953
13,3618
14,1884
61
62
63
4,8309 4,8165 4,7992
5,8089 5,7854 5,7574
6,7838 6,7481 6,7060
7,7519 7,7006 7,6412
8,7085 8,6393 8,5580
9,6497 9,5575 9,4500
10,5708 10,4504 10,3125
11,4666 11,3135 11,1396
12,3305 12,1403
13,1562
64
65
4,7794
5,7257
6,6591
7,5746
8,4674
9,3301
10,1595
4,7556
5,6880
6,6037
7,4968
8,3626
9,1937
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OSIGURANE SUME I
GRANICE LEKARSKOG PREGLEDA
PRISTUPNA STAROST DO 55 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 35.000 €
PRISTUPNA STAROST OD 56 DO 65 godina
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA BEZ LEKARSKOG = 20.000 €
NAPOMENA:
A) PO OVOJ TARIFI SE MOGU OSIGURAVATI
GRUPE OD 10 I VIŠE LICA
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
* UKOLIKO JE O.S. NIŽA OD 7.300€, NA GOD. PREMIJU SE DODAJE 7,3€
Osigurana Suma
koeficijent
MGK
B) ZBIR OSIGURANIH SUMA PO SVIM UGOVORIMA
MORA IZNOSITI, MINIMALNO, 60.000€
Pogledati tabelu obaveznih lekarskih pregleda
NAJVIŠA SUMA SA LEKARSKIM PREGLEDOM:
neograničena - uz dogovor sa osiguravačem
Tabela MGK jednokratno - Žene
Pristupna starost 50 - 65
41
n\x
MŠO
MŠO
Mešovito osiguranje za slučaj doživljenja sa povratom
uplaćene premije u slučaju smrti osiguranika.
Osigurani slučajevi
Doživljenje: Osigurana suma uvećana za celokupnu
pripisanu dobit isplaćuje se po isteku trajanja osiguranja.
Smrt osiguranika usled bolesti: Naslednicima se
vraćaju uplaćene premije.
Smrt osiguranika usled nezgode: 1 osigurana suma i
do tada uplaćene premije.
Pristupna starost osigurane osobe
Najniža pristupna starost ............ navršenih 14 godina
Najviša pristupna starost ............................. 65 godina
Osobe mlađe od 18 godina (14 i više godina) mogu se
osigurati uz potpis zakonskih zastupnika (roditelja ili
staratelja), uz uslov da je ugovarač osiguranja osoba
starija od 18 godina.
Trajanje osiguranja
Najkraće trajanje osiguranja .......................... 5 godina
Najduže trajanje osiguranja ......................... 40 godina
42
43
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6880
28,2247
29,8063
31,4169
33,0688
34,7584
36,4830
38,2555
40,0802
41,9463
43,8596
45,8295
47,8469
49,9500
52,1105
54,3183
56,6251
58,9971
61,4628
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5519
11,7426
12,9584
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8420
22,2568
23,7023
25,1826
26,6880
28,2326
29,8151
31,4367
33,0907
34,7826
36,5230
38,2995
40,1284
41,9992
43,9367
45,9137
47,9616
50,0751
52,2466
54,4959
56,8505
59,2417
61,7284
4,9778
6,0434
7,1327
8,2474
9,3861
10,5519
11,7426
12,9584
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4590
20,8420
22,2618
23,7079
25,1889
26,6951
28,2486
29,8329
31,4564
33,1126
34,8189
36,5631
38,3436
40,1768
42,0698
44,0141
46,0193
48,0769
50,2260
52,4109
54,7046
57,0451
59,4884
61,9963
4,9778
6,0430
7,1327
8,2474
9,3861
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,1028
19,4590
20,8464
22,2618
23,7135
25,1953
26,7094
28,2646
29,8507
31,4762
33,1345
34,8432
36,6032
38,4025
40,2414
42,1585
44,1112
46,1255
48,2160
50,3778
52,6039
54,9149
57,2738
59,7372
62,3053
4,9778
6,0430
7,1327
8,2474
9,3861
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7757
18,1028
19,4628
20,8507
22,2668
23,7192
25,2016
26,7237
28,2805
29,8686
31,4961
33,1675
34,8918
36,6435
38,4615
40,3226
42,2297
44,2087
46,2535
48,3559
50,5306
52,7983
55,1268
57,5043
60,0240
62,6174
4,9778
6,0430
7,1327
8,2467
9,3861
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4775
16,7757
18,1061
19,4628
20,8507
22,2717
23,7248
25,2143
26,7380
28,2965
29,8864
31,5259
33,2005
34,9284
36,6972
38,5208
40,3877
42,3191
44,3262
46,3822
48,5201
50,7099
52,9942
55,3403
57,7701
60,3500
63,0120
4,9778
6,0430
7,1327
8,2467
9,3861
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4775
16,7785
18,1061
19,4666
20,8551
22,2767
23,7361
25,2270
26,7523
28,3126
29,9133
31,5557
33,2447
34,9773
36,7512
38,5951
40,4858
42,4268
44,4444
46,5333
48,6618
50,8906
53,1915
55,5864
58,0720
60,6796
63,4115
4,9776
6,0430
7,1327
8,2467
9,3861
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4775
16,7785
18,1094
19,4704
20,8638
22,2866
23,7473
25,2398
26,7666
28,3366
29,9401
31,5856
33,2889
35,0263
36,8189
38,6698
40,5680
42,5351
44,5633
46,6636
48,8281
51,0725
53,4188
55,8347
58,3771
61,0501
63,8570
4,9776
6,0430
7,1327
8,2467
9,3870
10,5519
11,7426
12,9618
14,2066
15,4799
16,7813
18,1127
19,4742
20,8681
22,2965
23,7586
25,2525
26,7809
28,3527
29,9670
31,6256
33,3333
35,0754
36,8868
38,7447
40,6669
42,6621
44,7027
46,8165
48,9956
51,2821
53,6481
56,1167
58,7199
61,4628
64,3501
4,9776
6,0430
7,1327
8,2467
9,3870
10,5519
11,7440
12,9618
14,2066
15,4799
16,7842
18,1159
19,4818
20,8768
22,3065
23,7699
25,2653
26,8025
28,3849
30,0030
31,6656
33,3778
35,1370
36,9549
38,8350
40,7664
42,7716
44,8430
46,9704
49,1884
51,4933
53,9084
56,4653
59,1017
61,9195
64,8929
4,9776
6,0430
7,1327
8,2474
9,3870
10,5519
11,7440
12,9618
14,2086
15,4823
16,7870
18,1192
19,4856
20,8855
22,3164
23,7812
25,2845
26,8240
28,4091
30,0391
31,7058
33,4336
35,2113
37,0370
38,9257
40,8831
42,9000
44,9843
47,1476
49,3827
51,7598
54,2299
56,8182
59,5593
62,4220
65,5308
4,9776
6,0430
7,1327
8,2467
9,3870
10,5519
11,7440
12,9634
14,2086
15,4847
16,7898
18,1258
19,4932
20,8899
22,3264
23,7925
25,3036
26,8528
28,4414
30,0752
31,7561
33,4896
35,2734
37,1195
39,0320
40,9836
43,0108
45,1264
47,3261
49,6278
52,0291
54,5554
57,2082
60,0240
63,0120
66,1813
MŠO
n\x
Tabela MŠO - Muškarci
Pristupna starost 14 - 31
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MŠO Muškarci
44
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9776
6,0430
7,1327
8,2467
9,3870
10,5519
11,7440
12,9634
14,2106
15,4871
16,7926
18,1291
19,4970
20,8986
22,3364
23,8095
25,3229
26,8745
28,4738
30,1114
31,8066
33,5458
35,3482
37,2024
39,1236
41,1015
43,1593
45,2899
47,5285
49,8753
52,3286
54,9149
57,6369
60,5327
63,6537
66,9344
4,9774
6,0427
7,1327
8,2467
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2126
15,4895
16,7954
18,1357
19,5046
20,9074
22,3514
23,8265
25,3421
26,9034
28,5063
30,1568
31,8573
33,6134
35,4233
37,2856
39,2157
41,2201
43,3088
45,4752
47,7555
50,1505
52,6593
55,3097
58,1395
61,1247
64,3501
67,7966
4,9774
6,0427
7,1322
8,2467
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2146
15,4919
16,8011
18,1389
19,5122
20,9205
22,3614
23,8436
25,3678
26,9324
28,5388
30,2024
31,9183
33,6814
35,4988
37,3832
39,3391
41,3565
43,4783
45,6830
48,0077
50,4541
53,0223
55,7724
58,6510
61,7665
65,1466
68,7758
4,9774
6,0427
7,1322
8,2467
9,3870
10,5530
11,7454
12,9668
14,2167
15,4943
16,8039
18,1455
19,5198
20,9293
22,3764
23,8663
25,3936
26,9614
28,5796
30,2480
31,9693
33,7496
35,5745
37,4813
39,4477
41,5110
43,6491
45,9137
48,2859
50,7872
53,4188
56,2430
59,2768
62,5000
66,0502
69,8812
4,9771
6,0423
7,1322
8,2467
9,3870
10,5530
11,7467
12,9685
14,2167
15,4967
16,8095
18,1521
19,5274
20,9424
22,3914
23,8834
25,4194
26,9978
28,6287
30,3030
32,0307
33,8066
35,6633
37,5799
39,5726
41,6667
43,8596
46,1681
48,5909
51,1509
53,8793
56,8182
59,9520
63,3714
67,0691
4,9769
6,0423
7,1317
8,2461
9,3870
10,5530
11,7467
12,9685
14,2187
15,5015
16,8124
18,1587
19,5389
20,9556
22,4115
23,9063
25,4453
27,0343
28,6697
30,3490
32,0821
33,8868
35,7526
37,6932
39,7298
41,8585
44,0917
46,4253
48,9237
51,5730
54,4070
57,4383
60,7533
64,3501
4,9769
6,0419
7,1317
8,2461
9,3870
10,5530
11,7481
12,9702
14,2207
15,5039
16,8180
18,1653
19,5465
20,9688
22,4266
23,9292
25,4777
27,0636
28,7026
30,3951
32,1543
33,9674
35,8551
37,8215
39,8883
42,0521
44,3262
46,7508
49,3097
52,0291
54,9753
58,1734
61,6143
4,9766
6,0416
7,1311
8,2461
9,3861
10,5530
11,7481
12,9702
14,2227
15,5063
16,8237
18,1719
19,5580
20,9820
22,4467
23,9521
25,5037
27,1003
28,7439
30,4507
32,2165
34,0483
35,9712
37,9651
40,0641
42,2654
44,6030
47,0810
49,7265
52,5486
55,6483
58,9971
4,9764
6,0412
7,1311
8,2454
9,3861
10,5530
11,7481
12,9719
14,2248
15,5111
16,8265
18,1785
19,5695
20,9952
22,4669
23,9751
25,5297
27,1370
28,7936
30,5064
32,2893
34,1530
36,0881
38,1243
40,2576
42,5170
44,9035
47,4608
50,2008
53,1632
56,4016
4,9759
6,0408
7,1306
8,2454
9,3861
10,5530
11,7481
12,9735
14,2268
15,5135
16,8322
18,1884
19,5810
21,0128
22,4820
23,9981
25,5558
27,1739
28,8434
30,5717
32,3834
34,2583
36,2319
38,2995
40,4858
42,7899
45,2489
47,8927
50,7614
53,8503
4,9756
6,0405
7,1296
8,2447
9,3853
10,5530
11,7495
12,9735
14,2288
15,5183
16,8379
18,1951
19,5925
21,0261
22,5023
24,0211
25,5885
27,2109
28,8934
30,6466
32,4675
34,3761
36,3769
38,4911
40,7332
43,1034
45,6413
48,4027
51,3875
4,9751
6,0397
7,1291
8,2440
9,3844
10,5530
11,7495
12,9752
14,2308
15,5207
16,8435
18,2050
19,6002
21,0393
22,5175
24,0442
25,6213
27,2554
28,9603
30,7220
32,5733
34,5066
36,5497
38,7147
41,0004
43,4405
46,0829
48,9716
4,9746
6,0394
7,1286
8,2433
9,3844
10,5519
11,7495
12,9752
14,2328
15,5255
16,8492
18,2116
19,6117
21,0526
22,5378
24,0674
25,6608
27,3075
29,0192
30,8166
32,6904
34,6620
36,7377
38,9408
41,3052
43,8404
46,5983
4,9741
6,0386
7,1276
8,2427
9,3835
10,5519
11,7495
12,9769
14,2369
15,5280
16,8549
18,2183
19,6194
21,0659
22,5581
24,1022
25,7003
27,3598
29,0951
30,9119
32,8192
34,8311
36,9549
39,2157
41,6667
44,3066
4,9736
6,0379
7,1271
8,2413
9,3826
10,5519
11,7495
12,9786
14,2389
15,5304
16,8577
18,2249
19,6309
21,0793
22,5785
24,1371
25,7467
27,4273
29,1800
31,0270
32,9598
35,0140
37,1885
39,5413
42,0698
4,9731
6,0372
7,1261
8,2406
9,3817
10,5507
11,7495
12,9786
14,2389
15,5328
16,8634
18,2315
19,6425
21,0970
22,6091
24,1721
25,7998
27,4952
29,2740
31,1429
33,1236
35,2237
37,4813
39,9042
4,9724
6,0365
7,1250
8,2399
9,3809
10,5507
11,7495
12,9786
14,2389
15,5352
16,8691
18,2382
19,6541
21,1193
22,6398
24,2131
25,8598
27,5786
29,3772
31,2793
33,3000
35,4610
37,7929
4,9717
6,0354
7,1240
8,2386
9,3800
10,5496
11,7481
12,9769
14,2389
15,5376
16,8719
18,2482
19,6734
21,1416
22,6706
24,2601
25,9202
27,6625
29,4985
31,4367
33,5121
35,7398
MŠO
32
Tabela MŠO - Muškarci
Pristupna starost 32 - 49
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
45
n\x
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,9709
6,0343
7,1225
8,2372
9,3782
10,5485
11,7467
12,9769
14,2410
15,5400
16,8776
18,2615
19,6889
21,1685
22,7066
24,3132
25,9943
27,7624
29,6296
31,6156
33,7610
4,9699
6,0332
7,1215
8,2359
9,3765
10,5463
11,7454
12,9769
14,2410
15,5424
16,8862
18,2715
19,7083
21,1999
22,7531
24,3724
26,0756
27,8707
29,7796
31,8269
4,9689
6,0321
7,1200
8,2338
9,3747
10,5441
11,7440
12,9752
14,2430
15,5497
16,8947
18,2882
19,7316
21,2314
22,7998
24,4379
26,1643
28,0034
29,9581
4,9680
6,0306
7,1179
8,2318
9,3729
10,5419
11,7426
12,9769
14,2450
15,5545
16,9062
18,3050
19,7550
21,2675
22,8519
24,5158
26,2743
28,1532
4,9667
6,0292
7,1164
8,2298
9,3703
10,5407
11,7412
12,9769
14,2491
15,5618
16,9176
18,3217
19,7863
21,3083
22,9095
24,6002
26,3992
4,9657
6,0277
7,1144
8,2277
9,3686
10,5396
11,7412
12,9786
14,2531
15,5690
16,9291
18,3453
19,8177
21,3584
22,9832
24,7036
4,9645
6,0259
7,1129
8,2257
9,3668
10,5385
11,7412
12,9803
14,2572
15,5763
16,9434
18,3655
19,8531
21,4133
23,0627
4,9633
6,0245
7,1109
8,2237
9,3650
10,5363
11,7412
12,9820
14,2613
15,5860
16,9607
18,3925
19,8965
21,4777
4,9623
6,0230
7,1093
8,2223
9,3633
10,5352
11,7412
12,9836
14,2674
15,5958
16,9779
18,4230
19,9442
4,9611
6,0216
7,1073
8,2203
9,3615
10,5341
11,7412
12,9853
14,2735
15,6079
17,0010
18,4604
4,9596
6,0197
7,1053
8,2176
9,3589
10,5319
11,7398
12,9870
14,2776
15,6201
17,0242
4,9579
6,0172
7,1023
8,2142
9,3554
10,5296
11,7385
12,9870
14,2837
15,6348
4,9559
6,0147
7,0987
8,2102
9,3510
10,5252
11,7357
12,9887
14,2898
4,9537
6,0118
7,0952
8,2055
9,3467
10,5208
11,7330
12,9887
64
65
4,9512 4,9483
6,0082 6,0042
7,0902 7,0852
8,2001 8,1940
9,3406 9,3345
10,5152 10,5086
11,7288
DOPLATA
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MŠO
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Tabela MŠO - Muškarci
Pristupna starost 50 - 65
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA POD RIZIKOM: U dogovoru s Osiguravačem
46
PRISTUPNA STAROST
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7701
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6855
25,1572
26,6596
28,2008
29,7619
31,3676
33,0033
34,6620
36,3769
38,1098
39,8883
41,7014
43,5730
45,4545
47,3934
49,3827
51,4139
53,4759
55,6174
57,8035
60,0240
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4727
16,7729
18,0963
19,4515
20,8333
22,2469
23,6911
25,1636
26,6667
28,2008
29,7708
31,3775
33,0142
34,6861
36,3901
38,1388
39,9202
41,7362
43,5920
45,4959
47,4383
49,4315
51,4668
53,5619
55,7103
57,9039
60,1685
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3879
10,5519
11,7426
12,9601
14,2025
15,4751
16,7729
18,0995
19,4515
20,8377
22,2469
23,6911
25,1636
26,6738
28,2087
29,7796
31,3873
33,0251
34,6981
36,4033
38,1534
39,9361
41,7711
43,6300
45,5373
47,5059
49,5050
51,5464
53,6481
55,8036
58,0383
60,3136
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3879
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1699
26,6738
28,2167
29,7885
31,3972
33,0360
34,7102
36,4299
38,1825
39,9680
41,8060
43,6681
45,5789
47,5511
49,5540
51,6262
53,7346
55,9284
58,1734
60,4595
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3879
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8377
22,2519
23,6967
25,1762
26,6809
28,2247
29,7974
31,4070
33,0469
34,7343
36,4431
38,1971
40,0000
41,8410
43,7063
45,6413
47,6190
49,6278
51,7063
53,8503
56,0538
58,3090
60,6428
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7729
18,0995
19,4553
20,8420
22,2568
23,7023
25,1826
26,6880
28,2326
29,8063
31,4169
33,0688
34,7464
36,4697
38,2263
40,0320
41,8760
43,7637
45,6830
47,6644
49,7018
51,8135
53,9665
56,1798
58,4795
60,8273
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7757
18,1028
19,4590
20,8420
22,2618
23,7079
25,1826
26,6951
28,2406
29,8240
31,4367
33,0797
34,7705
36,4964
38,2555
40,0641
41,9111
43,8020
45,7457
47,7555
49,8008
51,9211
54,0833
56,3380
58,6510
61,0501
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7426
12,9601
14,2045
15,4751
16,7757
18,1028
19,4590
20,8464
22,2618
23,7135
25,1889
26,7023
28,2486
29,8329
31,4465
33,1016
34,7947
36,5230
38,2848
40,0962
41,9639
43,8596
45,8085
47,8240
49,9002
52,0291
54,2299
56,4972
58,8582
61,3121
4,9783
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7440
12,9601
14,2045
15,4775
16,7757
18,1028
19,4628
20,8507
22,2668
23,7192
25,2016
26,7094
28,2646
29,8418
31,4663
33,1126
34,8068
36,5497
38,3142
40,1445
41,9992
43,9174
45,8926
47,9157
50,0000
52,1648
54,3774
56,6893
59,1017
61,6143
4,9781
6,0438
7,1337
8,2481
9,3870
10,5519
11,7440
12,9601
14,2045
15,4775
16,7757
18,1061
19,4628
20,8507
22,2717
23,7248
25,2080
26,7237
28,2725
29,8597
31,4762
33,1345
34,8311
36,5764
38,3583
40,1768
42,0521
43,9947
45,9770
48,0077
50,1253
52,3013
54,5554
56,9152
59,3824
61,9195
4,9781
6,0438
7,1332
8,2481
9,3870
10,5519
11,7440
12,9618
14,2066
15,4775
16,7785
18,1094
19,4666
20,8551
22,2767
23,7304
25,2143
26,7308
28,2805
29,8686
31,4961
33,1565
34,8554
36,6032
38,3877
40,2253
42,1230
44,0723
46,0617
48,1232
50,2513
52,4659
54,7645
57,1755
59,6659
62,3053
4,9781
6,0438
7,1332
8,2481
9,3870
10,5530
11,7440
12,9618
14,2066
15,4799
16,7813
18,1094
19,4704
20,8594
22,2816
23,7361
25,2207
26,7380
28,2965
29,8864
31,5159
33,1785
34,8918
36,6435
38,4468
40,2901
42,1941
44,1501
46,1681
48,2393
50,4032
52,6593
55,0055
57,4713
60,0240
62,7746
MŠO
n\x
Tabela MŠO - Žene
Pristupna starost 14 - 31
TRAJANJE OSIGURANJA
Tabela MŠO Žene
47
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4,9781
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5530
11,7440
12,9618
14,2066
15,4799
16,7813
18,1127
19,4742
20,8638
22,2866
23,7417
25,2270
26,7523
28,3046
29,9043
31,5358
33,2005
34,9162
36,6838
38,4911
40,3551
42,2654
44,2478
46,2749
48,3793
50,5817
52,8821
55,2792
57,8035
60,4595
63,2911
4,9781
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5530
11,7440
12,9618
14,2086
15,4823
16,7842
18,1159
19,4780
20,8681
22,2916
23,7473
25,2398
26,7594
28,3206
29,9222
31,5557
33,2336
34,9528
36,7242
38,5505
40,4204
42,3549
44,3459
46,4037
48,5437
50,7872
53,1350
55,5864
58,1734
60,9385
63,8978
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5530
11,7440
12,9634
14,2086
15,4823
16,7842
18,1159
19,4780
20,8725
22,2965
23,7530
25,2461
26,7738
28,3366
29,9401
31,5756
33,2668
35,0018
36,7782
38,6100
40,5022
42,4448
44,4642
46,5549
48,7329
51,0204
53,4188
55,9284
58,6166
61,5006
64,5995
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5530
11,7440
12,9634
14,2086
15,4847
16,7870
18,1192
19,4818
20,8768
22,3015
23,7643
25,2525
26,7809
28,3527
29,9581
31,6056
33,3000
35,0385
36,8324
38,6698
40,5844
42,5532
44,5831
46,7290
48,9476
51,2821
53,7346
56,3698
59,1366
62,1504
65,4022
4,9778
6,0434
7,1332
8,2474
9,3870
10,5530
11,7454
12,9634
14,2106
15,4847
16,7898
18,1225
19,4856
20,8812
22,3065
23,7699
25,2653
26,7953
28,3688
29,9850
31,6356
33,3444
35,0877
36,8868
38,7447
40,6669
42,6621
44,7427
46,9263
49,1884
51,5996
54,1419
56,8505
59,7729
62,9327
4,9776
6,0430
7,1327
8,2474
9,3870
10,5530
11,7454
12,9634
14,2106
15,4871
16,7898
18,1258
19,4894
20,8855
22,3164
23,7756
25,2781
26,8097
28,3930
30,0120
31,6756
33,3778
35,1370
36,9549
38,8350
40,7830
42,8082
44,9236
47,1476
49,4805
51,9481
54,5852
57,4383
60,4961
4,9776
6,0430
7,1327
8,2474
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2126
15,4871
16,7926
18,1258
19,4932
20,8899
22,3214
23,7869
25,2908
26,8312
28,4172
30,0391
31,7058
33,4336
35,1989
37,0370
38,9408
40,9165
42,9738
45,1264
47,3934
49,8008
52,3834
55,1268
58,0720
4,9776
6,0427
7,1327
8,2474
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2126
15,4871
16,7926
18,1291
19,4970
20,8943
22,3264
23,7982
25,3036
26,8528
28,4414
30,0661
31,7460
33,4784
35,2734
37,1195
39,0472
41,0509
43,1593
45,3721
47,7099
50,2008
52,8541
55,7414
4,9774
6,0427
7,1322
8,2467
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2126
15,4895
16,7954
18,1324
19,5008
20,9030
22,3364
23,8095
25,3229
26,8745
28,4657
30,1023
31,7965
33,5458
35,3482
37,2301
39,1850
41,2201
43,3839
45,6413
48,0538
50,6586
53,4474
4,9771
6,0423
7,1322
8,2467
9,3870
10,5530
11,7454
12,9651
14,2126
15,4895
16,7983
18,1357
19,5046
20,9074
22,3464
23,8265
25,3421
26,8962
28,4981
30,1477
31,8471
33,6134
35,4359
37,3413
39,3391
41,4250
43,6300
45,9770
48,4731
51,1771
4,9771
6,0423
7,1317
8,2461
9,3861
10,5519
11,7454
12,9651
14,2146
15,4919
16,7983
18,1389
19,5084
20,9161
22,3614
23,8379
25,3614
26,9251
28,5307
30,1932
31,9081
33,6927
35,5492
37,4813
39,5101
41,6493
43,9174
46,3607
48,9716
4,9769
6,0419
7,1317
8,2461
9,3861
10,5519
11,7454
12,9651
14,2146
15,4919
16,8011
18,1422
19,5160
20,9249
22,3714
23,8550
25,3807
26,9469
28,5714
30,2480
31,9795
33,7838
35,6633
37,6364
39,7141
41,9287
44,2674
46,7946
4,9766
6,0416
7,1311
8,2454
9,3853
10,5519
11,7454
12,9668
14,2146
15,4943
16,8039
18,1455
19,5236
20,9336
22,3864
23,8720
25,4065
26,9833
28,6205
30,3122
32,0616
33,8983
35,8166
37,8215
39,9680
42,2476
44,6828
4,9764
6,0412
7,1306
8,2454
9,3853
10,5519
11,7454
12,9668
14,2167
15,4967
16,8067
18,1521
19,5313
20,9468
22,4014
23,8949
25,4323
27,0270
28,6697
30,3767
32,1543
34,0252
35,9842
38,0518
40,2414
42,6076
4,9761
6,0408
7,1301
8,2447
9,3853
10,5519
11,7454
12,9668
14,2167
15,4991
16,8124
18,1587
19,5389
20,9600
22,4165
23,9177
25,4712
27,0709
28,7356
30,4599
32,2685
34,1763
36,1795
38,2995
40,5844
4,9756
6,0405
7,1301
8,2447
9,3844
10,5507
11,7454
12,9668
14,2187
15,5015
16,8180
18,1653
19,5503
20,9732
22,4366
23,9464
25,5102
27,1297
28,8101
30,5623
32,4044
34,3407
36,4033
38,5951
4,9754
6,0401
7,1296
8,2440
9,3844
10,5507
11,7454
12,9685
14,2207
15,5063
16,8209
18,1719
19,5618
20,9908
22,4618
23,9808
25,5558
27,1887
28,8934
30,6748
32,5521
34,5423
36,6703
4,9751
6,0401
7,1291
8,2433
9,3835
10,5507
11,7454
12,9702
14,2248
15,5087
16,8265
18,1818
19,5733
21,0084
22,4871
24,0211
25,6082
27,2628
28,9939
30,8166
32,7332
34,7826
MŠO
32
Tabela MŠO - Žene
Pristupna starost 32 - 49
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
n\x
TRAJANJE OSIGURANJA
PRISTUPNA STAROST
48
n\x
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4,9749
6,0394
7,1286
8,2433
9,3835
10,5507
11,7467
12,9719
14,2268
15,5135
16,8350
18,1917
19,5886
21,0305
22,5225
24,0616
25,6739
27,3523
29,1121
30,9693
32,9489
4,9746
6,0390
7,1281
8,2427
9,3835
10,5507
11,7467
12,9719
14,2288
15,5183
16,8407
18,2017
19,6078
21,0571
22,5581
24,1196
25,7467
27,4499
29,2483
31,1526
4,9741
6,0386
7,1276
8,2420
9,3835
10,5507
11,7481
12,9735
14,2308
15,5231
16,8492
18,2183
19,6271
21,0881
22,5989
24,1779
25,8264
27,5634
29,4031
4,9736
6,0383
7,1271
8,2420
9,3826
10,5507
11,7481
12,9752
14,2349
15,5280
16,8606
18,2349
19,6502
21,1238
22,6501
24,2483
25,9269
27,7008
4,9734
6,0376
7,1266
8,2413
9,3817
10,5507
11,7481
12,9769
14,2389
15,5352
16,8719
18,2515
19,6812
21,1640
22,7118
24,3309
26,0417
4,9729
6,0368
7,1261
8,2406
9,3817
10,5507
11,7495
12,9786
14,2430
15,5448
16,8862
18,2749
19,7122
21,2089
22,7790
24,4260
4,9724
6,0361
7,1250
8,2393
9,3809
10,5507
11,7495
12,9820
14,2491
15,5545
16,9033
18,2983
19,7511
21,2675
22,8571
4,9717
6,0354
7,1240
8,2386
9,3800
10,5507
11,7509
12,9853
14,2552
15,5642
16,9205
18,3251
19,7941
21,3265
4,9707
6,0343
7,1225
8,2372
9,3791
10,5507
11,7523
12,9887
14,2633
15,5788
16,9405
18,3587
19,8413
4,9699
6,0332
7,1215
8,2359
9,3782
10,5507
11,7536
12,9938
14,2714
15,5933
16,9664
18,3959
4,9689
6,0321
7,1200
8,2345
9,3773
10,5507
11,7564
12,9988
14,2816
15,6104
16,9924
4,9682
6,0310
7,1190
8,2338
9,3765
10,5507
11,7578
13,0039
14,2918
15,6299
4,9670
6,0295
7,1169
8,2318
9,3756
10,5507
11,7606
13,0107
14,3041
4,9655
6,0274
7,1149
8,2298
9,3738
10,5496
11,7619
13,0157
64
65
4,9640 4,9620
6,0255 6,0226
7,1124 7,1093
8,2271 8,2237
9,3712 9,3686
10,5485 10,5474
11,7633
DOPLATA
Osigurana Suma = God.premija * koeficijent
FORMULA ZA OBRAČUN GODIŠNJE PREMIJE
Godišnja Premija =
Osigurana Suma
koeficijent
MŠO
DOPLATE ZA ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE:
POLUGODIŠNJE (1/2)
+2%
KVARTALNO (1/4)
+4%
MESEČNO (1/12)
+6%
PRI KVARTALNOM I
MESEČNOM PLAĆANJU: 0,75€ PO UPLATNICI
FORMULA ZA OBRAČUN OSIGURANE SUME
Tabela MŠO - Žene
Pristupna starost 50
14 - 65
NAJNIŽA OSIGURANA SUMA = 2.000 €
NAJVIŠA OSIGURANA SUMA POD RIZIKOM: U dogovoru s Osiguravačem
Osmeh plus
Osmeh plus sigurna štednja za decu i osiguranje od
posledica nezgode
49
Osmeh plus
NAJBOLJE ZA VAŠE DETE
Naglasak ovog programa je na kombinaciji štednje kapitala i osiguranja od posledica nezgode za decu i omladinu.
Program je namenjen svoj zdravoj deci od rođenja pa do navršene 14-e godine života, a Merkur osiguranje garantuje
isplatu osigurane sume uvećanu za pripisanu dobit u 19-oj godini života.
1. Početak Osiguranja
Premija se uplaćuje do isteka ugovorenog trajanja
osiguranja ili do trenutka smrti usled nezgode.
nezavisno od broja slomljenih kostiju ;
- Trajna invalidnost usled nezgode: U slučaju trajne
invalidnosti usled nezgode isplaćuje se ugovorom
utvrđena osigurana suma u celosti;
- Delimična invalidnost usled nezgode : Isplaćuje se
procenat osigurane sume koji odgovara procentu
delimičnog invaliditeta. Ukoliko procenat invaliditeta
iznosi više od 50% tada se na svaki deo procenta
invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki
procenat pri obračunu;
3. Ugovarač osiguranja
7. Obračun premije i osigurane sume
Može biti fizičko lice (roditelji , kumovi, baka, deka) ili
pravno lice.
Osigurana mogu biti samo zdrava deca.
Visinu osigurane sume sporazumno utvrđuju
osiguravač i ugovarač osiguranja, u zavisnosti od
pristupne starosti, premije i broja godišnjih rata premije.
Za tačno utvrđivanje visine osigurane sume ili godišnje
premije primenjuju se priloženi Paketi za ovaj program.
( tabele - Paketi )
5. Korisnik osiguranja
8. Pristupna starost osigurane osobe
- Po isteku osiguranja : uvek dete
- U slučaju smrti usled nezgode : osoba ili osobe
navedene u ponudi.
Pristupna starost se dobija tako što se od godine u kojoj
je osiguranje počelo oduzme godina rođenja deteta.
Mogu se osigurati deca od rođenja do navršene
14.godine života.
Početak osiguranja je prvog dana u mesecu. Ukoliko
se ponude dostave u direkciju Merkur Osiguranja do
25-tog dana u tekućem mesecu, biće polisirane sa
prvim danom sledećeg meseca.
2. Dužina Plaćanja Premije
4. Osigurana osoba
6. Osigurani slučajevi :
Najniža pristupna starost – 0 godina
Najviša pristupna starost – 14 godina
Istek osiguranja
- Po isteku osiguranja islpaćuje se osigurana suma
uvećana za celokupnu pripisanu dobit;
-ako je smrt osiguranika nastupila usled bolesti
isplaćuju se uplaćene premije;
- ako je smrt osiguranika nastupila usled nezgode
isplaćuju se uplaćene premije + 2.500,00 EUR.
Deca se mogu osigurati uz potpis zakonskih zastupnika
( roditelja ili staratelja ) uz uslov da je ugovarač osiguranja osoba starija od 18 godina.
Nije moguće osigurati decu sa:
- Teškim oštećenjem nervnog sistema
- Mentalnim poremećajima
- Decu potpuno lišenu poslovne sposobnosti
Isplata za nastup osiguranog slučaja
- Bolnička naknada u slučaju nezgode ili bolesti :
Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaku noć provedenu u
bolnici zbog bolesti ili nezgode;
- Lom kosti usled nezgode: ako nezgoda za posledicu
ima lom kosti, isplaćuje se naknada u ugovorenom
iznosu, nezavisno od moguće naknade za invalidnost i
9. Trajanje osiguranja
Osiguranje prestaje u godini u kojoj je dete navršilo 19
godina života.
50
Osmeh plus
Kod kvartalnog i mesečnog načina plaćanja,
obračunava se 0,75€ po uplati
Ukoliko se ugovori plaćanje Administrativnom zabranom, prvu ratu godišnje premije osiguranja, ugovarač
uplaćuje opštom uplatnicom a uz ponudu dostavlja
dokaz o uplati kao i popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane.
10. Osigurane sume i način plaćanja
Osigurana suma i godišnja premija se ugovaraju u EUR.
Merkur osiguranje svojim klijentima pruža mogućnost
da premije osiguranja po programu Osmeh plus plaćaju
i u dinarskoj protivvrednosti po sledećim uslovima :
Najniža osigurana suma – 2500 €
- Godišnje..........................uplata moguća u EUR i RSD
11. Osnovne smernice dodatnog osiguranja od
posledica nezgode
- Polugodišnje................... uplata moguća u EUR i RSD
- Kvartalno ....................... uplata moguća u EUR i RSD
- Mesečno ....................... uplata moguća u EUR i RSD
- Kod programa Osmeh plus Merkur osiguranje, kao
posebnu pogodnost u paketu sa štednjom ugovara se i
osiguranje od posledica nezgode .
- Ovo dodatno osiguranje, ugovara se u obliku varijanti
prikazanih u tabeli :
Prilikom prve uplate uplatnica se dostavlja uz ponudu o
osiguranju .
12. Opšte napomene
dobijeni iznos se dodaje konačnoj isplati
Za osiguranje po programu Osmeh plus važe Posebni
uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
( nezgode ) i bolnička dnevnica za decu ( KIV ) i Posebni
uslovi osiguranja života s povratom uplaćene premije u
slučaju smrti osiguranika ( Posebni uslovi Merkur
štedno osiguranje )
Indeksacija znači prilagođavanje premije i osigurane
sume, eventualnom rastu troškova života.
Sprovodi se na svakom Ugovoru, ukoliko je zatražena.
Indeksirane godišnje premije a prema tome i osigurane
sume, dostavljaju se ugovaraču osiguranja prilikom
sledeće premijske rate. Promene se dostavljaju kao
prilog polisi, koji klijent može i odbiti, ukoliko se ne slaže
sa priloženim promenama. Indeksacija se ne sprovodi u
poslednjih 5 godina do isteka Ugovora.
Kod svih vrsta osiguranja, zagarantovana je isplata
osigurane sume.
Isplata udela u dobiti zasniva se na :
- Poslovnoj uspešnosti Merkur osiguranja a.d.o
- Investiranju novca
- Kao posebna nagrada za privrženost, pojedinačna
dobit iz poslednje godine po polisi, udvostručuje se i
13. Promene ugovora životnog osiguranja
Za vreme trajanja Ugovora , nije poželjno sprovoditi bilo
kakve promene, pogotovo u prvim godinama osiguranja. Međutim, ukoliko to zahteva osiguranik, Merkur je
spreman izaći u susret i sprovesti željene promene. Sve
potrebe za promenom Ugovora, dostavljaju se
pismenim putem, a potvrda o izvršenoj promeni je nova
polisa osiguranja ili obaveštenje o promeni, koje Merkur
Osiguranje dostavlja osiguraniku. Troškove promene, u
zavisnosti od vrste promene, snosi podnosilac Zahteva.
Promene koje se ne odražavaju na premiju osiguranja
( za koje se ne zaračunava nadoknada )
Promene koje nemaju uticaja na premiju osiguranja, a
koje se vrše korekturama na polisi osiguranja :
Promena načina plaćanja ( npr. prelazak sa kvartalnog
na godišnje plaćanje ) – potrebno je dostaviti : Izjavu o
željenoj
vrsti promene, obrazac administrativnih
promena ( popunjen samo u delu koji se odnosi na
način plaćanja ), fotokopiju lične karte i važeću polisu.
Promena korisnika osiguranja - potrebno je dostaviti :
Izjavu o željenoj vrsti promene, obrazac administrativnih
51
Osmeh plus
promena ( popunjen samo u delu koji se odnosi na
korisnika osiguranja ) , fotokopiju lične karte i važeću
polisu.
Promena ugovarača osiguranja - potrebno je dostaviti :
izjavu o željenoj vrsti promene, obrazac administrativnih
promena ( popunjen samo u delu koji se odnosi na
ugovarača osiguranja ), fotokopiju lične karte i važeću
polisu.
Promena ličnih podataka (prezime, adresa, mesto
prebivališta) - izjavu o željenoj vrsti promene, obrazac
administrativnih promena ( popunjen samo u delu koji
se odnosi na željenu promenu ), fotokopiju lične karte i
važeću polisu.
razlog izdavanja duplikata. Duplikat polise je jasno
označen kao takav, pri čemu se isključuje neovlašćeno,
protivzakonito korišćenje polise. Izdavanje duplikata
polise ne iziskuje troškove osiguranika.
15. Dodatne mogućnosti
Kao i kod ostalih programa životnog osiguranja moguće
je ugovoriti sledeće dodatne uslove:
- Kapitalizaciju
- Otkup polise
- Mirovanje osiguranja
- Obnovu ugovora o osiguranju
- Zalaganje polise
Promene koje se odražavaju na premiju
Promene koje se odražavaju na visinu premije se
principijelno sprovode, uračunavanjem podataka iz
prethodnog Ugovora u novi Ugovor o osiguranju.
Promena roka trajanja osiguranja- osigurana suma
može ostati nepromenjena, pri čemu se, do tada
nakupljena štedna ( matematička ) rezerva zaračunava
na novu štednu premiju. Zbog takve vrste promene,
neophodno je sklopiti nov Ugovor o osiguranju.
Kod promena koje se odražavaju na visinu premije ili
osigurane sume, dolazi do određenih zaračunavanja
troškova na ime rizika osiguranja, posebno ako se
promena vrši u prve dve godine , kada ne postoji
otkupna vrednost Ugovora o osiguranju.
14. Udeo u dobiti
Kod životnog osiguranja dobit se isplaćuje:
14.1 Iz ulaganja sredstava osiguravajućeg društva.
Taj deo sastoji se iz dobiti od investicija Merkur osiguranja u vrednosne papire Srbije (u skladu sa zakonom)
i depozite kod banaka.
14.2 Iz osigurane sume.
Kod tog dela igra odlučujuću ulogu smrtnost osiguranika, koja se pretpostavlja na osnovu posmatranja –
statistike. Ako je niža od one koju smo pretpostavili,
dobit je veća.
Druge promene (za koje se ne zaračunava nadoknada)
Oslobađanje od plaćanja premije ( kapitalizacija)
Ugovarač osiguranja može zatražiti oslobađanje od
plaćanja premije osiguranja i to :
- Posle najmanje 2 godine od početka trajanja osiguranja, za Ugovore sklopljene sa trajanjem do 15 godina
- Posle najmanje 3 godine od početka trajanja osiguranja, za Ugovore sklopljene sa trajanjem dužim od 15
godina.
Kapitalizacijom se stvara nova osigurana suma, koja
predstavlja iznos visine zaštite za slučaj smrti i
doživljenja ( + pripadajuća dobit ) .
Oslobađanje od plaćanja premije ( kapitalizacija ) može
važiti do kraja trajanja osiguranja ili privremeno.
Prekid oslobađanja od plaćanja premije pre isteka
osiguranja naziva se obnova osiguranja i podrazumeva
nov obračun premije osiguranja , uz sabiranje do tada
prikupljene štedne rezerve, stvaranje niže osigurane
sume, a samim tim i do sklapanja novog Ugovora o
osiguranju. Dodatno osiguranje u slučaju nezgode se
može nastavljati plaćati ili se prekida.
14.3 Iz domaćinskog odnosa osiguravajućeg društva.
Merkur osiguranje ima svoje troškove poslovanja, kao
npr. broj zaposlenih, organizaciju rada, kompjuterska
obrada. Kad su ti troškovi niži od pretpostavljenih, tada
je viši udeo u dobiti iz tog dela.
14.4 Nagrada za vernost – udeo iz konačne dobiti.
Kao posebna nagrada za vernost, pojedinačna dobit iz
poslednje godine po polisi se udvostručuje i dobijeni
iznos se dodaje konačnoj isplati.
17. Posebne napomene
U tabelama „ PAKETI“, uključen je doplatak za
ispodgodišnje plaćanje i to:
- Za polugodišnje plaćanje ( doplata na godišnju
premiju od 2% )
- Za kvartalno plaćanje ( doplata na godišnju premiju
od 4% )
- Za mesečno plaćanje ( doplata na godišnju premiju
od 6% )
Duplikat polise
Kod gubitka polise, ugovarač osiguranja može
pismenim putem zatražiti izdavanje duplikata.
Zahtev za izdavanje duplikata polise, mora sadržati i
52
Osmeh plus
Tabele “Paketi”
Paket 2500 EUR
Starost
Godišnja Premija Polugodišnja Premija Kvartalna Premija
114,28
121,78
130,28
139,90
150,80
163,30
177,73
194,63
214,60
238,60
268,00
304,80
352,13
415,33
503,85
58,28
62,11
66,44
71,35
76,91
83,28
90,64
99,26
109,45
121,69
136,68
155,45
179,58
211,82
256,96
29,71
31,66
33,87
36,37
39,21
42,46
46,21
50,60
55,80
62,04
69,68
79,25
91,55
107,98
131,00
Mesečna Premija
10,09
10,76
11,51
12,36
13,32
14,42
15,70
17,19
18,96
21,08
23,67
26,92
31,10
36,69
44,51
Paket 5000 EUR
Starost
Godišnja Premija Polugodišnja Premija Kvartalna Premija
228,55
243,55
260,55
279,80
301,60
326,60
355,45
389,25
429,20
477,20
536,00
609,60
704,25
830,65
1007,70
116,56
124,21
132,88
142,70
153,82
166,57
181,28
198,52
218,89
243,37
273,36
310,90
359,17
423,63
513,93
53
59,42
63,32
67,74
72,75
78,42
84,92
92,42
101,21
111,59
124,07
139,36
158,50
183,11
215,97
262,00
Mesečna Premija
20,19
21,51
23,02
24,72
26,64
28,85
31,40
34,38
37,91
42,15
47,35
53,85
62,21
73,37
89,01
Osmeh plus
Tabele “Paketi”
Paket 7500 EUR
Starost
Godišnja Premija Polugodišnja Premija Kvartalna Premija
342,83
365,33
390,83
419,70
452,40
489,90
533,18
583,88
643,80
715,80
804,00
914,40
1056,38
1245,98
1511,55
174,84
186,32
199,32
214,05
230,72
249,85
271,92
297,78
328,34
365,06
410,04
466,34
538,75
635,45
770,89
89,13
94,98
101,61
109,12
117,62
127,37
138,63
151,81
167,39
186,11
209,04
237,74
274,66
323,95
393,00
Mesečna Premija
30,28
32,27
34,52
37,07
39,96
43,27
47,10
51,58
56,87
63,23
71,02
80,77
93,31
110,06
133,52
Paket 10000 EUR
Starost
Godišnja Premija Polugodišnja Premija Kvartalna Premija
457,10
487,10
521,10
559,60
603,20
653,20
710,90
778,50
858,40
954,40
1072,00
1219,20
1408,50
1661,30
2015,40
233,12
248,42
265,76
285,40
307,63
333,13
362,56
397,04
437,78
486,74
546,72
621,79
718,34
847,26
1027,85
54
118,85
126,65
135,49
145,50
156,83
169,83
184,83
202,41
223,18
248,14
278,72
316,99
366,21
431,94
524,00
Mesečna Premija
40,38
43,03
46,03
49,43
53,28
57,70
62,80
68,77
75,83
84,31
94,69
107,70
124,42
146,75
178,03
Nezgode
Dodatno osiguranje od posledica
nezgode SS11 uz programe
životnog osiguranja
55
Nezgode
Sistem dodatnog osiguranja od posledica nezgode SS11 uz programe životnog osiguranja
Sva osiguranja od nezgode opisana u ovom tekstu sklapaju se na osnovu posebnih uslova za dopunsko osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života (OUN1).
Dodatno osiguranje od posledica nezgode
Šta je osiguranje od posledica nezgode?
Osiguranje od posledica nezgode je osiguranje koje
pokriva osigurane rizike nastale usled nezgode.
Nezgoda je svaki iznenadni i od volje osiguranika
nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo
na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt,
potpuni ili delimični trajni invaliditet, lom kosti ili
narušenje zdravlja koje zahteva boravak u bolnici.
Kako se isplaćuje trajna invalidnost?
U slučaju nastupa trajne invalidnosti usled nezgode,
isplaćuje se postotak od osigurane sume koji odgovara postotku utvrđene trajne invalidnosti:
- u jednakom procentu prema osiguranoj sumi za
invalidnost u slučaju nezgode do 50 %,
- iznad 50 % invalidnosti svaki se postotak
udvostručuje;
(npr. 80 % invalidnosti se isplaćuje kao 110 % invalidnosti = 50 + (30x2)).
Varijanta
Osigurana suma za
trajnu invalidnost u
slučaju nezgode u €
Bolnička
nadoknada u €
Osigurana suma
za lom kosti u €
1.
15.000
6
100
2.
30.000
7
200
Kako se određuje visina rizika u osiguranju od
nezgode?
Visina rizika zavisi:
- od razreda opasnosti zavisno od zanimanja osiguranika,
- od vrste zanimanja kojim se osigurana osoba bavi
Razred opasnosti
Godišnja
premija u €
I
II
I
II
39,46
53,91
70,12
99,02
- rad u jedinicama vojske, policije, carine, sudstva i
drugih sigurnosnih organa i vatrogasnih službi u ulozi
aktivnih radnika.
Sposobnost za osiguranje života
Nije moguće napraviti osiguranje za život + dodatna
osigurana suma za smrt, sledećim osobama:
› osobama koje su nesposobne za rad ili koje boluju
od teških nervnih poremećaja, kao i duševnih bolesti,
› osobama sa teškim bolestima (bolesti srca i krvnog
pritiska, AIDS, astma, dijabetes) ,
› slepim i gluvim osobama,
› dublerima, pirotehničarima, ekstremnim planinarima,
penjačima i ekspedicijama,
› specijalnim policajcima,
› kaskaderima,
› osobama koje se bave moto i auto trkama iz hobija ili
profesionalno,
› profesionalnim bokserima.
Razredi opasnosti I – su sva zanimanja u kojima se ne
obavlja fizički posao. Npr.:
- rad u upravi uključujući i upravu u vojsci, carini,
sudstvu ili drugim organima sigurnosti ili vatrogasnim
službama;
- trgovinama, kancelarijama za planiranje, učitelji,
unutrašnja i spoljna služba u privredi;
- rukovodioci i nadzorni organi u preduzeću ili na
gradilištima (uključujući i nadzorne majstore);
- zaposleni u nabavci, laboratoriji, obradi podataka,
zdravstvu, kozmetici.
Razredi opasnosti II – sva zanimanja u kojima se obavlja bilo kakav fizički posao. Npr.:
- obrada i prerada drveta, metala, plastike, kamena,
zemlje;
- rad s lužnatim, otrovnim, lakozapaljivim i eksplozivnim materijalima;
- rad i snabdevanje mašina, popravka i održavanje
mašina;
- rad sa životinjama;
56
Nezgode
Isključenje određenih predoboljenja
· ronjenje
· letenje zmajem, paraglajdingom, balonom, jedrilicom
· skakanje normalnim i kliznim padobranom
Iz osiguranog pokrića izuzeta su sledeća
predoboljenja:
· Oštećenja kičmenih meniskusa
· Povrede vratnog dela kičme
· Povrede grudnog dela kičme
· Povrede čitave kičme
· Povrede oka
· Krvarenje mrežnjače, otkidanje mrežnjače, oštećenje
mrežnjače i krvarenje – staklastog dela
· Povrede mozga i produžene moždine
· Povrede desnog / levog kolena
· Povrede desnog / levog lakta
· Povrede kuka
· Habitualna luksacija ramena
· Osteomyelitis i posledice
· Posledice nezgoda uzrokovane dijabetesom
su isključene
3. Profesionalni sportisti i treneri (glavni izvor
prihoda od sporta)
a) 100 % doplate na razred opasnosti II
· skijanje, skijaško trčanje, skijaški skokovi
· hokej na ledu
· skateboard, sanjkanje i bob
· džudo i boks
· rukomet i košarka
· tenis
· jahanje
b) ne mogu se osigurati
· fudbal
· ronjenje
4. Moto sportovi – ne mogu se osigurati
Doplate za posebne opasnosti i sport
· vožnja motornim vozilima (trening i takmičenja)
· vožnja s jednotračnim i dvotračnim motornim vozilima
· letenje zmajem na motor
1. Hobi sportisti (bez takmičenja)
a) 50 % doplate na osnovnu premiju
· skijaški skokovi
· skateboard
· bob i skeleton
· džudo, boks
· planinarenje do III stepena
· jahanje
b) razred opasnosti II + 240 % doplate
· ronjenje
· letenje zmajem, paraglajdingom, balonom, jedrilicom
· skakanje normalnim i kliznim padobranom
Rizična zanimanja:
· profesionalni ronioci i fudbaleri...nije moguće osigurati
· planinarski vodiči, učesnici ekspedicija..................nije
moguće osigurati
· razminivači, pirotehničari..........nije moguće osigurati
· telesna zaštita, dubleri...............nije moguće osigurati
· profesionani vojnici....................nije moguće osigurati
· specijalna policija.......................nije moguće osigurati
· pomorci ...............razred opasnosti II + 50 % doplate
· snage sigurnosti, policija................razred opasnosti II
+ 100 % doplate
· vatrogasci.............razred opasnosti II + 50 % doplate
· rudari....................razred opasnosti II + 50 % doplate
2. Klupski sportisti (sa treninzima i takmičenjima,
kojima to nije osnovno zanimanje) - amateri
a) 100 % doplate na osnovnu premiju (odnosno na
vlastiti razred opasnosti)
· skijanje i skijaški skokovi
· hokej na ledu
· skateboard, sankanje, bob i skeleton
· džudo i boks
· rukomet i košarka
· tenis i squash
· planinarenje-alpinizam do III stepena
VAŽNA NAPOMENA !!!
Osiguranje loma kosti nije moguće ugovoriti kod
osoba koje spadaju u razred opasnosti II, a bave
se nekim rizičnim zanimanjem ili sportom koji
zahteva doplatu na godišnju premiju.
b) razred opasnosti II + 240 % doplate
· fudbal
57
Nezgode
Zanimanja i sportovi sa uvećanim rizikom u životnom osiguranju i osiguranju od nezgode
Drvna industrija
drvoseča, utovar i istovar trupaca
stolar, ostali radnici u šumarstvu
Elektro delatnost
električar - kućni
električne centrale i stanice
gradnja i održavanje nadzemnih električnih vodova
električar na održavanju strojeva pod visokim naponom, tramvaja, vozova i sl.
električar na brodu
električar u rudarstvu, kanalima i tunelima
Građevinarstvo
administracija
vodoinstalater
radnici u niskogradnji (ceste, pruge i sl.)
radnici na izgradnji ili održavanju tunela, brana, hidrocentrala, šahtova,
akumulacionih jezera, čeličnih konstrukcija i sl.)
krovopokrivač
popravljač tornjeva ili dimnjaka
brodograđevni radnici
zidari, moleri i sl.
Industrija građevinskog materijala
radnik u kamenolomu
cementar
Javne usluge
Policija
saobraćajac
policajac bez posebnih opasnosti
policajac na motoru
rukovalac policijskim psima
Vatrogasci
administracija
dobrovoljni
profesionalni
letač (kanader)
Ostale usluge
carinik
detektiv
zaštita objekata, noćni čuvar, redar
pratnja novca i vrednosti
odžačar
odžačar fabričkih odžaka
čistači ulica
čistači stakla na zdradama i neboderima
medicinsko osoblje u bolnicama za duševne bolesti i
kaznenim zavodima
Hemijska industija
bez dodira opasnih materija
sa dodirom opasnih i eksplozivnih materija
58
II
II
II
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
I
II
II
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
II
II + 50 %
II
II
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
I
II
II + 50 %
II + 240 %
II
II + 50 %
II + 50 %
II + 50 %
II
II + 50 %
II
II + 50 %
II
II
II + 50 %
Nezgode
2%
- noge do sredine kolenice ili stopala ...................
50%
- jednog od drugih prstiju na nozi.......................
5%
- ruke ispod lakta ili jednog ručnog zgloba.........
60%
- ruke iznad lakta........................................................
5%
- noge do sredine butine............................................
60%
- drugog prsta.............................................................
5%
- vida na jednom oku, ako je vid na
- palca na nozi.............................................................
10%
drugom oku izgubljen pre nastanka
- kažiprsta...................................................................
10%
osiguranog slučaja.....................................................
60%
- čula mirisa................................................................
10%
- sluha na oba uha........................................................
60%
- ukusa..........................................................................
15%
- ruke u laktu...................................................................
70%
- sluha na jednom uhu...........................................
20%
- noge iznad sredine butine......................................
70%
- palca..........................................................................
30%
- ruke u ramenu.............................................................
80%
- vida na jednom oku.............................................
- vida na oba oka.........................................................
100%
- sluha na jednom uhu, ako je sluh na
drugom uhu izgubljen pre nastanka
osiguranog slučaja...............................................
30%
59
Hirurške intervencije
Hirurške intervencije
60
Hirurške intervencije
TARIFA HI
Dopunsko osiguranje uz osiguranje života
Premije osiguranja i osigurane sume
(Aneks).
Osigurani slučaj
Ovaj paket predviđa sledeće osigurane sume:
Hirurške intervencije Klasa 1: .......................250 EUR
Hirurške intervencije Klasa 2: ....................1.000 EUR
Hirurške intervencije Klasa 3: ....................1.500 EUR
Hirurške intervencije Klasa 4: ....................2.000 EUR
Hirurške intervencije Klasa 5: ....................5.000 EUR
- Podrazumeva se hirurška intervencija koja je
potrebna zbog bolesti ili je posledica nesrećnog
slučaja.
Opis osiguranja
- Dopunsko osiguranje za hirurške intervencije uz
osiguranje života.
- nezgodom se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući spolja i naglo
na telo osiguranika, ima za posledicu telesno
oštećenje,
- osiguranje se ugovara na ponudi za osiguranje života,
- osiguranje važi dok važi «glavno» osiguranje, to jest
osiguranje života,
- minimalna i maksmimalna pristupna starost
određene su tehničkim osnovama pojedinačnih tarifa
- način plaćanja određen je i prati način plaćanja
životnog osiguranja.
- Lista hirurških intervencija sastavni je deo Posebnih
uslova za dopunsko osiguranje hirurških intervencija
Pristupna starost
18-29
30-39
40-49
50-59
60-65
Muškarac
29
39
59
74
94
Žena
52
72
79
89
95
Premija je iskazana je u EUR.
Spisak i klasifikacija hirurških intervencija obuhvaćenih
ovim programom vidi tabelu:
Aneks br. 1 posebnih uslova osiguranja za slučaj
hirurških intervencija kao posledice nesrećnog slučaja
(nezgode) i bolesti (HI).
61
Osiguravamo najvrednije, osiguravamo život.
Merkur Osiguranje a.d.o
Bul. Mihaila Pupina 6
RS - 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 785 27 27
Fax.: +381 11 785 27 28
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.merkur.rs
Filijala Novi Sad
Maksima Gorkog 17a
RS - 21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 4729 899
Fax.: +381 21 4728 980
E-mail: [email protected]
www.merkur.rs
Filijala Kragujevac
Dragoslava Srejovića 6
RS - 34000 Kragujevac
Tel.: +381 34 302 798
Fax.: +381 34 302 799
E-mail: [email protected]
www.merkur.rs
Download

Tarife za MERKUR