VRANJECENTAR MLADIH
Aktivnosti regionalne kancelarije Centra E8
MAN
2013
FORUM PRAVIH
MUSKARACA
Kakvi ste bili kao mladići?
E8 regional office activities
Vranje - Youth center
ISSN 2335-0652
MAN
2013
Forum
Real Men
Forum Real Men
Inspirisani
Nikolom Teslom
Super OSMICA
Više od godišnjeg izveštaja _Broj: 2 Godina 2014. / More than Annual report _ Number: 2 Year 2014.
UMETNOST
JE KULTURA:
POZORIŠTE
MENJA
DRUŠTVO
THE THEATRE IS
CHANGING SOCIETY
Primenjeno pozorište ima moć da pod
reflektor stavi teme koje društvo gura pod
tepih. Istaknuti umetnici/e u ovoj oblasti,
veruju da Srbija još nije prepoznala značaj
njihovog rada. (str #30)
Contemporary theatre has the power to
put on spot light topics that society puts
under the rug. Well known artist in this area
believe that Serbia did not recognize the
importance of their work. (pg #30)
RODNA RAVNOPRAVNOST:
MILIJARDA PROTIV NASILJA
One billion rises for women’s rights
Milijardu
žena
na
svetu,
svakodnevno trpi nasilje. Ako ste
jedna od njih ili neko ko ih voli,
prenesite svoju borbu na ulice i
trgove! Borba protiv nasilja je
najvažnija i najteža borba našeg
doba. (str #14)
Billions of women in the world
suffer from violence each day. If
you are one of them or somebody
who loves them, spread your
struggle to streets and squares!
Struggle against violence is the
most important and most difficult
struggle of our time. (str #14)
OMLADINSKA POLITIKA: BORBA ZA
SISTEMSKU BRIGU O MLADIMA
Ensuring systematic care for youth
intervjui & kolumne & interviews & columns & intervjui & kolumne & interviews & columns & intervjui & kolumne & interviews & columns & intervjui
Nevena Petrušić
Stevan Filipović
Ivan Ergić
Bojana Vunturišević
Ana Martinoli
2 Super OSMICA
PREVAŽNO
DESET GODINA / Ten Years
Piše / By: Vojislav Arsić, izvršni direktor Centra E8 /executive director of the Center E8
>> OMG!!! 2014. je godina
i navršilo se deset godina
od osnivanja Centra E8.
Dekada. Decenija. Veliki
jubilej. Da je Centar E8
jedna osoba, danas bi
završavala niže razrede
osnovne škole. Da je
Centar E8 jedna osoba,
sada bi ulazila u pred-pubertetsko stanje. Da je
Centar E8 jedna osoba, falile bi joj još dve godine
da zvanično postane tinejdžer/ka... Ali, Centar E8
je mnogo više od jedne osobe! To su svi ljudi koji
su ikad učestvovali u našim aktivnostima, svi oni
koji su ih radili zajedno sa nama i svi oni kojima
smo se, u proteklih deset godina obraćali.
Centar E8 su mladi Srbije i svi koji se osećaju
mladim. Centar E8 je put od deset godina
rasta, put duži od 365 dana... to je put od 120
meseci razvijanja, učenja, usavršavanja i širenja
pozitivnih promena u društvu. Organizacije rastu
brže od jedne osobe. Zato vam predstavljamo
Super OSMICU, izveštaj koji treba da prezentuje
prošlu i prošle godine. Premotavamo deset
godina, od početka ka kraju, uvereni da je kraj
ove hronologije – novi početak i uvereni da ćemo,
radeći sa mladima i za mlade, doživeti stotu i
pritom ostati mladi!
Godine i izazovi su pred nama. Pridruži se!
You(th) can do it. #OMG
>> OMG!!! It’s 2014! A year, which marks the decade
since the establishment of Centre E8. Memories.
Decades. Great jubilee. If Centre E8 were a person,
today, it would be in lower grades of elementary
school. If Centre E8 were a person, it would now
enter the pre-puberty state. If Centre E8 were
a person, it would be only two years away from
officially becoming a teenager... But Centar E8 is
more than a person! It is all people who have ever
participated in our activities, all those who have
been working with us, and all those to whom we
have referred to in the past decade.
Center E8 is for young Serbians and all who feel
young. Center E8 is the result of ten years of
growth, a journey longer than 3656 days... It is the
result of the 120 months of development, learning,
training and dissemination of positive change in
society. Organizations grow faster than a person.
Therefore, we present Super EIGHT, a report, which
presents the results of the past years. We rewind
backward ten years, from the beginning to the end,
convinced that at the end of this chronology, there
is a new beginning, and we are confident that, by
working with young people and for young people,
we will live a hundred years, and thereby stay
young!
Years and challenges are ahead. Join us!
You(th) can do it. #OMG
>> Tokom cele 2013. godine Centar E8 je sprovodio kampanju You(th) can
do it i glavna poruka nam je bila da mladi ljudi treba da budu aktivni u
svojim lokalnim sredinama i na taj način menjaju društvo na bolje. Kao deo
ove krovne kampanje uradili smo i TV spot. Preko četrdeset televizijskih
stanica širom Srbije emitovanjem spota podržalo je kampanju i zajedno sa
nama širilo priču o značaju aktivizma mladih. #ZID
Kampanja / Campaign
Za izavača / For publisher: Vojislav Arsić
Glavna i odgovorna urednica / Editor in chief: Milena Bogavac
Izvršna urednica / Managing editor: Marina Ugrinić
Redakcija / Editorial staff: Dragana Jovanović Arias, Branko Birač, Vladimir
Radinović, Bojana Stojković, Ana Špoljarić, Aleksandar Živković, Miloš Matić,
Milena Otašević, Katrine Bundgaard Madsen, Danilo Stojanović, Uroš Novović,
Teodora Stamenković, Branislav Trudić, Jovana Perkučin, Miloš Stanković
Dizajnerka / Designer: Dragana Ilić
Štampa / Print: D.O.O. ‚‚Magyar Szo” Kft, OJ Štamparija ‚‚Forum”, Novi Sad
Fotografije / Photography: Stefan Đaković, Ivan Stojiljković, Maja Radošević,
Reload studio, ApsArt, ERGstatus
SADRŽAJ
>>PREVAŽNO
Uvodnik
Strategija Centra E8 2013-2015
Evropa za građane i građanke
>>OMLADINSKA POLITIKA
Borba za sistemsku brigu o mladima
>>INTERVJU GODINE
Nevena Petrušić, poverenica za
ravnopravnost: Politika jednakih
mogućnosti je ono čemu težimo!
>>RODNA RAVNOPRAVNOST
Saša Janković je Pravi muškarac
Budi muško: letnji kampovi
MAN2013: Nikola Tesla kao inspiracija
Mladići kao saveznici u zaustavljanju
nasilja
Muškarci, mir i bezbednost
YMI na studijskim putovanjima
Edukacija o rodnoj ravnopravnosti
M program: treninzi za školsko osoblje
Milijarda ustaje za prava žena
>>VOLONTIRANJE
Iskustvo koje menja život
Katrine Madsen: Kako da delujete kao
da ste iz Srbije?
CV: Curriculum voluntaries
>>DECENTRALIZACIJA
Vranje OPEN
Teodora Stamenković: Ono kad si deo
Super tima!
Denis Durić: Šta da uradim da me ne
mrzite?
Stereo tip protiv stereotipa
>>UMETNOST JE KULTURA
305
>>YOUTH POLICY
Ensuring systematic care for youth
>>INTERVIEW OF THE YEAR
Nevena Petrušić, Commissioner for
Equality of the Republic of Serbia:
Politics of equal opportunity is
what we strive for!
>>GENDER EQUALITY
Saša Janković is the Real man
Be a Man: Summer camps
MAN2013: Nikola Tesla as an
inspiration
Young men as allies in ending
violence
Men, peace, security
YMI on study tours
Education about gender equality
M program: Training for school
staff
One billion rises for women’s rights
>>VOLUNTEERING
Life changing experience
Katrine Madsen: How to fake a
Serbian nationality?
CV: Curriculum voluntaries
>>DECENTRALIZATION
Vranje OPEN
Teodora Stamenković: When you
are a part of Super team
Denis Durić: What should I do for
you not to hate me?
Stereo type against stereotype
Machomen on wheels
Germany in Vranje
The theatre that is changing society
The thing when it spreads like viral
The Real men of Technical school
Rome Roma, years number two
Bojana Vunturišević: Grab forward!
Jelena Janković, Centriranje: Za radio je
potrebna mašta
Kad centriraš u etru
Ana Martinoli, B92: Iščekujući
podmađivanje radija
Bili smo na netu, bili smo u medijima
>>ZDRAVLJE PRE SVEGA
Centriranje zdravlja
Igra za život i zdravlje
Online edukacija: Pazisex.net
>>FER PLEJ
Godišnje. - Naslov br. 2 (2014)
Super osmica. - Tekst na srp. i engl.
jeziku.
>>BLEJA
COBISS.SR-ID 199984140
>>OVER IMPORTANT
Intro
New and old goals
Europe for citizens
Mušakrčine na točkovima
Nemačka u Vranju
Pozorište koje menja društvo
Ono kad se širi kao viral
Pravi muškarci Tehničke škole
Rima Roma, godina broj dva
Bojana Vunturišević: Grabi napred!
OSMICA : više od godišnjeg
izveštaja = Eight : more than annual report / Centar E8 ;glavna i
odgovorna urednica Milena Bogavac. -2013- . - Beograd : Centar E8,
2013-(Novi Sad : Forum). – 30 cm
ISSN 2335-0652 = Osmica (Centar
E8)
SUMMARY
>>ART IS CULTURE
Youth on the movie screen
Stevan Filipović, director: Change is
possible
>>MLADI U MEDIJIMA
CIP - Каталогизација у
публикацији Народна
библиотека Србије, Београд
Super OSMICA / Br. 2 / Year 2014.
Mladi na filmskom platnu
Stevan Filipović, reditelj: Promena je
moguća
10 godina Centra E8: Premotavanje
You(th) can do it
>> During the entire year of 2013, Centre E8 has conducted the campaign
You(th) can do it, and our main message was that young people need to
be active in their local communities, and in that way to change society to
the better. As a part of this umbrella campaign, we also did a TV video.
Over 40 TV stations throughout Serbia aired this video, thus supporting
the campaign and together with us shared the story of importance of youth
activism. #WALL
Centar E8
Sarajevska 81/3
11000 Beograd
Tel: +381 (0) 11 3626–302, 3626 -311
www.e8.org.rs
Super OSMICA / Br. 2 / Godina 2014.
Ragbisti u Budi muško klubu
Ivan Ergić, fudbaler i kolumnista:
Nasilje je posledica odnosa u društvu
Večiti horoskop
Test ličnosti: Šta si u sososkopu?
Osmosmerka
Anketa: Forum pravih muškaraca
10 years of Centar E8:
Rewinding
You(th) can do it
>>YOUTH IN MEDIA
Targeting live
Jelena Janković, Targeting: For
radio you need imagination
Ana Martinoli, B92: Awaiting the
rejuvenation of the radio
We were in the media, we were in
the Internet
>>HEALTH ABOVE ALL
Targeting health
Dance for life and health
Online education: Pazisex.net
FAIR PLAY
Ragby players in ‘’Be a man club’’
Fair play
Ivan Ergić, football player
and columnist: Violence is a
consequence of relationships in
society
>>CHILL OUT
Eternal horoscope
Personality test: What are you in
sauceskop?
Word puzzle
Poll: Forum Real Men
Super OSMICA 3
OVER IMPORTANT
EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE
Europe For Citizens
Piše / By: Dragana Jovanović Arias
>> Proleće 2013. godine, tim Centra E8 dočekao je uz
važan izazov i sjajnu priliku, jer je ova organizacija postala
prva organizacija iz Srbije, koja je dobila mogućnost
da realizuje projekat Uloga mladića u građenju rodno
ravnopravne Evrope bez nasilja (The role of men in
building gender equal and violence-free Europe) u
okviru programa Europe for Citizens (Evropa za građane
i građanke, Akcija 2 – Mera 3: Podrška projektima
iniciranim od strane organizacija civilnog društva).
Evropa za građane i građanke je program Evropske
Unije koji podstiče aktivno evropsko građanstvo.
Ovaj program omogućava građanima da učestvuju
u aktivnostima internacionalne razmene i saradnje.
Ovakav vid interakcije ohrabruje i doprinosi procesu
evropskih integracija. Program je od 2013. godine
prvi put otvoren za Srbiju, a Kancelarija za saradnju sa
civilnim društvom Vlade Republike Srbije je nacionalna
kontakt tačka za ovaj program. Pored intenzivnog rada
sa mladima u oblasti rodne ravnopravnosti i prevencije
nasilja, kroz implementaciju ovog projekta Centar E8
je ostvario saradnju sa kolegama iz trinaest evropskih
zemalja i prezentovao svoj rad na internacionalnom
nivou. U okviru ovog projekta kroz edukaciju je prošlo
oko devedeset mladih koji su učili o rodno zasnovanom
nasilju i značaju aktivizma mladih u njegovoj prevenciji.
#NOVO
>> Center E8 team welcomed the spring of 2013 with
one important challenge and a great opportunity, as the
organization has become the first organization from
Serbia which was given the opportunity to realize project
The Role of Men in Building gender equal and violencefree Europe within the Europe for Citizens program
(Europe for Citizens, Action 2 - Measure 3: Support
for projects initiated by civil society organizations).
Europe for Citizens is the European Union program
which promotes active European citizenship. This
program allows citizens to participate in activities of
international exchange and cooperation. This kind of
interaction encourages and contributes to the process
of European integration. This program has opened for
the first time in Serbia in 2013, and the Republic of
Serbia Office for Cooperation with Civil Society is the
national focal point for this program. Except intensive
work with young people in the area of ​​gender equality
and violence prevention, Center E8 has established
cooperation with colleagues from 13 European
countries and presented its own work at international
level through the implementation of this project. Within
this project, about 90 young people were educated and
learnt about gender-based violence and the importance
of youth activism in its prevention. #NEW
>> U 2013. godinu Centar E8 ušao je spreman za velike
poduhvate i planove, kreiranjem strategije za period
od 2013. do 2015. godine. U strateškom planiranju
organizacije učestvovao je ceo E8 tim kao i neki od
saradnika i volontera. Zajedničkim snagama definisali
su najvažnije aspekte svog rada. Neki su novi, neki su
stari, neki su dorađeni. U svakom slučaju, ponosno
predstavljamo strateške ciljeve za period 2013.-2015.:
>> As Center E8 entered the year of 2013, the
organisation was more than ready for great undertakings
and plans by creating a strategy for the period of 20132015. The whole team of Center E8 as well as some of
the associatiates and volunteers were included in the
strategic planing for the organization. Together, we
defined the main aspects of our work. Some of them are
new, some old, some modified. In any case, Center E8
proudly presents its strategic goals for 2013-2015:
Strategija Centra E8 2013.-2015. / Center E8 Strategy for the period of 2013-2015
NOVI I STARI CILJEVI
New And Old Goals
1. Razvijanje rodne ravnopravnosti kroz rad sa
muškarcima na preispitivanju rodnih uloga i uvođenje
pozitivnih promena stavova i ponašanja.
2. Širenje kulture nenasilja među mladima kroz
edukaciju i rad na prevenciji nasilja sa različitim
društvenim grupama i donosiocima odluka.
3. Podsticanje, motivisanje i osnaživanje mladih da
prepoznaju društvene probleme i aktivno utiču na
njihovo rešavanje.
4. Smanjenje diskriminacije među mladima kroz
promociju interkulturalnosti i edukaciju o ljudskim
pravima i građanskim slobodama.
5. Rad na unapređenju mentalnog, seksualnog i
reproduktivnog zdravlja mladih kroz edukaciju i
zagovaranje.
6. Unapređenje predstavljanja mladih u medijima i rad
na uključivanju mladih u kreiranje programa i sadržaja.
7. Poboljšanje ekonomskog statusa mladih kroz
pozivanje privrednih subjekata na društveno
odgovorno poslovanje.
8. Podsticanje omladinskog stvaralaštva i kulture kroz
umetničku edukaciju mladih ljudi, produkciju umetničkih
dela, organizaciju kulturnih događaja i zalaganje za veći
značaj i vidljivost omladinskog stvaralaštva.
#PLAN
1. Develop gender equality through work with men
on reviewing gender roles and introducing positive
changes in attitudes and behaviors.
2. Promote a culture of non-violence among youth
through education, and work on prevention of violence
with different social groups and decision-makers.
3. Incite, motivate, and strengthen the youth to
recognize social problems and actively participate in
solving them.
4. Reduce discrimination among the youth through
promotion of interculturalism and education about
human rights and civil liberties.
5. Strive to improve mental, sexual and reproductive
health of youth through education and advocacy.
6. Improve the representation of young people in media,
and work on including youth in creation of programs
and contents.
7. Improve the economic status of young people through
calling private enterprises to implement corporate
social responsibility.
8. Stimulate youth creativity and culture through artistic
education of young people, production of artwork,
organization of cultural events and committing to
greater significance and visibility of youth creativity.
#PLAN
4 Super OSMICA
OMLADINSKA POLITIKA / YOUTH POLICY
BORBA ZA SISTEMSKU BRIGU O MLADIMA / Ensuring systematic care for youth
Piše / By : Vojislav Arsić
Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije / Nevena Petrušić,
Commissioner for Equality of the Republic of Serbia
ZAŠTO JE VAŽNO SAČUVATI MINISTARSTVO OMLADINE?
Why is it important to keep the Ministry of Youth?
POLITIKA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI JE
ONO ČEMU TEŽIMO! / Politics Of Equal
Opportunity Is What We Strive For!
Rad brojnih omladinskih organizacija u Srbiji, 2013. godine, bio je obeležen borbom za očuvanje Ministarstva omladine u Republičkoj
Vladi. Uspeli smo da sačuvamo formu! Šta raditi dalje? / 2013 was a year marked by efforts of the Youth organizations to keep the
Ministry of Youth as part of the government. We managed to stay in shape! What is the next step?
>> Rezultat omladinskog aktivizma
Ministarstvo omladine i sporta Vlade
Republike Srbije, osnovano je 2007.
godine, kao rezultat aktivizma mladih
i upornog, četvorogodišnjeg javnog
zagovaranja, usmerenog ka činjenici
da je Srbija, sve do tada, bila jedna od
retkih evropskih država koje u svom
sastavu nisu imale adekvatan organ,
instituciju, strategije i zakone, za brigu
o omladini. Osnivanje ovog Ministarstva,
tako je označilo veliki uspeh svih
organizacija, mreža ali i pojedinaca/
ki
zainteresovanih za sistemsku i
kontinuiranu podršku omladini.
Ipak, u godinama koje su usledile,
ispostavilo se da osnivanje ovog
Ministarstva nije dovoljno. Brojne
organizacije, među kojima je i Centar E8,
više puta bile su suočene sa izazovom da
se Ministarstvo sačuva, kako od ukidanja
tako i od marginalizacije njegovog
značaja.
Tri krize - jedan izazov
Posle parlamentarnih izbora 2014.
godine, započeti su pregovori o
formiranju Vlade Republike Srbije
tokom kojih se uspostavlja osnov
politike koja će se sprovoditi u narednim
godinama, pa samim tim i politika brige
o mladima. Još jednom, suočeni smo sa
istim izazovom koji prihvatamo, u nadi
da će biti poslednji izazov vezan za ovu
temu. Ministarstvo omladine i sporta (a
indikativno je da ga zvanični mediji često
nazivaju samo „Ministarstvo sporta“),
mora nastaviti sa radom, u okviru Vlade.
mladima u Srbiji. Sektor za omladinu u
nekom od budućih Ministarstava mora
se pridržavati Zakona o mladima i u
skladu sa njim sprovoditi Nacionalnu
strategiju za mlade i Akcioni plan koji
su doneti u mandatu prethodnog saziva
Vlade. Takođe, navedeni Sektor ne sme
da bude minimalizovan, a budžetska
izdvajanja za mlade ne smeju biti niža
od dosadašnjih.
Parlamentarni izbori 2012. :
USPELI SMO!
Rekonstrukcija Vlade 2013. :
USPELI SMO!
Parlametarni izbori 2014. :
USPELI SMO!
Uspeli smo da sačuvamo formu.
Sada je najvažnije uložiti energiju
i uticati na suštinsku politiku i rad
tog Ministarstva, odnosno sektora za
omladinu, bez obzira na to kom će
Ministarstvu ono pripadati. #MOS
Od ukupnog budžeta Republike Srbije, za omladinu se izdvaja 0, 2%. U 2013.
godini, budžet Ministarstva omladine i sporta iznosio je 0,454% od čega je
Sektoru za omladinu dodeljeno 5, 04%, Fondu za mlade talente 15, 77% a
Sektoru za sport čitavih 78, 9%. Uporedimo li budžet sa čokoladom od sto
grama, država je mladima ostavila manje od jedne kockice! Na taj način,
Republika Srbija pokazuje brigu za zdravlje mladih: svi znamo da se od
čokolade samo kvare zubi!
Out of the total budget of the Republic of Serbia, 0.2 % goes to youth issues.
In 2013, the budget of the Ministry of Youth and Sports was 0.454 % of the
total budget, of which Youth Sector received 5.04%, while the Fund for Young
Talents received 15.77 %, and the sports sector got a total of 78.9 %. If we
compare this budget with a 100 grams chocolate bar, the state provided to
youth with less than one cube. This does, however, show that the Republic of
Serbia is concerned for the health of the Youth: We all know that chocolate
makes our teeth go bad!
didn’t have an adequate institution,
and strategy and laws for youth care.
Establishing this Ministry marked a
huge success for organizations and
Centar E8, Civic Initiatives, KOMS and
Union of High School Students of Serbia
have started to act in order to acquire
systematic care for the youth. 141 civil
society organizations, several informal
groups, youth offices, and a large
number of individuals active in Youth
politics in Serbia, made a public request
to preserve the existence of the youth
sector in some of the future Ministries.
Marginalizacija
značaja
ovog
Ministarstva, predstavlja marginalizaciju mladih koja ni u kom slučaju ne
može imati pozitivne efekte na društvo.
U poslednjie dve godine, dva puta
smo imali parlametarne izbore, kao i
jednu rekonstrukciju Vlade, odnosno
tri krizna perioda za opstajanje
Ministarstva omladine i sporta.
Centar E8, Građanske inicijative, KOMS
i Unija srednjoškolca Srbije pokrenule
su borbu za sistemsku brigu o mladima.
Sto četrdeset jedna organizacija
civilnog društva, uz podršku brojnih
neformalnih grupa, Kancelarija za mlade
i velikog broja pojedinaca/ki aktivnih
u omladinskoj politici u Srbiji, izašla
je u javnost sa Platformom, kojom se
zahteva postojanje sektora za omladinu
u nekom od budućih Ministarstava.
Platforma i definisani ciljevi
Buduće državno telo za mlade mora
da ostane samostalna institucija koja
će se sistematski i ozbiljno brinuti o
Youth and Sports (it is indicative that
official media simply call it “Ministry of
Sport“) needs to continue with its work
as a part of the government.
Marginalization of this Ministry’s
significance represents the
marginalization of the youth, which
will not have a positive effect on our
society.
In the last two years, we have had two
parliamentary elections, as well as
a reconstruction of the government,
meaning we have had three periods of
crisis in order to preserve the Ministry
of Youth and Sports.
Platform and defined goals
>> Result of youth activism
The Ministry of Youth and Sports of the
Serbian government was founded in
2007, as a result of youth activism and
four years of persistent public advocacy.
The advocacy was directed towards the
fact that Serbia was, up until then, one
of the few European countries, which
Sektor za omladinu u okviru Ministarstva omladine i sporta, radi na razvoju,
unapređivanju i primeni omladinske politike u cilju poboljšanja kvaliteta života
mladih ljudi u zemlji. Cilj ovih aktivnosti je omogućavanje mladima da budu aktivni
i ravnopravni učesnici u svim oblastima društvenog života i da imaju jednaka prava
i mogućnosti za puni razvoj svojih potencijala.
The Youth Sector of the Ministry for Youth and Sports works on the development,
improvement and application of Youth policy with the goal of improving the quality
of life of young people in the country. The goal of these activities is to allow youth
to be active and equal participants in all areas of social life and to have equal
rights and possibilities for full development of their potentials.
networks but also individuals working
for systematic and continuous care of
the youth. However, in the years that
followed, it turned out that establishing
this ministry was not enough.
Numerous organizations, including
Centar E8, have many times faced the
challenge of trying to preserve the
Ministry from being abolished and to
not have its significance marginalized.
Three Crises – One challenge
After the parliamentary elections
in March of 2014, the negotiations
for forming the government of the
Republic of Serbia have started, during
which the basis for future policies,
including those concerning the youth,
will be established. Once again, we are
facing the exact same challenge, which
we gladly accept, hoping that this will
be the last challenge that we are going
to face on this subject. The Ministry of
The future governmental body for
youth has to become an independent
institution, which will systematically
and seriously take care of the youth
of Serbia. The youth sectors in some
of the future ministries must comply
with the Youth Law and in accordance
with it implement the National Strategy
for Youth and Action plan which were
passed in the previous mandate of the
government. Also, this sector must
not be minimized, and budgetary
allocations for Youth must not be lower
than the ones we have today.
Parliamentary elections 2012:
WE DID IT!
Reconstruction of the government
2013:
WE DID IT!
Parliamentary elections 2014:
WE DID IT!
Devoting energy towards influencing
the core policies and operations of
the ministry, i.e. the sector for youth,
whichever ministry it may belong to,
is of the upmost importance right now.
#MYS
Super OSMICA 5
INTERVJU GODINE / INTERVIEW OF THE YEAR
Pripremile / Prepared by: Marina Ugrinić & Milena Bogavac
Istrаživаnja kažu da dve trećine srеdnjоškоlаcа nе žеli u svоm оkružеnju Аlbаncе, Rоmе, LGBТ оsоbе, gde trеćinа mlаdih misli dа је nоrmаlnо dа
muž оšаmаri žеnu аkо је drskа. U našim škоlаmа se nе rаdi dоvоlјnо sа učеnicimа nа razvijanju svesti o toleranciji i prihvatanju rаzličitоsti. Da bi
imali zemlju koja napreduje, u svakom smislu, neophodno je povećanje broja žena u javnom životu jer je to najbolji put prevazilaženja stereotipa i
predrasuda o rodnim ulogama. Ovo su bile samo neke od teme o kojima smo pričali sa Nevenom Petrušić, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti
Republike Srbije.
Research shows that two thirds of high school students do not want Albanians, Roma or LGBT persons in their environment, and one-third of young
people think that it is normal for a husband to slap his wife, if she is cheeky. Our schools are not doing enough with students to raise awareness
about tolerance and acceptance of diversity. To have a country that is advancing, in every sense, it is necessary to increase the number of women
in public life, because it is the best way to overcome stereotypes and prejudices about gender roles. These were just some of the topics that we
discussed with Nevena Petrušić, Commissioner for Equality of the Republic of Serbia.
Koliko su mladi u Srbiji
danas upoznati sa time šta je
diskriminacija, gde stiču znanja o
tome i da li mislite da mogu da uoče
ukoliko su diskriminisani ili ako se i
sami ponašaju diskriminatorno?
Živimo u društvu u kоmе sе iz
godine u godinu u mеdiјimа
objavljuju
poražavajući
rezultati
istrаživаnja prеmа kоjima dve trećine
srеdnjоškоlаcа nе žеli u svоm оkružеnju
Аlbаncе, Rоmе, LGBТ оsоbе, gde trеćinа
mlаdih misli dа је nоrmаlnо dа muž
оšаmаri žеnu аkо је drskа.... Ovi i brojni
drugi podaci su alarmantni jer govore dа
mnoga deca i mladi izrastaju u nasilnike,
homofobe, rasiste. Za takvo stanje
odgovornost pre svega snose obrazovne
ustanove i mediji. U našim škоlаmа se nе
rаdi dоvоlјnо sа učеnicimа nа razvijanju
svesti o toleranciji i prihvatanju rаzličitоsti,
na prepoznavanju nаsilја, zlоstаvlјаnjа,
prеpоznаvаnju
diskriminаciје,
iskоrеnjivаnju stеrеоtipа i prеdrаsudа.
Istovremeno, živimо u konzervativnоm
i pаtriјаhаlnоm sistеmu vrеdnоsti
u kојеm nеmа mеstа zа drugаčiје,
udžbеnici sаdržе diskriminаtоrnе
stаvоvе i nеkоrеktnu tеrminоlоgiјu.
Nеdоstаје rеаkciја društvа i držаvе nа
rаst nеоnаciоnаlističkih vrеdnоsti, nа
оrgаnizаciје kоје prоpаgirајu nаsilје,
nеtоlеrаntnоst, nа kršеnjе lјudskih
prаvа i gоvоr mržnjе.
Postoji li u našem društvu
diskriminacija mladih, u slučaju da
su pripadnici većinske populacije,
odnosno da li se nad mladima, u
Srbiji danas, sprovodi neki oblik
diskriminacije, zasnovan samo na
njihovoj starosnoj dobi?
Mislim da ne možemo uopšteno
govoriti o diskriminaciji mladih na
osnovu starosnog doba. Međutim,
možemo zaključiti da su diskriminаciјi
izlоžеnа nајčеšćе dеcа i mladi rоmskе
nаciоnаlnоsti, dеcа sа smеtnjаmа
u rаzvојu i mladi sa invаliditеtоm,
pripadnici i pripadnice LGBT populacije,
što znači da su diskriminisani po
nacionalnoj pripadnosti, invaliditetu,
seksualnoj orijentaciji. Diskriminacija
se najčešće događa u obrazovanju. Мi
smо dо sаdа imаli slučајеvе u kојimа
su dеtе diskriminisаlа drugа dеcа
ili nаstаvnici, ili оsоblје u škоli, аli i
slučајеvе gdе su dеtе diskriminisаli i
dеcа i škоlа. Pоstupајući pо pritužbаmа
zbоg
diskriminаciје
u
оblаsti
оbrаzоvаnjа, zаpаzili smо dа škоlе
pоnеkаd nе rеаguјu аdеkvаtnо i nа
vrеmе. Čеstо sе prvi znаci vеrbаlnоg
nаsilја i diskriminаciје ignоrišu i škоlа
rеаguје tеk kаdа dоđе dо fizičkоg
nаsilја. Моrаm dа kоnstаtuјеm dа је rоk
zа donošenje podzakonskog akta kojim
bi se regulisao način prepoznavanja i
reagovanja u slučajevima diskriminаciје
u obrazovnim ustanovama, biо tri
gоdinе оd usvајаnjа Zаkоnа о оsnоvаmа
sistеmа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа.
Zаkоn је usvојеn 2009. аli ovaj važan
podzakonski akt još uvek nije donet.
U školama se primenjuje Prоtоkоl о
pоstupаnju u ustаnоvаmа u оdgоvоru
nа nаsilје, zlоstаvlјаnjе i zаnеmаrivаnjе,
аli tо niје dоvоlјnо kаdа је u pitаnju
diskriminаciја. Želela bih da, po ko zna
koji put istaknem da smo još prе tri
godine uputili prеpоruku tаdаšnjеm
Мinistаrstvu prоsvеtе i nаukе dа sе iz
nаstаvnih mаtеriјаlа i nаstаvnе prаksе
еliminišu оni sаdržајi kојi prоmоvišu
stеrеоtipе, prеdrаsudе i dirеktnо su
diskriminаtоrni, mеđutim prеpоrukа
јоš uvеk niје sprоvеdеnа.
Koliko često mladi prijavljuju
slučajeve diskriminacije?
Do sada smo imali dvadesetak pritužbi
koje se odnose na diskriminaciju dece po
različitim ličnim svojstvima, što je malo,
imajući u vidu stepen rasprostranjenosti
diskriminacije. Pritužbe nam podnose
roditelji i nevladine organizacije, a
među pritužbama je najveći broj onih
koje se odnose na diskriminaciju
romske dece u obrazovanju. Јеdаn оd
nајоzbilјniјih prоblеmа је sеgrеgаciја
rоmskе dеcе u škоlаmа, kоја sе јаvlја
u fоrmi sеgrеgisаnih оdеlјеnjа kоја
pоhаđајu isklјučivо rоmskа dеcа
ili čitаvih škоlа na obodu romskih
naselja u kојimа je nајvеći brој
učеnikа rоmskе nаciоnаlnоsti. Želela
bih da istaknem da smo u nekoliko
takvih slučajeva vodili postupke i da
su takva odeljenja desegregisana.
Takođe, podneli smo tužbu prоtiv
vlаsnikа jednog ugоstitеlјskоg оbјеktа,
јеr је оsоblје оdbilо dа usluži grupu
mlаdih оsоbа sа invаliditеtоm koji su
kоristili znаkоvni јеzik, zbog čega su im
zaposleni u restoranu rеkli dа nаpustе
objekat. Тužbа је pоdnеtа prоtiv
vlаsnicе jednog ugоstitеlјskоg оbјеktа
u kојеm sе оbаvlја prаktičnа nаstаvа
učеnikа јеdnе srеdnjе škоlе, kada je
jedna učenica rоmskе nаciоnаlnоsti
upućеnа nа prаktičnu nаstаvu zајеdnо
sа јоš јеdnоm škоlskоm drugаricоm.
Kada ih je videla, vlаsnicа ih је оtеrаlа,
uz vrеđаnjе i оmаlоvаžаvаnjе. Ovo
su samo neki od primera za koje vaši
čitaoci i čitateljke treba da saznaju.
Primera, naravno, ima još.
Da li mislite da mladi mogu biti
grupa koja promoviše načela
ravnopravnosti u društvu, kakva
vrsta edukacije bi im za to bila
potrebna i da li verujete da je
moguće sprovesti je u delo?
Naravno da mogu, ali kako sami
kažete, potrebna je edukacija. Mi smo
formirali Panel mladih poverenice za
zaštitu ravnopravnosti koji su sami
sebe nazvali „Istеrivаči diskriminаciје“,
a čine ga dеcа i mlаdi iz Srbiје, оd
Sоmbоrа dо Bаbušnicе. Оrgаnizоvаli
smо sеminаrе sа cilјеm dа dеcа i
mlаdi nаučе, а kаsniје prеnеsu znanje
i nа svоје vršnjаkе i vršnjаkinjе, dа
prеpоznајu diskriminаciјu, dа sаmi nе
budu diskriminаtоri, kао i dа kоristе
mеhаnizmе zаštitе оd diskriminаciје
kаdа је pоtrеbnо. Krоz niz prеdаvаnjа i
rаdiоnicа, mlаdi pаnеlisti i panelistkinje
imаli su prilikе dа rаzgоvаrајu sа
dеcоm i mlаdimа sа invаliditеtоm i
smеtnjаmа u rаzvојu, dа sе krоz vеžbе
i igrе nа rаznе nаčinе „nаđu u njihоvој
kоži“. Pаnеlisti su dоprinеli izrаdi
Pоsеbnоg izvеštаја Pоvеrеnice zа
zаštitu rаvnоprаvnоsti о diskriminаciјi
dеcе koji smo podneli skupštini Srbije
pre godinu dana. Na javnom slušanju
koje je povodom ovog izveštaja
organizovano upravo su članovi i
članice našeg Panela mladih predstavili
izveštaj. Žеlја nаm је dа sе mlаdi ljudi
оspоsоbе dа prеpоznајu i reaguju na
diskriminаciјu, netoleranciju, dа sе
оdupru stеrеоtipimа i prеdrаsudаmа
kоје ih оkružuјu i dа usvоје stаvоvе kојi
sе bаzirајu nа uvаžаvаnju rаzličitоsti i
tоlеrаnciјi.
Da li u sferi zaštite ravnopravnosti,
u stranim zemljama, prepoznajete
neke uspešne prakse koje bi se
mogle implementirati kod nas?
Ima veliki broj sjajnih akcija koje su
uspešno sprovedene, pre svega u
školama. Usmerene su na promociju
tolerancije, razumevanja, nenasinog
rešavanja sukoba. Tako se, na primer,
organizuju „Žive biblioteke“ gde su
„knjige“ mladi iz pojedinih manjinskih
zajednica, sa kojima njihovi vršnjaci
razgovaraju i na taj način se suočavaju
i prevazilaze sopstvene predrasude
koje su obično zasnovane na neznanju
i negativnim stereotipima. Mediji
nude razne programe za edukaciju,
organizuju se letnje škole posvećene
ljudskim pravima i ravnopravnosti ...
U Srbiji se godinama vode rasprave o
upotrebi rodno senzitivnog jezika u
javnom diskursu. Postoje argumenti
za i protiv, ali je činjenica da su
vrlo retki mediji u kojima se načelo
rodno-senzitivnog jezika dosledno
primenjuje. Kakvo je vaše mišljenje
o rodno-senzitivnom jeziku i postoje
li zakoni i uredbe koje se odnose na
upotrebu rodno-senzitivnog jezika u
zvaničnim dopisima i medijima?
Naravno da je pоtrеbnо kоristiti ga,
јеr niје prihvаtlјivо dа žеnе budu
јеzički nеvidlјivе, оdnоsnо, dа sе
‚‚pоdrаzumеvајu” krоz kоrišćеnjе
muškоg grаmаtičkоg rоdа, kао ‚‚rоdnо
nеutrаlnоg”. Nacionalna Strategija za
poboljšanje položaja žena i unapređenje
rodne ravnopravnosti, pored ostalog,
predviđa uvođenje i upоtrеbu rоdnо
оsеtilјivоg јеzikа u škоlskе prоgrаmе
i pоkrеtanje pitanja stаndаrdizаciје
јеzikа u instituciјаmа.
Argumenti da nešto zvuči rogobatno
su irelevantni i potpuno neuverljivi.
Zašto reč ‚‚čistačica” zvuči sasvim
prihvatljivo, ali ‚‚vozačica” ne valja? Kako
je ‚‚sluškinja” bez problema doživela
glasovnu promenu i zaživela u govoru,
ali ‚‚psihološkinja” nikako ne može?
Dakle, ono što želim da kažem jeste da je
ovo pitanje suštinski važno jer žene čini
vidljivim u profesijama i na funkcijama,
afirmiše rodnu ravnopravnost i
poboljšava sveukupan položaj žena, s
obzirom da jezik ima ključnu ulogu i
uticaj na formiranje stavova u društvu.
Želela bih, međutim, da ukažem na neke
primere iz naše prakse. Generalštabu
Vojske Srbije i Ministarstvu odbrane
uputili smo preporuku da uvede
rodno diferencirane nazive činova
i ukloni termine kojima se žene u
službenom obraćanju oslovljavaju
različito, s obzirom na njihov bračni i
porodični status. Nažalost, ovo prvo
se nije dogodilo, ali je reč ‚‚gospođica”
uklonjena iz službene upotrebe.
Takođe, Vladi Srbije i Narodnoj
skupštini, uputili smo preporuku da
preduzmu mere iz svoje nadležnosti
u cilju stvaranja uslova za upotrebu
rodno diferenciranog jezika, i da izmene
Metodologiju za izradu podzakonskih
propisa tako što će odredba o jeziku
obuhvati i ženski rod. Ni ta preporuka
nije sprovedena.
Kada u medijima čitamo intervjue
sa uspešnim ženama, jedno od
najčešćih pitanja jeste kako
usklađuju poslovne obaveze
sa porodičnim životom. Ovo se
pitanje gotovo nikada ne postavlja
i muškarcima. Šta mislite o ovom
fenomenu i možemo li ga nazvati
diskriminatornim?
To jeste fenomen, zasnivan pre svega
na čvrsto ukorenjenom stereotipu
6 Super OSMICA
da je primarna uloga žene da bude
majka i domaćica, dok je muškarac
taj koji ima posao i karijeru. Hoću da
kažem da je patrijarhalni društveni
obrazac jedna od osnovnih kočnica
emancipacije žena, jer muškarca stavlja
u povlašćeni, a ženu u potčinjeni položaj
u svim segmentima života, što otežava
ženama ravnopravno učešće u javnom
i privatnom životu. Neophodno je
stvoriti klimu u kojoj će svi razumeti
da je raspodela roditeljskih obaveza
i poslova u kući važna jer promoviše
koncept rodne ravnopravnosti. Rodna
ravnopravnost je pitanje ljudskih
prava i od ključne je važnosti za
demokratizaciju
i
modernizaciju
društva i sveukupan napredak i razvoj
za sve građane i građanke. Međutim,
mediji u tome imaju vodeću ulogu:
upravo je na njima zadatak da edukuju
i da promovišu rodnu ravnopravnost,
da svojim primerom eliminišu takva
stereotipna pitanja, da ukazuju na
dobre primere iz prakse, ali ne kao
izuzetke za čuđenje i divljenje, već kroz
prikazivanje profesionalnih i stručnih
kompetencija. Uostalom, koliko često se
u medijima nekom uspešnom muškarcu
postavlja pitanje „Kako usklađujete
porodični i poslovni život?“
U Srbiji, veoma često svedočimo o
diskriminaciji žena u politici. Na koji
način ovaj problem može da bude
rešen i kakve su vaše prognoze po
ovom pitanju: hoće li se ova praksa
ikada okončati?
Pre svega bih istakla da je promenom
zakona koji je obezbedio da u
parlamentu trećina poslanika budu
žene, odnosno poslanice, Srbija učinila
veliki korak u pravcu veće zastupljenosti
žena u najvišem zakonodavnom telu.
Veoma je značajno što su parlamentarke
organizovane u Žensku parlamentarnu
mrežu koja omogućava da tako
udružene bolje zastupaju prava žena i
ideju rodne ravnopravnosti. Nažalost,
po Srbiji ima opština i gradova u kojima
nema žena u lokalnoj vlasti ili ih ima
veoma malo. Iskoristiću ovu priliku da
apelujem na premijera kome smo uputili
i preporuku, da nastavi sa razvijanjem
politike jednakih mogućnosti što,
pored ostalog, podrazumeva da u
budućoj Vladi Srbije bude trećina žena.
Ravnopravno učestvovanje muškaraca
i žena u odlučivanju predstavlja jedan
od temelja demokratije i jednu od
odnovnih evropskih vrednosti kojima
kao društvo težimo. Hoću još da
naglasim i da je za povećanje broja žena
u politici i javnom životu, najbolji put
prevazilaženje stereotipa i predrasuda
o rodnim ulogama žena i muškaraca,
dakle, menjanje svesti o pozicijama
žena i muškaraca u društvu. To znači
napuštanje tradicionalnih stavova
o tome da je roditeljstvo isključivo
briga majke, promovisanje ideje rodne
ravnopravnosti i njeno integrisanje
u sve segmente života, a posebno u
obrazovanje na svim nivoima. Ako
mladim ljudima počnete da objašnjavate
kroz primere da muškarci i žene treba
da budu ravnopravni, shvatiće od malih
nogu. #RAVNOPRAVNOST
Zašto reč ‚‚čistačica” zvuči
sasvim prihvatljivo, ali
‚‚vozačica” ne valja? Kako
je ‚‚sluškinja” bez problema
doživela glasovnu promenu
i zaživela u govoru, ali
‚‚psihološkinja” nikako ne
može?
In Serbian language only few
occupations have acceptable
sounding if they are stated
as feminine. Why do we
have acceptable words for
waitress and actress and not
for “lady driver” or “female
pshychologist”, if language
itself makes it possible?
INTERVJU GODINE
>> How are young people in
Serbia today familiar with what
discrimination is, where are they
gaining knowledge about it and do
you think they can detect it if they
have been discriminated against or
if they themselves discriminate?
We live in a society where every year
the media publish devastating results
of the research according to which two
thirds of high school students do not
want Albanians, Roma, LGBT persons
in their environment, where one-third
of young people think that it is normal
for a husband to slap his wife if she is
cheeky… These and many other data are
alarming because they show that many
children and young people grow up to
be bullies, homophobes, racists. In such
a state, responsibility is primarily borne
by educational institutions and the
media. Our schools are not doing enough
with students to raise awareness about
tolerance and acceptance of diversity,
the recognition of violence, abuse,
recognizing discrimination, eradication
of stereotypes and prejudices. At the
same time, we live in a conservative and
patriarchal value system, in which there
is no room for difference, textbooks
contain discriminatory attitudes and
incorrect terminology. At the same
time, there is a lack of reaction from the
society and the state to decrease neonationalist values of organizations that
promote violence, intolerance, human
rights abuses and hate speech.
Is there in our society
discrimination of young people
who are members of the majority
population, based only on their age?
I do not think we can generally talk about
discrimination against young people
on the basis of age. However, it can
be concluded that the discrimination
exhibited is most often against children
and young Roma, children with
disabilities and young people with
disabilities, and members of the LGBT
population, which means that they are
discriminated against by nationality,
disability, and sexual orientation.
Discrimination often happens in
education. We’ve had cases where the
child is discriminated by other children
or teachers or school staff. Acting
on complaints of discrimination in
education, we observed that sometimes
schools do not respond adequately and
on time. Often the first signs like verbal
abuse and discrimination are ignored
and the school reacts only when it
comes to physical violence. I must say
that the deadline for the adoption of an
act regulating the way to recognize and
respond to cases of discrimination in
educational institutions, carried out by
students or employees, or third parties,
is three years after the adoption of the
Law on Basic Education. The law was
adopted in 2009, but this important
by-law is still pending. The schools
are administered Rules of Procedure
in institutions in response to violence,
abuse and neglect, but it is not enough
when it comes to discrimination. I would
like for the hundredth time to point out
that we have sent a recommendation
to the then Ministry of Education and
Science three years ago about the
teaching materials and instructional
practices to eliminate those activities
that promote stereotyping, prejudice
and direct discrimination, but the
recommendation has not been
implemented yet.
How often do young people report
cases of discrimination?
So far we have had twenty complaints
related to discrimination of children by
different personal characteristics, which
is small, given the degree of prevalence
of discrimination. Complaints are
submitted to us by parents and nongovernmental
organizations,
and
the majority of those are related to
discrimination against Roma children
in education. One of the most serious
problems is the segregation of Roma
children in schools, which occurs in the
form of segregated classes for Roma
children to attend and whole schools
on the edge of settlements, in which
there is the largest number of Roma
students. I would like to emphasize that
we have prosecuted a few such cases,
and that such classes are desegregated.
Also, we filed a lawsuit against the
owner of a catering facility, because
the staff refused to serve a group of
young people with disabilities who
used sign language, and the employees
in the restaurant told them to leave the
building. The lawsuit was filed against
the owners of a catering facility within
the practical training of students in a
secondary school is conducted, when
a Roma girl attended practical class
along with her friend. When she saw
them, the owner chased them off with
insults and humiliation. These are just
some of the examples that your readers
need to know. Of course, there are more
examples…
Koliko često se u medijima nekom
uspešnom muškarcu postavlja
pitanje:
Kako
usklađujete
porodični i poslovni život?
How often in the media is
a successful man asked the
question,: How do you coordinate
family and business life?
Do you think that young people
can be a group that promotes the
principles of equality in society, what
kind of education would be required
for that, and do you believe that it is
possible to carry out this to work?
Of course they can, but as they say, it
takes education. We have formed a panel
of Youth Commissioners for Equality
who called themselves “The exorcists of
discrimination”, consisting of children
and young people aged 15 to 18 from
Serbia, from Sombor to Babušnica. We
have organized seminars with the aim
that children and young people learn
and later share with their peers how
to recognize discrimination when they
are not themselves discriminators, and
to use the mechanisms of protection
against discrimination when it is
necessary. Through a series of lectures
and workshops, the young panelists
had the opportunity to talk to children
and youth with disabilities and special
needs, so that they start to “feel
comfortable in their own skin” through
exercises and games. Panelists have
contributed to the development of the
Special Report of the Commissioner
for Equality on discrimination against
children which was submitted to the
Serbian parliament a year ago. At the
public hearing, which was organized on
the occasion of this report, it was the
members of the Panel of our youth who
presented the report. Our desire is to
enable young people to recognize and
respond to discrimination, intolerance,
to resist stereotypes and prejudices that
surround them and to adopt policies
that are based on respect for diversity
and tolerance.
In the light of equality in foreign
countries, do you recognize some
of the practices that might be
implemented in our country, and in
what way?
There are a number of great
activities that have been successfully
implemented, especially in schools.
They are aimed at promoting tolerance,
understanding,
and
non-violent
conflict resolution. Thus, for example,
organizing “Living Library” where
“books” are young people from certain
minority communities, with which
their peers talk and that way they face
and overcome their own prejudice
which are usually based on ignorance
and negative stereotypes. The media
offer a variety of programs to educate
or organize a summer school devoted
to human rights and equality ...
There are years of debate on the
use of gender-sensitive language
in public discourse. There are
arguments both for and against, but
the fact is that it is very rare in the
media that the principle of gendersensitive language is consistently
applied. What is your opinion
on gender-sensitive language
and whether there are laws and
regulations relating to the use of
gender-sensitive language in official
correspondence and media?
Of course you need to use it, because
it is not acceptable that women are
linguistically invisible, that is, that
they are “included” through the use
of masculine grammatical gender, as
“gender neutral”. The national strategy
to improve the status of women and
promote gender equality, among other
things, provides the introduction for
the use of gender sensitive language
in school programs, and raises the
issue of language standardization in
institutions. Arguments that something
sounds clumsy are irrelevant and totally
unconvincing. In Serbian language
only few occupations have acceptable
sounding if they are stated as feminine.
Why do we have acceptable words for
waitress and actress and not for “lady
driver” or “female pshychologist”, if
language itself makes it possible? So,
what I want to say is that this issue is
essential because it makes women
visible in professions and functions,
promotes gender equality and improves
the overall status of women, because
language plays a crucial role and
influences the formation of attitudes
in society. I wish, however, to point out
some examples from our practice. We
sent a recommendation to the General
Staff of the Serbian Armed Forces
and Ministry of Defense to introduce
gender-differentiated names, ranks
and remove terms with which women
were addressed in an official speech
with respect to their marital and family
status. Unfortunately, the first one
did not happen, but the word “Miss”
has been removed from official use.
Also, we have sent a recommendation
to the Government of Serbia and the
National Assembly to take measures
within its jurisdiction in order to
create conditions for the use of
gender-differentiated language, and
to change the methodology for the
preparation of secondary legislation
with the provision that the language
includes the feminine gender. Neither
of these recommendations have been
implemented.
When we read interviews in the
media with successful women, one
of the most common questions is
how to balance business with family
life. This question is almost never
Iskoristiću ovu priliku da
apelujem na premijera kome smo
uputili i preporuku, da nastavi
sa razvijanjem politike jednakih
mogućnosti, što, pored ostalog,
podrazumeva da u budućoj Vladi
Srbije bude trećina žena.
I take this opportunity to appeal
to the Prime Minister, that we sent
a recommendation to proceed
with the development of the
equal opportunities policy, which,
among other things, means that
the future government of Serbia
is one-third of women.
brought to men. What do you think
about this phenomenon, and can we
call it discriminatory?
It is a phenomenon, primarily based
upon the concept of the firmly
rooted stereotype that the primary
role of women is to be mothers and
housewives, while the male is the one
who has a job and a career. I want to say
that the patriarchal social form is one of
the main obstacles for the emancipation
of women, because men are put in a
privileged position, and women in a
subordinate position in all areas of life,
making it difficult for women’s equal
participation in public and private life. It
is necessary to create a climate in which
everyone will understand that the
allocation of parental responsibilities
and activities at home is important,
because it promotes the concept of
INTERVIEW OF THE YEAR/ GENDER EQUALITY
gender equality. Gender equality is a
human right and is essential for the
democratization and modernization
of society and the overall progress
and development for all citizens.
However, the media has a leading
role: their task is to educate and to
promote gender equality, and by their
example to eliminate such stereotypical
questions that point to examples of
good practice, but not as an exception
to the amazement and admiration, but
by showing professional and technical
competence. After all, how often is a
successful man asked this question
in the media “How do you coordinate
family and business life?”
In Serbia, we have often witnessed
discrimination of women in politics.
What are the ways in which this
problem can be solved and what are
your predictions on this issue?
First of all, I would point out the change
in the law, which states that a third of
MPs in parliament should be women.
Serbia made a huge step towards greater
representation of women in the highest
legislative body. It is very important that
female MPs are organized in a women’s
parliamentary network that allows
the best representation of the rights of
women and the idea of gender equality.
Unfortunately, in Serbia there are
municipalities and cities where there
are no women in the local government,
or only very few. I take this opportunity
to appeal to the Prime Minister that
we sent a recommendation to proceed
with the development of the equal
opportunities policy, among other
things, which means that the future
government of Serbia has one-third of
SAŠA JANKOVIĆ JE
PRAVI MUŠKARAC
Super OSMICA 7
women. Equal participation of men and
women in decision-making is one of
the foundations of democracy and one
of the fundamental European values,
which we, as a society, aspire to. I will
have to point out the increasing number
of women in politics and public life is
the best way to overcome stereotypes
and prejudices about gender roles of
women and men, and thereby, changing
the awareness of the position of
women and men in society. This means
abandoning traditional attitudes about
parenting as mothers’ exclusively care,
promoting the idea of gender equality
and its integration into all aspects of
life, especially in education at all levels.
If young people are explained through
examples that men and women should
be equal, they will realize this from an
early age.
#EQUALITY
Saša Janković Is The
Real Man
Nagrada Centra E8 /
Award by Center E8
Centar E8 u okviru programa za rodnu ravnopravnost, od 2012. na Međunarodni dan muškaraca, svake godine dodeljuje nagradu „Pravi
muškarac“. Ova nagrada dodeljuje se pojedincu, koji se u svom javnom delovanju ističe zalaganjem za afirmaciju ljudskih prava, rodnu
ravnopravnost, toleranciju, humanost i nenasilje. Laureat za 2013. godinu bio je Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije.
Since 2012, Center E8 has annually granted “The Real Man” award on the International Day of Men, as a part of the program for promoting gender
equality. This award has been given to an individual, who asserts in their commitment to the affirmation of human rights, tolerance, humanity and
non-violence through his public activities. The laureate for 2013 was Saša Janković, the Ombudsman of the Republic of Serbia.
>>Dobri primeri u oštroj
konkurenciji
Na svečanoj dodeli, u Kući ljudskih
prava, nagradu je Saši Jankoviću
uručio Marko Somborac – strip crtač,
karikaturista i prošlogodišnji dobitnik
nagrade. Tom prilikom, Marko Somorac
je ispričao okupljenima kako se osećao
kada je saznao da je poneo nagradu
sa ovim imenom. „Kada sam dobio
nagradu, prvo što sam pomislio bilo je:
kada me žena bude pitala kakav sam
ja to muškarac, samo ću joj pokazati
nagradu! U svakom slučaju, ohrabrujuće
je što pored loših primera muškaraca,
kakve su recimo vođe navijača, u
društvu imamo i izuzetno dobre
primere. Nadam se da će u budućnosti
konkurencija Pravih muškaraca biti još
oštrija.“
Pored Marka Somborca, kao prošlogodišnjeg
laureata, u stručnom žiriju za dodelu
nagrade bili su: Nevena Petrušić, Poverenica
za ravnopravnost Republike Srbije; Milena
Bogavac, dramaturškinja i pozorišna
umetnica; Zoran Kesić, TV voditelj, član
Foruma Pravih muškaraca i Branko Birač,
menadžer programa za rodnu ravnopravnost
u Centru E8. Njihov zadatak je bio da od
javno nominovanih muškaraca, odaberu
jednog koji se svojim zalaganjem na
javnoj sceni, izdvojio poštujući ljudska
prava, rodnu ravnopravnost, toleranciju i
humanost.
Ravnopravnost nije jednakost
Pošto mu je nagrada uručena, Saša
Janković je izjavio da je bio zbunjen
kada je saznao da je dobitnik ove
nagrade: „Počeo sam da se preispitujem
da li sam sve uradio kako treba i da li
sam negde pogrešio. Kada govorimo o
ravnopravnosti mi obično mislimo na
jednakost. Muškarci i žene nisu isti, ali
treba da budu ravnopravni.“ Dodelu
nagrade Zaštitnik građana je iskoristio
da podseti kako je preko 40% ubijenih
žena, izgubilo život zbog porodičnog
nasilja. „Razmislimo koliko pomažemo
mladićima i muškarcima, da se nose
sa izazovima koji su pred njima!“,
upozorio je.
Biografija Pravog muškarca
Saša Janković rođen je u Loznici,
1970. godine. prvi put je izabran u
junu 2007. na funkciju Zaštitnika
građana. Diplomirao je na Pravnom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Na Fakultetu političkih nauka
Univerziteta u Beogradu završio
je specijalističke studije i stekao
zvanje specijaliste za nacionalnu
i globalnu bezbednost. Karijeru je
počeo 1994. kao novinar u agenciji
Beta, da bi potom postao stručni
saradnik u Ministarstvu za omladinu
i sport. Bio je sekretar Saveznog
ministarstva sporta, a od 2001. do
2003. pomoćnik saveznog sekretara
za sport i omladinu. Od 2003. do
izbora na funkciju Zaštitnika građana,
bio je nacionalni pravni savetnik u
Odeljenju za demokratizaciju Misije
OEBS-a u Beogradu. Objavio je više
naučnih i stručnih radova na srpskom
i engleskom jeziku.
#PRAVIMUSKARAC
>>Good examples in tough
competition
At the ceremony in the House for
Human Rights, Marko Somborac, comic
artist, cartoonist and last year’s award
winner, gave the award to Sasa Jankovic.
On this occasion, Marko Somborac told
everybody how he felt, when he found
out that he won the award last year:
“When I got the award, the first thing
that got to my mind was – when my
wife asks me what kind of a man are
you, I’ll just show her this award! It is
encouraging that we have extremely
good examples of men in our society,
besides the bad ones, like the leaders
of the football fan groups. I hope that in
the future, the competition for The Real
Man Award will be tougher.”
Besides Marko Somborac, as last
year’s laureate, the expert jury for
the award had the following judges:
Nevena Petrusić – Commissioner for
protection of equality of Republic of
Serbia; Milena Bogavac, playwright
and theatre-maker; Zoran Kesić, TV
presenter, member of the Forum of the
Real Men and Branko Birač, manager
of the program for gender equality of
Center E8. Their task was to pick one
out of many publicly nominated men,
who asserted with his advocacy in the
U autorskoj kolumni koju je Saša Janković objavio u dnevnom listu Danas, povodom dodele
ove nagrade, napisao je:
„Može li se stvarno rešavati problem diskriminacije žena bez
bavljenja muškarcima? Ako smo deo problema, deo smo i
rešenja. Tolerancija je višesmeran koncept.“
In his column published in the daily newspaper Danas, Saša Janković wrote the following
about this award:
“Is it possible to solve women discrimination problem without
dealing with men? If we are part of the problem, we are also
field of human rights, gender equality,
tolerance and humanity.
Equality is not uniformity
When he got his award, Saša Janković
said that he was confused when he
found out that he won The Real Man
Award: “I started to question if I’ve
done everything right, and I looked for
any mistakes in my work. When we talk
about equality, we usually think about
uniformity. Men and women are not the
same, but they should be equal.” During
the ceremony, the award winner choose
to remind the audience that more than
40% of murdered women lost their
lives in domestic violence. “Let us think
how much we are helping young men
to deal with challenges that lie ahead!”,
he stated.
Biography of the Real Man
Saša Janković was born in Loznica in
1970. He graduated from Law School,
Belgrade University in 1996. In 2005,
he finished his postgraduate studies
at the Faculty of Political Sciences,
University of Belgrade and gained the
title of expert in national and global
security. In 1994 he started his career
as a journalist in Beta agency, after
which he become an Expert Advisor
in Ministry of Youth and Sports until
2000. From 2000 until 2001, he was
the Secretary of Federal Ministry of
Sports, and from 2001 until 2003
he was the Assistant of the federal
secretary for sports and youth. From
2003 until he got elected for the
position of the Ombudsman in 2007,
he was the National Legal Advisor
in Department for Democratization
of OSCE mission in Serbia. He has
published several scientific papers
in Serbian and English language.
#REALMAN
8 Super OSMICA
Piše / By: Branko Birač
BUDI MUŠKO: LETNJI KAMPOVI
/ Be a man: Summer camps
>> Regionalni Young Men Initiative
kamp mladih lidera održan je od 8. do
14. jula u kampu „Veli Jože“ u Savudriji,
u Hrvatskoj. Četrdeset momaka koji su
se istakli u Budi muško klubovima iz
Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i
Kosova, imalo je prilike da učestvuje na
edukativnim radionicama o liderskim
veštinama, a potom u raznovrsnim
teambuilding igrama i sportskim
aktivnostima, uz dovoljno slobodnog
vremena za druženje i uživanje na
plažama u neposrednoj blizini kampa.
Mladići su bili oduševljeni edukativnim
izletima, posetom muzejima na
čuvenim Brijunima, razgledanjem
Pule kao i uvek dobrom zabavom u
Adrenalin parku.
O svom iskustvu sa kampa, Dejan Spasić
>>Like previous years,
the summer of 2013 was
marked by summer camps
for the Be a man boys.
>> The Regional Young Men Initiative
Youth Leadership Camp was held
from 8th to 14th of July at Camp "Veli
Jože" in Savudrija, Croatia. Forty young
men from Serbia, Croatia, Bosnia and
Herzegovina and Kosovo who have
distinguished themselves in the Be
a Man clubs, had the opportunity to
participate in educational workshops
on leadership skills. They also
participated in a variety of teambuilding
games and sports activities, while
having enough free time to socialize
and enjoy the beaches in the immediate
vicinity of the camp. The young men
were delighted with educational trips,
visits to museums, the famous Brijuni,
Pula sightseeing and always good fun in
Adrenalin Park.
Dejan Spasić from Blace said about
his experience with camps: "There
are many stereotypes and prejudices
in people, and it was a great pleasure
to deconstruct them, each and every
one of them! Before going to the camp,
someone asked me: “Why are you going
to Croatia?”. But, what I appreciate the
most are the friendships that have
been established particularly in Croatia
and barriers, which we overcome.
We became a real team, a unit and I
think that was the goal and purpose of
the camp - to overcome the prejudices
and stereotypes, exchange views and
experiences, and become leaders. "
Harris Čapelj, a BMK member from
Sarajevo, agrees with Dejan’s opinion:
"This regional camp is something
that every peer would want to take
part in. A lot of guys, who are always
ready to help, having fun and learning
something new, and coming from all
over the Balkans, we have spent seven
GENDER EQUALITY
RODNA RAVNOPRAVNOST
iz Blaca izjavio je: „Postoje brojni
stereotipi i predrasude kod ljudi i bilo
je veliko zadovoljstvo srušiti ih, sve do
jednog! Pre odlaska na kamp, neki su
mi govorili: šta ćeš u Hrvatskoj? Ali,
ono što najviše cenim jesu prijateljstva
koja su sklopljena baš u toj Hrvatskoj
i barijere koje su prevaziđene. Postali
smo pravi tim, jedna celina, što mislim
i da je bio cilj i svrha kampa – da
prevaziđemo predrasude i stereotipe,
da zajedno razmenjujemo mišljenja i
iskustva i postanemo lideri.”
Sa Dejanovim mišljenjem slaže se i
Haris Čapelj, BMK-ovac iz Sarajeva:
„Ovaj regionalni kamp je nešto što bi
svaki vršnjak poželio proći i učestvovati
u njemu. Mnogo momaka, koji su uvijek
spremni pomoći, zezati se i učiti nešto
Reportaža sa konferencije MAN 2013 / Report from the MAN 2013 conference
NIKOLA TESLA KAO INSPIRACIJA
Nikola Tesla As An Inspiration
Kao i prethodnih godina,
za momke iz Budi muško
klubova, leto 2013.
obeležili su veliki kampovi.
novo, a dolaze iz svih krajeva Balkana,
proveli su zajedno sedam uzbudljivih i
zabavnih dana.
Svega par nedelja kasnije, usledio je
i Nacionalni liderski kamp za BMK
momke. Avalsko odmaralište „Šuplja
stena” ugostilo je dvadeset trojicu
učesnika ovog kampa koji je održan u
periodu od 1. do 5. avgusta. Odabrani
mladići, iz Budi muško klubova širom
Srbije, na ovom kampu prošli su kroz
radionice o liderskim veštinama, razne
teambuilding i sportske aktivnosti i
igre, uz celodnevni izlet u Akva park
„Izvor” u Aranđelovcu i posetu Tornju
na Avali. Na edukativnim radionicama
momci su učili i usavršavali svoje
veštine liderstva prolazeći kroz teme
vezane za osobine i vrednosti pravih
lidera, tim i grupu, timske uloge,
komunikaciju u timu a, između ostalog i
scenski nastup. Podeljeni u pet timova,
žustro su se takmičili i zarađivali poene
za svoje ekipe tokom teambuilding
igara koje imaju za cilj jačanje timskog
rada i timskog duha.
Stečena znanja i veštine momci imaju
priliku da upotrebe tokom okupljanja
u okviru Budi muško klubova u svojim
gradovima. Nakon kampa, održano je i
pet Budi muško treninga u pet gradova:
Kragujevcu, Smederevu, Loznici, Kladovu
i Novom Pazaru. Momci koji su prošli
liderski kamp, kao i ove treninge,
preuzeli su vođenje Budi muško
klubova i organizovanje javnih akcija
sa ciljem daljeg širenja naših poruka i
vrednosti. #BMK
MUŠKARCI, MIR,
BEZBEDNOST / Men,
Peace, Security
Centar E8 na konferenciji u
Vašingtonu / Center E8 at a
conference in Washington, D.C.
>> Predstavnik Centra E8, Vojislav
Arsić učestvovao je na konferenciji
pod nazivom “Muškarci, mir i
bezbednost: nosioci promena“ u
organizaciji Američkog instituta za mir
(USIP), Svetske banke, Stokholmskog
međunarodnog instituta za istraživanje
mira (SIPRI) - Severna Amerika, Žena
u međunarodnoj bezbednost (WIIS),
Promundo - SAD i Sonke Gender Justice
u USIP-u od 28 do 30. oktobra 2013
godine. Konferencija je organizovana sa
ciljem da se bolje razumeju propisane
norme koje utiču na građenje muškog
i ženskog identiteta. Dvodnevna
konferencija je okupila naučnike/ce,
donosioce/teljke odluka, stručnjake/
inje i vojno-bezbednosni kadar iz celog
sveta. Na konferenciji se diskutovalo
o tome kako propisane norme utiču
na stvaranje identiteta kod žena i
muškaraca, o tome kako taj uticaj
ublažava nasilne konflikte. Učesnici
i učesnice konferencije su se složili
da je neophodno razvijati praktičan
zajednički rad u zajednici sa ciljom
poboljšanja mira i ljudske bezbedosti.
#SAD
>> Representative of Center E8, Vojislav
exciting and fun days together. Only a
few weeks later, a National Leadership
Camp for BMk guys was held. The Avala
Resort, "Šuplja stena", hosted twentythree camp participants, which was
held from 1st to 5th of August. Selected
boys from Be a Man clubs throughout
Serbia went through workshops on
leadership skills, teambuilding, and
enjoyed various sporting activities
and games, with a day trip to the
Aqua Park "Izvor" in Aranđelovac and
visit to the Avala Tower. During the
educational
workshops,
the guys improved their
leadership skills, discussing
the characteristics and
values of real leaders, team
roles, team communication,
and among other things,
public appearance. Divided
into five teams, they
vigorously competed and
earned points for each team
during teambuilding games,
which aimed to strengthen
teamwork and team spirit.
The boys had a chance to use their
newly gained knowledge and skills
during an assembly within their
respective Be a Man clubs. After
the camp, five Be a Man trainings
were held in five cities: Kragujevac,
Smederevo, Loznica, Kladovo and Novi
Pazar. The guys, who had participated
in the leadership camp and training,
took over the management of the Be
Boys club and organized public events
with the aim of further expanding our
message and values​​. #BMC
Super OSMICA 9
Arsic, has participated in the conference
called “Men, peace and security:
changemakers” organized by American
Institute for peace (USIP), World Bank,
Stockholm International Institute for
Researching Peace (SIPRI) – North
America, Women in International
Security (WIIS), Promundo – USA and
Sonke Gender Justice in USIP, from 28th
until 30th October 2013. The goal of the
conference was to better understand
the norms that have an effect on
building male and female identity. The
two-day conference gathered scientist,
decision-makers, experts and military
and security personnel from all over
the world. During the conference, there
were debates on how prescribed norms
influence making an identity amongst
females and males, and how they
affect and mitigate violent conflicts.
Participants of the conference agreed
that it is necessary to develop joint
practical methods for community work
with the purpose of improving current
condition of peace and security. #USA
Mladići kao saveznici u borbi protiv nasilja i govora mržnje u svakodnevnom životu
Young men as allies in fight against violence and hate speech in everyday life
>>„Kada bismo mržnju pretvorili
u električnu energiju, mogli bismo
osvetliti sve naše gradove i sela.“ Ovaj
citat velikog naučnika i pronalazača
Nikole Tesle, bio je moto međunarodne
konferencije MAN 2013, održane u
Beogradu, od 22- 24. maja.
KAKO JE U MAN KONFERENCIJU
UKLJUČEN I DEDA MRAZ
Nakon
zvaničnog
otvaranja,
učesnici/ce i publika konferencije,
mogli su da prisustvuju prezentaciji
Teslinih brojnih izuma i patenata,
izloženih u Muzeju. Pored mnogo
novih informacija o značaju rada
Nikole Tesle i njegovim doprinosima
civilizaciji, ova prezentacija je
prisutnima donela puno uzbuđenja
i dobrog raspoloženja. U želji
da objasni kakav je utisak na
Tesline savremenike/ce ostavilo
predstavljanje prototipa daljinskog
upravljača, prezenterka iz Teslinog
muzeja poslužila se poređenjem: „To
je bilo kao kad bi neko vama rekao
da Deda Mraz postoji.“ Tek što je
završila rečenicu, neko iz publike
je razočarano dobacio: „Hoćete da
kažete da ne postoji?“ ... Nakon ovog
pitanja, usledio je kolektivni uzdah
razočaranja a zatim i mnogo smeha.
HOW
SANTA
CLAUSE
WAS
INCLUDED ON THE CONFERENCE
After the official opening, the
participants/audience
of
the
conference was able to attend the
presentation of many of Tesla's
inventions and patents exhibited
in the Museum. Besides the new
information about the importance
of the work of Nikola Tesla and
his contribution to civilization,
this presentation brought a lot of
excitement and good atmosphere to
the audience. In order to explain what
kind of impression the presentation
of a prototype remote left on Tesla's
contemporaries, the currator of the
Tesla Museum used the comparison:
"It was as if someone told you that
Santa Claus exists." ... Just as she
finished the sentence someone
from the audience commented
disappointedly: "You want to say
that he doesn’t exist?” ... A collective
sigh of disappointment and a lot of
laughter followed this question.
Bila je to treća međunarodna konferencija
s ovim imenom, koju Centar E8 organizuje
kako bi na njoj okupio stručnjake i
stručnjakinje iz oblasti omladinskog
rada, rodne ravnopravnosti i svih ostalih
srodnih teorijskih i praktičnih disciplina,
Budući da ovaj problem u velikoj meri
pogađa mladiće koji odrastaju u Srbiji,
tema konferencije MAN 2013 bili su
načini da se mladići uključe kao saveznici,
u borbu protiv govora mržnje i nasilja u
svakodnevnom životu.
Svečano
otvaranje
konferencije,
održano je u prostorijama muzeja
Nikole Tesle, čiji su lik i delo inspirisali
ovaj događaj. Kako je konferenciju MAN
2013, Centar E8 organizovao u saradnji
sa organizacijom Care International za
severo-zapadni Balkan, Ministarstvom
prosvete, nauke i tehnološkog razvitka,
uz pordšku Ministarsva inostranih
poslova Kraljevine Norveške, na
otvaranju su govorili predstavnici/ce
ovih institucija i organizacija.
Vojislav Arsić, direktor Centra E8 kazao
je da su muškarci stvoreni za glumu: „U
svom odrastanju oni dobiju ili izaberu
ulogu određenog tipa muškarca, koju
nakon toga čitavog života glume. Oni
glume, ali se tako ne osećaju. Često se
osećaju usamljeno, jer glumiti i živeti
nije isto.“
Mihudin Fijuljanin, državni sekretar
Ministarstva
prosvete,
nauke
i
tehnološkog razvitka, u svom obraćanju
naglasio je da nasilje jeste tema kojoj,
u našem društvu, treba posvetiti dosta
pažnje, radom na edukaciji i prevenciji
ove pojave. „Život ima smisao samo ako
ga živimo u harmoniji i uz poštovanje
ostalih ljudi, ma kako da su drugačiji od
nas. Ne treba se plašiti razlika!“, kazao
je. Sa njegovim mišljenjem složio se i
Džon Kraunover (John Crownover), viši
programski savetnik organizacije Care
International za severo-zapadni Balkan,
koji je svoje obraćanje na otvaranju
konferencije, iskoristio da prisutne
podseti na brojne aktivnosti Inicijative
Mladića, koju Care International
okuplja oko ideje rada s mladićima na
sprečavanju rodno-zasnovanog nasilja
i promovisanju zdravih stilova života.
Poslednji govornik na otvaranju
konferencije bio je Dragan Ilić, novinar
i radio voditelj, član Foruma pravih
muškaraca. U svom stilu, na neposredan,
jednostavan ali duhovit i harizmatičan
način, od publike je nekoliko puta
izmamio aplauz, govoreći o svojim
ličnim razlozima da se uključi u rad
Foruma pravih muškaraca, osnovanog
kako bi promovisao vrednosti koje
Inicijativa Mladića potencira u svom
radu. „Od malih nogu, nas muškarce
uče da treba da budemo ti jači!“, kazao
je, „Uče nas da se dečaci biju, a devojčice
navijaju, pa se to posle i događa u
osnovnim i srednjim školama. Ali, to ne
znači da treba da prihvatite taj način
ponašanja. Budite originalni“, poručio
je, „Originalni i svoji, bez obzira na to
što vam govore mediji, škola, okolina ili
poslodavac.“
Narednog
dana,
konferencija
je
nastavljena u prostoru Centra za kulturnu
dekontaminaciju. Program konferencije
bio je podeljen u četiri panela čije su
teme bile: Prevencija nasilja u sportu,
Prevencija digitalnog nasilja, Zakonski
okviri i Rad sa mladićima u borbi protiv
govora mržnje i nasilja.
Jelena
Zajganović
Jakovljević,
predstavnica
UNICEFa
bila
je
panelistkinja koja je u svom izlaganju
istakla opasnost fizičkog kažnjavanja
dece, navodeći da sila nije i ne može
biti adekvatan vaspitni metod. Ona je
naglasila da se fizičko kažnjavanje u
Srbiji sprovodi nad decom oba pola,
ali da je mnogo češće kod dečaka: ,,Ako
imamo takvu vrstu vaspitanja, dečaci
ne mogu da postanu onakvi muškarci
kakve mi želimo.’’, zaključila je.
Učesnici/ce u konferenciji, ali i publika,
bili su zatečeni podatkom koji je iznela,
a koji se odnosi na činjenicu da je čak
14% devojčica prijavilo da je iskusilo
neki oblik seksualnog zlostavljanja,
nakon čega se povela diskusija o
načinima da se ova statistika promeni,
na bolje.
Jedna od govornica na konferenciji
bila je i Nevena Petrušić, Poverenica
za zaštitu ravnopravnosti. Ona je
svoje izlaganje posvetila podsećanju
na to koliko je edukacija važna za
prevenciju nasilja, pri čemu se posebno
koncentrisala na govor o edukaciji
nastavnika. Navodeći da su nastavnici/
ce oni koji deci i mladima treba da
objasne koliko je nasilje štetno, a
da mnogi od njih često ne umeju da
prenesu ovu poruku dovoljno dobro,
Poverenica je zaključila: „U Srbiji živi
dvadeset šest različitih nacionalnosti, a
ima nas koji se razlikujemo i na drugim
poljima. Moramo naučiti da živimo
zajedno.“
U okviru panela o digitalnom nasilju,
Dobrinka Kuzmanović sa Instituta
za psihologiju Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, ovu vrstu
nasilja nazvala je nasilje XXI veka. I
KONFERENCIJA ZA LOBIRANJE
sportista/sportistkinja bar jednom bilo
izloženo nekom obliku nasilja. Najčešći
vid nasilja u sportu je emocionalno,
verbalno nasiilje, koje se najčešće
od strane trenera, roditelja i drugih
sportista. Drugi, manje prisuan vid
nasilja je fizičko nasilje, rekla je ona.
Na konferenciji je još govorila i Biljana
Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja. Tom prilikom,
ona je izjavila da su programi koje
Poslednji dan konferencije MAN 2013 bio je namenjen predstavnicima lokalnih i
međunarodnih donatorskih organizacija. U beogradskom restoranu Dijagonala,
Centar E8 i Care International za severo-zapadni Balkan, okupili su veliki broj
zvanica i iskoristili priliku da im prezentuju svoje projekte, postignute uspehe i
planove za budućnost. Prisutnima su se obratili Džon Kraunover i Vojislav Arsić,
a poseban fokus njihovog obraćanja, bio je stavljen na rad Inicijative Mladića
(YMI) i projekte koje organizacije okupljene u ovoj mreži, sprovode širom
regiona.
LOBBYING CONFERENCE
The last day of the MAN 2013 conference was designed for representatives of
local and international donor organizations. In the Belgrade restaurant Diagonal,
Center E8 and Care International in the North-Western region, gathered a
large number of guests and took the opportunity to present their projects,
accomplishments and plans for the future. John Crownover and Vojislav Arsić
addressed the attendees, and a special focus of their speech was on highlights
of the work of the Young Men Initiative (YMI) and projects that organizations
gathered in this network implement throughout the region.
na ovom panelu bilo je mnogo reči o
edukaciji nastavnika, a mogli su se
čuti i podaci koji govore o tome da su
roditelji i nastavnici danas informatički
manje pismeni od dece. Zbog toga, ne
raspolažu znanjem koje bi im pomoglo
da decu zaštite od digitalnog nasilja, a
mnogi od njih priznaju i da ne bi znali
kako da odreaguju kada bi im učenici
(ili deca) prijavili ovakav slučaj. Da je
generacijski jaz veoma dubok, kada su u
pitanju načini na koje deca i odrasli danas
koriste računare, najbolje je ilustrovala
Gordana Medenica iz Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvitka.
Ona je ukazala na to da se procenjuje
kako kako će u narednih dvadeset
godina više dece znati da koristi računar,
nego da pliva. Istraživanja o kojima se
govorilo u okviru ovog panela, govore i
da 13% roditelja današnje dece ne zna
da koristi internet, što upozorava na
činjenicu da njihova uloga, u prevenciji
digitalnog nasilja, može biti samo
vaspitna, ne i edukativna.
Dragan Popadić sa Instituta za
psihologiju, u uvodnom delu panela o
prevenciji nasilja u sportu, definisao
je pojam huligana: „Huligani se u
svakodnevnom životu ponašaju kao
normalni ljudi, ali im fudbalski stadioni
dozvoljavaju da se nasilno ponašaju.
Navijačka publika idealna je situacija
za bezbedno nasilje. Nasilnik je u grupi
i oseća se zaštićenim. Takvo ponašanje
nema veze sa navijanjem pa nije
pravilno nazivati huligane navijačima.“,
istakao je.
Značajne podatke na ovom panelu,
iznela je Ljubica Bačanac iz Zavoda za
sport i medicinu sporta. Ona je navela
da je 35,3% mladih i 38,7% starijih
rade Centar E8 i CARE International u
proceduri da ih odobri ministar, nakon
čega se očekuje da budu stavljeni na
listu programa od javnog značaja.
Pored
navedenih
stručnjaka
i
stručnjakinja, na konferenciji MAN
2013 Mladići kao saveznici u borbi
nasilja i govora mržnje u svakodnevnom
životu govorili su: Milan Antonijević
(YUCOM), Lazar Pavlović (Gej-strejt
alijansa), Ivan Jelić (Fond B92), Ana
Mirković (Razor), kao i Branko Birač i
Vojislav Arsić, predstavnici Centra E8.
#MAN2013
>> “If your hate could be turned into
electricity, it would light up the whole
world.” This quote by the great scientist
and inventor Nikola Tesla was the
motto of the International Conference
MAN 2013, held in Belgrade from 22nd
- 24th May.
It was the third international conference
with the same name, organized by
Centre E8, and it gathered professionals
and experts from the field of youth
work, gender equality and all other
theoretical and practical disciplines
related to the causes and consequences
of hated caused by intolerance towards
diversity. Since this problem is largely
affecting young people growing up in
Serbia, the theme of the MAN 2013
conference was to find ways to engage
young men as allies in the fight against
hate speech and violence in everyday
life.
The opening ceremony of the
conference was held at the Museum
of Nikola Tesla, whose personality and
10 Super OSMICA
RODNA RAVNOPRAVNOST
working with the young men to prevent
gender-based violence and promoting
healthy lifestyles.
work inspired this event. The MAN
2013 conference was organized in
collaboration with CARE International
in the North-Western Balkans, the
Ministry of Education, Science and
Technological Development and with
support of Ministry of Foreign Affairs
of Norway, and representatives of these
institutions and organizations opened
the ceremony.
Vojislav Arsić, director of Center E8,
said that men were created for acting:
”In upbringing of men, they receive or
choose the role of a certain type of man,
which they play for a lifetime. They’re
acting, but they don’t feel that way.
They often feel lonely because acting
and living is not the same.”
Mihudin Fijuljanin, State Secretary of
the Ministry of Education, Science and
Technological Development, pointed
out in his speech that violence is a topic
that should be given a lot of attention
in our society through education and
prevention of this phenomenon. ”Life
has a meaning only if we live in harmony
and with respect for other people, no
matter how different they are from us.
We should not be afraid of differences!”
he said. John Crownover, senior
program advisor of CARE International
in the North-Western Balkans, agreed
with this opinion, and used his speech
at the opening ceremony to remind
participants of the many activities of
the Young Men Initiative, which Care
International supports with the idea of
The last speaker at the opening of the
conference was Dragan Ilić, a journalist,
and radio and TV host, and member
of the Forum of Real Men. In his own
style, in a direct, simple but witty and
charismatic way, he received applause
from the audience several times
speaking about his personal reasons
to participate in the activities of the
Forum of real men, which was founded
to promote the values of the Young
Men Initiative. ”From childhood, we are
taught that men should be the strong
ones!” he said, ”It’s taught that boys
should fight, and girls should cheer,
which continues to happen in primary
and secondary schools. But that does
not mean that you have to accept this
behavior. Be original,” he said, ”Be
original and yourself, no matter what
the media, schools, the environment or
the employer say.”
godinama radi u okviru projekta
Young Men Initiative, februar 2013.
su obeležila studijska putovanja u
Severnu Irsku i Norvešku, koja je
organizovao CARE NW Balkans.
Putovanje od 5. do 10. februara
obuhvatilo je posete organizacijama
koje se bave istim i srodnim temama:
borbom protiv nasilja, rodnom
ravnopravnošću i zdravim stilovima
života, a organizacije koje su ugostile
YMI bile su YouthAction iz Severne
Irske i Alternatives u Belfastu. Nakon
toga, usledila je poseta instituciji
Center for young men studies u okviru
Ulster univerziteta, kao i kratka
poseta Londonu gde su se članovi
YMI upoznali sa radom organizacije
Working With Man.
Branko Birač iz Centra E8 naveo
je da mu je iz razmene iskustava
sa kolegama i koleginicama iz
During the panel on digital violence,
Dobrinka Kuzmanović, from the
Institute of Psychology at the Faculty
of Philosophy at University of Belgrade,
called this kind of violence “violence
of the 21st century”. During this
panel there was a lot of talk about
education of teachers, and data
presented suggested that parents and
teachers are now less IT literate than
children. Therefore, they do not have
the knowledge to protect the children
from digital violence, and many of them
admitted that they wouldn’t know how
to react if their students (or children)
in sport: ”Hooligans in everyday life
act like normal people, but football
stadiums allow them to behave
violently. A fan crowd is the ideal
situation for safe violence. A bully in
the group feels protected. This behavior
has nothing to do with cheering, and
that’s why hooligans can’t be called
fans.” he said.
Important information on this panel
was pointed out by Ljubica Bačanac
from the Institute of Sports and Sports
Medicine. She stated that 35.3% of
youth and 38.7% of older athletes have
at least once been exposed to some
form of violence. The most common
form of violence in sports is emotional
and verbal, usually conducted by
coaches, parents and other athletes.
Other, less present form of violence is
physical violence, she said.
Biljana Lajović from the Ministry of
The next day, the conference continued at
the Centre for Cultural Decontamination.
The conference program was divided
into four panels, whose topics were:
prevention of violence in sport, prevention
of digital violence, the legal framework
and working with young men in the fight
against hate speech and violence.
Jelena Zajganović Jakovljevic, UNICEF
representative, was the panelist who
pointed out the danger of physical
punishment of children, saying that
force is not and cannot be an adequate
educational method. She pointed out
that physical punishment in Serbia is
carried out against children of both
sexes, but more often with boys: ‘’If we
have that kind of education, the boys
cannot become the men we want them
to be.’’ she concluded. Participants in
the conference, but also the audience
were stunned by presented data, which
refers to the fact that 14% of the girls
reported that they had experienced
some form of sexual abuse, which
opened the discussion about how to
change these statistics for the better.
One of the speakers of the conference
was Nevena Petrušić, Commissioner
for Equality. She dedicated her speech
to remind everybody of the importance
of education for prevention of violence,
focusing particularly on teacher’s
education. Stating that teachers are
those who need to explain to children
YMI NA STUDIJSKIM
PUTOVANJIMA
YMI On Study Tours
>> Za ekipu iz regiona koja već
and young people that violence is
harmful, and that many of them often do
not know how to convey this message
well enough, the Commissioner
concluded: ”In Serbia, there are twentysix different nationalities, and many of
us are different in other areas. We must
learn to live together.”
inostranstva,
posebno
inspirativno bilo
da čuje više o
programima koje
sprovode, radeći
sa mladićima koji
iza sebe imaju
istoriju nasilnog
ponašanja.
Takođe, naglasio je da je za YMI tim,
uvek dragoceno kada se susretnu sa
profesionalcima koji rade u kontekstu
Belfasta i Severne Irske, jer se njihova
novija istorija donekle može uporediti
sa našom. U periodu od 23. do 27.
februara, YMI ekipa se uputila u Oslo.
Tom prilikom, održani su sastanci
u Ministarstvu inostranih poslova
Norveške i u organizacijama CARE
Norway, Reform i Mental Health Youth.
#EU
Super OSMICA 11
GENDER EQUALITY
TRENINZI O ULOZI MUŠKARACA U
EVROPI BEZ NASILJA / Trainings About
The Role Of Men In Europe Without Violence
Edukacija o rodnoj ravnopravnosti /
Education about gender equality
>> Proteklu godinu, kao i sve prethodne, obeležili su
brojni edukativni treninzi Centra E8. Tako su i krajem
2013. održana dva treninga u okviru našeg projekta
The role of men in building gender equal and violencefree Europe podržanog od strane Europe for Citizens
programa Evropske Komisije. Oko šezdesetoro
mladih je prošlo ove radionice u prostorijama UK
Palilula i Osnovne škole „Sveti Sava” a grupe su
činili učenici i učenice beogradskih srednjih škola:
Građevinske škole, Desete gimnazije, Pete gimnazije
i Gimnazije „Sveti Sava”. Pored njih, tu su bile i
gošće iz portugalske organizacije Okupa CSP, kao i
goste i gošće iz Asocijacije XY, iz Sarajeva i Status
M, iz Zagreba. Radionice su se bavile temama rodne
ravnopravnosti, maskuliniteta i nasilja, a gosti i gošće
su predstavili rad svojih organizacija na navedene
teme. Treći trening usledio je početkom 2014.
godine, a centralnu aktivnost projekta predstavljala
je priprema konferencija MAN 2014 koja će okupiti
šezdeset mladih iz trinaest zemalja Evrope. #
SARADNJA
>> Like many years before,
Center E8 organized a
number of educative
trainings during the last
year. During the last
months of 2013, two
trainings were organized
within the project The role
of men in building gender
equal and violence-free
Europe supported by Europe for Citizens program
of European Commission. Around 60 young people
participated in these workshops that were held
in Cultural Institution Palilula and Gymnasium
”Sveti Sava”. There were students from different
Belgrade secondary schools among participants: Civil
Engineering High School, 10th Belgrade Gymnasium,
5th Belgrade Gymnasium and Gymnasium ”Sveti
Sava”. In addition to this, we were very happy to host
colleagues from the organization Okupa CSP from
Portugal, as well as guests from Association
Reportaža sa YMI konferencije / Report from YMI Conference
XY-Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) and Status
M-Zagreb (Croatia). Trough the workshops,
we explored issues related to gender equality,
masculinity and violence. These trainings were also a
great opportunity for our colleagues and guests from
abroad to share their professional experiences on
related topics. The last one in a row, the third training
was organized in the beginning of 2014. Central
theme was organisation of MAN 2014 conference
that will gather around 100 young people from 13
different countries in Europe. #COLLABORATION
MLADIĆI KAO SAVEZNICI U ZAUSTAVLJANJU NASILJA
Young Men As Allies In Ending Violence
reported such a case. To show how big
generation gap is when it comes to the
ways, in which adults and children are
using computers, Gordana Medenica,
from the Ministry of Education, Science
and
Technological
Development,
illustrated this the best. She pointed
out that it was estimated that in the
next twenty years, more children will
know how to use computers, instead
knowing how to swim. According to the
presented research, 13% of parents of
today’s children do not know how to
use the Internet, which indicates the
fact that their role in the prevention of
digital violence can only be corrective,
not educational.
Dragan Popadić, from the Institute
of Psychology, defined the concept of
hooligans in the introductory part of
the panel on the prevention of violence
Education, Science and Technological
Development also spoke on the
conference. On that occasion, she said
that the programs that are operated by
Centre E8 and CARE International are
in the process of receiving approval of
the Minister, after which the programs
are expected to be placed on the list of
programs of public interest.
In addition to these professionals and
experts speakers at the MAN 2013
conference, young men as allies in the
fight against violence and hate speech
in everyday life, also included: Milan
Antonijević (YUCOM), Lazar Pavlović
(Gay-Straight Alliance), Ivan Jelić
(B92 Fund), Ana Mirković (Razor),
and Branko Birač and Vojislav Arsić,
the representatives of Centre E8.
#MAN2013
Ekipa Inicijative mladića
posetila Severnu Irsku i
Norvešku
Young Men Initiative team
visited Northern Ireland
and Norway
a visit to the Center for young men
studies at the Ulster University as well
as a short visit to London where YMI
members learned about the work of
the organization, Working with Men.
>> For the team from the region
that has been working on Young
Men Initiative for past several years,
February of 2013 was marked by
two study trips to Northern Ireland
and Norway organized by CARE NW
Balkans. The trip lasted from February
5th - 10th , and it included visits to
organizations which deal with the
same or similar topics: fight against
violence, gender equality and healthy
life styles, and organizations that
hosted YMI were YouthAction from
Northern Ireland and Alternatives
from Belfast. Additionally, there was
Branko Birač from Center E8 stated
that the most inspiring thing from
exchanging experiences with
colleagues from abroad was to hear
more about the programs they are
implementing in working with young
men with a history of violent behavior.
Also, he emphasized that it is always
valuable for the YMI team to meet
professionals working in Belfast and
Northern Ireland contexts, because
their recent history can be compared
to ours to a certain degree. In the
period of February 23th - 27th , YMI
team headed to Oslo. On this occasion,
they attended meetings at the Ministry
of Foreign Affairs of Norway and at
organizations CARE Norway, Reform
and Mental Health Youth. #EU
Na Jahorini, u konferencijskoj sali
Hotela Termag, od 13. do 15. novembra
2013. organizacija Care International
u saradnji sa regionalnim partnerima,
među kojima je i Centar E8, okupila
je stručnjake i stručnjakinje iz oblasti
rodne ravnopravnosti, omladinskog
rada i aktivizma za prevenciju nasilja,
na međunarodnoj konferenciji pod
nazivom Mladići kao saveznici u
zaustavljanju nasilja: aktivizmom do
transformacije maskuliniteta.
Konferencija je bila prilika za
predstavljanje rezultata postignutih
tokom sedmogodišnjeg rada Inicijative
mladića (Young Man Initiative),
regionalne mreže organizacija koje
rade sa mladima, na prevenciji nasilja,
promovisanju rodne ravnopravnosti i
zdravih stilova života. Tokom proteklih
sedam godina, u rad Inicijative mladića
bilo je uključeno više od 14 000 mladih,
a broj aktivosti koje su organizaciječlanice ove mreže uspešno sprovele,
u gradovima širom regiona, prelazi
broj od sedam stotina. Rezultati rada
ove mreže, ali i razmena iskustava
sa predstavnicima organizacija i
institucija koje se sličnom tematikom
bave na međunarodnom planu, bila
je osnovna tema ove konferencije, na
kojoj je učestvovalo sto trideset ljudi.
Šta je bio razlog da Care International
okupi regionalne organizacije u Inicijativu
Mladića, kao i kakvi su njegovi lični razlozi
za bavljenje temom rodno-zasnovanog
nasilja na Balkanu, pitali smo Džona
Kraunovera (John Crownover), višeg
programskog službenika organizacije
Care International, jednog od govornika i
organizatora ove konferencije.
Džon Kraunover: Rođen sam u
Americi, ali u ovom regionu živim
već sedamnaest godina. Prvi put sam
došao krajem 1999. i radeći sa mladim
ljudima, primetio sam da se suočavaju
sa različitim problemima, a da načini
na koje se u javnosti o njima najčešće
pričalo, nemaju uporište u stvarnosti
koju ti mladi ljudi žive. Problemi mladih
predstavljani su ili u jednoj ušećerenoj
verziji ili su ignorisani. Mi smo primetili
da se puno mladih ljudi bori ili sa
nasiljem u porodici, ili sa alkoholom i
drogom, a da sa mladima nema mnogo
razgovora o tome kakvi su to problemi,
s kojim se izazovima suočavaju, ili koje
bi bile njihove potrebe, želje, nade…
Opšti diskurs tada je bio takav da se
pitanja mladih nisu mnogo pominjala.
Kada smo dobili priliku da uradimo
jedno istraživanje, odlučili smo da ga
baziramo na razgovoru sa mladima
u regionu, da ih pitamo s kojim se
izazovima suočavaju i da li misle da
društvo te teme zapostavlja. Mislili
smo da je to prilika da počnemo da
radimo sa lokalnim partnerima i da ih
angažujemo kako bi pomogli mladima
da razviju rešenja za izazove koje imaju.
I nakon sedamnaest godina na području
bivše Jugoslavije, Džon Kraunover i
dalje smatra da je neposredan dijalog
sa mladima, najvažnija karakteristika
uspešnog omladinskog rada.
Džon Kraunover: Omladinski rad nikako
ne bi trebalo da se bazira na mutnoj
ideji o tome šta je mladima potrebno.
Neophodno je da odvojite vreme za
razgovor s mladima i da u dijalogu s
njima otkrijete prave probleme i teme
koje su im relevantne. Morate razumeti
njihov kontekst, morate razumeti na
koga se ugledaju, ko sve utiče na njih i
na koji način, a zatim im morate pružiti
priliku da sami budu deo rešavanja
svojih problema. Dakle, nije dovoljno da
se mi odrasli profesionalnci sastajemo,
čitamo stručnu literaturu i razmišljamo
o tome šta je potrebno mladima. Ma
koliko dobre ideje i namere mi imali,
one su beskorisne ako nisu čvrsto
vezane s mladima. Zato je neophodno
i prema mom mišljenju obavezno da
u tom procesu, od tačke A do tačke
Z, učestvuju i mladi. Ne samo da
učestvuju, već da imaju vodeću ulogu,
jer je samo u tom slučaju izvesno da
praksa koju osmišljavate zaista može
da ima efekat na mlade.
Da ovakva praksa omladinskog rada
zaista funkcioniše, potvrdili su i brojni
mladi učesnici ove konferencije, članovi
Budi muško klubova koje organizaciječlanice Inicijative mladića, okupljaju
u trideset gradova širom regiona.
Članstvo u ovim klubovima, stiče
se učestvovanjem u edukativnim I
kreativnim aktivnostima, čija su tema
rodna ravnopravnost, nenasilje i zdrav
život, a kako ta edukacija funkcioniše,
učesnici/ce konferencije mogli su čuti
u uvodnom govoru koji je održao Vuk
Štrbac (na slici) učenik Poljoprivredne
škole, iz Beograda i BMK-ovac (kako se
interno i među sobom nazivaju mladići
iz Budi muško klubova).
Vuk Štrbac: U Budi muško klub, ušao
sam kao ragbista. Na jednom treningu
su nam rekli da će momci iz Budi muško
kluba doći da nam drže radionice o
nasilju, seksualnom i reproduktivnom
zdravlju... o odnosu prema ženama.
Zvučalo je dosadno i nisam hteo da
idem. Da nas trener nije ucenio... bila je
priča: ko ne ide na radionice, neće ići na
pripreme ... ja verovatno nikad ne bi ni
došao. Tada sam mislio da sam mnogo
pametan, ali sam kasnije shvatio: kad
hoćeš da se praviš pametan, imaš puno
šanse da ispadneš glup. To sam shvatio
baš na Budi muško radionicama. Od
tada se mnogo toga promenilo, i puno
puta mi se dogodilo da nešto što sam
naučio u BMK-u, mogu da upotrebim:
u školi, sa devojkama... i posebno
na školskom parlamentu, čiji sam
predsednik.
Vukovo iskustvo potvrdile su i
brojne izjave mladića okupljenih na
konferenciji, ali i izjave o iskustvima
mladića iz Beograda,
Zagreba,
Sarajeva, Banja Luke, Prištine i
Mostara, štampane na plakatima
za ovu konferenciju. Svi mladi ljudi
slažu se da im je iskustvo učešća u
programima Inicijative mladića uticalo
na stavove i ponašanje, a šta je najveći
problem mladih ljudi u regionu, pitali
smo Marka Kulića iz Uprave za rodnu
ravnopravnost koja radi u okviru
Ministarstva za rad, zapošljavanje i
socijalnu politiku u Vladi Republike
Srbije.
Marko Kulić: Najveći problem je što
mladi ljudi nemaju prave uzore. Kada
su u pitanju mladići, važno je reći da
oni nose teško breme rodne uloge koja
je kruta i otežava život svakom od njih.
Oni nose breme glave porodice koja
treba da obezbedi sredstva za život po
svaku cenu, koja treba da donosi glavne
odluke i to stvara pritisak na mladiće,
od samog detinjstva. Od prvih koraka
i prvih razgovora sa učiteljima, sa
porodicama mladićima se takvi stavovi
bukvalno usađuju u glavu.
Pragmatičan odgovor na isto pitanje
dobili smo i od Mladenke Morović, iz
ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost
spolova, koji radi u okviru Vlade
Republike Hrvatske.
Mladenka Morović: Najveći izazov je
pitanje zapošljavanja iz razloga što je
to pitanje egzistencije. To je ono što
bi se kroz kampanje i kroz strategije,
kroz sve moguće načine edukacije i
sufinanciranja trebalo obrađivati, jer
kasno stupanje mladih u oblast rada
ima dugoročne, negativne poslijedice
po cijelo društvo.
Na pitanje o tome kakvo je stanje
po pitanju rodne ravnopravnosti u
regionu, odgovorila je da za postizanje
rodne ravnopravnosti, sve države
12 Super OSMICA
RODNA RAVNOPRAVNOST
Svi naši sagovornici i sagovornice, složili
su se po pitanju rodno-zasnovanog
nasilja među mladima, nema mnogo
razlike između zemalja u regionu.
bivše Jugoslavije, imaju dobru pravnu
osnovu.
Mladenka Morović: Zakon je urijeđen,
postoje mehanizmi koji to provode...
Sada treba razmišljati o tome koliko
se dobro oni sprovode, ali i raditi na
osviješćivanju pojedinaca o tome koja
su njihova prava. U svakom slučaju je
potrebna edukacija. Možemo educirati
pojedince o ravnopravnosti, o rodnim
ulogama, o dinamici partnerskih
odnosa... možemo ih educirati kroz
medije, što smo mogli čuti i na ovoj
konferenciji. Medije treba uključiti
aktivno, dakle treba prvo educirati ljude
koji rade u medijima da bi oni zatim
mogli educirati šire društvo. Takođe,
edukacija je potrebna i u politici. Sada
se zna koliki procenat žena mora biti
zastupljen u vlasti, ali o tome treba
pričati redovno i kontinuirano.
Sa njenim mišljenjem, slaže se i Džon
Kraunover, ističući važnost ukrštanja
različitih segmenata društva, u rad čiji
je cilj rešavanje problema omladine.
Džon Kraunover: Verujem da je u
omladinskom radu najvažnije povezati
sve ove sektore, odnosno sve ove
segmente društva. Ne treba misliti da
se neke stvari donose od kuće, a da se
druge rade u školi, već sve te stvari treba
dovesti u istu ravan, dakle: porodice,
škole, ali i vlade čiji je posao da se bave
politikama koje će odgovarati mladima.
Recimo, jedan uspeli primer bila bi
politika koja bi se odnosila na to da je
zaista poželjno ukoliko muškarac želi
da neko vreme bude na bolovanju,
ukoliko je dobio dete i vlade treba da
uvide takve stvari. Dakle, druga važna
komponenta omladinskog rada jeste
da se on ne može deliti na sektore,
već mora okupljati na istom mestu sve
segmente društva važne za mlade.
Kada je reč o edukaciji vezanoj za
pitanja kojima se konferencija Mladići
kao saveznici u zaustavljanju nasilja,
Marko Kulić iz Uprave za rodnu
ravnopravnost, takođe je istakao značaj
edukacije kao i svoj stav da se ona mora
uključiti u zvanični obrazovni program.
Marko Kulić: Problem sa temama koje
obrađuje ova konferencija, jeste i to
što su one dosta vezane za privatan
život. Dakle, to nisu stvari koje se
uređuju zakonima. Moram da kažem
da su sve zemlje u regionu, ovo pitanje
normativno rešile. Dakle, svi imamo
dobru zakonsku osnovu, ali da je sada
ostalo da se te stvari promovišu. Tu je
najvažnija uloga medija, i zajedničkog
rada vladinog i nevladinog sektora,
kroz razne oblike edukacije. Vršnjačke
edukacije, jer ona omogućava da se
edukuju mladi koji će tu stvar širiti
dalje... Ali, pre svega mislim da je
osnovna stvar rodnu ravnopravnost
predstaviti kao nešto što se tiče svih
nas, nešto od čega koristi mogu da
imaju svi.
Džon Kraunover: Mislim da ima više
sličnosti, a da su razlike uglavnom
geografske, između urbanih i ruralnih
sredina, pri čemu su ruralne sredine
supresivnije prema ulozi žene. Tamo
gde je patrijarhat snažniji, muškarci
imaju više moći i tu nema razlike od
zemlje do zemlje. Nije važno čak ni da
li je neka zemlja članica EU ili ne. Za
primer, možemo uzeti Švedsku gde
imaju veoma progresivne politike, ali
uprkos tome imaju mnogo problema sa
nasiljem u porodici i velike nejednakosti
u drušvu. Dakle, nema savršenog
društva. Mislim da i u ovom regionu
ima mnogo ljudi koji pokušavaju da
naprave promene i donesu drugačiji
sistem vrednosti, ali da u zvaničnoj
politici još uvek dominira vrsta
mačističko-patrijarhalne
ideologije.
I dalje je mnogo homofobije, koja je u
brojnim slučajevima perpetuirana od
strane političkog sistema. Sve zemlje
u regionu bore se s ovim problemima.
Mislim da tu nema razlike ni u regionu,
ni u Evropi ili svetu.
Predstavnik međunarodne organizacije
Promundo, koja se bavi pitanjima
maskuliniteta, Džozef Ves (Joseph Vess)
potvrdio je značaj rada sa mladima.
Džozef Ves: Mislim da je jako važno
raditi s mladim ljudima, jer toliko
mladih ljudi žele da živi dobrim
životom. Žele da budu dobri ljudi, a
osećaju se kao da su jedini. Ima toliko
negativnih poruka koje, kao muškarci,
primamo o tome ko bi trebalo da
budemo i na koji način bi trebalo
da se ponašamo kako bi bili pravi
muškarci. Postoji jako puno mladića
koji se uključuju u rizična ponašanja
protiv svoje volje, ali se i dalje izlažu
rizicima, misleći kako tako ispunjavaju
ulogu koja je očekivana od njih. Iako
društvene norme koje u današnjici
određuju maskulinitet nisu stvarnost
velikog broja muškaraca, često završe
kontrolišući njihove odluke i to načine
koji su nezdravi. Postavlja se pitanje: na
koji način osigurati da mladići odrastu
organizations working with young
people to prevent violence, promote
gender equality and healthy lifestyles.
Over the past seven years, the work
of the Young Men Initiative included
more than 14,000 young people, and
the number of activities that members
of this network successfully realized
in cities across the region, exceeds the
number of seven hundred. The results
of this network, and the exchange of
experiences with representatives of
organizations and institutions that deal
with similar topics at the international
level was the main theme of this
conference, which was attended by one
hundred and thirty people .
We asked John Crownover, senior
program officer of organization
CARE International and one of the
speakers and the organizers of this
conference what was the reason for
Care International to gather regional
organizations into YMI, and what are
Marko Kulić: Mislim da su to, zapravo,
problemi globalne prirode. Kod nas se
često govori kako smo mi po nečemu
izuzetni: ili smo mnogo bolji ili smo
mnogo lošiji od drugih zemalja, ali to
zapravo nije tako. I u ovoj oblasti je
slična situacija. Zbog stvari o kojim
pričamo na konferenciji, pate sve
države. U rešavanju ovog problema
prednjače Skandinavske zemlje. Ali,
pitanja roda i rodnih uloga, podjednako
su relevantna u čitavom svetu.
Da su procene o tome da se rodnozasnovanim nasiljem, na sličan način,
bore i druge zemlje u Evropi, potvrdio
nam je i Džonatan Eš (Jonathan Ashe) iz
organizacije Young Man Development
Worker – Youth Action iz Severne
Irske, još jedan od govornika na ovoj
konferenciji.
Džonatan Eš: Mladima je nekad jako
teško da se pronađu u društvu u
kome žive. Mladići tokom odrastanja
treba da shvate koja je njihova uloga
u porodici i društvu, šta i kako treba
da rade. Kada nauče to i kada shvate
da oni ne treba da budu kao njihovi
očevi pre trideset godina, sve ostale
stvari se lakše usvajaju. Postoji i
razlika između mladića i devojaka u
tinejdžerskom dobu, kada se drugačije
razvijaju, pa je zato potrebno raditi na
rodnoj ravnopravnosti od tog doba.
Zbog neshvatanja svoje uloge, jaza ka
ostatku društva i zatvorenosti mladića,
kad imaju problem jako često ulaze u
ponašanje koje nije dobro za društvo,
u okolini koja za njih nije štetna, opasna
i okružena nasiljem, te da izrastu u
osobe koje saosećaju i žive ispunjene
i zdrave živote? Jedan od odgovora
na ovo pitanje je i program Inicijative
mladića.
Pored učešća u radionicama i slušanja
izlaganja i prezentacija, te diskutovanja
o njima, učesnici i učesnice konferencije,
imali su priliku da vide dokumentarnu
predstavu Muškarčine nastalu u okviru
projekta Budi muško kao i performans
koji je grupa mladića iz Sarajeva,
Banjaluke, Zagreba i Sarajeva, napravila
za ovu konferenciju, tokom trodnevne,
pozorišne radionice.
Na konferenciji je potpisana i
deklaracija čija poruka glasi: NEĆU
DA ŽMURIM PRED NASILJEM! HOĆU
DA GA ZAUSTAVIM! … To je ujedno i
osnovna poruka poslata sa Jahorine, a
nju će u svojim zajednicama nastaviti
da šire svi učesnici/ce konferencije,
ali pre svega: mladi ljudi uključeni u
programe Inicijative Mladića. #YMI
>> On Jahorina mountain, in the
a to je nasilno ponašanje. Upravo kroz
programe gde se direktno radi sa
njima vidi se važnost koje promene
ponašanja imaju za celo okruženje.
conference room of Hotel Termag, from
November 13 – 15, 2013, organization
Care International in collaboration with
regional partners, including the Centre
E8, brought together experts from the
field of gender equality, youth work
and activism for prevention of violence,
to the international conference titled:
Young men as allies in ending violence:
through activism to transformation of
masculinity.
The conference was an opportunity
to present the results achieved during
the seven years of YMI (Young Man
Initiative), a regional network of
his personal reasons for dealing with
the topic of gender - based violence in
the Balkans.
John Crownover: I was born in
America, but I have lived in this region
in the past seventeen years. I came for
the first time in late 1999 and through
work with young people, I noticed that
they face different problems and the
ways, in which the public most often
talked about them, had no basis in
reality, in which these young people
live. Youth problems were presented
either in a “milder” version or just
ignored. We noticed that a lot of young
people are fighting with problems
such as domestic violence or alcohol
and drugs, and that the youth is not
included in conversations about their
problems, which challenges they face,
and what their needs, desires, hopes
might be. The general discourse was
that youth issues are not mentioned a
lot. When we got a chance to do some
research, we decided that we should
base it on a conversation with young
people in the region, asking them about
the challenges they face, and whether
they think society neglects those issues.
We thought it was an opportunity to
begin working with local partners and
mobilizing them in order to help young
people develop solutions for their
challenges.
And after seventeen years in the
former Yugoslavia, John Crownover
still believes that direct dialogue with
young people is the most important
characteristic of successful youth work.
John Crownover: Youth work should
in no way be based on the fuzzy idea
of what young people seem to need.
It is essential that you take the time to
talk with young people, and through a
dialogue with them discover the real
problems and issues that are relevant
to them. You must understand the
context, you must know who their
idols are, what affects them, and that
you have to give them a chance to
be a part of solving their problems.
So, it is not enough that we, adults
and professionals, meet and read
professional literature and think about
what young people need. No matter
how good ideas and intentions we have,
they are useless if they are not strongly
associated with youth. Therefore, it is
necessary and in my opinion obligatory
that in that process youth participates
as well from the beginning till the end.
Not only to participate, but to have a
leading role, since only in that case it
is certain that practices you design can
really affect the young people.
That this kind of practice of youth work
really works is confirmed by many
young participants of this conference,
members of clubs “Be a Man” whose
organizations - members of Young
Man Initiative, gather in thirty cities
across the region. Membership in these
clubs can be gained by participating
in educational and creative activities,
which deal with topics such as gender
equality, non-violence and healthy life.
Participants of conference were able
to hear in the opening speech how that
education functions from Vuk Štrbac
(19), student of Agricultural school
from Belgrade.
Vuk Štrbac: I entered the “Be a man”
program as a football player. At one
practice they told us that the guys
from the “Be a man” club will come to
us to give workshops on topics such
as violence, sexual and reproductive
health, and respect towards women. It
sounded boring, and I did not want to
go. Our coach blackmailed us by saying
– whoever doesn’t go to the workshop,
won’t go to preparations, so I had to
go. Then I thought, I am very smart but
later I realized that when you want to
pretend that you are smart, you have
a lot of chances to look stupid. That's
what I realized during “Be a Man”
workshops. Since then, a lot of things
have changed, and a lot of times it has
happened that something I learned in
“Be a man” club, I can use in school, with
girls, and especially in the students’
council, where I am the chairman.
Vuk’s experience was confirmed
by numerous statements of youth
gathered at the conference, as well
with statements about the experiences
of young men from Belgrade, Zagreb,
Sarajevo, Banja Luka, Mostar and
Pristina, which were printed on
posters for this conference. All young
people agree that their experience of
participation in the program “Young
Man Initiative” had an impact on their
attitudes and behavior. We asked
Marko Kulić from the Directorate for
Gender Equality, which works under
the Ministry of Labour, Employment
and Social policy of the Government
of the Republic of Serbia what is the
biggest problem of young people in the
region,.
Marko Kulić: The biggest problem is
that young people do not have good role
models. As for the boys, it is important
to say that they bear the heavy burden
of gender roles, which is rigid and
makes life difficult for all of them. They
carry the burden of being the head of
the household that should provide the
financial funds for life at any cost, and
who need to make major decisions and
it puts pressure on the young men from
early childhood. From the first steps
and first interviews with teachers,
young men have such attitudes literally
implanted in their heads.
We got a pragmatic response to the
same question from Mladenka Morović,
from the office of the Ombudsman for
GENDER EQUALITY
Super OSMICA 13
in this area, the situation is similar. All
countries are suffering from things we
are talking about at this conference.
Scandinavian countries are leading
in solving these problems. However,
issues of gender and gender roles are
equally relevant in the whole world.
Assessment that other countries in
Europe are struggling with gender based violence, in a similar manner is
confirmed by Jonathan Ashe from the
organization Young Man Development
Worker - Youth Action from Northern
Ireland, one of the speakers at this
conference.
Gender Equality, which works within
the Croatian Government.
Mladenka Morović: The biggest
challenge is the issue of employment
because it is a question of existence.
That's what you should focus on
through campaigns and strategies,
through all the possible ways of
training and funding, because late
entry of youth into the job market has
long-term, negative consequences for
the whole society.
When asked about what the situation
is with regard to gender equality in the
region, she said that all the states of the
former Yugoslavia, have a good legal
basis for achieving gender equality.
Mladenka Morović: The law is arranged;
there are mechanisms to implement...
Now we need to think about how well
they are implemented, but also work
on awareness raising of individuals of
their rights. The issues can be divided
into different areas of education. We
educate individuals on gender, gender
roles, and partnership dynamics. We
can educate them through media, and
we heard that at this conference. The
media should be actively involved,
therefore we should first educate the
people who work in the media, so they
can educate the wider society. Also,
education is needed in politics. Now you
know what percentage of women must
be represented in the government,
but we should talk regularly and
continuously about this.
John Crownover agrees with her
opinion, stressing out the importance
of crossing the different segments of
society, in work aimed at solving the
problems of youth.
John Crownover: I believe that the
most important thing in youth work
is to connect all these sectors and all
segments of society. We should not
think that some things are brought
from home, others from school, but
all these things should be brought
to the same level: family, school and
government, whose job it is to deal with
policies that will suit young people. For
instance, one successful example would
be policies on what is really desirable,
like if a man wants to be on sick leave
for a while, if he had a child, and the
government needs to realize that sort
of things. Thus, another important
component of youth work is that it
may not be shared between sectors,
but must gather all segments of society
which are important for young people
in the same place.
When it comes to education related
to issues of the conference “Young
men as allies in ending violence”,
Marko Kulić from the Directorate for
Gender Equality, also stressed out the
importance of education as well as his
attitude that this kind of education
must be included in formal educational
programs.
Marko Kulić: We need to start from
some formal things, so that questions
from this conference become part of
curriculum in every school. This is
the most important thing. Any policy,
strategic and serious initiative has
to start in school. Also, when making
policy decisions, we should watch ten or
fifteen years in advance, and in the case
of young people that simply cannot be
otherwise. The problem with the topics
covered by this conference is the fact
that they are quite related to the private
life. So, these are not things, which are
arranged by laws. I must say that all the
countries in the region solved this issue
normatively. So, we all have a good legal
basis, but it is now left to promote these
things. This is the most important role
of the media, and common work of
governmental and non-governmental
sectors, through various forms of
education, like peer education, because
it makes it possible to educate young
people who will continue to spread the
message. But above all, I think the main
thing is to introduce gender equality
as something that concerns all of us,
something that can benefit all.
All of our interviewees agreed that
on the issue of gender-based violence
among young people, there are not
many differences between countries in
the region.
John Crownover: I think that there are
more similarities, while differences are
mainly geographical, between urban
and rural areas, whereby rural areas
are more suppressive on the role of
women. There is stronger patriarchy,
men have more power and there is no
difference from country to country.
It does not matter even if some of
them are EU members or not. For
example, we can take Sweden where
they have a very progressive policy,
but despite that they have a lot of
problems with domestic violence and
large inequalities in society. So, there
is no perfect society. I think that in this
region, there are many people who
are trying to make changes and adopt
a different system of values, but the
official policy is still dominated by the
macho - patriarchal ideology. There is
still a lot of homophobia, which in many
cases is perpetuated by the political
system. All countries in the region are
struggling with these problems. I think
there is no difference in the region, in
Europe or the world.
Marko Kulić: I think that, actually, these
problems are of a global nature. We can
often say that we are extraordinary:
either a lot better or a lot worse than
other countries, but it is not so. And
Jonathan Ash: Youth sometimes has
a problem with finding themselves in
the society where they live. Young men
during adulthood should understand
their role in the family and society,
what and how they should do. When
they learn it, and when they realize
that they shouldn’t be like their fathers
thirty years ago, all other things are
easier to acquire. There is a difference
between boys and girls in the teenage
years, when they develop differently,
so it is necessary to work on gender
equality from that era. Due to the
incomprehension of his role, the gap
between them and the rest of society
and the shutting-down of a young man,
when they have a problem very often
they enter into behavior that is not good
for society, and it's violent behavior.
Through programs where they work
directly with them, we can see the
importance of changing behavior for
the whole environment.
A representative of an international
organization Promundo, which deals
with issues of masculinity, Joseph Vess,
confirmed the importance of working
with young people.
Joseph Vess: I think it's very important
to work with young people, because so
many young people want to live a good
life. They want to be good people, and
feel like they are the only one. There
are so many negative messages we
receive as men about who should we
be and how we should behave in order
to be real men. There are a lot of young
men who engage in risky behaviors
against their will, but they still expose
themselves to risk, thinking that they
are fulfilling a role that is expected
of them. Although social norms that
define masculinity in the present are
not the reality for a large number of
men, they often end up controlling their
decisions in ways that are unhealthy.
The question is: How do we ensure that
young men grow up in an environment
that is not harmful to them, dangerous
and surrounded by violence, and to
grow into people who sympathize and
live full and healthy lives? One answer
to this question is a program of the
Young man initiative.
In addition to participating in
workshops and discussions, and
listening to speeches and presentations,
participants, who attended the
Conference, had the opportunity
to see theatre documentary show
‘‘Machomen’’ produced within ‘‘Be a
Man’’ project, as well as a performance
that a group of youth from Sarajevo,
Banja Luka and Zagreb made for this
event, during the three-day long theater
workshops.
During the conference, a declaration
with the message I WILL NOT CLOSE
MY EYES BEFORE VIOLENCE! I WANT
TO STOP IT! was signed. This is the
basic message sent from Jahorina, and
it will continue to be spread in local
communities by all participants of the
conference but above all young people
involved in programs of Young man
initiative. #YMI
14 Super OSMICA
PROGRAM M
RODNA RAVNOPRAVNOST
Globalna kampanja protiv nasilja / Global campaign against violence
MILIJARDA USTAJE
ZA PRAVA ŽENA /
Dragoceni resurs za edukaciju
Training for school staff
>> Pored stalnog rada sa mladima,
najčešće srednjoškolcima, na
proleće 2013. godine održali smo
i tri obuke namenjene nastavnom
osoblju i stručnim saradnicima
i saradnicama, pod nazivom
„Program M: Obuka za prevenciju
nasilja“, u Nišu, Kragujevcu i
Novom Sadu. Ovaj program pruža
osnove o metodologiji prevencije
nasilja u radu sa mladićima kao i
primere dobre prakse koji se mogu
primeniti u redovnom školskom
programu.
Dvodnevne obuke organizovane
su tokom aprila u MTŠ «15. maj» u
Nišu, Domu učenika srednjih škola
u Kragujevcu i ETŠ «Mihajlo Pupin»
u Novom Sadu. Obuke su okupile
preko 140 učesnika/ca zaposlenih
u srednjim školama. Predavanja
su ovom prilikom držali: John
Crownover (CARE, USA), Feđa
Mehmedović (Asocijacija XY, BiH),
Vojislav Arsić (Centar E8, SRB),
Adnan Cviko (CARE), Natko Gereš
(Status M, HRV) i Ivana Stančić
(SMART Kolektiv, SRB).
#MUŠKOST
>> In the spring of 2013, in addition to
our ongoing work with young people,
mostly high school students, we had
a three trainings for teachers and
support staff and associates, called
Program M: Training for Prevention
of Violence, in Niš, Kragujevac and
Novi Sad. This program provides basic
methodology for violence prevention
work with young men as well as
examples of good practices that can be
applied to the regular school program.
The two-day training organized
in April in Vocational High School
“15. maj” in Niš, in the Dormitory
of secondary school students in
Kragujevac and Vocational High School
“Mihajlo Pupin” in Novi Sad. The
training brought together more than
140 participants who are working in
secondary schools. On that occasion,
lectures were held by John Crownover
(CARE, USA), Fedja Mehmedović
(Association XY, BiH), Vojislav Arsić
(Center E8, SRB), Adnan Cviko (CARE),
Natko Gereš (Status M, HRV) and
Ivana Stančić (Smart Collective, SRB).
#MASCULINITY
One Billion Rises For
Women’s Rights
>> MILIJARDA USTAJE poziv je svim ženama koje su preživele nasilje i svima koji
ih vole, da svoju borbu prenesu na ulice i trgove, van mesta gde se inače bore
za svoju pravdu i prava.
>> One Billion Rising is a call to all the women who have suffered and survived
violence and to all of those who love them. This action motivates people to
move their fight to the streets and squares, outside typical areas where they
usually fight for their rights and justice.
>> Jedan od primera globalne borbe
za pravdu i prava žena širom sveta
je V- Day i kampanja Milijarda
ustaje (One Billion Rising). Ovaj
globalni aktivistički pokret bazira
se na inicijativu Iv Ensler (Eve
Ensler), američke spisateljice, čije su
najznačajnije delo Vaginini monolozi.
Ova dokumentarna drama nastala
je na istraživanja koje je spisateljica
sprovodila intervjuišući žene o
najvećem tabuu: njihovom polnom
organu. Kada je komad postavila na
of-Brodveju, tokom pet godina igranja
predstave, posle svakog izvođenja
čekale su je žene, željne da s njom
razgovaraju i podele svoja iskustva.
Shvatajući da je otvorila temu kojom
se na taj način nije bavilo ni jedno
štivo u istoriji, Iv Ensler je nastavila
da prikuplja materijal koji je sve
više ukazivao na poraznu činjenicu
da pričajući o ovom delu tela, žene
sa raznih delova sveta često govore
o traumama, inhibicijama i nasilju.
U želji da osnaži žene i vrati vagini
dostojanstvo koje zaslužuje, 1998.
godine pokrenula je V-day, globalnu
kampanju sa ciljem završetka nasilja
nad ženama i devojkama.
Ovaj poziv je upućen jednako svim
ženama i muškarcima, svima koji
vrednuju, cene i vole žene, ili to
tek treba da nauče. Kampanja
podrazumeva mnogo različitih
aktivnosti u svim delovima sveta, kao
i dve globalne: V-day obeležen javnim
čitanjem Vagininih monologa i događaj
Milijarda ustaje, koji 14. februara svake
godine okuplja žene, muškarce i decu,
koji zajedno plešu istu koreografiju, na
javnim mestima, širom planete.
Milijarda ustaje poziv je svim ženama
koje su preživele nasilje i svima onima
koji ih vole, da svoju borbu prenesu
na ulice i trgove, van mesta gde se
inače bore za svoju pravdu i prava: van
sudnica, policijskih stanica, vladinih
kancelarija, škola, radnih mesta,
domova i ambasada. To je poziv da
se prekine čutanje. Poziv da se kroz
umetnost, ples, pesmu, izgovorenu reč
ili bilo koji drugi mogući način podeli
priča.
Beograd u globalnoj kampanji
Na Dan Zaljubljenih, 14. februara
2013. Beograd je postao deo ovog
svetskog pokreta. Akciju je Centar E8
organizovao u saradnji sa Centrom
modernih veština. Na platou ispred
glavne Železničke stanice, odabranom
zbog simboličkog značaja za žene
žrtve nasilja, pridružili smo se
jedinstvenom događaju – plesu kojim
je u istom trenutku igrala najmanje
jedna milijarda ljudi stalih u odbranu
prava žena na život i dostojanstvo.
Sa nama su tog dana bile Mirjana
Karanović, glumica i profesorka
Akademije umetnosti, Milica Mandić,
sportistkinja odlikovana Olimpijskim
zlatom u tekvondu i voditeljke TV
emisije Žene: Ivana Zarić, Nataša Ristić,
Marija Kilibarda, Maja Volk i Irina
Radović.
Piše / By: Marina Ugrinić
„Kada čujemo poražavajući podatak da
će jedna od tri žene doživeti neki vid
nasilja u toku svog života, jasno nam je
da se ovaj problem tiče svih nas zato
što jedna od te tri žene može biti naša
sestra, majka, ćerka, naša devojka,
prijateljica, a možemo biti i mi same.
Ali, u ovoj borbi nismo same! Sa nama
su i muškarci, koji nam moraju biti
neizostavni saveznici u sprečavanju
ovog globalnog problema. Sa nama je i
milijarda ljudi iz preko dvesta zemalja
širom sveta koja danas, kao i mi, ustaje
i igra protiv nasilja. “, rekla je Mirjana
Karanović. Kampanja Milijarda ustaje protiv
nasilja inspirisana je podacima
Ujedinjenih nacija da jedna od tri žene
na svetu biva pretučena, silovana ili
psihički zlostavljana. Ova statistika
dovodi do poražavajućeg saznanja
da je preko milijardu žena na svetu
svakodnevno izloženo psihičkom ili
fizičkom nasilju.
Sportistkinja Milica Mandić, o ovome
kaže: „Smatram da je nasilje veliki
problem i da na ovome moramo svi
zajedno, kontinuirano da radimo.
Nasilje ne treba da se krije niti da se
opravdava. Treba da postoje kampanje
kao što je Jedna millijarda ustaje jer
utiče na promenu svesti ljudi.”
Statistika pokazuje da je u 2013.
godini u Srbiji 43 žene ubijeno od
strane partnera ili člana porodice. To
je 11 ubijenih žena više nego u 2012.
SRCE JE KAO VAGINA
The heart is like a vagina
Na pomen naslova Vaginini monolozi, može se učiniti da je u
pitanju pornografsko štivo, zbog čega je bilo mnogo pokušaja
da se ovaj naslov cenzuriše. Zapravo, istina je da ovu knjigu
čine snažna, oštra, pronicljiva i duhovita razmišljanja
o kulturološki i sociološki najpotiskivanijem tabuu vagini. U svom delu, zasnovanom na istinitim pričama i
dokumentarizmu, Iv Ensler postavlja pitanje o tome kako
smo, kao čovečanstvo, uspeli da tabuiziramo i potisnemo
organ uspomoć kog smo svi došli na svet i koji veći deo
čovečanstva ima, mada o njemu ne govori. U knjizi, Ensler
i njene sagovornice iznose zanimljiva zapažanja. Jedno
od njih je da vagina izgleda kao srce, odnosno simbol koji
nazivamo srcem. Pošto zaključuje da simetrični simbol
srca, ne liči na mišić čijim se imenom zove, autorka
primećuje kako su žene i devojčice širom sveta, zaljubljene
u ovaj simbol i pasionirano ga crtaju, a ponekad i koriste
umesto tačke na kraju rečenice. Ona afirmiše i vraća
dostojanstvo terminu vagina, smatrajući da će ženska
prava biti ostvarena tek onda kad žene i muškarci, nauče
da ovu reč izgovaraju bez stida. Razgovarajući sa ženama
iz celog sveta, Ensler je popisala mnogo sinonima za ženski
polni organ, koji sami za sebe predstavljaju neverovatnu
antopološku analizu različitih kultura koje dele istu
inhibiciju. Na kraju, ona otkriva da žene vole da pričaju o
vaginama, samo se u početku pomalo stide, pa veruje da
je ohrabrivanje žena da o svojim vaginama govore, jedan
od načina da izađu na kraj s problemom nasilja, koje se
pojavljuje kao posledica inhibicije.
Usually when The Vagina Monologues are mentioned,
people think that it is some kind of pornographic book.
That is the reason why there have been numerous attempts
to have this title censured. The truth is that this book is
comprised of strong, sharp, smart and funny thoughts on
a cultural and social taboo- vagina. In this book, based on
true stories and documents, Eve Ensler raises one crucial
question: How did we, as a human race, manage to suppress
and make a taboo out of an organ which helps us get to
this world? In this book, Ensler makes some interesting
remarks and observations. One of them is that the vagina
looks just like a heart or to be more precise, the vagina
looks just like the symbol, which commonly represents the
heart. She concludes that the symmetrical symbol of heart
does not look like the muscle. The author notices that girls
and women from all over the world are in love with this
symbol and the passionately draw it wherever they get the
chance, they even put heart instead of full-stop at the end of
a sentence. She affirms and brings back dignity to the term
vagina, believing that women’s rights will be fulfilled when
both men and women start using this word without any
shame. Talking with women from all over the world, Ensler
made a list of numerous synonyms for female genitalia.
They represent an amazing anthropological analysis of
different cultures, which share the same inhibition. In the
end, she reveals that women like to talk about their vagina,
even though they are a little bit ashamed at first.
She believes that encouraging women to speak freely
about their vagina is one of the ways to stop the problem of
violence, since it is a direct product of consequences that
inhibition brings.
GENDER EQUALITY
V– DAY I IV ENSLER U SRBIJI
V-day and Eve Ensler in Serbia
Iza slova V u nazivu pokreta stoje
Pobeda (Victory), Valentinovo to
jest Dan zaljubljenih (Valentine) i
Vagina (Vagina). Obeležavanje ovog
dana, zanimljivo je jer su u tom
događaju učešće uzele mnoge svetski
proslavljene žene poput Vupi Golbderg,
Džejn Fonde, Vinone Rajder, Glen
Klouz… U Srbiji, prvo čitanje Vagininih
monologa organizovano je 2005.
godine, u režiji Jelene Bogavac, kada
su komad čitale Mirjana Karanović,
Anita Mančić, Hristina Popović, Jelena
Ilić i druge javne ličnosti, angažovane
u borbi protiv nasilja nad ženama. Iv
Ensler je posetila Beograd, u aprilu
2012. ali se tematikom vezanom za naš
region bavi od 1994. kada je počela da
radi sa ženama izbeglicama iz Bosne
i Hercegovine i Hrvatske. Na osnovu
ovih intervjua napisala je komad Nužne
mete. Taj komad još uvek nije izveden
u Srbiji, jer se (s obzirom na tematiku)
smatra vrlo riskantim štivom.
Behind the letter V in the name of
movement there are three words:
Victory, Valentine and Vagina.
Celebration of this day is especially
interesting, because many famous
women have agreed to take part:
In Serbia, the first reading of The
Vagina Monologues was organized in
2005. The director of this event was
Jelena Bogavac and famous women
like Mirjana Karanović, Anita Mančić,
Hristina Popović, Jelena Ilić and others
engaged in fight against violence
against women and read parts of this
book. Eve Ensler has visited Belgrade
in April 2012, but she has been
researching some topics considering
our region since 1994 when she
came in contact with refugees from
Bosnia and Herzegovina and Croatia.
Based on those interviews, she wrote
Necessary Targets. This part was not
yet performed in Serbia, because of its
topic which is considered to be very
risky.
godini. Za krivično delo silovanja
u 2012. godini u Srbiji podneta je
samo 121 prijava, a 67 silovatelja je
osuđeno. Za nasilje u porodici u 2012.
godini podnete su krivične prijave za
3.624 osobe, iste godine osuđeno je
1472 lica. Najveći broj lica je dobio
uslovnu kaznu. 9.325 žrtava nasilja
u porodici evidentirano je u 2012.
godini, iste godine sudovi su izrekli
svega 380 presuda kojima se određuju
mere zaštite.
Najvažnija i najteža borba našeg
doba
Ovi podaci su zabrinjavajući, ali su za
učesnice u kampanji, dodatni izazov.
Sve naše sagovornice, složile su se u
mišljenju da se te zastrašujuće cifre ne
smeju ignorisati. O njima treba govoriti
u javnosti, neprestano podstičući svest
o ovom problemu i osnažujući žene da
mu se suprotstave.
„Ova tema i problem dugo su bili
zapostavljani, a dugo su prisutni u
našem društvu. Treba pomoći ženama
da se oslobode i da shvate da su
podjednako deo našeg društva kao i
muškarci. Niko nema prava da vrši
nasilje, ni fizičko ni psihološko!”, kazala
je Ana Špoljarić, finansijska direktorka
Centra E8 i jedna od istaknutih
plesačica na događaju.
Koreografiju je učila zajedno sa
Anetom Goranović, studentkinjom
Fakulteta političkih nauka i
volonterkom. Upitana za svoje lične
razloge da učestvuje u ovoj kampanji,
Aneta je kazala: „Verujem da je borba
protiv nasilja jedna od najvažnijih
i najtežih borbi našeg doba. Zato
sam i izabrala da učestvujem u ovoj
globalnoj kampanji. Ideja je snažna,
pre svega zbog činjenice da 14.
februara ustaju, protestuju i plešu svi
stanovnici planete Zemlje, a to znači da
smo kao globalni građani i građanke
ujedinjeni protiv nasilja nad ženama.
Jasno je da akcija One Billion Rising
nije dovoljna za rešavanje problema,
ali sam sigurna da šalje snažnu
poruku i ističe da je rešenje moguće,
te ohrabruje i žene i muškarce u borbi
protiv nasilja..” #V_DAY
and men who value and appreciate
women, as well to those who have
yet to learn to do so. This campaign
consisted of many activities in
different parts of the world but two of
them are main: V-Day and One Billion
Rising. V-Day is dedicated to reading
The Vagina Monologues and One Billion
Rising is an impressive event which
brings together men, women and
children by jointly dancing in public all
over the world.
One Billion Rising is a call to all the
women who have suffered and
survived violence and to all those
who love them. This action motivates
people to fight for their rights and
justice that they deserve outside
typical institutions: court rooms,
police stations, government offices,
schools, work places, homes and
embassies. This is a call to end the
silence and a unique call to share
this story trough art, dance, song and
spoken word.
Belgrade in a global campaign
On 14th of February 2013, commonly
known as Valentine’s Day, Belgrade
became a part of this global
movement. This action was conducted
by Center E8 in cooperation with
Super OSMICA 15
Milica Mandić says: “I personally think
that violence is a great problem, and
that we must all constantly work on
this. Violence should not be kept a
secret, nor justified in any way. There
should be more campaigns like this,
because they change the way people
think.”
Statistics show that in 2013 alone,
43 women were murdered by either
their partners or a family member.
That is 11 more murders than in
2012. A total of 121 cases have been
registered for criminal offence of rape
but only 67 have been convicted. Also,
there have been 3624 applications
filed for domestic violence and in
the same year 1472 persons have
been convicted. Most of the convicted
persons only got probation. There
have been 9325 victims of domestic
violence registered in 2012, but
only 380 protection measures were
imposed.
The most important and hardest
battle of our time
These facts are truly alarming, but
for participants of this campaign they
represent an additional challenge.
They have all agreed that these
horrifying numbers must not be
>> Some of the examples of global
fight for justice and women’s rights
around the globe are campaigns V-Day
and One Billion Rising. These global
activistic movements were created
from the initiative of Eve Ensler
writer of The Vagina Monologues. This
documentary drama is based on a
research conducted by interviewing
women about the biggest taboo:
Their genitalia. During 5 years of its
performance on off- Broadway after
each play there were women amazed
by its message and eager to talk with
her and share their experiences.
Realizing that she has opened a topic
in a manner which was not processed
before, Eve Ensler continued to gather
more materials related to this matter.
During this process, she came to the
conclusion that while talking about
this part of the body, women from
all over the world usually share their
traumas, inhibitions and violence. In
a wish to help women regain their
strength and bring back long lost
dignity to the vagina, she started V-day.
This unique campaign started in 1998.
And its main goal is stopping violence
that girls and women from all over the
world suffer.
This call is meant for all the women
Center Of Modern Skills. It took place
in front of the main train station in
the center of Belgrade, which has
historical meaning for victims of
violence. In this manner Belgrade has
joined this unique event - dance in
which at the same moment at least
one billion people stood up for defence
of women rights to life and dignity. We
were also joined by Mirjana Karanović,
actress and professor on Academy
of Arts, Milica Mandić, Olympic
games medalist and hosts of TV show
Women: Ivana Zarić, Natasa Ristić,
Marija Kilibarda, Maja Volk and Irina
Radović.
“When we hear these horrible facts
that one out of three women will be a
victim of some kind of violence during
her life, it is clear that this problem
influences all of us. This woman can be
our sister, mother, daughter, friend or
even ourselves. But, we are not alone
in this fight! We also have men who
must be our faithful allies in stopping
this global problem. Most of all, we
have billion people from more than
200 countries all over the world who
will just like us stand up and dance
against violence.” Mirjana Karanović
One Billion Rises campaign was
inspired by the UN report, which
shows that one out of three women
in the world gets beaten up, raped or
physically abused. This statistics show
that over one billion women endure
some kind of violence on a daily basis.
ignored. They should be publicly
discussed and encouraging women to
resist and free themselves.
“This topic and this problem have
been present in our society for quite
some time. Unfortunately they have
been ignored and pushed aside. We
should help women free themselves
and help them to understand that they
are equal members of this society, and
that they have the same rights as men.
No one has the right to use violence in
any possible way”, says Ana Špoljarić,
financial director of Center E8 and one
of the dancers of this event.
Ana learned choreography with
Aneta Goranović, student of Faculty
of Political Sciences and a volunteer.
When we asked her for her personal
opinion, and why she has joined this
campaign Aneta said: ”I strongly
believe that fight against violence is
one of the most important and hardest
battles of our time. That is why I have
decided to participate in this global
campaign. The idea is strong, mostly
because it refers to the fact that on
this day, 14th of February, one billion
people on this planet will rise, dance
and protest. This means that we are
globally united and determined to put
an end to this issue. It is obvious that
One Billion Rising is not enough to
solve this problem but I am sure that it
sends strong message and emphasizes
that solution is possible. This
represents great encouragement to
both women and men in fight against
violence.” #V_DAY
16 Super OSMICA
>> Po svojoj osnovnoj definiciji,
volontiranje je dobrovoljno pružanje
usluge od opšteg značaja, bez novčane
naknade ili druge imovinske koristi.
Dobrovoljni, neplaćeni rad za dobro
zajednice, u ljudskom društvu postojao
je oduvek, a mnogi teoretičari/ke
koji su u svom radu bavili konceptom
optimistične budućnosti čovečanstva,
u volontiranju su prepoznali šansu
za bolji, pravedniji i humaniji svet.
Zaista: želite li da verujete kako su ljudi
nesebični i dobri, dovoljno je da se setite
šta sve rade volonterke i volonteri, koji
se nalaze širom sveta; svuda gde je
nekom potrebna pomoć, gde je neko
ugrožen i gde nekog treba izbaviti iz
opasnosti; gde svojim trudom mogu
doprineti rešenju nekog problema.
Volontiranje - vrednost po sebi
Volontiranje se ponekad može
izjednačiti sa herojstvom, a Centar
E8, kao organizacija u kojoj se veruje
da su mladi super-heroji i heroine
društva,
svoj rad u velikoj meri
temelji na entuzijazmu, snazi i volji
volontera i volonterki, okupljenih
oko vrednosti koje ova organizacija
promoviše. Zapravo, volontiranje je
vrednost, samo po sebi, jer raditi nešto
za šta ne očekuješ ništa, jeste siguran
put da dobiješ sve: znanje, iskustvo,
samopouzdanje, prilike, kontakte i
veštine koje ti mogu pomoći u svakoj
životnoj situaciji.
>>Na EVS možeš da se prijaviš ako
imaš od 17 do 30 godina. Oblasti
u kojima možeš da volontiraš su:
edukacija mladih, zaštita životne
sredine, socijalni rad, lokalna
samouprava, umetnost i mnoge
druge.
>>You can apply on EVS if you are
between 17 and 30 years old. Fields
where you can volunteer are: youth
education, environmental protection,
social work, local government, arts
Evropa u putnoj torbi
Verujući u principe na kojim počiva pojam
volontiranja, Centar E8 je postao jedna od
organizacija koje u Srbiji, implementiraju
program Evropskog volonterskog servisa
(Europian Volontery Service- EVS). Ovaj
program Evropske komisije, nekada je
bio deo programa Mladi u Akciji (Youth
In Action), a danas se sprovodi kroz
Erasmus plus – program za obrazovanje,
razmenu i sticanje znanja, namenjen
mladim ljudima iz cele Evrope.
Od septembra 2011. kada se Centar
E8 uključio u mrežu organizacija
okupljenih oko EVS-a, u kancelarijama
ove organizacije radilo je desetoro
mladih ljudi iz deset zemalja. Svi
su oni svojim iskustvima, znanjima
i energijom, ali pre svega: svežim
pogledom kojim na lokalni kontekst
gleda neko ko dolazi sa strane,
doprineli da aktivnosti E8 tima budu
dinamičnije, otvorenije i zanimljivije.
U Beograd su doneli svoju mladost,
radoznalost i hrabrost, a iz njega su
se vratili s iskustvom koje, kako kažu:
„menja život“.
Volontiranje preko EVS-a je prilika
da godinu dana živiš u stranoj zemlji,
upoznaš ljude, kulturu i jezik; usavršiš
znanja koja imaš i stekneš važnu
referencu u CV-ju. To je prilika da
godinu dana aktivno govoriš dva strana
jezika (engleski i jezik zemlje u kojoj
volontiraš), da se upoznaš sa radom
organizacije koja je tvoj domaćin, ali pre
svega - da se upoznaš sa samim sobom.
Sa samom sobom, kakav/kakva si
kada živiš bez roditelja, u nepoznatom
okruženju, daleko od prijatelja i uloga
koje igraš u životima ljudi koji te vole.
Kad sretneš sebe, možeš da se vratiš
kući. Ili da otkriješ da je kući tamo gde
je srce, a srcu je ponekad najbolje na
putu.
VOLONTIRANJE
Avantura zvana EVS / Adventure called
ISKUSTVO KOJE MENJA ŽIVOT
Life-changing Experience
Raditi nešto za šta ne očekuješ ništa, najbolji je način da dobiješ sve.
Doing something, you don’t expect to be rewarded for, is the best way to get everything.
Piše/By: Bojana Stojković
EVS je avantura koja će te promeniti!
Tako ovaj program opisuju hiljade
mladih koji su ga isprobali i iz njega
izvukli najbolje. Baš kao u frazi koja nas
uči da se najbolje stvari ne mogu kupiti
novcem, EVS je program koji će ti za
tvoj trud platiti nečim vrednijim.
Priča za ceo život
U ovim tvrdnjama, slažu se svi mladi
Evropljani koji su imali priliku da
volontiraju u Centru E8, ali i petoro
mladih ljudi koji su, preko ove
organizacije, otputovali u neku od
evropskih zemalja. Među njima je i
Jovana Milaškov iz Zrenjanina, koja je
volontira u Češkoj.
Jovana je završila poljoprivrednu školu
i zanimalo je da se usavrši, kroz rad
na projektima vezanim za ekologiju.
Na internetu je saznala za EVS i došla
na sajt Centra E8, gde je dobila sve
potrebne informacije. Javila se u
organizaciju, dobila smernice a zatim
odabrala organizaciju koja sprovodi
projekat vezan za život na selu i brigu
o životinjama. Tako je počelo njeno EVS
iskustvo, uokviru koga je naučila češki
i uspela da se usavrši u svojoj profesiji.
„Imala sam prilike da putujem i na taj
način obiđem skoro celu zemlju. Od
samog početka, bila sam oduševljena
kreativnošću ljudi iz češke organizacije,
koji su mi pružili priliku da, između
ostalog, napišem svoj projekat. Takođe,
moram reći da mi je volontiranje dalo
mogućnost da steknem mnogo novih
prijatelja.“
Upitana da posavetuje mlade koji
razmišljaju o EVS-u, Jovana je
kazala: „Budući da danas, prilikom
zapošljavanja, svi traže iskustvo,
smatram da je, uz fakultet, volontiranje
prilično pametan potez za sve one koji
žele da smisleno provode vreme, a i da
steknu traženo radno iskustvo.“
S Jovaninim mišljenjem, slaže se i Dušan
Janković, koji je bio na EVS-u u Austriji.
„Godinu dana provedenih daleko od
porodice, prijatelja, okruženja na koje
ste navikli, sigurno će vam otvoriti nove
vidike. Celokupan program je dizajniran
tako da vas taman dovoljno izbaci iz
zone komfora, a da vam istovremeno
pruži podršku tamo gde, i kada, vam
je potrebna. Sve ostalo su fenomenalni
momenti kojih ćete se sećati do kraja
života“, kaže on.
EVS radionica na Trgu Republike
Ove i slične priče, pričale su se i na događaju
Zavolontiraj Evropom, na Trgu Republike,
u aprilu 2013. Zainteresovani su mogli
da „pozajme“ volontere i volonterke,
koji su im pričali o ličnim iskustvima i
odgovarali na sva postavljena pitanja.
Ova javna radionica, na mnoge je uticala
da skupe hrabrost i donesu odluku da
se prijave.
Pošto je jedna od prolaznica poželela
da čuje zbog čega je Marius Kibitkštis
iz Litvanije, poželeo da volontira baš
u Centru E8, ovaj mladić je odgovorio:
„Razlog je bila mogućnost da živim na
Balkanu. Osim toga, iskustvo koje se stiče
u okviru internacionalnih omladinskih
projekata, od traženja partnera, do
selekcije učesnika i komunikacije sa
partnerskim organizacijama, korisno
je za moj lični razvoj. To sam mogao
dobro da naučim u Centru E8. Život u
drugoj zemlji razvio je moju sposobnost
prilagođavanja koja mi sigurno može
pomoći da se lakše intergišem u radnu
sredinu ili da mogu brže da odgovorim
na nepredvidive situacije.“
Kao i svi ostali EVS volonteri/ke,
Katrin Madsen iz Danske, onima koji se
premišljaju oko prijavljivanja, poručila
je: „Uradite to! Na kraju krajeva, imam
nešto jednostavno da vas posavetujem:
budite radoznali! Moj glavni cilj na
EVS-u je bilo učenje. Nisam tačno bila
sigurna šta je to što želim da naučim,
ali sam znala da je to nešto što se ne
može naučiti u školi. Kako imam još
četiri meseca u Srbiji, nadam se da
ću naučiti još dosta, pre nego što se
vratim nazad u Kopenhagen i upišem
Fakultet političkih nauka. Ali gledajući
na predhodnih šest meseci, sigurna
sam da će i ostatak perioda biti takav.“
#EVS
>> In its basic definition, volunteering
is the voluntary provision of services
of general importance, without
payment or other material benefit.
Voluntary, unpaid work for the good
of the community has always existed
in human society, and many theorists,
who have dealt with the concept of
optimistic future of mankind, have
recognized volunteering as method
for better, more just and humane
world. Indeed, if you want to believe
that people are selfless and good, it is
enough to remember what volunteers
all over the world are doing. Wherever
there is a need for help, wherever
someone is threatened and wherever
someone needs to be rescued from
danger; the efforts of volunteers can
contribute to the solution.
Volunteering - the value in itself
Volunteering can sometimes be
equated with heroism and Center E8,
an organization in which it is believed
that the young people are super-heroes
>>Ukoliko si iz Srbije, EVS ti
nudi mogućnost da volontiraš u
dvadeset osam zemalja EU, kao i u
Norveškoj, Švajcarskoj, na Islandu, u
Lihtenštajnu ili Makedoniji.
>>If you are from Serbia, EVS offers
you the opportunity to volunteer in
twenty-eight countries of the EU, as
well as Norway, Switzerland, Iceland,
Liechtenstein or Macedonia.
and heroines of the society, bases its
work largely on the enthusiasm, the
strength and the will of volunteers
gathered around the values of the
organization. In fact, volunteering is a
value in itself, because doing something
you don’t expect to be rewarded for is a
sure way to get everything: knowledge,
experience, confidence, opportunities,
contacts and skills that can help you in
any situation.
Europe in a suitcase
Believing in the principles of
volunteering, Centre E8 has become
one of the organizations that are
implementing the European Voluntary
Service in Serbia. This program of the
European Commission was once a
part of the Youth in Action Program,
while today it is conducted through
Erasmus Plus-a program for education,
exchanging and learning, intended for
young people from all over Europe.
Since September 2011, when Centre
E8 joined the network of EVS
organizations, ten young people
from ten countries have worked in
the offices of this organization. They
have all contributed to making the E8
team activities more dynamic, open
and interesting with their experience,
knowledge and energy, but above all,
they have contributed with a fresh view
on local contexts that someone from
abroad has. They came to Belgrade with
their youth, curiosity, and courage, and
they left Belgrade with an experience
they describe to be “life changing.”
Volunteering through EVS is an
opportunity to live for a year in a foreign
country, to meet the people, culture
and language; to improve knowledge
and to acquire CV-references. It’s an
opportunity to actively speak two
foreign languages (English and the
language of the country where you
volunteer) for a year, to get to know the
work of the host organization, but most
of all - to get to know yourself. How
are you when living without parents,
in an unfamiliar environment, away
from friends and the roles you play
in the lives of people who love you.
When you have met yourself, you can go
back home. Or to find out that the home
is where the heart is, and the heart
sometimes feels best “on the road”.
EVS is an adventure that will change
you! That’s the way the program is
described by the thousands of young
people who have tried it and got the
best out of it. Just as in the phrase,
which teaches us that the best things
are those money can’t buy, EVS is a
program that will pay for your efforts
with something more valuable then
money.
The story of a lifetime
All of the young Europeans who had the
opportunity to volunteer at Centre E8
agree with these statements, but also
the five young people who travelled
to European countries through
this organization. Among them is
Jovana Milaškov from Zrenjanin, who
volunteered in the Czech Republic.
Jovana graduated the Agricultural
school and was interested in improving
herself, by working with projects
related to ecology. She found out about
EVS on the Internet and came to the site
of the Centre E8, where she received all
the necessary information. She called
the organization and got the guidelines
and then choose an organization that
is implementing projects related to
country life and care of animals. Thus
her EVS experience began, within
which, she learned Czech and managed
to improve her professional skills.
“I had the opportunity to travel and
see almost the entire country. From
the beginning, I was impressed by
the creativity of the people from the
Czech organization, who gave me the
chance to, among other things, write
my own project. Also, I must say that
volunteering gave me the opportunity
to gain many new friends. “
Asked to advise young people who are
thinking about EVS, Jovana said: “Today,
regarding employment, everyone
is looking for extra experience. I
think that, combined with college,
volunteering is a pretty smart move for
those who want to spend meaningful
time, and to gain the required work
experience. “
Dusan Janković, who was on the EVS in
Austria, agrees with Jovana’s opinion.
“A year spent away from family, friends,
the environment you’re used to, it will
certainly open up new horizons to you.
The entire program is designed to get
you just enough out of your comfort
zone, and to also provide support
when you need it. Everything else is
phenomenal moments which you will
remember for a lifetime.” he said.
EVS workshop on Republic Square
These and similar stories, were
discussed on the event Volunteer in
Europe, on the Republic Square in April
Super OSMICA 17
VOLUNTEERING
2013. Interested people could “borrow”
volunteers, who then spoke about their
personal experiences and answered all
the questions. This public workshop
influenced many to gather the courage
and to make the decision to apply.
When one of the passers wanted to
hear why Marius Kibirkshtis from
Lithuania wanted to volunteer at the
Centre E8, the young man replied,
“The reason was the opportunity to
live in the Balkans. In addition, the
experience, which acquired dealing
with international youth projects, like
searching for partners for selection of
participants and communication with
partner organizations, was useful to
my personal development. I learned
that quite well at Center E8. Life in
another country has developed my
ability to adapt, which can certainly
help me to more easily integrate into
the work environment or to be quicker
to respond to unpredictable situations.“
Like all other EVS volunteers, Katrine
Madsen from Denmark, said to those
who ruminate about applying: “Do it! I
do, however, have one simple piece of
advice: Be curious! My main goal at the
EVS was learning. I was not sure exactly
what it is I want to learn, but I knew it
was something that cannot be learned
in school. As I still have four months
left in Serbia, I hope to learn even more
before I go back to Copenhagen and
enter the Faculty of Political Sciences.
But looking back at the previous six
months, I’m sure the rest of the period
will also be like that. “ #EVS
KAKO DA SE PRETVARATE DA STE IZ SRBIJE? / How To Fake A
Serbian Nationality?
Piše / By: Katrine Madsen, EVS volonterka u Srbiji
>> Od oktobra
se šetam po
Beogradu, upijam
sve što mogu o
srpskoj kulturi,
jedem burek
itd. Kao i većina
ljudi koja živi u
stranoj zemlji, trudim se da se uklopim
u sredinu i mislim da to nekad radim
baš dobro. Jednom me je jedan deka
pitao gde se nalazi neka ulica, a pošto
je moj srpski na nivou deteta od tri
godine brzo sam rekla ’’Ne znam’’ i
pobegla. Ovom prilikom se izvinjavam
gospodinu, verovatno misli da sam
jedna od nekulturnijih ljudi na ovoj
planeti. Izvinite!
Pored ovog malog incidenta, moji
pokušaji da prođem kao deo ovdašnje
sredine je prošao uglavnom neuspešno.
Pre svega, kada pokušam da naručim
kafu na srpskom – konobar mi
uglavnom odgovori na engleskom.
(*@%&/&!“&%!)
Međutim, napredne jezičke veštine
nisu preko potrebne kada je u pitanju
npr. kopiranje. Ne može svako da se
tako lako navikne na stranu kulturu
i bude deo nje, ma koja ona bila. Zato
Vam predstavljam listu stvari šta
treba da radite i šta ne treba da radite
kada pokušavate da budete kao Srbi /
Srpkinje:
1. Govori veoma brzo. Stalno. Osim
ako nisite iz Novog Sada, tada imate
legitimno pravo da pričate sporo.
2. NE ostavljajte torbu na podu – to
znači da nećete imati para.
3. Imajte nadimak. Nijedan Srbin/kinja
koji/a drži do sebe ne bi se predstavio/
la punim imenom i prezimenom,
umesto toga imaju kraću verziju imena
koje zvuči kao nadimak koji bi ti na
primer dala baka.
4. Ne trošite vreme u potrazi za tri stvari
koje u osnovi čine Beograd: apoteke,
menjačnice i pekare. Ima ih svuda!
5. Jedite puno mesa, po mogućnosti
nek ono bude deo svakog obroka. I ne
zaboravite grickalice!
6. Nemojte nikada mešati tursku kafu
pre nego što počnete da je pijete – osim
ako ne želite da dobijete lep ali ironičan
osmeh od strane lokalca ( iz iskustva
govorim, niko to ne želi)
7. Nosite trenerku u svakoj mogućoj
prilici, ako pripadate muškom delu
populacije. Nije bitno da li ste ikada
kročili u teretanu – sa takvim sportskim
izgledom, niko neće posumnjati da ste
stranac.
8. Ne plašite se mačaka. Mačke su
svuda, naviknite se na to.
9. Nazovi sve šti imaš i možeš po Nikoli
Tesli: aerodrom, decu, telefon – koga
briga, čovek je bio brilijantan!
10. Ne trudite se da donosete svoju
bocu jeftinog vina na žurku – možete
biti sigurni da će neko doneti domaće
vino, a možda i rakiju. U slučaju
konzumiranja rakije, NE pravite
planove za sutra.
11. Kažite ljudima da je trebalo da
budete plavokosi, ali su došli Turci i
proširili svoje gene na sve strane.
12. I na kraju, ne otkucavajte svoju
kartu u autobusu ako nema kontrole –
ljudi oko vas će pomisliti da ste ludi.
13. I konačno, budite super prijateljski
nastrojeni i budite gostoljubivi kao
i 99% ljudi iz Srbije. Ovih 1% su
uglavnom policajci iz Odeljenja za
strance i konobari koji uvek znaju šta
želiš da naručiš samo ti malo otežavaju
proces. #BLOG
CV: CURRICULUM
VOLUNTARIES
Treninzi za Mlade u akciji / Youth in Action training
>>U 2013. godini Centar E8 je nastavio sa radom u okviru programa Mladi u akciji
(Youth in Action).Taj program je namenjen mladima i onima koji rade sa mladima,
a promoviše mobilnost, interkulturalni dijalog, neformalno obrazovanje, inkluziju,
toleranciju, demokratiju i solidarnost. Osluškivanje potreba mladih i trendova na
internacionalnom nivou, dovelo je E8 tim do teme zapošljavenja mladih i pitanja
koliko volontiranje može uticati na razvoj profesionalnih i ličnih veština. To je
bila i glavna tema treninga „CV: Curriculum Voluntarius”, koji je okupio mlade
iz Srbije, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Italije, Portugala, Rumunije i
Grčke. Nakon ovog treninga održanog u martu, usledio je septembarski trening
sa učesnicima i učesnicama iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Kosova, Bugarske,
Rumunije, Francuske, Španije, Italije i Grčke. Oni su imali su priliku da razgovaraju
na temu nezaposlenosti među mladima, diskriminacije pri zapošljavanju i na
radnom mestu, kao i o mogućnostima aktivne društvene participacije mladih.
Razmena priča iz lokalnih zajednica i drugih država pružila je mladima jasniju
sliku o problemu kao i prostor da zajednički istraže nove modele delovanja.
>> Since October I have been strolling
around Belgrade, absorbing everything
I possibly could about Serbian culture,
one burek at the time. Like most people
living in a foreign country, I try to make
an effort to blend in with the crowd, and
sometimes it has worked really well.
One time an old man was even asking
me for directions on the street. Or at
least I think he was – since my Serbian
is still on the same level as a three year
old, I quickly went “Ne Znam!” and ran
away. I do give my sincere apologies to
this older gentleman, as he probably
thought I was the rudest person to
ever set foot on the face of the planet.
Izvinite!
Apart from this little incident, my
attempts to pass as Serbian did fail
epically a couple of times. Most notably,
when I try to order coffee in Serbian,
to which the Barista replies in English,
(*@%&/&!”&%!!).
However, advanced language skills are
not necessary when it comes to copying
the do’s and don’ts of Serbian culture
that every foreign should adapt to in
order to pass as a true Serb. I hereby
present the ultimate list of what to
do and what to certainly not do when
trying to be Serbian:
1. DO speak very fast. All the time.
Unless you’re from Novi Sad and
thereby have a legitimate excuse.
2. DON’T ever put your bag on the floor
– before you know it, all your money is
gone.
3. DO get yourself a nickname. No
self-respecting Serb calls himself by
the full name, but instead has a much
cuter, shorter version that sounds like
something a grandmother would say.
4. DON’T spend your time looking for
the three things Belgrade is basically
made of: Pharmacies, exchange offices
and bakeries. They are everywhere.
5. DO eat a lot of meat, preferably with
every single meal. And don’t forget the
snacks!
6. DON’T ever stir Turkish coffee right
before drinking it – unless you want a
beautiful, black smile (and speaking
from experience, nobody wants that).
7. DO wear sweatpants to every possible
occasion, if you belong to the male
gender. It doesn’t matter if you’ve never
set foot in a gym - with this sporty look,
no-one will suspect you are a stranac.
8. DON’T be afraid of cats. Cats are
everywhere, get used to it.
9. DO name everything you own
after Nikola Tesla; your airport, your
children, your phone - who cares, the
man was brilliant!
10. DON’T bother bringing your own
bottle of cheap wine to a party – you can
be sure someone brought homemade
wine, and maybe even rakija. However,
in the case of rakija consumption,
DON’T make plans the next day.
11. DO tell people that you were
supposed to be blond, but then the
Turks came and spread their dark
genes everywhere. Damn Turks.
12. DON’T run your ticket through the
control machine in the bus when there
is no controller around – people will
think you are a psycho.
13. And finally, DO be as super friendly
and hospitable like 99 % of Serbian
people. The last 1 % consists mainly
of policemen in the Foreigner’s Visa
Department , and baristas who KNOW
what you are trying to order but just
want to give you a hard time. #BLOG
Pored organizovanja treninga u Beogradu, Centar E8 slao je volontere/ke i
saradnike/ce na Youth in Action okupljanja u Poljskoj, Španiji, Makedoniji,
Rumuniji. #EVS
>>In 2013 Center E8 continued to carry out the work within the Youth in Action
program. This program is designed for young people, and those working with
young people with the goal of promoting mobility, intercultural dialogue, informal
education, inclusion, tolerance, democracy and solidarity. Listening to the needs
of young people and trends at the international level, the Centre E8 team has
reached out to young people, asking them the question of how volunteering can
affect the development of professional and personal skills. That was the main
theme of the training “CV: Curriculum voluntarius”, which brought together young
people from Serbia, Croatia, Kosovo, Montenegro, Macedonia, Italy, Portugal,
Romania and Greece. This training was held in March and was followed by
September training with participants from Serbia, Macedonia, Croatia, Kosovo,
Bulgaria, Romania, France, Spain, Italy and Greece. They had the opportunity to
discuss the topic of youth unemployment, discrimination in employment and in
the workplace, as well as the possibilities of active social participation of young
people. Exchanging stories from local communities and other states gave the
youth a clearer picture of the problem as well as space to jointly explore new
modes of action. In addition to organizing the training in Belgrade, Center E8
is sending volunteers and associates of Youth in Action project to gatherings in
Poland, Spain, Macedonia, and Romania. #EVS
18 Super OSMICA
DECENTRALIZACIJA
VRANJE OPEN
Intervju / Interview: Teodora Stamenković
Otvaranje regionalne kancelarije >>Opening of the regional office
>> U junu 2013. stigle su i prve vesti
o otvaranju kancelarije Centra E8 u
Vranju. Pod nezvaničnim sloganom
„Vranje Open nije novi teniski turnir, ali
je važna stvar za mlade“, E8 tim doneo
je odluku da će svoje projekte na Jugu
Srbije, ubuduće voditi kroz kancelariju
u Vranju, kao centru dešavanja u
Pčinjskom okrugu. Pošto je, tokom
letnjeg perioda, odabran prostor u
Ulici Kneza Miloša i pošto su se mladi
dizajneri u saradnji sa E8 timom
potrudili da ga prilagode za kreativne
sastanke, radionice i druga okupljanja,
svečano otvaranje zakazano je za treći
oktobar.
Tog dana, brojnim posetiocima i
posetiteljkama, obratio se gradonačelnik
grada Zoran Antić, koji je izjavio da je
Vranje multietnička i moderna sredina i
da se nada da će mladi nakon otvaranja
kancelarije, i sami moći da nauče više o
demokratskom građenju sistema, a da se
u taj proces ulazi učenjem o poštovanju
različitosti.
Vukašin Grozdanović, iz Krovne
organizacije mladih Srbije (KOMS), svoje
obraćanje prisutnima počeo je citirajući
moto Centra E8, kao organizacije u kojoj
se veruje da mladi imaju super-moći:
„Otvaranje regionalne kancelarije u
Vranju je pravi dokaz te teze, jer mladi
ljudi svojom vizijom, idejama i hrabrošću
menjanju sebe i time svoje zajednice.“
Dodao je da KOMS aktivno podržava
rad, rast i aktivnosti svojih organizacija
članica i da će tako nastaviti da radi i
u budućnosti, a nakon njega govorio
>>Vranje Open nije novi teniski turnir, ali je važna stvar za mlade
>>Vranje Open is not a new tennis tournament, but it is an
important thing for youth
Piše/By: Bojana Stojković
je i Predrag Ranić, ispred kancelarije >> In June 2013, the first news came
organizacije CARITAS Luksemburg. about opening of the Center E8 office
Budući da je CARITAS Luksemburg in Vranje. Under the unofficial motto,
donator prvog projekta vranjske “Vranje Open is not a new tennis
kancelarije Centra E8, on je kazao tournament, but it is an important thing
da se raduje novim partnerima: for youth”, Center E8 team made the
„Vranje, kao grad, ima priliku da uči decision to implement their projects
od Luksemburga, ali i Luksemburg od in South Serbia trough an office in
Vranja. Samo zajedničkim radom može Vranje as the center of all events in
se ostvariti dobra saradnja. Novine Pcinjski region. After choosing a facility
u kulturi menjaju stvari na bolje, a on Kneza Milosa street and making
otvaranje lokalne kancelarije Centra E8 all adjustments for creative meetings,
nam baš to i dokazuje“, rekao je.
workshops and other activities, the
grand opening was announced for
Naravno, na otvaranju je govorio i October 3rd .
Vojislav Arsić, direktor Centra E8
koji je istakao da je glavni cilj ove On that day, the mayor of the city of
kancelarije decentralitacija omladinske Vranje, Zoran Antic addressed the
i kulturne scene, kao i da je ona ključna guests and stated that Vranje is a
za rešavanje problema s kojima se multiethnic and modern environment,
Srbija suočava. „Centar E8 u Vranju and that he hopes that young people will
čine sjajni mladi Vranjanci i Vranjanke come after the opening and learn more
koji će sada imati prostora da aktivno about democratic system building, and a
rade na ravnopravnom društvu i process that they will enter by learning
unapređenju zajednice.“, dodavši da je to have respect for diversity.
ova kancelarija sada njihov prostor za
deljenje ideja i razvijanje aktivizma.
Vukašin Grozdanović, from National
Youth Council, quoted the motto of
Otvaranje kancelarije ujedno je značilo Center E8 as an organization that
i početak rada na projektu Anti- believes that youth has super powers:
diskriminaciona kampanja, namenjenom “The opening of the office in Vranje
mladim Romima i ne-romskoj populaciji is a true proof of this motto, because
na Jugu Srbije, a u ovaj projekat, u young people change themselves
narednom periodu uključio se veliki through their vision and by doing so
broj volontera i volonterki, spremnih they are changing their communities.”
da svojim primerom pokažu da su Romi He added that the National Youth
ravnopravni građani ovog grada, koji Council actively supports the work,
imaju šta da pokažu u aktivizmu i kulturi. growth and activities of organizations’
#JUG
members and that they will continue to
do so in the future. After him, Predrag
Anti-diskriminaciona kampanja na Jugu Srbije >> Anti-discrimination campaign in Southern Serbia
ONO KAD SI DEO SUPER
TIMA / When You Are A Part
Of Super Team
Raonic talked as a representative
of CARITAS Luxemburg. As Caritas
Luxemburg is the donator for the very
first project of the office in Vranje, he
said that he is looking forward to the
new partnership: ”Vranje, as a city, has
a chance to learn from Luxemburg,
but also Luxembourg can learn from
Vranje. Only trough team work can we
have great cooperation. New things in
culture are changing the society for the
better and that is what opening of the
office in Vranje is showing us.”
Of course, in the opening speech
the executive director of Center
E8 also addressed the guests and
emphasized that the most important
aim of this office is to contribute to
decentralization of youth and culture,
as they are key aspects for solving
many problems in Serbia. “Center E8 in
Vranje will provide the young people of
Vranje with the opportunity to actively
contribute to equality and development
of community”, he said and added that
this will be a space for youth to exchange
ideas and develop activism.
The opening of the office was at the
same time the beginning of the project
Anti-discriminatory campaign, devoted
to young Roma and young people from
general population in South Serbia.
Within this project, many volunteers
would show through their own example
that Roma people are equal citizens of
this city that have something to show
in the area of activism and culture.
#SOUTH
STEREO TIP PROTIV STEREOTIPA / Stereo Type Against Stereotype
>> Novootvorena kancelarija Centra E8 u Vranju, u prvim nedeljama svog rada,
upustila se u realizaciju projekta Anti-diskriminaciona kampanja. Ovaj projekat
namenjen je mladim Romima, Romkinjama i ne-romskoj populaciji u Vranju,
Vranjskoj Banji i Bujanovcu, a njegov cilj je smanjenje diskriminacije Roma.
>> Centar E8’s new office in Vranje started the Anti-Discrimination Campaign
already during its first week of work. This project targeted young Roma and nonRoma people in Vranje, Vranjska Banja and Bujanovac with the goal of reducing
discrimination against Roma.
Kako bi projekat preneo svoju poruku što većem broju građana i građanki s Juga
Srbije, otpočeo je radionicom iz oblasti socijalnog marketinga, koju
je vodio Jaša Gabrijan, kreativni direktor i marketinški stručnjak. U
prostoru vranjske Kancelarije za mlade, članovi i članice E8 tima
okupili su fokus grupu, čiji je zadatak bio da daje smernice za
kreativnu kampanju. Na ovoj radionici, nastao je slogan: „Ne budi
stereotip, budi stereo tip“, iz koga je razvijena komunikacijska
strategija projekta.
In order to convey the message to a large number of citizens in Southern Serbia, the
project began with a workshop on ​​social marketing led by Jaša Gabrijan,
creative director and marketing expert. In the Vranje Youth Office, Center
E8’s team gathered a focus group whose goal was to provide guidelines
for the creative campaign. In this workshop, we created the slogan “Do
not be a stereotype, be a stereo type”, which served as the basis of
the project’s communication strategy.
Stereo-kopi kao inspiracija
U sledećoj fazi, usledio je trening za trenere i trenerice. On
je održan u periodu od 4. - 8. novembra, a polaznici/ce bili
su mladi, zainteresovani da postanu vršnjački edukatori/
ke u oblasti antidiskriminacije. Na treningu koji su vodili
Tijana Mijalković i Damir Mekić, grupa je zajednički kreirala
koncept radionica namenjenim učenicima škola u njihova tri
grada.
Od ličnih priča do pozorišta
Glavna nit ovih radionica jeste pokušaj da se kroz lične
primere i priče, ukaže na problem diskriminacije s kojom
se mladi Romi i Romkinje svakodnevno suočavaju. Pošto je
obučen, edukatorski tim dobio je priliku da znanje primeni, u
radu sa učenicima/cama srednjih škola u Vranju, Vranjskoj Banji
i Bujanovcu.
U nastavku projekata, ovaj tim je održao 24 radionice, u kojima je učestvovalo više
od četristo učenika/ca, nastavnika/ca i drugog školskog osoblja. Stereo-edukatori
i edukatorke pozvani su i da učestvuju u radu na pozorišnoj predstavi Nemačka,
produciranoj u okviru istog projekta. Neki od njih, ovu su šansu iskoristili,
pokazavši da se – osim na radionicama, odlično snalaze i na sceni.
Projekat Anti-diskriminaciona kampanja sprovodi se pod pokroviteljstvom Caritasa
iz Luksemburga, a za mnoge mlade ljude koji u njemu volontiraju, predstavlja
inicijaciju u aktivizam i društveno korisan rad. #TIP
Stereo-copy as inspiration
Over the course of the next phase (4th - 8th November), we held
a training for young males and females who were interested in
becoming peer educators and working on anti-discrimination
issues. During the training, which was led by Tijana Mijalković
and Damir Mekić, the group jointly created the concept of
workshops for school students in the three cities.
From personal stories to theater performance
The main goal of workshops was to explore the problem of
discrimination that young Roma face on daily bases through
personal examples and stories. Those completing the preparatory
training were given the opportunity to apply their knowledge in
work with high school students in Vranje, Vranjska Banja and
Bujanovac.
Our peer educator team held 24 workshops with more than four
hundred students, teachers and other school personnel. Furthermore, as part of
the project, stereo-educators also participated in the theater play Germany. Young
actors showed that in addition to being excellent peer educators, they are also
doing great on stage.
The Anti-Discrimination Campaign was developed under the auspices of Caritas
Luxembourg. For many young people this project was the first encounter with
activism and social work. #TYPE
>> Šta za tebe znači postojanje E8
kancelarije u Vranju?
Sa postojanjem omladinske organizacije
kao što je Centar E8, mladima iz Vranja
pruža se mogućnost da se direktno
uključe i angažuju u rešavanju mnogih
problema mladih u okviru lokalne
zajednice, a i šire. Kroz aktivizam i
volonterizam u ovoj organizaciji mladi
ljudi imaju šansu da steknu veliko
neformalno iskustvo o mnogim bitnim
temama današnjice (diskriminacija,
rodna ravnopravnost, prava mladih,
zdravi stilovi života, prevencija nasilja
itd.) kao i da učestvuju u osmišljavanju
i realizaciji projekata, radionica,
edukacija i javnih skupova koje Centar
E8 podržava. Centar E8 u Vranju
organizacija je koja se zalaže za prava
mladih i kroz saradnju sa mnogim
drugim omladinskim organizacijama i
udruženjima daje mogućnost mladima
da se bore za ostvarivanje svojih prava,
da se njihov glas čuje, a o njihovim
problemima javno diskutuje.
S obzirom da si imala priliku da kao
volonterka učestvuješ u organizaciji
raznih aktvinosti u E8, kokva su tvoja
iskustva sa terena vezana za problem
diskriminacije Roma i druge probleme
mladih u Vranju?
Kako je jug Srbije, posebno Vranje sa
svojom okolinom, jedna multietnička
sredina, postojanje ovakve organizacije
idealna je prilika da mladi iz
različitih kultura, pre svega Romi i
ne-Romi zajedno rade na promociji
interkulturalnosti i podizanju svesti
o različitosti. Takođe, ovo je jedan od
načina da se mladi iz Vranja upoznaju
sa romskom kulturom i njihovim
običajima, kao i da se ostvari inkluzija
mladih Roma i njihovo aktivno
učestvovanje u lokalnoj zajednici.
Zajedničkim aktivnostima i kroz
druženje radi se na ostvarivanju
jednakosti među mladima i ostvarivanju
ljudskih prava koja su ista za sve.
Koliko je na tebe angažovanje u Centru
E8 uticalo i kako?
Ličnim angažovanjem u Centru E8
stekla sam veliko iskustvo o tome
na koji način jedna omladinska
organizacija funkcioniše, koje vrednosti
promoviše i kako postiže svoje ciljeve.
Takođe, naučila sam kako izgleda
proces sprovođenja projekta - od
ideje do realizacije, kako se organizuju
radionice, planiraju lokalne akcije.
Upoznala sam se sa svim pravima i
mogućnostima koje mladi u Srbiji imaju,
sa postojanjem i funkcionisanjem
EVS programa. Kroz kolektivni rad i
razmenu ideja sa ostalim volonterima
iz Centra smatram da sam sebe dosta
profesionalno osnažila. Osim toga,
ovakvo iskustvo sigurno će pozitivno
uticati na podizanje ne samo kvaliteta
već i etičke zasnovanosti mog stručnog
rada. Kao magistarka psihologije, pravo
mi je zadovoljstvo i profesionalni izazov
što sam deo jednog takvog supertima,
kakav jeste tim mladića i devojaka,
okupljenih oko Centra E8 u Vranju.
#CREW
Piše / By: Denis Durić, volonter Centra E8 / Centre E8 volunteer
>> Ne
želim ni u Indiju, ni u Nemačku, ni
Luksemburg. Ni tamo ni bilo gde drugde, jer ću
tamo opet biti samo stranac.
>> I
neither want to go to India, nor to Germany or
Luxembourg. Neither there, nor anywhere else,
because there I will be a stranger again.
>> Neki kažu da potičemo iz Indije, iz nekog dela koji
se zove Pandžabi, ja ne znam gde je to i to mi zvuči
tako daleko i strano... Ne volim Indiju, ne znam zašto.
Ne znam indijski jezik i običaje, moji roditelji me
nikada nisu njima naučili, kao što njihovi roditelji nisu
njih, jer ih nisu ni znali. Ja ne znam da li su moji preci
Indijci, ali znam da spadam u one retke ljude čiji narod
zvanično nema svoju državu.
Da li to znači da nemam i svoj dom?
Živim u Srbiji od kad znam za sebe, ovde sam rođen i ja
moji roditelji i moje deke i bake. Išao sam u vrtić ovde,
znam srpski isto koliko i romski, završio sam školu
ovde, stekao prijatelje, pronašao svoju prvu ljubav,
preležao svoje prve boginje, prvi put zaplakao i kao
dete i kao odrastao čovek. Imam kuću u Vranju, gde
živim sa svojom porodicom,imam malu avliju ali meni
najdražu. Živim ovde 23 godine, ovde su živeli i moji
dedovi i pradedovi. Kako to onda da sam ja iz Indije?
Zašto onda neki kažu da Srbija nije i moj dom? Šta
jos treba da uradim da to postane? Nisam li i ja dete
Srbije, i šta da uradim kako bih postao?
A ako jesam,i ako je ovde moj dom, zašto onda imam
često taj osećaj da sam ovde nepoželjan? Zašto me neki
ljudi omalovažavaju, vređaju, prebijaju moju braću,
zašto im spaljuju domove? Zašto smo mi najčešće meta
vaših napada? Zašto uvek nas prate sumnjivi pogledi
u prodavnicama? Zašto vam smeta to što nam je koža
tamnije puti nego vama? Zašto neki gore od želje da
nas proteraju za Indiju? Zašto neki žele našu smrt?
Zašto vam smetamo? Šta smo vam to loše uradili? Gde
da odemo, a da ne budemo nepozeljni?
Super OSMICA 19
DECENTRALISATION
>>Teodora Stamenković je rođena 1988. godine u Vranju. Po zanimanju
je psihološkinja, a u rad Centra E8 uključila se preko Volonterskog
servisa, koji ova organizacija sprovodi, u njenom rodnom gradu.
Tokom četiri meseca rada u Volonterskom servisu, mladi stiču znanja,
radne navike i odgovornost, a sa Teodorom smo razgovarali o tome
kako je na nju uticao njen volonterski angažman.
>>Teodora Stamenkovic was born in
1988 in Vranje. She is a Psychologist
by profession and took part in Center
E8 activities through the volunteering
service that this organization is
leading in her town.
During four months in volunteering
service, young people gain knowledge,
working habits and responsibilities.
We talked with Teodora about how she
sees her volunteering engagement.
What does the Center E8 office in Vranje
mean to you?
Through the presence of an organization
like Center E8, youth from Vranje has
the opportunity to directly participate in
solving many problems of young people in
the local community and broader. Through
volunteerism and activism, young people
can gain big informal experiences about
many important topics (discrimination,
gender equality, youth rights, healthy
lifestyles, violence prevention etc.), as well
as participate in creation and realization
of projects, workshops, education
trainings and public events organized
by Center E8. Center E8 in Vranje is an
organization lobbying for youth rights and
in cooperation with other organizations,
they give an opportunity to youth to fight
for their rights, for their voice to be heard
and talk publicly about their problems.
Considering the fact that you had the
opportunity to participate in Center E8
activities, what are your experiences from
the field regarding discrimination towards
Roma and other problems that youth is
facing in Vranje?
Since South of Serbia, especially Vranje,
is a multiethnic environment, the
existence of this organization is an ideal
opportunity for youth from different
cultures, first of all Roma and general
population youth, to work together on the
promotion of intercultural dialogue and
awareness rising about diversity. Also,
this is an opportunity for the youth from
Vranje to get to know Roma culture and
for young Roma to actively participate in
local community development. Trough
joined activities and trough spending
time together equality among youth
is being established and fulfillment of
human rights for all.
How has the involvement with Center E8
influenced you?
Through personal engagement in Center
E8, I have gained experience about the
way a youth organization functions, witch
values it promotes, and how it fulfills its
aims. Also, I learned how project circle
management functions - from the idea to
realization, how to organize workshops,
plan local actions. I am more informed
about rights the youth has in Serbia, and
I have also gained knowledge about the
existence and functioning of the EVS
program. Through collective work and
exchange of ideas with other volunteers
from the Center, I think I have developed
professionally a lot. In addition to this,
this experience will contribute to quality
of my work and my professional ethic. As
MA in Psychology, it is a great pleasure to
be a part of such a super team as the team
of boys and girls gathered around Center
E8 is. #CREW
ŠTA DA URADIM
DA ME NE MRZITE?
What should I do for
you not to hate me?
Zasto moramo mi biti državljani drugog reda u državi
koja kaže da imam prava kao i svi ostali građani koji
žive u njoj? Šta da uradim, pa da me ne mrzite? Recite
štagod, samo mi nemojte reći da se preselim, jer ja
nemam gde! Ne želim ni u Indiju, ni u Nemačku, ni
Luksemburg. Ni tamo ni bilo gde drugde, jer ću tamo
opet biti samo stranac. Jer ako sam to u svojoj zemlji,
u svom gradu, kako da to ne budem u nekom drugom
gradu u nekoj drugoj zemlji?
I prestanite da me pitate: šta to moj narod želi i koja
prava hoćemo!
Mi samo želimo da živimo normalno i lepo u svom
domu, sa vama, pored nas, pa vas molimo da nam to
omogućite. Ili da nam barem ne otežavate. #STEREO
>> Some say that we originated from India, from the
part called Punjabi. I do not know where that is, and
it sounds so far away and strange... I do not like India,
I do not know why. I do not know the Indian language
and customs, my parents never taught them to me, as
their parents did not teach them either, because they
did not know it. I do not know if my ancestors were
Indians, but I know that I belong to one of the few
peoples, who do not have an official state of their own.
Does this mean that I do not have home either?
I have lived in Serbia, for as long as I can remember.
I was born here and so were my parents and my
grandparents. I went to kindergarten here, I know the
Serbian and Roma language equally well. I finished
school here, made friends, found my first love,
survived pox, and I have cried both as a child and as
an adult. I have a house in Vranje, where I live with
my family, and I have a small yard. I’ve lived here for
23 years, and my grandfathers and great-grandfathers
have lived here ever since. How can I be from India?
So why do some people say that Serbia is not my home?
What else do I need to do to become a Serb? Am I not
a child of Serbia, and what should I do to become one?
And if I did, and if this is my home, why do I have this
feeling that I am often unwelcome here? Why do some
people belittle, insult, and beat my brothers, why
do they burn homes? Why are we the most frequent
targets of your attacks? Why do you always follow us
with suspicious looks in stores? Why are you bothered
by the fact that our skin is darker than your? Why do
some want to send us to exile in India? Why do some
want us dead? Why do you bother? What have we done
wrong? Where should we go to not feel undesired?
Why must we be second-class citizens in a country
that says all citizens have equal rights? What should
I do, for you not to hate me? Say whatever; just do not
tell me to move, because I do not have anywhere to go!
I do not want to go to India, Germany, or Luxembourg.
Neither there, nor anywhere else, because there I will
still be a stranger. If I am stranger in my country, in
my city, how will it then be in another city, in another
country?
And stop asking me, what my people want and what
rights we want!
We just want to live normal and good lives in our
homes, with you beside us, so please allow us to do
that. Or at least, do not make it hard for us. #STEREO
20 Super OSMICA
ART IS CULTURE
UMETNOST JE KULTURA
Super OSMICA 21
>> SUPER HEROJI I HEROINE FILMA PORED MENE:
NOVA LICA NA FILMU
>> SUPERHEROES OF THE MOVIE NEXT TO ME:
NEW FACES IN THE MOVIE
Slaven Došlo, Nikola Glišić, Gorica Regodić, Milica Majkić,
Darko Ivić, Uroš Novović, Jovan Zdravković, Alek Surtov, Nikola
Dragutinović, Jelena Puzić, Andrej Pipović, Matea Milosavljević,
Katarina Pešić, Marko Panajotović, Rastko Vujisić, Anđelko
Beroš, Jelena Kesić, Vibor Kreković, Milica Petrović, Petar
Kokinović, Mina Nikolić...
The work of the movie crew of Next to me is not finished with this. At the same time with the movie's post-production, preparations for the campaign are running, and
it will include a set of workshops intended for young viewers of this movie, who are interested in analyzing it with the goal of drawing good morals from it. These tasks
have been given to E8 team whose members are anxiously awaiting the movie premiere. #FILM
INTERVJU / INTERVIEW: STEVAN FILIPOVIĆ
PORED MENE / Next To Me
MLADI NA FILMSKOM PLATNU / YOUTH ON THE MOVIE SCREEN
USKORO U BIOSKOPIMA
>> U okviru programa posvećenog kulturi mladih i omladinskom stvaralaštvu,
Centar E8 uključen je kao jedan od partnera u produkciju trećeg, igranog filma
reditelja Stevana Filipovića. Film s naslovom Pored mene, nastao u ko-produkciji
kuće Hypnopolis i Akademije umetnosti iz Beograda, snimljen je krajem 2013. a
njegova premijera očekuje se do kraja 2014. godine.
U filmu igraju Hristina Popović, Mirjana Karanović, Dragan Mićanović ali i još
dvadesetoro mladih glumaca i glumica, koje će filmska publika po prvi put gledati
na velikom platnu. Zbog toga, mediji film najavljuju kao ostvarenje koje će nam
pokazati budućnost srpske kinematografije, a tizer koji se već nekoliko meseci
može pogledati na internetu, izazvao je radoznalost najšireg kruga gledalaca i
gledateljki.
Do saradnje između Centra E8 i autorske ekipe filma, došlo je nakon što je Stevan
Filipović pogledao predstavu Muškarčine i dokumentarni film o njoj, u Bitef
teatru. Oduševljen načinom na koji je sedmorica mladića izvodi predstavu, ali i
metodom kojim je ova predstava nastala, odlučio je da zvezdama te produkcije,
ponudi uloge u filmu pripremanom kao diplomski rad klase glume Profesorke
Mirjane Karanović, čiji je asistent.
Četvorica ko-autora i izvođača Muškarčina, tako su dobila priliku da se oprobaju
u radu na filmu, zajedno sa studentima i studentkinjama završne godine
glume, na Akademiji umetnosti, a ekipi se ubrzo priključila i Milena Bogavac,
članica kreativnog tima Centra E8 i ko-scenaristkinja filma. Budući da se film
bavi najširim krugom problema koji pogađaju mlade, tokom razvoja scenarija
i priprema za snimanje, pokazala se potreba da glumci i glumice prođu kroz
radionice koje će im pomoći da se edukuju o temama koje ovaj film tretira:
ljudska prava, rodna ravnopravnost, prava LGBT populacije... Tako je došlo do
jednonedeljnog treninga za filmsku ekipu, koji je E8 tim organizovao u prostoru
Vojvođanskog omladinskog centra, u Sremskoj kamenici.
Iskustvo kolektivnog, ko-autorskog rada na Muškarčinama, bilo je jedno od
polazišta i za rad na filmu Pored mene, pa su studenti glume mogli da ukrste svoja
iskustva sa članovima/cama kreativnog tima Centra E8, iskusnim u radioničkoumetničkim procesima. Radni dani u Vojvođanskom omladinskom centru,
sastojali su se od radionica posvećenih razvoju scenarija, zajedničkog gledanja i
analize odabranih filmova, proba pojedinih scena ali i radionica iz oblasti ljudskih
prava, koje je za potrebe filmske ekipe osmislio i vodio Vojislav Arsić, direktor
Centra E8.
Saradnja sa ekipom filma Pored mene ovim se nije završila. Paralelno sa
postprodukcijom filma, teku i pripreme za kampanju, odnosno set radionica
namenjenih mladim gledateljima i gledateljkama ovog filma, zainteresovanim da
ga analiziraju, kako bi iz njega izvukli prave poruke. Ovo su zadaci povereni E8
timu, čiji članovi i članice s nestrpljenjem očekuju premijeru. #FILM
>> As a part of a program dedicated to youth culture and youth artistic creation
and as one of the partners, Center E8 is involved in the production of the third,
full-length movie of director Stevan Filipović. The movie entitled, Next to me, was
created in co-production of Hypnopolis Production House and the Academy of
Arts of Belgrade and was filmed at the end of 2013, and the premiere is expected
by the end of 2014.
The film features Hristina Popović, Mirjana Karanović, Dragan Micanović and
around twenty young actors and actresses to be presented for the first time
on the movie screen to the audience. Because of this, the media have already
announced the movie as a creation which will show us the future of Serbian
cinematography, and a teaser that can be viewed on the Internet for several
months already, spurred curiosity with the widest circle of viewers.
The cooperation between Center E8 and the movie authors began after Stevan
Filipović watched the play Machomen and a documentary about it at the Bitef
Theatre. He was delighted by the performance of the seven young men in the play
but also with the method that created this play and decided to offer roles to the
stars of this production in a movie prepared as a graduation piece of the acting
class of Professor Mirjana Karanović, with whom he works as Teaching Assistant.
Thus, the four co-authors and performers of Machomen play got a
chance to try working on a film together with students of the final
year of acting at the Academy of Arts and Milena Bogavac, member
of the creative team of Center E8 and co-screenwriter of the movie,
soon joined the team. Having in mind that the movie deals with
the broadest spectrum of problems that influence youth, a need
arose for actors and actresses to go through workshops that would
help educate them on topics this movie covers: human rights,
gender equality, LGBT rights. That initiated a one-day training for
the movie crew organized by Centre E8 in Vojvodina Youth Centre
facilities in Sremska Kamenica.
The experience of collective, co-author work on the play
Machomen, was one of the starting points for beginning work
on the movie Next to me, and so the students of acting could
cross their experiences with members of the creative team of
Centre E8, who are experienced in workshops and art processes.
The working days at the Vojvodina Youth Centre consisted of
workshops, which were dedicated to script development, joint
viewings and analyses of selected movies, and rehearsing some
scenes but also of workshops on human rights designed by
Vojislav Arsić, Director of Centre E8.
PROMENA JE MOGUĆA / Change Is Possible
>> „Ako u filmovima pričamo o nekim temama koje nisu apstraktne, već se tiču ljudi koji žive oko nas i
imaju veoma realne probleme, mislim da nije moralno da mi kao autori, nemamo jasan stav prema tim
problemima. Isto važi i za glumce. Ako ćeš da pričaš o toleranciji i razumevanju u filmu, a sutra ideš
na utakmicu da nekom lomiš glavu, onda si pogrešio film!“
>> „If we talk about topics in movies that are not abstract but on the contrary, related to people who
live around as and have very real problems, I think it is amoral that we as authors don't have a clear
position regarding those problems. The same applies to actors. If you are going to talk about tolerance
and understanding in a movie, and tomorrow you are going to a football game to crack someone's
skull, then you are in a wrong movie!“
>> Stevan Filipović rođen je u
Beogradu, 1981. Završio je Treću
beogradsku gimnaziju i Fakultet
dramskih umetnosti, i režirao kultne
filmove Šejtanov ratnik (2006) i
Šišanje (2012). Za svoje režije, dobio
je niz značajnih nagrada i priznanja, a
posebno mesto među njima zauzima
i FIPRESCI nagrada za montažu filma
Klip (2012) rediteljke Maje Miloš.
Za potrebe ovog intervjua, nakratko
smo ga prekinuli u montaži trećeg
autorskog filma Pored mene, u čijoj
produkciji učestvuje i Centar E8.
Ovo je tvoj treći film koji se bavi
problemima mladih, ili preciznije:
problemima srednjoškolaca/ki. Šta
je ono što te, kao autora društveno
angažovanih
filmova,
vraća
na
razmišljanje o mladima i načinima na
koji se društveni problemi reflektuju
na njihove generacije?
Kad sam pisao prvi film, praktično sam
bio tinejdžer, tako da tu nema misterije
– želeo sam da ispričam autentičnu
priču o sopstvenoj generaciji, doduše,
smeštenu u žanr fantasy-horor
komedije. Šišanje se potom nadovezalo
na Šejtanovog ratnika i smatrao sam
da je važno da akteri budu što mlađi,
da bi se naglasilo koliko jaki mogu da
budu uticaji političkog okruženja, ali
i neposredne okoline, na mlade ljude
kod kojih većina životnih i vrednosnih
stavova još nije formirana. Zapravo,
koliko lako sve može da ode u nekom
ekstremnom smeru, koliko je lako
manipulisati osetljivim i nesigurnim
mladim ljudima u tom periodu.
Što se tiče filma Pored mene koji se,
između ostalog, bavi problemima
obrazovanja
i
međugeneracijske
komunikacije, on je u dobroj meri
inspirisan iskustvima ljudi koje znam
a koji rade u prosveti. Između ostalog
i ličnim iskustvima, pošto sam pre par
godina počeo da radim kao asistent
na Akademiji umetnosti. Taj film nudi
perspektivu
nekoliko
generacija.
Imamo „našu“ perspektivu, generacija
rođenih osamdesetih, zatim ugao iz
kog stvari gleda starija, konzervativna
direktorka i na kraju, što je najvažnije,
pokušavamo da svet vidimo iz ugla
današnjih srednjoškolaca. Meni je
ovo bilo veoma interesantno, zaista
sam želeo da vidim kako su političke
okolnosti uticale na svetonazor
generacija rođenih devedeset i neke.
Upravo zato je i sam scenario pisan kroz
komunikaciju i saradnju sa mladim
glumcima.
Kako si pisao scenario za klasu sa kojom
dugo radiš i za glumce koje toliko dobro
poznaješ? U kojoj su meri njihove
privatne osobine ili energije, uticale da
osmisliš likove koje oni igraju u filmu?
To je bilo sjajno iskustvo. Počelo je
od ideje da film bude neka varijacija
na Breakfast Club temu. Dakle, grupa
srednjoškolskih stereotipa zaključanih
u nekom prostoru gde su prinuđeni da
komuniciraju i da se zbližavaju. Ideja
mi je bila da likove delimično baziram
na svojim studentima ili ljudima koje
su poznavali u srednjoj školi. Naravno,
daleko od toga da su to bukvalno oni,
uzete su neke osobine koje su inspirisale
filmske likove. Ovo je dalo puno
zanimljivih rezultata. S jedne strane,
pomoglo je da glumačka interpretacija
bude maksimalno autentična, a s druge,
većina studenata je mogla da doprinese
kvalitetu samog teksta gomilom ideja i
anegdota iz ličnog iskustva.
Uspelo ti je da snimiš celovečernji,
igrani film u godini koja je, za srpsku
kinematografiju, bila veoma teška. Koliko
je činjenica da su fondovi za kulturuprazni, uticala na sam rediteljskoscenaristički koncept tvog rada; da
li si morao da praviš kompromise u
produkcionom smislu i da li si neke od
njih uspeo da preinačiš u prednost ovog
filma?
Srećom, sam film je u startu koncipiran
tako da ne zavisi previše od nekog
ogromnog budžeta, što je skratilo
fundraising fazu i pomoglo nam da se
skoncentrišemo na kreativna rešenja
koja su bila moguća u datim okvirima.
Nemaš epske specijalne efekte, nema
velikih tuča na stadionima ili zelenih
čudovišta, pa je jedino što ti preostaje da
se baviš tekstom i radom sa glumcima...
Šalim se malo, ali zapravo, činjenica da
je toliko dugo i toliko temeljno rađeno
na glumačkim pripremama je zaista
sjajna. Ovakav film bi bilo nemoguće
snimiti drugačije. Imali smo izuzetno
komplikovane „altmanovske’’ scene
u učionici, u kojima smo paralelno
pratili i po petnaestak likova. Te scene
bi bile debakl da svako od glumaca nije
imao apsolutnu kontrolu nad onim što
radi i govori, u svakom kadru. Čak i
improvizacije postaju podnošljive kad
su glumci temeljno pripremljeni i kad
tako dobro poznaju likove koje tumače.
Ovakav, gotovo pozorišni, pristup radu
mi se toliko svideo, da bih sad želeo da
svaki sledeći film radim na sličan način.
Kako su na tvoje mlade glumce uticale
radionice iz oblasti ravnopravnosti i
ljudskih prava, kroz koje ste prolazili
tokom pripremanja ovog filma?
I ako sam u šali govorio da smo kao
toleration camp iz South Parka, bilo je
stvarno fenomenalno. Kao što rekoh,
zaista sam želeo da mladi glumci
razumeju likove koje tumače, njihove
strahove, nade i motivacije. To ne bi
bilo moguće bez dubljeg razumevanja
problema o kojima govorimo. Radionica
u organizaciji Centra E8 nam je pomogla
da se otvorimo, pri čemu mislim i na
glumce i na nas iza kamere. Druga
stvar je čisto ljudska i moralna – ako
pričamo o nekim temama koje nisu
nimalo apstraktne, već se tiču ljudi
koji žive oko nas i imaju veoma realne
probleme, mislim da nije baš moralno
da mi kao autori nemamo jasan stav
prema nekom konkretnom problemu.
Isto važi i za glumce. Ako ćeš da pričaš
o toleranciji i razumevanju u filmu, a
sutra ideš na utakmicu da nekom lomiš
glavu, onda si pogrešio film! Naravno,
to nije lako postići. U grupi koja se
sastoji od tridesetak različitih mladih
ljudi ima ogromnih razlika u stavovima,
i smatram da su radionica, pa i ceo
proces rada na filmu, za neke od njih, bili
samo početak dijaloga. S druge strane,
nekima su drastično uticali na promenu
ili artikulaciju političkih i vrednosnih
stavova. I to je možda najlepše u celoj
priči. Kad vam nezainteresovani i cinični
student posle procesa kaže kako više
nije apolitičan, osetite da je promena
moguća i u baš kratkom periodu, ako se
ljudi iskreno posvete.
Tvoj prethodni film Šišanje bavi
se skinhedima i navijačima, kao
subkulturnim grupama odgovornim
za mnogo nasilja počinjenog na
beogradskim ulicama. Baveći se tom
temom, nisi poštedeo ni korumpiranu
policiju, kao ni inspiratore ovakvih
grupa: kvazi-intelektualne elite, koje
potpiruju njihovo delovanje. Film je
postigao ogroman uspeh, pa ipak postoji
izvesan broj mladih gledalaca koji misle
da je film opasan, jer su ga naci-grupe
prihvatile kao svoj i trejler koristile za
promovisanje svog delovanja. Kako
reaguješ na ovakve komentare?
Ovakve ideje zapravo impliciraju da o
nekim temama ne bi trebalo govoriti
kroz filmsku umetnost ili da je to jedino
moguće i ispravno u nekim ekstremno
politički korektnim terminima. Da
li je neko počeo da se drogira posle
Trainspottinga jer su mu Mark Renton
i ekipa bili kul? Pa, možda i jeste, ali
je onda zaista problem u tim ljudima,
kojima bi verovatno i Powerpuff Girls
mogle da budu inspiracija da se odvale
od LSD-a. Ipak, teško da zaključak
može da nam bude da su Powerpuff
opasne, ili da je Trainspotting trejler
za narkomaniju. Mislim da je u pitanju
opasno usko gledanje na umetnost i
na svet. S druge strane, postoje i zaista
neodgovorni filmovi, za koje čovek
ne mora da bude taliban političke
korektnosti da bi rekao kako mogu da
budu veoma lako (zlo)upotrebljeni, ali
u Šišanju smo se ozbiljno potrudili da
se to ne desi. Cela priča je konstruisana
tako da glavni lik ni u jednom trenutku
ne bude „kul“ i da vrlo brzo vidimo
posledice njegovih izbora. A to da li
su i koliko naci grupe „prihvatile“ film,
može se najbolje videti po Youtube
komentarima, gde film nazivaju
izdajničkom i jevrejskom propagandom,
i otvoreno pozivaju na linč autora, kao i
po pretnjama sličnih grupa, zbog kojih
smo imali policijsko obezbeđenje na
premijeri, što je verovatno jedini takav
slučaj u istoriji domaćeg filma.
22 Super OSMICA
U poslednje vreme, u javnosti se mnogo
govori o političkoj nepismenosti
mladih. Da li ovu pojavu prepoznaješ
kao problem, šta su njene karakteristike
i zašto je ona opasna?
Mislim da je uzrok toj nepismenosti
apatija, za koju nažalost nije teško
naći razloge. Naime, naša generacija je
u sukobu sa Miloševićevim režimom
imala svoju veliku borbu, i bila
naterana da se politički opismeni i
artikuliše dosta rano. Dodatni udarac
nam je bio atentat na Zorana Đinđića,
koji smo mnogi doživeli kao atentat na
sopstvenu budućnost, na nadu koja se
pojavila posle 5. oktobra. Posle toga nije
bilo nazad. S druge strane, klinci rođeni
početkom devedesetih su imali svega
desetak godina kad je Đinđić ubijen.
Rasli su u doba hiper-nacionalizma, a
potom u lobotomizirajućem besmislu u
kom je relativizovano i rehabilitovano
sve što moglo. Odjednom, niko više nije
bio odgovoran za užase i zlo koji su se
desili, a oni koji su slavili i podržavali
zločine su postali legitimni politički
partneri. Godinama se gradio jak utisak
da je sve dozvoljeno i da sve prolazi, a da
je politika samo sredstvo da se dođe do
vlasti. I kako mlada osoba koja je rasla u
takvoj klimi da bude politički pismena
ili aktivna? Potrebna je ogromna
količina volje i inteligencije da bi se u
ovakvom mulju neko sam edukovao,
razumeo zašto je važno ne prepustiti
se i pobedio ogroman cinizam i apatiju
koji su prva linija odbrane mladima od
ovakvog okruženja.
Anketno pitanje: kakav si bio kada si
bio mlad? Da li si se, posle tridesete
godine, promenio i da li misliš da ovo
zakonsko ograničavanje mladosti ima
uporište u realnom životu?
Upravo punim trideset tri, tako da je
već komično kad novinari napišu ono
čuveno „mladi reditelj“, a retko kad
propuste da to urade. Mislim da sam
kao mlad bio puno nestrpljiviji i da je
to bio uzrok dobrog dela problema
koje sam imao. I sad sam nestrpljiv,
ali neuporedivo manje. Iako promena
nije došla u trenutku, prelaskom neke
magične zakonske granice, sad sam
svakako puno drugačija osoba nego što
sam bio sa dvadeset, i definitivno se ne
bih vraćao u taj period kad bih imao tu
opciju. #APLAUZ
>>Stevan Filipović was born in
Belgrade in 1981. He graduated
from Third Belgrade Gymnasium
and faculty of Drama Arts and
directed cult movies Devil’s warrior
(2006) and Skinning (2012). For his
work as director, he received several
important awards and recognition
and among those, and a special place
is given to FIRESCI Award for movie
editing of movie Clip (2012) directed
by Maja Miloš. For this interview, we
interrupted him shortly in editing
UMETNOST JE KULTURA
his third movie Next to me, which
Center E8 is participating in the
production of.
This is your third movie dealing with
problems of youth, or to be more precise:
problems of high school students. As
an author of socially engaged movies,
what is it that keeps bringing you back
to thinking about youth and ways in
which social problems are reflected
onto their generations?
When I was writing the first movie,
I was practically a teenager, so there
is no mystery there – I wanted to tell
an authentic story of my generation
but placed in the genre of fantasyhorror comedy. Skinning then came as
a continuation of the Devils warrior,
and I thought it was important that
participants are as young as possible
in order to emphasize, how strong the
influences of political environment can
be but also the impact of immediate
surroundings on young people, who
have not gone through the majority of
life, and formed values and attitudes.
In fact, how easy it is for everything to
go in an extreme direction, how easy it
is to manipulate sensitive and insecure
young people in that period.
The movie Next to me deals with,
among other things, the problems
of education and inter-generational
communication, and to a great extent
it is inspired by experiences of people I
know and who work in the educational
system. And, among other things my
personal experiences, since I have
started working as a Teaching Assistant
at the Academy of Arts several years
ago. The movie offers a perspective of
several generations. We have the “our
perspective“ of the generations born in
the 1980s, then an angle of the older,
conservative school director and in
the end, which is the most important,
we are trying to see the world from the
point of view of high school students
of today. This was very interesting to
me and I really wanted to see, what
political circumstances influenced the
world view of generations born in the
1990s. Exactly for that reason the script
was written through communication
and cooperation of young actors.
How did you write the script for the class
with which you have been working for
a long period of time and for actors you
know so well? To what extent did their
personal characteristics or energies
influence you to create characters they
play in the movie?
That was a great experience. It started
with the idea to make the movie as
some kind of variation to the Breakfast
Club theme. So, a group of high school
stereotypes locked in a space where
they are forced to communicate and
get close to each other. My idea was
to partially base the characters on
my students or people, they knew
in high school. Of course, far from
everything was literally them. I took
some characteristics that inspired the
movie characters. This produced a lot
of interesting results. On one side, it
helped make the acting interpretation
as authentic as possible, and on the
other side, the majority of students
could contribute to the quality of the
script with a lot of ideas and anecdotes
from personal experience.
You have succeeded to make a fulllength, feature movie in a year that
was very difficult for the Serbian
cinematography. How did the fact that
funds for culture are low influence the
concept of your work as director and
screenwriter; did you have to make
compromises in production and were
you able to turn some of them into
advantages of your movie?
Luckily, the movie itself was designed
from the beginning to not depend
too much on a large budget, which
shortened the fundraising phase and
helped us focus on creative solutions
that were possible in the given
framework. There are no epic special
effects, no big fights in stadiums or
green monsters and the only thing
left is to work on the script and with
actors... I am joking a little, but in reality,
the fact that we were working for so
long and so thoroughly on preparing
the actors is truly great. This movie
would be impossible to make any other
way. We had extremely complicated
„Altman“scenes in the classroom that
followed at the same time as many as
fifteen characters. Those scenes would
be a debacle if any of the actors didn't
have absolute control over what they
were saying or doing in every scene.
Even improvisations become tolerable,
when actors are thoroughly prepared,
and when they have such a good
knowledge of the characters they are
playing. I liked this almost theatre-like
approach to work so much that I wish
to do every other movie in a similar
way.
How were your young actors influenced
by workshops in the field of equality
and human rights that they attended as
preparation for this movie?
Even though I jokingly said that we
are like the tolerance camp from South
Park, it was really phenomenal. Like I
said, I really wanted the younger actors
to understand the characters they
were playing, their fears, hopes and
motivation. That wouldn’t be possible
without deepening the understanding
of problems we were talking about.
The workshop organized by Center E8
helped us open up and by that, I think of
both actors and us behind the cameras.
The second thing is purely human
and moral - if In movies we talk about
topics that are not abstract but on the
contrary, related to people who live
around as and have very real problems,
I think it is not moral that we as authors
don't have a clear position regarding
those problems. Same applies to actors.
If you are going to talk about tolerance
and understanding in a movie, and
tomorrow you are going to a football
game to crack someone's skull, then
you are in a wrong movie! Of course,
that is not easy to achieve. In a group
consisting of thirty different young
people and with huge differences in
attitudes, I believe that the workshop
and the entire process of working on
the movie were just the beginning of a
dialogue for some of them. On the other
hand, for some of them the workshops
drastically influenced a change or
articulation of political attitudes and
values. And that is perhaps the most
beautiful thing in the entire story.
When after the process a disinterested
and cynical student tells you they
are no longer apolitical, you feel that
the change is possible even in a short
period of time, if people are truly
dedicated to it.
Your previous movie Skinning deals
with skinheads and football fans as subcultural groups responsible for a lot of
violence on Belgrade streets. Covering
that topic, you didn't even spare the
corrupt police forces nor the inspirators
of these groups: quasi-intellectual elite
that spur their activities. The movie
achieved huge success but there is still
a certain number of young viewers
who think that the movie is dangerous
because Nazi groups accepted it as
their trailer and used it to promote
their activities. How do you react to
such comments?
Ideas like this actually imply that some
themes should not be covered through
film or that, that is only possible and
right in some extremely politically
correct terms. Did someone start using
drugs after Trainspotting, because
Mark Renton and the guys were cool?
Well, maybe someone did, but then the
problem is in those people to whom
Powerpuff Girls would probably also
be an inspiration to use LSD. Still, it
is difficult to make the conclusion
that Powerpuff are dangerous, or that
Trainspotting is a trailer for drug abuse.
I think it is a dangerously narrow view
of art and of the world. On the other
hand, there are truly irresponsible
movies for which a person doesn't have
to be a Taliban of political correctness
to be able to say they can be very easily
(mis)used, but in Skinning we made
a serious effort not to allow that to
happen. The entire story is constructed
so that the main character is not „cool“
in any single moment, and that we see
the consequences of his choices very
quickly. And whether Nazi groups
have “accepted” the movie and to what
extent, that can best be seen in Youtube
comments where they call the movie
traitorous and Jewish propaganda
and openly call for lynch of the author
as well as by the threats of similar
groups, because of which we had police
securing the movie premiere, and that
is probably the only such case in the
history of Serbian film.
Lately, the public has been talking a lot
about the political illiteracy of the youth.
Do you see this issue as a problem, what
are some of its characteristics and why
is it dangerous?
I think the cause of that illiteracy is
apathy, for which it is hard to find
reasons unfortunately. Namely, our
generation had its great fight in the
conflict with the Milosević regime, and
it was forced to get politically literate
and articulate at an early age. An
additional blow was the assassination
of Zoran Đinđic, which for a lot of us was
perceived as an assassination of our
own future, of the hope that emerged
after October 5. After that, there was no
way back. On the other hand, kids born
at the beginning of 1990s were only
about 10 years old, when Đinđic was
assassinated. They grew up in the time
of hyper-nationalism and after that in
lobotomizing nonsense that revitalized
and rehabilitated everything that
was possible. Suddenly, nobody was
responsible for the horrors and evil
that had happened, and those that
celebrated and supported the crimes
became legitimate political partners.
Through the years, a strong impression
has been built that everything is allowed
and that everything goes, and that
politics are only a mean to reach power.
And how can a young person, who
grew up in such a climate, be politically
literate or active? A huge amount of
will and intelligence is necessary for
someone to get self-educated in this
mud, to understand why it is important
to not let go, and to conquer huge
cynicism and apathy, which are the first
line of defense of young people from
such an environment.
Survey question: what were you like
when you were young? Have you
changed after turning 30 and do you
think that this legal limitation of youth
holds ground in real life?
I am just turning 33, so it is already
comical when journalists write that
famous “young director”, and they
rarely fail to do so. I think, when I was
younger, I was much more impatient,
and that it was the cause of a big
part of problems, I had had. I am still
impatient, but much less. Even though
the change didn't come at the moment
of crossing that magical legal border,
I am definitely a completely different
person now, than I was 20, and I would
definitely not go back to that period if I
had that chance. #APPLAUSE
Super OSMICA 23
ART IS CULTURE
Foto-radionica i kolektivna izložba / Photo- workshops and group exhibitions
PRAVI MUŠKARCI TEHNIČKE ŠKOLE
The Real Men Of Technical School
>> Jedan od najcenjenijih mladih fotografa u
Beogradu, Nemanja Maraš, u aprilu 2013. vodio
je radionicu za učenike i učenice Tehničke škole.
Članovi BMK-a, njihovi drugari i drugarice, na ovoj
radionici naučili su osnove umetničke fotografije, ali
i dobili priliku da u svojoj školi naprave kolektivnu
izložbu. Pod vođstvom Nemanje Maraša, autora
fotografija iz kalendara Foruma pravih muškaraca
za 2013. godinu, učenici/ce su dobili zadatak da
slikaju prave muškarce, u svom okruženju. Sudeći
po kvalitetu izložbe, u ovom zadatku su se odlično
Nova pozorišna predstava
u produkciji Centra E8
The new theater play
produced by Centre E8
snašli, a ništa lošiji nije bio ni Nemanja, kome je
ovo bilo prvo trenersko i edukatorsko iskustvo. „Za
mene, ovo je bilo nešto sasvim nepoznato, ali kako
sam već sarađivao sa izvanrednim timom Centra
E8, od nepoznatog nisam imao strah. Bio sam u
pravu, jer su se na radionici svi polaznici i polaznice
kreativno angažovali, a prisutnost umetnosti u
nečijem životu, vrlo je važan faktor za odrastanje“,
izjavio je. Na svečanom otvaranju izložbe radova
nastalih na radionici, moglo se videti da među
BMK-ovcima ima i onih koji bi u budućnosti mogli da
postanu Nemanjine kolege. #BLIC
>> In April 2013 one of the most respected young
photographers in Belgrade, Nemanja Maraš, led
a workshop for students of technical schools.
Members of BMC's as well as their male and female
friends learned the basics of artistic photography
at the workshop, but also got an opportunity to
make a collective exhibition at their school . Under
the leadership of Nemanja Maraš, photographer
of the photos for the Forum calendar “Real men
for 2013”, students were asked to take pictures of
the real men in their environment. Judging by the
quality of the exhibition, they did very well in this
task, but this was also unknown land for Nemanja,
as this was his first experience of coaching and
educating. "For me, this was something completely
unknown, but as I have already worked with an
outstanding team of Centre E8, I had no fear of the
unknown. I was right, because they are all creatively
engaged in the workshop, both female and male
participants, and the presence of art in one's life is
a very important factor for growing up”, he said. At
the opening ceremony of the exhibition of works
from the workshop, it was obvious that among the
BMC-members, there are some who could potentially
become Nemanja’s colleagues in the future. #BLIC
NEMAČKA
U VRANJU
Germany
In Vranje
„Dobili smo scenu koja nije scena, prostor koji nije pozorište, likove koji nisu likovi jer su isto ono što mi jesmo stalno. U ovoj predstavi
ne glumimo, već stojimo hrabro iza svog imena, stavova i emocija.“, kaže jedna od akterki predstave Nemačka.
"We’ve had a scene which isn’t a scene, a space which isn’t a theater, characters who aren’t characters, because they are the same like
they are all the time. In this play we don’t act, but we stay bravely behind our names, attitudes and emotions", says one of the actors from
theater play Germany.
U okviru projekta Antidiskriminaciona
kampanja koji sprovodi kancelarija
Centra E8 u Vranju, tokom 2013.
godine, otpočeo je rad na produkciji
pozorišne predstave Nemačka koju je,
pod umetničko-pedagoškim vođstvom
Vojislava Arsića, Milene Bogavac i
Ivana Stojiljkovića, osmislilo i izvelo
sedmoro mladih sa Juga Srbije.
Radionice i probe za predstavu, trajale
su od decembra 2013. do februara
2014., kada je predstava premijerno
izvedena u Gimnaziji „Bora Stanković“,
u Vranju.
Ova produkcija, nastavak je uspešne
saradnje Centra E8 i Bitef teatra, pa
se tako pored redovnih igranja u
Vranju, predstava može pogledati i u
Beogradu, na repertoaru Bitef teatra,
koji je ko-producent. Ipak, predstava se
ne igra u pozorištu, već je osmišljena
i režirana kao site specific projekat,
prilagođen prostoru škole. Pod
devizom „Cela škola je pozornica“ koautori/ke i izvođači/ce, publiku šetaju
kroz školski hol i učionice, pretvarajući
zgradu škole i njen enterijer u
scenografiju.
Na pitanje zašto se predstava igra u
školi, Vojislav Arsić i Milena Bogavac
odgovaraju: „Kada smo otišli da
radimo predstavu u Vranju, znali smo
da je to grad u kom nema pozorišta.
Nesreću u kojoj je izgorela zgrada
Narodnog pozorišta „Bora Stanković“
doživeli smo kao izazov da u toj sredini
pokušamo da dokažemo da teatar nije
zgrada, već dijalog koji se uspostavlja
između izvođača i publike. Zato smo
od početka predstavu vodili tako da se
može igrati u neklasičnom prostoru.
Arhitekturu škole odabrali smo
zbog toga što nam je to odgovaralo u
produkcionom smislu. To smo učinili
da bismo skrenuli pažnju na činjenicu
da diskriminacija Roma počinje u
obrazovnom sistemu. Želeli smo da
publiku vratimo u školske klupe, kako
bismo ih podsetili da baš iz tih klupa,
mnogi mladi ljudi izlaze obeleženi kao
drugačiji, sniženog samopouzdanja i
ogorčeni na sistem u kom se obrazuju.
To postaje razlog da napuste zemlju
u kojoj su rođeni, a to je glavna tema
naše predstave.“
Činjenica da se predstava igra u
školi (u Vranju, u gimnaziji „Bora
Stanković“, u Beogradu u Desetoj
gimnaziji „Mihailo Pupin“) nije jedino
što ovu predstavu čini specifičnom.
Ona je zanimljiva i zbog interaktivnih
elemenata u igri, zbog neposredne
komunikacije između glumaca i
publike, ali i zbog teme kojom se još
niko od lokalnih, pozorišnih umetnika
nije bavio na ovaj način. Predstava
tretira fenomen porodica, koje iz
Srbije, odlaze da bi potražile azil u
nekoj od razvijenih zemalja EU, a
to su najčešće Nemačka, Švedska
i Luksemburg. Radeći sa mladim
Romima koji u svom iskustvu imaju
traženje azila u Republici Nemačkoj,
ali i sa njihovim sugrađanima/
sugrađankama iz većinske populacije,
autori/ke predstave pokušali su da
preispitaju šta znači termin „lažni
azilanti“ kojim zvanični Beograd
etiketira ove ljude. Mogu li se azilatni
deliti na lažne i prave, šta je razlog iz
kog se veliki broj romskih porodica
odlučuje na ovaj korak i šta ih očekuje
kada se upuste u ovu avanturu,
osnovna su pitanja koje ova predstava
postavlja na hrabar i beskompromisan
način, bez ulepšavanja stvarnosti.
„Kada smo došli u Vranje, znali smo da
ćemo se baviti uzrocima i posledicama
diskriminacije Roma. Nismo, međutim,
znali koliko je među romskom
populacijom rasprostranjena potreba
da se ode u azil. I ako Srbi to čine
mnogo ređe od Roma, ono što spaja
jedne i druge jeste činjenica da svoju
budućnost ne vezuju za zemlju u kojoj
su rođeni“, kaže Milena Bogavac.
„Kada izveštavaju o azilantima, mediji
to rade na način koji podiže stepen
diskriminacije. Uvek se govori o
mogućnosti da nam, zbog velikog broja
azilanata, Evropska Unija suspenduje
bezvizni režim. To pojačava tenzije i
netrpeljivost prema Romima, dok se
istovremeno mistifikuje slika o tome
kako Romi žive i koliko novca dobijaju
za vreme procedure traženja azila,
nakon koje ih najčešće vrate u zemlju
porekla.“, dodaje Vojislav Arsić.
Ivan Stojiljković, treći član koautorskog tima predstave, objašnjava
i da se Nemačka na Jugu Srbije
idealizuje: „Stvara se slika da je to
obećana zemlja, iako starije ljude još
uvek podseća na Drugi svetski rat.
Ali, kada s tim ljudima razgovarate
o njihovim potrebama, shvatate da
većina odlazi iz zemlje, jer ovde ne
mogu da zadovolje svoje osnovne
potrebe. Gladni su, u bukvalnom
smislu. Takođe, gladni su i poštovanja,
koje im naše društvo uskraćuje.“
A kako zaista izgleda život onih koji
apliciraju za azil u Nemačkoj, pokazuje
i scena iz predstave u kojoj se računa
da li je unosnije aplicirati za azil u EU
ili se prijaviti za učešće u rijalitiju,
kao i ispovesti mladih ko-autora/
ki predstave, koji otvoreno i hrabro
govore o iskustvima deportovanja,
odrastanja u kolektivnim centrima
24 Super OSMICA
UMETNOST JE KULTURA
ali i gubljenja veze sa najbližima, koje
su ostavili u Srbiji. Ovim pričama,
suprotstavljene su ispovesti mladih
koji nikada nisu napustili Srbiju, ali
to žele, ne verujući da će u ovoj zemlji
ikada postojati perspektiva, za mlade,
vredne, kreativne i poštene ljude.
Jedan od takvih je i Dušan Mihajlović,
po zanimanju fizioterapeut, koji razlog
da ode iz Srbije vidi u nemogućnosti da
nađe posao u struci: „U neku Nemačku,
radio bih svoj posao i za to bih bio
plaćen. Mogao bih da se izdržavam. To
govorim i u poslednjoj sceni predstave
i to mi je omiljena replika u njoj. Kad
kažem šta sam do sada sve radio da
bi otišao iz Srbije, da sam učio jezik,
registrovao se na nemačkom sajtu
za zapošljavanje i slao CV na milion
adresa. Navodim šta sve znam da
radim i šta su moja interesovanja, pa
pitam publiku kako je moguće da nema
posla za fizioterapeuta, vršnjačkog
edukatora, aktivistu, taksistu,
volontera koji pritom zna da pere,
pegla, kuva i popravlja kola. Publika
se neki put smeje, ali suština onoga o
čemu govorim je ozbiljna.“
Veoma ozbiljne priče iz svog života,
kroz predstavu sa publikom deli i
Nadica Ajredinović (za prijatelje
na Fejsbuku: Nacaa Gloss), akterka
ove predstave koja ne zna šta je
po zanimanju. Zbog čestih selidbi i
pokušaja njene porodice da pronađe
bolji život, Naca nije uspela da završi
ni jednu od započetih škola. Na pitanje
da li je imala problem da priča o
ovim iskustvima, odgovara: „Nisam
se plašila da govorim o sebi, već kako
će ljudi da reaguju. Kad kažem da
sam u Nemačkoj i Luksemburgu išla
u škole, da govorim sedam jezika a
da nemam nikakvu diplomu, mnogi
misle da blefiram. Takva je priča
o azilantima. Ljudi misle da mi
izmišljamo a da zapravo ništa nećemo
da radimo. Srećom, publika ne reaguje
tako na mene. Sada, kad igramo
predstavu, mislim da je bolje razumeju
Beograđani. Više reaguju i reakcije su
pozitivne. U Vranju, nikad ne mogu
s lica da pročitam da li me razumeju
ili ne. Mada, u Vranju ljudi mnogo
bolje znaju o čemu im pričamo kada
govorimo kako nam je bilo u azilu.“
Na pitanje šta se u njenom životu
promenilo radom na predstavi, kaže:
„Promenilo se mnogo toga. Ranije
sam sate provodila u gledanju serija
i na Fejsbuku, a onda odjednom za to
nisam imala vremena. Po ceo dan smo
bili na probama, što je bilo zanimljivo i
naporno, ali ipak nisam očekivala da će
predstava biti ovoliko uspešna, da će
me svi pitati za nju i da će svi hteti
da je gledaju. Ipak, najvažnije mi je
što sam upoznala neke divne ljude, s
kojima se sada družim i što sam otkrila
da imam bar malo talenta za glumu!“
Glumački najiskusnija članica
tima predstave Nemačka je Milica
Mladenović, sedamnaestogodišnja
gimnazijalka koja već nekoliko
godina igra u brojnim predstavama
na repertoaru Narodnog pozorišta
„Bora Stanković“. Ona u komadu
OKRUGLI STO: NA PUTU ZA
NEMAČKU
Predstava Nemačka je u Beogradu
promovisana 12. februara 2013. na
okruglom stolu o pitanju azilanata,
u kom su učestvovali Branko Ružić,
Ministar za evropske integracije; Miloš
Latinović, direktor Bitef teatra; Slavica
Lola Vasić ispred Lige za dekadu
Roma; Siniša Volarević iz Grupe
484 kao i predstavnici donatorske,
humanitarne organizacije Caritas
Luxemburg, bez čije pomoći projekat
Antidiskriminaciona kampanja ne bi
bio moguć.
govori o svojoj ljubavi i interesovanju
za umetnost, kao i o kulturnim
potrebama koje u svom gradu ne može
da zadovolji, što navodi kao osnovni
razlog da ode iz zemlje. U radu na
Nemačkoj svoje pozorišno iskustvo,
mogla je da uporedi sa tehnikama
primenjenog pozorišta koje Centar E8
ČARŠIJA JE PUSTA
U predstavi Nemačka iznose se podaci
da je u proceduri traženja azila od
Republike Nemačke, više od trećine
stanovništa vranjskog naselja Gornja
Čaršija u kom pretežno žive Romi.
„Nekada, kroz Čaršiju nisi mogao
da prođeš kolima tek tako, a kad
je bila svadba nisi mogao od gužve
da vidiš ko igra i ko se veseli u kolu.
Danas to možeš i sa dvadeset metara
razdaljine“, priča Đole Jašarević, jedan
od ko-autora i izvođača.
koristi u svom radu.
Upoređujući ova različita principa
pozorišnog izražavanja, Milica kaže:
„Proces se svakako bitno razlikuje. U
pozorištu postoji poznata procedura.
Dobije se tekst, rade se čitajuće
probe i posle izvesnog vremena se
sve postavlja na scenu. Proces je
zavrsen onog trenutka kada publika
može da vidi i oceni sve što je do
tada urađeno. Posle toga, predstava
nastavlja da „živi". Proces rada na
predstavi Nemačka je počeo bez teksta,
bez scene, bez pozorišta. Postojali
su samo ljudi, njihove ideje, stavovi i
mišljenja. Na samom početku nismo
znali kako će sve to da izgleda i moram
da priznam da smo bili malo i uplašeni.
Tu su, srećom, bili ljudi koji su nas
vodili. Kroz svakodnevno druženje,
treninge, glumačke vežbe imali smo
priliku da podelimo jedni sa drugima
svoja iskustva, svoja razmisljanja.
Ubrzo je bilo jasno da nam se mišljenja
bitno ne razlikuju, svi imamo isti cilj, a
to je „bolji život". Naš zadatak je bio da
ljudima upravo to pokažemo. Sve sto
smo radili i do čega smo razgovorom
dolazili beležili smo na hamer papire
koje smo onda lepili na zidove. Posle
izvesnog vremena na zidovima u
ogromnoj prostoriji više nije bilo
mesta. Dobili smo toliko mnogo
materijala koji je posle lepo spakovan
u jednu celinu koje smo se do daljnjeg
pridržavali. Dobili smo scenu koja
nije scena, prostor koji nije pozorište,
likove koji nisu likovi jer su svi onakvi
kakvi smo stalno, dok stojimo hrabro
iza svog imena, stavova i emocija... i iz
svega toga dobili smo i predstavu koja
nije predstava već život. Dobar ili loš?
To procenjuje publika.“
Pored Dušana, Nadice i Milice, u
predstavi Nemačka igraju i Aleksandra
Stojanović, Denis Durić, Edison
Bajramović i Đorđe Jašarević. Bez
obzira na svoja prethodna glumačka
iskustva, svi su oni u radu na ovoj
predstavi naučili nešto novo. Pre
svega, da je najvažnija uloga pozorišta
da otvori prostor za dijalog između
pojedinca/pojedinke i zajednice kojoj
pripada. #TEATAR
>> In the framework of the project
Anti-Discrimination Campaign
conducted by the office of Centre E8
in Vranje during 2013, the work on
theater play production was started
under the artistic and pedagogical
leadership of Vojislav Arsić, Milena
Bogavac and Ivan Stojiljković. The
play was designed and performed
by seven young people from South
Serbia. Workshops and rehearsals for
the play lasted from December 2013
until February of 2014, when the
show premiered in the school "Bora
Stanković" in Vranje.
This production is a sequel of the
successful cooperation between
Centre E8 and Bitef Theater, so that in
addition to the regular play in Vranje,
the show can be viewed in Belgrade
on Bitef Theater’s repertoire. However,
the show doesn’t play in the theater,
but it’s conceived and directed to
be site specific for the project and
adapted to the space of the school.
Under the motto "The whole school is
a theatre", the co-authors and actors
lead the crowd through the school
hall and classrooms, transforming the
school building and its interior in the
scene.
On question ‘Why are the
performances playing in a school?’,
Vojislav Arsić i Milena Bogavac give the
answer: ‘‘When we came to Vranje to
work on this performance, we knew
that city doesn’t have a theatre. There
had been an accident in which the
building of the National Theatre’’ Bora
Stanković" had burned and we have
experienced a challenge to try to prove
that the theater isn’t the building but
the dialogue established between the
performers and the audience. Because
of that, we have lead the performance
in that way, that it can play at some
unusual place. We haven’t picked
the school’s architecture because it
fit us in terms of production. We did
it to get attention on the fact that
discrimination against Roma begins in
the educational system. We wanted to
take back the audience into the school,
to remind them that from these desks
many young people come out labeled
as different, with low self-esteem and
outraged by the system in which they
are formed. It becomes a reason to
leave the country, where they were
born, and that is the main theme of our
show. "
The fact that the show plays in a
school (in Vranje, Gymnasium "
Bora Stankovic " in Belgrade in 10th
Gymnasium "Mihailo Pupin") is not the
only thing that makes this theatre play
special. It is also interesting because of
the interactive elements in performing,
because of the direct communication
between the actors and the audience,
but also because of the topics, which
no one of the local theatre artist
treated in this way. The play treats the
phenomenon of family from Serbia,
leaving to seek asylum in one of the
developed EU countries, which is often
to Germany, Sweden and Luxembourg.
Working with young Roma who have
experience in seeking asylum in
Germany, but also with their fellow
citizens from the majority population,
authors of the theatre play tried to
examine meaning of the term "fake
asylum seekers" with which Belgrade
officials label these people. Can Asylum
seekers be split on false and real, what
is the reason why a large number of
Roma families decide to take this step
and what to expect when you embark
on this adventure are the main issues
that this theatre play shows in a brave
and uncompromising manner, without
the embellishment of reality.
"When we arrived in Vranje, we
knew that we would be dealing with
the causes and consequences of
discrimination against Roma. We did
not, however, know how prevalent
the need to go to the asylum among
Roma is. Even if the Serbs have much
less than Roma, what connects both is
the fact that they do not connect their
future to the country where they were
born" says Milena Bogavac .
"When reporting on asylum seekers,
the media are doing it in a way that
raises the level of discrimination.
Always talking about the possibility,
because of the large number of
asylum seekers, the European Union
will suspend the visa-free regime.
It increases tension and intolerance
against Roma, while there is still a
mystified image of how the Roma live
and how much money they receive
basic needs. They are hungry, literally.
Also, they are hungry for respect,
which our society deprives them of. "
And what the real life of those who
apply for asylum in Germany is, it is
ČARŠIJA IS EMPTY
The performance Germany gives
the information, which shows that
in asylum procedures of Republic
of Germany more than a third of
population are from Vranje’s part
Gornja Čaršija where predominantly
Roma population lives. „Once, you
couldn’t pass with a car through
Čaršija, and at weddings you couldn’t
see who was playing and who was
dancing because of the crowd. Today,
you can do it from 20 feet distance“,
says Đole Jašarević, one of co-authors
and performers.
shown in a scene from the play which
compares is it more profitable to
apply for asylum in the EU or to apply
for participation in reality show, and
confessions of young co-authors of the
play who openly and bravely speak
about the experience of deportation,
growing up in collective centers and
the loss of connection with loved
ones who are left behind in Serbia.
These stories opposed to confessions
of young people who have never left
Serbia, but they want to, not believing
that this country will ever offer a
future for young, valuable, creative and
honest people.
One of them is Dušan Mihajlović, a
Physiotherapist by profession, sees the
inability to find a job in the profession
as a main reason to leave Serbia: "In
Germany, I would do my job and for
that I would be paid. I could support
myself. I speak about that in the final
scene of the play and it's my favorite
replica. When I say what I have done
till now to leave Serbia, that I learned
the language, registered at the German
site for employment and send CV to
one million addresses. I mention all I
know to do and what are my interests,
and ask the audience how it is possible
ART IS CULTURE
that there are no jobs for physical
therapists, peer educators, activists,
taxi drivers, volunteers who also
know to wash, iron, cook and fix a car.
Audience laughs sometimes, but the
gist of what I'm saying is serious."
Nadica Ajredinović, the performer in
this play who doesn’t know what her
profession is shares with audience (for
friends on Facebook: Nacca Gloss) very
serious life stories, throughout the
play. Because of the frequent moves
and attempts of her family to find
a better life, Naca didn’t succeed to
finish none of the schools she started.
When asked if she had some problems
to talk about this experiences, she
answers: „I wasn’t scared to talk about
myself, but I was because of people’s
reactions. When I say that I had
gone to Germany’s and Luxemburg’s
schools, that I know to speak seven
different languages and that I don’t
have any certificate, many people think
that I am bluffing. That is the story
about asylum seekers. People think
that we are just telling lies and that
we want to do nothing. Fortunately,
the audience doesn’t respond to me.
Now, when we are performing, I think
that Belgrade’s audience understands
it better. They have more reactions.
In Vranje, I never know whether the
audience understands me or not.
Although, in Vranje people know a lot
more when we talk about when we
were in a shelter."
As a response to the question, ”What
is different in her life after working
on the play”, she says: „"It's changed
a lot. I used to spend hours watching
series and on Facebook, and then
suddenly I didn’t have the time for it.
All day long we were in rehearsals, it
was interesting and hard, but I didn’t
expect that the performance will be
so successful, that everybody will ask
me about it and that everyone will
want to watch it. However, the most
important thing to me is that I met
some wonderful people, we are friends
now and also I discovered that I had a
little bit of an acting talent! "
during the asylum procedure, after
which they usually return to their
country of origin," adds Vojislav Arsic .
Ivan Stojiljković, the third member
of co-authors team explains that
for South Serbia the Germany is
an idealized country: „Here you
have an image that is a promised
land, although older people are still
reminiscent of the Second World War.
But when you talk to these people
about their needs you can realize that
most of them are leaving the country
because here they can’t meet their
Comparing these two principles of
theatrical expression, Milica says:
„This process is obviously significantly
different. The theatre has a wellknown procedure. They give you the
text, do the reading tests and after
a while it’s all staged. The process
is completed once the audience can
see and evaluate everything that has
been done until then. After that, the
show continues to "live". The process
of working on a play Germany began
speechless, no scene, no theater. There
are just people, their ideas, views
and opinions. At the beginning we
didn’t know what it's going to look
like, and I have to admit that we were
a little scared. There are, fortunately,
the people who lead us. Through
friendship, daily training, acting
exercises, we had the opportunity to
share with each other our experiences,
our thoughts. Soon, it was clear that
our opinions aren’t significantly
different, we all have the same goal
which is "better life". Our task was
to show people exactly that. All we
did and found we recorded on thick
paper which we put up on the walls.
After some time on the walls of the
huge room there was no space. We
have had so much material, which was
consequently packaged nicely into a
single whole that we have to further
follow. We’ve had a scene which isn’t
the scene, a space which isn’t a theater,
characters who aren’t characters
because they are the same like we
are all the time, while we are staying
bravely behind our names, attitudes
and emotions.... and from all of that we
got a show that isn’t a show but life.
Good or bad? The audience will assess
it."
Except Dušan, Nadica and Milica,
Aleksandra Stojanović, Denis Durić,
Edison Bajramović and Đorđe Jašarević
also play roles in the theater play
Germany. Regardless of their previous
acting experiences, all of them have
learned something new from the work
on this performance. First of all, the
most important role of theater is to
open a space for dialogue between
the individual and the community to
which it belongs. #THEARE
Radionice video-arta u Tehničkoj školi / Workshops of video-art in technical school
ONO KAD SE ŠIRI KAO VIRAL / The Thing When It Spreads Like Viral
ROUNDTABLE: ON THE WAY TO
GERMANY
The performance Germany was
promoted in Belgrade on February
12th, 2013 on the Roundtable for
asylum seekers’ issues where many
important
people
participated:
Branko Ružić, Minister for European
Integration; Miloš Latinović, Director
of Bitef Theater; Slavica Lola Vasic
representing the League for the
Decade of Roma; Siniša Volarević
from Group 484 and representatives
of the donor Caritas Luxemburg,
without whose help the project AntiDiscrimination Campaign wouldn’t be
possible.
The most experienced member of
the actors’ team is Milica Mladenović,
seventeen-year-old high school
student who played in numerous plays
from the repertoire of the National
Theatre "Bora Stanković" for several
years. In one part of the play she is
talking about her love and interest
in the arts, about the cultural needs,
which can’t be met in her city, and she
cited it as the main reason to leave the
country. Working on the play Germany
she was able to compare her theatrical
experience with the techniques of
applied theater, which Centre E8 uses
in its work.
Super OSMICA 25
>> Deset kreativnih učenika Tehničke škole na Novom Beogradu imalo je priliku
da se oproba u pravljenju virala, na radionici video-arta u organizaciji Budi
muško kluba. Cilj radionice bio je da pokaže kako se kamere na telefonima mogu
koristiti u kreativne svrhe, a njen rezultat je bio iznenađujuće dobar: urađena su
tri video-rada koja su polaznici snimili i izmontirali, pod umetničkim vođstvom
kreativnog tima Centra E8. Ivan Stojiljković, filmski reditelj i Marina Perović,
direktorka fotografije, u saradnji sa BMK-ovicima , za samo sedam dana uspeli
su da naprave kratke video radove čije su poruke usmerene na opasnost od
vršnjačkog nasilja, digitalnog nasilja ali i od opasnosti od pristajanja na mišljenje
većine. Šta je viral, kako nastaje, šta su informacije koje treba a šta one koje ne
treba stavljati na net, kako biti kreativan na društvenim mrežama i najzad: kako
snimiti video-rad bez budžeta i skupe tehnologije, bile su samo neke od stvari
koje su polaznici radionice naučili. Tokom intenzivnog rada, postali su kreativni
tim koji je pokazao da dobre ideje ne moraju da budu komplikovane ni skupe.
Dokaz potražite i šerujte s youtube kanala Centra E8. #VRH
>> Ten creative students of the Technical School in Novi Beograd had a chance
to have a go at going viral in the video art workshop organized by the Be a Man
club. The aim of the workshop was to show how a phone camera can be used for
creative purposes, and its result was surprisingly good.
Students were shooting and editing three videos under the artistic guidance of
the creative team of Centre E8.
Ivan Stojiljković, film director and Marina Perović, director of photography,
managed to make a short video in collaboration with BMC members in only
seven days and it had a strong message related to the risk of bullying and digital
violence. Several questions were raised during the production: What is being
viral, how does cyber bullying occur, what are the information you need, what
sorts of things should you not put on the Internet, how to be creative on social
networks, and finally: how to shoot a video without a budget and expensive
technologies. These were just some of the things that participants learned during
the workshop. During the intensive work, the creative team showed that good
ideas do not have to be complicated or expensive. To get proof, search and share
the YouTube channel of Center E8. #TOP
26 Super OSMICA
UMETNOST JE KULTURA
MUŠKARČINE
NA TOČKOVIMA
Machomen
KAKO SE PRAVE MUŠKARČINE
U martu 2013. godine, u Bitef
teatru, premijerno je prikazan
dokumentarni film Kako se
prave Muškarčine, u režiji Ivana
Stojiljkovića. Ovaj film prati i
dokumentuje proces nastanka
predstave, od audicije na kojoj su
mladići izabrani, do premijere.
Upitan da opiše svoj proces rada
na filmu, reditelj je odgovorio:
„Na dokumentarac Kako se prave
Muškarčine gledam kao neodvojiv
deo same predstave. Ideja mi je
bila da taj video dokument, zajedno
sa predstavom, čini celinu. On
dopunjuje predstavu, jer tamo
gde se dokumentarac završava,
tu počinje predstava. Poslednja
scena u filmu, zapravo je poslednji
trenutak pre nego što će u salu ući
prva publika. Direktor fotografije
Miloš Mitrović i montažer Stevan
Milošević doprineli su da ovaj film
postane nezaboravni deo našeg
umetničkog i životnog odrastanja.
Film je, osim dokumenta procesa
rada na predstavi, istovremeno i
turbulentno emotivan zapis u kome
se prati odrastanje sedam momaka
i njihova transformaciju od stava
želim da glumim do stava stojim iza
svog mišljenja i znam koliko je teško
biti Pravi Muškarac ovde i danas.“
HOW TO MAKE A MACHOMEN
In March 2013 in the Bitef theatre,
the documentary How to make
a Machoman directed by Ivan
Stojiljković had its premiere.
This movie follows the process of
making the show, from the audition,
where young men were selected,
to the premiere. Asked to describe
the process of working on the
movie, the director said The movie
How to make a Machoman in an
inseparable part of the show itself.
It was planned that the movie and
the show would create a unity.
The movie complements the show,
because where the movie ends, the
show begins. The last scene in the
movie is the last moment before
they step on the stage, and audience
comes in the hall. The director of
photography, Miloš Mitrović, and
editor, Stevan Milošević, contributed
in a way that makes the movie an
unforgettable part of the artistic
and personal process of the show.
The movie is, besides being a
document of the work put in the
show, a wildly emotional recording,
which follows the maturing of seven
guys, and their transformation from
attitude of ‘I want to act’ to ‘I stand
up for my opinions and I know how
hard it is to be The Real Man here
and today’.“
Prvih trideset igranja predstave
Muškarčine. Pozorišni dokumentarac
o muškosti ovde i danas ili predstava
u kojoj sedmorica mladića govori
o svojim ličnim iskustvima
vezanim za rod, rodno zasnovano
nasilje i uticaj istorijskih prilika
na formiranje mladih ličnosti,
premijerno je izvedena u novembru
2012. Od tada, ona se redovno igra
u beogradskom Bitef teatru, ali i na
brojnim gostovanjima i u selekcijama
pozorišnih festivala.
2013. godinu, akteri i ko-autori
ove predstave, pamtiće kao godinu
turneje, godinu u pokretu, na
točkovima i godinu u kojoj su pokazali
da (bez obzira na to što nemaju
diplome glumačkih škola) igraju
podjednako dobro i precizno, kao
profesionalci.
Ono što Muškarčine čini istinskim
profesionalacima, jeste broj
odigranih predstava tokom prve
dve sezone, na repertoaru. Veliko
interesovanje publike ali i odličan
prijem kod kritičara i stručne javnosti,
učinili su Muškarčine sa trideset
igranja u godinu dana, jednom od
najizvođenijih beogradskih predstava,
u 2013. godini. Kada se tome doda
činjenica da su od kritičara uglednog
nedeljnika NIN, proglašene jednom od
tri najbolje predstave u 2012., jasno
je da život ove predstave zavređuje
da bude zabeležen i analiziran. Ovu
tvrdnju ilustruje izjava beogradskog
umetnika Igora Markovića, koji je
predstavu gledao nekoliko puta. S
tim u vezi, on kaže: „Kada su počeli
da igraju Muškarčine, bili su dečaci.
U njihovom uzrastu, godinu dana
nije mali period i svaki put kada sam
došao da ih gledam ponovo, mogao
sam da primetim kako se menjaju.
Sada već počinju da izgledaju kao
muškarci, a predstava upravo o tome
i govori. To je predstava o tome kako
je sedmorica dečaka odrasla u prave
muškarce i kad je gledaš često, vidiš
da to zaista funkcioniše. Oni u ovoj
predstavi sazrevaju, rastu i to je njen
najveći kvalitet.“
Muškarčine i publika: zajednički
šou
U ovom mišljenju, Igor Marković
nije usamljen jer su Muškarčine
tokom redovnih igranja, sakupile
značajan broj obožavalaca i naravno,
obožavateljki. Mnogo je mladih ljudi
koji su predstavu gledali više puta,
pa se tokom igranja u Bitef teatru,
iz publike ponekad čuju komentari:
„Pazi sad! Ovo mi je omiljena
rečenica!“ a desi se i da neku od
punch-line replika, pojedinke iz
publike dobace istovremeno kada je i
glumci izgovaraju.
Činjenica da su akteri predstave
mladi, uticala je i na njihove
On Wheels
prijatelje/prijateljice da, od samog
početka igranja predstave, počnu da
prave male performanse u publici.
Drugarice Marka Panajotovića, na
predstavu su dolazile u identičnim
majicama sa porukom za svog drugazvezdu predstave, a nakon jednog od
igranja, tokom aplauza raširile su i
transparent. Događalo se da im, dok
se poklanjaju, iz publike na scenu
dolete cveće ili igračke... a jednom
se na proscenijumu našao i čipkani
brushalter. Na taj način, Muškarčine
sa svojom publikom prave zajednički
šou. To najbolje pokazuje kako ova
predstava sa mladima komunicira
izravno, neprosredno i da dijalog
između aktera i publike funkcioniše u
oba smera.
Jedna od najlepših anegdota, koje
ilustruju ovu tvrdnju, dogodila se
na gostovanju u Kruševcu, koje su
organizovali volonteri i volonterke
lokalne Kancelarije za mlade. Naravno,
ovi mladi ljudi želeli su da se upoznaju
sa Muškarčinama, pa su odmah po
završetku aplauza, svi zajedno upali
u salu. Muškarčine su ih (bez ikakve
prethodne pripreme ili dogovora)
momentalno postrojile u kartonske
kutije (scenografiju predstave, u koju
ulaze na njenom završetku). Tako su
se mladići i devojke iz Kruševca, našli
na sceni a Muškarčine su zauzele prvi
red, odakle su im postavljali razna
pitanja: „Ajde sad vi nama kažite ko
ste vi i šta vas zanima?“ ... Ova igra je,
na obostrano oduševljenje, trajala bar
pola sata a s gostovanja u Kruševcu
i akteri i publika poneli su lepe
uspomene i nova prijateljstva. Slično
se događalo i na svim drugim mestima
gde su igrali predstavu, pa momci koji
su njeni ko-autori i izvođači, danas
imaju poznanstva sa mladima iz Novog
Sada, Novog Pazara, Kruševca, Loznice
(u kojoj su song iz predstave, osim u
pozorištu izveli i u gradskom parku)
i Banja Luke, gde su im domaćini bili
momci i devojke iz lokalnog Budi
muško kluba.
Kako predstava postaje pokret
Od samog početka redovnog igranja
ove predstave, njen autorski i
producentski tim zamislio je ovaj
proces kao nešto što se ne završava
na premijeri. S tim u vezi, igranja
Muškarčina pratilo je i nekoliko
malih performansa čiji cilj nije bilo
samo promovisanje predstave, već i
vrednosti na kojima je ona nastala.
U vreme globalnog meme trenda i
groznice vezane za pesmu Harlem
shake ekipa predstave se uključila u
ovu akciju, snimanjem videa nazvanog
Harlem milk shake. Kako je u tada
Srbiji bila aktuelna afera vezana za
aflatoksine u mleku, klip na muziku
pesme Harlem shake, Muškarčine
su snimile na livadi, negde između
Novog Pazara i Kruševca, dok su s
jednog gostovanja, putovali na drugo.
U tom videu pokazuju kako se Pravi
Muškarci ne boje da piju mleko, bez
obzira na napise o tome da je ono
štetno. U duhu promocije zdravih
životnih stilova, ekipa ove predstave
zaključila je da su mnoga pića ipak
štetnija od mleka.
Upitana da se pohvali medijskim
statistikama o plasmanu predstave
u novinama, na internetu i televiziji,
Marina Ugrinić, PR menadžerka
predstave, izjavljuje: „Lako je reći
brojke, pohvaliti se njima, istaći broj
objava i pokazati da si uspešan u PR-u.
Ali, Muškarčine su našim zajedničkim
radom, postale mnogo više od
toga. Oni su pokret i uzor mladim
ljudima. Vršnjaci im prilaze na ulici,
prepoznaju ih i hvale, a kada se tome
doda da su glumci istovremeno i
ko-autori ove predstave, jasno je da
su oni uspeli da predstave modele
ponašanja koji su potrebni našem
društvu. Od svih objava u medijima,
meni je lično najdraže što svaki put
kada odem na Youtube kanal Centra
E8, vidim da je najgledaniji klip onaj
koji su Muškarčine snimile za pesmu
Harlem Shake. Taj klip potvrđuje da
su mladići okupljeni na predstavi,
mnogo više od same predstave. Oni
neprestano imaju ideje koje pokazuju
da su ekipa koja promišlja društvene
probleme, ali i načine komunikacije sa
publikom, pre svega: sa mladima.“
Jedna od zajedničkih akcija aktera
ove predstave, bilo je i učešće
u događaju zvanom Delikatesni
ponedeljak, koji se tradicionalno
organizuje u Kulturnom centru
Grad. Na Delikatesnom ponedeljku,
javne ličnosti pokazuju svoja
kulinarska umeća, a Muškarčine su
ART IS CULTURE
ovu priliku iskoristile da se poigraju
sa stereotpinom slikom muškarca
u kuhinji. Polazeći od replike iz
predstave koja kaže da „pravi
muškarac mora da zna makar da
ispeče jaja“, mladići su odabrali da na
Delikatesnom ponedeljku naprave
sedam najčudnijih omleta, čiji recepti
donekle opisuju ono što svaki od
njih u predstavi zastupa. Tako su
akteri predstave čiji je engleski
naziv Machomen u KC Gradu pravili
tematsko veče: machomlet. Posetioci
događaja mogli su da biraju koji
Pravi muškarac će im praviti večeru,
a pored neverovatnih omlet-kreacija
koje su spremali, mladići su ćaskali,
družili se, razgovarali o predstavi i
prodavali karte.
Mali performansi vezani za
Muškarčine, nisu ostali samo u ovom
šaljivom diskursu. U junu 2013.
kada su kulturni radnici/ce Srbije
spremali protest na Trgu Republike,
Muškarčine su odlučile da ovaj protest
podrže, pa su pre početka predstave
na festivalu Nedelja pozorišta koji
organizuje novosadski SKC, pročitali
zvaničan proglas kulturnih radnika/
ca i pozvali svoju publiku da se
uključi u protest čiji je razlog bilo
sistemsko uništavanje kulture i
umetnosti, te loša situacija u ovim
oblastima društvenog delovanja.
Aketri predstave bili su potpisnici
brojnih peticija i deklaracija, a svojim
prisustvom podržali su i brojna javna
događanja, usmerena ka pozitivnim
promenama u društvu.
Nagrade i priznanja
Sa igranja na brojnim festivalima,
Muškarčine su Centru E8 i Bitefu
donele i dve nagrade. Prva je bila
nagrada „Branislav Čubrilović“
koja se dodeljuje za hrabrost u
pozorišnom istraživanju, na festivalu
Patosoffiranje u Smederevu. Ova
nagrada nosi ime po jednom
od osnivača grupe Patos, koja
u Smederevu već deset godina,
organizuje festival eksperimentalnog i
niskobudžetnog pozorišta, s fokusom
na stvaralaštvo mladih. Na Youth
Theatre festivalu u Novom Pazaru,
stručni žiri je Muškarčinama dodelio
nagradu za najbolju predstavu u
celini, a ovo priznanje posebno je
i zbog toga, što je igranje na ovom
festivalu bilo drugo igranje predstave
u Novom Pazaru.
„Na Youth Theatre Festival smo
pošli bez ikakvih očekivanja, jer smo
predstavu već jednom igrali u ovom
gradu. Prijem publike bio je zaista
dobar, pa nismo verovali da ćemo
moći ponovo da napunimo tu vrlo
veliku pozorišnu salu. Ispostavilo se
da smo u tome uspeli, a kada smo – po
završetku festivala, saznali i da nam
je žiri dodelio glavnu nagradu, našem
iznenađenju nije bilo kraja.“, priča
Uroš Novović, jedan od aktera i koautora predstave. Rediteljski tandem
predstave (Milena Bogavac i Vojislav
Arsić) dodaje još i da je, u vezi sa
ovom nagradom, posebno dirljiv bio
trenutak na dodeli: „Kada je voditelj
programa, glumac Rifat Rifatović,
najavio dodelu glavne nagrade,
sugerisao je publici da svi već znaju
ko su dobitnici. Tada se velikom salom
prolomio aplauz i skandiranje. Imali
smo snažan utisak da se publika slaže
sa mišljenjem žirija, zbog čega su nam
oba igranja u Novom Pazaru ostala u
posebno lepoj uspomeni.“
Kako je ovaj festival namenjen
omladinskom stvaralaštvu i kako je
2013. godine održan po prvi put, za
producente i ko-autore predstave,
posebno je zadovoljstvo to što su
svojim radom donekle obeležili
ovu važnu inicijativu zasnovanu na
decentralizaciji omladinske kulture.
Jednako važan trenutak za igranje
ove predstave, bila je izvedba na
otvaranju Bitef Polifonije, pratećeg
programa Bitef festivala, posvećenog
angažovanom, inkluzivnom i
participativnom pozorištu, kao i
pozorištu za decu i mlade. Pored
igranja predstave, učešće na Bitef
Polifoniji podrazumevalo je i
predavanje sa radionicom, koje
su Milena Bogavac i Vojislav Arsić
nazvali Pozorište kao omladinski rad.
U tom predavanju, cilj im je bio da da
artikulišu dominantne estetke, etičke,
umetničke i političke karakteristike
svog rada kao i da opišu kako su
svoj metod razvijali u saradnji sa
sedmoricom ko-autora. Nakon
projekcije dokumentarnog filma koji
prati proces rada na Muškarčinama
i jednosatnog izlaganja o predstavi
i metodu kojim je nastala, usledila
je kratka radionica, zasnovana na
vežbi koju su često primenjivali
u radu na Muškarčinama. U ovoj
radionici učestvovali su brojni
pozorišni profesionalci/ke, koji su
iskoristili priliku da sa autorima
predstave, razmene svoja iskustva
u teatarskom radu sa mladima.
Apstrakt ovog predavanja, mesecima
kasnije, uvršten je u program globalne
konferencije Performing the world,
koja će biti održana 2014. godine, u
Nju Jorku.
Proces se ne završava
Najveći izazov s kojim se ekipa
Muškarčina suočila tokom 2013. bio je
trenutak kada je jedan od izvođača iz
prvobitne postave komada, morao da
bude zamenjen. Kako su Muškarčine
predstava nastala kroz dugačak,
ozbiljan i kolektivan, eksperimentalan
proces i kako mladići koji je igraju u
njoj govore svoje lične priče, u svoje
ime, zadatak pravljenja alternacije
činio se nemogućim. Ipak, uspešno
je obavljen zahvaljujući zajedničkoj
želji svih aktera da predstavu
nastave da igraju. Tako je, tokom
leta, ekipa predstave prošla kroz
još jedan radionički proces, kada se
– tokom proba, razgovora i pisanja
adaptirane verzije teksta, prvoj
postavci predstave priključio i Rastko
Vujisić, student glume sa Akademije
umetnosti. Rastko se odlično uklopio
u ekipu, a svi ostali tada su razumeli
da se proces rada na Muškarčinama
nije završio premijerom. U predstavu
je tada ubačena i rečenica koja to
objašnjava: „Ovaj proces još nije
završen. I ko zna šta će nam se još
desiti do kraja!“
Svoje premijerno igranje, Rastko je
u Muškarčinama imao na festivalu
Šumes, u domu Porodice bistrih
potoka, u selu Brezovica na planini
Rudnik. Budući da je Šumes
nesumnjivo najalternativniji festival
u Srbiji, ovo je igranje bilo specifično
po mnogo čemu: izvedeno je u podne,
pod sunčevim svetlom, na otvorenom
prostoru koji čine travnjaci, padine
i šumarak. Za Muškarčine, ovo
je bilo prvo site-specific igranje
predstave, a za festival Šumes – prva
„celovečernja“ predstava, odigrana
u dnevnom programu ovog festivala.
Dan se nastavio serijom razgovora i
druženja sa značajnim umetnicima/
cama koje Šumes tradicionalno
okuplja, a svoja pozitivna mišljenja
o predstavi, sa autorima su podelili
Božidar Mandić, osnivač Porodice
bistrih potoka, najstarije umetničke
komune na prostoru bivše Jugoslavije;
Lazar Stojanović (poznati filmski
reditelj, koji je predstavu gledao
dva puta) i Ljubivoje Ršumović
(književnik i jedan od najznačajnih
dečijih pesnika u Srbiji) koji je rad na
predstavi ocenio kao uspeli primer
uključivanja mladih u rad na socijalno
i politički angažovanoj predstavi.
„Dečaci-glumci, glumci pa opet –
dečaci“
Pored igranja na gostovanjima
i festivalima, Muškarčine su
izvođene i pred stručnom publikom
Super OSMICA 27
i profesionalcima/kama iz
oblasti omladinskog rada i rodne
ravnopravnosti. Prvi put, bilo je to
u beogradskom Centru za kulturnu
dekontaminaciju, gde su ih gledali
učesnici/ce konferencije MAN 2012, a
drugi put na Jahorini, u konferencijskoj
sali hotela Tremag, tokom održavanja
međunarodne konferencije Inicijative
Mladića (YMI). Nakon ovog igranja, na
zvaničnoj Fejsbuk stranici predstave,
Bojan Opačak (iz hrvatskog udruženja
Rational International), napisao je
komentar u kom Muškarčine naziva
najboljom predstavom na svetu. U
tom komentaru, on između ostalog
navodi: „Dečki su se tako inteligentno,
urnebesno i sa stilom isprdali mržnji,
nacionalizmu, modernom balkanskom
djetinjstvu, homofobiji, mačoizmu i
rodnim stereotipima, da bi trebalo
organizirati izvedbe u svakom
gradu kojem je potrebna injekcija
zdravorazumskog razmišljanja, smijeha
i vraćanja nade da ovdje na Balkanu
stvarno ima ljudi zbog kojih se isplati
braniti čovječanstvo u mizantropskim
raspravama koje sada već svakodnevno
vodim.“
Nekoliko nedelja kasnije, Muškarčine
su se ponovo pominjale na stranicama
najstarijeg i najuglednijeg srpskog
dnevnog lista Politika, gde je Milan
Mrđa – beogradski pesnik i muzičar,
član grupe Laura 2000 ovu predstavu
svrstao među najbolje stvari koje
je gledao, čuo i pročitao u 2013.
godini. Muškarčine je opisao kao:
„Fenomenalan rad sa mladim ljudima,
koji sat veremena neprestano, a
tako prirodno, menjaju svoja mlada
agregatna stanja. Dečaci – glumci,
glumci – pa opet dečaci, pa onda
opet... i tako do kraja.“
Sa krajem 2013. godine, ova predstava
je završila jedan deo svoje priče,
ali su odmah zatim usledili novi
izazovi, novi pozivi i nova igranja.
Producenti i autori predstave, rešeni
su da Muškarčine igraju sve dok za
njih postoji interesovanje, a sudeći po
velikom broju gledalaca i gledateljki
koji za predstavu traže karte, jasno
je da će ona na repertoaru biti dok
Muškarčine ne odrastu u Prave
muškarce. #APLAUZ
First thirty performances of the
show
Machomen. A theatrical documentary
about masculinity of today, and a
show in which seven young men
speak about personal examples
related to gender, gender based
violence and influence of historical
happenings on forming young
personalities, had its premiere on
November 2012. Since then, it has
been played in BITEF theatre, and also
had numerous guest performances
and selected theatre festivals.
Actors and co-authors of this play
will remember the year of 2013 as
28 Super OSMICA
a year of tours, a year on the move,
and the year in which they have
shown that even if they do not have
diplomas from acting schools, they
can act equally good and precise as
professionals.
The thing that makes Machomen
truly professional is the number
of theatrical performances during
it’s first two seasons. Great interest
from the audience and also excellent
acceptance among critics and
experts, made Machomen, with thirty
performances in a year, one of the
most performed Belgrade shows in
2013, adding the fact that they were
announced as on out of three best
theatre plays in 2012, by one of the
critics from the prominent weekly
magazine, NIN. The statement of
Belgrade artist Igor Marković, who
saw the show a few times, illustrates
this claim. In connection to that, he
said: “When they started performing
Machomen, they were still boys. At
their age a year is not a small period,
and every time I came to see them
again, I could notice how they have
changed. Now they are starting to
look like men, and the show is all
about that. It is a show about how
seven boys grew into real men, and
when you watch it often, you see
that is works. They mature and grow
in this play and that is its biggest
quality.”
Machomen and the audience – one
show
Igor Marković is not alone in his
opinion since Machomen during
its regular performances gathered
a significant number of fans, both
male and female. Often during the
performance in Bitef theatre, you
could hear “Watch this! This is my
favorite line!” among the audience.
Also, the punch-lines would
sometimes be uttered simultaneously
by audience and actors.
From the beginning of performing
the show the fact that actors are
young also inspired their friends to
start making their own small shows.
Friends of Marko Panajotović would
show up wearing identical shirts with
a message for their friend – and at the
end of the show during the applause,
they showed a banner. It sometimes
happens that during bowing, flowers
and toys land on stage… one day
there was even a lace bra. Machomen
creates a big show for their audience.
That is the best way to show how
this theater play communicates with
youth directly, immediately and that
dialogue between actors and audience
goes both ways.
One of the best anecdotes, which
illustrates this claim, happened in
Kruševac during a guest performance
UMETNOST JE KULTURA
organized by volunteers from the
Youth Office. Of course, these young
people wanted to meet Machomen,
so they jumped on the stage after
the applause. Machomen (without
any preparation or arrangements)
instantly put them in cardboard
boxes, a part of the scenery of the
show. That is how boys and girls
from Krusevac ended up on stage,
and Machomen sat down in the
first row and asked questions like
“Now you tell us who you are and
what are you interested in?...”. This
game lasted half an hour in mutual
enjoyment, and from the visit in
Krusevac both actors as well as the
audience took great memories and
new friendships with them. A similar
thing happened in other places where
Machomen performed, so today, the
guys have friends in Novi Sad, Novi
Pazar, Krusevac, Loznica (where they
performed a song from the play in the
park) and Banja Luka (where their
hosts were members of the local Be a
man club).
How a play becomes a movement
Since the beginning of the regular
performances, the author and
producer team thought of this
project as a process that would not
end at the premiere. Relating to
that, performances of Machomen
were followed by several minor
performances with the goal of, not
only promoting the show, but also
the values, on which it was made. In
the time of global trend and fever
of the song Harlem Shake, the cast
joined in with recording of the video
called Harlem Milkshake. Referring
to the scandal with aflatoxin in milk
at the time in Serbia, the cast shot
the video for the song Harlem Shake
somewhere between Novi Pazar and
Kruševac, when traveling from one
guest performance to another. In the
video, they are showing how real men
are not afraid to drink milk, despite
the warnings that milk is infected.
In the spirit of healthy lifestyle,
they concluded that there are more
harmful drinks then milk.
Asked to commend with media
statistics about the shows placement
in the newspaper, Internet and
television, Marina Ugrinić, PR
manager, said; “It is easy to say the
numbers, commend with them,
point our numbers of publications
and show good PR. But Machomen,
with our joint efforts, have become
much more than that. They are
the movement and idols to young
people. Peers are coming up to them,
recognizing and praising them, and
when you add that actors are also
co-authors of the show, it is clear that
they have succeeded in presenting
behavior models necessary in our
society. From all of the published
things, my personal favorite is the
most viewed video on the official
Youtube channel of Center E8, which
is the video the cast made for Harlem
Shake. That video shows, how the
young men in the show, care about
more than just the play itself. They
are constantly having new ideas,
which shows that they are a team
that thinks about social problems and
also the way to communicate with the
audience, primarily – youth.”
One of the common actions of the cast
was participation in the event called
Dainty Monday, which is traditionally
organized by Cultural Center Grad. On
Dainty Monday, public figures show
their kitchen skills, and Machomen
used this opportunity to play with
stereotypical picture of the man in
the kitchen. Based on one of the lines
from the show “real man must know
at least to make an omelet”, young
men made seven strangest scrambled
eggs, whose recipes somehow
describe what each of them represent
in the play. That is what the cast of
the Machomen play made in CC Grad
for their theme night – machomelet.
Visitors could choose which Real Man
would make them dinner. Besides
incredible omelet- creations, young
men chatted, hung out, talked about
the show, and sold tickets.
The small performances made by
Machomen did not remain in purely
humorous discourse. In June 2013,
when cultural workers of Serbia
protested on Republic Square,
Machomen decided to support them.
Therefore, before their show in
festival Theaters Week in Novi Sad,
organized by Students Cultural Club,
they read the official proclamation
of cultural workers and called the
audience to include themselves into
the protest, which fights against
systematic discrimination of culture
and art, and bad standings in this area
of social movements.
The cast were also signers of
numerous petitions and declarations,
and with their presence supported
numerous public happenings pointed
towards positive changes in society.
Awards and recognitions
From numerous performances in
theater festivals, Machomen have
brought home two awards to Center
E8 and Bitef theater. The first award,
“Branislav Čubrilović”, was given for
bravery in theatrical research on the
Patosoffiranje Festival in Smederevo.
This award caries the name of one
of the founders of the group Patos,
which has organized the festival of
experimental and low-budget theaters
in Smederevo for the past ten years,
with emphasis on youth creativity.
On the Youth Theatre festival in Novi
Pazar, the expert jury gave Machomen
award for the best performance, and
ART IS CULTURE
IZ EDUKACIJE U FORMALNO
OBRAZOVANJE / FROM
EDUCATOIN INTO THE FORMAL
EDUCATION
Novo poglavlje priče o Muškarčinama,
počelo je i kada je ovu predstavu
pogledala
Maja
Maksimović,
asistentkinja
u
nastavi
na
Filozofskom fakultetu Beogradskog
univerziteta. Zaintrigirana predstavom
i procesom učenja kroz koji je ona
nastala, odlučila je da Muškarčine
predstavi kao posebnu nastavnu
jedinicu, na odseku za andragogiju.
Tako je svoje studente/kinje uputila
na predstavu, a zatim organizovala
predavanje Pozorište kao omladinski
rad u okviru nastave na Filozofskom
fakultetu. Milena Bogavac i Vojislav
Arsić sa studentima i studentkinjama
andragogije, vodili su jednosatnu
diskusiju o pedagoškim i andragoškim
aspektima rada na predstavi,
zaključenu konstatacijom o tome da
su Muškarčine primer neformalne
edukacije koji se može koristiti u
nastavi o formalnom obrazovanju i
učenju odraslih.
A new chapter in the story of
Machomen started when the show
was seen by Maja Maksimović,
teaching assistant at Faculty of
Philosophy, University of Belgrade.
Intrigued by the play and by the
process it has gone through, she
decided to introduce the show
Machomen as special learning unit
for the section of adult learning at
Faculty of Philosophy. That is how
she directed her students to the
show, and then organized a lecture
Theatre as youth work in her class.
Milena Bogavac and Vojislav Arsić
made a one-hour discussion with
the students about andragogical and
pedagogical aspects of work on the
show where they concluded that
the show Machomen is example of
non-formal education which can be
used also in formal education and
education of adults.
this award is special, as this was the
second performance in Novi Pazar.
“We attended the Youth Theatre
Festival without any expectations,
because we had already performed
the show once in this city. The
response from the audience was
really good, so we did not believe that
we could once more fill up such a big
theatre hall. However, we managed to
do so, and after the festival, when we
found out that jury gave us the award,
there was no end to our surprise”,
said Uros Novovic, one of the actors
and co-authors of the show. Director
duo (Milena Bogavac and Vojislav
Arsic) add that, regarding the way
how award was given, an especially
touching moment was “when director
of the program, actor Rifat Rifatovic,
introduced the main award and
revealed the winner to the audience.
At that point, you could hear a big
applause and chants throughout the
entire hall. We got the impression that
the audience agreed with the jury in
their decision, and that is why we will
remember this performance.”
As this festival was designed for
youth creativity, and since it was
the first time this festival was
organized, it was a special privilege
for the producers and co-authors to
mark this initiative, which aimed to
decentralize youth culture.
An equally important moment for
the show was a performance during
the opening night of Bitef Polifonia,
a part of the program of Bitef theatre
dedicated to promoting inclusive
and participatory theater, as well
as theater for children and youth.
Besides performing, the work with
Bitef Polyphony has included a
workshop, Theater as youth work,
named by Milena Bogavac and
Vojislav Arsić. In this lecture, the
main goal was to articulate dominant
esthetics, ethics, artistic and political
characteristics of their work as well as
to describe how they have developed
their way of work in cooperation with
seven co-authors. After the screening
of the documentary which follows
the process of the work on the play
Machomen, a one-hour presentation
about the play and methods used took
place, followed by a short workshop,
based on an exercise often used
during the work on Machomen. In this
workshop, many theatre professionals
were included, who used the
opportunity to exchange their
experiences in theatrical work with
youth. Months later, an abstract of this
lecture was included in the program
of an global conference “Performing
the world”, which was held in 2014 in
New York City.
Process does not end
The biggest challenge the cast
of Machomen faced in 2013 was
the moment, when one of the
performers from the first lineup
had to be changed. Since Machomen
was created through a long, serious,
and joint experimental process, and
since the young men, who are acting
in this show, tell personal stories,
the task of changing the whole show
seemed impossible. However, it was
done successfully thanks to the joint
wish of all the actors to continue
performing this show. During the
summer, the crew of the show went
through rehearsals, talks and wrote
the new version of the script, as
Rastko Vujisić, student of acting at
the Academy of Art, joined the show.
Rastko fit into the crew perfectly,
and everybody understood that the
process of working on the show did
not end with the premiere. In the
script there is even a line saying, “This
process is not yet done. Who knows
what is going to happen to us until the
end!”
Serbia, this performance was specific
in more than one reason: it was
performed at noon, under sunlight,
in the open space made of grassland,
slope and grove. For Machomen
cast this was the first site-specific
performance, and for the festival
Šumes – first “whole-night” show
performed during the daily program.
The day continued with series of talks
with significant artists which the
festival traditionally gathers around,
and their positive opinions about the
show, which they shared with authors
Božidar Mandić, founder of the Clear
Brooks Family, the oldest artistic
community in ex Yugoslavia; Lazar
Stojanović (famous movie director,
who watched the show two times) I
Ljubivoje Ršumović (literate and one
of the most significant child poets in
Serbia) who evaluated the work put
into to show as a successful example
of including youth in socially and
politically engaged play.
“Boys-actors, actors and then again
– boys”
Besides guest performances,
Machomen was played in front of an
expert audience and professionals
from the areas of youth activism
and gender equality. First time this
happened was in Belgrade Center for
cultural decontamination, where the
audience was made of participants
of MAN 2012 conference, and
second time on mountain Jahorina,
in conference hall of hotel Tremag,
during international conference
Young Men Initiative (YMI). After
this performance, Bojan Opačak
(from Croatian organization Rational
International) wrote a comment on
Super OSMICA 29
the official Facebook page, where
he calls Machomen the best show
on planet. In this comment, he also
wrote: “The guys were intelligent in
a hilarious way, and they mocked the
hatred, nationalism, modern Balkan
childhood, homophobia, machismo
and gender stereotypes with style.
It should be performed in every city
which needs injection of common
sense, laughter, and giving back
hope that there are people here in
the Balkans for whom it is worth
defending humanity in misanthropic
discussions in which I’m included on
a daily basis.”
Several weeks later, Machomen show
was again mentioned on pages of the
oldest and most respectful Serbian
daily newspaper Politika by Milan
Mrđa – Belgrade poet and musician,
member of the group Laura 2000,
saying that this show placed amongst
the best things he had seen, heard
or read about in 2013. He described
Machomen as “Amazing work with
young people, which in an hour,
constantly, but again so naturally,
change their young states. Boys –
actors, actors – then again boys, and
then again… all the way until the end.”
With the end of 2013, this show
ended one part of its story, but
then again new challenges, new
invitations and new performances
came. The producers and authors of
this show are determined to perform
Machomen, while there is an interest
for it, and judging by the demand for
the tickets, it is clear that it will be
on the repertoire until Machomen
become Real Men. #APPLAUSE
Rastko had his own premier with
Machomen on the festival of Šumes,
in the hall of Porodice bistrih potoka
(Clear Brooks Family), in the villige
of Brezovica on the mountain Rudnik.
Since the festival of Šumes is the
most alternative theatrical festival in
RIMA ROMA,
GODINA BROJ DVA
Roma Rhyme,
Year Number Two
>> Nakon uspešnog hit singla Zvuk koji pali zvučnike ekipa iz Budi muško kluba nastavila je saradnju sa
mladim MC zvezdama iz rep grupe Grubb i kompozitorkom Marijom Balubdžić iz organizacije R-Point.
U radu na novoj pesmi, okupilo se nekoliko učenika i jedna učenica Tehničke škole, a sa njima su
mikrofon podelili momci i devojke iz Svratišta za decu ulice, koji su se ekipi priključili nakon BMK
radionica koje su prošli. Tako je nastala pesma Svom silinom volje koja je ubrzo stigla do 3000 pregleda
na YouTube E8 kanalu. Ova stvar kombinuje rap strofe na srpskom i romskom jeziku, sa zapaljivim
refrenom koji glasi: „Svom silinom volje za neke dane bolje“. Centar E8 producirao je i spot u režiji Ivana
Stojiljkovića, reditelja spotova najpopularnijih bendova u regionu i stalnog člana kreativnog tima ove
organizacije.
Spot i pesma zajedno šalju moćnu poruku protiv nasilja i diskriminacije, a mladi koji je izvode smatraju
da je rep muzika žanr kroz koji se poruke najbrže prenose. „Želimo da pokažemo da prvo treba zaista
upoznati ljude pa onda suditi o njima. Na taj način mogu da se razbiju predrasude koje mnogi ljudi
imaju», poručuju iz grupe... Ako još niste čuli pesmu, brzo kliknite play! Replay će se klinkuti sam od
sebe. #HIT
>> After a successful hit single, the speakers team from the Be a Man club
continued their collaboration with the young MC stars of rap group Grubb and
composer Marija Balubdžić out of the R-Point.
Working on a new song, they gathered a few students and one female student of
Technical school, sharing the microphone with boys and girls from the Shelter
for street children, who joined the team after finishing the BMC workshops. This
is how the song ”With full force of will” was created, which soon reached 3,000
views on YouTube. It combines rap verses on Serbian and Roma with flammable
chorus, «With force of will, for some days more.» Center E8 produced and filmed a
music video, directed by Ivan Stojiljković, the director of music videos for the most
popular bands in the region and a permanent member of the creative team of the
organization.
The video and song sent a powerful message against violence and discrimination,
and a young performer believes that rap music is a genre through which messages
are transmitted fastest. «We want to show that you have to really get to know
people, and then judge them. In this way, they can break down the prejudices that
many people have”. If you have not heard the song, quickly click play! The replay
will click itself. #HIT
30 Super OSMICA
UMETNOST JE KULTURA
POZORIŠTE KOJE MENJA DRUŠTVO
The Theatre That’s Changing Society
Piše/By: Milena Bogavac
Scena nije mesto rezervisano za profesionalne glumce i glumice, s diplomama pozorišnih škola. Zapravo, scena nije ni rezervisano, ni neko unapred određeno mesto.
Ona može biti na bilo kom mestu, na kom neki čovek nešto radi, a drugi ga posmatraju.
The stage is not a place reserved only for professional actors and actresses with theatre school diplomas. In fact, the stage is not reserved at all, nor is it a predetermined
place. It can be any place, where any man or woman is doing something, and others are watching.
>> Od svog osnivanja, 2004. godine,
Centar E8 je omladinska organizacija
koja veliki deo svojih aktivnosti u
radu sa mladima, temelji na pozorištu.
Pre svega, na upotrebi pozorišnih
tehnika u svrhu edukacije mladih,
ali i na profesionalnom produciranju
pozorišnih predstava, čija tematika
otvara dijalog o društveno-političkim
pitanjima, bitnim za mlade i zajednicu,
u celini. Angažman ovih predstava
je dvojak: na jednoj strani, one „pod
reflektor“ stavljaju teme koje se obično
guraju „pod tepih“, čime se kod publike
dati odlične rezultate u psiho-terapiji)
ili u slučajevima kada se primenjeno
pozorište koristi bez većih, umetničkih
ambicija – da bi se uprizorio neki
problem u društvu, i da bi publika
(koja vidi ovu inscenaciju) mogla da
otpočne dijalog o tom, konkretnom
problemu. Neki oblici pozorišnih igara,
mogu se koristiti i u obrazovanju, kako
bi učenici/ce kroz iskustvo pozorišne
igre, usvojili oblast o kojoj uče (bilo
da je u pitanju maternji jezik, strani
jezik ili neka treća oblast, primera radi:
istorija).
lične motive za bavljenje ovom vrstom
pozorišta, analiziraju odnos umetničkog
i dokumentarnog u svom radu, ali pre
svega sugerišu da se pozorište ne deli
na primenjeno i neprimenjeno, već na
značajno i beznačajno.
Pozorište
koje
menja
društvo,
najznačajniji je oblik pozorišne umetnosti,
a našim sagovornicima/cama zajedničko
je da svojim predstavama otvaraju
proces demokratizacije teatra. Scena nije
mesto rezervisano za glumce i glumice,
s diplomama pozorišnih škola. Zapravo,
scena nije ni rezervisano ni neko unapred
određeno mesto. Ona može biti na bilo
kom mestu, na kom neki čovek nešto radi,
dok ga drugi posmatraju. To je ujedno i
najuopštenijadefinicijapozorišta,kojusmo
pokušali da preispitamo u razgovorima
sa Aleksandrom Jelić (ApsArt) i Borisom
Čakširanom (ERGstatus).
ALEKSANDRA JELIĆ:
POZORIŠTE VIŠE NE MOŽE
OSTATI U ČETIRI ZIDA
podiže svest o različitim socijalnim
problemima. Sa druge strane, ove
predstave zajednički osmišljavaju
i izvode mladi ljudi, koji u procesu
rada na predstavama, prolaze kroz
ambiciozne
programe
pozorišne
edukacije i edukacije o temama kojima
se predstave bave. Na dan premijernog
izvođenja, ovi mladi ljudi nisu samo
glumci i glumice, već su mnogo više
od toga: ambasadori/ke društvenih
promena;
aktivisti i aktivistkinje,
spremni/e da se za vrednosti koje
promoviše njihova predstava, bore u
svim segmentima života: kod kuće, na
ulici, u zajednici i školi. Ovakav pristup
pozorišnoj umetnosti, u bliskoj je vezi
sa pojmom primenjenog pozorišta
(applied drama).
Po svojoj definiciji, primenjeno
pozorište je termin koji se odnosi
na upotrebu pozorišnih i dramskih
tehnika, u specifičnim socijalnim
kontekstima. Autori/ke i glumci/ice u
ovakvim predstavama, najčešće nisu
pozorišni profesionalci/ke, nemaju
iskustva sa scenskim nastupom a
predstave koje prave, ne moraju biti
izvedene u pozorišnoj zgradi. Njihovu
publiku čini zajednica direktno
zainteresovana ili uključena u problem
o kome govore, pa se primenjeno
pozorište (u nekim od svojih oblika)
naziva i pozorištem zajednice. Njega
karakterišu participativnost i inkluzija,
a veoma često se smatra da značaj
procesa u primenjenom pozorištu,
nadilazi umetnički značaj same
izvedbe. Pod ovom odrednicom, misli
se kako je osnovni cilj primenjenog
pozorišta da osnaži one koji prave
predstavu, mnogo pre nego da izazove
katarzična osećanja kod onih koji tu
predstavu gledaju. Ta teza, odnosi
se najpre na predstave nastale u
terapijskim uslovima (a dokazano je
da neke od pozorišnih igara, mogu
Ipak, u poslednjim dekadama XX
veka, u pozorišnoj umetnosti se kao
važna tendencija uočava potreba za
deziluzionizmom, dokumentarizom i
potpunim napuštanjem fikcionalizovanog,
linearnog narativa. Zbog toga se odnos
pozorišta i primenjenog pozorišta
značajno komplikuje: ako je primenjeno
pozorište predstavljalo set tehnika
izvedenih iz pozorišne umetnosti, a da
bi se njihovom upotrebom ostvario neki
društveni cilj, danas pozorišna umetnost
poseže za tehnikama primenjenog
pozorišta, ne bi li iz njih izvela veći stepen
autentičnosti, angažmana, političnosti
i istinitosti u umetničkom, teatarskom
izrazu. Neki od najznačajnijih pozorišnih
autora/ki (pre svega, diplomci Instituta
za primenjeno pozorište Univerziteta
u Gisenu, Nemačka; a zatim i mnogi
drugi) prave revoluciju u pozorišnoj
umetnosti, hrabrim i beskompromisnim
predstavama, u kojima fokus nije
na virtuoznosti izvođača, već na
njihovim ličnim pričama, mišljenjima
i ekspertizama, postavljenim na scenu.
Tako predstave nastale upotrebom
tehnika primenjenog pozorišta, bivaju
prepoznate kao umetnički mainstream i
zastupljene u selekcijama najeminentnijih
pozorišnih festivala. Zato je danas teško
povući granicu između umetničkog i
primenjenog, u onome što se naziva
primenjenim pozorištem.
Čak i u Srbiji, kao relativno konzervativnoj
pozorišnoj sredini, produkcije koje se
mogu okarakterisati kao predstave
primenjenog pozorišta, dobijaju sve veći
značaj i sve veću vidljivost na repertoarima
pozorišnih institucija. Budući da manje
upućena publika, ali i neki pozorišni
profesionalci/ke, ove predstave još
uvek nazivaju „amaterskim“, dodajući
toj reči pežorativni prizvuk, razgovarali
smo sa nekima od najznačajnih autora/
ki primenjenog pozorišta u Srbiji. U
svojim intervjuima, oni objašnjavaju
Aleksandra Jelić je rediteljka, osnivačica
i direktorka Pozorišta zajednice ApsArt.
Dramske radionice je organizovala u
osnovnim školama sa decom, Domu
kulture Studentski grad u Beogradu, u
Kazneno-popravnoj ustanovi za žene
u Požarevcu, Specijalnoj zatvorskoj
bolnici u Beogradu, pravoslavnim
zajednicama za lečenje bolesti
zavisnosti „Zemlja živih"... Sa grupama
sa kojima je radila realizovala je više
predstava i performansa. Za projekat
Čarobnjaci iz O.Z-a (dramske radionice
i predstave sa osuđenicima Specijalne
zatvorske bolnice) dobitnica je
nagrade ERSTE Fondacije za socijalnu
integraciju za 2009. godinu.
Diplomirana si rediteljka i osnivačica
najznačajnije organizacije koja se u
Srbiji bavi primenjenim pozorištem.
Šta je uticalo na tebe da se posvetiš
pozorišnom radu sa osetljivim
grupama, i u kojoj meri si morala da
se samoobrazuješ, kako bi ovladala
tehnikama potrebnim za ovu vrstu
pozorišnog rada?
Završila sam Akademiju umetnosti u
Novom Sadu još ’97, smer: pozorišna
i filmska režija i tokom studija nisam
imala priliku ni da čujem za primenjeno
pozorište ili bilo kakav oblik
participativne umetnosti, a kamoli
da se iskustveno upoznam sa nekim
oblikom rada, iako je tada kao i mnogo
decenija pre toga takva praksa uveliko
postojala u mnogim delovima sveta. Mi
smo u ovom smislu bili „sačuvani” od
informacija i u potpunosti fokusirani
samo na „ozbiljnu“ dramsku literaturu
i pozorišne forme. U prilog tome govori
činjenica da smo već na prvoj godini
studija zajedno sa glumcima sa klase
radili Šekspirove monologe, mučeći se
kao devetnaestogodišnjaci sa ludilom
Lejdi Magbet, Hamleta, kralja Lira u
učionicama i na sceni pod svećama,
dok je svuda oko nas buktao rat, u
svim svojim zastrašujućim pojavnim
oblicima. Bilo je to jezivo vreme a
pozorište kome su nas učili nije bilo
ni igra, ni lično traganje, a za mene, ni
utočište ni radost. Tragajući neprekidno
za smislom i misijom u svom poslu prvi
put sam u Pragu od jednog kolege čula
da je radio predstavu u psihijatrijskoj
bolnici sa pacijentima, i da je proces
trajao nekoliko meseci. Bila sam
izneđanjena i oduševljena. Nedugo
zatim dobila sam nemoguću ideju da
pokušam da uđem na još zatvorenije
mesto – zatvor. Tako je sve počelo još
2004. kada sam i osnovala ApsArt
Centar za pozorišna istraživanja. U to
vreme sam imala veliku potrebu da
se dodatno obrazujem, ali nažalost u
Srbiji su mogućnosti za to bile nikakve
ili u začetku, te sam sve dodatne obuke
pohađala u inostranstvu, a knjige
kupovala preko interneta. Otkrivala
sam jedan ogroman, novi i uzbudljivi
svet koji mi je omogućio ne samo da
nove uvide u praksu već i lični razvoj i
promenu, jer je primenjeno pozorište
dvosmerni proces u kome neprekidno
razmenjujete i menjate se. Ne možete
ostati netaktnuti, isti. To je prosto
nemoguće.
Prošle godine u Novom Sadu, pri
Akademiji umetnosti, osnovana je
prva katedra na kojoj se primenjeno
pozorište može izučavati u okviru
institucionalnog obrazovanja. Da li
misliš da će postojanje ove katedre
bitno uticati na budućnost primenjenog
pozorišta u Srbiji, odnosno: da li bi i
kome savetovala da se upiše na ove
studije?
Iskreno sam oduševljena idejom da je
Akademija u Novom Sadu imala sluha
za primenjeno pozorište. Iako ne znam
do detalja kako je program studija
osmišljen u potpunosti, podržavam
samu ideju. Neki pozorišni praktičari
iz ove oblasti i ja smo u Beogradu
razgovarali na temu mogućnosti da
Fakultet dramskih umetnosti otvori
katedru za primenjeno pozorište ili
bar master program, ali shvatamo da
rukovodeći i stručni kadar FDU-a još
nije spreman. Njihova maksima je još
uvek – scena glumcima!
Ne
razumem
ovakvu
vrstu
neosteljivosti kod umetnika, mada kad
bolje razmislim, sve institucije i sistemi
u kojima sam radila neguju istu vrstu
okoštalosti, opreza i straha od promena
i od novog. Vrlo je indikativno da
recimo u ApsArt-u na obukama, praksi
i projektima najmanje zainteresovanih
ima iz dramske oblasti. Mladi reditelji,
dramaturzi, glumci sede po kuloarima i
bifeima pozorišta očajno čekajući svoju
šansu koju ne dobijaju, a uverena sam da
bi mnogi od njih istinsko profesionalno
i lično ispunjenje pronašli u ovakvoj
vrsti dramskog rada. Ono u šta ja
verujem i što je misija ApsArt-a jeste:
pričajte svoje priče, stvarajte sopstveno
pozorište, na svakom mestu. To je bar
lako. Ako imaš istinsku potrebu da se
baviš pozorištem nemoj čekati da ti
šansu daju upravnici, sam stvori šansu.
Takođe mi se nekad čini paradoksalno
da ApsArt bude mesto na koje strani
studenati sa raznih meridijana i
akademija već nekoliko godina rado
dolaze na praksu i usavršavanje, dok
studenti sa domaćih akademija uopšte
ne prepoznaju svoju šansu u ovoj
oblasti. Naravano, mislim da je važno
da se ova oblast profesionalizuje, da
ima akademski okvir i u tom smislu
važno je ne samo osnivanje katedre
za primenjeno pozorište na Akademiji
u Novom Sadu već i njen opstanak.
Nadam se da će i Beograd uskoro
imati adekvatan odogovor. Mada ću ja
verovatno doživotno ostati i vatreni
zagovornik neformalnih i iskustvenih
modela obrazovanja, jer je moje kao
i iskustvo ljudi sa kojima sam radila
pokazalo neslućenu snagu i rezultate
ovakvog celoživotnog učenja. Za
najdragocenije
rezultate
prakse
smatram ljude koji su nekad bili
učesnici procesa, margina, nevoljnici,
obespravljeni, ljudi sa greškom,
neprihvatljivi, otpadnici, a sada su
facilitatori, saradnici – pobednici.
U primenjenom pozorištu često se
postavlja pitanje da li je sam proces
značajniji od konačnog proizvoda/
predstave. Produkcije ApsArta relativizuju
značaj ovog pitanja jer se čini da u svojim
predstavama pojednako insistirate na obe
stvari: one imaju veliki društveni značaj,
ali su istovremeno umetnički relevantne.
Kako to postižete?
Za mene ne postoji dilema. I proces
i proizvod su važni. Da li će, i čemu
biti data prednost treba da zavisi od
grupe. I dobro je ako imate tu slobodu,
ako niste uslovljeni očekivanjima
institucije, donatora ili pritisnuti
sopstvenom sujetom. Ne čujem često
da neko naše predstave smatra i u
umetničkom smislu relevantnim. Hvala
na ovom komentaru. Mi se trudimo
da učesnike procesa uključimo u sve
faze nastajanja jedne predstave, ali
često uključujemo i profesionalne
ART IS CULTURE
umetnike u zajedničke stvaralačke
procese. ApsArt čine i profesionalci iz
dramskih i drugih umetničkih oblasti
ali i ljudi bez formalnog obrazovanja. Iz
zajedničkog rada nastaju divne stvari,
mislim divne bar za nas koji smo deo
procesa, ali i za publiku čije burne
reakcije vidimo. Neke institucije, kao
što su UK Vuk, Dom omladine ili Bitef
Polifonija, su rado prihvatale naše
predstave ali se dešavaju i suprotne
stvari. Kada smo hteli da igramo
predstavu teatra senki Reciklirani
snovi u Dečijem kulturnom centru, pre
godinu dana, tadašnja uprava nam je
rekla da, parafraziram - ne prihvataju
neprofesionalne predstave na svojoj
sceni. Ako ceo kreativni tim predstave
(tekst, muziku, vizuelni identitet, režiju
i scenografiju) potpisuju profesionalni
umetnici a izvode je jedna glumica
i četiri ne glumca onda je ovakav
komentar u najmanju ruku netačan,
a možda i diskriminatoran. U suštini
predstava treba da bude proslavljanje,
ona je kruna rada, ona je korak dalje
od intimnog procesa grupe, ona je
otvaranje, dijalog sa zajednicom,
ona je pobuna, ona je istina, ona je
vapaj za pažnjom, razumevanjem,
prihvatanjem… Meni je uvek stalo da
za priče grupe sa kojom radim nađem
odogovarajuću pozorišnu formu i stil,
da bi priča na najbolji mogući način
došla do publike. Zato nekad skačem
u nepoznate forme, žanrove, stilove,
i plivam kako znam. Na tom putu
trudimo da ne zanemarimo i estetske
kriterijume, pa kako bude. Ali gledalac
mora da se probudi i da počne da ga se
tiče!
Koliko pratiš rad drugih umetnika
koji se, u Srbiji, bave primenjenim
pozorištem i kako ocenjuješ situaciju
u ovoj oblasti? Drugim rečima: da li
misliš da primenjeno pozorište ima
odgovarajući značaj i mesto u našoj
kulturi i da li postoje neke predstave,
umetnici i grupe čiji bi rad i inicijativu
izdvojila kao primer dobre prakse?
Pratim i veoma me raduje postojanje
drugih pozorišnih praktičara i grupa
koje rade u oblasti participativne
umetnosti generalno. U Srbiji danas
ima zaista relevantnih organizacija
i pojedinaca kada je primenjeno
pozorište u pitanju. Još je pre mnogo
godina Ljubica Beljanski Ristić
započela sa participativnom dramom
za decu i mlade u okviru Centra za
kulturu Stari grad koji je bio rasadnik
za mnoge buduće praktičare. Danas su
čini mi se ozbiljni nosioci ove prakse
organizacije Bazaart, Grupa Hajde
da… , Centar E8, Boris Čakširan…
Takođe, sve je više mladih novih snaga
koje rade sa različitim društvenim
grupama. Forum teatar je zaživeo
na mnogim mestima zahvaljujući
projektima organizacija koje se čak
primarno ne bave pozorištem. To je
ohrabrujuće. ApsArt mnogo polaže
na edukaciju u ovoj oblasti i deo naše
misije je da širimo i razvijamo praksu
primenjenog pozorišta u Srbiji. Mladi
ljudi koji su počeli na našim obukama
osnivaju svoje organizacije i pronalaze
svoj put u ovoj oblasti, npr. CEPORA.
Trenuto obučavamo ljude koji rade u
sistemu socijalne zaštite da dramske
tehnike koriste u svojoj postojećoj
praksi. Bavljenje umetnošću treba da
bude pravo i mogućnosti svih, a ne
samo odabranih, elite. U modernom
svetu u kome participativnost u svim
umetničkim disciplinama postaje opšte
prihvaćeno pravilo, a publika sve češće
postaje ko-kreator sadržaja, pozorište
ne može ostati netaknuto. Pitanje je
samo vremena. Pozorište više ne može
ostati u četiri zida, pretesno je za ovaj
nabujali svet.
BORIS ČAKŠIRAN
PROCES I PRODUKT IMAJU
JEDNAKU VAŽNOST
Boris Čakširan je kostimograf,
koreograf, slikar i reditelj. Umetnički
je direktor organizacije ERGstatus
i festivala društveno angažovanog
pozorošta Van okvira / Off frame.
Srbiju je zastupao na najvećim
svetskim skupovima vezanim za
inkluziju osoba sa invaliditetom u
oblasti plesa, umetnosti u lečenju
i umetničkog rada sa mladima sa
traumom i ratnim veteranima. Od
1994. vodio je program za nezavisne
projekte na Internacionalnom festivalu
savremenog plesa u Poljskoj, dramske
radionice u Italiji; predstavljao svoj
rad sa mladima sa ivice društva na
Duke Univerzitetu, kao i rad u oblasti
inkluzije u Kenedi Centru, SAD. Od
1996. gostovao je kao koreograf i
pedagog u Izraelu. Kao kostimograf
radio je u pozorištu, na televiziji i na
filmu i sarađivao sa nekim od najvećih
kompanija za izradu kostima u svetu.
Osvajao je brojne nagrade i priznanja
u oblasti kostimografije i savremenog
plesa.
Dugi niz godina, baviš se inkluzivnim
i participativnim pozorištem. Šta
je na tebe, kao izrazitu i višestruko
nadarenu umetničku ličnost, uticalo da
se posvetiš ovoj vrsti teatra i da li misliš
da na srpskoj kulturnoj sceni ovaj vid
pozorišta ima odgovarajući značaj i
mesto?
Ja sam se sasvim slučajno sreo sa ovom
vrstom pozorišta. U trenutku kada smo
počeli da se borimo za smisao tokom
devedesetih, dobio sam ponudu da se
uključim u projekat koji se bavio radom
sa decom sa traumom. Tu sam osetio
nekakvu prećutnu ujedinjenost u težnji
da se očuva svest i zdrav razum. Tada
sam mislio da smo deo malog broja onih
koji shvataju šta se oko nas događa,
i iako manipulisani, verujem da smo
radili prave stvari. Dobar deo umetničke
elite ove zemlje je prošao kroz ovaj
period i ozbiljno promišljanje o suštini
onoga što radi. Zato verujem da veliki
broj naših umetnika prepoznaje o čemu
se tu radi. Zvanične institucije nikada
nisu u potpunosti prihvatile inkluziju
i parcipativnu praksu u svoj rad. To je
zato što institucionalna elita ne shvata
suštinsku ulogu umetnosti, već se bavi
proizvodnjom i prodajom umetnosti,
te tako ima sasvim drugačiju postavku
suštine onoga što radi, mada često ne
vidi da je to tako.
U primenjenom pozorištu, često se
postavlja pitanje da li je značajniji
proces ili produkt. U predstavama koje
si radio sa osetljivim grupama, ovo se
pitanje čini irelevantnim, jer pored
velikog društvenog značaja, one imaju
i ozbiljan umetnički kvalitet. Kako to
postižeš?
Uvek sam mislio da proces i produkt
imaju jednaku vrednost. Siguran sam
da ako proces nije pravi, ni proizvod
neće imati tu auru koja nastaje tokom
rada. Umetnička praksa u pozorištu
i u dramskim formama ima nekoliko
Super OSMICA 31
važnih stepenika. Svi ti procesi se u
potpunosti zaokružuju tek u finalnom
obliku, u vidu prezentacije, predstave;
produkta. Ovaj deo je posebno važan
zbog nekoliko elemenata. Kao prvo to
je logično zaokruženje samog procesa
rada, ali nosi u sebi još jedan važan
element, a to je samospoznaja. Često
se desi da tek finalnim činom do kraja
osvešćujemo pojedine delove procesa.
Drugo: tu je takođe važan i sam čin
iznošenja spoznatog, kao kada sa
zvaničnim „da“ krunišete ljubav, pred
svedocima i prisutnima. A onda tu je
i deo zajednice koja je prisutna, koja
takođe postaje učesnik u svemu. Kada
govorim o kvalitetu mojim kolegama
koji stalno spominju „profesionalne
umetnike“, često je pitanje samo prave
postavke stvari. Kada ljudi rade nešto,
vešto i precizno, i dobri su u tome, onda
sam siguran da sa tim mogu da stanu
pred druge i to nebrojeno puta ponove
na savršen način. Dakle siguran sam
da ću sa bakicama sa pijace napraviti
sjajnu predstavu, ukoliko pričamo
o problemu koji i njih interesuje i
zaokuplja i ako ne tražim od njih da
postanu balerine.
Zajedno s Markom Pejovićem i Grupom
„Hajde da“ vodiš festival angažovanog
pozorišta Off frame. Kako bi ukratko
ispričao priču ovog festivala, i da li
misliš da šire društvo prepoznaje
značaj ove kulturne manifestacije?
Kada smo krenuli sa festivalom, mi
zaista nismo imali nameru da pravimo
festival. Naša namera je bila da učinimo
nešto da se ono što radimo vidi bolje
i da prizovemo druge koji rade slične
stvari iz regiona i šire, i da se udružimo
oko zajedničkih ciljeva. Dakle, prve
godine mi smo hteli da napravimo
nekakav skup produkcija i predstava,
pre svega naših, pa onda i naših kolega,
da predstavimo projekte, da napravimo
okrugle stolove i razgovaramo o
problemima u društvu, o marginalizaciji,
o inkluziji i tako dalje... Kada smo
sve stavili na papir, shvatili smo da
imamo bogat program od nedelju
dana, ispunjen do poslednjeg trenutka
sadržajem koji ima smisla i potrebu da
se saopšti; da nismo sami u tome i što je
još neverovatnije, da je sve to urađeno
bez novca, a da novac sam polagano
dolazi na mesta gde je bio neophodan.
Reakcije su nam pokazale da je potreba
za ovakvim programom velika i da ima
publiku, pa je logičan sled bio da sve
ponovimo i naredne godine. Svaki put
smo bili sve veštiji, koncepcijski jasniji,
programski ekplicitniji. Podrška dolazi
na neočekivan način i nikada niste
sigurni kada će vam se neko obratiti i
ponuditi pomoć. Verujem da je festival
prepoznat kao autentičan i poseban,
što pokazuje publika koja je sve
brojnija i zahtevnija, pa se i mi trudimo,
ali i čuvamo od komercijalizacije, jer
verujemo da to nije put kojim želimo
ići. Postoji jedna važna napomena koja
nas drži u tome što radimo, a to je da
osećamo da ne vodimo mi festival, već
festival vodi nas. #APLAUZ
32 Super OSMICA
>> Since its foundation in 2004,
Center E8 has been a youth-led
organization, which is basing the
majority of its youth-oriented work
on theatre. Primarily, it focuses on use
of theatre techniques in educational
purposes, but also on professional
production of theatre shows, whose
themes are opening debates about
social or political questions, important
for young people and the whole
community. Involvement in these plays
is two-folded: on one side, they are
putting topics “under the spotlight”,
that are usually pushed “under
the carpet”, which rises awareness
amongst the audience. On the other
side, these shows are jointly made and
preformed by young people, who are
going through ambitious programs of
theatre education and education about
the topics of the shows, during the
process of working on the show. On the
premiere day, these young people are
not just actors and actresses, but much
more than that: They are ambassadors
of social change; activists, ready to
fight for the values of the show in any
segment of their life; at home, on the
street, in the school. This approach to
theatre art is in close connection with
the term applied drama.
In definition, applied drama is a term,
which refers to the use of theatre
and drama techniques in specific
social contexts. Authors and actors
in these shows, commonly, are not
professionals, they don’t have any
experience with stage performances,
and the shows that they are making
don’t need to be performed in
theatre halls. Their audience is the
community directly interested or
somehow included into the problem
the show addresses; therefore applied
drama (in some forms) is also called
community theatre. It’s characterized
by participation and inclusion, and
very often, the process in applied
theater is considered to transcend the
significance of the artistic performance.
Under this, we refer to the basic goal of
applied theater to empower those who
make the show, much before it causes
cathartic feelings in those who watch
this show. This thesis refers primarily to
shows made in therapeutic conditions
(and it has been proved that some of
the theatre plays may give great results
in psychotherapy), or in cases when
applied drama is being used without
any major artistic ambitions. Instead,
the aim has been to warn about a
certain problem in the community, and
to motivate the audience (which sees
these staging) to develop a dialogue
about the concrete problem. Some
forms of theatre plays may also be
used in education, for students to learn
of certain fields through experience
of theatre play (like learning mother
tongue, foreign language or some third
field, like history).
However, during the last decades of
the 20th century, there has been an
evident tendency in theater arts for
UMETNOST JE KULTURA
non-illusionism, documentaries and
total abandonment of fictional, linear
narrative. Because of that, the relation
between theatre and applied drama
got significantly complicated: if applied
drama represents a set of techniques
drawn from theater arts, and with the
aim to accomplish certain social goal,
today’s theater arts reaches out for
techniques of applied drama, in order
to draw a greater degree of authenticity,
engagement, political aspect and truth
in artistic, theatrical sense. Some of
the most important theater authors
(primarily, graduates from Institute for
applied drama at University of Gisen,
Germany; and many others) are making
revolution in theater art, with brave and
uncompromising shows, in which focus
is not on virtuosity of the performers,
but on their personal stories, opinions
and expertise, set on the stage. Thus,
the performance resulting from the use
of applied drama techniques is being
recognized as an artistic mainstream
and is represented in the selection of
the most prominent theater festivals.
That's why it's hard to draw the line
between artistic and applied, in what is
called applied theater.
Even in Serbia, having a relatively
conservative
theatre
community,
productions that may be characterized
as applied drama shows, are gaining
their importance and increasing
visibility on repertoires of theaters.
Considering that a less informed public
and also some of the professionals, is
naming these show “amateur”, adding
pejorative meaning to that word, we
interviewed some of the most important
authors of applied drama in Serbia. In
their interviews, they were explaining
their personal motives to do this kind
of theater, analyzing the relationship
between artistic and documentary in
their work, but firstly they were saying
that theater is not separated in applied
and non-applied, but on significant and
insignificant.
Theatre that’s changing society is the
most important form of theater art, and
the common goal of our interlocutors
is the process of democratization of
theater. The stage is not a place reserved
only for professional actors and
actresses with theatre school diplomas.
In fact, the stage is not reserved at all,
nor is it a predetermined place. It can
be any place, where any man or woman
is doing something, and others are
watching. It is also the most general
definition of theater, which we have
attempted to examine in discussions
with Aleksandra Jelic (ApsArt) and
Boris Čakširan (ERGstatus).
ALEKSANDRA JELIĆ:
THEATER MUST NOT REMAIN
INSIDE FOUR WALLS ANYMORE
Aleksandra Jelić is the stage manager,
founder and executive of the theater
community ApsArt. She organized
drama workshops in elementary
schools with children, in House
of Culture “Studentski grad” in
Belgrade, in Correctional facility for
women in Pozarevac, Special prison
hospital in Belgrade, and in religious
orthodox communities for treating
addictions, “The Land of Alive ones”.
She has realized numerous shows and
performances with the groups with
whom she worked. For the project
Wizards of O.Z. (a drama workshop
and performances with convicts from
Special prison hospital) she won ERSTE
Foundation award for social integration
in 2009.
You graduated as a theater director and
you’re a founder of the most important
organization in Serbia that works in
field of applied drama. What made you
dedicate yourself to theater work with
sensitive groups, and to what extend
did you need to self-educate yourself
so that you would learn the techniques
needed for this type of theater work?
I finished Art Academy in Novi Sad in
1997, in the department of theater and
movie direction. During my studies, I
never got a chance to even hear about
applied drama or about any kind of
participative art as matter of fact, and
it was not even possible to gain any
experience in some sort of approach,
even though the approach of applied
drama had been used for decades. In
this case we were “kept away” from
information and completely focused
only on “serious” drama literature and
theatre form.
This was clearly seen when we, as
19-year-old freshmen at the Academy,
did Shakespeare’s monologues. While
struggling with the madness of Lady
Macbeth, Hamlet, King Lear in classrooms
and on stage under candle lights, the
war was happening all around us in
every frightening shape and form. It was
creepy, and we thought of drama as not
a game, nor personal search, and for
me, neither shelter or joy.
During my constant search for the
meaning and the mission in my
profession, I remember hearing about
a show my colleague was performing
with patients in a psychiatric hospital in
Prague, which lasted for a few months.
I was surprised and thrilled. No long
afterwards, I got the impossible idea
to try to go into an even more isolated
place – prison. That is how everything
started in 2004 when I founded ApsArt
Center for theatre research. At that
time, I had the great urge to additionally
educate myself, but unfortunately
opportunities in Serbia were either
terrible or in development, so I went
through trainings abroad and bought
all of my books online. It revealed
a huge, new and interesting world
which enabled me not only to gain new
insights into practical work, but also in
my personal development and change,
as applied drama is a two-way process
ART IS CULTURE
BORIS ČAKŠIRAN:
THE PROCESS AND THE
PRODUCT ARE EQUALY
IMPORTANT
during which you constantly exchange
and adjust. You cannot stay intact, the
same. That is simply impossible.
Last year in Novi Sad, within Academy of
Arts, the first department was founded
in which applied drama would be
studied inside institutional education.
Do you think that pure existence of this
department will affect the future of
applied drama in Serbia, respectively:
would you advise anybody to choose
this field of study as their major?
Honestly, I’m thrilled with idea that the
Academy in Novi Sad has a department
for applied drama. Even though I don’t
know if the program is designed to the
fullest, I support the idea itself. Some
experts from this area and I talked
about the possibility of founding the
same department in the undergraduate
program in Faculty of Theatre Arts
in Belgrade, or at least a Master’s
program. However, we concluded that
the executive and professional staff of
FTA was not ready. They are still saying
that the stage is only for actors!
I don’t understand this insensibility
amongst artists, but when I give it a
second thought, all the institutions
and systems where I’ve worked are
cherishing the same type of enclosed
view and the fear of change and
something new. It is very indicative
that there is minimal interest from
theater artists for ApsArt trainings,
internships and projects. Young
directors, dramaturgs, actors/actresses
are sitting in the lobbies and bars of the
theaters, desperately waiting for their
chance, which they are not getting,
and I’m convinced that many of them
would find their truly professional
and personal fulfillment in this kind
of theater work. The thing I believe in
and what is the mission of ApsArt is:
tell your own stories, make your own
theatre at any place. That is easy. If you
truly have the urge to work in theater,
don’t wait for managers to give you a
chance, make it yourself.
Also, sometimes it seems like a paradox
that ApsArt is the place where foreign
students from different parts of the
world and academies have come to
practice and improve for some time
now, while students from domestic
academies don’t even recognize their
chances in this field. However, I think
this field should be professionalized,
and have an academic frame. Therefore,
it is important to not only found the
Department for applied drama at
Academy in Novi Sad, but for it to grow
sustainably. I hope that Belgrade will
soon give the right answer. I’ll stay as
a lifelong contributor of non-formal
and experiental models of education,
because my experience and those of
others with whom I worked, showed
great power and results of this kind of
lifelong learning. For the most precious
results of this practice I find people how
were students of this process, margins,
people with flaws, rebels, and now they
are facilitators, assistants – winners.
In applied drama it is often asked if
the process itself is more important
than the final product/performance.
A production of ApsArt revitalizes the
importance of this question because it
seems that you insist on both things:
great social impact, and at the same
time artistic importance. How do you
manage that?
For me there is no dilemma. Both the
process and the product are important.
If there is and to what segment is the
greater importance given, that depends
on the group. And it is good to have
that kind of freedom, if you aren’t
restricted with the expectations of the
institution, donors or your own vanity.
I don’t often hear that our shows are
also important in artistic sense. Thank
you for this comment! We try to include
participants in every stage of making a
play, but we also include professional
artists in the joint projects. ApsArt is
made of both, professionals from drama
and other artistic fields, and people
without formal education. Wonderful
things are being made from our team
work, and it is wonderful for us who are
participating in the process of making
the show, but also for the audience
whose powerful reactions we see. Some
institutions, like Writers Association
Vuk, House of Youth or Bitef Polifonia,
were glad to accept our shows, but also
the opposite things happen. When we
wanted to perform Recycled Dreams in
Children’s cultural center, about a year
ago, the management said to us in a
paraphrased way that they do not accept
amateur performances on their stage.
If the whole creative team of the show
(text, music, visual identity, directory
and scene) is made of professional
artists, and one professional actress
and four non-actors perform it, then
this comment is wrong, and maybe even
discriminatory. The show is supposed
to be a celebration, it is the crown of our
work, it is more than just the intimate
process of the group, it is the channel
of communication with the community,
it is the rebellion, it is truth, it is a cry
for attention, and acceptance. For me
it is always important to find the right
theatrical form and style for the stories
of the group, and for the story to find
the best possible way to the audience.
Because of that I sometimes jump into
unknown forms, genre, styles, and then
I’m finding my way through. During
those experiments we try not to forget
about esthetics. However, the viewer
needs to be awakened and to start
caring!
How much do you follow other artists
work in Serbia, who are also working
in the field of applied drama, and how
do you evaluate the situation in this
area? In another way: do you think that
applied drama has significance, and its
place in our culture, and are there any
performances, artists and groups that
you would like to point out as examples
of the good practice?
Yes, I follow the scene, and I’m happy
that there are other theatre participants
and groups, who are working in the
field of applied drama. In Serbia, there
are really important organizations and
individuals today, when it comes to
applied drama. Many years ago, Ljubica
Beljanski Risitc started with applied
drama for children and youth in Culture
Center Stari grad, which was base for
many future practitioners. Today, the
serious carriers of this practice would
be organizations like Bazaart, Group
Let’s, Center E8, and Boris Čakasira.
Also, there are many young people who
are active on social networks. Forum
theatre began in different places thanks
to projects done by organizations,
which primarily do not work with
theatre. That is encouraging. ApsArt is
investing a lot in education in this area,
and part of our mission is to expand
and develop applied drama practice in
Serbia. Young people, who enrolled into
our program, started organizing their
own organizations and find themselves
in this field, such as CEPORA. Currently
we are educating people who are
working in social services on how to
use drama techniques in their work.
Practicing art should be a right and
possibility for everyone, not only for
chosen ones, the elite. In modern world
where the participation in all artistic
disciplines is becoming a general rule,
and the audience is often co-creator of
the contents, theatre can’t be intact. It
is only a matter of time. Theatre must
not stay inside four walls; it is too small
for this world.
Boris Čakširan is a costume designer,
choreographer, painter and director.
He is art director of the ERGstatus
organization and the festival of socially
engaged theater, Off Frame (Van
okvira). He represented Serbia at the
biggest world conferences related to
inclusion of persons with special needs
in the field of dance, art treatment and
art work with traumatized youth and
war veterans. Since 1994, he has led a
program for independent projects on
international festival of modern dance
in Poland, drama workshops in Italy,
presented his work with marginalized
young people at Duke University, as well
as his work in the field of inclusion in the
Kennedy Center, USA. In 1996, he was
hosted as choreographer and educator
in Israel. Also as choreographer, he
worked in theatre, on television and
movies, as well as cooperating with the
biggest costume-making companies in
the world. He has won many awards
and recognitions in the field of costume
design and modern dance.
For many years, you have been working
with inclusive and participatory theatre.
What made you, as an exceptional and
multi-talented artistic person, dedicate
yourself to this kind of theatre and to
think that at the Serbian cultural scene
there is a place and the significance for
this sort of performance?
I got to know about this type of drama by
accident. When we started fighting for
the truth during the 90’s, I got an offer
to join a project, which was dealing with
children who were traumatized. There
I felt a silent unity with them in pursuit
to preserve morals and common sense.
That’s when I thought we were one
of the few, who actually realize what
is happening around us, even though
we were manipulated. A large part of
the artistic elite of this country went
through this period and did some
serious thinking of the essence of their
work. That’s why I believe that many
artists know how to recognize what it
is all about. Official institutions never
accepted inclusion and participative
practice into their work to the fullest.
That’s because they don’t understand
the essential role of art; instead, they
are producing and selling art, because
they have completely different core
value for their work, even though it
hasn’t been seen like it.
In applied drama, it is frequently asked
whether the process or the product is
more important. Looking at your work
with sensitive groups, this question
seems irrelevant, because besides
having great social importance, it also
has a serious artistic quality. How do
you make this happen?
I always thought that both the process
and the product are equally important.
I’m sure that if the process is not
right, it will be reflected in the final
product. Art practice in theatre and in
drama forms has few important steps.
All these processes are completely
finished in their final shape, in the
form of presentation, performance, and
product. This segment is important
because of very few elements. Firstly, it
is a logical finish of the process, which
carries one more important element,
and that is the self-knowledge. It
often happens that in the final act, we
reveal some individual pieces of the
process to the fullest. Secondly: there
is also an important act of expressing
recognition, like when you with official
“yes” crown your love in front of the
witnesses and everybody present. And
there is also the part of the community
present, which becomes one of the
Super OSMICA 33
actors. When I talk about quality to my
colleagues, who are constantly talking
about “professional artists”, I often say
that it is all about the settings. When
people do something, skillfully and
accurately, and they are good at it, then
I’m sure that they can stand in front
of everybody and repeat it in perfect
manner. So I’m sure that I can make a
great show with grandmothers from
the marketplace, if we talk about the
problem in which they are interested
in, and if I don’t ask of them to become
ballerinas.
Together with Marko Pejovic and the
group “Let’s…” you lead the festival of
socially engaged drama, Off Frame. Can
you tell us the short story about the
festival, and do you think that wider
audience is recognizing the importance
of this cultural event?
When we started with the festival, we
really didn’t have intentions to make
a festival. Our intention was to do
something to make our work more
visible and to call others who are
doing similar things from the region
and further, and to unite toward our
common goals. Therefore, in our
first year, we wanted to make some
kind of gathering of productions and
performances, primarily ours and our
colleagues’. We wanted to present our
projects, organize round tables and
talk about the problems in the society,
about marginalization, inclusion, etc.
When we wrote it all down, we realized
that we had a rich, one-week program,
filled to the last minute with the
content that made sense. One thing has
to be said; we are not alone in this and
what is even more amazing, that all of
this was done without money. However,
money came slowly and to the right
places. The reactions showed us that
the demand for this kind of program is
high and that there is the audience for
it, so the next logical step was to repeat
it the next year. Every time we got more
skillful, the concept got clearer, and the
program more explicit. Support comes
in unexpected ways, and you can never
be sure when somebody will come up
to you and offer help. I believe that the
festival is recognized as authentic and
one-of-a-kind, which is shown by the
numbers and demands of the audience.
Therefore, we are trying harder, and
trying to keep this festival away from
commercialization, because we believe
that’s not the road we want to take.
There is one important thing to have in
mind, and that’s the fact that we do not
lead the festival, the festival leads us.
#APPLAUSE
34 Super OSMICA
INTERVJU / INTERVIEW: BOJANA VUNTURIŠEVIĆ
GRABI NAPRED!
Grab forward!
>> Bojana Vunturišević je pevačica,
muzička pedagoškinja i front-girl
benda Svi na pod. Singlovi s njihovog
drugog albuma pod naslovom Mladost,
već nekoliko meseci se vrte na radiostanicama, a u tih nekoliko meseci,
Bojana je stigla da oformi nekoliko
još mlađih bendova. S Bojanom smo
razgovarali o Mladosti i mladosti, kao i
o uspešnoj saradnji koju je ostvarila sa
kreativnim timom Centra E8.
Mladost. Kako si došla na ideju da daš
ovo ime albumu i šta te je inspirisalo da
napišeš istoimenu pesmu?
Kažu da o mladosti govore ljudi koji su
svesni da istu gube. Verovatno taj strah
čuči negde u mojoj podsvesti, ali volim
da mislim da sam osoba koja se ničega
ne plaši i da se ponačam u skladu sa
tim. Dok je album nastajao, upijala sam
muziku, filmove i priče iz perioda bivče
nam države SFRJ. Naziv albuma Mladost
najviše vezujem za taj uticaj, sve pesme
posvećujem tom fantastičnom periodu
koji je daleko iza nas. Dok slušam
pesmu Mladosti ne mogu da se ne setim
Arsena Dedića i pesme O mladosti,
samim tim i filma Srđana Karanovića
Jagode u grlu, ali i najboljeg albuma
svih vremena Dnevnik jedne ljubavi
Josipe Lisac i Karla Metikoša. Naš
album Mladost doživljavam kao priču
o jednom odrastanju, ali i kao priču o
jednoj ljubavi.
Kao muzičarka i pedagoškinja, redovno
radiš s decom i mladima. Kakvu vrstu
ispunjenja dobijaš u ovim saradnjama
i šta za tebe lično znači neprekidni,
kreativni kontakt sa mladim ljudima?
Često mi postavljaju to pitanje u
poslednje vreme, ali mi prečesto iz
intervjua seku rečenicu da sa mladima
nemam problem, da imam problem sa
odraslim ljudima. Nedavno sam ušla u
naš obrazovni sistem i shvatila koliko je
on zapravo truo i koliko „ne radi za nas“,
tako da ulogu muzičke pedagoškinje
shvatam kao borbu na prvoj liniji
fronta. To je čist pank. Neprekidno se
borim sa tradicijom, koja nas često
skupo košta, sa predrasudama koje su
urezane mladim ljudima u podsvest.
Imala sam tu sreću da upoznam ljude
sa kojima delim iste stavove, te sada
zajedničkim snagama pokušavamo
da pomerimo stvari, a tada nastaju
najbolje predstave, najbolje priče,
najbolji filmovi, najbolje rokenrol
pesme u saradnji sa dečacima koji idu
u drugi razred Osnovne škole, zamislite
molim vas! A sve vreme nam govore
da je mladost bezidejna, beznadežnja,
prazna. Moja iskustva su drugačija! Ko
sada tu laže?
Sarađuješ sa mnogim vrlo mladim
bendovima. Koristimo ovu priliku da te
pitamo da nam najaviš ko od njih ima
ozbiljne potencijale da u narednih pet
godina izdominira na pop sceni?
Članovi pomenutih bendova su
najinteresantniji i najinspirativniji
ljudi koje sam upoznala u poslednjih
nekoliko godina. Širok je generacijski
dijapazon ljudi sa kojima radim.
ZA RADIO JE POTREBNA MAŠTA
>> Nemam problem sa mladima, imam problem sa odraslim ljudima. Nedavno sam ušla u naš obrazovni
sistem i shvatila koliko on „ne radi za nas”, tako da ulogu muzičke pedagoškinje shvatam kao borbu na prvoj
liniji fronta.
>> I don’t have a problem with young people, I have a problem with adults. Recently, I walked into our
educational system and realized how much “it does not work for us”, so the role of a music pedagogue I
considered a battle on the frontline.
Najmlađa devojčica ima pet godina,
a najstariji dečak ima trideset osam
godina. PVĆ su tinejdžeri iz prve škole
za pop i rock muziku „Master Blaster“.
Pitam se hoće li na njih uticati moj vapaj
u medijima da na svojim pesmama rade
brže i predanije, jer je to skupina vrlo
talentovanih mladih ljudi. A „Pakleni
ribnikari“? E, to je posebna priča, iako
su mi „sve pesme kao deca“. Sin moje
prijateljice, koji pohađa drugi razred
Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“,
došao je na ideju da oformi odeljenski
pank bend. Brzinom svetlosti, možda
još i brže, okupio je petoricu svojih
najboljih ortaka, a roditelji su njihove
želje shvatili vrlo ozbiljno. Od tada
se okupljamo svake subote i taj dan
je za mene najpakleniji u nedelji, u
onom najpozitivnijem smislu. Plan
nam je da napravimo dečji album koji
će pokidati. Taj album će slušati svi,
od 7 do 77, dakle nešto kao Politikin
Zabavnik. Sa koreografkinjama plesnog
kluba Dance Factory, došla sam na
ideju da oformimo plesni hor, hor u
kome će se pevati i plesati. Ova ideja
naišla je na fenomenalne reakcije, tako
da danas naš hor, posle samo mesec
dana rada, broji oko četrdeset članova.
Obrađujemo pesme aktuelnih pop
izvođača naše regionalne scene.
Sa Centrom E8, počela si saradnju na
projektu Anti-diskriminaciona kampanja,
u Vranju, gde si se bavila vokalnim
aranžmanima u predstavi Nemačka. Kako
bi opisala ovu saradnju i da li si, radeći s
mladima na Jugu Srbije, nešto naučila?
I na profesionalnom i na privatnom
planu rad na ovoj predstavi promenio
mi je život. Danas je Vranje za mene
najlepši grad na svetu, a mladi glumci
i glumice iz predstave postali su mi
vrlo dragi prijatelji. Više od deset
godina živim u Beogradu, a dolazim
iz jednog malog mesta nadomak
Požarevca. Za tih deset godina života
u glavnom nam gradu, svašta se
nakupilo u mojoj glavi, dok su se one
krucijalne stvari zaboravile. Dosta
šminke se nataložilo po mojoj faci. Rad
sa Edisonom, Milicom, Aleksandrom,
Nacom, Denisom, Dušanom i Đoletom
doživela sam kao neku vrstu terapije koja
je imala najpozitivniji ishod. Zahvaljujući
njima, spoznala sam sebe, skontala šta
hoću, i šta neću, što je još bitnije. Dok
sa mladim ljudima radim, prečesto
se dešava da neke vrlo važne poruke
izgovaram na nesvesnom nivou i da
se prema njima nonšalantno odnosim.
Onda sam odgledala snimak u kom
me Edison imitira i izgovara rečenicu:
„Grabi napred!“ … Eto, to sam naučila
od mladih ljudi iz Vranja! Naučila
sam ko sam i da treba svi da grabimo
napred, bez obzira na okolnosti koje nas
svakodnevno sputavaju. #MLADOST
Super OSMICA 35
UMETNOST JE KULTURA / MLADI U MEDJIMA
UMETNOST JE KULTURA
For Radio You Need Imagination
Piše / By: Marina Ugrinić
>> Bojana Vunturišević is a singer, a
music pedagogue and front-girl in the
band “Svi na pod”. For a several months
now singles from their second album,
entitled Youth, are playing on the radio
stations, and in those few months,
Bojana managed to establish a few
more younger bands. With Bojana we
talked about Youth and youth, as well as
about the successful cooperation that
she achieved with the creative team of
Centre E8.
Youth. How did you come up with the
idea to give it as the name of the album
and what inspired you to write the song
with the same name?
People who are aware that they are
losing their youth are the ones who talk
about it, they say. Probably this fear sits
somewhere in my subconscious, but I
like to think that I’m a person who fears
nothing and acts accordingly. In the
process of making the album, I soaked
up the music, movies and stories
from the period our former SFRY.
Album name Youth I mainly associated
with that impact, and all the songs I
dedicated to this fantastic period which
is far behind us. While listening to a
song Youth I can’t forget Arsen Dedić
and song Oh youth, therefore the film of
Srdjan Karanović Strawberries in troat,
and the best album of all time Diary of
love by Josipa Lisac and Karlo Metikoš.
I see our album Youth as a story about
growing up, but also as the story of love.
As a musician and pedagogue, you
work regularly with children and
young people. What kind of fulfilment
you get from this cooperation and what
for you personally means a continuous,
creative contact with young people?
Recently, I often got asked this question,
but from my interviews they frequently
cut the sentence that I don’t have a
problem with young people, I have
problem with adults. Recently, I walked
into our educational system and realized
how much “it does not work for us“, so
the role of music pedagogue I consider to
be a battle on the frontline. That is pure
punk. I’m constantly fighting with the
tradition, which often comes with high
price, with prejudices that are carved in
the subconscious of young people. I had
the good fortune to meet people with
whom I share the same views, and now
together we are trying to move things,
and then the best plays are created, best
stories, best movies, best rock‘n’roll songs
in collaboration with the boys who go to
the second grade of elementary school,
can you imagine that! And the whole time
they are telling us that youth is clueless,
hopeless, empty. My experiences are
different! Who is lying now here?
You collaborate with many very young
bands. We’ll take this opportunity to
ask you to announce ahead who of them
has the biggest potential to dominate
the pop scene in the next five years?
Members of the mentioned bands are
the most interesting and inspiring
people I’ve met over the last few years.
There is a wide range of generations of
people that I work with. The youngest
girl is five years old, and the oldest boy
is thirty-eight years. PVĆ are teenagers
from the first school of pop and rock
music, “Master Blaster“. I wonder if
they will be affected with my cry in
the media to work faster and be more
committed to their songs, because
it is a group of very talented young
people. What about “Ribnikars from
Hell“. Now, that’s a different story,
although I consider “all the songs to be
my children“. A Son of my friend, who
attends second grade of elementary
school “Vladislav Ribnikar“ came up
with the idea to form a class punk
band. With the speed of light, perhaps
even faster, he gathered five of his best
buddies, whose parents accepted their
wishes very seriously. Since then, we
gather every Saturday which is for me
the most hellish day in the week, in
the most positive sense. Our plan is
to create a children’s album that will
break it. Everyone will listen to this
album, from ages of 7 to 77, something
like Politikin Zabavnik. With dance club
choreographer Dance Factory, I came
up with the idea to form a dance choir,
choir which will be singing and dancing.
This idea was met with phenomenal
reactions, so today, after only a month
of work our choir has about forty
members. We cover the current pop
songs of our regional scene.
With the Center E8, you began
collaboration on the project Antidiscrimination campaign, in Vranje, where
you dealt with the vocal arrangements
in theatre play Germany. How would
you describe this collaboration and did
you learn something new working with
young people from Southern Serbia?
From the professional and private
aspect, working on this theater play
changed my life. For me the most
beautiful city in the world today is
Vranje, and the young actors and
actresses from the show have become
my very dear friends. I have been
living in Belgrade for more than ten
years, and I come from a small town
near Požarevac. For these ten years
of my life in the capital city, my head
got filled up with a lot of stuff, and I
forgot the crucial ones. A lot of makeup
accumulated on my face. Working
with Edison, Milica, Aleksandra, Naca,
Denis, Dušan and Đole, I experienced
as some kind of therapy that has had
the most positive outcome. Thanks
to them, I discovered myself, I figured
out what I want, and what I don’t,
what is even more important. While
working with young people, it happens
too often that some very important
messages I utter on an unconscious
level, and treat them casually. Then
I watched the video in which Edison
imitates me saying the phrase “Grab
forward!”... That’s what I learned from
young people from Vranje! I learned
who I was and that we should all be
grabbing forward, regardless of the
circumstances that hinder us daily.
#YOUTH
>> Jelena Janković je novinarka koja se još na
fakultetu zaljubila u radio. Tokom godina rada na
nacionalnim TV i radio stanicama, u svom poslu se
često fokusirala na socijalne probleme i stanje mladih
u društvu. Rad na emisiji Centriranje shvatila je kao
izazov i priliku da radi na temama koje su bitne za
mlade, a o kojima se malo govori u medijima.
Zašto je radio najbolji mediji?
Zato što ne da možeš, nego moraš da budeš maštovit da
bi oni koji te slušaju imali sliku o onome o čemu pričaš
i da bi tako dobili potpunu i zanimljivu informaciju.
Da li se radio ponovo vraća u modu?
Mislim da se vraća. Zapravo, nikada i neće izaći iz
mode jer je jedini mediji koji može da se sluša u svim
situacijama... dok vozimo, sređujemo kuću, radimo,
učimo, dok šetamo... Pošto možemo da ga slušamo i
preko telefona i ne moramo da koristimo ništa sem
ušiju, radio nam je uvek pri ruci.
Emisija Centriranje se emitovala godinu dana na
40 radio stanica širom Srbije. Koja je bila najveća
vrednost emisije?
Najpre teme koje su obradjivane, a o kojima se malo
govori u medijima, naročito u onim sa nacionalnom
frekvencijom koje još i uspevaju da dopru do nekoga.
Takođe i to što se mnogo mladih uključilo u rad
na toj emisiji i što su oni sami, svojim vršnjacima
predstavljali teme i govoreći sopstvenim jezikom,
jezikom svoje generacije.
Da li je rad na ovoj emisiji promenio neke tvoje
stavove?
Svako iskustvo nas nečemu nauči i natera da se
zapitamo. Recimo da sam najviše naučila o rodnoj
ravnopravnosti i počela da koristim rodno-senzitivan
jezik koji ranije nisam baš u toj meri koristila.
JELENA JANKOVIĆ
Šta su za tebe bili najinteresantniji intervjui koje si
radila u ovoj emisiji?
working, studding, walking… As we can also listen
to it on the phone and we do not need anything else
except our ears, radio is always available.
Koliko ljudi je radilo na radio emisiji?
First of all the topics that were covered and that do
not have enough space in media, especially in national
media that have the largest audience. In addition to
this, I think it is very important that so many young
people took part in the creation of these shows and
that they themselves used the language of their
generation to address peers.
Srećom, bilo ih je više! Problem je bio skratiti neke
intervjue, ne pustiti ih cele u program. Možda je
najzanimljiviji bio sa Srđom Popovićem i sa Blažom,
koji je uvek prezabavan.
Redakciju činilo osam stalnih članova, ali bilo je
više ljudi koji su sa vremena na vreme davali svoj
doprinos time što bi uradili neki intervju, poslali ideju
ili kontakt.
Kao novinarka, kako bi opisala stanje današnjih
medija, u svetu i kod nas?
Velika je razlika između naših i stranih medija.
Oni rade profesionalnije, svaku priču istražuju i ne
objavljuju bez dokaza, čak i kada je u pitanju žuta
štampa. O slobodi medija ne želim ni da govorim. Kod
nas ni neke zabavne teme ne smemo da prenesemo
potpuno slobodno. Takođe, kod nas novinari i
urednici uglavnom nisu školovani za posao kojim se
bave. #U_CENTAR
>> Jelena Jankovic is a journalist who has been in
love with the radio ever since her university days.
During her work at national TV and radio stations,
she was very often focused on social issues and
position of youth in society. She understood her
engagement in leading radio show Targeting as
an opportunity and a challenge to work on topics
important for youth that are not having enough of
media attention.
Why is radio the best media?
Because you have to have imagination, so the people
who are listening can create their own picture about
the things you are telling. In that way they will have
complete and interesting information.
Is radio again “in fashion”?
I think it is coming back in fashion. Actually, it was
never out of it as it is the only media you can listen
to anywhere… while driving, cleaning the house,
The Show Targeting was broadcast for over a year
on 40 radio stations all around Serbia. What was the
highest value of this show?
Did work on this show change some of your attitudes?
Each experience helped us learn something and made
us wonder. Let’s say I learned the most about gender
equality and started to use gender-sensitive language
that I did not use as much before.
Which are the most interesting interviews done in
this show in your opinion?
Luckily, there were many! The problem was how to
make some of them shorter, not to broadcast them all
in the program. Maybe the most interesting were with
Srđa Popović and Blaža who is always very amusing.
How many people worked on this radio station?
There were 8 members of our radio team, but we had
many more people supporting us from time to time by
preparing shows or sharing ideas and contacts with
us.
As a journalist, how would you describe the state of
media in the country and abroad today?
There is a big difference between our media and foreign
media. They are working in a more professional way,
researching each story and not publishing without
facts, even in tabloid magazines. I don’t even want
to start talking about the freedom of media. In our
context we can’t always publish everything, even
some fun topics. Also, even journalists and editors are
not always educated for the job they are doing.
#IN_CENTER
KAD CENTRIRAŠ U ETRU
Targeting On Air
Informativno. Edukativno. Duhovito. Satirično. Lokalno. Nacionalno.
Za mlade. O mladima.
Informative. Educative. Funny. Satirical. Local. National.
For youth. About youth.
>> Centriranje je radio emisija na kojoj su radili mladi i koja
je bila namenjena mladima u Srbiji. U periodu od godinu
dana, ova emisija u produkciji Centra E8 emitovana je na
Radiju B92 i još četrdeset radio stanica širom Srbije.
Urađeno je ukupno pedeset emisija, obrađivane su
različite teme od deca i mladi koji rade i/ili žive na ulici,
pop kulture, pitanja mladih u političkim strankama,
nasilja u sportu, digitalnog nasilja, omladinskog
preduzetništva do pozorišta i značaja regionalne
muzičke saradnje. #U_ETAR
Moto je emisije je bio:
Pitamo. Odgovaramo. Pratimo.
Objašnjavamo. Kuliramo.
Lajkujemo. Ćaskamo … u etar!
>> Targeting is a radio show created
by young people for young people in
Serbia. This radio show has been broadcast
on Radio B92 and more than 40 other local
radio stations all around Serbia for over one
year. In total, 50 shows have been created with
different topics: children and youth working and/
or living on the street, pop culture, political youth
participation, violence in sports, digital violence, youth
entrepreneurship, theatre and importance of regional music
cooperation. #ON_AIR
Moto of the show was:
We are… Asking. Responding.
Monitoring. Liking. Being cool.
Chatting… on the air!
36 Super OSMICA
KOLUMNA /COLUMN
MLADI U MEDJIMA
IŠČEKUJUĆI PODMLAĐIVANJE
RADIJA / Awaiting The
Rejuvenation Of The Radio
Radio mora biti otvoren medij,
pristupačan i aktuelan. Angažovan.
A takvi su i mladi.
Radio must be an open, accessible
and up-to-date media. Engaged.
And young people are the same.
Piše /By: Ana Martinoli, direktorka programa Radija B92 / Program director of Radio B92
>> Za početak je važno da definišemo
mlade u Srbiji – u najvećem broju
tržišnih ispitivanja kod nas, to su osobe starosti 12 do 29 godina i oni čine
oko trećine naše ukupne populacije.
Broj koji nije zanemarljiv.
Upitani šta traže i očekuju od medija
(IPSOS, 2010.) oni u slučaju radija,
posle apsolutne dominacije muzike
kao željenog sadržaja, između ostalog,
odgovaraju - osećanje prisustva drugog,
zabavu, korisne informacije u kontekstu
ličnih aktivnosti (za školu, studije) i,
konačno, preferiraju medije u kojima
se čuje „glas njihove generacije”. Radio
percipiraju kao duhovitiji, opušteniji
medij od televizije i printa. Iako mu
zameraju „neinteresantnost”, ističu da
ih zanimaju i emisije, ne samo muzika, i
uočavaju kreativnost i manju stereotipnost u odnosu na televiziju.
U svetlu ovakvih rezultata možda je
važno da se same radio stanice zamisle
nad svrhom i funkcijama ovog medija.
Uprkos porukama koje naše radio
tržište, zatrpano identičnim, predvidljivim i komercijalnim muzičkim
formatima, šalje, funkcija i uloga radija
nisu da bude jukebox sa tristotinak
pesama u rotaciji i servis koji opslužuju
neprepoznatljivi, usiljeno veseli glasovi.
Radio nisu i ne bi smele da budu fraze
o „još jednom lepom danu koji provodimo zajedno” ili obećanja o „najboljoj muzici”, „najvećim hitovima”... Radio
nisu vesti u obliku naslova, kroz koje se
protrči između brojnih zvučnih efekata
i slogana koji izobličavaju i uništavaju
svaki smisao informacija koje nam se
saopštavaju. Radio je medij koji ima
zadatak, ali i kapacitet da provocira,
angažuje, razbudi, prodrma. Radio
mora biti otvoren medij, pristupačan i
aktuelan.
Angažovan. A takvi su i mladi.
Tu misterioznu kategoriju - mlade mediji često doživljavaju kao deo populacije kome se teško može udovoljiti, čije
želje i interesovanja izmiču, koji izgledaju daleko, nepristupačno, izolovano,
ćudljivo, ljutito, samodovoljno. A mladi
su, zapravo, odlučni u tome da svoje
vreme žele da posvete onim sadržajima
koji su njima namenjeni, koji baš njih
zanimaju.
I šta smo mi, kao radio stanice, tim
mladima ponudili - osim već pomenutih
predvidljivih plejlista prepunih „najboljih hitova za najbolji grad” i poruka
da se „opuste i uživaju”?
Radio stanice poručuju mladima da su
tu da im ponude „mnogo muzike, malo
priče”, gde je svaka priča markirana kao
neki dosadni sadržaj koji će ih oterati,
zamoriti, odbiti.
Sa druge strane, mladi žele i čekaju da im
se neko obrati. Direktno, jezikom koji će
razumeti, da progovori o temama koje ih
muče i zaokupljaju.
A ko može govoriti direktnije, otvorenije,
ličnije od radija?
Analiza ponude radio stanica, od nacionalnh do lokalnih, pokazuje da za mlade
nema previše sadržaja. Osim na nivou
incidenta, skrajnute u neki termin koji
nije ni blizu čuvenog prime time, emisije
za mlade se kreću između uštogljenih,
konzervativnih, formalnih, arhaičnih,
kao u slučaju javnog servisa, ili previše
ležernih, forsirano agresivnih, plitkih,
fokusiranih samo na laku zabavu, što je
karakteristično za najveći broj komercijalnih stanica koje se odluče da svesno
iskroje neki program „za mlade”.
Koliko ima otvorenih radio programa
u okviru kojih mladi mogu da kažu šta
misle, kako se osećaju, šta žele, šta ih
muči? Nema ih.
Mladima je potrebno dati prostor, dati im
mogućnost da radio osvoje, da progovori
njihovim jezikom – tog trenutka radio će
osvojiti njih.
Mladi su tu da pomere granice, da nam
pokažu šta je važno, šta je potrebno
menjati. Mladi prepoznaju trendove, osluškuju savremeni trenutak,
promišljaju ga, oblikuju ga I kreiraju mu
budućnost. Ako im mi, kao radio stanice,
damo priliku da svoje stavove iskažu
javno, pokazaćemo im da ih uvažavamo,
što će automatski otvoriti prostor za
novu vrstu odgovornosti tih istih mladih.
Neka greše, neka istražuju nove forme,
neka menjaju ustaljene šablone. Neka
eksperimentišu.
Iz toga će se roditi neki svežiji, drugačiji,
brži, dinamičniji, živopisniji radio program.
Radio B92 je pre tačno 25 godina
osnovala grupa mladih ljudi, tek punoletnih, brucoša i apsolvenata.
Sloboda koju su u tom prostoru imali
dala im je mogućnost da iskažu svu
svoju kreativnost, mogli su da budu
drski, drugačiji, otvoreni, da se ne stide
različitosti, da neguju, ali i formiraju
svoje kulturne navike, da rastu, napreduju, obrazuju se – sve to zajedno, stvorilo
je jednu od najautentičnijih nezavisnih
radio stanica u Srbiji, pa i regionu devedesetih godina prošlog veka.
Danas, četvrt veka kasnije, isto tako
mladi učestvuju u kreiranju programa
Radija B92. Možda ih ne čujete ispred
mikrofona, ali oni su sa vama neprekidno. Ema, Mario, Jelena, Matija, Vidan,
Tanja, Tamara… Oni uvek prvi pronalaze
najbolju novu muziku, oni su na svim
događajima iz kulture, oni govore o
vestima nekim hrabrim, svežim jezikom,
oni ukrštaju radio i nove tehnologije,
stvarajući nove vidove komunikacije sa
publikom. Oni su uvek prvi na smenama
i uvek ostaju najduže na poslu.
Trudimo se da otvorimo prostor za
mlade koliko god je to moguće i ponosni
smo na činjenicu da su u našem programu emitovani serijali kreirani od
mladih, za mlade (poput Centriranja) ili
sadržaji koji problematizuju najaktuelnije teme koje se tiču mladih (Povezivanje,
ShockArt produkcija). Takođe, svojevremeno smo pokrenuli omladinsku
redakciju Generator koja je dve sezone
okupljala srednjoškolce i omogućila im
da stvaraju sat vremena programa samostalno.
Oni su budućnost radija.
Vreme je za neke nove mlade, ali i za
neke nove stanice koje će tim mladima
dati glas.
Studenti prve godine Produkcije i menadžmenta radija Fakulteta
dramskih umetnosti svake godine imaju zadatak da kao jedan od završnih
radova napišu esej na temu „Da li radio
ima budućnost?”. I svi uvek kažu – ima.
Radio ima budućnost. Bilo bi lepo da
im mi, kao radio stanice, damo alibi
za tako hrabru i optimističnu tvrdnju.
#FM
>> For starters, it is important to define
the youth in Serbia – the majority of our
market studies indicate that they are
individuals in the age group of 12 to 29
years old, which makes about a third of
our total population. This number isn’t
insignificant.
When asked what they want and expect
from the media (IPSOS, 2010) in case
of radio, after absolute domination
of the music as desired content, they
wanted the feeling of another’s presence,
entertainment, and useful information
in the context of personal activities (for
education, research) and finally, they
preferred media where they can be
heard as “voices of their generation”.
Radio is perceived as a funnier, more
relaxed media then television and print.
Even though they criticize it for lack of
interestingness, they are also interested
in shows and not only music, and they
perceived radio as creative and less
stereotypical than television.
In the light of these results, it’s
important for radio stations to think
about the purposes and functions of this
media.
Despite the fact that our radio market is
swamped with identical, predictable and
commercial music formats, the function
and role of radio isn’t to be a jukebox
with several songs replaying, and to
provide service with unrecognizable,
artificially cheerful voices. Radio should
not solely uses phrase about “another
beautiful day that we are spending
together” or promises of “best music”,
“greatest hits”... Radio isn’t the news in
the form of titles, through which you can
run between numerous audio effects and
slogans that distort and silence every
sense of the information that come to us.
Radio is a media with a task, but also the
capacity to provoke, engage, wake up,
and shake up. Radio must be an open,
accessible, and up-to-date media.
Engaged. And the young people are the
same.
This mysterious category – the youth
– is often seen by media as part of
the population which is difficult to
satisfy, whose desires and interests are
sliding away, while seeming far away,
inaccessible, isolated, moody, angry,
self-sufficient. The youth, in fact,
is determined to use their time and
dedication for contents which are
designated for them, and they are
interested in.
And what have we offered, as a radio
station, to those young people aside
from the predictable playlists full
of “best hits for the best city” and
message to “relax and enjoy”?
Radio stations are telling young people
that they are there to offer them,
“lots of music and little of talking”,
where every story is marked as boring
content that will drive them away, and
exhaust and reject them.
On the other hand, young people are
looking and waiting for someone to
approach them. Directly, in a language
they understand, to speak up about the
topics that concern and bother them.
And who can speak more directly,
more openly and more personally than
the radio?
The analysis of radio station’s
programs, ranging from national to
local, show that there isn’t much to offer
to young people. With a few exceptions,
usually outside of prime time, programs
for the youth vary between uptight,
conservative, formal, archaic, as in the
case of public service, or too casual,
aggressively forced, shallow, focused
only on good party, which is typical for
the most commercialized stations that
consciously choose to make programs
“for youth”.
How many radio programs are there in
which young people can say what they
think, what they feel, what they want,
what bothers them? There aren’t any.
It’s necessary to give young people
the space, give them the possibility to
conquer the radio, to speak up with
their language – and in that moment
radio will conquer them.
Youth is there to push the
boundaries, to show us what is
important, what needs to be changed.
Youth can recognize trends, tuning into
the contemporary moment, as they
reflect, shape and create the future.
If we, as radio stations, give them an
opportunity to express their views
publicly, we’ll show that we respect
them, which will automatically open the
room for a new kind of responsibility of
the same youth.
Let them make mistakes, let them
explore new forms, and change
the established patterns. Let them
experiment. As a result of this, a fresher,
different, faster, more dynamic, colorful
radio program will be born.
Radio B92 was established exactly 25
years ago by a group of young people,
freshmen and senior students.
The Freedom that they had in that
period gave them a chance to express
their creativity. They could be brash,
different, open, and not be ashamed
of diversity. They were able to foster
and form their culture habits, to grow,
to prosper, and to educate. All of this
created one of the most authentic
independent radio stations in Serbia and
the region in the nineties.
Today, a quarter of a century later,
young people continue to participate
in the creation of the program of Radio
B92. Maybe you can’t hear them in front
of microphone, but they are with you
constantly. Ema, Mario, Jelena, Matija,
Vidan, Tanja, Tamara… they are always
first to find the best music, they are
at all cultural events, they talk about
news in a bold and fresh language, and
they combine radio and new technologies in order to create new forms of
communication with the audience.
They are always first in and always the
last ones to leave.
We are trying to create an open space
for young people as much as possible
and we are proud of the fact that in our
program, we broadcast serials created
by young people for young people (such
as Targeting), or contents which question the most current topics affecting
YOUTH IN MEDIA
young people (Povezivanje, ShockArt
production). Also, we have launched a
youth editorial Generator, which gathered high school students during two
seasons and enabled them to create one
hour of the program themselves. They
are the future of the radio.
It’s time for some new young people,
but also for creating new stations,
which will give these young people
a voice.Students of the first year of
Production and Radio Management
at Faculty of Dramatic Arts each year
have a task as their final work to write
Super OSMICA 37
an essay on the topic “Does radio have
a future?” and everybody always says,
yes, – it does. Radio has a future.It
would be nice, if we, as radio stations,
would give them an alibi for such brave
and optimistic claim. #FM
38 Super OSMICA
ZDRAVLJE PRE SVEGA/ HEALTH ABOVE ALL
CENTRIRANJE ZDRAVLJA /
Targeting Health
of quality of peer education and
empowerment of youth in counseling
centers in ten cities in Serbia. It also
carried out the campaign “I love you
safely“ and “Staying Alive“.
Nakon decenije intenzivnog rada na promociji zdravih stilova života među mladima, E8 se u Srbiji pozicionirao kao
jedna od ključnih nevladinih organizacija, čiji je rad posvećen ovoj temi, a mnogi mladi ljudi uključeni u ove projekte,
iz njih su izvukli znanje i korist.
One of the key projects for Center
E8 and Y - PEER related to the field
of health was the Health education
through life skills. This was a pilot
project by the Ministry of Education
Sexual and health education in
schools
Deset godina promocije zdravih stilova života / Ten years of promoting
healthy lifestyles
After a decade of intensive work on promoting healthy lifestyles among young people, Centre E8 took a position as
one of the key non-governmental organizations in Serbia whose work is devoted to this topic, and lot of young people
involved in these projects have gained knowledge and benefited from it.
>> Stara izreka „zdravlje pre svega“,
u velikoj meri opisuje deset godina
rada Centra E8. Ova omladinska
organizacija, osnovana kao Centar
za promociju zdravih stilova života,
tokom prvih godina svog rada, najveći
broj projekata realizovala je u oblasti
zdravlja, s posebnim akcentom na
prevenciju seksualnih i reproduktivnih
oboljenja kod mladih.
Umetnost kao prevencija
Od 2004. godine, kada su članovi i
članice ove organizacije, osmislili,
postavili i odigrali predstavu Istina ili
izazov, čija je glavna tema edukacija
mladih ljudi o HIVU i AIDSU, put ove
organizacije bio je jasan: kreativno
izražavanje i umetnost, kao alatke
u borbi za psiho-fizičko zdravlje
omladine. Na tom putu, nastala je i
predstava Žrtve ljubavi u kojoj glume
mladi Romi i ne-romi, sa Juga Srbije
i služeći se tehnikama forum teatra,
govore o opasnostima od polnoreproduktivnih bolesti i načinima
da se od njih zaštitimo. U okviru
istog projekta, posvećenom zdravlju
mladih Roma, žena i raseljenih lica,
produciran je i film Ljubav napokon
koji na primeren način, kombinujući
igrane i dokumentarne scene, otvara
brojne, u romskoj zajednici tabuizirane
teme, vezane za seksualnost i polnoreproduktivno zdravlje.
Film i predstava imali su puno uspeha.
Prikazani su na brojnim festivalima,
a film je i nagrađen, 2011. godine na
Festivalu Balkan Beyond Borders, u
Atini.
Naravno, edukacija kroz upotrebu
kreativnog izražavanja, nije bila jedina
stvar u projektu Pristup zdravstvenim
uslugama za žene i mlade, raseljene i
Rome na Jugu Srbije. Ovaj projekat je
uključivao i edukaciju lekara i lekarki,
supervizorske sesije kontinuirane
podrške zdravlju mladih iz osetljivih
grupa, niz treninga, treninga za
trenere, radionica, publikovano
istraživanje o navikama mladih Roma
i Romkinja vezanih za seksualnost,
kao i druge aktivnosti s ciljem opšteg
poboljšanja polnog i reproduktivnog
zdravlja i znanja o ovim temama, među
mladima na Jugu. Takođe, predstava
Istina ili izazov postavljena je u novoj
inscenaciji, nastaloj u saradnji sa
pozorišnom rediteljkom Jelenom
Bogavac.
Vršnjačka edukacija i kreativne
kampanje
U ovaj projekat E8 tim uključio se
zahvaljujući velikom znanju i iskustvu,
stečenom u radu na kampanjama:
„Prezervativno bolje“, „Igraj na sigurnu
loptu: koristi kondom“, „Sačuvaj život“,
„Smanji rizik“ i drugim, koje je ova
organizacija, u saradnji sa brojnim
partnerima, sprovodila u periodu
od 2004- 2008. Okosnica svih ovih
kampanja bilo je informisanje mladih
o rizičnom, seksualnom ponašanju,
odnosno informisanje o kondomu kao
jedinom kontraceptivnom sredstvu
koje, osim od trudnoće, štiti i od
seksualno prenosivih bolesti. U tu
svrhu, volonteri i volonterke iz Centra
E8, delili su kondome i informativne
letke, organizovali sportske i zabavne
manifestacije, ali i držali niz radionica i
treninga, za mlade.
2005. Centar E8 postaje organizacijačlanica mreže Y- PEER osnovane od
strane UNFPA uz podršku brojnih
agencija Ujedinjenih Nacija: UNICEF
-a, Svetske zdravstvene organizacije,
Svetske banke, UNDP-a, UNAIDS-a i
UNESCO-a. Ona postoji u četrdeset
i osam zemalja a u Istočnoj Evropi,
osnovana je kao odgovor na HIV/
AIDS epidemiju među mladima. Cilj
rada ove mreže bio je da se kroz
vršnjačku edukaciju, mladi upute u
znanja i veštine koje su im potrebne
kako bi zaštitili svoje seksualno i
reproduktivno zdravlje. Uključivanjem
u nacionalnu Y-PEER mrežu, Centar
E8 učestvovao je u standardizaciji
vršnjačke edukacije na ove teme, a
u periodu od 2006-2009, tim ove
organizacije vodio je mrežu Y-PEER
na nacionalnom nivou. U toku tri
godine aktivnog rada Centar E8,
organizovano je niz projekata u
okviru kojih je obučeno preko 50
mladih da budu treneri trenera i
treneri za upotrebu drame u edukaciji,
održano je preko dvadeset lokalnih
treninga, organizovana je procena
stanja kvaliteta vršnjačke edukacije
i osnaživanje savetovališta za mlade
u deset gradova Srbije. Takođe,
sprovedene su kampanje „Volim te
sigurno“ i „Sačuvaj život“.
Seksualno i zdravstveno
obrazovanje u školama
Jedan od ključnih projekata kojima
su se E8 i Y-PEER bavili u oblasti
zdravlja bio je Vaspitanje za zdravlje
kroz životne veštine’ - pilot projekat
koji su Ministarstvo prosvete i
sporta Republike Srbije, Ekspertska
grupa za razvoj i zdravlje mladih
Ministarstva zdravlja Republike Srbije,
UNICEF i Y-PEER Srbija sprovodili
TOP 5
SAVETA ZA ZDRAVLJE
MLADIH
* Zdrava ishrana
umesto brze dijete.
* Partija fudbala, umesto tekme
na TVu.
* Nikad, nikad i NIKAD bez
kondoma!!!
* Uvek, uvek i UVEK s
kondomom!!!
* ZS x 3: Zdrav san, zdrav smeh,
zdrav stav.
TOP FIVE TIPS FOR YOUTH HEALTH
* Healthy diet instead of poor diet.
* Live football game instead of
football match on TV.
* Never, never and NEVER without
condom!!!
* Always, always and ALWAYS with
condom!!!
* HS x 3: Healing sleep, healty
smile and happy statements.
zajedno tokom školske 2006/2007.
u osamnaest srednjih škola iz
Kragujevca, Beograda, Niša i Bačke
Palanke.
Projekat je zamišljen tako da ga
realizuju profesori i profesorke iz
srednjih škola, na časovima razrednog
starešinstva. Za realizaciju aktivnosti
bilo je traženo da se izdvojiti najmanje
osamnaest školskih časova u toku
jedne godine. Pored nastavnika,
projekat je uključivao i učenike da bi
se ojačao međusobni odnos. Oblasti
koje je ovaj projekat obrađivao bile
su: koncept zdravlja, reproduktivno
i seksualno zdravlje, prevencija HIV/
SIDA i polno prenosivih infekcija,
prevencija zloupotrebe psihoaktivnih
supstanci (duvana, alkohola i svih
vrsta droga) i oblast posvećena
mentalnom zdravlju. Projekat je
imao za da pomogne mladima da
prepoznaju potrebe sopstvenog
zdravlja i zdravlja uopšte.
Nakon deset godina intenzivnog
rada na promociji zdravih stilova
života među mladima, E8 se u Srbiji
pozicionirao kao jedna od ključnih
nevladinih organizacija, čiji je rad
posvećen ovoj temi, a mnogi mladi
ljudi uključeni u ove projekte, iz njih su
izvukli znanje i korist: naučili su da se
zdravlje čuva, lakše nego što se bolest
leči i da u životu ništa nije vrednije
čuvanja. Čuvati zdravlje znači čuvati
život. #10GODINA
>> The old phrase “health above
all“ describes in the best way the
10 years of work of Centre E8. This
youth organization, which was created
as Centre for Promotion of Healthy
Lifestyles, has realized many projects
in the first 10 working years in the
field of health with special emphasis
on the prevention of sexual and
reproductive disorders of young
people.
Art as prevention
Since 2004, members of the
organization have designed, set up
and performed the play Truth or
dare, whose main theme is educating
young people about HIV and AIDS.
Ever since the creation of this play,
the vision of this organization has
been clear: creative expression and
art should be used as tools in the
struggle for physical and psychological
health of youth. The result of this
vision is the performance Victims of
Love, starring young Roma and nonRoma from South Serbia using the
techniques of forum-theatre, where
they address the dangers of sexually
transmitted diseases and ways to
protect themselves. Within the same
project, dedicated to the health of
young Roma, women and displaced
persons, Centar E8 produced the film
Love at last, which combines fiction
and documentary in an appropriate
manner. The film opens up many taboo
topics related to sexuality, and sexual
and reproductive knowledge in the
Roma community. The film and the
ZDRAVLJE PRE SVEGA
and Sports of the Republic of
Serbia, the Expert Group on Youth
Development and Ministry of Health of
the Republic of Serbia, UNICEF and Y
- PEER Serbia. The project was carried
out during the school year 2006/2007
in 18 high schools in Kragujevac,
Belgrade, Niš and Bačka Palanka.
The project was designed to be
implemented by high school teachers
in the homeroom of teacher’s hours.
For the implementation of activities,
it was required to allocate at least 18
play had a lot of success. It was shown
at numerous festivals, and the film was
given an award on the Balkans Beyond
Borders Festival, in Athens in 2011.
Of course, education through the use
of creative expression wasn’t the only
thing in the project Access to health
services for women and youth, displaced
and Roma in South Serbia. This
project included education of doctors,
supervisory sessions, continual
support to the health of young people
from vulnerable groups, re-staging
the play Truth or dare (this time in
collaboration with the professional
theatre director, Jelena Bogavac), a
series of trainings, training of trainers,
workshops, publication of research on
the habits of young Roma related to
sexuality, and other activities for the
general improvement of sexual and
reproductive health and knowledge on
these topics among young people in
the South.
Peer education and creative
campaigns
Through this project, Centre E8 team
gained knowledge and experience
in working on campaigns such as; “A
preservation better“, “Play it safe“,
“Play it safe: use a condom“, “Staying
Alive“, “Minimize the risk“ and others,
which the organization conducted in
cooperation with numerous partners
between 2004 and 2008. The goal of
this campaign was to inform young
people about risky sexual behavior,
and disseminate information about
condoms as the only contraceptive
measure which protects against
sexually transmitted diseases.
With this purpose, volunteers from
Center E8, distributed condoms and
information leaflets, organized sports
and entertainment events, and carried
out a number of workshops and
trainings for young people.
In 2005, Centre E8 became a member
of the organizational network, Y
– PEER, which was established by
UNFPA with support from all United
Nations agencies: UNICEF, the World
Health Organization, World Bank,
UNDP, UNAIDS and UNESCO. It exists
in 48 countries, and in Eastern Europe,
it was founded in response to the
HIV / AIDS epidemic among young
people. The goal of the network was
that youth gets instruction and the
knowledge and skills they need to
have in order to protect their sexual
and reproductive health through peer
education. Through involvement in the
national Y - PEER network, Center E8
has participated in the standardization
of peer education on these topics,
and in the period between 2006 and
2009, the team of this organization led
the Y – PEER network on a national
level. During the three years of active
work, Center E8 organized a series
of projects, in which it trained more
than 50 young people to be trainers
and coaches for the use of drama in
education. Over twenty local training
were carried out, and Center E8 helped
organize the efforts for improvement
Super OSMICA 39
hours of school per year. In addition to
teachers, the project involved students
in order to strengthen the relationship.
Areas that this project included were:
the concept of health, reproductive and
sexual health, HIV/AIDS and sexually
transmitted infections, mental health,
and the prevention of substance abuse
such as tobacco, alcohol and all kinds
of drugs. The project aimed to help
young people recognize the needs of
their health and health in general.
After a decade of intensive work to
promote healthy lifestyles among
young people, Centre E8 took a
position as one of the key nongovernmental organizations in Serbia
whose work is devoted to this topic,
and a lot of young people involved in
these projects have gained knowledge
and benefits from it. They’ve learned
that improving their health is easier
than treating diseases, and in life there
is nothing more valuable than your
health. Improving health means saving
lives. #10YEARS
IGRA ZA ŽIVOT
dance4life u Srbiji / dance4life in Serbia
I ZDRAVLJE / Dance
for life and health
dance4life kroz muziku i ples povezuje, inspiriše i osnažuje mlade ljude da
naprave korak napred u borbi protiv HIV/AIDS-a
Through music and dance Dance4Life connects, inspires and empowers
young people to take a step forward in the fight against HIV / AIDS
Osnovani iste godine
>>Pre deset godina u Holandiji, iste godine kad i
Centar E8, pokrenut je dance4life koji je napravio
novi i totalno drugačiji pristup edukaciji mladih o
HIV/AIDS-u, a to je kroz ples i muziku. Projekat je
brzo počeo da se širi po svetu i danas postoji na pet
kontinenata u dvadeset osam zemalja sveta, a centrala
je i dalje u Amsterdamu. Svojstven je i prepoznatljiv
po jedinstvenom dance4life plesu koji svi mladi uče u
procesu edukacije.
Svetski ambasadori dance4life-a su: Dezmond Tutu
(dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984), DJ Tiesto,
Maxi Jazz (Faithless), Doutzen Kroes, top model,
Paul van Dyk ali i DJ Fedde le Grand, Paul Oakenfold,
Darude, ATB itd.
Projekat je u Srbiji lansiran 8. jula 2008. konferencijom
za novinare i velikim fleš-mobom koji se u istom
trenutku dešavao u Beogradu, Novom Sadu, Loznici
i Novom Pazaru. Projekat se vremenom proširio i
naredne godine pridružili su se Vranje i Jagodina, a
2012. godine priključili Prokuplje, Niš i Šabac.
Projekat su u Srbiji sprovodile nevladine organizacije
JAZAS, Centar E8, Centar Živeti uspravno Novi Sad,
Iskra Loznica, Omladinski kreativni centar Jagodina,
Generator Vranje, Kancelarija za mlade Novi Pazar, Duga
Šabac, Volonterski centar Prokuplje i KOM 018 Niš.
Centar E8 je, pored Jazas-a, organizacija koja je vodila
projekat na nacionalnom nivou i od početka rada u
Srbiji bio zadužen za odnose sa javnošću i medijima i
saradnju sa ambasadorima.
Ambasadorka dance4life Srbija je Ana Stanić od
oktobra 2008 godine, a SevdahBABY je ambasador od
2011. godine.
“Ples je univerzalni jezik. Ples je sloboda, sreća,
radost! Mladi zaslužuju brigu, zaštitu i kondome.
Molim Vas, ne dozvolite da igraju sami.”
Biskup Dezmond Tutu
“Dance is a universal language. Dancing is freedom,
happiness, joy! Young people deserve care,
protection and condoms. Please do not let them
dance alone“.
Bishop Desmond Tutu
Započni igru...
Od kada se projekat sprovodi u Srbiji edukovano je
više od 15.000 mladih ljudi. Mladi prolaze kroz tri faze
edukacije, koje čine program schools4life. Kroz te tri
faze oni se edukuju o reproduktivnom zdravlju, HIV/
AIDS-u, oni razvijaju svoje komunikacione i socijalne
veštine. Podstiču se da osmisle i organizuju akciju u
svojoj lokalnoj sredini u cilju podizanja svesti o ovim
temama kroz ulične akcije, flash mob-ove, aktivnosti u
školi.. Nakon ova tri koraka mlada osoba postaje agent
promene, a vrhunac schools4life jeste dance4life
event.
Ovaj dogadjaj se održava vikend pre 1. decembra –
Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a svake parne
godine. Na prvom Live Connenction-u u Beogradu
bilo je 650 mladih, a na drugom 2010. godine bilo je
već 3.500 mladih iz šest gradova Srbije. Tokom Live
Connection-a agenti promene se povezuju putem
satelita sa svojim vršnjacima iz celog sveta. Učesnici
ovog događaja, svojim pokretima, glasom, muzikom,
plesom, ujedinjuju se, boreći se da se njihov glas čuje i
podseti svetske lidere na njihova obećanja koja se tiču
Milenijumskih Ciljeva Razvoja (MDG).
dance4life Srbija je tokom svog rada bio prisutan na
brojim javnim manifestacijama i festivalima kao sto
su EXIT, Dan grada u Loznici, Beer Fest u Beogradu,
Dan grada u Novom Pazaru… Takođe, naši volonteri
i volonterke organizovali su raznovrsne aktivnosti
povodom Svetskog dana borbe protiv side, Dana
mladih, Dana omladinskog aktivizma, Svetskog
dana borbe protiv zloupotrebe droga. dance4life je
podsticao mlade da razvijaju aktivizam na lokalnom
nivou ali neguje i regionalnu i međunarodnu saradnju,
solidarnost i povezivanje.
Završili smo sa implementacijom projekta u novembru
2012. godine ali smo nastavili da plešemo jer je ples
sjajan način da se animiraju mladi i da se podstaknu da
animiraju svoju zajednicu. #d4life
Established the same year
>>Ten years ago in the Netherlands, the same year as
the birth of Centre E8, project dance4life was launched
and it made a new and totally different approach to
educating young people about HIV/AIDS, and it is through
dance and music. The project quickly began to spread
throughout the world and today exists on five continents
in twenty-eight countries in the world, and the HQ is still
in Amsterdam. It is peculiar and distinctive for its unique
dance4life dance that all young people are learning in the
educational process.
World ambassadors for dance4life are people like
Desmond Tutu (Nobel Peace Prize 1984), DJ Tiesto, Maxi
Jazz (Faithless), Doutzen Kroes, top model, Paul van Dyk
and DJ Fedde le Grand, Paul Oakenfold, Darude, ATB etc.
The project was launched in Serbia on July 8th, 2008
with press conference and a large flashmob, which
was happening at the same time in Belgrade, Novi Sad,
Novi Pazar and Loznica. The project duration lasted
for several years, and the following year, Vranje and
Jagodina has joined and on 2012. Prokuplje, Niš, and
Šabac also joined the initiative.
The project was conducted in Serbia by NGOs like JAZAS,
Centre E8, Centre „Živeti uspravno Novi Sad“, Iskra
Loznica, Youth Creative Center Jagodina, Generator
Vranje, Youth Office in Novi Pazar, Rainbow Šabac,
Volonteer Center Prokuplje and KOM 018 Nis.
Center E8 was, alongside with JAZAS, the organization
that led the project at the national level and since the
beginning of the work in Serbia, was responsible for
public relations and media and cooperation with the
ambassadors.
Since October 2008, the dance4life Ambassador
in Serbia was Ana Stanić, and SevdahBABY is the
Ambassador from 2011.
dance4life koristi interaktivane tehnike u cilju
edukovanja i osnaživanja mladih ljudi. Mi verujemo
da su mladi ljudi deo rešenja, i da im možemo
pružiti priliku da stvore pozitivnu promenu.
dance4life nije samo predavanje, dance4life je
inspirativno iskustvo.
dance4life uses interactive techniques in order to
educate and empower young people. We believe
that young people are part of the solution, and
that we can provide them with the opportunity to
create positive change. dance4life is not just the
lecture, dance4life is an inspiring experience.
Start the game...
Since the beginning of project implementation in Serbia,
more than 15,000 young people have been educated.
Young people go through three phases of education,
which comprise the program schools4life. Through these
three phases, they are educated about reproductive
health, HIV /AIDS, they develop their communication
and social skills. They are encouraged to devise and
organize an action in their local communities to raise
awareness about these issues through street actions,
such as flash mob activities in school... After these three
steps a young person becomes a Change Agent, and
culmination of schools4life is a dance4life event.
This event is held the weekend before the 1st of
December - the World Day against HIV/AIDS every
even year. The first Live Connection event in Belgrade
gathered 650 young people, and during the second
one in 2010 there were already 3,500 young people
participating from six towns in Serbia. During Live
Connection’s, Change Agents are linked via satellite with
their peers from around the world. Participants of this
event, with their movements, voices, music, and dance
are united and fighting to be heard and to remind world
leaders of their promise concerning the Millennium
Development Goals (MDGs).
dance4Life Serbia during their work in Serbia was
present at many public events and festivals such as
EXIT, City Day in Loznica, Beer Fest in Belgrade, the
Day of the City of Novi Pazar ... Also, our volunteers
have organized a variety of activities on the occasion
of The World Day of fight against AIDS, Youth Day, Day
of youth activism, The World day Against drug Abuse.
dance4life encouraged young people to develop their
activism at the local level but nourishes regional and
international cooperation, solidarity and connection.
We have completed the implementation of the project
in November 2012, but we continued to dance because
dancing is a great way to activate young people and
to encourage them to be active in their community.
#d4life
40 Super OSMICA
ZDRAVLJE PRE SVEGA/ FAIR PLAY
WWW.PAZISEX.NET
Online edukacija / Online education
>>Sve što ste hteli da znate o seksu, a niste znali gde da googlate, od 2012. godine
nalazi se na jednoj adresi: www.pazisex.net ...Ovaj sajt su 2012. lansirali članovi
Budi muško klubova, iz celog regiona, a s ciljem da sa svojim vršnjacima podele sve
što znaju o onome o čemu bismo svi hteli da znamo – sve! Dakle, o seksu. Pazise(x)
na šarmantan, drugarski i vršnjački način, donosi tačne informacije o biološkoj
i psihološkoj strani seksualnosti, o kontracepciji i zaštiti od polno-prenosivih
infekcija, o prvim seksualnim iskustvima i načinima da utvrdimo da li smo za
njih spremni, o vezama, vezicama, susretima na jednu noć, o zaljubljivanju i svim
neverovatnim stvarima koje sa svojim partnerima ili partnerkama, možemo da
isprobamo, ako to želimo. Napravljen sa mnogo ilustracija, animacija i zanimljivih
tekstova, Pazise(x) je seksi sajt koji ne morate brisati iz historija na pretraživaču.
Namenjen je mladima ali i njihovim roditeljima, za slučaj da ne znaju kako da
sa svojom decom pričaju o seksi temama. Kliknite, zabavite se, informišite se i
proverite svoje znanje! #BMK
>>From 2012, everything you want to know about sex but don’t know how to google will be in one place: www.pazisex.net
This website was created by members of Be a Man Clubs from the entire region with the aim to share everything with their peers
what they know, and what everyone wants to know–everything!
Therefore, about sex. This site gives the right information about both the biological and psychological side of sexuality, about
contraception and protection from sexually transmitted infections, about the first sexual experiences and ways to know if we
are ready to do it, about relationships, one-night stands, about falling in love and about all amazing things, we can try with our
partners, if we want and all of it in a charming, friendly and peer-minded way. With many illustrations, animations and funny
texts, Pazise(x) is the sexy web site which you don’t need to delete from your search history. It is made for young people but also
for their parents, in case that they don’t know how to talk about sex with their child. Click on it, have fun, get information and
challenge your knowledge! #BMC
INTERVJU/ INTERVIEW: IVAN ERGIĆ
NASILJE JE POSLEDICA ODNOSA U DRUŠTVU
Violence Is A Consequence
Of Social Relations
„Zbog huliganizma i monopola nad navijanjem koji su sebi izgradile neke
ekstremističke grupe, tradicionalni navijači izbegavaju stadione i dvorane.”
Piše/ By: Milena Bogavac
>> Ivan Ergić je fudbaler, kolumnista i
pesnik. Rođen je u Šibeniku, 1981. a igrao
je za Juventus, Bazel, turski Bursaspor
i nacionalnu reprezentaciju Srbije i
Crne Gore. Po završetku profesionalne
fudbalske karijere, posvetio se
pisanju, a pažnju javnosti privukao je
britkim, angažovanim kolumnama u
dnevnom listu Politika. Pišući o rodnoj
ravnopravnosti, nasilju u sportu ali
i načinima da se ono spreči, uspeo
je da skrši sve stereotipe vezane za
fudbalere i pokaže da referencama iz
društvene teorije, barata podjednako
dobro kao i loptom. Stekao je status
jednog od najznačajnijih muških autora
u oblasti rodnih teorija, na Balkanu,
a zbirkom pesama Bajronovski junak
pokazao je da, osim širokog, filozofskog
obrazovanja, poseduje i raskošan,
lirički dar. Sa Ergićem smo razgovarali
o vrednostima koje u svojim javnim
govorima zastupa, uvereni da je baš
on primer sportiste koji može biti uzor
svim mladim ljudima. Povod za ovaj
intervju jeste i najava projekta Fer
plej! – Uključivanje mladih fudbalera
u prevenciju nasilja koji je Centar E8
pokrenuo u 2013. godini.
Teorijski, sport bi trebalo da bude
disciplina zasnovana na načelima
fer-igre, nenasilja i promocije psihofizičkog zdravlja. Nažalost, u praksi
sve češće svedočimo tome da su
profesionalna sportska takmičenja
najčešći povod za eskalaciju nasilja u
javnom prostoru. Kako je došlo do ove
zamene teza i šta su faktori koji su na
ovo imali presudni uticaj?
Pre svega, analitički ali i načelno treba
razlikovati sport, onaj profesionalni,
od fizičke kulture. Profesionalni
sport danas je sve ono suprotno od
autentične,
humanisitčke
fizičke
“Because of hooliganism and monopole on the fan club that some extremist groups
have, traditional club fans avoid stadiums and sport halls.”
kulture koja promoviše zdrav razvoj
tela i ličnosti. Sport danas ima
takmičarsku, darvinističku dimenziju,
i on je u skladu sa duhom vremena,
on stvara i reprodukuje takmičarskog
čoveka koji je drugom čoveku „vuk a ne
čovek“. Nasilje na tribinama je takođe
posledica odnosa u društvu, i nije
autohtoni proizvod sporta kao takvog.
Zašto su baš fudbalske utakmice,
više nego druga sportska takmičenja,
postale događaji od najvećeg rizika po
javnu bezbednost i koje bi mere trebalo
preduzeti da se ovo spreči?
Fudbal sam po sebi privlači najveći
broj navijača, i onda je normalno da
se najveći broj incidenata događa na
fudbalskim utakmicama, na stadionu i
van njega. Što se tiče suzbijanja nasilja
na sportskim događajima, ja mislim da
represija nije rešenje, jer je problem
društveni a ne sportski. Međutim, to
ne znači da treba tolerisati nasilno
ponašanje i nerede, a naročito od
strane onih koji su hronično skloni
huliganizmu, nasilju pa i kriminalu. Za
obračun sa njima treba samo političke
volje, koje nažalost nema.
Čini se da svi znaju razliku između
navijača i huligana. Ipak, postavlja se
pitanje kako je došlo do toga da se ova
dva termina, u kolikvijalnom govoru,
izjednače i postanu sinonimi?
Ja bih grupama navijača i huligana
dodao još jednu grupu, a to su gledaoci,
to jest konzumenti, koji su zastupljeni
u velikim svetskim klubovima, i koji
su tu zbog spektakla, a ne navijanja
i bodrenja. A što se tiče podele na
navijače i huligane, i ja mislim da je
granica između njih često nepostojeća,
iako verujem da su ljudi koji vole
svoj klub i nisu skloni nasilju ipak u
većini. Zbog huliganizma i monopola
nad navijanjem koji su sebi izgradile
te neke ekstremističke grupe upravo
tradicionalni
navijači
izbegavaju
stadione i dvorane.
U svojim kolumnama, mnogo si pisao
o odnosu spota i rodno-zasnovanog
nasilja. Koliko sportisti uopšte znaju o
pitanjima roda, o rodnim stereotipima i
potencijalnoj opasnosti u koju ulazimo
kada njima baratamo? Da li misliš da
bi edukacija sportista/sportistkinja o
ovim temama mogla imati pozitivan
uticaj na društvo?
Nažalost, u sportu je taj rodni momenat
jako slabo osvešćen i, što je još više
začuđujuće, u jednakom obimu to je
slučaj kod samih sportistkinja. Žena u
sportu s jedne strane je objektivizirana,
kao na primer u tenisu, dok je s druge
strane, u fizički zahtevnim sportovima
u procesu virilizacije, to jest podređena
stvaranju „muškog“ tela. Sport je u
suštini androgin i mačo, i na perverzan
način čini da žena postaje slična
muškarcu, kako biološki, to jest polno,
tako i rodno. Te granice se na čudan
način prevazilaze, ali ne na način koji
bi podrazumevao zdrav razvoj muške i
ženske telesnosti i rodnosti.
Kada se govori o odnosu sporta i nasilja,
obično se misli na nasilje na tribinama.
Vrlo se retko postavlja pitanje postoji
li nasilje među samim sportistima ili u
odnosu sportista i trenera. Da li misliš
da je ovo pitanje relevantno i da li među
profesionalnim sportistima takođe ima
onih koji se ponašaju destruktivno?
Postoji metafora bicikliste koja opisuje
odnos unutar sportske organizacije, ali
koja je po meni primenjiva na bilo koju
radnu organizaciju danas. Naime, što je
biciklista više pognut, a to predstavlja
pritisak na njega „odozgo“, on je
prinuđen da jače pritiska pedalu. To je
taj odnos hijearhije, gde uvek postoji
neko ispod i neko iznad, i takav je danas
odnos trenera i sportiste. Međutim,
upravo ta destruktivnost pretvorila
se u samodestruktivnost sportiste koji
sebe svesno uništava zarad uspeha, i to
je odavno prešlo granicu normalnog.
U istraživanjima o navikama mladih,
profesionalni sportisti uvek se navode
kao njihovi najčešći i najznačajniji
uzori. Da li misliš da su sportisti u Srbiji
svesni odgovornosti koju, sa tim u vezi,
imaju?
Prvo treba poći od pitanja da li je
sportista sposoban da bude uzor, i
da li bi on uopšte trebao biti nekakav
idol imajući u vidu šta je sport danas.
Ja nikad nisam mogao da razumem
kako sportista, u tim godinama i jako
često bez ikakve podloge i obrazovanja
može da bude isturen kao nekakav,
u pedagoškom smislu, poželjan uzor.
Verovatno većina ljudi koji to promovišu
imaju još uvek nekakvu naivnu sliku o
sportu kao telesnoj kulturi i zdravom
načinu života.
Šta bi bio tvoj savet za mladiće i devojke
koji ulaze u profesionalan sport: čega
da se drže, u šta da veruju, čega da se
čuvaju?
Ja obično savetujem da se bave sa
nečim drugim, međutim svestan sam
činjenice da je to mnogima jedini put, da
li zbog njihovih egzistencijalnih uslova,
da li zbog toga što su nepopravljivi
zaljubljenici u taj sport. On je danas
pun izazova, počev od samog njegovog
destruktivnog karaktera, pa do ljudi
i institucija, koji nisu izgrađene na
humanim
principima.
Preduslov
razvoja imuniteta prema određenim
stvarima i pojavama je pre svega jaka
ličnost, koja opet ironično, se jako teško
razvija socijalizacijom kroz sport. #FER
>> Ivan Ergić is a football player,
column writer, and a poet. He was born in
Šibenik in 1981 and has played football
for Juventus, Bazel, Turkish Bursaspor
and the national representation of
Serbia and Montenegro. After finishing
his professional football carrier,
Ivan devoted his time to writing. He
gained public attention by writing
interesting and engaged columns in
the daily newspaper Politika. Writing
about gender equality, violence in
sports but also about ways to prevent
violence, he managed to break down all
stereotypes about football players and
show that he knows social theories as
well as football playing strategies. Ivan
gained the status of one of the most
important male authors in the area
of gender theories in the Balkans. In
addition to this, by publishing a book
of poems Byronic hero, he showed that
besides his philosophical education,
he has a lyric talent also. We talked
with Ivan Ergić about the values he is
representing and promoting, because
we believe he is a great role model
for all young sports players and youth
in general. One of the reasons for this
interview is also the announcement
of project Fair play-engaging young
football players in violence prevention
that Center E8 initiated in 2013.
In theory, sport should be a game based
on fair play, nonviolence and promotion
of psychological and physical health.
Unfortunately, in practice we often
see that sports competition events are
places for violence escalation. How did
it came to this exchange of thesis and
what factors influenced this situation?
First of all, we should make a difference
between professional sport and
recreation. Today, professional sport is
all of the opposite of authentic, human
physical culture that promotes healthy
body and personality development. Sport
has a competitive, Darwinist dimension
today and it is in correlation with the
spirit of contemporary time, sport creates
and reproduces a competitive man that is
a “wolf to another man”. Violence among
sports fans is also a consequence of the
state in society and not a product of sport
itself.
Why are football games, more than
any other sport events, risky for public
safety and what measures should be
taken to prevent this?
Football is attractive to the largest
number of fans and therefore, most
incidents happen in football game
events on the stadium and out of it.
Regarding prevention of violence in
sport events, I am against repression
because the problem is in the society
and not in the sport. Never the less, it
does not mean that violent behavior
should be tolerated, especially from
FER PLEJ / FAIR PLAY
those who are constantly involved in
hooliganism, violence and crime. All we
need to deal with them is political will
that unfortunately is not present.
It seems that everybody knows the
difference between fans and hooligans.
Still, we have to ask how did it happen
that these two categories became the
same in everyday conversation? I would like to add a third group, they
are the viewers-consumers that are
present in big sport clubs and they
are there for the spectacle. Regarding
fans and hooligans, I also think that
often the difference does not exist,
even though I believe that people, who
love their club and are not violent are
related topics could have a positive
impact on society?
Unfortunately, in sport the awareness
about gender is very low amongst
male sport players and what is worse,
female also. Women in sports are
objectified from one side, like for
example in tennis, and on the other
side in demanding sports under the
process of “male” body creation. Sport
is androginic and macho, and in a
disgusting way makes women became
similar to men on a physical and gender
level. These differences are overcome
in a very strange way that does not
involve healthy development of male
and female body and gender.
FER PLEJ / Fair Play
Fudbaleri kao saveznici u prevenciji nasilja
Football players as allies in violence prevention
Tokom 2013. godine, Centar E8 otpočeo je rad na projektu pod naslovom: Fer
plej! – Uključivanje mladih fudbalera u prevenciju nasilja. Ideja ovog projekta
bazira se na edukaciji juniorskih timova, u nekoliko beogradskih fudbalskih
klubova, čiji će sportisti naučiti da prepoznaju nasilje i ovladaju veštinama
važnim za njegovu prevenciju, postajući promoteri zdravih stilova života i
ravnopravnosti.
During 2013, Center E8 started working on a project named Fair playengaging young football players in violence prevention. The idea of this project
is based on educating junior teams in several football clubs, so they can
recognize violence and gain skills necessary for its prevention. In that way
they will become promoters of healthy lifestyles and equality.
the majority. Because of hooliganism
and monopole on club fans that some
extremist groups have, traditional club
fans avoid stadiums and sport halls.
In your columns you wrote a lot about
sport and gender based violence. How
much do sports players even know
about gender, gender stereotypes and
potential danger of them? Do you think
education of sport players on these and
RAGBISTI U BUDI MUŠKO
KLUBU / Rugby Players
In Be A Man Club
When talking about sport and violence,
we usually think about the violence on
stadiums. Very rarely we ask ourselves
if there is violence among sport players
or between them and their trainers. Do
you think that this question is relevant
and is there destructive behavior
among sport players?
There is a metaphor related to biking
but I think it is relevant for any sport.
Super OSMICA 41
When a man is riding a bicycle bent
down, he is pressured from above
and he needs to push more. That is
the hierarchy where there is always
somebody above and somebody bellow,
that is the relationship between sport
players and trainers today. Exactly this
destruction turns into self-destruction
of sport players that destroyed
themselves consciously for success and
that is beyond normal.
In research about habits of youth,
professional sport players are always
mentioned as their biggest and most
important role models. Do you think
that sport players in Serbia are aware
of the responsibility that they have
towards youth?
First, we should start by raising the
question of whether a sport player is
capable to be a role model and should
he/she be an idol having in mind what
is sport today. I never understood
how a sport player in that age and
without having relevant education
or background can be put in such
a position to be a role model in the
educational sense of the word. People,
who promote this, probably still have
a naive perception about sport being a
healthy life style and physical culture.
What would be your advice for young
men and women entering professional
sports: what should they believe in,
how to behave, from what to protect
themselves?
I usually advise them to be involved
in something else, but I am aware that
for many this is the only way to go,
sometimes because of their existential
needs and/or because they are crazy
in love with sports. Today, sport is
full of challenges, from its destructive
character to people involved and
institutions in charge that are not
based on humanitarian principles.
Precondition for immunity to certain
situations is first of all a strong
personality that ironically is very hard
to develop within socialization trough
sport. # FAIR
Druga sezona edukacije / Second season of education
>> Ragbi – ekipni sport sa ovalnom
loptom, razvio se iz verzije fudbala
koju su igrali učenici istoimene
škole, u Velikoj Britaniji. Ovaj trend
se brzo raširio, pa je 1871. godine,
osnovan Engleski ragbi savez, u kom
su standardizovana pravila ove igre.
Od tada, ragbi je sport koji stiče
popularnost širom sveta, ali ga uprkos
tome, manje upućeni smatraju grubom
igrom. Istina je sasvim drugačija!
Ragbisti su u svetu poznati kao
promoteri nenasilja i tolerancije, pa
zato ne čudi činjenica što su ragbisti
Crvene zvezde, 2012. godine, svoj klub
priključili Budi muško klubu. Pošto su
prošli edukativne radionice o rodu,
nenasilju i zdravim stilovima života,
neki mladi ragbisti nastavili su da se
ističu u promovisanju ovih vrednosti,
pa je tokom dve godine druženja i
saradnje, ragbi postao omiljeni BMK
sport.
U 2013. godini, Zvezdini ragbisti su
trenirali na terenima u Borči, zbog
čega su se aktivnosti Budi muško
kluba, odvijale u školi „Rade Drainac“.
Nekoliko mladih ragbista, priključilo se
i letnjim kampovima za članove Budi
muško kluba, a jedan od njih – Vuk
Štrbac, dobio je priliku da govori na
otvaranju međunarodne konferencije
Inicijative mladića. Tom prilikom,
ispričao je kako je preko ragbija postao
član Budi muško kluba, šta je naučio na
BMK radionicama i zašto su ta znanja,
za njega danas, podjednako važna kao i
sport kojim se bavi.
Tokom protekle godine, Centar E8 i
ragbisti, zajedno su prošli kroz dvedeset
edukativnih programa, a plan je da
se ova saradnja nastavi i u narednoj
godini. #GO
>> Rugby – a team sport with an
oval ball was one version of football
played by students at a school with
the same name in Great Britain. The
popularity of the sport grew fast and
in 1871 English rugby association was
established, and the rules of the game
were standardized. Since then, rugby
started to be popular all around the
world, but despite the fact many people
consider rugby to be a ruff game, the
truth is completely different! Rugby
players are well known as promoters of
nonviolence and tolerance. Therefore, it
is not a big surprise that rugby players
of the Red Star club joined the Be a
Man Club in 2012. After participating
in educational training on topics such
as gender, nonviolence and healthy
life styles, many of these rugby players
continued promoting these values.
During two years of friendship and
cooperation, rugby became the favorite
sport of Be a Man Club members.
In 2013, rugby players of Red Star
had their trainings on the sport fields
in Borča (one area of Belgrade) and
activities of Be a Man Club in a local
primary school “Rade Drainac”. Some
of the young players participated in
the summer camps for the Be a Man
Club members and one of them, Vuk
Štrbac, had the opportunity to address
the public on the opening of the
international conference Initiatives of
young men. On this occasion, he shared
with the audience how he became a
member of Be a Man Club trough rugby,
but also what he has learned in the ‘Be
a man club’ workshops, and why this
knowledge is equally important to him
today, as the sport he is playing.
During the last year, Center E8 and
rugby players had 20 educative
programs together. This cooperation
will continue in the following year.
#GOAL
42 Super OSMICA
BLEJA
VEČITI HOROSKOP Eternal Horoscope
Astrološkinja / Astrologist: Staša Koprivica
Ljudi se dele na one koji potpuno veruju u horoskop i na one koji ga preziru. Ljudi
se, takođe, dele na one koji misle da astrologija može da predvidi budućnost, kao
i na one koji smatraju da može da opiše isključivo početnu situaciju, ali nikako
sudbinu pojedinca ili mase. I na kraju – ljudi se dele na one koji celu stvar shvataju
izuzetno ozbiljno, i one koji u njemu vide poligon za beskrajnu zabavu. Bez obzira
na sve argumente za i protiv ove (pseudo)nauke, astrologija, kao i horoskop –
rade. Ne zato što planete nešto posebno utiču na ljude, nego zato što mi želimo da
funkcionišu. Kad si mali, neko ti kaže “Jao, vidi ga, prava mala Vodolija”, pa ti posle
celog života čitaš i slušaš o Vodolijama, i upijaš. Ma koliko se koprcao, postaćeš
Vodolija! I biće ti super, jer nisi odgovoran za svoj život nego ta konstelacija planeta
iznad tebe. Nisi ti kriv što si Vodolija!
Vođena ovom teorijom, ja sam sastavila svoj mali, lični horoskop. On važi za danas,
za sutra, za celu narednu nedelju, mesec, godinu, deceniju, vek i milenijum. Šta
ga čini tako univerzalnim? Sastavljen je od najčešćih opravdanja koje izgovaraju
pojedini znaci, bežeći od životne odgovornosti i svaljujući krivicu na zvezde.
People are divided between into those who fully believe in astrology and those
who are against it. People are also divided into those who think that astrology
can predict the future and those who believe that it can only describe the actual
situation, but not the fate of the individual or the masses. And finally, people are
divided to those who take the whole thing very seriously, and those who see it
as a training ground for endless entertainment. Regardless of that, the arguments
for and against this (pseudo) science, astrology and horoscopes – do work. Not
because the planets have special influence on people, but because we want it to
work. When you're a kid someone tells you "Oh, look at him/her, true Aquarius",
and after a lifetime of reading and listening about Aquarius, you adopt it. No matter
how you struggle, you become an Aquarius! It'll be super because it’s not you who
is responsible for your life, but the constellation of the planets above you. It's not
your fault you are an Aquarius!
Guided by this theory, I have compiled my small personal horoscope. It is valid for
today, for tomorrow, for next week, month, year, decade, century and millennium.
What makes it so universal? It is composed of the most common excuses told by
some zodiac signs, fleeing environmental responsibility and laying the blame on
RECI MI ŠTA SI U HOROSKOPU I REĆI ĆU TI ŠTA MISLIŠ O SEBI
Tell me your horoscopes and I’ll tell you what you think about yourself
OVAN: „Nije to bahatost, to je moja ovnovska energija. Mora neko da
gura stvari napred. Realno, daj da to razbijemo, lako ćemo posle da
popravimo ako ne valja!”
ARIES: ”It’s not arrogance, it’s my Aries energy. Someone needs to
push things forward. Realistically, let it break, we can easily work to
repair it!”
BIK: „Nisam ja lenj/a, nego mi Bikovi volimo stabilnu situaciju,
mi stojimo obema nogama na zemlji. Mora da se zna neki red. Na
primer, kad je večera?”
TAURUS: ”I’m NOT lazy, instead we love stable situations, we
stand with both feet on the ground. There must be some order. For
example, when is dinner?”
BLIZANCI: „Nisam ja neodgovoran i dvoličan, nego to ti je taj
Blizanac, znaš. To je to ludilo u nama, nikad ne znaš šta je sledeće,
moraš da me razumeš. Što si takva konzerva, brate?”
GEMINI: “I’m not irresponsible and hypocritical, but it’s the sign,
you know. That’s madness, you never know what’s next, you have to
understand me. Why you’re such a can, brother?”
RAK: „Ne želim da te smaram, ali ja sam Rak, emocije su jače od
mene. Kako možeš da budeš tako surov, kako možeš da ne osećaš to
što ja osećam? Kako možeš da ne osećaš da ja OSEĆAM?”
CANCER: “I don’t want to bother you but I’m Cancer, emotions are
stronger than me. How can you be so cruel, how can you not feel
what I feel? How can you not feel that I’m FEELING?”
LAV: „Nije to egotrip, samo umem da cenim sebe. Ne kontrolišem ja
tu svoju harizmu. Nije moj problem što privlačim ljude. Lav je kralj
životinja, ništa to nije slučajno.”
LEO: “It’s not ego-tripping; I just know how to appreciate myself. I
can’t control all my charisma. It’s not my problem that I’m attractive
to people. The lion is the king of animals, which is not by accident.”
DEVICA: „Ne zanovetam, nego mi device prosto imamo više
standarde nego ostali znaci i tu nema ništa loše. I možda bi trebalo
da razmisliš pre nego što sledeći put obučeš tu majicu.”
VIRGO: ”I don’t nag but us Virgo’s, just have higher standards than
other signs and there is nothing wrong. And maybe next time you
should think before you put on that shirt.”
VAGA: „Nije da ne mogu da odlučim, samo mi treba još malo
vremena. Vage cene lepotu i sklad i pravdu i, i, i… Pokaži mi još
jednom sve opcije!”
LIBRA: ”It’s not that I can’t decide, I just need a little more time.
Libras appreciate beauty and harmony and justice, and, and, and...
show me again all the options!”
ŠKORPIJA: „Ne foliram se, zaista sam u depresiji. Mi Škorpije smo
proklete time da vidimo stvari onakvima kakve jesu. Seks i smrt. Parimo
se i umiremo potom. Ne zurim u tebe, moj pogled je magnetičan.”
SCORPIO: ”I do not fake it, I’m really depressed. We Scorpios, are damned
to see things as they are. Sex and death. We reproduce and die. I don’t
stare at you, my view is magnetic.”
STRELAC: „Nisam ja idealista, ali stvarno ne kapiram zašto se samo
ja cimam? Jeste, ja sam glupi Strelac, ali bi ovo stvarno moglo da
funkcioniše, samo ako bismo sad svi razmišljali pozitivno i… Ti
tamo, zašto mi se smeješ?”
SAGITTARIUS: ”Really, I’m not an idealist, but I don’t get it why I’m
the only one who is bothered? Yes, I am a stupid Sagittarius, but this
could really work, if we now all think positively and ... you there,
why are you laughing?”
JARAC: „To nije zatucanost, nego lepa tradicija, i ako ovo stoji ovde,
postoji razlog zašto je to tu. Nema to veze sa tim što sam Jarac,
horoskop je ionako izmišljotina za zaludne tetke i glupe tinejdžere.” CAPRICORN: ”It is not bigotry but a great tradition, and if this goes
here, there’s a reason why it’s there. It has nothing to do with the
fact that I’m a Capricorn, horoscope is fabrication of vain aunts and
stupid teenagers anyway.”
VODOLIJA: „Nije to ludilo, samo niko ne razume moju viziju sveta.
Kao i svaka Vodolija, ja sam ispred svog vremena. I šta kažeš, da
te ne zovem više u pet ujutru telefonom da ti pričam o svojim
idejama?”
AQUARIUS: ”That’s not madness, simply no one understands my
vision of the world. Like every Aquarius, I’m ahead of my time. And
why are you saying, to stop calling you at five in the morning telling
you about my ideas?”
RIBE: „Ne izmišljam, ja mogu da osetim i vidim znake. Imam šesto
čulo, sve Ribe imaju jaku intuciju. Samo se ti inati, videćeš. Nemam
pojma ko će da dobije na izborima, ne posmatraju svi svet tako
PRIZEMNO i BANALNO kao ti, znaš!” #STAR_BOX
PISCES: “I am not making this up, I can feel and see the signs. I
have a sixth sense, we all have a strong intuition. Just wait, you’ll
see. I have no idea who is going to win the election, not everybody
watches the world so LOW and BANAL like you, you know!” #STAR_
BOX
Ovaj horoskop objavljen je ljubaznošću Staše Koprivice, rediteljke i spisateljice, koja ga je objavila na svom blogu.
Ukoliko želite da pročitate tekst u punoj verziji, posetite sajt www.stasakoprivica.com
This horoscope is published by courtesy of Staša Koprivica, director and writer, who published it on her blog.
If you want to read the text in the full version, please visit www.stasakoprivica.com
CHILL OUT
Super OSMICA 43
TEST LIČNOSTI: Personality Test:
ŠTA SI U SOSOSKOPU? What Are You In Saucescope?
Ne veruješ u horoskop? Smatraš ga zaluđivanjem? Ne veruješ da se svi ljudi na
svetu mogu podeliti u dvanaest kategorija, samo na osnovu datuma rođenja? ...
U redu. Ipak, ne zaboravi da je u ljudskoj prirodi oduvek postojala potreba da se
zaviri u budućnost, a da brojne sitnice koje volimo ili ne volimo, mnogo govore
o našem karakteru, pa samim tim i izborima koje pravimo, planirajući svoju
budućnost.
Želiš li da otkriješ nešto novo o sebi i svojoj budućnosti, odgovori na jednostavno
pitanje i saznaj kom tipu (s)osobe pripadaš! Zapamti da je ovaj test vrlo precizan
i da je za tačan rezultat neophodno da budeš iskren/a. Ukoliko ne možeš da se
odlučiš, odgovor na to kom tipu ličnosti pripadaš pronaćićeš u dnu rezultata ovog
testa.
PITANJE:
Na skali od 1 do 3 poređaj SENF, KEČAP i MAJONEZ, tako da ti na prvom mestu
bude sos koji najviše voliš, a na trećem onaj koji ti je najviše fuj.
1.
2.
3.
REZULTATI:
Do you believe in horoscopes? Do you consider it a waste of time? Do you believe
that all people in the world can be divided in 12 categories, only based on their
birth date?... Ok. But still, don t forget that it was always in human nature to have
the need to see into the future, and that number of small things that we love or do
not love, tell us a lot about our character, as well as choices that we make while
planning future.
You want to discover something new about yourself and your future, answer this
simple question and find out what kind of person you are! Remember that this
test is very precise, and that for accurate results you need to be honest. If you
cannot decide, you can find out what kind of person you are at the end of this test.
QUESTTION:
Grade MUSTARD, KETCHUP and MAYO with numbers 1-3, with your favorite as
number one, and least favorite as number 3.
1.
2.
3.
RESULTS:
Ako na prvom mestu imaš SENF a na drugom KEČAP ti si SK OSOBA – osoba u čijem
tanjiru majonez nije dobrodošao. Voliš uzbudljive, gorko-ljute ukuse (slačica) i
jarke boje (kakva je crvena). Većina ljudi u ovom sosokopskom znaku, za užinu
bira hot-dog, sa mnogo priloga. Zbog ljubavi prema senfu, preporučujemo ti
francusku kuhinju, pa se zbog toga nadamo da će tvoja budućnost biti vezana za
Francusku. Nauči ovaj prelepi jezik, poseti Luvr, napravi #selfie sa Monalizom,
ali ne zaboravi da ova slika nije delo francuskog slikara. Upoznaj literaturu
francuskog klasicizma i uživaj u izgovaranju mekog „r“.
If you have MUSTARD on the first place, and KETCHUP on the second you are MK
PERSON on whose plate, mayo is not welcome. You like exciting, biter-spicy tastes
and bright colors (like yellow and red). Most of the people in this sausescop, take
hot-dog with a lot of extra salads. Because of love for mustard, we recommend
French cousine, so we hope your future will be connected to France. Learn this
beautiful language, visit Louver, make a #selfie with Mona Lisa, but do not forget
that this picture is not the artwork of a French artist. Learn about Classic French
literature and enjoy in pronouncing soft „r“.
Ako na prvom mestu imaš KEČAP a na drugom SENF – ti si KS OSOBA, ili kako
mladi to mladi kažu, ti si osoba X. Voliš crvenu boju u sendviču, što implicira da
si strastvena osoba, vrelog temperamenta i krvi. Malo je poznato da ime tvog
omiljenog sosa potiče iz Kine, pa ti zato savetujemo da svoju budućnost pronađeš
u proučavanju filozofija i religija dalekog istoka. Dobro se slažeš sa SK osobama,
osim u slučajevima nestašice kečapa i senfa, kada (iz razumljivih razloga) među
vama može doći do izvesnih tenzija. Obzirom da sosovi koje voliš, mogu biti blagi
ili ljuti, jasno je da si i ti nepredvidljiva osoba koja često menja raspoloženje. U
budućnosti, pokušaj da forsiraš blagu stranu svoje ličnosti, ne ustručavajući se da
istovremeno uživaš u ljutim specijalitetima.
If you have KETCHUPon first place and MUSTARD on second-you are KM PERSON, or
as young people say, you are person X. You like red color in your sandwich and
this means that you have a lot of passion, temperament and hot blood. It is not so
known, but the name of your favorite sauce comes from China, so we advise you
to find your future in studying philosophy and religion of the Far East. You are
getting along well with MK persons, except in cases of unavailability of ketchup
and mustard, when some tension you might occur. Having in mind that sauces
that you like can be hot and tender, it is clear that you are an unpredictable
person that often changes its mood. In the future, try to emphasize the tender
side of your personality and you can enjoy hot specialties at the same time.
Ako na prvom mestu imaš SENF, a na drugom MAJONEZ ti si SM OSOBA, što nije u vezi sa sadomazohizmom, i ako se ove dve tendencije teorijski ne isključuju. Proterujući kečap iz svojih
sendviča, pokazuješ se kao ličnost sa sofisticiranim osećajem za boje: ne voliš drečavo,
već se najbolje osećaš u svedenim, prirodnim bojama, bojama jeseni. Ako farbaš kosu,
preporučujemo ti šatiranje: frizura sa pramenovima koji kombinuju svetle nijanse smeđe sa
belim nijansama plave, dobro će istaći tvoju ličnost. Pošto se veruje da su senf prvi napravili
stari Rimljani, u budućnosti obavezno poseti Rim. Ako na putu zalutaš, ne brini! Stara izreka
kaže da svi putevi vode u Rim, pa tako samo nastavi putem, u bilo kom pravcu.
If you have MUSTARD on the first place and MAYO on second, you are a MM PERSON.
By excluding ketchup from your sandwiches, you are demonstrating your
sophisticated sense for colors: you do not like bright colors, you feel best in
natural, autumn colors. If you color your hair, we recommend hairstyles, which
include light brown with light blue, as it will emphasize your personality. It has
been said that Romans invented mustard, so in the future you should visit Rome.
If you get lost on the way, do not worry! An old saying tells us that all roads lead
to Rome, so you just go on in any direction.
Ako na prvom mestu imaš KEČAP a na drugom MAJONEZ- ti si KM OSOBA, tip
osobe koja uopšte ne voli senf. Šare na tvojim sendvičima imaju boje ultrasa,
pa verovatno navijaš za neki od crveno-belih sportskih klubova. U Srbiji, to je
Crvena zvezda, a u Ligi šampiona – Arsenal. Ukoliko utakmice pratiš uz sendviče,
savetujemo ti da u budućnosti pređeš na niskokalorične verzije omiljenih sosova,
kako bi očuvao/la dobru liniju. Za tebe, najbolji hot-dog je onaj bez senfa; voliš da
jedeš u Meku i prezireš glupe hipstere/ke koji tvrde da je brza hrana bezukusna.
Reč „amerikanizacija“ za tebe ima pozitivan prizvuk, a svoju budućnost vidiš u
mainstreamu. Ti si normalna osoba! Ovi što vole senf su smarači!
If you have KETCHUP on first and MAYO on second place-you are a KMY PERSON, a
type of person that does not like mustard at all. Spots on your sandwich show
that you probably cheer for some of the red-white teams. In Serbia, that is
Red Star, and in Champion’s league, Arsenal. If you watch games while eating
sandwiches, we advise you to use the low calorie versions of your favorite sauces
in order to stay in shape. For you, the best hot dog is without mustard, you like
to eat in McDonald’s and dislike hipster girls who never eat fast food. The word
“Americanization” has a positive connotation for you and you see your future in
mainstream. You are a normal person! These ones that like mustard are boring.
Ako na prvom mestu imaš MAJONEZ a na drugom KEČAP – ti si MK OSOBA: M kao
mainstream i K kao kul. Tvoja porcija prženih krompira odiše veselim bojama
sosova, koje prikazuju i tvoj temperament. Uživaš u životu, ne brineš za dijetu
i vrlo se dobro slažeš sa osobama iz KM kategorije. Voliš brzu hranu, jer živiš
brzo, pa je zbog toga i tvoja budućnost nepredvidljiva: možeš krenuti u bilo
kom pravcu, jer ćeš svuda naći ukuse koje voliš, zbog čega te se možeš smatrati
srećnom i prilagodljivom osobom. Savet: na rafu samoposluge, potraži sos u kom
se kombinuju majonez i kečap. Nacedi ga na sendvič i uživaj u prelepom koloritu,
koji podseća na dve trećine srpske, francuske i nekih drugih zastava.
If you have MAYO on first and KETCHUP on second place-you are a MYK PERSON: M
for mainstream, and K for OK. Your French fries are full of cheerful colors that
represent your cheerful character. You enjoy life, you do not worry about being
thin and you get along very good with people from KMY category. You love fast
food, because you live fast, this is why your future can not be predicted: you can
go in any direction, because you will find the tastes that you like everywhere, so
we can consider you a happy and adjustable person. Advice: find a sauce that
is a combination of mayo and ketchup. Put it on your sandwich and enjoy the
beautiful colors that remind you of two thirds of Serbian, French and some other
flags.
Ako na prvom mestu imaš MAJONEZ a na drugom SENF – ti si MS OSOBA, osoba
koja smatra da je koncept kečapa prevaziđen. Voliš gurmanluk, ukusne, slasne,
masne, ljute i zanimljive stvari na tanjiru. Kalorije koje donosi majonez, hrabro
kombinuješ sa neobičnim ukusom senfa, pokazujući da si tradicionalna osoba,
spremna za nova iskustva i avanturu. Kao što majonez predstavlja stabilnu
emulziju povrćnog ulja dispregovanog u žumancetu jaja, začinjenog limunom i
vrlo često upravo i samim senfom, i ti si stabilna osoba koja u budućnosti dobro
zna šta želi i ne želi. Modni savet: ne sipaj majonez na košulju!
Ako ne možeš da se odlučiš, ti si REN-PAVLAKA-SOJA SOS OSOBA. Hipster/ka ili
neko drugo alternativno čudo od osobe. Tvoju budućnost je teško predvideti,
ali jedno je sigurno: nemoj da tražiš posao u kiosku za hot-dog, zato što ćeš se
smoriti kao lajsna. Dokazano je da u hot-dog kioscima, uopšte ne služe pavlaku,
ren ni soja sos, zbog čega bi se mogao/la osetiti diskriminisano.
#SOS_BOX
If you have MAYO on first and MUSTARD on second, you are a MYM PERSON that
thinks the concept of ketchup is overrated. You like grassy, spicy and other
interesting things on your plate. The calories that mayo is bringing, you combine
bravely with mustard showing that you are a traditional person, ready for new
experiences and adventures. In the same way that mayo shows stability in
combination with mustard, you are a stable person who knows exactly what he/
she wants from the future. Fashion advice: do not wear mayo on your t-shirt!
If you can not decide, you are a HORSERADISH-WHITE-SOYA PERSON. Hipster boy/girl,
or some other miracle of person. It is very hard to predict your future, but one
is certain: do not look for a job in hot-dog selling place because you will be very
bored. It has been proved that there is no white cream in these places, nor soya
sauce so you could feel discriminated.
#SOS_BOX
44 Super OSMICA
Osmosmerka je preuzeta sa sajta
www. crossword.info
Autor: Novak Jovanović
BLEJA
osmosmerka
LIKOVI IZ CRTANIH FILMOVA
Sorry, this wordpuzzle
is not available in your
language!
Pronaði likove iz crtanih filmova prikazane na slièicama i precrtaj ih ili zaokru�i. Kada
pronaðeš 31 ime, preostala, neiskorišæena slova daæe i preostalog 32. junaka crtaæa.
LIKOVI SU NA SLIÈICAMA POREÐANI PO AZBUÈNOM REDU! Brojevi uz mre�u oznaèavaju
broj slova u imenu likova.
6-4
5-5
4-5
6-4,8
5-4
4-7
5,6-5,8
4-6
A
M
L
I
V
P
L
U
T
O
N
E
M
T
E
B
K
A
T
A
P
A
J
A
P
I
I
A
I
A
U
A
E
N
L
O
T
A
R
U
D
N
L
G
N
LJ
Z
J
F
D
U
F
B
Z
O
A
O
A
O
A
I
I
[
A
A
R
K
A
A
E
L
T
S
J
V
J
B
[
B
G
L
A
R
N
M
A
L
I
H
I
J
A
V
A
T
A
O
K
E
T
K
A
R
I
L
G
R
R
D
O
D@
O
D
L
H
O
D
E
D
O
K
N
A
N
O
K
K
A
U
E
[
M
N
D
E
N
I
S
N
A
P
A
S
T
I
B
M
A
B
R
Z
I
G
O
N
Z
A
L
E
S
5-5
4,6-4,8
7-4
4-7
5-4,5
6-4
6-6
6-4
FORUM PRAVIH MUŠKARACA: Forum of The Real Man:
ANKETA Questionnaire
Kakav si bio kao mladić i šta su tada bila tvoja
interesovanja?
What were you like when you were a young boy
and what were your interests?
Bio sam dobar dečko, nisam bio incidentan, a kao individua
se nisam potvrđivao tučama, glupostima, agresijom, već
duhovitošću i šarmom. Zbog toga sam bio omiljen i medju
drugovima i među profesorima.
Pre svega sport. Trenirao sam fudbal i košarku, bio najbrži
u svojoj školi (11. gimnazija). Zanimao sam se takodje za
književnost i film, a od 3.godine gimnazije i za tehno muziku.
I was a good boy, I didn’t make a lot of incidents, and as an
individual, I didn’t look for acceptance through fighting and
aggression, but through humor and charm. That was the reason
I was one of the favorite kids among my peers and teachers. My
interests were primarily sports. I went to soccer and basketball
practice, and I was the fastest kid in my school (11th Belgrade
Gymnasium). I was also interested in literature, movies, and
from the 3rd year of high school also techno music.
Bio sam odličan u školi, ali osoben i buntovan, bio sam , a
verujem i ostao, anarhičan tip, panker, ali sam se tada kao
i danas gnušao nasilja. Zanimala me i zanima me muzika,
svirao sam bubnjeve, danas mi to nedostaje, retko imam
priliku. Zanimaju me od tada knjige, umetnost i muzika.
Zanimanje za socijalnu patologiju i ljudsko ponašanje odvelo
me na studije psihologije. Manje-više, mislim da sam ostao
isti taj tip.
I was always a straight A student, but also unique and
rebellious. I was, and I believe I continue to be, an anarchic
type of person, a punk. However, I did back then, as I do now,
despise violence. I was into music and I still am, I played the
drums, which I miss today, as I rarely have the time for it. Since
then, I’ve been interested in books, art and music. My interest
in social pathology and human behavior is what led me to
study psychology. More or less, I believe I have stayed the same
type of person.
Zoran Kesić, TV voditelj
Dragan Ilić, novinar
Nisam se baš pokazao u srednjoj školi, bio sam glavni
zabusant revoltiran primitivnim sistemom nastave,
ocenivanja i generalno školovanjem. Kao i danas, bio sam
opsednut muzikom i u njoj nalazio svoj mir i nemir.
Damjan Eltech, DJ
#FORUM
Zoran Kesić, TV anchorman
Dragan Ilić, Journalist
I didn’t really excel in high school. I was the biggest slacker,
revolted by the primitive way of teaching, grading, and
generally education. Like today, I was obsessed with music, and
I found my peace and unrest in it.
Damian Eltech, DJ
#FORUM
Download

Godišnji izveštaj SUPER OSMICA za 2013. godinu