Dobrodošli
I semestar
R.br.
1.
Naziv predmeta
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
O
8
Тehnike crtanja i
slikanja 1
Vizuelne komunikacije
O
Akademsko pisanje
O
Istorija umjetnosti 1
I
Istorija civilizacije
I
Smjer: Grafički i multimedijalni dizajn
Teorija i osnove
O
grafičkog dizajna 1
Smjer: Modni dizajn
Teorija i osnove modO
nog dizajna 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
29
V semestar
6
2
4
4
10
10
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
CAD 3
I
8
Digitalna fotografija
I
6
Portfolio dizajn
I
6
Smjer: Grafički i multimedijalni dizajn
Graficki dizajn 3
O
16
Multimedijalni dizajn 3
I
Publishing dizajn
I
Smjer: Modni dizajn
Modni dizajn 3
O
Styling i scenski kostim
I
Dizajn aksesoara
I
7.
8.
9.
8
8
16
8
8
Student bira 1 od 2 izborna predmeta
Student bira dva izborna predmeta
II semestar
VI semestar
R.br.
1.
Naziv predmeta
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
O
8
Tehnike crtanja i
slikanja 2
Istorija umjetnosti 2
I
Osnove fotografije
I
Osnove tipografije
I
Smjer: Grafički i multimedijalni dizajn
Teorija i osnove
O
grafičkog dizajna 2
Osnove multimedijalI
nog dizajna
Smjer: Modni dizajn
Teorija i osnove modO
nog dizajna 2
Istorija kostima i mode 2
I
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
8
8
R.br.
1.
2.
3.
4.
Naziv predmeta
Diplomski rad
Marketing u dizajnu
Tehnike prezentacije
Preduzetništvo
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
O
20
I
6
I
6
I
4
Student bira dva izborna predmeta
10
8
Marina Banovic,
kreator
10
8
Student bira dva izborna predmeta
III semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv predmeta
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
CAD 1
I
8
Tipografija
I
8
Savremena umjetnost
I
6
Strani jezik 1
I
6
Smjer: Grafički i multimedijalni dizajn
Grafički dizajn 1
O
16
Multimedijalni dizajni 1
I
Smjer: Modni dizajn
Моdni dizajn 1
O
Istorija kostima i mode 2
I
7.
8.
8
16
8
Student bira dva izborna predmeta
IV semestar
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv predmeta
Status
Broj ECTS
predmeta
(O-I)
CAD 2
I
8
Istorija dizajna
I
6
Strani jezik 2
I
6
Smjer: Grafički i multimedijalni dizajn
Grafički dizajn 2
O
16
Multimedijaln dizajn 2
I
Layout dizajn
I
Smjer: Modni dizajn
Modni dizajn 2
O
Savremeni modni trenI
dovi i tendencije
Tehnologija i dizajn
I
tekstila
8
8
16
8
8
Student bira dva izborna predmeta
U
DG će biti prvi nosilac razvoja i afirmacije modnog dizajna u Crnoj Gori i to na način koji će se izvoditi
po originalnom programu koji kreativne ljude priprema na vrjednovanje obrazovanja,stvaralačkih
sposobnosti i sprovodjenje ideja u umjetnička djela sa akcentom na upotrebnost i ergonomičnost.
Dizajn je svuda oko nas, a najčesće povezan sa modom, prisutan u svim sferama zivota. Dizajner obrazovan
na UDG bice spreman da ideju uspješno materijalizuje, prezentira i promoviše na savremenom tržištu.
Download

Dobrodošli