СТРУЧНА/НАУЧНА БИОГРАФИЈА
Мирослав В. Станковић рођен је 30. јула 1953. године у Врању. Завршио је
Технолошко-металуршки
факултет
(одсек:
Органско-технолошки;
група:
Технологија петрохемијских производа) у Београду 1980. године, са темом „Утицај
процесних параметара на реакцију парцијалне оксидације етанола до ацеталдехида
преко сребра као катализатора”. Постдипломске студије на Технолошкометалуршком факултету у Београду (одсек: Органско-технолошки; Завод за физичку
хемију и електрохемију) завршио је са средњом оценом 9.25. Магистрирао је 1995.
године, на истом факултету, на тему „Утицај физичких и хемијских карактеристика
NiO/MgO катализатора на његову селективност у процесу непотпуне оксидације
пропана”. У истраживачко звање истраживач – сарадник изабран је 1996. године.
Докторску дисертацију под називом „Синтеза, карактеризација и селективност
катализатора за хидрогенизацију биљних уља” одбранио је на Технолошкометалуршком факултету Универзитета у Београду 2009. године и стекао научни
степен доктора техничких наука (област: Хемија и хемијска технологија). У научно
звање виши научни сарадник изабран је 2010. године.
Запослен је у Институту за хемију, технологију и металургију од 1982. године.
Учествовао је у реализацији и руководио пројектним задацима на пројектима
основних, примењених и развојних истраживања које финансира министарство
ресорно надлежно за науку. У оквиру билатералне научне сарадње Србије и Бугарске
учествовао је у реализацији 6 међународних научноистраживачких пројеката.
Најзначајнији резултати остварени у оквиру домаћих и међународних пројеката
објављени су у домаћим и иностраним монографијама, часописима и зборницима
радова. Др Мирослав Станковић је резултате из области основних, примењених и
развојних истраживања објавио је у 3 рада која припадају монографским серијама
(М14), 16 радова објављених у научним часописима међународног значаја (6 радова
– М21, 2 рада – М22 и 8 радова – М23), 46 радова који су објављени у зборницима
међународних научних скупова (25 радова – М33, 21 рад – М34), 1 рад у тематском
зборнику националног значаја (М45), 10 радова који су објављени у часописима
националног значаја (4 рада – М51, 4 рада – М52 и 2 рада – М53) и 42 рада који су
објављени у зборницима скупова националног значаја (1 рад – М62, 25 радова – М63
и 16 радова – М64). Поред тога др Мирослав Станковић је учествовао у изради 3
техничка решења (2 техничка решења – М81 и 1 техничко решење – М83).
Сада је члан истраживачког тима на научноистраживачком пројекту из програма
интегралних и интердисциплинарних истраживања „Наноструктурни функционални
материјали у каталитичким и сорпционим процесима” (пројекат ИИИ45001) који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Досадашњи рад др Мирослава Станковића тиче се области науке о материјалима и
хетерогене катализе, пре свега области синтезе и карактеризације адсорбената и
носача катализатора синтетисаних из полазних материјала природног порекла који
имају примену у катализи и металних катализатора на носачима од активираних
природних материјала. Његове истраживачке активности су се конкретно односиле
на развој поступака синтезе металних катализатора са контролисаном структуром на
нано нивоу, проучавање међузависности у тријади „синтеза-структура-својства” за
металне катализаторе на носачима који се користе у хетерокаталитичким процесима
парцијалних оксидација засићених неразгранатих ацикличних лаких угљоводоника и
парцијалних хидрогенација одређених класа природних органских једињења.
Члан је Српског хемијског друштва и Друштва физикохемичара Србије.
1
II-2 СПИСАК РАДОВА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ИНДИКАТОРА
НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О СТИЦАЊУ
НАУЧНИХ ЗВАЊА (радови објављени у последњих пет година су означени
звездицом уз редни број)
M10 MОНОГРАФИЈЕ,
МОНОГРАФСКЕ
СТУДИЈЕ,
ТЕМАТСКИ
ЗБОРНИЦИ,
ЛЕКСИКОГРАФСКЕ И КАРТОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ
ЗНАЧАЈА
(УКУПНО: М10 = 12)
M14 МОНОГРАФСКА СТУДИЈА/ПОГЛАВЉЕ У КЊИЗИ М12 ИЛИ РАД У ТЕМАТСКОМ
ЗБОРНИКУ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
[(М14 = 4) x 3 = 12)]
1.
N. Jovanović, D. Skala, M. Marjanović, M. Stanković, T. Zerarka, “The possibility of zeolite
application in the used motor oil refining process”, Monographic series: Stud. Surf. Sci. Catal.,
ZEOLITES, Synthesis, Structure, Technology and Application (eds. B. Držaj, S. Hočevar, S. Pejovnik),
Elsevier (1985), 24: 653-658, ISBN 0-444-42568-3 (Vol. 24), ISBN 0-444-418-6 (Series), Chemical
Abstracts: 1986, Vol. 104, No. 22, 189368f [Referisan od 1994 g.)].
2.
M. Stanković, N. Jovanović, “High temperature propane oxidation to reducing gas over promoted
Ni/MgO catalysts. Role of impregnation condition and promoter on properties of catalysts”,
Monographic series: Stud. Surf. Sci. Catal., 3rd WORLD CONGRESS ON OXIDATION CATALYSIS
(eds. R.K. Grasselli, S.T. Oyama, A.M. Gaffney, J.E. Lyons), Elsevier (1997), 110: 1145-1154, ISBN
0-444-82772-2 (Vol. 110), ISBN 0-444-418-6 (Series), Chemical Abstracts: 1998, Vol. 128, No. 12,
142943v [Kategorija: Chemistry, Physical (58/86, IF = 0,883 (1997)].
3.
D. Jovanović, M. Stanković, D. Guzina, B. Marković, S. Miljanić, “Low-trans catalyst: A new trend in
the development of the edible oil hydrogenation catalyst”, MONOGRAPHS (ed. P. Putanov), New
Challenges in Catalysis IV (ed.-in-chief D. Čamprag, reviewers A. Despić, L. Guczi), Belgrade (2005),
The Serbian Academy of Sciences and Arts Branch in Novi Sad (2006): 227-238, ISBN 86-7025-3968.
M20 РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
(Укупно: М20 = 82)
M21 РАД У ВРХУНСКОМ МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ
[(М21 = 8) x 6 = 48)]
1.
D. Jovanovic, R. Radovic, Lj. Mares, M. Stanković, B. Markovic, “Nickel hydrogenation catalyst for
tallow hydrogenation and for the selective hydrogenation of sunflower seed oil and soybean oil”, Catal.
Today, (1998), 43(1-2): 21-28, ISSN 0920-5861, Chemical Abstracts: 1998, Vol. 129, No. 23, 303930b
[IF = 1,860 (1998), каtegorijе: Engineering, Chemical (2/113), Chemistry Applied (3/47)].
2.
A. Nastasović, V. Laninović, M. Stanković, “Influence of the Monomer Mixture Composition on
Acrylate Membrane Properties”, Mater. Sci. Forum, (2000), 352: 201-206, ISSN 0255-5476 [IF =
0,981 (1999), каtegorija: Materials Science, Multidisciplinary (33/139)].
3.
M. Gabrovska, J. Krstić, R. Edreva-Kardjieva, M. Stanković, D. Jovanović, “The influence of the
support on the properties of nickel catalysts for edible oil hydrogenation”, Appl. Catal. A: General,
(2006), 299: 73-83, ISSN 0926-860X [IF = 3,166 (2007), каtegorijе: Chemistry Physical (26/110),
Environmental Sciences (14/160)].
4.
M. Stanković, M. Gabrovska, J. Krstić, P. Tzvetkov, M. Shopska, T. Tsacheva, P. Banković, R.
Edreva-Kardjieva, D. Jovanović, “Effect of silver modification on structure and catalytic performance
of Ni-Mg/diatomite catalysts for edible oil hydrogenation”, J. Mol. Catal. A: Chemical, (2009), 297(1):
54-62, ISSN 1381-1169 [IF = 2,707 (2007), каtegorija: Chemistry, Physical (32/110)].
2
5.*
M. Gordić, D. Bučevac, J. Ružić, S. Gavrilović, R. Hercigonja, M. Stanković, B. Matović,
“Biomimetic synthesis and properties of cellural SiC”, Ceram. Int., (2014), 40: 3699-3705, ISSN 02728842 [IF = 2,086 (2013), каtegorijе: Materials Science (3/25), Ceramics (3/25)].
6.*
M. Kokunešoski, A. Šaponjić, V. Maksimović, M. Stanković, M. Pavlović, J. Pantić, J. Majstorović,
“Preparation and characterization of clay-based porous ceramics with boric acid as additive”, Ceram.
Int., (2014), 40: 14191-14196, ISSN 0272-8842 [IF = 2,086 (2013), каtegorijе: Materials Science
(3/25), Ceramics (3/25)].
M22 РАД У ИСТАКНУТОМ МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ
[(М22 = 5) x 2 = 10)]
1.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, “Effect of catalyst preparation on selectivity of high temperature
propane oxidation to CO and H2”, Appl. Catal., (1987), 30(1): 3-9, ISSN 0166-9834; Chemical
Abstracts: 1987, Vol. 107, No. 21, 197459p [IF = 1,536 (1985), kategorija: Chemistry, Physical
(20/53)].
2.
D. Jovanović, Ž. Čupić, M. Stanković, Lj. Rožić, B. Marković, “The influence of the isomerization
reactions on the soybean oil hydrogenation process”, J. Mol. Catal. A: Chemical, (2000), 159(2): 353357, ISSN 1381-1169 [IF = 1,744 (1999), kategorija: Chemistry, Physical (30/90)].
M23 РАД У МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ
[(М23 = 8) x 3 = 24)]
1.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, M.V. Marjanović, D.U. Skala, “Catalyst deactivation in the
hydrogenation of used motor oils”, J. Serb. Chem. Soc., (1989),54(3): 145-154, ISSN 0352-5139,
Chemical Abstracts: 1989, Vol. 111, No. 24, 216903e
2.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, J.T. Janaćković, “Catalysts for ethanol dehydration to ethylene”, J.
Serb. Chem. Soc., (1988), 53(12): 707-711, ISSN 0352-5139, Chemical Abstracts: 1989, Vol. 111, No.
26, 235533a
3.
M. Stanković, “Effect of pH on the distribution of vanadium(V) after its precipitation from solution
obtained by acid leaching of spent vanadium catalysts”, Hung. J. Ind. Chem., (1992), 20(3): 189-192,
ISSN 0133-0276, Chemical Abstracts: 1992, Vol. 117, No. 22, 216757j [IF = 0,109 (1992), kategorija:
Engineering, Chemical (63/72)].
4.
M.V. Stanković, D.M. Jovanović, N. Marnić, “Some effects of catalyst deterioration used in sulphuric
acid plants”, Hung. J. Ind. Chem., (2000), 28(2): 105-110, ISSN 0133-0276 [IF = 0,294 (1999),
kategorija: Engineering, Chemical (75/110)].
5.
M. Stanković, P. Banković, B. Marković, Z. Vuković, D. Jovanović, “Hydrogenation of Soybean Oil
over Ag-Ni/Diatomite Catalysts. Effect of Silver Content on the Cis/Trans Isomerization Selectivity”,
Mater. Sci. Forum, (2006), 518: 295-300, ISSN 0255-5476 [IF = 0,498 (2004), kategorija: Materials
Science, Multidisciplinary (119/177)].
6.
M. Gabrovska, D. Nikolova, J. Krstić, M. Stanković, P. Stefanov, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović,
“The State of Nickel in the Silver Modified NiMg/SiO2 Vegetable Oil Hydrogenation Catalysts”, Russ.
J. Phys. Chem. A, (2009), 83(9): 1461-1467, ISSN 0036-0244 [IF = 0,477 (2007), kategorija:
Chemistry, Physical (103/110)].
7.*
M. Stanković, Ž. Čupić, M. Gabrovska, P. Banković, D. Nikolova, D. Jovanović, “Characteristics and
catalytic behavior of supported NiMgAg/D catalysts in partial hydrogenation of soybean oil”, Reac.
Kinet. Mech. Cat. (2014), DOI: 10.1007/s11144-014-0829-5, ISSN 1878-5190 (print version), ISSN
1878-5204 (electronic version), [IF = 1,104 (2012), kategorije: Chemistry, Physical (109/135)].
8.*
B. Janković, Ž. Čupić, D. Jovanović, M. Stanković, “Kinetic analysis of non-isothermal reduction of
silica-supported nickel catalyst precursors in a hydrogen atmosphere”, Chem. Eng. Commun. (2014),
DOI: 10.1080/00986445.2014.983268, ISSN 0098-6445 [IF = 1,052 (2012), kategorije: Engineering,
Chemical (69/133)].
3
M30 ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА
(Укупно: М30 = 35,5)
M33 САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ
[(М33 = 1) x 25 = 25)]
1.
N.N. Jovanović, C. Marinova, M. Stanković, G. Tuliev, “Oxidative dehydrogenation of ethanol to
acetaldehyde on silver”, HETEROGENEOUS CATALYSIS (eds. D. Shopov, A. Andreev, A. Palazov,
L. Petrov), Proc. VIth Int. Symp., Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Kinetics and
Catalysis, Sofia (1987), Part 1: 277-282, Bib ID 287197 (Kod 28 9532522631/2352-17-87), Chemical
Abstracts: 1988, Vol. 109, No. 11, 92120j.
2.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, G.A. Lomić, “Effects of promoters on the properties of Ni supported
catalysts for high-temperature propane oxidation”, HETEROGENEOUS CATALYSIS (eds. A.
Andreev, L. Petrov, Ch. Bonev, G. Kadinov, I. Mitov), Proc. 8th Int. Symp., Varna, Institute of
Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (1996), Part 2: 553-558, ISBN 954-90193-2-2 (Part
2).
3.
D. Jovanović, M. Dabović, I. Juranić, M. Stanković, B. Marković, N. Jovanović, “Ekstrakcija nikla iz
istrošenih hidrogenizacionih katalizatora i sinteza novih”, I međunarodni naučno-razvojni simpozijum
- Stvaralaštvo kao uslov privrednog razvoja, Nove tehnologije i tehnike u službi čoveka, Sekcija 8 Procesne tehnologije, Beograd (1996): 8.61-8.68
4.
Ž. Čupić, D. Jovanović, Lj. Mareš, M. Stanković, Lj. Rožić, D. Guzina, Ž. Jovanović, “Isomerization
During Partial Hydrogenation of Soybean Oil”, Physical Chemistry ’98, 4th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade (1998), Papers (eds. S. Ribnikar,
S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (1998): 234-236, ISBN 86-82457-11-1.
5.
D. Jovanović, Ž. Čupić, Lj. Mareš, M. Stanković, D. Guzina, Lj. Rožić, R. Kuč, B. Marković,
“Selectivity Calculation of Soybean Oil Hydrogenation Process”, Physical Chemistry ’98, 4th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade (1998),
Papers (eds. S. Ribnikar, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (1998): 237-239, ISBN 8682457-11-1.
6.
D. Jovanović, S. Mitrovski, M. Stanković, D. Guzina, Lj. Rožić, Ž. Jovanović, “Evaluation of the
Precursor Reduction of Supported Nickel Catalysts”, Physical Chemistry ’98, 4th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade (1998), Papers (eds.
S. Ribnikar, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (1998): 240-242, ISBN 86-82457-11-1.
7.
D. Jovanović, Lj. Rožić, M. Stanković, “Reduction kinetics of nickel hydrogenation catalyst’s
precursor from thermogravimetric data”, Physical Chemistry 2000, 5th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2000), Proceedings (eds. S.
Ribnikar, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2000): 166-168, ISBN 86-82475-03-0.
8.
D. Šavija, M. Filipović, N. Vukelić, M. Stanković, D. Jovanović, “Synthesis and some structural
properties of porous glassy carbon modified with Cu or Co”, Physical Chemistry 2000, 5th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2000),
Proceedings (eds. S. Ribnikar, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2000): 432-434, ISBN
86-82475-03-0.
9.
Ž. Čupić, A. Terlecki-Baričević, M. Stanković, “Activity of the Polymer Catalyst for the Partial
Oxidation of Cyclohexane”, 4th World Congress on Oxidation Catalysis, Berlin/Potsdam (2001), Book
of Extended Abstracts, Volume I (ed. H. Geiling), Dechema e.V. - Subject Division Catalysis, (2001):
155-158, ISBN 3-89746-022-X.
10.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, Ž.D. Čupić, “High temperature propane oxidation to CO and H2 on
Ni catalysts. Effects of the nickel content and support on properties of catalysts”, 4th World Congress
on Oxidation Catalysis, Berlin/Potsdam (2001), Book of Extended Abstracts, Volume II (ed. Geiling
H), Dechema e.V. - Subject Division Catalysis, (2001): 177-180, ISBN 3-89746-022-X.
11.
M. Stanković, Z. Vuković, D. Jovanović, A. Rosić, “Variability of the physical and chemical
properties of copper-promoted nickel/diatomite catalyst precursors”, Physical Chemistry 2002, 6th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2002), Proceedings, Volume I (ed. S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2002): 195-197,
ISBN 86-82457-09-x.
4
12.
M.V. Stanković, B. Marković, A. Šućurović, D. Jovanović, “The effect of silver content on the cistrans isomerization selectivity during hydrogenation of soybean oil over silver-promoted Ni/diatomite
catalysts”, Physical Chemistry 2004, 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry, Belgrade, (2004), Proceedings, Volume I (eds. A. Antić-Jovanović, S. Anić),
Society of Physical Chemists of Serbia (2004): 219-221, ISBN 86-82457-12-x.
13.
A. Milutinović-Nikolić, S. Lukić, J. Krstić, Z. Vuković, M.V. Stanković, “Composites based on
bentonite clays and nonwoven textiles”, Physical Chemistry 2004, 7th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2004), Proceedings, Volume II
(eds. A. Antić-Jovanović, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2004): 496-498, ISBN 8682457-04-9.
14.
M. Gabrovska, D. Nikolova, M. Stanković, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović, “Texture of the AgNi/diatomite precursors of edible oil hydrogenation catalysts”, Physical Chemistry 2006, 8th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2006), Proceedings, Volume I (ed. A. Antić-Jovanović), Society of Physical Chemists of Serbia
(2006): 165-167, ISBN 86-82139-26-X.
15.
M. Stanković, Z. Vuković, P. Banković, “Characterization of promoted Ni catalysts supported on
magnesia by chemisorption. Effects of promoter on Ni-crystallite size”, Physical Chemistry 2006, 8th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2006), Proceedings, Volume I (ed. A. Antić-Jovanović), Society of Physical Chemists of Serbia
(2006): 168-170, ISBN 86-82139-26-X.
16.
M. Gabrovska, P. Tzvetkov, D. Lončarević, M. Stanković, “Study of reduced Pd-NiMg/SiO2 system by
means of X-ray diffraction technique”, Physical Chemistry 2008, 9th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2008), Proceedings, Volume I (ed.
A. Antić-Jovanović), Society of Physical Chemists of Serbia (2008): 142-144, ISBN 978-86-82475-163.
17.
D. Nikolova, M. Stanković, S. Simić, M. Gabrovska, Pl. Stefanov, R. Edreva-Kardjieva, “XPS study of
the nickel oxidation state in the reduced (Ag)NiMg/SiO2 vegetable oil hydrogenation catalysts”,
Physical Chemistry 2008, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry, Belgrade, (2008), Proceedings, Volume I (ed. A. Antić-Jovanović), Society of
Physical Chemists of Serbia (2008): 175-177, ISBN 978-86-82475-16-3.
18.
M. Gabrovska, I. Shtereva, J. Krstić, M. Stanković, R. Edreva-Kardjieva, D.M. Jovanović, “Study of
Ag-NiMg/SiO2 system by means of temperature programmed reduction”, Physical Chemistry 2008, 9th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2008), Proceedings, Volume I (ed. A. Antić-Jovanović), Society of Physical Chemists of Serbia
(2008): 178-180, ISBN 978-86-82475-16-3.
19.*
M. Gabrovska, M. Shopska, D. Nikolova, D. Simeonov, J. Krstić, M. Stanković, D. Jovanović, “Effect
of the support on the components interaction in the Ni/silica gel precursors of vegetable oil
hydrogenation catalysts”, Physical Chemistry 2010, 10th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2010), Proceedings, Volume I (eds. S. Anić, Ž.
Čupić), Society of Physical Chemists of Serbia (2010): 142-144, ISBN 978-86-82475-17-0.
20.*
J. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, D. Simeonov, M. Stanković, N. Vukelić,
“Hydrogenation of sunflower oil over Ni/silica gel catalysts”, Physical Chemistry 2012, 11th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2012), Proceedings, Volume I (eds. S. Anić, Ž. Čupić), Society of Physical Chemists of Serbia (2012):
175-177, ISBN 978-86-82475-27-9.
21.*
M. Stanković, M. Shopska, D. Jovanović, D. Skala, “Ag and Cu modified Ni/diatomite catalysts:
Correlation between catalyst surfaces structure and hydrogenation activity”, Physical Chemistry 2012,
11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2012), Proceedings, Volume I (eds. S. Anić, Ž. Čupić), Society of Physical Chemists of Serbia (2012):
178-181, ISBN 978-86-82475-27-9.
5
22.*
23.*
M. Stanković, M. Shopska, Z. Vuković, V. Radonjić, D. Skala, “Preparation and characterization of
hydrogenation Ni/D-DPU catalyst precursors”, Physical Chemistry 2012, 11th International Conference
on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2012), Proceedings, Volume I
(eds. S. Anić, Ž. Čupić), Society of Physical Chemists of Serbia (2012): 182-184, ISBN 978-86-8247527-9.
V. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, M. Stanković, D. Jovanović, N. Vukelić, D. Nikolova, M.
Gabrovska, “Synthesis and textural characteristics of nickel based catalyst supported on perlite”,
Physical Chemistry 2014, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry, Belgrade, (2014), Proceedings, Volume I (eds. Ž. Čupić, S. Anić), Society of
Physical Chemists of Serbia (2014): 272-275, ISBN 978-86-82475-30-9.
24.*
M. Stanković, V. Radonjić, J. Krstić, D. Marinković, “Preparation of Ni/diatomite hydrogenation
catalyst precursors: Effect of counter ions on textural characteristics”, Physical Chemistry 2014, 12th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade,
(2014), Proceedings, Volume I (eds. Ž. Čupić, S. Anić), Society of Physical Chemists of Serbia (2014):
284-287, ISBN 978-86-82475-30-9.
25.*
D. Marinković, M. Stanković, B. Nedić Vasiljević, A.V. Veličković, J. Avramović, “Preparation of
CaO/γ-Al2O3 catalyst for biodiesel fuels. The catalytic activity in relation to thermal treatment”,
Physical Chemistry 2014, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry, Belgrade, (2014), Proceedings, Volume I (eds. Ž. Čupić, S. Anić), Society of
Physical Chemists of Serbia (2014): 289-291, ISBN 978-86-82475-30-9.
M34 САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ
[(М34 = 0,5) x 21 = 10,5)]
1.
D. Jovanović, A. Žujić, M. Stanković, N. Jovanović, B. Marković, T. Novaković, “Nickel supported
on natural silicate. Evaluation of diatomite and synthesis of the catalyst”, 7th Nordic Symposium on
Catalysis - Synthesis of catalysts - Kinetics and mechanism of catalytic reactions - Catalysis in the
Nordic Countries, Turku/Åbo (1996), Book of Abstracts (eds. T. Salmi, L.E. Lindfors), Association of
Finnish Chemical Societies, Catalysis Division, Åbo Akademis tryckeri (1996): P46, ISBN 951-650738-7.
2.
D. Jovanović, R. Radović, Lj. Mareš, M. Stanković, B. Marković, “New Nickel Hydrogenation
Catalyst for Tallow Hydrogenation and for the Selective Hydrogenation of Sunflower Seed Oil”, 15th
NACS (North American Catalysis Society) Meeting, Chicago (1997): P105.
3.
D. Jovanović, R. Radović, M. Dabović, I. Juranić, Lj. Mareš, M. Stanković, B. Marković, N.
Jovanović, T. Novaković, D. Guzina, “Nickel extraction from spent hydrogenation catalysts and
synthesis of the new NICAT-2000 catalyst”, Third European Congress on Catalysis - EuropaCat-3,
Kraków (1997), Book of Abstracts, Volume 2, Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish
Academy of Sciences Kraków (1997): 676, ISBN 83-907325-0-5.
4.
M.V. Stanković, N.N. Jovanović, “The selectivity of promoted magnesia supported nickel catalysts for
propane oxidation to CO and H2”, Third European Congress on Catalysis - EuropaCat-3, Kraków
(1997), Book of Abstracts, Volume 2, Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of
Sciences Kraków (1997): 884, ISBN 83-907325-0-5.
5.
M.V. Stanković, N.N. Jovanović, “High temperature propane oxidation to reducing gas over
promoted Ni/MgO catalysts. Role of impregnation condition and promoter on properties of catalysts”,
3rd World Congress on Oxidation Catalysis, San Diego (1997), Abstracts, Vol. 1 (1997): C-6, 27.
6.
D. Jovanović, Lj. Mareš, B. Marković, M. Stanković, “NICAT-2000 catalyst in the process of soybean
oil hydrogenation - Industrial testing”, 8th Nordic Symposium on Catalysis - From fundamental
catalyst studies to industrial applications - Catalysis in the Nordic Countries, Oslo (1998), Book of
Abstracts (eds. E. Olsbye, G.S. Hægh), The Norwegian Chemical Society, Division for Catalysis
(1998): 89-90.
7.
M.V. Stankovic, N.N. Jovanovic, “High temperature propane oxidation over Ni/MgO catalyst against
nickel crystallite size”, 1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East
European Countries - Chemical Sciences and Industry, Halkidiki (1998), Book of Abstracts, Volume I,
Auspices of the Rector of the Aristotle University of Thessaloniki and the “Eugenidis” Foundation
(1998): PO364.
6
8.
Z. Cupic, D. Jovanovic, M. Stankovic, Lj. Mares, B. Markovic, D. Guzina, R. Kuc, “Soybean oil
hydrogenation process - cis-trans isomerization rate constants optimization”, 1st International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries - Chemical Sciences and
Industry, Halkidiki (1998), Book of Abstracts, Volume I, Auspices of the Rector of the Aristotle
University of Thessaloniki and the “Eugenidis” Foundation (1998): PO384.
9.
D. Jovanović, Ž. Čupić, M. Stanković, Lj. Rožić, B. Marković, “The Influence of the Isomerization
Reactions on the Soybean Oil Hydrogenation Process”, 4th European Congress on Catalysis EuropaCat-IV, Rimini (1999), Book of Abstracts, EFCATS (European Federation of Catalysis
Societies), Sosietà Chimica Italiana - Industrial Chemistry Division, Interdivisional Catalysis Group
(1999): P/I/160, 355.
10.
Z. Vukovic, M. Stankovic, A. Rosic, B. Markovic, D. Jovanovic, “Effect of the silver content on the
physical and chemical properties of silver-promoted nickel/diatomite catalyst precursors”, 6th
European Congress on Catalysis - EuropaCat-VI, Innsbruck (2003), The European Catalysis Forum,
EFCATS (European Federation of Catalysis Societies), National Catalysis Societies of Austria,
Germany and Switzerland (2003): B2.035, eucat_1781.pdf.
11.
M. Stanković, B. Marković, D. Jovanović, “Partial Oxidation of Ethanol to Acetaldehyde on Silver
Catalysts. Effect of the Support on the Properties of the Catalysts”, ICOSECS 4, 4th International
Conference on the Chemical Societies of the South-East European Countries on Chemical Sciences in
Changing Times: Visions, Challenges and Solutions, Belgrade (2004), Book of Abstracts, Vol. II (eds.
Ast T, Popović I, Dekanski A), Symposium A - Advanced Materials: From Fundamentals to
Applications, Serbian Chemical Society, Belgrade (2004): A-P 80, 110, ISBN 86-7132-020-0.
12.
D. Jovanović, M. Stanković, D. Guzina, B. Marković, S. Miljanić, “Low-trans catalysts. The new
trend in the development of edible oil hydrogenation catalyst”, Fourth International Seminar - New
Challenges in Catalysis, Belgrade (2004), Book of Abstracts, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Interacademic Board for Catalysis (2004): 21-22.
13.
M. Stanković, P. Banković, B. Marković, D. Jovanović, “Hydrogenation of soybean oil over silverpromoted nickel/diatomite catalysts”, Seventh European Congress on Catalysis - EuropaCat-VII,
Catalysis: A Key to a Richer and Cleaner Society, Sofia (2005), Book of Abstracts, Symposium 2Catalyst Characterisation, EFCATS (European Federation of Catalysis Societies), Bulgarian Catalysis
Club, Greek Catalysis Society (2005): P2-20, 83.
14.
M. Stanković, P. Banković, B. Marković, D. Jovanović, “Modified Ni catalysts for the hydrogenation
of vegetable oils with low trans-isomer content”, Seventh Yugoslav Materials Research Society
Conference - “YUCOMAT 2005”, Herceg Novi (2005), Book of Abstracts, Institute of Technical
Sciences of SASA (2005): P.S.A.33, 84, ISBN 86-80321-08-7.
15.
M. Gabrovska, I. Shtereva, R. Edreva-Kardjieva, M. Stanković, D. Jovanović, “TPR Study of Silver
Modified Ni/diatomite Catalysts for Edible Oil Hydrogenation”, ICOSECS 5, 5th International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries - Chemical Sciences at the
European Crossroads, Ohrid (2006), Book of Abstracts, Vol. I, 7. Inorganic Chemistry, (2006): ICH-12,
312, ISBN 9989-650-25-X (Vol. I).
16.
M. Stanković, J. Krstić, M. Gabrovska, P. Banković, D. Jovanović, “Textural and catalytic properties
of the precipitated nickel modified hydrogenation catalysts”, XIII. Workshop über die
Charakterisierung von feinteiligen und porösen Festkörpern, Bad Soden/Ts. (2006) - Worpshop I:
Herstellung und Mikrostruktur neuer Materialien, Abstracts, POROTEC (2006): 1-2.
17.
D. Nikolova, G. Atanasova, M. Gabrovska, M. Stanković, P. Stefanov, R. Edreva-Kardjieva, D.
Jovanović, “XPS study of silver modified Ni-Mg/SiO2 precursors of vegetable oil hydrogenation
catalysts“, Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering - RICCCE
XV, Sinaia (2007), University Politehnica of Bucharest, Faculty of Applied Chemistry and Materials
Science, Book of Abstracts, Editura Printech (2007): S-3-30 – S-3-31.
18.
M. Gabrovska, M. Shopska, J. Krstić, M. Stanković, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović, “Effect of the
support on the Ni particle size in Ag-Ni-Mg/SiO2 materials as catalyst precursors for edible oil
hydrogenation”, Eighth European Congress on Catalysis - EuropaCat-VIII, “From Theory to Industrial
Practice”, Turku/Åbo (2007), Book of Abstracts, EFCATS (European Federation of Catalysis
Societies), Nordic Catalysts Society (2007): P13-50.
7
19.
N. Stanica, R. Edreva-Kardjieva, G. Munteanu, M. Gabrovska, J. Krstić, M. Stanković, D. Jovanović,
“Magnetic properties of (Ag)Ni/SiO2 precursors of vegetable oil hydrogenation catalysts”, 13th
International Conference on Physical Chemistry - ROMPHYSCHEM-13, Bucharest (2008), “Ille
Murgulesku” Institute of Physical Chemistry - Bucharest, Romanian Chemical Society, Section of
Physical Chemistry, Abstract Book, Symposium 14 - Magnetochemistry (2008): 205.
20.*
M. Stanković, D. Marinković, M. Gabrovska, D. Jovanović, “Activity of DPU-Ni/D hydrogenation
catalysts prepared by urea method”, ICOSECS 8, 8th International Conference of the Chemical
Societies of the South-East European Countries, Belgrade (2013), Book of Abstracts [Elektronski
izvor], Catalysis, (2013): BS-Ca P02, 71, ISBN 978-86-7132-053-5.
21.*
M. Kokunešoski, A. Šaponjić, M. Stanković, J. Majstorović, “Preparation and characterization of
clay and diatomaceous earth based porous ceramics with boric acid as additive”, 23rd Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Republica Macedonia (2014), Book of Abstracts,
Society of Chemists and Technologists of Macedonia: p. 197, ISBN 978-9989-668-99-9.
M40 ИСТАКНУТА МОНОГРАФИЈА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
(Укупно: М40 = 1,5)
M45 ПОГЛАВЉЕ У КЊИЗИ М42 ИЛИ РАД У ТЕМАТСКОМ ЗБОРНИКУ НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА
[(М45 = 1,5) x 1 = 1,5)]
1.*
D. Marinković, Z. Popović, M. Stanković, D. Nikolić-Paunić, “Procena emisije CO2 iz drumskog
saobraćaja u Republici Srbiji”, XL Simpozijum o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2013,
Zbornik radova (editori M. Martić, M. Vujošević, D. Makajić-Nikolić, M. Kuzmanović, G. Savić),
Zlatibor (2013), izdavač Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka (2013): 775-780, ISBN
978-86-7680-286-9.
M50 ЧАСОПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
(Укупно: М50 = 16)
M51 РАД У ВОДЕЋЕМ ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
[(М51 = 2) x 4 = 8)]
1.
D.M. Jovanović, Ž.D. Čupić, M.V. Stanković, B.Ž. Marković, Lj.S. Rožić, “Izomerizacija i
izračunavanje selektivnosti u procesu hidrogenacije sojinog ulja”, Acta periodica technologica, (2000),
31(Part A): 183-191, ISSN 1450-7188.
2.
D. Jovanović, B. Marković, M. Stanković, Lj. Rožić, T. Novaković, Z. Vuković, M. Anić, S. Petrović,
“Partial hydrogenation of edible oils - synthesis and verification of the nickel catalyst”, Hem. ind.,
(2002), 56(4): 147-156, ISSN 0367-598X.
3.
Lj. Nikolić, V. Nikolić, M. Stanković, Z. Todorović, Z. Vuković, “Porozni poli(metilmetakrilat) i
poli(metilmetakrilat-CO-akrilamid)”, Hem. ind., (2006), 60(11-12): 327-332, ISSN 0367-598X.
4.
M. Gabrovska, P. Tzvetkov, D. Mucha, M. Stanković, J. Krstić, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović,
“Influence of the silver modification on the nickel reducibility in Ni-Mg/SiO2 catalyst precursors for
edible oil hydrogenation: in situ XRD study”, Nanoscience & Nanotechnology (eds. Е. Balabanova, I.
Dragieva), Heron Press, Sofia (2007), 7: 274-277, ISBN 9789545802287.
M52 РАД У ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
[(М52 = 1,5) x 4 = 6)]
1.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, D.M. Jovanović, S.M. Jovanović, “Ispitivanje katalitičkog procesa
dobijanja acetaldehida iz etanola”, Glasnik hemijskog društva Beograd, (1982), 47(4): 93-97, GHDB805, UDC 547.281.2:547.262.
2.
N.N. Jovanović, G.L. Valčić, M.V. Stanković, “Uticaj fizičko-hemijskih svojstava NiO/Al2O3-SiO2
katalizatora na njihovu termičku stabilnost u oksidacionoj atmosferi”, Glasnik hemijskog društva
Beograd, (1983), 48(11): 781-787, GHDB-974, UDC 66.097.3:661.874.
3.
Lj. Rožić, D. Jovanović, Ž. Čupić, M. Stanković, “Hidrogenacija sojinog ulja na Ni/SiO2 katalizatoru
- primena Horiuti-Polanyevog modela”, Procesna tehnika, (2001), 17(1): 188-190, ISSN 0352-678X.
8
4.
D. Dašić, B. Kostić, M. Stefanović, M. Komljenović, B. Živanović, Lj. Petrašinović-Stojkanović, A.
Rosić, M. Stanković, “Korelacija svojstava portland-cementnog klinkera i portland cementa sa
parametrima proizvodnje”, Materijali i konstrukcije, (2002), 45(1-2): 19-22, ISSN 0543-0798.
M53 РАД У НАУЧНОМ ЧАСОПИСУ
[(М53 = 1) x 2 = 2)]
1.
D. Jovanović, T. Novaković, M. Stanković, Lj. Rožić, B. Marković, N. Jovanović, Z. Vuković, M.
Anić, S. Petrović, “The diatomite - type catalyst’s support”, Uljarstvo, (2002), 33(1-2): 9-14, ISSN
0351-9503.
2.
Lj. Nikolić, M. Stanković, V. Nikolić, Z. Todorović, Z. Vuković, “Sinteza poroznog poli(metilmetakrilata)”, Svet polimera, (2006), 9(3): 73-76, ISSN 1450-6734.
M60 ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
(Укупно: М60 = 16,7)
M62 ПРЕДАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНО У
ИЗВОДУ
[(М62 = 1) x 1 = 1)]
1.*
D. Jovanović, M. Stanković, J. Krstić, D. Lončarević, V. Radonjić, “Niklov hidrogenacioni katalizator
- sinteza, redukcija prekursora i testiranje katalizatora”, X Simpozijum “Savremene tehnologije i
privredni razvoj”, Leskovac (2013), Zbornik izvoda radova (urednik M. Lazić), Tehnološki fakultet Leskovac: Plenarno predavanje 1 (PP-1), 31-32, ISBN 978-86-82367-98-7.
M63 САОПШТЕЊЕ СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ
[(М63 = 0,5) x 25 = 12,5)]
1.
N.N. Jovanović, G.L. Valčić, M.V. Stanković, “Uticaj prirode nosača na termičku stabilnost
katalizatora za dobijanje endo gasa”, III Jugoslovensko-bugarski simpozijum o heterogenoj katalizi,
Beograd (1982), Knjiga radova: 1-12.
2.
N.N. Jovanović, G. Valčić, M. Stanković, “Uticaj nekih parametara sinteze na svojstva NiO/Al2O3SiO2 katalizatora”, IV Bugarsko-jugoslovenski simpozijum o heterogenoj katalizi, Sofija (1984),
Knjiga radova: 63-70.
3.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, “Uzroci deaktivacije katalizatora primenjenih u procesu hidroobrade rabljenih motornih ulja”, IV Bugarsko-jugoslovenski simpozijum o heterogenoj katalizi, Sofija
(1984), Knjiga radova: 85-93.
4.
N. Jovanović, D. Skala, M. Stanković, M. Marjanović, “Adsorpciono prečišćavanje korišćenog
motornog ulja - Ispitivanje kinetike hidrogenizacije”, II Jugoslovenski simpozijum o ugljovodonicima,
Beograd (1986), Srpsko hemijsko društvo, Znanstveni savet za naftu Jugoslavenske akademije znanosti
i umetnosti, Zbornik proširenih izvoda radova (1986): 160-161.
5.
N. Jovanović, M. Stanković, “Uticaj vrste promotora na svojstva katalizatora za parcijalnu oksidaciju
propana”, II Jugoslovenski simpozijum o ugljovodonicima, Beograd (1986), Srpsko hemijsko društvo,
Znanstveni savet za naftu Jugoslavenske akademije znanosti i umetnosti, Zbornik proširenih izvoda
radova (1986): 179-181.
6.
N. Jovanović, M. Stanković, J. Janaćković, “Uticaj hemijske obrade na katalitička svojstva bentonitne
gline u procesu dehidratacije etanola”, II Jugoslovenski simpozijum o ugljovodonicima, Beograd
(1986), Srpsko hemijsko društvo, Znanstveni savet za naftu Jugoslavenske akademije znanosti i
umetnosti, Zbornik proširenih izvoda radova (1986): 182-183.
7.
M.V. Stanković, N. Jovanović, J. Janaćković, D. Simeonov, I. Mitov, D. Klisurski, “Dobijanje
makroporoznog silika gela i njegovo korišćenje kao nosača za imobilizaciju biokatalizatora”, 5.
Jugoslovensko-bugarski simpozijum o heterogenoj katalizi, Beograd (1988), Knjiga radova: 87-94.
8.
N. Jovanović, M. Stanković, J. Janaćković, C. Marinova, D. Čakrov, “Uticaj vrste promotora na
selektivnost katalizatora za oksidaciju C3H8 do CO i H2”, 5. Jugoslovensko-bugarski simpozijum o
heterogenoj katalizi, Beograd (1988), Knjiga radova: 177-186.
9
9.
Н. Јовановић, М. Станковић, “Утицај врсте промотора на селективност Ni/мулит катализатора у процесу оксидације пропана до СО и Н2”, “Физичка хемија ’94”, 2. Саветовање друштва
физикохемичара Србије, Београд (1994), Изводи радова (уредник С. Рибникар), Друштво
физикохемичара Србије, Институт за нуклеарне науке “Винча” (1994): КA-8, 71-72, ISBN 8682475-01-4.
10.
Д. Јовановић, М. Станковић, Б. Марковић, И. Јуранић, “Никлов хидрогенизациони катализатор
на носачу од природног силиката”, “Физичка хемија ’96”, 3. Саветовање друштва
физикохемичара Србије са међународним учешћем, Београд (1996), Књига извода (уредници С.
Рибникар, С. Анић), Друштво физикохемичара Србије, Институт за нуклеарне науке “Винча”
(1996): КН-7, 111-112, ISBN 86-82475-05-7.
11.
D. Jovanović, A. Žujić, B. Marković, M. Stanković, N. Jovanović, T. Novaković, “Sinteza niklovog
hidrogenizacionog katalizatora i provera njegove aktivnosti”, 37. Savetovanje - Proizvodnja i prerada
uljarica, Budva (1996), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet, Institut za
ratarstvo i povrtarstvo i Poslovna zajednica “Industrijsko bilje”, Novi Sad (1996): Sveska 37, 169-178.
12.
D. Jovanović, R. Radović, Lj. Mareš, B. Marković, R. Kuč, M. Stanković, D. Guzina, “Industrijska
provera katalizatora NICAT-2000 u procesu hidrogenizacije ulja”, 38. Savetovanje - Proizvodnja i
prerada uljarica, Budva (1997), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo i Poslovna zajednica “Industrijsko bilje”, Novi Sad (1997): Sveska 38,
101-109
13.
D. Jovanović, Ž. Čupić, Lj. Mareš, M. Stanković, D. Guzina, B. Marković, R. Kuč, Lj. Rožić,
“Hidrogenizacija sojinog ulja - Selektivnost”, 39. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Budva
(1998), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet, Poslovna zajednica
“Industrijsko bilje”, Novi Sad (1998): Sveska 39, 219-224
14.
Ž. Čupić, D. Jovanović, D. Guzina, Lj. Mareš, M. Stanković, Lj. Rožić, B. Marković, “Optimizacija
konstanti - Geometrijske izomerizacije”, 39. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Budva
(1998), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet, Poslovna zajednica
“Industrijsko bilje”, Novi Sad (1998): Sveska 39, 225-230.
15.
D. Jovanović, Lj. Mareš, M. Stanković, Lj. Rožić, D. Guzina, “Hidrogenizovane masti-Polimorfizam”,
40. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Palić (1999), Zbornik radova (glavni urednik J.
Turkulov), Tehnološki fakultet, Poslovna zajednica “Industrijsko bilje”, Novi Sad (1999): Sveska 40,
231-236.
16.
Lj. Rožić, M. Stanković, Ž. Čupić, Lj. Mareš, D. Guzina, S. Miljanić, D. Jovanović, B. Marković, S.
Kurjački, “Reaktori za hidrogenaciju jestivih ulja”, 40. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica,
Palić (1999), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet, Poslovna zajednica
“Industrijsko bilje”, Novi Sad (1999): Sveska 40, 243-248.
17.
M. Stanković, D. Jovanović, Lj. Rožić, Ž. Čupić, “Sinteza i osobine prekursora nikl hidrogenacionog
katalizatora dobijenog taloženjem u sredini sa kontrolisanim pH”, 40. Savetovanje - Proizvodnja i
prerada uljarica, Palić (1999), Zbornik radova (glavni urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet,
Poslovna zajednica “Industrijsko bilje”, Novi Sad (1999): Sveska 40, 321-326.
18.
Д. Јовановић, М. Станковић, Љ. Рожић, Б. Марковић, Ж. Чупић, “Синтеза никловог
катализатора и његова селективност у реакцијама парцијалне хидрогенације јестивих биљних
уља”, Доклади на Българо-югославски микро-симпозијум по хетерогенен катализ, София (2001),
Сборник: 3-8.
19.
М. Станковић, Д. Јовановић, “Селективност импрегнисаних никл катализатора у реакцији
непотпуне оксидације пропана ваздухом”, Доклади на Българо-югославски микро-симпозијум
по хетерогенен катализ, София (2001), Сборник: 59-64.
20.
D. Jovanović, Ž. Čupić, D. Guzina, Lj. Rožić, M. Stanković, R. Roganović, “Mehanizam redukcije
prekursora Ni-hidrogenacionog katalizatora”, 42. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Herceg
Novi (2001), Zbornik radova (urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet, Novi Sad, Institut za ratarstvo
i povrtarstvo, Novi Sad, Poslovna zajednica Industrijsko bilje (2001): Sveska 42, 287-292.
10
21.
22.
M. Stanković, Lj. Rožić, D. Jovanović, “Uticaj nekih parametara sinteze na osobine katalizatora
dobijenih homogenim taloženjem u prisustvu suspendovanog nosača”, 42. Savetovanje - Proizvodnja i
prerada uljarica, Herceg Novi (2001), Zbornik radova (urednik J. Turkulov), Tehnološki fakultet - Novi
Sad, Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, Poslovna zajednica Industrijsko bilje (2001): Sveska
42, 293-297.
M. Stanković, Z. Vuković, D. Jovanović, S. Petrović, B. Marković, “Sinteza i karakterizacija
prekursora Ni-hidrogenacionog katalizatora koprecipitovanog bakrom”, 43. Savetovanje - Proizvodnja
i prerada uljarica, Budva (2002), Zbornik radova (urednik E. Dimić), Tehnološki fakultet-tehnologija
biljnih ulja i proteina - Novi Sad, Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, DOO
“Industrijsko bilje” - Novi Sad (2002): Sveska 43, 385-391.
23.
M. Stanković, Z. Vuković, B. Marković, D. Jovanović, “Uticaj promotora na fizička i hemijska
svojstva prekursora Ni/dijatomit hidrogenacionog katalizatora”, 44. Savetovanje - Proizvodnja i
prerada uljarica, Budva (2003), Zbornik radova (urednik E. Dimić), Tehnološki fakultet - Novi Sad,
Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, DOO “Industrijsko bilje” - Novi Sad (2003):
Sveska 44, 287-294.
24.
M. Stanković, J. Krstić, B. Marković, Z. Vuković, A. Šućurović, D. Jovanović, “Selektivnost AgNi/dijatomit katalizatora u procesu hidrogenacije sojinog ulja”, 45. Savetovanje - Proizvodnja i
prerada uljarica, Petrovac na moru (2004), Zbornik radova (urednik E. Dimić), Tehnološki fakultet Novi Sad, Naučni Institut za ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, DOO “Industrijsko bilje” - Novi Sad
(2004): Sveska 45, 307-313.
25.
M. Stanković, J. Krstić, Z. Vuković, D. Jovanović, “Tekstura i katalitičke osobine Ag-promotorovanog
nikl katalizatora na dijatomitnom nosaču”, 47. Savetovanje - Proizvodnja i prerada uljarica, Herceg
Novi (2006), Zbornik radova (urednik E. Dimić), Tehnološki fakultet - Novi Sad, Naučni Institut za
ratarstvo i povrtarstvo - Novi Sad, DOO “Industrijsko bilje” - Novi Sad (2006): Sveska 47, 259-264.
M64 САОПШТЕЊЕ СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ
[(М64 = 0,2) x 16 = 3,2)]
1.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, “Impregnacioni Ni/MgO katalizatori za oksidaciju propana“, II
Jugoslovenska konferencija o novim materijalima - YUCOMAT ’97, Herceg Novi (1997), Zbornik
apstrakata (urednik D. Uskoković), Institut za nuklearne nauke “Vinča” (1997): PSA.II.23, 128, ISBN
86-7306-011-7.
2.
Д. Јовановић, С. Митровски, , Б. Марковић, М. Станковић, “Утицај молског односа активне
компоненте и SiO2 из носача на редуктибилност хидрогенизационог катализатора”, ТЕОТЕС
’97, III Југословенска конференција “Теорија и технологија синтеровања”, Чачак (1997), Зборник
абстраката (редактор А. Маричић), Технички факултет Чачак (1997): VIII Катализа, 90.
3.
M. Stanković, N. Jovanović, “Katalitička oksidacija propana do CO i H2. Uticaj površinskih
karakteristika aktivne komponente na prinos proizvoda reakcije“, III Simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac (1998), Zbornik izvoda radova (urednik S. Đorđević),
Tehnološki fakultet - Leskovac, Mladi grafičar - Vlasotince (1998): Sekcija za hemijsko inženjerstvo,
HI-1, 40.
4.
A. Nastasović, V. Laninović, M. Stanković, “Uticaj sastava monomerne smeše na svojstva membrana
na bazi akrilata”, III Konferencija društva za istraživanje materijala - YUCOMAT ‘99, Herceg Novi
(1999), Zbornik abstrakata (urednik D. Uskoković), Institut tehničkih nauka SANU (1999): P.S.B.35,
149.
5.
N.N. Jovanović, M.V. Stanković, “Uticaj nosača na svojstva niklovog katalizatora za oksidaciju
propana do CO i H2”, XXXIX Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd (1999), Izvodi
radova, Srpsko hemijsko društvo (1999): Fizička hemija, FH-20p, 142, ISBN 78192652.
6.
С. Прокић, Б. Живановић, М. Станковић, “Изучавање утицаја трибофизичке активације на
својства обликованих и синтерованих дисперзних материјала”, Тријада Синтеза-СтруктураСвојства - основа технологије нових материјала, Београд (1999), (уредници М.М. Ристић, С.М.
Радић), Српска академија наука и уметности (1999): III. Својства, 74-75.
7.
М.В. Станковић, Н.Н. Јовановић, “Својства импрегнационих никл катализатора”, Тријада
Синтеза-Структура-Својства - основа технологије нових материјала, Београд (1999), (уредници
М.М. Ристић, С.М. Радић), Српска академија наука и уметности (1999): III. Својства, 82-83.
11
8.
Д. Јовановић, М. Станковић, Љ. Рожић, “Водено стакло као погодан носач Ni-хидрогенизационог катализатора”, Тријада Синтеза-Структура-Својства - основа технологије нових
материјала, Београд (1999), (уредници М.М. Ристић, С.М. Радић), Српска академија наука и
уметности (1999): IV. Примена, 95-96.
9.
D. Jovanović, Ž. Čupić, M. Stanković, B. Marković, Lj. Rožić, “Izomerizacija i izračunavanje
selektivnosti u procesu hidrogenizacije sojinog ulja”, Jugoslovenski kongres prehrambenog,
farmaceutskog i hemijskog inženjerstva sa međunarodnim učešćem, Novi Sad (1999), Zbornik izvoda
radova (urednik S. Đilas), Tehnološki fakultet - Novi Sad, Graph Style (1999): P 38, 74.
10.
M. Stanković, Z. Vuković, D. Jovanović, “Teksturalna svojstva prekursora nikl hidrogenacionog
katalizatora dobijenih postupkom taloženja na dijatomitni nosač”, IV Simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac (2000), Zbornik izvoda radova (urednik S. Đorđević),
Tehnološki fakultet - Leskovac, Grafo plus (2000): Sekcija za hemijsko inženjerstvo, HI-15, 46.
11.
M. Stanković, Z. Vuković, B. Marković, V. Rac, D. Jovanović, “Uticaj dodataka bakra i srebra na
strukturna svojstva prekursora Ni/SiO2 hidrogenacionih katalizatora”, V Simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac (2003), Zbornik izvoda radova (urednik M. Stanković),
Tehnološki fakultet - Leskovac, Grafo plus (2003): Sekcija za hemijsko inženjerstvo, HI-21, 114.
12.
D.M. Jovanović, A.A. Rosić, Lj.S. Rožić, M.V. Stanković, J.B. Krstić, “Polimorfne transformacije
hidrogenovanog jestivog sojinog ulja”, XLI Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd (2003),
Izvodi radova, Srpsko hemijsko društvo (2003): Sekcija za hemiju i tehnologiju hrane, HTH 6, 224,
ISBN 86-7132-014-6.
13.
M.V. Stanković, B.Ž. Marković, J.B. Krstić, D.M. Jovanović, “Uticaj sadržaja srebra u Ag-Ni
katalizatorima na reakcije cis-trans izomerizacije nezasićenih masnih kiselina pri hidrogenizaciji
sojinog ulja”, XLII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad (2004), Izvodi radova, Srpsko
hemijsko društvo (2004): Sekcija za fizičku hemiju, FH 8, 226, ISBN 86-7132-016-2.
14.
M.V. Stanković, J.B. Krstić, B.Ž. Marković, N.M. Gavrilov, D.M. Jovanović, “Sinteza prekursora
Ni/Dijatomit katalizatora in situ generisanjem hidroksilnih jona”, XLIV Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd (2006), Izvodi radova, Srpsko hemijsko društvo (2006): Fizička hemija,
FH-P08, 40, ISBN 86-7132-026-X.
15.
Lj. Nikolić, V. Nikolić, M. Stanković, Z. Todorović, Z. Vuković, “Porozni poli(metilmetakrilat) i
poli(metilmetakrilat-CO-akrilamid)”, “MAKRO 2006”, XIV Simpozijum o hemiji i tehnologiji
makromolekula, Vršac (2006), Knjiga izvoda radova, Srpsko hemijsko društvo (2006): POSTERI 71,
P27.
16.*
M. Stanković, Z. Vuković, “The Influence of Synthesis Parameters on the Porous Structure of
Ceramic Catalyst Supports”, The First Serbian Ceramic Society Conference »Advanced Ceramics and
Application«, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia (2012), Book of Abstracts, P22,
37, ISBN 978-86-915627-0-0.
M70 МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ
(Укупно: М70 = 9)
M71 ОДБРАЊЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
[(М71 = 1) x 6 = 6)]
1.
M.V. Stanković, “Sinteza, karakterizacija i selektivnost katalizatora za hidrogenizaciju biljnih ulja”,
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet - Beograd (2009).
M72 ОДБРАЊЕН МАГИСТАРСКИ РАД
[(М72 = 1) x 3 = 3)]
1.
M.V. Stanković, “Uticaj fizičkih i hemijskih karakteristika Ni/MgO katalizatora na njegovu selektivnost
u procesu nepotpune oksidacije propana”, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd (1995).
12
M80 ТЕХНИЧКА И РАЗВОЈНА РЕШЕЊА
(Укупно: М80 = 20)
M81 НОВИ ПРОИЗВОД (УЗ ДОКАЗ)
[(М81 = 8) x 2 = 16)]
1.
Katalizator “Cer K1-84” - Fabrika termotehničkih uređaja i montaža Čačak - Srbija.
(Katalizator “Cer K1-84” je razvijen u saradnji sa Institutom IHTM-OOUR INSTITUT ZA
KATALIZU I HEMIJSKO INŽENJERSTVO - Beograd, gde je izvršeno kompletno ispitivanje i
testiranje katalizatora u radnim uslovima).
2.
Katalizator “NICAT-2000” - IHTM - Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Beograd - Srbija.
(Katalizator “NICAT-2000” je proizveden u laboratoriji Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Beograd. Ispitan je u industrijskom pogonu Fabrike ulja i biljnih masti “Vital” iz Vrbasa. Na osnovu
dobijenih laboratorijskih rezultata, tokom ispitivanja rada katalizatora “NICAT-2000” u pilot i
industrijskom postrojenju, Fabrika ulja i biljnih masti “Vital” - Vrbas izdala je SERIFIKAT da
ispitivani katalizator “NICAT-2000” u potpunosti odgovara zahtevima industrijske primene u
procesima katalitičke hidrogenizacije suncokretovog ulja, sojinog ulja, palminog ulja i ulja palminih
koštica).
M83 НОВО ЛАБОРАТОРИЈСКО ПОСТРОЈЕЊЕ (УЗ ДОКАЗ)
[(М83 = 4) x 1 = 4)]
Laboratorijska aparatura za redukciju i pasivizaciju prekursora katalizatora - IHTM Centar za
katalizu i hemijsko inženjerstvo Beograd.
ПРИЛОГ 1
Рецензије научних радова
ПРИЛОГ 2
Руковођење-менторство при изради магистарских и
докторских радова
ПРИЛОГ 3
Међународна сарадња - Пројекти са истраживачким
тимовима
ПРИЛОГ 4
Руковођење пројектима, потпројектима и задацима
ПРИЛОГ 5
Позитивна цитираност радова –
Потврда Универзитетске библиотеке
Др Мирослав Станковић
НУ ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство,
Београд
Библиографија цитираних радова
из база
баз података Science Citation Index од 1982. до 1995. и
Web of Science од 1996. до 2015. године
16. јануар 2015.
укупно цитата:77
SCI CD, 1982-1995.
1995.
DRZAJ-B-1985-ZEOLITES-SYNTHESIS
SYNTHESIS-S
DRZAJ-B-1985-STUDIES-SURFACE
SURFACE-SCI-V24
DRZAJ-B-1985-P-INT-S-ZEOLITES
ZEOLITES-ELS
Record 1 of 7.
Authors: Wen-J Mark-JE
Title: Mechanical-Properties
Properties and Structural Characterization of Poly(Dimethylsiloxane) Elastomers
Reinforced with Zeolite Fillers
Full source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 1994, Vol 29, Iss 2, pp 499-503
499
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 7.
Authors: Marsmann-HC Seifert--M
Title: Silicic-Acid
Acid Esters as Complexing Ligands
Full source: ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A
B A JOURNAL OF CHEMICAL
SCIENCES 1991, Vol 46, Iss 5, pp 693-694
693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 7.
Authors: Alghamdi-AMS Mark-JE
JE
Title: Zeolites As Reinforcing Fillers in an Elastomer
Full source: POLYMER BULLETIN 1988, Vol 20, Iss 6, pp 537-542
537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 7.
Title: Strong Acid Sites of Dealuminated Y-Zeolites
Y Zeolites Prepared by Conventional Treatments and
Isomorphous Substitution - Microcalorimetric
Microcalorime
Study
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 7.
Authors: Smith-JV
Title: Topochemistry of Zeolites and Related Materials .1. Topology and Geometry
Full source: CHEMICAL REVIEWS 1988, Vol 88, Iss 1, pp 149-182
149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 7.
Authors: Comyns-AE
Title: Zeolite Bibliography
Full source: ZEOLITES 1988, Vol 8, Iss 3, pp 255-257
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/12
Др Мирослав Станковић
Record 7 of 7.
Authors: Newsam-JM
Title: The Zeolite Cage Structure
Full source: SCIENCE 1986, Vol 231, Iss 4742, pp 1093-1099
1093
Language: English
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC-NN-1987-APPL-CATAL
CATAL-V30-P3
Record 1 of 1.
Authors: Draeger-NA
Title: Codeposition of Aluminum-Oxide
Aluminum
and Silicon-Oxide on a Single-Crystal
Crystal Tungsten Surface
Full source: JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 1990, Vol 102, Iss 4, pp 908-914
908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC-NN-1989-J-SERB
SERB-CHEM-SOC-V54-P145
Record 1 of 1.
MD Orlovic-AM
Orlovic
Meyn-VW Severin-DK Rahimian--IGH Marjanovic-MV
Authors: Skala-DU Saban-MD
Title: Hydrotreating of Used Oil - Prediction of Industrial Trickle-Bed
Bed Operation from Pilot-Plant
Pilot
Data
Full source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
RESEARCH 1991, Vol 30, Iss 9, pp 20592059
2065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB OF SCIENCE, 1996-2009.
1996
JOVANOVIC N, 1985, ZEOLITES, P653.
DRZAJ B, 1985, ZEOLITE SYNTHESIS TE
Record 1 of 7
Title: Heavy metals fractionation before, during and after composting of sewage sludge with natural
zeolite
Author(s): Zorpas, AA (Zorpas, Antonis A.); Inglezakis, VJ (Inglezakis, Vassilis J.); Loizidou, M
(Loizidou, Maria)
Source: WASTE MANAGEMENT Volume: 28 Issue: 11 Pages:
Pag
2054-2060
2060 DOI:
10.1016/j.wasman.2007.09.006 Published: NOV 2008
--------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 7
Title: Silver nanoclusters doped in X and mordenite zeolites as heterogeneous catalysts for the
decomposition of carbamate pesticides in solution
Author(s): Kanan, SM (Kanan, Sofian M.); Kanan, MC (Kanan, Marsha C.); Patterson, HH (Patterson,
Howard H.)
Source: RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES Volume: 32 Issue: 9 Pages: 871-885
871
DOI:
10.1163/156856706778938437
1163/156856706778938437 Published: 2006
---------------------------------------------------------------------------Record 3 of 7
Title: Fractal dimension of different structural-type
structural type zeolites and of the active sites
Author(s): Torrens, F (Torrens, F)
Source: TOPICS IN CATALYSIS Volume: 18 Issue: 3-4
3 Pages: 291-297
297 DOI:
10.1023/A:1013807209673 Published: 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------
2/12
Др Мирослав Станковић
Record 4 of 7
Title: Synthesis and characterization of high performance NaA zeolite-polyimide
zeolite polyimide composite
membranes on a ceramic hollow fiber by dip-coating
dip
deposition
Author(s): Yuan, WH (Yuan, Wenhui); Chen, HR (Chen, Huarong); Chang, RR (Chang, Ranran); Li, L
(Li, Li)
Source: DESALINATION Volume: 273 Issue: 2-3
2 Pages: 343-351 DOI:
10.1016/j.desal.2011.01.044 Published: JUN 15 2011
--------------------------------------------------------------------Record 5 of 7
Author(s): Aguado, S (Aguado, Sonia); Gascon, J (Gascon, Jorge); Jansen,
Jansen, JC (Jansen, Jacobus C.);
Kapteijn, F (Kapteijn, Freek)
Title: Continuous synthesis of NaA zeolite membranes
Source: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, 120 (1-2):
(1 2): 170-176
170
Sp. Iss. SI APR 1
2009
Conference Title: 3rd International Workshop on New Challenges
Challenges for Nanoporous Materials
Conference Date: SEP 24-26,
26, 2007
Conference Location: Alicante, SPAIN
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 7
Author(s): Ju, JX; Zeng, CF; Zhang, LX; Xu, NP
Title: Continuous synthesis of zeolite NaA in a microchannel reactor
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 116 (2): 115-121
115 121 FEB 15 2006
-------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 7
Author(s): Silva, ACM; Dantas, TNC; Neto, ELB; Cavalcante, CL
Title: Adsorption of oxygenates from used transformer oil using surfactantsurfactant and microemulsionmicroemulsion
impregnated clays
Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 41 (12): 3042-3043
3042
JUN 12 2002
-------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC NN, 1987, APPL CATAL, V30, P3.
Record 1 of 3
Author(s): Pennemann, H (Pennemann, Helmut); Hessel, V (Hessel, Volker); Kolb, G (Kolb, Gunther);
Lowe, H (Loewe, Holger);
er); Zapf, R (Zapf, Ralf)
Title: Partial oxidation of propane using micro structured reactors
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 135: S66-S73
S66 S73 Suppl. 1 JAN 15 2008
Conference Title: 9th International Conference on Microreaction Technology
Conference Date: SEP 06-08,
08, 2006
Conference Location: Berlin, GERMANY
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 3
Author(s): Liu, SL; Xu, LY; Xie, SJ; Wang, QX; Xiong, GX
Title: Partial oxidation of propane to syngas
syngas over nickel supported catalysts modified by alkali metal
oxides and rare-earth
earth metal oxides
Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL,
A
211 (2): 145-152
152 APR 13 2001
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 3
Author(s): Bodke, AS; Schmidt, LD
Title: On-line
line addition of catalyst in high-temperature
high temperature reactors: high selectivity to olefins
Source: CATALYSIS LETTERS, 63 (3-4):
(3
113-120 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/12
Др Мирослав Станковић
JOVANOVIC NN, 1987, HETEROG CATAL, V6, P277.
Record 1 of 1
Author(s): Li, ZG (Li, Zigang); He, C (He, Chuan)
Title: Recent advances in silver-catalyzed
silver
nitrene, carbene, and silylene-transfer
transfer reactions
Source: EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, (19): 4313-4322
4313 4322 SEP 25 2006
-------------------------------------------------------------------------------STANKOVIC MV, 1997, STUD SURF SCI CATAL, V110, P1145.
GRASSELLI RK, 1997, 3 WORLD C OX CAT.
GRASSELLI RK, 1997, P 3 WORLD C OX CAT S.
GRASSELLI RK, 1997, STUDIES SURFACE SCI, V110
Record 1 of 6
Title: A green, reusable and highly efficient solid acid catalyst for the oxidation of aldehydes to the
corresponding carboxylic acids using H2O2 and KMnO4:H5PV2Mo10O40
KMnO4:H5PV2Mo10O40 (10-molybdo-2(10
vanadophosphoric heteropolyacid)
Author(s): Shojaei, AF (Shojaei, Abdollah Fallah); Rezvani, MA (Rezvani, Mohamad Ali); Heravi, M
(Heravi, Majid)
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 76 Issue: 11 Pages: 15131
1522 DOI: 10.2298/JSC100920135S Published: 2011
--------------------------------------------------------------------------Record 2 of 6
Title: Alternative reaction engineering concepts in partial oxidations on oxidic catalysts
Author(s): Lintz, HG
G (Lintz, Hans-Guenther);
Hans Guenther); Reitzmann, A (Reitzmann, Andreas)
Source: CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE
REVIEWS SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 49 Issue: 1 Pages: 1-32
1
DOI: 10.1080/01614940600983467 Published: 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 6
Title: Kinetic and mechanistic studies of the reactions of transition metal-activated
metal activated oxygen with
inorganic substrates
Author(s): Bakac, A (Bakac, Andreja)
Source: COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS Volume: 250 Issue: 1515-16 Pages: 2046-2058
DOI: 10.1016/j.ccr.2006.02.001 Published: AUG 2006
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 6
Author(s): Liu, SL; Xu, LY; Xie, SJ; Wang, QX; Xiong, GX
Title: Partial oxidation of propane
opane to syngas over nickel supported catalysts modified by alkali metal
oxides and rare-earth
earth metal oxides
Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL,
A
211 (2): 145-152
152 APR 13 2001
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 6
Author(s): Bakac, A (Bakac, Andreja)
Title: Kinetic and mechanistic studies of the reactions of transition metal-activated
metal activated oxygen with
inorganic substrates
Source: COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 250 (15-16):
(15
2046-2058
2058 AUG 2006
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 6
Author(s): Cong, PJ; Dehestani, A; Doolen, R; Giaquinta, DM; Guan, SH; Markov, V; Poojary, D; Self,
K; Turner, H; Weinberg, WH
Title: Combinatorial discovery of
of oxidative dehydrogenation catalysts within the Mo-V-Nb-O
Mo
system
Source: SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED MATERIALS BY MEANS OF THERMAL PLASMA.
MODELLING OF THE PROCESSES
, 96 (20): 11077-11080
11080 SEP 28 1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/12
Др Мирослав Станковић
JOVANOVIC D, 1998, CATAL TODAY, V43, P21.
Record 1 of 20
Title: Non-isothermal
isothermal reduction of silica-supported
silica supported nickel catalyst precursors in hydrogen atmosphere:
a kinetic study and statistical interpretation
Author(s): Jankovic,
ic, B (Jankovic, Bojan); Cupic, Z (Cupic, Zeljko); Jovanovic, D (Jovanovic, Dusan)
Source: JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 11 Issue: 6 Pages: 1743-1758
1743
DOI: 10.1007/s13738-014-0447
0447-1 Published: DEC 2014
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 20
Title: Controlling the Surface Environment of Heterogeneous Catalysts Using Self-Assembled
Self
Monolayers
Author(s): Schoenbaum, CA (Schoenbaum, Carolyn A.); Schwartz,
Schwartz, DK (Schwartz, Daniel K.); Medlin,
JW (Medlin, J. Will)
Source: ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH Volume: 47 Issue: 4 Pages: 1438-1445
1438
DOI:
10.1021/ar500029y Published: APR 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 20
Title: Lubricants from renewable energy sources - a review
Author(s): Soni, S (Soni, Sunny); Agarwal, M (Agarwal, Madhu)
Source: GREEN CHEMISTRY LETTERS AND REVIEWS Volume: 7 Issue: 4 Pages: 359-382
359
DOI:
10.1080/17518253.2014.959565
9565 Published: 2014
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 20
Title: Influence of impregnation--vacuum
vacuum filtration conditions on Ni dispersion and activity of NiNi
cordierite for hydrogenation
Author(s): Liu, SW (Liu, Shaowen); Guan, ZL (Guan, Zhuolong); Qing, L (Qing, Lei); Chen, JL (Chen,
Jiuling); Wang, HN (Wang, Hainan); Hu, SJ (Hu, Sijiang)
Edited by: Yu L; Guo J; Yi G; Yu Q
Source: ADVANCES IN CHEMICAL ENGINEERING III, PTS 1-4
1 4 Book Series:
Series Advanced Materials
Research Volume: 781-784
784 Pages: 312-319
312 319 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.781-784.312
10.4028/www.scientific.net/AMR.781
Published: 2013
Conference Title: 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials
(CEAM 2013)
Conference Date: JUL 06-07,
07, 2013
Conference Location: Guangzhou, PEOPLES R CHINA
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 20
Title: Hydrogenation of Some Vegetable Oils by Scrap Automobile Catalyst
Author(s): Sonmez, F (Sonmez,
mez, Fatih); Ercan, H (Ercan, Hakan); Genc, H (Genc, Hayriye); Arslan, M
(Arslan, Mustafa); Zengin, M (Zengin, Mustafa); Kucukislamoglu, M (Kucukislamoglu, Mustafa)
Source: JOURNAL OF CHEMISTRY Article Number: 169109 DOI: 10.1155/2013/169109 Published:
2013
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 20
Title: Effect of the support and the reduction temperature on the formation of metallic nickel phase in
Ni/silica gel precursors of vegetable oil hydrogenation
hydroge
catalysts
Author(s): Gabrovska, M (Gabrovska, M.); Krstic, J (Krstic, J.); Tzvetkov, P (Tzvetkov, P.); Tenchev, K
(Tenchev, K.); Shopska, M (Shopska, M.); Vukelic, N (Vukelic, N.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY
CHEMISTRY A Volume: 85 Issue: 13 Pages: 23922392
2398 DOI: 10.1134/S0036024411130073 Published: DEC 2011
--------------------------------------------------------------------------------
5/12
Др Мирослав Станковић
Record 7 of 20
Title: Hair mineral analysis in the assessment of bioavailability
bioavailability of nutritive and toxic elements of
industrial origin from food
Author(s): Chojnacka, K (Chojnacka, Katarzyna); Zielinska, A (Zielinska, Agnieszka); Michalak, I
(Michalak, Izabela); Gorecka, H (Gorecka, Helena); Mikulewicz, M (Mikulewicz, Marcin); Gorecki, H
(Gorecki, Henryk)
Source: PRZEMYSL CHEMICZNY Volume: 89 Issue: 4 Pages: 342-347
342 347 Published: APR 2010
-------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 20
Title: PREPARATION OF Pd/C CATALYSTS
CATALYSTS VIA DEPOSITION OF PALLADIUM HYDROXIDE ONTO
SIBUNIT CARBON AND THEIR APPLICATION TO PARTIAL HYDROGENATION OF RAPESEED
OIL
Author(s): Simakova, OA (Simakova, Olga A.); Simonov, PA (Simonov, Pavel A.); Romanenko, AV
(Romanenko, Anatoly V.); Simakova, IL (Simakova,
(S
Irina L.)
Source: REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS Volume: 95 Issue: 1 Pages: 3-12
3
DOI:
10.1007/s11144-008-5373-8
8 Published: 2008
-------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 20
Title: Liquid-phase
phase hydrogenation of o-chloronitrobenzene
o chloronitrobenzene over supported nickel catalysts
Author(s): Xiong, J (Xiong, Jun); Chen, JX (Chen, Jixiang); Zhang, JY (Zhang, Jiyan)
Source: CATALYSIS COMMUNICATIONS Volume: 8 Issue: 3 Pages: 345-350
345
DOI:
10.1016/j.catcom.2006.06.028
tcom.2006.06.028 Published: MAR 2007
-------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 20
Title: Effects of the supports on activity of supported nickel catalysts for hydrogenation of mm
dinitrobenzene to m-phenylenediamine
nylenediamine
Author(s): Liu, YX (Liu Yingxin); Chen, JX (Chen Jixiang); Zhang, JY (Zhang Jiyan)
Source: CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 15 Issue: 1 Pages: 63-67
63
Published: FEB 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 20
Title: Catalytic membrane reactor for the selective hydrogenation of edible oil: platinum versus
palladium catalyst
Author(s): Bengtson, G (Bengtson, Gisela); Fritsch, D (Fritsch, Detlev)
Source: DESALINATION Volume:
olume: 200 Issue: 1-3
1 Pages: 666-667 DOI:
10.1016/j.desal.2006.03.476 Published: NOV 20 2006
Conference Title: Conference of the European-Membrane-Society
European
Society (EUROMEMBRANE 2006)
Conference Date: SEP 24-28,
28, 2006
Conference Location: Giardini Naxos, ITALY
-------------------------------------------------------------------------------Record 12 of 20
Title: Development of catalytically reactive porous membranes for the selective hydrogenation of
sunflower oil
Author(s): Fritsch, D (Fritsch, Detlev); Bengtson,
Bengts
G (Bengtson, Gisela)
Source: CATALYSIS TODAY Volume: 118 Issue: 1-2
1 Pages: 121-127
127 DOI:
10.1016/j.cattod.2006.01.039 Published: OCT 30 2006
Conference Title: 7th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors
Conference Date: SEP 11-14,
14, 2005
Conference Location: Cetraro, ITALY
-------------------------------------------------------------------------------Record 13 of 20
Title: Catalytic polymer membranes for high temperature hydrogenation of viscous liquids
Author(s): Fritsch, D (Fritsch, D); Bengtson, G (Bengtson, G)
Source: ADVANCED ENGINEERING MATERIALS Volume: 8 Issue: 5 Pages: 386-389
386
DOI:
10.1002/adem.200600019 Published: MAY 2006
6/12
Др Мирослав Станковић
-------------------------------------------------------------------------------Record 14 of 20
Title: Deactivation of Ni/K2O-La2O3
La2O3-SiO2 catalyst in hydrogenation of m-dinitrobenzene
dinitrobenzene to mm
phenylenediamine
Author(s): Zhao, L (Zhao, L); Chen, JX (Chen, JX); Zhang, JY (Zhang, JY)
Source: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
A CHEMICAL Volume: 246 Issue:
I
1-2 Pages:
140-145
145 DOI: 10.1016/j.molcata.2005.11.003 Published: MAR 1 2006
-------------------------------------------------------------------------------Record 15 of 20
Title: Hydrogenation of edible oil over Pd catalysts: A combined theoretical
theoretical and experimental study
Author(s): Fernandez, MB (Fernandez, MB); Tonetto, GM (Tonetto, GM); Crapiste, GH (Crapiste, GH);
Ferreira, ML (Ferreira, ML); Damiani, DE (Damiani, DE)
Source: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
A CHEMICAL Volume: 237 Issue: 1-2
1 Pages:
67-79
79 DOI: 10.1016/j.molcata.2005.04.047 Published: AUG 2 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 16 of 20
Title: Hydrogenation of edible oil over Pd-Me/Al2O3
Pd Me/Al2O3 catalysts (Me = Mo, V and Pb)
Author(s):
thor(s): Fernandez, MB (Fernandez, MB); Piqueras, CM (Piqueras, CM); Tonetto, GM (Tonetto,
GM); Crapiste, G (Crapiste, G); Damiani, DE (Damiani, DE)
Source: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
A CHEMICAL Volume: 233 Issue: 1-2
1 Pages:
133-139 DOI: 10.1016/j.molcata.2005.02.012
molcata.2005.02.012 Published: MAY 24 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 17 of 20
Title: Palladium supported catalysts for the selective hydrogenation of sunflower oil
Author(s): Nohair, B (Nohair,
r, B); Especel, C (Especel, C); Lafaye, G (Lafaye, G); Marecot, P (Marecot,
P); Hoang, LC (Hoang, LC); Barbier, J (Barbier, J)
Source: JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
A CHEMICAL Volume: 229 Issue: 1-2
1 Pages:
117-126
126 DOI: 10.1016/j.molcata.2004.11.017 Published:
P
MAR 29 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 18 of 20
Title: Kinetic peculiarities of cis/trans methyl oleate formation during hydrogenation of methyl linoleate
over Pd/MaO
Author(s): Deliy,, IV (Deliy, IV); Maksimchuk, NV (Maksimchuk, NV); Psaro, R (Psaro, R); Ravasio, N
(Ravasio, N); Dal Santo, V (Dal Santo, V); Recchia, S (Recchia, S); Paukshtis, EA (Paukshtis, EA);
Golovin, AV (Golovin, AV); Semikolenov, VA (Semikolenov, VA)
Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL
A
Volume: 279 Issue: 1-2
2 Pages: 99-107
99
DOI:
10.1016/j.apcata.2004.10.017 Published: JAN 28 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 19 of 20
Title: Non-isothermal kinetic characterisation of a gas-solid
gas solid reaction by TG analysis
Author(s): Cupic, Z (Cupic, Z); Jovanovic, D (Jovanovic, D); Krstic, J (Krstic, J); Vukelic, N (Vukelic,
N); Nedic, Z (Nedic, Z)
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 70 Issue:
Is
11 Pages: 13011311 DOI: 10.2298/JSC0511301C Published: 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 20 of 20
Title: Mediator-assisted
assisted electrochemical hydrogenation of soybean oil
Author(s): Mondal, K (Mondal, K); Lalvani, SB (Lalvani, SB)
Source: CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 58 Issue: 12 Pages: 2643-2656
2643
DOI:
10.1016/S0009-2509(03)00104
2509(03)00104-0 Published: JUN 2003
--------------------------------------------------------------------------------
7/12
Др Мирослав Станковић
JOVANOVIC D, 2000, J MOL CATAL A-CHEM,
A
V159, P353.
Record 1 of 7
Author(s): Cabrera, MI (Cabrera, Maria Ines); Grau, RJ (Grau, Ricardo J.)
Title: Advanced concepts for the
e kinetic modeling of fatty acid methyl esters hydrogenation
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, 6: Art. No. A70
2008
Article Number: A70
-------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 7
Arvela, P (Maeki-Arvela,
(Maeki Arvela, Paivi); Holmbom, B (Holmbom, Bjarne); Salmi, T (Salmi,
Author(s): Maki-Arvela,
Tapio); Murzin, DY (Murzin, Dmitry Yu.)
Title: Recent progress in synthesis of fine and specialty chemicals from wood and other biomass by
heterogeneouss catalytic processes
Source: CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE
REVIEWS SCIENCE AND ENGINEERING, 49 (3): 197-340
197
2007
DOI: 10.1080/01614940701313127
-------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 7
Author(s): Izadifar, M (Izadifar, M.); Jahromi, MZ (Jahromi, M. Zolghadri)
Title: Application of genetic algorithm for optimization of vegetable oil hydrogenation process
Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 78 (1): 1-8
1 JAN 2007
DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2005.08.044
2005.08.044
-------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 7
Author(s): Cupic, Z; Jovanovic, D; Krstic, J; Vukelic, N; Nedic, Z
Title: Non-isothermal
isothermal kinetic characterisation of a gas-solid
gas solid reaction by TG analysis
an
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70 (11): 1301-1311
1301
2005
DOI: 10.2298/JSC0511301C
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 7
Author(s): Deliy, IV; Maksimchuk, NV; Psaro, R; Ravasio,
Ravasio, N; Dal Santo, V; Recchia, S; Paukshtis, EA;
Golovin, AV; Semikolenov, VA
Title: Kinetic peculiarities of cis/trans methyl oleate formation during hydrogenation of methyl linoleate
over Pd/MaO
Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL,
A
279 (1-2): 99-107 JAN
N 28 2005
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 7
Author(s): Izadifar, M
Title: Neural network modeling of trans isomer formation and unsaturated fatty acid changes during
vegetable oil hydrogenation
Source: JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 66 (2): 227-232
227
JAN 2005
DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2004.03.010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 7
Author(s): Boger, T; Zieverink, MMP; Kreutzer, MT; Kapteijn, F; Moulijn, JA; Addiego, WP
Title: Monolithic catalysts as an alternative to slurry systems: Hydrogenation of edible oil
Source:
ce: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, 43 (10): 2337-2344
2337
MAY 12
2004
DOI: 10.1021/ie030809v
--------------------------------------------------------------------------------
8/12
Др Мирослав Станковић
CUPIC Z, 2001, 4 WORLD C OX CAT BER, P155.
Record 1 of 1
Author(s): Loncarevic, D; Cupic, Z; Odovic, M
Title: Inhibition effects in the partial oxidation of cyclohexane on polymer supported Co(II) catalysts
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 70 (2): 209-221
209 221 2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC´ D., 2002, HEMIJSKA INDUSTRIJA, V56, P147
Record 1 of 2
Title: Lubricants from renewable energy sources - a review
Author(s): Soni, S (Soni, Sunny); Agarwal, M (Agarwal, Madhu)
Source: GREEN CHEMISTRY
TRY LETTERS AND REVIEWS Volume: 7 Issue: 4 Pages: 359-382
359
DOI:
10.1080/17518253.2014.959565 Published: 2014
----------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: The influence of the support on the properties of nickel catalysts for edible oil hydrogenation
Author(s): Gabrovska, M (Gabrovska, M); Krstic, J (Krstic, J); Edreva-Kardjieva,
Edreva Kardjieva, R (Edreva-Kardjieva,
(Edreva
R); Stankovic, M (Stankovic, M); Jovanovic, D (Jovanovic, D)
Source: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL
A
Volume: 299 Pages: 73-83
83 DOI:
10.1016/j.apcata.2005.10.011 Published: JAN 17 2006
------------------------------------------------------------------------STANKOVIC M, 2002, P 6 INT C FUND APPL, P195.
Record 1 of 1
Author(s): Krstic, J; Vukelic,, N; Nedic, Z; Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic Nikolic, A; Sucurovic, A; Jovanovic, D
Editor(s): Uskokovic, DP; Milonjic, SK; Rakovic, DI
Title: Nickel/silica precursor from sodium silicate solution - Synthesis and characterization
Source: CURRENT RESEARCH IN ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES, 494: 333-338
333
2005
Book series title: MATERIALS SCIENCE FORUM
Conference Title: 6th Conference of the Yugoslav-Materials-Research-Society
Yugoslav
Society
Conference Date: SEP 13-17,
17, 2004
Conference Location: Herceg Novi, SERBIA MONTENEG
-------------------------------------------------------------------------------GABROVSKA M, 2006, APPL CATAL A-GEN,
A
V299, P73,
DOI 10.1016/j.apcata.2005.10.011.
Record 1 of 12
Title: Equilibrium and kinetics studies for the
the adsorption of Basic Red 46 on nickel oxide nanoparticlesnanoparticles
modified diatomite in aqueous solutions
Author(s): Sheshdeh, RK (Sheshdeh, Reza Khalighi); Nikou, MRK (Nikou, Mohammad Reza
Khosravi); Badii, K (Badii, Khashayar); Limaee, NY (Limaee, Nargess Yousefi);
Yousefi); Golkarnarenji, G
(Golkarnarenji, Gelayol)
Source: JOURNAL OF THE TAIWAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERS Volume: 45 Issue: 4
Pages: 1792-1802
1802 DOI: 10.1016/j.jtice.2014.02.020 Published: JUL 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 12
Title: Comparative Study on Thermal and Morphological Behavior of Nanostructured Ni/SiO2 Catalyst
With Commercial Ni Catalyst
Author(s): Ahmed, S (Ahmed, Sohail); Govindappa, CK (Govindappa, Chandrappa K.); Indurkar,
In
J
(Indurkar, Jayant)
Source: SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC
METAL ORGANIC AND NANO-METAL
NANO
CHEMISTRY Volume: 44 Issue: 3 Pages: 429-433
429 433 DOI: 10.1080/15533174.2013.776600
Published: MAR 16 2014
9/12
Др Мирослав Станковић
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 12
Title: Synthesis, Characterization, and Hydrodesulfurization Activity of Diatomite-Dispersed
Diatomite
NiMoW
Composition
Author(s): Liu, D (Liu, Di); Zhou, SX (Zhou, Shixue); Gao, J (Gao, Jun); Li, L (Li, Lin)
Source:
rce: SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC
METAL ORGANIC AND NANO-METAL
NANO
CHEMISTRY Volume: 44 Issue: 2 Pages: 310-314
310 314 DOI: 10.1080/15533174.2013.770761
Published: FEB 7 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 12
Title: Preparation of Magnetic Compositions of Diatomite
Author(s): Korzhynbayeva, KB (Korzhynbayeva, Kuralay Beisenbaevna); Tazhibayeva, SM
(Tazhibayeva, Sagdat Mederbekovna); Musabekov, KB (Musabekov, Kuanyshbek Bituovich); Mataev,
MM (Mataev, Mukhametkali Musagalievich); Zhanadilov, OY (Zhanadilov, Orynbay Yerbolatuli)
Edited by: Zhang T; Wang Y
Source: MATERIALS SCIENCE AND MECHANICAL ENGINEERING Book Series: Applied
Mechanics and Materials Volume: 467 Pages: 97-102
97 102 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.467.97
Published: 2014
Conference Title: International Conference on Materials Science and
and Mechanical Engineering
(ICMSME 2013)
28, 2013
Conference Date: OCT 27-28,
Conference Location: Kuala Lumpur, MALAYSIA
-------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 12
Title: Environmental impact of castor oil catalytic
ca
transfer hydrogenation
Author(s): Schneider, RDD (de Souza Schneider, Rosana de Cassia); Lara, LRS (Silva Lara, Luciano
Roni); Ceolin, MM (Ceolin, Marieli Milanesi); Kaercher, JA (Kaercher, Jonas Alvaro); Schneider, M
(Schneider, Manuella)
Source: CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY Volume: 15 Issue: 6 Pages:
977-985 DOI: 10.1007/s10098--012-0567-1 Published: DEC 2013
-------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 12
Title: Catalytic Hydrothermal
hermal Reforming of Jatropha Oil in Subcritical Water for the Production of
Green Fuels: Characteristics of Reactions over Pt and Ni Catalysts
Author(s): Idesh, S (Idesh, Saruul); Kudo, S (Kudo, Shinji); Norinaga, K (Norinaga, Koyo); Hayashi, J
(Hayashi, Jun-ichiro)
Source: ENERGY & FUELS Volume: 27 Issue: 8 Pages: 4796-4803
4796 4803 DOI: 10.1021/ef4011065
Published: AUG 2013
-------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 12
Title: The effect of surface acidic and basic properties on the hydrogenation of aromatic rings over the
supported nickel catalysts
Author(s): Hu, SH (Hu, Shenghua); Xue, MW (Xue, Mingwei); Chen, H (Chen, Hui); Shen, JY (Shen,
Jianyi)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 162 Issue: 1 Pages: 371-379
371
DOI:
10.1016/j.cej.2010.05.019 Published: AUG 1 2010
-------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 12
Title: Removal of hexavalent chromium [Cr(VI)] from aqueous solutions by the diatomitesupported/unsupported magnetite nanoparticles
Author(s): Yuan, P (Yuan, Peng); Liu, D (Liu, Dong); Fan, MD (Fan, Mingde); Yang, D (Yang, Dan);
Zhu, RL (Zhu, Runliang); Ge, F (Ge, Fei); Zhu, JX (Zhu, JianXi); He, HP (He, Hongping)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 173 Issue: 1-3
1 3 Pages: 614-621
614
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2009.08.129 Published: JAN 15 2010
--------------------------------------------------------------------------------
10/12
Др Мирослав Станковић
Record 9 of 12
Title: NO reduction by H-2
2 over nano-Ce0.98Pd0.02O2-delta
na
Author(s): Roy, S (Roy, Sounak); Marimuthu, A (Marimuthu, A.); Hegde, MS (Hegde, M. S.); Madras,
G (Madras, Giridhar)
Source: CATALYSIS COMMUNICATIONS Volume: 9 Issue: 1 Pages: 101-105
101
DOI:
10.1016/j.catcom.2007.05.031 Published: JAN 2008
-------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 12
Title: Catalytic selective hydrogenation
ogenation of soybean oil for industrial intermediates
Author(s): Lee, KW (Lee, Kyu-Wan);
Wan); Mei, BX (Mei, Bai Xue); Bo, Q (Bo, Quan); Kim, YW (Kim,
Young-Wun);
Wun); Chung, KW (Chung, Keun-Woo);
Keun
Han, Y (Han, Yohan)
Source: JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY
CHEMISTRY Volume: 13 Issue: 4
Pages: 530-536
536 Published: JUL 2007
-------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 12
Title: Kinetics of liquid-phase
phase hydrogenation of furfuryl alcohol to tetrahydrofurfuryl alcohol
alco
over a
Ru/TiO2 catalyst
Author(s): Tike, MA (Tike, Manoj A.); Mahajani, VV (Mahajani, Vijaykumar V.)
Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume: 46 Issue: 10 Pages:
3275-3282
3282 DOI: 10.1021/ie061137m Published: MAY 9 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 12 of 12
Title: Studies in catalytic transfer hydrogenation of soybean oil using ammonium formate as donor
over 5% Pd/C catalyst
Author(s): Tike, MA (Tike, Manoj A.); Mahajani, VV (Mahajani, Vijaykumar V.)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 123 Issue: 1-2
1 2 Pages: 31-41
31
DOI:
10.1016/j.cej.2006.07.014 Published: OCT 1 2006
--------------------------------------------------------------------------------STANKOVIC M, 2006, MATER SCI FORUM,
FORU V518, P295
Record 1 of 1
Title: Decoration of Diatom Biosilica with Noble Metal and Semiconductor Nanoparticles (< 10 nm):
Assembly, Characterization, and Applications
Author(s): Jantschke, A (Jantschke, Anne); Herrmann, AK (Herrmann,
(Herrmann, Anne-Kristin);
Anne
Lesnyak, V
(Lesnyak, Vladimir); Eychmuller, A (Eychmueller, Alexander); Brunner, E (Brunner, Eike)
Source: CHEMISTRY-AN
AN ASIAN JOURNAL Volume: 7 Issue: 1 Pages: 85-90
85
DOI:
10.1002/asia.201100563 Published: JAN 2 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIKOLIC L, 2006, CHEM IND, V60, P327
Record 1 of 1
Title: Fast Fourier Transform IR Characterization of Epoxy GY Systems Crosslinked with Aliphatic and
Cycloaliphatic EH Polyamine Adducts
Author(s): Nikolic, G (Nikolic, Goran); Zlatkovic, S (Zlatkovic, Sasa); Cakic, M (Cakic, Milorad); Cakic,
S (Cakic, Suzana); Lacnjevac, C (Lacnjevac, Caslav); Rajic, Z (Rajic, Zoran)
Source: SENSORS Volume: 10 Issue: 1 Pages: 684-696
684 696 DOI: 10.3390/s100100684
10.3390/s1001
Published:
JAN 2010
--------------------------------------------------------------------
11/12
Др Мирослав Станковић
STANKOVIC M, 2009, J MOL CATAL A-CHEM,
A
V297, P54, DOI 10.1016/J.MOLCATA.2008.09.004
10.1016/J.MOLCATA.20
Record 1 of 6
Title: Development of surface plasmon resonance-based
resonance based sensor for detection of silver nanoparticles in
food and the environment
Author(s): Raz, SR (Raz, Sabina Rebe); Leontaridou, M (Leontaridou, Maria); Bremer, MGEG
(Bremer, Maria G. E. G.);
); Peters, R (Peters, Ruud); Weigel, S (Weigel, Stefan)
Source: ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Volume: 403 Issue: 10 Pages: 28432843
2850 DOI: 10.1007/s00216-012
012-5920-z Published: JUL 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 6
Title: Preparation of highly loaded and dispersed Ni/SiO2 catalysts
Author(s): Xue, MW (Xue, Mingwei); Hu, SH (Hu, Shenghua); Chen, H (Chen, Hui); Fu, YC (Fu,
Yuchuan); Shen, JY (Shen, Jianyi)
Source: CATALYSIS COMMUNICATIONS Volume:
Volume: 12 Issue: 5 Pages: 332-336
332
DOI:
10.1016/j.catcom.2010.10.002 Published: JAN 5 2011
-----------------------------------------------------------------------Record 3 of 6
Title: Nutritional quality of fresh and heated Aleppo pine (Pinus halepensis
halepensis Mill.) seed oil: trans-fatty
trans
acid isomers profiles and antioxidant properties
Author(s): Dhibi, M (Dhibi, Madiha); Issaoui, M (Issaoui, Manel); Brahmi, F (Brahmi, Faten); Mechri, B
(Mechri, Beligh); Mnari, A (Mnari, Amira); Cheraif, I (Cheraif, Imed); Skhiri, F (Skhiri, Fathia); Gazzah,
N (Gazzah, Noureddine); Hammami, M (Hammami, Mohamed)
Source: JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE
TECHNOLOGY MYSORE Volume: 51 Issue: 8
Pages: 1442-1452
1452 DOI: 10.1007/s13197-012-0664-5
10.1007/s13197
5 Published: AUG 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 6
Title: Synthesis, Characterization, and Hydrodesulfurization Activity of Diatomite-Dispersed
Diatomite
NiMoW
Composition
Author(s): Liu, D (Liu, Di); Zhou, SX (Zhou, Shixue); Gao, J (Gao, Jun); Li, L (Li, Lin)
Source: SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC
METAL ORGANIC AND NANO-METAL
NANO
CHEMISTRY Volume: 44 Issue: 2 Pages: 310-314
310 314 DOI: 10.1080/15533174.2013.770761
Published: FEB 7 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 6
Title: Bio-oil
oil upgraded by catalytic co-pyrolysis
co
of sawdust with tyre
Author(s): Cao, Q (Cao, Qing); Zhou, CM (Zhou, Cunming); Zhong, CG (Zhong, Cungui); Jin, LE (Jin,
Li'e)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGY Volume: 8 Issue: 2
Pages: 235-250
250 DOI: 10.1504/IJOGCT.2014.064854 Published: 2014
----------------------------------------------------------------------Record 6 of 6
Title: Nanotechnology in the Food Industry
Author(s): Weiss, J (Weiss, Jochen);
Jochen Gibis, M (Gibis, Monika)
Source: ERNAHRUNGS UMSCHAU Volume: 60 Issue: 4 Pages: 44-51
44 51 Published: APR 2013
---------------------------------------------------------------------------
12/12
Download

STRUČNA/NAUČNA BIOGRAFIJA