SLUŽBENE
NOVINE
ZENIČKO DOBOJSKOG
KANTONA
Godina XII
ISSN 1512-7559
HRONOLOŠKI REGISTAR
PROPISA OBJAVLJENIH U “SLUŽBENIM NOVINAMA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” U 2007.GODINI
(1 - 21)
Red.
broj
Naziv
SKUPŠTINA KANTONA
1. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
2. Budžet Zeničko-dobojskog kan-
tona za 2007. godinu
Br.Sl.
novina
Str.
6
7
63
69
7
189
4. Deklaracija
6
64
5. Autentično tumačenje odredbe
javnom redu i miru
civilnih žrtava rata i zaštiti porodice
sa djecom
kona o ispitu za sudiju za prekršaje
12. Zakon o izmjeni Zakona o po-
rezu na promet nekretnina
bojskog kantona
8
197
14. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovnoj školi
15. Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o srednjoj školi
9
221
7. Zakon o izmjenama Zakona o
8. Zakon o izmjenama Zakona o
Br.Sl.
novina
Str.
11
274
13
311
15
367
17
403
17
403
20
686
20
688
20
689
20
690
10. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti
13. Zakon o vodama Zeničko - do-
6. Zakon o izmjenama i dopunama
Kantonalnom tužilaštvu Zeničkodobojskog kantona
bezbjednosti održavanja sportskih
takmičenja u Zeničko - dobojskom
kantonu
11. Zakon o prestanku važenja Za-
ničko - dobojskog kantona za 2007.
godinu
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Naziv
9. Zakon o izmjenama Zakona o
3. Zakon o izvršavanju Budžeta Ze
člana 76. stav 1. Zakona o porezima
Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog
kantona», broj: 24/99 i 4/04)
Red.
broj
11
273
11
273
16. Zakon o izmjeni Zakona o el-
ektro - energetskoj inspekciji
17. Zakon o izmjenama Zakona o
policijskim službenicima Zeničkodobojskog kantona
18. Izmjene i dopune Budžeta Ze-
strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
ničko-dobojskog kantona za 2008.
godinu
32. Odluka o izmjenama i dop-
21
770
21
850
19. Budžet Zeničko - dobojskog ka-
ntona za 2008. godinu
20. Zakon o izvršavanju Budžeta
Zeničko - dobojskog kantona za
2008. godinu
slanika
21
930
21
936
20
690
23. Odluka o davanju saglasnosti
na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničkodobojskog kantona za 2007. godinu - Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Ze - do
kantona za 2007. godinu
1
1
1
3
1
6
1
12
slanika u Skupštini Kantona
1
12
28. Odluka o potvrđivanju Vlade
4
41
4
41
29. Odluka o izboru stalnih radnih
tijela
30. Odluka o prestanku mandata po-
slanika
31. Odluka o osnivanju Kluba pos-
lanika Srba
o utvrđivanju i načinu izmirenja
unutrašnjeg duga Zeničko - dobojskog kantona
izgrađenih građevina
26. Odluka o dopuni Odluke o
27. Odluka o prestanku mandata po-
9
232
11
274
11
274
15
367
15
371
17
231
21
937
21
942
37. Odluka o legalizaciji bespravno
25. Odluka o privremenom finansir-
kreditiranju stambenih potreba mladih
231
35. Odluka o izmjenama Odluke
kreditno zaduženje
za
za
JU
do
anju Ze - do kantona za period
januar - mart 2007. godine
9
36. Odluka o davanju saglasnosti na
24. Odluka o davanju saglasnosti
za Finansijski plan JU Služba
zapošljavanje Ze - do kantona
2007. godinu - Finansijski plan
Služba za zapošljavanje Ze kantona za 2007. godinu
195
34. Odluka o obrazovanju Kolegija
Skupštine
22. Deklaracija o jednakopravnosti
u procesu obrazovanja
7
33. Odluka o prestanku mandata po-
21. Zakon o izmjenama Zakona o
porezima Zeničko - dobojskog kantona
unama Odluke o potvrđivanju
prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
6
65
7
195
38. Odluka o usvajanju Elaborata
o društveno - ekonomskoj opravdanosti organizovanja Odsjeka za
predškolski odgoj i obrazovanje na
Islamskom pedagoškom fakultetu u
Zenici
39. Odluka o davanju saglasnosti
na Izmjene i dopune Finansijskog
plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko - dobojskog kantona za 2007. godinu - Izmjene i
dopune Finansijskog plana Zavoda
zdravstvenog osiguranja Ze - do
kantona za 2007. godinu
40. Odluka o davanju saglasnosti
na Izmjene i dopune Finansijskog
plana JU Služba za zapošljavanje
Ze - do kantona za 2007. godinu Izmjene i dopune Finansijskog plana
JU Služba za zapošljavanje Ze-do
kantona za 2007. godinu
41. Odluka o davanju saglasnosti
na Finansijski plan JU Služba
za zapošljavanje Zeničko - dobojskog kantona za 2008. godinu
- Finansijski plan JU Služba za
zapošljavanje Zeničko - dobojskog
kantona za 2008. godinu
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
42. Odluka o davanju saglasnosti
na
Finansijski
plan
Zavoda
zdravstvenog osiguranja Ze do kantona za 2008. godinu
- Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona
za 2008. godinu
43. Program rada Skupštine za 2007.
godinu
i članovima njihovih porodica
koji se nalaze u teškoj socijalnoekonomskoj situaciji
21
948
9
222
2
23
19
509
4
42
8
197
8
198
10
253
12
293
7. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o naknadama i drugim
materijalnim pravima koja nemaju
karakter plaće
8. Uredba o pomoći braniocima
11. Odluka
1
13
12. Odluka
1
14
1
15
1
16
1
16
1
16
1
17
1
17
2
19
općini Vareš za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih raseljenih osoba
luke o uređivanju prava na novčanu
naknadu za pomoć i njegu od strane
drugog lica
sijskih sredstava - regresa privrednom društvu «PAM glass»
d.o.o. Doboj- Jug
17. Odluka
6. Uredba o prednosti u školovanju
branilaca i članova njihovih porodica
529
sportskih manifestacija i invalidskog sporta branilaca i članova
njihovih porodica
16. Odluka o odobravanju finan-
5. Uredba o tekstu i načinu po-
laganja zakletve policijskih službenika Zeničko - dobojskog kantona
19
10. Uredba o participaciji troškova
15. Odluka o prestanku važenja Od-
4. Uredba o obliku, sadržaju i iz-
gledu policijske iskaznice i značke
policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
524
14. Odluka o odobravanju sredstava
3. Uredba o privremenom ekste-
rnom premještaju policijskih službenika Zeničko - dobojskog kantona
19
pitanja branilaca i članova njihovih
porodica
u Budžetu Ze - do kantona za 2006.
godinu
2. Uredba o izmjenama i dopunama
Uredbe o vršenju ovlašćenja organa
Zeničko - dobojskog kantona u
privrednim društvima sa učešćem
državnog kapitala
522
13. Odluka o preraspodjeli sredstava
1. Dokument Okvirnog Budžeta
Zeničko - dobojskog kantona za
period 2008. – 2010. godina
19
9. Uredba o rješavanju stambenog
44. INTERNI OGLAS za popunu
radnog mjesta namještenika u
Stručnoj službi Skupštine Zeničkodobojskog kantona
VLADA
ZENIČKO - DOBOJSKOG
KANTONA
strana o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje
kamata investicijskih kredita privrednom društvu «Trend-tex» d.o.o.
Doboj-Jug
18. Odluka o odobravanju finansijs-
kih sredstava - refundacija administrativnih troškova privrednom
društvu «Trend-tex» d.o.o. DobojJug
19. Odluka o preraspodjeli sredstava
14
337
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
20. Odluka o utvrđivanju procenta
povećanja plaće državnih službe-
strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
nika po osnovu rezultata rada u
toku kalendarske 2007. godine
3
27
21. Odluka o utvrđivanju procenta
povećanja plaće namještenika po
osnovu rezultata rada u toku 2007.
godine
3
28
3
28
3
33
24. Odluka o preraspodjeli sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
4
43
5
51
26. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija sa
pesebnog transakcijskog računasredstva ostvarena po osnovu
posebnog poreza za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća
5
56
5
56
5
57
31. Odluka o određivanju potpisnika
8
203
8
207
8
207
8
208
8
208
8
210
8
211
8
212
34. Odluka o raspodjeli sredstava za
35. Odluka
o rasporedu dobiti
JP «Šumsko - privredno društvo
Zeničko - dobojskog kantona» d.o.o.
Zavidovići iz 2006. godine
osnovice za obračun plaća i
naknada za topli obrok zaposlenih
u kantonalnim organima državne
službe i drugim budžetskim korisnicima Ze - do kantona za period
III - XII 2007. godine
razreda i koeficijenata za obračun
plaća rukovodećih i ostalih državnih službenika u kantonalnim organima državne službe
o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti
39. Odluka o utvrđivanju platnih
5
57
30. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija putem
donatorskog podračuna Ze - do
kantona otvorenog kod IKB d.d.
Zenica
jekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama primarne
zdravstvene zaštite Zeničko - dobojskog kantona
38. Odluka
29. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija sa računa
blagajničko poslovanje budžetskih
korisnika otvorenog kod IKB d.d.
Zenica
65
37. Odluka o utvrđivanju platnih
28. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod
Union banke d.d. Sarajevo
6
36. Odluka o utvrđivanju polazne
27. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija sa
transakcijskog računa otvorenog
kod ABS Banke d.d. Sarajevo
naloga platnih transakcija putem
depozitnog i transakcijskog računa
otvorenog kod IKB d.d. Zenica
parlamentarne stranke za I kvartal
2007. godine
25. Odluka o preraspodjeli sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
58
33. Odluka o ampularnoj listi li-
23. Odluka o preraspodjeli sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
5
32. Odluka o određivanju potpisnika
22. Odluka o preraspodjeli sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
naloga platnih transakcija sa «posebnog ESCROW transakcijskog
računa»
razreda i koeficijenata za obračun
osnovne plaće namještenika u
kantonalnim organima državne
službe
40. Odluka o utvrđivanju platnih
5
58
razreda i koeficijenata za obračun
plaće savjetnika koji nisu državni
službenici, zaposlenih u kantonalnim organima državne službe
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
41. Odluka o utvrđivanju platnih
razreda i koeficijenata za obračun
plaće policijskih službenika Ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova Zeničko - dobojskog kantona
52. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za povećanje
konkurentne sposobnosti privrednih
subjekata
8
213
42. Odluka o utvrđivanju platnih
razreda i koeficijenata za obračun
plaća kantonalnog pravobranioca
i zamjenika kantonalnog pravobranioca, zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica
8
213
8
214
8
214
o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Ze - do kantona
8
215
8
216
8
216
47. Odluka
48. Odluka o određivanju potpisnika
naloga platnih transakcija sa donatorskog podračuna Ministarstva
za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
otvorenog kod IKB d.d. Zenica
8
217
9
232
236
sijskih sredstava za dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja namijenjenih uvođenju i certifikaciji
sistema upravljanja kvalitetom
9
236
sijskih sredstava za dodjelu
(refundaciju) sredstava poticaja
namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje
proizvodnih objekata
9
237
9
237
9
238
9
238
9
239
9
239
57. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za odobravanje
i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje
investicija kod obrta iz područja
prerađivačkih djelatnosti
o prestanku važenja
Odluke o organizaciji obavljanja
javnog prijevoza lica i stvari na
području Ze - do kantona
za finansiranje projekata za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta
60. Odluka o provođenju preventivne
9
234
51. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za subvencije
preduzeća u privatizaciji
9
59. Odluka o odobravanju sredstava
50. Odluka o finansiranju nužnih
troškova preduzeća sa državnim
kapitalom u kojima je potpuno
obustavljena proizvodnja
sijskih sredstava za dodjelu
(refundaciju) sredstava poticaja
namijenjenih regresiranju kamata
na investicijske kredite
58. Odluka
49. Odluka o utvrđivanju kriterija
za finansiranje osnovnog i srednjeg
obrazovanja i domova učenika na
području Ze-do kantona
235
56. Odluka o odobravanju finan-
46. Odluka o odobravanju sredstava
za dodjelu stipendija redovnim
studentima sa područja Ze - do
kantona u akademskoj 2006/07.
godini
9
55. Odluka o odobravanju finan-
45. Odluka o raspodjeli sredstava
za klubove poslanika političkih
stranaka za I. kvartal 2007. godine
235
54. Odluka o odobravanju finan-
44. Odluka o osnovici za obračun
i isplatu plaća i naknada za topli
obrok za siječanj/januar i veljaču/
februar 2007. godine
9
53. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za sufinansiranje
rada Regionalne ekonomske zajednice-REZ i zajedničkih projekata
43. Odluka o isplati regresa za
godišnji odmor za 2007. godinu
strana deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Ze-do kantona u
2007.godini
61. Odluka o odobravanju sredstava
9
235
za privremene i jednokratne novčane pomoći
strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
62. Odluka o odobravanju sredstava
za nabavku robnih paketa
9
241
9
241
63. Odluka o utvrđivanju neradnog
dana 30.04.2007.godine
64. Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o utvrđivanju procenta povećanja plaće državnih službenika
po osnovu rezultata rada u toku
kalendarske 2007.godine
vidacije rashodovanih stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na dan
31.12.2006.godine
10
254
10
255
10
255
10
256
10
256
10
257
68. Odluka o raspodjeli sredstava
za klubove poslanika političkih
stranaka za II kvartal 2007.godine
69. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za zaštitu kulturnohistorijskih spomenika
70. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava ustanovama kulture sa područja Zeničko - dobojskog kantona za period mart
- decembar 2007.godine
10
259
10
260
72. Odluka o Kriterijima za utrošak
budžetskih sredstava «Subvencije
za poticaj razvoja u poljoprivrednoj
proizvodnji i regresiranje kamata» u
2007.godini
73. Odluka o odobravanju sredstava
275
11
275
11
276
11
277
11
277
11
278
11
280
11
281
11
281
76. Odluka o odobravanju sredstava
za nabavku opreme prema Programu
kapitalnih ulaganja za 2007. godinu – redovna sredstva
za rekonstrukcije i investiciono
održavanje prema Programu kapitalnih ulaganja za 2007. godinu–
vlastiti prihodi – CIPS
78. Odluka o odobravanju sredstava
za nabavku opreme prema Programu kapitalnih ulaganja za 2007.
godinu–vlastiti prihodi–CIPS
79. Odluka
o utvrđivanju koefi
cijenata složenosti poslova za ob račun osnovne plaće za radna mjesta
na J.U. Univerzitet u Zenici
80. Odluka o prestanku rada OŠ
71. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava Franjevačkoj gimnaziji u Visokom
11
77. Odluka o odobravanju sredstava
67. Odluka o usvajanju Elaborata
o redovnom godišnjem popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem
na dan 31.12.2006.godine
264
75. Odluka o načinu knjiženja i
likvidacije utvrđenog manjka stalnih sredstava (opreme) sa stanjem
na dan 31.12.2006.godine
66. Odluka o izmjeni Odluke o
određivanju izdavača i regulisanju
ostalih pitanja vezanih za izlaženje
«Službenih novina Zeničko - dobojskog kantona»
10
74. Odluka o načinu knjiženja i lik-
65. Odluka o privremenom utvr-
đivanju procenta kojim se povećava
osnovna plaća namještenika kantonalnih organa državne službe na
osnovu godina radnog staža
na ime pomoći općinama Zeničkodobojskog kantona za provođenje
mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta
u 2007.godini
«Abdulvehab Ilhamija», Tršće,
Kakanj i davanja saglasnosti
o pripajanju OŠ «Abdulvehab
Ilhamija», Tršće, kao područne
škole centralnoj OŠ «Mula Mustafa
Bašeskija», Kakanj
81. Odluka o davanju ovlasti za za-
stupanje Agenciji za privatizaciju
Zeničko - dobojskog kantona
82. Odluka o preraspodjeli sredstava
10
260
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
83. Odluka o usvajanju Godišnjeg
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
obračuna Budžeta Zeničko - dobojskog kantona za 2006.godinu
11
282
11
282
84. Odluka o preraspodjeli sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
85. Odluka o prenosu prava ras-
polaganja
11
283
86. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava-subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po
međunarodnim standardima privrednom subjektu «Tvornica cementa Kakanj» d.d. Kakanj
12
297
92. Odluka o odobravanju finan-
301
12
302
12
302
12
303
12
303
13
334
13
339
14
339
95. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
12
298
97. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
98. Odluka o odobravanju sredstava
12
298
12
299
12
300
12
300
91. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava-subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «Hajdić» d.o.o.
Maglaj
12
96. Odluka o uvećanju sredstava
90. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava-subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «Elmont» d.o.o.
Žepče
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «Secom» d.o.o.
Visoko
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
89. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava vjerskim zajednicama sa područja Zeničko dobojskog kantona 301
93. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Ze - do kantona
88. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta
privrednom subjektu «Tref» d.o.o.
Visoko
12
94. Odluka o odobravanju finan-
87. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava-subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «Marić-Žepče»
d.o.o. Žepče
sijskih sredstava-subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «Dukat» d.o.o.
Jelah-Tešanj
strana za finansiranje realizacije projekta
«Obnova stambenih objekata u
funkciji povratka raseljenih osoba i
povratnika na područje i sa područja
Zeničko - dobojskog kantona»
99. Odluka o utvrđivanju potreba za
formiranjem Komisije za procjenu
ispunjenosti uslova za arheološka
istraživanja na lokalitetima «Plješevica», «Gornja Vratnica» i
«Visočica» (izvan zaštićene zone), u
općini Visoko
100. Odluka o izboru najpovoljnijeg
ponuđača za dodjelu ugovora za
pružanje usluga deponovanja i
plasmana sredstava kao dugoročnih
kreditnih sredstava fizičkim licima
koja ispunjavaju uslove iz Odluke
o kreditiranju stambenih potreba
mladih
101. Odluka o uvećanju sredstava
strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
14
339
102. Odluka
14
340
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «AL-EX» d.o.o.
Zenica
103. Odluka
14
340
115. Odluka o odobravanju fin-
14
340
104. Odluka o isplati sredstava Ag-
enciji za privatizaciju Zeničko dobojskog kantona
105. Odluka o odobravanju sre-
dstava za nabavku opreme za potrebe ministarstva i drugih tijela
kantonalne uprave Ze - do kantona
14
341
106. Odluka o odobravanju fina-
nsijskih sredstava - regresa privrednom društvu «PINETO» d.o.o.
Visoko
14
344
107. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom
društvu
«POBJEDA»
d.o.o.Tešanj
14
344
108. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «PRIMUS» d.o.o.
Maglaj
14
344
109. Odluka o odobravanju finansij-
skih sredstava - regresa privrednom društvu «RAMPART» d.o.o.
Visoko
14
345
110. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «SARAJ MILK»
d.o.o. Maglaj
14
345
111. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «SUBAŠIĆ» d.o.o.
Jelah - Tešanj
14
346
112. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «TREND-TEX»
d.o.o. Doboj - Jug
14
346
113. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «ZIM» d.d. Zenica
14
347
114. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «VRAČO» d.o.o.
Visoko
14
347
14
347
14
348
14
348
14
349
14
349
14
350
14
350
14
350
14
351
14
351
116. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «RAMPART»
d.o.o. Visoko
117. Odluka o odobravanju fin -
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «MLINI-PEK»
d.o.o. Žepče
118. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «KALIM» d.o.o.
JELAH - TEŠANJ
119. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «KAMEN STIL»
d.o.o. Tešanj
120. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «KOTEKS» d.o.o.
Tešanj
121. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «LINDAPEK»
d.o.o. Zenica
122. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «FAD» d.d. JelahTešanj
123. Odluka o odobravanju fin -
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «DELIBAŠIĆPOLIURE- T AN» d.o.o. Kakanj
124. Odluka o odobravanju fin -
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «ENEM» d.o.o.
Visoko
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
125. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «DAMIREX»
d.o.o. Zenica
14
352
126. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa
privrednom društvu «CELVIKKISELJAK» d.o.o. Tešanj
14
352
14
352
128. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «AS» d.o.o. JelahTešanj
14
353
129. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «CONITA» d.o.o.
Tešanj
14
353
14
354
131. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «AUTOMATIC
SERVIS» d.o.o. Visoko
14
354
14
355
132. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava udruženju građana «HOBOTNICA» BORBA PROTIV MINA općina Vareš
133. Odluka o uslovima i kriterijima
za odobravanje kredita za rješavanje
stambenih potreba mladih
135. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije
nsijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije
sistema za upravljanje kvalitetom
po međunarodnim standardima privrednom subjektu «PROMETNIK» d.o.o. ŽEPČE
14
360
14
360
14
361
15
371
15
371
5
372
15
372
15
373
137. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje uvođenja i certifikacije
sistema za upravljanje kvalitetom
po međunarodnim standardima privrednom subjektu «METALNO»
d.d. Zenica
sijskih sredstava - subvencio- niranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «KAMELIA»
d.o.o. DOBOJ JUG
139. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava općinama Kantona
radi finansiranja preventivnih mjera
u oblasti zaštite i spašavanja, saniranja dijela šteta nastalih usljed
djelovanja prirodnih i drugih
nepogoda i opremanja struktura
zaštite i spašavanja materijalnotehničkim sredstvima i opremom
140. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
14
355
134. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova
kod iz gradnje proizvodnog objekta
privrednom subjektu «STRONG»
d.o.o. Breza
359
138. Odluka o odobravanju finan-
130. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «CROMONT»
d.o.o. Žepče
14
136. Odluka o odobravanju fina-
127. Odluka o odobravanju fin-
ansijskih sredstava - regresa privrednom društvu «ALMY» d.o.o.
Zenica
sistema za upravljanje kvalitetom
po međunarodnim standardima
privrednom subjektu «JUNIOR EKO - TERMIK» d.o.o. JELAH,
TEŠANJ
strana 141. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
142. Odluka o uvećanju sredstava
14
359
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
143. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
10 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
144. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
privrednom društvu «SECOM»
d.o.o. Visoko
154. Odluka o izmjeni Odluke o usl-
ovima i kriterijima za odobravanje
kredita za rješavanje stambenih
potreba mladih
16
377
145. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
privrednom društvu «TREF» d.o.o.
Visoko
16
377
16
378
16
378
16
379
edstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2007. godinu
383
16
383
16
384
16
385
16
385
16
386
16
386
16
387
161. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za sufinansiranje
izgradnje Onkološkog odjela Kantonalne bolnice Zenica
162. Odluka o raspodjeli sredstava
16
379
16
380
16
380
za klubove poslanika političkih
stranaka za III. kvartal 2007. godine
163. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava -subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta
privrednom subjektu «OMEGACOMERC» d.o.o. Visoko
164. Odluka o odobravanju finan-
16
381
16
381
153. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
16
159. Odluka o preraspodjeli sr-
isnika naloga platnih transakcija
putem deviznog računa
152. Odluka o isplati sredstava
Agenciji za privatizaciju Zeničko dobojskog kantona
382
160. Odluka o određivanju potp-
151. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
16
158. Odluka o određivanju potpi-
snika naloga platnih transakcija
putem donatorskog podračuna u
okviru JRT za Osnovnu specijalnu
školu
150. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
sijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko - dobojskog
kantona
stava pomoći za nabavku školskog
pribora i opreme
149. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «SINTEX» d.o.o.
DOBOJ-JUG
382
157. Odluka o odobravanju sred-
148. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta pri vrednom subjektu SZR «SEMKO»
VISOKO
16
156. Odluka o odobravanju finan-
147. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «NORT STAR»
d.o.o. TEŠANJ
382
155. Odluka o izmjeni Odluke o
visini zatezne kamate
146. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
privrednom društvu «STRONG»
d.o.o. Breza
16
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit privrednom društvu «KAMELIA»
d.o.o. Matuzići, općina Doboj - Jug
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
165. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit privrednom društvu «AR - ZVIJEZDA»
d.o.o. Vareš
173. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
16
387
166. Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o utvrđivanju Standarda
i kriterija Vlade Ze - do kantona
za imenovanja / nominiranja na
upražnjene pozicije u reguliranim
tijelima Ze - do kantona
17
432
18
447
o izmjeni Odluke
o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaće
savjetnika koji nisu državni službenici, zaposlenih u kantonalnim
organima državne službe
450
18
451
18
452
18
452
18
453
18
453
18
454
18
457
18
458
18
458
176. Odluka o uvećanju sredstava
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
privrednom društvu «MARIĆ»
d.o.o. Žepče
178. Odluka o odobravanju finan-
18
447
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «IVEX» d.o.o.
Usora
179. Odluka o odobravanju finan-
18
448
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta
privrednom subjektu «RUKAVIČAR» d.o.o. Usora
180. Odluka o određivanju ribo-
lovnog područja i ribolovnih zona
na području Zeničko - dobojskog
kantona
18
449
171. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
18
177. Odluka o odobravanju finan-
170. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «ZOVKO OIL»
d.o.o. Žepče
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
169. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta
privrednom
subjektu
«INŽINJERING» d.o.o. Maglaj
450
174. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
168. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «TEŠPED» d.o.o.
Tešanj
18
175. Odluka o uvećanju sredstava
167. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim
standardima
privrednom subjektu «LOVAC PROM» d.o.o. Žepče
strana 11
18
449
172. Odluka
181. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
182. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
183. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
18
449
184. Odluka o uvećanju sredstava
12 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
d.o.o. Kakanj
18
459
185. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «BEŠLIĆ» d.o.o.
Visoko
18
459
18
460
18
460
18
461
192. Odluka o finansiranju službe
obezbjeđenja u preduzeću «Polet»
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «BROVIS» d.d.
Visoko
i uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za eksploataciju
mineralnog resursa - dijabaza na
ležištu Kršić, Gornja Papratnica u
općini Žepče
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
18
461
464
18
465
18
465
18
466
18
467
18
467
18
468
198. Odluka o utrošku sredstava
Fonda zdravstvenog osiguranja za
sufinansiranje nabavke medicinske
opreme
199. Odluka o odobravanju sreds-
18
462
191. Odluka o odobravanju finan
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «MESO-PRODUKT» d.o.o. Tešanj
18
197. Odluka o uvećanju sredstava
190. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «MESO - PRODUKT» d.o.o. Tešanj
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po
međunarodnim standardima privrednom subjektu TTTŠ «GORICIANA» d.o.o. Matuzići, DobojJug
196. Odluka o davanju saglasnosti
189. Odluka o davanju saglasnosti
i uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursadijabaza na ležištu Željezno polje,
K.O. Papratnica u općini Žepče
464
195. Odluka o odobravanju finan-
188. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim
standardima
privrednom subjektu «MANN +
HUMMEL BA» d.d. Tešanj
18
194. Odluka o odobravanju finan
187. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «BH KOKA»
Breza
463
193. Odluka o finansiranju službe
obzbjeđenja u preduzeću «Pilana»
d.o.o. Kakanj
186. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
18
tava za obilježavanje «Dječije
nedjelje» u Zeničko - dobojskom
kantonu za 2007.godinu
200. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit privrednom društvu «NORD STAR»
d.o.o. Tešanj
18
463
201. Odluka o davanju saglasnosti
i uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursa-
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
dijabaza na ležištu Krtović - Kalošević, u općini Tešanj
213. Odluka o uvećanju sredstava u
18
469
202. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
18
469
18
470
18
470
18
471
18
472
18
472
19
531
19
532
209. Odluka o raspodjeli sredstava
za klubove poslanika političkih st ranaka za IV. kvartal 2007.godine
210. Odluka o redovnom godišnjem
popisu imovine, obaveza i potraživanja Ze - do kantona na dan
31.12.2007. godine
19
533
19
534
212. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
536
19
537
tava Srpskoj pravoslavnoj Parohiji
Maglaj
19
537
218. Odluka
19
538
219. Odluka
19
538
19
539
19
539
19
540
19
540
HKD «Napredak» podružnica Zavidovići
sijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Ze - do kantona
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «VELBOS» d.o.o.
Žepče
222. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «SARAJLIĆPROM» d.o.o. Žepče
223. Odluka o odobravanju finan
211. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
19
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
221. Odluka o odobravanju finan-
208. Odluka o finansiranju službe
obezbjeđenja u preduzeću «Polet»
d.o.o. Kakanj i nakon pokretanja
stečajnog postupka
536
220. Odluka o odobravanju finan-
207. Odluka o davanju saglasnosti
i uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za snabdijevanje
gasom MZ Jelah u općini Tešanj
19
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
217. Odluka o odobravanju sreds-
206. Odluka o davanju saglasnosti
i uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursakrečnjaka na ležištu «BistričakNemila», općina Zenica
535
216. Odluka o odobravanju sredstava
205. Odluka o visini naknade štete
nastale provođenjem naređenih
mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje
zarazne bolesti Bruceloze kod
ovaca
19
215. Odluka o uvećanju sredstava u
204. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
214. Odluka o uvećanju sredstava u
203. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
strana 13
19
535
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «SLIŠKO» d.o.o.
Žepče
224. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit privrednom društvu «DUKAT» d.o.o.
14 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
Mlin i pekara Jelah - Tešanj
19
541
225. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
proizvodno prometno uslužnom
društvu «ENTERIJERI-AG» d.o.o.
Zenica
19
541
19
542
19
542
19
543
19
543
19
545
230. Odluka o naknadi troškova
dženaze / sahrane branilaca i članova njihovih porodica
231. Odluka o naknadi troškova po-
dizanja nišana / nadgrobnog spomenika
20
691
20
692
233. Odluka o preraspodjeli sr-
edstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2007.godinu
20
693
20
694
235. Odluka o uvećanju sredstava
u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007.godinu
697
20
698
20
698
20
699
20
700
20
700
20
701
20
701
239. Odluka o izmjenama i do-
punama Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema
Programu kapitalnih ulaganja za
2007.godinu - vlastiti prihodi-CIPS
luke o Ampularnoj listi lijekova
koji se primjenjuju u zdravstvenim
ustanovama primarne zdravstvene
zaštite Zeničko - dobojskog kantona
241. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «BRKIĆ» d.o.o.
Olovo
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «CGV - METALI» d.o.o. Maglaj
243. Odluka o odobravanju finan-
234. Odluka o preraspodjeli sr-
edstava u Budžetu Zeničko dobojskog kantona za 2007.godinu
20
242. Odluka o odobravanju finan-
232. Odluka o finansiranju rada
kantonalnih udruženja branilaca i
članova njihovih porodica
695
240. Odluka o izmjeni i dopuni Od-
229. Odluka o novčanoj naknadi
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja
za plaćanje usluga medicinskog vještačenja
odobravanju sredstava za nabavku
opreme prema Programu kapitalnih
ulaganja za 2007.godinu - redovna
sredstva
228. Odluka o izmjenama i dop-
unama Odluke za nabavku opreme
za potrebe ministarstava i drugih
tijela kantonalne uprave Ze - do
kantona
20
238. Odluka o izmjenama Odluke o
227. Odluka o preraspodjeli sred-
stava u Budžetu Ze - do kantona za
2007.godinu
dstava novčane pomoći raseljenim
osobama i povratnicima, za ugradnju građevinskog materijala
237. Odluka o odobravanju sredstava
226. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - regresiranja
kamata na investicijski kredit
preduzeću za proizvodnju elektroinstalacijskog materijala «Elektro kontakt» d.o.o. Vareš
236. Odluka o odobravanju sre-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu «INŽINJERING-1»
d.o.o. Jelah-Tešanj
244. Odluka o odobravanju sred-
20
694
stava JU Centar za socijalni rad
Općine Žepče
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
245. Odluka
20
702
20
702
246. Odluka o zonama sanitarne
zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište «KRAŠEVO», Općina Tešanj
247. Odluka o mjerama neposredne
kontrole cijena
20
702
21
951
248. Odluka o odobravanju sred-
stava za nabavku putničkih motornih vozila
249. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
21
951
21
952
251. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
21
953
21
953
21
954
21
954
21
955
256. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «FANTASY» ZENICA
258. Odluka o odobravanju finan-
za zaključivanje Ugovora sa preduzećem «Oracle BH» o uslugama
tehničke podrške sistemu Trezora
05.12.2007.godine
957
21
958
21
958
21
958
21
959
21
959
21
960
21
960
264. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
uvođenja i certifikacije sistema
upravljanja kvalitetom po međunarodnim standardima privrednom subjektu «PEKARA EFENDIRA» d.o.o. Visoko
265. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod
izgradnje proizvodnog objekta
privrednom subjektu «FRUTTIFUNGHI» d.o.o. Visoko
21
956
257. Odluka o utvrđivanju cijene
obrazaca za potrebe rada autoškola
na području Ze - do kantona
Odluke o davanju saglasnosti i
uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursadijabaza na ležištu Željezno Polje,
K.O. Papratnica, u općini Žepče
05.12.2007.godine
255. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
Odluke o davanju saglasnosti i
uslovima za provođenje postupka
dodjele koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursadijabaza na ležištu KrtovićKalošević, u općini Tešanj
263.Odluka broj: 02-14-29260/07 od
254. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
21
259. Odluka o izmjeni i dopuni
262.Odluka broj: 02-14-29259/07 od
253. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
957
261. Odluka o davanju ovlaštenja
252. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
21
260. Odluka o izmjeni i dopuni
250. Odluka o uvećanju sredstava u
Budžetu Ze - do kantona za 2007.
godinu
sijskih sredstava - subvencioniranje
administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom subjektu «CGV-METALI»
d.o.o. Maglaj
strana 15
266. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava RMU «KAKANJ»
d.o.o. Kakanj
21
956
267. Odluka o odobravanju ostatka
sredstava za nabavku opreme za
16 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
potrebe ministarstava i drugih tijela
kantonalne uprave Ze - do kantona
279. Rješenje o razrješenju člana
21
961
268. Odluka o odobravanju finan-
sijskih sredstava za sufinansiranje
rada Regionalne ekonomske zajednice-REZ i zajedničkih projekata
21
962
21
963
21
963
12
304
1
18
271. Poslovnik o radu Odbora za re-
viziju
272. Rješenje o konačnom imen-
ovanju člana Školskog odbora OŠ
«Hamdija Kreševljaković» Kakanj
273. Rješenje o imenovanju Kom-
isije za javne nabavke
2
20
2
21
3
33
3
34
5
59
5
59
9
241
11
284
11
285
11
285
11
285
11
286
282. Rješenje o formiranju opera-
tivne grupe za realizaciju Akcionog
plana unapređenja zakona o izdavanju građevinskih dozvola i
prakse u BiH
punama Rješenja o osnivanju Savjeta za izradu Prostornog plana
Ze-do kantona
o formiranju operativne grupe za
realizaciju Akcionog plana unapređenja zakona o izdavanju
građevinskih dozvola i prakse u
BiH
Upravnog odbora Univerziteta u
Zenici
period članova Upravnog odbora JU
Univerzitet u Zenici
287. Rješenje o razrješenju člana
Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica
3
35
278. Rješenje o imenovanju Kom-
isije za preispitivanje donesenih
odluka o utvrđivanju posebnih
uvjeta rada
punama Rješenja o imenovanju
Komisija za predlaganje ocjene
rada rukovodioca samostalnih kantonalnih uprava, rukovodioca samostalnih kantonalnih ustanova i
drugih rukovodećih službenika koje
postavlja Vlada Kantona
286. Rješenje o imenovanju na kraći
277. Rješenje o privremenom no-
miniranju za člana Nadzornog
odbora dioničkog društva JP «Nova
Trgovina» d.d. Žepče
58
285. Rješenje o razrješenju članova
276. Rješenje o razrješenju člana
Nadzornog odbora JP «Nova Trgovina» d.d. Žepče
5
284. Rješenje o izmjeni Rješenja
275. Rješenje o imenovanju Kom-
isija za predlaganje ocjene rada
rukovodioca samostalnih kantonalnih uprava, rukovodioca samostalnih kantonalnih ustanova i
drugih rukovodećih službenika koje
postavlja Vlada Kantona
novanju člana Upravnog odbora
Kantonalnog zavoda za medicinu
rada Zenica
283. Rješenje o izmjenama i do-
274. Rješenje o konačnom imen-
ovanju predsjednika i članova
Odbora za reviziju JP Šumsko privrednog društva Ze-do kantona
58
281. Rješenje o izmjenama i do-
270. Odluka o dopuni Odluke o od-
obravanju sredstava za plaćanje usluge medicinskog vještačenja
5
280. Rješenje o privremenom ime-
269. Odluka o izmjenama i dopun-
ama Statuta JP «Šumsko - privredno
društvo Ze - do kantona» d.o.o. Zavidovići
Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica
288. Rješenje o imenovanju člana
Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica
4
46
289. Rješenje o imenovanju Ko-
misije za odobravanje kredita za rje-
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
šavanje stambenih potreba mladih
14
361
290. Rješenje o imenovanju Ko-
misije za utvrđivanje teške bolesti
ili teške tjelesne povrede na osnovu
koje se ostvaruje naknada za slučaj
teške invalidnosti ili teške bolesti
16
388
16
388
16
389
16
389
18
473
295. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ «Huso Hodžić», Tešanj
18
474
18
474
18
474
298. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ «Druga osnovna škola», Zavidovići
18
474
299. Rješenje o konačnom ime-
novanju člana Školskog odbora OŠ
«Musa Ćazim Ćatić», Veliko Čajno,
Visoko
18
475
18
475
300. Rješenje o konačnom imen-
ovanju člana Školskog odbora OŠ
«Huso Hodžić», Tešanj
301. Rješenje o konačnom imen-
ovanju člana Školskog odbora OŠ
476
19
547
19
547
20
710
20
710
20
711
20
711
20
711
sijskih sredstava na ime troškova
predujma za vođenje prethodnog
postupka pokretanja stečajnog
postupka za preduzeće ŠIP «STUPČANICA» d.d. Olovo
11
286
312. Zaključak
14
362
ovanju člana Školskog odbora OŠ
«Druga osnovna škola», Zavidovići
o imenovanju na
kraći period direktora Agencije za
privatizaciju Ze - do kantona
o imenovanju Komisije za utvrđivanje teške bolesti ili teške
tjelesne povrede na osnovu koje se
ostvaruje naknada za slučaj teške
invalidnosti ili teške bolesti
306. Rješenje o razrješenju preds-
jednika i članova Nadzornog odbora
JP «Šumsko - privredno društvo
Zeničko - dobojskog kantona»,
d.o.o. Zavidovići
alnog pravobranioca Zeničko - dobojskog kantona na kraći vremenski
period
308. Rješenje o imenovanju direk-
297. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora MSŠ «Nordbat 2»,
Vareš
18
303. Rješenje o konačnom imen-
307. Rješenje o imenovanju Kanton-
296. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ «Musa Ćazim
Ćatić», Veliko Čajno, Visoko
476
305. Rješenje o dopunama Rješenja
294. Rješenje o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ «Huso Hodžić», Tešanj
18
304. Rješenje
293. Rješenje o imenovanju na kraći
period članova Upravnog odbora
Agencije za privatizaciju Zeničkodobojskog kantona
476
ovanju člana Školskog odbora MSŠ
«Nordbat 2», Vareš
292. Rješenje o razrješenju člana
Upravnog odbora Agencije za
privatizaciju Zeničko - dobojskog
kantona
18
302. Rješenje o konačnom imen-
291. Rješenje o razrješenju preds-
jednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko - dobojskog kantona
«Huso Hodžić», Tešanj
strana 17
tora Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze - do kantona na kraći
vremenski period
309. Rješenje o imenovanju članova
Upravnog odbora Agencije
privatizaciju Ze - do kantona
za
310. Rješenje o konačnom imen-
ovanju predsjednika Školskog odbora OŠ «21.MART», Matuzići,
Doboj Jug
311. Zaključak o odobravanju finan-
18 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
STRUČNA SLUŽBA VLADE
dnje stručne spreme u Zeničkodobojskom kantonu
1. ISPRAVKA Odluke o utvrđi-
vanju platnih razreda i koeficijenata
za plaće zaposlenih u kantonalnim
organima - koji nisu državni službenici
notara sa službenim sjedištem u
Zeničko - dobojskom kantonu
3
39
500
19
679
radi sprovođenja konkursa za izbor
notara sa službenim sjedištem u Zedo kantonu
radi sprovođenja oglasa za izbor na
upražnjenu poziciju Kantonalnog
pravobranioca u reguliranom tijelu
Ze - do kantona
1. Ispravka
16
397
2. Ispravka
19
680
9. Rješenje o imenovanju člana Ko-
MINISTARSTVO ZA
POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I
VODOPRIVREDU
3
35
761
20
762
20
762
20
763
16
390
19
680
2
21
2
21
11. Izmjena Rješenja broj: 06 - 05 -
8005 - VA - 4/07 u reguliranim tijelima Ze - do
kantona
MINISTARSTVO FINANSIJA
8
218
9
246
9
248
2. Rješenja - imenovanje i početak
3. Rješenje o radnom vremenu no-
za polaganje stručnog ispita namještenika i pripravnika sre-
20
12. OGLAS za upražnjenu poziciju
1. Rješenje o formiranju Komisije
4. Rješenje o obrazovanju Komisije
misije radi sprovođenja konkursa za
izbor notara sa službenim sjedištem
u Ze - do kantonu
naknade za rad u Komisiji radi
sprovođenja konkursa za izbor
notara sa službenim sjedištem u
Ze-do kantonu
MINISTARSTVO ZA
PRAVOSUĐE I UPRAVU
tara
432
10. Rješenje o određivanju visine
1. Uputstvo o korištenju sredstava
rada notara
17
6. Rješenje o formiranju Komisije
misije radi sprovođenja konkursa za
izbor notara sa službenim sjedištem
u Ze - do kantonu
za pregled prostorija, opreme i
sredstava za rad notara sa službenim
sjedištem u Ze - do kantonu
398
8. Rješenje o razrješenju člana Ko-
SEKRETARIJAT
ZA ZAKONODAVSTVO
za uređenje poljoprivrednog zemljišta prikupljenih od naknada za
promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta
16
7. Rješenje o formiranju Komisije
18
3. ISPRAVKA Poslovnika o radu
Vlade Ze - do kantona
389
5. JAVNI KONKURS za izbor
2. ISPRAVKA Rješenja o kona-
čnom imenovanju predsjednika
i članova UO Agencije za privatizaciju Zeničko - dobojskog kantona
16
1. Odluka o prestruktuiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
2. Odluka o prestruktuiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
3. Odluka o prestruktuiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
kantona za 2006. godinu
2
22
4. Odluka o prestruktuiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
2
22
5. Odluka o prestruktuiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2006. godinu
2
23
6. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
11
286
7. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
390
8. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
391
9. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
391
10. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
392
11. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
392
12. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
393
13. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
393
14. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
394
15. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
394
16. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
16
395
strana 19
17. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
18
477
18
477
18
478
18
478
18
479
20
712
20
712
20
713
20
713
20
714
20
714
20
715
20
715
18. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
19. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
21. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
22. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
23. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
24. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
25. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
26. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
27. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
28. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
29. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
30. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
20 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
kantona za 2007. godinu
20
716
31. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
717
32. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
717
33. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
718
34. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
718
35. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
719
36. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
719
37. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
720
38. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
720
39. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
721
40. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
721
41. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
722
42. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
722
43. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
723
44. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
723
20
724
20
724
20
725
20
725
20
726
20
728
20
728
20
729
20
729
20
730
20
731
20
731
45. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
46. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
47. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
48. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
49. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
50. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
51. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
52. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
53. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
54. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
55. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
56. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
57. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
kantona za 2007. godinu
20
732
58. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
732
59. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
733
60. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
733
61. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
734
62. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
734
63. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
735
64. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
736
65. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
736
66. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
737
20
737
67. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
68. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
738
20
738
20
739
69. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
70. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
71. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
20
739
20
740
20
740
20
741
20
741
20
742
20
742
20
743
11
287
18
479
19
548
15
374
72. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
73. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
74. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
75. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
76. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
77. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
78. Odluka o prestrukturiranju ras-
hoda u Budžetu Zeničko - dobojskog
kantona za 2007. godinu
79. Uputstvo o uplatama i korištenju
grantova i donacija za budžetske
korisnike
80. Uputstvo o izmjenama i dop-
unama Uputstva o uplatama i korištenju grantova i donacija za budžetske korisnike
81. Izvještaj o izvršenju Budžeta
Ze - do kantona za period januar juni 2007.godine
20
strana 21
MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
1. Instrukcija
o izmjenama Instrukcije o načinu i postupku
evidentiranja i izvršenja zaštitne
mjere zabrane prisustvovanja sportskim takmičenjima
22 strana
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
10. Rješenje o formiranju Komisije
MINISTARSTVO ZA RAD,
SOCIJALNU POLITIKU I
IZBJEGLICE
za provođenje postupka verifikacije
i reverifikacije auto škola
osnovnih škola OŠ «Abdulvehab
Ilhamija», Tršće, Kakanj
18
480
naknade troškova polaganja popravnog ispita za licenciranje
13. Rješenje o utvrđivanju osno-
1. Odluka o utvrđivanju visine na-
14. Rješenje o formiranju Komisije
vne cijene nastavnog časa osposobljavanja kandidata za vozače
motornih vozila u autoškolama
8
217
2. Odluka o utvrđivanju visine na-
knade troškova pripremne nastave
i polaganja ispita za sticanje zvanja
vozača - instruktora motornih vozila
12
306
6. Pravilnik o radu ispitne komisije
za vozače motornih vozila
12
307
16
396
8. Pravilnik o uslovima za osniva-
nje i rad muzeja
9
342
20
743
670
19
670
19
671
19
672
19
672
19
673
20
759
20
760
20
760
21
963
21
964
17. Rješenje o dopuni Rješenja o
formiranju Komisije za provođenje
postupka verifikacije i reverifikacije
auto škola
18. Rješenje o određivanju prijavnih
19. Rješenje o određivanju ispitnih
mjesta za polaganje ispita za vozače
motornih vozila
20. Rješenje o imenovanju ispitne
komisije za vozače motornih vozila
20
749
20
758
8
217
9. Rješenje o formiranju Komisije
za provođenje postupka dodjele
licence
za provođenje ispita za stjecanje
zvanja vozača-instruktora motornih
vozila
mjesta za polaganje ispita za vozače
motornih vozila
7. Pravilnik o sadržaju, načinu
i postupku polaganja mature u
gimnaziji
za utvrđivanje ispitnih mjesta za
polaganje ispita za vozače motornih
vozila
troškova polaganja vozačkih ispita
5. Pravilnik o uslovima i visini
naknade u vezi sa poslovima
provođenja Pravilnika za dobijanje
licence
19
16. Rješenje o utvrđivanju visine
4. Odluka o utvrđivanju visine na
knade troškova verifikacije i reverifikacije auto škola
396
15. Rješenje o formiranju Komisije
3. Odluka o utvrđivanju visine na-
knade troškova zamjene dozvole za
vozača - instruktora motornih vozila
16
12. Rješenje o utvrđivanju visine
MINISTARSTVO ZA
OBRAZOVANJE, NAUKU,
KULTURU I SPORT
knade troškova pripremne nastave i
polaganja ispita za dobijanje licence
307
11. Rješenje o brisanju iz Registra
1. Instrukcija o načinu izvršenja
revizije rješenja o priznavanju prava
na stalnu novčanu pomoć, prava na
smještaj u ustanove socijalne zaštite
i prava na dodatak na djecu
12
21. Rješenje
o razrješenju člana
ispitne komisije za vozače motornih
vozila br. 20-27-25385-1/07
22. Rješenje
o razrješenju člana
ispitne komisije za vozače motornih
vozila br.20-27-25385-1/07
REGISTAR SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2007. GODINU
23. Rješenje o izmjenama i dopu-
nama Rješenja o imenovanju ispitne
komisije za vozače motornih vozila
21
verifikovanih srednjih
škola i domova učenika u Zedo kantonu, upisanih u Registar
srednjih škola i domova učenika u
školskoj 2007/2008.godini
unama Pravilnika o posebnom
režimu kontrole djelatnosti koje
ugrožavaju ili mogu ugroziti čovjekovu okolinu
964
24. Spisak
9
244
10
264
10
270
17
433
19
670
3. Pravilnik o organizaciji i načinu
19
obavljanja taksi prijevoza putnika
na području Zeničko - dobojskog
kantona
673
4. Pravilnik o prinudnom uklanja-
MINISTARSTVO ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I
ZAŠTITU OKOLINE
nju objekata
5. Pravilnik o polaganju posebnog
ispita za taksi vozača u Ze - do
kantonu
1. JAVNI POZIV za podnošenje
prijava za učešće u komisijama za
tehnički pregled građevina i zahvata
iz nadležnosti Ministarstva
6. Rješenje o utvrđivanju visine
5
naknade troškova za polaganje
posebnog ispita za taksi vozača
60
2. Pravilnik o izmjenama i dop-
OGLASNI DIO
strana 23
Br.Sl.
novina
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
Oglasi
2
4
5
6
8
9
11
12
14
16
17
18
20
21
Str.
24
48
61
66
219
249
290
308
363
400
440
501
763
965
Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica
Glavni i odgovorni urednik: Adis Čehić, Telefon: 032/442-551;
Redakcija i pretplata: 032/407-424; Štampa: “Meligraf” Zenica
Download

NOVINE