ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Cezmi KAYAN
Doğum Tarihi: 1978
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Fen Edebiyat Fak. / Kimya
Fen Bilimleri Ens./ Kimya
Fen Bilimleri Ens./ Kimya
Üniversite
ODTÜ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Yıl
2001
2004
2008
1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Bazı Yeni Schiff Bazı Ligandlarının
Hazırlanması ve Özelliklerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi. Danışman: Yrd.
Doç. Dr. Nermin BİRİCİK
2. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Yeni
Bis(difenilfosfino)aminlerin
Sentezi,
Aldehit
ve
Ketonlarla
Olan
Reaksiyonlarının
İncelenmesi ve Türevlerinin Hazırlanması. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nermin BİRİCİK
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğretmen
Uzman
Uzman Dr.
Milli Eğitim Bakanlığı
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi
2001-2005
2005-2008
2008-
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezlenerek Özelliklerinin incelenmesi,
DÜAPK- 02-FF-34, Araştırmacı, 2002.
2. Yeni Bis (Difenilfosfino) Aminlerin Sentezi, Aldehit ve Ketonlarla Olan
Reaksiyonların
İncelenmesi
Araştırmacı, 2006.
ve
Türevlerin
Hazırlanması,
DÜBAP-06-FF-07,
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.
Nermin
Biricik,
Feyyaz
Durap,
Bis(diphenylphosphino)aniline
Cezmi
Kayan,
Derivatives:
Bahattin
Synthesis
and
“New
Gumgum,
Spectroscopic
Characterization”, Heteroatom Chemistry 18 (6), (2007), 613-616.
A2.
Nermin
Biricik,
Cezmi
Kayan,
“Synthesis
and
characterization
of
4,4',-
diaminodiphenylmethane Schiff bases”, Asian Journal of Chemistry, 19 (3), (2007),
2369-2373.
A3. Nermin Biricik, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Bahattin Gümgüm, Nevin Gürbüz, Ismail
Özdemir, Wee Han Ang, Zhaofu Fei, Rosario Scopelliti “Synthesis of New
Aminophosphine Complexes and Their Catalytic Activities in C–C Coupling Reactions”
Journal of Organometallic Chemistry 693 (2008) 2693–2699.
A4. Murat Aydemir, Nermin Meric, Akın Baysal, Cezmi Kayan, M. Toğrul, B. Gümgüm,
"New Chiral Phosphinite Ligands With C2–Symmetric Axis and Their Possible
Applications
in
Ru-Catalyzed
Asymmetric
Transfer
Hydrogenation",
Applied
Organometallic Chemistry 24 (2010) 215-221.
A5. Nermin Biricik, Cezmi Kayan, Bahattin Gümgüm, Zhaofu Fei, Rosario Scopelliti, Paul
J. Dyson, Nevin Gürbüz, Ismail Özdemir, “Synthesis and Characterization of EtherDerivatized Aminophosphines and Their Application in C–C Coupling Reactions”,
Inorganica Chimica Acta 363 (2010) 1039–1047.
A6. Murat Aydemir, Nermin Meric, Akin Baysal, Yilmaz Turgut, Cezmi Kayan, Sevil
Seker, Mahmut Togrul, Bahattin Gümgüm, “Asymmetric transfer hydrogenation of
acetophenone
derivatives
with
novel
chiral
phosphinite
based
ƞ6-p-
cymene/ruthenium(II) catalysts”, Journal of Organometallic Chemistry 696 (2011)
1541-1546.
A7. Ahmet Kilic, Cezmi Kayan, Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Mustafa Durgun, Akın
Baysal, Esref Tas, Bahattin Gumgum, “Synthesis of New Boron Complexes:
Application to Transfer hydrogenation of acetophenone derivatives”, Applied
Organometallic Chemistry 25 (2011) 390–394.
A8. Murat Aydemir, Akın Baysal, Nermin Meric, Cezmi Kayan, Bahattin Gümgüm, Saim
Özkar, Ertan Sahin, “Organometallic Ruthenium, Rhodium and Iridium Complexes
Containing A P-Bound Thiophene-2-(N-diphenylphosphino)methylamine Ligand:
Synthesis, Molecular Structure and Catalytic Activity” Journal of Organometallic
Chemistry 696 (2011) 2584-2588.
A9. Cezmi Kayan, Nermin Biricik, Murat Aydemir "Aminophosphine Ligands: Synthesis,
Coordination Chemistry, and Activity of Their Palladium(II) Complexes in Heck and
Suzuki Cross-coupling Reactions", Transition Metal Chemistry 36 (2011) 513-520.
A10. Cezmi Kayan, Nermin Biricik, Murat Aydemir, Rosario Scopelliti, “Synthesis and
reactivity of bis(diphenylphosphino)amine ligands and their application in Suzuki crosscoupling reactions”, Inorganica Chimica Acta 385 (2012) 164–169
A11. Akın Baysal, Nermin Meric, Cezmi Kayan, Murat Aydemir, Duygu Elma, Bünyamin
Ak, Ertan Şahin, Nevin Gürbüz, İsmail Özdemir, “Ruthenium, Rhodium and Iridium
Complexes of the Furfuryl-2-(N-diphenylphosphino)methylamine Ligand: Molecular
Structure and Catalytic Activity” Polyhedron 42 (2012) 142-148.
A12. Murat Aydemir, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın Baysal, Yılmaz Turgut,
“Bis(phosphinite) with C-2-Symmetric Axis; Effects on the Ruthenium(II)-Catalyzed
Asymmetric Transfer Hydrogenation of Acetophenone Derivatives” Synlett 19 (2012)
2777-2884.
A13. Murat Aydemir, Nermin Meric, Cezmi Kayan, Fatih Ok, Akın Baysal, “Rhodiumcatalyzed transfer hydrogenation with functionalized bis(phosphino) amine ligands”
Inorganica Chimica Acta 398 (2013) 1-10.
A14. Bünyamin Ak, Duygu Elma, Nermin Meric, Cezmi Kayan, Uğur Işık, Murat Aydemir,
Feyyaz Durap, Akın Baysal, “New chiral ruthenium(II)-phosphinite complexes
containing a ferrocenyl group in enantioselective transfer hydrogenations of aromatic
ketones” Tetrahedron-Asymmetry 24 (2013) 1257-1264.
A15. Uğur Işık, Murat Aydemir, Nermin Meric, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Hamdi Temel,
Akın Baysal, “Tunable ferrocenyl-phosphinite ligands for the ruthenium(II)-catalyzed
asymmetric transfer hydrogenation of ketones” Journal of Molecular Catalysis AChemical 379 (2013) 225-233.
A16. Bünyamin Ak, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akın
Baysal, Hamdi Temel, “Readily available ferrocenyl-phosphinite ligands for Ru(II)catalyzed enantioselective transfer hydrogenation of ketones and fabrication of hybrid
heterojunctions” Inorganica Chimica Acta 409 (2014) 244-253.
A17. Cezmi Kayan, Nermin Meric, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Akın Baysal, Hamdi
Temel, “Novel cyclohexyl-based aminophosphine ligands and use of their Ru(II)
complexes in transfer hydrogenation of ketones” Applied Organometallic Chemistry 28
(2014) 127–133.
A18. Khadichakhan Rafikova, Nurzhamal Kystaubayeva, Murat Aydemir, Cezmi Kayan,
Yusuf Selim Ocak, Hamdi Temel, Alexey Zazybin, Nevin Gürbüz, İsmail Özdemir
“Transfer hydrogenation of ketones catalyzed by New Rhodium and Iridium Complexes
of Aminophosphine Containing Cyclohexyl Moiety and Photosensing Behaviors of
Rhodium and Iridium Based Devices” Journal of Organometallic Chemistry 2014, In
press.
B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
B1. BİRİCİK N., C. KAYAN, B. GÜMGÜM, “Bazı Yeni Schiff Bazlarının Hazırlanması”
XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP84.
B2. DURAP F., N. BİRİCİK, C. KAYAN, B. GÜMGÜM, “Yeni Anilin Türevi
Bis(difenilfosfino)amin Ligandların Hazırlanması ve Karakterizasyonu” XX. Ulusal
Kimya Kongresi, Kayseri, 2006, ANP85.
B3.
BİRİCİK N., N. MERİÇ, C. KAYAN, B. GÜMGÜM, “Mikrodalga Yöntemiyle
Çözücüsüz Ortamda Amit Sentezi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, 2006, OKP143.
B4. BİRİCİK N., C. KAYAN, B. GÜMGÜM, “N,N-Bis(difenilfosfino)dimetoksianilinlerin
Kalkojen Türevleri ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik
Etkilerinin İncelenmesi” XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, 2007, ANO063P.
B5.
BİRİCİK
N.,
C.
KAYAN,
Murat
Aydemir,
B.
GÜMGÜM,
“Bis(difenilfosfino)benzidinlerin sentezi ve paladyum(II) kompleklerinin Suzuki kros
kapling reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılması” II. Ulusal Anorganik Kimya
Kongresi, Elazığ, 2009, P44.
B6.
BİRİCİK
N.,
C.
KAYAN,
bis(difenilfosfino)aminin
Murat
sentezi;
Aydemir,
Pd(II)
B.
GÜMGÜM,
komplekslerinin
Suzuki
“İki
yeni
ve
Heck
reaksiyonlarındaki katalitik aktivitelerinin incelenmesi” 23. Ulusal Kimya Kongresi,
Sivas, 2009, IP-O19.
B7. KILIÇ A., C. KAYAN, M. AYDEMİR, F. DURAP, M. DURGUN, A. BAYSAL, E. TAŞ,
B. GÜMGÜM “Yeni Bor Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojen
Transferinde Katalizör Olarak Kullanılması”, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi,
Çanakkale, 2011, P8.
B8. AK B., M. AYDEMİR, N. MERİÇ, C. KAYAN, F. DURAP, A. BAYSAL, B.
GÜMGÜM, “Aminofosfin Temelli Yeni Pd(II) ve Pt(II) Komplekslerinin Sentezi ve
Tanımlanması”, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011, P52.
B9. ELMA D.,
A. BAYSAL, F. DURAP, M. AYDEMİR, N. MERİÇ, C. KAYAN, “C2-
Simetrisine Sahip Yeni Kiral Fosfinit Ligandlarının Modüler Dizaynı”, III. Ulusal
Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011, P72.
B10. MERİÇ N., A. BAYSAL, M. AYDEMİR, F. DURAP, B. AK, C. KAYAN, “Asetofenon
Transfer
Hidrojenasyonunda
Komplekslerinin Sentezi”
Kullanılmak
Üzere
Ferrosen
İçeren
Kiral
Ru(II)
III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2011,
P207.
B11. ELMA D., M. AYDEMİR, F. DURAP, A. BAYSAL, C. KAYAN, Y. TURGUT, “C2Simetrik Kiral Bis(fosfinit) Ligandların Modüler Dizaynı”, 25. Ulusal Kimya
Kongresi, Erzurum, 2011, IP033.
B12. N. MERİÇ, M. AYDEMİR, F. DURAP, F. OK, C. KAYAN, A. BAYSAL, “3,3’bis(difenilfosfinoamin)-2,2’-bipiridin Ligandı İçeren Geçiş Metal Komplekslerinin
Ketonların Transfer Hidrojenasyonunda Katalizör Olarak Kullanımları” 26. Ulusal
Kimya Kongresi, Fethiye, 2012.
B13. D. ELMA, N. MERİÇ, M. AYDEMİR, F. DURAP, C. KAYAN, A. BAYSAL
“Bis(fosfino)amin Ligandı İçeren Katyonik Rodyum Komplekslerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye, 2012.
B14. Ö. OK, N. MERİÇ, M. AYDEMİR, F. DURAP, C. KAYAN, A. BAYSAL, “Ketonların
Transfer
Hidrojenasyonu
İçin
Etkin
Kompleksler:
(N-disikloheksilfosfino)-2-
Tiyofenmetilamin-Ru(II), Rh(I) ve Ir(III)” 26. Ulusal Kimya Kongresi, Fethiye, 2012.
Download

Uzman Dr. Cezmi KAYAN