REFERENTNA LISTA
KONSING GROUP
BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA
U OBLASTI RADIO KOMUNIKACIJA, SISTEMA NAPAJANJA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
WWW.KONSING.COM
REFERENTNA LISTA KONSING GROUP
MOBILNA TELEFONIJA
BEŽIČNE KOMUNIKACIJE
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
Mobilna Telefonija Srbije (MTS) GSM Mreža
ERICSSON, GSM-900/1800
- 837 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
ERICSSON, UMTS
- 187 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja
SIEMENS, UMTS
- 35 lokacija (instalacija)
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
CDMA sistem
HUAWEI
- 10 lokacija (ugradanja)
WLL eMGW System
ALVARION
- 32 lokacije (projektovanje, uređenje prostora, instalacija,
izgradnja, integracija u mrežu)
Poslodavac: ERICSSON, UMTS (za MTS)
ERICSSON, UTMS
- 35 lokacija (instalacija, izgradnja)
Poslodavac: WLL CDMA System
AIR SPAN MREŽA INC.
- 31 lokacija (instalacija, izgradnja, integracija u mrežu)
Poslodavac: VIP Mobile
ALCATEL-LUCENT-NORTEL, GSM-900/1800
- 650 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
ALCATEL-LUCENT-NORTEL, UMTS
- 190 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: ALIATEL Ltd., ČEŠKA REPUBLIKA
WLL CDMA System
AIR SPAN MREŽA INC.
- 18 lokacija (izgradnja)
Poslodavac: M:TEL Montenegro
ERICSSON, GSM-900/1800
- 94 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
ERICSSON, UMTS
- 48 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija)
Poslodavac: M:TEL B&H (MOBIS)
SIEMENS, GSM-900
- 40 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: ZTE Corporation
- 10 sites (Node B)
Poslodavac: TELENOR
ERICSSON, GSM-900
- 187 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
ERICSSON, NMT-900
- 37 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: MOBTEL
ERICSSON, GSM-900
- 117 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Analogna Mobilna Mreža
ERICSSON, NMT-900
- 27 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Analogna Mobilna Mreža
- Centar za nadzor alarma u mobilnoj mreži NMT
(projektovanje, instalacija)
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
Pejdžing sistem
GLENAYRE
- 41 lokacija (projektovanje, uređenje prostora, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: TELEBESKID Ltd., POLJSKA
WLL CDMA System
AIR SPAN MREŽA INC.
- 2 lokacije (instalacija, izgradnja, montaža, optimizacija
mreže, CPE instalacija)
Poslodavac: SANTEL Ltd. ŠRI LANKA
WLL CDMA System
AIR SPAN MREŽA INC.
- 23 lokacije (nadzor, instalacija, izgradnja,
integracija u mrežu)
Poslodavac: HUAWEI
WLL CDMA sistem
- 8 lokacija
FIKSNA ŠIROKOPOJASNA
TELEFONIJA
Poslodavac: Alcatel Lucent
End User: Telekom Srbija
FTTN mreža za Telekom Srbija A.D. i Centralni
region u Srbiji
- 142 lokacije (MSAN and DSLAM)
FTTB mreža za Telekom Srbija A.D.
- 143 lokacije miniIPAN
Poslodavac: ARIA, TURKEY
Aria GSM Mreža
ERICSSON, GSM-1800
- 130 lokacija (projektovanje, priprema prostora i instalacija nadzor)
Poslodavac: Bulgarian Telecommunications Company
- 250 lokacija (obilazak lokacija i situacioni plan)
str. 01
REFERENTNA LISTA KONSING GROUP
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SISTEMI PRENOSA
Poslodavac: Građevinski fakultet u Beogradu
Tehnička dokumentacija za sanaciju objekta "Stari Dvor",
Investitor - Grad Beograd, Gradska uprava
„Glavni projekat strukturnog kablovskog sistema za
računarsku i telefonksu mrežu, računarske mreže i sistema
za pristup Internetu
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
NEC
- 267 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
- 41 relacija (optimizacija)
IMTEL, RRU 13, 18, 23 GHz
- 272 relacije (projektovanje, instalacija, izgradnja)
- 32 relacija (optimizacija)
NERA, SDH sistem
- 3 relacije (projektovanje, instalacija, izgradnja)
ERICSSON, ML 18, 23 GHz
- 40 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
SIEMENS, DRS140 PDH - Back-bone sistem
- 6 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
TELETRA, HT-12
- 9 relacija (optimizacija)
ZTE MW
- 10 relacija
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
WLAN - Bežična lokalna računarska mreža MTS064
- 10 lokacija, Glavni projekti instalacije WLAN mreže
Poslodavac: M:TEL Montenegro
Javna telekomunikaciona mreža za pružanje javnih
telekomunikacionih servisa putem fiksnog bežičnog pristupa
u radio-frekvencijskom opsegu 3400-3600MHz, na bazi
WiMAX tehnlogije u Republici Crnoj Gori
- 15 lokacija (glavni projekat bazne stanice)
Poslodavac: Ministarstvo Pravde Republike Srbije
LAN
- 7 sudova, 3000 priključnih mesta (projektovanje, instalacija,
merenja)
Poslodavac: SRBIJAVODE
LAN
- Upravna zgrada, 200 priključnih mesta (projektovanje,
instalacija, testing)
Poslodavac: KONSING
računarska mreža (projektovanje, instalacija strukturne kablovske
mreže, merenja, montaža i konfigurisanje aktivne opreme, WLAN,
puštanje u rad)
- Poslovna zgrada Konsing-a, str. Surčinski put 1a,
250 priključnih mesta
- Poslovna zgrada Konsing-a, str. Surčinski put 13,
350 priključnih mesta
Poslodavac: PRESS Publishing Group
- VPN, LAN, VoIP, IP Video Nadzor u štampariji Press
Poslodavac: JKP Beogradske Elektrane (Belgrade Power Plants)
- Isporuka i montaža pasivne mrežne opreme - Toplana Novi
Beograd, objekat administracije 1a i 1b, Investitor:
JKP "Beogradske elektrane", 2009
Poslodavac: Microsoft Software d.o.o.
- LAN
- Microsoft office Beograd, 730 priključnih mesta
(projektovanje, instalacija)
SISTEMI PRENOSA
Optički sistemi prenosa
NEC, C-node
- 20 lokacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
IRITEL, ODS155 (projektovanje)
TELEKOM SRBIJA
- 4 lokacije (puštanje u rad)
HDSL
Alcatel, Ascom, Siemens, Ericsson
- 300 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: TELEKOM RS
Mobis Mobilna Telefonska Mreža
DMC ML 18,23
- 10 relacija (instalacija, izgradnja)
Poslodavac: TELENOR-MOBTEL
ERICSSON, ML E, TN, 7, 13, 15, 18, 23, 26 GHz
- 18 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: VIP Mobile
Siemens PDH sistemi prenosa SRAL XD
- 690 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
- 710 relacija (optimizacija)
Siemens SDH sistemi prenosa: SRA4, Surpass 7030
- 35 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja
Poslodavac: Ericsson-Marcony LH
- 30 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
Ericsson TN & E
- 95 relacija (projektovanje, instalacija, izgradnja)
Poslodavac: Nera Networks
NERA, SDH sistem
- 34 relacije (projektovanje, instalacija, izgradnja)
NERA, PDH sistem
- 52 relacije (projektovanje, instalacija, izgradnja)
Indoor Instalacije
Poslodavac: TELEKOM SRBIJA A.D.
LGC Wireless
In-Building Wireless Networking System
- 4 lokacije (projektovanje, instalacija, izgradnja)
str. 02
REFERENTNA LISTA KONSING GROUP
ŠIROM SVETA
SRBIJA
NORVEŠKA
Operater: Telenor Norge AS, Norway
Projekti: BRAIN RAN "SWAP Project", 102 lokacije
LTE Roll-out, 200+ lokacija
Radiolinje, 50 linkova (MW linkovi)
"ON Time" angažovanje (LTE1800, Wintersport), 1000+ lokacija
- Tehnički pregled lokacija; projektovanje; instalacija puštanje u rad i
integracija; DT/WT TEMS merenje
Operater: Norkring
Projekti: "ON Time" angažovanje (DAB), 40+ lokacija
- Instalacija opreme
Operater: TeliaSonera Norge AS/ NetCom, Norway
Projekat: Huawei swap - NeMo, 2G/3G swap i nova 4G,
650+ lokacija sa maximalnim kapacitetom od 60 lokacija/ mesec
- Tehnički pregled lokacija; projektovanje; instalacija puštanje u rad i
integracija; WT TEMS merenje
Operater: Mobile Norway/ Tele2
Projekti: Huawei 4G pilot u Drammen-u
Tunel Projekti
40+ lokacija
- Tehnički pregled lokacija; projektovanje; instalacija puštanje u rad i integracija;
Operater: dNK
Projekat: Nodnett
640+ lokacija sa maximalnim kapacitetom od 35 lokacija/ mesec
- projektovanje, priprema site-a i instalacija opreme u Fazi 2 (Južna Norveška)
i u Fazi 5 (Severna Norveška)
MOBILNA TELEFONIJA (NMT, GSM 900/1800,
UMTS, WCDMA)
- 2080 baznih stanica (projektovanje, izgradnja lokacija,
instalacija i puštanje u rad
In-Building Wireless Mrežni sistem,
- 4 lokacije (projektovanje, instalacija i puštanje u rad)
VELIKA BRITANIJA
LONDON OLYMPIC PARK – UMTS
RAN MODELIRANJE
Pripreme za globalna sportska dešavanja u 2012. Finalna RAN pokrivenost
za O2 mobilnog operatera.
HAMPDEN PARK Glasgow, RICOH ARENA Coventry Radio planiranje & Projektovanje
SISTEMI PRENOSA (MW, FO)
- 2800 linkova (projektovanje, instalacija i puštanje u rad)
CRNA GORA
MOBILNA TELEFONIJA (GSM 900/1800, UMTS)
- 142 baznih stanica (projektovanje, izgradnja, instalacija i puštanje u rad)
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
- 15 lokacija za WiMAX mreže (projektovanje)
SISTEMI PRENOSA
- 177 linkova (projektovanje, instalacija i puštanje u rad)
SISTEMI NAPAJANJA
Sistem napajanja (GSM) GSM 900/1800 i 3G mreže u više od 200 tačaka
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI
instalacija 20/35 Kv podvodni kabl, Skadarsko jezero, najveće jezero u
jugoistočnoj Evropi
Poslodavac EPCG, hidroelektrana, Glava Zete 35kV Dalekovod - Cetinje
Reparacija radnog kola i ležajeva turbine
Razvod električne energije - Bar 10kV Mreža
IRSKA, POLJSKA, ČEŠKA REPUBLIKA i ŠRI LANKA
BEŽIČNE KOMUNIKACIJE
WLL CDMA SISTEMI (projektovanje, izgradnja objekata, instalacija, integracija
i puštanje u rad)
BUGARSKA
MOBILNA TELEFONIJA
- 250 baznih stanica (nominalno ćelijsko planiranje)
RADIO PLANIRANJE, OPTIMIZACIJA
“WLL Alvarion Network – Telekom Srbija”
– RNP za 32 lokacije
“GSM, DCS & UMTS Rollout – Telekom Srbija”
– RNP za više od 200 lokacija
“FWA CDMA2000 – Telekom Srbija”
– RNP za više od 100 lokacija
“WiMax Project – MTEL Crna Gora”
– RNP za više od 40 lokacija
"Telenor Serbia Renovation Project“ – RNO za
40% Telenorovih GSM/UMTS lokacija u Srbiji tokom
SWAP projekta
“Oil and gas wellhead sites SCADA system, Qatar
Petroleum” – RNP DRIVE TEST
“VIP Mobile Serbia Measurement Campaign “ - uporedni
DT za više od 4200 lokacija – poredjenje mobilnih operatora
"Telenor Serbia Renovation Project" - uporedni i
primopredajni Drive testovi – za više od 1200 GSM i
UMTS lokacija
SISTEMI NAPAJANJA
Sistemi napajanja za GSM 900/1800 i 3G mreže
SISTEMI GROMOBRANSKE ZAŠTITE
Za više od 2000 lokacija
BEŽIČNE KOMUNIKACIJE (CDMA)
- 32 WLL lokacije (projektovanje, gradjevinski radovi,
instalacija, puštanje u rad i mrežna integracija)
RADIO DIFUZNA MREŽA
Studija izvodljivosti i Idejni projekat radio pokrivanja
digitalnim TV signalom na teritoriji Republike Srbije
Projektovanje infrastrukture za mrežu DVB-T2 predajnika
Instalacija 67 DVB-T2 predajnika
INTELIGENTNE ZGRADE
- 5 objekata za CCTV, nadzor, protivpožarni sistem, sistem
detekcije CO2, kontrolu pristupa i sigurnosni sistem
(instalacija i održavanje)
INFORMACION TEHNOLOGIJE
- 25 LAN, WAN i WLAN lokacija za više od 5000 portova
(projektovanje, instalacija i održavanje)
NAVIGACIONI SISTEMI/ SISTEMI ZA KONTROLU LETA
VHF/ UHF sistem komunikacije zemlja-vazduh Srbije i
Crne Gore, povezivanje mreže lokacija sistemom za
prenos govora i radarske slike
(projektovanje)
BOSNA I HERCEGOVINA
MOBILNA TELEFONIJA
- 68 baznih stanica (projektovanje, izgradnja, instalacija i puštanje u rad)
SISTEMI PRENOSA
- 40 linkova (projektovanje, instalacija i puštanje u rad)
TURSKA
MOBILNA TELEFONIJA
- 130 baznih stanica (projektovanje)
str. 03
Download

- Konsing