Садила Тимка босилек

 

 
 
 

 
 
 







Са - ди - ла Тим - ка
8
 


 
 
 


 



на


-
лек


мер - мер
мер - мер






пло
-
-
си - лек




ча
Sadila Timka bosilek
na mermer plo~a kraj more
Са - ди - ла Тим - ка

 



пло - ча






в'гра

 



в'гра




-
-
ди
-
Ne mi niknalo bosil~e ) 2p
tuk mi niknalo zumbul~e ) 2p
) 2p
Majka i veli govori
mol~i mi Timke ne pla~i
utre libeto }e dojde
on }e ti dade bosil~e
On }e ti dade bosil~e
ti }e mu dade{ zumbul~e.
142


бо
-

 
 
 

ди

 
 

-

 

 
 
 
) 2p
) 2p
Vikna mi Timka da pla~e
oj lele bo`e do boga
koja li gora da fanam








 



на




бо

- си
13



 
 
 

 
 
 


 
 
 
 


) 2p
) 2p
Мелографски записи на песните на Никола Бадев. Бадева, Роска
на
на


Download

Садила Тимка босилек