P
VII
V SEMESTAR
III SEMESTAR
I SEMESTAR
8-9
9-10
10-11
11-12
O
N
12-13
E
D
J
13-14
E
L J
A
14-15
K
15-16
17-18
18-19
19-20
Nastava iz općih predmeta će se izvoditi u skladu sa
rasporedima matičnih odsjeka/katedri
Kameno
doba
jugoistočne
Evrope
Prof. dr.
Slaviša
Perić (P)
(sala 127)
Kameno
doba
jugoistočne
Evrope
Prof. dr.
Slaviša
Perić (P)
(137)
Arheološki praktikum
III
prof dr. Adnan
Busuladžić/ Edin Bujak,
MA
(V)
Nastava u muzeju ili na
terenu ili sala 127
Kameno doba
jugoistočne
Evrope
(V)
(sala 127)
Prof. dr. Slaviša
Perić (P)
Srednjovje
kovna
arheologija
(V)
(sala 127)
Edin
Bujak, MA
Srednjovjekovna
arheologija (S)
(sala 137)
Edin Bujak, MA
IP Antičke svjetiljke u BIH
(P)
Prof. Dr. Adnan
Busuladžić
(sala 127)
Starokršćan
ka arheologija
V (Sala 127)
Edin Bujak,
MA
Arheologija
antičke
BiH (V)
(Sala
127)
Edin
Bujak,
Arheologija antičke
Bosne i Hercegovine
Prof. Dr. Adnan
Busuladžić (P)
(sala 127)
MA
IX
16-17
Stručni rad iz prethistorijske
arheologije Bosne i
Hercegovine (P)
Doc. dr. Adnan Kaljanac
(sala 252)
U
9-10
10-11
11-12
I SEMESTAR
8-9
O
R
13-14
A
K
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Metalno
doba JI
(V)
(sala127)
doc. dr.
Adnan
Kaljanac
Metalno
doba JI
(S)
(sala127)
doc. dr.
Adnan
Kaljanac
19-20
III SEMESTAR
Uvod u arheologiju I
(P)
Sala 127
doc. dr. Adnan Kaljanac
Stručni rad iz
srednjovjekovn
e arheologije
BIH (V)
(sala 127)
Edin Bujak,
MA
Metalno doba JI Evrope
(P)
(sala 127)
doc. dr. Adnan Kaljanac
V SEMESTAR
Srednjovjekov
na
arheoloogija
BIH
(V)
(sala 127)
Edin Bujak,
MA
Iliri i rimski
svijet (V)
(sala 127)
Amra Šačić,
MA
VII
IX
12-13
T
Stručni rad iz antičke arheologije
BiH (V+S)
(Sala 127)
Edin Bujak, MA
Stručni rad iz antičke
arheologijeBiH (P)
(Sala 137)
prof. dr. Adnan Busuladžić
S
9-10
I SEMESTAR
8-9
10-11
11-12
12-13
R I
J
E
13-14
Arheološki praktikum I
(V)
prof. dr. Adnan Busuladžić/
D
A
14-15
15-16
17-18
18-19
19-20
Paleolit i mezolit
(V)
Prof. dr. Ivor Karavanić
(sala 137)
Edin Bujak, MA
Nastava u muzeju ili na
terenu ili u sali 127
Arheologija Grčke i
Rima I (P)
Prof. Dr. Adnan
Busuladžić
(sala 127)
III SEMESTAR
V SEMESTAR
VII
IX
16-17
Srednjovjekovna arheologija
BiH (P)
prof. dr. Dubravko
Lovrenović/Edin Bujak, MA
127
Umjetnost
bosanskih
stećaka
(P) (sala
127)
prof. dr.
Dubravko
Lovrenović
Umjetnost
bosanskih
stećaka (V)
(sala 127)
Edin
Bujak,
MA
Srednjovjekovna arheologija (P)
prof. dr. Dubravko
Lovrenović/Edin Bujak, MA
127
Starokršćanska
arheologija
(P)
(sala 127)
prof. dr. Adnan Busuladžić
Č E
8-9
9-10
11-12
I SEMESTAR
Uvod u arheologiju I
(V)
(Sala 127)
Doc. dr. Adnan
Kaljanac
Arheologija Grčke
i Rima I (S)
(Sala 127)
Edin Bujak, MA
12-13
V
R T
13-14
A
K
14-15
15-16
16-17
17-18
Uvod u
arheologiju
I (S)
(Sala 127)
Doc. dr.
Adnan
Kaljanac
18-19
19-20
Paleolit i mezolit
(P)
(Sala 137)
Prof. dr. Ivor Karavanić
Arheologija Grčke
i Rima I (V)
(Sala 127)
Edin Bujak, MA
IX
SEMESTAR
VII
SEMESTAR
V SEMESTAR
III
SEMESTAR
10-11
T
Etnogeneza
Ilira (V)
(sala 127)
Doc. dr. Adnan
Kaljanac
Etnogeneza Ilira (V)
(sala 127)
Doc. dr. Adnan Kaljanac
Iliri i grčki svijet
(P)
(sala 127)
prof. dr. Adnan Busuladžić
Kasnoantička arhitektura
BIH
(P)
prof. dr. Adnan
Busuladžić
(sala 127)
Stručni rad iz prethistorijske,
antičke i srednjovjekovne
arheologije susjednih zemalja
(P) Sala 252
Doc. dr. Adnan Kaljanac
P
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
E
T
13-14
A K
14-15
15-16
16-17
17-18
19-20
I
SEMESTA
R
Paleolit i
mezolit
(P+S)
Sala 127)
Prof. dr. Ivor
Karavanić
Indoevropeiza
cija Evrope
(sala 127)
(P)
Doc. dr.
Adnan
Kaljanac
III SEMESTAR
V SEMESTAR
VII
IX
18-19
Zaštita spomenika
kulture
(P)
(sala 126) doc. dr.
Adnan Kaljanac
Mr. Azra BečevićŠarenkapa
(Sala 127)
Arheloški praktikum V
Nastava u muzeju ili na terenu
ili u sali 127
Prof. Dr. Adnan
Busuladžić/Edin Bujak, MA
Iliri i rimski
svijet (P)
Doc. Dr.
Salmedin
Mesihović
(Sala 127)
Indoevropeiza
cija Evrope
(sala 127) (V)
Doc. dr.
Adnan
Kaljanac
Kasnoantičk
a arhitektura
Bosne i
Hercegovine
(V)
(Sala 127)
Edin Bujak,
MA
Zaštita
spomenika
kulture
(V)
(sala 127)
Mr. Azra BečevićŠarenkapa
Kasnoantička
arhitektura
Bosne i
Hercegovine
Iliri i grčki
svijet (V)
(Sala 127)
Edin
Bujak, MA
(S)
(Sala 127)
Edin Bujak,
MA
Stručni rad iz
prethist., antičke i
srednjovj. arh, susj.
zemalja (V)
(sala 252)
Doc. dr. Adnan
Kaljanac
Download

PONEDJELJAK 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15