Uzaktan Eğitimde
Ölçme
Değerlendirme
GONCA ARICILAR
BURCU SÜMENGEN
FURKAN İKİZ
AMAÇLAR





Öğrenci bu konuyu bitirdikten sonra;
Ölçmeyi tanımlayabilecek
Ölçme ile ilgili kavramları açıklayabilecek
Geleneksel ve alternatif ölçme türlerini açıklayabilecek
Uzaktan eğitimde amacına uygun ölçme değerlendirme yöntemini kullanabilecektir.
İÇERİK
Amaç ve İçindekiler Tablosu ............................................................................1
Örnek Olay ve Anahtar Kelimeler ....................................................................2
Ölçme .............................................................................................................3
Kullanılan Modüller .........................................................................................4
Ölçme Değerlendirme Yöntemleri ...................................................................5
Yazılı Sınavlar ..................................................................................................6
Kısa Yanıtlı Sınavlar .........................................................................................7
Çoktan Seçmeli Testler ....................................................................................8
Doğru Yanlış Soruları .......................................................................................9
Performans Ödevleri ..................................................................................... 10
Portfolyo, Rubrik ........................................................................................... 11
Kontrol Listeleri, Öz Değerlendirme............................................................... 12
Akran Değerlendirme, Grup Değerlendirme .................................................. 13
Kavram Haritası............................................................................................. 14
Özet .............................................................................................................. 15
Değerlendirme Soruları ................................................................................. 16
Değerlendirme Soruları ................................................................................. 17
Değerlendirme Soruları ................................................................................. 18
Değerlendirme Soruları ................................................................................. 19
Kaynakça ....................................................................................................... 20
1
ÖRNEK OLAY
Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda 8. Sınıfta okuyan Mehmet ŞİMŞEK isimli öğrenci yazılı sınavlarda
başarısız olmaktadır. Ayrıca yazılı sınavlar dışında çoktan seçmeli testler ve kısa yanıtlı sınavlarda da
başarısız olmuştur. Fakat Mert öğretmen öğrencinin derste aktif olduğunu ve çalıştığını bilmektedir.
Bu yüzden öğrenci üzerinde geleneksel ölçme değerlendirme yöntemleri dışında alternatif ölçme
değerlendirme yöntemini denemiştir ve performans ödevi vermiştir. Yazılı sınavdan 40 alan Mehmet,
performans ödevini çok başarılı bir şekilde yapmış ve 100 almıştır. Böylelikle Mert öğretmen bu
öğrencinin kendini sınıf ortamında uygulanan sınavlarda yeteri kadar ifade edemediğini fakat sınıf
ortamı dışında herhangi bir baskı olmadan araştırarak daha iyi öğrenip kendini ifade ettiği sonucuna
varmıştır.
Anahtar Kelimeler




















-Ölçme
-Değerlendirme
-Ölçüt
-Geleneksel Ölçme
-Alternatif Ölçme
-Ölçek
-Yazılı sınavlar
-Kısa yanıtlı sınavlar
-Eşleştirme Maddeleri
-Çoktan seçmeli Testler
-Doğru yanlış Soruları
-Performans Ödevleri
-Proje
-Portfolyo
-Rubrik
-Kontrol Listeleri
-Öz değerlendirme
-Akran Değerlendirme
-Grup değerlendirme
-Kavram haritası
2
ÖLÇME
Ölçme, nesnelerin, olayların veya insanların niteliklerine, belirli bir kuralın yönetiminde
sayıların atanmasıdır. (dersteknik, 2013)
Ölçüt: Ölçüt ölçme sonuçlarını anlamlandırır. Yani bu duruma örnek verecek olursak ;
“Furkan sınavdan 40 aldı.” Bur cümlede eğer ölçüt olmazsa Furkan’ın sınavdan 40 alması bir
anlam ifade etmeyecektir. Fakat cümle şu şekilde olsaydı ; “Sınavdan 50 altında alanlar
kalacaktır.” Bir ölçüt belirtmiş olurduk. Dersten geçmenin ölçütünün sınavdan 50 almak
olduğunu söylemiş oluruz.
Değerlendirme: Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılma işine değerlendirme denir.
Bu duruma örnek olacak olursak; Yukarıdaki örnekte sınavdan 50 altında alanların kalacağı
söylenmiştir. Furkan sınavdan 40 almıştır öyleyse Furkan dersten kalmıştır. Değerlendirme
sonucumuz Furkan bu dersten kaldı olacaktır.
SIRA SİZDE: Ölçme deyince aklınıza ne gelmektedir, günlük hayatınızda ölçme kavramını
ne gibi konularda kullanıyorsunuz?
Neden Ölçme Değerlendirme?

-Bireylerin eğitim öncesi ve sonrası durumlarını görmek için gelişimi izlemek

-Bireylerin eğitim ile kazandıkları bilgi yetkinlik ve gelişimlerini sağlamak

-Bireylere bilgi ve yetkileri konusunda sertifikalandırmak
Uzaktan Eğitimde Değerlendirme İlkeleri
 Öz değerlendirmelerin yer aldığı öğrenci merkezli değerlendirmeler planlamak
 Akran desteği sağlamak
 Ders hedeflerine uygun olan değerlendirme tekniğine yer vermek
 Değerlendirmeye katkı sağlamak adına ödevler, projeler ve grup çalışmaları için not çizelgeleri
oluşturmak
3
 Değerlendirme şeklinin nasıl olacağını öğrenciler ile konuşup onların fikirlerini almak
Örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim de de sınavlar vardır. Uzaktan eğitimde sınav sürecinin
hazırlanması için şu kişiler gereklidir;
 Editör
 Veri tabanı uzmanı
 Öğretim teknoloğu
 Değerlendirme uzmanı
 Ölçme değerlendirme uzmanı
Kullanılan Modüller
 Soru Bankası Modülü
Soruların oluşturulup kaydedildiği ve sorular ile ilgili tüm özelliklerin bulunduğu modüldür.
 Sınav Hazırlama Modülü
Sınav hazırlama, oluşturup yayınlama işleminin gerçekleştirildiği ve sınav ile ilgili özelliklerin
bulunduğu modüldür.
 Kullanıcı İşlemleri Modülü
Sisteme girerken kayıt yapılan yerdir. Öğrenci kayıtları burada tutulur ve kullanıcı tiplerinin
belirlendiği modüldür.
 Erişim İşlemleri Modülü
Hangi öğrenci hangi modüle erişecek bu modülde belirlenir.
 Soru ve Madde Analizi Modülü
Soru ve madde analizlerinin yapıldığı ve soruların iyi çalışıp çalışmadığı bilgilerin raporlandığı
ve soru bankasına kaydedildiği modüldür.
 Cevap Analizleri Modülü
Sınavda erişim süresi bittikten sonra sistemin otomatik olarak değerlendirme gerçekleştirdiği
modüldür.
4
SIRA SİZDE: Bir konuda karşınızdaki kişinin bilgisini ölçmek için ne gibi yollar kullanılabilir,
fikirlerinizi paylaşınız.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Ölçme değerlendirme Yöntemleri ikiye ayrılır;
 Geleneksel Ölçme
Değerlendirme yöntemleri
o Yazılı sınavlar
o Kısa yanıtlı sınavlar
o Eşleştirme Maddeleri
o Çoktan seçmeli Testler
o Doğru yanlış Soruları
 Alternatif Ölçme Değerlendirme
Yöntemleri
o Performans Ödevleri
o Proje
o Portfolyo
o Rubrik
o Kontrol Listeleri
o Öz değerlendirme
o Akran Değerlendirme
o Grup değerlendirme
o Kavram haritası
Şekil1-(KOÇ & ALKAYA, 2013)
5
Geleneksel Ölçme Değerlendirme yöntemleri
Yazılı sınavlar: Bu ölçme yönteminde öğretmen öğrenciye soruları yazılı olarak verip
cevaplarını istemektedir. Eğitimde en çok kullanılan ölçme yöntemidir. Fakat etkili bir ölçme
yapabilmek için çağın gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Çoktan seçmeli testlere göre
avantajlıdır çünkü öğrencinin problemi çözüm sürecini görmemizi de sağlar.
Tasarım: Web ortamında cevabın alınması için textarealar kullanılmaktadır. Öğrencilerden
gelen cevaplar bir veri tabanında tutulur. Değerlendirme işlemini ders sorumlusu
gerçekleştirir.
Örnek:
(gorselprogramlama, 2013)
SIRA SİZDE: Yazılı sınav yöntemini en çok hangi derslerde kullanıyorsunuz?
6
Kısa yanıtlı sınavlar: Kısa cevaplı sınavlar, cevabı bir kelime, bir sayı veya bir cümle olan
kısa yanıtlı cevapları olan sorulardan oluşan sınavlardır. Bu tür sınavlarda öğrencilere sorular
sorulur ve verilen boşluklara öğrencilerin cevapları yazmaları istenir. Genelde bu cevap bir
sayı, kelime, tarih ya da cümle olmaktadır.
Tasarım: Web ortamında cevabın alınması için textarealar kullanılmaktadır. Öğrencilerden
gelen cevaplar bir veri tabanında tutulur. Değerlendirme işlemini ders sorumlusu
gerçekleştirir.
Örnek:
(Ergüven, 2013)
Eşleştirme Maddeleri: Bu yönteminde öğrenciye kavramlar ve açıklamaları, ya da
kavramlar ve ilişkili başlıklar sağ ve ola ayrılarak verilir. Öğrenciden bu kavramlardan ilgili
olanları eşleştirmesi istenir. Kavramların tamamı görünürdür. Bu yöntemin puanlaması
kolaydır. Fakat soruların güçlük seviyesini belirlemek zordur. Her konuya uyarlanamaz.
Örnek:
7
(MediaLine, 2012)
SIRA SİZDE: Eşleştirme sorularının sizin için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz,
nedenlerini açıklayınız.
Çoktan Seçmeli Testler: Eğitimde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.İstatistiksel
işlemler yapmak kolaydır. Madde güçlüklerini ayarlamak kolaydır. Kalabalık grupların bilgi
düzeylerini ölçmede büyük kolaylık sağlar. Her sorunun altında içinde bir doğru cevabın
bulunduğu yanlış cevaplar sıralanır. Öğrenci her maddede bir doğru cevabı işaretleyerek
ölçmeyi bitirir. Hazırlanması zordur. Öğrencinin şans ihtimali yüksektir.Kopya çekilmesi
kolaydır. Objektif bir ölçme yöntemedir.
Tasarım: Web ortamında cevabın alınması için radiobuttonlar kullanılmaktadır.
Öğrencilerden gelen cevaplar bir veri tabanında tutulur. Değerlendirme işlemini ders
sorumlusu gerçekleştirir.
Örnek:
8
(Sorubankalari, 2013)
Doğru yanlış Soruları: Soru bir cümle şeklinde öğrenciye verilir. Öğrenci cümleyi
okuyarak doğru ya da yanlış olarak işaretler. Bu yöntem ile az zamanda çok soru
hazırlanabilir. Değerlendirmesi basittir fakat şans oranı çok fazladır.(50%) Bu yöntemde
yanıtlaması basittir fakat öğrenciyi ezbere yönlendirir. Kopya çekmesi basittir.
Tasarım: Web ortamında cevabın alınması için checkboxlar ve ya radiobuttonlar
kullanılmaktadır. Öğrencilerden gelen cevaplar bir veri tabanında tutulur. Değerlendirme
işlemini ders sorumlusu gerçekleştirir.
Örnek:
(Karmabilgi, 2013)
9
Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Performans Ödevleri: Performans; Öğrencinin sahip olduğu tüm bilişsel, duyuşsal ve
psikomotor becerileri olarak tanımlanabilir. Öğrencinin gösterdiği performansa göre onun
kapasitesi hakkında bir karara varılır.
Performans değerlendirme; öğrencilerin bir konudaki bilgilerini, becerilerini, anlama
düzeylerini ve düşünme alışkanlıklarını yansıtmalarına imkân verecek durumların yaratıldığı
değerlendirme amaçlı olan çalışmalardır.
-Performans ödevlerinde tek bir cevap barınmaz.
-Ölçülmek istenen sürecin ve ürünün tanımı yapılır.
-Öğrenci süreçte izlenir.
-Öğrencinin kazanımları belirlenir.
-Ölçme ve değerlendirme yapılır.
-Süreç içine yayılmaktadır, zaman kısıtlaması çok fazla yoktur.
-Öğrencilerin becerilerini gerçek yaşamda değerlendirmeyi hedefler.
Proje: Öğrencilerin işbirliği ile ya da bireysel olarak istenilen alanda inceleme, araştırma ve
yorumlama yapmasıdır.
-Ürün kadar süreçte önemlidir.
-Dönütler çok önemlidir. Zaman alıcıdır. Öğrenci başkalarından yardım alabilir.
-Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirir.
-Bilimsel süreç becerilerini geliştirir.
-Teknoloji kullanım becerisini geliştirir.
-Öğrencinin kendine güven duygusunu oluşturur.
-Öğrenciye sorumluluk verir.
10
Portfolyo: Öğrencinin öğretim süreci boyunca gösterdiği gelişimin gözlenebildiği ölçme
değerlendirme biçimidir.
Portfolyonun kullanım amacı; öğrenciye kendini değerlendirme becerisi kazandırmak ve öz
disiplinini geliştirmektir. Bunun yanı sıra öğrencinin arkadaşlarının da gelişimini izleyip
birbirlerine yardımda bulunmalarını sağlamaktır.
 Öğrencinin yıl içerisinde ortaya koyduğu ürün ve performans örnekleri seçilerek bir
dosyada toplanır.
 Öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme, sosyal beceriler, benlik gelişimi ve
yaratıcılık gibi özellikleri gelişmektedir.
 Öğrenciye üst düzey düşünme becerisi kazandırır.
 Disiplin ve sorumluluk kazandırır.
 Makro düzey yapılan değerlendirmedir.
 Hem süreç hem ürün değerlendirmesine olanak verir.

Öğrenci kendi gelişimini izleyebilir.
SIRA SİZDE:
Rubrik: Bir performans ödevinin etkinliğini ölçen ve bu etkinliklerin tümünün ve ya bazı
kısımlarının nasıl puanlandırılacağını genel hatlarıyla düzenleyen yönergedir.
 Öğrenci performansını tanımlayan ölçütleri sergiler.
 Ölçme işleminin daha tutarlı olmasını sağlar.
 Ölçe işleminde objektiflik sağlar.
 Öğrenci kendinden ne istendiğini açık olarak önceden görür.
Analitik ve holostik olmak üzere 2 ye ayrılır.
Analitik rubrik; bir işin her aşamasının puanlandırılmasıdır.
Holostik rubrik; Çalışma sonucu ortaya çıkan ürünün değerlendirilmesidir.
11
Kontrol Listeleri: Bir konu veya becerinin gerektirdiği performansı oluşturan etkinliklerin
öğrenci tarafından ne kadarının gösterildiğinin belirlenmesi işidir.
Kontrol listeleri öğrencilerde gözlenecek davranışın ortaya konulmasını,”x”,”y” veya
“evet”,”hayır” gibi işaretler veya kelimeler ile gösterilmesini sağlamaktadır.
Kontrol listeleri daha çok süreci ölçüp belli kurallara uyulup uyulmadığını, belirli işlemlerin
yollarının izlenip izlenmediğini ve bir davranışın gösterilip gösterilmediğini belirlemede
kullanılmaktadır.
 Bir işin yapılması esnasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını göstermektedir.
 Performansların en dikkat çekici ve gözlenir yanlarını gösterir.
 Davranışların varlığını ya da yokluğunu gösterme olanağı da vermektedir.
Öz Değerlendirme: Öğrencilerin kendi katılımlarını değerlendirme işidir.
Öğrencilerin oluşturdukları ürünleri nasıl düşündüklerini ve nasıl yaptıklarını
değerlendirmeleri gerekir.
Bu süreçte öğrencinin şu soruları cevaplaması istenir;




Bu çalışmada neyi nasıl öğrendin?
Yeni çalışmalar planlıyor musun?
Bu çalışmada en zorlandığın konular neler?
Bu çalışmayı tekrarlasan neleri farklı yapardın?
-Öz değerlendirme öğrencinin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini bulmalarına yardımcıdır.
-Öğrenciye değerlendirme aşamasının bir parçası olduğu duygusunu uyandırır.
-Motivasyonu yükseltir.
-Öğrenci kendine dışarıdan bakabilmeyi öğrenir.
-Öğrencinin sürece etkin katılımını sağlar.
-Öğrenci kendine karşı nesnel düşünebilir hale gelir.
12
Akran Değerlendirme: Grupta yer alan öğrencilerin belirli şartlar çerçevesinde kendilerini
değerlendirebilmesidir.







Öğrencinin kendine olan güveninin artmasına olanak tanır.
Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri gelişir.
Öğrencinin arkadaşlarını değerlendirmesine imkân sağlar.
Öğrencinin etkili öğrenmelerine yön verir.
Demokrasi eğitiminde kullanılır.
Öğrencilerin değerlendirme becerilerini geliştirir.
Öğrencinin duyuşsal özelliklerini geliştirir.
SIRA SİZDE: Akran değerlendirme yöntemi sizin için ne ifade etmektedir?
Grup Değerlendirme: Öğrencilerin oluşturdukları grupların işbirliği içinde bulunarak
ortak öğrenme amaçlarına ulaşmak için performansları ve ya ortaya koydukları ürünü
değerlendirmedir.
Öğrenciler şu sorulara yanıt aramalıdırlar;
 Konumuz hakkındaki düşüncemiz nedir?
 Grubumuzda gün içinde neler yaşandı ve kendimizi nasıl hissediyoruz?
 Grupta iyi olan şeyler neydi ve daha iyi olarak neler yapılabilir?
13
 Öğrendiklerimiz hakkındaki görüşlerimiz nelerdir?
Kavram Haritası: Öğrenilecek kavramların arasında ilişkilerin güçlendirildiği şemalardır.
Yeni öğrenilecek bilginin daha basit hale gelmesini sağlar.










Bir konuyu yeni öğretirken
Öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla
Öğrenme sürecini kontrol etmek amacıyla
Kavram karmaşalarını aza indirmek için
Değerlendirme yapmak için kullanılır.
Öğrenilmesi ve aynı zamanda kullanılması basittir.
Kapsam temelli olmaktadır.
Pek çok konu için uygundur.
Öğrenciler arası bireysel farklılıkları ifade etmektedir.
Öğrenmeyi arttırır.
14
SIRA SİZDE: Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangisini kendinize daha
uygun buluyorsunuz, neden?
ÖZET
Ölçme; Eğitimde ölçme, bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve
sembollere dönüştürülmesidir.
Ölçüt: Ölçüt ölçme sonuçlarını anlamlandırır.
Değerlendirme; Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılma işine değerlendirme denir.
Neden Ölçme Değerlendirme;

Bireyin öğrenme sürecindeki gelişimini izlemek

Neyi ne kadar öğrendiğini belirlemek

Yapılan eğitimin verimliliğini tespit etmek

Eğitim sürecinde yapılan hataları tespit edip, ideal eğitim sürecini belirlemek için ölçme
değerlendirme yaparız.
Ölçme Değerlendirme Yöntemleri:
 Geleneksel Ölçme Değerlendirme yöntemleri
•
Yazılı sınavlar
•
Kısa yanıtlı sınavlar
•
Eşleştirme Maddeleri
•
Çoktan seçmeli Testler
•
Doğru yanlış Soruları
 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
•
Performans Ödevleri
•
Proje
•
Portfolyo
•
Rubrik
•
Kontrol Listeleri
•
Öz değerlendirme
15
•
Akran Değerlendirme
•
Grup değerlendirme
•
Kavram haritası
Değerlendirme Soruları
1)Bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve sembollere
dönüştürülmesine ne denir?
A-Değerlendirme
B-Ölçek
C-Ölçüt
D-Ölçme
2)Aşağıdakilerden hangisi geleneksel ölçme türlerinden değildir?
A-Yazılı sınav
B-Kısa yanıtlı sınav
C- Eşleştirme maddeleri
D-Performans ödevleri
3)Zaman aralığının çok kısa olduğu durumlarda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması daha
doğrudur?
A-Portfolyo
B-Performans ödevleri
16
C-Çoktan seçmeli testler
D-Rubrik
4)” Türkiye'nin başkenti …………. ‘dır.”
Yukarıda verilen örnek hangi ölçme değerlendirme türüne girmektedir?
A-Eşleştirme maddeler
B- Kısa yanıtlı sınavlar
C-Çoktan seçmeli testler
D-Doğru-yanlış soruları
5)Aşağıdakilerden hangisi alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinden birisi değildir?
A-Çoktan seçmeli testler
B-Kontrol listeleri
C-Portfolyo
D-Akran değerlendirme
6) Öğrencilerin bilgi becerilerini sergileyen, bir ürün oluşturmalarını isteyen ölçme ve değerlendirme
yöntemi nedir?
A-Performans ödevleri
B-Yazılı sınavlar
C-Çoktan seçmeli testler
D-Portfolyo
7) Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirir.
Bilimsel süreç becerilerini geliştirir.
Teknoloji kullanım becerisini geliştirir.
Yukarıdaki özellikler hangi ölçme değerlendirme türüne aittir?
A-Kavram haritası
B-Öz değerlendirme
17
C-Proje
D-Rubrik
8)Öğrencinin süreç boyunca geliştirdiği ürünleri dosyalaması hangi yönteme aittir?
A-Rubrik
B-Portfolyo
C-Kontrol listeleri
D-Akran değerlendirme
9) Bu sınav türü ezbere yönlendiren ve davranış ölçülemeyip, öğrencinin yorum yapamadığı sınav
türü hangisidir?
A-Kavram haritası
B-Öz değerlendirme
C-Proje
D-Kısa yanıtlı sınavlar
10)Aşağıdakilerden hangisi ölçütün özelliklerindendir?
ABCD-
Ölçme sonuçlarını anlamlandırır.
Davranışın kazandırılmasıdır.
Bireydeki davranış değişikliğidir.
Değerlendirme süreci zordur.
Cevap Anahtarı
1-D
2-D
3-C
4-B
5-A
6-A
7-C
18
8-B
9-D
10-A
19
Kaynakça
dersteknik. (2013, Aralık 5). dersteknik. dersteknik: http://www.dersteknik.com/2011/07/olcmedegerlendirme-genel-bilgiler-ve.html adresinden alındı
Ergüven. (2013, Aralık 09). Ergüven. Ergüven Web Sitesi: http://www.erguven.net/sunu/online/7Sinif-Yasamimizdaki-Elektrik-Unitesi/index/89 adresinden alındı
gorselprogramlama. (2013, Aralık 09). Görselprogramlama. Görsel Programlama Websitesi:
http://www.gorselprogramlama.com/2010-2011-ogretim-yili-temel-elektronik-ve-olcmedersi-2-donem-2-yazili-sinav-sorulari-ve-cevaplari/ adresinden alındı
Karmabilgi. (2013, Aralık 09). karmabilgi. KarmaBilgi.net Web sitesi: http://www.karmabilgi.net/fenbilimleri-6-sinif-2-donem-1-yazili-20132013/ adresinden alındı
KOÇ, A., & ALKAYA, Ö. F. (2013, Aralık 5). Özel Öğretim yöntemleri. © 2013 SlideShare Inc.:
http://www.slideshare.net/betulword/biliim-teknolojileri-eitiminde-lme-ve-deerlendirme23257884 adresinden alındı
MediaLine. (2013, Aralık 09). MEDIALINE. Medya Eğitim Yayıncılık ve Bilişim Teknolojileri:
http://www.medialine.com.tr/ingilizce-kelime-ezberleme/ adresinden alındı
Sorubankalari. (2013, Aralık 09). Sorubankalari. Sorubankalari.com Web Sitesi:
http://www.sorubankalari.com/soru/6-sinif-matematik-yaprak-testler-470/6-sinifmatematik-dersi-ondalik-kesirler-test-sorulari-indir-6-sinif-matematik-ondalik-kesirler-testsorulari-tikla-hemen-indir-7219/ adresinden alındı
20
Download

Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme