Machine type: 10097/2566 [B340]
10099/2568 [B540]
10101/3363 [B540p]
10098/2567 [B345]
10100/4749 [B545]
Lenovo
IdeaCentre B3/B5 Series
Uputstvo za upotrebu
Version 2.0
2012.08
31502521
Važne bezbednosne informacije
Pre korišćenja ovog priručnika važno je da pročitate i razumete sve informacije
o bezbednosti koje se odnose na ovaj proizvod. Najnovije informacije o bezbednosti
potražite u Vodič za bezbednost i garanciju koji ste dobili uz ovaj proizvod. Čitanjem
i razumevanjem ovih informacija o bezbednosti smanjuje se rizik od lične povrede ili
oštećenja proizvoda.
Interfejs i funkcije koje su prikazane u ovom Uputstvo za upotrebu date su samo
kao referentni materijal i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn
i specifikacije proizvoda mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja.
Opasnost: Vodite računa o izuzetno opasnim ili potencijalno smrtnim situacijama.
Pažnja: Vodite računa da ne oštetite programe, uređaje ili podatke.
Napomena: Pridržavajte se ovih važnih informacija.
© Copyright Lenovo 2012. Sva prava zadržana.
OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA I ZABRANAMA: Ako su podaci ili
softver isporučeni saglasno ugovoru sklopljenim sa agencijom General Services
Administration “GSA”, korišćenje, umnožavanje ili otkrivanje informacija predmet
je zabrana koje su izložene u Ugovoru br. GS-35F-05925.
Sadržaj
Važne bezbednosne informacije
Korišćenje računarskog hardvera............................................. 1
Prikaz računara sa prednje strane...............................................................2
Prikaz računara sa leve i desne strane.........................................................3
Prikaz računara sa zadnje strane.................................................................4
Uputstva za dugmad za TV (Samo izabrani modeli).....................................5
Postolje računara........................................................................................6
Povezivanje računara..................................................................................7
Važne informacije za korišćenje računara.....................................................8
Tastatura sa kablom (Samo izabrani modeli)..............................................10
Povezivanje na Internet..............................................................................10
Korišćenje operativnog sistema Windows 8............................11
Prelazak sa jednog glavnog interfejsa operativnog sistema
Windows 8 na drugi..................................................................................12
Charms Bar...............................................................................................12
Isključivanje računara................................................................................12
Prelazak s jednih aplikacija na druge.........................................................12
Zatvaranje aplikacije..................................................................................13
Otvaranje drugih sistemskih programa.......................................................13
Windows pomoć i podrška........................................................................13
Uputstva za dodirni ekran........................................................ 15
Kalibracija dodirnog ekrana.......................................................................16
Uputstva za pokrete korisnika prilikom korišćenja dodirnog ekrana............16
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja dodirnog ekrana........................21
Korišćenje funkcije „TV pritiskom na jedan taster”
(Samo izabrani modeli)............................................................. 23
Vodič za daljinski upravljač (Samo izabrani modeli)....................................25
Sadržaj
i
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom na jedan taster”
(ASTC model) (Samo izabrani modeli)........................................................28
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom na jedan taster”
(DVB-T model) (Samo izabrani modeli).......................................................30
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom na jedan taster”
(ATV model) (Samo izabrani modeli)...........................................................33
Korišćenje sistema za spasavanje.......................................... 35
OneKey Recovery.....................................................................................36
Instalacija drajvera i aplikacija....................................................................37
Rešavanje problema i podešavanje potvrde........................... 39
Rešavanje problema sa ekranom...............................................................40
Rešavanje problema sa dodirnim ekranom................................................41
Rešavanje problema sa zvukom................................................................41
Rešavanje problema sa softverom.............................................................42
Rešavanje problema sa optičkim disk jedinicama i čvrstim disk
jedinicama.................................................................................................43
Posebne stavke za rešavanje problema sa operativnim sistemom
Windows...................................................................................................44
Windows pomoć i podrška........................................................................44
BIOS setup utility.......................................................................................45
Izvršavanje zatataka svakodnevnog održavanja.........................................46
Vodič za zamenu hardvera........................................................ 47
Pregled.....................................................................................................48
Zamena hardvera......................................................................................51
Dodatak...................................................................................... 62
Deklaracija................................................................................................62
Zaštitni znakovi..........................................................................................63
Izjava o Energy Star standardu..................................................................64
Omogućavanje režima usaglašenosti sa ErP Direktivom............................65
ii
Sadržaj
Korišćenje računarskog
hardvera
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
Ø Uvod u računarski hardver
Ø Informacije o povezivanju računara
Napomena: Opisi u ovom poglavlju mogu
da se razlikuju od onoga što vidite na vašem
računaru, što zavisi od modela računara
i njegove konfiguracije.
Uputstvo za upotrebu
1
Prikaz računara sa prednje strane
Pažnja: Vodite računa da ne blokirate otvore za ventilaciju na računaru.
Blokirani otvori za ventilaciju mogu da izazovu pregrevanje.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Oblast ugrađenog mikrofona
Kamera
Ugrađeni IC predajnik (nemojte ga
blokirati) (Samo izabrani modeli)
Indikator čvrste disk jedinice
Indikator statusa Bluetooth-a
Indikator statusa Wi-Fi mreže
Indikator za TV
Smanjivanje jačine zvuka
Pojačavanje jačine zvuka
Smanjivanje osvetljenja
Povećavanje osvetljenja
Novo dugme za vidljivost
Prekidač za režim personalnog
računara/ulaz HDMI veze/ulaz AV
programa
Uklj./isklj. monitora
Pažnja: Efektivan domet ugrađenog IC predajnika iznosi 3 metra.
2
Uputstvo za upotrebu
14
Prikaz računara sa leve i desne strane
1
3
4
5
6
2
7
8
Optička disk jedinica
Dugmad za TV (Samo izabrani modeli)
USB konektor
Port za slušalice
Port za mikrofon
USB konektor
Čitač memorijske kartice
Dugme za napajanje
Uputstvo za upotrebu
3
Prikaz računara sa zadnje strane
9
8
9
7
1
2
3
4
Port za Ethernet
USB 2.0 konektori
USB 3.0 konektori (Samo izabrani modeli)
Izlaz HDMI konktora
Ulaz HDMI konektora (Samo izabrani modeli)
AV-IN konektori (Samo izabrani modeli)
Portovi za TV tjuner (Samo izabrani modeli)
Konektor za napajanje
Otvori za ventilaciju (nemojte ih blokirati)
4
Uputstvo za upotrebu
5
6
Uputstva za dugmad za TV (Samo izabrani
modeli)
1
2
3
4
5
6
7
Povećanje broja kanala
Smanjivanje broja kanala
Pojačavanje jačine zvuka
Smanjivanje jačine zvuka
Dugme menija za TV režim
Dugme za izbor izvora signala
Uklj./isklj. TV-a
Uputstvo za upotrebu
5
Postolje računara
Koristite postolje da biste podesili poziciju ekrana po sopstvenoj želji. Može da se
rotira od 15º do 40º vertikalno.
Pažnja:
1. Postolje računara mora gotovo uvek da bude instalirano kako bi se
obezbedila maksimalna stabilnost sistema.
2. Uverite se da je ugao koji računar i vertikala formiraju najmanje
15 stepeni. U suprotnom, računar će biti nestabilan i postoji mogućnot
da padne.
6
Uputstvo za upotrebu
Povezivanje računara
Napomena: Računar možda nema sve konektore koji su opisani u ovom
odeljku.
Osnovna uputstva za korišćenje konektora
Konektor
Opis
Mikrofon
Pomoću ovog konektora priključite mikrofon na računar
kada želite da snimite zvuk ili ako koristite softver za
prepoznavanje govora.
Slušalica
Ovaj konektor koristite da biste prikačili slušalice na
računar kada želite da slušate muziku ili druge zvučne
zapise, a da ne uznemiravate druge.
USB konektor
Ovaj konektor koristite za priključivanje uređaja za koji
je potrebno USB povezivanje.
Ethernet konektor
Koristite ovaj konektor da biste dodali računar na
lokalnu Ethernet mrežu.
HDMI konektor
(opcionalno)
Povezuje HDMI konektor na ekran ili TV.
Konektor za TV-Tuner
(opcionalno)
Povezuje eksternu antenu u cilju prikazivanja programa
pomoću opcionalne kartice za TV tjuner.
AV-in konektor
(opcionalno)
Povezuje kompozitne audio i video konektore na vašem
video uređaju.
Napomena: Ako računar ima bežičnu tastaturu ili miša, pratite ova
uputstva za instalaciju ovih uređaja.
Uputstvo za upotrebu
7
Povezivanje kabla za napajanje
Važne informacije za korišćenje računara
Pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi sa strane računara da biste uključili
računar.
8
Uputstvo za upotrebu
Napomena: Dugmad koja se nalaze na dnu ekrana su dodirna dugmad.
Kada ih dodirnete, uključuju se indikatorske lampice.
Čvrsto držite računar kada ga nosite.
Uputstvo za upotrebu
9
Tastatura sa kablom (Samo izabrani modeli)
LVT ——Kada se pokrene Windows, pritisnite ovaj taster da biste pokrenuli LVT
(Lenovo Vantage Technology) program, unapred učitan Lenovo softver
za kućne personalne računare. Osim sopstvenih funkcija, LVT program
će vam omogućiti pokretanje drugih softvera koji su kompatibilni sa
Windows operativnim sistemom, a posebno konfigurisani za rad na
ovom modelu računara.
F2 ——Na računaru je instaliran Lenovo Rescue System. Da biste saznali više
o ovom programu, više puta uzastopno pritisnite taster F2 prilikom
pokretanja računara, dok se ne otvori Lenovo Rescue System.
Povezivanje na Internet
Da biste uspostavili vezu sa Internetom, morate da imate sklopljen ugovor sa
dobavljačem Internet usluga (ISP) i hardver.
Dobavljači Internet usluga i ISP ponude mogu da variraju u zavisnosti od zemlje.
Obratite se vašem ISP-u i proverite koje su usluge dostupne u vašoj zemlji.
Računar je dizajniran da podrži bežičnu (samo izabrani modeli) ili ožičenu mrežu
koja povezuje računar i druge uređaje.
Ožičena (kablovska) mrežna veza
Za ožičene mreže, povežite jedan kraj Ethernet kabla (koji se kupuje zasebno) na
Ethernet konektor na računaru, a zatim povežite drugi kraj na mrežnu skretnicu ili
modem za vezu širokog propusnog opsega. Konsultujte se sa vašim ISP-om za
detaljno uputstvo za instalaciju.
Napomena: Procedure za instalaciju modema za vezu širokog propusnog
opsega i mrežne skretnice zavise od proizvođača. Pratite uputstva
proizvođača.
Bežična mrežna veza
Za bežične mreže, možete da koristite ugrađenu LAN antenu kako biste pristupili
bežičnoj kućnoj mreži.
Da biste povezali računar na bežičnu mrežu:
1. Prevucite prstom ka unutra počev od desne ivice ekrana, a zatim kucnite na
Postavke.
(Ako koristite miš, usmerite kursor u gornji ili donji desni ugao ekrana, a zatim
kliknite na Postavke.)
2. Kucnite ili kliknite na ikonu mreže
, a zatim izaberite ime mrežne skretnice.
Kucnite ili kliknite na Poveži se, a zatim pratite korake koji se pojavljuju na ekranu.
Testirajte bežičnu mrežu otvaranjem Veb pregledača i pristupanjem veb sajtu.
10
Uputstvo za upotrebu
Korišćenje operativnog
sistema Windows 8
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
 Prelazak sa jednog glavnog interfejsa
operativnog sistema Windows 8 na drugi
 Charms Bar
 Isključivanje računara
 Prelazak s jednih aplikacija na druge
 Zatvaranje aplikacije
 Otvaranje drugih sistemskih programa
 Windows pomoć i podrška
Pažnja: Operativni sistem Windows 8 obezbeđuje kompanija Microsoft
Corporation. Koristite ga u skladu sa
UGOVOR O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM
KORISNIKOM (EULA) koji ste sklopili sa
kompanijom Microsoft. Odgovore na sva
pitanja koja se tiču ovog operativnog
sistema potražite direktno od kompanije
Microsoft.
Uputstvo za upotrebu
11
Prelazak sa jednog glavnog interfejsa
operativnog sistema Windows 8 na drugi
Windows 8 ima dva glavna korisnička interfejsa: početni ekran i Windows radnu
površinu.
Da biste prešli sa početnog ekrana na Windows radnu površinu, učinite nešto
od navedenog:
• Izaberite pločicu Windows radne površine na početnom ekranu.
+ D.
• Pritisnite taster Windows
Da biste prešli sa radne površine na početni ekran, učinite nešto od navedenog:
• Izaberite Početak na Charms Bar-u.
• Pomerite kursor u donji levi ugao, a zatim izaberite sličicu početnog ekrana
kada se ona prikaže.
• Pritisnite taster Windows
.
Charms Bar
Charms pružaju nove i brže načine za izvršavanje mnogih osnovnih zadataka.
Da biste ih prikazali, učinite nešto od navedenog:
• Prevucite prstom ka unutra počev od desne ivice ekrana.
• Ako koristite miš, usmerite kursor u girnji ili donji desni ugao ekrana.
• Pritisnite taster Windows
+ C.
Isključivanje računara
Da biste isključili računar:
1. Prevucite prstom ka unutra počev od desne ivice ekrana,a zatim kliknite na
Postavke. (Ako koristite miš, usmerite kursor u girnji ili donji desni ugao ekrana,
a zatim kliknite na Postavke.)
2. Izaberite Napajanje → Isključi.
Prelazak s jednih aplikacija na druge
Ponekad poželite da se vratite na aplikaciju koju ste upravo koristili ili da brzo
prelazite s jednih aplikacija na druge koje ste nedavno koristili.
Da biste prelazili s jedne aplikacije na drugu:
Prevucite prstom ka unutra počev od leve ivice ekrana ili pomerite kursor u gornji
levi ugao, a zatim kliknite da biste pokrenuli sledeću aplikaciju.
12
Uputstvo za upotrebu
Zatvaranje aplikacije
Da biste zatvorili aplikaciju, učinite nešto od navedenog:
• Pomerite kursor u gornji levi ugao ekrana. Kada se pojavi sličica, prevucite je na
dno ekrana.
• Prevucite prstom ka unutra počev od gornje ivice ekrana. Kada se stranica
aplikacije smanji, prevucite je na dno ekrana.
• Pomerite kursor na gornju ivicu ekrana. Kada se kursor pretvori u ručicu,
prevucite stranicu aplikacije na dno ekrana.
Otvaranje drugih sistemskih programa
Postoji brzi način za otvaranje drugih sistemskih programa.
Da biste otvorili meni, učinite nešto od navedenog:
• Pomerite kursor u donji levi ugao ekrana. Kada se pojavi sličica, kliknite na
desni taster miša da biste otvorili meni.
• Pritisnite taster Windows
+ X.
Windows pomoć i podrška
Ako imate problem sa operativnim sistemom, pogledajte datoteku „Windows
pomoć i podrška”. Da biste otvorili datoteku „Windows pomoć i podrška”, učinite
nešto od navedenog:
• Izaberite charm Postavke, a zatim izaberite Pomoć.
• Pritisnite taster Windows
+ F1.
Datoteku „Windows pomoć i podrška” možete da čitate na vašem računaru.
Takođe, možete da dobijete pomoć i podršku na mreži klikom na jednu od veza
koje su navedene u odeljku Dodatni sadržaj za istraživanje.
Uputstvo za upotrebu
13
14
Uputstvo za upotrebu
Uputstva za dodirni ekran
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
 Kalibracija dodirnog ekrana
 Uputstva za pokrete korisnika prilikom
korišćenja dodirnog ekrana
 Oprez prilikom korišćenja dodirnog ekrana
Uputstvo za upotrebu
15
Monitor je osetljiv na dodir zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir. Dodirni ekran je
ulazni uređaj poput miša i tastature i korisnik putem njega, svojim prstima, prenosi
informacije o poziciji na računar. Zahvaljujući ovoj tehnologiji potrebno je samo
da prstima lagano dodirnete slike ili reči na računaru i on će reagovati.
Kalibracija dodirnog ekrana
Pre prvog korišćenja ili kad god dodirni ekran odreaguje na mesto koje niste
dodirnuli, pokrenite kalibraciju programa. Procedura je sledeća:
1. Na Kontrolna tabla, izaberite prozor „Hardver i zvuk”.
2. U okviru prozora „Hardver i zvuk”, izaberite dijalog „Postavke Tablet PC
računara”.
3. U dijalogu „Postavke Tablet PC računara”, kliknite na dugme „Kalibriši”.
Uputstva za pokrete korisnika prilikom
korišćenja dodirnog ekrana
Dodirni ekran podržava jedinstveni dodir i kružne pokrete i operacije uvećanja
i smanjenja putem više dodira a korisnik može da prenosi informacije o poziciji na
računar putem dodira. Dodirni ekran koristi metod prepoznavanja pokreta blagim
pritiskom za koji je potrebno samo blago kretanje prsta po ekranu računara ili
jednostavna detekcija pokreta ruke od strane glavnog procesora računara.
16
Uputstvo za upotrebu
Osnovni pokreti ruke
1. Jedan/dvostruki klik
Za stavku izabranu na dodirnom ekranu, jedanput ili dvaput je dodirnite jednim
prstom da biste izveli operaciju jednog ili dvostrukog klika. Ovo je slično radnji
koja se vrši klikom na levi taster miša.
2. Desni klik sa jednim prstom
Za stavku izabranu na dodirnom ekranu, pritisnite i zadržite prst na ekranu
dok se ne pojavi krug. Nakon što podignete prst sa dodirnog ekrana, traka
sa menijima će iskočiti i izvršiće se operacija desnog klika sa jednim prstom.
Ovo je slično radnji koja se vrši klikom na levi taster miša.
Uputstvo za upotrebu
17
3. Pokret prevlačenjem
Prvo dodirnite prstom željenu stavku na ekranu i zadržite ga na tom mestu,
a zatim načinite pokret prevlačenjem. Ovo je slično kliku i prevlačenju koji činite
mišem.
4. Pokret kotrljanja
Kada pomerate prst vertikalno (ili horizonalno) na ekranu taj pokret se naziva
kotrljanje. Na primer: Ova operacija je slična pomeranju točka na gornjem delu
miša i daje isti rezultat kao i pomeranje točka po interfejsu.
18
Uputstvo za upotrebu
5. Zumiranje
Blago dodirnite željenu stavku na dodirnom ekranu sa dva prsta, a zatim
zadržite oba prsta na ekranu i promenite razdaljinu između njih. Povećavanjem
(ili smanjivanjem) te razdaljine, možete da izvršite operaciju uvećanja (ili
umanjenja). Na primer: možete da uvećate ili smanjite veličinu slike u programu
Windows prikazivač fotografija.
6. Rotacija
Koristite dva prsta da biste dodirnuli željenu stavku na dodirnom ekranu,
a zatim ih rotirajte u željenom smeru. Na primer: možete da rotirate sliku koja
se prikazuje u programu Windows prikazivač fotografija.
Napomena: Da biste saznali više o načinu korišćenja dodirnog ekrana,
pogledajte meni Windows pomoć i podrška pritiskom na taster Windows
+ F1 ili izaberite charm Postavke , a zatim izaberite Pomoć.
Uputstvo za upotrebu
19
Srodne postavke dodirnog ekrana
• Izaberite Hardver i zvuk → Olovka i dodir u charm-u Postavke.
• Izaberete dodire koje želite da prilagodite. Klikom na Postavke, možete da
prilagodite parametre Brzina i Prostorna tolerancija, da biste ih podudarili
sa prirodnim načinom dvostrukog klika korisnika. Možete da kliknete dvaput
na donji desni ugao ikone da biste isprobali ovo.
Napomena: Korisnici mogu da pristupe dodatnim informacijama pomoći
koje se nalaze u meniju Windows pomoć i podrška.
20
Uputstvo za upotrebu
Mere predostrožnosti prilikom korišćenja
dodirnog ekrana
1. Prilikom korišćenja dodirnog ekrana, pazite da ne oštetite površinu nekim od
oštrih predmeta.
2. Da biste omogućili normalno korišćenje dodirnog ekrana, proverite da li su
i površina i vaši prsti čisti i suvi.
3. Da biste omogućili tačno pozicioniranje na dodirnom ekranu, izbegavajte da
rukujete staklenim okvirom ili da ga dodirujete kada dodirujete ekran.
4. Isključite računar iz bezbednosnih razloga pre čišćenja ekrana i okvira mekom
pamučnom krpom. Nemojte ga brisati mokrom krpom budući da ovo ostavlja
tragove i utiče na operacije koje se vrše dodirivanjem.
5. Izbegavajte da koristite dodirni ekran u prašnjavim okruženjima ili toplim ili
vlažnim uslovima. Svaka iznenadna promena temperature može da dovede
do kondenzacije unutar staklene površine ekrana koja će nestati nakon kraćeg
vremena i neće uticati na normalno korišćenje.
Napomena: Dodirni ekran neće uticati na druge računarske procese kada
se koristi normalno.
6. Na prepoznavanje pokreta dodirom može uticati sledeće:
• Dodir tačnog mesta na ekranu.
• Brzina kretanja.
• Vremenski interval od poslednjeg dodira ekrana.
Napomena: Korisnik može da pogleda ovaj priručnik i sadržaj koji se tiče
Windows pomoći kako bi naučio tačne pokrete rukom.
Uputstvo za upotrebu
21
7. Dodirni ekran ne radi u režimu sistema spasavanja.
8. Dodirni ekran ne radi i tokom procesa pokretanja, u režimu hibernacije
i spavanja ili u bezbednom režimu.
22
Uputstvo za upotrebu
Korišćenje funkcije
„TV pritiskom na jedan taster”
(Samo izabrani modeli)
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
Ø Vodič za daljinski upravljač
Ø Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (ASTC model)
Ø Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (DVB-T model)
Ø Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (ATV model)
Uputstvo za upotrebu
23
Uključivanje funkcije „TV pritiskom na jedan taster”
Pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi sa strane računara ili na daljinskom
upravljaču da biste uključili TV.
Uključivanje računara
Pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi sa strane računara da biste uključili
računar.
24
Uputstvo za upotrebu
Vodič za daljinski upravljač
(Samo izabrani modeli)
Napomene:
1. Daljinski upravljač može da uključi samo funkciju „TV pritiskom na
jedan taster”, ne može da uključi računar.
2. Koristite daljinski upravljač na udaljenosti 7 metara od TV-a.
3. Boja i oblik mogu da variraju u zavisnosti od modela.
Uputstvo za upotrebu
25
Dugme
Opis
Prikazivanje i odabir dostupnih izvora video zapisa.
Uključivanje i isključivanje TV-a.
Alterniranje video zapisa između glavne slike i podslike.
Alterniranje audio zapisa između glavne slike i podslike.
Slika u slici
ATSC i ATV model: Pritisnite da biste izabrali dodatne
kanale koji će se emitovati sa iste stanice.
DVB-T model: Unesite lozinku za pristup kanalu koji
je zaključan putem funkcije Blokada za decu.
Vraćanje na prethodni kanal.
Prikazivanje informacija na TV ekranu.
Odabir režima slike.
Pomeranje kursora za kretanje kroz opcije i njihov odabir.
Potvrda postavke
Pritisnite za direktan pristup kanalima.
Prikaz glavnog menija na ekranu.
Vraćanje na prethodni meni.
Podešava jačinu zvuka.
Isključuje zvuk na TV-u.
Menja kanale.
Zamrzava ekran.
C.C.: Kontroliše natpis dekodera. (ATSC)
SUB: Prikazuje titlove. (DVB-T)
Nije dostupan za ATV modele.
26
Uputstvo za upotrebu
Dugme
Opis
UKLJ./ISKLJ. teleteksta
Pritisnite dugmad u boji da biste
rukovali ekranom teleteksta.
Pritisnite ga da biste se vratili na
glavnu indeksnu stranicu.
Pritisnite ga da biste zadržali stranicu
sa teletekstom tokom prikazivanja
informacija. Pritisnite ga ponovo
da biste se vratili na automatsko
ažuriranje stranice.
Pritiskajte ga uzastopno da biste
prikazali gornji deo ekrana teleteksta,
a zatim i donji deo a na kraju i da
biste se vratili na ceo ekran.
Napomena:
Ova dugmad
su dostupna uz
instalirane kartice
za TV tjuner
i u zemljama
koje podržavaju
isključivo funkcije
teleteksta.
Pritisnite ga da biste otkrili skrivene
reči npr. odgovore na kviz pitanja.
Pritisnite ponovo da biste ih sakrili.
Vodič za elektronski program.
Nije dostupan za ATV modele.
Menja režim veličine ekrana.
Menja izvor video zapisa podslike.
Automatski isključuje TV u unapred određeno vreme.
Nije dostupan na ovom modelu.
Uputstvo za upotrebu
27
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (ASTC model) (Samo izabrani
modeli)
Napomene:
1. Interfejs i funkcije koje su prikazane u uputstvima koja slede služe
samo kao referentan materijal.
2. Funkcija dodira ne može da se koristi u režimu „TV pritiskom na jedan
taster”.
3. Morate biti u TV režimu da biste izvršili ove operacije.
Skeniranje kanala
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Auto Scan” (Automatsko skeniranje) da biste automatski
skenirali kanale i sačuvali ih u TV-u.
Postavke jezika
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Language” (Jezik).
28
Uputstvo za upotrebu
Veličina slike u slici (SUS)
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „PIP” (SUS) →
„PIP Size” (PIP veličina) da biste podesili veličinu podslike.
Napomena: Kada se nalazite u režimu SUS, pritisnite dugme
koje
se nalazi na daljinskom upravljaču da biste alternirali video zapis između
glavne slike i podslike.
TV snimanje
Funkcija „TV pritiskom na jedan taster” mora da bude isključena da bi se koristila
funkcija snimanja. Nakon što se isključi, koristite program Windows Media Center
ili Total Media softver u PC režimu da biste snimili TV programe.
Uputstvo za upotrebu
29
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (DVB-T model) (Samo izabrani
modeli)
Napomene:
1. Interfejs i funkcije koje su prikazane u uputstvima koja slede služe
samo kao referentan materijal.
2. Funkcija dodira ne može da se koristi u režimu „TV pritiskom na jedan
taster”.
3. Morate biti u TV režimu da biste izvršili ove operacije.
Skeniranje kanala
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Channels” (Kanali) da biste automatski skenirali kanale i sačuvali
ih u TV-u.
Napomena: Podrazumevana lozinka je „8888”. Promenite lozinku koristeći
opcije za lozinku.
30
Uputstvo za upotrebu
Napomena: Ako je kanal zaključan pomoću funkcije „Blokada za decu”,
pritisnite dugme
da biste ga otključali.
Postavke jezika
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Menu Language” (Jezik menija).
Veličina slike u slici (SUS)
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „PIP” (SUS) →
„PIP Size” (PIP veličina) da biste podesili veličinu podslike.
Napomena: Kada se nalazite u režimu SUS, pritisnite dugme
koje
se nalazi na daljinskom upravljaču da biste alternirali video zapis između
glavne slike i podslike.
Uputstvo za upotrebu
31
Postavke lozinke
Morate da unesete originalnu poruku pre nego što podesite novu lozinku ili uklonite
postojeću lozinku. Podrazumevana lozinka je „8888”.
Napomena: Ako zaboravite lozinku koju ste uneli, unesite Super Pasword
„1357” (Super lozinka) da biste podesili novu lozinku.
TV snimanje
Funkcija „TV pritiskom na jedan taster” mora da bude isključena da bi se koristila
funkcija snimanja. Nakon što se isključi, koristite program Windows Media Center
ili Total Media softver u PC režimu da biste snimili TV programe.
32
Uputstvo za upotrebu
Uputstva za korišćenje funkcije „TV pritiskom
na jedan taster” (ATV model) (Samo izabrani
modeli)
Napomene:
1. Interfejs i funkcije koje su prikazane u uputstvima koja slede služe
samo kao referentan materijal.
2. Funkcija dodira ne može da se koristi u režimu „TV pritiskom na jedan
taster”.
3. Morate biti u TV režimu da biste izvršili ove operacije.
Skeniranje kanala
1) Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Auto Scan” (Automatsko skeniranje) da biste automatski
skenirali kanale i sačuvali ih u TV-u.
2) Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Manual Scan” (Ručno skeniranje) da biste automatski
skenirali kanale i sačuvali ih u TV-u.
Uputstvo za upotrebu
33
Postavke jezika
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „Setup”
(Podešavanje) → „Language” (Jezik).
Veličina slike u slici (SUS)
Pritisnite dugme „MENU” na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite „PIP” (SUS) →
„PIP Size” (PIP veličina) da biste podesili veličinu podslike.
Napomena: Kada se nalazite u režimu SUS, pritisnite dugme
koje
se nalazi na daljinskom upravljaču da biste alternirali video zapis između
glavne slike i podslike.
TV snimanje
Funkcija „TV pritiskom na jedan taster” mora da bude isključena da bi se koristila
funkcija snimanja. Nakon što se isključi, koristite program Windows Media Center
ili Total Media softver u PC režimu da biste snimili TV programe.
34
Uputstvo za upotrebu
Korišćenje sistema
za spasavanje
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
 OneKey Recovery
 Instalacija drajvera i aplikacija
Pažnja: Korišćenje funkcije „OneKey
Recovery” dovešće do gubitka podataka.
• Možete da vratite C: disk jedinicu računara na
fabrička podešavanja ili na status poslednje
rezervne kopije sistema koristeći funkciju
OneKey Recovery. Ako to uradite, svi podaci
koji se nalaze na C: disku biće izgubljeni, ali
sadržaj i format drugih particija čvrstog diska
ostaju nepromenjeni.
• Ako želite da instalirate operativni sistem
i napravite njegovu rezervnu kopiju pomoću
funkcije OneKey Recovery, morate da
formatirate C: particiju u NTFS format i da
instalirate operativni sistem na C: particiju.
U suprotnom, sistem OneKey Recovery neće
moći da se pokrene.
Uputstvo za upotrebu
35
Napomena o uslužnoj particiji:
Datoteke i relevantni podaci koje koristi sistem za spasavanje čuvaju se na uslužnoj
particiji. Brisanjem ove particije sistem za spasavanje neće moći da se koristi.
Detaljnije informacije potražite u sledećim uputstvima:
Na charm-u Pretraži , izaberite Aplikacije → Kontrolna tabla → Administrativne
alatke → Upravljanje računarom → Upravljanje diskovima i videćete uslužnu
particiju, koju ne smete izbrisati.
Napomena: Datoteke za oporavak i relevantni podaci koje koristi sistem za
spasavanje čuvaju se na uslužnoj particiji. Ako se uslužna particija izbriše
ili ošteti, a da za to nije odgovorno osoblje ovlašćenog Lenovo servisa,
Lenovo neće snositi odgovornost za gubitke nastale na bilo koji način.
OneKey Recovery
OneKey Recovery je aplikacija koja se lako koristi. Možete je koristiti za vraćanje
računara na fabrička podešavanja ili na prethodno stanje rezervne kopije.
Detaljna procedura operacije
1. Više puta uzastopno pritiskajte taster F2 nakon što uključite računar dok se ne
otvori Lenovo Rescue System, a zatim izaberite OneKey Recovery.
Napomena: Oporavak sistema će prepisati sve podatke na C: disk jedinici.
Da bi se sprečio gubitak podataka, obavezno napravite rezervnu kopiju
relevantnih podataka pre nego što obavite oporavak sistema.
2. Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali zadatak za pravljenje rezervnih
kopija koje želite da vratite i disk na koji želite da instalirate operativni sistem,
a zatim pritisnite Sledeće da bi se započelo vraćanje.
3. Sačekajte dok traje proces oporavka sistema. Nemojte prekidati operaciju
tokom procesa oporavka.
4. Nakon uspešnog oporavka sistema, softver će vas upitati da li želite da ponovo
pokrenete računar. Pokrenite ponovo računar i operativni sistem.
36
Uputstvo za upotrebu
Instalacija drajvera i aplikacija
Funkcija Instalacija drajvera i aplikacija u okviru sistema spasavanja pruža
korisniku način da prikladno izvrši ponovnu instalaciju svih Lenovo aplikacija
i drajvera koje je dobio uz Lenovo hardver.
Metod 1: Automatska instalacija
Više puta uzastopno pritiskajte taster F2 nakon što uključite računar dok se ne
otvori Lenovo Rescue System, a zatim izaberite funkciju Instalacija drajvera
i aplikacija.
Pratite pitanja koja se pojavljuju na ekranu da biste instalirali Lenovo drajvere
i aplikacije. Kliknite na dugme U redu da biste započeli instalaciju softvera za
instalaciju Lenovo drajvera i aplikacija.
Sistem će se ponovo pokrenuti. Nakon ponovnog pokretanja sistema, proces
instalacije drajvera i aplikacija biće nastavljen dok se ne završi.
Metod 2: Ručna instalacija
Na operativnom sistemu Windows, kliknite na ikonu Lenovo Rescue System koja
se nalazi na Windows radnoj površini ili na početnom ekranu. Zatim, u iskačućem
okviru za dijalog, izaberite Instalacija drajvera i aplikacija.
Nakon pokretanja procedure, instalirajte ručno sve drajvere i softvere prateći pitanja.
Napomene:
1. Nemojte instalirati softver koji je već instaliran na računaru.
2. Uverite se da je softver za instalaciju drajvera i aplikacija automatski
instaliran pre nego što pokrenete operativni sistem. Funkcija ručne
instalacije se može koristiti samo nakon instalacije softvera.
Uputstvo za upotrebu
37
38
Uputstvo za upotrebu
Rešavanje problema
i podešavanje potvrde
Ovo poglavlje sadrži sledeću temu:
Ø Rešavanje problema
Napomena: Opis kartice za TV tjuner u ovom
priručniku odnosi se samo na uređaje koji
imaju karticu za TV tjuner. Ne odnosi se na
uređaje koji nemaju karticu za TV tjuner.
Uputstvo za upotrebu
39
Rešavanje problema
Pratite ove savete prilikom rešavanja problema sa računarom:
• Ako ste dodali ili uklonili deo pre nego što je došlo do problema, pregledajte
instalacione procedure da biste se uverili da je deo ispravno instaliran.
• Ako ne radi periferijski uređaj, uverite se da je uređaj ispravno povezan.
• Ako se na ekranu pojavi poruka o grešci, zapišite kako ona tačno glasi.
Ova poruka može pomoći osoblju za pružanje pomoći podrške da uspostavi
dijagnozu i reši probleme.
• Ako dođe do greške u programu, pogledajte dokument „Pomoć” za ovaj program.
Rešavanje problema sa ekranom
Problem: Prazan ekran ili neprikazivanje slike na monitoru.
Rešavanje problema:
Proverite da je LCD ekran uključen. Ako nije, pritisnite dugme LCD uklj./isklj.
da biste uključili LCD.
Ako i dalje ne možete da rešite problem, obratite se Lenovo korisničkoj službi.
Problem: Potrebno je da promenite postavke svojstva ekrana.
Postavka svojstva pozadine ekrana i ikona:
1. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na radnoj površini, osim iznad ikone,
a zatim u iskačućem meniju označite polje „Personalizuj„.
2. Odavde, označite odgovarajuće opcije da biste:
• promenili pozadinu radne površine;
• izabrali čuvara ekrana;
• izabrali Windows opcije za boje za ivice i traku sa zadacima;
• izabrali teme;
3. Kliknite desnim tasterom miša bilo gde na radnoj površini, osim iznad ikone,
a zatim u iskačućem meniju označite Rezolucija ekrana da biste promenili izgled.
Problem: Efekat talasa na ekranu.
Rešavanje problema:
1. Proverite da li se neki od navedenih uređaja nalazi na udaljenosti manjoj od
jednog metara od računara: frižideri, električni ventilatori, električni uređaji za
sušenje, UPS sistemi, regulatori, fluorescentne lampe ili drugi računari koji
mogu da generišu magnetne smetnje.
40
Uputstvo za upotrebu
2. Pomerite sve uređaje koji izazivaju smetnje od računara.
3. Ako bude i dalje dolazilo do problema, obratite se osoblju Lenovo servisa.
Rešavanje problema sa dodirnim ekranom
Problem: Dodirni ekran reaguje, ali ne na mestu na kojem ste ga dodirnuli.
Rešavanje problema:
Kalibracija dodirnog ekrana:
1. Na Kontrolna tabla, izaberite prozor „Hardver i zvuk”.
2. U okviru prozora „Hardver i zvuk”, izaberite dijalog „Postavke Tablet PC
računara”.
3. U dijalogu „Postavke Tablet PC računara”, kliknite na dugme „Kalibriši”.
Rešavanje problema sa zvukom
Problem: Integrisani zvučnici ne emituju zvuk.
Rešavanje problema:
• Podesite Windows kontrolu jačine zvuka — označite ikonu zvučnika na chrarm-u
Postavke ili kliknite na strelicu koja se nalazi na traci sa zadacima da biste
prikazali skrivene ikone u režimu Windows radne površine, a zatim kliknite na
ikonu zvučnika. Uverite se da je zvuk pojačan i da nije isključen. Podesite kontrole
jačine zvuka, basa ili visokih tonova da biste eliminisali izobličenje zvuka.
• Ponovo instalirajte drajver za zvuk.
• Iskopčajte sve slušalice iz konektora za slušalice — zvuk iz zvučnika se
automatski onemogućava kada su slušalice povezane na konektor za slušalice
koji se nalazi na bočnoj strani računara.
Problem: Slušalice ne emituju zvuk.
Rešavanje problema:
• Proverite kabl za povezivanje slušalica — uverite se da je čvrsto ubačen
u konektor za slušalice.
• Podesite Windows kontrolu jačine zvuka — označite ikonu zvučnika na
chrarm-u Postavke ili kliknite na strelicu koja se nalazi na traci sa zadacima da
biste prikazali skrivene ikone u režimu Windows radne površine, a zatim kliknite
na ikonu zvučnika. Uverite se da je zvuk pojačan i da nije isključen.
Uputstvo za upotrebu
41
Rešavanje problema sa softverom
Problem: Niste u mogućnosti da normalno izađete iz aktivnog programa.
Rešavanje problema:
1. Otvorite prozor Upravljač zadacima istovremenim pritiskom na tastere Ctrl,
Alt i Delete.
2. Izaberite program koji vam pravi problem, a zatim kliknite na dugme Završi
zadatak.
Problem: Potrebno je da instalirate ili deinstalirate program.
Predlog za rešavanje problema:
Tokom instalacije, nikada nemojte prekidati proces instalacije isključivanjem
sistema ili drugim drastičnim merama. Ovo može da dovede do problema u
sistemskom programu ili čak do otkazivanja prilikom pokretanja sistema.
Tokom procesa deinstalacije, nikada nemojte direktno da brišete datoteke
ili foldere. Ovo je štetno za operativni sistem i može dovesti do kvara u čitavom
sistemu.
Koristite sledeću proceduru da biste pravilno deinstalirali programe:
1. Napravite rezervnu kopiju svih dokumenata i postavki sistema u vezi
sa programom pre nego što ih uklonite.
2. Ako program ima sopstveni program za deinstalaciju, pokrenite ga direktno da
biste deinstalirali program.
3. Ako program nema sopstveni program za deinstalaciju, izaberite karticu
Aplikacije → Kontrolna tabla u okviru charm-a Pretraži.
4. U okviru kartice Kontrolna tabla, izaberite Programi → Programi i funkcije.
5. Pronađite primenljivi program u okviru za dijalog Programi i funkcije, a zatim
izaberite Deinstaliraj/promeni.
6. Izvršite uputstva koja se prikazuju da biste deinstalirali softver.
42
Uputstvo za upotrebu
Rešavanje problema sa optičkim disk
jedinicama i čvrstim disk jedinicama
Problem: Optička disk jedinica ne može da učita CD/DVD.
Rešavanje problema:
1. Proverite da li se u menadžeru resursa operativnog sistema nalazi ikona optičke
disk jedinice. Ako se ne nalazi, ponovo pokrenite računar. Ako je i dalje nema,
obratite se osoblju Lenovo servisa. U suprotnom, pređite na sledeći korak ove
procedure.
2. Uverite se da je CD/DVD pravilno postavljen u disk jedinici. Ako nije, ponovo
učitajte CD ili DVD. U suprotnom, pređite na sledeći korak ove procedure.
3. Proverite specifikacije koje ste dobili uz računar da biste potvrdili da je optička
disk jedinica u mogućnosti da čita CD ili DVD ove vrste.
4. Ako CD/DVD ne može da se čita, zamenite ga sa dobro poznatim CD-om/
DVD-om poput onog koji ste dobili uz računar.
5. Ako dobro poznati CD ne može da se pročita, vizuelno proverite da li na
operativnoj strani CD-a/DVD-a postoje neispravnosti.
Problem: Kapacitet čvrstog diska, kako ukazuje sistem, manji je od normalnog
kapaciteta.
Rešavanje problema: Za računare koji imaju funkciju „OneKey Recovery”, funkcija
oporavka sistema mora da okupira određeni prostor na čvrstom disku. Time može
da se objasni očigledan nedostatak kapaciteta čvrstog diska.
Dodatna tehnička objašnjenja: Normalan kapacitet čvrstog diska izražava se
decimalnim sistemom brojeva kao 1000 bajtova. Međutim, aktuelni kapacitet
čvrstog diska se izražava binarnim sistemom brojeva kao 1024 bajtova (na primer,
normalan kapacitet od 1 G je 1000 M, dok aktuelni kapacitet od 1 G je 1024 M).
Kapacitet čvrstog diska koji se prikazuje u operativnom sistemu Windows može da
se izračuna na osnovu obračuna navedenom u sledećem primeru:
Normalan kapacitet čvrstog diska iznosi 40 G, dok bi njegov aktuelni kapacitet
trebalo da bude: 40 x 1000 x 1000 x 1000/(1024 x 1024 x 1024) = 37 G.
Ako se izvrši oduzimanje uslužne particije
3 G - 3 x 1000 x 1000 x 1000/(1024 x 1024 x 1024) = 2,79 G,
može da se dobije kapacitet čvrstog diska koji se prikazuje na sistemu.
Uputstvo za upotrebu
43
Kapacitet čvrstog diska izračunat na ovaj način može neznatno da se razlikuje od
aktuelnog kapaciteta usled zaokruživanja ukupne vrednosti.
Posebne stavke za rešavanje problema sa
operativnim sistemom Windows
Zabeležite sledeće informacije jer će vam možda kasnije biti korisne prilikom
rešavanja sistemskih problema:
1. Drajveri za ovaj model računara podržavaju samo operativni sistem Windows 8.
2. Kada koristite program Windows Media Center za gledanje TV-a, obratite
posebnu pažnju na sledeće:
• U sledećim dvema situacijama, morate ponovo da sačuvate listu kanala:
a. Kada menjate TV signal iz digitalnog u analogni, lista kanala za digitalnu
televiziju koju ste sačuvali se briše. Kada želite ponovo da gledate
digitalnu televiziju, morate da kreirate i sačuvate novu listu kanala.
b. Kada menjate TV signal iz analognog u digitalni, lista kanala za analognu
televiziju koju ste sačuvali se briše. Kada želite ponovo da gledate
analognu televiziju, morate da kreirate i sačuvate novu listu kanala.
• Morate da podesite ulazni signal TV tjunera na analogni pre nego što
budete u mogućnosti da gledate programiranje teleteksta.
Windows pomoć i podrška
Ako imate problem sa operativnim sistemom, pogledajte datoteku „Windows
pomoć i podrška”. Da biste otvorili datoteku „Windows pomoć i podrška”, učinite
nešto od navedenog:
• Izaberite charm Postavke, a zatim izaberite Pomoć.
• Pritisnite taster Windows
+ F1.
Datoteku „Windows pomoć i podrška” možete da čitate na vašem računaru.
Takođe, možete da dobijete pomoć i podršku na mreži klikom na jednu od veza
koje su navedene u odeljku Dodatni sadržaj za istraživanje.
44
Uputstvo za upotrebu
BIOS setup utility
Šta je BIOS setup utility?
BIOS setup utility je softver koji se zasniva na ROM-u (memoriji koja se može samo
čitati). Prenosi osnovne informacije o računaru i pruža opcije za postavku uređaja
za pokretanje računara, bezbednosti, režima hardvera i drugih željenih postavki.
Kako da pokrenem BIOS setup utility?
Da biste pokrenuli BIOS setup utility:
1. Isključite računar.
2. Više puta uzastopno pritiskajte taster F1 nakon uključivanja računara, a zatim
izaberite Startup → Boot Priority.
Kako da promenim režim pokretanja računara?
Postoje dva režima pokretanja računara: UEFI (objedinjeni proširivi interfejs firmvera)
i Legacy (zastarelo). Da biste promenili režim pokretanja računara, pokrenite BIOS
setup utility i podesite režim pokretanja na UEFI ili „Legacy support” na dnu menija.
Kada je potrebno da promenim režim pokretanja računara?
Podrazumevani režim pokretanja vašeg računara je UEFI režim. Ako morate da
instalirate zastareli Windows operativni sistem (svaki operativni sistem koji je
objavljen pre os Windows 8) na računaru, morate da promenite režim pokretanja
računara na „Legacy support” (podrška za zastareli sistem). Zastareli Windows
operativni sistem ne može da se instalira ako ne promenite režim pokretanja
računara.
Uputstvo za upotrebu
45
Izvršavanje zatataka svakodnevnog
održavanja
Čišćenje računarskih komponenti
Budući da se mnoge računarske komponente sastoje od soficistiranih integrisanih
matičnih ploča, veoma je važno vršiti periodična čišćenja računara kako bi se
sprečilo nagomilavanje prašine. Sredstva za čišćenje koja su vam potrebna da
biste očistili komponente su: usisivač, mekana pamučna krpa, čista voda (poželjna
je prečišćena ili destilovana voda) i pamučne tkanine za brisanje.
Pažnja: Pre nego što počnete sa čišćenjem računara, iskopčajte ga
iz električne utičnice. Očistite računar pomoću mekane mokre krpe.
Nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje ili sredstva na bazi aerosola
koja mogu da sadrže zapaljive supstance.
Napomena: Da ne biste oštetili računar ili ekran, nemojte prskati sredstvo
za čišćenje direktno na ekran. Koristite isključivo proizvode koji su posebno
napravljeni za čišćenje ekrana i pratite uputstva dobijena uz proizvod.
Slede opšti metodi čišćenja komponenti:
• Mekanu krpu možete koristiti za uklanjanje prašine sa površine računara,
monitora, štampača, zvučnika i miša.
• Usisivač možete koristiti za čišćenje inače nedostupnih uglova.
• Da biste temeljno očistili tastaturu, isključite računar i istrljajte je nežno mokrom
krpom. Nemojte koristiti tastaturu dok se ne osuši.
Nemojte činiti ništa od navedenog:
• Dozvoliti da voda uđe u računar.
• Koristiti jako natopljenu krpu.
• Prskati vodu direktno na površinu monitora ili u unutrašnjost računara.
LCD monitor se mora čistiti svakodnevno. Koristite suvu krpu za svakodnevno
skidanje prašine sa monitora i tastature. Održavajte sve površine čistim i bez
masnih mrlja.
46
Uputstvo za upotrebu
Vodič za zamenu hardvera
Ovo poglavlje sadrži sledeće teme:
Ø Uklanjanje maske računara
Ø Instalacija adaptera za postavljanje držača za zid
Ø Instalacija B-CAS kartice
Ø Zamena memorijskog modula
Ø Zamena optičke disk jedinice
Ø Zamena čvrste disk jedinice
Ø Zamena tastature i miša
Ø Zamena kabla za napajanje
Uputstvo za upotrebu
47
Pregled
Ovaj vodič je namenjen korisnicima koji vrše zamenu Customer Replaceable
Units (Jedinica koje menja korisnik), kao i obučenom osoblju za pružanje usluga
servisiranja koje vrši zamenu Field Replaceable Units (Jedinica koje se menjaju na
licu mesta). U ovom vodiču, jedinice koje menja korisnik i jedinice koje se menjaju
na licu mesta biće često nazivane delovima.
Napomena: Obučeno osoblje za pužanje usluga servisiranja bi trebalo
da pogleda Uputstvo za održavanje hardvera (HHM) i tu potraži informacije
o rukovanju delovima.
Ovaj vodič ne sadrži procedure za sve delove. Očekuje se da obučeno osoblje
za pružanje usluga servisiranja može da zameni kablove, prekidače i određene
mehaničke delove bez postupnih objašnjenja procedura.
Napomena: Koristite isključivo delove koje vam je obezbedio Lenovo®.
Opis kartice za TV-Tuner u ovom priručniku odnosi se samo na one modele
računara koji imaju instaliranu karticu za TV-Tuner. Ne odnosi se na one modele
računara koji nemaju instaliranu karticu za TV-Tuner.
Ovaj vodič sadrži procedure za zamenu sledećih delova:
• memorijskih modula;
• čvrste disk jedinice;
• optičke disk jedinice;
• tastature, miša (sa kablom);
• kabl za napajanje.
Bezbednosne informacije za zamenu jedinica koje
menja korisnik (CRU)
Nemojte otvarati računar ili pokušati da izvršite neke popravke pre nego što
pročitate odeljak „Važne bezbednosne informacije” u primerku Vodič za bezbednost
i garanciju, koji ste dobili uz računar. Ako više nemate kopiju primerka Vodič za
bezbednost i garanciju, možete doći do elektronske verzije na veb sajtu podrške:
http://support.lenovo.com.
48
Uputstvo za upotrebu
Izvori dodatnih informacija
Ako imate pristup Internetu, najnovije informacije koje se tiču vašeg računara
možete potražiti na svetskoj komunikacionoj mreži.
Možete doći do sledećih informacija o:
• uklanjanju i postavljanju jedinica koje menja korisnik;
• publikacijama;
• rešavanju problema;
• delovima;
• vezama ka drugim korisnim izvorima informacija.
Da biste pristupili ovim informacijama, posetite adresu: http://support.lenovo.com.
Potreban alat
Da biste rastavili računar, potreban vam je sledeći alat:
• traka za uzemljenje koja se nosi oko zgloba i sprovodna prostirka
za sprečavanje elektrostatičkog pražnjenja;
• ravan šrafciger;
• šrafciger marke Phillips;
• šestougaoni šrafciger;
• plastičan ravan šrafciger;
• plastična mala klješta.
Napomena: Veličina šrafova za različite komponente varira. Tokom
procedure rastavljanja, grupišite šrafove pored odgovarajućih komponenti
da biste izbegli nepodudaranje prilikom vraćanja komponenti.
Uputstvo za upotrebu
49
Rukovanje uređajima koji su osetljivi na statički
elektricitet
Statički elektricitet, iako nije štetan za vas, može ozbiljno da ošteti računarske
komponente.
Kada vršite zamenu nekog dela, nemojte da otvarate antistatički paket u kome se
nalazi novi deo dok ne uklonite neispravan deo iz računara i ne budete spremni da
postavite novi deo.
Kada rukujete delovima i drugim računarskim komponentama, preduzmite sledeće
mere predostrožnosti da biste izbegli oštećenje usled statičkog elektriciteta:
• Ograničite svoje pokrete. Kretanje može da dovede do stvaranja statičkog
elektriciteta oko vas.
• Uvek postupajte pažljivo sa delovima i drugim računarskim komponentama.
Rukujte adapterima, memorijskim modulima i sistemskim pločama i
mikroprocesorima držeći ih za ivice. Nikada ne dodirujte bilo koji izloženi deo
strujnog kola.
• Sprečite druge da dodiruju delove i druge računarske komponente.
• Pre nego što zamenite stari sa novim delom, dodirnite antistatičkim paketom
u kome se nalazi deo metalnu masku konektora za proširenje ili drugu neobojenu
metalnu površinu na računaru u trajanju od najmanje dve sekunde. Ovo će
smanjiti statički elektricitet na paketu i vašem telu.
• Kada je to moguće, izvadite novi deo iz antistatičkog pakovanja i instalirajte ga
direktno u računar, bez njegovog spuštanja. Kada ovo nije moguće, postavite
antistatičko pakovanje u kome ste dobili deo na glatku, ravnu površinu i stavite
deo na njega.
• Nemojte stavljati deo na masku računara ili na druge metalne površine.
50
Uputstvo za upotrebu
Zamena hardvera
Pažnja: Nemojte uklanjati masku računara ili pokušati da izvršite neke
popravke pre nego što pročitate odeljak „Važne bezbednosne informacije”
u primerku Vodič za bezbednost i garanciju, koji ste dobili uz računar ili
u primerku Uputstvo za održavanje hardvera (HHM) za računar. Da biste
došli do kopija primeraka Vodič za bezbednost i garanciju ili Uputstvo za
održavanje hardvera, posetite veb sajt podrške na adresi: http://support.lenovo.com.
Napomena: Koristite isključivo delove koje vam je obezbedio Lenovo.
Opšte informacije
Uputstva koja prethode rastavljanju
Pre obavljanja procedure rastavljanja, postarajte se da učinite sledeće:
1. Isključite napajanje sistema i svih periferija.
2. Iskopčajte sve kablove za napajanje i signalne kablove iz računara.
3. Postavite sistem na ravnu, čvrstu površinu.
Uklanjanje maske računara
Pažnja: Isključite računar i sačekajte 3 do 5 minuta da se ohladi pre nego
što uklonite masku.
Napomena: Postavljanje računara licem okrenutim nadole na mekanu
ravnu površinu može vam pomoći prilikom ove procedure. Lenovo
preporučuje da koristite ćebe, peškir ili mekanu krpu da biste zaštitili ekran
računra od grebanja ili oštećenja.
Uklanjanje maske računara
1. Izvadite sve medije (diskove, CD-ove ili memorijske kartice) iz disk jedinice,
isključite operativni sistem, a zatim isključite računar i sve priključene uređaje.
2. Iskopčajte sve kablove za napajanje iz električnih utičnica.
3. Iskopčajte sve kablove priključene na računar. U njih spadaju kablovi za
napajanje, ulazni/izlazni (U/I) kablovi i svi drugi kablovi koji su povezani na
računar. Pogledajte odeljak „Prikaz računara sa leve i desne strane” i „Prikaz sa
zadnje strane” za pomoć u lociranju različitih konektora.
Uputstvo za upotrebu
51
4. Uklonite dva dela maske njihovim klizanjem u suprotnim smerovima, kako je
prikazano na slici.
Postavljanje računara na zid
Računar može da se postavi na zid. Pre nego što ovo učinite, morate prvo da
postavite UL listed VESA držač za zid* (koji se kupuje zasebno) sa zadnje strane
računara.
Postavljanje VESA držača za zid
Napomena: Postavljanje računara licem okrenutim nadole na mekanu
ravnu površinu može vam pomoći prilikom ove procedure. Lenovo
preporučuje da koristite ćebe, peškir ili mekanu krpu da biste zaštitili
dodirni ekran od grebanja ili oštećenja.
* Specifikacija VESA držača za zid: VESA100, 100 mm x 100 mm, M4 munji.
52
Uputstvo za upotrebu
1. Gurnite kočnicu za stalak nagore da biste otkočili stalak, a zatim ga gurnite da
sklizne napolje.
1
2
3
2. Postavite VESA držač za zid u ravni sa rupama na računaru za postavljanje,
a zatim ga učvrstite na računar pomoću 4 šrafa.
Uputstvo za upotrebu
53
Instalacija B-CAS kartice
Pažnja: Pre korišćenja funkcije za TV, potrebno je da instalirate B-CAS
karticu na računaru. Pratite korake koji su navedeni u nastavku da biste
instalirali B-CAS karticu.
Napomene:
Pre instaliranja B-CAS kartice, postarajte se da učinite sledeće:
• Isključite napajanje sistema i svih periferija.
• Iskopčajte sve kablove za napajanje i signalne kablove iz računara.
• Postavite sistem na ravnu, čvrstu površinu.
1. Uklonite masku računara. Pogledajte odeljak „Uklanjanje maske računara”.
2. Ubacite B-CAS karticu u port za karticu.
3. Centrirajte masku računara, a zatim je gurnite da sklizne nazad na svoju poziciju.
54
Uputstvo za upotrebu
Zamena memorijskog modula
Pažnja: Isključite računar i sačekajte 3 do 5 minuta da se ohladi pre nego
što uklonite masku.
Napomena: Postavljanje računara licem okrenutim nadole na mekanu
ravnu površinu može vam pomoći prilikom ove procedure. Lenovo
preporučuje da koristite ćebe, peškir ili mekanu krpu da biste zaštitili
dodirni ekran od grebanja ili oštećenja.
1. Izvadite sve medije (diskove, CD-ove ili memorijske kartice) iz disk jedinice,
isključite operativni sistem, a zatim isključite računar i sve priključene uređaje.
2. Iskopčajte sve kablove za napajanje iz električnih utičnica.
3. Iskopčajte sve kablove priključene na računar. U njih spadaju kablovi za
napajanje, ulazni/izlazni (U/I) kablovi i svi drugi kablovi koji su povezani na
računar. Pogledajte odeljak „Prikaz računara sa leve i desne strane” i „Prikaz
sa zadnje strane” za pomoć u lociranju različitih konektora.
4. Uklonite masku računara. Pogledajte odeljak „Uklanjanje maske računara”.
5. Gurnite napolje reze koje se nalaze sa obe strane ležišta za memoriju da biste
oslobodili memorijski modul, a zatim ga nežno izvucite nagore da biste ga izvadili
iz ležišta. Sve memorijske module možete izvaditi koristeći istu proceduru.
6. Postavite novi memorijski modul u ravni, ali ga ubacite u ležište i gurnite ga
nadole preko gornje ivice memorijskog modula. Uverite se da su reze zaključale
memorijski modul u mestu.
7. Centrirajte masku računara, a zatim je gurnite da sklizne nazad na svoju poziciju.
Uputstvo za upotrebu
55
Zamena optičke disk jedinice
Pažnja: Isključite računar i sačekajte 3 do 5 minuta da se ohladi pre nego
što zamenite optičku disk jedinicu.
Uklanjanje optičke disk jedinice:
Napomena: Postavljanje računara licem okrenutim nadole na mekanu
ravnu površinu može vam pomoći prilikom ove procedure. Lenovo
preporučuje da koristite ćebe, peškir ili mekanu krpu da biste zaštitili ekran
od grebanja ili oštećenja.
1. Izvadite sve medije (diskove, CD-ove ili memorijske kartice) iz disk jedinice,
isključite operativni sistem, a zatim isključite računar i sve priključene uređaje.
2. Iskopčajte sve kablove za napajanje iz električnih utičnica.
3. Iskopčajte sve kablove priključene na računar. U njih spadaju kablovi za
napajanje, ulazni/izlazni (U/I) kablovi i svi drugi kablovi koji su povezani na
računar. Pogledajte odeljak „Prikaz računara sa leve i desne strane” i „Prikaz sa
zadnje strane” za pomoć u lociranju različitih konektora.
4. Uklonite masku računara. Pogledajte odeljak „Uklanjanje maske računara”.
5. Gurnite nadole iglu koja zaključava optičku disk jedinicu unutar maske, a zatim
upotrebite šrafciger da biste gurnuli disk napolje.
1
2
56
Uputstvo za upotrebu
6. Gurnite gvozdeni štapić (spajalicu) u mali otvor na maski optičke disk jedinice
tako da disk iskoči kao što je prikazano na slici.
7. Uklonite dva šrafa koja učvršćuju optičku disk jedinicu za metalni držač.
8. Koristite mali ravni šrafciger da biste pritisnuli i gurnuli napolje igle koje
učvršćuju masku za disk.
9. Razdvojite masku i neispravnu optičku disk jedinicu.
Uputstvo za upotrebu
57
10.Postavite novu optičku disk jedinicu na sledeći način:
(1) Postavite novu optičku disk jedinicu u ravni sa maskom, a zatim gurnite
masku nazad na njeno mesto.
(2) Zašrafite metalni držač za novu optičku disk jedinicu.
(3) Gurnite novu optičku disk jedinicu da sklizne u ležište za disk jedinicu.
11.Zašrafite novu optičku disk jedinicu za kućište.
12.Gurnite masku računara da sklizne na svoje mesto.
Zamena čvrste disk jedinice
Pažnja: Isključite računar i sačekajte 3 do 5 minuta da se ohladi pre nego
što zamenite čvrstu disk jedinicu.
Da biste zamenili čvrstu disk jedinicu:
Napomena: Postavljanje računara licem okrenutim nadole na mekanu
ravnu površinu može vam pomoći prilikom ove procedure. Lenovo
preporučuje da koristite ćebe, peškir ili mekanu krpu da biste zaštitili ekran
od grebanja ili oštećenja.
1. Uklonite masku računara. Pogledajte odeljak „Uklanjanje maske računara”.
58
Uputstvo za upotrebu
2. Gurnite čvrstu disk jedinicu i držač da skliznu iz kućišta kao što je prikazano na
slici.
1
2
3. Gurnite igle i oslobodite čvrstu disk jedinicu iz držača.
4. Postavite novu čvrstu disk jedinicu na sledeći način:
Postavite čvrstu disk jedinicu u ravni sa držačem i učvrstite je uz pomoć igli.
5. Gurnite čvrstu disk jedinicu i držač da skliznu na svoje mesto.
6. Gurnite masku računara da sklizne na svoje mesto.
Uputstvo za upotrebu
59
Zamena tastature i miša
Pažnja: Nemojte uklanjati masku računara ili pokušati da izvršite neke
popravke pre nego što pročitate odeljak „Važne bezbednosne informacije”
u primerku Vodič za bezbednost i garanciju, koji ste dobili uz računar ili
u primerku Uputstvo za održavanje hardvera (HHM) za računar. Da biste
došli do kopija primeraka Vodič za bezbednost i garanciju ili Uputstvo za
održavanje hardvera, posetite veb sajt podrške na adresi: http://support.lenovo.com.
Da biste zamenili tastaturu:
1. Izvadite sve medije (diskove, CD-ove ili memorijske kartice) iz disk jedinice,
isključite operativni sistem, a zatim isključite računar i sve priključene uređaje.
2. Iskopčajte sve kablove za napajanje iz električnih utičnica.
3. Locirajte konektor za tastaturu. Pogledajte odeljak „Prikaz sa leve i desne
strane” i „Prikaz sa zadnje strane”.
Napomena: Miš će biti povezan na USB konektor sa bilo koje strane
računara – leve, desne ili zadnje.
4. Iskopčajte kabl neispravne tastature iz računara i povežite kabl nove tastature
u isti konektor.
* Miš može da se zameni na isti način.
60
Uputstvo za upotrebu
Zamena kabla za napajanje
Pažnja: Nemojte uklanjati masku računara ili pokušati da izvršite neke
popravke pre nego što pročitate odeljak „Važne bezbednosne informacije”
u primerku Vodič za bezbednost i garanciju, koji ste dobili uz računar ili
u primerku Uputstvo za održavanje hardvera (HHM) za računar. Da biste
došli do kopija primeraka Vodič za bezbednost i garanciju ili Uputstvo za
održavanje hardvera, posetite veb sajt podrške na adresi: http://support.lenovo.com.
Da biste zamenili kabl za napajanje:
1. Izvadite sve medije (diskove, CD-ove ili memorijske kartice) iz disk jedinice,
isključite operativni sistem, a zatim isključite računar i sve priključene uređaje.
2. Locirajte konektor kabla za napajanje. Pogledajte odeljak „Prikaz sa zadnje
strane”.
3. Iskopčajte neispravan kabl za napajanje iz računara i povežite novi kabl za
napajanje u isti konektor.
Uputstvo za upotrebu
61
Dodatak
Deklaracija
Hvala što koristite Lenovo proizvode.
Pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili uz proizvod pre njegove
instalacije i korišćenja po prvi put. Lenovo nije odgovoran za bilo koji gubitak
osim ako je prouzrokovan instalacijama i operacijama koje je obavilo Lenovo
profesionalno osoblje za pružanje usluga servisiranja. Odgovorni ste za neuspešno
rukovanje proizvodom u skladu sa instrukcijama i zahtevima koji se nalaze
u uputstvima koje ste dobili uz računar ili ako proizvod ne radi kako treba.
Ovo uputstvo može da sadrži tehničke nepravilnosti ili štamparske greške. Informacije
koje su ovde navedene se menjaju periodično; te izmene će biti uključene u nova
izdanja ove publikacije. U cilju pružanja bolje usluge, Lenovo zadržava sva prava na
poboljšanje i/ili izmenu proizvoda i softverskih programa koji su opisani u uputstvima
koje ste dobili uz računar, kao i sadržaja uputstva bez dodatnog obaveštenja.
Uputstva koja ste dobili uz računar su tu kako bi vam pomogla u ispravnom
korišćenju Lenovo proizvoda. Za konfiguraciju proizvoda, pogledajte odgovarajući
ugovor (ako postoji) ili spisak proizvoda koji se nalaze u pakovanju, ili se obratite
distributeru prodaje proizvoda.
Sadržaj uputstava koje ste dobili uz računar je zaštićen zakonima i propisima
o autorskom pravu. Nijedan od uputstava koje ste dobili uz računar ne sme biti
reprodukovan ili transkribovan u bilo koje svrhe ili prevođen na bilo koji drugi jezik
bez prethodne pismene dozvole kompanije Lenovo.
Softverski interfejs i funkcije, kao i konfiguracija hardvera koji su opisani u uputstvima
dobijenim uz uređaj možda se neće u potpunosti slagati sa konfiguracijom kupljenog
računara. Možete nam se obratiti ako imate pitanja u vezi sa uputstvima koja ste
dobili uz računar. Najnovije informacije ili pitanja ili komentare možete dobiti ako nam
se obratite ili ih možete potražiti na Lenovo veb sajtu:
Veb sajt za pružanje usluge servisiranja: http://support.lenovo.com
62
Uputstvo za upotrebu
Zaštitni znakovi
Lenovo i Lenovo logotip, IdeaCentre i IdeaCentre logotip su zaštitni znakovi
kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemaljama,
ili i u jednim i u drugim.
Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštitni znakovi Microsoft grupe kompanija.
Intel Inside je zaštitni znak kompanije Intel Corporation u SAD i/ili drugim
kompanijama.
AMD, AMD Arrow logo, ATI, AMD Athlon, AMD LIVE!, AMD Opteron, AMD Phenom,
AMD Sempron, Catalyst, Cool ‘n’ Quiet, CrossFire, PowerPlay, Radeon i Ultimate
Visual Experience su zaštitni znakovi kompanije Advanced Micro Devices, Inc.
Drugi nazivi kompanija, proizvoda ili usluga koji se pominju ovde ili u drugim Lenovo
publikacijama mogu biti zaštitni znakovi ili oznake drugih usluga.
Sva prava zadržana.
Nazivi ili oznake određenih kompanija koji se pominju u uputstvima koje ste
dobili uz računar ili ovaj dokument ne moraju nužno da ukazuju na to da je
uključen i srodan softver ili hardver. Stvarna konfiguracija proizvoda će zavisiti od
deskriptivne liste pakovanja.
Uputstvo za upotrebu
63
Izjava o Energy Star standardu
ENERGY STAR® predstavlja zajednički program američke Agencije za zaštitu
životne sredine i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država čiji je
cilj ušteda novca i zaštita životne sredine putem proizvoda i praksi za efikasnu
potrošnju električne energije.
Lenovo s ponosom nudi korisnicima proizvode koji su usaglašeni sa oznakom
za ENERGY STAR standard. Sledeći tipovi mašina su dizajnirani i testirani kako
bi zadovoljili zahteve ENERGY STAR programa za računare u vreme proizvodnje.
Dodatne informacije o ENERGY STAR ocenama za Lenovo računare potražite
na adresi http://www.lenovo.com.
• 10097/2566
• 10099/2568
• 10101/3363
• 10098/2567
• 10100/4749
Koristeći proizvode koji su usaglašeni sa ENERGY STAR standardom, kao i prednost
koje donose funkcije upravljanja napajanjem računara smanjujete potrošnju električne
energije. Smanjena potrošnja električne energije doprinosi potencijalnim uštedama
novčanih sredstava, čistijoj životnoj sredini i smanjenju efekta staklene bašte.
Dodatne informacije o ENERGY STAR standardu potražite na adresi:
http://www.energystar.gov.
Lenovo vas ohrabruje da efikasno korišćenje električne energije usvojite kao
sastavni deo operacija koje svakodnevno izvršavate. Kako bi vam pomogao
u tom naporu, Lenovo je izvršio početne postavke sledećih funkcija za upravljanje
napajanjem kako bi imale efekta kada je vaš računar neaktivan određeno vreme:
64
Uputstvo za upotrebu
ENERGY STAR funkcije za upravljanje napajanjem, po operativnom sistemu.
Microsoft Windows Vista, Windows 7 i Windows 8
Plan napajanja: balansirano
• Isključi ekran: nakon 10 minuta
• Stavi računar u stanje spavanja: nakon 25 minuta
• Napredne postavke napajanja:
- Isključi jedinice čvrstog diska: nakon 20 minuta
- Stanje hibernacije: nikada
Da biste probudili računar iz režima spavanja ili pripravnosti, pritisnite bilo koji taster
na tastaturi. Dodatne informacije o ovim postavkama potražite u meniju Windows
pomoć i podrška za informacioni sistem.
Omogućavanje režima usaglašenosti sa ErP
Direktivom
Možete da omogućite režim usaglašenosti proizvoda sa Direktivom o električnoj
energiji (ErP) koristeći uputstva iz menija Power u okviru instalacije uslužnog
programa. Ovaj režim smanjuje potrošnju električne energije kada je računar
u stanju pripravnosti ili isključen.
Da biste omogućili režim usaglašenosti sa ErP Direktivom u okviru instalacije
uslužnog programa, učinite sledeće:
1. Više puta uzastopno pritiskajte i puštajte taster F1 prilikom uključivanja računara
da biste pokrenuli instalaciju uslužnog programa.
2. U glavnom meniju instalacije uslužnog programa, izaberite Power → ErP
i pritisnite taster Enter.
3. Izaberite opciju Enabled i pritisnite taster Enter.
4. Pritisnite taster F10 da biste sačuvali izmene i izašli iz menija instalacije
uslužnog programa. Pritisnite taster Enter kada budete upitani da potvrdite.
Napomena: Kada je omogućen režim usaglašenosti sa ErP Direktivom,
možete samo da pobudite računar pritiskom na prekidač za napajanje.
Uputstvo za upotrebu
65
66
Uputstvo za upotrebu
Download

Samo izabrani modeli