1. Naziv Zbornika: Zbornik radova Nova nauĉna edukativna misao, ISSN 2336-8631,
UDK 33, COBISS.SR-ID 199642636.
2. Zbornik radova Nova nauĉna edukativna misao je periodiĉna publikacija, koja izlazi
od 2013.godine, pet puta godišnje u periodu od januara do decembra svake godine
(broj 1 objavljuje se u februaru, broj 2 objavljuje se u aprilu, broj 3 objavljuje se u julu
broj 4 objavljuje se u oktobru i broj 5 objavljuje se u decembru). Zbornik je nastao sa
ciljem promocije Socijalne inovacije u nauci i kao direktan podsticaj ciljeva Evrope 2020.
3. Postupak objave rada: nakon prijave i dostavljanja Apstrakta veliĉine do 250 reĉi sa
obaveznim kljuĉnim reĉima, obavlja se recenzija, ukoliko Apstrakt bude prihvaćen od
UreĊivaĉkog odbora dostavlja se celokupan rad, koji takoĊe podleže recenziji. Radovi u
ĉasopisu podležu recenziji od strane dva anonimna recenzenta. Uĉesnici potpisuju
Predugovor i Ugovor u kojem su definisana prava i obaveze kako uĉesnika tako i
Nomotehniĉkog Centra Beograd kao izdavaĉa, takoĊe, radovi koji proĊu postupak
objavljuju se u štampanom i elektronskom (pdf) obliku.
4. Jezik ĉasopisa je srpski, ali podržavamo i objavu na drugim jezicima, s tim što je na
srpskom u latiniĉnom pismu.
5. Rad se dostavalja u formatu – Save As – Imeiprezime.doc odnosno Microsoft Word
2003 verziji.
6. Obim rada trebao bi da bude maksimalnih 10 stranica (obavezno podešeno u Wordu/
Page Layout / Size–A4, Margine: top, botton, left, right 2,54), u šta nije uraĉunat
popis literature kao i kratka biografija kandidata koja ne sme biti veća od ĉetiri reda.
Font: Times New Roman, veliĉina 12, prored 1. Veliĉina naslova 12, veliĉina slova u
fusnotama 10.
7. Naslov rada, centrirano boldovano, velikim slovima, ne duži od 10 reĉi, veliĉina 12,
ispod naslova dostaviti ime autora, sa titulom, u fusnoti obavezno navesti detalje
fakulteta, kao i mail adresu.
8. Obavezni delovi rada su: Apstrakt i kljuĉne reĉi, Uvod (bez numeracije), Tekst rada
(svaki naslov i podnaslov manuelno numerisati, poĉevši od 1., zatim 2. itd. a u okviru
iste tematike 1.1., 1.2.....), zatim Zakljuĉak i Literatura, na kraju rada dostaviti i Kratku
biografiju sa veliĉinom fonta 10, maksimalno ĉetiri reda. Celokupan rad poravnati
koristeći opciju Justify, pasuse odvajati koristeći Tab na tastaturi.
9. Apstrakt i kljuĉne reĉi, dostavljaju se na jeziku rada, maksimalne dužne do 250 reĉi,
kljuĉne raĉi, maksimalno do 10 reĉi. Apstrakt i kljuĉne reĉi neophodno je dostaviti i na
engleskom jeziku. Za radove koji se dostavljaju na engleskom jeziku, dostaviti na
srpskom Apstarkt i kljuĉne reĉi. U okviru Apstrakta i kljuĉnih reĉi, ne koristiti reference.
10. Citati i reference: Naĉin citaranja u ĉasopisu je Harvardski model citiranja
11. Ideje koje su preuzete iz drugog izvora bilo da su diretkno citirane ili parafrazirane,
moraju biti pod referencom u tekstu koji preuzimate, na naĉin: prezime autora, po
mogućstu i ime, godina i stranica, na primer [Birovljević, D. 2013: 88]. Ukoliko su u
pitanju dva autora, na primer [Birovljević, D. i Birovljević, Z. 2013: 88]. Ukoliko je vise
od tri autora, [Birovljević, D. i drugi 2013: 88]. Ukoliko je u pitanju isti autor koji je
objavio vise izdanja iste godine, razdvojite izdanja 2013a, 2013b, 2013c. Za sve, ukoliko
je jedan, dva ili vise autora, gde ste naveli samo jednog autora i ostale, navesti u
popisu literature sva njihova imena.
12. Ukoliko je u pitanju drugo referenciranje, gde jedan autor citira drugog autora,
pokušajte da naĊete ko je prvi, ukoliko je to nepoznato, morate oboje pomenuti u
tekstu ali ukljuĉite samo ono što ste zasta koristili u tekstu, na primer: Birovljević prema
istraživanju Markovića, navešćete: Markovićevo istraživanje (citirano od Birovljevića,
2013,89 str.).
Citati obavezno poĉinju i završavaju se znacima novoda, strana imena pišu se u
originalu, kraći citati, trebalo bi ih ubaciti u tekstu sa odvojenim znacima navoda, da
biste naglasili, ukoliko imate izostavljene delove citiranog teksta obavezno ih obeležiti
uglastom zagradom […], ukoliko pak imate duže citate neophodno je izdvojiti ih u
posebne pasuse koji će biti uvuĉeni sa leve i desne strane, i ne smeju biti veći od 400
karaktera.
Ukoliko u tekstu postoji poseban pojam koji je potrebno dodatno objasniti, možete
koristiti fusnotu, ali ne radi pisanja dodatnih navoda, ili dodatnih citiranja, već strogo
radi objašnjenja pojedinog pojma, na primer u tekstu: …to je aksiom…., u fusnoti će
stajati – Aksiom (grĉ. aksios – bez), jeste "temeljna istina" koja se ne dokazuje.
Ukoliko nemate datum, koristite skraćenicu n.d odnosno e.g. Birovljević (n.d.), takoĊe,
ukoliko imate godinu koja je približna a ne taĉna koristite sledeći naĉin: Birovljević
(c.2012).
Ukoliko koristite elektronske knjige preko ereader-a, kao što je Kindle, koji nemaju
strandardne brojeve stranica, koristite poglavlje, na primer Birovljević (2012 poglavlje
7) kaže da….
Ukoliko citirate izvor sa interneta koji ne ukljuĉuje brojeve stranica, uvek možete
ukljuĉiti broj paragrafa ukoliko postoji, ukoliko ne postoji, možete ih sami izraĉunati
tako što ćete brojati od poĉetka, na primer Nomotehniĉki Centar Beograd (2012,
para.3) obaveštava da...
Ili, možete ukljuĉiti naslov plus broj paragrafa, na primer Nomotehniĉki Centar Beograd
(2012, Zbornik, para.3) obaveštava da...
Ili kratak naslov ukoliko je naslov preveliki na primer Nomotehniĉki Centar Beograd
(2012, Sekcija Obrazovanje, „Zbornik“) obaveštava da...
Ukolliko ste informaciju pronašli u više izvora, biće: Nekoliko autora (Birovljević 2012;
Marković, 2011; Ivković, 2012; Janković, 2010; Petrović, 2012).
13. Na kraju rada, kod popisa konaĉne literature, koristiti popis autora po abecedi.
Za knjige sa jednim autorem: AUTOR, [godina], Izdanje (ukoliko nije prvo), Mesto
izdavanja, Izdavaĉ, na primer – BIROVLJEVIĆ, D. [2012], Zaštita životne sredine,
Beograd, Nomotehniĉki Centar Beograd.
Ukoliko bi bilo drugo izdanje, bilo bi: BIROVLJEVIĆ, D. [2012], Zaštita životne sredine,
drugo izdanje, Beograd, Nomotehniĉki Centar Beograd.
Knjige sa dva i tri autora: BIROVLJEVIĆ, D. I ZORAN B. [2012], Zaštita životne sredine,
Beograd, Nomotehniĉki Centar Beograd. Knjiga sa vise od tri autora: BIROVLJEVIĆ, D. i
ostali [2012], Zaštita životne sredine, Beograd, Nomotehniĉki Centar Beograd, s tim što
možete navesti i ostala imena ukoliko želite, bez ostali.
Poglavlja u knjizi, AUTOR [godina] Naziv poglavlja, u: Autor ili urednik, Naziv knjige,
Edicija, Mesto izdavanja, Izdavaĉ, Stranice, na primer: BIROVLJEVIĆ, D. [2010]
Socijalna inovacija, u: Socijalna inovacija u nauci, Beograd, Nomotehniĉki Centar
Beograd, stranice 155-185. Knjige koje su u elektronskom obliku, popisuju se na isti
naĉin kao i štampane knjige.
14. Citiranje drugih izvora:
Ĉasopisi: AUTOR, [godina] Naslov ĉlanka, Naslov ĉasopisa, Izdanje broj (mesec),
stranice, na primer: POPOVIĆ, M. i MARKOVIĆ, M. [2012] Novosti iz IT tehnologije, IT
Magazine, 25 (5), 10.str. Ukoliko je u pitanju elektronski ĉasopis, isto se referencira.
Ukoliko je u pitanju novinski ĉlanak: AUTOR [godina] Naslov ĉlanka, Novine, dan i
mesec, tranice, ukoliko nema stranica, koristiti e.g. a ukoliko je online ĉasopis, koristiti i
izvor, na primer, MIHAJLOVIĆ, Đ. [2013], Obrazovanje i mladi, Novosti, 12.11.2013. 1516. str. Ukoliko je online, dodati umesto broja stranica izvor: http:www.novosti.rs.
Novinski ĉlanci koji su preuzeti sa interneta, isto se citiraju kao i oni koji su štampani, s
tim što se koristi samo glavna web adresa.
15. Citiranje Zakona i drugih pravnih akata, na sledeći naĉin: Vlada Republike Srbije
[2011] Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije za period od 2011. godine
do 2020. godine. Beograd.
Ukoliko postoji internet izvor: Vlada Republike Srbije [2010] Strategija biološke
raznovrstnost Republike Srbije za period 2011-2018. Beograd. dostupno na:
http://www.srbija.gov.rs.
Ukoliko je nepoznato mesto: Zakon o upravljanju otpadom, ["Sl. glasnik RS", br.
36/2009 i 88/2010].
16. Citiranje web stranica: Autor [godina] Naziv dokumenta [WWW]. Dostupno na: web
adresa [Datum pristupa:] Na primer: Evropska komisija (2014) Evropa 2020 [WWW].
Dostupno na: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm [Datum pristupa:
01.03.2014.]
17. Prijavne formualre, možete dobiti upitom na naku od naših mail adresa, na koje
šaljete i kompletne radove: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected]
Download

uputstvo za autore