ZBORNIK RADOVA
NOVA NAUĈNA EDUKATIVNA MISAO
3/2014
Izdavač
NOMOTEHNIĈKI CENTAR BEOGRAD
2014
Salvadora Aljendea br. 14. Beograd
Tel. 064/315 64 67
065/67 95 340
Urednik
dr Zoran Birovljević
Korice, štampa i povez
Zoran Bakić
Grafiĉar specijalista
Kompjuterska obrada
Dušica Birovljević
ŠTAMPA
'' NC'' Beograd
Tiraž :
30
2
Poštovani ĉitaoci,
Pred vama je izdanje Zbornika radova Nomotehniĉkog Centra Beograd, Nova nauĉna
edukativna misao, treći broj u 2014. godini. Zbornik 3/2014 je sintagma cilja koji je naţalost kod
nas još u zaĉecima a odnosi se na to, da u društvu ne postoji dovoljno razumevanja za napore
mladih i školovanih kadrova koji ţele da usavrše i prošire svoje znanje kako praktiĉno tako i
nauĉno. Projekat je zamišljen kao Edukacija za sve, pruţajući razliĉitim profilima i zanimanjima
šansu da publkuju svoje ideje i nauĉne radove sa ciljem da je dostupan svima, bez obzira na
materijalne mogućnosti. Tema ĉitave godine je Inovativno rešnje za lokalne probleme, gde mlade
ţelimo da uputimo na Socijalnu inovaciju koju kao Udruţenje Nomotehniĉki Centar
promovišemo i gde bi svako u mestu u kojem ţivi trebao da prepozna jedan od najvećih
problema i tragom svoje profesije da inovativno rešenje. Tema sluţi kao preporuka, a mi ćemo se
potruditi da na kraju 2014.godine, najinventivnije predloge pozovemo na uĉešće u našim
Projektima. I ovaj put naglašavamo da je projekat ĉasopisa niskobudţetan i zavistan od donacija
koje uglavnom dolaze od prijatelja i poznanika koji prepoznaju naše napore i ţelju da se nešto
promeni u oblasti obrazovanja.
Urednik
dr Zoran Birovljević
3
1. Ivan Kostić master pravnik, Deca kao žrtve porodičnog nasilja ......................................................... 5
2. Anita Ilić master pravnik, Istorijski razvoj društvene reakcije na kriminalno ponašanje ................ 15
3. Emil Turković master pravnik, Određenje rada kao oblika tretmana
u penitencijarnim ustanovama .......................................................................................................... 25
4. Aleksandra Martinović, diplomirani pedagog, Stavovi nastavnika prema značaju i
mogućnosti ostvarivanja inkluzivnog obrazovanja u školi ................................................................ 39
5. Sneţana Marić, diplomirani ekonomista, Motivacija, psihološka klima, stilovi rukovođenja i
sklonost ka riziku ................................................................................................................................ 48
6. Mladen Lukić, Faktori konkurentske prednosti na savremenom tržištu ........................................... 56
7. Jelena Simonović, master pravnik, Tretman osuđenih lica ................................................................ 65
8. Anita Ilić, master pravnik, Kažnjavanje maloletnika u Republici Srbiji ............................................ 81
9. Jelena Simonović, master pravnik, Osuđenička dokolica .................................................................. 92
10. Jelena Kuprešanin, magistar socijalnog rada, Informacijska pismenost i sistem
socijalne zaštite ................................................................................................................................. 103
11. mr Jasna Trajić, Skraćenice u oblasti računarstva i informatike ..................................................... 113
12. Bogdan Urošević, diplomirani politikolog, Uloga civilnog društva u reformi sistema uprave....... 119
14. Adela Krivanek Magerl, bac. kriminalistike, Utjecaj društva na prevenciju kriminaliteta ........... 131
15. Maja Ţivković, dipl.pravnik, Mobing ............................................................................................. 137
16. mr Ţeljko Petrović, Bosna i Hercegovina nakon dejtonskog mirovnog sporazuma ........................ 146
17. Prijatelji & Partneri / Friends and Partners............................................................................ 159
18.Nomcentar, edukativni kutak ..............................................................................................164
4
DECA KAO ŢRTVE PORODIĈNOG NASILJA
Ivan Kostić master pravnik
Apstrakt: Nasilje nad decom u porodici predstavlja pojavu koja je stara koliko i sama
porodica, i koja je postojala u svim vremenima i svim društvima kroz njihov istorijski razvoj, pa
se zato s pravom može reći da porodično nasilje nad decom predstavlja jednu od ''tamnih strana
ljudske civilizacije''. Tek u 20. veku počelo se otvoreno govoriti o ovom problemu, da bi na
početku 21. veka ovo pitanje bilo posebno aktuelizovano, a brojna savremena sociološka i
psihološka istraživanja o stanju, položaju, kretanjima i odnosima u porodici ukazuju na stalan
trend rasta porodičnog nasilja čije su žrtve deca. Ovaj rad ima upravo za cilj da, u sklopu
mnogih do sada sprovedenih istraživanja i napisanih naučnih radova na ovu temu, još jednom
ukaže na ozbiljnost i sveprisutnost ovog problema u našem društvu, kao i na potrebu hitnosti i
efikasnosti u njegovom rešavanju. U radu je dat kratak osvrt na pojavne oblike porodičnog
nasilja nad decom, kao i na pogubnost posledica po psihofizički razvoj dece koje pojedini oblici
nasilja ostavljaju. Izložena su zakonska rešenja kojima je rugulisano ovo pitanje u našoj zemlji, i
kritički sagledana praktična primena ovih rešenja. Istaknuta je važnost zajedničkog delovanja
svih relevantnih institucija države, i uvođenja multidisciplinarnog pristupa u rešavanje nasilja
nad decom, koji podrazumeva jednu koordinisanu i sveobuhvatnu akciju zdravstvenih ustanova,
ustanova obrazovanja, socijalnih službi, pravosuđa, policije i nevladinog sektora.
Ključne reči: porodica, deca, roditelji, nasilje, prevencija.
***
CHILDREN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
Abstract: Violence against children in the family is a phenomenon that is as old as family
itself, and which existed in all times and all societies in their historical development, and is
therefore fair to say that domestic violence against children is one of the dark sides of human
civilization. It is started to talk openly about this problem in the 20 th century and at the
beginning of the 21 st century this problem was particularly topical, and number of
contemporary sociological and psychological research on the condition, status, movements and
relationships within the family point to permanent trend of domestic violence whose victims are
children. This work has aim that, as part of many conducted research and written research
papers on this topic, once again point out the seriousness and pervasiveness of the problem in
our society, and the need for urgency and efficiency in its solution. This work gives a brief
overview of the forms domestic violence against children, as well as the deleterious effects of
consequences on the physical and mental development of children that certain forms of violence
leave. Legal solutions regulating the issue in our country are exposed to, and critically perceived
practical application of these solutions. The importance of joint action of all relevant state
institutions is highlighted, and the introduction of a multidisciplinary approach to address
violence against children, which involves a coordinated and comprehensive action of medical
institutions, educational institutions, social services, justice, police and NGOs.
Keywords: family, children, parents, violence, prevention.
5
ISTORIJSKI RAZVOJ DRUŠTVENE REAKCIJE NA KRIMINALNO PONAŠANJE
Anita Ilić master pravnik
Apstrakt: Put razvoja krivičnih sankcija od odmazde i zastrašivanja do savremenih
krivičnih sankcija bio je dosta dug, a vrlo često i prekidan usled nekih društvenih faktora. Bilo je
potrebno mnogo vremena da bi se izmenila svest i pogled o načinu kažnjavanja krivca izvršenog
krivičnog dela. Najpre je moć kažnjavanja bila u rukama plemenskih starešina i poglavica, a sa
formiranjem država postala i pravo vladara. Krivične sankcije su često bile pod uticajem
religije, društvenih dešavanja, ali vrlo često i predmet samovolje i arbitrarnosti vladara.
Nedovoljno razvijeni zakonici se još uvek oslanjaju na običaje i sudsku praksu, ali i primena više
zakona na teritoriji jedne države dovodila je do ispoljavanje ovakve pojave. Kazna je zavisila od
izvršenog krivičnog dela, a osnovni smisao kazne je bio ispaštanje krivca. Tek u XIX veku javila
se težnja pomeranja gledišta sa krivičnog dela na krivca, usled mnogobrojnih pokreta širom
većine zemalja, kao i potrebi njihovog prevaspitanja i resocijalizacije, a ne samo kažnjavanja.
Međutim, da li su savremenim sistemom krivičnih sankcija rešeni svi problemi koji se sreću u
praksi? Istorijski prikaz načina izmene politike kažnjavanja u svetu, kao i kod nas, biće tema
razmatranja ovog rada.
Ključne reči: istorija, odmazda, zakon, kazne, reforma.
***
HISTORICAL DEVELOPMENT OF SOCIAL REACTION TO CRIMINAL
BEHAVIOR
Abstract: Development of criminal sanctions against retaliation and intimidation to
contemporary criminal sanctions was quite long, and very often interrupted due to some social
factors. It took a long time to be altered awareness and attitudes about how to punish the culprit
of the crime. First, the power of punishment was in the hands of tribal elders and chiefs, and
with the formation of the state, power of punishment had become the right of ruler. Criminal
sanctions were often under the influence of religion, social events, but very often the subject of
tyranny and arbitrary rulers. Underdeveloped Laws still rely on custom and Case Law, and the
application of law in the territory of the state led to a manifestation of this phenomenon. The
punishment depended on the commission of the offense, and the basic meaning of the punishment
was atonement culprit. In XIX century, was a tendency to change the point of view of the
perpetrator of the offense, due to the numerous movements throughout most of the countries, as
well as the need for their rehabilitation and re-socialization, not just punishment. However,
whether the modern system of criminal sanctions solved all the problems that are encountered in
practice? Historical view of how changes in the policy of punishing the world and in our
country, will be the topic of this paper.
Keywords: history, retaliation, law, punishment, reform.
15
ODREĐENJE RADA KAO OBLIKA TRETMANA U PENITENCIJARNIM
USTANOVAMA
Emil Turković master pravnik
Apstrakt: Ovim naučnim radom autor je pokušao da izloži shvatanja o radu kao obliku
tretmana prema osuđenim licima u penitencijarnim ustanovama i razvoj same penološke misli o
izvršenju krivičnih sankcija, kao i mere i metode postupanja prema inkarcerisanim osobama. Sledeće
što smo hteli da postignemo, je da pronađemo odgovor na pitanje, koje mesto rad osuđenika danas
zauzima u savremenim penološkim tokovima i razmišljanjima. Ukazali smo na dobre strane rada
osuđenih lica u kazneno – popravnim ustanovama, kao faktor prevaspitanja, uspešne socijalizacije
osuđenog lica unutar različitih penitencijarnih ustanova. Osnovni cilj tretmana je održanje discipline
zatvorenika u kazneno – popravnim ustanovama i uspešna resocijalizacija i reintegracija osuđenih
lica u društvo na slobodi. Rehabilitacija osuđenih i zatvorenih individua, kroz različite aspekte
uticaja na osuđeno lice, kao pojedinačno ljudsko biće, isto je tako neizbežan zadatak svih
penitencijarnih ustanova. Na početku rada data je definicija pojma tretmana osuđenih lica u
penitencijarnoj ustanovi, zajedno sa određenim uvodnim razmatranjima o tretmanu osuđenih lica,
radu čoveka i zatvorenika, i uticaju rada, kako na psihološkom tako i na penološkom nivou. Oblici
institucionalnog tretmana osuđenih lica, takođe su obrađeni u potonjem delu teksta, kako bi se dala
jasna slika o načinima postupanja prema zatvorenicima. Glavni deo izlaganja posvećen je radu kao
obliku tretmana. Neposredno zatim, opisani su karakter i principi rada osuđenika. Na samom kraju,
autor daje kratak pregled sistema rada osuđenih lica.
Ključne reči: radni tretman, osuđenici, penitencijarne ustanove, socijalizacija,
resocijalizacija, rehabilitacija, izvršenje krivičnih sankcija, penologija, rad osuđenika, reintegracija,
slobodno društvo.
***
DEFINITION OF LABOR AS A FORM OF TREATMENT IN THE PENITENTIARY
INSTITUTIONS
Abstract: With this research work the author has tried to present the concepts of the work as a
form of treatment of prisoners in penalty institutions and the development of the correctional
thoughts on the execution of criminal sanctions and measures and methods of treating imprisoned
people. The next thing we want to achieve, is to find an answer to the question, which place the work
of prisoners now occupies in modern penological trends and thinking. We pointed out the good sides
of convict labor in the penitentiary - correctional institutions, as a factor of re-education, successful
socialization of prisoners within different penitentiary institutions. The main goal of treatment is to
maintain discipline of inmates in penal - correctional institutions and successful re-socialization and
reintegration of prisoners into free society. Rehabilitation of prisoners and detained individuals,
through various aspects of the impact on the convicted person as an individual human being, is also
inevitable task of penitentiary institutions. At the beginning of our work we give definition for the
treatment of prisoners in penitentiary institution, together with some introductory remarks on the
treatment of prisoners, detainees and the work of man, and the impact of labor at both the
psychological and the penological level. Forms of institutional treatment of prisoners, are also
discussed in the latter part of the text, in order to give a clear picture on the treatment of prisoners.
The main part of the presentation is devoted to the work as a form of treatment. Just then, we
described the character and principles of the work of prisoners. In the end, the author provides a
brief overview of the systems of convict labor.
Keywords: labor treatment, prisoners, penalty institutions, socialization, re-socialization,
rehabilitation, execution of penal sanctions, penology, convict labor, reintegration, free society.
25
STAVOVI NASTAVNIKA PREMA ZNAĈAJU I MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA
INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI
Aleksandra Martinović, diplomirani pedagog
Apstrakt: Inkluzivne škole jesu najefikasniji način razvijanja solidarnosti među decom sa
posebnim potrebama i njihovim vršnjacima. Inkluzivni vid obrazovanja zahteva prilagođavanje
obrazovanja na posebne potrebe učenika, a takođe nameće i reformu čitavog sistema
obrazovanja i vaspitanja. Zbog toga je cilj ovog rada utvrđivanje značaja i mogućnosti
realizacije inkluzivnog obrazovanja u školi, od strane nastavnika. Analizom stavova nastavnika
ostvaruju se implikacije ka novim istraživanjima, koja u sebi nose pitanja: dostupnost sredstava
za ostvarenje inkluzivnog obrazovanja u školi, psiho-fizička spremnost nastavnika za rad sa
decom sa posebnom društvenom podrškom, šta nastavnici žele, a šta im je nametnuto reformom.
Ovo istraživanje pruža uvid u mišljenje nastavnika o načinu poboljšanja celokupnog
obrazovanja, lični odnos prema problemima inkluzivnog obrazovanja i prepoznavanje njihovih
potreba, kao i potreba dece sa potrebom za posebnom društvenom podrškom.
Ključne reči: nastavnik, škola, inkluzija, inkluzivno obrazovanje
***
TEACHER'S ATTITUDES TOWARDS THE IMPORTANCE AND POSSIBILITIES OF
ACHIEVING INCLUSIVE EDUCATION IN SCHOOLS
Abstract: Inclusive schools are the most effective way to develop solidarity among children
with special needs and their peers. Inclusive form of education requires adapting education to
special needs of students, and also imposes the reform of the entire system of education.
Therefore, the aim of this study is to establish the importance and possibilities of implementation
of inclusive education in schools, by teachers. An analysis of teacher's attitudes achieves
implications to new research, which hold issues: the availability of funds for the realization of
inclusive education in schools, psycho-physical readiness of teachers to work with children with
special social support, what teachers want and what they are imposed by reform. This study
provides insight into the thinking of teachers on how to improve the overall education, personal
attitude towards the problems of inclusive education and the recognition of their needs and the
needs of children in need of special social support.
Keywords: teacher, school, inclusion, inclusive education.
39
MOTIVACIJA, PSIHOLOŠKA KLIMA, STILOVI RUKOVOĐENJA I SKLONOST KA
RIZIKU
Sneţana Marić, diplomirani ekonomista
Apstrakt: Psihološka klima, motivacija, stil rukovođenja i sklonost ka riziku su oblasti od
vitalnog značaja za menadžment. One su međusobno uslovljene i determinišu uspešnost određene
organizacije. Stil rukovođenja utiče na nivo motivisanosti svakog zaposlenog, kao i na psihološku
klimu i njene varijable koje utiču na percepciju radnika. Liderstvo preko psihološke klime određuje
sklonost ka riziku. Dakle, prilikom posmatranja svake od navedenih oblasti neophodno je imati u
vidu njihovu korelaciju. Percepcija o radnoj sredini je psihološka klima, koja je individualna
kategorija. Svaka individua je doživljava na poseban način u zavisnosti od sopstvenih karakteristika,
uslova u organizaciji i uspostavljenih odnosa. Motivacija, kao pokretačka energija ljudi, utiče na
posvećenost radnika organizaciji, ali i dodeljenim poslovima. Sklonost ka riziku determinišu brojni
faktori – pol, starost, prethodna iskustva, obrazovanje, kultura i slično. Međutim, ova sklonost je
veća ako je povoljnija psihološka klima jer se tada odobrava preuzimanje rizika i traga se za novim
mogućnostima. Nedostatak motivacije izaziva averziju prema riziku. Zato je potrebno kreirati
psihološku klimu koja će biti povoljna i podsticati motivaciju zaposlenih. Istraživanje navedenih
oblasti sprovedeno je u preduzeću „Telekom Srbija“ - izvršna jedinica Novi Sad, sa ciljem da se
stekne uvid u stanje i mogućnosti za poboljšanje ključnih delova poslovanja i procesa upravljanja.
Korišćena su četiri upitnika a uzorak čini 19 radnika, gde je većina sa najnižeg nivoa menadžmenta,
odnosno radi se o nadzornicima za vazdušnu pristupnu mrežu.
Ključne reči: psihološka klima, motivacija, stilovi vođenja, sklonost ka riziku, proces
upravljanja, uspeh
***
MOTIVATION, PSYCHOLOGICAL CLIMATE, MANAGEMENT STYLE AND RISK
PREFERENCES
Abstract: Psychological climate, motivation, management style and propensity for risk are
areas that are vital to the management. They are mutually dependent and determine the success of an
organization. Management style influences the level of motivation of each employee, as well as the
psychological climate and its variables that influence the perceptions of workers. Leadership through
psychological climate determines the propensity for risk. Therefore, when observing each of these
areas it is necessary to bear in mind their correlation. The perception of the work environment is a
psychological climate that is individual categories. Each individual is perceived in a particular way
depending on their own characteristics, conditions in the organization and established relationships.
Motivation as the driving energy of the people, affects workers' commitment to the organization, and
assigned tasks. Propensity to risk is determined by numerous factors - gender, age, previous
experience, education, culture, etc. However, this tendency is higher if there is a favorable
psychological climate because then taking risk is approved, as well as searching for new
opportunities. Lack of motivation causes risk aversion. Therefore, it is necessary to create a
psychological climate that will be favorable and encourage employee motivation. The survey was
conducted in the above areas in the company "Telekom Serbia" - Executive Unit Novi Sad, in order
to gain insight into opportunities for improvement of key parts of the business and management
processes. Four questionnaires were used and the sample comprises 19 employees, where most of
them are from the lowest level of management, such as the supervisors for aerial access network.
Key words: psychological climate, motivation, leadership style, propensity for risk,
management process, success.
48
FAKTORI KONKURENTSKE PREDNOSTI NA SAVREMENOM TRŢIŠTU
Mladen Lukić
Apstrakt: Mnogi privrednici postavljaju sebi pitanje koji su faktori uspeha na tržištu. Kroz
ovaj rad se daje odgovor na to pitanje. Najpre se objašnjava pojam tržišta i njegovi osnovni
elementi. U ostatku rada je orijentacija na četiri vitalna faktora uspešnosti na savremenom
tržištu, a to su: znanje, inovacije, integracije i kvalitet. O ovim, vrlo važnim determinantama,
date su neke opšte činjenice, kao i način njihove implementacije u poslovnu strategiju
privrednog duštva. Na kraju rada se ocenjuje prisutnost ovih elemenata u menadzmentu
preduzeća. Prilikom izrade ovog rada korišćeni su sledeći naučni metodi: istorijski, dedukcija,
indukcija, komparativani i metoda analize.
Ključne reči: tržište, znanje, inovacije, integracije, kvalitet.
***
FACTORS OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN CONTEMPORARY MARKET
Abstract: Many entrepreneurs wonder what are the factors of success in the market.
Throughout this paper an answer to this question is provided. The concept of the market and its
basic elements is explained. The rest of the paper is focused on the four vital factors of success in
the contemporary market. these factors are: knowledge, inovation, integration and quality.
About these very important determinants some general facts are given as well as the manner of
their implementation in the business strategy of the company. Finaly, the presence of these
elements in the company menagement are evaluated. During the development of this study the
following research methods are used: historical, deduction, induction, comparativ and analysis
methods.
Key words: market, knowledge, innovation, integration, quality.
56
TRETMAN OSUĐENIH LICA
Jelena Simonović, master pravnik
Apstract: U ovom radu razmatran je značaj primene tretmana prilikom procesa
resocijalizacije osuđenih lica. U penološkoj teoriji i praksi se često susreće ovaj termin koji
označava način ophođenja prema osuđenicima. Kao složen sistem metoda, mera i postupaka
kojima se utiče na uslove života lica koja su lišena slobode, ima za krajnji cilj ostvarenje svrhe
kažnjavanja prema licu koje je osuđeno. Tretman može biti različit i zavisi od toga koja se svrha
želi njime postići. Danas dominira ideja o resocijalizaciji osuđenih kao glavnoj svrsi
kažnjavanja, pa se s toga i tretman prema osuđenicima treba prilagoditi toj nameni. U
penitencijarnoj teoriji i praksi javljaju se dva načina prilaženja osuđenicima, individualni i
grupni tretman. Individualni je usmeren na uklanjanje nedostataka kod pojedinih osuđenika, a
grupni se odnosi na tretiranje osuđenika u okviru grupa. Individualno prilaženje tretmanu
zasniva se na shvatanju da je svaki prestupnik po ličnoj strukturi jedinka za sebe i da su njegove
veze sa svetom u kojem živi posebne, kao i da je kriminalno ponašanje izraz tih ličnih
karakteristika i odnosa u društvenom životu. U okviru tretmana prema maloletnicima treba
primenjivati određene terapeutske mere koje najefikasnije vode njiihovoj rehabilitaciji i
resocijalizaciji. Među ovim merama ističe se psihološki tretman, a takođe se posebna pažnja
poklanja organizovanju nastave, profesionalnom osposobljavanju, individualnoj psihoterapiji,
grupnom radu i organizovanju slobodnog vremena. U radu su prikazani rezultati istraživanja
koje je sprovedeno u Vaspitno popravnom domu u Kruševcu i koje je obuhvatilo 55 ispitanika
muške populacije koji su u procesu školovanja, izabranih po metodi slučajnog uzorka.
Ključne reči: resocijalizacija, tretman, osuđenici, rad, obrazovanje, prevaspitanje.
***
TREATMENT OF CONVICTS
Abstract: The importance of treatment application during the realisation process of
convicted persons is considered in this study. This term, which denotes a manner of treating
convicts, is often encountered in the penology theory and practice. As a complex system of
methods, measures and actions which influence living conditions of persons deprived of freedom,
its ultimate goal is the fulfillment of punishment purpose towards a convicted person. The
treatment may be different and depends on the kind of purpose which is to be achieved. A
predominant idea nowadays is the one of convicts resocialisation as a main purpose of
punishment, therefore the treatment of convicts should be adjusted to that purpose. Within
penitentiary theory and practice, there are two methods of approaching convicts, an individual
one and a group one. The individual approach to the treatment is based on the concept that each
offender, by personal structure, is an individual for himself and that his links with the world he
lives in are special, as well as that criminal behavior is an expression of these personal features
and relationships in social life. Within treatment of juveniles, certain therapeutic measures
which lead to their rehabilitation and resocialisation most effectively should be applied.
Psychological treatment stands out among these measures, while special attention is also
devoted to teaching organization, professional training, individual psychotherapy, group work
and free time organization. In this study the results are shown of research carried out in the
Kruševac Correctional facility and involving 55 participants of male population who are in the
schooling process, selected by method of random sampling.
Key words: resocialisation, treatment, convicts, work, education, reeducation.
65
KAŢNJAVANJE MALOLETNIKA U REPUBLICI SRBIJI
Anita Ilić, master pravnik
Apstrakt: Maloletnička delinkvencija se izdvaja kao posebna kategorija u okviru opšteg
kriminaliteta zbog specifičnosti vezanih za biološke, psiho-socijalne, kriminalno-političke i
posebno mesto koje maloletna lica imaju u pravnom sistemu. Odavnina su postojali napori da se
maloletnik različito tretira u pogledu kažnjavanja u odnosu na punoletne izvršioce. Takve
podatke nalazimo i u rimskom pravu, dok su starosne granice preciznije utvrđuju pod uticajem
pozitivističkih i socioloških škola. Danas, možemo reći, da su starosne granice ispod koje se
isključuje krivična odgovornost približno jednake u svim savremenim zakonodavstvima u
uporednom pravu. Napori da se krivičnopravni položaj maloletnika u Republici Srbiji reguliše
posebnim zakonom urodili su plodom, tako da je Narodna Skupština donela Zakon o maloletnim
učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika. Ovim Zakonom pod
maloletnikom se podrazumeva lice koje je u trenutku izvršenja krivičnog dela imalo navršenih
četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina. Međutim, da bi maloletnik mogao biti kažnjen za
učinjeno delo, potrebno je da je u trenutku njegovog izvršenja imao navršenih šesnaest do
nenavršenih osamnaest godina. Kako je reč o posebnoj kategoriji učinioca, sud koji izriče kaznu
maloletničkog zatvora, mora voditi računa o ispunjenosti svih uslova koji su predviđeni
Zakonom. Dakle, samo kažnjavanje maloletnika treba da obezbedi reintegraciju maloletnika u
društvenu zajednicu, odvraćanje od izvršenja krivičnih dela u budućnosti i njegov normalan
nastavak života. Krivično delo treba biti samo epizoda u životu maloletnika, tako da je pitaje
kada izreći kaznu maloletničkog zatvora jedno od delikatnijih u krivičnom pravu.
Ključne reči: maloletnik, delinkvencija, uzrast, kažnjavanje, maloletnički zatvor.
***
PUNISHMENT OF MINORS IN SERBIA
Abstract: Juvenile delinquency is singled out as a separate category within the general
crime due to the specifics related to the biological, psycho-social, criminal, political and special
place that minors have in the legal system. It has long been the efforts to minors treated
differently in terms of punishment in relation to adult perpetrators. Such data are found in
Roman law, and the age ascertaining influenced by positivist and sociological schools. Today,
we can say that the age limit below which exclude criminal liability of approximately the same in
all modern legislation in comparative law. Efforts to criminal legal status of minors in the
Republic of Serbia is regulated by a special law yielded results so that the National Assembly
passed the Law on Juvenile Criminal Offenders and Criminal Protection of Juveniles. By this Act
under the minor means a person who, at the time of committing the offense had reached the age
of fourteen and has not attained the age of eighteen. However, to a minor could be punished for
an offense is committed, it is necessary that at the time of his execution had reached the age of
sixteen to eighteen years Since this is a special category of offender, the court which imposed
sentence, they must take account of the fulfillment of all the conditions stipulated by the Law. So
just punishing juveniles should provide reintegration of juveniles into society, deterrence of
criminal offenses in the future and continued his normal life. Criminal offense should be only an
episode in the life of minors, so that prompt when to impose a sentence of juvenile imprisonment
is one of the more delicate in criminal law.
Keywords: juvenile, delinquency, age, criminal record, juvenile prison.
81
OSUĐENIĈKA DOKOLICA
Jelena Simonović, master pravnik
Apstrakt: Razvoj tehnike i automatizacije procesa proizvodnje dovodi do skraćenja radnog
vremena, a samim tim i organizovanje slobodnog vremena postaje predmet interesovanja
društva. Dokolica je izraz koji koristimo za označavanje slobodnog vremena, odnosno vremena
koje ostaje nakon što pojedinac obavi dnevne ili nedeljne poslove, kao i aktivnosti kojima se
popunjava to slobodno vreme, a to su odmor, rekreacija, hobi, zabava. Slobodno vreme je onaj
deo vremena koje čoveka ne obavezuje radom i društvenim i porodičnim obavezama, već mu
prepušta izbor aktivnosti po slobodnom nahođenju. Slobodno vreme je bitno za analizu
devijantnog ponašanja mladih, jer se oni u tom vremenu potvrđuju kao ličnosti. To potvrđivanje
može biti društveno prihvatljivo ili neprihvatljivo. U penologiji se interesovanje za fenomen
slobodnog vremena, javlja kao veoma opravdano jer ono ima dvojaki cilj. Sa jedne strane ono
utiče na eliminisanje okolnosti koje u velikom broju slučajeva dovode do izvršenja krivičnih dela,
a sa druge strane da spreči nastajanje uslova koji narušavaju disciplinu u kaznenoj ustanovi.
Prosečno trajanje slobodnog vremena u penalnim institucijama iznosi oko šest sati dnevno, a
subotom i nedeljom oko petnaest sati. Slobodno vreme u penitencijarnim ustanovama se naziva i
osuđenička dokolica. U ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija posebna pažnja se pridaje
dokolici kao značajnom faktoru prevaspitanja, jer ona u teškoj zatvorskoj klimi može da ispolji
pozitivne uticaje na osuđenika. U radu su prikazani rezultati istraživanja u vezi osuđeničke
dokolice, a koje je obavljeno u Vaspitno popravnom domu u Kruševcu. Istraživanje je obuhvatilo
58 ispitanika muške populacije prosečne starosti 19 godina.
Ključne reči: resocijalizacija, prevaspitanje, slobodno vreme, osuđenička dokolica,
maloletnici.
***
CONVICT LEISURE
Abstract: The development of technology and production process automatisation leads to
shortening working hours, and herewith free time organisation becomes a subject of society's
interest. Leisure time is an expression used to denote free time, i.e. the time left after an
individual completes daily or weekly jobs, as well as activites which fill that free time, such as
holiday, recreation, hobby, entertainment. Free time is that part of time which does not oblige a
man by work not social or family obligations, but lets him choose activities as he pleases. Free
time is important for an analysis of deviations in the youth behaviour, because they confirm
themselves as personalities during that time. That confirmation may be socially acceptable or
unacceptable. An interest for the phenomenom of free time is encountered in penology as very
justified since it has a double goal. On one hand, it influences the elimination of circumstances
which in a large number of cases lead to committing crimes, and on the other hand prevents the
creation of conditions which disturb discipline in a penitentiary. The average free time duration
in penal institutions is about six hours a day, and on Saturday and Sunday it is about fifteen
hours. Free time in penitentiary institutions is also called convicts’ leisure time. In penitentiary
institutions special attention is given to leisure time as a significant factor of reeducation,
because it may have positive impacts on a convict’ in a hard prison environment. Results shown
in the study are from a research related to convicts leisure time, carried out in the Kruševac
Correctional facility. The research involved 58 participants of male population whose average
age was 19.
Key words: resocialisation, reeducation, free time, convicts' leisure time, juveniles
92
INFORMACIJSKA PISMENOST I SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE
Jelena Kuprešanin, magistar socijalnog rada
Apstrakt: Informacijska pismenost je neophodna kako bi se znanja koja su stečena
interpretirala na adekvatan način. Takođe, ona omogućava ostvarivanje subjektivnog i
objektivnog uvida u stvarnost i usmjeravanje naučenih sadržaja. S obzirom na sve ekspanzivniji
društveni razvoj, pristup informacijama i raspolaganje sa njima postaje krucijalno. Informacije
konstantno zastarijevaju, a nove se pojavljuju svakodnevno. Informacijska pimenost
podrazumijeva korišćenje računara, biblioteka, medija i sl. Ona nije potreba, već postaje
nužnost. Djelatnost socijalne zaštite obuhvata mjere i aktivnosti za stvaranje uslova za
ostvarivanje zaštitne funkcije porodice, uslova za samostalan život i rad lica koja se nalaze u
stanju socijalne potrebe ili za njihovo aktiviranje u skladu sa sposobnostima, obezbjeđivanje
sredstava za život materijalno neobezbijeđenim i za rad nesposobnim licima i drugim građanima
koji su u stanju socijalne potrebe, kao i obezbjeđivanje drugih oblika socijalne zaštite. Imajući u
vidu ubrzan tempo života i promjene koje se dešavaju svakodnevno, značaj informacijske
pismenosti, između ostalog, je i u prepoznavanju, usvajanju i prenosu informacija u oblasti
socijalne zaštite, koje ovaj sistem mogu učiniti djelotvornijim u procesu preduzimanja potrebnih
mjera radi sprečavanja nastajanja i otklanjanja posljedica stanja socijalne potrebe, i
unapređenja položaja svih članova društva.
Ključne riječi: informacijska pismenost, učenje, socijalna zaštita, novi pristupi.
***
INFORMATION LITTERACY AND SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION
Abstract: Information literacy is essential for appropriate interpretation of acquired
knowledge. Also, it enables the realization of subjective and objective insight into the reality and
direction of learned contents. Considering expansive social development, access to information
and their use becomes crucial. Information constantly become obsolete and new ones appear
every day. Information literacy involves the use of computers, library, media, etc. It is not a
need, it becomes a necessity. Activities of social protection include measures and actions to
create conditions for the realization of the protective function of the family, conditions for
independent life and work of persons who are in need or for their activation by ability, securing
livelihoods for people without money and for people who are unable to work, also for other
citizens who are in need, and providing other forms of social protection. Bearing in mind
accelerated pace of life and changes that occur on a daily basis, importance of information
literacy, among other things, is in recognition, adoption and transfer of information in the field
of social protection, which can make this system more effective in the process of taking the
necessary measures to prevent and eliminate consequences of social need and improvement of
status of all members of society.
Key words: information literacy, learning, social protection, new approaches
103
SKRAĆENICE U OBLASTI RAĈUNARSTVA I INFORMATIKE
mr Jasna Trajić
Apstrakt: Savremeni život nezamisliv je bez modernih sredstava komunikacije. Internet i
mobilna telefonija podigli su komunikaciju na viši nivo. Elektronska pošta (engl. e-mail), SMS
poruke, čet (pričaonice), skajp i video pozivi, samo su neki od mogućih sredstava moderne
komunikacije. Informatička pismenost postala je apsolutna neophodnost. Dakle, razumevanje
modela komunikacije i protoka poruka veoma je važno za efikasnu komunikaciju. Informatička
terminologija je svestrana, prilagođena i razumljiva svim čitaocima bez obzira na stepen njihove
informatičke pismenosti.Međutim, brojni su faktori koji ometaju i otežavaju protok poruka, a
jedan od njih je reč. Upotrebom skraćenica, s jedne strane, postiže se velika ušteda u vremenu i
prostoru (koji određeni naučni rad zauzima), što povlači i pozitivne finansijske efekte, ali, s
druge strane, one izazivaju mnoge nedoumice. Kako bismo imali jasniju predstavu o jezičkoj
situaciji na polju skraćenica u oblasti informatike i računarstva, izvršićemo poređenje
skraćenica u engleskom sa njihovim ekvivalentima u srpskom jeziku. Skrenućemo i pažnju na
najveće probleme sa kojima se suočavaju korisnici stručne literature i uopšte terminologije u
ovoj oblasti nauke, ukazaćemo, pre svega, na značenje, transkripciju i izgovor skraćenica i na
eventualna rešenja koja bi bila plod saradnje jezičkih i informatičkih stručnjaka.
Ključne reči: računarstvo, informatika, skraćenice, informatička pismenost.
***
ABBREVIATIONS IN AREA OF COMPUTING AND INFORMATICS
Abstract: Modern life is unimaginable without modern means of communication. Internet
and mobile telephony have raised communication on an exalted level. Electronic mail (engl. email), text messages, chat (chat rooms), Skype and video calls, are only some of the possible
means of modern communication. Computer literacy has become an absolute necessity.
Therefore, understanding of the model of communication and the flow of messages is very
important for effective communication. Computer terminology is comprehensive, customized
and understandable to all readers, regardless of their level of computer literacy. However, there
are many factors that impede and hamper the flow of messages, and one of these are words.
Abbreviations usage, on one hand, brings large savings in time and space (which a particular
scientific paper occupies), which implies positive financial effects, but, on the other hand, the
abbreviations cause many doubts. In order to have a clearer idea of the linguistic situation on
the field of abbreviations in the field of informatics and computer science, we will compare the
acronyms in English with their equivalents in the Serbian language. We will also draw attention
to the biggest problems faced by users of scientific literature and the terminology used in this
field of science in general, we will point out, first of all, to meaning, transcription and
pronunciation of abbreviations and the possible solutions that would be a collaborative effort
between language and IT professionals.
Keywords: computer science, information technology, abbreviations, computer literacy.
113
ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U REFORMI SISTEMA UPRAVE
Bogdan Urošević, diplomirani politikolog
Apstrakt: Ljudi su, kao društvena bića, svakodnevno upućeni na brojne interakcije sa
različitim individuama. Posledično, individue razvijaju trajnije oblike kontakta, saradnje i
organizovanja. Mreža svrsishodnog organizovanja građana koja nije oblikovana u režiji vlasti
formira osnovu civilnog društva i istovremeno predstavlja izraz potreba i interesa članova
zajednce u kojoj nastaje. Neizbežno je i da pojedinci tokom svojih svakodnevnih aktivnosti dolaze
u kontakt sa administrativnim i birokratskim aparatom države na čijoj teritoriji žive. Način i nivo
pružanja usluga građanima od strane uprave u velikoj meri utiče na kvalitet njihovog života, ali i
na ukupan nivo demokratičnosti političkog sistema. Problem statusa uprave, načina na koji
tretira građane i njihove potrebe, kao i efikasnosti pružanja usluga posebno je otvoren u
državama koje prolaze kroz proces tranzicije, među kojima je i Srbija. Izuzev centralne
administracije, građani imaju kontakt i sa lokalnom administracijom i njena neefikasnost u
sprezi sa nedovoljno razvijenim civilnom društvom može predstavljati ozbiljan problem za sve
stanovnike jednog grada ili opštine. Proces tranzicije često podrazumeva reformu sistema
uprave i promenu zastarelih koncepata na kojima ona počiva. Reforma je nepotpuna ukoliko se
ne uzme u obzir uticaj koji na njeno sprovođenje vrši civilno društvo. Aktivno i samosvesno
civilno društvo može artikulisati i uobličiti zahteve građanske zajednice i usmeriti ih prema
lokalnim upravnim organima. Civilno društvo predstavlja i neutralnog i nepristrasnog
kontrolora legitimnosti i kvaliteta upravnih radnji i usluga. Takođe, razvijeno civilno društvo je
dobra osnova za razvoj duha preduzetništva i otvara mogućnosti za obrazovanje privatno javnih
partnerstava i unapređenje javne uprave u određenoj zajednici.
Ključne reči: javna uprava, civilno društvo, reforma uprave, politička kultura, politička
tranzicija.
***
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE REFORM OF THE ADMINISTRATIVE
SYSTEM
Abstract: Humans, being social creatures, have numerous interactions with different
individuals on a daily basis. As a result, individuals develop more permanent forms of contact,
cooperation and organization. A network of goal-oriented citizen organizing which is not formed
by the government is the foundation of civic society and simultaneously represents the expression
of needs and interests of the members of the community in which it has developed. It is inevitable
that individuals, during their daily activities often come in touch with administrative and
bureaucratic systems of the country ih which they reside. The level and manner of services that
are provided for the citizens by the government influences the quality of their lives and the level
of democracy in political system to a great degree. Problem of administration status, the
manner in which it treats its citizens and their issues, as well as the efficiency of providing
services is a particularly important issue in the states which are going through the process of the
democratic transition, including Serbia. Apart from the central bureaucracy agencies, citizens
often come in contact with local administration, and its inefficiency in connection with
insufficiently developed civil society can present a serious issue for all inhabitants of a city or a
municipality. Political transition often incorporates reform of a governance system, as well as
change of archaic concepts on which it resides. If the influence which the civil society can have
119
on its implementation is not taken into account, the reform is considered to be incomplete. Active
and self-sensible civil society can articulate and form demands of a citizen community that are
put in front of the local governance agencies. Civil society is a neutral and unbiased controller
for the legitimacy and quality of administrative actions and services. Furthermore, developed
civil society forms sound basis for development of enterpreneuer spirit and opens possibilities
for the formation of private-public partnerships and the improvement of public administration in
specific community.
Keywords: public adminstration, civil society, administration reform, political culture,
political transition
120
UTJECAJ DRUŠTVA NA PREVENCIJU KRIMINALITETA
Adela Krivanek Magerl, bac. kriminalistike
Apstrakt: Model socijalne kontrole, koji se temelji na radovima Shawa i McKaya,
pretpostavlja kako su susjedska neuljudnost, razjedinjenost, te postojanje kriminaliteta na
takvom području kao manifestacija socijalnog nereda, glavni čimbenici koji djeluju
uznemirujuće na stanovnike tog područja, nego izloženost bilo kojem kriminalnom djelu. Fizički
znakovi propadanja, poput loših fasada, zapuštenih parkova, smeća i td. smatraju se obilježjem
siromaštva, što predstavlja „dobar izgovor“ i nagovještaj za odsutnost brige i neformalne
socijalne kontrole. Sa izraženijim siromaštvom na određenom području, do izražaja dolazi
religija, koja (bez obzira koju od tri najveće da spomenemo) zagovara podčinjeni položaj žena u
zajednici, čime se povećava broj obiteljskih nasilja iz kojih ne možemo očekivati djecu, koja će u
odrasloj dobi biti zdravi članovi zajednice. Iz navedenih razloga uloga društva dobiva na većem
značaju u odgoju i izgradnji ili bar nastojanju da adekvatnim pristupom mijenja društvene
norme ponašanja neovisno o socijalnom statusu.
Ključne riječi: socijalna kontrola, siromaštvo, socijalna dezorganizacija, alternativne
metod.
***
INFLUENCE OF SOCIETY ON CRIME PREVENTION
Abstract: Social control model based on Shaw and McKay works assumes that
neighborhood incivility, disunity and the existence of crime on such an area as a result of social
unrest are the main factors that are acting more disturbingly at the residents of the area than
any crime exposure. Physical signs of decay, such as bad facade, abandoned parks, garbage,
etc.. are considered to be the characteristic of poverty which represents a “good excuse” and a
hint for lack odd worry and absence of informal social control. The more the expressed poverty
in a particular area, the more intense is the religion, which (no matter which of the three largest
to mention)advocates the subordinate position of women in the community, increasing the
number of family violence from which we can’t expect children to be healthy members of the
community in their adulthood. For these reasons, the role of society, gains importance in the
education and construction, or at least attempts to access adequate change of social norms of
behavior regardless of social status.
Keywords: social control, poverty, social disorganization, alternative methods
131
MOBING
Maja Ţivković, dipl.pravnik
Apstrakt: Mobing, iako terminološki uobličen relativno skoro, predstavlja pojavu koja
prati radnika još od prve podele rada.Osavremenjavanjem i širenjem radne delatnosti čoveka,
širili su se uporedo različiti vidovi mobinga. Radnik najčešće ni ne zna značenje samog termina
mobinga, ali suštinu same pojave oseća svakodnevno. Vreme tranzicije, ekonomske krize i
sveobuhvatnog prelaska na liberalni kapitalizam promenili su suštinu radnih odnosa i umanjili
značaj samog radnika, usled pojave viška radne snage, pojačali čvrstinu poslovne hijerarhije i
oduzeli radniku poluge legitimne samozaštite. Rast mobinga i pristajanje na isti treba tražiti u
strahu radnika, a poznato je da je jedan od najvećih strahova, strah od gubitka radnog mesta.
Ključne reči: pojam mobinga, vrste mobinga, žrtva mobinga, “mober“, borba protiv
mobinga, mobing u Srbiji.
***
MOBBING
Abstract: Mobbing, although terminology shaped relatively recently, is a phenomenon that
follows the workers from the first division of labour. Modernization and expansion of human
work activity, have grown along different types of mobbing. Worker usually does not know the
meaning of the term mobbing, but the essence of the phenomenon feels every day. Time of
transition, the economic crisis and the overall transition to liberal capitalism changed the
essence of labor relations and minimize the importance of the workers, due to the appearance of
redundancy, enhance firmness business hierarchy and confiscated worker levers of legitimate
self-defense. Growth of mobbing and acceptance of the same should be in the fear of workers,
and it is known that one of the biggest fears, the fear of losing their jobs
Key words: term mobbing species mobbing victim of mobbing, “mober“, anti-mobbing
mobbing in Serbia.
137
BOSNA I HERCEGOVINA NAKON DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA
mr Ţeljko Petrović
Apstrakt: Bosna i Hercegvina u današnjem obliku konstitusana je Dejtonskim mirovnim
sporazumom kojim je okončan građanski rat koji je trajao od 1992 do 1995. godine na njenoj
teritoriji. Bosna i Hercegovina je složena država koja se sastoji od dva eniteta, Federacije
Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Brčko distrikta, koji ima poseban status. Bosna i
Hercegovina je jedinstvena po svom državnom uređenju. Njeno državno uređenje je republičkog
karaktera, iako se ona ne definiše kao republika niti tako funkcioniše zbog svoje složenosti,
odnosno podele na entitete, kao i podele eniteta Federacije Bosne i Hercegovine na kantone.
Eniteti politički i pravno samostalno egzistiraju u Bosni i Hercegovini, te je ona po svim
obeležjima najbliža konfederaciji. Od Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas ovlašćenja oba
eniteta su značajno smanjena u odnosu na ovlašćenja države Bosne i Hercegovine, ali i pored
toga oni imaju značajna i velika ovlašćenja. Cilj naučnog rada je istražiti državnu strukturu
Bosne i Herceovine, državnu politiku i politiku eniteta, te analizirati pojedine aspekte
međunarodnopravnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, sa posebnom analizom uloge
međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini kao državi sui generis.
Ključne reči: Bosna i Hercegovina, Dejtonski sporazum, Ustav BiH, Eniteti BiH, Brčko
distrikt BiH, Međunarodna zajednica.
***
Abstract: Bosnia and Herzegovina in its present form was constituted by the Dayton peace
agreement that ended the civil war which lasted from 1992 to 1995 in its territory. Bosnia and
Herzegovina is a complex state consisting of two Entities, the Federation of Bosnia and
Herzegovina and the Republic of Serbian, and Brcko District, which has a special status. Bosnia
and Herzegovina is unique in its state organization. Its form of government is republican in
character, although it is not defined as a republic nor how it works because of its complexity, the
division into entities, as well as the division of the Entities of the Federation of Bosnia and
Herzegovina to the cantons. Entities politically and legally independent exist in Bosnia and
Herzegovina, and in all respects with the nearest confederation. Since the Dayton Peace
Agreement to powers both entities are significantly reduced compared to the powers of the state
of Bosnia and Herzegovina, and in addition they have significant and extensive powers. The aim
of scientific research is to explore the state structure of BiH shall state politics and policy
Entities, and to analyze some aspects of international personality of Bosnia and Herzegovina,
with a special analysis of the role of the international community in Bosnia and Herzegovina as
a state sui generis.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, the Dayton Agreement, the Constitution of BiH, BiH
Entities, Brcko District of BiH, the international community.
146
&
&
159
160
European Youth Award Festival
November 19-21
Graz | Austria
Be inspired by
Digital Creativity
for
Social Good
The festival for creative minds and outstanding visionaries!
Innovation Barcamp, Story-Workshops, World Cafés, and keynotesessions.
Winning
projects
presentations.
Rich
networking
opportunities. And much more!
Join, Meet, Discover and Make A Difference!
The benefits of YOUR attendance
THREE GOOD REASONS TO PARTICIPATE
Meet, share and discuss!
The EYA Festival provides a
great opportunity to meet a
unique group of people who
care about the future of this
planet as much as you do. Like
you, they are using Internet
and mobile technologies. Share
your project and find out how
to take advantage of the latest
digital trends. Expand your
network by making new
contacts and developing
partnerships with creative
heads from all over Europe.
Let the world know how you are
going to change it!
Feel the vision and share the mission
– by participating and presenting
your organization and its goals @
the EYA Festival 2014.
Don’t miss out on this chance to see
how other social innovators create
impact and gather ideas on how to
expand and improve your outreach.
Expand your knowledge!
Take it with Francis Bacon and find
out how the simple formula
“Knowledge = Power” works for you.
The EYA Festival delivers a unique
and personal experience with an
agenda of workshops, seminars and
keynote sessions by renowned
experts and innovation leaders. You
will also benefit from the experience
and knowledge of other attendants by
exchanging information and
discussing new opportunities.
Find more benefits here :)
_Stay up to date_
Check out this year’s festival agenda, subscribe to our newsletter or ask questions.
_Learn more_
facebook.com/EuropeanYouthAward | twitter.com/EYAgraz | #EYA2014 | [email protected]
161
162
163
č
š
164
[email protected]
[email protected]
[email protected]
165
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
33
NOVA nauĉna edukativna misao: zbornik
radova / glavni i odgovorni urednik Zoran
Birovljević. – 2014, br. 3- .- Beograd
(Salvadora Aljendea 14) : Nomotehniĉki centar
Beograd, 2014- (Beograd : ―NC‖ ). – 30 cm
ISSN 2334-8631 = Zbornik radova Nova nauĉna
edukativna misao
COBISS.SR-ID 199642636
Edicija:
Godina: 2014 Zbornik : 3
Izdavaĉ: Nomotehniĉki centar Beograd, ul. Salvadora Aljendea br. 14. Beograd
Glavni i odgovorni urednik:
dr Zoran Birovljević,
UreĊivaĉki odbor:
dr Zoran Birovljević
MS Dušica Birovljević
prof.dr Siniša Zarić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
prof.dr NeĊo Danilović, redovni profesor, prodekan za nauku Fakuleta za pravo, javnu upravu i bezbednost,
Beograd,
Ing.Marija Tisovski Ph.D. University of Economics Prague, Faculty of International Relations, Ĉeška,
Prof. Massimo Bianchi Full Professor of Business Managment and Statistics Forli, Italy
Dr. habil. Vasa, László, PhD, Dr. h.c., Prof. h. c. MBA, Szent István Univerzitet, Fakultet za ekonomiju i
društvene nauke,Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, MaĊarska.
Redakcija:
MS Dušica Birovljević, MS Slobodan Petrović, Slobodanka Atanasovska Zarić, MSc,
Zoran Bakić, tehniĉki urednik
Štampa: '' NC'' Beograd
Štampanje odobrio: Savet za izdavaĉko-ureĊivaĉku delatnost Nomotehniĉkog centra Beograd
Predsednik Saveta: Petar Janković, Advokat
*Napomena: Struĉni rad predstavlja vrstu pisanog rada koji sadrţi korisne priloge iz domena odreĊene struke.
Struĉni rad ne mora biti izvorno istraţivanje i ne mora sadrţati nove, originalne nauĉne spoznaje i rezultate. Njegova
osnovna svrha sastoji se u prikupljanju i tumaĉenju već poznatih ĉinjenica, informacija, stavova i teorija, na naĉin
koji doprinosi širenju nauĉnih spoznaja, razvijanju novih pristupa u interpretaciji i primeni postojećih nauĉnih
rezultata i prilagoĊavanju tih rezultata potrebama savremene teorije i prakse. Izdavaĉi Zbornika radova „Nova
nauĉna edukativna misao‖ ne odgovaraju za tumaĉenje prikupljenjih ĉinjenica, informacija, stavova i teorija u
autorskom radu, svaki autor odgovara za taĉnost informacija u svom radu.
166











167
Download

za sajt odvojeno