www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
Jo-Jo intervalni test oporavka
(Yo-Yo Intermittent Recovery Test)
Jo-Jo intervalni test oporavka (Yo-Yo intermittent recovery test) je razvio danski fiziolog Jens Bangsbo.
Predstavlja varijaciju dobro nam poznatog bip testa (bleep test, beep test, pacer test, leger-test ili 20-m shuttle
run test ) kojeg je 1982. razvio Leger. Za razliku od bip testa, igrači kod intervalnog testa oporavka imaju kratke
aktivne intervale odmora u trajanju od 10 sekundi. Postoje dve verzije intervalnog testa oporavka za početnike
nivo 1 (Yo-Yo intermittent recovery test level 1 (IR1)) i napredni nivo 2 (Yo-Yo intermittent recovery test level 2
(IR2)). Na slici br.3a i 3b. možete da pogledate detalje o brzinama i nivoima za oba nivoa testa.
Namena: Procena sposobnosti oporavka igrača tokom izvođenja intenzivnih acikličnih aktivnosti
aerobno-anaerobnog karaktera za sportiste različitih grana sporta (fudbal, rukomet, košarka, tenis...).
Trajanje: Između 10 i 20 minuta, mogu istovremeno izvoditi svi igrači.
Mesto izvođenja: Adekvatni prostor dužine 40 metara.
Oprema: Komplet čunjeva (broj igrača u grupi x 3), merna traka, audio uređaj sa zvučnicima, CD ili mp3
sa snimljenim protokolom testa (koristiti softver Team Beep Test).
Izvođenje testa: Igrači se nalaze iza startne linije (Slika br.1.). Pored svakog igrača nalazi se jedan čunj,
a razmak između igrača trebalo bi da je 2 metra. Na zvučni signal sa audio uređaja, igrači trče do drugog čunja
udaljenog 20 metara i nazad na start. Nakon dolaska na start, igrači imaju pauzu od 10 sekundi, tokom pauze
moraju lagano otrčati do trećeg čunja, udaljenog 5 metara od starta i vratiti se na start. Sledi novi zvučni signal
i igrači ponovo trče udaljenost od 20 metara napred-nazad (2x20m shuttle run). Brzina trčanja progresivno
raste i regulisana je zvučnim signalima koji se javljaju u određenim razmacima. Zadatak je da igrači svaki put
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
pretrče udaljenost od 20 metara do trenutka oglašavanja idućeg zvučnog signala. Test se prekida kada igrač
dva puta za redom ne uspe da pretrči udaljenost od 20 metara u zadatom vremenu, tj. dva puta između dva
zvučna znaka ili kada oseća da nije u stanju istrčati sledeću deonicu zadatom brzinom. Test se izvodi samo
jednom.
(trčanje)
(odmor)
Slika br.1. Jo-Jo intervalni test oporavka (Yo-Yo intermittent recovery test)
Merioci: Za testiranje jedne grupe igrača dovoljna su dva merioca. Njihov zadatak je da kontrolišu
uspevaju li igrači da pretrče udaljenost od 20 metara između dva zvučna signala.
Ocenjivanje i bodovanje: Rezultat u testu jeste ukupna pređena udaljenost izražena u metrima
uključujući i posljednjih 20 metara koje igrač nije pretrčao u zadatom vremenu. Yo-Yo prekidima test obično
traje između 6-20 minuta za nivo 1 (IR1), a između 2-10 minuta za nivo 2 (IR2). Na slici br.2 data je formula za
procenu VO2 max (ml/min/kg) za oba testa yo-yo IR1 i IR2 na osnovu rezultata ispitivanja (Bangsbo i sar.
2008.).
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
Yo-Yo IR1 test: VO2max (ml / min / kg) = IR2 udaljenost (m) x 0,0084 + 36,4
Yo-Yo IR2 test: VO2max (ml / min / kg) = IR2 udaljenost (m) x 0,0136 + 45,3
Slika br.2. Formula za procenu VO2 max (ml/min/kg)
Nivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Pod
nivo
2x20m
Interval
(s)
1
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
5
8
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
Brzina
trčanja
(km/hr)
10.0
11.5
13.0
13.0
13.5
13.5
13.5
14.0
14.0
14.0
14.0
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
Ukupna pretrčana
udaljenost
(m)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
800
840
880
920
960
1000
1040
1080
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.0
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
1120
1160
1200
1240
1280
1320
1360
1400
1440
1480
1520
1560
1600
1640
1680
1720
1760
1800
1840
1880
1920
1960
2000
2040
2080
2120
2160
2200
2240
2280
2320
2360
2400
2440
2480
2520
2560
2600
2640
2680
2720
2760
2800
2840
2880
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
18.0
18.0
18.0
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
2920
2960
3000
3040
3080
3120
3160
3200
3240
3280
3320
3360
3400
3440
3480
3520
3560
3600
3640
Slika br.3a. Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (YYIRTL1)
Nivo
Pod
nivo
2x20m
Interval
(s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
11
15
17
17
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
Brzina
trčanja
(km/hr)
13.0
15.0
16.0
16.0
16.5
16.5
16.5
17.0
17.0
17.0
17.0
17.5
17.5
17.5
17.5
Ukupna pretrčana
udaljenost
(m)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
17.5
17.5
17.5
17.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
19.5
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.5
640
680
720
760
800
840
880
920
960
1000
1040
1080
1120
1160
1200
1240
1280
1320
1360
1400
1440
1480
1520
1560
1600
1640
1680
1720
1760
1800
1840
1880
1920
1960
2000
2040
2080
2120
2160
2200
2240
2280
2320
2360
2400
www.facebook/kondicionitreningnis
www.kondicionitrening.com
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
Slika br.3b. Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 (YYIRTL2)
2440
2480
2520
2560
2600
2640
2680
2720
2760
2800
2840
2880
2920
2960
3000
3040
3080
3120
3160
3200
3240
3280
3320
3360
3400
3440
3480
3520
3560
3600
3640
Download

Jo-Jo intervalni test oporavka (Yo-Yo