Haber
Haber
PBK KAYNAKÇI SINAV YAPICILARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
PBK Kaynakçı Sınav Yapıcıları toplantısı, 27-28 Mart 2014 tarihlerinde İzmir Şube'de gerçekleştirildi.
Toplantıda Oda Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK)
kapsamında yapılan Çelik Kaynakçısı ve Plastik Kaynakçısı
sınav ve belgelendirme uygulamaları değerlendirildi.
AKREDİTASYON GÖZETİM VE İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ KAPSAM
GENİŞLETME DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında 2007 yılında akredite olarak Bacagazı Emisyon Ölçümleri faaliyetlerini yürüten Odamız Merkez Laboratuvarı’nın Akreditasyon Gözetim ve İş Hijyeni Ölçümleri Kapsam
Genişletme Denetimi, 28 Mart 2014 tarihinde Oda Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıda ayrıca, PBK Kalite Yönetim Temsilcisi Mahir
Ulaş Akcan tarafından TS EN ISO/IEC 17024:2012 uygunluk değerlendirmesi-personel belgelendirmesi yapan
kuruluşlar için genel şartlar standardı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Denetime aşağıda isimleri bulunan TÜRKAK ve Oda Görevlileri katıldı:
Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:
Mahir Ulaş Akcan
Merkez
Can Öztürk
Merkez
Evren Sağ
Merkez
Burak Dedeoğlu
Ankara Şube
Burak Bayraktaroğlu
Bursa Şube
Ersan Gönül
Bursa Şube
Zekai Göksel Parlar
Denizli Şube
A.Atınç Eryavuz
İzmir Şube
S. Zafer Güneş
İzmir Şube
Çetin Sözal
Kocaeli Şube
Zeliha Deretarla
TÜRKAK Baş Denetçisi
Barış Ayyıldız
Merkez Lab. Kal. Sorumlusu
Prof. Dr. Orhan İnce
TÜRKAK Denetçisi
Ergun Şengör
Merkez Lab. Ölçüm Personeli
Recep Yeşilöz
TÜRKAK Denetçisi
Aydın Rodoplu
Merkez Lab. Ölçüm Personeli
Ercüment Ş. Çervatoğlu OYK Sekreteri
Burak Yılmaz
Merkez Lab. Ölçüm Personeli
Ahmet Eniş
Ankara Şube YK Başkan Vekili
Muammer Arslan
Merkez Lab. Ölçüm Personeli
Cenk Lişesivdin
Ankara Şube Teknik Görevlisi
Berk Lişesivdin
Merkez Lab. Raportör
Erhan İnan
Merkez Lab. Tek. Sorumlusu
Derya Baran
Merkez Lab. Laboratuvar Görevlisi
LPG GÜVENLİK PLATFORMU TOPLANTISINA KATILDIK
LPG Güvenlik Platformu toplantısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda 3 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.
“Yeni yapılan LPG montajlarında araç boş ağırlığıyla azami yüklü ağırlığı arasındaki farkın istiab haddinden fazla çıkması nedeniyle Araç Muayene İstasyonları tarafından muayeneleri onaylanmayan araçların durumları” gündemiyle
GAZ YAKAN CİHAZLAR TEKNİK KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI
90/396/AT sayılı Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
oluşturulan, Odamızın da üyesi olduğu Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesi (GAZTEK) 11. Toplantısı Odamız,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gaz yakan cihazlarla ilgili sanayi temsilcilerinin katılımıyla 27 Mart 2014
tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya Odamızı temsilen Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Erpolat katıldı.
Toplantıda, Avrupa Birliğinde 2015 yılında yürürlüğe girecek olan ve Lot 1 ürün grubunda bulunan kombi ve
kazanlar için 811/2013 sayılı ve 813/2013 sayılı Isıtıcılar,
Kombine Isıtıcılar (Kombi) Enerji Etiketlemesi ve EkoTasarım Tebliğleri ile Lot 2 grubunda yer alan su ısıtıcıları
için 812/2013 sayılı ve 814/2013 sayılı Sıcak Su Isıtıcıları
ve Sıcak Su Depolama Tanklarına İlişkin Enerji Etiketlemesi Tebliğinin, ülkemizde uygulanmasıyla ilgili yapılan
çalışmalar ve öneriler kapsamında:
- 06.09.2015 tarihine kadar AB üyesi ülkelerde Res-
6
bülten 190
nisan 2014
mi Gazetede yayımlanma zorunluğu olan mevzuata
paralel olarak, mevzuat kapsamı cihazlarla, binalarda
oluşturulan sistemlerin enerji kimlik belgesinin SMM
belgeli makina mühendisleri tarafından hesaplanarak
belgelendirilmesi ve eğitim alt yapısının oluşturulması
için çalışma yapılması,
- Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin söz konusu mevzuatla (ErP) çelişen maddeleri için çalışma
yapılarak, değişiklik için girişimde bulunulması,
- Lot 1 kapsamı cihazlara yönelik EN 15502 kapsamında laboratuvar alt yapısının oluşturulması için çalışma
yapılması konuları değerlendirildi.
3 Nisan 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında LPG Güvenlik Platformu toplantısı yapıldı. Sektör
dernekleri ve ilgili Kurum ve Kuruluşların da yer aldığı toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba ve Oda Teknik Görevlisi Derya Baran katıldı.
ODA ONUR KURULU TOPLANTILARI YAPILDI
Oda Onur Kurulu, 15 Mart 2014 ve 10 Nisan 2014
tarihlerinde Oda Merkezi`nde toplandı.
15 Mart 2014 tarihli toplantıda kurula iletilen 19 dosya, 10 Nisan
2014 tarihli toplantıda ise kurula iletilen 23 dosya üzerinde
görüşüldü.
bülten 190
nisan 2014
7
Haber
Haber
GENEL KURUL HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ODA DELEGELERİNE
Odamız 45. Olağan Genel Kuruluna taşınmak üzere Ana Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerine ilişkin değişiklik
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 26 Nisan 2014 tarihinde yapılacak 45. Genel Kurulumuz için
önerileri ile Bütçe Uygulama Esasları kapsamında ön hazırlık çalışmaları için oluşturulan Oda ve Şube temsil-
delegelere 16 Nisan 2014 tarihinde bir davet yazısı gönderdi.
cilerinin yer aldığı komisyon 4 Nisan 2014 tarihinde Oda Merkezi’nde toplandı.
Odamızın 60. kuruluş yılında 45. Genel Kurulumuzu
gerçekleştirmek üzere 26–27 Nisan 2014 tarihlerinde
Ankara’da toplanıyoruz. Genel Kurul 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 09.30’da, Kocatepe Kültür Merkezinde
(Mithatpaşa Caddesi No: 76) başlayacak; seçimler ise 27
Nisan 2014 tarihinde Oda Merkez binasında (Meşrutiyet
Caddesi Meşrutiyet–1 Apt. No: 19 Kat: 4) yapılacaktır.
Genel Kurulda 44. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi yanında Şube Genel Kurullarımızdan süzülen görüş
ve öneriler ele alınacak ve yeni dönem çalışma programının çerçevesi çizilecektir.
Odamız 44. çalışma döneminde, Genel Kurulda önüne
Toplantıda Şubelerden gelen yönetmelik değişiklik önerileri ile bütçe uygulama esasları üzerine görüşüldü.
meler ve örgüt içi paylaşımlarla zenginleştirdiği Çalışma
örgütlülük ve etkinliğinin korunması, geliştirilmesi, günü-
Programına ve Çalışma İlkelerine uygun olarak faaliyetle-
müz Türkiye’sinde en önemli demokratik görevlerimiz
Kocaeli Şube Sekreteri
rini kararlı bir şekilde yürütmüştür. Odamız örgütlü gü-
arasındadır.
cünü, meslek ve uzmanlık alanlarımızda toplumun güven-
Toplantıda aşağıdaki isimler yeraldı.
Ercüment Ş. Çervatoğlu
Oda Sekreteri
Emrah Aydemir
koyduğu ve dönem içerisinde ülke gündemindeki geliş-
Arife Kurtoğlu
Oda Müdürü
Mahmut Köse
Kocaeli Şube Saymanı
Mahir Ulaş Akcan
Oda Teknik Görevlisi
N. Cenk Cihangir
İstanbul Şube Sekreteri
Derya Baran
Oda Teknik Görevlisi
Zafer Güzey
İstanbul Şube Saymanı
Can Öztürk
Oda Teknik Görevlisi
Hasan Y. Özger
Evren Sağ
Oda Teknik Görevlisi
Turgay Şirvan
A. Sıla Aytemiz
Oda Teknik Görevlisi
Birol İsmailoğlu
Oda Muhasebe Şefi
Ahmet Eniş
Ankara Şube Başkan Vekili
Alaaddin Eksin
Ankara Şube Saymanı
Cenk A. Lişesivdin
Ankara Şube Teknik Görevlisi
Ferudun Tetik
Bursa Şube Başkan Vekili
Fikri Düşünceli
Bursa Şube Sekreteri
Tefik Demirçalı
Denizli Şube Başkanı
mimarlık, şehir plancılığı meslek alanlarının daraltılması-
Mehmet Sarıca
Denizli Şube Sekreteri
nın boyutlanacağı önümüzdeki zor dönemde Odamızın
8
bülten 190
nisan 2014
liğini artırıcı yönde seferber etmiş, meslek alanlarımıza
Bu koşullarda Sayın Delegelerimize Oda Genel Kurulun-
giren her konuda oluşturduğu görüş ve önerileri yetki-
da ve Oda örgütlülüğünde önemli görevler düşmektedir.
lilere iletmiş, halkı ve kamuoyunu bilgilendirme görevini
Makina Mühendisleri Odası’nın emekten ve halktan yana
İstanbul Şube Müdürü
yerine getirmiştir. Üyelerimiz ve kamu çıkarları açısından
yurtsever demokrat çizgisinin sürdürülmesi ve geliştiril-
İzmir Şube Müdürü
bütün olumsuzluklara karşı çıkılmış, sermaye talanı ve
mesi için ilk görev, Genel Kurula katılıp sözümüzü söy-
rant politikalarına karşı ülkemiz, kamu, sanayi ve mühen-
lemektir.
dislik çıkarları savunulmuş; siyasi iktidarın antidemokratik
otoriter uygulamalarına karşı çıkılmıştır.
Tüm delegelerimizi Oda Genel Kurulumuza katılmaya,
Genel Kurulumuzu, ülkemizi kaplayan antidemokratik
Makina Mühendisleri Odası, örgütlü üyesi ve birimleri ile
koşullarda direniş ve demokrasi şölenine çevirmeye ça-
tüm etkinlik ve çalışmalarda üzerine düşen görevleri ye-
ğırıyoruz.
rine getirmiştir, getirmeye devam edecektir.
Bilindiği üzere Odamız gücünü esasen örgütlü üyemizden
almaktadır ve gerek demokrasinin gerekse mühendislik,
Saygılarımızla.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar
bülten 190
nisan 2014
9
Download

1272 KB - Makina Mühendisleri Odası