KATALOG GENSKIH PROFILA 2012
Genski panel
1.
ALOPECIAgen
4P GENOMIKA
Specijalizovana oblast
(DERMATOLOGIJA)
Registarski broj
Nr. GE0001
Preventivni genski test protiv androgene alopecije
ALOPECIAgen ispituje gen za androgeni receptor kao i druge genske polimorfizme uključene u razvoj androgene
alopecije. ALOPECIAgen profil određuje tri različite rizične grupe za pojavu alopecije pre pojave bilo kakvih simptoma.
U zavisnosti od visine rizika i pola preporučuje se određeni specifični tretman. Pored toga, na osnovu genske analize
dobijaju se preporuke u vezi ishrane i životnog stila koje doprinose u prevenciji androgene alopecije.
2.
AUTISMgen
(NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA)
Nr. GE0023
Genski profil za određivanje rizika za pojavu autizma
AUTISMgen omogudava identifikovanje rizika za pojavu autizma. Ovaj test se preporučuje u slučaju simptoma kao što
su: nedostatak ravnoteže između aktivnosti i odmora ili nazadovanje memorije. Analizirani genski polimorfizmi se
odnose na neuronske migracije, formiranje i razvoj sinapsi i poremedaja u cirkadijalnom ritmu i momorisanju.
3.
BRAINgen
(NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA)
Nr. GE0002
Genski test u prevenciji Alzheimer-ove bolesti
BRAINgen test određuje genske polimorfizme koji su uključeni u razvoj Alzheimer-ove bolesti. Pored toga, analiziraju se
i geni koji idirektno mogu biti uzrok pojave ove bolesti kao što je metabolički poremedaj lipida i upalni procesi.
BRAINgen test određuje rizik za pojavu Alzheimer-ove bolesti i daje preporuke u cilju prevencije.
4.
CARDIOgen
(KARDIOLOGIJA)
Nr. GE0003
Preventivni genski test kod kardiovaskularnih bolesti
CARDIOgen testira genske polimorfizme uključene u oksidativni stres, hipertenziju, trombozu i metabolizme
homocisteina i masti. CARDIOgen bi trebalo uraditi u slučaju porodične istorije kardiovaskularnih bolesti, postojanje
sumnje na pojavu kardiovaskularnih poremedaja, poremečaj metabolizma homocisteina i masti kao i u slučaju
arterijske hipertenzije.
5.
COLOgen
(GASTROENTEROLOGIJA I ONKOLOGIJA)
Nr. GE0004
Preventivni genski test kod sporadičnog kolorektalnog karcinoma
Genski polimorfizam koji se analizira u COLOgen paleti je uključen u delijski rast, proliferaciju, diferencijaciju i
programiranu delijsku smrt – apoptozu. COLOgen se preporučuje kod osoba sa rizikom od pojave kolorektalnog
karcinoma ili intestinalnih polipa.
6.
DENTYgen
(STOMATOLOGIJA)
Nr. GE0005
Personalizovana prevencija paradentopatija
DENTYgen profil analizira tri interleukinska gena koja su uključena u upalne procese. DENTYgen profil je indikovan kod
refraktorne paradentoze kao i kod paradentoza odraslih i dece. Pored toga, preporučljivo je uraditi ovaj test pre
donošenja odluke o ugradnji zubnih implanta.
7.
DETOXgen
(DERMATOLOGIJA I GASTROENTEROLOGIJA)
Preventivni genski test kod detoksikacije u fazi I i II
U ovom testu se analiziraju ključni geni iz metabolizma ksenobiotika i lekova kao što su: detoksikacija insekticida,
herbicida, nikotina, alkohola i kancerogenih substrata. DETOXgen se posebno preporučuje kao osnovni profil u antiaging tretmanu. Preporuke koje dobijate nakon gesnkog testa u DETOXgen profilu poboljšade vaš kapacitet za
detoksikaciju sa ciljem sprečavanja velikog broja obolenja koja nastaju delovanjem sredinskih faktora.
Nr. GE0006
8.
DIABETOgen
(ENDOKRINOLOGIJA, NUTRICIONIZAM, STIMULANSI I GASTROENTEROLOGIJA)
Nr. GE0007
Preventivni genski test protiv pojave dijabetesa tipa II
U ovom testu se analiziraju genski polimorfizmi uključeni u različite mehanizme koji dovode do smanjene osetljivosti na
insulin i leptin. Pored toga DIABETOgen analizira i druge gene koji povedavaju rizik za nastanak dijabetesa tipa II kao
što su geni uključeni u razvoj prekomerne gojaznosti. DIABETOgen je indikovan u slučaju porodične istorije kod pojave
dijabetesa tipa II i/ili metaboličkog sindroma.
9.
EMOgen
(NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA)
Nr. GE0008
Preventivni genski test kod emocionalne nestabilnosti
EMOgen analizira genske polimorfizme vezane za metabolizam neurotransmitera (dopamina i serotonina),
metabolizam homocisteina, sintezu i transport serotonina. EMOgen test nam omogudava da se suprostavimo razvoju
depresije i različitih psiholoških poremedaja kao što je anksioznost.
10. FEMgen
(GINEKOLOGIJA I ONKOLOGIJA)
Nr. GE0009
Genetički test za preventivu sporadičnog tumora dojke
Test analizira genske polimorfizme uključene u metabolizam estrogena i detoksikaciju estrogenih metabolita. FEMgen
bi trebalo uraditi pre početka terapije hormonima (u menopauzi ili kao kontracepcija) ili kod osoba sa porodičnom
istorijom tumora dojki.
11. FITgen
(KARDIOLOGIJA I ANTI-AGING)
Preventivni genski profil važan kod fizičkih aktivnosti
FITgen analizira genske polimorfizme uključene u proizvodnju i utrošak energije, motivaciju za fizičke aktivnosti, mišidni
kapacitet, kapacitet pluda i srca, brzinu oporavka nakon povrede i snagu odnosno izdržljivost. FITgen nam pomaže da
izaberemo najbolje prilagođene fizičke aktivnosti koje su u saglasnosti sa kapacitetom našeg organizma.
Nr. GE0019
12. KIF6 Statin Tretman genski profil
(KARDIOLOGIJA I ANTI-AGING)
Nr. GE0019
Preventivni genski profil važan kod terapije statinima
Statini su najčešde korišdeni lekovi za tretman hiperholesterolemije, za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i kod
lečenja koronarnih bolesti srca. Nosioci različitih genskih varijanti KIF6 gena odgovaraju različito na terapiju statinima.
KIF6 Statin Tretman genski profil se preporučuje pre početka upotrebe statina zato što rezultati ovog testa određuju
individualnu toleranciju na statine i ukazuju na mogude štetne efekte kod upotrebe ovih lekova.
13. LIPIDgen
(KARDIOLOGIJA)
Nr. GE0010
Preventivni genski test kod ateroskleroze i povišenog holesterola
Test analizira genske polimorfizme uključene u razvoj ateroskleroze kao i genske polimorfizme koji dovode do
poremedaja metabolizma masti. LIPIDgen se preporučuje osobama sa porodičnom istorijom dijagnoze
hiperholesterolemije tipa III ili ateroskleroze, osobama kod kojih postoji visok nivo HDL, LDL ili ukuopnog holesterola.
14. MACULAgen
(OFTAMOLOGIJA)
Nr. GE0011
Preventivni genski test kod macularne degeneracije (AMD) zavisne od starosti
Macularna Degeneracija (eng. Age-related Macular Degeneration, skradeno AMD), poremedaj koji se analizira u
MACULAgen profilu je tzv. “suvi oblik”, koji uzrokuje vedinu AMD obolenja. MACULAgen omogudava određivanje
individualnog rizika pomodu analize dva genetička markera koji su uvezi sa pojavom AMD. Preporučuje se da se ovaj
test uradi što je mogude ranije posebno kod osoba sa AMD familijarnom istorijom.
15. NEUROgen
(NEUROLOGIJA I PSIHIJATRIJA)
Nr. GE0012
Preventivni genski test protiv neurodegenerativnih bolesti
NEUROgen test analizira gene uključene u oksidativni stres i procese detoksikacije, aktivnost proteina koji su u vezi sa
nervnim sistemom i koji imaju važnu ulogu u razvoju Alzheimer-ove bolesti, amiotrofnu lateralnu sklerozu i Parkinsonovu bolest. Rezultati testa nam omogudavaju da smanjimo nivo relativnog rizika za pojavu ovih obolenja primenom
različitih mera kao što su: odgovarajuda ishrana i način života.
16. NICOTINEgen
(ISHRANA I STIMULANSI)
Nr. GE0013
Preventivni genski test protiv nikotinske zavisnosti
U NICOTINEgen profilu se karakterišu genske varijante u acetilholinskim receptorima za nikotin koji određuju visinu
nikotinske zavisnoti. Rezultat NICOTINEgen testa definiše rizik od zavisnosti i olakšava izbor između terapije nikotinske
zamene (umetci ili žvakade gume koje sadrže nikotin) ili medicinska terapija (bupropion ili varenicline).
17. OSTEOgen
(ORTOPEDIJA)
Nr. GE0014
Genetički test za preventivu osteoporoze
Genski polimorfizam koji se analizira u OSTEOgen profilu ima važnu ulogu u sintezi kolagena, apsorpciji i upotrebi
kalcijuma u kostima, uaktivnosti osteoklasta i enzima laktaze. OSTEOgen se posebno preporučuje mladim osobama
koje žele da što duže održe zdrave kosti kao i uspore ili potpuno spreče razvoj osteoporoze.
18. OXIgen
(DERMATOLOGIJA)
Nr. GE0015
Personalizovana prevencija oksidativnog stresa
OXIgen test analizira gene koji su uključeni u regulaciju oksidativnog stresa. OXIgen je posebno podesan i preporučuje
se kod sportskih aktivnosti visokih performansi, u slučaju hroničnog umora, intelektualnog stresa, kod različitih terapija
kao što je hemoterapija, povišeno izlaganje zagađenjima itd.
19. PHARMAgen pasoš
(FARMAKOGENOMIKA)
Nr. GE0026
Prvi farmakogenomski profil
PHARMAgen Pasoš ima za cilj da analizira gene koji su uključeni u glavne puteve metabolizma lekova. Ovaj test je
sastavljen tako da daje opšte informacije o personalizovanom metabolizmu lekova. PHARMAgen pasoš pomaže
lekarima da izaberu vrstu i dozu leka koja je najpodesnija za svaku osobu. PHARMAgen pasoš može biti značajan
posebno u hitnim slučajevima kada omogudava kratak pregled najvažnijih farmakogenomskih podataka koji su
individualno specifični.
20. PHARMAgen osnovni profil
(FARMAKOGENOMIKA)
Nr. GE0025
Osnovni farmakogenomski profil
PHARMAgen osnovni profil daje lekarima podesan pregled veza između gena i puteva delovanja i metabolizma lekova.
Za sve informacije dostupne u nauci, moguda su tri pristupa: (I) lekar zahteva PHARMAgen test za određeni lek/lekove
koje bi trebalo da osoba uzima, (ii) lekar sastavlja listu lekova koje je osoba ved koristila i traži da se utvrde eventualne
interakcije ili problemi u terapiji koji bi mogli da nastanu na osnovu farmakogenomske analize (iii) lekar može da traži
ciljano analizu poznatog polimorfizma za gene koji kodiraju enzime iz faze I.
21. PROSTATEgen
(ONKOLOGIJA)
Nr. GE0017
Preventivni genski test protiv sporadičnog tumora prostate
Preporuke PROSTATEgen profila se zasnivaju na ispitivanju genskih varijanti uključenih u određivanje nivoa dihidrotestosterona kao i na ispitivanju drugih genskih polimorfizama koji imaju značajnu ulogu u ranim stupnjevima
kancerogeneze. PROSTATEgen se preporučuje u slučaju porodične istorije kancera prostate.
22. SKINgen
Genetički test u preventivi ranog starenja kože
(ANTI-AGING)
U SKINgen testu se analiziraju fiziološki procesi i biohemijski putevi kao što su: detoksikacija, upala, oksidativni stres i
integritet kože pomodu detekcije vaših genskih polimorfizama. SKINgen daje personalizovane preporuke za zaštitu vaše
kože i poboljšanje njenog zdravog i mladalačkog izgleda.
Nr. GE0018
23. THROMBOgen
(GINEKOLOGIJA)
Nr. GE0020
Genetički test za preventivu dubokih venskih thromboza
Test analizira genske polimorfizme uključene u regulaciju hemostaze, stvaranje trombova i metabolizam folne kiseline.
Infirmacije koje daje ovaj genski profil određuju na koji način možemo, što ranije u životu, da smanjimo rizik od pojave
tromboza. THROMBOgen je indikovan u slučaju porodične istorije u pojavi tromoboza, pre upotrebe oralnih
kontraceptiva, u slučaju ponovljenih spontanih pobačaja i kod pojave ateroskleroze u mladosti.
24. WEIGHTgen
(ANTI-AGING)
Nr. GE0021
Preventivni genski profil za kotrolu gojaznosti
U WEIGHTgen profilu se analiziraju geni metaboličkih puteva i fizioloških parametara koji se odnose na adipogenezu,
antropometriju, kontrolu apetita, potrošnju energije, metabolizam masti i upalne procese. Personalizovane preporuke
WEIGHTgen pomažu da se optimizuju vaši uslovi za kontrolu telesne mase.
25. Well-Being
(ANTI-AGING)
Preventivni genski profil za kompletan Anti-Aging program
Well-being profil uključuje određivanje kapaciteta za detoksikaciju, kardiovaskularne bolesti, zdravlje kože, kostiju i
zuba, kontrolu telesne mase, fizičku i mentalnu pogodnost. Dobijeni rezultati daju personalizovane i detaljne
preporuke u vezi načina života, ishrane, dijete, korišdenja saplemenata sa mikroelementima itd. Well-being test bi
trebalo da uradite ako ulažete u svoje zdravlje i ako želite da utvrdite uslove i mere neohodne za odloženo i usporeno
starenje.
Nr. GE0022
Download

OVDE kompletan katalog - ELPIDA Preventivna genomika