www.balkansgeotourism.travel
Geotourism MapGuide
Priklju ite se mre i National Geographic Destinations
Do ite do me unarodne publike - olak ajte im da vas prona u kroz
interaktivne mape i web alate za planiranje putovanja
Razvijte mre u novih partnerstava i poslovnih veza u regionu
Pobolj ajte svoju ponudu i usluge u skladu sa najnovijim trendovima na
tr i tu
ta je Geotourism?
Turizam koji odr ava ili pobolj ava geografske karakteristike nekog mjesta,
kulture, estetike, naslje a i dobrobiti njegovih stanovnika.
Geoturizam obuhvata niz usluga, uklju uju i avanturu i putovanja u prirodi,
eko i agro turizam, putovanja radi upoznavanja kulturne ba tine i naslije a.
ta je MapGuide?
Western Balkans Geotourism MapGuide (www.balkansgeotourism.travel)
je website koji nudi informacije o turisti kim lokacijama i to na na in koji
promovi e prirodno, kulturno i istorijsko naslije e, ime ja a odr ivost
resursa lokalnih zajednica.
Izgled jednog segmenta web site-a www.balkansgeotourism.travel sa prikazanom
mapom zapadnog Balkana (WB MapGuide) i kategorijama objekata, prirodnih,
kulturno istorijskih i drugih znamenitosti.
Kategorije objekata na www.balkansgeotourism.travel
SMJE TAJ /ACCOMMODATION
- Hoteli i moteli
- Hosteli
- Kampovi
- Resorts
- Eko - etno ku e i doma instva
ZAJEDNICA /COMMUNITY
- Kulturno - istorijsko naslije e
- Lokalni umjetnici, muzika, zanati
- Gradovi i sela
FESTIVAL I DOGA AJ /EVENTS
- Sportski doga aji
- Festivali
- Koncerti
- Predstave
HRANA I PI E / FOOD & DRINK
- Restorani
- Kafiterije , bar i no ni klub
- Pekare, doma a hrana
- Pivnice
- Poslasti arnice
ZDRAVLJE / HEALTH & WELLNESS REGIONALNE TUR.RUTE
- Avanturisti ke, biciklisti ke
- Spa & Wellnes centri
- Agrokulturne
- Bazeni
- Gastronomske, vinske
- Lje ili ta
- Istorijske
- Vjerske
OUTDOOR AKTIVNOSTI
- Planinarenje, pje a enje
- Splavarenje, kajaking
- Jahanje, pecanje
- Skijanje i zimski sportovi itd.
...i jo mnogo toga u
PARKOVI PRIRODE, PRIRODNE
REGIJE I ZNAMENITOSTI
MUZEJI, POZORI TA, GALERIJE
ISTORIJSKA I PRA-ISTORIJSKA
NALAZI TA ....
Kako pridru ivanje porodici NATIONAL
GEOGRAPHIC DESTINATION koristi Vama direktnim pru aocima usluga?
Prezentuje i promovi e Va u ponudu kroz rije i i slike za 360 miliona
ljudi irom svijeta, koji su publika Nacionalne Geografije
Predstavlja Va u ponudu publici u vrijeme kada planiraju svoje
putovanje poziva ih i ohrabruje da uklju e Va u ponudu u njihov plan
putovanja
Dozvoljava Vam da predstavite Va u ponudu:
krajnjim kupcima u njihovom domu u vrijeme planiranja putovanja
drugim operatorima i publici putem Va eg lanstva u WB MapGuide
vlastitim promo matrijalima
posjetiocima na Va oj lokaciji
certifikata o lanstvu
kroz prikazivanje naljepnice i
Dozvoljava Vam da uspostavite veze i otkrijete nove prilike kroz
povezivanje sa partnerima u regiji
Ja a Va e veze i omuga ava Vam razmjenu znanja i najboljih
iskustava
Cjenovnik usluga Geo Turističkog Vodiča Zapadnog Balkana - Portal balkansgeotourism.travel
Kategorija 1
Kategorija 2
Hoteli
Turističke
agencije /
Tur operateri
Privatni
smještaj
Moteli
Prenoćišta
Hoteli sa
20-50 soba
Hoteli sa
50 i više
soba
Iznos za upis 3
turistička aranžmana
100,00KM
200,00KM
300,00KM
200,00KM
Kategorija 7
Kategorija 5
Kategorija 6
Događaji /
Festivali
Kamp
Dodatna naplata
za promociju prije
početka događaja
Do 20
mjesta
Preko 20
mjesta
100,00 KM
50,00 KM
100,00 KM
Kategorija 3
Kategorija 4
Nacionalni
parkovi
Muzeji
galerije
Restorani
Restorani do
30 mjesta
Restorani
preko 30
mjesta
100,00 KM
100,00 KM
150,00 KM
Kategorija 8
Kategorija 9
Kategorija 10
Mali
proizvođači
Individualni
turistički vodiči
Vinarije
100,00 KM
300,00 KM
Pivnice
(med, sir,
kajmak, džem...)
300,00 KM
100,00 KM
Cijene su izražene na godišnjem nivou. Svaki nominovani objekat će osim prezentovanja na portalu dobi i cer fikat o učešću u projektu i
s ker/naljepnicu. Takodje, svaki objekat će ima pravo da koris brending WB Geotourism u promo vne svrhe uz prethodno odobrenje VISIA d.o.o.
Sve navedene CIJENE SU BEZ OBRAČUNATOG PDV‐a.
Ko su WB Stewardship Council i koja je njihova uloga:
Western Balkans Geotourism MapGuide je koordinisan i vo en od strane WB
Regional Stewardship Council-a koji obuhvata predstavnike iz 6 dr ava koje
ine Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija. Council vodi proces nominacija objekata i znamenitosti: on
obezbje uje da nominacije odra avaju razli itosti regije; identifikuje teme i rad
sa National Geographic-om kako bi se ure ivao i dizajnirao website i
MapGuide.
National Geographic Society radi sa Western Balkans Regional Stewardship
Council-om kako bi unijeli u mapu ono najbolje od zapadnog Balkana. lanovi
Council-a preporu uju istorijske, kulturne i prirodne znamenitosti; smje tajne
i ugostiteljske kapacitete, doga aje, atrakcije i aktivnosti; poslove, farme i sala e;
umjetnike, zanatlije i pripovjeda e koji bilje e jedinstveni karakter i ljepotu
regije promovi u putovanja koja slave i odr avaju ono to je najvi e
karakteristi no za regiju.
WB Country manager for Bosnia and Herzegovina:
VISIA d.o.o. Sarajevo Tel: 057 344 233
email: [email protected] www.visia.rs.ba
Koje su jo destinacije National Geographic
Geotourism-a
1. Central Cascades: Oregon i Washington;
2. Crown of the continent: Alberta, Columbia, Montana;
3. East Tennessee River Valley: Tennessee;
4. East Newfoundland: Newfoundland;
5. Four corners region: Arizona, Colorado, New Mexico, Utah
6. Go blue Central America: Honduras, Panama
7. Greater Yellowstone: Idaho, Montana, Wyoming
8. Lakes to Locks Passage: New York
9. Redwood Coast: California
10. Sierra Nevada: California i Nevada;
11. Western Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija,
Crna Gora i Srbija
Download

www.balkansgeotourism.travel