• Kakva je razlika između acikličnih i cikličnih
ugljovodonika ?
• Po čemu se razlikuju zasićeni od nezasićenih
ugljovodonika ?
• U koju grupu ugljovodonika spadaju alkani ?
• Zašto ih nazivamo zasićeni ugljovodonici ?
H
H
C
H
H
Danas ćemo naučiti !
• Da pišemo molekule alkana,
• Šta je homologi niz,
• Šta je alkil – grupa,
• Sistem za davanje naziva organskim
molekulima (IUPAC- nomenklatura),
• Šta su izomeri.
Opšta formula alkana CnH2n+2
Ovo je niz prvih deset molekula
alkana -homologi niz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CH4
metan
CH3 - CH3
C2H6 etan
CH3 - CH2 -CH3
C3H8 propan
CH3 - CH2 - CH2 - CH3
C4H10 butan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
C5H12 pentan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
C6H14 heksan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -CH3
C7H16 heptan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
C8H18 oktan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3
nonan
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -CH2 - CH2 -CH3
dekan
• Svaki sledeći molekul se razlikuje za jednu - CH2
metilensku grupu.
• Ova pravilnost predstavlja homolognost
* Grčki homo=sličan ; logos= reč
Šta je alkil-grupa ?
 Alkil grupe su delovi molekula alkana bez jednog
vodonikovog atoma

CH4 metan
-
CH3 metil

C2H6 etan
-
C2H5 etil

C3H8 propan
-
C3H7 propil
Kako dajemo imena alkanima?
IUPAC nomenklatura
•
Odredimo najduži kontinualni nerazgranat niz C-atoma
CH3
H3C
CH
CH2
CH3
Kako obeležavamo alkil grupe ?
•
•
Obeležiti najduži niz brojevima od mesta gde je račvanje bliže.
Zapiše se broj za koji C-atom je vezana alkil grupa (CH3 - metil,
C2H5 – etil ...) i damo mu ime na osnovu IUPAC-nomenklature.
CH3
H 3C
1
CH
2
2 -metil
CH2
3
butan
CH3
4
Šta ako ima više alkil-grupa?
•
Ako se ista alkil grupa ponavlja više puta treba je označiti
prefiksom di, tri, tetra..., a brojevima se označi položaj svake
grupe u nizu.
CH3
H3C
1
2
C
2
CH3
2,2,3-trimetilbutan
CH3
CH
3
CH3
4
Imenuj ovе molekulе!
CH3
H3C
C
CH3
CH3-C(CH3)2-CH2-CH3
CH3
CH3-CH(CH3)-C(CH3)2- CH2- CH3
Izbrojte atome ugljenika i vodonika.
Da li su jednaki ovi molekuli?
Šta im je isto?
Šta im je različito ?
H3C
H3 C
CH2
CH
CH3
CH2
CH3
CH3
Ovo su izomeri !
•
•
.
Različita jedinjenja iste molekulske formule nazivaju se izomeri.
Oni sadrže isti broj istovrsnih atoma, ali je njihov raspored
različit kao i fizičke i hemijske osobine .
Strukturni izomeri
C4H10 ↔
H3C
CH2
CH2
butan
C4H10 ↔
H3 C
CH
CH3
2-metilpropan
CH3
CH3
Primena
 Alkani gasovitog agregatnog stanja (1- 4 C atoma)
koriste se u butan bocama (u domaćinstvu, u
upaljačima, toplanama, automobilima na gas).
Uradi u paru sledeće
Nastavni listíć
1. Navedi članove homologog niza alkana.
2. Napiši 2-metilbutan i n-pentan.
3. Dati imena molekulima
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3,
CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.
4. Šta su izomeri ?
Rešenja
 1. metan, etan, propan, butan, pentan, heksan,
heptan, oktan, nonan, dekan
 2. CH3-CH(CH3)-CH2-CH3,

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
 3. n-pentan, 2-metilbutan
 4. Molekuli iste molekulske formule a različite
strukture i različitih fizičkih i hemijskih osobina.
Dodatni zadatak
Imenuj ove molekule.
H3C
CH3
CH3
C
C
CH3
CH3
CH3
H3C
CH
CH2
CH3
CH3
CH
CH2
CH3
CH
CH2
CH2
CH2
CH2
CH3
Download

Zasiceni ugljovodonici- alkani