Instalacija hardvera i softvera
Detalji vezani za instalaciju hardvera:
U zavisnosti od dobijenog modela Card Reader čitača (Omnikey 3021, Omnikey 3121 ili Todos Argos)
treba izabrati odgovarajući drajver i pokrenuti instalaciju (pratite uputstva na ekranu). Po završetku
instalacije, konektujte USB kabl Card Reader čitača na računar i sačekajte da Vaš operativni sistem javi
poruku da je hardver instaliran i spreman za rad.
Drajvere za pomenute modele Card Reader čitača možete preuzeti sa :
Omnikey 3021 http://www.pks.rs/portals/0/ca/OMNIKEY3x21x86_for_R1_2_1_2.zip
Omnikey 3121 http://www.pks.rs/portals/0/ca/OMNIKEY3x21x86_for_R1_2_1_2_2.zip
Todos Argos http://www.pks.rs/portals/0/ca/Todos%20argos%20am2_install.zip
Detalji vezani za instalaciju softvera:
Da bi kartica sa digitalnim elektronskim sertifikatom bila potpuno funkcionalna, neophodno je instalirati
softver NSTSign CSP (odabrati verziju srazmerno Vašem operativnom sistemu )
- za 32bit, NSTSign CSP [x32] v1.2.0.2a
http://www.pks.rs/portals/0/ca/NSTSign_CSP_v1.2.0.2a_32_bita.zip
-za 64bit, NSTSign CSP [x64] v1.2.0.2a).
http://www.pks.rs/portals/0/ca/NSTSign_CSP_v1.2.0.2a_64_bita.zip
Pokrenite instalacioni paket NSTSign CSP msi i pritisnuti dugme Next
U formi za izbor željenog instalacionog foldera, izabrati opciju Everyone za korišćenje programa, a zatim
za nastavak pritisnuti dugme Next.
1
Zatim će se pojaviti forma na kojoj treba potvrditi željenu instalaciju pritiskom na dugme Next
Po završetku instalacije pojaviće se forma, koja potvrđuje da je instalacija uspešno obavljena. Pritisnite
dugme Close i restartujte računar.
2
Posle restarta računara, u desnom donjem uglu (pored sata) na Taskbar-u će se pojaviti ikona Token
managera-a
.
Ubacite Vašu karticu sa digitalnim elektronskim sertifikatom u Card Reader čitač licem na gore ( čip
okrenutna gore), a zatim sa dvoklikom na ikonu Token managera-a
pokrenite program.
3
U prozoru Token Managera će te videti Vaša dva sertifikata na kartici. Ukoliko sa desne strane u koloni
Installed vidite zeleni znak , znači da su Vaši sertifikati automatski instalirani na računar. Ukoliko u istoj
koloni vidite crveni znak X , morate pojedinačno označiti sertifikat i pritisnuti dugme Install.
NAPOMENA Za pristup Web servisima, uvek koristite sertifikat koji u svom nazivu ima i vaš JMBG.
Podesavanje PKCS#11 modula – integracija u Mozilla Firefox
Preduslovi:
Svi sertifikati treba da se nalaze u Microsoft-ovom certificate store-u (proveriti preko
TokenManager-a, IE ili mmc-a)
Skinuti driver-e za odgovorajaću verziju operativnog sistema:
Win32: http://www.pks.rs/portals/0/ca/PKCS11_Windows_32_bita.zip
Win64: http://www.pks.rs/portals/0/ca/PKCS11_Windows_64_bita.zip
Instalacija:
Iskopirati nstsignpkcs11.dll na proizvoljnu lokaciju.
Podesavanje Mozilla Firefox-a
Tools->Options->Advanced->Encryption->Security Devices
Kliknuti na Load i dodati ime za novi PKCS#11 (npr NetSeT PKCS#11), kliknuti na Browse i locirati
nstsignpkcs11.dll.
Vratiti se na Encryption tab, View certificates, uneti PIN.
U Your certificates treba da se nalaze sertifikati sa kartice.
U Authorities importovati intermediate i root PKS sertifikate.
Napomena: Posto se prilikom startovanja Mozilla Firefox-a ucitava PKCS#11 modul, pozeljno je
izvaditi karticu iz citaca da se ne bi cekalo na load (Mozilla je u stanju “Not Responding” dok se ne
ucita PKCS#11 modul)
4
Download

Instalacija hardvera i softvera