PLEMENITI GASOVI
2. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
ELEMENTI (0) GRUPE PSE - PLEMENITI GASOVI
 Elementi O (nulte) grupe nazivaju se još i plemenitim gasovima, dok su se ranije
nazivali inertnim gasovima jer se verovalo da su nulto-valentni, da ne grade
jedinjenja. Ova grupa se još naziva i 18. grupa PSE.
 U ovu grupu spadaju:
2
He
1s2
neon
10
Ne
1s2 2s2 2p6
argon
18
Ar
1s 2s 2p 3s 3p
kripton
36
Kr
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
ksenon
54
Xe
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6
radon
86
Rn
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p
helijum
2
2
2
2
6
6
2
2
6
6
2
10
6
2
10
6
2
14
10
6
 Zajednička oznaka za elektronsku konfiguraciju atoma ove grupe je ns2 np6 (sa
izuzetkom helijuma čija je konfiguracija ns2).
 Na osnovu elektronske konfiguracije zaključujemo da su inaktivni pa se zato nazivaju
inertni ili plemeniti gasovi.
 Nalaženje u prirodi:
- U prirodi se nalaze u elementarnom stanju; prvih pet elemenata ulazi u sastav
atmosfere u manjim ili većim procentima (najviše argona u vazduhu).
- Radon je radioaktivni element.
 Opšte karakteristike:
- Za ove elemente nije karakteristično lako primanje ni lako otpuštanje elektrona
zbog stabilnog okteta, što znači da imaju mali afinitet prema elektronu i vrlo
veliku energiju jonizacije.
- Zbog stabilne konfiguracije javljaju se isključivo u jednoatomnom obliku.
 Fizičke osobine:
- Gasovi bez boje, mirisa i ukusa.
- Privlačne sile između atoma inertnih gasova (Vandervalsove sile) su veoma slabe
i zato su isključivo u gasovitom agregatnom stanju.
 Dobijanje:
- Dobijaju se u industriji frakcionom destilacijom tečnog vazduha.
1
PLEMENITI GASOVI
2. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
 Jedinjenja plemenitih gasova:
- Pod određenim uslovima kod ksenona dobijeno je jedinjenje ksenonheksafluoroplatinat (V):
o
t
Xe + PtF6
XePtF6
-
Kasnije su dobijena jedinjenja: ksenon-difluorid (XeF2), ksenon-tetrafluorid
(XeF4) i ksenon-heksafluorid (XeF6).
 Primena:
- Helijum se upotrebljava za punjenje vazdušnih balona i kao „Helijumov vazduh“.
- Neon se koristi za punjenje reklamnih svetlećih cevi (neonske lampe).
- Argon se koristi za punjenje sijalica, za zavarivanje u tehnici, za punjenje cevi.
- Kripton i ksenon se koriste za punjenje sijalica, kao i u laserskoj tehnici.
2
PLEMENITI GASOVI
2. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer
PLEMENITI GASOVI – pitanja i zadaci
1.
2.
3.
4.
5.
Opšte karakteristike elemenata 18. grupe PSE.
Nalaženje u prirodi plemenitih gasova.
Fizičke osobine plemenitih gasova i njihovo dobijanje.
Jedinjenja plemenitih gasova.
Primena plemenitih gasova.
REFERATI ZA OBLAST PLEMENITI GASOVI
1. Vazdušni baloni od helijuma.
2. Kesonska bolest.
3
Download

plemeniti gasovi - Zrenjaninska gimnazija