KISALTMALAR
ACCP: American College of Chest Physicians
(Amerika Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Derneği)
NG: Nazogastrik
AHİ: Apne hipopne indeksi
NIPPV: Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon
ASA: American Society of Anesthesiologists
(Amerikan Anestezi Derneği)
NMH: Nöromüsküler hastalık
ATP: Adenozin trifosfat
BiPAP: Bilevel pozitif hava yolu basıncı
BPD: Bronkopulmoner displazi
BT: Bilgisayarlı tomografi
BUN: Kan üre nitrojen
CO: Karbon monoksit
CPAP: Sürekli pozitif hava yolu basıncı
DLCO: Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi
DMAH: Düşük molekül ağırlıklı heparin
DMD: Duchenne müsküler distrofi
DVT: Derin ven trombozu
EKG: Elektrokardiyografi
ERK: Ekspiratuvar rezerv kapasite
FEV1: Birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü
FRK: Fonksiyonel rezidüel kapasite
FVC: Zorlu vital kapasite
GÖR: Gastroözefagial reflü
GINA: Global Initiative for Asthma
IK: İnspiratuvar kapasite
İKB: İnterkostal sinir blokajı
IPPB: Aralıklı pozitif basınçlı solunum
İS: İnsentif spirometre
ISHLT: Uluslararası kalp akciğer nakil derneği
KF: Kistik fibroz
KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
KPRI: Kardiyopulmoner risk indeksi
KRI: Kardiyak risk indeksi
LMA: Larengeal maske hava yolu
MVV: Maksimal istemli ventilasyon
A-II
NIMV: Noninvaziv mekanik ventilasyon
NSAİ: Nonsteroid antiinflamatuvar
NYHA: New York kalp cemiyeti
OR: Odds ratio
OUA: Obstrüktif uyku apne
OUAS: Obstrüktif uyku apne sendromu
PaCO2: Arteryel karbon dioksit basıncı
PaO2: Arteryel oksijen basıncı
PCA: Hasta kontrollü analjezi
PCEA: Hasta kontrollü epidural analjezi
PEF: Pik ekspiratuvar akım
PH: Pulmoner hipertansiyon
POPK: Postoperatif pulmoner komplikasyon
PRI: Pulmoner risk indeksi
PS: Fiziksel durum
PSG: Polisomnografi
PTE: Pulmoner tromboemboli
REM: Rapid eye movement
RVSP: Sağ ventrikül sistolik basıncı
SFT: Solunum fonksiyon testi
SMA: Spinal müsküler atrofi
SpO2: Oksijen saturasyonu
TEN: Total enteral nutrisyon
TPN: Total parenteral nutrisyon
ÜSYE: Üst solunum yolu enfeksiyonu
VK: Vital kapasite
VKİ: Vücut kitle indeksi
VO2max: Maksimal oksijen tüketimi
VTE: Venöz tromboembolizm
YBÜ: Yoğun bakım ünitesi
Download

kısaltmalar - Türk Toraks Derneği