MALZEME BİLGİSİ
DERS 3
DR. FATİH AY
www.fatihay.net
[email protected]
GEÇEN HAFTA
 MALZEME BİLİMİ NEDİR?
 NEDEN ÖĞRENMELİ (veya fikir sahibi olmalıyız?)
 MALZEMELERİN TOPLUMSAL ETKİLERİ




Taş Devri
Bronz (Tunç) Çağı
Demir Çağı
Şimdi?
 Silikon Devri?
 Polimer Çağı?
ÖDEV??
Geçen Hafta
Karbonun bazı allotropları: a) elmas; b) grafit; c) altıgen elmas; d-f)
fullerenler (C60, C540, C70); g) amorf karbon; h) karbon nanotüp.
BÖLÜM II
ATOM YAPISI VE ATOMLARARASI BAĞLAR
 TEMEL KAVRAMLAR
 ATOMLARDAELEKTRONLAR
 PERİYODİK TABLO
ATOMUN YAPISI
Atom –
elektronlar
9,1x10-31 kg
protonlar
1,67x10-27 kg
nötronlar
1,67x10-27 kg
Bir elektron yükü
1,602x10-19 C
Atom numarası = proton sayısı
= nötr atomdaki elektron sayısı
Atomik kütle birimi (akb) A=12.00000 = 12C atomunun kütlesinin 1/12’si
İzotop: proton sayıları eşit atomlar
Atom kütlesi: Bir elementin doğal olarak meydana gelmiş değişik izotoplarının ağırlıklı ortalamasıdır.
C: 12.011
H: 1.008
ATOMUN YAPISI
Değerlik elektron
Kütle numarası
A
Nötron sayısı
n
Z
Atom numarası
Proton sayısı
e
e.s
Elektron sayısı
ATOMUN YAPISI
Değerlik elektron
Kütle numarası
A
=
e
Nötron sayısı
Z
Atom numarası
Proton sayısı
+
n
+
=
e.s
Elektron sayısı
Değerlik elektronlar şu özellikleri etkiler
1- Kimyasal
Kovalent
İyonik bağ
2- Elektriksel
İletken
Yalıtkan
Yarıiletken
3- Termal
Isıl iletken
Isıl yalıtkan
4- Manyetik
Diyamanyetik
Paramanyetik
Ferromanyetik
Ferrimanyetik
Thomson Atom Modeli
Rutherford Atom Modeli
Bohr Atom Modeli
Modern Atom Teorisi
http://www.youtube.com/watch?v=Xmq_FJd1oUQ
ELEKTRONİK YAPI
- Elektronlar olasılıkla tanımlanan orbitallerde bulunurlar
- Her orbital kuantum sayıları ile ayrılmış enerji seviyelerinden oluşur
Kuantum numaraları
Gösterim
n: Baş kuantum sayısı
K, L, M, N, O (1, 2, 3 vb.)
l: Orbital kuantum sayısı
s, p, d, f (0, 1, 2, 3, ….. , n-1)
ml: Manyetik kuantum sayısı
1, 3, 5, 7 (-l,…..0,….l)
ms: Spin kuantum sayısı
-1/2, +1/2
Bir Hidrojen atomu için quantize olmuş enerji seviyeleri
Elektron yörüngelerinde ve alt yörüngelerinde bulunan elektron seviyelerinin sayıları
Farklı yörüngelerde bulunan elektronların göreceli enerji seviyleri
Elementlere Genel Bakış: Çoğu element kararlı değil
Element
Atom No Elektronik dizilim
Kararlı
Kararlı
Kararlı
Kararlı
6C:
1s2
2s2 2p2
Serbest elektronlar
26Fe:
1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
Elektronik Konfigürasyon:
s
s
p s
p s
d p s
d p s
f d p s
f d p s
Elektronik Konfigürasyon:
1s
2s
2p 3s
3p
4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
4f 5d 6p 7s
5f 6d 7p 8s
Fe+3 ve S-2 iyonlarının elektronik konfigürasyonlarını yazınız
PERİYODİK TABLO
http://www.ptable.com/?lang=tr
Atom Çapı
Atom Çapı
Elektronegatiflik
Elektronegatiflik
http://www.ptable.com/?lang=tr
http://www.youtube.com/watch?v=J5CmNixyduM
http://www.youtube.com/watch?v=wF67P37l5cs
KAYNAKLAR
1. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William D. Callister, David G. Rethwisch (Nobel Yayınevi, Sekizinci
Basımdan Çeviri)
2. www.universetoday.com
3. www.lafsozluk.com
4. www.cityjournal.in
5. www.karmabilgi.net
6. www.ptable.com/?lang=tr
7. www.turkcebilgi.org
8. www.biltek.tubitak.gov.tr
9. www.chemistry.about.com
10. www.youtube.com/watch?v=J5CmNixyduM
11. www.youtube.com/watch?v=wF67P37l5cs
12. www.youtube.com/watch?v=Xmq_FJd1oUQ
3. DERSİN SONU
Download

Malzeme Bilgisi-Ders 3