1
Inscape
Ciljevi (posle završene nastavne oblasti učenici treba da znaju):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vektorska grafika –osnovni pojmovi, definicije i primeri
Primer programa – Inscape : podešavanje radnog okruženja
Crtanje osnovnih grafičkih elemenata
Transformacija objekata i kombinovanje objekata
Kombinovanje rasterske i vektorske grafike
Priprema složenih crteža
Globalni pregled crteža, štampanje
Samostalni rad učenika (projektni zadatak)
Vektorska grafika
Vektor označava liniju koja ima dužinu i smer.Vektorsko crtanje je kreiranje vektorskih objekata pomoću
vektorskih linija. Ove linije sadrže podatke o smeru, dužini i boji. Ovi podaci se mogu menjati. Ukoliko linije čine
zatvornu krivu (početna tačka je i završna), postoji i podatak o boji popune.
Unutar vektroske grafike sve se svodi na više jednostavnih matematičkih formula za koje računar pamti od 2 do 4
podatka. Ovakve slike zauzimaju malo fizičkog prostora u memoriji računar.TNT
Veličina vektora menja se matematičkom promenom dužine i smera. Pri tome se kvalitet prikaza grafike ne menja.
linije i poligoni
Instalacija
Programi za obradu vektorske grafike se mogu podeliti u dve osnovne kategorije:
-
programi namenjeni za 2D i 3D konstruisanje (AutoCad, ArchiCad, i sl.)
programi namenjeni grafičkom dizajnu (CorelDraw, Inkscape, Ilustrator i sl.)
Prilikom izbora alata, jedan od kriterijuma može da bude i cena.
Inkscape je open source (besplatan) grafički vektor editor program sa mogućnostima programa kao što su
Ilustrator, Freehand, CorelDraw ili Xara X. Program koristi W3C standard Scalable Vector Graphics (SVG) format.
Podržane SVG opcije uključuju oblike, putanje, tekst, markere, klonove, alpha blending, transformacije, gradijente,
paterne i grupisanja.
Potrebno je da preuzmete instalaciju sa zvanične web stranice: https://inkscape.org/
2
Postupak instalacije na Windows op. sistemu je vrlo jednostavan. Pokrene se preuzeti fajl i u par koraka završi
intalacija.
Radno okruženje sastoji se iz standardnih delova, karakterističnih za svaki program iz ove grupa(najsličniji je
CorelDrow-u).
podeššavanje
osobina alata
lenjiri
prostor za
crtanje
kojise
štampa
prostor za
montažu
toolbox
pozicija
pokazivača
i zoom
paleta boja
3
Podešavanje okruženja
Opcija File->Document Properties aktivira se prozor za
podešavanje osnovni parametara stranice (Page), pomoćnih
linija (Guides), mreže za precizno crtanje (Grid), privlačenje
(Sna) uz pomoćne linije ili objekte radi što preciznijih radova.
Ukoliko prilagođavamo sam program Inkscape, onda aktiviramo
opciju File->Inkscape Preferences.
Crtanje
Crtanje i osnovne transformacije objekata
Alati u toolbox-u:
Selektovanje i transformacija objekata
Oblikovanje krive pomoću čvorova
specifično oblikovanje
Zumiranje
Crtanje pravougaonika i kvadrata
Crtanje objekata :
1. izbor alata, prevlačenje (s leva na desno)
2. iz centra +SHIFT
3. pravilni oblik (kvadrat ili krug) +CTRL
crtanje 3D kutija
crtanje krugova i elipsi
Osnovne transformacije:
crtanje zvezda i poligona
Crtanje spirala
Slobodno-ručno crtanje
crtanje linija čvorovima (Bezierova linija)
kaligrafsko crtanje
tekst
sprej
povlačenje gornjeg desnog kruga – ćoškovi postaju
zaobljeni
Select alatka (prva u nizu) :
gumica
bojenje zatvorenih linija
prelivi
1. klik na objekat
veličina
uzimanje boje sa slike
crtanje dijagrama
2. dupli klik na objekat
Osobine objekata
rotacija i iskošenje
4
Podešavanje popune i linije – paleta Fill and Stroke aktivira se duplim
klikom na desni deo statusne linije ili Shift+Ctrl+F. Ova paleta se sastoji
iz 3 kartice: Fill (za boju i osobine popune), Stroke panit (boja linije) i
Stroke style (za vrstu ilinije i krajeva).
Linija (free hand) se podešava preko
linije alata kojim se bira mod i mekoća.
Kombinovanje objekata
Dva različita objekta u Inscape-u mogu se kombinovati na više načina.
Opcije za to nalaze se u meniju Path.
union
diference
intersection
cut path
eksklusion
division
Combine
Break Apart
Kreiranje i čuvanje dolkumenata
Za novi prazan dokument koristi se opcija File->New, a otvaranje već postojećeg SVG fajla File->Open. Radi
sigurnosti potrebno je često čuvati fajl dok radimo u Inkscape-u jer je još uvek nestabilan. Da bi sačuvali (File>Save) ili preimenovali (File->SaveAs) koristimo podrazumevani format SVG (Scalable Vector Graphics). Osim
ovog široko podržanog formata, u inkscape-u se mogu importovati i eksportovati i drugi formati (EPS, PNG).
Download

Inscape1 - WordPress.com