Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. a u vezi sa
članom 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj 102/13, 09/14 i 13/14), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 3. sjednici
održanoj 29.12.2014. godine, donijela je
O DLUKU
o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za period od 01.01.2015. do 31.03.2015. godine
Član 1.
(Predmet)
Daje se saglasnost na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja
Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2015. godine
Član 2.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Zeničkodobojskog kantona.
PREDSJEDAVAJUĆA
Broj: 01-14-25558/14
Datum, 30.12.2014. godine
Zenica
Draženka Subašić
Na osnovu člana 27. i 35. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14 i 13/14), člana 82. i 103. Zakona o
zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i
48/11) i člana 45. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na šesnaestoj
sjednici održanoj 27.12.2014. godine donosi:
ODLUKU
o privremenom finansiranju
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za period 01.01. do 31.03.2015. godine
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se privremeno finansiranje djelatnosti Zavoda zdravstvenog
osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2015. godine do usvajanja
Finansijskog plana za 2015. godinu na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a najduže
do 31.03.2015. godine.
Član 2.
Privremeno finansiranje iz člana 1. ove Odluke utvrđuje se najviše do visine tromjesečnog
prosjeka utrošenih sredstava za 2013. godinu.
Član 3.
Visina sredstava za privremeno finansiranje u periodu od 01.01. do 31.03.2015. godine
utvrđenih sa članom 2. ove Odluke, rasporedit će se srazmjerno utrošenim sredstvima u
2013. godini za finansiranje:
• izvršenje ugovora sa zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen
ugovor,
• izdaci za nabavku lijekova, ortopedskih sprava i pomagala i refundacija naknada
plaća,
• plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenim,
• naknade članovima ljekarskih komisija i Upravnog odbora,
• ostali materijalni troškovi za Stručnu službu,
• kapitalni izdaci i
• ostalo.
Član 4.
U periodu privremenog finansiranja 01.01. do 31.03.2015. godine, u Zavodu zdravstvenog
osiguranja Zeničko-dobojskog kantona neće se uvoditi novi kao ni proširivati postojeći
programi i aktivnosti, niti vršiti prijem novih zaposlenika u odnosu na broj uposlenika na
dan 31.12.2013. godine.
Član 5.
Za izvršenje ove Odluke obavezuje se Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničkodobojskog kantona.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01.01.2015. godine, a
najduže do 31.03.2015. godine.
Broj: 01-100-16-216/14. godina
Zenica, 27.12. 2014. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
__________________
Jasmin Mahmutović, dipl. pravnik s.r.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA
PRIVREMENO FINANSIRANJE ZAVODA U PERIODU 01.01.2015 - 31.03.2015.
(na osnovu tromjesečnog prosjeka ostvarenja u 2013. godini)
PRIHODI
R/B
PRIHODI/PRIMICI
EKONOMSKI KOD
Prosjek ostvarenja prihoda za 3
mjeseca u 2013. godini
1
2
3
4
1
Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz i na plaće
712111
33.167.110
2
Doprinos za zdravstveno osiguranje - korisnici penzija
712111
645.553
3
Doprinos za zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica
712111
969.287
4
Doprinos za zdravstveno osiguranje - Budžet kantona
712111
24.795
5
Doprinos za zdravstveno osiguranje - sporazumi
712111
69.731
6
Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog
obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada
712116
144.277
7
Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i
inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja
712191
1.135.330
8
SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7):
712100
36.156.083
SVEGA POREZNI PRIHODI :
710000
36.156.083
721211
8
SVEGA OSTALI PRIHODI FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE
IMOVINE:
721210
8
10.1.
Prihod od pružanja usluga građanima (prodaja obrazaca)
722611
0
10.2.
Prihod od pružanja usluga pravnim licima (uvjerenja, tenderi)
722612
280
10.3.
Prihod od pružanja usluga drugima (participacija)
722613
323.237
SVEGA PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA:
722610
323.517
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (stanarina, iznajmljivanje
poslovnih prostora )
722631
6.730
SVEGA VLASTITI PRIHODI:
722630
6.730
12.1. Ostali povrati (ostali prihodi)
722719
118
722710
118
I.
9.1. Prihod od kamata za depozite u banci
9
10
11.1.
11
12
SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:
13
SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I
IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA
(9+10+11+12):
II.
SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:
III. UKUPNI PRIHODI i PRIMICI (I + II)
Zenica, decembar 2014. godine
330.373
721000-722000
720000
330.373
700000
36.486.456
Download

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom