Broj: 06-23-5848-4/14
Sarajevo, 24.10.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja
stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/07, 23/09,
10/11, 33/12, 16/14 i 40/14) i čl. 5. i 8. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava
za rješavanje stambenih potreba (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u
skladu s Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu
sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za
boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi
PRELIMINARNU LISTU
KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU
BESPOVRATNU DODJELU SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORCIMA BRANITELJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2014 GODINU
(IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH USLUGA)
R.b
1
2
3
4
5
Prezime (ime oca) ime
Ajdini (Suljo) Sabaha
Bajraktarević (Ahmet) Arifa
Bašić (Huso) Munib
Bašić (Osman) Sabina
Bečirović (Hakija) Mukelefa
6
Bektaš (Uzeir) Devleta
7
Borčak (Rašid) Rašida
8
Čoko (Ahmo) Zajko
9 Čorbo (Alija) Ekrija
10 Čorbo (Asim) Fatima
11 Ćeskin (Ibrahim) Admir
12
13
14
15
16
17
18
Dautović (Musa) Lutvo
Delić (Ibrahim) Zlatija
Divjan (Mušan) Šefika
Dudo (Salko) Fatima
Džubur (Osman) Munib
Fetahović (Bajro) Halid
Haznadarević (Ismet) Nijaz
19 Hodžić (Bego) Esma
20 Husić (Fehko) Jasmina
21 Ićindić (Mehmed) Sead
Status
ŠP
ŠP
RVI 90%
ŠP
ŠP
Napomena
Više st.objekata
Dva.st.objekta,
Dva.st.objekta
Korisnik donacije op. Stari Grad 2013.g
Dokaz za objekat
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao uslovan useljiv
ŠP
objekat,
Dva st.objekta
ŠP
Korisnik donacije MBP 2011.g - 2704,00 KM, kao RVI 30%
RVI 30%
nema pravo na ugradnju,
ŠP
Uvjerenje o pripadnosti ARBiH za Mehmeda
ŠP
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
Kao RVI 20% nema pravo na ugradnju, rodni list i primanja za
RVI 20%
Admira, dokaz za objekat,
ŠP
Uslovan useljiv objekat
ŠP
Imala status raseljene osobe
ŠP
Uslovan useljiv objekat
ŠP
Dokaz o vlasništvu objekta
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju, izjava da nema dvije st.jed,
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao uslovan useljiv
ŠP
objekat,
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao uslovan useljiv
ŠP
objekat,
ŠP
Više st.objekata
22 Kadrić (Juso) Zekija
23 Karkelja (Adem) Edib
24
25
26
27
Kovačević (Mehmed) Nura
Kurtović (Hasim) Alema
Madžak (Alija) Nihad
Mahmutović (Izet) Sabina
28 Mehić (Salih) Dževad
29 Mehmedić (Mehmed) Zlatija
30 Mušanović (Ramiz) Mirsada
31
32
33
34
35
Osmanović (Mušan) Vahida
Pačariz (Ahmet) Zejna
Podumljak (Juso) Đulsa
Preljević (Ejup) Hamida
Rađen (Ostoja) Vesna
36 Siručić (Idriz) Enisa
37 Šarić (Rasim) Husnija
38 Tabaković (Bejto) Melća
39 Talović (Jašar) Šefik
40 Trle (Šerfo) Munira
41 Zulčić (Hamed) Mirsada
Prijava boravka od 05.11.2003. do 07.11.2003 - Pale, dokaz za
objekat,
Kao RVI 30% nema pravo na ugradnju, nepotpuna
RVI 30%
dokumentacija,
ŠP
Uslovan useljiv objekat
ŠP
Dva.st.objekta
RVI 20% Kao RVI 20% nema pravo na ugradnju
ŠP
Saglasnost ostalih vlasnika
Izjava dvije st.jedinice, dokaz za objekat, kao DB nema pravo na
DB
ugradnju,
ŠP
Saglasnost ostalih vlasnika
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao uslovan useljiv
ŠP
objekat,
ŠP
Dokaz za objekat
ŠP
Dokaz za objekat
ŠP
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
ŠP
Saglasnost ostalih vlasnika
ŠP
Uvjernje o pripadnosti ARBiH za Asafa, dokaz za objekat,
ŠP
ŠP
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao raseljeno lice
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
ŠP
Primanja za Melću i sina,
RVI 100% Uvjerenje o pripadnosti ARBiH,
Dokaz za objekat, Korisnik donacije MSP - op.Stari Grad - 2011 ŠP
2971,00 i 3971,00 (BiZ SG)
ŠP
Dva.st.objekta
Zaključno sa rednim brojem 41.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava
za rješavanje stambenih potreba u vidu izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga borcima braniteljima Bosne i Hercegovine u 2014. godini nije konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za
boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja "Obavještenja" u dnevnom listu.
Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na ovo Ministarstvo,
ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
Download

N ugradnja.pdf - Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo