ПРИЛОГ 1 Конкурсне документације
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
(са употством попуњавања)
Red.
Broj
NAZIV
Veličina
Jed. Mere
Kol.
Jedinična
vrednost
bez PDV-a
GRUPA I - OPŠTI POTROŠNI MATERIJAL
PARTIJA 1 - IGLE ZA BIOPSIJU KOŠTANE SRŽI
1
Igle za biopsiju koštane srži "Medax ili ekvivalentno"
N*9 - 11
Gx100 mm
komad
40
UKUPNO ZA PARTIJU 1:
PARTIJA 2 - Transfer set za pretakanje
1
komad
Transfer set za sterilne rastvore, za pretakanje, Dahlhausen "Braun ili ekvivalentno"
15000
UKUPNO ZA PARTIJU 2:
PARTIJA 3 - SETOVI PO JANKAUERU
Set po Jankaueru sa ravnim završetkom, pedijatrijski "Dahlhausen ili ekvivalentno"
1
Set po Jankaueru sa ravnim završetkom, pedijatrijski "Dahlhausen ili ekvivalentno"
2
3
Set po Jankaueru sa ravnim završetkom, pedijatrijski "Dahlhausen ili ekvivalentno"
4 mm
6 mm-25
komad
komad
200
1.000
8 mm-30
komad
1.500
UKUPNO ZA PARTIJU 3:
PARTIJA 4 - TORAKALNI DRENOVI (SA TROAKAROM)
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
1
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
2
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
3
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
4
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
5
Dren torakalni, sa troakarom sa konekcijom 1/4 "Tyco ili ekvivalentno"
6
N*8
N*10
N*12
N*16
N*20
N*24
komad
100
komad
100
komad
50
komad
50
komad
50
komad
30
UKUPNO ZA PARTIJU 4:
PARTIJA 5 - PUMPICE ZA DRENAŽU
Pumpica za drenažu "Dahlhausen ili ekvivalentno"
1
Pumpica (HARMONIKA) "Dahlhausen ili ekvivalentno"
2
Pumpica (HARMONIKA) "Dahlhausen ili ekvivalentno"
3
50 ml
100 ml
500 ml
komad
30
komad
20
komad
10
UKUPNO ZA PARTIJU 5:
PARTIJA 6 - ARMIRANI TUBUSI SA BALONOM
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
1
N*3
komad
20
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Pakovanje
Proizvođač
i zemlja
porekla
Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS
Red.
Broj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
Tubus endotrahealni sa balonom, armirani "Rusch ili ekvivalentno"
PARTIJA 7 - VODIČI ZA TUBUSE
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
1
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
2
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
3
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
4
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
5
6
Vodič za tubuse " Rush ili ekvivalentno"
Veličina
Jed. Mere
Kol.
Jedinična
vrednost
bez PDV-a
GRUPA I - OPŠTI
POTROŠNI
N*3.5
komadMATERIJAL
50
N*4
komad
30
N*4,5
komad
50
N* 5
komad
50
N*5.5
komad
50
N*6.5
komad
80
N*7
komad
60
N*8
komad
30
N*8.5
komad
30
UKUPNO ZA PARTIJU 6:
1,5mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.5 mm
komad
komad
komad
komad
komad
20
20
20
10
20
4 mm
komad
10
UKUPNO ZA PARTIJU 7:
PARTIJA 8 - Gastrostomske tube
Endoskopske gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N* 9
1
Endoskopske gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N* 15
2
Trajne gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N*15
3
Trajne gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N*15
4
Trajne gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N*15
5
Trajne gastrostomijske tube "Fressenius ili ekvivalentno" N*15
6
1.1 cm
2,0 cm
2,5 cm
3,0 cm
komad
5
komad
10
komad
15
komad
15
komad
15
komad
2
UKUPNO ZA PARTIJU 8:
PARTIJA 9 - TUBULARNI ZAVOJI
1
2
3
4
Zavoj tubularni, mrežasti a 25 m "Lohmann Rauscher ili ekvivalentno"
Zavoj tubularni, mrežasti a 25 m "Lohmann Rauscher ili ekvivalentno"
Zavoj tubularni, mrežasti a 25 m "Lohmann Rauscher ili ekvivalentno"
Zavoj tubularni, mrežasti a 25 m "Lohmann Rauscher ili ekvivalentno"
PARTIJA 10 - SISTEMI ZA INFUZIJU
Sistem za infuziju, sa luer lock-om "Chirana ili ekvivalentno"
1
Sistem za transfuziju, sa luer lock-om "Chirana ili ekvivalentno"
2
S -šaka i
stopalo
M -noga,
ruka
L - glava i
trup
XL - trup
komad
20
komad
80
komad
20
komad
80
UKUPNO ZA PARTIJU 9:
komad
30000
komad
15000
UKUPNO ZA PARTIJU 10:
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Pakovanje
Proizvođač
i zemlja
porekla
Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS
Red.
Broj
NAZIV
PARTIJA 11 - Sistemi za Ivac pumpe
Sistem Ivac 590
1
Veličina
Jed. Mere
Kol.
Jedinična
vrednost
bez PDV-a
GRUPA I - OPŠTI POTROŠNI MATERIJAL
komad
3000
UKUPNO ZA PARTIJU 11:
PARTIJA 12 - DEXTRANOMER
Dextranomer 50 mg + Stabilizovana hijaluronska kiselina 15 mg + 0.9 % NaCL,
1
sterilan "Deflux ili ekvivalentno"
Metalna igla
2
1 ml
komad
60
komad
60
UKUPNO ZA PARTIJU 12 :
PARTIJA 13 - Umbilikalni kateter
Umbilikalni kateter
1
N* 4
komad
100
UKUPNO ZA PARTIJU 13:
PARTIJA 14 - T DREN
T DREN latex
1
CH 9
komad
20
UKUPNO ZA PARTIJU 14:
PARTIJA 15 - Set za eksangvinotransfuziju
Set za eksangvinotransfuziju
1
PARTIJA 16 - Band ligatori za varikse jednjaka
Band ligatori za varikse jednjaka "COOK ili ekvivalentno"
1
PARTIJA 17 - ACT kivete za ACT II Medtronic aparat
ACT kivete za ACT II Medtronic aparat
1
komad
2
UKUPNO ZA PARTIJU 15:
sa 6 gumica
komad
5
UKUPNO ZA PARTIJU 16:
komad
2000
UKUPNO ZA PARTIJU 17:
PARTIJA 18 - Jednolumenski, dvolumenski i trolumenski centralni venski kateter setovi* sa antimikrobnom zaštitom
Dvolumenski Centralni venski kateter set* 5Fr/5 cm 18G/20G (CE)
radiopaque komad
300
1
Dvolumenski Centralni venski kateter set* 5Fr/8 cm 18G/20G (CE)
radiopaque komad
80
2
Dvolumenski Centralni venski kateter set* 7Fr/20 cm 16G/16G (CE)
radiopaque komad
50
3
Trolumenski Centralni venski kateter set* 7Fr/20 cm 16G/18G/18G (CE)
radiopaque komad
20
4
UKUPNO ZA PARTIJU 18:
PARTIJA 19 - Setovi za pleuralnu drenažu
Pedijatrijski set za torakalnu drenažu trokomorski1800-2300 ml (CE)
PVC free
komad
300
1
UKUPNO ZA PARTIJU 19:
PARTIJA 20 - Senzori za pulsnu oksimetriju za monitor Siemens i Drager
Infant oxisensor TM od 3 do 20kg za monitor Siemens S1260 i Drager Delta(CE)
komad
700
1
Neonatal oxisensor TM< 3 kg za monitor Siemens S1260 i Drager Delta(CE)
komad
100
2
Pedijatrijski oxisensor TM od 10 do 50 kg za monitor Siemens S1260 i Drager Delta(CE)
komad
50
3
UKUPNO ZA PARTIJU 20:
PARTIJA 21 - EEG GEL
Gel za EEG "Weawe ili ekv "
450 g
komad
70
1
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Pakovanje
Proizvođač
i zemlja
porekla
Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS
Red.
Broj
2
3
4
NAZIV
Teen 20 pasta konduktivna "Weawe ili ekv "
Nuprep gel "Weawe ili ekv "
Iglene elektrode
Veličina
Jed. Mere
Kol.
Jedinična
vrednost
bez PDV-a
GRUPA I - OPŠTI
114 gPOTROŠNI
komadMATERIJAL
10
komad
5
37mmx0,7
komad
400
UKUPNO ZA PARTIJU 21:
PARTIJA 22 - Rolna za sterilizaciju
Rolna za sterilizaciju , dimenzija 320mm x 70m - ULTRA
1
rolna
4
UKUPNO ZA PARTIJU 22:
PARTIJA 23 - Papir za sterilizaciju (beli,plavi,zeleni)
Papir za sterilizaciju dimenzija 75cm x 75cm
1
Papir za sterilizaciju dimenzija 100cm x 100cm
2
komad
1000
komad
1000
UKUPNO ZA PARTIJU 23 :
PARTIJA 23a - Indikator traka
Plava indikator traka za kontrolu sterilizacije
1
komad
15
UKUPNO ZA PARTIJU 23a :
PARTIJA 24 - INDIKATOR TRAKE ZA SUVU STERILIZACIJU
1
INDIKATOR TRAKE ZA SUVU STERILIZACIJU
19mm x 55
m
komad
15
UKUPNO ZA PARTIJU 24:
PARTIJA 25 - Anterogradne perfuzione kanile (za davanje kardioplegije u aortni koren i ventiranje aorte)
Neonatalna anterogradna perfuziona kanila (aortic root cannulae) sa standardnim
komad
20
1
vrhom i standardnim vodičem 16ga(5Fr), dužine 16,5cm
Pedijatrijska anterogradna perfuziona kanila (aortic root cannulae) sa standardnim
komad
110
2
vrhom i standardnim vodičem 18ga(4Fr), dužine 14,0cm
Adultna anterogradna perfuziona kanila (aortic root cannulae) sa standardnim vrhom
komad
50
3
i standardnim vodičem 16ga(5Fr), dužine 14,0cm
Adultna anterogradna perfuziona kanila (aortic root cannulae) sa standardnim vrhom
komad
20
4
i standardnim vodičem 14ga(7Fr), dužine 14,0cm
UKUPNO ZA PARTIJU 25 :
PARTIJA 26 - Y Adapter za vent
Y(ipsilon) adapter za vent sa muškim luer-om na jednom kraju i 1/4” konektorom na
komad
200
1
drugom
UKUPNO ZA PARTIJU 26:
PARTIJA 27 - Pedijatrijske perfuzione venske kanile
Pedijatrijska venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable single stage) i
1/4”
kom.
70
1
žičanim ojačanjem zida, 14Fr (4,7mm), dužine 38,1cm
Pedijatrijska venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable single stage) i
1/4”
kom.
70
2
žičanim ojačanjem zida, 16Fr (5,3mm), dužine 38,1cm
Pedijatrijska-adultna venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable single
1/4”-3/8"
kom.
50
3
stage) i žičanim ojačanjem zida, 18Fr (6,0mm), dužine 38,1cm
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Pakovanje
Proizvođač
i zemlja
porekla
Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS
Red.
Broj
NAZIV
Veličina
Jed. Mere
Kol.
Jedinična
vrednost
bez PDV-a
Ukupna
vrednost bez
PDV-a
Ukupna
vrednost sa
PDV-om
Pakovanje
Proizvođač
i zemlja
porekla
GRUPA
I - OPŠTI POTROŠNI MATERIJAL
Pedijatrijska-adultna venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable
single
1/4”-3/8"
kom.
30
stage) i žičanim ojačanjem zida, 20Fr (6,7mm), dužine 38,1cm
Pedijatrijska-adultna venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable single
1/4”-3/8"
kom.
10
5
stage) i žičanim ojačanjem zida, 22Fr (7,3mm), dužine 38,1cm
Pedijatrijska-adultna venska kanila sa savitljivim-podesivim telom (malleable single
1/4”-3/8"
kom.
10
6
stage) i žičanim ojačanjem zida, 26Fr (8,6mm), dužine 38,1cm
UKUPNO ZA PARTIJU 27:
PARTIJA 28 - Pedijatrijske perfuzione arterijske kanile
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
1/4” sa
kom.
55
1
8Fr (2,7mm) dužine 22,9cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
1/4” sa
kom.
55
2
10Fr (3,3mm) dužine 22,9cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
1/4” sa
kom.
35
3
12Fr (4,0mm) dužine 22,9cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
1/4” sa
kom.
20
4
14Fr (4,7mm) dužine 22,9cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
1/4” sa
kom.
10
5
16Fr (5,3mm) dužine 22,9cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
3/8 sa
kom.
10
6
18Fr (6,0mm) dužine 30,5cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
3/8 sa
kom.
10
7
20Fr (6,7mm) dužine 30,5cm
ventom
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom,
3/8 sa
kom.
5
8
22Fr (7,3mm) dužine 30,5cm
ventom
UKUPNO ZA PARTIJU 28:
4
Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет лека или медицинског средства за сваки појединачни производ који је предмет понуде.
У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је оузначити добро редним бројем парије/ставке у оквиру које се исто нуди. Понуђач је дужан да достави и каталог (е) производа које нуди
или фотокопије каталога са означеним странама на којима се налазе понуђени производи (поред производа који се нуди ставити и број партије и тачкиу из партије). У супротном
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Напомена I:
Обавезно је уписивање - Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства, комерцијалног назива -заштићеног имена, произвођача-земље
порекла и оригиналног паковања за партије које се нуде у горе наведеној табели.
Понуде које не садрже тражена документа биће одбијене као неприхватљиве.
М.П.
ПОНУЂАЧ
____________________________
Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS
Download

Red. Broj NAZIV Veličina Jed. Mere Kol. Jedinična vrednost bez