1
sayı 246 / 1 ekim 2014
• Şube Başkanları Ankara’da
1Ekim 2014
toplandı ................................2’de
•Türkiye hala 12 Eylül
karanlığında .........................3’de
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR
•TMMOB 43.Dönem 1.Danışma
Kurulu Toplantısı .................4’de
Şube Başkanları Ankara’da toplandı
$
)
'
-
$
2
#
$
(
$
-
)
3
#
$
#
$
$
#
#
4
,
#
5
+
#
"
*
#
)
-
!
'
-
$
,
1
&
.
0
,
+
%
(
#
•Şubelerden Haberler ...........5’de
/
'
(
(
%
)
(
$
*
(
+
#
-
5
$
!
(
"
5
$
#
%
)
#
#
$
-
*
,
"
(
/
2’de
6
7
C
8
9
?
@
:
:
@
7
>
;
A
<
@
=
;
>
@
8
7
B
C
?
<
A
@
@
:
@
?
>
A
C
@
:
;
D
@
C
:
@
E
A
B
@
B
C
C
<
G
A
@
@
:
C
?
8
C
:
C
D
C
6
E
9
@
>
6
E
9
>
E
:
7
>
=
9
F
Odamız, üyelerimizden gelen talep doğrultusunda dört ilde bölgesel Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu, bir ilde ise Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme
Kursu düzenleyecek.
Meslek İçi Eğitim Kurulumuz tarafından hazırlanan kurslar, Bursa, Samsun ve
Gaziantep’te Kamulaştırma Bilirkişilik Kursu, Ankara’da ise hem Kamulaştırma
Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu hem de Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu şeklinde düzenlenecek. Yenileme kursu, 2007-2008 ve 2009 yılında belge alan ancak
yenileme eğitimine katılmayan üyeler için yapılacak.
Üç gün sürecek olan, 21 saatlik eğitimlerde, “TMMOB ve Oda mevzuatı ile
bilirkişilik ilkeleri, Bilirkişi kavramı” “Bilirkişinin seçimini, özel ve teknik bilgiyi
gerektiren haller”, “Hukuki sorunlar için bilirkişiye başvurulmaması”, “Bilirkişilik
yapamayacak olanlar” “Bilirkişi incelemesi”, “Bilirkişiye sorulacak bilirkişiden
istenilecek hususlar”, “Bilirkişi yeminin yaptırılması, rapor için süre verilmesi”,
“Bilirkişi raporunun hakimi kural olarak bağlamaması”, “Bilirkişinin hukuki ve
cezai sorumluluğu”, “İlgili yasa ve maddeleri”, “Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu ve ilgili maddeler Md. 275-286”, “Kamulaştırma Kanunu”, “İmar Kanunu” ve “Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmaya ilişkin örnek raporlar, bu
raporlara ilişkin irdelemeler” başlıklarında eğitim verilecek.
2’de
2
1 Ekim 2014
Şube Başkanları Ankara’da toplandı
Bu nedenle bir araya geldiklerini kaydeden Ersan, Oda gelirlerinde yaşanan kayba
ortak çözüm üretmenin mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.
Nevzat Ersan’ın ardından Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna bir
sunum gerçekleştirdi.
Sunumda şubelerin 1 Ocak 2011 ile 31 Ağustos 2014 tarihleri arasındaki gelirgider tablosu hakkında bilgi verildi. Ayrıca aynı tarihler arasında üye sayısı, cari
yıl aidatı ödeyen üye sayısı, Oda Kayıt Belgesi sayısı ve aidat ödeme oranlarına
ilişkin de bilgi verildi.
Sunumun ardından Şube Başkanları gelir gider dengesini sağlamak için şubelerde
yaptıkları çalışmalara dair bilgi verdi.
Toplantı, üyelerin Oda ile ilgili tüm işlemlerini online şekilde daha hızlı ve kolaylaştırmak üzere İnşaat Mühendisleri Odası Otomasyon Projesi’nde (İMOP) yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Toplantı, Nevzat Ersan’ın
teşekkür konuşmasıyla sona erdi.
1’den
Odamız, şube başkanları ile 19 Eylül 2014 tarihinde Oda merkezinde bir toplantı
gerçekleştirdi. Toplantıda Odamızın mali yapısı irdelendi, Oda merkezi ile şubelerin bütçeleri değerlendirildi, şubelerin gelir-gider kalemleri ile ilgili bilgilendirme
yapıldı, bütçeyi dengelemek üzere geliştirilen çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca
üye aidatlarının tahsilatı ile ilgili sorunlar ve öneriler gündemde yer aldı.
Yönetim Kurulu ile Şube Başkanlarının hazır bulunduğu toplantının açılışında
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan bir konuşma yaptı. Nevzat Ersan,
Oda bütçesini şube başkanlarıyla birlikte değerlendirmenin daha sağlıklı çözümler üreteceğine, yerellerde yaşanan sorunlara dair daha kapsamlı bilgi sunacağına
inandıklarını belirtti.
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu
ilk toplantısını yaptı
44. Dönem Kurullarımızdan İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, ilk toplantısını
18 Eylül 2014 Perşembe günü düzenledi.
Toplantıya, Güney Özcebe, Cenan Mertol, Mustafa Çobanoğlu, Erdem Çanbay,
Murat Serdar Kırçıl ve Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Mazmanoğlu katıldı.
Toplantıda, Kurul’un 43. Dönem çalışmaları hakkında bilgi verildi ve bu dönem
yapacağı çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda Güney Özcebe kurul başkanlığına, Cenan Mertol raportörlüğe getirildi.
Kamu ve Özel Sektör Çalışanları
Komisyonu ilk toplantısını düzenledi
Odamızın 44. Döneminde çalışma yürütecek olan Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Komisyonu ilk toplantısını 19 Eylül 2014 tarihinde Oda merkezinde gerçekleştirdi.
Toplantıya, Levent Çelik, Ahmet Berdan Dinçyürek, Hüseyin Kuzu, Duygu Argunşah, Özgür Topçu, Anıl Asil ve Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Önal
katıldı.
Komisyonun dönem boyunca yürüteceği çalışmaların amaç ve hedeflerinin
değerlendirildiği toplantıda komisyon başkanlığına Ahmet Berdan Dinçyürek,
raportörlüğe Özgür Topçu getirildi.
1Ekim 2014
3
Türkiye hâlâ 12 Eylül karanlığında
kalmaya devam etti. Toplumsal hayat demokratikleştirilmedi.
Tam da bu noktada bir parantez açarak, son birkaç yıldır TMMOB’ye
bağlı meslek odalarının mevzuatında yapılan değişikliklerin, meslek
odalarını idari ve mali denetime alan düzenlemelerin 12 Eylül döneminde bile görülmediğinin, meslek odalarının kamu adına yaptığı
denetimin 12 Eylül günlerinde bile bu denli engellenmediğinin altını
çizmek istiyoruz.
Bugün Türkiye, 12 Eylül karanlığını aratmayacak bir dönemi yaşıyor.
12 Eylül’ün ürünü olan sosyo-kültürel-siyasal zeminin yarattığı AKP
iktidarı, 12 yıldır ülkeyi 12 Eylül’e benzer şekilde yönetiyor.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 34 sene geçti. Ülke tarihinin en karanlık dönemi olarak adlandırılan 12 Eylül’de nispi demokratik haklar bile askıya alındı, parlamento feshedildi, Anayasa askıya alındı, tüm siyasi partiler
kapatılıp yöneticileri tutuklandı, demokratik kitle örgütleri yasaklandı, sendikalar, meslek odaları işlevsizleştirildi, öğrenci dernekleri kapatıldı. Toplum
terörize edildi, yüz binlerce insan tutuklandı, işkenceden geçirildi, cezaevlerine
atıldı. İşkencede ve darağaçlarında yüzlerce insan yaşamını yitirdi. Düşünce ve
örgütlenme suç sayıldı, gazeteler, kitaplar toplatıldı, gazeteciler, yazarlar, sendikacılar tutuklandı. Türk-İslam sentezi, devletin ideolojik-politik yaklaşımın
odağına alındı, kadrolaşma bu çerçeveye oturtuldu.
Grevler yasaklandı, neoliberal politikalar uygulamaya alındı, özelleştirmeler
başladı. Hâlâ yürürlükte olan baskıcı, yasaklayıcı Anayasa kabul edildi. Bütün
mevzuat Anayasa’nın faşizan ruhuna uygun hale getirildi. 12 Eylül’ün ideolojik-politik zemini yeni kurumlarla pekiştirildi; YÖK, HSYK kurularak üniversite özerkliği, yargı bağımsızlığı tamamen yok edildi.
Türkiye 34 sene önce böylesi bir karanlık içindeydi. 1983’te yapılan ilk seçimlerle başlayan “parlamenter demokrasi” sürecinde pek çok hükümet kuruldu.
12 yıldır da Türkiye’yi AKP Hükümeti yönetiyor. Ancak hiçbir Hükümet döneminde 12 Eylül’le hesaplaşma yapılmadı, 1983 Anayasası değiştirilmedi, 12
Eylül kurumları varlığını korumaya ve antidemokratik mevzuat yürürlükte
Odamız Kamulaştırma Bilirkişilik
Yetki Belgesi Kursları ve Bilirkişi
Yetki Belgesi Yenileme Kursu
düzenleyecek
1’den
Eğitimleri Hâkim Mehmet Şenol tarafından verilecek olan Kursların
sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan üyeler belge almaya hak
kazanacak.
Yapılan kısmi değişiklilere rağmen Anayasa’nın bir bütün olarak yürürlükte olduğunu, toplumsal hayatın demokratikleşmediğini, neoliberal ve gerici düzenlemelerin ayyuka çıktığını, başta eğitim olmak
üzere tüm alanların neoliberal-gerici yönelime uygun düzenlendiğini,
özelleştirmelerin tüm hızıyla devam ettiğini, demokratik tepkilerin
polis şiddetiyle bastırıldığını, 12 Eylül kurumlarının varlığını sürdürdüğünü, kuvvetler ayrılığının yok edildiğini, başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunların çözülemediğini, kalıcı barışın tesis
edilemediğini, taşeronlaşmanın çalışma yaşamının asli unsuru haline
getirildiğini, iş kazalarının toplumsal travmaya yol açacak boyuta geldiğini,
Türkiye’nin hızla tek adam yönetimine doğru ilerlediğini, düşünceyi ifade etmenin hala suç sayıldığını, iktidar yanlısı olmayan basın kuruluşlarına yaşama
hakkı tanınmadığını, muhalif gazetecilerin işsiz kaldığını, evrensel hukuk kurallarının yok edilerek açılan davaların pek çok insanı mağdur ettiğini, etnik
ve mezhepsel kökene vurgu yapan ve bu doğrultuda toplumsal gerginliğe yol
açan söylemin iktidar sözcüleri tarafından kullanıldığını, meslek odalarının,
demokratik kitle örgütlerinin politik-ekonomik kıskaç altında tutulduğunu,
ilgili yasaların antidemokratik bir biçimde değiştirildiğini ifade etmek durumundayız.
Açık ki, 12 Eylül’de açılan yara içten içe kanamakta, tek adam yönetimindeki
Türkiye yeni ve köklü sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.
TMMOB ve bağlı odaları 12 Eylül faşizmine nasıl direndiyse, AKP karanlığına
da direnmeyi bilecek; demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumsal hayatın kurulması ve bu hayatı simgeleyen Anayasa ve yasaların hazırlanması, 12 Eylül’ün
bütün kurum, kanun ve sonuçlarıyla yok sayılması, düşünce ve örgütlenme
özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılması doğrultusundaki kararlılığını sürdürecektir.
TMH’nın 482. sayısı
yayınlandı
Türkiye Mühendislik Haberleri dergisinin son sayısı “İMO 44. Dönem Çalışma Programı” ve “Erzurum’da Meydana Gelen Heyelanla İlgili İMO Raporu”
kapağıyla üyelerle buluştu.
Dergide şu başlıklar bulunuyor:
Kurs tarihleri şöyle:
Erzurum’da Meydana Gelen Heyelanla İlgili İMO Raporu
Bursa Şube organizasyonunda 10-12 Ekim 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik
Yetki Belgesi Kursu
İMO 44. Dönem Çalışma Programı
Gaziantep Şubemizin organizasyonunda 17-19 Ekim 2014 Kamulaştırma
Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu
• Başyazı
Samsun Şubemizin organizasyonunda 24-26 Ekim 2014 Kamulaştırma
Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu
• Erzurum’da meydana gelen heyelanla ilgili İMO Raporu
Ankara Şube organizasyonunda 7-9 Kasım 2014 Kamulaştırma Bilirkişilik
Yetki Belgesi Kursu
Ankara Şube organizasyonunda Bilirkişi Yetki Belgesi Yenileme Kursu 1516 Kasım 2014
• TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı
• Odamız, Siirt’te meydana gelen baraj faciasıyla ilgili ön İnceleme Raporu
hazırladı İhmal katliama davetiye çıkardı
• Taşkın ve Heyelan Riski Altındaki Alanlarda Anket Çalışması: Doğu Karadeniz Örneği Tuğçe Anılan, Mustafa Yaylalı
• Yüzeysel Temellerin Sayısal Analizinde Zemin Özelliklerindeki Değişimin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı
• Odadan Haberler
- İMO 44. Dönem Kurul ve Komisyonları belirlendi
- Marmara Depremi’ni unutmadık unutturmayacağız
- 9. Ulusal Beton Kongresi
• Vefatlar
4
1 Ekim 2014
TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı
yapıldı
TMMOB 43. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 20 Eylül 2014 tarihinde TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin 43. Dönem
Çalışma Programı ve genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği
konuşmasıyla başlayan toplantıda, Danışma Kurulu üyeleri Türkiye ve TMMOB gündemine dair söz aldı.
İMO Yönetim Kurulu Üyeler ile Şube Başkanlarının katıldığı toplantıda sırasıyla
Turan Kapan (İMO Diyarbakır), Murat Ateşoğulları (JMO), Melih Yalçın (İzmir İKK),
Mustafa Doğu (Maden Diyarbakır Şb), Ali Ekber Çakar (MMO), Reha Keskinoğlu
(Gıda İzmir Şb), Abdullah Ayaydın ((İMO Adana Şb), Kaya Güvenç (TMMOB Eski
Başkanı), Erhan İçöz (FMO İzmir Şb), Melih Baki (JFMO Adana Şb), Necmi Ergin
(MADENMO), Ali Ekinci (Mimarlar O), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), Volkan Bilgin
(HKMO Ankara Şb), Berdan Dinçyürek (İMO Adana Şb), Remzi Çınar (Bursa İKK),
Gurbet Örçen (MMO Diyarbakır Şb), Vedat Dedeoğlu (MMO Kocaeli Şb), Ebru Akgün
Yalçın (EMO Ankara Şb), Erdoğan Kaymakçı (MADENMO Zonguldak Şb), Saadet
Çağlın (KMO Ege Bölge Şb), Fırat Ümmetoğlu (İMO İzmir Şb), Ayşegül Oruçkaptan
(PEYZAJMO), Zeki Arslan (MMO İstanbul Şb), Tevfik Peker (TMMOB), Ayşe Işık
Ezer (ŞPO), Ümit Uzunhasanoğlu (JMO) ile TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Hakan
Aydoğdu, Neriman Usta, Zeyneti Bayrı Ünal ve Ali Fahri Özten söz aldı.
Mühendis, Mimar, Şehir plancılar
19 Eylül’de alanlardaydı
baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir
kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.
Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve
barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün antidemokratik uygulamaları,
19 Eylül’ün anlamı TMMOB’nin tarihsel
sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele
süreçlerinde gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele
gününü “Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma Günü” olarak ilan etmenin ve
kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.
Kürt sorununda oyalamacı taktikleri “stratejik bir politika” imiş gibi sunan siyasi iktidarı,
35 yıl sonra TMMOB Türkiye’nin her yerinden
sesleniyor:
TMMOB tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül
1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü”nde İKK’ların bulunduğu illerde
kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirildi. Ekonomik ve
demokratik talepleri için 35 yıl önce iş bırakma eylemi
gerçekleştiren mühendis, mimar ve şehir plancıları yine
sokaktaydı ve yine taleplerini haykırdı.
Ankara’da Birlik üyeleri TMMOB önünden Sakarya
Caddesi’ne yürüdü. Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı, Ankara İl Koordinasyon Kurulu adına EMO Ankara Şube Başkanı Ebru
Akkün Yalçın okudu.
Selam olsun Teoman Öztürk’e ve arkadaşlarına.
Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara. Selam olsun
bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.
Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini,
Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini,
“Çocuk gelin” rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,
Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları,
Sevgili Arkadaşlar,
reddettiğimizi ilan ediyoruz.
Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha
söylüyoruz:
Sevgili Arkadaşlar,
Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzlukrüşvet, baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere,
Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele
eden, işyerlerinde direnen bütün emekçilere,
Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal
kaynaklarına sahip çıkanlara,
Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara,
Açıklamanın tam metni şöyle:
“Kentsel dönüşüm” görünümündeki rant yağmasına
karşı direnenlere,
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü Basın Açıklaması
Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele
eden sağlık emekçilerine,
Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü”
Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin
sesi olan basın emekçilerine,
Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik
ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük
iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve
şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün
mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19
Eylül’ü “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Dayanışma Günü” olarak kutluyoruz.
Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara,
1979 Türkiye’sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve
açlığın diğer yandan da baskıların, kıyımların ve faşist
katliamların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm
mimar ve mühendisleri bir günlük iş bırakma eylemine
çağırmıştı. TMMOB’nin “bir günlük iş bırakma eylemi”
çağrısını, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip
olmadıklarından ücretleri tek taraflı ve çok düşük
düzeyde belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum
edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için
İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara,
bütün halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili devlet
terörünü,
Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu
çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli öğrencilere,
Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt
halkına, Alevilere,
Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele
eden Türk ve Kürt emekçilerine,
Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlara,
dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz.
Sevgili Arkadaşlar;
TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor:
İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma sistemini,
Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin
ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin
vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB’ye
ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere
mil çekildiği, konuşanın dilinin kesildiği bu döneminde
görebilen gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi
konuşabilen ağızlara ihtiyacı var. Asla “padişahım çok
yaşa” demeyen, aksine “Kral çıplak” diyenlere ihtiyacı
var. Yani kısaca, TMMOB’ye ihtiyacı var. TMMOB bu
ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve büyüklüktedir.
Herkes biliyor:
Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında
birikmiş kara bulutların dağılması için, gökyüzünün ve
yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve
teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması
için, gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması
için, emperyalizme, kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve
bağımsız bir Türkiye için,
TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam
edecektir.
19 Eylül’ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda,
ortak kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu sokaklardan ve Türkiye’nin her yerinden güçlü bir şekilde
haykırıyoruz: “Bilimin ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele
ederek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize
sahip çıkacağız.
Yaşasın TMMOB.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.
1Ekim 2014
Şubelerden haberler
Ankara’da Makro Programlama, Yaklaşık Maliyet ve Sismik İzolasyon kursları
Ankara Şubemiz üyelere yönelik üç kurs başlattı. “Makro Programlama” kursu
9 Eylül 2014 Salı günü; “Yaklaşık Maliyet - Hakediş” kursu 8 Eylül 2014 Pazartesi
günü; “Sismik İzolasyon Sistemleri ve Tasarım Esasları Kursu” kursu ise 9 Eylül
2014 Salı günü başladı. Kurslar ile ilgili bilgiler şöyle:
Makro Programlama Kursu
Ankara Şube fotoğraf yarışması düzenliyor
Ankara Şubemiz, “Ankara’nın Kayıp Dereleri” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. “Ankara`nın Kayıp Dereleri” yarışma konusu ile Ankara halkının derelerin farkına varması ve
kentlinin kentine sahip
çıkması için çaba sarf
etmesi, doğa, doğal çevre,
kamusal alan tariflerinin
görünür kılınması, yerel
yönetimlerin su ve yaşam
alanı (kamusal alan)
bağlamındaki politikalarının açığa çıkması ve
Ankara’nın dereleri ile
ilgili basılı belge üretilmiş olması amaçlanıyor.
Türkiye vatandaşı olma
şartı aranan yarışma için
son teslim tarihi 24 Ekim
2014.
Eskişehir’de yalıtım semineri
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan, toplam 24 saat devam eden ve 18
kişinin katıldığı kursun eğitimi İnş. Müh. Kazım Karaağaç tarafından veriliyor.
Karaağaç kurs süresince “Excel Uygulamaları, VBA Programlamaya Giriş, Değişkenler ve Komutlar, Döngüler ve Koşullar, Akış Kontrolü, Arayüzler, AutoCad ve
VBA Programlama, VBA ile Birden Çok Programla Çalışma” başlıklarında bilgiler
verdi.
Yaklaşık Maliyet – Hakediş Kursu
Eskişehir Şubemiz, “Yalıtım malzemeleri, Kullanım Alanları, Sorunlar, Çözüm
Önerileri” başlıklı bir seminer düzenledi. 17 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen seminerin eğitimini Halil Karakulak verdi.
Meslektaşların yanı sıra makine mühendislerinin ve mimarların da yoğun ilgi gösterdiği seminerde, ısı yalıtımının avantajları, mantolama uygulamaları, malzeme
seçimi, su yalıtımının ne olduğu gibi konularda bilgi verildi.
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan, toplam 24 saat devam eden ve 18
kişinin katıldığı kursu İnş. Müh. Zafer Keskin verdi.
İzmir Şube İzmir Fuarında stant açtı
Keskin kurs süresince; Genel Tanımlar, Projenin Çözümlenmesi ve İş Gruplarının
Oluşturulması, İmalatların Gruplandırılması, Saha İşleri - Beton İşleri - Duvar İşleri - Metal İşleri - Isı ve Su Yalıtımı - Kapı, Pencere ve Cam İşleri - Ahşap ve Plastik İşleri - Kaplama İşleri - Aksesuarlar ve Özel İşler – Müteferrik İşler vb, İmalat
Miktarlarının Hesaplanması (Metraj), Birim Fiyatların Tespiti (Fiyat Analizleri),
Maliyet Tablolarının Oluşturulması (Yaklaşık maliyet – Hakediş), Aşırı Düşük
Teklif Sorgulamaları, Teknik Şartname Hazırlanması başlıklarında bilgiler verdi.
Sismik İzolasyon Sistemleri ve Tasarım Esasları Kursu
İzmir Şubemiz, 29 Ağustos - 7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen 83. İzmir
Enternasyonal Fuarı’nda stant açtı.
İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan, toplam 10 saat devam eden ve 18
kişinin katıldığı kursu Dr. Cenan Özkaya verdi.
Özkaya kurs süresince; sismik izolasyon sistemleri, sismik izolasyon sistemlerinin
tasarım esasları, sismik izolasyon sistemleri kullanılarak bir yapının depreme ve
servis yüklerine dayanıklı tasarımı, sismik izolasyon sistemlerinin testleri, yakın
saha yapılarının sismik izolasyonlu tasarımı, sıvılaşan zeminler üzerindeki yapıların tasarımı konularında bilgiler verdi.
Oda üyeleri ile genç-İMO üyelerinin görev aldığı stantta deprem konusunda bilgilendirme yapıldı, meslek ile Oda tanıtıldı. Depreme Duyarlılık Sergisi’nin açıldığı
stantta, Oda merkezince hazırlanan Deprem Broşürü ile İzmir Şubemiz tarafından
hazırlanan deprem konulu el ilanları dağıtıldı.
Ayrıca vatandaşların depremle ilgili farkındalığını ölçmek amacıyla İzmir Şubemiz
tarafından bir süredir yürütülen anket çalışması yapıldı.
5
6
1 Ekim 2014
Şubelerden haberler
Kocaeli Şube’de ücretsiz Probina Orion Eğitimi
Kocaeli Şubemiz, üyelere yönelik ücretsiz Sertifikalı Probina Orion
Eğitimi düzenledi. 9-11 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen
eğitimin birinci bölümü Sivil Toplum Merkezi Eğitim Salonu’nda
yaklaşık 30 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim İnş. Müh. Volkan
Öğüt tarafından verildi.
Mersin Şube Ulaşım Çalıştayı’na destek verdi
Van Şube KOSGEP’le ortak kurs düzenledi
Van Şubemiz, KOSGEP’le birlikte meslektaşlara yönelik kurs düzenledi. 11-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kursta inşaat
mühendislerinin kredi desteği alımında izleyecekleri prosedüre ilişkin
eğitim verildi. Kursun eğitimi Prof. Dr. Raha Saydan tarafından verildi.
Kursa çok sayıda inşaat mühendisi katıldı.
İsa Ataç’ı kaybettik; başımız sağ olsun
İstanbul Şubemize bağlı
Kırklareli Temsilciliği’nde
41-42 ve 43. Çalışma Dönemlerinde Temsilcilik görevini
yürütmüş olan meslektaşımız
ve arkadaşımız İsa Ataç vefat
etmiştir.
Ailesinin, arkadaşlarının,
meslektaşlarının başı sağ olsun.
Mersin Şubemiz, Mersin Üniversitesi ile Mersin Büyükşehir
Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Ulaşım Çalıştayı’na destek verdi.
Çalıştay, 9 Eylül 2014 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Kongre Merkezinde düzenlendi.
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
İstanbul Şubemiz, Avcılar’daki Yaya Üst Geçidinde yaşanan
göçmeyle ilgili inceleme yaptı
İstanbul Şubemiz, 3 Eylül 2014 tarihinde Avcılar’da meydana gelen yaya üst geçidinin çarpma sonucu
göçmesiyle ilgili inceleme yaptı ve göçmeyle ilgili önerilerini kamuoyuyla paylaştı. İnceleme ve gözlem
sonuçları şöyle:
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin Yerinde Yapılan Gözlemler ve İnceleme Sonuçları:
Topkapı-Büyükçekmece istikametinde hareket halinde olan silo tipi damperli aracın damperinin açılması
suretiyle önce yol yönlendirme tabelalarına ardından yaya üst geçidinin kirişine çarpması sonucu kaza
meydana gelmiştir. Aynı üst geçitte kısa zaman önce yine kamyon damperinin açılması sonucu benzer bir
kaza yaşanmıştır.
Yaya üst geçidi çelik kiriş ve kolonlardan oluşan 3 açıklıklı bir köprü niteliğindedir. Hareket halindeyken
aracın damperi açılmış ve köprünün orta açıklığındaki kirişe çarpmıştır. Çarpma sonucunda orta açıklıktaki
çelik kiriş kolonlarla olan bağlantı noktalarından bir bütün olarak kopmuştur. Yaya üst geçidinin uç açıklıklarında bulunan kirişlerde herhangi bir göçme olmamıştır. Olayda ölü ve yaralanmalar olmuştur. Enkaz
kaldırma çalışmaları sırasında yapılan gözlemlerde iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı ve bu konuda
eğitimsiz olunduğu açık bir şekilde görülmüştür. Üst geçidin hasar alan fakat göçmeyen uç açıklıklardaki
kirişlerinin altında hala vatandaşların merakla olayı izledikleri görülmüştür.
Sonuç olarak;
•
•
•
•
Yapılan gözlemler neticesinde darbe sonucu oluşan göçmenin projelendirme hatalarından kaynaklanabileceği, imalattan kaynaklanabileceği ya da kullanılan malzemenin standartlara uygun olmamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Aynı yerde benzer bir olayın geçmişte yaşanmış olması ders alınmadığını ortaya koymaktadır.
Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması ikinci bir kazaya davetiye çıkarır niteliktedir.
Bu olay göstermiştir ki bu tip yapıların projelendirilmesi ve imalatı uzman teknik ekipler tarafından yapılmalıdır. Kaynak ve montaj ustalarının bile eğitimli ve sertifikalı olmaları gerekmektedir.
Yapılan gözlemlerde dikkat çekici olan bir unsur da üst geçit ayaklarının herhangi bir çarpmaya karşı korumasının olmadığıdır.
1Ekim 2014
7
Şubelerden haberler
İstanbul Şubemiz Üçüncü Havalimanı’nı yargıya taşıdı
TMMOB’ne bağlı ilgili meslek odalarımız tarafından; AÇIKÇA HUKUKSUZ OLAN
Rezerv Alan İlanı, Acele Kamulaştırma, İhalenin İptali Ve Yürütmenin Durdurulması, Çed Olumlu Kararının İptali hakkında açılmış bütün yargı süreçleri devam
etmekte;toplumun, ve mesleki bilimsel çevrelerin bu konudaki uyarı ve eleştirilerine
karşın sürüncemede bırakılmaktadır.
Son olarak bütün bu yağma ve rant kararlarını planlama düzeyinde meşrulaştırmak
ve açılan bütün davaları temize çekmek adına daha sürecin en başında hazırlanması
gereken Üçüncü Hava Alanı’na ilişkin planlar; 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarıadı altında askıya çıkartılmıştır.
İstanbul Şubemiz, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri ile birlikte 3. Havalimanı projesine karşı açtığı yürütmeyi durdurma istemli iptal davasının
gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.
Davanın içeriği 16 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.
Dava, 3. Havalimanı projesinde yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul İdari
Mahkemesi’ne açıldı.
Basın açıklamasının tam metni şöyle:
Değerli Basın Mensupları,
İSTANBUL ve Marmara BÖLGESİ’NİN ormanlarını, sulak alanlarını, tarımsal alanlarını ekolojik koridorlarını, bölgenin yeraltı ve yer üstü tüm su ve doğal kaynaklarını,
flora ve faunasını yok edecek ve yaratacağı bu tahribat ile geri dönülemez yaşamsal
zararlara neden olacak; halen tahribatları dünyanın önünde gerçekleşen Üçüncü Köprü Ve Çevre Yolları ile birlikte dünyanın en büyük kent ve doğa katliamlarından birini
oluşturan Üçüncü Hava Alanı’na ilişkin planlar; 07 Haziran 2014’te temel atma
töreni ile inşaatın başlatılmasından tam on gün sonra askıya çıkartılmıştır.
Türkiye tarihinin “en”lerle ifade edilen bu projesi için tarihin “en büyük imar suçlarından biri” işlenmiş; henüz yürürlüğe giren onaylı hiçbir imar planı bulunmadan,
gözlerimizin önünde kaçak bir inşaatın temeli atılmıştır.
Bilindiği gibi Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2011 Seçimleri öncesinde 24 Nisan 2011 günü AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada İstanbul’da
biri Avrupa, diğeri Asya yakası olmak üzere iki yeni şehir ve ‘çılgın kanal projesi’ ile
birlikte ‘Üçüncü Havalimanı” inşa edileceğini ilan etmesi ile başlayan ve toplumun
büyük tepkisi ile karşılaşan bu akıl almaz ve bilim tanımaz süreç başından bugüne
dek her aşaması ile büyük bir hukuk katliamına da sahne olmaktadır.
Öncelikle 13.08.2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı; 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ve olası afet riskini bertaraf etmek
bahanesi ile Küçük Çekmeceden başlayarak bugün havalimanı sınırlarını da kapsayan, Marmara bölgesi ve İstanbul’un en önemli ve hassas ekolojik alanlarını barındıran 42300ha.lık alan “Rezerv Alan” ilan edilerek acele kamulaştırma kararı alınmıştır.
Bu konuda açılan davalarımız da halen sürmektedir.
Ayrıca davaya konu edilen planlama sürecinden sonra başlaması gereken proje ve
uygulamaların ÇED süreci Mart 2013 tarihinde başlamış ve 21.05.2013 tarihinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca projeye ÇED OLUMLU kararı verilerek ÇED raporu
nihai hale gelmiştir. ÇED Başvuru dosyası 26.03.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevresel
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği kapsadığı alanın büyüklüğü havalimanı adı altında getirilen fonksiyonların yer seçimi açısından gerek İstanbul gerekse
Marmara bölgesinin ekolojik sürdürülebilirliği açısından taşıdığı yaşamsal risk ve
öneme karşın hiçbir gerekçe ve rapora dayandırılmadan ve asgari gösterim tekniklerine dahi uyulmadan 2009 onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı paftasından çıkarılan
bir kopya üzerinde sadece plan onama sınırı işlenerek “İstanbul İli Üçüncü Hava
Limanı Çevre Düzeni Planı” 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları adı altında
askıya çıkartılmıştır.
1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, ve bu değişikliği esas alan 1/5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları; İSTANBUL VE
Marmara BÖLGESİ’NİN ormanlarını, sulak alanlarını, tarımsal alanlarını ekolojik
koridorlarını, bölgenin yeraltı ve yer üstü tüm su ve doğal kaynaklarını, flora ve
faunasını yaşamı yok edecek ve yaratacağı bu tahribat ile geri dönülemez yaşamsal
zararlara neden olacağı gibi; taşıyacağı yapılaşma ve yollarla birlikte çok daha büyük
bir alanı kaplayacak proje dev bir geçirimsiz, betonlaşmış cansız alan oluşturup ekolojik olarak bir boşluk oluşturacak mikro klima etkisi yaratarak ve iklim değişikliğini
hızlandıracaktır.
Üçüncü hava limanı inşaatı ve sonrasında meydana gelecek yaşamsal tahriplerin
etkileri halen hukuksuz bir biçimde sürdürülmekte olan Üçüncü Boğaz Köprüsü ve
çevre yolları inşaatı, bugünlerde kamuoyun alıştırmak adına görseller eşliğinde servis
edilen, Kanal İstanbul, Yenişehir gibi kentin son kalan orman alanlarını, su havzalarını, tarım alanlarını, kıyı alanlarını, ekosistemi tahrip eden bu büyük ölçekli projelerin
etkisi ile birleştiğinde tüm Marmara Bölgesinde dünya tarihinde eşi görülmemiş bir
doğa ve çevre katliamına neden olmakla kalmayacak, sosyal ve ekonomik olarak da
bölgemizi ve giderek ülkemizi içinden çıkılamaz yaşamsal sorunlarla baş başa bırakacaktır.
Kamu kaynaklarının sermayeye sınırsızca aktarılmasının önünün açılabilmesi için,
tepeden inme emirler teknik ve bilimsel olmayan gerekçeler ile ekonomik ömrü
Bakanlıkça 100 yıl olarak belirlenen “siyasi ve ekonomik” rant yatırımı adına milyonlarca yılda oluşmuş, İstanbul kuzeyinin deki yaşam kaynaklarını ve bütün Marmara
bölgesinin doğal ve ekolojik yapı ve dengesinin yok edilmesine yol açan; başta İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAKLAŞIMINA, EVRENSEL ŞEHİRCİLİK PLAN
VE İLKELERİNE VE KAMU YARARINA AÇIKÇA AYKIRI olan bu planların iptali
istemi ile 12 Eylül 2014 tarihinde dava açılmıştır. Kamuoyunu, geleceğine, doğal
varlıklarına, kentine ve geleceğine sahip çıkmak söz konusu davanın aktif takipçisi
olmaya çağırıyoruz
Saygılarımızla.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında duyuru yayınlanmış ve duyuru ile projeye ilişkin inceleme değerlendirme süreci başlatılmış bulunduğu ifade edilmiş, ÇED Yönetmeliğinin 11. Maddesi 3. Bendi uyarınca
projeye ilişkin ÇED raporu Genel Müdürlük sayfasında yayınlanmıştır.
Henüz planlar ile ilgili hiçbir işlem yapılmamışken ve ÇED raporunun teslim tarihi
dahi tamamlanmadan 3 Mayıs 2013’te ihale yapılmıştır. İhaleden sonra alınan söz
konusu ÇED Raporu “Olumlu” kararı hakkında 21.Nisan.2014 tarihinde İstanbul
4.İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmış ancak henüz
yargılama süreci devam ederken yeni bir ÇED raporu hazırlanmıştır.
Böylelikle bugün yargıya taşıdığımız planların konusu olan “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi”, baştan hukuka aykırı olarak doğmuş, yok hükmünde ihale kararı, dava
sürecinden kaçırılmış ÇED raporu ve ÇED olumlu kararı ile plansız olarak hukuka
aykırı bir şekilde başlatılmış; yargı konusu planların askıya çıktığı 17.06.2014 tarihinden 10 gün önce 7 Haziran 2014’te törenle temeli atılmıştır.
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Adına Sahibi
Nevzat Ersan
Yazı İşleri Müdürü
Zeki ERGİNBAY
Zeki ERGİNBAY
(1976-1977)
Bülent Tatlı
Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Necatibey Cad. No: 57 06440 Kızılay / Ankara
Tel: 0.312.294 30 00 Faks: 0.312.294 30 88 E-Posta: [email protected] Web: www.imo.org.tr
1 Ekim 2014, Sayı:246, onbeş günde bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: 1307-2412
Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz dağıtılır
Download

Teknik Güç246.sayı (942 KB)