CENOVNIK USLUGA KOJE IMGGI PRUŽA
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Naziv analize
Detekcija CFTR F508del mutacije
Detekcija 7 najčešćih mutacija u CFTR genu
Prenatalna detekcija cistične fibroze
Pretraživanje celog CFTR gena 2(egzoni 2,6b,8,14b,16,17a,18,21,
22,23,24)
Pretraživanje celog CFTR gena 1 (egzoni: 1,3,4,5,6a,7,9,10, 11,12,13,14a,15,17b,19,20)
Detekcija S i Z mutacija A1AT gena
Trombofilni paket (FV Leiden, FII G20210A, MTHFR C677T i PAI-1 4G/5G):
Trombofilni paket – 1 mutacija
Trombofilni paket – 2 mutacije
Trombofilni paket – 3 mutacije
Trombofilni paket – 4 mutacije
Molekularna detekcija netolerancije laktoze
Analiza polimorfizama značajnih u pogledu individualnog odgovora na antikoagulantnu
terapiju koja obuhvata analizu genske varijante VKORC1c.-1639A
Analiza polimorfizama značajnih u pogledu individualnog odgovora na antikoagulantnu
terapiju koja obuhvata analizu genskih varijanti:CYP2C9*2 i CYP2C9*3
Analiza polimorfizama značajnih u pogledu individualnog odgovora na antikoagulantnu
terapiju koja obuhvata analizu genskih varijanti: CYP2C9*2, CYP2C9*3 i VKORC1c.1639A
Detekcija SRY gena na uzorku periferne krvi
Detekcija SRY gena na uzorku plodove vode
Detekcija SRY gena na uzorku gonadalnog tkiva
FISH na preparatima periferne krvi (numeričke aberacije hromozoma1,13/21,18, X and
Y)
FISH na histološkim preparatima
Obeležavanje probe za fluorescentnu hibridizaciju (10 pločica)
Detekcija delecije 22q11 primenom FISH-a
Detekcija delecije 15q11 (Prader-Willi/Angelman sindrom) primenom FISH-a
Analiza varijanti gena za kappa-kazein goveda
Analiza varijanti gena za β- laktoglobin goveda
Molekularna dijagnostika BLAD-a
Molekularna dijagnostika stresnog sindroma svinja
Gajenje primarne kulture fibroblasta i priprema za autologu transplantaciju
Priprema nosača za transplantaciju
Izolovanje DNK sa proverom
Izolacija RNK sa proverom
Detekcija mutacija u β- globinskim genima po uzorku
Detekcija mutacija u α- globinskim genima po uzorku
Detekcija mutacija u α- i β- globinskim genima kod člana porodice po uzorku
Prenatalna detekcija talasemijskih sindroma po uzorku
Molekularna detekcija AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti (cena
analize po uzorku)
Molekularna detekcija AML i CML i praćenje minimalne rezidualne bolesti (cena za
produženi monitoring -više od tri puta)
Detekcija mutacija u genu za TPMT
Cena u
dinarima
10.080,00
21.000,00
16.800,00
50.400,00
84.000,00
9.240,00
6.600,00
9.240,00
15.840,00
17.400,00
6.600,00
6.600,00
9.600,00
15.300,00
4.800,00
7.200,00
7.200,00
16.800,00
13.200,00
8.400,00
16.800,00
16.800,00
3.960,00
3.960,00
4.800,00
4.800,00
72.000,00
21.000,00
3.600,00
3.600,00
18.000,00
14.400,00
7.500,00
7.500,00
18.000,00
7.500,00
13.500,00
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Molekularna karakterizacija rearanžmana u genima za IgH i TCR
Molekularna detekcija i praćenje minimalne rezidualne bolesti kod ALL (cena analize
po uzorku)
Molekularna detekcija i praćenje minimalne rezidualne bolesti kod ALL (cena za
praćenje minimalne rezidualne bolesti - jedna translokacija)
Detekcija mutacija u genu za FLT3
Detekcija mutacija u NPM1 genu
Detekcija mutacija u genu za PAH
Kvantitativno određivanje prisustva bcr/abl fuzionog transkripta kod obolelih od CML i
ALL
Molekularna detekcija mutacije V617F u JAK2 genu
Wizard Magnetic 96 DNA Plant System Kit 1.5.1.a
Wizard Magnetic 96 DNA Plant System Kit sa mlevenjem uzorka
Wizard Magnetic DNA Purification System For Food f.1.5.1.a
Wizard Magnetic DNA Purification System For Food (uz heksan/with heksan)
h.f.1.5.1.a
Koppel (modifikovano): 08 – MT – 203-1 1.5.1.b
18.000,00
16.800,00
JRC CTAB metoda 08-MT-203-2 1.5.1.c
Detekcija i identifikacija specifičnih genetičkih modifikacija u biljnom materijalu i
hrani biljnog porekla (detekcija po paru prajmera korišćenih u analizi)
Kvantifikacija specifičnih genetičkih modifikacija u biljnom materijalu, cena po
uzorku
PCR analiza sa proverom (prajmeri nisu uračunati u cenu)
Dizajniranje prajmera ( po prajmeru)
Izdavanje GMO nalaza na engleskom jeziku
Izolacija ukupnih proteina
SDS-PAGE
Molekularna dijagnostika mikroorganizama
Nabavka referentnog soja
“DNK fingerprinting” analiza mikroorganizama (sa postojećim prajmerima i
referentnim sojevima)
Determinacija nepoznatog mikroorganizma sekvenciranjem 16s rDNK regiona
Starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda
Detekcija mutacija u BCR-ABL fuzionom genu kod pacijenata obolelih od hronične
mijeloidne leukemije – rezistencija na terapiju
Genetički test za celijačnu bolest
Određivanje mutacionog statusa rearanžiranih gena za teške lance imunoglobulina
(IGHV) kod pacijenata obolelih od hronične limfocitne leukemije
Analiza varijante UGT1A1*28 značajne kao dijagnostički marker u Žilberovom
sindromu i farmakogenetički marker prilikom terapije irinotekanom
Edukacija
Detekcija polimorfizma u genu za ACTN3
Detekcija polimorfizma u genu za ACE
Detekcija polimorfizma u genu za AMPD1
Detekcija polimorfizma u genu za CK-MM
Detekcija polimorfizma u genu za MLCK
Detekcija polimorfizama u genima za ACTN3, ACE, AMPD1, CK-MM, MLCK
Detekcija polimorfizma u genu za PPARD
Detekcija polimorfizma u genu za PPARG
Detekcija polimorfizma u genu za VEGF
Detekcija polimorfizma u genu za GNB3
Detekcija polimorfizma u genu za PPARa
Detekcija polimorfizama u genima za PPARD, PPARGc., VEGF, GNB3, PPARa
6.000,00
3 .600,00
18.000,00
13.500,00
13.500,00
38.400,00
26.400,00
13.500,00
3.600,00
5.400,00
4.200,00
7.200,00
4.800,00
12.960,00
3.600,00
4.800,00
3.600,00
2.400,00
2.400,00
3.000,00
12.000,00
18.000,00
27.600,00
na upit
18.000,00
13.500,00
18.000,00
8.400,00
5.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
4.800,00
9.600,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
9.000,00
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Detekcija polimorfizma u genu za COLIA1
Detekcija polimorfizma u genu za COL5A1
Detekcija polimorfizma u genu za TNC
Detekcija polimorfizama u genima za COLIA1, COL5A1, TNC
Detekcija polimorfizma u genu za CYP2D6
Detekcija polimorfizma u genu za CYP2C9
Detekcija polimorfizma u genu za CYP2C19
Detekcija polimorfizma u genu za NAT2
Detekcija polimorfizma u genu za CYP1A2
Detekcija polimorfizma u genu za CYP3A4
Detekcija polimorfizama u genima za CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, CYP1A2,
CYP3A4
93. Detekcija polimorfizma u genu za FTO
94. Detekcija polimorfizma u genu za FABP2
95. Detekcija polimorfizma u genu za ADRB2
96. Detekcija polimorfizma u genu za ADRB3
97. Detekcija polimorfizama u genima za FTO, FABP2, PPARG, ADRB2, ADRB3
98. Detekcija polimorfizma u genu za ADORA2A
99. Detekcija polimorfizama i delecija u genima za GSTM1, GSTT1 i GSTP1
100. Detekcija polimorfizama u genima za CYP1A2, ADORA2A, ACE, GSTM1, GSTT1 i
GSTP1
101. Detekcija mutacija, konverzija i velike delecije u CYP21A2 genu
102. Detekcija mutacija u CYP21A2 genu – kod krvnog srodnika



Iskazane cene se odnose na analize po jednom uzorku.
Cene su podložne izmenama u zavisnosti od porasta troškova analiza.
U cenu je uračunat porez na dodatu vrednost (20%)
Cenovnik je ažuriran 17. novembra 2014. godine i objavljen je na internet strani IMGGI
www.imgge.bg.ac.rs
4.800,00
2.400,00
2.400,00
8.400,00
14.400,00
4.200,00
4.200,00
4.800,00
4.200,00
2.400,00
27.600,00
2.400,00
2.400,00
4.200,00
2.400,00
9.600,00
2.400,00
3.600,00
8.400,00
22.800,00
7.500,00
Download

Spisak usluga sa cenovnikom