Centar za promociju civilnog društva
DOBRE
PRAKSE
društveno odgovornog poslovanja u BiH
Sarajevo, juli/srpanj 2012.godine
Izdavač:
Mreža Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS)
Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
Adresa:
Kalesijska 14, 71000 Sarajevo
Telefoni:
+387 33 644 810
+387 33 611 798
+387 33 611 834
Fax:
+387 33 644 810
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Za izdavača:
Aida Daguda, direktorica CPCD
Priredio:
Edin Semić
Grafičko oblikovanje:
Branko Vekić
Lektor:
Zlatan Delić
Ova publikacija je pripremljena uz pomoć
Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).
Stavovi autora izneseni u ovoj publikaciji ne moraju odražavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a
Godina:
2012.
UVOD
Društvena odgovornost preduzeća DOP (Corporate Social Responsibility CSR), shvaćena
kao dobrovoljno nastojanje kompanija da doprinesu društvenom razvoju i zaštiti životne
sredine u zajednici u kojoj posluju, sve je šire prihvaćena praksa i u Bosni i Hercegovini. Sa
postepenim sazrijevanjem tržišta i u potrazi za komparativnom prednošću, kompanije u BiH
su započele sa usvajanjem DOP prakse uvidjevši da takva praksa donosi dobrobit ne samo
direktnim korisnicima njihove pomoći, već i njhovom poslovanju. Stoga se na DOP sve više
gleda kao na jednu od strategija koja kompanijama može pomoći da izgrade dobru reputaciju,
privuku investitore, poboljšaju odnose sa svojim interesnim stranama i postanu konkurentniji
na tržištu BiH i razvijenim tržištima Evrope i svijeta.
Društveno odgovorno poslovanje je stalna posvećenost poslovnog sektora da na etičan način
doprinese ekonomskom razvoju, dok u isto vrijeme doprinosi stvaranju okruženja koje ima
pozitivan uticaj na zaposlene, njihove porodice i šire interesne skupine uzajednici. Nova
definicija DOP u EU glasi: DOP je odgovornost preduzeća za njihov uticaj na društvo.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD), kao sekretarijat Mreže Globalnog sporazuma
UN (MGS) u BiH, u maju/svibnju 2012. godine je objavio poziv za dostavu dobrih praksi
društveno odgovornog poslovanja u BiH. Ideja je bila da se na jednostavan način najširoj
javnosti, a posebno kompanijama u BiH približi koncept društvene odgovornosti i promoviraju
najbolje prakse u BiH.
Glavni cilj izrade ovog Direktorija je identifikovanje i sistematizacija društveno odgovornih
praksi među kompanijama u BiH, čime se doprinosi vidljivosti ovakvih pozitivnih primjera u
javnosti i podstiče i ohrabruje poslovni sektor na veće angažovanje u ovoj oblasti. Pojam
društveno odgovornog poslovanja
odnosi se na odgovornost prema zaposlenima,
dobavljačima, dioničarima, poslovnim partnerima i konkurenciji, potrošačima i zajednicama u
kojima rade, uključujući brigu o životnoj sredini.
U ovoj publikaciji smo uvrstili i nekoliko primjera dobre prakse iz poslovanja nevladinih
organizacija, čime smo htjeli naglasiti da je odgovorno poslovanje prioritet svih pravnih lica, a
ne samo kompanija. Nadamo se da će sljedeće izdanje Direktorija sadržavati još više
pozitivnih primjera i da će se pokazati stalni napredak u oblasti razvoja društveno odgovornog
poslovanja u BiH.
O Mreži Globalnog sporazuma u BiH
CPCD je bh. organizacija iz Sarajeva koja dugi niz godina radi na promociji civilnog društva u
BiH, mehanizmima suradnje između vladinog i nevladinog sektora, dizanju kapaciteta
organizacija civilnog društva u BiH i dr. CPCD je ujedno sekretarijat Mreže Globalnog
sporazuma u BiH (MGS), zajedno sa organizacijom CSR Plus. MGS je dio UN Global
Compact mreže koja okuplja više od 9.500 članica iz više od 130 zemalja. Misija MGS u BiH je
promocija Globalnog sporazuma UN, razvoj i promocija društvene odgovornosti preduzeća u
BiH, te napredak članica MGS u odnosu na primjenu deset principa Globalnog sporazuma UN.
MGS u BiH djeluje kroz svoje četiri radne grupe i to: izrada strategije za društveno odgovorno
poslovanje, korporativna filantropija, promocija prava djece i zaštita okoliša.
Mreža se stalno razvija, i tokom 2012. godine je dobila svoj Upravni odbor. U momentu
izdavanja ovog Direktorija broji 77 članica kompanija i nevladinih organizacija iz cijele BiH.
Više informacija o Mreži možete pronaći na web stranici www.odgovornost.ba i
www.civilnodrustvo.ba
Zajedničke višesektorske inicijative su ključ razvoja BiH i zato Vas pozivamo da se pridružite
rastućem krugu kompanija i drugih organizacija koje pokazuju društvenu odgovornost u svom
djelovanju.
Koristim priliku da se u ime CPCD i MGS istinski zahvalim kompanijama i organizacijama
koje su dostavile svoje dobre prakse. Prepoznavajući da učinkovita međusektorska partnerstva
mogu omogućiti da se savladaju izazovi koji su previše teški ili kompleksni za suočavanje za
jednu vladu ili sektor, USAID je podržao CPCD da promoviše koncept korporativne društvene
odgovornosti u Bosni i Hercegovini. Također, zahvaljujem se Američkoj agenciji za
međunarodni razvoj (USAID) na pomoći u izradi ovog prvog bh. direktorija društveno
odgovornih praksi poslovanja.
Aida Daguda, direktorica
CPCD i ovlaštena predstavnica
Mreže Globalnog sporazuma u BiH
Sadržaj:
BUSINESS
7
Aluminij Mostar
Arcelor Mittal
ASA GROUP
Avon
BH TELECOM
BOSNALIJEK
COCA COLA
DELOITTE
DESIGNGOODS BRAND
DHL
DM
FAVEDA
FDS
FIS
GIKIL
Herba Krajina doo
Intesasanpaolo bank
JP Elektroprivreda
Kakanj cement
KLAS
LIDER
LUTRIJA BiH
mBox
M TEL
MEGGLE
Mercator
MF
Microsoft
MIKROFIN
Pero Zenica
PLUS d.o.o.
POSAO ba
PREVENT
R&S
USPON
Raiffeisen bank
Sparkasse bank
T3
Techno Shop
UniCredit Bank d.d.
UNIQA
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
51
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
73
74
76
78
80
82
84
NGO
85
CPCD
Damar Omladine
Don Prijedor
Fondacija Lokalne Demokratije
Fondacija za socijalno uključivanje
Green Art
Planet design
Promente
Prijateljice
Roda
Sumero
Unija za održivi povratak i integracije u BiH
Sindikat radnika trgovine BIH
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
se razvijalo i raslo, stalno prateći potrebe
naših korisnika, članica i ugroženih grupa.
Od interventnog djelovanja pri prijemu
prognanih, većinom samohranih majki s
djecom iz Podrinja 1995. godine do danas,
Udruženje se profesionalno razvilo i djeluje
u okviru slijedeće tri programske komponente:
• psihosocijalna i savjetodavna podrška;
• obrazovanje o civilnom društvu i
osnaživanje lokalnih zajednica;
• smanjenje siromaštva kroz jačanje
poduzetništva i samozapošljavanja.
Udruženje humanitarno društvo “PRIJATELJICE” je osnovano kao lokalna
nevladina organizacija u julu 1996. godine
od strane zaposlenih, korisnika i prijatelja
međunarodne organizacije “AMICA e. V.”
Freiburg, Njemačka.
„Prijateljice“ su aktivna članica nekoliko
lokalnih, regionalnih i međunarodnih NVO
mreža i koalicija, kao što su LER Tuzla,
Referentna grupa Tuzla, FREJA (BiH, Srbija,
Hrvatska i Makedonija) itd. Udruženje
102
Do sada, Udruženje se pozicioniralo kako
na lokalnom, kantonalnom, federalnom
tako i na državnom nivou kao relevantan
i prepoznatljiv akter, te proaktivan tvorac
civilnog društva u Bosni i Hercegovini,
stalno osluškujući i zadovoljavajući potrebe
građanki i građana. Ovome govore u prilog
sklopljeni Sporazumi o saradnji u pružanju
multidisciplinarne podrške osobama u
stanju socijalne potrebe sa Ministarstvom za
rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona,
uspostavljena formalna partnerstva sa
Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona,
saglasnosti nadležnih Ministarstava za
realizaciju aktivnosti u školama Tuzlanskog
kantona i Republike Srpske, sedmogodišnja
finansijska podrška Vlade Tuzlanskog
kantona i Općine Tuzla u dijelu naših
aktivnosti, te uspješan rad poduzetničke
komponente u direktnom partnerstvu s
Općinom Tuzla, kao i saradnja sa Zavodom
za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Briga o uposlenicima i
transparentnost poslovanja
Godišnje, u prosjeku Udruženje stalno
zapošljava 11, a povremeno angažuje 35
osoba. U cilju profesionalnog i institucionalnog jačanja, zaposleni se dodatno educiraju
i stručno se osposobljavaju. U kontinuitetu
od posljednjih 12 godina vrši se neovisna
revizija finansijskog poslovanja na nivou
Udruženja, a Udruženje posluje poštujući
važeće zakone i propise Federacije Bosne i
Hercegovine, te međunarodne standarde o
radu nevladinih organizacija.
Društveno korisni projekti
U opštinama Zvornik i Ugljevik, uz našu
podršku registrirana su ženska udruženja
u četiri mjesta. Oko 450 žena i 200 djece
se mjesečno okuplja u ženskim grupama i
dječijim igraonicama. Preko stotinu žena
educiralo se kroz fizerski i kurs šivenja.
Organizovane su ekskurzije za žene u
Smanjenje siromaštva kroz jačanje
Centra za žensko poduzetništvo
U partnerstvu s Općinom Tuzla, i kao
aktivni akteri Foruma Lokalnog ekonomskog razvoja Općine Tuzla (LER) , potičemo
samozapošljavanje, doprinoseći smanjenju siromaštva u lokalnoj zajednici. Usko
smo se specijalizovali za pružanje usluga
generalnih, dnevnih i sedmičnih čišćenja
poslovnih i stambenih prostorija. Neki od
naših dugogodišnjih komitenata su: Raiffeisen Banka BiH, UG “Taldi”, “Eronet” Tuzla,
Volksbank, Triglav osiguranje i dr. Pored
navedenih djelatnosti realizujemo i slijedeće
kurseve: kurs krojenja, šivenja i pačvorka
te izrada svilenih marama i kravata, slika,
čestitki.
U okviru programa koji se realizuje u partnerstvu sa Udrugom stanara iz Štokholma
a finansira se od strane Olof Palme
međunarodnog centra, djeluje RONJA
edukativni centar (REC). REC je do sada
educirao po 12 žena iz oblasti informatike
na dva početna i dva napredna tromjesečna
kursa računara, 15 žena polaznica
tromjesečnog frizerskog kursa i 12 žena
koje su završile tromjesečni kurs kreativnog
izražavanja (izrada čestitki, slikanje svile,
bojenje stakla i sl.).
Udruženje humanitarno društvo
svakom klubu i međusobne posjete između
četiri kluba. Povećana je aktivnost žena u
rješavanju problema u njihovoj mjesnoj
zajednici i opštini, ostvareni prihodi od
mikroprojekata (uzgoj pilića, plastenička
proizvodnja, mljevenje žitarica i sl.),
osnovane zadruge ili otkupne stanice u tri
mjesta, veće je uključivanje djece u školski
sistem u RS-u, educirane su žene u oblasti
plasteničke proizvodnje i primjene ekološke
zaštite sadnica. Od prodatih proizvoda
žene su omogućile dalje finansiranje klubova, nabavile ogrjev. Ovim projektom, smo
približili ženama koncept društvene odgovornosti kroz društvenu korisnost. Kroz
podršku „Prijateljica” u nabavci hrane
za djecu omogućen je rad igraonica te
svakako dat doprinos i fizičkom razvoju
djece kroz zdravu hranu.
Udruženje humanitarno društvo “Prijateljice” se
na human, otvoren i profesionalan način zalaže za
aktivno učešće i bolji položaj korisnika u zajednici,
pružanjem psihosocijalne, edukativne, savjetodavne podrške i uslužnih djelatnosti, uz mogućnost
zapošljavanja, doprinoseći demokratskom razvoju
društva u cjelini.
Udruženje humanitarno društvo “Prijateljice” teži da
postane profesionalna, stabilna, dugoročno održiva i
priznata organizacija koja će efikasnim i kvalitetnim
uslugama prilagoditi svoj rad potrebama korisnika,
u oblasti psihosocijalne, savjetodavne (zdravstveno,
pravno i dr.), edukativne podrške i uslužnih djelatnosti građanima, porodici, vladinom i nevladinom
sektoru, bazirajući svoj rad na principima tolerancije,
humanosti, solidarnosti, umrežavanja i brige za zajednicu djelujući na području Bosne i Hercegovine i šire.
Telefon: +387 35 245 210
Fax: +387 35 245 211
e-mail: [email protected]
Adresa: 2. tuzlanske brigade 19/1, Tuzla
Web stranica:
http://www.prijateljice.info
Odgovorna osoba
Jasminka Tadić
– Husanović
103
Download

Dobre prakse-Centar za promociju civilnog drustva