ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɊȺȼȾȿ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ
ȽɊȺȾ ȻȺȵȺ ɅɍɄȺ
ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ȻȺȵɈȳ Ʌɍɐɂ
ɋɊɉɋɄɈ ɍȾɊɍɀȿȵȿ ɁȺ ɄɊɂȼɂɑɇɈɉɊȺȼɇɍ ɌȿɈɊɂȳɍ ɂ ɉɊȺɄɋɍ
ȳɍ ɋɅɍɀȻȿɇɂ ȽɅȺɋɇɂɄ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ
ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɄȺɈ
ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ȾɊɀȺȼɇȿ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɇȺ ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɌȿɌ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɂ ɈȾȻɈɊ:
ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ƚɚɜɪɚɧɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ
ɦɪ ɇɢɤɨɥɚ ɋɟɥɚɤɨɜɢʄ
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ ɋɬɚɧɢʄ
ɦɪ ɉɟɪɨ Ⱦɭʃɢʄ
ɚɤɚɞɟɦɢɤ ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɋɢɦɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȴɭɛɢɧɤɨ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ
ɦɪ Ɇɢɥɢɦɢɪ Ƚɨɜɟɞɚɪɢɰɚ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
11-12. ɚɩɪɢɥɚ 2014. ɝɨɞɢɧɟ
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ:
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɋɢɦɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȴɭɛɢɧɤɨ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ
ɂɡɞɚɜɚɱɢ:
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ
Ƚɪɚɞ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ
ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ȳɍ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ
Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚɱɟ:
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧ ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɢʄ
Ʌɟɤɬɭɪɚ ɢ ɤɨɪɟɤɬɭɪɚ:
ɋɥɚɜɢɰɚ Ȼɚʁɚɝɢʄ
ɇɚɬɚɥɢʁɚ Ɋɚʁɱɟɜɢʄ
ȼɚʃɚ - ȼɭɤɨɫɚɜɚ Ȼɥɚɠɚɧɨɜɢʄ
Ȼɨʁɚɧɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ
Ʉɪɢɫɬɢɧɚ ɋɟɤɭɥɢʄ Ⱦɪɚɝɨɫɚɜʂɟɜɢʄ
Ɍɟɯɧɢɱɤɨ ɭɪɟɻɟʃɟ:
Ƚɨɪɚɧ Ɂɟɥɟɧɛɚɛɚ
ɒɬɚɦɩɚ:
ȳɍ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ
Ɍɢɪɚɠ:
200 ɩɪɢɦʁɟɪɚɤɚ
Ⱥɭɬɨɪɢ:
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ƚɨɪɞɚɧɚ Ʌɚɠɟɬɢʄ-Ȼɭɠɚɪɨɜɫɤɚ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɨ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȴɭɛɢɧɤɨ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ȼɨɠɢɞɚɪ Ȼɚɧɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɇɚɬɚɲɚ Ɇɪɜɢʄ-ɉɟɬɪɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ ȳɨɜɚɲɟɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɋɢɦɨɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȭɭɪɻɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȼɢɞ ȳɚɤɭɥɢɧ
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɥɚɧ ɒɤɭɥɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ȭɨɪɻɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄ
ɩɪɨɮ. ɞɪ ɂɜɚɧɚ ɋɢɦɨɜɢʄ-ɏɢɛɟɪ
ɞɨɰ. ɞɪ ȼɟʂɤɨ ɂɤɚɧɨɜɢʄ
ɞɨɰ. ɞɪ Ɍɚʃɚ Ʉɟɫɢʄ
ɞɨɰ. ɞɪ Ɇɢɥɟ ɒɢɤɦɚɧ
ɞɨɰ. ɞɪ ȼɟɞɚɞ Ƚɭɪɞɚ
ɞɨɰ. ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɢɦɨɜɢʄ
ɞɨɰ. ɞɪ Ɇɚɪɢɧɚ ɋɢɦɨɜɢʄ
ɞɨɰ. ɞɪ ɂɜɚɧ ȳɨɤɫɢʄ
ɞɪ Ɂɨɪɚɧ ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ
ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɏɚɥɚʇɢʄ
ɦɪ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ɑɜɨɪɨɜɢʄ
ɦɪ ȳɚɫɦɢɧɚ ɂɝɪɚɱɤɢ
Ɇɢɪɨʂɭɛ Ɍɨɦɢʄ
ȼɟʂɤɨ Ɍɭɪɚʃɚɧɢɧ
ɞɨɰ. ɞɪ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȳɨɜɢʄ
ɞɪ ȳɨɜɚɧ ȶɢɪɢʄ
ɞɪ ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ƚɪɛɢʄ ɉɚɜɥɨɜɢʄ
ɦɪ Ɇɢɥɨɪɚɞ Ȼɚɪɚɲɢɧ
ɦɪ ȳɚɫɦɢɧɚ Ʉɢɭɪɫɤɢ
ɋɢɧɢɲɚ ȼɚɠɢʄ
ɋɨʃɚ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ
Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ȳɚʃɢʄ
ɋɚɞɪɠɚʁ
ɉɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ: ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɂ ɊȿɎɈɊɆȺ
ɄɊɂȼɂɑɇɈȽ ɉɊɈɐȿɋɇɈȽ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɋɊȻɂJE ...............................7
Akademik prof. dr Miodrag N. Simoviü, doc. dr Marina M. Simoviü,
doc. dr Vladimir M. Simoviü: NAJNOVIJA PRAKSA USTAVNOG SUDA
BOSNE I HERCEGOVINE U KRIVIýNIM PREDMETIMA:
NOVI IZAZOVI I STARI PROBLEMI .................................................................37
Dr Vid Jakulin: KAZNENA POLITIKA U SLOVENIJI (Kritiþki osvrt).............61
Prof. dr Drago Raduloviü: IDENTITET PRESUDE I OPTUŽBE I
KAZNENA POLITIKA SUDOVA .........................................................................71
Dr Vojislav Ĉurÿiü: UTICAJ JAVNOG TUŽIOCA NA KAZNENU
POLITIKU U NOVOM KRIVIýNOM POSTUPKU SRBIJE ..............................79
Prof. dr Gordana Lažetiü - Bužarovska: PROBLEMI KAZNENE
POLITIKE U OKVIRU SPORAZUMEVANJA O KRIVIýNOJ
SANKCIJI U REPUBLICI MAKEDONIJI............................................................93
Prof. dr Ivana Simoviü Hiber: NOVELIRANJE KRIVIýNOG
ZAKONIKA I POŠTOVANJE PRINCIPA ULTIMA RATIO ..............................105
Ɇɢɪɨʂɭɛ Ɍɨɦɢʄ: ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉɊȺȼɈɋɍȭȺ ɂ
ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌ ɄɊɂȼɂɑɇɈȽ ɉɈɋɌɍɉɄȺ ...................................................117
Ɇɪ ȳɚɫɦɢɧɚ Ʉɢɭɪɫɤɢ: ɀȺɅȻȺ ȳȺȼɇɈȽ ɌɍɀɂɈɐȺ ɂ
ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ .....................................................................................127
Dr Jovan ûiriü: NEUJEDNAýENOST KAZNENE POLITIKE SUDOVA.......147
ɉɪɨɮ. ɞɪ ȭɨɪɻɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄ: ɍȻɅȺɀȺȼȺȵȿ ɄȺɁɇȿ ɄȺɈ
ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɄȺɁɇȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɋɍȾɈȼȺ.........................................163
Ⱦɪ Ɍɚʃɚ Ʉɟɫɢʄ, ɦɪ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ɑɜɨɪɨɜɢʄ: ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɇȺ ɄȺɁɇȿɇȺ
ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɂ ɄɈɇɐȿɉɌ ɂɋɌɊȺȽȿ ..............................................................177
ɋɢɧɢɲɚ ȼɚɠɢʄ: ɉɊɂɌȼɈɊ ɄȺɈ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɄȺɁɇȿɇȿ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ .........................................................................................................189
Ⱦɪ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȳoɜɢʄ: ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ ɈɊȽȺɇȺ ɉɊȿȾɂɋɌɊȺɀɇɈȽ
ɉɈɋɌɍɉɄȺ ɂ ȵɂɏɈȼ ɍɌɂɐȺȳ ɇȺ ɄȺɁɇȿɇɍ ɉɈɅɂɌɂɄɍ ..................197
Mr sci. Milorad Barašin: ZAJEDNIýKI ISTRAŽNI TIM/TIMOVI .................219
Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ȳɚʃɢʄ, ɞɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɏɚɥɚʇɢʄ: ɍɉɈɊȿȾɇɈ ɉɊȺȼɇɂ
ɉɊɂɄȺɁ ɈȾɇɈɋȺ ɉɈɅɂɐɂȳȿ ɂ ɌɍɀɂɅȺɒɌȼȺ ɍ ɁȿɆȴȺɆȺ
ȺɊȺɉɋɄɈȽ ɉɈɅɍɈɋɌɊȼȺ, ɆȺɅȿɁɂȳɂ ɂ ɄȺɇȺȾɂ ................................227
Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ ɒɤɭɥɢʄ: ȺɅɌȿɊɇȺɌɂȼɇȿ ɄɊɂȼɂɑɇȿ ɋȺɇɄɐɂȳȿ ..............245
4
Prof. dr Ljubinko Mitroviü, dr Nikolina Grbiü Pavloviü:
SANKCIONISANJE PRAVNIH LICA: DE LEGE LATA
ET DE LEGE FERENDA .....................................................................................277
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ ȳɨɜɚɲɟɜɢʄ: ɉɊɂɆȿɇȺ ɇɈȼɑȺɇȿ ɄȺɁɇȿ ɍ
ɋɍɁȻɂȳȺȵɍ ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɌȿɌȺ - ɉɊȺȼɈ, ɌȿɈɊɂȳȺ, ɉɊȺɄɋȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ - .....................................................................................291
ɉɪɨɮ. ɞɪ ɇɚɬɚɲɚ Ɇɪɜɢʄ ɉɟɬɪɨɜɢʄ: ɄɊȺɌɄɈɌɊȺȳɇȿ ɄȺɁɇȿ
ɁȺɌȼɈɊȺ ɍ ɉɊȺɄɋɂ ɋɍȾɈȼȺ ɍ ɊȿɉɍȻɅɂɐɂ ɋɊȻɂȳɂ ............................307
ȼɟʂɤɨ ɂɤɚɧɨɜɢʄ: ɄɊɂȼɂɑɇɈ ȾȳȿɅɈ ɍȽɊɈɀȺȼȺȵȺ ȳȺȼɇɈȽ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ .....................................................................................................315
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ȼɨɠɢɞɚɪ Ȼɚɧɨɜɢʄ, ɞɨɰ. ɞɪ ɂɜɚɧ ȳɨɤɫɢʄ: ɉɈɅɂɌɂɄȺ
ɂɁɊɂɐȺȵȺ ɂ ɉɊɂɆȿɇȿ ȼȺɋɉɂɌɇɂɏ ɇȺɅɈȽȺ ɍ ɋɊȻɂȳɂ ..................327
Doc. dr Vedad Gurda: UVJETI I POLITIKA IZRICANJA MJERA
POJAýANOG NADZORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE .........341
Doc. dr Mile Šikman: ORGANIZOVANI (TRANSNACIONALNI)
KRIMINALITET I KRIVIýNOPRAVNA (MEĈUNARODNOPRAVNA)
REAKCIJA ...........................................................................................................359
ɋɨʃɚ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ: ɈȾɍɁɂɆȺȵȿ ɂɆɈȼɂɇȿ ɄȺɈ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ
ɄȺɁɇȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ......................................................................................377
Dr Zoran Stevanoviü, mr Jasmina Igraþki: IZVRŠENJE KRIVIýNIH
SANKCIJA INSTITUCIONALNOG KARAKTERA KAO DRŽAVNA
REAKCIJA NA KRIMINALITET .......................................................................387
ȼɟʂɤɨ Ɍɭɪɚʃɚɧɢɧ: ɉɈɊɈɌɇɂ ɋɂɋɌȿɆ ɍ ɄɊɂȼɂɑɇɈɆ
ɉɊɈɐȿɋɇɈɆ ɉɊȺȼɍ ɋɊȻɂȳȿ - ɄɈɊȺɄ ɈȾ ɇȿɋɌȺɇɄȺ?..........................395
5
ɉɪɨɮ. ɞɪ ɋɬɚɧɤɨ ȻȿȳȺɌɈȼɂȶ1
ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɂ ɊȿɎɈɊɆȺ
ɄɊɂȼɂɑɇɈȽ ɉɊɈɐȿɋɇɈȽ
ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼȺ ɋɊȻɂJE
Ɋɟɡɢɦɟ: Ɍɪɢ ɫɭ ɝɪɭɩɟ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɱɢɧɟ ɫɚɞɪɠɚʁ ɪɚɞɚ. ɉɪɜɚ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɨɩɲɬɢɦ ɧɚɩɨɦɟɧɚɦɚ ɨ ɤɚɡɧɟɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɩɢɬɚʃɚ ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬ
ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɚɡɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɢɬɚʃɚ ɬɢɱɟ ɫɟ
ɫɬɪɭɱɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɞ ɧɢɡɚ ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ
ɢɡ 2011. ɝɨɞ., ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɇɟɻɭ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɩɢɬɚʃɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɭ ɨɤɜɢɪɟ ɨɜɟ
ɝɪɭɩɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɫɬɢɱɭ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ: ɞɨɤɚɡɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɧɚɱɢɧ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɢɡɜɨɻɟʃɚ, ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ, ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɩɪɨɦɟʃɟɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɧɨɜɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ɍɪɟʄɚ ɝɪɭɩɚ ɩɢɬɚʃɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɚɭɬɨɪɨɜɨɝ ɜɢɻɟʃɚ ɩɨɠɟʂɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɨɤɨɧɱɚʃɚ ɩɪɟɤɨ ɞɟɫɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ ɞɭɝɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɢ ɨɧɨ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɚɜɭ “ɞɚ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011.
ɝɨɞ. ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟ “ɭɫɩɟɲɚɧ” ɤɪɚʁ ɪɟɮɨɪɦɟ (ɤɚɨ ɲɬɨ ɬɨ ɫɦɚɬɪɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ)
ɜɟʄ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɧɟɭɫɩɟɲɚɧ ɤɨɪɚɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɪɟɮɨɪɦɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɋɪɛɢʁɚ, ɁɄɉ, ɧɚɱɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɫɭɞ, ɬɭɠɢɥɚɰ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ, ɭɧɚɤɪɫɧɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ, ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɩɪɚɜɧɢ ɥɟɤɨɜɢ.
1. Ɉɩɲɬɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬɚ ʁɟ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2001. ɝɨɞ2. ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ
ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɟɫɬɚɨ ʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢɡ 1977. ɝɨɞ.3, ɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ, ɩɪɟɤɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ
ɞɭɝɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2011. ɝɨɞ4. ɉɪɟɦɚ
1
Ɋɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮ. ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋɪɩɫɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ.
2
“ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɊȳ”, ɛɪ. 70/2001, 68 /2002 ɢ “ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 46/2006,
49/2007, 122/2007 ɢ 20/2009.
3
“ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ”, ɛɪ. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 ɢ 3/90 ɢ “ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɊȳ”, ɛɪ.27/92 ɢ 24/94.
4
“ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 ɢ 45/2013.
7
ɫɬɚɜɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧ.
Ⱦɚ ɩɨɞɫɟɬɢɦɨ, Ɂɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɦɟɫɟɰɭ 2011. ɝɨɞ. ɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ʁɟ
ɞɚ ɩɨɱɧɟ ɫɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ 15. ʁɚɧɭɚɪɚ 2013. ɝɨɞ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɫɭ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ
ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɪɚɬɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨɱɟɥɚ
15. ʁɚɧɭɚɪɚ 2012. ɝɨɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ (ɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ʃɟɝɨɜɟ ɰɟɥɨɜɢɬɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ) Ɂɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɩɭɬɚ ɦɟʃɚɧ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɰɟɥɨɜɢɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ
1. ɨɤɬɨɛɪɚ 2013. ɝɨɞ. ɍɡ ɫɜɟ ɨɜɨ, ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ (ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɦɟɫɟɰɚ 2012. ɝɨɞ.)
ɩɨɤɪɟɧɭɬ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢ
ʃɟɝɨɜ ɇɚɰɪɬ ɫɦɨ ɞɨɛɢɥɢ ɜɟʄ ɤɪɚʁɟɦ 2012. ɝɨɞ. ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɛɢɦɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ
ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ5. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞ ɢɫɬɢɯ ɫɟ ɨɞɭɫɬɚɥɨ. ɋɜɟ ɨɜɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɢ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ
ʁɚɫɧɨ ɝɨɜɨɪɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ, ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɜɟʄ ɢ ɨ “ɥɭɬɚʃɭ” ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɭ
ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɰɢʂɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ, ɨ ɨɞɫɭɫɬɜɭ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɩɨɱɟɬɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ. ɍɡ ɬɨ ɨɜɚɤɜɢ ɩɨɬɟɡɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɨɬɜɚɪɚʁɭ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɡɚɜɪɲɟɧ. Ⱦɪɭɝɢɦ
ɪɟɱɢɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɧɨɜɢ ɁɄɉ ɤɪɚʁ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ
ɢɥɢ ɫɚɦɨ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɚɥɢ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɚɭɲɬɪɛ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ? ɍɩɪɚɜɨ ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɨɜɨɝ ɰɢʂɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɨɝ, ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɫɜɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɛɪɨʁɧɟ ɫɭ ɧɨɜɢɧɟ
ɤɨʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɢ ɨɧɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɬɚɥɧɨɝ ɲɢɪɟʃɚ
ɩɨʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ
ɢɡ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 2009. ɝɨɞ., ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɜɟɞɟɧ ɢ
ʁɟɞɚɧ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɨɜɢ, ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨɩɪɚɜɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ - ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ
- ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ ɤɚɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ6. Ɉɜɚɤɚɜ ɬɪɟɧɞ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ɢ ɁɄɉ ɢɡ 2011.
ɝɨɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɧɨɲɟʃɚ, Ɂɚɤɨɧɢɤ
ɩɢɬɚʃɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ,
ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɧɚ ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɧɚɱɢɧ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɬɚɤɚɜ ʃɟɝɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɚɞɢɤɚɥɚɧ ɪɚɫɤɢɞ ɫɚ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦ ɋɪɛɢʁɟ. ɂɫɬɢɧɚ, Ɂɚɤɨɧɢɤ ɫɚɞɪɠɢ
ɢ ɧɟɤɚ ɨɞ ɪɚɧɢʁɟ ɭɫɬɚʂɟɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɚɥɢ ʃɢɯɨɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
ɪɚɡɪɚɞɚ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ. Ɇɟɻɭ ɛɪɨʁɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɟ ɢɫɬɢɱɭ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɞɟɜɚɥɜɚɰɢʁɟ ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ, ɩɨɬɩɭɧɟ ɚɞɜɟɪɡɢʁɚɥɧɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚʃɚ ɭɥɨɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ.7
ȼɢɞɢ: Ɋɚɞɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ., Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ ɢ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɮɟɛɪɭɚɪɚ ɦɟɫɟɰɚ 2013.
6
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ.1-2/2012, ɫɬɪ. 69.
7
ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ.-ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ ʁɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ - ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ ɧɚɡɚɞ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012.
5
8
ɉɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɧɢɡɚ ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɫɬɢɱɟɦɨ ɬɪɢ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ
ɫɪɩɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɜɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɱɟɫɬɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ.
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ, ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ, ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ8. Ɉɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɜɚɤɨ ɱɟɫɬɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɨɡɛɢʂɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ.9 Ɉɜɨ ɬɢɦ
ɩɪɟ ɲɬɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ ɩɪɚɜɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɨɦɟ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɫɬɚʁɚɥɢ ɞɚ ɜɚɠɟ ɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɨɧɞɚ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɞɨɛɢʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ. ɇɚʁɛɨʂɢ ɩɪɢɦɟɪ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɜɚɤɜɟ ʁɟɞɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɢɡ 2006., ɝɨɞ. ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɨ ɞɚ ɜɚɠɢ ɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ʃɟɝɨɜɟ ɰɟɥɨɜɢɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟ10. Ⱦɪɭɝɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ
ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɪɦɢ ɁɄɉ ɤɚɨ ɫɤɨɪɨ ʁɟɞɢɧɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɫɯɜɚʄɟɧɨɝ
ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ. ɉɪɢɦɟɪɚ ɪɚɞɢ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ
ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɨɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ɍɨ ɫɭ: Ɂɚɤɨɧ ɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞɟɥɚ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ ɥɢɰɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɩɪɚɜɧɨʁ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɭ ɢɦɨɜɢɧɟ ɩɪɨɢɫɬɟɤɥɟ ɢɡ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɭɞɨɦ, Ɂɚɤɨɧ
ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ. Ɍɪɟʄɟ, ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɢ, ɭɜɟɞɟɧɢ ɫɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ (ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɪɚɬɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɢ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ).11
Ⱦɜɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɚ ɰɢʂɚ ɜɟʄ ɩɨɨɞɚɜɧɨ ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ. ɉɪɜɢ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɬɨ ɧɟ ɢɞɟ ɧɚɭɲɬɪɛ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɨɜɫɬɜɢɦɚ
8
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ.1-2/2012, ɫɬɪ. 69.
9
ȼɢɞɢ ɡɛɨɪɧɢɤ “Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009.
10
ȼɢɞɢ: Ƚɪɭɛɚɱ, Ɇ., Ʉɪɢɬɢɤɚ “ɇɨɜɨɝ” Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ
ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2/2006., ɫɬɪ. 7; Ʌɚɡɢɧ, ȭ., Ɂɚɲɬɢɬɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ
Ɂɚɤɨɧɢɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ɂɛɨɪɧɢɤ “ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ”,
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 31; Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2/2006 (ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɢ).
11
ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɚɰɪɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, Ɂɛɨɪɧɢɤ “ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɋɞɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 217-256. Ɂɛɨɪɧɢɤ “ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”,
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɞɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005,ɫɬɪ. 257-264.
9
ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ
ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɭɨɩɲɬɟ. Ⱦɪɭɝɢ ʁɟ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɫɚ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨʁ ɧɚɭɰɢ ɭɨɩɲɬɟ. ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɨɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
ɜɟʄ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2001. ɝɨɞ. ɭɜɨɞɢ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ ɫɚ ɩɪɟɞʃɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɟ ɧɚɭɤɟ. ɍ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɬɨ
ɫɭ: ɉɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ
ɢ ɧɚ ɩɭɧɨɥɟɬɧɟ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɢ ɬɨ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ (ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ
ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɬɜɚɪɧɨɝ ɤɚʁɚʃɚ); ɍɜɨɻɟʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ
ɛɟɡ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɢ ɬɨ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ (ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ
ɩɪɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ ɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ); ɉɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɫɭɞɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ; ɉɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɜɨɻɟʃɚ ɫɤɪɚʄɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ;
Ɉɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ; Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɨɤɚ ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɢ
ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɨɩɭɲɬɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɪɨɤɚ; Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɞɨ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚ ɩɪɚɜɨ ɢɦɭɧɢɬɟɬɚ ɦɨɠɟ ɩɨɡɜɚɬɢ ɧɚ
ɢɦɭɧɢɬɟɬ; Ɉɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɛɪɚɧɢɥɚɰɚ ʁɟɞɧɨɝ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɥɢɰɚ; ɍɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ; ɇɨɜɟ ɦɟɪɟ ɩɪɟɦɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɢɥɢ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɬɪɟɫɚ; Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɨɤɚ ɡɚ ɩɨɜɪɚʄɚʁ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɥ.12
Ɍɪɟɧɞ ɧɨɜɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ
ɡɚɩɨɱɟɬ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2001. ɝɨɞ. ɭ ɰɢʂɭ
ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚ ɫɚ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦ ɭ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ʃɟɝɨɜɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɢɡ ɦɚʁɚ ɦɟɫɟɰɚ
2004. ɝɨɞ., ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɢɡ ɚɜɝɭɫɬɚ ɦɟɫɟɰɚ 2009. ɝɨɞ. ɤɨʁɟ
ɞɨɧɨɫɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɧɨɜɢɧɟ ɭɩɪɚɜɨ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ
ɡɚ ʁɨɲ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɢ ɬɨ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɩɭɬɟɦ
ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɯ ɮɨɪɦɢ
ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ.13 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɫɜɢɯ
ɨɜɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞ
ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɪɟɮɨɪɦɟ 2001. ɝɨɞ. ɢ ɫɜɢɦ ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ
ɁɄɉ ɢɡ 2001. ɝɨɞ. ɧɢʁɟ ɫɟ ɫɬɚɥɨ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ. ɉɪɢɲɥɨ ɫɟ ɪɚɞɭ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɧɨɜɨɝ
ɁɄɉ. Ɋɚɞ ɧɚ ɬɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ʁɟ ɨɤɨɧɱɚɧ ɭɫɜɚʁɚʃɟɦ ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ 2011. ɝɨɞ.
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɇɟɪɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɨɜɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2000. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 145-155.
13
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɂɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɩɭɧɟ ɁɄɉ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2/09, ɫɬɪ. 21-40.
12
10
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɧɢ ɬɭ ɧɢʁɟ ɤɪɚʁ. ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ʃɟɝɨɜɟ ɰɟɥɨɜɢɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟ (1. ɨɤɬɨɛɚɪ
2013. ɝɨɞ.) Ɂɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɩɭɬɚ ɦɟʃɚɧ, ɚ ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ɢɡɪɚɻɟɧ ʁɟ ɢ ɇɚɰɪɬ
ʃɟɝɨɜɢɯ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɛɢɦɧɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ ɤɪɚʁɟɦ 2012. ɝɨɞ. ɇɨ, ɨɞ ʃɢɯ ɫɟ
ɨɞɭɫɬɚɥɨ. ɋɜɟ ɨɜɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɢ ɝɨɜɨɪɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ, ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɜɟʄ ɢ ɨ “ɥɭɬɚʃɭ”
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɭ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɢɯ
ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɮɨɪɦɟ.
2. ɉɨʁɟɞɢɧɚ ɨɞ ɧɢɡɚ ɧɨɜɢɧɚ ɁɄɉ Ɋɋ
ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɞɨɧɨɫɢ ɧɢɡ ɧɨɜɢɧɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɟɝɨɜ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɤ (ɁɄɉ ɢɡ 2001. ɝɨɞ. ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ) ɜɟʄ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
ɋɪɛɢʁɟ ɭɬɟɦɟʂɟɧɚ ɁɄɉ ɢɡ 1976. ɝɨɞ. Ɇɟɻɭ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɧɚɜɨɞɢɦɨ, ɡɛɨɝ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ ɨɛɢɦɚ ɪɚɞɚ, ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɭ ɢ ɤɨʁɟ ɫɚɦɨ ɩɨ
ɫɟɛɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɤɚɠɭ ɧɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ
ɨ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɪɩɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
2.1. Ɉɡɚɤɨʃɟʃɟ ɧɚɱɟɥɚ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨʁɟ ʁɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɞɨɧɟɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɧɨɜɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ, ʁɟɫɬɟ ɢ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɧɚɱɟɥɚ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ
ɪɨɤɭ. ȵɟɝɨɜɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɭɞɚ ɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɛɟɡ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɚ ɢ ɞɚ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢ ɫɜɚɤɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɚɜɚ ɭɫɦɟɪɟɧɭ ɧɚ
ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʁɟ ɯɢɬɚɧ (ɱɥɚɧ 14. ɫɬ. 1. ɢ 2). ɍ ɰɢʂɭ ɲɬɨ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɧɚɱɟɥɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ ɢ ɦɟɪɟ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ - ɦɟɪɟ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ14. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ, ɛɪɚɧɢɨɰɭ, ɨɲɬɟʄɟɧɨɦ,
ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ, ɩɭɧɨɦɨʄɧɢɤɭ, ɨɲɬɟʄɟɧɨɦ ɤɚɨ ɬɭɠɢɨɰɭ ɢɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɬɭɠɢɨɰɭ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞʃɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟʄɟ ʄɟ ɢɡɪɟʄɢ ɨɩɨɦɟɧɭ. Ɉ ɢɡɪɟɱɟɧɨʁ ɦɟɪɢ ɨɩɨɦɟɧɟ ɚɞɜɨɤɚɬɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
ɜɟʄɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢʄɟ ɧɚɞɥɟɠɧɭ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɭ ɤɨɦɨɪɭ, ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɫɭɞɚ
ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ (ɱɥɚɧ 374. ɫɬ. 1. ɢ 3). ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɝ ɢɥɢ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɝɚ ɡɚɦɟʃɭʁɟ, ɚ ɤɨʁɢɦ
ɫɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɟʄɚ ʄɟ ɢɡɜɟɫɬɢɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨ ɜɟʄɟ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɫɭɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ (ɱɥɚɧ 374. ɫɬɚɜ 2).
ɉɨɪɟɞ ɁɄɉ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɢɡ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɦɟɫɟɰɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ15 ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɞɨɞɚɬɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɚɈ ɩɨʁɦɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɢɞɢ: ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɢɨɞɚɜɫɬɜɨ ɤɚɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ,
Ɂɛɨɪ, “Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 9-39.
15
“ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 101/2013. ɝɨɞ.
14
11
ɤɬɢɱɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ. ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦ,
ɫɬɪɚɧɤɚ ɭ ɫɭɞɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɨʁ ʁɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ
ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɦɨɠɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɜɢɲɟɦ ɫɭɞɭ ɩɨɞɧɟɬɢ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɢ ɢɫɬɢɦ ɬɪɚɠɢɬɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ. Ɂɚɯɬɟɜ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɜɢɲɟɦ ɫɭɞɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɩɨ ɢɫɬɨɦ ʁɟ ɯɢɬɚɧ. Ⱥɤɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɜɢɲɢ ɫɭɞ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚɯɬɟɜ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɨɫɧɨɜɚɧ, ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɪɢɦɟɪɟɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɢ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɪɨɤ ɭ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɧɢɠɢ ɫɭɞ ɨɤɨɧɱɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ. Ⱦɨɫɭɻɟɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢɫɩɥɚɬɢʄɟ ɫɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯ ɡɚ
ɪɚɞ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ
(ɱɥɚɧ 8ɚ - 8ɜ Ɂɍɋ).
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɢɡɧɟɫɟɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ ɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʁ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɧɚɱɟɥɚ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ
ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɭ ɤʂɭɱɧɚ ɞɜɚ. ɉɪɜɨ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧɨ ɩɪɚɜɨ
ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ? Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ, ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ,
ɧɟ ɞɚʁɟ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɚ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɮɚɤɬɢɱɤɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɟɠɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɫɥɭɱɚʁɚ ɢ ɭɡɢɦɚʃɟɦ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɬɚɜɨɜɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɫɭɞɚ ɡɚ
ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. Ⱦɪɭɝɨ, ɬɭ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɤɨ ɩɨɦɢɪɢɬɢ ɨɜɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɬɪɚʁɟ ɲɬɨ ɞɭɠɟ. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɦ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɨɜɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɧɟɝɚɰɢʁɨɦ ɞɚɬɢɯ ɢɦ ɩɪɚɜɚ ɜɟʄ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ.16
ɇɚɱɟɥɨ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ʁɟ y ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ ɞɜɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɢ
ɧɟɪɚɡɞɜɨʁɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ. Ɍɨ ɫy ɛɪɡɢɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɪɟɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ.17 ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɨɦ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟ ɫɜɟɫɬɢ
ɫɚɦɨ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɬɪɚʁɚʃɟ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɪɚɡɥɨɡɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɛɪɡɢɧɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɫɚɦɨ ɞɨ ɨɧɟ ɦɟɪɟ ɞɨɤ ɬɨ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ
ɜɨɻɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɧɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɩɪɚɜɢɥɧɟ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɫɭɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ.18 ɉɨɫɬɨʁɟ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɱɟɥɚ
ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ.
ɉɪɜɨ, ɬɨ ɫɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɧɨɪɦɟ, ɚ ɞɪɭɝɨ
ɫɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɧɨɪɦɟ. ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɝɪɭɩɟ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɁɄɉ ɩɨɫɜɟɬɢɨ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɢɦɚ, ɢ ɬɨ ɫɜɟ ɭ
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ. ɢ ɞɪ., ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɁɄɉ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ
ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 7.
17
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ,ɋ., “Ɇɟɪɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ”,
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɨɜɨɝ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2000, ɫɬɪ. 149.
18
Ʌɚɡɢɧ, ȭ., “ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɚɤɬɨɦ ɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ”, ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɚ ɪɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 4/85.
16
12
ɧɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢ ɲɬɨ ɛɨʂɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ʃɟɝɨɜɟ ɛɪɡɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ. ɋ ɨɜɢɦ ɰɢʂɟɦ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɧɚɲɟɝ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɞɨɧɟɨ ʁɟ ɧɢɡ ɧɨɜɢɧɚ (ɧɩɪ. ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɫɥ.).19
Ɉɜɚɤɜɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜɚɠɟʄɟɝ ɬɟɤɫɬɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɭ ɡɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ ɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɭ ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɮɨɪɦɟ20.
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɬɟ ɧɨɜɢɧɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ, ɡɚɤʂɭɱɚɤ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ.21 ȼɪɟɦɟ ɩɪɢɦɟɧɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɢɫɩɪɚɜɧɢ ɨɜɚɤɜɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɚɭɬɨɪɚ ɢ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɞɟɥɚ ɧɚɲɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɪɚɡɪɚɞɢ ɧɢɡɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ22.
ɍɡ ɢɡɧɟɫɟɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɨɜɨɦ ɧɚɱɟɥɭ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢ ɬɨ ɞɚ ɦɚ ɤɨɥɢɤɨ
ɝɨɞ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɡɚɜɢɫɢɥɚ ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ, ɨɧɚ ɧɢɲɬɚ ɦɚʃɟ
ɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɫɭɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ (ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ) ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ȼɪɨʁɧɢ ɫɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɱɟɥɚ ɫɭɻɟʃɚ
ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ (ɧɩɪ. ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ, ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬ ɢ ɫɥ.) ɢ ʃɢɦɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ.23 ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɬɪɟɛɚ
ɢɫɬɚʄɢ ɢ ɬɨ ɞɚ ɛɪɡɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɫɦɟ
ɞɚ ɢɞɟ ɧɚɭɲɬɪɛ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢ ɧɚɭɲɬɪɛ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɜɨɻɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
2.2. Ⱦɨɤɚɡɢɜɚʃɟ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ
ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɭ ɞɨɧɨɫɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɬɢɱɟ ɫɟ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ. Ɉɧɨ ɫɜɨʁɭ ɩɨɞɥɨɝɭ ɧɚɥɚɡɢ ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚ ɭ ɱɥɚɧɭ 15. ɋɯɨɞɧɨ ɢɫɬɨɦ ɡɧɚɬɧɨ ʁɟ ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ. Ɉɧɚ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭ ɪɭɤɟ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɚ ɭɥɨɝɚ ɫɭɞɚ ɭ ɬɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ʁɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚɧɚ. ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ex of¿cio ʁɟ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ. Ɍɟɪɟɬ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɛɟ ʁɟ ɧɚ ɬɭɠɢɨɰɭ, ɚ ɫɭɞ ɢɡɜɨɞɢ ɞɨɤɚɡɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɬɪɚɧɚɤɚ. ɋɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɫɭɞɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ
ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 1-2/2012, ɫɬɪ. 69.
20
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩʃɚ ɤɚɨ ɛɢɬɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ - Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ”, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ
– ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ. ɫɬɪ, 228-246.
21
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩʃɚ ɤɚɨ ɛɢɬɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ ɪɟɝɢɨɧɚ Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ - Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ”, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ
– ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ. ɫɬɪ, 228-246.
22
Ɉ ɬɨɦɟ ɜɢɞɢ: Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ
ɚɫɩɟɤɬ)”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012.; Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”‚ ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013.
23
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɪɚʁɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ʃɟɝɨɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2002, ɫɬɪ. 136.
19
13
ɞɨɤɚɡɢɜɚɧɚ, ɢ ɬɭ ɫɜɨʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɧ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ - ɞɚɜɚʃɟɦ
ɧɚɥɨɝɚ ɫɬɪɚɧɰɢ. ɇɚɢɦɟ, ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɧɚɥɨɝ ɫɬɪɚɧɰɢ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɞɨɩɭɧɫɤɟ
ɞɨɤɚɡɟ ɢɥɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɫɚɦ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɜɢ ɞɨɤɚɡɢ ɢɡɜɟɞɭ ɚɤɨ ɨɰɟɧɢ ɞɚ ɫɭ
ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɞɨɤɚɡɢ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɢ ɢɥɢ ɧɟʁɚɫɧɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɪɚɫɩɪɚɜɢɨ. ɋɭɞ ɦɨɠɟ ɞɨɤɚɡ ɢɡɜɟɫɬɢ ʁɟɞɢɧɨ ɚɤɨ ɬɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɲɬɨ ɫɭɞ ɫɬɪɚɧɰɢ ɦɨɠɟ ɫɭɝɟɪɢɫɚɬɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
“ɩɪɢɧɭɞɢɬɢ” ɧɚ ɬɚɤɚɜ ɞɨɤɚɡɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ. ɂ ɚɤɨ ɫɭɞ ɧɚɪɟɞɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɞɨɤɚɡɚ, ɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ʄɟ ɞɨɤɚɡɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ, ɚ ɧɟ ɫɚɦ ɫɭɞ, ʁɟɪ
ɫɟ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɤɚɡɧɨ ɚɤɬɢɜɢɪɚɬɢ ɚɤɨ ɫɬɪɚɧɤɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ. ɍɡ ɬɨ, ɧɢʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɚ ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɤɨɧɫɟɤɜɟɧɰɚ ɡɚ ɨɞɛɢʁɚʃɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɞɚ ɢɫɩɭɧɢ
ɧɚɥɨɝ ɫɭɞɚ.
ɂɡɧɟɫɟɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫɚ ɞɜɟ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ (ɧɚɱɟɥɨɦ in dubio pro reo ɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ
ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ). ɋɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 16. ɫɬɚɜ 5. “ɋɭɦʃɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɫɭɞ ʄɟ ɭ ɩɪɟɫɭɞɢ ɢɥɢ ɪɟɲɟʃɭ ɤɨʁɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɪɟɫɭɞɢ, ɪɟɲɢɬɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ”. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ “ɋɜɚɤɨ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ
ɧɟɜɢɧɢɦ ɫɜɟ ɞɨɤ ɫɟ ʃɟɝɨɜɚ ɤɪɢɜɢɰɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɧɟ ɭɬɜɪɞɢ ɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ ɫɭɞɚ”. Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɪɝɚɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ, ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ʁɚɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ʁɚɜɧɢɦ ɢɡʁɚɜɚɦɚ ɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ, ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɞɚ ɩɨɜɪɟɻɭʁɭ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ.
2.3. Ⱦɟɜɚɥɜɚɰɢʁɚ ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɤɨʁɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚ ɞɚ “ɧɢɤɨ ɧɟɜɢɧ ɧɟ ɛɭɞɟ ɨɫɭɻɟɧ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɧɢɨɰɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɡɪɟɤɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ” (ɱɥɚɧ
1. ɫɬɚɜ 1. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ), ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɬɨɦɟ
ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɥɢ ɧɟ.
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɡɛɨɝ ɤɨɝɚ ɫɟ ɢɧɚɱɟ ɢ ɜɨɞɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɭɬɜɪɞɢ ɩɨɬɩɭɧɚ ɢ ɧɟɨɫɩɨɪɧɚ ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ʁɟɪ ɤɚɠʃɟɧ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɨɧɚʁ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɱɢʁɚ ʁɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢ ɧɟɨɫɩɨɪɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɚ. ɇɚ ɨɜɨɦ ɬɟɦɟʂɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ʁɟ ɢ ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ - ɬɡɜ. ius puniendi. ɋɜɨʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɚ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ ɭɬɜɪɞɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɥɢɰɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɬ. ɋɭɞɫɤɚ ɨɞɥɭɤɚ ɤɚɨ ɤɪɚʁʃɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɨɱɢɜɚ
ɧɚ ɢɫɬɢɧɢ.24
ɂɫɬɢɧɚ ɞɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɪɚɧ ɨɞɪɚɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɫɜɟɫɬɢ ɫɭɞɢʁɟ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟɝ ɞɪɠɚɜɚ ɨɠɢɜɨɬɜɨɪɭʁɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ. ɂɫɬɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɧɢʁɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɚ ɢɫɬɢɧɚ ɤɨʁɚ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɭɩɪɨɬɧɨɝ. ɂɫɬɢɧɚ ɞɨ ɤɨʁɟ ɫɟ
Ɂɚɯɬɟɜ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ ɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɧɚʁɩɨɬɩɭɧɢʁɨʁ ɦɨɝɭʄɨʁ ɦɟɪɢ
ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɧɚɱɟɥɨɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ (ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ, ɪɟɚɥɧɟ, ɫɬɜɚɪɧɟ).
24
14
ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɢɚɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɞɨ
ɤɨɝɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɨɠɟ ɞɨɻɢ, ɫɚɦɨ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɢɫɬɢɧɚ
ɤɨʁɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɫɭɩɪɨɬɧɨɝ. ɍ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ,
ɭ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɞɨɥɚɡɢ ɫɟ ɞɨ ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɫɭɩɪɨɬɧɚ ɢɫɬɢɧɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨʁ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɫɬɚɞɢʁɭɦɢɦɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. ɍɡ ɫɜɨ ɨɜɨ, ɨɜɚ ɢɫɬɢɧɚ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚ,
ʁɟɪ ɢɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɫɬɚɜɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɭɬɢɫɤɟ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɝɚ ɰɟɧɟ ɢ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɰɟɧɚ ɪɚɡɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ.25 ɍ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɦɟɪɢ ɨɞɪɚɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɫɜɟɫɬɢ ɫɭɞɚ ɛɢɬɢ ɜɟɪɚɧ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ, ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɟɬɚ ɞɨɤɚɡɚ. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɞɪɚɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɭ ɫɜɟɫɬɢ
ɫɭɞɢʁɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɢ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ
ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ ɩɭɬɟɦ ɤɨʁɢɯ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɢɫɬɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɜɢɲɟ
ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛɥɢɠɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨʁ. Ɍɟɤ ɬɚɤɜɚ ɢɫɬɢɧɚ ʁɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ, ɪɟɚɥɧɚ, ɫɬɜɚɪɧɚ
ɢɫɬɢɧɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɩɨɞ ʃɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨ ɧɚʁɜɟʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɞɨ ɤɨʁɟ
ɫɭɞɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. ɍɡ ɨɜɨ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɢɫɬɢɧɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɭ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ,
ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɉɪɜɨ, ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɤɪɢɜɢɰɟ. ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɛɟɡ ɫɢɝɭɪɧɨɝ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɤɪɢɜɰɟ ɛɢɥɨ ɛɢ
ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɨ, ɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ
ɛɢ ɧɚɫɢʂɟ. Ⱦɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ɥɟɠɢ ɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ. ɇɚɢɦɟ,
ɤɚɡɧɚ ʁɟ ɧɚʁɬɟɠɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɚ ɭɡ ɬɨ ɢ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭ
ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ʁɟɞɧɨɝ ɥɢɰɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɩɨɜɥɚɱɢ ɧɚʁɬɟɠɢ ɫɭɞ ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɧɟɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚ, ɭɦɚʃɭʁɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɫɭɻɟɧɨɝ ɢ ɢɡɚɡɢɜɚ ɬɟɲɤɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɤɨʁɟ ɝɚ ɩɪɚɬɟ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɢɡɞɪɠɚɧɟ ɤɚɡɧɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ɨɜɨ, ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ - ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɭɞɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ɢ ɩɨɪɟɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɢ ɩɨɪɟɞ
ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɧɚɱɟɥɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɨ
ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ - ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɩɨ ɫɜɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ
ɧɚɲ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɧɨ ʁɟ, ɧɚɠɚɥɨɫɬ, ɧɚʁɛɥɚɠɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɞɟɜɚɥɜɢɪɚɧɨ
ɚɤɨ ɧɟ ɢ ɩɪɨɬɟɪɚɧɨ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. Ⱦɟɜɚɥɜɚɰɢʁɚ
ɢɥɢ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɟ ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɚɠɚɥɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ.26
Ɉɫɥɨɛɚɻɚʃɟɦ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɭɞɚ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɢ ɢɡɜɨɞɢ ɞɨɤɚɡɟ, ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟɦ
ɫɭɞɚ ɨɞ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ - ɩɨɬɩɭɧɨɝ
ɢ ɢɫɬɢɧɢɬɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɤɚɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɟɜɪɨɤɨɧɬɢɧɟɬɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ,Ɍ./Ƚɪɭɛɚɱ, Ɇ., Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1990, ɫɬɪ. 19.
ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢɫɚɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ
ɚɫɩɟɤɬ)”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 74-78.
25
26
15
ɋɪɛɢʁɟ ɭɜɨɞɢ ɫɟ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɢ – ɚɞɜɟɪɡɢʁɚɥɧɢ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ
ɧɚɩɭɫɬɚ ɧɚɱɟɥɨ ɢɫɬɢɧɟ ɤɚɨ ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟ ɤʂɭɱɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ.27 Ɍɟɪɟɬ ɩɪɭɠɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ʁɟ ɫɚɞɚ ɧɚ ɬɭɠɢɨɰɭ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ
ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ, ɚ ɫɭɞ ʁɟ ɥɢɲɟɧ ɨɛɚɜɟɡɟ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ
ɫɬɜɚɪɢ ɢ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɩɨɥɨɠɚʁ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɫɬɚɪɚ ɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɩɚ ɢ ɱɢɬɚɜɨɝ ɝɥɚɜɧɨɝ ɫɬɚɞɢʁɭɦɚ ɭɡ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɧɟɦɚɥɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɛɪɡɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɩɪɟɫɭɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ
ɫɜɚɪɢ ɫɯɜɚʄɟɧɨ ɭ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɲɬɨ ɡɚ ɫɜɨʁ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɦɚ ɭɤɢɞɚʃɟ
ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ28. ɍɦɟɫɬɨ ɪɚɧɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ
(ɧɩɪ. ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟɦ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɭɞɚ ɞɚ ɢɫɬɢɧɢɬɨ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɬɜɪɞɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɤɨʁɟ
ɫɭ ɨɞ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢɥɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɢɫɬɢɧɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɫɭɞɢʁɫɤɨɝ ɭɜɟɪɟʃɚ ɢ ɫɥ.) ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɨɞɥɭɤɭ ɤɨʁɨɦ
ɩɪɟɫɭɻɭʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɬɜɚɪ “ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɭ ɱɢʁɭ ʁɟ
ɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɭɜɟɪɟɧ” (ɱɥɚɧ 16. ɫɬɚɜ 4), ɩɨɲɬɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ “ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨ ɨɰɟɧɢ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɞɨɤɚɡɟ” (ɱɥɚɧ 16. ɫɬɚɜ 2). ɋɚ ɨɜɚɤɜɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɨɛɚɜɟɡɚ ɫɭɞɚ ɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɫɚ ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢ ɧɟ ɫɦɟ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɬɢ
ɫɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɦ ɢɫɬɢɧɟ. ɋɜɨʁɟ ɭɜɟɪɟʃɟ ɨ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɧɟɤɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ
ɫɭɞ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɨɤɚɡɢɦɚ ɤɨʁɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɢɡɜɨɞɟ ʁɟɞɢɧɨ ɫɬɪɚɧɤɟ
(ɩɨɲɬɨ ɢɯ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɧɨɦ ɪɨɱɢɲɬɭ) ɢɡ ɱɟɝɚ
ɞɚʂɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɫɬɟʄɢ ɭɜɟɪɟʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚɧɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ
ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢɡɜɟɞɭ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɟ. ɍ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ - ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢɡɜɟɞɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚ, ɫɭɞ ɧɢʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɟ ɢɡɜɟɞɟ ɩɨ
ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɬɨɝɚ ʁɟ ɧɭɠɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɪɚɜɢɥɚ in dubio
pro reo. ɍɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ ɨɜɨɝ ɲɬɨ ɫɬɟɩɟɧ ɭɜɟɪɟʃɚ ɫɭɞɢʁɟ ɡɚɜɢɫɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢɯ ɞɨɤɚɡɚ ɧɚɦɟɬɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɭɞɭ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɜɚɤɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɚ
ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɫɭɞɚ ɞɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢ ɢɫɬɢɧɢɬɨ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨ ɫɬɚʃɟ. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢɦ ɞɨɤɚɡɢɦɚ ɫɭɞɢʁɫɤɨ
ɭɜɟɪɟʃɟ ɞɟɥɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɧɚɦɟɪɟ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɚ ɞɨɤɚɠɭ ɢɫɬɢɧɭ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɨɦ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ pro et contra ɨɦɟɻɟɧɨ
ɞɨɤɚɡɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɚ ɞɚ ɫɭɞ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɧɚɪɟɞɢɬɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ, ɚɥɢ ɧɢ ɬɚɞɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɪɚɞɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟʁɚɫɧɨʄɚ ɭ
ɜɟʄ ɢɡɜɟɞɟɧɢɦ ɞɨɤɚɡɢɦɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚ ɢɫɬɢɧɨɦ ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɨɲ ɞɟɥɢɤɚɬɧɢʁɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ ʁɨɲ ɢɡɜɟɫɧɢʁɟ.
ɇɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɭ ɞɚʂʃɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɤɨʁɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɢɡɧɟɫɟɧɢ
ɫɬɚɜ ɨ ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɭ ɢɫɬɢɧɟ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɋɪɛɢʁɟ29, ɢɫɬɢɱɟɦɨ ɫɚɦɨ
ʁɨɲ ɞɜɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɬɜɚɪɢ: ɉɪɜɨ, ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɟɦ ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨȻɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 107-111.
ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɧɚɱɟɱɥɢɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɫɬɪ. 71-87 Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ)”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012. ɝɨɞ.,
ɫɬɪ. 74-78.
29
ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɭ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɩɫɬɭɩɤɭ ɋɪɛɢʁɟ, Ɂɛɨɪ.
“Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ)”, ɋɪɩɫɤɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 88-124.
27
28
16
ɫɬɭɩɤɚ ɢ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟɦ ɫɭɞɚ ɨɞ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ,
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɥɢɱɚɧ ɩɚɪɧɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢɦɚʁɭ
ɩɪɚɜɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟ ɢ ɚɧɚɥɨɝɧɨ ɬɨɦɟ ɫɧɨɫɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ ɫɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭʄɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɟɦ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨ ɩɪɚɜɧɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɢ ɰɢʂɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨʁ
ɡɛɨɝ ʁɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɚ ɫɟ ɝɨɧɢ
ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɜɚɠɢ ɧɚɱɟɥɨ ɫɭɞɫɤɨɝ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ, ɢ ɫɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɚɡʁɚɲʃɟʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɜɟɡɚɧ ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɜɟʄ ɨɧ “ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɢɫɬɢɧɭ”
ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɞɨɤɚɡɚ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɭɞɫɤɨ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ.30 ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɨɦ, ɭ ɧɟɦɚɱɤɨɦ StPO, ɤɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢɡɪɢɱɢɬɨ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɫɬɢɧɟ ɫɭɞ ɨɛɚɜɟɡɚɧ (ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ) ɞɚ ɢɡɜɨɞɢ ɞɨɤɚɡɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɜɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɬɧɟ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ31. Ⱦɪɭɝɨ, ɢɡɛɚɰɢɜɚʃɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ɩɚ ɬɢɦɟ ɢ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɢ ɢɫɬɢɧɢɬɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɞɨɜɟɥɨ ʁɟ ɢ ɞɨ ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɟɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ. ɇɩɪ. ɤɚɤɨ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɞɚ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ
ɫɭɞ ɧɟɦɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɢ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɞɨɤɚɡɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɧɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɢɫɬɢɧɭ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɛɢʁɚʃɚ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɪɟɫɭɞɟ ɠɚɥɛɨɦ ɡɛɨɝ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ,
ɬʁ. ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɪɚɞʃɚɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ (ɱɥɚɧ 437. ɬɚɱɤɚ 3). Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ: Ʉɚɤɨ ɩɨɜɟɡɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɧɚ ɩɨɛɢʁɚʃɟ ɫɭɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɟɞɢɧɨ ɨɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ?
2.4. ɉɪɨɦɟɧɟ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ. ɉɪɨɦɟʃɟɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɛɢɬɧɢʁɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ
ɭɬɢɰɚɥɚ ʁɟ ɢ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɫɬɚɬɭɫɚ (ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ - ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚ ɫɭɞɚ, ɬɭɠɢɨɰɚ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɛɪɚɧɢɨɰɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ). Ɍɚɤɨ ɧɩɪ.
ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɭɞɭ, ɢɫɬɪɚɝɚ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ. ɂɥɢ, ɬɭ ʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜɚ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ ɭɥɨɝɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɢ ɞɪ. Ɂɚɬɢɦ, ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɭ
ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ, ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɭ ɧɚɱɢɧɭ
ɧɚɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɞɥɨɠɟɧɨɝ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɢɡɪɟɱɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ (ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚ ʃɟɧɨɝ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɨɫɬɚɧɟ ɢɥɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ),
ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɩɪɟɫɭɞɟ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ.32
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ, ɨɧɞɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɬɭ ɫɭ ɬɪɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɨɜɚʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ. ɉɪɜɨ, ɤɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
Claus Roxin und B. S. C. Hunemann, Strafwerfahrensrecht, 16. AuÀage, Verlag “C.H. Beck”,
Munchen, 2009., seit. 78.
31
Par. 244. StPO.
32
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ʉɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”‚ ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 131-144.
30
17
ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɬɚʁ ɤɨʁɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɭ. Ⱦɪɭɝɨ,
ɫɭɠɚɜɚʃɟɦ ɭɥɨɝɟ ɫɭɞɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɬɟɠɢɲɬɟ ʁɟ ɩɪɟɧɟɬɨ ɧɚ ɬɭɠɢɨɰɚ.
Ɍɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɬɚʁ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɭ ɞɨɤɚɡɚ (ɬɟɪɟɬ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ
ɨɩɬɭɠɛɟ ʁɟ ɧɚ ʃɟɦɭ, ɚ ɫɭɞ ɢɡɜɨɞɢ ɞɨɤɚɡɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɬɪɚɧɚɤɚ). Ɍɪɟʄɟ,
ɩɪɨɲɢɪɟɧɟ ɫɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ.
Ʉɨɞ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɤʂɭɱɧɚ ɧɨɜɢɧɚ ʁɟ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɫɬɢɰɚʃɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɫɭɩɫɢɞɢʁɚɪɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɫɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɭɫɬɚɧɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ,
ɤɚɨ ɢ ɢɡɦɟʃɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɨɞɥɭɤɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ.
ɋɥɢɱɧɨ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɪɟɲɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɨɞ ʃɢɯɨɜɟ ɪɟɲɟɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ
ɁɄɉ. Ɍɭ ʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɲɢɪɟʃɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ (ɞɨʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɤɚɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɫɚɞɚ ʁɟ ɨɫɚɦ ɝɨɞɢɧɚ) ɡɚɬɜɨɪɚ.
ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɛɪɚɧɟ
ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɫɬɚɧɚ ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɫɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ.
Ⱦɚʂɟ, ɧɩɪ. ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɩɪɜɨɝ ɫɚɫɥɭɲɚʃɚ ɩɪɨɱɢɬɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɩɪɢʁɚɜɭ, ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɭɜɢɻɚʁɭ ɢ ɧɚɥɚɡ ɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɜɟɲɬɚɤɚ, ɚ ɧɚɤɨɧ
ɩɪɜɨɝ ɫɚɫɥɭɲɚʃɚ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɩɢɫɟ ɢ ɪɚɡɝɥɟɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ
ɢ ɫɥ.33
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɚɨ ɫɭɛʁɟɤɬɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ
ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɚɤɬɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɢ ɪɚɞʃɟ ɢɡ ɪɚɧɢʁɟɝ ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɝ, ɚ ɫɚɞɚ
ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɞɚʂɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɇɨ, ɩɨɪɟɞ ɨɜɨɝ,
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ
ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɱɢʁɢ ɫɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ, ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɚ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ, ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɤɨʁɭ ʁɨʁ
ɩɨɜɟɪɢ ɬɭɠɢɥɚɰ. ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɞɧɨɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɨɰɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɰ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɚɧ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɫɜɟ ɞɨ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɚɥɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɨɞɪɟɻɟɧɚ ɬɭɠɢɨɰɭ. Ɉɜɥɚɲʄɟʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɢɚɤɨ ɧɚɢɡɝɥɟɞ
ɫɥɢɱɧɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɁɄɉ, ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɚ ɫɭ, ɞɨɧɟɤɥɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ, ɚɥɢ ɭ
ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɚ ɧɚɞɡɨɪɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɬɭɠɢɨɰɚ.
2.5. ɒɢɪɟʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɝɨʃɟʃɚ. ɂ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɛɢɥɚ ʁɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɧɨɪɦɢɪɚʃɭ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɤɨɞ ɩɭɧɨɥɟɬɧɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. ɇɢʁɟ
ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɢɥɚ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɨɤɨ ɧɚɱɢɧɚ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ. Ɇɟɻɭ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɫɟ ɢɫɬɢɰɚɥɚ ɨɧɚ
Ɍɢɧɬɨɪ, ȳ., Ȼɪɚɧɢɥɚɰ ɢ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”‚ ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 145-171.
33
18
ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɦɨɝɭʄɟɝ ɨɛɢɦɚ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɧɚɱɟɥɚ, ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɧɚɱɟɥɚ ɫɥ.34. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɨɜɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɧɚɱɟɥɚ ɭ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɜɚʂɚ
ʁɨɲ ʁɟɞɧɨɦ ɩɨɞɫɟɬɢɬɢ ɞɚ ɧɢ ʁɟɞɧɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ (ɚ ʃɢɯ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɢɲɟ) ɧɢʁɟ
ɞɨɜɨɞɢɥɚ ɧɢɬɢ ɞɨɜɨɞɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ ʃɟɝɨɜɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ. Ɂɚ ɜɟɨɦɚ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚɤɨɧ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ ɤɨɞ ɩɭɧɨɥɟɬɧɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ 2001. ɝɨɞ35. ɧɚɱɟɥɨ ʁɟ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɫɜɨʁɭ ɩɭɧɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɢ ɫɜɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
ɫɭ ɢɲɥɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɲɬɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭɡ
ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ.
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɨɜɢɧɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ
ɪɟɱ ɨ ɧɚɱɟɥɭ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɨɞ ɩɭɧɨɥɟɬɧɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɭ ɧɨɜɨɦ ɁɄɉ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɉɪɜɨ, ɢ ɧɨɜɢ
ɁɄɉ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɜɢɲɟ ɜɢɞɨɜɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚʂʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ. Ɍɨ ɫɭ: Ɉɞɥɚɝɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ - ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɧ ɜɢɞ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ;
Ɉɞɛɚɰɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ; ɍɫɥɨɜɧɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ;
Ⱦɪɭɝɨ, ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɲɢɪɟʃɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɬɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ “ɨɞɥɨɠɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɝɨʃɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɢɥɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ
ɞɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ” (ɱɥɚɧ 283. ɫɬɚɜ 1), ɢ ɬɨ ɛɟɡ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɭɞɚ ɢ ɧɟɨɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ; Ɍɪɟʄɟ, ɫɦɚʃɟɧ ʁɟ ɛɪɨʁ ɦɨɝɭʄɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ
ɞɨ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ʁɟɞɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ʁɟ ɩɪɨɦɟʃɟɧɚ. ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɟ, ɛɪɢɫɚɧɚ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ “ɞɚ ɩɨɥɨɠɢ ɜɨɡɚɱɤɢ
ɢɫɩɢɬ, ɨɛɚɜɢ ɞɨɞɚɬɧɭ ɜɨɡɚɱɤɭ ɨɛɭɤɭ ɢɥɢ ɡɚɜɪɲɢ ɞɪɭɝɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɤɭɪɫ”. Ɂɚɬɢɦ, ɭɦɟɫɬɨ ɨɛɚɜɟɡɟ “ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɪɝɧɟ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɬɟɪɚɩɢʁɢ” ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ
ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɚ ɨɛɚɜɟɡɚ “ɩɨɞɜɪɝɚɜɚʃɟ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɪɟɬɦɚɧɭ ɪɚɞɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ
ɭɡɪɨɤɚ ɧɚɫɢɥɧɢɱɤɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ (ɱɥɚɧ 283. ɫɬɚɜ 1). “ɋɦɚʃɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɤɨʁɟ ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɧɚɥɨɠɢɬɢ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɦ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ. Ɉɜɨ ɬɢɦ
ɩɪɟ ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɫɭɞɫɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɻɟ
ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɢɜɚʃɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɜɪɝɧɟ
ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɬɪɟɬɦɚɧɭ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɭɡɪɨɤɚ ɧɚɫɢɥɧɢɱɤɨɝ
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɇɚɱɟɥɨ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɭ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ, Ɂɛɨɪ. “Ɉɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ
ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009., ɫɬɪ. 125-144. Ʉɢɭɪɫɤɢ, ȳ., Ɉɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ - Ɍɟɨɪɟɬɫɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɪɨɝɪɚɞ, 2011.
35
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɉɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ - ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ
ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 125-141.
34
19
ɩɨɧɚɲɚʃɚ; ɑɟɬɜɪɬɨ, ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɧɟ ɬɪɚɠɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɭɞɚ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɚɤɜɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ
ɜɢɞɭ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ. ɂɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ - ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɫɭɞɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɧɚɱɟɥɚ
ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɚɥɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɰɚ ɭ
ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɬɪɟɛɚ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ. ɇɩɪ. ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɬɚɤɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɜɢɲɟɝ ɢɥɢ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɲɬɨ ʁɟ
ɢɧɚɱɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɭ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. Ⱦɚ ɥɢ ɨɜɚɤɜɭ ɢɥɢ ɧɟɤɭ ɞɪɭɝɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɧɨɜɢ ɁɄɉ? Ɂɚɫɢɝɭɪɧɨ ɧɟ; ɉɟɬɨ, ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɜɢɲɟ ɫɟ
ɧɟ ɬɪɚɠɢ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɪɚɧɢʁɟ; ɒɟɫɬɨ, Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ
ʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɮɨɪɦɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɨɞɥɚɝɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ. Ɍɨ ʁɟ ɧɚɪɟɞɛɚ
ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɦɨɪɚ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɢ ɪɨɤ ɭ ɤɨʁɟɦ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɦɨɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ (ɱɥɚɧ 283. ɫɬɚɜ 2. ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ); ɋɟɞɦɨ, ɩɪɨɞɭɠɟɧ ʁɟ ɪɨɤ ɭ
ɤɨʁɟɦ “ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɦɨɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ” ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɜɢɞɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɨɧ
ɫɚɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɢ “ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ”; Ɉɫɦɨ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ʁɟ ɧɚɱɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɧɚɥɨɠɟɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ “ɇɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ
ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ ɢɡ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ.”
2.6. ɉɪɨɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɍ ɪɚɞɭ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ.
ɇɚɢɦɟ, ɭ ɬɨɤɭ ɰɟɥɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɂ ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ ɫɤɨɪɨ ɞɚ ɫɭ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɡɚɜɢɫɢ, ɭ ɧɟɦɚɥɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ, ɩɢɬɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɫɚɦɨ ɢɫɬɪɚɝɟ ɜɟʄ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ36 ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɝ
ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɭɨɩɲɬɟ. ɍɩɪɚɜɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭɢʄɢ ɬɚɤɜɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ
ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤɪɭɰɢʁɚɥɧɢʁɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɨɧɰɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɢ
ɨɡɚɤɨʃɟʃɟ ɧɨɜɨɝ (ɩɨ ɫɬɚɜɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ) ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ.
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɢʁɟ ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɨ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞ ʃɟɝɚ ɨɱɟɤɭʁɟ. ɂ ɤɨɞ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɭ
ɛɪɨʁɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɚ ɰɢʂɟɜɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɇɟɻɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɨɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚʁɭ
ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ: Ɉɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢɫɬɪɚɝɭ; Ɉɜɥɚɲʄɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɤɨɦ ɨɛɢɦɭ ɢɫɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɢɫɬɪɚɝɟ? Ɂɚɬɢɦ, ɬɭ ʁɟ ɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɫɭɞɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢ ɤɨʁɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢɫɬɪɚɝɭ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɱɢʁɟ ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ? ɉɨɬɨɦ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ
Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”, ɈȿȻɋ - Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ; Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 11-23.
36
20
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɢɫɬɪɚɝɟ? ɂɥɢ, ɤɨʁɢ ɫɢɫɬɟɦ - ɦɨɞɟɥ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ
ʁɟ ɧɚʁɩɪɢɤɥɚɞɧɢʁɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɚɤɨ ʃɟɧɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ, ɚɥɢ ɞɚ ɬɨ ɧɟ ɢɞɟ ɧɚɭɲɬɪɛ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ? ɢ ɞɪ.37 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ, ɩɢɬɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ʃɟɧɢɯ ɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭɨɩɲɬɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ
ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɬɨ ɢ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɞɚ ʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ʁɟɞɚɧ
ɨɞ ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ. ɋɚɦɨ
ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɦ ʃɟɦɭ ɨɧ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ. ɍ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ, ɬɨɝɚ ɧɟɦɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɨɜɨ, ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɚɤɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɞɢɬɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɚ ɛɢ ɨɧ ɛɢɨ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɰɢʂɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɨɞ
ʃɟɝɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɭɡ ɩɭɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ? ɉɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɰɢʂɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ
ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɭɡ ɩɭɧɨ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ. Ɍɨ ɫɭ: ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ; Ɉɫɧɨɜɚɧɚ ɫɭɦʃɚ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɭɫɥɨɜ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ; ɉɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɤɚɨ ɢ ɜɪɫɬɟ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ
ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɫɜɨʁɫɬɜɭ; ɉɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ;
Ɍɚɱɧɨ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ɢ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ
ɤɚɨ ɚɤɬɢɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɫɭɞ; ɉɪɟɞɜɢɻɚʃɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚɤɨɧ ɨɤɨɧɱɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɬɚɤɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɧɨɪɦɢ; Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ; ɉɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɥɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ.
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɢɡɧɟɫɟɧɨ, ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɧɨɜɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɠɟʂɟɧɢɦ ɫɬɟɩɟɧɨɦ ʃɟɝɨɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɜɟʄɢɧɫɤɨɝ
ɞɟɥɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɢ ɲɢɪɟ. ɂɨɥɟ ɨɡɛɢʂɧɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɧɨɜɨɦ ɨɤɜɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ɧɟ. Ƚɨɜɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɁɄɉ ɢɡ
2011.ɝɨɞ. ɞɨɛɢɥɚ ɧɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɜɟʄ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɚɪɚɥɟɥɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ.
ɂɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟ ɪɚɞɢ ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɦɟɪɚ. ɉɪɜɨ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭɱɢɧɢɨɰɚ; Ⱦɪɭɝɨ, ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ”,
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 242-265.; Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”,
ɈȿȻɋ- Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ; Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 11-23.
37
21
ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ʁɟ ɧɚʁɧɢɠɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɭɦʃɟ – ɨɫɧɨɜ ɫɭɦʃɟ, ɬʁ. ɢɫɬɢ ɨɧɚʁ ɫɬɟɩɟɧ ɫɭɦʃɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ;
Ɍɪɟʄɟ, ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɢʁɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɟ ɮɚɡɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɧɨɜɨɦ ɁɄɉ ʁɟ
ʃɟɝɨɜ ɱɥɚɧ 301. ɫɬɚɜ 1. ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ. ɑɟɬɜɪɬɨ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɝɚ
ɭ ɧɚɱɟɥɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ʁɨʁ ɬɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɨɜɟɪɢ (ɱɥɚɧ
299. ɫɬɚɜ 4. ɁɄɉ); ɉɟɬɨ, ɩɨɪɟɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɝɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɢ ɢ ɫɭɞɢʁɚ
ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɞɛɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɢ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢɥɢ ɚɤɨ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɧɟ ɨɞɥɭɱɢ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɨɝɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ
ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɩɨɞɧɟɬɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɭɞɢʁɢ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɚɤɨ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɭɫɜɨʁɢ, ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɚɥɚɠɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɦɭ ɪɨɤ ɡɚ ɬɨ (ɱɥɚɧ 302. ɁɄɉ);
ɒɟɫɬɨ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭɤʂɭɱɢ ɢ ɫɭɞ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɲɬɨ ɨɧ ɫɚɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ, ɧɟɝɨ ɧɚɥɚɠɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ
(ɱɥɚɧ 302. ɫɬ. 1-3. ɁɄɉ). ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɚɜɧɨɦ
ɬɭɠɢɨɰɭ ɤɚɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟɝɨ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɟɤɨ
ɞɪɭɝɢ (ɫɭɞ) ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ, ɢ ɬɨ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ. Ɋɟɲɟʃɟ
ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɨ38.Ɉɜɚ ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɭ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɟ, ɧɟɦɚɥɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ
ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɦɨɝɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɦ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɟ:
ɉɪɜɨ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ ɤɚɤɨ ɬɟɨɪɢʁɟ ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɤɚɞɚ
ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɟ ɢ ɫɬɚɜ ɞɚ ɨɧ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ɢɫɩɭʃɟʃɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɝ ɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ, ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ - ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɥɢɰɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ
ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ – ɬʁ. ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɦʃɟ. ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ. Ɇɨɪɚ
ɛɢɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɜɚɪɧɢɦ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ. ɉɢɬɚʃɟ ʁɟ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɚɦɨ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɦɟ (ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚɞɚ) ɢɥɢ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɞɢɰɢʁɚ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ? ɇɚɲɟ ʁɟ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɲɟ, ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɧɟ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɨɦ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ 7. ɬɚɱɤɚ 1. ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɦ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɧɚɪɟɞɛɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɫɬɚʁɟ ʁɨɲ ɚɤɬɭɟɥɧɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɧɟɫɟɧɢ ɫɬɚɜ ʁɨɲ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢʁɢ;
Ⱦɪɭɝɨ, ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 295. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 2. ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ “ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭɱɢɧɢɰɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ”. ɂ ɨɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɤɪɢɒɤɭɥɢʄ, Ɇ./ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ “ȳɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ - ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ ɧɚɡɚɞ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 47-50.
38
22
ɬɢɰɢ. Ɉɧɨ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɢ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨʁ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɨɦ
ɱɥɚɧɚ 14. ɫɬ. 1. ɢ 2. ɄɁɊɋ ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ ɞɚ “ɧɟɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɛɟɡ
ɤɪɢɜɢɰɟ”, ɚ ɩɢɬɚʃɟ ɤɪɢɜɢɰɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ, ɚ ɧɟ ɧɟɤɨɝ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɥɢɰɚ. ɂɥɢ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɢɬɚʃɟ
ɨɞɧɨɫɚ ɨɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 286. ɫɬɚɜ 1. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɩɪɚɜɧɨ,
ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɬɡɜ. ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ “Ʉɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɝɨɞɢɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ʁɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬ” ɢ ɫɥ.;
Ɍɪɟʄɟ, ɭ ɫɬɚɜɭ 1. ɱɥɚɧɚ 301. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ “Ɉɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ
ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ.” ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɨɜɚɤɨ ɞɚɬɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɬɪɢ ɩɢɬɚʃɚ. ɉɪɜɨ, ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭ
ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɭɜɨɞɢ ɧɟɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɦɨɞɟɥ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɜɟʄ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɢɫɬɪɚɝɚ? Ⱦɚ ɥɢ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɥɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ʃɟɝɨɜɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ
ɥɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟɻɭ ɥɢɰɢɦɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɩɪɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɢɦɨɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ? Ɂɚɬɢɦ ɬɭ ʁɟ ɢ ɩɢɬɚʃɟ:
Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɞɨɤɚɡɢ ɤɨʁɟ ɩɪɢɤɭɩɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɱɥɚɧɚ 295. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɚɡɥɨɝɨɦ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɫɚ ɫɭɞɫɤɨɝ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ (ʃɟɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ)?
ɍ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɟɬɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɥɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟɝ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɢ ʃɟɧɨɦ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ? Ɇɢɲʂɟʃɟ ɚɭɬɨɪɚ ɪɚɞɚ ʁɟ ɧɟ;
ɑɟɬɜɪɬɨ, ɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɨɫɧɨɜɧɚ – ɝɥɚɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɭɞɢʁɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɝɭ (ɫɭɞɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ) ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ.
ɉɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɫɚɦɨ
ɢɡɭɡɟɬɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɫɚɦɨ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɫɟ ɬɚ ɪɚɞʃɚ
ɧɟʄɟ ɦɨʄɢ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɢɥɢ ɞɚ ɛɢ ʃɟɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɛɢɥɨ ɫɤɨɩɱɚɧɨ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ, ɚ ɭɡ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɚ ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɛɢɬɧɚ (ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ)
ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ ɫɯɜɚʄɟɧɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɫɭɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɫɬɨʁ. ȳɟɞɧɨɦ ɪɟɱʁɭ, ɪɚɞʃɟ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɟ ɛɢ ɫɦɟɥɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɟ ɛɢ ɫɦɟɥɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɢɥɢ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ;
ɉɟɬɨ, ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɬɚɤɚɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɭ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ. ɂɨɥɟ ɨɡɛɢʂɧɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ
ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɨɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɢʁɟ
23
ɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɚ. ɑɥɚɧ 297. ɫɬɚɜ 3. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ
ɞɚɥɟɤɨ ʁɟ ɨɞ ɠɟʂɟɧɨɝ. Ɉɧ ɫɚɦɨ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ
ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɞɚ ɦɭ ɞɚ ɩɨɭɤɭ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɱɥɚɧɚ 50. ɫɬɚɜ 1. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɢ ɧɢɲɬɚ ɜɢɲɟ.
2.7. ɒɢɪɟʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ. Ɉɡɚɤɨʃɟʃɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ
ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ. Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɱɢʁɚ ɫɟ ɫɭɲɬɢɧɚ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚʃɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɡɦɟɻɭ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɢ ɧɚɤɧɚɞɧɨɦ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ. ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɧɟɫɩɨɪɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɭ ɋɪɛɢʁɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ 2009. ɝɨɞ. ɞɨɥɚɡɢ ɫɟ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ
ɭɨɩɲɬɟ.39 Ɂɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɫɜɨʁɭ ɩɭɧɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɢ ɫɬɚɥɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɬɪɟɧɞ ɲɢɪɟʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ40.
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɜɢɲɟ ʁɟ ɧɨɜɢɧɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɉɪɜɨ, ɭɦɟɫɬɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɤɨɞ
ɫɜɢɯ, ɩɚ ɢ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ;41 Ⱦɪɭɝɨ, ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɭ ɩɨɧɭɻɟɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ
ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɍɦɟɫɬɨ ɬɨɝɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ “ɞɚ ʁɟ ɤɚɡɧɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɚ ɦɟɪɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ;” (ɱɥ. 317 ɫɬ. 1. ɬɚɱ. 4). Ɍɪɟʄɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɚɧɤɰɢʁɢ, ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ʁɟɫɬɟ ɢ “ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɜɪɫɬɢ, ɦɟɪɢ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɧɭ ɤɚɡɧɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ”; ɑɟɬɜɪɬɨ, ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ
ɇɢɤɨɥɢʄ, Ⱦ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009.
ɇɚʁɛɨʂɢ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɟ ʁɟɞɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɫɭ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ. ɉɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ, ɜɢɲɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɚɜɧɚ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ ɬɨɤɨɦ
2011. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɤʂɭɱɢɥɚ ɫɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ ɫɚ ɭɤɭɩɧɨ 441 ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɦ ɥɢɰɟɦ,
ɲɬɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɧɨɫɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɞ 530%. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɫɭɞ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɭ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ 364 ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɞ 420% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɟɪɢɨɞ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ,
ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɫɤɭ ɤɚɡɧɭ ɨɫɭɻɟɧɨ ʁɟ 191 ɥɢɰɟ, ɧɚ ɧɨɜɱɚɧɭ 37 ɥɢɰɚ, ɧɚ ɭɫɥɨɜɧɭ ɨɫɭɞɭ 144 ɥɢɰɚ, ɩɪɟɦɚ 71
ɥɢɰɭ ʁɟ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɦɟɪɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ 29 ɥɢɰɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧɨ ɧɚ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢ ɱɥɚɧɚ 236. ɫɬ.
1. ɁɄɉ, ɞɨɤ ʁɟ 11 ɥɢɰɚ ɨɛɚɜɟɡɚɧɨ ɧɚ ɜɪɚʄɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ. ɉɪɟɦɚ 21 ɥɢɰɭ ɞɨɧɟɬɟ ɫɭ ɞɪɭɝɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɞɥɭɤɟ. ɋɭɞ ʁɟ ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɞɛɚɰɢɨ 2 ɡɚɤʂɭɱɟɧɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɚ ɭ 14 ɫɥɭʁɱɚʁɟɜɚ ɨɞɥɭɤɨɦ
ɫɭɞɚ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ. ɇɚ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 7 ɠɚɥɛɢ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧɨ
5 ɠɚɥɛɢ, ɚ ɨɫɬɚɥɟ ɫɭ ɧɟɪɟɲɟɧɟ 2 ɠɚɥɛɟ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɩɪɟɦɚ 144 ɥɢɰɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɢ ɩɨɞɚɰɢ ɭɩɨɪɟɞɟ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ, ɨɧɞɚ ɨɧɢ ʁɨɲ
ɜɢɲɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɧɚ ɫɜɨɦ ɡɧɚɱɚʁɭ (ɐɢɬɢɪɚɧɨ: Ʉɢɭɪɫɤɢ, ȳ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ (ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚ), Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 166-180).
41
ɍɩɨɪɟɞɢ ɱɥ. 282ɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɁɄɉ ɢ ɱɥ. 313 ɫɬ. 1. ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ.
39
40
24
ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɥɚɝɚʃɚ ɠɚɥɛɟ. ɇɚɢɦɟ, ɫɯɨɞɧɨ
ɱɥɚɧɭ 319. ɫɬɚɜ 3. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɢ
ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ
ɠɚɥɛɭ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɛɭɫɬɚɜʂɚ ɩɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ
ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɱɥɚɧɚ 338. ɫɬɚɜ 1.42, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɭɞɚ ɧɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ.
ɇɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɭ ɩɪɢɤɚɡ ɞɪɭɝɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ, ɱɢɧɢ ɫɟ
ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɭ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɨɡɛɢʂɧɨ ɦɨɝɭ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ. Ɉɞɧɨɫɧɨ, ɫɤɨɪɨ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨʁ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɪɚɡɪɚɞɢ ɧɢɫɭ, ɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁ ɦɟɪɢ, ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɧɚɲɟ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɲɟ,
ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɫɟʄɚʃɚ ɪɚɞɢ ɬɪɟɛɚ ɢ ɨɜɞɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ
ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɭɨɩɲɬɟ. ɋɬɚɜ ɚɭɬɨɪɚ ʁɟɫɬɟ ɩɭɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ,
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɪɟɲɟʃɚ ʃɟɝɨɜɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ. ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨ ɧɚʁɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɢʁɚ: ɉɪɜɨ,
ɢɨɥɟ ɨɡɛɢʂɧɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɰɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɞɚ ʁɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɟ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɞɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɜɢɞ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɧɚɻɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ
ɤɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɝɪɭɩɢ ɬɡɜ. ɥɚɤɲɟɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɍɨɫɬɚɥɨɦ, ɬɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɮɨɪɦɚɦɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ. ɍ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɫɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɥɚɤɲɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ ɦɚʃɢ ɫɬɟɩɟɧ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɲɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɢ ɧɚɦɟʄɟ ɢ ɦɚʃɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟɝɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɬɟɠɢɦ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚʁɬɟɠɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ. ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɱɢɜɚʁɭ ɧɚ ɧɚɱɟɥɭ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɮɨɪɦɟ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɭɻɟʃɚ, ɢ ɬɨ ɬɚɤɨ ɞɚ ɭ ɬɨʁ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɥɢɧɢʁɭ ɢɫɩɨɞ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɢʄɢ ɧɚ ɭɩɪɨɲʄɚɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɮɨɪɦɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɨ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɨɦ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ ɡɚ ɧɚʁɬɟɠɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ
ɞɟɥɚ. ɍɡ ɨɜɨ, ɨɜɚɤɜɢɦ ʁɟɞɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ, ɫɚɫɜɢɦ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɭɦʃɟ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ, ɨ ɱɟɦɭ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ
ɪɚɱɭɧɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɧɨɪɦɢɪɚʃɭ. Ⱦɪɭɝɨ, ɪɟɲɟʃɟ ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɧɟɦɚ ɢɡɪɢɱɢɬɨɝ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɢɫɩɨɞ ɤɨʁɟɝ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɭ
ɩɨɧɭɻɟɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɚɤɨɻɟ ɨɡɛɢʂɧɨ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɞɨɜɟɞɟ ɭ ɩɢɬɚʃɟ. ɉɨɪɟɞ ɢɡɧɟɫɟɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɝɨɜɨɪɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɨɩɪɚɜ42
Ɋɟɱ ʁɟ ɨ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ: ɞɚ ɞɟɥɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɩɬɭɠɛɟ ɧɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɚ ɧɟɦɚ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ; ɞɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ, ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ
ɚɦɧɟɫɬɢʁɨɦ ɢɥɢ ɩɨɦɢɥɨɜɚʃɟɦ, ɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɪɭɝɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɬɪɚʁɧɨ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɝɨʃɟʃɟ; ɞɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚ ɡɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɭ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɭɱɢɧɢɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.
25
ɞɚɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɢ ɨɜɚɤɜɨɝ ʁɟɞɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɬɪɟɛɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɨɩɲɬɭ
ɫɜɪɯɭ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ. ɉɨɬɩɭɧɨ ʁɟ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɩɨɫɬɢɠɟ,
ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɫɚɦɨ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɡɪɟɱɟɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ. Ⱦɚ ɥɢ
ɬɚɤɨ ɧɟɲɬɨ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɪɟɲɟʃɟ ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɢ ɡɚ ɬɟɲɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɢ ɛɥɚɝɚ, ɡɚɲɬɨ ɧɟ ɪɟʄɢ ɢ ɧɚʁɛɥɚɠɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ, ɚ ɲɬɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 321. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 3. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ? ɋɬɚɜ ʁɟ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ. Ɍɪɟʄɟ, ɭɡ ɢɡɧɟɫɟɧɨ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚʃɚ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɂɨɥɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɨɜɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ
ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ʃɟɝɨɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɱɚɤ ɢ ɩɨɝɨɪɲɚɧ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɁɄɉ. ɉɪɢɦɟɪɚ ɪɚɞɢ, ɧɚɜɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨ ɞɜɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ. ɉɪɜɨ, ɨ ɪɨɱɢɲɬɭ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢ
ɫɟ ɱɚɤ ɢ ɧɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ. Ⱦɪɭɝɨ, ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɧɢʁɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɠɚɥɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ. ȳɟɞɧɨɦ ɪɟɱʁɭ, Ɂɚɤɨɧɢɤ ɧɟ ɞɚʁɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɩɭɬɟɦ ɤɨʁɢɯ ɨɲɬɟʄɟɧɨ ɥɢɰɟ ɦɨɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɚ ɛɪɚɧɢ ɫɜɨʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɑɟɬɜɪɬɨ, ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɬɟɤɫɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ʁɟ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɜɪɫɬɢ, ɦɟɪɢ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɧɭ
ɤɚɡɧɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 314. ɫɬ. 1. ɬɚɱ. 3). ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɚɤɜɭ
ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɭ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɦɨɝɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟɬɢ ɫɚɦɨ ɨ ɪɚɫɩɨɧɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ (ɧɩɪ. ɤɚɡɧɚ ɨɞ ɬɪɢ ɞɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ), ɚ ɞɚ ɫɟ ɫɭɞɭ ɩɪɟɩɭɫɬɢ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ “ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ” ɢɡɪɟɤɧɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɦɟɪɭ ɤɚɡɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ. Ɉɜɚɤɜɚ ʁɟɞɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɢʁɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥ. 317. ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭɞ ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɤɚɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɨ, ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ:
Ʉɚɤɨ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧ ɫɚɦɨ ɪɚɫɩɨɧ ɤɚɡɧɟ? Ʉɨʁɚ ɫɟ ɤɚɡɧɚ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɡɪɢɱɟ ɭ
ɨɫɭɻɭʁɭʄɨʁ ɩɪɟɫɭɞɢ? ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝ, ɚɤɨ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢ (ɚ ɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɟɦɚ ɱɥ. 314.
ɫɬ. 1 ɬɚɱ. 3. ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ) ɞɚ ɫɭɞ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧ ɫɚɦɨ
ɪɚɫɩɨɧ ɤɚɡɧɟ ɦɨɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢɡɪɟʄɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ ɦɟɪɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ “ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ”, ɨɧɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɚɤɨ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɢɡɪɟʄɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ
ɤɚɡɧɭ, ɬʁ. ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɦɟɪɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɚɡɧɟ ɚɤɨ ɭɨɩɲɬɟ ɧɢʁɟ ɢɡɜɨɞɢɨ ɞɨɤɚɡɟ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ? ɍɦɟɫɬɨ
ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɨɝ ɤɨɦɟɧɬɚɪɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɚɭɬɨɪɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ʁɟɞɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɜɢɲɟ
ɧɟɝɨ ɧɟɥɨɝɢɱɧɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɨ ɭɝɥɟɞɭ ɧɚ ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ43 ɠɟɥɟɥɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɚɦɨ ɨ ɪɚɫɩɨɧɭ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɫɭɞɭ
ɩɪɟɩɭɫɬɢ ɞɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɢɡɪɟɤɧɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɦɟɪɭ ɤɚɡɧɟ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚɥɚ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɫɭɞɚ ɞɚ ɢɡɜɟɞɟ ɞɨɤɚɡɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɦɟɪɚ ɤɚɡɧɟ.
ɉɟɬɨ, ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɪɟɲɟʃɚ ɧɨɜɨɝ ɁɄɉ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ ɤɪɢ43
ɋɥɭɱɚʁ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɚ ɋȺȾ (ȼɢɞɢ: Ȼɪɤɢʄ, ɋ., Ⱦɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ (plea bargaining) ɭ
ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɱɤɨɦ ɩɪɚɜɭ, Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞ, XXXVII,1-2/2003;
Ⱦɚɦɚɲɤɚ, Ɇ., ɋɭɞɛɢɧɚ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɢɞɟʁɚ ɭ ɂɬɚɥɢʁɢ, ɏɪɜɚɬɫɤɢ ʂɟɬɨɩɢɫ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɚɝɪɟɛ, ɜɨɥ. 13, 2006, ɛɪ. 1.
26
ɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɡɛɢʂɧɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ, ʁɟɫɬɟ ɢ ɪɟɲɟʃɟ ɩɨ
ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɥɚɝɚʃɚ ɠɚɥɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ,
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ. ȼɢɲɟ ʁɟ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɢɫɬɚʄɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɨɜɚɤɜɨɝ ʁɟɞɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚʁɭ
ɬɪɢ. ɉɪɜɨ, ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨʁɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɦɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɨɜɚɤɜɢɦ ʁɟɞɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɬɨ ɩɨɫɬɢɠɟ? ɋɢɝɭɪɧɨ ɧɟ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ, ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɫɟ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɢ ɬɨ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ. Ⱦɪɭɝɨ, ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɥɚɝɚʃɚ
ɠɚɥɛɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ, ɜɟʄ ɦɨɝɭ ɢ ɞɚ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɧɟɨɡɛɢʂɧɨʁ
ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚʃɚ ɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɪɨɱɢɲɬɭ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ, ɲɬɨ ɧɟ ɛɢ ɫɦɟɥɨ ɧɢ ɞɚ
ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢ. ɉɪɢɦɟɪɚ ɪɚɞɢ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ
ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɫɭɞ ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ, ɚ ɞɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚ ɡɚ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɭ ɫɭɦʃɭ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɞɚ ɞɟɥɨ ɧɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɞɚ
ʁɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɢ ɫɥ.? Ⱦɚ ɥɢ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɭɞ ɩɨɫɬɭɩɚ ɫɭɩɪɨɬɧɨ
ɱɥ. 324. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ? ɂɥɢ, ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɫɦɟ ɢ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɰ ɫɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɦ
ɩɨɧɭɞɢ ɬɟɤɫɬ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ
ʁɚɜʂɚʁɭ ɤɚɫɧɢʁɟ ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɢ ɨɫɧɨɜ ɭɥɚɝɚʃɚ ɠɚɥɛɟ? Ɂɚɬɢɦ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɞɚ ɧɟɤɨ ɨɞ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɚɜɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɪɚɡɥɨɝɟ ɦɨɝɭʄɟɝ ɭɥɚɝɚʃɚ ɠɚɥɛɟ ɧɟ ɡɧɚ ɧɚ ɪɨɱɢɲɬɭ, ɚ ɡɧɚ ɭ ɬɚɤɨ ɤɪɚɬɤɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɭ ɧɚɤɨɧ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɪɨɱɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɨ ɨ ɫɩɨɪaɡɭɦɭ? ɉɨɪɟɞ
ɨɜɢɯ ɬɭ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚɥɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɫɭ
ɭɜɟɤ ɢɫɬɢ ɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɨɝ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɥɚɝɚʃɟ
ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɭ ɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ. ɒɟɫɬɨ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɚ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɢɡʁɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɨ
ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨɞ ɤɨʁɨɦ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ, ɫɯɨɞɧɨ ɧɚɱɟɥɭ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɞɚ ɨɞɥɨɠɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɩɪɟ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɭɞɭ. ɂ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ, ɢɧɚɱɟ ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚɫɜɢɦ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɨʁɟ ɫɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɧɟɢɫɩɭʃɟʃɚ ɩɪɟɭɡɟɬɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ? Ɉɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɫɬɚɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɬɟɤɫɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɫɭɞɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɞɨ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟɦ ɨɛɚɜɟɡɟ - ɨɛɚɜɟɡɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɨɦɟ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɢ ɨɜɚʁ ɟɥɟɦɟɧɚɬ
ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧ ɧɢ ɤɪɚʁʃɢ ɪɨɤ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ - ɨɛɚɜɟɡɚ – ɲɬɨ ʁɟ ɢɧɚɱɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨɝ
ɜɢɞɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ, ɨɧɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɞɨɛɢʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ.
2.8. ȼɢɲɟ ɜɢɞɨɜɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɫɜɟɞɨɤɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ. Ɂɚɤɨɧɢɤ ɩɨɡɧɚʁɟ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɫɜɟɞɨɤɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ (ɨɫɧɨɜɧɨ, ɭɧɚɤɪɫɧɨ
ɢ ɞɨɞɚɬɧɨ). Ɉɫɧɨɜɧɨ ʁɟ ɩɪɜɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɟɞɨɤɚ
27
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɚ ɝɚ ʁɟ ɩɪɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɭɧɚɤɪɫɧɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ
ɨɧɨ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɢ ɩɨɫɥɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɭɩɪɨɬɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɢ ɨɧɨ ʁɟ ɩɨ
ɥɨɝɢɰɢ ɫɬɜɚɪɢ ɭɫɦɟɪɟɧɨ ɧɚ ɩɨɛɢʁɚʃɟ ɨɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɢɫɤɚɡɚ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɬɨɤɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɩɨ ɫɭɩɪɨɬɧɭ ɫɬɪɚɧɤɭ. ɋɜɚɤɚ ɫɬɪɚɧɤɚ
ɢɦɚ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɫɜɟɞɨɤɚ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɨɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɢɥɢ ɝɚ ʁɟ ɩɪɜɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɫɬɨɝ ɫɜɟɞɨɤɚ ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɤɟ).
ɋɬɪɚɧɤɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɧɚɤɪɫɧɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɫɜɟɞɨɤɚ ɤɨʁɟɝ
ʁɟ ɩɪɟ ɬɨɝɚ ɨɫɧɨɜɧɨ ɢɫɩɢɬɚɥɚ ɫɭɩɪɨɬɧɚ ɫɬɪɚɧɤɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɞɨɞɚɬɧɨɦ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɫɜɟɞɨɤɚ, ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ʃɟɝɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɨ ɫɬɪɚɧɤɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ, ɜɟʄ ʁɟ ɨɧɨ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟɦ ɫɭɞɚ.
2.9. ɒɢɪɟʃɟ ɩɨʂɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɚɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɜɢɞɭ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ, ɨɧɞɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɜɢɞʂɢɜ ʁɟ ɬɪɟɧɞ
ɫɬɚɥɧɨɝ ɲɢɪɟʃɚ ɩɨʂɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɬɚɤɜɨɦ, ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ, ɬɪɟɧɞɭ ɞɨɲɥɢ ɫɦɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚɞɚ ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɚ ɤɚɡɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ
ɢɥɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɨ ɨɫɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɜɨɝ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɨɛɢɦɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɢ ɭ ɞɜɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɜɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɢ ɩɪɟɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɞɟʂɟʃɢɦɚ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. Ⱦɪɭɝɚ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨ
ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɞ ɫɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɝɨʃɟʃɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɬɭɠɛɢ44.
ɋɥɟɞɟʄɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ ɬɢɱɟ ɫɟ ɦɟɪɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ
ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɲɢɪɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ. ɇɚɢɦɟ, ɫɚɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɜɨɪ
ɭ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɢ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɨɤɚɡɧɟ ɨɩɫɬɪɭɤɰɢʁɟ,
ɤɚɨ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚ ɞɚ ɞɨɻɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ. Ɉɞ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɩɬɭɠɛɟ ɞɨ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɫɯɨɞɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɧɚɤɨɧ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɜɟʄɟ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɧɚ ɫɜɚɤɢɯ 30
ɞɚɧɚ. Ⱦɚʂɟ, ɧɨɜɢɧɚ ɭ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɤɨɞ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ
ɩɨɫɥɟ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɚɡɧɟ. ɇɚɢɦɟ, ɫɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɢɫɩɭɧɟ
ɞɜɚ ɭɫɥɨɜɚ. Ⱦɚ ʁɟ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɨɞ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢɥɢ ɬɟɠɚ ɤɚɡɧɚ ɢ ɞɚ ʁɟ
ɬɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɡɛɨɝ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɪɚɧɢʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɪɟɲɟʃɟ (ɱɥɚɧ 436. ɫɬɚɜ 2. ɁɄɉ-ɚ ɢɡ 2001) ɫɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɞɭɠɟɧɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɩɪɟ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɩɬɭɠɧɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɚ 30 ɞɚɧɚ
ɢ ɨɜɚʁ ɪɨɤ ɫɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɭɠɢɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɡɚ ʁɨɲ 30
ɞɚɧɚ ɪɚɞɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɢɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɢɫɭ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɜɨɞɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɡɪɟʄɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɨɞ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢɥɢ ɬɟɠɚ ɤɚɡɧɚ. ɍ
Ȼɭɝɚɪɫɤɢ, Ɍ., ɉɨɫɟɛɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɭ ɧɨɜɨɦ ɁɄɉ-ɭ - ɫɤɪɚʄɟɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɪɨɱɢɲɬɟ ɡɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ
ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2013, ɫɬɪ. 212-228.
44
28
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ, ɭ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɪɚʁɟ ɢ ɞɨ 60 ɞɚɧɚ
ɩɪɟ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɩɬɭɠɧɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɜɨɞɢ ɫɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɭ ɫɤɪɚʄɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɢ ɬɨ ɩɪɟ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɩɬɭɠɧɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ, ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ ɧɢ ɨɩɲɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ.
Ɍɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩɢ ɞɨɤɚɡɟ ɤɨʁɟ ɢɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɨ
ɬɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɤɭɩɢɨ.
ɍɡ ɢɡɧɟɫɟɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɪɟɞɧɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɬɢɱɟ
ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ. ɇɨɜɢ ɁɄɉ ɭɜɨɞɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɦɢɪɟʃɟ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɭɦɟɫɬɨ
ɦɨɝɭʄɟɝ. ȵɟɧɚ ɫɭɲɬɢɧɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɭɞɢʁɟ ɞɚ ɩɪɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɬɪɟɫɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɬɭɠɛɢ ɩɨɡɨɜɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɞɚɧɚ ɞɨɻɭ ɭ ɫɭɞ ɪɚɞɢ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɫɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ. Ɉɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɫɟ ɭɡ ɩɨɡɢɜ
ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢ ɩɪɟɩɢɫ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɬɭɠɛɟ. Ⱥɤɨ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ ɞɨɻɟ ɞɨ ɢɡɦɢɪɟʃɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɚɦɢɪɟʃɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɯɬɟɜɚ,
ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɬɭɠɛɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɜɭɱɟɧɨɦ ɢ ɫɭɞɢʁɚ ɞɨɧɨɫɢ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɬɭɠɛɟ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɝ ɨɤɨɧɱɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ, ɫɭɞɢʁɚ
ʄɟ ɩɨ ɩɪɢʁɟɦɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ. Ⱥɤɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ, ɫɭɞɢʁɚ ʄɟ ɭɡɟɬɢ ɢɡʁɚɜɟ
ɨɞ ʃɢɯ ɢ ɩɨɡɜɚɬɢ ɢɯ ɞɚ ɫɬɚɜɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ,
ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɦɨɪɚʁɭ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢɦɚɥɟ ɞɨɤɚɡɚɬɢ ɢ ɤɨʁɢɦ ɨɞ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ. Ⱥɤɨ ɫɭɞɢʁɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɞɨɤɚɡɚ,
ɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɦɨɠɟ
ɨɞɦɚɯ ɞɨɧɟɬɢ ɪɟɲɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɨɞɪɠɢ ɢ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɟɬɪɟɫɚ ɞɨɧɟɬɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɬɭɠɛɢ. ɇɚ ɨɜɨ ʄɟ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɩɨɡɨɪɢɬɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɨɡɢɜɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɟ ɨɞɚɡɨɜɟ ɧɚ ɭɪɟɞɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ ɩɨɡɢɜ, ɚ ɢɡɨɫɬɚɧɚɤ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚ, ɫɭɞɢʁɚ
ʄɟ ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɞɛɢɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɬɭɠɛɭ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɧɟ ɨɞɚɡɨɜɟ ɧɚ
ɭɪɟɞɚɧ ɩɨɡɢɜ ɢɥɢ ɦɭ ɫɟ ɩɨɡɢɜ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɭɪɭɱɢɬɢ ɡɛɨɝ ɧɟɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɫɭɞɭ
ɩɪɨɦɟɧɟ ɚɞɪɟɫɟ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ ɢɥɢ ɛɨɪɚɜɢɲɬɚ, ɫɭɞɢʁɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ʄɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ
ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ.
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɨɦ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɭ - ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɢ ɤɨʁɢ ɭɪɟɻɭʁɟ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɫɩɨɪɨɜɢɦɚ ɡɚ ɱɢʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ
ɢɫɤʂɭɱɢɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ
ɢɧɢɰɢɪɚɬɢ ɤɚɤɨ ɧɚɤɨɧ ɜɟʄ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɨɝ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɩɪɭɠɟɧɚ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɮɚɡɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɭɤɨɛɚ. Ɇɟɞɢʁɚɬɨɪ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ ɞɚ ɪɚɡɭɦɟʁɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɞɚ ɢɦ ɩɨɦɨɝɧɟ ɭ
ɫɩɨɡɧɚʁɢ ɭɡɚʁɚɦɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɞɚ ɢɦ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɪɟɲɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬ (ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ). ɉɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ ɦɨɝɭ ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɫɭɞɢʁɟ,
ɚɞɜɨɤɚɬɢ, ɚɥɢ ɢ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ ɢɡ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ
ɜɪɫɬɟ ɫɩɨɪɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɤɨɦɟ ɩɨɫɪɟɞɭʁɭ, ɚ ɢɦɟɧɭʁɭ ɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ
ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɫɭɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɪɟɲɢɧɚ ɨɪɝɚɧɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɭɫɥɨɜɟ. ɍɥɨɝɚ ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚ ɧɢʁɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ, ɜɟʄ ɫɚɦɟ ɫɬɪɚɧɤɟ
29
ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɧɚɻɭ ɪɟɲɟʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨ. ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ ʁɟ ɯɢɬɚɧ,
ɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɪɨɤ ɨɞ 30 ɞɚɧɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɢɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɭɠɢɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ. ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ ɫɟ
ɨɤɨɧɱɚɜɚ: ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ; ɨɞɥɭɤɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
ɫɚ ɫɬɪɚɧɚɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɛɭɫɬɚɜʂɚ, ʁɟɪ ɞɚʂɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɢɥɢ
ɢɡʁɚɜɨɦ ɫɬɪɚɧɟ ɨ ɨɞɭɫɬɚʁɚʃɭ ɨɞ ɞɚʂɟɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɱɥɚɧ 10. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɭ
- ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɢ). ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɚ ɧɟ ɨɤɨɧɱɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɟ ɜɪɚʄɚ
ɫɭɞɢʁɢ ɧɚ ɞɚʂɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɚɞɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɜɟɪʂɢɜɨɫɬɢ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɟ,
ɫɭɞɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɧɟɬɢ ɫɚɦɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɞɚ ʁɟ ɦɟɞɢʁɚɰɢʁɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ, ɚɥɢ ɞɚ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬ (ɨɫɢɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɟ ɫɩɨɪɚɡɭɦɟʁɭ).
2.10. Ʉɨɞ ɡɚɜɪɲɧɢɯ ɪɟɱɢ ɞɜɟ ɫɭ ɧɨɜɢɧɟ ɜɪɟɞɧɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ. ɉɪɜɨ, ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɪɟɱɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɜɪɫɬɭ ɢ ɦɟɪɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ. Ⱦɪɭɝɨ,
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɟʄɚ ɦɨɠɟ, ɧɚɤɨɧ ɢɡʁɚɲʃɟʃɚ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɬɪɚʁɚʃɟ ɡɚɜɪɲɧɢɯ
ɪɟɱɢ.
2.11. Ʉɨɞ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɨɜɢɧɚ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɬɢɬɭɥɚɪɟ ɨɜɨɝ ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɟɤɚ,
ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɢ
ɫɚɞɚ ɝɭɛɢ ɬɨ “ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨ” ɫɜɨʁɫɬɜɨ. Ɂɚɯɬɟɜ ɫɚɞɚ ɦɨɠɟ ɩɨɞɧɟɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ,
ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ “ɩɪɟɤɨ ɛɪɚɧɢɨɰɚ.”
ɍɦɟɫɬɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ
ɂɡɜɪɲɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɞɭɝɨɦ ɩɪɟɤɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɞɜɟ ɤʂɭɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ. ɉɪɜɨ, ɜɟɨɦɚ ɱɟɫɬɟ, ɡɚ ɡɚɤɨɧɟ ɨɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɟɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚɥɟ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɬɪɢ
Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ,
ɧɟɤɚɞɚ ɢ ɩɨ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɨɜɚɤɜɟ ɩɨʁɚɜɟ ɚɭɬɨɪ ɪɚɞɚ ɜɢɞɢ
ɭ ɥɭɬɚʃɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɧɚ ɩɭɬɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɮɨɪɦɟ, ɤɨʁɢ ɫɭ, ɭɡɝɪɟɞ ɪɟɱɟɧɨ, ɡɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ. Ɍɨ ʁɟ
ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɡ
ɜɨɻɟʃɟ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɚɭɲɬɪɛ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɬɢɱɟ ɫɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ. Ɉɰɟɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ.
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɨɧ ɰɟɧɢ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨɜɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ. Ⱥɤɨ ɫɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ʃɟɝɨɜɢɯ
ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɩɨ ɫɬɚɜɭ ɚɭɬɨɪɚ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ
ɞɚ ʁɟ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɪɟɮɨɪɦɟ. Ɉɜɨ
ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚɤɨ ɫɟ ɨɜɨ ɰɟɧɢ
ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɪɟɲɟʃɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɬɨ
30
ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ. Ɉɝɪɨɦɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ ɧɨɪɦɢ ɤɨʁɢ ɩɨ ɫɬɚɜɭ ɚɭɬɨɪɚ
ɱɢɧɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɦ ɨɜɚɤɜɭ ʁɟɞɧɭ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ. ɇɚ ɧɟɤɟ ɨɞ ʃɢɯ ɭɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɭ ɪɚɞɭ.
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɨ, ɩɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɚɭɬɨɪɚ, ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɧɢʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɫɪɩɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.
ɇɚɫɭɩɪɨɬ. ɉɪɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ
2011. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɧɟɭɫɩɟɲɚɧ ɤɨɪɚɤ ɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɪɚɞɭ ɧɚ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ.
ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
- Ȼɚɧɨɜɢʄ, Ȼ., ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”‚ ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 99-116
- Ȼɪɤɢʄ, ɋ., Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ II, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ,
ɇɨɜɢ ɋɚɞ, 2013.
- Ȼɪɤɢʄ, ɋ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2009, ɫɬɪ. 159-204.
- Ȼɪɤɢʄ, ɋ., Ʉɪɢɬɢɱɤɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɩɪɜɭ ɝɥɚɜɭ ɪɚɞɧɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɇɚɰɪɬɚ ɁɄɉ ɋɪɛɢʁɟ, ɨɞ
14. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2010. ɝɨɞ., Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, 2010, ɛɪ. 2.
- Beziz-Ayache, A., Dictionnaire de droit penal general et procedure penale, 2e
edition, Paris, 2003.
- Bernardi, A., Europe sans frontieres et droit penal, Revue de science criminelle et
de droit penal compare, 2002/1.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɤɚɨ ɛɢɬɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ
ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, Ɂɛɨɪ.
“ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 11-31.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ: ɇɨɜɢ ɁɄɉ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɪɟɝɢoɧɚɥɧɚ
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ)”, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 102-119.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ. ɢ ɞɪ., ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ: ɂɡɚɡɨɜɢ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2011.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ ɩɪɚɜɚ”, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ ɇɢɲɭ, ɇɢɲ, 2010, ɫɬɪ. 168-192.
31
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, 2012, ɛɪ. 1-2, ɫɬɪ. 69.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɭ:
ɑɨɥɨɜɢʄ, ȼ. (ɭɪ.), “ɉɪɚɜɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚ” ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 242-266.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɉɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ - ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ”, ɋɪɩɫɤɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 125-141.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ɂɛɨɪ, “Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ”, ɋɪɩɫɤɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009. ɝɨɞ.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 1-2/2012, ɫɬɪ. 69.
- Ȼɭɛɚɥɨɜɢʄ, Ɍ., ɋɤɪɚʄɟɧɢ ɤɚɡɧɟɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɭ ɯɪɜɚɬɫɤɨɦ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ –
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ
ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 262-287.
- Ⱦɚɦɚɲɤɚ, Ɇ., ɋɭɞɛɢɧɚ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɱɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɢɞɟʁɚ ɭ ɂɬɚɥɢʁɢ, ɏɪɜɚɬɫɤɢ
ʂɟɬɨɩɢɫ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, ɜɨɥ. 13. 2006, ɛɪ. 1.
- Ⱦɚɦɚɲɤɚ, Ɇ., Ɉ ɧɟɤɢɦ ɭɱɢɧɢɰɢɦɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɢ ɨɛɥɢɤɨɜɚɧɨɝ ɩɪɢɩɪɟɦɧɨɝ
ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɏɪɜɚɬɫɤɢ ʂɟɬɨɩɢɫ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, ɜɨɥ. 14,
2007, ɛɪ.
- ɂɥɢʄ, Ƚ., Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ, Ɂɛɨɪ. “Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɭɧɢʁɟ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2010, ɫɬɪ. 23-41.
- ȳɚɤɭɥɢɧ, ȼ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɥɨɜɟɧɢʁɟ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 32-44.
- ȳɚɤɭɥɢɧ, ȳ/ Ʉɨɪɨɲɟɰ, Ⱦ., Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɥɨɜɟɧɢʁɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ
“ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009, ɫɬɪ. 187-204.
- Ʉɢɭɪɫɤɢ, ȳ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ (ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ), Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ), ɋɪɩɫɤɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 166-179.
32
- Ʉɚɥɚʁɻɢʁɟɜ, Ƚ., ɍɛɪɡɚʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ
ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 100-113.
- Lutz Meyer-Gossner, Strafprocessoerdnung, 46. AuÀage, Verlag C.H. Beck,
Munchen, 2003-Lowe-Rosenberg, Die Strafprocessordnung und das Gerihtsverfasunggesetz, Groskomentar, 23. AuÀage, Zweiter Band, Berlin, 1988.
- ɇɢɤɨɥɢʄ, Ⱦ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɂɛɨɪ.
“ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 132-152.
- Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ, ɉɨɞɝɨɪɢɰɚ, 2009.
- Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 45-55.
- ɉɚɜɢɲɢʄ, Ȼ., ɇɟɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɤɪɚʄɟɧɨɝ ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ
ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, Ɂɛɨɪ.“ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ
ɩɪɢɦɟɧɢ”, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 288-302.
- ɋɢɦɨɜɢʄ, Ɇ., Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɭ Ȼɢɏ ɢ ʃɟɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ –
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ’’,
Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 114-131.
- Sieber, U., Die Zukunft des Europaischen Strafrechts, Sonderdruck aus Band
121/2009, Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 2009.
- ɋɢʁɟɪɱɢʄ ɑɨɥɢʄ, ɏ., ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɧɚɥɨɝɚ: ɉɪɨɰɟɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɭ Ȼɢɏ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɭɩɨɪɟɞɧɨɩɪɚɜɧɢ ɨɫɜɪɬ, Ɂɛɨɪ.
“ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 303-321.
- ɋɢʁɟɪɱɢʄ ɑɨɥɢʄ, ɏ., ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ȼɢɏ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, 2012, ɛɪ. 1.
- ɋɢʁɟɪɱɢʄ ɑɨɥɢʄ, ɏ., Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ȼɢɏ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 288-317.
- Tiedemann, K., Die Europaisierung des Strafrechts, u: Kreuzer, Scheuing, Sieber;
Die Europaisierung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in der Europaischen
Union, Baden-Baden, 1977.
33
- Ɍɢɧɬɨɪ, ȳ., Ȼɪɚɧɢɥɚɰ ɢ ɧɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɁɄɉ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”‚ ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 145-171.
- ȭɭɪɻɟɜɢʄ, Ɂ., Ɉɞɥɭɤɚ ɍɫɬɚɜɧɨɝ ɫɭɞɚ Ɋɏ ɨ ɫɭɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, 2013, ɛɪ. 3,
ɫɬɪ. 39-68.
- ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., Ɉɫɧɨɜɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ
ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 56-66.
- ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., Ʉɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɲɤɟ
ɨɛɥɢɤɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, Ɂɛɨɪ. “Ɍɟɲɤɢ ɨɛɥɢɰɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɚ
ɪɟɚɤɰɢʁɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɍɪɟɛɢʃɟ,
2013, ɫɬɪ. 83-98.
- ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ
ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɭ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ. (ɭɪ.)
Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 71-87
- Ɏɢɲɟɪ, Ɂ., Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɚɨ ɫɭɛʁɟɤɬ ɫɤɪɚʄɟɧɢɯ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɭ ɋɥɨɜɟɧɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ
ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ – Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013,ɫɬɪ. 86-99.
- Fischer, T., Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 56. AuÀage, Verlag C.H. Beck,
Munchen, 2009.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ɉɞɧɨɫ ɧɚɱɟɥɚ ɢɫɬɢɧɟ ɢ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ –
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ, Ɇɢɫɢʁɚ
ɈȿȻɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 67-85.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ./ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ “ȳɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ – ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ
ɧɚɡɚɞ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɭ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɋɪɛɢʁɟ,
Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ
ɚɫɩɟɤɬ)”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2012. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 88-124.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɨɜɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ - Ɉɱɟɤɢɜɚʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ,
Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2013, ɫɬɪ. 33-68.
34
CRIMINAL POLICY AND REFORM OF CRIMINAL
PROCEDURAL LAW SERBIAN
There are three sets of issues that comprise the work. The ¿rst is devoted to general
observations on penal policy in the reform of the criminal procedural legislation of
Serbia and the main conclusion of the analysis of this group of issues is the lack
of uniform sentencing policy reforms in prices, and its diversity in zavisniosti of
certain phases of the reforms. The second issue concerns the professional and critical
analysis of each of a series of papers by the new CPC of RS 2011th year ., as the last
result of the reform of its criminal legislation. Among the small number of issues
not analyzed within this group speci¿cally highlight those that are related to: the
evidence precisely the manner of their performance, simpli¿ed forms of treatment,
the concept of the investigation, changed the position of the key process operators
and a new architecture of the procedure. The third group of questions concerns the
author’s vision of a desirable way of completion over a decade long process of reform
and it is based on the view that ” CPC of RS 2011th year. represents not, successful,
end the reform (as deemed legislator) but only one failed step in the reform process.
Key words: Penal policy reform, the criminal procedural legislation, Serbia,
CPC, principles of criminal proceedings, the court, the prosecutor, the defendant,
cross-examination, the concept of the investigation, remedies
35
Akademik prof. dr Miodrag N. Simoviü
Doc. dr Marina M. Simoviü
Doc. dr Vladimir M. Simoviü
NAJNOVIJA PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE
I HERCEGOVINE U KRIVIýNIM PREDMETIMA:
NOVI IZAZOVI I STARI PROBLEMI
Sažetak
U skladu sa þlanom VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud BiH, takoÿe, ima apelacionu nadležnost u pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada
ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. U
skladu sa þlanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda BiH, taj sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi
djelotvorni pravni lijekovi moguüi prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana
od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku kojeg je koristio. Autori se u ovom radu bave novijim važnijim odlukama
Ustavnog suda BiH na podruþju kriviþnog prava, i to u okviru novog kriviþnopravnog
(materijalnog, procesnog i izvršnog) modela koji je još uvijek u izgradnji. S tim u vezi,
osim uvodnog i zakljuþnog dijela, ovaj rad je strukturalno rasporeÿen na dio koji se
odnosi na pravo na slobodu i sigurnost, te dijelove o pravu na praviþno suÿenje, pravo
na kažnjavanje samo na osnovu zakona, pravo na imovinu i pravo na slobodu kretanja.
Kljuþne rijeþi: pritvor, ratni zloþini, duševne smetnje, presumpcija nevinosti,
razuman rok, privremeno oduzimanje predmeta.
1. Uvodne napomene
Prava utvrÿena u þlanu 5 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
osnovnih sloboda1, prema svom sadržaju, ubrajaju se u osnovna prava zaštiüena
Akademik prof. dr Miodrag N. Simoviü, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni
profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, dopisni þlan Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i inostrani þlan Ruske akademije prirodnih nauka.
Doc. dr Marina M. Simoviü, Fakultet pravnih nauka u Banjoj Luci i Uprava za indirektno oporezivanje
BiH.
Doc. dr Vladimir M. Simoviü, tužilac Tužilaštva BiH i docent Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u
Banjoj Luci.
1
U daljnjem tekstu: Evropska konvencija.
37
Evropskom konvencijom, odmah poslije prava na život. ýlan 5 Evropske konvencije
pruža zaštitu prava na slobodu i zabranjuje proizvoljan odnos prema ograniþavanju
tog prava. Izuzeci od zabrane lišavanja slobode dati su u þlanu 5 stav 1 Evropske
konvencije u kojem su navedeni sluþajevi u kojima je dopušteno lišavanje slobode.
To je iscrpan popis koji se mora usko tumaþiti2. Samo takav pristup je konzistentan
s ciljem þlana 5 Evropske konvencije da osigura da niko neüe biti proizvoljno lišen
slobode3. Osim toga, lišavanje slobode, samo po sebi, mora biti nametnuto u skladu
sa suštinskim proceduralnim propisima i pravilima primjenjivog domaüeg zakona.
Nepoštovanje nekog suštinskog proceduralnog zahtjeva u domaüem zakonu, kao i
neispunjavanje nekog proceduralnog aspekta, þak i kad prema stavu suda to nije
suštinski važno, može dovesti do kršenja þlana 5 stav 14.
Shodno praksi Evropskog suda za ljudska prava5 i Ustavnog suda BiH6, zadatak
ovih sudova nije da preispituju zakljuþke redovnih sudova u pogledu þinjeniþnog
stanja i primjene materijalnog prava7. Naime, Ustavni sud nije nadležan da supstituiše redovne sudove u procjeni þinjenica i dokaza, veü je, generalno, zadatak
redovnih sudova da ocijene þinjenice i dokaze koje su izveli8. Zadatak Ustavnog
suda je da ispita da li su eventualno povrijeÿena ili zanemarena ustavna prava (pravo
na praviþno suÿenje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.),
te da li je primjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ili diskriminaciona. Dakle,
u okviru apelacione nadležnosti Ustavni sud se bavi iskljuþivo pitanjem eventualne
povrede ustavnih prava ili prava iz Evropske konvencije u postupku pred redovnim
sudovima.
Garancije sadržane u þlanu 7 Evropske konvencije predstavljaju jedan od
osnovnih þinilaca vladavine prava i zauzimaju istaknuto mjesto u sistemu ostvarivanja prava zaštiüenih Evropskom konvencijom. Znaþaj þlana 7 Evropske konvencije
ogleda se i u þinjenici da, u skladu sa þlanom 15 Evropske konvencije, nije dopušteno odstupanje od primjene garancija ustanovljenih þlanom 7 Evropske konvencije
ni u vrijeme rata ili druge javne opasnosti. ýlan 7 Evropske konvencije se mora
tumaþiti i primjenjivati na naþin kojim se obezbjeÿuje uspješna zaštita od arbitrarnog
gonjenja, osude i kazne. Dalje, Ustavni sud podsjeüa da þlan 7 stav 1 ne garantuje
samo princip zabrane retroaktivne primjene strožijeg kriviþnog zakona veü, takoÿe, implicitno, princip retroaktivne primjene blažeg kriviþnog zakona. Taj princip
je sadržan u pravilu da, kad postoji razlika izmeÿu kriviþnog zakona koji je važio u
Vidi Evropski sud za ljudska prava, Irska protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 18. januara
1978. godine, serija Aí25.
3
Vidi Evropski sud za ljudska prava, Quinn, presuda od 22. marta 1995. godine, serija Aí311 i Winterwerp protiv Holandije, presuda od 24. oktobra 1979. godine, serija Aí33.
4
Vidi Evropski sud za ljudska prava, Bozano, presuda od 18. decembra 1986. godine, serija Aí111 i
Van der Leer od 21. februara 1990. godine, serija Aí170.
5
U daljnjem tekstu: Evropski sud.
6
U daljnjem tekstu: Ustavni sud.
7
Vidi Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija
broj 65167/01.
8
Vidi Evropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02.
2
38
vrijeme izvršenja kriviþnog djela i kriviþnih zakona koji su doneseni i koji su stupili
na snagu nakon toga, a prije donošenja pravnosnažne presude, sudovi moraju da
primijene zakon þije su odredbe najpovoljnije za optuženog.9 Najzad, prema stavu
Evropskog suda, države slobodno odluþuju o sopstvenim politikama kažnjavanja,
ali, pri tome, i dalje se moraju pridržavati þlana 7 Evropske konvencije.10
ýlan 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju sadrži tri razliþita pravila. Prvo
pravilo, koje se nalazi u prvoj reþenici prvog stava, opšte je prirode i izražava naþelo
mirnog uživanja u imovini. Drugo pravilo, sadržano u drugoj reþenici istog stava,
odreÿuje da se lišavanje imovine može desiti pod odreÿenim uslovima. Treüe pravilo, sadržano u stavu 2 istog þlana, dopušta da države potpisnice imaju pravo, izmeÿu
ostalog, kontrolisati korišüenje imovine saglasno javnom interesu. Sva tri pravila su
meÿusobno povezana i nisu u meÿusobnoj kontradikciji, a drugo i treüe pravilo se
odnose na odreÿene sluþajeve miješanja države u pravo na mirno uživanje imovine11.
Prilikom razmatranja da li je osporenim rješenjima povrijeÿen þlan 1 Protokola broj
1 uz Evropsku konvenciju prvo se mora utvrditi predstavljaju li oduzeti predmeti
apelantovu imovinu u smislu þlana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Dalje, Ustavni sud treba utvrditi da li je došlo do miješanja u apelantovu imovinu, da
li je to miješanje bilo saglasno zakonu i u javnom interesu i da li je to miješanje bilo
proporcionalno legitimnom cilju, dakle, uspostavlja li praviþnu ravnotežu izmeÿu
apelantovog prava i opšteg interesa.
2. Pritvor
Evropski sud je istakao da standardi koje nameüe þlan 5 stav 1c Evropske konvencije predviÿaju da je postojanje osnovane sumnje da je lice lišeno slobode poþinilo kriviþno djelo koje mu se stavlja na teret - conditio sine qua non za odreÿivanje
ili produženje pritvora. Meÿutim, to nakon odreÿenog vremena nije dovoljno, veü se
mora procijeniti da li za pritvor postoje relevantni i dovoljni razlozi12. Prema daljnjem stavu Evropskog suda, opravdanost pritvora zavisi i od okolnosti konkretnog
sluþaja koje moraju biti takve da upuüuju na postojanje opšteg (javnog) interesa koji
je tako važan i znaþajan da, usprkos presumpciji nevinosti, preteže nad principom
poštovanja slobode pojedinca. Takoÿe je navedeno da ovi standardi ne pretpostavljaju da policija, u vrijeme hapšenja, ima dovoljno dokaza koji su potrebni da bi se
mogla podiüi optužnica. Upravo je cilj ispitivanja osumnjiþene osobe koja je pritvorena po osnovu navedenog þlana da se unaprijedi daljnja istraga tako da se potvrde
ili odbace konkretne sumnje na kojima se zasnivalo hapšenje. Stoga, kako je ukazao
Evropski sud, þinjenice koje izazivaju sumnju i koje mogu biti dovoljne u vrijeme
lišavanja slobode, ne trebaju biti istog nivoa kao one koje su neophodne za odluku
Vidi, Evropski sud, Scoppola protiv Italije broj 2, presuda od 17. septembra 2009. godine, taþka 109.
Vidi, Maktouf i Damjanoviü, taþka 75.
11
Vidi, Evropski sud, Holy Monasteries protiv Grþke, presuda od 9. decemba 1994. godine, serija A
broj 301íA, stav 51.
12
Vidi, Evropski sud, Trzaska protiv Poljske, presuda od 11. jula 2000. godine, aplikacija broj 25792/94,
stav 63.
9
10
39
u narednim fazama postupka, npr. za podizanje optužnice.13 Meÿutim, što se tiþe
pritvora, Evropski sud je istakao da þlan 5 stav 1c zahtijeva da postoji “osnovana”,
a ne “iskrena” ili bona ¿de sumnja.14 Ustavni sud podsjeüa da i da poštovanje þlana
5 stav 3 Evropske konvencije zahtijeva da sudska vlast preispita sva pitanja u vezi
s pritvorom, te da odluku o pritvoru donese pozivajuüi se na objektivne kriterije
predviÿene zakonom.
Ustavni sud je zapazio da u predmetu AP 4196/13 od 15. januara 2014. godine
iz osporenog rješenja kojim je apelantu odreÿen pritvor proizlazi da je Sud BiH o
odreÿivanju pritvora apelantu odluþio nakon održanog roþišta na kojem su saslušani
apelant i drugi osumnjiþeni, kao i njihovi branioci. Dalje Ustavni sud zapaža da je
Sud BiH, suprotno apelacionim navodima, ispitao postojanje osnovane sumnje kao
opšteg osnova za odreÿivanje pritvora prilikom donošenja osporenih rješenja, te je
jasno prezentirao dokaze koje je dostavilo Tužilaštvo BiH, uz prijedlog za odreÿivanje pritvora - na osnovu kojih je Sud BiH utvrdio postojanje osnovane sumnje.
Ustavni sud smatra, suprotno apelacionim navodima, da je u osporenim rješenjima
Sud BiH dao vrlo jasno obrazloženje na osnovu kojih dokaza je izveo zakljuþak o
postojanju osnovane sumnje da je apelant poþinio inkriminisane radnje koje su mu
stavljene na teret kao opšteg uslova iz þlana 132 stav 1 Zakona o kriviþnom postupku BiH15 za odreÿivanje pritvora, a koje Ustavni sud ne smatra proizvoljnim. Stoga
Ustavni sud smatra da rješenje Suda BiH nije u suprotnosti s odredbama Zakona o
kriviþnom postupku BiH i Evropske konvencije i da sadrži razloge u pogledu postojanja opšteg uslova za odreÿivanje pritvora iz þlana 132 stav 1 Zakona o kriviþnom
postupku BiH.
Ustavni sud nadalje podsjeüa da, u skladu sa zakonom, mjera pritvora može biti
odreÿena samo kada je, uz postojanje osnovane sumnje da je kriviþno djelo poþinjeno, ispunjen i jedan od posebnih razloga za odreÿivanje pritvora propisan zakonom.
U vezi s tim, Ustavni sud zapaža da je u konkretnom sluþaju Sud BiH, suprotno
apelacionim navodima, utvrdio da je, pored postojanja osnovane sumnje kao opšte
pretpostavke za izricanje mjere pritvora apelantu, ispunjen i drugi kumulativni uslov,
odnosno da u konkretnom sluþaju postoji koluzijska opasnost kao pritvorski osnov
iz þlana 132 stav 1 taþka b) Zakona o kriviþnom postupku BiH. U tom kontekstu,,
Ustavni sud zapaža da je Sud BiH ukazao da se u konkretnom sluþaju radi o obimnoj
i složenoj istrazi koja obuhvata veüi broj osumnjiþenih, da se radi o njihovoj meÿusobnoj povezanosti, da odreÿen broj sauþesnika i svjedoci tek treba da budu pronaÿeni i ispitani. Ustavni sud smatra da je Sud BiH argumentovano obrazložio razloge
iz kojih proizlazi da postoje naroþite okolnosti koje ukazuju da bi apelant boravkom
na slobodi mogao ometati istragu uticanjem na svjedoke i sauþesnike. U takvom
zakljuþku Suda BiH, s obzirom na þinjenice konkretnog predmeta, Ustavni sud ne
nalazi nikakvu proizvoljnost, te smatra da okolnosti konkretnog sluþaja upuüuju na
13
Vidi Evropski sud, O’Harra protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 16. oktobra 2001. godine,
aplikacija broj 37555/97, taþka 36.
14
Ibid, Fox, Campbell i Hartley, taþka 31.
15
“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07,
32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09.
40
postojanje važnog i znaþajnog opšteg interesa koji preteže nad naþelom poštovanja
prava na slobodu pojedinca. Stoga, Ustavni sud zakljuþuje da su apelant i ostali
osumnjiþeni u konkretnom sluþaju lišeni slobode u postupku propisanom zakonom
kada postoji opravdana sumnja da su izvršili kriviþno djelo, u okviru znaþenja þlana
5 stav 1c i stav 3 Evropske konvencije.
U pogledu apelantovih navoda da mu prije odreÿivanja pritvora nisu dostavljeni dokazi koje je Tužilaštvo dostavilo Sudu BiH, Ustavni sud primjeüuje da je
odredbom þlana 47 stav 1 Zakona o kriviþnom postupku BiH regulisano kao opšte
pravilo da branilac osumnjiþenog u toku istrage ima pravo pristupa samo onim spisima i dokazima koji su u korist osumnjiþenog, ali mu se i to pravo može uskratiti
ako je rijeþ o spisima i predmetima þije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj
istrage, dok mu je potpuno slobodan pristup spisima i dokazima omoguüen nakon
podnošenja optužnice, kako je regulisano u stavu 3 ovog þlana. Ustavni sud, dalje,
zapaža da je stavom 2 istog þlana propisano da üe, izuzetno od stava 1 ovog þlana,
tužilac istovremeno s prijedlogom za odreÿivanje pritvora sudiji za prethodni postupak, odnosno sudiji za prethodno saslušanje dostaviti i dokaze bitne za procjenu zakonitosti pritvora - radi obavještavanja branioca. Imajuüi u vidu navedeno, Ustavni
sud primjeüuje da iz obrazloženja osporenih odluka proizlazi da je Sud BiH, nakon
što je izvršio uvid u dokaze koje je dostavilo Tužilaštvo uz prijedlog, a koje je decidirano naveo u obrazloženju, postupio u skladu s odgovarajuüim odredbama Zakona
o kriviþnom postupku BiH, te da su apelant i njegov branilac, iako im dokazi nisu
bili dostavljeni, suprotno apelacionim navodima, bili upoznati (u mjeri neophodnoj
za osporavanje odluke o odreÿivanju pritvora) sa sadržajem dokaza na kojima je ta
odluka zasnovana. Naime, iz stanja spisa proizlazi da je Sud BiH povodom prijedloga Tužilaštva za odreÿivanje pritvora apelantu održao roþište na kojem su apelant
i njegov branilac bili upoznati s dokazima na kojima je ta odluka zasnovana, buduüi
da je tužilac prilikom obrazlaganja prijedloga za pritvor obrazložio i sadržinu dokaza
u mjeri u kojoj je to bilo dovoljno da se ciljevi istrage ne dovedu u opasnost. Nadalje,
Ustavni sud zapaža da je ove apelantove navode Sud BiH razmotrio i u žalbenom
postupku, u smislu garancija þlana 5 stav 4 Evropske konvencije i dao razloge zašto
je odluka o odreÿivanju pritvora u konkretnom sluþaju zakonita, odnosno zašto apelantovi navodi ne mogu dovesti do drukþijeg rješenja konkretne pravne stvari.
S obzirom na izneseno, te odredbu þlana 47 stav 1 prema kojoj se braniocu može
uskratiti razmatranje spisa i razgledanje predmeta ako je rijeþ o spisima i predmetima
þije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage, Ustavni sud, u okolnostima
konkretnog sluþaja, ne nalazi nikakvu proizvoljnost u postupanju Suda BiH buduüi
da je iz obrazloženja osporenih odluka evidentno da je, u smislu stava 2 navedenog
þlana, Tužilaštvo sudiji za prethodno saslušanje dostavilo i dokaze bitne za procjenu zakonitosti pritvora i radi obavještavanja branioca. S druge strane, Ustavni sud
zapaža da iz navoda apelacije proizlazi da apelant praktiþno traži da mu se omoguüi
uvid u sve dokaze koji se tiþu merituma spora, što ulazi u okvir garancija iz þlana
6 Evropske konvencije, a koji apelantu, u smislu odredbe þlana 47 stav 3 Zakona o
kriviþnom postupku BiH, trebaju biti dostupni nakon podnošenja optužnice. Imajuüi
u vidu navedeno, te podržavajuüi vlastitu praksu u predmetu koji je pokretao gotovo
41
identiþna pitanja u vezi s primjenom odredbe þlana 47 Zakona o kriviþnom postupku
BiH16, Ustavni sud zakljuþuje da u konkretnom sluþaju þinjenice u odnosu na koje se
podnosi apelacija oþigledno ne predstavljaju kršenje apelantovog prava na slobodu i
sigurnost liþnosti iz þlana II/3d) Ustava BiH i þlana 5 Evropske konvencije.
3. Zaštita lica s duševnim smetnjama
Ustavni sud ukazuje da je Evropski sud u svojoj praksi utvrdio kriterije koji
moraju biti ispunjeni da bi se pritvor mentalno oboljelog lica smatrao kao pritvor
koji nije “proizvoljan”, tj. da bi bio ispunjen zahtjev “zakonitosti” u smislu þlana
5 stav 1e Evropske konvencije. Prvo, “duševna poremeüenost”, u smislu navedene
odredbe, mora biti, osim u hitnim sluþajevima, pouzdano utvrÿena pred nadležnim
domaüim organom, na osnovu objektivne medicinske ekspertize. Drugo, “duševna
poremeüenost” mora biti takve vrste ili stepena da opravdava prinudno zatvaranje
takvog lica. Treüe, pritvor smije trajati samo onoliko koliko traje medicinski poremeüaj, odnosno odreÿena jaþina tog poremeüaja17. Zatim, u sluþajevima u kojima je
pritvor potencijalno neograniþen, moraju se vršiti povremene revizije pred “sudom”
koji ima ovlašüenja da naredi i otpuštanje, a pritvor mora biti u bolnici, klinici ili
drugoj odgovarajuüoj ustanovi koja ima takva ovlašüenja da lica drži u pritvoru18.
U predmetu broj AP 2172/13, od 17. septembra 2013. godine, Ustavni sud je
podsjetio da je pitanje lišavanja slobode i smještaja duševno oboljelog lica u Zavod
za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica “Drin” Fojnica veü razmatrao u Odluci o
dopustivosti i meritumu broj AP 2472/11, od 31. januara 2013. godine19, pa se umjesto posebnog obrazloženja merituma ove odluke, u pogledu apelantovih navoda,
Ustavni sud poziva na obrazloženje i razloge navedene u toj odluci. Ustavni sud naglašava da je u navedenoj odluci istakao da postoji razlika izmeÿu lišavanja slobode
koje nalaže zaštitu u skladu s þlanom 5 Evropske konvencije i samog ograniþavanja
kretanja koje to ne þini. Kako bi se utvrdilo da li je neko “lišen slobode” u smislu
þlana 5 Evropske konvencije, polazna taþka mora biti konkretna situacija u kojoj se
ta osoba nalazi i pritom se mora uzeti u obzir niz kriterija kao što su tip, trajanje, posljedice i naþin provoÿenja mjere o kojoj je rijeþ. Razlika izmeÿu lišavanja slobode i
ograniþavanja slobode zapravo je samo razlika u stepenu i intenzitetu, a ne u samoj
prirodi ili suštini20. Ustavni sud je, dalje, u navedenoj odluci zapazio da je apelantica
prvo bila prinudno smještena u Psihijatrijsku bolnicu, zatim je prinudno premještena
iz Psihijatrijske bolnice u Zavod i da, iako ima moguünost da se kreüe van kruga
Vidi Ustavni sud, Odluka AP 591/11, od 7. aprila 2011. godine, dostupna na web-stranici Ustavnog
suda www.ustavnisud.ba.
17
Vidi Evropski sud, Winterwerp v. the Netherlands, Application no. 6301/73, 24 October 1979, stav
39.
18
Vidi Evropski sud, X protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 5. novembra 1981. godine, serija A
broj 46, stav 43 i Ashingdane protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 28. maja 1985. godine, serija
A broj 93, stav 44.
19
Dostupna na web-stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba.
20
Vidi Evropski sud, veü citirana odluka Ashingdane protiv Ujedinjenog Kraljevstva, stav 41.
16
42
Zavoda, ona ga ne može samovoljno napustiti. Stoga, Ustavni sud zakljuþuje da je u
konkretnom sluþaju došlo do lišavanja slobode apelantice.
Ustavni sud je, takoÿe, u citiranoj odluci zapazio da je apelantica smještena u
Zavod – ustanovu socijalne zaštite u skladu s Federalnim zakonom o osnovama socijalne zaštite21 i Kantonalnim zakonom o socijalnoj zaštiti22, koji nikako ne propisuje
postupak prinudnog smještaja lica s duševnim poremeüajima u zdravstvene ustanove. Uz to, odredbama þl. 22í42 Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama23 propisano je postupanje u odnosu na lice s težim duševnim smetnjama koje usljed svoje
duševne smetnje ozbiljno i direktno ugrožava vlastiti život, zdravlje ili sigurnost,
odnosno život, zdravlje ili sigurnost drugih lica. Ustavni sud je, takoÿe, primijetio
da je odredbama þlana 41 Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama predviÿeno
da u sluþaju otpusta osobe s duševnim smetnjama iz zdravstvene ustanove, koja
zbog svog psiho¿ziþkog stanja i uslova u kojima živi nije sposobna brinuti se o sebi,
niti ima osobe koje su po zakonu dužne i mogu se brinuti o njoj, premjestiüe se iz
zdravstvene ustanove u socijalnu ustanovu po postupku predviÿenom Federalnim
zakonom o osnovama socijalne zaštite. Meÿutim, u tom sluþaju zdravstvena ustanova je bila dužna odmah o tome obavijestiti sud koji je donio odluku o prinudnom
smještaju ili otpustu (stav 2 prethodno navedenog þlana). Ustavni sud je veü naveo
da, prema stanju spisa, nije bilo sudske odluke pri prinudnoj hospitalizaciji u Psihijatrijsku bolnicu, iako su bili dužni obavijestiti sud o tome u skladu s odredbama þlana
27 Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama. Sve i kad bi se uzelo da je Služba
socijalne zaštite imala zakonsku moguünost da smjesti apelanticu u Zavod, njeno
poþetno lišavanje slobode nije bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti lica sa duševnim
smetnjama, niti je u naknadnom periodu od devet godina bila donesena sudska odluka. Na temelju navedenog Ustavni sud je u taþki 46 navedene odluke zakljuþio
da je prekršeno apelantiþino pravo iz þlana 5 stav 1e Evropske konvencije jer njeno
lišavanje slobode, tj. prinudni smještaj u Zavod, nije “zakonit”, kako to zahtijeva
Evropska konvencija.
Ustavni sud je, dalje, u citiranoj Odluci broj AP 2472/11 naveo da apelacija
pokreüe i pitanje da li je apelantici omoguüeno da o produžetku njenog lišavanja slobode, odnosno prinudnog smještaja odluþuje “sud” u odreÿenim vremenskim intervalima, kako to propisuje þlan 5 stav 4 Evropske konvencije. Ustavni sud je istakao
da þlan 5 stav 4 Evropske konvencije garantuje licu lišenom slobode da mora imati
pristup “sudu” koji bi mogao ispitati zakonitost kako inicijalnog lišavanja slobode,
tako i produženja trajanja te mjere. Ustavni sud je, osim toga, u navedenoj odluci
istakao da u konkretnom sluþaju nalazi da Federalni zakon o osnovama socijalne zaštite i Kantonalni zakon o socijalnoj zaštiti, na osnovu kojih je apelantica smještena
u Zavod, ne predviÿaju obavezan nadzor nad zakonitošüu lišavanja slobode, odnosno prinudnog smještaja koji mora vršiti sud ili organ koji mora biti “nezavisan od
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službeni glasnik Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09).
22
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine
Zeniþko-dobojskog kantona”, br. 13/07 i 13/11).
23
“Službene novine Federacije BiH”, br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13.
21
43
izvršne vlasti i strana u postupku”, kako to predviÿa Evropska konvencija. Ustavni
sud nalazi da odredbe þl. 22í42 Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama predviÿaju obaveznu odluku suda, tj. da iskljuþivo sud odluþuje o prinudnom smještaju
duševno poremeüenog lica, zatim, da iskljuþivo sud odluþuje o produženju prinudnog smještaja, kao i o otpustu iz zdravstvene ustanove. Zakonom o zaštiti lica sa duševnim smetnjama propisano je koji sud i u kojem postupku može vršiti ispitivanje
zakonitosti produženja prinudnog smještaja i u kojim vremenskim intervalima, koje
su procesne garancije na raspolaganju, te u kojem roku se odluka o tome mora donijeti. Imajuüi u vidu þinjenicu da je veü prethodno konstatovao da Služba socijalne
zaštite nije postupala u smislu navedenih odredaba Zakona o zaštiti lica sa duševnim smetnjama, nego da je apelantiþin prinudni smještaj izvršila u smislu odredaba
Federalnog zakona o osnovama socijalne zaštite i Kantonalnog zakona o socijalnoj
zaštiti koji ne predviÿaju niti jedan kriterij koji mora biti ispunjen u smislu þlana 5
stav 4 Evropske konvencije, Ustavni sud je u taþki 50 navedene odluke zakljuþio da
je na ovaj naþin prekršeno apelantiþino pravo iz þlana 5 stav 4 Evropske konvencije.
U konkretnom sluþaju Ustavni sud zapaža da je apelant smješten u Zavod, poþevši od 11. avgusta 2008. godine, na osnovu rješenja Centra od 19. avgusta 2009. godine,
da u tom rješenju nije naveden precizan vremenski okvir trajanja njegovog smještaja,
te da niti je navedeno da üe se eventualno vršiti revizija tog smještaja, odnosno þini se
da je njegov smještaj potencijalno vremenski neograniþen. Dakle, Ustavni sud zapaža
da u konkretnom sluþaju nije bilo odluke suda kojom bi se odluþilo o apelantovom
prinudnom smještaju u Zavod, niti o njegovom eventualnom produženju ili otpustu.
Dovodeüi u kontekst þinjenice konkretnog predmeta sa stavovima Evropskog
suda i Ustavnog suda, navedenim u ovoj odluci, Ustavni sud zapaža da apelantov
boravak u Zavodu u smislu navedenih stavova nije bio u skladu sa suštinskim proceduralnim propisima i pravilima primjenjivog domaüeg zakona, konkretno Zakona
o zaštiti lica s duševnim smetnjama, buduüi da odluku o apelantovom smještaju u
Zavod nije donio sud iako, prema odredbama tog zakona, iskljuþivo sud odluþuje
o prinudnom smještaju duševno poremeüenog lica. Osim toga, Ustavni sud zapaža
da iz rješenja kojima je odreÿen smještaj u Zavodu, proizlazi da je on potencijalno
neograniþen, ali da nije vršena nikakva revizija trajanja tog smještaja, u smislu navedenih standarda.
Stoga, uzimajuüi u obzir þinjenice konkretnog predmeta i navedene standarde, te razloge navedene u Odluci broj AP 2472/11, od 31. januara 2013. godine u
pogledu “lišavanja slobode” i smještaja apelanta u Zavod, te ispitivanje zakonitosti
produženja prinudnog smještaja, Ustavni sud zbog istih razloga zakljuþuje da je i u
konkretnom sluþaju povrijeÿeno apelantovo pravo na liþnu slobodu i sigurnost iz
þlana II/3d) Ustava BiH i þlana 5 stav 1e i stav 4 Evropske konvencije.
Ustavni sud smatra da u ovom izuzetnom sluþaju, s obzirom na sve njegove
okolnosti, apelantu treba dosuditi novþani iznos od 3.000 KM na ime nematerijalne štete zbog utvrÿenog kršenja ustavnog prava. Ovaj iznos apelantu je bila dužna
isplatiti Vlada Zeniþko-dobojskog kantona s obzirom na sjedište Centra, u roku od
tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke.
44
4. Presumpcija nevinosti
Prema praksi Evropskog suda, presumpcija nevinosti znaþi da optuženi nije dužan da se brani, mada ima pravo na odbranu, odnosno nije dužan da dokazuje svoju
nevinost, a teret dokazivanja je na tužiocu. U skladu s tim, sud mora da donese oslobaÿajuüu presudu ne samo kad je uvjeren u nevinost optuženog nego i onda kada nije
uvjeren ni u njegovu krivicu, ni u njegovu nevinost. Dakle, kada ima sumnju, sud
mora da primijeni princip in dubio pro reo, što je bitan elemenat prava na praviþno
suÿenje iz þlana 6 Evropske konvencije24. U tom smislu, sudovi su dužni da ocijene
sve dokaze pojedinaþno i u vezi s ostalim dokazima, pa, onda, na osnovu takve brižljive ocjene, izvedu zakljuþak da li je neka þinjenica dokazana.
U predmetu broj AP 3878/10, od 22. oktobra 2013. godine, Ustavni zapaža da
apelant ne dovodi u pitanje zakonitost provedenih dokaza, nego naþin na koji su sudovi
ocijenili provedene dokaze i, na osnovu toga, primijenili materijalno pravo. Ustavni
sud smatra da razlozi koje je prvostepeni sud naveo, koji su ga opredijelili da donese
osporenu odluku, a koje je prihvatio i Vrhovni sud, ne dovode u sumnju odluku suda o
apelantovoj krivici, niti iz bilo þega može da se utvrdi da je sud postupao s predubjeÿenjem o apelantovoj krivici, da je u bilo kojoj fazi postupka apelant tretiran na naþin koji
bi vodio kršenju principa presumpcije nevinosti ili da je neka þinjenica ostala nerazjašnjena u smislu principa in dubio pro reo. S tim u vezi, Ustavni sud je zakljuþio da su
apelantovi navodi o kršenju prava iz þlana 6 stav 2 Evropske konvencije neosnovani.
5. Pozitivna obaveza u pogledu zaštite ustavnih prava apelanata
U predmetu broj AP 2763/09, od 22. marta 2013. godine, imajuüi u vidu tvrdnje
apelanata o okolnostima pod kojima im je srušena kuüa, kao i dokaze koje su apelanti predložili (treba dodati i da se dogaÿaj desio za vrijeme rata, a apelanti su bili
pripadnici manjinskog naroda na tom podruþju), Ustavni sud je odluþio da je istraga
u vezi sa ovim dogaÿajem bila obavezna radi zaštite imovine apelanata. Ustavni sud
smatra da predoþene þinjenice ukazuju na postojanje odreÿenog kriviþnog djela, te
da su nadležne javne vlasti bile dužne sprovesti istragu o navedenom dogaÿaju. S
obzirom na to da istraga nije sprovedena (policijska stanica u þijoj se neposrednoj
blizini dogaÿaj desio to nema þak ni registrovano u svojim evidencijama), Ustavni
sud smatra da Republika Srpska nije izvršila svoju pozitivnu obavezu, te je time apelantima povrijeÿeno pravo na imovinu iz þlana II/3k) Ustava BiH i þlana 1 Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju. Stoga, apelantima se mora nadoknaditi šteta koja je
prouzrokovana uništenjem njihove imovine.
Prema mišljenju Ustavnog suda, kljuþno pitanje koje se nametnulo u konkretnom sluþaju je da li je odgovorna i nadležna javna vlast, a to je u ovom sluþaju
Republika Srpska, izvršila svoju pozitivnu obavezu u pogledu zaštite ustavnih prava
apelanata. Ustavnom sudu je nesporno da apelanti posjeduju imovinu koja je zaštiüeVidi Evropski sud, Barbera, Messeque i Jabardo protiv Španije, presuda od 6. decembra 1988. godine, serija A broj 146, stav 77 i Odluka Ustavnog suda, broj AP 5/05, od 14. marta 2006. godine, stav
29, objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 49/06.
24
45
na þlanom 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, s obzirom na to da su vlasnici
kuüe koja je minirana tokom rata, zbog þega su u predmetnom sudskom postupku
zahtijevali naknadu štete. Apelanti su od nadležnih organa tražili informacije vezane
za okolnosti miniranja njihove kuüe. Prema informaciji koju je dostavila Policijska
stanica Gradiška, oni u svojim evidencijama nemaju registrovan dogaÿaj koji se odnosi na miniranje kuüe u svojini apelanata. Stoga je Ustavni sud ispitao da li je Republika Srpska izvršila svoju pozitivnu obavezu u pogledu zaštite imovine apelanata.
Prema praksi Evropskog suda, osnovno obilježje pozitivnih obaveza jeste da
one u praksi od nacionalnih vlasti zahtijevaju preduzimanje neophodnih mjera za
oþuvanje nekog prava25 ili (preciznije govoreüi) da usvoje razumne i odgovarajuüe
mjere radi zaštite prava pojedinaca26. Prema mišljenju Ustavnog suda, sve pozitivne
obaveze idu ka istom krajnjem cilju, a to je djelotvorna primjena Evropske konvencije i djelotvornost prava koje ona garantuje, za šta se uporište može naüi u poznatom
stavu Evropskog suda iznesenom u presudi Airey protiv Irske da Konvencija ima za
cilj da zaštiti ne teorijska ili iluzorna nego praktiþna i djelotvorna prava27.
Ustavni sud smatra da se pozitivne obaveze mogu sastojati i od praktiþnih mjera. Upravo je Ustavni sud kroz svoju praksu nalagao nadležnim javnim vlastima
preduzimanje praktiþnih mjera s ciljem izvršavanja pozitivnih obaveza radi zaštite
ustavnih prava graÿana. U odlukama br. AP 129/04, od 27. maja 2005. godine i
AP 143/04, od 23. septembra 2005. godine. Ustavni sud je naložio Savjetu ministara BiH, Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske da odmah apelantima daju
raspoložive informacije u pogledu istrage o okolnostima pod kojima je došlo do
nestanka i nasilne smrti þlanova njihovih porodica, odnosno da hitno i bez daljnjeg
odlaganja sprovedu istragu o nestanku i nasilnoj smrti þlanova porodica apelanata, te
da o rezultatima istrage obavijeste apelante. U tom kontekstu, Ustavni sud se poziva
na relevantni dio stava 73 iz Odluke AP 143/04, koji glasi: “Meÿutim, nadležne vlasti su u periodu dugom skoro deset godina propustile da preduzmu razumne korake
s ciljem otkrivanja lica odgovornih za smrt þlanova porodica apelanata, te informisanja apelanata o preduzetim mjerama. U navedenom Ustavni sud vidi i propust u
neizvršenju pozitivne obaveze države i entiteta, koja se sastoji u preduzimanju razumnih koraka s ciljem provoÿenja nepristrasne istrage povodom nasilne smrti þlanova
porodica apelanata, što je dovelo do povrede prava iz þlana 3 Evropske konvencije”.
Imajuüi u vidu þinjenice konkretnog sluþaja, Ustavni sud smatra nespornim da
je kuüa u svojini apelanata porušena, kao i da nadležne javne vlasti nisu vršile istragu u vezi sa okolnostima pod kojima je srušena predmetna kuüa. Ovdje treba dodati
da su apelanti tvrdili (a te podatke su iznijeli u tužbi i pred nadležnim policijskim
organima) da je miniranje njihove kuüe, kao i još šest susjednih kuüa, opštepoznata
stvar u Gradišci, da je to izvršeno u neposrednoj blizini Policijske stanice u Gradišci,
da su po nalogu Opštine Gradiška lica koja su bila na radnoj obavezi kasnije izvršila
rašþišüavanje graÿevinskog materijala, kao i da su (apelanti) naveli datum kada se to
desilo, te imena svjedoka koji bi mogli svjedoþiti na navedene okolnosti.
Vidi Evropski sud, Siladin protiv Francuske, presuda od 26. juna 2005. godine.
Vidi Evropski sud, Lopez-Ostra protiv Španije, presuda od 9. decembra 1994. godine.
27
Vidi Evropski sud, Airey protiv Irske, presuda od 11. septembra 1979. godine, stav 24.
25
26
46
6. Dužina trajanja postupka
U predmetu broj AP 3861/10, od 11. februara 2014. godine, Ustavni sud zapaža
da je optužnicom apelantu stavljeno na teret izvršenje kriviþnog djela zloupotrebe
službenog položaja ili ovlašüenja i da je s obzirom na broj radnji izvršenja kriviþnog
djela u prvobitno podnesenoj optužnici (ukupno 60) i njen obim, te dokaze koji su
tokom postupka provedeni, predmet bio relativno složen. Nadalje, Ustavni sud zapaža da je u relevantnom periodu doneseno ukupno deset odluka, da je prvostepeni sud
u poþetnoj fazi postupka u primjerenim rokovima (novembar 2005. i januar 2006.
godine) donio dvije presude, Okružni sud jedno rješenje i þetiri presude i Vrhovni
sud tri rješenja. Iz navedenog proizilazi da sudovi nisu bili neaktivni veü su, a to se
naroþito odnosi na Vrhovni sud i Okružni sud, ukidanjem i vraüanjem na ponovni
postupak narušili standard i zahtjev “razumnosti” iz þlana 6 stav 1 Evropske konvencije. Naime, iz obrazloženja sva tri rješenja Vrhovnog suda proizilazi jasan osnov
zbog kojeg su drugostepene oslobaÿajuüe presude ukidane i vraüane na ponovni postupak, a u pitanju je postojanje bitne povrede odredaba kriviþnog postupka iz þlana
364 stav 1 taþka 11 Zakona o kriviþnom postupku28, pri þemu Vrhovni sud nije imao
moguünost postupiti drukþije, jer relevantne odredbe ovog zakona ukazuju da üe
sud koji je poþinio bitnu povredu, otkloniti taj nedostatak prema uputama suda koji
donosi odluku o žalbi, kako je Vrhovni sud u konkretnom sluþaju i postupio. Taj sud
je naime u svojim rješenjima konstantno isticao da pobijane presude Okružnog suda
ne sadrže jasan i nedvosmislen stav u pogledu osnova za oslobaÿanje od optužbe,
buduüi da je u dvije svoje pobijane presude primijenio odredbu þlana 350 stav 3, a u
jednoj odredbu þlana 350 stav 1 Zakona o kriviþnom postupku, kojima su propisani
potpuno razliþiti osnovi za donošenje oslobaÿajuüe presude.
Iz navedenog proizilazi da u odnosu na apelanta, u okolnostima konkretnog
predmeta, postupak nije bio e¿kasan jer je dugo trajao, bez obzira na to što je donesen veliki broj sudskih odluka (ukupno 10). Imajuüi u vidu postupak kao cjelinu i
njegove posljedice, prije svega u odnosu na stranke kao uþesnike tog postupka, kao
i njegov znaþaj za apelanta, Ustavni sud smatra da su Okružni sud i Vrhovni sud
narušili princip prava na praviþno suÿenje u razumnom roku kao elementu prava na
praviþno suÿenje iz þlana II/3e) Ustava BiH i þlana 6 stav 1 Evropske konvencije.
Stoga, Ustavni sud smatra da u pogledu dužine trajanja postupka postoji kršenje
apelantovog prava na praviþno suÿenje.
7. Zabrana reformatio in peius
U predmetu broj AP 1165/10, od 22. oktobra 2013. godine, Ustavni sud je ustanovio da odredbe þlana 242 stav 1 taþka v) Zakona o kriviþnom postupku Republike
Srpske29 propisuju da optužnica sadrži opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obi“Službeni list SFRJ”, broj 4/77; Preþišüeni tekst “Službeni list SFRJ”, br. 14/85, 26/86, 74/87, 57/89,
3/90 i 27/90 i “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 26/93, 14/94 i 6/97.
29
Preþišüeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/09).
28
47
lježja kriviþnog djela, vrijeme i mjesto izvršenja kriviþnog djela, predmet na kojem
je i sredstvo kojim je izvršeno kriviþno djelo, kao i ostale okolnosti potrebne da se
kriviþno djelo što preciznije odredi. Dalje, ustanovio je da odredbe þlana 299 stav 1
taþka a) istog zakona propisuju da u presudi u kojoj se optuženi proglašava krivim
sud üe izreüi: za koje se djelo proglašava krivim, uz navoÿenje þinjenica i okolnosti
koje þine obilježja kriviþnog djela, kao i onih od kojih zavisi primjena odreÿene
odredbe kriviþnog zakona. Osim toga, da odredbe þlana 321 istog zakona propisuju,
ako je izjavljena žalba samo u korist optuženog, presuda ne smije da se izmijeni na
njegovu štetu. Ustavni sud ponavlja da je u ponovnom postupku tužilaštvo izmijenilo þinjeniþni opis dispozitiva optužnice i da je odbrana prigovorila, iznoseüi stanovište da se radi o izmjeni optužnice i da se na ovaj naþin povreÿuje princip zabrane
reformatio in peius, jer se u dispozitivu optužnice na ovaj naþin unose nedostajuüi
elementi biüa kriviþnog djela koje je optužnicom stavljeno na teret apelantu, zbog
þega se apelant stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na prvostepenu presudu, koja
je ukinuta samo po žalbi apelantovih branilaca. Ustavni sud primjeüuje da je sastav
vijeüa Vrhovnog suda u oba stepena bio isti. Meÿutim, apelant u apelaciji ovo pitanje
nije pokrenuo, a u smislu þlana 32 Pravila Ustavnog suda30, Ustavni sud ispituje da
li postoje samo one povrede koje su iznesene u apelaciji.
Ustavni sud ponavlja da je samo odbrana izjavila žalbu, odnosno da je presuda
Okružnog suda ukinuta samo po žalbi apelantovog branioca, tj. da Tužilaštvo nije izjavilo žalbu. Ustavni sud, takoÿe, ponavlja da iz predoþenog slijedi da je na glavnom
pretresu u ponovnom postupku preciziran þinjeniþni opis djela, a da je, u smislu þlana
291 stav 1 taþka a) Zakona o kriviþnom postupku Republike Srpske, prvostepena presuda ukinuta, zato što je tužilaštvo podiglo takvu optužnicu koja u þinjeniþnom opisu
nije sadržavala sve elemente biüa kriviþnog djela, niti je tokom prvostepenog postupka
vršilo bilo kakve izmjene u tom smislu. Ustavni sud naglašava da ne dovodi u pitanje
stanovište Vrhovnog suda po žalbi na oslobaÿajuüu presudu, odnosno po zahtjevu za
zaštitu zakonitosti da u smislu þlana 290 Zakona o kriviþnom postupku Republike
Srpske tužilac ima pravo na glavnom pretresu vršiti izmjenu optužnice (ukoliko tužilac
ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo þinjeniþno stanje izneseno u optužnici, a u šta se Ustavni sud nije upuštao), niti stanovište da se, u skladu sa odredbama
þlana 331 stav 1 ovog zakona, odredbe koje se odnose na glavni pretres u prvostepenom postupku saglasno primjenjuju i na pretres pred drugostepenim sudom.
Meÿutim, stanovište Vrhovnog suda da apelant nije doveden u teži položaj, jer se
i izmjenom optužnice apelantu stavlja na teret isto kriviþno djelo za koje je prvostepenom presudom proglašen krivim, a u optužnicu nisu unesene þinjenice i okolnosti koje
bi kriviþnom djelu dale teži oblik, a niti se izmjenom poveüava koliþina kriminalnog
supstrata koja bi, eventualno, mogla da ukazuje na poveüani stepen krivice - potpuno je
proizvoljno. Naime, u konkretnom sluþaju suština navoda o povredi principa reformatio
in peius nije u tome da li su u optužnicu unesene þinjenice i okolnosti koje bi kriviþnom
djelu dale teži oblik, nego u tome da prvostepena presuda nije sadržavala sve elemente
biüa kriviþnog djela propisane zakonom, tj. da ne bi bilo djela da nije dopuštena izmjena
optužnice koja je izvršena u postupku koji je voÿen samo po žalbi odbrane.
30
“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 60/05, 64/08 i 51/09.
48
Dakle, Vrhovni sud nije dao odgovor na to zašto nije povrijeÿen princip zabrane reformatio in peius kada je na glavnom pretresu u ponovnom postupku optužnica
izmijenjena tako da su dodati elementi koji þine biüe kriviþnog djela za koje je apelant optužen, što prvobitna optužnica nije sadržavala, a što je bilo razlog za ukidanje
presude po toj optužnici. Umjesto navedenog, Vrhovni sud je obrazložio da nema
povrede navedenog principa, zato što u optužnicu nisu unesene þinjenice i okolnosti
koje bi kriviþnom djelu dale teži oblik.
Ustavni sud naglašava da u svakom pojedinaþnom predmetu vrši analizu u smislu navedenih standarda koji se odnose na princip zabrane reformatio in peius i pri
tome ponavlja da ne dovodi u pitanje moguünost izmjene optužnice na glavnom
pretresu i pred drugostepenim sudom nakon ukidanja prvostepene presude. Istovremeno, prava tužioca (prema Zakona o kriviþnom postupku Republike Srpske) na
dispoziciju elementima optužnice nakon potvrÿivanja nisu, niti se dovode u pitanje,
niti su umanjena ovom odlukom. U konkretnom sluþaju Ustavni sud je utvrdio da
Vrhovni sud nije dao odgovor na to zašto nije povrijeÿen princip reformatio in peius
kada je optužnica izmijenjena tako da su dodani elementi u þinjeniþnom opisu koji
þine kriviþno djelo za koje je apelant optužen, a prvobitna optužnica, po kojoj je donesena prvostepena presuda koja je po žalbi odbrane ukinuta, nije sadržavala te iste
elemente u þinjeniþnom opisu.
8. Ratni zloþini
Ustavni sud podsjeüa da su u njegovoj dosadašnjoj praksi relevantni predmeti koji se tiþu ratnih zloþina, a u kojima je Ustavni sud ispitivao osporene sudske
odluke u skladu sa standardima þlana 7 Evropske konvencije: AP 1785/06, od 30.
marta 2007. godine31, i AP 519/07, od 29. januara 2010. godine32. Ustavni sud, dalje,
primjeüuje da je Evropski sud, 18. jula 2013. godine, donio presudu u predmetu aplikanata Abduladhima Maktoufa i Gorana Damjanoviüa33 u kojoj je utvrdio povredu
þlana 7 Evropske konvencije. Evropski sud je u navedenoj presudi, prije svega, konstatovao je da su neki zloþini, konkretno zloþin protiv þovjeþnosti, u domaüi zakon
uvedeni tek 2003. godine, pa da sudovi nemaju nikakvu drugu moguünost nego da
u takvim predmetima primjenjuju Kriviþni zakon BiH iz 2003. godine34. Meÿutim,
ukazano je da predmetne aplikacije pokreüu potpuno razliþita pitanja od onih u predmetu Šimšiü35 s obzirom na to da su ratni zloþini koje su poþinili aplikanti Maktouf
i Damjanoviü predstavljali kriviþna djela prema domaüem zakonu u vrijeme kada su
poþinjeni (taþka 55).
Odluka o dopustivosti i meritumu, objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 57/07, u daljnjem
tekstu: Maktouf.
32
Odluka o dopustivosti i meritumu, objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 20/10, u daljnjem
tekstu: Samardžiü.
33
Vidi, Evropski sud, Maktouf i Damjanoviü protiv Bosne i Hercegovine, aplikacije br. 2312/08 i
34179/08, presuda od 18. jula 2013. godine.
34
“Službeni glasnik BiH”, br. 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10.
35
Evropski sud je 10. aprila 2012. godine donio odluku u predmetu Boban Šimšiü protiv Bosne i Hercegovine kojom je aplikacija proglašena nedopustivom.
31
49
Evropski sud je istakao da njegov zadatak nije da razmotri in abstracto da li je
retroaktivna primjena Kriviþnog zakona BiH iz 2003. godine u predmetima ratnih
zloþina, sama po sebi, inkompatibilna sa þlanom 7 Evropske konvencije, te da se ovo
pitanje mora procjenjivati za svaki predmet pojedinaþno, uzimajuüi u obzir konkretne okolnosti svakog predmeta, a posebno da li su domaüi sudovi primijenili zakon
þije su odredbe najpovoljnije za optuženog (taþka 65).
U citiranoj odluci je, dalje, istaknuto da je de¿nicija ratnih zloþina ista u þlanu
142 stav 1 Kriviþnog zakona SFRJ36 iz 1976. godine, koji se primjenjivao u vrijeme
izvršenja predmetnih kriviþnih djela i u þlanu 173 stav 1 Kriviþnog zakona BiH, koji
je u konkretnom predmetu primijenjen retroaktivno. Meÿutim, ukazano je da ova
dva zakona pružaju razliþit raspon kazni za ratne zloþine. S tim u vezi je ukazano
na to da je aplikant Damjanoviü osuÿen na kaznu zatvora od 11 godina, što je malo
iznad minimalne kazne zatvora u trajanju od deset godina koju propisuje Kriviþni zakon BiH, a prema Kriviþnom zakonu SFRJ bilo mu je moguüe izreüi kaznu zatvora
u trajanju od samo pet godina (taþ. 67 i 68).
Evropski sud nije prihvatio argumentaciju da je Kriviþni zakon BiH blaži za aplikante od Kriviþnog zakona SFRJ, jer ne propisuje smrtnu kaznu. U vezi s tim je ukazano na to da je prema Kriviþnom zakonu SFRJ samo za najteže oblike ratnih zloþina
bila zaprijeüena smrtna kazna, te pošto nijedan od aplikanata nije proglašen krivim za
oduzimanje života, zloþini za koje su oni osuÿeni oþigledno nisu spadali u tu kategoriju. Štaviše, aplikantu Maktoufu je izreþena najniža moguüa kazna, a aplikantu Damjanoviüu kazna koja je tek malo viša od najniže kazne koju propisuje Kriviþni zakon
BiH za ratne zloþine. U tim okolnostima Evropski sud je smatrao da je u navedenom
predmetu od posebnog znaþaja bilo da se ustanovi koji je zakon blaži u pogledu minimalne kazne, te da je to, bez ikakve sumnje, Kriviþni zakon SFRJ (taþka 69).
Evropski sud je, dalje, naveo da su kazne koje su izreþene aplikantima bile
unutar raspona kažnjavanja koji je propisan i Kriviþnim zakonom SFRJ i Kriviþnim
zakonom BiH i da se, stoga, ne može sa sigurnošüu tvrditi da bi ijedan od aplikanata
bio blaže kažnjen da je primijenjen Kriviþni zakon SFRJ iz 1976. godine. Meÿutim, i
pored toga, Evropski sud je ukazao da ono što je od kljuþnog znaþaja, meÿutim, jeste
da su aplikanti mogli dobiti niže kazne da je taj zakon (Kriviþni zakono SFRJ) primijenjen u njihovim predmetima (taþka 70). U tom smislu Evropski sud je ukazao i
na praksu Suda BiH u novijim predmetima ratnih zloþina u kojim se primjenjuje Kriviþni zakon SFRJ, umjesto Kriviþni zakon BiH, posebno s ciljem primjene najblažih
pravila kažnjavanja (Kurtoviü). Evropski sud je, ocjenjujuüi navedeno, zakljuþio da
(…) “s obzirom na to da postoji realna moguünost da je retroaktivna primjena Zakona iz 2003. bila na štetu aplikanata u pogledu izricanja kazne, ne može se reüi da im
je obezbijeÿena djelotvorna zaštita od nametanja veüe kazne, što predstavlja povredu
þlana 7 Evropske konvencije” (taþka 70).
Dalje, Evropski sud nije prihvatio argumenat da se pravilo koje zabranjuje retroaktivnu primjenu kriviþnog zakonodavstva ne primjenjuje ukoliko je neko djelo,
u vrijeme njegovog poþinjenja, predstavljalo kriviþno djelo prema “opštim pravnim
36
“Službeni list SFRJ”, br. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90 i 45/90.
50
naþelima koja priznaju civilizovani narodi”, u smislu znaþenja þlana 7 stav 2 Evropske konvencije. Naime, Evropski sud je istakao da ovaj stav nije u skladu sa Travaux
préparatoires koji impliciraju da se može smatrati da þlan 7 stav 1 sadrži opšte pravilo neretroaktivnosti, a da þlan 7 stav 2 predstavlja samo kontekstualno pojašnjenje
za aspekt kriviþne odgovornosti iz tog pravila, koji je dodat kako bi se obezbijedilo
da nema nikakve sumnje u pogledu valjanosti kriviþnih postupaka nakon Drugog
svjetskog rata u pogledu zloþina koji su poþinjeni tokom tog rata. Stoga je jasno da
oni koji su sastavljali tekst Evropske konvencije nisu imali namjeru da dozvole bilo
kakav opšti izuzetak od pravila neretroaktivnosti, a Evropski sud je, s tim u vezi, u
brojnim predmetima zakljuþio da su dva stava þlana 7 uzajamno povezana i da treba
da se tumaþe na usklaÿen naþin.
Evropski sud nije prihvatio ni argumenat da je obaveza države, prema meÿunarodnom humanitarnom pravu, da se ratni zloþini kažnjavaju na adekvatan naþin
- zahtijevala da se u predmetnom sluþaju ne primijeni pravilo o zabrani retroaktivnosti. U vezi s tim je istaknuto da se pravilo neretroaktivnosti zloþina i kazni, takoÿe,
nalazi u Ženevskim konvencijama i njihovim dopunskim protokolima. Štaviše, s
obzirom na to da su kazne izreþene aplikantima bile unutar raspona propisanog i
Zakonom iz 1976. i Zakonom iz 2003. godine, Evropski sud je smatrao da je oþigledno neosnovan argumenat da aplikanti ne bi bili adekvatno kažnjeni u sluþaju da
je primijenjen Zakon iz 1976. godine (taþka 74).
Imajuüi u vidu sve navedeno, Evropski sud je zakljuþio da je došlo do povrede
þlana 7 Evropske konvencije u odnosu na oba aplikanta. Meÿutim, Evropski sud je jasno naglasio da to ne znaþi da su u njihovom sluþaju trebale biti izreþene blaže kazne,
nego samo da je trebalo da bude primijenjen Kriviþni zakon SFRJ iz 1976. godine.
U predmetu broj AP 325/08, od 27. septembra 2013. godine (apelant Zoran
Damjanoviü), Ustavni sud, najprije, ukazuje na to da se predmet apelanta Zorana
Damjanoviüa kako u pogledu þinjeniþnog supstrata, tako i u pogledu pravnog pitanja
- ne razlikuju od predmeta Maktouf i Damjanoviü, koji je razmatrao Evropski sud u
citiranoj odluci. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje i da je apelant Zoran Damjanoviü
proglašen krivim i osuÿen za isti kriviþnopravni dogaÿaj istom presudom Suda BiH
kao i aplikant Goran Damjanoviü. Dalje, apelant Zoran Damjanoviü je osuÿen za kriviþno djelo ratni zloþin protiv civilnog stanovništva u skladu sa þlanom 173 Kriviþnog zakona BiH iako se radi o djelu koje je poþinjeno 2. juna 1992. godine, odnosno
u vrijeme kada je bio na snazi Kriviþni zakon SFRJ, koji je u þlanu 142 propisivao
na identiþan naþin isto kriviþno djelo. Dakle, i u apelantovom sluþaju Kriviþni zakon
BiH je primijenjen retroaktivno37.
Ustavni sud, dalje, primjeüuje da iz obrazloženja osporenih presuda proizilazi da
je Sud BiH primjenu materijalnog prava, konkretno Kriviþnog zakona BiH, te ocjenu
da je ovaj zakon blaži po apelanta, zasnovao na argumentaciji koja se može sumirati
na sljedeüi naþin: da þlan 7 stav 2 Evropske konvencije dozvoljava izuzetak od opšteg pravila o zabrani retroaktivnosti sadržanog u stavu 1 istog þlana; da je, s obzirom
na zaprijeüenu kaznu, blaži zakon po apelanta Kriviþni zakon BiH, jer odredbe þlana
37
Vidi, Maktouf i Damjanoviü, taþka 67.
51
173 tog zakona ne propisuju smrtnu kaznu za predmetno kriviþno djelo za razliku od
odredaba þlana 142 Kriviþnog zakona SFRJ koji je bio na snazi i koji se primjenjivao
u vrijeme izvršenja predmetnog kriviþnog djela, te da je obaveza države, prema meÿunarodnom humanitarnom pravu, da se ratni zloþini kažnjavaju na adekvatan naþin
- zahtijevala da se u predmetnom sluþaju ne primijeni pravilo o zabrani retroaktivnosti.
Dakle, radi se o identiþnim argumentima koji su bili razmatrani i pred Evropskim sudom u predmetu Maktouf i Damjanoviü (taþ. 69í74). Shodno navedenom,
Ustavni sud smatra da nema razloga da u ovom dijelu ne prihvati razloge i obrazloženja Evropskog suda i u konkretnom predmetu. Naime, apelantu Zoranu Damjanoviüu izreþena je kazna zatvora u trajanju od deset godina i šest mjeseci prema
odredbama þlana 173 stav 1 taþka c) Kriviþnog zakona BiH. Ustavni sud primjeüuje
da izreþena kazna ulazi u raspon kazne za navedeno kriviþno djelo kako je ona propisana i Kriviþnim zakonom BiH i Kriviþnim zakonom SFRJ. Prema Kriviþnom
zakonu SFRJ, zaprijeüena kazna je bila kazna zatvora od pet do 15 godina ili, u
najtežim sluþajevima, smrtna kazna (umjesto koje se mogla izreüi i kazna zatvora
od 20 godina). Prema Kriviþnom zakonu BiH, zaprijeüena kazna je kazna zatvora u
trajanju od deset do 20 godina ili, u najtežim sluþajevima, kazna dugotrajnog zatvora
od 20 do 45 godina. Dalje, Ustavni sud primjeüuje da iz osporenih presuda proizilazi
da se djela za koja je apelant Zoran Damjanoviü proglašen krivim i kažnjen ne mogu
svrstati u najteže oblike ratnih zloþina (gubitak života) za koje je, prema Kriviþnom
zakonu SFRJ, bilo moguüe izreüi smrtnu kaznu. Naime, Sud BiH je apelanta proglasio krivim i osudio zbog toga što je aktivno uþestvovao u premlaüivanju grupe
zarobljenih muškaraca bošnjaþke nacionalnosti, Dakle, ne radi se o najtežim oblicima predmetnog kriviþnog djela za koje je bilo moguüe izreüi apelantu maksimalnu
zaprijeüenu kaznu za predmetno kriviþno djelo. Štaviše, apelantu je izreþena kazna
zatvora koja je tek malo viša od najniže kazne koju propisuje Kriviþni zakon BiH
za ratne zloþine (deset godina i šest mjeseci) iz þega se može zakljuþiti da je opredjeljenje suda bilo da se apelant blaže kazni. Zbog toga, u konkretnom sluþaju, nije
bilo potrebno utvrÿivati koji zakon propisuje blažu maksimalnu kaznu, veü je bilo
neophodno utvrditi koji je zakon blaži u pogledu minimalne kazne.38 Imajuüi u vidu
da je minimum kazne zatvora prema Kriviþnom zakonu SFRJ pet godina, a prema
Kriviþnom zakonu BiH deset godina, nedvosmisleno proizilazi da je u okolnostima
konkretnog sluþaja blaži Kriviþni zakon SFRJ, bez obzira na þinjenicu da, s obzirom
na propisani raspon kazne zatvora, ne znaþi da bi apelant i dobio manju kaznu zatvora da je u njegovom sluþaju primijenjen Kriviþni zakon SFRJ. Naime, od kljuþnog
znaþaja je to da je apelant mogao dobiti nižu kaznu da je ovaj zakon i primijenjen39
Dovodeüi u vezu okolnosti konkretnog sluþaja s citiranim stanovištima Evropskog suda, te stanovištima zauzetim u predmetu Maktouf i Damjanoviü, Ustavni sud
smatra da i u konkretnom sluþaju postoji realna moguünost da je retroaktivna primjena Kriviþnog zakona BiH bila na apelantovu štetu u pogledu izricanja kazne, a što je
protivno þlanu 7 stav 1 Evropske konvencije.
38
39
Vidi, Maktouf i Damjanoviü, taþka 69.
Ibid, taþka 70.
52
9. Privremeno oduzimanje predmeta
U predmetu broj AP 3329/10, od 9. oktobra 2013. godine, Ustavni sud je smatrao da se predmetni postupci (postupak povodom apelantovog prijedloga za vraüanje privremeno oduzetih predmeta i postupak kontrole opravdanosti mjere zabrane
sastajanja sa odreÿenim osobama) ne tiþu odluþivanja o utemeljenosti kriviþne optužbe protiv apelanta, veü iskljuþivo odluþivanja o postojanju zakonskih uslova za
eventualno vraüanje privremeno oduzetih predmeta, odnosno zakonske opravdanosti
trajanja mjere zabrane sastajanja sa odreÿenim osobama. Stoga, Ustavni sud smatra
da se u predmetnom postupku odluþivanja o apelantovom prijedlogu za vraüanje privremeno oduzetih predmeta i postupku kontrole opravdanosti izreþene mjere zabrane sastajanja sa odreÿenim osobama - nije utvrÿivala utemeljenost kriviþne optužbe
protiv apelanta u smislu þlana 6 stav 1 Evropske konvencije, pa taj þlan u konkretnom sluþaju nije primjenjiv. Buduüi da þlan II/3(e) Ustava BiH ne pruža širi obim
zaštite od þlana 6 Evropske konvencije, slijedi da su navodi apelacije u vezi s povredom prava na praviþno suÿenje inkompatibilni ratione materiae sa Ustavom BiH.
Evropski sud u više svojih odluka utvrdio da se oduzimanje imovine, u svrhu
zakonskih postupaka, obiþno vezuje za kontrolu korišüenja imovine koja potpada
pod djelokrug stava 2 þlana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju40. Takoÿe,
Ustavni sud primjeüuje da je Evropski sud u predmetu Smirnov protiv Rusije41 zakljuþio da situacija u kojoj je istražno tijelo naredilo da se raþunar þuva kao ¿ziþki
dokaz u kriviþnom predmetu do vremena kada pretresno vijeüe donese odluku, odnosno presudu, odluþujuüi o njemu kao o dokaznom sredstvu u konkretnom predmetu, treba se ispitati u okviru prava države da kontroliše upotrebu imovine saglasno opštem interesu, dakle, u smislu stava 2 þlana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku
konvenciju.
Uzimajuüi u obzir navedenu praksu Evropskog suda, te primijetivši da apelant
osporenim rješenjima nije lišen svoje imovine (u smislu konaþnog oduzimanja bez
izgleda da üe imovina biti vraüena), veü da je privremeno sprijeþen njome raspolagati (uz obrazloženje da je to potrebno radi voÿenja istrage), Ustavni sud smatra da
se u konkretnom sluþaju radi o kontroli korišüenja imovine u smislu stava 2 þlana 1
Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Sljedeüe pitanje na koje Ustavni sud treba odgovoriti jeste da li je miješanje u
apelantovo pravo na imovinu bilo saglasno zakonu. U vezi s tim Ustavni sud zapaža da je osporenim rješenjima apelantov zahtjev za vraüanje privremeno oduzetih
predmeta odbijen kao neutemeljen uz obrazloženje da su privremeno oduzeti predmeti potrebni kao dokaz u istrazi koja se vodi protiv apelanta i ostalih osumnjiþenih
zbog postojanja osnova sumnje da su poþinili kriviþno djelo organizovani kriminal
iz þlana 250 stav 2 u vezi sa kriviþnim djelom zloupotreba položaja ili ovlašüenja iz
Vidi odluke Evropskog suda, Raimondo protiv Italije od 22. februara 1994. godine, serija A broj
281íA; Adamczyk protiv Poljske, broj 28551/04 od 7. novembra 2006. godine i Simonjan-Heikinheino
protiv Finske, broj 6321/03 od 2. septembra 2008. godine.
41
Vidi, Evropski sud, Smirnov protiv Rusije, aplikacija broj 71362/01, presuda od 7. juna 2007. godine,
taþka 54.
40
53
þlana 220 stav 3 Kriviþnog zakona BiH i da Tužilaštvo BiH disponira koje üe dokaze
koristiti, odnosno koji dokazi mu mogu služiti radi dokazivanja odreÿenih þinjenica,
pa da se u toj fazi postupka privremeno oduzeti predmeti ne mogu vratiti vlasniku.
Ustavni sud zapaža da su osporena rješenja donesena saglasno relevantnim odredbama Zakona o kriviþnom postupku BiH, konkretno odredbama þl. 65 i 74, iz kojih
proizlazi da üe se predmeti koji su u toku postupka privremeno oduzeti, vratiti vlasniku, odnosno držaocu, kada u toku postupka postane oþigledno da ne predstavljaju
predmete koji se imaju oduzeti prema Kriviþnom zakonu ili koji mogu poslužiti kao
dokaz u kriviþnom postupku, a ne postoje razlozi za njihovo oduzimanje u smislu
þlana 391 istog zakona.
Iz navedenog proizlazi pravni temelj za donošenje osporenih odluka, propisan
u navedenom relevantnom zakonu, koji ispunjava uslove u pogledu dostupnosti, tj.
pristupaþnosti (objavljen je u službenom glasniku koji je javno glasilo) i jasnoüe
(obzirom na to da su citirane odredbe Kriviþnog zakona i Zakona o kriviþnom postupku dovoljno jasno formulisane u smislu da svako može ocijeniti kakve üe biti
posljedice njegovog ponašanja). Imajuüi u vidu navedeno, Ustavni sud zakljuþuje
da je “miješanje” u apelantovo pravo na imovinu izvršeno saglasno zakonu. Potom,
Ustavni sud smatra da odbijanje apelantovog zahtjeva za vraüanje privremeno oduzetih predmeta, odnosno zadržavanje materijalnih dokaza - može biti neophodno u
interesu valjane provedbe pravde, što predstavlja legitiman cilj u opštem interesu42
Naime, za Ustavni sud je nesporno da postoji javni interes u sluþaju kada se predmeti
oduzimaju radi voÿenja istrage u kriviþnom postupku.
Meÿutim, postavlja se pitanje da li je kontrola apelantove imovine proporcionalna tom legitimnom cilju koji se želi postiüi, odnosno uspostavlja li praviþnu
ravnotežu izmeÿu apelantovog prava i opšteg interesa. U vezi s tim, Ustavni sud,
prije svega, primjeüuje da je Evropski sud u predmetu Smirnov protiv Rusije43 razmatrao predstavku aplikanta kojem je, izmeÿu ostalog, zaplijenjena središnja jedinica raþunara kao dokaz u kriviþnom postupku protiv treüih osoba. U predmetnoj
presudi Evropski sud je zakljuþio da raþunar sâm po sebi nije bio objekt, instrument
ni proizvod bilo kojeg kriviþnog djela, te da su za istragu u tom predmetu bile vrijedne informacije pohranjene na hard-disku, koje su istražitelji pregledali i koje su
isprintane i ukljuþene u spis. U tim okolnostima Evropski sud nije mogao prepoznati
bilo kakav oþigledan razlog za kontinuirano zadržavanje središnje jedinice raþunara,
te je konstatovao da takav razlog nije dat ni u domaüem postupku, ni u postupku
pred tim sudom, ali da su domaüe vlasti, ipak, zadržale raþunar do donošenja te presude, odnosno više od šest godina. Takoÿe, Evropski sud je, u vezi s tim, primijetio
da je raþunar bio aplikantovo sredstvo za rad, koje je koristio za pisanje pravnih
dokumenata i pohranjivanje spisa klijenata, te je zakljuþio da je zadržavanje raþunara aplikantu prouzrokovalo ne samo liþne neprijatnosti veü i smanjilo njegove
profesionalne aktivnosti, što je moglo imati posljedice za vladavinu prava. Imajuüi
u vidu navedeno, Evropski sud je konstatovao da su ruske vlasti propustile postiüi
Vidi, Evropski sud, Smirnov protiv Rusije, aplikacija broj 71362/01, presuda od 7. juna 2007. godine,
taþka 57.
43
Ibid.
42
54
“praviþnu ravnotežu” izmeÿu opšteg interesa i zaštite aplikantovog prava na mirno
uživanje imovine zbog þega je zakljuþio da je došlo do povrede þlana 1 Protokola
broj 1 uz Evropsku konvenciju.
Ustavni sud zapaža da je ovaj predmet sliþan navedenom predmetu Evropskog
suda. Naime, Ustavni sud zapaža da je Sud BiH osporenim rješenjima odbio kao
neutemeljen apelantov prijedlog za vraüanje privremeno oduzetih predmeta, smatrajuüi da je, sve dok istraga traje, Tužilaštvo BiH ovlašüeno odluþivati o tomu koji
su predmeti znaþajni za postupak, odnosno koji mogu poslužiti kao dokaz u kriviþnom postupku pa, s obzirom na to da je Tužilaštvo ocijenilo da privremeno oduzete
predmete ima namjeru koristiti kao dokaz u kriviþnom postupku protiv apelanta,
Sud BiH konstatuje da nije mogao zanemariti takvu procjenu i omoguüiti vraüanje
predmeta.
Meÿutim, Ustavni sud zapaža da Sud BiH, osim uopštene konstatacije da üe privremeno oduzeti predmeti poslužiti kao dokaz tokom istrage i da nije mogao zanemariti procjenu Tužilaštva da su privremeno oduzeti predmeti relevantni za kriviþni postupak, nije dao konkretne þinjenice zbog kojih smatra da postoje opravdani razlozi za
daljnje zadržavanje oduzetih predmeta. Potom, Ustavni sud naglašava da je apelant od
16. juna 2008. i 17. juna 2008. godine, kada je Sud BiH izdao naredbu o privremenom
oduzimanju predmeta, onemoguüen raspolagati predmetima i da takva situacija traje i
u momentu donošenja ove odluke, dakle, veü pet godina, što predstavlja veoma dugo
razdoblje. Osim toga, Ustavni sud primjeüuje da je Sud BiH u drugostepenom rješenju
naveo da se predmet još nalazi u fazi istrage u kojoj Tužilaštvo BiH disponira koje üe
dokaze koristiti, odnosno koji dokazi mu mogu služiti da bi dokazao odreÿene þinjenice i da se u ovoj fazi postupka privremeno oduzeti predmeti ne mogu vratiti vlasniku.
Meÿutim, Ustavni sud zapaža da ta istraga, koju je Tužilaštvo pokrenulo 12. juna 2008.
godine zbog osnova sumnje da je apelant poþinio kriviþno djelo organizovani kriminal
iz þlana 250 stav 2 u vezi sa kriviþnim djelom zloupotreba položaja ili ovlašüenja iz
þlana 220 stav 3 Kriviþnog zakona BiH, još nije okonþana i da je neizvjesno kada üe
biti okonþana, s obzirom na to da odredbama Zakona o kriviþnom postupku BiH nije
predviÿen rok u kojem mora biti okonþana.
Ustavni sud, na koncu, podsjeüa da je isto þinjeniþno i pravno pitanje veü razmatrano u Odluci o dopustivosti i meritumu, broj AP 1986/08, od 13. jula 2012.
godine44, u kojoj je utvrdio kršenje prava na imovinu tako što je odlukama redovnog
suda narušena ravnoteža izmeÿu javnog interesa i apelantovog interesa, i to stavljanjem pretjeranog liþnog tereta koji apelant trpi u vidu onemoguüavanja da slobodno
raspolaže svojom imovinom.
Saglasno svemu navedenom, Ustavni sud smatra da osporenim rješenjima Suda
BiH nije postignuta “praviþna ravnoteža” izmeÿu opšteg interesa i apelantovog prava, odnosno da je stavljen pretjeran teret na apelanta u vidu onemoguüavanja da
slobodno raspolaže svojom imovinom, te teret neizvjesnosti hoüe li mu i/ili kada üe
mu biti vraüena ta imovina, þime je prekršeno apelantovo pravo na imovinu iz þlana
II/3(k) Ustava BiH i þlana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
44
Objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 81/12.
55
10. Pravo na slobodu kretanja i slobodni izbor svoga boravišta
Izricanje mjere ograniþenja kretanja (na osnovu þlana 114 stav 1 taþka e) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu45) strancu koji je nelegalno boravio u BiH
iz razloga što osoba u pitanju nije imala identi¿kacione dokumente kojima bi dokazala svoj identitet i porijeklo, koja se izvršavala u Prihvatnom centru “Rakovica“46,
Rakovica u trajanju do 90 dana Ustavni sud je razmatrao u Odluci o dopustivosti i
meritumu, broj AP 4680/10 od 22. marta 2013. godine47. U citiranoj odluci, pozivajuüi se na praksu Evropskog suda48, razmatrajuüi da li mjera ograniþenja kretanja u
smislu þlana 114 stav 1 taþka e) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu rezultira
lišavanjem slobode u smislu þlana 5 Evropske konvencije ili ograniþenjem kretanja
u smislu þlana 2 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju - Ustavni sud je istakao
(taþka 30) da: “Uzimajuüi u obzir razloge ograniþavanja kretanja apelantici, trajanje
mjere i karakteristike centra u kojem je apelantica bila smještena, Ustavni sud smatra
da se u konkretnom sluþaju radi o ograniþavanju slobode kretanja u smislu þlana 2
Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju.” S tim u vezi, Ustavni sud je ukazao da
(taþka 31): “(…) je apelantici mjera ograniþenja kretanja izreþena rješenjem Ministarstva bezbjednosti na osnovu þlana 114 Zakona o kretanju i boravku stranaca i
azilu, u proceduri propisanoj zakonom kao mjera neophodna u demokratskom društvu, a da bi se izvršila provjera apelantiþinog identiteta zbog nedostatka bilo kakvih
liþnih dokumenata, posebno uzimajuüi u obzir da se radilo o osobi koja je zatražila
meÿunarodnu zaštitu u BiH. Takoÿe, Ustavni sud zapaža da je ta mjera trajala ograniþeno vrijeme (90 dana) u okviru kojeg je sa sigurnošüu utvrÿen apelantiþin identitet, nakon þega je apelantica mogla slobodno da se kreüe i van Prihvatnog centra,
jer joj navedena mjera nije produžena. Pored toga, navedena mjera koju je izrekao
upravni organ, bila je predmet preispitivanja Suda BiH u upravnom sporu apelanti-
ce, kojoj, kako je vidljivo iz osporenih odluka, za vrijeme trajanja mjere nije
bila uskraüena struþna pravniþka pomoü.”
Nadalje, Ustavni sud je, imajuüi pri tome u vidu uslove u PC Rakovica u
kojim je mjera ograniþenja kretanja izvršavana (taþka 32) ukazao “(…) da je
apelantici bila ograniþena sloboda kretanja na odreÿen period - 90 dana - ali
kao mjera neophodna u demokratskom društvu, buduüi da je postojala potreba za utvrÿivanje apelantiþinog identiteta, slijedom zakonske obaveze svakog
lica za posjedovanjem identi¿kacionih dokumenata. Osim toga, nedvosmisleno je da se u konkretnom sluþaju, u odnosu na prostor u okviru kojeg je apelantici kretanje ograniþeno, radi o prostoru otvorenog tipa u kojem ne postoji
policijski nadzor nad korisnicima, te time ni striktna kontrola ulaza i izlaza
iz centra, kako je i sama apelantica navela. Neupitno je i da korisnici ovog
centra imaju na raspolaganju þitav niz prava kojima se mogu koristiti, kao
“Službeni glasnik BiH”, broj 36/08.
U daljnjem tekstu: PC Rakovica.
47
Dostupna na web stranici Ustavnog suda, www.ustavnisud.ba.
48
Taþ. 25, 26 i 27.
45
46
56
npr. ljekarsku pomoü, pravo na obrazovanje, kontakt s predstavnicima organa
socijalne i pravne zaštite, ukljuþujuüi þak i pravo na prevoz do naseljenog
mjesta, a osim toga nije im ograniþen ni kontakt s osobama koje ne borave u
Centru. Sve navedeno jasno upuüuje da se u konkretnom sluþaju ograniþenje
slobode kretanja kojem je bila podvrgnuta apelantica, ne može podvesti pod
lišavanje slobode prema þlanu 5 Evropske konvencije.”
Najzad, u citiranoj odluci Ustavni sud je zakljuþio (taþka 34): “Dovodeüi
u vezu navedene karakteristike prihvatnog centra u kojem je apelantica boravila i na þije prostore joj je kretanje bilo ograniþeno do potvrde identiteta, sa
standardima Evropskog suda navedenim u prethodnim taþkama ove odluke
koji trebaju biti ispunjeni da bi se radilo o nezakonitom ograniþenju slobode
kretanja, te uzimajuüi u obzir okolnosti konkretnog predmeta - proizlazi da
je ograniþenje slobode kretanja u apelantiþinom sluþaju izvršeno u skladu sa
zakonom (þlan 114 stav 1 Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu), jer apelantica nije imala nikakve identi¿kacione dokumente. Dalje je evidentno i da je, u
smislu odredbe þlana 2 stav 3 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju, u datim
okolnostima ograniþenje kretanja bila mjera koja se može smatrati “potrebnom u
demokratskom društvu”. Naime, poštovanje propisa koji regulišu kretanje i boravak
stranaca u Bosni i Hercegovini nesporno predstavlja legitimni cilj i samim tim pretpostavlja moguüa ograniþenja u ostvarivanju prava na slobodu kretanja - ukoliko su
za odreÿivanje takve mjere ispunjene zakonske pretpostavke. Pri tome, Ustavni sud
zapaža da je utvrÿivanje apelantiþinog identiteta neophodno i u smislu utvrÿivanja
da li se apelantica, prema stavu 1 þlana 2 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju,
zakonito nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, što je preduslov uživanja garancija
na slobodu kretanja onako kako je ono regulisano odredbama ovog protokola. Stoga,
Ustavni sud zakljuþuje da je u apelantiþinom sluþaju ograniþenje kretanja
odreÿeno u skladu sa standardima sadržanim u þlanu 2 Protokola broj 4 uz
Evropsku konvenciju.”
S obzirom da je i u konkretnom sluþaju (apelacija broj AP 4673/10, od 23.
decembra 2013. godine) apelantima, kao stranim državljanima, mjera ograniþenja kretanja izreþena na osnovu þlana 114 stav 1 taþka e) Zakona o kretanju i
boravku stranaca i azilu, jer nisu imali identi¿kacione dokumente, da je trajala
do 90 dana i da se izvršavala u PC Rakovica, da apelantima nije bila uskraüena moguünost sudskog preispitivanja odluke Sektora za azil Ministarstva
bezbjednosti BiH koji im je ovu mjeru izrekao na osnovu zakona, da je navedena mjera bila neophodna i u smislu utvrÿivanja da li se apelanti, prema stavu 1
þlana 2 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju zakonito nalaze na teritoriji BiH
- umjesto posebnog obrazloženja ove odluke Ustavni sud se u cijelosti poziva na
razloge i obrazloženja iz citirane Odluke o dopustivosti i meritumu, broj AP4680/10
od 22. marta 2013. godine.
57
Ustavni sud zakljuþuje da u konkretnom sluþaju ograniþenje slobode kretanja iz þlana 2 Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju nije izreþeno suprotno
standardima sadržanim u navedenom protokolu i Evropskoj konvenciji.
11. Zakljuþak
I pregled najnovije prakse Ustavnog suda u kriviþnim predmetima pokazuje
da su odgovarajuüa zakonska rješenje, u cjelini posmatrano, usklaÿena sa Ustavom
BiH, Evropskom konvencijom i drugim meÿunarodnim dokumentima koji obavezuju BiH. Od posebnog je znaþaja þinjenica da u odnosu na postojeüi zakone o kriviþnom postupku u praksi dobro funkcionišu rješenja koja se odnose na reformu kriviþnog postupka. To se, prije svega, odnosi na jaþanje nezavisnosti, hitnosti i e¿kasnosti
istrage, uvoÿenje nove strukture postupka, ojaþan položaj suda u cijelom kriviþnom
postupku i uspostavljanje procesnih prava odbrane, te niz drugih izmjena. U svakom
sluþaju, zapoþeti proces humanizacije i liberalizacije bh. kriviþnog procesnog prava
nemoguüe je zaustaviti, a u stvaranju stabilnijih i trajnijih kriviþnopravnih formi
izuzetno velika odgovornost je na Ustavnom sudu.
LITERATURA
1. Akhil. R. A. (1997). The Constitution and Criminal Procedure: First principles.
Yale University Press
2. Ambos, K. (2008). Internationales Strafrecht (Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht – Europäisches Strafrecht), Verlag, München: C.H. Beck
3. Bayer, V. (1972). Jugoslovensko kriviþno procesno pravo, knjiga druga: Pravo
o þinjenicama i njihovom utvrÿivanju u kriviþnom postupku. Zagreb: “Školska
knjiga”
4. ûapeta, T. i drugi (2013), Reforma Evropske unije - Lisabonski ugovor, Zagreb:
Narodne novine
5. Damaška, M. (2013). Potraga za praviþnim postupkom u doba inkvizitorne procedure. Zagreb: Hrvatski ljetopis za kriviþno pravo i praksu, vol. 20, (1).
6. Ĉurÿeviü, Z. (2002). Pravni položaj poþinilaca kriviþnih djela s duševnim smetnjama, Zagreb
7. Emanuel, S. L. (2007). Criminal Evidence. Aspen: Aspen Publishers Aspen
8. European Police Of¿ce (2011). The European Investigator - Targeting Criminals
across Borders, Haag
9. Horvatiü, Ž., Novoselec, P. (1999). Kriviþno pravo, opšti dio. Zagreb
10. Jescheck, H., Weigend, H. (1996). Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil,
5. AuÀage. Berlin
58
11. Krapac, D. (2010). Kriviþno procesno pravo, Institucije, knjiga I, þetvrto izdanje. Zagreb: “Narodne novine”
12. Munivrana Vajda, M. (2012). Meÿunarodni zloþini prema novom Kriviþnom zakonu. Zagreb: Hrvatski ljetopis za kriviþno pravo i praksu, vol. 19, (2)
13. Novoselec, P. (2009). Opšti dio kriviþnog prava, Zagreb
14. Pfeiffer, G. (2003). Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung. München:
C. H. Beck
15. Roxin, C. (2006). Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen Der Aufbau
der Verbrechenslehre, 4, München: C.H. Beck
16. Schönke, A., Schröder, H. And Lenckner, T. (2001),Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. AuÀage. München
17. Škuliü, M. (2010). Kriviþno procesno pravo, drugo izdanje. Beograd: Pravni
fakultet i “Službeni glasnik”
18. Schönke, A.,Schröder, H., Lenckner, T. (2001), Strafgesetzbuch, Kommentar, 26.
AuÀage, München
19. Vukadinoviü, R., ýehuliü, L. (2005). Politika evropskih integracija. Zagreb: Topical
59
Academician Miodrag N. Simoviü, Vice-President of the Constitutional
Court of Bosnia and Herzegovina, Full Professor of the Faculty of Law
of Banja Luka, Corresponding Member of the Academy of Sciences and
Art of Bosnia and Herzegovina and Foreign Member of the Russian
Academy of Natural Sciences
Assistant professor Marina M. Simoviü, Faculty of Law Banja Luka,
the Indirect Tax Administration of BiH
Vladimir M. Simoviü, Prosecutor in Prosecutor’s Of¿ce of BiH and
Assistant Professor at the Faculty for Security and Protection in Banja
Luka
THE LATEST CASE-LAW OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA IN CRIMINAL CASES: NEW
CHALLENGES AND OLD PROBLEMS
Summary
Pursuant to Article VI(3)(b) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the
Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina also have appellate jurisdiction over
issues under this Constitution arising out of a judgment of any other court in Bosnia
and Herzegovina. Pursuant to Article 16 paragraph 1 of the Rules of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina the Court shall examine an appeal only if all
effective remedies that are available under the law against a judgment or decision
challenged by the appeal are exhausted and if the appeal is ¿led within a time-limit
of 60 days as from the date on which the decision on the last effective remedy used
by the appellant was served on him/her. In this work the authors deal with the latest
major decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the ¿eld of
criminal law, i.e. within the scope of new criminal-legal (substantive, procedural and
execution) model, which is still under construction. In this connection, in addition to
introductory and concluding parts, this work has been structurally distributed to parts
relating to the right to freedom and security, the right to a fair trial, the right to no
punishment without law, the right to property and the right to freedom of movement.
Key words: detention, war crimes, mental disorders, presumption of innocence, reasonable time-limit, temporary con¿scation of items.
60
Dr Vid Jakulin*
KAZNENA POLITIKA U SLOVENIJI
(Kritiþki osvrt)
Autor raspravlja o kaznenoj politici u Sloveniji. Smatra da je kaznena politika
suviše blaga i za žrtve kriviþnih dela þak uvredljiva. Pretresa zakonsku, sudsku i tužilaþku kaznenu politiku. Posebno je kritiþan do kaznene politike tužilaštva, o kojoj
misli, da vodi do kršenja jednakosti pred zakonom, a koja je jedno od bitnih naþela
svakog pravnog reda.
Kljuþne reþi: Slovenija, kaznena politika, zakonska kaznena politika, sudska
kaznena politika, tužilaþka kaznena politika.
I. Uvod
Kaznena politika može se de¿nisati i ocenjivati na razliþite naþine. Moguüe je
jednostavno smatrati vrstom politike. Ali ocena politike zavisi tako od vrednosnih
opredeljenja kao i od oþekivanja onoga, ko je ocenjuje. Takva ocena je, naravno,
uvek subjektivna. S obzirom na to, da polazim od uverenja da bi trebala biti izreþena
kazna pravedna odmazda uþiniocu za priþinjeno zlo, sadašnju kaznenu politika Slovenije ne mogu smatrati odgovarajuüom i pravednom. Prema mojoj oceni kaznena
politika Slovenije je daleko previše blaga, a za žrtve kriviþnih dela þak i uvredljiva.
Tim problemom detaljnije se bavi ¿lozof dr. Rok Svetliþ, koji izmeÿu ostalog izlaže izuzetno visok procenat uslovnih osuda u Sloveniji (77%), jer izreþena uslovna
osuda znaþi i moguünost da üe žrtva veü iduüeg dana sresti uþinioca pred svojim
vratima.1
Odavno je poznato da sudovi u Sloveniji izriþu kazne koje su blizu minimumu propisanog raspona za odreÿeno kriviþno delo. Što se toga tiþe, jednostavno je
teško verovati da je veüina kriviþnih dela o kojima raspravljaju sudovi po znaþaju
i opasnosti takva da zaslužuju kaznu koja je blizu minimumu propisane kazne za
odreÿeno kriviþno delo. Ukoliko bi to bila istina, to bi znaþilo, da su predviÿene
kazne nesrazmerno visoke. Ova pretpostavka nije realna jer uporednopravni pregled
pokazuje, da se predviÿene kazne u Sloveniji mogu uporediti s kaznama u drugim
evropskim državama ili su þak bitno niže. Argument koji govori da se sudovi izreþenim kaznama niti ne približavaju maksimumu propisanog raspona bio je upotrebljen
* Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.
1
Dr Rok Svetliþ: Letenje pod radarjem in kazenska politika, Delo, 28.2.2012, str. 5.
61
da bi se smanjile kazne za veüinu imovinskih kriviþnih dela (pa i za neka druga), što
je doneo kriviþni zakonik iz 1994. godine (UL RS br. 64/94).2
Moje ubeÿenje da je kaznena politika Slovenije neadekvatna i suviše blaga potvrÿuje i sluþaj o kojem je govorio dr Mitja Deisinger.3 U kriviþnom postupku protiv
meÿunarodne grupe preprodavaþa zabranjenih droga jedna od optuženica iz Južne
Amerike sasvim otvoreno je rekla da je grupa izabrala Sloveniju kao državu, preko
koje bi droge ušle u Evropu zbog toga jer su njihovi pravnici (savetnici kartela) ustanovili da Slovenija propisuje za ove vrste kriviþnih dela najniže kazne, da slovenaþki
sudovi izriþu najniže kazne i da su slovenaþki zatvori, u poreÿenju sa zatvorima u
nekim drugim evropskim državama, “hoteli” visoke kategorije. Takva konstatacija
verovatno je dovoljno ubedljiv argument za zaoštravanje kaznene politike.
Uprkos þinjenici da gledam na kaznenu politiku kao na vrstu politike, mogu je
opredeliti nešto konkretnije. Kaznena politika može se deliti na zakonsku i sudsku
kaznenu politiku. Zakonskom kaznenom politikom mogli bi smatrati promišljeno
propisivanje kazne za kriviþna dela iz kriviþnog zakonika na osnovu njihove opasnosti za zaštiüene dobrine. Sudskom kaznenom politikom smatramo izbor vrste i visine
kazni koje uþiniocima konkretnih kriviþnih dela izriþu sudovi.4
Za objektivniju ocenu adekvatnosti kaznene politike þini mi se da bi imalo
smisla analizirati, samo ukratko, obe vrste kaznenih politika, odnos izmeÿu njih, a
takoÿe i neodazivanje državnih organa u sluþajevima kada su oþigledno ispunjeni
znaci ozbiljnih kriviþnih dela. Nešto treba reüi i o kaznenoj politici tužilaštva koja je
od sve veüeg znaþaja.
II. Zakonska kaznena politika
Prof. dr Katja Filipþiþ sagleda zakonsku kaznenu politiku iz dva ugla: kroz
obim inkriminacija i kroz izmene propisanih kazni. Na osnovu oba kriterija dolazi
do zakljuþka da se kaznena politika Slovenije zaoštrava.5 No, produbljena analiza
pokazuje da ni dodavanje novih inkriminacija ni strože kazne postojeüim inkriminacijama ne znaþe obavezno da postaje kaznena politika i u stvarnosti stroža.
Da bi nazorno predstavili mišljenje da nove inkriminacije ne znaþe i zaoštravanje kaznene politike, nego mogu de facto predstavljati þak i amnestiju uþinioca
odreÿenih kriviþnih dela, uzimam kao primer poslednju novelu kriviþnog zakonika
koja bi trebala stupiti na snagu 14. maja 2012.6 Ta novela sadrži inkriminaciju novog
kriviþnog dela “Ošteüenje javnih sredstava”, koja glasi:
Detaljnije o tome: Dr Katja Filipþiþ: Kaznovalna politika v Sloveniji, 3. Konferenca kazenskega prava in
kriminologije, Zbornik 2010, Ljubljana, GV Založba in Pravna fakulteta v Ljubljani, 2010, s. 16.
3
Tada sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije, danas sudac Ustavnog suda Republike Slovenije.
4
Željko Horvatiü: Kaznena politika, termin u knjizi Rjeþnik kaznenog prava, Zagreb, Masmedia 2002,
s. 167.
5
Filipþiþ: citirani rad, s. 15-17.
6
Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-1B), UL RS št. 91/11.
2
62
“(1) Službeno lice, javni službenik ili drugo ovlašüeno lice korisnika javnih
sredstava koje u naruþivanju, sticanju ili upravljanju tim sredstvima ili raspolaganju
njima svesno krši propise, propušta dužni nadzor ili na neki drugi naþin prouzrokuje ili omoguüava nezakonitu upotrebu javnih sredstava, iako to lice predviÿa ili bi
moralo i moglo predvideti da može na javnim sredstvima zbog toga nastupiti veüa
imovinska šteta, a ona zaista i nastupi, kazniüe se zatvorom od tri meseca do pet
godina i novþanom kaznom.
(2) Ukoliko je zbog dela iz gornjeg stava došlo do velike imovinske štete, uþinilac se kazni zatvorom od jedne do osam godina i novþanom kaznom.
(3) Korisnik javnih sredstava po ovom þlanu je pravno lice javnog prava ili njegova jedinica ili pravno lice privatnog prava ili privatnik ukoliko ovim sredstvima
ili za njihov raþun obavlja javnu službu ili druge delatnosti u javnom interesu ili garantuje javne dobrine na osnovu koncesije ili drugog iskljuþivog ili posebnog prava.
(4) Javna sredstva po tom þlanu su nekretnine, kretnine, novþana sredstva, novþana potraživanja, kapitalska ulaganja i drugi oblici ¿nansijske imovine države, samoupravne lokalne zajednice, Evropske unije ili drugog pravnog lica javnog prava.”
U objašnjenju tog þlana piše: “Za svrhu, da bi se zajemþila e¿kasna kriviþnopravna zaštita proraþunskih i drugih javno¿nansijskih sredstava, formirano je novo
kriviþno delo – ošteüenje javnih ¿nansija. Radi se o posebnom obliku veü do sada
kažnjivog nesavesnog rada na poslu iz 258. þlana KZ-1, koji je s obzirom na objektivne znake, moguüe uþinioce, stepen krivnje i posledice – posebno delo (lex specialis) u odnosu do postojeüeg.” Ta odredba, koju bi inaþe ocenili kao zaoštravanje
kaznene politike, u stvari üe omoguüiti uþiniocima kriviþnih dela nesavesnog rada
na poslu po 258. þlanu i kriviþnog dela zloupotrebe službenog položaja ili službenih
prava po 257. þlanu KZ-17 da se pozivaju na to da su ispunili samo znake novog kriviþnog dela, a to se protiv njih, zbog zabrane retroaktivne upotrebe kriviþnog zakona, ne može upotrebiti. Tako üe nova inkriminacija umesto do zaoštravanja kaznene
politike u stvari dovesti do amnestije uþinilaca navedenih kriviþnih dela.8
Problem za sebe u kaznenoj politici predstavlja pravilo o obaveznoj upotrebi blažeg zakona, koje proizlazi iz prvog stava 15. þlana Meÿunarodnog pakta o
graÿanskim i politiþkim pravima. Radi se o pravnicima opšte poznatom pravilu da
se mora u sluþaju ako se za vreme od izvršenja kriviþnog dela do pravnosnažnog
zakljuþka kriviþnog postupka kriviþni zakon izmeni, a novi zakon je blaži, za uþinioca upotrebiti novi – blaži zakon. Spornost ovog pravila, kojeg su pravni teoretiþari
dodatno proširili, najbolje se sagleda na primeru. Na primer, dva lica su izvršila
jednako kriviþno delo. Prvi uþinilac üe se odazvati pozivu suda i biüe pravnosnažno
osuÿen, a drugi üe na najrazliþnije naþine (sakrivanjem, bežanjem u inostranstvo,
onemoguüavanjem uruþivanja sudskog poziva) izbegavati poziv suda i sreüno doþekati izmenu kriviþnog zakona, koji bi kaznu za kriviþno delo, koje je to lice uþinilo,
Kazenski zakonik KZ-1, UL RS št. 55/08, 66/08 (popravek) in 39/09. Kazenski zakonik KZ-1, UL RS
št. 55/08, 66/08 (popravek) in 39/09.
8
Na problem je prvi upozorio prof. dr Ivan Bele. Detaljnije o tome: I. Bele: Kazenski zakonik: bomo
še pravna država?, Delo 18.10.2011, s. 5.
7
63
snizio. Na osnovu gore opisanog pravila, sud bi morao za uþinioca upotrebiti novi,
blaži zakon, što znaþi da bi pravni red nagradio lice koje ga izigrava. To je anomalija
koju bi po mom mišljenju morali eliminisati.
Još sporniji postaje opisani sluþaj ako se radi o sauþesniku ili sauþesnicima
u istom kriviþnom delu. Poznat mi je sluþaj u kojem je troje sauþesnika izvršilo
kriviþno delo razbojništva (kvali¿cirani oblik kriviþnog dela). Dva sauþesnika pobegla su u inostranstvo i organima gonjenja nisu bili dostupni. Treüi sauþesnik bio je
pravnosnažno osuÿen. Za vreme sakrivanja dvoje sauþesnika u inostranstvu kriviþni
zakonik je izmenjen i na osnovu izmena novog zakonika nastupila je i nova pravna
kvali¿kacija, a posledica toga bile su nekoliko godina kraüe izreþene kazne. ýinjenica da na toliko niže kazne ovima uþiniocima nisu uticale liþne okolnosti nego samo
okolnost da su bili dovoljno dugo na begu i doþekali nov i blaži zakon ukazuje da se
ne radi samo o problemu pravednosti veü i o problemu jednakosti pred zakonom, što
je jedno od znaþajnih naþela ustavnog prava.9
I samo poveüavanje kazne postojeüim inkriminacijama ne znaþi i stvarno zaoštravanje kaznene politike. Ukoliko bi kroz duži vremenski period pratili kriviþna
dela u vezi sa zabranjenim drogama, primetili bi postepeno poveüavanje kazne, što
bi nas moglo navesti na zakljuþak da se radi o postepenom zaoštravanju kaznene
politike. Odustajanje organa gonjenja od reagiranja ukazuje da je reþ o prividnom
zaoštravanju kaznene politike. I ta tvrdnja može se najbolje utemeljiti primerom.
Uzimam za primer takozvani “metadonski program”. Uz opšte poznatu þinjenicu da
“terapija” metadonom nije leþenje i þinjenicu da je metadon psihoaktivna supstanca
koja sama po sebi prouzrokuje ovisnost, te je i Uredbom o klasi¿kaciji zabranjenih
droga rasporeÿena u zabranjene droge (u grupu II)10, ne može se izbeüi konstatacija
da su sprovoÿenjem metadonskog programa ispunjeni znaci kriviþnog dela omoguüavanja uzimanja zabranjenih droga ili nedozvoljenih supstanci u sportu po drugom
stavu 187. þlana KZ-1. I pored toga da je oþigledno da su sprovoÿenjem metadonskog programa ispunjeni znaci kvali¿ciranog oblika tog kriviþnog dela za koje je
predviÿena kazna zatvora od jedne godine do dvanaest godina, organi gonjenja ne
reaguju, a država iz proraþunskog fonda þak i ¿nansira program. Mrtvo slovo na
papiru je takoÿe i treüi stav 187. þlana KZ-1, koji odreÿuje da se moraju zabranjene
droge obavezno oduzimati.
Poruka takve kaznene politike je, blago reþeno, shizofrena. Šta da misli sitni
preprodavaþ marihuane koga gone zbog preprodavanja nekoliko “jointova”, dok
su oni koji ispunjuju znake kvali¿ciranog oblika kriviþnog dela þak i ¿nansirani iz
proraþunskog fonda. Sliþno važi i za one oblike kriviþnog dela koji u stvari predstavljaju pomoü u uzimanju droge. Kako može neko koga gone zato što je jednom
dao na raspoloženje prostoriju za uzimanje zabranjene droge razumeti da taj koji
svakodnevno i masovno omoguüava uzimanje zabranjene droge ima þak i držav9
Vidi presudu Okružnog suda u Ljubljani sl. br. III K 39/2008 od 4.9.2008 i presudu Višeg suda u Ljubljani sl. br. III Kp 160/2008 od 5.2.2009.
10
Uredba o razporeditvi prepovedanih drog UL RS št. 40/2000 i Uredba o dopolnitvi uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog UL RS št. 42/2001; 78/2002; 53/2004; 37/2005; 122/2007; 102/2009; 95/2010;
58/2011.
64
nu podršku. Niko ne goni društva i udruženja koja narkomanima besplatno dele
injekcijske igle, mada je sasvim jasno u kakve svrhe üe biti upotrebljene. Hroniþni
bolesnici koji moraju kupovati injekcije, ne shvataju sasvim dobro zašto injekcije
narkomanima besplatno, dok moraju sami i pored medicinske indikacije kupovati
injekcije.
Ukoliko postoje struþno veoma dobro argumentirani razlozi za sprovoÿenje
metadonskog programa (ako je moguüe struþno utemeljiti da je korist od takvog
postupanja bitno veüa od štetnih posledica), problem bi mogli rešiti na naþin da bi
bilo unapred potpuno jasno kada i pod kojim uslovima nije kažnjivo postupanje koje
ispunjuje sve znake kriviþnog dela.
IV. Kaznena politika tužilaštva
Postepenim odstupanjem od legalitetnog naþela i davanjem vidno veüih ovlašüenja u odluþivanju javnim tužiocima poþela se razvijati kaznena politika tužilaštva
koja zaslužuje svu pažnju.
Važeüi Zakon o kriviþnom postupku (dalje ZKP) veü daje tužiocima velika
ovlašüenja.11 Javni tužilac može pod odreÿenim uslovima odstupiti kriviþnu prijavu
ili optužni predlog postupku medijacije,12 u saglasnosti s ošteüenim može odložiti
11
Zakon o kazenskem postopku, uradno preþišþeno besedilo (ZKP- UPB 4) UL RS br. 32/2007; zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku UL RS št. 66/08 i 77/09.
12
ýlan 161.a ZKP:
(1) Javni tužilac sme kriviþnu prijavu ili optužni predlog za kriviþno delo za koje je propisana
novþana kazna ili zatvor do tri godine i za kriviþna dela iz drugog stava ovog þlana odstupiti u
postupak poravnanja. Pri tome uzima u obzir vrstu i prirodu dela, okolnosti u kojima je uþinjeno,
liþnost uþinioca, njegovo prethodno kažnjavanje za istovrstna ili druga kriviþna dela kao i stepen
njegove kriviþne odgovornosti.
(2) Zbog posebnih okolnosti dozvoljeno je i poravnanje za kriviþna dela teške telesne povrede po
prvom stavu 134. þlana, posebno teške telesne povrede po þetvrtom stavu 135. þlana, velike
kraÿe po 1. taþki prvog stava 212. þlana, prikrivanja po þetvrtom stavu 215. þlana i ošteüenja
tuÿih stvari po drugom stavu 224. þlana kriviþnog zakona; ukoliko je kriviþna prijava podneta
protiv maloletnika, a takoÿe i za druga kriviþna dela za koja kriviþni zakonik propisuje kaznu
zatvora do pet godina.
(3) Poravnanje vodi medijator koji je dužan uzeti predmet u postupak. Medijacija se sme sprovesti
samo s pristankom osumljenog i ošteüenog. Medijator je u svom radu nezavisan. Medijator mora
nastojati da je sadržaj sporazuma srazmeran s težinom i posledicama dela.
(4) Ukoliko se sadržina sporazuma odnosi na obavljanje društvenokorisnog rada, sprovoÿenje
sporazuma pripremaju i vode centri za socijalni rad uz saradnju medijatora, koji je vodio
medijaciju, i javnog tužioca.
(5) Kad javni tužilac primi obavest o ispunjenju sporazuma, odbacuje kriviþnu prijavu. Medijator
je dužan obavestiti javnog tužioca i o neuspeloj medijaciji, kao i o njenim razlozima. Rok za
ispunjenje sporazuma ne sme biti duži od tri meseca.
(6) U sluþaju odbacivanja kriviþne prijave iz gornjeg stava ošteüeniku ne sleduju prava iz drugog
i þetvrtog stava 60. þlana tog zakona, o þemu ga mora medijator uputiti pred potpisivanjem
sporazuma.
(7) Opšta uputstva koje izdaje generalni javni tužilac detaljnije opredeljuju uslove i okolnosti iz
prvog stava tog þlana i posebne okolnosti iz drugog stava tog þlana koje utiþu na odstupanje
kriviþne prijave u postupak medijacije.
65
kriviþno gonjenje13, odnosno uopšte ne mora zapoþeti kriviþni postupak ili može
odustati od gonjenja.14 Ove odredbe ukazuju da javni tužioci mogu izvršavati kaznenu politiku pre nego što sluþaj doÿe pred sud (ukoliko optuženi dejstvuje po uputstvima tužioca i ispuni obaveze koje mu je ovaj naložio, predmet uopšte neüe doüi
pred sud jer tužilac kriviþnu prijavu odbacuje). Te odredbe su po mom mišljenju vrlo
problematiþne, jer znaþe da javni tužilac postavlja “kaznene okvire” u svakom sluþaju posebice samostalno, što predstavlja dosta veliki rizik da üe biti kršeno naþelo
jednakosti pred zakonom.
Još veüe zadiranje u pretresano podruþje donosi zadnja novela ZKP koja bi trebala stupiti na snagu 14. maja 2012.15 Ta novela uvodi institut sporazuma o priznanju
krivnje, odnosno plea bargaining.
Optuženik, branilac i javni tužilac mogu u kriviþnom postupku predložiti suprotnoj strani sklapanje sporazuma o optuženikovom priznanju krivnje za uþinjeno
kriviþno delo. Sklapanje takvog sporazuma sme predlagati javni tužilac i pre nego
što poþne kriviþni postupak, ako postoji osnovana sumnja da je osumljeni uþinio
ýlan 162. ZKP:
(1) Javni tužilac može uz saglasnost ošteüenika odložiti kriviþno gonjenje za kriviþno delo za koje je
predviÿena novþana kazna ili kazna zatvora do tri godine i za kriviþna dela iz drugog stava tog þlana
ako je osumnjiþeni spreman postupati po uputstvima javnog tužioca i prihvati odreÿene obaveze,
kojima se umanjuju ili otklanjaju štetne posledice kriviþnog dela. Te obaveze mogu biti:
1. da otkloni ili nadoknadi priþinjenu štetu;
2. da plati odreÿeni novþani prilog u korist javne ustanove ili u humanitarne svrhe ili u skladu
za naknadu štete žrtvama kriviþnih dela;
3. da obavi odreÿeni društvenokorisni rad;
4. da ispuni obaveze izdržavanja.
(2) Zbog specijalnih okolnosti može se odložiti kriviþno gonjenje i za kriviþna dela omoguüavanja
uzimanja droge po prvom stavu 197. þlana, velike kraÿe po 1. taþki prvog stava 212. þlana,
prikrivanja po þetvrtom stavu 215. þlana, ucenjivanja po prvom i drugom stavu 218. þlana,
poslovne prevare po prvom stavu 234.a þlana, ošteüenja tuÿe stvari po drugom stavu 224. þlana,
pronevere po prvom stavu 245. þlana, izdavanje þeka bez pokriüa i zloupotrebe bankovne i
kreditne kartice po prvom i drugom stavu 253. þlana kriviþnog zakona; ukoliko se kriviþna prijava
odnosi na maloletno lice i za druga kriviþna dela za koja je u kriviþnom zakoniku predviÿena
kazna zatvora do pet godina.
(3) Ukoliko javni tužilac odredi obavezu otklanjanja štete iz 1. taþke ili obavezu iz 3. taþke prvog stava
tog þlana, izvoÿenje rada pripremaju i vode centri za socijalni rad uz saradnju javnog tužioca.
(4) Ukoliko osumljenik u roku koji ne sme biti duži od šest meseci, a za obavezu iz 4. taþke ne duži
od jedne godine, ispuni zadatak, kriviþna prijava se odbacuje.
(5) U sluþaju odbacivanja kriviþne prijave iz gornjeg stava, ošteüenom ne sleduju prava iz drugog i
þetvrtog stava 60. þlana tog zakona. O prestanku tih prava javni tužilac mora uputiti ošteüenog
pre nego što ovaj da saglasnost po prvom stavu tog þlana.
(6) Opštim uputstvima koje izda generalni javni tužilac detaljnije se opredeljuju posebne okolnosti
koje utiþu na odluku javnog tužioca o odloženju kriviþnog gonjenja.
14
ýlan 163. ZKP:
Javni tužilac ne mora da preduzme kriviþno gonjenje, odnosno može odstupiti od gonjenja:
1) ukoliko je u kriviþnom zakoniku odreÿeno da sud sme, odnosno mora uþinioca kriviþnog dela
osloboditi kazne, a javni tužilac, obzirom na konkretne okolnosti sluþaja oceni da sama osuda bez
kaznene sankcije nije potrebna;
2) ukoliko je u kriviþnom zakonu za kriviþno delo propisana novþana kazna ili kazna zatvora do
jedne godine, a osumljeþeni odnosno optuženi je zbor stvarnog kajanja spreþio štetne posledice
ili je nadoknadio svu štetu i javni tužilac, s obzirom na konkretne okolnosti sluþaja, oceni da
kriviþna sankcija nije osnovana.
15
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K), UL RS št. 91/2011.
13
66
kriviþno delo koje üe biti predmet postupka. U tom sluþaju mora javni tužilac, koji
predlaže sklapanje sporazuma, osumljenog pismeno upoznati s opisom dela i pravnom klasi¿kacijom kriviþnog dela u vezi s kojim predlaže sklapanje sporazuma. Ako
osumljenik još nije bio saslušan, mora ga poduþiti o pravima iz þetvrtog stava 148.
þlana tog zakona.16
Ukoliko je dat predlog po prvom stavu tog þlana, stranke mogu pregovarati o
uslovima priznanja krivnje za kriviþno delo za koje se vodi predkriviþni, odnosno
kriviþni postupak protiv osumljenog, odnosno okrivljenog, kao i o sadržaju sporazuma. Javni tužilac može pregovarati samo s braniocem ako je osumljenik, odnosno
okrivljeni s tim saglasan. Sporazum o priznanju krivnje mora biti sklopljen u pismenom obliku i potpisuju ga obe stranke i branilac. Kriviþno delo za koje je sklopljen
sporazum mora biti opisano na naþin kako se to zahteva za opis dela u optužnici (2.
taþka prvog stava 269. þlana). Sporazum mora biti priložen podnesenoj optužnici,
odnosno optužnom predlogu; ako doÿe do sklapanja sporazuma kasnije, javni tužilac
ga mora predložiti sudu odmah, odnosno najkasnije do poþetka glavne rasprave.17
Sporazumom kojim optuženi priznaje krivnju za sva ili samo za neka kriviþna
dela koja su predmet optužbe okrivljeni i javni tužilac mogu se dogovoriti o:
1. kazni, odnosno sankciji upozorenja i naþinu izvršenja kazne;
2. odstupanju javnog tužioca od kriviþnog gonjenja za kriviþna dela optuženog
koja nisu obuhvaüena u priznanju;
3. troškovima kriviþnog postupka;
4. ispunjenju neke druge obaveze.
Predmetom sporazuma o priznanju krivnje ne mogu biti pravno opredeljenje
kriviþnog dela, mere bezbednosti, ukoliko su obavezne, kao i oduzimanje kriviþnim
delom steþene imovinske koristi, osim naþina oduzimanja. O tome šta nije ili ne sme
biti predmetom sporazuma odluþuje sud na roþištu iz 285. þlana tog zakona.18
Sporazum o kazni sadrži vrstu i visinu, odnosno dužinu trajanja kazne koju
treba izreüi okrivljenom za uþinjeno kriviþno delo. Dogovorena kazna mora biti u
granicama predviÿene kazne; izricanje blaže kazne i naþin izvršenja kazne sme se u
sporazumu predlagati samo uz uslove i u granicama predviÿenim u kriviþnom zakonu. Ako su dati zakonski uslovi, stranke se mogu dogovoriti da se optuženom umesto
kazne izrekne sankcija upozorenja.
Dogovorena sankcija upozorenja mora sadržati sve sastavne delove koji se zahtevaju za izricanje takve sankcije po odredbama kriviþnog zakona.
O odustajanju od kriviþnog gonjenja za kriviþna dela koja nisu obuhvaüena
sporazumom o priznanju krivnje javni tužilac se sme dogovoriti s optuženikom samo
ukoliko se radi o kriviþnim delima iz prvog i drugog stava 162. þlana tog zakona i
ako je ošteüeni s tim saglasan. Kriviþno delo za koje javni tužilac odustane od gonjenja mora biti u sporazumu što detaljnije opisano s navoÿenjem njegovog pravnog
opredelenja. Saglasnost ošteüenog dodaje se sporazumu kao prilog.
Prvi stav 450.a þlana ZKP.
Treüi in þetvrti stav 450.a þlana ZKP.
18
450.b þlan ZKP.
16
17
67
U sporazumu o priznanju krivnje stranke se mogu dogovoriti da se optuženi,
bez obzira na odredbe 94, 95. i 97. þlana tog zakona, oslobodi plaüanja, odnosno
naknade svih ili jednog dela troškova kriviþnog postupka. U tom sluþaju troškovi
kriviþnog postupka terete proraþun.
Okrivljeni se sporazumom o priznanju krivnje može i obavezati da üe najkasnije do predloženja sporazuma sudu, nadoknaditi ošteüenom štetu prouzrokovanu kriviþnim delom, podmiriti svoju obavezu izdržavanja ili ispuniti neku drugu obavezu
iz prvog stava 162. þlana tog zakona.19
O sporazumu o priznanju krivnje, koji je optuženi sklopio s javnim tužiocem,
odluþuje sud pred kojim teþe kriviþni postupak na predraspravnom roþištu, a ako je
bio sporazum sklopljen kasnije, na glavnoj raspravi. Kad sud odluþuje o sklopljenom
sporazumu o priznanju krivnje, rasuÿuje o sledeüem:
1. da li je sporazum u skladu s odredbama þlana 450.a, 450. b i 450.c tog zakona i
2. da li su u vezi s priznanjem krivnje ispunjeni uslovi iz prvog stava 285.c þlana tog zakona. Ako sud ustanovi da jedan od uslova iz gornjeg stava nije ispunjen ili
da optuženi nije ispunio obaveze iz petog stava gornjeg þlana, sporazum se odbacuje
rešenjem i postupak se nastavlja kao da je optuženi izjavio da ne priznaje krivnju u
optužnici. Ukoliko sud smatra da su ispunjeni svi uslovi, donosi rešenje da se sporazum o priznaju krivnje prihvata i nastavlja postupak kao da je optuženi izjavio da
priznaje krivnju po optužbi (285.þ þlan). Protiv tog rešenja nema žalbe.20 Oþigledno
je da je sud ograniþen na formalno ispitivanje sporazuma o priznanju krivnje, a u
vezi izricanja sankcije ograniþen je predlogom tužioca, jer ne može izreüi strožu
sankciju od one koju je predložio javni tužilac.21
Predstavljene odredbe ZKP, koje donosi novela, po mom mišljenju su vrlo problematiþne i verovatno protivustavne iz bar dva razloga. Odredbe koje sudiju ograniþavaju na formalno ispitivanje sporazuma o krivnji, a o izricanju sankcije na predlog
javnog tužioca, sudiji uzimaju njegovu osnovnu funkciju – to je funkcija suÿenja, što
je problematiþno veü samo po sebi, jer sudija ne može izvršavati funkciju za koju je bio
biran. Još problematiþnije je to da javni tužilac i optuženi (odnosno njegov branilac)
odreÿuju “okvire kazne” u svakom sluþaju posebice, što znaþi da ex post facto stvaraju
paradigmu za svaki pojedini sluþaj. Takvo postupanje obavezno dovodi do kršenja
jednakosti pred zakonom, što je jedno od glavnih pravnih naþela svakog pravnog reda.
V. Umesto zakljuþka
Sudovi još uvek izriþu presude u ime naroda. Nepoželjno i neprijatno je ako se
narod rešenjima izreþenim u njegovo ime þudi ili jih þak izviždi. U takvom sluþaju
narod ne razume poruku koju mu daje sudska grana vlasti, a može biti i da nešto nije
u redu sa porukom. Kako üe zaživeti novosti što se tiþe kaznene politike tužilaštva i
kako üe “trgovanje pravom” prihvatiti narod pokazaüe vreme.
450.c þlan ZKP.
450.þ þlen ZKP.
21
Šesti stav 285. þ þlena ZKP.
19
20
68
Synopsis
The author deals with the sentencing policy in Slovenia. He believes that sentencing policy in Slovenia is too mild and for victims even injurious. The author
deals with legal, judicial and prosecutors sentencing policy. He is specially critical
towards prosecutors sentencing policy for which he is convinced that it leads towards infringement of the equality before the law, which is one of the most important
principals of every legal system.
Key words: Slovenia, sentencing policy, legal sentencing policy, judicial sentencing policy, prosecutors sentencing policy
69
Prof. dr Drago Raduloviü,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Podgorica
IDENTITET PRESUDE I OPTUŽBE I KAZNENA
POLITIKA SUDOVA
1. Kriviþno djelo kao realan dogaÿaj iz prošlosti na putu svog rasvjetljenja i
rješenja prolazi kroz najmanje dva þinjeniþna i pravna oformljenja. Prvo þinjeniþno
i pravno oformljenje nastaje podizanjem optužnice (optužbe), a drugo donošenjem
presude. Dakle, þinjeniþni i pravni opis djela treba da odgovara onom dogaÿaju koji
se desio u prošlosti, te taj dogaÿaj i njegov uþinilac predstavljaju predmet optužbe. Na
drugoj strani, kako je to propisano u þlanu 369 st. 1 Zakonika o kriviþnom postupku
Crne Gore, pa i u drugim zemljama bivše SFRJ (u daljem tekstu: ZKP), presuda se
može odnositi samo na lice koje je optuženo i samo na djelo koje je predmet optužbe
sadržane u podignutoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici.
Pitanje þinjeniþnog identiteta presude i optužbe predstavlja jedno od najsloženijih pitanja po kojem su þesto prisutna razliþita stanovišta u teoriji, pa i u praksi.
U prethodno citiranoj zakonskoj odredbi odslikavaju se najvažnija naþela kriviþnog postupka – naþelo zakonitosti, optužbe, odijeljenosti kriviþnoprocesnih funkcija, istine, kontradiktornosti, slobodnog sudijskog uvjerenja i sliþno. Insistiranje na
potpunom identitetu presude i optužbe jeste, s jedne strane, poštovanje naþela optužbe, a s druge strane osiguranje prava na odbranu okrivljenog koji treba taþno da zna
koje djelo mu se stavlja na teret da bi mogao da se pripremi za odbranu. Saobraznost
(identitet) presude i optužbe izražava se u dva vida: a) subjektivnom (da se presuda
može odnositi samo na lice koje je navedeno u optužnici) i b) objektivnom (da se
presuda odnosi na djelo koje je predmet optužbe sadržane u podignutoj, odnosno na
glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici). Za ova dva identiteta mogli bismo reüi da
su obligatorna, ali postoji i treüi, identitet izmeÿu presude i optužbe, a to je pravni
identitet koji nije obavezan buduüi da je u ZKP (þl. 369 st. 2) izriþito reþeno da sud
nije vezan za prijedlog tužioca u pogledu pravne ocjene djela.
Do nesaglasja u pravnoj ocjeni djela izmeÿu suda i tužioca može da doÿe tako
što ova dva subjekta iz istih þinjenica izvode drugaþije pravne zakljuþke, zatim zbog
toga što se na glavnom pretresu izmijenilo þinjeniþno stanje u onoj mjeri u kojoj se
može suditi i bez izmjene optužnice na glavnom pretresu, kao i u sluþaju ako neka
þinjenica iz tužioþevog opisa djela u optužnici ostane nedokazana.1
1
Dr Momþilo Grubaþ i drugi: Komentar Zakonika o kriviþnom postupku, 2010. g., str. 844.
71
2. Subjektivni identitet presude i optužbe nije teško utvrditi i on u praksi ne
stvara probleme, jer se ova saobraznost ne može temeljiti na širem tumaþenju.2 Naime, ako se na glavnom pretresu utvrdi da optuženo lice nije uþinilo kriviþno djelo,
nego da je to uþinilo drugo lice, sud mora da donese oslobaÿajuüu presudu u odnosu
na optuženo lice, ali ne može da osudi drugo lice iako je utvrÿeno da je ono izvršilo
kriviþno djelo. Za osudu tog drugog lica potrebna je nova optužnica. U protivnom,
sud bi došao u situaciju da kumulira i funkciju optužbe i presuÿenja, a uz to bilo bi
ugroženo pravo na odbranu tako osuÿenom licu.
Iako nema problema u vezi subjektivnog identiteta presude i optužbe, što smo
veü istakli, ipak pažnju zaslužuje jedno pitanje, koje su neki autori vezali za subjektivni identitet. Tako se istiþe ako je više lica optuženo za isto kriviþno djelo, od kojih
neki kao izvršioci, a drugi kao podstrekaþi, odnosno pomagaþi, sud može lica koja
su optužena za izvršilaštvo proglasiti krivim za podstrekavanje, odnosno pomaganje
u istom djelu i obrnuto.3
Prvo što se ovakvom stavu može prigovoriti jeste da pogrešno postavlja problem
na teren subjektivnog identiteta. Ovaj problem treba posmatrati sa aspekta objektivnog
identiteta, kao identitet kriminalnih radnji, pa prema tome kad se ovako posmatra ovaj
sluþaj, onda identitet nije saþuvan. Ako bi se prihvatilo naprijed navedeno stanovište,
istiþe se u literaturi, došlo bi se u situaciju da optuženi bude osuÿen za sasvim drugu
radnju, odnosno djelatnost nego što je bio optužen i da bi to upravo bilo u suprotnosti s
osnovnim razlozima na kojima se temelji objektivni identitet presude i optužbe.4 Kada
govorimo o identitetu djela (objektivnom identitetu), onda ga ne vežemo za apstraktni
pojam kriviþnog djela nego za postupanje optuženog (radnju optuženog) onako kako
se ona desila u stvarnosti. Radnje sauþesnika su razliþite u tolikoj mjeri, pa ako bi se u
presudi jedna vrsta djelatnosti (radnje) zamijenila drugom vrstom djelatnosti (radnje)
drugaþije nego što su navedene u optužnici, onda bi to bilo bliže drugom, a ne drugaþijem djelu, što bi istovremeno znaþilo prekoraþenje optužbe.
I sudska praksa je, po našem mišljenju, zauzela pogrešan stav5 kada je našla da
povrede identiteta optužbe nema ni u objektivnom ni u subjektivnom smislu kada je
jedno lice optuženo da je djelo izvršilo kao sauþesnik (u bilo kojem obliku sauþesništva
koje propisuje zakon), a oglašeno krivim kao saizvršilac (izvršilac) u istom kriviþnom
djelu ili obrnuto (Presuda Vrhovnog suda Srbije Kzz 20/02, od 12.11.2003. godine, i
presuda Okružnog suda u Beogradu K. 587/94, od 15.06.1998. g.). Sliþno stanovište
zauzeo je i Vrhovni sud Hrvatske Kž. 3477/77 kada je uzeo da nije povrijeÿen identitet
presude i optužbe u sluþaju da je za odreÿeno kriviþno djelo optuženo više lica od kojih
neki kao izvršioci, a neki kao pomagaþi, odnosno podstrekaþi, ako lica optužena kao
izvršioce proglasi krivim kao podstrekaþe ili pomagaþe u tom istom djelu ili ako lica
optužena kao pomagaþe, odnosno podstrekaþe proglasi krivim kao izvršioce.
Dr Milan Škuliü: Komentar Zakonika o kriviþnom postupku, Podgorica, 2009. g., str. 1001.
Dr Tihomir Vasiljeviü: Sistem Kriviþnog procesnog prava SFRJ, Beograd, 1981. g., str. 421, dr Branko
Petriü: Zakon o Kriviþnom postupku, IV izdanje, Beograd.
4
Dr Mladen Grubiša: Pitanje objektivnog identiteta presude i optužbe prema Zakonu o kriviþnom
postupku od 1976. g., Naša zakonitost br. 2, 1982, str. 64.
5
Tako i dr Milan Škuliü: Komentar... str. 1004.
2
3
72
3. Kada se govori o objektivnom identitetu presude i optužbe, bez obzira što
izgleda jasno o þemu se radi, problemi nastaju kada treba de¿nisati pravilo, a još
veüi kada to pravilo treba primijeniti u praksi. U teoriji, a i u zakonodavstvu po pitanju objektivnog identiteta presude i optužbe izdiferencirala su se dva stanovišta. Po
jednom, širem stanovištu sud je vezan za dogaÿaj koji je predmet optužbe, a prema
rezultatima pretresa þinjeniþni opis dogaÿaja može da mijenja i u korist i na štetu
optuženog, a po užem shvatanju sud je pri donošenju presude vezan za þinjeniþni
opis kriviþnog djela kakav je dat u optužbi.6
U teoriji se iznose argumenti za jedno i drugo stanovište. Vezanost presude za
optužbu u pogledu predmeta suÿenja važna je iz više razloga, a i u saglasju je sa
osnovnim naþelima kriviþnog postupka, poþev od naþela optužbe po kojem naþelu
se sudi samo po optužbi ovlašüenog tužioca i o onom što je u optužbi navedeno, jer
predmet suÿenja odreÿuje tužilac, a ne sud. Bez preciziranja optužbe i njenog predoþavanja okrivljenom prije glavnog pretresa okrivljeni ne bi mogao da ostvari svoje
pravo na odbranu, a ne bi se moglo organizovati ni kontradiktorno raspravljanje jer
okrivljeni ne zna od þega da se brani, niti na kojoj üe se þinjeniþnoj konstrukciji zadržati sud7, a odstupanje od principa vezanosti presude za optužbu protivilo bi se i
principu odvojenosti kriviþnoprocesnih funkcija.8
U prilog šireg shvatanja objektivnog identiteta presude i optužbe navode se
razliþiti argumenti. Tako se istiþe da je optužno naþelo jedno od sredstava kojima se
postiže osnovni cilj kriviþnog postupka – istina, pa je odnos izmeÿu optužnog naþela
i naþela istine jednak odnosu sredstva i cilja. U tom smislu, istiþu zastupnici ovog
mišljenja, ako se postavi pitanje ograniþenja jednog ili drugog naþela, onda smo
spremni da se bez rezerve opredijelimo da se ograniþi sretstdvo, a ne cilj, tj. da se
ograniþi akuzatorsko naþelo, a ne naþelo istine.9
U arbitriranju izmeÿu ova dva stanovišta najvažnije je obezbijediti punu garanciju objektivnosti suda, a to üe se najbolje postiüi ako sud izmeÿu stranaka u sporu
bude potpuno objektivan. Jedna od osnovnih garancija u tom pravcu je da sud ne
može u svoje ruke uzeti ni jednu funkciju osim sudske, posebno funkciju tužioca
i sam sebi da odreÿuje predmet suÿenja, odnosno presude. Vezanost suda samo za
istorijski dogaÿaj koji je predmet optužbe upravo bi doveo do toga.
4. U uporednom zakonodavstvu zastupljena su razliþita rješenja, tako da imamo zakonodavstava koja insistiraju na strogoj vezanosti presude za þinjeniþni opis
kriviþnog djela u optužnici, ali i zakonodavstava koja propisuju da je predmet presuÿivanja djelo iz stvarnosti (dakle, istorijski dogaÿaj koji je oznaþen u optužnici te da
je sud dužan da ga utvrdi onako kako se on zaista i desio neovisno od toga kako ga
je tužilac opisao u optužnici).
Dr Stanko Bejatoviü: Kriviþno procesno pravo, Službeni glasnik RS, Beograd, 2008. g., str. 446.
Dr Miodrag N. Simoviü: Kriviþno procesno pravo, Uvod i Opšti dio, Bihaü, 2009. g., str. 544.
8
Dr Milica Zlatiü: Objektivni identitet presude i optužbe u Zakonu o kriviþnom postupku od 1976. g.
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5-6, 1979. g., str. 451.
9
Dr Branko Petriü: Identitet presude i optužbe u kriviþnom postupku, Pravni život br. 6-7, 1980. g.,
str. 20.
6
7
73
Prvo rešenje zastupljeno je u CPP Italije (þl. 477) koji je prihvatio koncepciju
stroge vezanosti presude za djelo kako je þinjeniþno opisano u optužnici. U tom
smislu radilo bi se o drugom djelu ne samo kada su na pretresu utvrÿene drugaþije
þinjenice koje se odnose na obilježja kriviþnog djela, nego i þinjenice koje pobliže
konkretizuju kriviþno djelo, jer bi sud mijenjajuüi i te þinjenice koje se odnose na
sredstvo, naþin, vrijeme i mjesto izvršenja kriviþnog djela, pogodio optuženog jer
nije imao moguünosti da se brani u odnosu na te þinjenice i okolnosti.10
Suprotno stanovište zastupljeno je u kriviþnoprocesnom zakonodavstvu Njemaþke gdje je u þlanu 264 st. 1 propisano da je “predmet presude kriviþno djelo sadržano u optužnici u obimu i mjeri kako je to djelo utvrÿeno na osnovu ishoda glavne
rasprave”. Iz ove zakonske odredbe, kako se navodi u literaturi, proizilazi da je sud
ovlašüen da na osnovu rezultata glavne rasprave i bez inicijative tužioca izmijeni u
presudi opis djela u svim pravcima, bilo mijenjanjem nekih odluþnih þinjenica, bilo
dodavanjem odluþnih þinjenica kojih nema u optužbi ili ispuštanjem þinjenica neovisno od toga da li tako modi¿kovano djelo postoje lakše ili teže za okrivljenog, ali
u granicama dogaÿaja koji je obuhvaüen optužbom.11
5. Kriviþnoprocesno zakonodavstvo na ovim prostorima (prostor bivše SFRJ)
poþev od prve kodi¿kacije 1948. godine do danas prihvata koncespiju stroge vezanosti presude za optužbu. Izuzetak je uþinjen u postupku prema maloljetnicima gdje
je vijeüe za maloljetnike ovlašüeno da donese odluku na osnovu þinjeniþnog stanja
koje je izmijenjeno na glavnom pretresu, što je u skladu sa brojnim osobenostima
postupka prema maloljetnicima, pa i one da se postupak može voditi i bez državnog
tužioca. Ali, u teoriji se postavlja pitanje da li ovakvo rešavanje pitanja objektivnog
identiteta presude i optužbe u postupku prema maloljetnicima može da ide i na štetu
maloljetnika imajuüi u vidu da to može da utiþe na pripremanje njegove odbrane.12
I u novom ZKP Crne Gore prihvaüena je koncepcija stroge vezanosti presude i
optužbe pa je propisano da se presuda može odnositi samo na lice koje je optuženo
i samo na djelo koje je predmet optužbe sadržane u podignutoj, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici (optužbi þl. 369 st. 1 ZKP). Ova koncepcija je
prihvaüena i u zakonodavstvu u zemljama bivše SFRJ. Postoje razliþita stanovišta u
teoriji, pa i u praksi, kada je u pitanju ovaj odnos, a ta diferencijacija potiþe od toga
kako u tom tijesnom odnosu shvatiti pojam “djelo” iz optužbe i da li su dozvoljene
neke modi¿kacije u pogledu tog djela, a da se pri tome saþuva objektivni identitet
presude i optužbe, te da ne doÿe do prekoraþenja optužbe? Pitanje se svodi na to
kad þinjenice utvrÿene na glavnom pretresu þine djelo drugaþijim, a kad se radi o
sasvim drugom djelu? Taþni kriteriji izmeÿu drugaþijeg i drugog kriviþnog djela ni
u zakonodavstvu ni u procesnoj literaturi nisu utvrÿeni, pa je ocjena, kako se istiþe u
literaturi, kad jedno samo drugaþije djelo prerasta u potpuno drugo djelo, kao faktiþko pitanje, prepuštena sudskoj praksi.13
Vidjeti Sreten Ivanoviü: Objektivni identitet presude i optužbe u kriviþnom postupku, Advokat, br.
3, 1996. g., str. 15.
11
Gerd Pfeiffer: StPO, Komentar 4. AuÀage, Verlag C. H. Beck München, 2002. g., str. 700.
12
Dr Tihomir Vasiljeviü i dr Momþilo Grubaþ: Komentar Zakona o kriviþnom postupku, Savremena
administracija, Beograd 1990. g., str. 622.
13
Dr Momþilo Grubaþ: Kriviþno procesno pravo, Uvod i opšti deo, Beograd, 2002. g., str. 409.
10
74
U odgovoru na naprijed postavljeno pitanje navešüemo nekoliko mišljenja koja
nalazimo u teoriji. Tako jedni navode da identitet postoji ako se radi o istoj radnji,
istom dogaÿaju u njegovim bitnim dijelovima, a identitet nije izmijenjen ako su u
presudi izmijenjene okolnosti koje se odnose na bliža svojstva kriviþnog djela, a nisu
pravno relevantne za izmjenu predmeta optužbe.14
U pronalaženju pristupa problemu dozvoljene modi¿kacije þinjeniþnog supstrata optužbe interesantan je pristup putem þinjeniþnih skupova. Po tome se bilo
koje þinjeniþno stanje predstavljeno u optužbi može izraziti kao svojevrstan þinjeniþni skup, koji se sastoji od razliþitih podskupova (þinjeniþnih elemenata), koji podskupovi mogu biti: konstitutivni elementi kriviþnog djela, ali mogu biti i kvali¿katorne okolnosti, okolnosti koje privileguju kriviþno djelo i okolnosti koje kriviþno
djelo bliže opisuju, ali ne spadaju u prethodne kategorije kao što su vrijeme, mjesto,
sredstvo izvršenja i sliþno.15
Modi¿kaciju þinjeniþnog skupa moguüe je vršiti na više naþina, modi¿kacijom
odgovarajuüeg podskupa, što üe imati uticaja na to da li se radi o drugaþijem ili o
drugom kriviþnom djelu. Tako kad je rijeþ o podskupovima koji þine konstitutivne
elemente kriviþnog djela dozvoljena modi¿kacija je suženje þinjeniþnog skupa (podskupa), kao na primjer optužnicom je na teret stavljeno kriviþno djelo teške kraÿe, a
po okonþanju dokaznog postupka presuda glasi na kriviþno djelo obiþne kraÿe. Po
ovom shvatanju (þinjeniþni skup i podskupovi) modi¿kacije su dozvoljene u pogledu
kvantitativnih umanjenja odreÿenih konstitutivnih elemenata (podskupova), zatim
redukovanja stepena krivice izvršioca, a kada je rijeþ o kvali¿katornim okolnostima
i na njih se primjenjuje isti princip kao i kad je rijeþ o bitnim elementima kriviþnog
djela, dakle, dopuštene su redukcije þitavog elementa ili kvantitativne redukcije.
6. Osnovno pravilo za rješavanje pitanja kad üe se u okviru shvatanja o strogoj
vezanosti presude i optužbe raditi o istom djelu proizilazi iz same suštine ovog shvatanja, a suština je u tome da je sud vezan za djelo kako je ono u pogledu odluþnih
þinjenica, dakle onih koji predstavljaju obilježja odreÿenog kriviþnog djela opisanog
u optužnici. Meÿutim, time nisu ni u teoriji, a još manje u praksi otklonjene mnoge
dileme i teškoüe, jer ostavlja otvorenim najteže pitanje kako na terenu tako suženog
odnosa presude i optužbe shvatiti pojam “djelo iz optužbe” i kakav smisao i opseg
tom djelu dati. Ili drugaþije postavljeno pitanje bi moglo da glasi da li sud smije i
ako smije u kom obimu može, s obzirom na rezultate glavnog pretresa, modi¿kovati
u presudi djelo iz optužbe, a da se ne ugrozi objektivni identitet presude i optužbe.
Smatramo da je identitet presude i optužbe saþuvan i u sluþaju ako djelo u presudi bude samo drugaþije od onog iz optužbe, ali ni u tom sluþaju ne smije biti teže
za optuženog od onog sadržanog u optužbi. Nasuprot tome, dolazi do prekoraþenja
optužbe ako sud optuženog oglasi krivim za drugo djelo nego što je ono iz optužnice,
pa i onda kada je ono lakše od djela kojim ga optužba tereti. U najkraüem, sud može
Dr Tihomir Vasiljeviü i dr Momþilo Grubaþ: Komentar Zakonika o kriviþnom postupku, Beograd,
2003. g., str. 613.
15
Miodrag Majiü: ýinjeniþni identitet presude i optužbe: presipitivanje granica dozvoljenog odstupanja, Bilten Vrhovnog Kasacionog suda, br. 2, 2011. g., citirano po dr Goran P. Iliü i drugi: Komentar
Zakonika o kriviþnom postupku, Službeni glasnik Beograd, 2013. g., str. 884.
14
75
okrivljenog oglasiti krivim samo za drugaþije djelo koje za njega nije teže, ali ga
nikada ne može oglasiti krivim za drugo djelo makar bilo i lakše.
Poenta izloženog shvatanja je u rešenju pitanja kad üe se u konkretnom sluþaju
raditi o drugaþijem, a kad o drugom kriviþnom djelu? Drukþije djelo je, u suštini,
isto ono djelo koje je predmet optužbe samo se zbog modi¿kacije pojavljuje u nešto izmijenjenom vidu, dok je drugo djelo koje je razliþito (disparatno – ono što ne
pripada zajedniþkom rodnom pojmu) od onog iz optužnice.16 U tom smislu obiþna
kraÿa je drukþije djelo u odnosu na tešku kraÿu, a drugo djelo je na primjer kraÿa u
odnosu na tjelesnu povredu.
Držeüi se pravila da korišüenjem rezultata glavnog pretresa sud može modi¿kovati opis djela iz optužnice samo dotle dok se radi samo o drukþijem kriviþnom
djelu, sud ne smije izmijeniti neki konstitutivni element kriviþnog djela i time doüi
do teže pravne kvali¿kacije. Tako, na primjer, ako je okrivljeni optužen da je protivpravno prisvojio tuÿu pokretnu stvar koja mu je povjerena, sud neüe u presudi moüi
utvrditi da ta stvar nije bila u posjedu okrivljenog nego da ju je oduzeo ošteüenom,
pa djelo kvali¿kovati kao kraÿu. Isto tako, ako je okrivljeni optužen da je kriviþno
djelo izvršio iz nehata, ne može ga sud osuditi da je djelo izvršio sa umišljajem.
Nadalje, sud ne može u presudi dodati neku kvali¿katornu okolnost koja nije bila
navedena u optužnici. Sud ne može da presudom eliminiše okolnosti koje privileguju
kriviþno djelo, pa da, na primjer, kod kriviþnog djela ubistva djeteta pri poroÿaju
naÿe da kod majke nije trajao poremeüaj izazvan poroÿajem i djelo kvali¿kovati
kao ubistvo. Isto tako, sud ne može jednu privilegujuüu okolnost zamijeniti drugom,
manje privilegujuüom okolnošüu.
Od okolnosti koje þine obilježja kriviþnog djela i o kojima treba voditi raþuna
kad se govori o objektivnom identitetu presude i optužbe, treba razlikovati od okolnosti koje utiþu na odmjeravanje kazne.
Dakle, kod svih dopuštenih modi¿kacija djela u presudi u odnosu na ono iz
optužbe treba imati u vidu da se u svakom sluþaju i pored tih modi¿kacija djelo
mora odnositi na isti dogaÿaj u realnom (ne u pravnom) smislu, a ako usljed takvih
modi¿kacija presuda obuhvati drugi dogaÿaj, onda je ta modi¿kacija nedopuštena
jer se u tom sluþaju presuda odnosi na sasvim drugo djelo.17
7. Kad je rijeþ o složenim kriviþnim djelima, gdje je okrivljeni optužen za više
radnji koje ulaze u sastav kolektivnog kriviþnog djela (produženo kriviþno djelo), pa
se na glavnom pretresu utvrdi da je pored onih radnji koje su navedene u optužnici
bilo još nekih radnji koje bi ulazile u sastav kriviþnog djela, sud ne može presudom
obuhvatiti te radnje, bez izmjene optužnice, jer bi time prekoraþio optužnicu. Suprotno je dozvoljeno, što znaþi ako je na glavnom pretresu utvrÿeno da ne stoje neke od
radnji koje su ušle u sastav kolektivnog kriviþnog djela koje je navedeno u optužbi,
sud može da presudi manje, pod uslovom da se ne radi o drugom kriviþnom djelu.
8. Potvrda da je u našem zakonodavstvu prihvaüena koncepcija stroge vezanosti presude za optužbu može se naüi i u institutu izmjene optužnice na glavnom
16
17
Dr Mladen Grubiša: Op. cit. str. 62.
Dr Mladen Grubiša: Op. cit. str. 63.
76
pretresu. Tako je u þlanu 360 st. 1 ZKP propisano “ako dokazi izvedeni na glavnom pretresu ukazuju da se izmijenilo þinjeniþno stanje izneseno u optužnici, tužilac
može na glavnom pretresu usmeno izmijeniti optužnicu, a može predložiti da se
glavni pretres prekine radi pripremanja nove optužnice”. U tom smislu, kad je tužilac
ovlašüen da, obzirom na izmijenjeno þinjeniþno stanje na glavnom pretresu, mijenja
optužnicu, onda nema nikakve potrebe da to þini sam sud mimo volje i inicijative
tužioca. Drugaþija je situacija u postupcima u kojima tužilac nema to ovlašüenje.
U našem procesnom zakonodavstvu prihvaüeno je naþelo mutabiliteta optužbe
po kome je tužilac ovlašüen da u toku cijelog kriviþnog postupka odustane od optužbe, ali je isto tako ovlašüen da optužbu mijenja i da je prilagodi þinjeniþnom stanju. S
druge strane sud je vezan za þinjeniþnu osnovu optužbe. Pošto se þinjeniþna osnova
sadržana u optužbi kasnije može izmijeniti, to je nužno da se optužnica izmijeni i prilagodi novom þinjeniþnom stanju, jer bi u protivnom sud morao izreüi oslobaÿajuüu
presudu zbog toga što je utvrÿeno da djelo sadržano u optužbi više ne stoji, a novo
nije utuženo. Da ne bi došlo do ovakve situacije predviÿena je moguünost izmjene
optužnice na glavnom pretresu. Do toga dolazi, kako je naprijed veü navedeno, ako
dokazi izvedeni na glavnom pretresu ukazuju da se izmijenilo þinjeniþno stanje izneseno u optužnici.
Optužnica koja je potvrÿena ne može se mijenjati prije glavnog pretresa jer na
to ukazuju rijeþi iz stava 1 þl. 360 ZKP “u toku glavnog pretresa izvedeni dokazi”.
Ako se kaže “u toku glavnog pretresa izvedeni dokazi” to znaþi da ni nakon otvaranja glavnog pretresa, dok se ne izvedu bar neki dokazi (dovoljni da se ocijeni da se
izmijenilo þinjeniþno stanje izneseno u optužnici), ne može doüi do izmjene optužnice. Šta onda uþiniti sa optužnicom koju je tužilac izmijenio prije glavnog pretresa? Iako je dosadašnja praksa do sada postupala po tako izmijenjenim optužnicama
(voÿen je glavni pretres), mislimo da je takva praksa pogrešna i na štetu optuženog,
a jedino ispravno rešenje u takvim situacijama je da se takve optužnice vrate u fazu
kontrole optužnice.
Do kada je moguüa izmjena optužnice? Moguüa je do završetka glavnog pretresa, a pod odreÿenim uslovima i na pretresu pred drugostepenim sudom.
Pitanje obima i sadržine izmjena u optužnici vezano je za problem objektivnog
i subjektivnog identiteta ranije i izmijenjene optužnice. Nije sporno pitanje subjektivnog identiteta, a kada je rijeþ o objektivnom identitetu, potrebno je da se radi o
genusno istom djelu da bi se moglo govoriti o izmjeni optužnice, tj. da izmeÿu prvobitnog þinjeniþnog opisa djela i þinjeniþnog opisa djela u izmijenjenoj optužnici
postoji istovjetnost u osnovnom dogaÿaju.18
U suprotnom, ako je od prethodnog þinjeniþnog opisa dogaÿaja u novoj optužnici ostalo nešto što ni po kvantitativnom ni kvalitativnom opsegu nije znaþajno, a
pri tome je saþuvan subjektivni identitet, onda se tu ne može raditi o izmjeni optužnice nego o novom kriviþnom djelu što nalaže pokretanje novog postupka. U svakom
sluþaju, sud ne može tužioca ograniþiti u pogledu obima izmjene, a sud üe sam procijeniti da li se radi o izmijenjenoj optužnici ili pak o optužnici za novo kriviþno djelo.
18
Dr Momþilo Grubaþ i drugi: Op. cit. str. 825.
77
Zakonska formulacija “ako dokazi izvedeni na glavnom pretresu ukazuju da se
izmijenilo þinjeniþno stanje” povlaþi pitanje da li tužilac može izmijeniti optužnicu
drugaþijom, novom subjektivnom ocjenom objektivnih þinjenica ukoliko se þinjeniþno stanje izvedenim dokazima stvarno nije promijenilo? U odgovoru na ta pitanja i u teoriji i u praksi postoje razliþita stanovišta. po jednom stanovištu iz sudske
prakse samo zbog subjektivne ocjene tužioca ne mora da doÿe do izmjene optužnice
(VSH Kž. 2112/77), dok po drugom za izmjenu optužnice dovoljna je i nova subjektivna ocjena dokaza koja je rezultat usmenog neposrednog i kontradiktornog
postupka (VSM Kž. 48/86).
I u teoriji su mišljenja podijeljena, tako da jedni19 istiþu da nije moguüa izmjena
optužnice na osnovu izmjene subjektivnog shvatanja i ocjene tužioca, nego samo na
osnovu stvarno izmijenjenog þinjeniþnog stanja na osnovu izvedenih dokaza.
Drugi su mišljenja da ovlašüeni tužilac može da izmijeni optužnicu neovisno
od toga da li su se na glavnom pretresu pojavili novi dokazi i dovoljna je nova subjektivna ocjena dokaza poznatih u prethodnom postupku, koja je rezultat usmenog,
neposrednog i kontradiktornog raspravljanja na glavnom pretresu.20
Ovu dilemu riješio je zakonodavac u novom ZKP izmjenom ranije odredbe
ZKP koja je glasila “ako tužilac u toku glavnog pretresa ocijeni da izvedeni dokazi
ukazuju da se izmijenilo þinjeniþno stanje izneseno u optužnici” formulacijom “ako
dokazi izvedeni na glavnom pretresu ukazuju da se izmijenilo þinjeniþno stanje”.
Ova izmjena eliminiše subjektivnu ocjenu tužioca da se izmijenilo þinjeniþno stanje
ako se ono zaista nije izmijenilo.
Ako tužilac ne izmijeni optužnicu sud ne može zasnivati presudu na þinjenicama koje su utvrÿene na glavnom pretresu ukoliko se radi o drugom kriviþnom djelu,
pa ako tužilac i pored izmijenjenog þinjeniþnog stanja ostane pri ranijoj optužnici
sud donosi oslobaÿajuüu presudu u odnosu na kriviþno djelo iz optužbe.
9. Može li na kaznenu politiku sudova da utiþe to što je po novom ZKP propisano da tužilac u završnoj rijeþi predlaže (imperativna norma) vrstu i visinu kazne,
teško je reüi, jer taj predlog ne obavezuje sud jer on odluþuje po svom slobodnom
uvjerenju, ali svakako da ratio legis ove nove odredbe jeste da se tužilac uþini odgovornijim za de¿nitivnu sudbinu njegove optužbe, ukljuþujuüi i ono što je najvažnije
i što doÿe na kraju, a to je vrsta i visina kazne.
10. Na kraju da zakljuþimo da rješenja za sve probleme što ih eventualno može
da izazove koncepcija stroge vezanosti presude za optužbu treba potražiti u aktivnijem ponašanju državnog tužioca, koji treba da “budno” prati tok pretresa i njegove
rezultate na planu promjena þinjeniþnog stanja, te da na to reaguje instrumentima
koji mu stoje na raspolaganju, a najglavniji meÿu njima jeste institut izmjene optužnice na glavnom pretresu.
Dr Branko Petriü: Komentar Zakona o kriviþnom postupku, Grafosrem, Šid, 1982. g., str. 777.
Dr Momþilo Grubaþ i drugi: Komentar... str. 825; dr Jovan Pavlica i dr Milomir Lutovac: Zakon o
kriviþnom postupku u praktiþnoj primeni, Beograd, 1985. g., str. 461.
19
20
78
Dr VOJISLAV ĈURĈIû,
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
UTICAJ JAVNOG TUŽIOCA NA KAZNENU
POLITIKU U NOVOM KRIVIýNOM POSTUPKU
SRBIJE
U ovom radu se raspravlja o uticaju javnog tužioca na kaznenu politiku uopšte,
a posebno na tzv. sudsku kaznenu politiku. Autor zastupa stav da se, sa stanovišta
normativne osnove i praktiþnog postupanja, uticaj javnog tužioca ostvaruje na kaznenu politiku sudova i na politiku kriviþnog gonjenja. Taj uticaj na kaznenu politiku
sudova može se ostvarivati posredno i neposredno. Razmatrane su procesne moguünosti javnog tužioca da inicira pokretanje pojedinih uprošüenih procesnih formi.
Izborom uprošüene forme javni tužilac, u krajnjem, limitira sud prilikom izricanja
kriviþne sankcije u tom postupku, bilo zato što je zakonom odreÿeno koje vrste i koja
mera kriviþne sankcije se može izreüi u uprošüenoj formi, bilo zato što sud mora
poštovati stranaþki dogovorenu vrstu i meru kriviþne sankcije. Sa tog stanovišta, u
radu je razmatran sporazum javnog tužioca i okrivljenog o priznanju kriviþnog dela,
kao i “roþište za izricanje kriviþne sankcije”, što je nova uprošüena procesna forma
u srpskom procesnom zakonodavstvu. U opštoj formi kriviþne procedure razmatra
se uticaj javnog tužioca na izricanje kriviþnih sankcija u prvostepenom postupku i
postupku po žalbi. Uticaj na kaznenu politiku u najširem smislu, tj. na politiku kriviþnog gonjenja vezuje se za izbor uprošüenih formi i za diverzione forme rešavanja
kriviþnih stvari. Tumaþi se da odluka javnog tužioca da se rešavanje kriviþne usmeri
ka diverzionim formama predstavlja instrument politike kriviþnog gonjenja, jer se u
diverzionim postupcima iskljuþuje primena klasiþnih kriviþnih sankcija ali ne i primena drugih, raznolikih mera društvene reakcije prema uþiniocima kriviþnih dela,
pa se s tim ciljem posmatraju vidovi oportuniteta kriviþnog gonjenja.
Kljuþne reþi: kaznena politika, javni tužilac, uprošüene procesne forme, diverzione forme, žalba.
I. NAPOMENE O POIMANJU KAZNENE POLITIKE
Kaznenu politiku treba posmatrati u ukupnosti svih preventivnih i represivnih
sredstava koja þine politiku suzbijanja kriminaliteta, þiji je ona samo jedan, ne i
najvažniji þinilac. To je onaj deo nauþno zasnovanog programa društvene reakcije
usmerenog na suzbijanje kriminaliteta koji se odnosi na strategiju propisivanja i pri79
mene kriviþne represije. Razume se, u tom društvenom programu, kriviþna represija
je ultima ratio, ali takoÿe ograniþenog dometa.
Uobiþajeno se vrši razdeoba kaznene politike na zakonsku kaznenu politiku (tj.
kaznenu politiku zakonodavca) i kaznenu politiku sudova. Zakonsku kaznenu politiku determinišu propisane vrste kriviþnopravnih mera i zakonodavþev izbor vrste i
mere kazne za pojedinaþna kriviþna dela. Propisivanje kazni za pojedinaþna kriviþna
dela temelji se na oceni apstraktne opasnosti po zaštiüena pravna dobra. Zakonska
kaznena politika, sama po sebi, služi zaštitnoj funkciji kriviþnog prava, a takoÿe
ima i funkciju generalne prevencije. Sudska kaznena politika kao pojam najþešüe se
upotrebljava sa predznakom “blaga” da bi se izrazilo neslaganje sa visinom kazni
koje uþiniocima izriþu kriviþni sudovi. Ovakva ocena implicira hipotezu da izricanje
strožih kazni e¿kasnije utiþe na suzbijanje kriminaliteta, što je rasprostranjen stav
javnog mnjenja, a u poslednje vreme posebno meÿu nosiocima politiþke i izvršne
vlasti. Ni upotrebljeni izraz “politika” za sudsko izricanje kriviþnih sankcija ni hipoteza o svemoüi odmazde i zastrašivanja nisu sasvim prihvatljivi. Izricanjem presude
sudovi primenjuju kriviþni zakon na konkretan, neponovljiv dogaÿaj, nastojeüi da
uvaže zahteve generalne i specijalne prevencije i da izricanje kazne, njenom individualizacijom u zakonskim okvirima, bude praviþno i tom prilikom se ne rukovode
nikakvom “politikom”. Otuda se izraz kaznena politika sudova može uslovno prihvatiti za oznaþavanje podataka o vrsti i meri izreþenih kriviþnih sankcija u nekom
periodu na podruþju neke sudske instance ili þitave države. Nije prihvatljiva ni hipoteza da se samo strogim kaznama, propisanim i primenjenim, mogu postiüi optimalni
rezultati u suzbijanju kriminaliteta. Dovoljno je podsetiti da je još Bekarije, pre dva
i po veka, osporio to gledište, tvrdeüi da nije oštrina kazne ta koja odvraüa nekog da
uþini kriviþno delo nego izvesnost njene primene.1
Pored ovog užeg shvatanja, može se kaznena politika posmatrati i u jednom širem smislu, kao politika kriviþnog gonjenja,2 odnosno politika kaznenog progona,3 ako
se poÿe od šireg znaþenja izraza “politika” i uzmu u obzir svi organi državne represije.
U širem smislu politika znaþi “ukupnost svih aktivnosti preduzetih u cilju ostvarenja
odreÿenih ... interesa”, odnosno pod njim se podrazumeva “svaka aktivnost usmerena
na ostvarivanje odreÿenog cilja”.4 Kao organi formalne reakcije javljaju se policija,
javno tužilaštvo i sud, koji preduzimaju mere i vode odgovarajuüe postupke protiv
uþinilaca kriviþnih dela. Tako gledano, politika kriviþnog gonjenja predstavljala bi
ukupnost kriviþnopravnih mera i postupaka koje su organi formalne reakcije preduzeli
protiv uþinilaca kriviþnih dela u odreÿenom vremenu na odreÿenom prostoru.
Polazeüi od ovih gledišta o kaznenoj politici u užem i širem smislu, može se
reüi da postoje realne pretpostavke za uticaj javnog tužioca i na kaznenu politiku
sudova i na politiku kriviþnog gonjenja.
ý. Bekarija, O zloþinima i kaznama, Split, 1984, str. 120.
Dr Zoran Stojanoviü, Kaznena politika: raskol izmeÿu zakona i njegove primene, u zborniku “Kaznena politika (raskol izmeÿu zakona i njegove primjene)”, Istoþno Sarajevo, 2012, str. 8.
3
Dr Ĉorÿe Ignjatoviü, Da li je kaznena politika sudova u Srbiji odgovarajuüa?, u zborniku “Kaznena
politika (raskol izmeÿu zakona i njegove primjene)”, Istoþno Sarajevo, 2012, str. 103.
4
“Politika” u Reþnik srpskog jezika, Matica srpska, 2007.
1
2
80
Kakav je uticaj javnog tužioca na izricanje i odmeravanje kazne u kriviþnom
postupku, što se u ukupnosti izreþenih sankcija za odreÿeni period oznaþava kao kaznena politika sudova, zavisi, s jedne strane, od zakonskih rešenja u ovom domenu i
od stvarne primene zakonskih ovlašüenja u praktiþnom postupanju javnih tužilaca, s
druge strane. Uticaj javnog tužioca na izbor i odmeravanje kriviþne sankcije u bilo kojoj kriviþnoj stvari, može biti posredan i neposredan. Na posredan naþin javni tužioci
utiþu na izricanje kriviþnih sankcija samim ovlašüenjem da kriviþni postupak usmere
ka uprošüenim formama rešavanja kriviþnih stvari ili ka izricanju alternativnih sankcija. Usmeravanjem na uprošüene procesne forme javni tužilac posredno utiþe na izbor
vrste i mere kriviþne sankcije jer su one u tim postupcima u odreÿenoj meri faktiþki ili
zakonski limitirane. Kad se zasnuje odreÿena uprošüena forma, javni tužilac direktno
odluþuje o vrsti i visini kazne koja üe se izreüi okrivljenom, kao što je kod stranaþkog
sporazuma o priznanju kriviþnog dela. Sa stanovišta uticaja javnog tužioca na kaznenu
politiku, od uprošüenih procesnih formi u kriviþnom postupku Srbije znaþajne su dve:
a) postupak izricanja kriviþne sankcije na osnovu sporazuma javnog tužioca i okrivljenog o priznanju kriviþnog dela i b) postupak izricanja kriviþne sankcije bez glavnog pretresa, oznaþen kao “roþište za izricanje kriviþne sankcije”. Neposredan uticaj
javnog tužioca moguü je i prilikom presuÿenja i izricanja kriviþne sankcije u opštoj
formi kriviþne procedure, i to u prvostepenom postupku, ali i u postupku pred višom
sudskom instancom, koji se pokreüe pravnim lekom javnog tužioca.
Šire posmatrano, javni tužilac utiþe na politiku kriviþnog gonjenja izborom forme kriviþnog postupka, o þemu je bilo reþi, i usmeravanjem kriviþne stvari u diverzione forme. Izborom diverzione forme javni tužilac iskljuþuje primenu kazne, ali ne
i drugih, po prirodi razliþitih mera državnog reagovanja. Tipiþna diverziona forma je
uslovno odlaganje kriviþnog gonjenja koju javni tužilac primenjuje kao oblik oportuniteta kriviþnog gonjenja.
Za sagledavanje kakav je stvarni uticaj javnog tužioca na kaznenu politiku u
pravosudnoj praksi, neophodno je empirijsko istraživanje šireg obima ili barem na
reprezentativnom uzorku. U ovom radu biüe prikazani rezultati empirijskih istraživanja u kojima sam poslednjih godina uþestvovao,5 ali samo putem navoÿenja statistiþkih podataka vezanih za pojedinaþne stavove o zakonskim rešenjima ili moguünostima zauzetim u ovoj raspravi, a ne kroz sveukupnu analizu podataka o kaznenoj
politici u Srbiji, dobijenih tim empirijskim istraživanjima.
II. UTICAJ JAVNOG TUŽIOCA NA PRIMENU
ALTERNATIVNIH KRIVIýNIH SANKCIJA
Ovovremeno kriviþno pravosuÿe sve više se odlikuje orijentacijom ka alternativnim metodima društvene reakcije na kriminalna ponašanja, u domenu kriviþnog
materijalnog i procesnog prava. To su odlike i srpskog kriviþnopravnog sistema,
O rezultatima empirijskog istraživanja u ovoj oblasti vidi: Vojislav Ĉurÿiü i dr., Uticaj javnog tužioca
na kaznenu politiku sudova u Srbiji, u: Javno tužilaštvo, policija, kriviþni sud i suzbijanje kriminaliteta,
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beograd, 2008, str. 13-209.
5
81
ali njega istovremeno karakteriše posve suprotna tendencija u materijalnom kriviþnom pravu – sa svakom zakonskom novelom zapreüene kazne se pooštravaju6, a u
sudskoj praksi i dalje je visok procenat izreþene kazne zatvora u ukupno izreþenim
kriviþnim sankcijama. Prema podacima objavljenim za 2013. godinu, u Srbiji je veoma visoka stopa osuÿenih lica (na sto hiljada stanovnika) i iznosi 142 (od bivših
jugoslovenskih zemalja veüu stopu ima samo Crna Gora – 208, dok je u Republici
Srpskoj svega 73).7
Dok je tendencija ka alternativnim sankcijama nesporna karakteristika savremenih kriviþnopravnih sistema, razlike u gledištima nastaju prilikom de¿nisanja alternativnih kriviþnih sankcija. Ne ulazeüi u teorijsku raspravu, za potrebe ovoga rada
smatraüemo da su alternativne kriviþne sankcije one sankcije koje se javljaju kao
alternativa kazni zatvora, koja je dominirajuüa kazna u kriviþnopravnom sistemu. I
sankcije koje supstituišu novþanu kaznu kad je propisana za neko delo kao glavna,
tj. jedina kriviþna sankcija, mogu se smatrati alternativnim.8
Kriviþnim zakonikom Srbije propisane su sledeüe vrste kriviþnih sankcija: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti, vaspitne mere i parapenalne sankcije.9 Polazeüi od napred iznetog shvatanja alternativnih kriviþnih sankcija i pozitivnopravne regulative svih vrsta kriviþnih sankcija i njihovog izvršenja, u kriviþnopravnom
sistemu Srbije alternativne kriviþne sankcije bile bi rad u javnom interesu, “kuüni”
zatvor, poravnanje uþinioca i ošteüenog, obe mere upozorenja (uslovna osuda i sudska opomena), te parapenalne mere predviÿene kriviþnoprocesnim propisima kao
uslov za pojedine diverzione procesne forme (o þemu üe nadalje biti reþi). Moglo bi
se reüi da u sudskoj praksi meÿu izreþenim kriviþnim sankcijama dominira uslovna
osuda: prema objavljenim statistiþkim podacima, u poslednjih devet godina kod nas
je uslovna osuda þinila oko polovine ukupno izreþenih kriviþnih sankcija i njeno
uþešüe se poveüavalo od 45,8% (2004. g.) do 59,2% (2010. g.), da bi u naredne
dve godine opadalo i zadržalo se na 54,8% u 2012. godini.10 U izreþenim kriviþnim
sankcijama najmanje je zastupljen rad u javnom interesu, þije uþešüe je ispod jednog
procenta, i kreüe se od 0,1% (2007. g.) do 1,2% (2012. g.).
Za izricanje ovih alternativnih kriviþnih sankcija u procesnom zakonodavstvu
ne postoje neke posebne ili modi¿kovane procesne forme, izuzev propisa o sudskoj
opomeni i opozivanju uslovne osude. To znaþi da moguüi uticaj javnog tužioca na
njihovo izricanje zavisi od ureÿenja opšte procesne forme u ovom domenu, o þemu
üe biti posebno izlagano.
6
Paradoks je u tome što izvršna i zakonodavna vlast izgleda još uvek veruje da se pooštravanjem kazni
može rešiti problem uspešnog suzbijanja kriminaliteta, pa zbog toga pooštravaju zakonom zapreüene
kazne, a s druge strane, u tim istim kriviþnim propisima sve je više alternativnih kriviþnopravnih mera
i alternativnih procesnih formi, diverzionih ili uprošüenih.
7
World Prison Population List (ninth edition), Roy Walmsley, International Centre for prison Studies,
King‘s College, London, 2013.
8
Vidi: Dr Milan Škuliü, Alternativne kriviþne sankcije – pojam, moguünosti i perspektive, u: Alternativne kriviþne sankcije i pojednostavljene forme postupanja, Beograd, 2009, str. 47-51.
9
Dr Dragan Jovaševiü, Kriviþno pravo – Opšti deo, Beograd, 2010, str. 184
10
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/38/85/SK122010.pdf (dostupno 10. 3.
2012).
82
Iako u procesnom zakoniku postoje posebne odredbe o izricanju sudske opomene, ne bi se moglo reüi da je to poseban kriviþni postupak nego da se ova najblaža
kriviþna sankcija izriþe ili u sumarnom kriviþnom postupku ili u nekoj drugoj posebnoj formi kriviþnog postupka, kao što je “roþište za izricanje kriviþne sankcije” (þl.
512. st. 3. taþ. 2. ZKP/11). Napuštena je koncepcija da se kroz formu sudske odluke
potencira i ostvari sudska opomena kao mera upozorenja i najblaža kriviþna sankcija. Ukinute su odredbe o izricanju sudske opomene rešenjem i s njima tesno povezane odredbe o procesnim pravilima koje ova forma sudske odluke u postupku nužno
izaziva, tako da su praktiþno ostale samo odredbe o sudskom upozorenju optuženog
da mu je izreþena sudska opomena i da se o oþekuje da üe ona uticati na njega da
više ne vrši kriviþna dela (þl. 519. st. 2. ZKP/11).11 U tako oskudnoj regulativi nema
odredbi koje bi javnom tužiocu omoguüavale da izvan opštih procesnih pravila za
datu procesnu formu, na bilo koji naþin utiþe na izbor ove alternativne sankcije prilikom presuÿenja kriviþne stvari.
Za izricanje uslovne osude u procesnom zakonodavstvu Srbije nije predviÿena
nikakva posebna forma postupka niti postoje bilo kakva odstupanja od opšte forme
kad se ova alternativna sankcija izriþe, ali je predviÿen jedan speci¿þan postupak
za opozivanje uslovne osude, i to ne iz svih nego samo iz nekih zakonskih razloga
zbog kojih se može opozvati. Opozivanje uslovne osude zbog novog kriviþnog dela
izvršenog u vreme kušnje ili zbog ranije izvršenog dela za koje se saznalo posle njenog izricanja12 vrši se u kriviþnom postupku koji se vodi za to drugo delo, u kojem
je položaj javnog tužioca odreÿen opštim procesnim pravilima karakteristiþnim za tu
vrstu kriviþnog postupka. Zaseban, po svojoj prirodi nepravi kriviþni postupak ureÿen je za opozivanje uslovne osude iz drugih zakonskih razloga, a ne zbog izvršenog
kriviþnog dela. Postojanje nekog postupka za opozivanje uslovne osude može se dovesti u vezu s kaznenom politikom sudova jer se opozivanjem ova mera upozorenja
zamenjuje kaznom zatvora, kojoj je alternativa, pa se, samim tim, pooštrava sudska
U obrazloženju novog procesnog zakonika nema ni reþi o ovoj koncepcijskoj promeni, pa je izgleda reþ o nekim pragmatiþnim ali još uvek nesaopštenim razlozima koje su zakonopisci imali u vidu.
Meÿutim, pitanje je da li se ovako redukovane odredbe mogu smatrati posebnim odredbama kojima se
odstupa od opšte forme postupka (o posebnom kriviþnom postupku ne može ni biti reþi) i u krajnjem
da li su uopšte potrebne. Najpre, u odredbama o osuÿujuüoj presudi (þl. 424) regulisan je njen sadržaj
kad su u pitanju sve kriviþne sankcije izuzev sudske opomene, pa nije jasno zbog þega je izostavljena
ova najblaža kriviþnopravna mera kad se više ne izriþe rešenjem. Meÿu “posebnim” odredbama ima i
onih koje su zadržane iz starog zakona, ali sada kad se sudska opomena ne izriþe rešenjem predstavljaju ponavljanje procesnih pravila iz opšte forme kriviþnog postupka, uistinu samo nešto drukþijim
frazama. Reþ je odredbi kojom se propisuje promptno objavljivanje sudske opomene (þl. 519. st1.) koja
predstavlja ponovljenu regulativu procesnih pravila redovnog kriviþnog postupka o tome da se presuda
objvaljuje odmah po izricanju i da se tom prilikom ukratko saopštavaju razlozi presude (þl. 425. st. 1.
i 3), a takoÿe i odredba o obrazloženju presude kojom se izriþe sudska opomena (þl. 520. st. 1) kojom
se ponavlja pravilo opšte forme postupka o obrazloženju osuÿujuüe presude u þijoj regulativi se eksplicitno pominje i sudska opomena (þl. 428. st. 10). Ostaje da ima smisla samo odredba o sudskom upozorenju prilikom objavljivanja sudske opomene, ali joj je više mesto u opštim odredbama þl. 426. pod
nazivom “Pouka i upozorenja strankama” nego u posebnim odredbama posebnih postupaka. Praktiþno
uzev, s novim procesnim kodeksom prestao je da postoji postupak za izricanje sudske opomene kao
modi¿kovana forma kriviþnog postupka jer nekih “odstupanja” od opšte forme više nema.
12
O opozivanju uslovne osude zbog novog ili ranije uþinjenig kriviþnog dela, vidi: dr Dragan Jovaševiü, Kriviþno pravo – Opšti deo, Beograd, 2010, str. 247-249.
11
83
kaznena politika. Da li je javni tužilac subjekt tog “rede¿nisanja” kaznene politike,
zavisi od ureÿenja postupka za opozivanje uslovne osude.
Zaseban postupak za opozivanje uslovne osude predviÿen je za sluþajeve kad
uslovno osuÿeni ne izvrši u roku obaveze koje mu je sud naložio: (a) ne vrati imovinsku
korist, ne nadoknadi štetu ili ne izvrši drugu obavezu koju mu je sud prema zakonu odredio, ili (b) ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio kao sadržinu zaštitnog nadzora
izreþenog uz uslovnu osudu (þl. 545. ZKP/11). Postupak se pokreüe na zahtev ovlašüenog tužioca, a odvija se pred sudijom pojedincem onog suda koji je sudio u prvom stepenu. Na roþištu, kojem po pravilu, prisustvuju stranke i branilac, a zavisno od razloga
za opozivanje i ošteüeni ili poverenik, iznose se razlozi za opozivanje uslovne osude i o
tome se izjašnjava uslovno osuÿeni. Odmah po održavanju roþišta sudija pojedinac izriþe
presudu kojom ili odbija zahtev ili usvaja zahtev za opoziv uslovne osude i izriþe kaznu
zatvora utvrÿenu prilikom izricanja uslovne osude (þl. 550. i 551. ZKP/11).
Iz ukratko prikazane regulative postupka za opozivanje uslovne osude koji se
zasebno vodi, može se zakljuþiti da ovlašüenja koja po zakonu ima omoguüavaju da
javni tužilac utiþe na konaþni izbor i primenu uslovne osude kao alternativne kriviþnopravne mere. Kad se radi o kriviþnim delima za koja se goni po službenoj dužnosti, javni tužilac je ovlašüeni tužilac za pokretanje postupka za opozivanje uslovne
osude, nezavisno od toga da li se pokreüe novi kriviþni ili zaseban postupak za opozivanje uslovne osude. Bez javnog tužioca nije uopšte moguüe opozivanje uslovne
osude izreþene za kriviþna dela koja se gone po službenoj dužnosti,13 ako uslovno
osuÿeni ne izvrši obaveze koje mu je sud odredio prilikom izricanja uslovne osude.
Takvim ureÿenjem ovog nepravog kriviþnog postupka javni tužilac postaje subjekat
od koga u zakonom predviÿenim sluþajevima zavisi konaþna sudbina uslovne osude
kao mere upozorenja. Zahtev javnog tužioca za opozivanje uslovne osude faktiþki
postaje sredstvo za pooštravanje kaznene politike sudova, na šta se svodi njegovo
krajnje dejstvo ako ga sud usvoji – umesto alternativne kriviþne sankcije izriþe se i
izvršava kazna zatvora ranije utvrÿena u presudi o izricanju uslovne osude.
Primena oportuniteta kriviþnog gonjenja se u Srbiji smatra jednim od znaþajnih puteva rastereüenja kriviþnog pravosuÿa, a u krajnjem kao sredstvo poveüanja
e¿kasnosti kriviþnog postupka kad se u celini posmatra. Ne može se reüi da je primena oportuniteta dosegla neki znaþajan nivo, ali se ne sme ni zanemariti: prema
rezultatima istraživanja, u petogodišnjem periodu (2003-2007), od ukupno podnetih
kriviþnih prijava za uþinjena kriviþna dela, oko 10-11% rešeno je primenom naþela
oportuniteta kriviþnog gonjenja.
III. UBLAŽAVANJE KAZNENE POLITIKE PUTEM
UPROŠûENIH FORMI KRIVIýNOG POSTUPKA
Uproštene forme kriviþnog postupka prevashodno služe racionalizaciji kriviþnog postupka, te poveüanju njegove brzine i e¿kasnosti, ali se može zapaziti i njihov
Prema do sada važeüim propisima u Srbiji, bilo je moguüe da sud po službenoj dužnosti opozove
uslovnu osudu zbog neizvršenih od suda naloženih obaveza (þl. 521. st. 1. ZKP/01).
13
84
uticaj na kaznenu politiku. Širenje pojednostavljenih procesnih formi u zakonskoj
regulativi, a potom i u praktiþnoj primeni, vodi ka blažoj kaznenoj politici u širem
smislu, zakonskoj i sudskoj.14 Procesnim pravilima uprošüenih procesnih formi uobiþajeno se ograniþava sud u izboru vrste i mere kriviþnih sankcija koje sud može
izreüi uþiniocu kriviþnog dela, ali se ti limiti, zavisno od forme, razliþito odreÿuju.
Sa stanovišta javnog tužioca kao subjekta kaznene politike, u novom procesnom zakoniku interesantne su dve uprošüene procesne forme,15 u zakonu oznaþene
kao “sporazumi javnog tužioca i okrivljenog” (þl. 313-330 ZKP/11) i “roþište za
izricanje kriviþne sankcije” (þl. 512-518).
1. Kod prvopomenute uprošüene forme16 radi se, u stvari, o jednom posebnom
postupku koji se može oznaþiti kao izricanja kriviþne sankcije na osnovu stranaþkog
sporazuma o priznanju kriviþnog dela, zatim o jednom modi¿kovanom postupku,
koji u biti predstavlja postupak ublažavanja kazne osuÿenom saradniku,17 te o jednoj posebnoj istražnoj tehnici, poznatoj kao saslušanje svedoka saradnika, koja se
sada oznaþava kao “sporazum o svedoþenju okrivljenog”.
Predmet ovih stranaþkih sporazuma su, pored ostalog, i kriviþne sankcije koje
sud okrivljenom treba da izrekne. Javni tužilac i okrivljeni se, naime, moraju sporazumeti i o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge kriviþne sankcije (þl. 314 st. 1 taþ. 3),
ili o tome i još o osloboÿenju od kazne, ili o svemu tome, a kao eventualno o obavezi
javnog tužioca da odustane od kriviþnog gonjenja (þl. 321. st. 1. taþ. 3). Odluku o
prihvatanju stranaþkih sporazuma donosi sud (sudija za prethodni postupak ili predsednik sudeüeg veüa) na posebnom roþištu, na koje se pozivaju javni tužilac, okrivljeni
i branilac. Nedolazak okrivljenog koji ne opravda razloge izostanka spreþava da sud
prihvati zakljuþeni stranaþki sporazum. Sud je ovlašüen da stranaþki sporazum odbaci,
odbije ili prihvati, svojom odlukom u formi presude (sporazum o priznanju kriviþnog
dela) ili rešenja (sporazumi o svedoþenju okrivljenog ili osuÿenog).
Ukoliko prihvati stranaþki sporazum, sud izriþe dogovorenu vrstu i meru sankcije o kojoj su se stranke sporazumele, ili okrivljenog oslobaÿa od kazne, ili donosi
presudu kojom se optužba odbija. Na taj naþin javni tužilac neposredno utiþe na
izricanje kriviþne sankcije jer je sud vezan stranaþkim sporazumom u tom pogledu,
pod uslovom da je kazna ili druga kriviþna sankcija, odnosno osloboÿenje od kazne
ili odustanaka od gonjenja meÿu strankama dogovoreno u skladu sa kriviþnim propisima. Sledi da je javni tužilac u sluþajevima zakljuþenja stranaþkih sporazuma o
priznanju kriviþnog dela ili o svedoþenju subjekt sudske kaznene politike i da sporazumevanjem sa okrivljenim direktno odluþuje o kriviþnim sankcijama, razume se
u granicama odreÿenim materijalnim kriviþnim pravom i pod zakonskim uslovima.
Cf. Zoran Stojanoviü, Pojednostavljene forme postupanja u kriviþnim stvarima i alternativne kriviþne
sankcije, u: Alternativne kriviþne sankcije i pojednostavljene forme postupanja, Beograd, 2009, str. 29.
15
O uprošüenim procesnim formama u novom procesnom kodeksu, vidi: dr Stanko Bejatoviü, Novi
ZKP i pojednostavljene forme postupanja u kriviþnim stvarima, Revija za kriminologiju i kriviþno
pravo, br. 2-3/2011, str. 43-65.
16
Interesantno je da zakonodavac odredbe o ovim stranaþkim sporazumima sistematizuje posle odredaba o istrazi, iako se oni mogu zakljuþiti i posle sprovedene istrage, sve do izjašnjavanja okrivljenog
o optužbi na glavnom pretresu (þl. 313 st. 1).
17
Dr Snežana Brkiü, Kriviþno procesno pravo – II, Novi Sad, 2013, str. 288.
14
85
Pošto, po logici stvari, okrivljeni ne bi zakljuþivao sporazum sa javnim tužiocem
ukoliko iz toga ne bi za sebe izvukao pogodnosti u pogledu kažnjavanja, jasno je da
zakljuþenje stranaþkih sporazuma doprinosi ublažavanju kaznene politike sudova.
U odnosu na ranija zakonska rešenja, proširena je moguünost zakljuþenja sporazuma o priznanju kriviþnog dela. Prema ranijim propisima bilo je dopušteno zakljuþenje ovog sporazuma izmeÿu javnog tužioca i okrivljenog samo za kriviþna dela sa
zapreüenom kaznom zatvora do 12 godina (þl. 282a ZKP/2001). Sada zakljuþenje
ovog sporazuma više nije limitirano i može se zakljuþiti za svako kriviþno delo, pa
i ona najteža. Za ovakvo preširoko širenje ove ustanove preuzete iz angloameriþkog
modela kriviþnog postupka ne mogu se pronaüi kriminalnopolitiþki razlozi koji to
pravdaju, pa se stoga takvo zakonsko rešenje s pravom kritikuje.18 Sa stanovišta
kaznene politike, proširivanje polja za zakljuþenje sporazuma o priznanju kriviþnog
dela jaþa uloga javnog tužioca i obim njegovog uticaja na kaznenu politiku sudova.
Još jedno novo zakonsko rešenje može se reperkutovati na subjekte koji utiþu
na kaznenu politiku. Reþ je o ustanovljavanju žalbe na presudu kojom se potvrÿuje
sporazum o priznanju kriviþnog dela (þl. 319). Zato što nije u skladu s ciljem reforme
i uvoÿenja sporazuma u kriviþni postupak jer ne doprinosi racionalizaciji i ubrzanju
postupka, i što propisani razlozi protivreþe logici zakljuþenja sporazuma i procesnoj
stvarnosti, ustanovljavanje žalbe na odluku o potvrÿivanju stranaþkog sporazuma
pokazuje se kao dubiozno zakonsko rešenje,19 kojim se pored odugovlaþenja izricanja pravde postupak može iskomplikovati ako drugostepeni sud po žalbi ukine
presudu.20 Meÿutim, ono pruža moguünost daljeg proširenja uticaja javnog tužioca
na kaznenu politiku sudova buduüi da je on ovlašüen da pobija presudu kojom sud
nije izrekao vrstu i visinu kazne o kojoj se sporazumeo sa okrivljenim. Pored toga,
u postupak se uvodi viša sudska instanca, što pretpostavlja donošenje kvalitetnijih
Vidi: dr Stanko Bejatoviü, Kriviþnoprocesni instrumenti adekvatnosti kaznene politike, u zborniku
“Kaznena politika (raskol izmeÿu zakona i njegove primjene)”, Istoþno Sarajevo, 2012, str. 36; dr
Milan Škuliü, Glavni preetres u novom Zakoniku o kriviþnom postupku Srbije, u: “Aktuelna pitanja
kriviþnog zakonodavstva (normativni i praktiþni aspekt), Beograd, 2012, str. 111; dr Snežana Brkiü,
Kriviþno procesno pravo – II, Novi Sad, 2013, str. 251.
19
Žalba se može izjaviti zbog razloga koji su posve nelogiþni i za koje se ne može oþekivati da mogu
nastati u praktiþnoj primeni. Prema þl. 319 st. 3, osim iz razloga što se ne odnosi na predmet sporazuma,
presuda se može pobijati i zbog toga: 1) što delo koje je predmet optužbe nije kriviþno delo, a nema
uslova za primenu mere bezbednosti; 2) što je kriviþno gonjenje zastarelo, ili što je delo obuhvaüeno
amnestijom ili pomilovanjem, ili što postoje druge okolnosti koje trajno iskljuþuju kriviþno gonjenje;
3) što nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da je okrivljeni uþinio delo koje je predmet optužbe.
Ti razlozi mogu služiti da se odbije sporazum javnog tužioca i okrivljenog, kako bi se predupredilo da
okrivljeni iz straha od strožeg kažnjavanja pristane na zakljuþenje sporazuma, ali su apsolutno nepodobni da se njima pravda uvoÿenje žalbe na sudsku odluku o prihvatanju sporazuma. Ne da se zamisliti da u
postupku zakljuþenja i potvrÿivanja sporazuma o priznanju kriviþnog dela uþestvuju javni tužilac, branilac okrivljenog, þije je uþešüe obavezno, i sud, a da ne primete da delo nije kriviþno delo, da je zastarelo
i sliþno, a þim se sporazum potvrdi da iz tih razloga pobijaju sudsku odluku o potvrÿivanju sporazuma!?
20
Ako po žalbi bude ukinuta presuda kojom se potvrÿuje sporazum o priznanju kriviþnog dela, postavlja se pitanje u koju fazu üe se kriviþnog postupak vratiti. Buduüi da nije bilo sudske kontrole optužbe,
nužno bi bilo da se postupak vrati u fazu optuženja radi potvrÿivanja optužnice. Takvo rešenje bi bilo
celishodno ako je sudska odluka o potvrÿivanju ukinuta ako postoje razlozi zbog kojih zakljuþenje sporazuma uopšte nije moguüe (i tada se postavlja pitanje kakva je sudbina ukinute presude ako optužnica
ne bude potvrÿšena), ali je nepodesno za sve ostale sluþajeve. Ostaje nada da drugostepeni sudovi u
svim ostalim sluþajevima neüe ukidati veü preinaþavati presudu kojom se povrÿuje sporazum.
18
86
odluka u pogledu izreþene kriviþne sankcije. Meÿutim, sve to je nedostatno da se
opravda ustanovljavanje žalbe na odluku suda o prihvatanju sporazuma o priznanju
kriviþnog dela.
2. Roþište za izricanje kriviþne sankcije je zakonski naziv za jedan poseban
kriviþni postupak þija je suština da se, na inicijativu javnog tužioca, a po odluci
suda, lakša kriviþna dela presuÿuju bez održavanja glavnog pretresa. Postupak nije
obavezan, veü je samo moguü kad se radi o kriviþnim delima za koja se može izreüi
novþana kazna kao glavna kazna ili kazna zatvora do pet godina.
Ovaj postupak kažnjavanja za izvršeno kriviþno delo bez održavanja glavnog
pretresa sliþan je mandatnom postupku: sudska odluka o kažnjavanju je privremena,
ali ostaje na snazi ako je okrivljeni ne napadne pravnim sredstvom, tj. ako okrivljeni
ostane pasivan. Kad na taj naþin odluka o kažnjavanju postane pravnosnažna, ona je
izvršna isto kao i svaka druga pravnosnažna osuÿujuüa presuda. Mandatna procesna
forma je rasprostranjena u uporednom pravu za najlakša kriviþna dela da bi se rasteretilo kriviþno pravosuÿe, a zbog toga što je postupak brz, sa smanjenim troškovima
i što se okrivljeni ne izlaže javnosti, smatra se skoro neizbežnim sredstvom kriminalne politike, þija je ustavnost kod nas potvrÿena a legitimnost forme prihvaüena
odlukama Evropskog suda za ljudska prava.
Postupak se pokreüe iskljuþivo na inicijativu javnog tužioca. Kad prema okolnostima sluþaja oceni da održavanje glavnog pretresa nije potrebno, na osnovu složenosti predmeta i prikupljenih dokaza, a naroþito “usled hapšenja okrivljenog pri
izvršenju kriviþnog dela ili priznanja da je uþinio kriviþno delo”, javni tužilac može
u optužnom predlogu da stavi zahtev za održavanje roþišta za izricanje kriviþne
sankcije. U tom sluþaju, javni tužilac može predložiti sudu da okrivljenom izrekne:
(1) kaznu zatvora u trajanju do dve godine, novþanu kaznu do dvesta þetrdeset
dnevnih iznosa, odnosno do petsto hiljada dinara ili uslovnu osudu sa utvrÿivanjem
kazne zatvora do jedne godine ili novþane kazne do sto osamdeset dnevnih iznosa,
odnosno do trista hiljada dinara i vremenom proveravanja do pet godina - ako je
okrivljeni priznao da je uþinio kriviþno delo za koje je propisana kazna zatvora do
pet godina; (2) kaznu zatvora u trajanju do jedne godine, novþanu kaznu do sto
osamdeset dnevnih iznosa, odnosno do trista hiljada dinara, kaznu rada u javnom
interesu do dvesta þetrdeset þasova, kaznu oduzimanja vozaþke dozvole u trajanju
do jedne godine, uslovnu osudu sa utvrÿivanjem kazne zatvora do godinu dana ili
novþane kazne do sto osamdeset dnevnih iznosa, odnosno do trista hiljada dinara
i vremenom proveravanja do tri godine, uz moguünost stavljanja okrivljenog pod
zaštitni nadzor ili sudsku opomenu - ako je okrivljeni uþinio kriviþno delo za koje
je kao glavna kazna propisana novþana kazna ili kazna zatvora do tri godine (þl.
512 st. 3 ZKP/11).
Sudija nije obavezan da prihvati zahtev javnog tužioca, ali bez njega ne može
da zakaže roþište za izricanje kriviþne sankcije. Ukoliko sudija utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za voÿenje ovog posebnog kriviþnog postupka, zakazuje glavni
pretres, koji dalje teþe po odredbama koje važe za glavni pretres u sumarnom kriviþnom postupku. Tako üe sudija postupiti kad ustanovi da se radi o kriviþnim delima
87
sa zapreüenom kaznom veüom od pet godina zatvora ili da je predložena kriviþna
sankcija koja je po zakonu nedopuštena ili ako složenost predmeta i prikupljeni dokazi ukazuju na potrebu održavanja glavnog pretresa. Ako se saglasi sa zahtevom
javnog tužioca, sudija naredbom zakazuje “roþište za izricanje kriviþne sankcije”, na
koje poziva stranke. Na tom roþištu javni tužilac najpre izlaže o dokazima s kojima
raspolaže, a takoÿe o vrsti i meri kriviþne sankcije koju predlaže, nakon þega okrivljeni treba da se izjasni o predlogu javnog tužioca. Ni posle održanog roþišta sud nije
obavezan da presudi kriviþnu stvar bez održavanja glavnog pretresa.
Ako se okrivljeni ne saglasi s predlogom javnog tužioca ili ako sudija ne prihvati predlog javnog tužioca, sudija zakazuje glavni pretres u sumarnom kriviþnom
postupku. U protivnom, sudija izriþe osuÿujuüu presudu pod uslovom da se i okrivljeni saglasio s tim predlogom javnog tužioca ili da se nije odazvao na poziv za roþište. Protiv te osuÿujuüe presude, donete bez održavanja glavnog pretresa, okrivljeni
i njegov branilac mogu izjaviti prigovor. Blagovremeni prigovor okrivljenog ili njegovog branioca derogira objašnjeni poseban kriviþni postupak i obesnažuje donetu
osuÿujuüu presudu, i kriviþnu stvar ponovo vraüa u sumarni kriviþni postupak. Zbog
toga, ako ne odbaci prigovor kao neblagovremen ili nedozvoljen, sudija ima obavezu
da naredbom zakaže glavni pretres po optužnom predlogu javnog tužioca. Ukoliko
prigovor ne bude podnet, osuÿujuüa presuda doneta po održanom roþištu za izricanje
kriviþne sankcije postaje pravnosnažna.
Iz deskripcije zakonske regulative ove uprošüene procesne forme može se zakljuþiti da skretanje u ovu formu nije moguüe bez inicijative javnog tužioca. U ovoj
uprošüenoj formi, koju smo razvrstali u posebne kriviþne postupke, limitirane su
vrste i mere kriviþnih sankcija koje u ovoj vrsti postupka sud može izreüi. Sankcije
su limitirane postavljanjem gornje granice kriviþne sankcije koju sud može izreüi, a
ona zavisi od zapreüene kazne za uþinjeno kriviþno delo. Limitirana je i kazna zatvora i novþana kazna, pa þak i uslovna osuda. Buduüi da su postavljeni limiti ispod
propisanog maksimuma kazne za ta kriviþna dela, ova uprošüena procesna forma
predstavlja, naþelno uzev, instrument ublažavanja kaznene politike. Meÿutim, pošto
je za primenu ove uprošüene forme potrebna saglasnost okrivljenog na predloženu
kriviþnu sankciju, logiþno je da javni tužilac u svakom konkretnom sluþaju predloži
sankciju koja üe po vrsti i meri biti niža od one koja se za to delo uobiþajeno izriþe
u sudskoj praksi. Bez tog motiva nije jasno zašto bi okrivljeni prihvatao da mu se za
uþinjeno delo sudi bez održavanja glavnog pretresa.
Sud nema ovlašüenja da po službenoj dužnosti pokrene ovaj poseban postupak,
veü mu je potrebna inicijativa javnog tužioca, a kad bude iniciran, sud može izreüi
samo kriviþnu sankciju koju predloži javni tužilac, razume se, uz saglasnost okrivljenog. Izbor ove uprošüene forme i kriviþne sankcije koju treba u njoj izreüi direktno
zavisi od inicijative i predloga javnog tužioca, te se on javlja kao subjekt koji neposredno utiþe na sudsku kaznenu politiku. Preciznije reþeno, usmeravanjem kriviþne
stvari ka ovoj uprošüenoj formi javni tužilac neposredno utiþe da kažnjavanje uþinilaca bude blaže, pa samim tim i sudska kaznena politika u celini, kad se uzmu u obzir
svi sluþajevi u kojima se primeni ova uprošüena procesna forma.
88
IV. DOMAŠAJ UTICAJA JAVNOG TUŽIOCA NA KAZNENU
POLITIKU U OPŠTOJ FORMI KRIVIýNOG POSTUPKA
Osim u uprošüenim formama, uticaj javnog tužioca postoji, razume se, i u opštoj formi kriviþnog postupka. Na konaþno presuÿenje kriviþne stvari u prvostepeno
kriviþnom postupku javni tužilac najpre može uþestvovati kroz uþešüe u þinjeniþnom i pravnom oformljenju kriviþne stvari. Zavisno od modela kriviþne procedure,
to uþešüe može biti više ili manje izraženo, a sam uticaj posredan ili neposredan.
Detaljnija deskripcija jednog takvog uticaja prevazilazi obim i domašaj ovoga rada,
pa üe izostati, ali se sa koncepcijskog stanovišta može reüi da veüem uticaju javnog
tužioca pogoduje adverzijalno ureÿenje presuÿenja kriviþne stvari. U tom kontekstu,
novi model glavnog kriviþnog postupka, koji suštinski predstavlja recepciju angloameriþke forme presuÿenja kriviþnih stvari, usmeren je ka jaþanju procesne aktivnosti
stranaka. Imajuüi u vidu reþeno, zadržaüemo se na eventualnim uticajima javnog
tužioca na izricanje odreÿene vrste kriviþne presude, a u sluþajevima u kojima sud
optuženog oglasi krivim, kakve su njegove kompetencije u odnosu na izricanje kriviþne sankcije.
Buduüi da je glavni postupak ureÿen na naþelu optužbe, postojanje tužioca i
optužnog akta kojim traži izvoÿenje okrivljenog na glavni pretres, neophodan je
uslov za meritorno presuÿenje kriviþne stvari. To znaþi da za o¿cijelna kriviþna dela
iskljuþivo od stava javnog tužioca zavisi da li üe rešavanje kriviþne stvari biti preneto u polje meritornog sudskog odluþivanja ili üe postupak pre toga biti prekraüen iz
formalnih razloga. Rukovoÿen naþelom legaliteta i mutabiliteta optužbe, saobrazno
þinjeniþnom supstratu sa glavnog pretresa, javni tužilac je ovlašüen da odustane od
optužbe, što predstavlja procesnu smetnju za meritorno odluþivanje, pa sud mora da
okonþa sudski postupak pred prvostepenom instancom iz formalnih razloga, donošenjem presude kojom se optužbe odbija. Time se ujedno vrši i uticaj na kaznenu
politiku shvaüenu u širem smislu, pogotovo ako se uzme u obzir da javni tužilac
može odustati od optužbe iz istih onih razloga zbog kojih sud donosi oslobaÿajuüu
presudu. U tom sluþaju se, zapravo, radi o politici kriviþnog gonjenja.
Ukoliko javni tužilac od poþetka do završetka glavnog pretresa ne odustane od
optužbe, njegov dalji uticaj moguü je, po logici stvari, samo na osuÿujuüu presudu.
Besmisleno je da javni tužilac svoju aktivnost usmeri ka oslobaÿajuüoj presudi kad
veü nije odustao od optužbe. Kakav je domašaj javnotužilaþkog uticaja na izricanje
osuÿujuüe presude i kriviþnih sankcija u njoj zavisi od ovlašüenja koja javni tužilac
po zakonu ima, ali i od toga koliko se tim ovlašüenjima u praksi koristi, drugim reþima, koliko je on u tom postupku stvarno aktivan.
Pomenuta zakonska ovlašüenja uobiþajeno se propisuju odredbama o završnoj
reþi stranaka, branioca i drugih uþesnika postupka. Prema do sada važeüim propisima, javni tužilac je bio ovlašüen, kad se postupak vodi po njegovom kaznenom
zahtevu, da u završnoj reþi ukazuje na olakšavajuüe i otežavajuüe okolnosti koje bi
trebalo uzeti u obzir prilikom odmeravanja kazne. Nije bio ovlašüen da stavlja “odreÿeni predlog o visini kazne”, ali je mogao predlagati sudsku opomenu ili uslovnu
osudu (þl. 344 ZKP/01). U pravosudnoj praksi nije zapažena neka naroþita aktivnost
89
javnih tužilaca u tom pravcu. Najpre, meÿu javnim tužiocima rašireno je mišljenje
da sudovi preširoko koriste zakonske moguünosti za izricanje uslovne osude, pa je
izriþu i onda kad to nije u skladu sa svrhom uslovne osude, uzimajuüi u konkretnom
sluþaju liþnost uþinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog kriviþnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo uþinjeno.21 U vezi
sa nedovoljnom aktivnošüu javnih tužilaca da saglasno zakonskim ovlašüenjima predlažu izricanje pojedinih kriviþnih sankcija, interesantni su neki statistiþki podaci
dobijeni ranije pomenutim empirijskim istraživanjima: od ukupnog broja predloga
koji su javni tužioci stavili u optužnom aktu ili na glavnom pretresu, svega je 0,74%
njihovih predloga da se izrekne novþana kazna kao sporedna, a u 11,85% sluþajeva
stavili su predlog da se oduzme imovinska korist pribavljena kriviþnim delom. Javni
tužioci su najþešüe stavljali predlog da se izrekne mera bezbednosti, i ti predlozi u
ukupnom broju javnotužilaþkih predloga þine 69,63%.22
Sa poþetkom primene novog procesnog zakonika proširuju se ovlašüenja javnog tužioca koja se tiþu njegovog uticaja na izricanje kriviþne sankcije posle održanog glavnog pretresa. Novim procesnim propisima javni tužilac je ovlašüen da u završnoj reþi, pored navoÿenja olakšavajuüih i otežavajuüih okolnosti koje treba uzeti
u obzir prilikom odluþivanja o kriviþnoj sankciji, predlažu i vrstu i meru kriviþne
sankcije (þl. 413 st. 1 ZKP/11). Saglasno adverzijalnom modelu glavnog kriviþnog
postupka, svaki ovlašüeni tužilac, a za o¿cijelna kriviþna dela to je javni tužilac, treba da postane aktivni sudionik izricanja i kriviþnih sankcija, što üe se manifestovati
u izboru vrste i mere kriviþne sankcije u svakom konkretnom kriviþnom predmetu.
Time se uþvršüuje položaj javnog tužioca kao subjekta kaznene politike sudova, a
kakav üe domašaj i stvarno imati, ostaje da odgovor da pravosudna praksa.
Za razliku od opšte forme, u sumarnom kriviþnom postupku javni tužilac ima
šire moguünosti predlaganja vrste i mere kriviþne sankcije, što je realna pretpostavka za veüi uticaj na kaznenu politiku sudova. Najpre, javni tužilac je dužan da još u
optužnom predlogu navede “predlog vrste i mere kriviþne sankcije i mere þije se izricanje traži” (þl. 500 st. 1 t. 6). To ovlašüenje u redovnom kriviþnom postupku nema
ni kao moguünost. Ako se ima u vidu da se sumarni postupak vodi za kriviþna dela sa
propisanom kaznom do osam godina zatvora, to znaþi da üe javni tužilac predlagati
vrstu i meru kriviþnih sankcija za najveüi broj kriviþnih dela propisanih u kriviþnom
zakoniku i onih zbog kojih se u pravosudnoj praksi vode kriviþni postupci. Osim u
optužnom aktu, javni tužilac ponovo treba da se izjasni o kriviþnoj sankciji u završnoj reþi (jer se odredbe o završnoj reþi primenjuju i u sumarnom postupku), kojom
prilikom predlaže vrstu i meru kriviþne sankcije. ýini se racionalnim da u završnoj
reþi može predložiti i vrstu, odnosno meru kriviþne sankcije razliþitu od one u optužnom predlogu, pošto na to mogu upuüivati olakšavajuüe ili otežavajuüe okolnosti
þije postojanje je dokazano na glavnom pretresu, ali se time otvara pitanje da li je to
izmena optužnog akta, buduüi da je predlog o vrsti i meri kriviþne sankcije obavezni
formalin element optužnog predloga.
J. Kiurski, Moguünosti uticaja javnog tužioca na politiku suzbijanja kriminaliteta, u: Javno tužilaštvo, policija, kriviþni sud i suzbijanje kriminaliteta, Beograd, 2008, str. 169.ž
22
Ibidem, str. 168.
21
90
Sagledavanje kaznene politike sudova uobiþajeno se vezuje za podatke o pravnosnažno presuÿenim kriviþnim stvarima. Iz tog razloga, interesantno je sagledati
kakve su zakonske i stvarne moguünosti javnog tužioca da utiþe na konaþan izbor
vrste i mere kriviþne sankcije, a to praktiþno znaþi kakav uticaj imaju na izbor vrste
i mere kriviþne sankcije u postupku po žalbi. Javni tužioci su u svojoj oceni skoro
jednodušni da je blaga kaznena politika sudova, ali nakon prvostepenih presuda ne
pokazuju neku naroþitu aktivnost ni inventivnost. Javne tužioce, naime, kritikuju
da podnose stereotipne žalbe zbog odluke o kazni, da ne zastupaju dosledno pravnu
kvali¿kaciju do pravnosnažnosti presude, da nedovoljno izjavljuju žalbu zbog povrede kriviþnog zakona ili zbog bitnih povreda odredaba kriviþnog postupka.23 U
prilog jedne takve kritike govore i rezultati veü pomenutog empirijskog istraživanja.
Javni tužioci su 96,55% oslobaÿajuüih presuda pobijali žalbom, a samo nešto više
od treüine osuÿujuüih, preciznije 38,95%. Najþešüi osnov žalbe javnih tužilaca je
odluka o kriviþnoj sankciji (javlja se u 70,11% njihovih žalbi), a najreÿe pobijaju
presude zbog povrede kriviþnog zakona (4,63%).
Na normativnom planu, kada se radi o postupku po žalbi u novom procesnom
zakonodavstvu, može se reüi da nema nekih suštinskih promena u odnosu na do sada
važeüe procesno pravo, pa samim tim ni u pogledu uticaja javnog tužioca na kaznenu
politiku sudova putem izjavljivanja žalbe. Zakonske moguünosti za to i dalje postoje, pa samo ostaje da ih javni tužioci stvarno i iskoriste.
V. DIVERZIONE FORME KAO INSTRUMENT POLITIKE
KRIVIýNOG GONJENJA
Uticaj javnog tužioca na kaznenu politiku sudova je oþit u opštoj i uprošüenim
formama kriviþne procedure, ali se može reüi da se odluke javnih tužilaca kojim se
postupak skreüe u diverizione forme javljaju kao posebno znaþajne za politiku kriviþnog gonjenja. Diverzione forme rešavanja kriviþnih stvari predstavljaju rukavce
kojima se glavni tok kriviþne represije skreüe u polje alternativne državne reakcije
i alternativnih društvenih mera. Osnovni ciljevi diverzionih postupaka usmereni su
u dva pravca: da se sudski kriviþni postupak i kriviþne sankcije supstituišu e¿kasnijim i humanijim merama prema uþiniocima kriviþnih dela, i da se rastereti kriviþno
pravosuÿe. Kao normativno rešenje i izbor u pravosudnoj praksi, diverzioni metodi
društvene reakcije prema uþiniocima kriviþnih dela deo su politike kriviþnog gonjenja, ali su istovremeno i korektiv kaznene politike, zakonske i sudske.
I u novom srpskom kriviþnom procesnom zakonodavstvu oportunitet kriviþnog
gonjenja je jedna od tih, u uporednom pravu najþešüih diverzionih formi. U novom
procesnom zakoniku, u osnovi je zadržana ranija koncepcija oportuniteta kriviþnog
gonjenja,24 s tim što je prošireno polje važenja jednog od dva standardna oblika oporJ. Kiurski, op. cit., str. 180.
O koncepciji osnovnog oblika oportuniteta kriviþnog gonjenja, vidi: Dr Vojislav Ĉurÿiü, Naþelo
oportuniteta kriviþnog gonjenja u kriviþnom postupku Srbije, Revija za kriminologiju i kriviþno pravo,
br. 2-3/2011, str. 213-215.
23
24
91
tuniteta, dok je treüi oblik oportuniteta, vezan za zapoþeti sudski postupak, s pravom
ukinut. Osnovni oblik oportuniteta je i dalje uslovno odlaganje kriviþnog gonjenja,
ali je sada moguünost njegove primene normativno proširena na sva kriviþna dela sa
zapreüenom kaznom do pet godina zatvora. Za ova dela javni tužilac može odložiti
kriviþno gonjenje, pod uslovom da osumnjiþeni prihvati da izvrši neku od zakonom
propisanih mera koju mu javni tužilac naredbom naloži, pa ako to u ostavljenom
roku i uþini, javni tužilac je dužan da svojim rešenjem odbaci kriviþnu prijavu (þl.
283 ZKP/11). Drugi oblik oportuniteta je odbacivanje kriviþne prijave iz razloga
praviþnosti, propisan za kriviþna dela sa zapreüenom novþanom kaznom ili kaznom
zatvora do tri godine (þl. 284 st. 3 ZKP/11).25
Zakonsko ovlašüenje da javni tužilac može odluþiti o skretanju kriviþnog postupka u neku diverzionu formu rešavanja kriviþne stvari samo po sebi predstavlja
ublažavanje kaznene politike shvaüene u najširem smislu, jer se u tim sluþajevima
neüe primenjivati kriviþne sankcije, tako što se uopšte neüe primenjivati nikakve
mere društvene reakcije ili üe se primeniti neke od alternativnih mera. Na taj naþin
ovlašüenje javnog tužioca da odluþuje da li üe se umesto kriviþnog postupka kriviþna
stvar rešavati u nekoj diverzionoj formi direktno utiþe na politiku kriviþnog gonjenja. Da li üe kriviþni postupak skrenuti u neku od ovih diverzionih formi, iskljuþivo
zavisi od javnog tužioca, preciznije, od njegove procene da li je to skretanje u javnom interesu. Za primenu oportuniteta kriviþnog gonjenja nije mu potrebno nikakvo
sadejstvo suda, jer oportunitet gonjenja za dela za koja je dopušten, po slovu zakona, ne zavisi ni od kakve odluke ili saglasnosti suda. Iz ovakve normativne osnove
oportuniteta kao diverzione forme može se zakljuþiti da je javni tužilac postavljen
kao stožer politike kriviþnog gonjenja, tj. kao subjekt kaznene politike, shvaüene u
širem smislu. Svojom odlukom da kriviþni postupak skrene u polje primene oportuniteta javni tužilac iskljuþuje primenu kriviþnih sankcija, pre svega kazne zatvora,
a kod uslovnog odlaganja kriviþnog gonjenja kao osnovnog vida oportuniteta, sam
odluþuje o primeni nekih, po svojoj prirodi parapenalnih mera. Javni tužilac je, dakle
subjekt koji odluþuje da se kriviþni postupak supstituiše nekim diverzionim i da se
kriviþne sankcije uopšte ne primene ili da se supstituišu nekim parapenalnim merama društvene reakcije prema uþiniocima odreÿenih kriviþnih dela.
25
Ovaj oblik oportuniteta zakonopisci su sakrili u odredbe o “odbacivanju kriviþne prijave” zato što
ne postoje uslovi za preduzimanje ili dalje kriviþno gonjenje jer prijavljeno delo nije kriviþno delo, ili
postoji zastarelost, amnestija ili pomilovanje, ili neka druga okolnost koja trajno iskljuþuje kriviþno
gonjenje, ili ne postoje osnovi sumnje da je uþinjeno kriviþno delo koje se goni po službenoj dužnosti
(þlan 284 stav 1 ZKP/11). To je sadržinski i nomotehniþki pogrešno, jer se kod svih oblika oportuniteta
odbacuje kriviþna prijava, pre ili kasnije, samo iz razliþitih razloga i u razliþite svrhe. Nije ispravno
odbacivanje kriviþne prijave po naþelu oportuniteta, u šta nesporno spada odbacivanje kriviþne prijave
iz razloga praviþnosti, sistematizovati u odredbe o odbacivanju kriviþne prijave po naþelu legaliteta.
92
Prof. dr Gordana Lažetiü - Bužarovska1
Problemi kaznene politike u okviru sporazumevanja
o kriviþnoj sankciji u Republici Makedoniji
Uvodna razmatranja
Novi Zakon o kriviþnom postupku, donesen 2010. godine, poþeo se primenjivati poþetkom decembra 2013. godine. U okviru novoprihvaüenih instituta spada i
sporazumevanje o kriviþnoj sankciji. Sporazumevanje je dosad nepoznati institut u
makedonskom kazneno–procesnom zakonodavstvu, pa je upravo zbog toga izvor
puno kontroverzi, dilema i nejasnoüa.
Nedostatak tradicije jeste izvorište strahovanja kako üe se odvijati njegova primena i kako üe javni tužilac i branitelj znati koja se kriviþna sankcija treba predložiti
i prihvatiti uzimajuüi u obzir sve kriterijume sadržane u Kriviþnom zakoniku. Naime, makedonski je zakonodavac prihvatio rešenje da se u sluþaju sporazumevanja,
kriviþna sankcija ima odmeriti u propisanim okvirima i moguünosti za ublažavanje
propisanih u Kriviþnom zakoniku. Ne postoje posebne osnove za ublažavanje kazne
u sluþaju sporazumevanja, veü važe isti kriterijumi kao i u svakom sluþaju ublažavanju kazne. Kao i u dosadašnjoj praksi i od sada odmeravanje i individualizacija kriviþne sankcije bilo je i ostaje u nadležnosti sudije. Prema konceptu sporazumevanja,
javni tužilac treba predložiti, a odbrana prihvatiti (ili obrnuto, ako je sporazumevanje
predložila odbrana), kaznu i drugu meru kao sastavni deo predlog-sporazuma koji
ide na odobravanje kod sudije. Problem se javio pošto stranke nemaju iskustvo kako
se vrši izbor, odmeravanje i individualizacija kriviþne sankcije i može se pojaviti
problem u praksi kako bi se stranke snašle prilikom sporazumevanja, a da im sudija
ne odbaci podneseni predlog-sporazum zbog neadekvatno predložene kriviþne sankcije.
Imajuüi u obzir þinjenicu da kaznena politika obuhvata i politiku propisivanje
kriviþnih sankcija ali i sudsku praksu njihovog odmeravanja, veoma je znaþajno kako
üe se stranke u okvirima sporazumevanja snaüi u toku pregovaranja za kriviþnu sankciju. Uglavnom se pitanja kaznene politike vežu za zakonsko propisivanje i sudsko
odmeravanje kriviþnih sankcija, pa su aktuelne dileme fokusirane oko dva problema:
preširoki kazneni okviri propisani u Kriviþnom zakoniku, s jedne strane, i ocena da
sudije odreÿuju blage kazne i preþesto odreÿuju uslovnu osudu, s druge strane.
1
Redovan profesor, Pravni fakultet “Justinijan Prvi”, Skoplje, e-mail: [email protected]
93
1. Problemi kaznene politike
Pitanje kaznene politike u odnosu na propisivanje, odmeravanje i izvršenje kriviþnih sankcija i mera jeste veoma bitno kako u anglosaksonskim tako i u kontinentalnim evropskim pravnim sistemima. Engleski se sistem kažnjavanja ocenjuje kao
trifurkacioni: kaznene reakcije prema poþinitelja lakih kriviþnih dela, stroge kazne
za poþinitelja teških kriviþnih dela i ocena riziþnosti poþiniteljima sa aspekta društvene sigurnosti.2 Kaznena je politika veoma važna i predmet je mnogih analiza,
tumaþenja, kontroverzi i dileme kao u nacionalnim tako i u sistemima meÿunarodne
kaznene pravde. Najteže je pronaüi balans izmeÿu prava države na kažnjavanje, nastojanje za ujednaþene kaznene politike i nepristrasnost sudije i njihovo slobodno
sudijsko ubeÿenje prilikom ocenu dokaza kako u odnosu na krivicu tako i u odnosu
na izbor i odmeravanje kriviþne sankcije. Na podruþju meÿunarodnog pravosuÿa,
kao relativno mlado polje kaznene pravde, još se puno mora uraditi kako bi se potpuno de¿nisao i razgraniþio odnos izmeÿu kazne i ljudskih prava.3 Ʉaznena politika
Evropske unije jeste podruþje koje je na samog poþetka svoga razvoja.4
U nacionalnim okvirima, poznata je þinjenica da pre svake reforme kaznenog
materijalnog i procesnog prava pitanja vezana za kaznenu politiku dobijaju aktuelnost i intenzitet. Moramo biti saglasni sa stanovištem da nije lako samo na osnovu
globalnih statistiþkih podataka o ukupnosti izreþenih kazni za odreÿena kriviþna dela
i za odreÿeni period, kao i samo na bazi pojedinog konkretnog primera, donositi
zakljuþak o tzv. politici kažnjavanja, veü je neophodna temeljna analiza brojnih sluþajeva iz prakse koji bi pomogli u pronalaženje izvjesnih zakonitosti u izboru vrste i
trajanja kazne od strane sudova.5
Nauka i praktiþari su u Republici Makedoniji na savetovanju posveüenom pitanju kaznene politike, 2005. godine ukazali na sve poteškoüe i nekonzistentnosti koje
postoje u sudskoj praksi.6 Analiza sudskih presuda u delu izreþenih kazni i drugih
sankcija jeste osnova za evaluaciju sistema kaznene pravde, ali ne sme se zanemariti þinjenica da je sudsko odmeravanje kazne objektivno ograniþeno utvrÿenim
þinjenicama i okolnostima konkretnog sluþaja.7 Korektiv na analizu sudski izreþenih
sankcija mora biti þinjenica da se napori za suzbijanje kriminaliteta, koji beleži sve
veüi porast, doprineli zaoštravanju propisanih kazni i drugih mera pa se treba praviti
razlika izmeÿu kaznene politike zakonodavca (propisane kriviþne sankcije) i kazneAndrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, ¿fth edition, Cambridge University Press, 2010,
str. 421.
3
Detaljnije: D. van Zyl Smit: Oblici odmjeravanja kazne u meÿunarodnom kaznenom pravosuÿu, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 11, broj 2/2004, str. 1003-1024.
4
Detaljnije: André Klip, European Criminal Law, An Integrative Approach, 2-nd Edition, Intersentia,
Cambridge – Antwerp – Portland, 2012, str. 218-220.
5
Ž. Horvatiü: Problem odnosa u zakonu propisane i sudskim presudama primijenjene kaznenopravne
represije prema poþiniteljima kaznenih djela (zakonska i sudska kaznena politika), Hrvatski ljetopis za
kazneno pravo i praksu (Zagreb),vol. 11, broj 2/2004, str. 381-434.
6
VI ɋɨɜɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɨ ɈȻȾȺɌ – Ⱥɦɛɚɫɚɞɚɬɚ ɧɚ ɋȺȾ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, Ɉɯɪɢɞ, 21-23 ɫɟɩɬɟɦɜɪɢ, 2005.
7
ȼ. Ʉɚɦɛɨɜɫɤɢ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɆɊɄɄ, 1/2005, ɫɬɪ. 5.
2
94
ne politike sudova (izreþene kriviþne sankcije) i ne treba se olako izvoditi zakljuþak
da je kaznena politika sudova preblaga.8
I u toku reforme kazneno-procesnog zakonodavstva, kako u državama u regionu tako i u Republici Makedoniji, pokrenula su se pitanja uticaja propisane i
odmerene kazne i druge mere.9 Zakljuþci vezani za makedonski problem kaznene
politike naglasili su da je potrebno: uvoÿenje elektronske evidencije putem posebnog softwerskog rešenja za sve pravosnažne presude, gde bi se registrirale izreþene
kazne prema obliku i visini izreþene kazne ili mere; preispitivanje preširoke kaznene
okvire pripisane kod pojedinih kriviþnih dela u Kriviþnom zakoniku; ojaþati mehanizme Vrhovnog suda u pravcu ostvarivanja ujednaþene sudske prakse; proširivanje
moguünosti ublažavanja kazne i osloboÿenja od kazne, kao i formiranje posebnog
kolektivnog tela koje üe pratiti i istraživati kaznenu politiku i kreirati uputstva za
odmeravanje kazne i koje ne mogu imati obavezni karakter zbog naþela zakonitosti
i slobodnog sudijskog ubeÿenja.10 Nažalost, nijedan od navedenih zakljuþaka nije
sproveden u praksi iako je prošlo više od šest godina od kada je teorija ukazala na
sve neuralgiþne taþke o kojima se mora voditi raþun.
I praktiþari su se upustili u analizu kaznene politike.11 U ovom smislu, Udruženje sudija Republike Makedonije, sa podrškom Misije OEBS-a u Skoplju, tokom
2012. godine sprovelo je analizu izreþenih kazni i došlo do zakljuþka da je proseþno
odreÿena kazna bliža propisanom zakonskom minimumu, da su u velikoj meri zastupljene kratke kazne zatvora, da se gornja granica propisane kazne uopšte ne koristi
u praksu odmeravanja kazne, a da najveüe razlike u kaznenoj politici na podruþju
države postoje u odnosu na kriviþna dela povezana sa krijumþarenjem droge i drugih
psihotropnih supstanci.
Prvi su se put moguüi rizici i praktiþne poteškoüe u toku sporazumevanja pomenuli u Priruþniku o sporazumevanju, koji je 2010. godine izraÿen kao zajedniþki trud
makedonskih i stranih eksperata.12 Naglašavaju se široki okviri propisanih kriviþnih
sankcija u Kriviþnom zakoniku; kaznena politika koja je bliže propisanog zakonskog
minimuma; potreba za promenom Kriviþnoga zakonika u odnosu na ublažavanje
kazne u sluþaju sporazumevanja, neujednaþeno sudsko odmeravanje kazne za ista
ili sliþna kriviþna dela; odsustvo statistike izreþenih kazni u sudovima za razliþita
kriviþna dela i sl.
ȴ. Ⱥɧɪɚɧɭɞɨɜɫɤɢ, Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɲɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɬ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɆɊɄɄ, ɛɪ. 1/2005, ɫɬɪ. 33-52.
9
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, br. 2/2004, Materijal za XVII. savjetovanje: Zakonska
i sudska politika kažnjavanja u Republici Hrvatskoj; dr. sc. Ksenija Turkoviü, Komparativni prikaz
osnovnih obilježja zakonske i sudske kaznene politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemaþkoj i Republici Hrvatskoj, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 11, broj 2/2004, str. 947-999;
10
Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ȼ. Ʉɚɦɛɨɜɫɤɢ, ɇ. Ɍɭɩɚɧɱɟɫɤɢ, Ⱥ. Ⱦɟɚɧɨɫɤɚ, Ȼ. Ɇɢɫɨɫɤɢ, Ɉɞɦɟɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɡɧɚɬɚ
ɜɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɪɚɦɤɢ, ɆɊɄɄ, ɛɪ. 2/2008; Ʉɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢ ɤɚɡɧɟɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜɨ: Ʌɢɞɢʁɚ Ȼɪɚɲɟɪ
Ɍɚʁɞ, Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɢɞɟɧ ɪɚɡɜɨʁ: Ʉɨɧ
ɩɨɟɞɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɪ. 25-33. Ƚ. Ʌɚɠɟɬɢʅ – Ȼɭɠɚɪɨɜɫɤɚ, ȼ. ɍɡɭɧɨɜ, Ȼ. Ɇɢɫɨɫɤɢ, Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɬɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɤɚʁ ɨɞɞɟɥɧɢ ɜɢɞɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ 2002-2005, ɆɊɄɄ, ɛɪ. 2/2008.
11
Ʌɢɞɢʁɚ Ȼɪɚɲɟɪ Ɍɚʁɞ, Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɬɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ
ɢɞɟɧ ɪɚɡɜɨʁ: ɤɨɧ ɩɨɟɞɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɢɫɢʁɚ ɧɚ ɈȻɋȿ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ.
12
Ƚ. Ȼɭɠɚɪɨɜɫɤɚ, Ƚ. Ʉɚɥɚʁʇɢɟɜ, Majkl G. Karnavas, Dejvid Re, ɋɩɨɝɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɢɧɚ: ɩɪɢɪɚɱɧɢɤ ɡɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɚɪɢ, www.osce.org/skopje/78150, str. 33.
8
95
Neposredno pre poþetak primene novog ZKP-a, OEBS je u Makedoniji u toku
2013. godine ¿nansiʁski i logistiþki podržao izradu dva priruþnika. U njihovoj izradi
svoj su doprinos dali sudije, tužitelji, branioci i predstavnici akademske zajednice.
Prvi je priruþnik bio posveüen sporazumevanju i njegov je cilj da bude praktiþno
uputstvo koje treba pružiti pomoü strankama i branitelju u procesu sporazumevanja
s obzirom da su njihova ovlašüenja i procesne moguünosti u ovom delu novina i dosad nepoznati u makedonskoj pravosudnoj praksi.13 Drugi je priruþnik bio posveüen
upravo kaznenoj politici u duhu sporazumevanja.14 Naime, u njemu se navodi da je
svim uþesnicima u sporazumevanju važno da imaju uputstvo kako bi se lakše i jednostavnije primenjivali odredbe ZKP-a pošto bi tužitelji i branioci imali neke utvrÿene parametre u odnosu na oþekivanu kaznu ili meru, da se ovim putem poveüava
izvesnost krajnog ishoda sporazumevanja i olakšava se pristup sporazumevanju.
Približno u istom vremenskom periodu, u okvirima Javnog tužiteljstva, radila je radna grupa na izradu Uputstva za odreÿivanje vrste i odmeravanja visinu kazne.15 Ovo je
uputstvo najpre bilo prezentovano ispred sudija Vrhovnog suda Republike Makedonije i
povodom njegovog kreiranja održana je javna rasprava u drugoj polovini 2013. godine.16
I struþna i nauþna je javnost bila saglasna da su svi ovi dokumenti veoma važni
za uspešan poþetak primenjivanja novog ZKP-a u odnosu na sporazumevanje, da je
u njihovu izradu uložen respektabilan rad i da se mogu oceniti kao znaþajan doprinos
u izgradnju nove pravosudne prakse.
2. Novelɟ Kriviþnog zakonika
Kriviþni zakonik Republike Makedonije jeste sistemski zakon, ali se on preþesto
menja. Donesen 1996. godine, dosad je bio menjan 22 puta, od kojih þak 11 puta u
zadnje þetiri godine (2011-2014). Razlozi su razliþiti – usaglašavanje s meÿunarodnim
dokumentima, frekventnost odreÿenih oblika kriviþnih dela, novi oblici kriminaliteta,
usaglašavanje sa Zakonom o maloljetniþkoj pravdi, usaglašavanje sa ZKP, nove mere
bezbednosti, poveüavanje maksimalnog trajanja kazne zatvora sa 15 na 20 godina,
propisivanje dugotrajnog zatvora od 40 godina kao zamena za doživotni zatvor i sl.
2.1. Ublažavanje kazne u sluþaju sporazumevanja
S obzirom na þinjenice da kazneno procesno zakonodavstvo ne predviÿa automatsko ublažavanje kazne prilikom sporazumevanja, u struþnoj i akademskoj javnosti još od 2010. godine postoje diskusije da je neophodno predvideti posebne moguünosti ublažavanja kazne u Kriviþnom zakoniku, koje bi bilo povezano samo za
sporazumevanje. Tokom 2013. godine,17 u Kriviþnom je zakoniku uvedena odredba
13
Oɫɧɨɜɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɫɩɨɝɨɞɭɜɚʃɟɬɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɜɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɚɬɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ, ɈȻɋȿ, ɋɤɨɩʁɟ, ɧɨɟɦɜɪɢ, 2013.
14
ɇɚɫɨɤɢ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɬɟ, ɈȻɋȿ, ɋɤɨɩʁɟ, ɧɨɟɦɜɪɢ, 2013.
15
ɍɩɚɬɫɬɜɚ ɡɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɢɞɨɬ ɢ ɨɞɦɟɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɚɡɧɚɬɚ (ɫɨ ɩɪɢɥɨɡɢ), ʁɭɥɢ, 2013.
16
18.12.2013, ɏɨɬɟɥ ,,ɏɨɥɢɞɟʁ ɂɧ”, ɋɤɨɩʁɟ.
17
Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ, ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ.
55/2013, ɨɞ 16.04.2013.
96
(þlan 40 stav 2) koja predviÿa da sud može odrediti blažu kaznu u granicama ublažavanja kazne prema þlanu 41 Kriviþnog zakonika i kada je u zakonski (misli se na
ZKP) propisanom postupku sporazumevanja izmeÿu javnog tužioca i osumnjiþenog
postignut sporazum o primeni blaže sankcije od sankcije zakonom (misli se na KZ)
propisane za kriviþno delo. Nije bio uopšte jasan cilj koji je zakonodavac hteo da
postigne ovom odredbom, buduüi da je Kriviþni zakonik upuüivao na Zakon o kriviþnom postupku, a Zakon o kriviþnom postupku je upuüivao na Kriviþni zakonik.
Poslednja novela Kriviþnog zakonika18 predviÿa promenu þlana 40, pa sada sud
može poþinitelju da odredi kaznu ispod zakonskog minimuma ili da primeni blaži
oblik kazne u sluþaju a) kada je podneseni predlog-sporazum o priznanju krivice
postignut izmeÿu javnog tužioca i optuženog i b) ako optuženi prizna krivicu u toku
glavne rasprave prema odredbama Zakona o kriviþnom postupku.
Odredba novog þlana 40. (Novela, februar 2014. godine) sadrži nekoliko problematiþnih aspekata. Naime, novela je trebalo da obuhvati samo stav 2 dosadašnjeg
þlana 40. Shvatljiva je bila namera zakonodavca da se novelom odstrani problematiþna odredba stava 2 þlana 40. Meÿutim, novela je otišla u neshvatljiv smer - umesto
da se promeni samo stav 2, zakonodavac je promenio sav þlan 40, pa je u vrtlogu
novele nestao dosadašnji stav 1 þlana 40, koji je predviÿao da sud može poþinitelju
odmeriti kaznu ispod zakonskog minimuma ili primeniti blaži oblik kazne: a) kada
zakon (misli se na Kriviþni zakonik) predviÿa da se poþinitelj može blaže kazniti ili
b) kada se utvrdi da postoje osobito olakšavajuüe okolnosti koje ukazuju da se i sa
ublaženom kaznom može postiüi cilj kažnjavanja. Glavni je cilj ove odredbe bio da
omoguüi individualizaciju kazne ispod zakonskog minimuma u izuzetnim, vanrednim, sluþajima. Nakon novele, ne postoji moguünost da se poþinitelj blaže kazni iako
je ova osnova ostala kao deo odredbe o zakonitosti u izricanju kazne19 i još uvek je
izriþito predviÿena u opštem i posebnom delu Kriviþnoga zakonika.20 Ostaje otvoreno pitanje kako üe sada sudije da postupaju u odnosu na navedene odredbe, pošto
je blaže kažnjavanje moguüe samo u postupku sporazumevanja i prilikom priznanja
na glavnoj raspravi.
Isti je problem nastao i u odnosu na osobito olakšavajuüe okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaženom kaznom može postiüi cilj kažnjavanja, a koje više nisu
zakonski osnov za ublažavanje kazne ili primene blažeg oblika kazne. Ovo je krajnje
neshvatljivo s obzirom na ratio ovog osnova koji je bio razlog da se on prihvati u
Kriviþnom zakoniku. 21
Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ, ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ. 28/2014, ɨɞ 06.02.2014.
Prema þlanu 34 Kriviþnoga zakonika: “Poþinitelju kriviþnoga dela može se izreþi propisana kazna
za poþinjeno kriviþno delo, a blaža se kazna od propisane može izreþi samo pod uslovima predviÿenim
sa ovim zakonom”.
20
Nužna odbrana, þlan 9 stav 3 – prekoraþenje granica nužne odbrane; Krajna nužda, þlan 10 stav
3 – kada je poþinitelj prouzrokovao opasnost nehatom ili je prekoraþio granice krajne nužde; Bitno
smanjena uraþunljivost, þlan 12 stav 2; Pravna zabluda, þlan 17 stav 2 – ako je poþinitelj kriviþnog dela
mogao znati da je delo zabranjeno; Pokušaj, þlan 19 stav 2; Pomaganje, þlan 24, stav 1; Navoÿenje na
samoubojstvo i pomaganje prilikom samoubojstva, þlan 128; kriviþna dela protiv oružanih snaga, þlan
328, 330-333, 341, 344.
21
Detaljnije v: ȼ. Ʉɚɦɛɨɜɫɤɢ, Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, Ʉɥɭɛ
Ɇɚɬɢɰɚ, 2011, ɫɬɪ. 448-450.
18
19
97
S druge strane, i novelirani þlan 40 ima unutrašnjih kontroverzi. Naime, prema
ZKP-u, prilikom ocene predlog-sporazuma sudija ne sme da pravi bilo kakve promene u odnosu na predloženu sankciju sadržanu u predlog-sporazumu. Sud ima dve
moguünosti - prihvatiti ili odbaciti predlog-sporazuma.22 Zakonodavac nije vodio
dovoljno raþuna o ovoj odredbi ZKP-a, pa se postavlja pitanje kako üe sud odrediti
kaznu ispod zakonskog minimuma ili primeniti blaži oblik kazne, kada prema ZKPu svaka intervencija sudije u odnosu na predloženu sankciju vodi prema odbacivanju
predlog-sporazuma. Znaþi ova odredba se ne može uopšte sprovesti u praksi.
Jedina odredba novog þlana 40 koja se može praktiþno primeniti jeste odredba
koja omoguüava da sud odredi kaznu ispod zakonskog minimuma ili primeni blaži
oblik kazne kada optuženi prizna krivicu u toku glavne rasprave prema odredbama
Zakona o kriviþnom postupku.
2.2. Pravilnik za odmeravanje kazne
Najnovija novela Kriviþnog zakonika tangira i pitanje propisanih kazni i naþina odmeravanje kriviþnih sankcija koji su dospeli u žižu nauþne i struþne javnosti.
Naime, inspiriran praksom odmeravanja kazne prema ameriþkom sistemu tzv. sentencing guidelines, makedonski je zakonodavac odluþio da uvede obavezu sudija da
odmeravaju kazne prema podzakonskom aktu - Pravilniku o odmeravanju kazne,
koji treba doneti predsednik Vrhovnog suda.23
Predlog za promenu Kriviþnog zakonika, koji je 8. januara 2014. godina Vlada Republike Makedonije dostavila makedonskoj Skupštini, u odnosu na þlan 39. Kriviþnog
zakonika koji reguliše opšta pravila za odmeravanju kazne, imao je sledeüi sadržaj:
Sadržaj þlana 39
Predlog za promenu þlana 39
(08.01.2014)
(1) Sud üe odmeriti kaznu poþinitelju kriviþnoga
dela u okvirima koji su zakonom propisani za to
delo, uzimajuüi u obzir kriviþnu odgovornost poþi- Ostaje nepromenjen
nitelja, težinu dela i ciljeve kažnjavanja.
(2) Sud üe uzeti u obzir sve okolnosti koje utiþu da
kazna bude manja ili veüa (olakšavajuüe i otežavajuüe okolnosti), a naroþito: stepen kriviþne odgovornosti, pobude zbog kojih je uþinjeno delo, jaþina
ugroženosti ili povreda zaštiüenog dobra, okolnosti Ostaje nepromenjen
pod kojim je izvršeno delo, doprinos žrtve prilikom
izvršavanja dela, raniji život poþinioca, njegove
liþne prilike i njegovo ponašanje nakon izvršenog
kriviþnog dela, kao i druge okolnosti koje se tiþu
liþnosti poþinitelja.
Prema odredbu þlanu 489 stav 1 ZKP-a, ako sudija prethodnog postupka utvrdi da pribavljeni dokazi
o þinjenicama važni za izbor i odmeravanje kriviþne sankcije ne opravdavaju izricanje predložene kriviþne sankcije, dužan je rešenjem odbaciti podnesenog predlog-sporazuma.
23
Ɂɚɤɨɧ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ, ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ. 28/2014 ɨɞ 06.02.2014.
22
98
(3) Prilikom odmeravanje kazne, sud üe posebno
voditi raþuna o ukupnom uticaju kazne i njezinim
posledicama prema liþnost poþinitelja i potrebe za
njegovom resocijalizacijom.
(3) Odmeravanje kazne sud
vrši u saglasnosti s Pravilnikom o naþinu odmeravanje
kazne koji donosi predsednik
Vrhovnog suda Republike
Makedonije, po prethodnom
mišljenju Javnog tužioca
Republike Makedonije i Advokatske komore Republike
Makedonije.
(4) Kada sud prilikom odmeravanje kazne poþinitelju kriviþnog dela uþinjeno u recidivu, posebno treba uzeti u obzir da li je ranije delo od iste vrste kao Predloženo je da se briše.
i novo delo, da li su dela poþinjena od iste pobude i
koliko je vreme prošlo od ranije osude, od izdržane
ili oproštene kazne.
(5) Prilikom odmeravanja kazne sud posebno treba
uzeti u obzir da li je kriviþno delo uþinjeno protiv
jedne osobe, grupe osoba ili imovine, neposredno
ili posredno, zbog njegovog ili njihovog nacional- Predloženo je da se briše.
nog ili socijalnog porekla, politiþkog ili verskog
ubeÿenja, imovinskog ili društvenog položaja, polne pripadnosti, rase ili boje kože.
(6) Prilikom odmeravanja novþane kazne sud uzima u obzir imovinsko stanje poþinitelja, vodeüi
Predloženo je da se briše.
raþun i o drugim njegovim prihodima, njegovoj
imovini i njegovim porodiþnim obavezama.
U obrazloženju donete izmene navedeno je da je praktiþna primena sporazumevanja direktno povezana za propisivanjem kazni u Kriviþnom zakoniku i njihovom
sudskom odmeravanju, da dosuÿene kazne gravitiraju prema propisanom zakonskom
minimuma, da opseg izreþenih kazni ukazuje na þinjenicu da sudije uopšte ne koriste
gornju granicu opsega kazni i da se beleži diskrepanca u izreþenih kazni na podruþju
razliþitih apelacionih sudova (a ima ih þetiri – Skoplje, Bitolj, Štip i Gostivar).
Predloženo je rešenje podstaklo reakcije struþne i nauþne javnosti u Makedoniji, koja nije mogla da shvati zašto bi se stavovi 3 do 6 þlana 39 izbrisali iz Kriviþnoga
zakonika i postali predmet regulisanja podzakonskim pravnim aktom – Pravilnikom,
koji je u hijerarhiji pravnih akata na nižem nivou od Kriviþnoga zakonika.24 Razlog
ovome je þinjenica da nam nije potreban novi instrument za ujednaþavanje kaznene
politike (ako se Pravilnik uopšte može uvrstiti u neki instrument sa ovakvim zadatkom), veü šire korišüenje dobro poznatih i proverenih mehanizama za ujednaþavanje kaznene politike koji postoje dugi niz godina – naþelni staovi i naþelna pravna
Kolumna poznatog advokata Aleksandra Tortevskog, ɍɬɪɢɧɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ, 20.01.2014, http://
www.utrinski.mk/; Obaveštenje Makedonskog udruženja za kriviþno pravo i kriminologiju, MIA,
24.01.2014; http://www.mia.mk/; Intervju autora ovog þlanka, ɍɬɪɢɧɫɤɢ ɜɟɫɧɢɤ, 03.02.2014, http://
www.utrinski.mk/. “Nullum crimen, nulla poena sine ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ!, interesantno stanovište advokata Filipa Medarkog, ȺȾȼɈɄȺɌɂɌȿ ɊȿȺȽɂɊȺȺɌ: Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ ɁȺ ɢɥɢ ɉɊɈɌɂȼ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ
ɧɚɱɢɧɨɬ ɡɚ ɨɞɦɟɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɚɡɧɢɬɟ, http://www.akademik.mk/pobuna-vo-advokatskata-fela-pravilnikot-za-nachinot-za-odmeruvane-na-kaznite-e-protivustaven.
24
99
mišljenja opšte sednice Vrhovnog suda. Treba ukazati na þinjenicu da su i do sada u
makedonskom zakonodavstvu bili poznati instrumenti þiji je cilj ujednaþavanje kaznene politike – naþelni stavovi i naþelna pravna mišljenja Vrhovnog suda. Ovakva
je obaveza i nadležnost Vrhovnog suda Republike Makedonije propisana Ustavom
(þl. 101) – Vrhovni sud je najviši sud u Makedoniji i obezbeÿuje jedinstvo u primenu zakona od strane sudova. Prema odredbe Zakona o sudovima (þl. 37 st. 1 al. 1),
naþelni se stavovi i naþelna se pravna mišljenja odreÿuju na opštoj sednici Vrhovnog
suda, gde uþestvuju sve sudije Ustavnog suda. I dok se iskustva u regionu svode na
pravilno shvaüanje da se nejednakost kaznene politike izmeÿu pojedinih županijskih
sudova treba shvatiti kao signal državnom tužitelju da reagira uþestalijim podnošenjem žalbi, jer jedino na taj naþin Vrhovni sud može doüi u priliku da osigurava
jednakost graÿana pred zakonom25, u Republici Makedoniji prihvatilo se unikatno
rešenje da se odmeravanja kazne uredi podzakonskim pravnim aktom – Pravilnikom
o naþinu odmeravanje kazne. Prema prihvaüenim promenama KZ-a, ovaj pravilnik
treba doneti predsednik Vrhovnog suda Republike Makedonije, nakon pribavljenih
mišljenja javnog tužioca Republike Makedonije i Advokatske komore Republike
Makedonije.
S punim se pravom postavlja pitanje saglasnosti ovog rešenja sa Ustavom RM
(þl. 98 st. 2) i Zakonom o sudovima (þl. 2 st. 1), koji sadrže identiþnu odredbu da
“sudovi sude i svoje odluke zasnivaju na Ustavu, zakonima i rati¿kovanim meÿunarodnim ugovorima”. Uloga sudije je razraÿena Zakonom o sudovima, koji (u þl.
11) predviÿa da sudija odluþuje nepristrasno primenom zakona, a na bazi slobodne
ocene dokaza i da je zabranjen svaki oblik uticaja na nezavisnost, nepristrasnost i
samostojnost sudije u toku vršenje sudijske funkcije po bilo kom osnovu i od bilo
kojeg subjekta.
Ove odredbe upuüuju na zakljuþak da se makedonski zakonodavac upustio u
legislativnu avanturu koja teško može izdržati test ocene ustavnosti i zakonitosti.
Problematiþan je argument sadržan u obražloženju Predlogazakona da se ovakvo rešenje u odmeravanju kazne primenjuje u SAD, pa se ameriþka praksa može koristiti
kao izvor iskustava u fazi kreiranja predviÿenog Pravilnika. U zemljama anglosaksonskog pravnog sistema postoje uputstva za odmeravanje kazne, ali sistem pravnog
logiciranja, primena prava i case-law system, gde je sudska praksa izvor prava, poþivaju na sasvim razliþitom osnovu i logici uporeÿeno sa makedonskom pravosudnom tradicijom. Što se ameriþke prakse tiþe, moramo ukazati na nekoliko nepobitnih
þinjenica. U januaru 2005. godine, Vrhovni sud SAD odluþio je da kaznena uputstva
nisu obavezna za federalne sudije.26 U ovom smislu, federalne sudije imaju slobodu
da odrede dužu ili kraüu kaznu, ali üe njihova odluka biti predmet ponovnog ispitivanja ako apelacioni sudovi utvrde da je odluka nerazumna. Glavni su razlog za
ovakve odluke Vrhovnog suda þinjenice da su uputstva postala izvor intenzivne kontrorverze, predmet kritike i da se u pojedinim sluþajima optuženima izrekla stroža
Stanovište uvaženog prof. Davora Krapca, v.: M. Munivrana: XVII. redovito savjetovanje Hrvatskog
udruženja za kaznene znanosti i praksu, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12,
broj 1/2005, str. 267-8.
26
United States v. Booker, No. 04-104, and United States v. Fanfan, No. 04-105.
25
100
kazna od razumne i proporcionalne kazne za poþinjeno kriviþno delo. Veoma važan
je argumenat da je napuštanjem obligatornosti uputstva omoguüeno izbegavanje prekomernog dispariteta u kažnjavanju, a omoguüava se dovoljna Àeksibilnost prilikom
neophodne individualizacije.27 Ameriþka uputstva su stvarale sudije iz Vrhovnog i
regionalnih (apelacionih) sudova u toku više decenija, sa analitiþkim prilazom prilikom de¿nisanja uputstva, gde su bili važni statistika izreþenih kazni, diskrepanca
izmeÿu razliþitih sudova i istraživanja vezana za pojedina kriviþna dela u kojima se
u praksi pojavio problem. Uputstva su stvarana polako, studiozno, temeljito i argumentovano. Nasuprot ovome, u Republici Makedoniji, prema prihvaüenom rešenju,
Pravilnik se mora doneti i objaviti u roku od 45 dana nakon što je novela ušla u
pravnu snagu, a njegova üe primena poþeti 30 dana nakon njegovog objavljivanja
u službenom glasilu Republike Makedonije. S obzirom da je novela ušla u pravnu
snagu 15. februara 2014. godine, Pravilnik se mora doneti i objaviti poþetkom aprila
2014. godine, a njegova üe primena poþeti poþetkom maja 2014. godine.
Stavovi praktiþara u Makedoniji su veoma jasni. Advokatska komora odbacila
je moguünost da uþestvuje u bilo kakvim aktivnostima povezanim sa donošenjem
Pravilnika.28 Sudije opšte sednice Vrhovnog suda Makedonije izrazile su se negativno mišljenje povodom njihove nove nadležnosti.
Meÿutim, i pored ovakve situacije, politiþari nisu imali sluha za stavove prakse,
pa je Skupština izglasala izmene Kriviþnog zakonika. Postavila su se bezbroj pitanja:
odakle predsedniku Vrhovnog suda nadležnost da donosi Pravilnik za odmeravanje
kazni? da li se ovim rešenjem derogira primena Kriviþnoga zakonika? kako se može
garantirati pravna sigurnost i jednakost graÿana? zašto je potreban Pravilnik kada
veü imamo odredbe Kriviþnog zakonika, koje su uspešno testirane u dugogodišnjoj
sudskoj praksi?
Ministarstvo pravosuÿa, usled žustrih reakcija struþne i akademske javnosti, na predlog za promenu Kriviþnog zakonika znaþajno je reteriralo u odnosu
na obuhvat Pravilnika, pa umesto da Pravilnik bude jedini relevantan instrument
za odmeravanje kazne, a da se drugi stavovi þlana 39. (stavovi 3. do 6) potpuno izbrišu iz Kriviþnoga zakonika, u o¿cijalnoj objavljenoj promeni Kriviþnoga
zakonika u službenom glasilu od 6. februara 2014. godine, Pravilnik je ostao
zamena samo za stav 3. þlana 39. koji je glasio “prilikom odmeravanje kazne,
sud posebno vodi raþuna o uticaju kazne i njezinim posledicama prema liþnosti
poþinioca i potrebe za njegovom resocijalizacijom”.29 U okviru Kriviþnog zakonika ostaju odredbe prema kojima sud odluþuje o opštem ili specijalnom povratu; produženom kriviþnom delu; iskljuþivo visokom stupnju protivpravnosti
poþinjenog dela, što u korelaciji s drugim okolnostima kriviþnoga dela opravdaStanovište sudije Stephen G. Breyer Sentencing Standards No Longer Mandatory, Federal Judges
May Deviate, Court Rules, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A3336-2005Jan12.html.
28
Advokatska komora je nakon održanog Upravnog odbora, 31.01.2014. godine obavestila predsednika
Vlade Republike Makedonije i predsednika Skupštine Republike Makedonije da je protiv promene
þlana 39 Kriviþnoga zakonika u vezi sa donošenjem Pravilnika o odmeravanju kazne, http://creativa5.
com/dev/mba.org.mk/?p=1997.
29
Prema mišljenju autora ovog þlanka, ovaj je stav þlana 39 prikladniji za pisanje doktorske disertacije,
negoli da bude osnova da bi se kreirao Pravilnik o odmeravanju kazne.
27
101
va izricanje strože sankcije; da li je delo poþinjeno prema jednom licu, prema
grupi ili prema imovini s ciljem njihove diskriminacije putem nacionalnog ili
socijalnog porekla, politiþkog ili verskog ubeÿenja, imovinskog ili društvenog
položaja, polnoj pripadnosti, rase ili boje kože; prilikom odmeravanja novþane
kazne sud uzima u obzir imovinsko stanje poþinitelja, vodeüi raþun i o drugim
njegovim prihodima, njegovoj imovini i njegovim porodiþnim obavezama.
Ovakvim rešenjem Pravilnik gubi svaki smisao i sadržaj (po primeru anglosaksonskih sentencing guidelines) koji može imati uticaja prilikom individualizaciju
kazne. Jasno je da legislativna ideja nema svoju opravdanost, a da su kritike osnovane i konstruktivne.
Zakljuþna razmatranja
Situacija u Republici Makedoniji je školski primer kako se ne treba postupati
prilikom promene sistemskih zakona.
Razoþaravajuüe je kako se briga o detektiranju i otklanjanju poteškoüa za uspešnu praktiþnu primenu sporazumevanja, vezana za javnog tužioca i branitelja,
može pretvoriti u negaciju prvobitne ideje, pa umesto izrade priruþnika za procesne
stranke, propisuje se zakonski osnov za izradu Pravilnika, koji üe biti obligatoran
za sudije. To uopšte nije bila prvobitna ideja i cilj na koji su ukazivale akademska
i struþna javnost. Glavni razlog za ovakav tok dogaÿaja jeste strah kod tužitelja da
sudija može odbaciti potpisni predlog-sporazum ako oceni da je predložena kriviþna
sankcija neadekvatna þinjeniþnom stanju i prikupljenim dokazima. Opravdano bi
bilo kad bi ovakav strah bio poticaj da se produbi analiza okolnosti koje se moraju
uzeti u obzir prilikom izbora i individualizaciju sankcije.
Cela je makedonska struþna i akademska javnost u išþekivanju kakav üe sadržaj imati Pravilnik i kakva üe biti njegova primena. Izglasana promena Kriviþnoga
zakonika ide u prilog stanovištu da su brzopleti i neargumentovani predlozi najveüa
slabost makedonskog zakonodavca i da svojeglavost i sujetnost na podruþju kriviþnoga prava šteti.
Treba ukazati na moguünost koju ima sud da, prema odredbu þlana 18 Zakona
o sudovima, inicira postupak ocenjivanja usaglašenosti zakona sa Ustavom kada se
u postupku postavi pitanje njegove saglasnosti sa Ustavom. Za ovakvu svoju odluku
sud je dužan obavestiti neposredno viši sud i Vrhovni sud Republike Makedonije.
Glavna je preporuka da se koriste naþelni stavovi i naþelna pravna mišljenja
koje Vrhovni sud treba sve þešüe donositi kada se pojavi problem u praksi sudova, a
da se teritorijalni disparitet i neujednaþenosti izreþenih kazni kontroliše i prevazilazi
þešüim žalbama javnog tužitelja zbog izreþene kriviþne sankcije.
102
Prof. dr Gordana Lažetiü - Bužarovska
Criminal policy’s problems regarding sentence
bargaining in the Republic of Macedonia
(Summary)
Successful implementation of sentence bargaining regulated in the new Code of
criminal procedure have launched a lot of discussions regarding obstacles, dilemmas
or challenges connected with it. The major fear arises from the fact that bargaining
is a rather new institute in Macedonian criminal procedure legislation so the parties
can be confused about the sanction as a part of draft-agreement between the parties.
With a purpose of overcoming this situation, several textbooks, manuals and guidelines were produced.
It is really strange to have a mandatory Regulation since Sentencing guidelines
are not mandatory in the USA nearly ten years. This American approach can not be
justi¿ed in the Republic of Macedonia since there is quite different legal tradition
and the role of judges in determination and individualization of the sentence.
The latest Law on amending the Criminal Code with introducing the Regulation for determining the sentence as mandatory document for the judges has raised
numerous negative reactions from the judiciary and academicians. Although one could expect that the Government and the Parliament should follow the attitudes of the
judiciary and Macedonian BAR, it was not a case. The Regulation has become de
lege lata although its content is brought to an absurdity. This is just another example
of unfounded legislative proposal that can be assessed as the biggest weakness of the
Macedonian legislator.
103
Prof. dr Ivana Simoviü Hiber,
redovni profesor Fakulteta bezbednosti
Univerziteta u Beogradu
Noveliranje Kriviþnog zakonika i poštovanje
principa ultima ratio
Abstrakt
Tekst se bavi problemima vezanim za promenjenu ulogu kriviþnog prava u savremenom svetu, koja izmeÿu ostalog obuhvata prerastanje ekskluzivno represivne
u preventivnu funkciju, prihvatanje politiþke metafore o “ratu protiv kriminala”, derogiranje ultima ratio principa, prenaglašavanje funkcije pasivnog zastrašivanja kriviþnim zakonom i konsekventno relativizovanje sistemskog znaþaja kriviþnog prava.
Normativna analiza koruptivnih kriviþnih dela iz najnovijih izmena i dopuna Kriviþnog zakonika Srbije to izabranim primerima dobro ilustruje (zloupotreba službenog
položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica i trgovina uticajem). Autor zakljuþuje
da nepoštovanje pravnih standarda u inkriminacijama, pa i sama kriminalna politika u
znaþenju spajanja represivnih i preventivnih mera negativno utiþu na integritet kriviþnog prava kao represivne kategorije i poštovanja principa ultima ratio.
Kljuþne reþi: kriviþnopravni sistem, instrumentalizovani normativni poredak,
kriviþnopravni sistem i pravne vrednosti, princip ultima ratio versus prima ratio, pasivno zastrašivanje, izmene i dopune Kriviþnog zakonika Srbije, koruptivna kriviþna
dela.
1. Uvodne napomene i dileme
Uobiþajeno se kaže da je kriviþno pravo normativna i, po osnovnoj de¿niciji,
u suštini nužno represivna reakcija na poremeüaj funkcionisanja odnosa u okvirima
normativno neutralne društvene interakcije, što najbukvalnije mora konsenkventno
znaþiti da ono nema i ne može imati ulogu preventivnog mehanizma u zaštiti tih
odnosa. Dalje, represivnost kriviþnog prava podrazumeva da se njegova uloga iscrpljuje kao sredstva ultima ratio, odnosno da ona postaje delatna tek nakon iscrpljivanja vanpravnih i drugih pravnih mehanizama zaštite, i ne sme preuzimati njihovu
ulogu. To takoÿe podrazumeva da standard pojma svakog kriviþnog dela nužno mora
105
ostvariti odreÿeni supstrat “težine” i društvene opasnosti, odnosno da ima “kvalitet”
kriviþnog dela. U svakom sluþaju važno je naglasiti da se odreÿivanjem pravnog
standarda kriviþnog dela (izbora štetnog ponašanja koje sadrži proseþnu i iznatproseþnu društvenu opasnost) istovremeno odreÿuje i standard kaznene politike.
U ovom tekstu üe biti postavljena neka pitanja o kriviþnom pravu kao instrumentalizovanom normativnom poretku. Postavljanje hipoteze o novoj ulozi kriviþnog prava traži odgovor na osnovno pitanje: instrumentalizacija þega, i kako se prepoznaje? Teško je odgovoriti na ova pitanja, ali u svakom sluþaju treba ukazati na
þinjenicu da pravo kao instrument vladanja, kao zakonski tekst, kao pojam oþišüen
od znaþenja sistema normi u funkciji zaštite minimuma morala, odnosno njegovih
normi, pravednosti i osnovnih ljudskih prava može imati skoro pa negativnu ulogu,
potpuno suprotnu od podrazumevane.
To pre svega znaþi da i naše “novo” kriviþno pravo zaslužuje proveru, naroþito
u svetlosti zahteva proizašlog iz naþela zakonitosti da svi elementi sistema moraju
biti usklaÿeni, i da sam sistem mora biti nužno sreÿen, po reþima Tome Živanoviüa.1 Praktiþno vek kasnije od postavljenog zahteva mi nismo u moüi da bolje
razumemo problem nužnosti, suštinske važnosti poimanja kriviþnopravnog sistema
kao sistema.
Mada u našem pravnom poretku ne postoji formalna podela na sistemske i
obiþne zakone, ipak se ne može zaboraviti sadržinska. Sistemski zakoni su, naime,
oni zakoni koji na celovit naþin ureÿuju izvesnu pravnu oblast, dok obiþni zakoni to
ne þine. Kriviþni zakon u formi zakonika nesumnjivo pretenduje da bude sistemski,
þak i “simboliþkim” izborom naziva pravnog akta.
ýini se važnim prethodno naglasiti, ili bar pomenuti, da je u svim novijim normativnim procesima zanemaren pojam pravne vrednosti. Preovlaÿujuüi dogmatski
pozitivizam u pravnoj kulturi je proizveo problem. Marginalizujuüi pitanje osnovnih
pravnih vrednosti, ili ih tretirajuüi kao nesumnjive, podrazumevane i rešene, ostavljajuüi da se njima bavi aksiologija prava, pravne vrednosti kao takve su postale
konsekventno nebitne za pozitivno pravne discipline.
Upravo zbog “neizuþavanja ili vrlo slabog izuþavanja pravnih vrijednosti ne
može biti sasvim jasno kako nastaju sadržaji pravnih normi i zbog þega dolazi do
etiþkih, politiþkih i pravnih sporova u pogledu toga kako bi trebalo normirati pojedine društvene odnose”2.
Pravne vrednosti su etiþki i idejni izvori pravnih normi, u tom smislu da odreÿuju kako bi bilo najbolje urediti društvene odnose, i koja pravna ovlašüenja i obaveze dati pravnim subjektima u tim odnosima3.
U literaturi se kao vrednosti od znaþaja za pravo najþešüe navode: vrednost
života, slobode, ljudskog dostojanstva, istine, pravednosti, mira, zakonitosti, pravne
sigurnosti. Od ponuÿenih vrednosti oþito je da su sve zaštiüene imperativnim normama kriviþnog i meÿunarodnog prava.
Živanoviü T., Sistem sintetiþke pravne ¿lozo¿je, Beograd, 1921. str. 44-45.
Viskoviü, N., Teorija države i prava, Zagreb, 2001, str. 136.
3
Pavþnik, M., Pravo, Ljubljana, 2003., str. 274.
1
2
106
Stoga deluje nerazumljivo da ovi sistemi sadrže “ugraÿen” problem e¿kasnog
obezbeÿivanja zaštite ovih prava. Moglo bi se reüi da nepoštovanje vrednosnog naþela da pravo znaþi i ostvarenje pravednosti odslikava problem, a sa druge strane
objašnjava mnoge od pomenutih problema.
Jedno od pitanja koje izmeÿu ostalih želim postaviti u ovom radu jeste šta se
smatra kritiþnom taþkom u kojoj sam pojam kriviþnog dela (prava) po inerciji smatran “klasiþnim” i “opštim” to prestaje biti? Ili, to je pitanje o integritetu kriviþnopravnih pojmova u promenjenim uslovima?
Problem se stoga može posmatrati i iz drugog ugla; naime valjanost zakonodavstva sa stanovišta “vladavine prava” ukljuþuje (pored institucionalnog i moralnog) i tehniþki aspekt, þija procena se po pravilu vezuje za nove norme i njihovu
usklaÿenost, ali se nikad ili bar veoma retko klasiþni instituti valorizuju za pozicije
“nove zakonitosti “4. Stoga smatram da je korisno to ponekad uþiniti. Ideja ovog
rada nije þiniti proveru radi nje same, veü pokušati otvoriti osnovno pitanje savremenog kriviþnog prava koje glasi: da li veliki broj ili suma “novih” kriviþnih dela
može ugroziti opstanak opštih pojmova i njihovog pretpostavljenog sistema u “neokrnjenom” obliku.
Prouþavajuüi priliþno obimnu i razuÿenu literaturu o pomenutim problemima,
došla sam do preliminarnog zakljuþka da doktrina kriviþnog prava nije spremna da
konstatuje i pokuša da vrednosno proceni trend derogiranja klasiþnih postulata. Moglo bi se reüi da postoji neka vrsta stidljivih pokušaja da se to uþini, ali preovlaÿuje
metod objašnjavanja izuzetaka do nekog nivoa, koji se uvek zaustavlja bez intervencije u same osnove opstanka opštih pojmova.
Prvo naþelo koje je na udaru savremenih tendencija u kreiranju normativnog
okvira novih inkriminacija je ultima ratio princip. Zamišljen upravo kao ograda,
brana od uvek prisutnih ideja da je kriviþno pravo osnovna i naje¿kasnija pretnja
i zaštita poretka, da ono þini suštinu i okosnicu ukupne kriviþnopravne e¿kasnosti,
ovo naþelo upuüuje prvenstveno na þinjenicu da je kriviþno pravo poslednja mera
u regulisanju povreda i ugrožavanja socijalnog poretka. Tendencije zanemarivanja
ovog važnog principa pretvaranjem kriviþnog prava u prima ili þak sola ratio otvara
put bezakonju odnosno pretvaranju normativnog (pravnog) sitsema u politiþki .5
Ovaj problem se može ilustrovati u nekoliko pravaca: jedan je uoþavanje i priznavanje novih pravnih vrednosti (visokotehnološki kriminal) koje kao takve, i ukoliko prate ultima ratio princip opravdavaju potrebu novih inkriminacija, a sa druge
strane su ponovljeno normiranje veü postojeüih inkriminacija (hiperinkriminalizacija) i korišüenje prima ratio principa, što su sluþajevi koji ne opravdavaju svoje
postojanje u sistemskom smislu.
Primer uoþavanja i priznavanja novih pravnih vrednosti koje treba de¿nisati
i štititi je inkriminisanje visokotehnološkog kriminala. Iako je jasno da ova oblast,
zbog nužnosti zaštite novi pravnih vrednosti zaslužuje posebno regulisanje, može
Simoviü-Hiber, I., Kriviþno zakonodavstvo i vladavina prava, Arhiv za pravne i društvene nauke,
1994/3, str. 433.
5
Bavcon, Lj., ýovekova sloboda i/ili bezbednost, Temida, .2012 /2, str.99.
4
107
se zapaziti da postoje velike teškoüe u odreÿivanju obima i sadržine novih kriviþnih
dela. Problem je i u internacionalnom karakteru interneta, što znaþi da nepostojanje
opšte regulative þesto stvara problem nesaglasnosti sa nacionalnim standardima ili
na primer sa tumaþenjem standarda o slobodi govora6.
Kao primer dilema koje ovo podruþje donosi može se navesti i pitanje tipa: da
li je nužno štititi “virtualni identitet” protiv kraÿe, i kako to postiüi? Sledeüi problem
je pitanje potrebe donošenja mera koja se odnosi na moguünost kontrolisanja sadržaja
materijala koji se distribuira putem raþunarske mreže. Lista opasnih sadržaja bi na taj
naþin trebalo da preraste u listu zabranjenih sadržaja. Sama lista je dugaþka, nekoherentna i otvorena: od deþje pornogra¿je, preko sadržaja koji podstiþu na versku ili rasnu
mržnju, odavanja vojnih, državnih tajni, do propagande zabranjenih organizacija.
Važno je naglasiti da se uvek iznova suoþavamo i sa posebnim doktrinarnim
i legislativnim problemom, a to je istrajavanje na ¿kciji da je država žrtva, i uspostavljanjem vanstandardne zaštite “žrtve”, koja nužno zadire u osnovna ljudska
prava, þak i opštim normama zagarantovana minimalna standardna pravila samog
kriviþnog prava (kao što su kažnjivo pripremanje, dogovor za izvršenje kriviþnog
dela i zloþinaþko udruživanje). Ova ideja se prepoznaje i u primerima hiperinkriminalizacije, zatim u sluþajevima ponovljenog normiranja veü postojeüih inkriminacija i korišüenjem prima ratio principa. Navešüu samo primer postupanja u
sluþaju usklaÿivanja inkriminacije zloupotrebe službenog položaja shodno rezoluciji
Evropskog parlamenta, a zbog toga što nije u skladu sa evropskim normama i podriva poverenje u vladavinu prava; usklaÿivanje se izmeÿu ostalog svodi na propisivanje novih kriviþnih dela (na primer, zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom þl. - 234a
ili neuplaüivanje poreza po odbitku – þl. - 229a), þija intencija je “pokrivanje”, ali
i proširenje znaþenja stare inkriminacije. Tu vladajuüu ideju odnosa države, vlasti i
podanika preko nesistemskih pravnih normi najbolje je objasnio jedan þuveni francuski pravni teoretiþar: pravna kvali¿kacija upotrebljena da osigura kažnjavanje.7
2. Analiza izabranih novela Kriviþnog zakonika Srbije iz 2013.
Govoreüi o dilemama koje se odnose na kriviþnopravni sistem i pravne vrednosti,
nužno je pogledati ih iz savremene perspektive. Nesumnjivo je da kraj dvadesetog i
poþetak dvadest prvog veka donose velike promene u politiþkim zahtevima, pravnoj
svesti i normativnom odgovoru na njih. Može se posumnjati da klasiþno kriviþno pravo adekvatno i konceptualno prati promene u politiþkim zahtevima, pravnoj svesti i
normativnom odgovoru na njih. Jedna od važnih dilema novog shvatanja uloge kriviþnog prava može se nazvati, po ideji J. Simona8, vladavinom preko zloþina (Governing Through Crime). Politiþka metafora o “ratu protiv kriminala” je bitno izmenila
6
Simoviü-Hiber, I., The Role of the Criminal Law in protecting Information Society, in: National Critical
infrastructure Protection, Regional Perspective, Belgrade, december 2013, Pub. University of Belgrade –
Faculty of Security Studies, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, str.189-201.
7
Bouzat, 1971: note, br.16770.
8
Simon, J., Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and
Created a Culture of Fear, Oxford University Press, 2007.
108
ulogu kriviþnog prava, pretvarajuüi ga kao fenomen kontrole kriminaliteta u primarno
sredstvo vladanja. To za posledicu ima, pre svega, pretvaranje odreÿenog broja kriviþnopravnih normi, a time i samog kriviþnog zakona u odgovor na socijalne probleme.
Na taj naþin se odreÿen broj normi sadržinski nalazi u ulozi preventivnog i prima ratio
instrumenta, što dalje znaþi i izvan osnovne, represivne funkcije kriviþnog zakona.
Tehnike parcelizacije kriviþnih dela, odnosno nabrajanje posebnih sluþajeva
osnovnog kriviþnog dela kao samostalnih kriviþnih dela, kao i reagovanje kriviþnog
prava na pojavu novih poremeüaja društvenih odnosa (bez procene njihove standardnosti kao kriviþnih dela) vodi posledici da se kažnjavanje prepoznaje kao autonomni cilj.
Kao dobar primer za ove tendencije može poslužiti sluþaj þuvenog kriviþnog
dela zloupotreba službenog položaja (þl. 359 Kriviþnog zakonika Srbije), koje je
novelama iz 2013. godine razdvojeno na dva (ili više) kriviþnih dela.9
Pojmovi službenog i odgovornog lica nisu sadržinski izmenjeni. U ranijoj verziji Zakonik je tretirao službeno i odgovorno lice kao moguüe izvršioce na ravnopravan naþin. Meÿutim, novelama je kriviþno delo zloupotreba službenog položaja razdvojeno na dva dela: zloupotreba službenog položaja (þl. 359 KZ, u glavi kriviþnih
dela protiv službene dužnosti) i zloupotreba položaja odgovornog lica (þl. 234 KZ u
glavi kriviþnih dela protiv privrede).
Znaþenje izraza službeno i odgovorno lice dato je u þl. 112. st. 3 i 5 Kriviþnog zakonika, ali nije iskorišüena prilika noveliranja zakonika da se de¿niše pojam
službenog položaja, što je nesporno važnije. Nesporno važnije znaþi da je to upravo
referentno znaþenje ovog kriviþnog dela. Duga tradicija postojanja ove inkriminacije
(od KZ iz 1951. godine) þini se da nedovoljno objašnjava sadašnje znaþenje ovog
kriviþnog dela. Naprotiv, tada i kasnije (reforma iz 1976. godine) inkriminacija je
podrazumevala “službeniþko” kriviþno delo (u vršenju javne ili državne službe),
vezano za nameru da se u vršenju službe sebi ili drugom pribavi imovinska ili druga korist, ili da se drugom nanese kakva šteta10. Takoÿe bitno je naglasiti da je ovo
osnovno kriviþno delo protiv službene dužnosti. To za direktnu posledicu ima da
shodno pravilima tumaþenja njegovo postojanje zavisi od nepostojanja nekog konkretnijeg dela po pravilima o idealnom sticaju po osnovu specijaliteta11.
Izjednaþavanje službenog i odgovornog lica imalo je za posledicu potpunu relativizaciju znaþenja, i to pojedinaþno, dok kumulativno prerasta u nedopustivo širenje
znaþenja ka potpunoj slobodi tumaþenja. Veü sama de¿nicija službenog lica je dozvoljavala proširenje na “lice kojem je faktiþki povereno vršenje pojedinih službenih
dužnosti ili poslova”.
Odgovornim licem se u ranijoj redakciji (kao sastavni deo biüa kriviþnog dela
zloupotrebe službenog položaja) podrazumevao vlasnik preduzeüa ili drugog subjekZakon o izmenama i dopunama Kriviþnog zakonika, “Sl. Glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005, 72/2009,
111/2009, 121/2012 i 104/20/2013.
10
Lazareviü, Lj., u: Komentar Kriviþnog zakona SFRJ, Savremena administracija, Beograd, 1978., str.
568. i dalje.
11
Lazareviü, Lj., op. cit. str. 573.
9
109
ta privrednog poslovanja ili lice u preduzeüu, ustanovi ili drugom subjektu kojem se
s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašüenja, poveren
odreÿeni krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj delatnosti ili
vršenju nadzora nad njima, ili mu je faktiþki povereno obavljanje pojedinih poslova.
Formulacija je þudna, pošto se misli i na privatnu delatnost, a hijerarhija onih koji
mogu imati neku odgovornost je ukupan broj zaposlenih (svima je nešto povereno i
svi tako mogu da izvrše radnju, zloupotrebu službenog položaja).
Novom formulacijom (razdvajanjem) se odgovorno lice de¿niše (smatra) kao
ono lice koje na osnovu zakona, propisa ili ovlašüenja vrši odreÿene poslove upravljanja, nadzora ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica, kao i lice kome je faktiþki
povereno obavljanje tih poslova.
Zakonom o odgovornosti pravnih lica12 u þl. 5. kojim se utvrÿuje znaþenje izraza, drugim stavom precizira sa da je odgovorno lice ¿ziþko lice kome je pravno ili
faktiþki poveren odreÿeni krug poslova u pravnom licu, kao i lice koje je ovlašüeno,
odnosno za koje se može smatrati da je ovlašüeno da postupa u ime pravnog lica.
Jeziþkim tumaþenjem navedenih propisa može se zapaziti konstanta kojom je u
okvir znaþenja odgovornog lica nesumnjivo (ponavljanjem) inaugurisano znaþenje
i onog lica kome je faktiþki povereno obavljanje tih poslova (poslova upravljanja,
nadzora ili drugih poslova iz delatnosti pravnog lica).
Ako bi trebalo na osnovu gramatiþkog tumaþenja zakljuþiti, novina je u tome
da je referentno iskljuþivo odgovorno lice u pravnom licu, što u tumaþenju pozitivnopravnih propisa (napušteno nabrajanje: vlasnik preduzeüa ili drugog subjekta
privrednog poslovanja ili lice u preduzeüu, ustanovi ili drugom subjektu kojem je
s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašüenja, poveren
odreÿeni krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj delatnosti ili
vršenju nadzora nad njima) znaþi isto, pošto je suština osnova po kome se identi¿kuje uþinilac kriviþnog dela ostala ista – to je lice koje dejstvuje na osnovu nekog
ovlašüenja u pravnom licu (što nesumnjivo može biti i privatno preduzeüe).
Ovome treba dodati da se pojmovi odgovornog lica pojavljuju u još dva pozitivnopravna segmenta vezana za privredni kriminal.
Naime, u Srbiji je posebnim Zakonom o odgovornosti pravnih lica za kriviþna
dela13, predviÿena odgovornost pravnih lica za kriviþna dela iz posebnog dela Kriviþnog zakonika. U þl. 6 Zakona predviÿeno je da pravno lice odgovara za kriviþno
delo koje u okviru svojih poslova, odnosno ovlašüenja uþini odgovorno lice u nameri da za pravno lice ostvari korist; odgovornost pravnog lica postoji i ako je zbog
nepostojanja nadzora ili kontrole od strane odgovornog lica omoguüeno izvršenje
kriviþnog dela u korist pravnog lica od strane ¿ziþkog lica koje deluje pod nadzorom
i kontrolom odgovornog lica. To znaþi, a i sam zakon to potvrÿuje þlanom 7, da se
odgovornost pravnog lica zasniva na krivici odgovornog lica.
Odnos de¿nicija odgovornog lica u Kriviþnom zakoniku i Zakonu o odgovornosti pravnih lica za kriviþna dela je takoÿe bitno utvrditi, pod pretpostavkom da su
12
13
“Službeni glasnik”, RS, br.97/2008
“Službeni glasnik”, Republike Srbije br. 97/2008.
110
razliþite. Da ponovimo, spornim se može smatrati deo de¿nicije koji relativizuje i
proširuje “osnov” ovlašüenja i identi¿kacija moguüeg uþinioca; u jednom sluþaju se
koristi formulacija “lice kome je faktiþki povereno obavljanje tih poslova”, a u drugom se navodi, pored faktiþkog poveravanja, i sluþaj lica “za koje se može smatrati
da je ovlašüeno da postupa u ime pravnog lica”. U suštini se radi o odnosu sistemskih
pravila i lex sprecialisa. Može se reüi da je naþelno prihvatljivo da posebni zakon
kojim se ureÿuje ista pravna oblast može sadržati posebna pravila i pravne izuzetke u
odnosu na sistemski zakon, uz preduslov da se oni (posebna pravila i pravni izuzeci)
u potpunosti oslanjaju na sistemska pravila. Stoga se pitanje može suziti na problem
da li je znaþenje faktiþkog poveravanja funkcionalnih poslova i smatranja da je neko
ovlašüen poklapaju. Po mišljenju autora, “smatranje” je neodredljiv izraz (ko smatra
i po kom pravnom standardu), neprihvatljiv za regulisanje kriviþnopravne materije,
pa bi de¿niciju trebalo uskladiti sa onom iz Kriviþnog zakonika.
Treba pomenuti i privredne prestupe kao teorijski zanimljiv pojam samostalne
kategorije kažnjivih delikata.14 To je, s jedne strane, delikt pravnog lica, s druge, kako
istiþu teoretiþari koji se ovom materijom bave, istovremeno (moguüe) i nezavisan delikt posebne grupe ¿ziþkih lica - odgovornih lica, tako da odgovornost nijedne od ovih
kategorija nije supsidijarna. Odgovorno lice se u smislu zakona o privrednim prestupima de¿niše, smatra lice kome je poveren odreÿen krug poslova u oblasti privrednog
ili ¿nansijskog poslovanja u pravnom licu. Treba zapaziti razliku, koja nije samo gramatiþka u korišüenju izraza smatrati: u sluþaju tumaþenja znaþenja odgovornog lica u
odgovornosti pravnih lica za kriviþna dela i de¿nisanju znaþenja odgovornog lica se u
smislu zakona o privrednim prestupima. Tumaþenjem se širi znaþenje pojma, a de¿nisanjem utvrÿuje sam pojam, što drugu kategoriju þini prihvatljivom.
Pravna i ¿ziþka (odgovorna) lica za (isti) privredni prestup odgovaraju nezavisno. Zanimljivo je da se pri tome ne naglašava, kako bi to bilo, npr. po teoriji
sauþesništva, ili delegacije odgovornosti da odgovornost pravnog lica ne proistiþe
iz odgovornosti ¿ziþkog, veü obrnuto, da odgovornost ¿ziþkog lica ne proistiþe iz
odgovornosti pravnog.15 Razlog tome treba tražiti u koncepciji “podeljene nadležnosti”. Posebno je ustanovljena odgovornost pravnog lica za privredni prestup i razdvojena je od kriviþne odgovornosti ¿ziþkog lica. No, time se naravno samo dobio
nov problem, naime kako objasniti da jedna grupa ¿ziþkih lica (odgovorna lica)
odgovara ipak za privredni prestup, ne i kriviþno delo.
U teorijskom obrazloženju ovakvog sistema dolazi se do stava da su privredni
prestupi posebna vrsta delikata koja se razlikuje, s jedne strane, od prekršaja, s druge,
od kriviþnih dela16, da su “srednja kategorija kažnjivih delikata u našem kaznenom
Simoviü-Hiber, I., Pokušaji standardizovanja kriviþnopravne odgovornosti pravnog lica u savremenoj teoriji, u: Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope knjiga V, str. 141-167,
Pravni fakultet, Kragujevac, 2010.
15
Periü, O., Razmatranje o pojmu i mestu privrednih prestupa u našem pravnom sistemu, u:“Privredni
prestupi u zakonodavstvu i praksi”, Beograd, 1981., str. 39.
16
Interesantno je istaüi da je u stranoj literaturi rešenje u našem sistemu viÿeno kao primer penalne
odgovornosti. V. Delmas-Marty, M., “La responsabilité pénal des groupement”, Revue internationale
de droit pénal, 1980/1-2, str. 41.
14
111
sistemu”.17 Postoji njihova sliþnost sa kriviþnim delima; dokaz za to je što Zakon o privrednim prestupima predviÿa shodnu primenu odredaba materijalnog kriviþnog prava
koje se odnose na krajnju nuždu, uraþunljivost, umišljaj i nehat, odgovornost za težu
posledicu, stvarnu i pravnu zabludu, pokušaj, odredbe o sauþesništvu i naþinu, vremenu i mestu izvršenja kriviþnog dela. Ali, kako se navodi u literaturi, radi se o shodnoj
primeni ustanova materijalnog prava, i ova üe pravila veüim delom važiti za odgovorna
lica þiji se subjektivitet ne dovodi uopšte u pitanje niti se bitno menja i u ovom sluþaju.
Opasnost po koherentnost pravnog poretka ovih eksplikativnih normi se logiþno
širi, pa širenje te opasnosti možemo prepoznati u formulaciji novog (koruptivnog) kriviþnog dela pod imenom trgovina uticajem (þl. 366 KZ)18, koja glasi: Ko zahteva ili
primi nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugog, neposredno ili preko treüeg lica
da korišüenjem svog službenog ili društvenog položaja ili stvarnog ili pretpostavljenog
uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja…. U ovom sluþaju se
ne pominje krug lica koja mogu izvršiti kriviþno delo, ali tumaþenju nema potpore
nepostojanjem de¿nicije službenog položaja. Preciziranje pojma službenog položaja
bi bilo ipak neko ograniþenje kojim bi se neposredno utvrdio osnov inkriminisanja, a
ne obrnuto, da se odreÿivanjem lica posredno odreÿuje sadržina biüa kriviþnog dela.
Smatram da je kritika upotrebe pojmova društvenog položaja, ili stvarnog ili
pretpostavljenog uticaja u biüu kriviþnog dela suvišna, imajuüi u vidu nemoguünost
iole preciznog pravnog tumaþenja, ali zato postojeüu potpuno otvorenu moguünost
zloupotrebe tumaþenja i primene.
Zakljuþak
Pravni standardi i politika kriviþnog zakonodavstva su u suštini bili predmet
analize ovog teksta.
Prethodna opažanja jasno govore o stavu autora da bi kriminalnu politiku kriviþnog zakonodavstva trebalo ozbiljno analizirati i menjati. Pod pojmom politika
kriviþnog zakonodavstva podrazumevamo da pozitivno zakonodavstvo mora da prati nužnost preciznosti kažnjive zone u usklaÿivanju sa vremenom i državom u kojoj
funkcioniše, ali da ne sme da dozvoli da bude zaražena “virusom” prepoznavanja
aktuelnih opasnosti koja vodi u davno deklarativno napušteno primitivno zakonodavstvo taksativnog odreÿivanja “novih”pojavnih oblika.19
Periü, O., op. cit., str. 40.Vid. i Pihler, S., “Osnovi prava o privrednim prestupima” (u: Grubaþ, M., Periü, O., Pihler, S.,) Privredna štampa, Beograd, 1982, str. 20, 21, koji iz þinjenice da Zakon o privrednim
prestupima inauguriše shodno primenjivanje navedenih instituta kriviþnog prava (što je nomotehniþki
jedino rešenje) izvode zakljuþak o posrednoj primeni odredaba kriviþnog zakona. Na prvi pogled je to
nesumnjivo taþno, ali se pritom ne smeju izgubiti iz vida znaþenje i konsekvence koje takvo preuzimanje ima (sve do “izvedenosti” kategorije privrednih prestupa; ipak, nema jasnog odgovora ko od koga
preuzima norme).
18
Ranija formulacija kriviþnog dela je nosila naziv “Protivzakonito posredovanje”.
19
Primer za ovu tendenciju bi moglo biti novo kriviþno delo (350a KZ) Omoguüavanje zloupotrebe
ostvarivanja prava azila u stranoj državi. Pitanje koje se nameüe je znaþenje norme u delu koji govori o
lažnom prikazivanju ugroženosti ljudskih prava i sloboda da bi se u stranoj državi zatražio azil, a takoÿe
je problematiþna i speci¿þna identi¿kacija uþinioca kriviþnog dela.
17
112
Model pasivnog zastrašivanja zakonom (taj model istiþe usavršavanje zakona
kao primarni cilj) jeste stari pristup u odreÿivanju uloge kriminalne politike. Meÿutim relativiziranje do kompromitacije tog pristupa nesavršenim zakonima ne upuüuje na njegovo napuštanje, veü upravo na revitalizaciju principa zakonitosti kao prve
stepenice u dostizanju ideje vladavine prava.
Kriminalna politika, kao širi pojam u odnosu na politiku kriviþnog zakona,
u novim nazivima može se pronaüi i kao represivna politika20, i kao preventivna
politika, ili neutralnije politika kontrole kriminaliteta i politika suzbijanja kriminaliteta. Prihvatanjem oba cilja kriminalne politike (domen represije i prevencije) kao
svoje, kriviþni zakon preuzima ulogu kriminalnopolitiþkog regulatora u svetu delinkvencije, þime se puni sadržajima koji nisu striktno pravni, pa þak ni normativni.
Kriminalna politika je, ako koristimo klasiþne de¿nicije, veština (umetnost)
koja pokušava da otkrije i racionalno organizuje najbolje moguüe solucije rešavanja
razliþitih problema materijalne i procesne prirode koje pred društvo postavlja fenomen kriminala21.
Pomenuti model pasivnog zastrašivanja zakonom (usavršavanje zakona kao
primarni cilj) je stari pristup u odreÿivanju uloge kriminalne politike. Šta je dobijeno naþelnim ograÿivanjem i deklarativnim napuštanjem ove koncepcije? Ideja
prevencije u širem smislu je takoÿe propala, ako podrazumevamo društvene mere
u specijalnoj i generalnoj prevenciji – oslanjanje na državu socijalistiþke ili socijaldemokratske orijentacije, za koja se verovalo da obezbeÿivanjem odreÿenih stabilizatora društvenog života (obrazovanje, socijalna pomoü, zdravstvo, zapošljavanje)
automatski obezbeÿuje i uspeh prevencije kriminalnih i socijalno patoloških pojava.
Naprotiv, sada svet funkcioniše na principima e¿kasnosti i poveüanja represije
korišüenjem preventivnih metoda koji derogiraju ljudska prava. Proporcionalnost u
realizaciji cilja - odbrane društva u odnosu na prava uþinioca može se ostvariti minimum “normalne” kriminalne politike. Filozo¿ja kriviþnog prava je (trebalo bi biti)
izvor kriminalne politike, te bi ona morala pratiti ideje legitimiteta i granica prava
na kažnjavanje, obaveze društva prema delinkventima, ljudska prava, ulogu morala
u regulisanju društvenog života….22 Ovo viÿenje uloge i odnosa kriviþnog prava i
kriminalne politike je staro tridesetak godina, a zapravo deluje kao da puni vekovi
dele ove ideje i sadašnjost.
Možda nam u ovim dilemama može pomoüi podseüanje na neke osnovne smernica prava Evropske unije. Madridskim kriterijumima Evropskog saveta još iz 1995.
godine je utvrÿeno da svaka država-kandidat stvara uslove za postepenu, harmoniþnu
integraciju, naroþito razvojem tržišne ekonomije, prilagoÿavanjem administrativnih
struktura i stvaranjem stabilnog ekonomskog i monetarnog okruženja, posebno podrazumevajuüi razvijen administrativni aparat za sprovoÿenje svih usvojenih mera,
V. šire Gassin, R., La criminologie et les tendances modernes de la politique represive, RSC, 1981,
str. 265.
21
Merle, R., Vitu, A., Traite de droit criminel. Problemes generaux de la science criminelle. Droit penel
general, Ed. CUJAS, Paris, 1981, str. 93.
22
Merle, R., Vitu, A., op cit str. 94.
20
113
odnosno da pokaže da je njena administracija sposobna ne samo da usvoji nego i da
primenjuje acquis communitaire.
U svakom sluþaju modernije viÿenje prava “oþišüeno” je od naslaga morala i
¿lozo¿je, nudeüi samo aspekt prazne pragmatiþnosti. Primer može biti odnos klasiþne i neoklasiþne škole u tumaþenju borbe protiv kriminaliteta. Ili ekonomska teorija
kriminaliteta koja pruža iluziju egzaktnosti.23
No, to su pitanja koja svakako treba postaviti, ali prevazilaze aspiracije ovog
teksta, posebno iz razloga što nas vraüaju na napuštene kategorije pitanja o dopuštenosti kontrole koja zadire u apstraktna prava bilo koje liþnosti, što je posebna i
velika tema.
Kriminalna politika tako sve više prerasta u veštinu u lošem smislu, jer funkcioniše zanemarajuüi svoju primarnu ulogu – povezivanje realnih, þak bi se moglo
reüi, a reþeno je u teoriji, instinktivnih potreba u reakciji društva na kriminal preko
zakona, oportunistiþkih trenutnih potreba i poteza i doktrine (doktrinarne ideologije).
Pitanje je koliko kriminalna politika u svojoj realizaciji i instrumentalizaciji
kriviþnog zakona sve više prerasta u veštinu zloupotrebe prava. Ili se veü može predstaviti i u obliku klasiþne abuse of power u znaþenju devastacije znaþenja korišüenja
korektne pravne forme, koja bi sama po sebi trebalo da bude garant jednakosti – jednako postupanje u jednakom þinjeniþnom i pravnom kontekstu prema svima. Svaka
vlast teži ovoj vrsti zloupotrebe. Još je knez Miloš smatrao da je bolje upravljati bez
zakona jer “onako se þovek veže za hartiju, pa ne može da þini ni zla ni dobra”.
LITERATURA
- Bavcon, Lj., ýovekova sloboda i/ili bezbednost, Temida, 2012 /2, str. 95-104.
- Bouzat, 1971: note, br.16770.
- Cirkveni, N., Ekonomska teorija kriminaliteta: neodoljiva privlaþnost i iluzije
egzaktnosti, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol.18, br.2/2011
- Gassin, R., La criminologie et les tendances modernes de la politique represive,
Revue de science criminelle, 1981.
- Delmas-Marty, M., “La responsabilité pénal des groupement”, Revue internationale de droit pénal, 1980/1-2.
- Lazareviü, Lj., u: Komentar Kriviþnog zakona SFRJ, Savremena administracija,
Beograd, 1978.
- Merle, R., Vitu, A., Traite de droit criminel. Problemes generaux de la science
criminelle. Droit penel general, Ed. CUJAS, Paris, 1981.
- Pavþnik, M., Pravo, Ljubljana, 2003.
- Periü, O., Razmatranje o pojmu i mestu privrednih prestupa u našem pravnom
sistemu, u “Privredni prestupi u zakonodavstvu i praksi”, Beograd, 1981.
Cirkveni, N., Ekonomska teorija kriminaliteta: neodoljiva privlaþnost i iluzije egzaktnosti, Hrvatski
ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 18, br. 2/2011, str. 779
23
114
- Pihler, S., “Osnovi prava o privrednim prestupima” (u: Grubaþ, M., Periü, O.,
Pihler, S.,) Privredna štampa,Beograd, 1982.
- Simoviü-Hiber, I., The Role of the Criminal Law in protecting Information
Society, in: National Critical infrastructure Protection, Regional Perspective,
Belgrade, december 2013, Pub. University of Belgrade – Faculty of Security
Studies, Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana, pages 1-424.
- Simoviü-Hiber, I., Pokušaji standardizovanja kriviþnopravne odgovornosti
pravnog lica u savremenoj teoriji, u: Pravni sistem Srbije i standardi Evropske
Unije i Saveta Evrope kniga V, str. 141-167, Pravnifakultet,Kragujevac, 2010.
- Simoviü- Hiber, I., Kriviþno zakonodavstvo i vladavina prava, Arhiv za pravne i
društvene nauke, 1994/3
- Simon, J., Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed
American Democracy and Created a Culture of Fear, Oxford University Press,
2007.
- Viskoviü, N., Teorija države i prava, Zagreb, 2001.
- Živanoviü T., Sistem sintetiþke pravne ¿lozo¿je,Beograd, 1921.
115
Ɇɢɪɨʂɭɛ Ɍɨɦɢʄ,
ɫɭɞɢʁɚ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ ɢ
ɱɥɚɧ ȼɢɫɨɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɫɭɞɫɬɜɚ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉɊȺȼɈɋɍȭȺ ɂ
ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌ ɄɊɂȼɂɑɇɈȽ ɉɈɋɌɍɉɄȺ
ɉɢɬɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ, ʁɟɫɬɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɭɜɟɤ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɢ ɩɪɢɜɥɚɱɢɥɨ
ɩɚɠʃɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɧɚɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɝɨ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ.
ȿɜɢɞɟɧɬɚɧ ʁɟ ɪɚɫɬ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɩɚɫɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɬɟɲɤɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɉɨɪɚɫɬ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ʁɟ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɛɪɨʁɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɠɢɧɢ ɬɚɤɚɜ ɞɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɭɨɩɲɬɟ. Ɍɟɲɤɢ ɨɛɥɢɰɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɝɥɨɛɚɥɧɢ ɪɚɫɬ ɭ ɫɜɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɫɜɟɬɚ ɫɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɪɝɨɜɢɧɟ ʂɭɞɢɦɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ, ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɩɪɨɦɟɬ
ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ, ɪɚɡɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢɬɞ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɪɚɫɬ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɛɥɢɰɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɬɪɝɨɜɢɧɚ, ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ,
ɤɪɢʁɭɦɱɚɪɟʃɟ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢɬɞ. Ɉɜɢ ɨɛɥɢɰɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɭɫɬɢɥɢ ɫɭ ɞɭɛɨɤɟ ɤɨɪɟɧɟ, ɤɚɤɨ ɭ ɫɜɟɬɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɧɚɲɨʁ ɞɪɠɚɜɢ.
ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɚ ɫɚɦɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɟ ʁɟ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ ʁɟɪ ʁɟ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɡɚɜɪɲɢ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ, ɚɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɫɩɨɪɨɫɬ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɯɪɚɛɪɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢɡɜɪɲɢɨɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ,
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɚɦɨ ɫɚɡɧɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɟɪɟɬɤɨ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɩɨɫɥɟ ɞɭɝɨɝ ɧɢɡɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɚ ɞɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɞɨɥɚɡɢ ɢ ɞɨ ɡɚɫɬɚɪɟɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ɦɨɠɟ ɤɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ʂɭɞɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɚ
ɭɱɢɧɢ ɞɚ ɢ ɨɧɢ ɤɪɟɧɭ ɩɭɬɟɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɱɢɦɟ ɫɟ ɟɥɢɦɢɧɢɲɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨɻɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɬɨ ʁɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚ ɭɥɨɝɚ.
ɍ ɬɟɨɪɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨɞɚɜɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɛɭɞɟ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɚɥɢ ɢ
ɞɚ ɫɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ. ɉɪɟɦɚ
ɧɟɤɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢɦɚ ɨɜɟ ɞɜɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɭ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɟ ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨ ɧɟɤɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɦɚɬ ɞɚ ɜɟʄɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ
ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟɦɨ ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɚ ɫɜɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɡɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ, ɚɤɨ ɩɪɢɦɚɬ ɞɚɦɨ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɚɡɢɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɭ
117
ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɲɬɟʄɟɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɨɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɧɚʁɛɨʂɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɛɚɥɚɧɫ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ, ɚ ɲɬɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɜɢɲɟ ɮɚɤɬɨɪɚ.
ɋɚɦɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɦɨɠɟ ɫɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɛɨɪɢɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɢʁɟ ɫɬɚɬɢɱɤɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ɜɚɧ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ. Ɉɧɚ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɡɚɜɢɫɢ
ɨɞ ɬɨɝɚ ɤɚɤɨ ɫɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɪɟɲɚɜɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ,
ɩɨɲɬɭʁɭ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɤɜɚ ʁɟ ɨɩɲɬɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɤɥɢɦɚ ɢ
ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɩɪɚɜɚ ɭ ɨɩɲɬɟ.
ɋɬɚʃɟ ɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɟ ɭ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ʃɢɯɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ʃɢɯɨɜɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɭ ɛɢɬɧɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɜɚɠɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɍ
ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚɪɚɜɧɨ ɧɟ ʁɟɞɢɧɭ, ɱɢɧɢ
ɛɪɡɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɡɦɚɤ ɨɞ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɚ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɟ ɨɫɭɞɟ. ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟ ɫɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ
ɛɪɡɢɧɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɬʁ. ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɪɟɞɧɨɜɚɬɢ
ɢɡɜɚɧ ɝɪɚɧɢɰɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ʁɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨ
ɩɨɤɪɟɧɭɬ, ɜɨɻɟɧ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧ ɩɪɚɜɢɥɧɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɦ ɫɭɞɫɤɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ.
ɂ ɨɞɪɟɞɛɟ ɜɟʄɢɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɚ ɍɫɬɚɜ
ɋɪɛɢʁɟ ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɻɟʃɟ, ɤɨʁɟ ɪɚɧɢʁɢ ɭɫɬɚɜɢ ɧɢɫɭ
ɢɦɚɥɢ. Ɍɟ ɫɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɚ ɢɡɜɟɫɧɢɦ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɢɡ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ. ɉɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 6. ɬɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ, ɩɨʁɚɦ ɩɪɚɜɢɱɧɨɝ ɫɭɻɟʃɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɢɡ ɞɜɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɥɢ ɩɪɚɜɚ, ɨɞ
ɤɨʁɢɯ ɫɟ ʁɟɞɧɢ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɜɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɜɢɦɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɜɟʄ ɧɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ, ɭɩɪɚɜɧɢ ɢ ɞɪ. (ɫɬɚɜ 1.),
ɚ ɞɪɭɝɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɫɚɦɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɫɬ. 2. ɢ 3.). ɇɟɤɢ ɨɞ ɬɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɥɢ
ɩɪɚɜɚ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ, ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɪɚɜɢɱɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɩɪɟɦɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ:
1. ȳɚɜɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ, ɨɞɪɠɚɧɭ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ, ɩɪɟɞ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɦ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɡɚɤɨɧɨɦ. ȳɚɜɧɨɫɬ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɫɚ ɰɟɥɨɝ
ɢɥɢ ɞɟɥɚ ɫɭɻɟʃɚ ɤɚɞɚ ɬɨ ɧɚɥɚɠɭ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɦɨɪɚɥɚ, ʁɚɜɧɨɝ ɪɟɞɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɢɥɢ ɤɚɞ ɬɨ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɢɥɢ ɤɚɞ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɫɭɞɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ɞɚ ɧɟ ɛɢ ɧɚɲɤɨɞɢɥɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɩɪɚɜɞɟ;
2. ɉɪɟɡɭɦɩɰɢʁɭ ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ;
3. Ⱦɚ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɪɚɜɚ: ɞɚ
ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɦɨɝɭʄɟɦ ɪɨɤɭ ɛɭɞɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɢ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɡɚ ɨɩɬɭɠɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɧɚ ʁɟɡɢɤɭ ɤɨʁɢ ɪɚɡɭɦɟ, ɞɚ ɢɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ ɥɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɛɪɚɧɢɨɰɚ
ɤɨɝɚ ɫɚɦ ɢɡɚɛɟɪɟ, ɚ ɚɤɨ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɞɚ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɞɨɛɢʁɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɤɚɞɚ ɬɨ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɩɪɚɜɞɟ, ɞɚ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɫɜɟɞɨɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɚɥɢ ɢɫɤɚɡɟ
ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ ɢɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɞɚ ɫɟ ɨɧɢ ɢɫɩɢɬɚʁɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢ
118
ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɫɜɟɞɨɤɚ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɤɨɪɢɫɬ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɜɚɠɟ ɡɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ
ɫɜɟɞɨɱɟ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ, ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɨɦɨʄ, ɬɭɦɚɱɚ ɚɤɨ ɧɟ ɪɚɡɭɦɟ ɢɥɢ ɧɟ
ɝɨɜɨɪɢ ʁɟɡɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɧɚ ɫɭɞɭ.
Ɉ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɻɟʃɟ ɍɫɬɚɜ ɋɪɛɢʁɟ ɝɨɜɨɪɢ ɭ ɱɥɚɧɭ 32. (ɤɨʁɢ ɧɨɫɢ
ɧɚɫɥɨɜ “ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɻɟʃɟ“), ɚɥɢ ɢ ɭ ɱɥɚɧɭ 33. (“ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ“) ɢ ɭ ɱɥɚɧɭ 34. ɫɬɚɜ 3. ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ɩɪɟɡɭɦɩɰɢʁɭ ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ (ɫɚ ɧɚɫɥɨɜɨɦ “ɉɪɚɜɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɪɚɜɭ“).
ɍɫɬɚɜ ɤɚɨ ɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɩɪɚɜɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɫɭɞɢ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ (ɱɥɚɧ 32. ɫɬɚɜ 1). ɍɡ ɬɨ ɍɫɬɚɜ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ʁɨɲ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɩɪɚɜɨ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɞɚ ɦɭ ɫɟ ɫɭɞɢ ɛɟɡ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɚ (ɱɥɚɧ 33. ɫɬɚɜ 6.).
Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɡɚɜɢɫɢ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɞ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ
ɜɨɞɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞ ɫɭɞɚ, ɚɥɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɦɨɪɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɞɚ ɫɬɜɨɪɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɭɞɢʁɢ ɞɚ ɫɭɞɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ. Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɢɯ
ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɭɫɬɚɜɧɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɢɡ ɍɫɬɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɟɭɡɦɟ, ɜɟʄ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɤɨʁɟ ɭɪɟɻɭʁɭ
ɰɟɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ, ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ
ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɭ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨɫɥɚ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɟ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɦɢɫɥɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɭɞɨɜɟ,
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɢ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɚ ɩɨ ɧɟɤɢɦ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɢ ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɚ. Ɉɞ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɜɥɚɞɚɜɢɧɚ ɩɪɚɜɚ.
ɇɢ ɭ ɩɪɚɜɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɧɢɬɢ ɭ ɩɪɚɜɧɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ ɧɢʁɟ ɫɩɨɪɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɭɞɨɜɚ.
ɋɜɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɤɚɨ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɭɡɢɦɚʁɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɤɚɠɭ
ɫɥɚɛɨɫɬɢ, ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɫɟ ɥɟɝɢɫɥɚɬɢɜɧɢɦ ɚɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɧɢɯ ɢ ɭɩɪɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɚɯɜɚɬɚ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɭɞɨɜɚ.
ɋɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɢ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɨɜɨ ɬɢɦ ɩɪɟ ɚɤɨ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɦ ɤɨʁɚ ɫɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɩɚɫɧɚ ɞɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɤɚɡɧɢ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɡɚ ɬɚ ɞɟɥɚ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɟɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞɟɥɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁɲɢɪɢ ɨɤɜɢɪ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɢɡɜɢɪɭ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɚʁɚʃɟ) ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɂ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
119
ɤɨʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ (ɫɭɞɨɜɢ, ɬɭɠɢɥɚɰ, ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɢɬɞ.), ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɡɚɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ, ɤɚɞɪɨɜɫɤɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɬɟ ʃɢɯɨɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ (ɤɨʁɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ) ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɫɭ ɮɚɤɬɨɪ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɭɞ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɭ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɫɬ ɫɭɞɢʁɚ.
Ȼɟɡ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɜɪɲɟʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɧɟɦɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, ɱɢɧɢ ɢɫɬɭ
ɩɪɚɜɧɨɦ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ȼɟɡ ɩɪɟɰɢɡɧɢɯ ɢ ɩɨɬɩɭɧɢɯ ɧɨɪɦɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɭ ɤɚɨ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɡɚ ɢɫɬɟ, ɧɟɦɚ ɧɢ ɭɫɩɟɲɧɟ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɟɡ ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɨ ɧɢ ɛɟɡ ɫɚ ʃɢɦɚ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ.
ɂ ɬɡɜ. ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɨɧɢ ɲɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɡɜɢɪɭ ɢɡ ɧɨɪɦɢ ɁɄɉ)
ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɢ ɰɢʂ ɦɧɨɝɢɯ
ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ ɧɚɲɟɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢɨ,
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɢ ɭɛɪɡɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɦɨɠɟ
ɩɪɟɤɨ ɫɜɨʁɢɯ ɪɟɲɟʃɚ, ɤɪɨɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɢ ɤɪɟɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɚ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɭ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɨɝɭ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɪɚɫɬɭ.
ɑɥɚɧɨɦ 3. ɍɫɬɚɜɚ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ: “ȼɥɚɞɚɜɢɧɚ ɩɪɚɜɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɍɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɱɢɜɚ ɧɚ ɧɟɨɬɭɻɢɜɢɦ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ. ȼɥɚɞɚɜɢɧɚ ɩɪɚɜɚ ɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɦ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɭɫɬɚɜɧɢɦ ʁɟɦɫɬɜɢɦɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ
ɦɚʃɢɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɞɟɥɨɦ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɦ ɫɭɞɫɤɨɦ ɜɥɚɲʄɭ ɢ ɩɨɜɢɧɨɜɚʃɟɦ
ɜɥɚɫɬɢ ɍɫɬɚɜɭ ɢ ɡɚɤɨɧɭ”, ɚ ɭ ɱɥɚɧɭ 4 ɍɫɬɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɚ ɞɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɱɢɜɚ ɧɚ ɩɨɞɟɥɢ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɭ, ɢɡɜɪɲɧɭ ɢ ɫɭɞɫɤɭ, ɬɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫ ɨɜɟ ɬɪɢ ɝɪɚɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɪɚɜɧɨɬɟɠɢ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɚ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ.
ɋɭɞɫɤɚ ɜɥɚɫɬ ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɭɞɨɜɢɦɚ. ɋɭɞɨɜɢ ɫɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɞɪɠɚɜɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢ ɲɬɢɬɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɟ
ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɭɫɬɚɜɧɨɫɬ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ.
ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɫɭɞɨɜɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɚ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɛɢɬɢ
ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɫɬɜɚɪɢ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ.
ɍ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɫɭɞɫɤɭ ɜɥɚɫɬ ɜɪɲɟ ɫɭɞɨɜɢ ɨɩɲɬɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.
ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ.116/2008), ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɨ ɨɞ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 2010.
ɝɨɞɢɧɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɫɭ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢ, ɨɫɧɨɜɧɢ, ɜɢɲɢ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞɨɜɢ, ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɫɭ ʃɢɯɨɜɚ ɫɟɞɢɲɬɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɜɪɲɢɥɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ
ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ȼɢɲɟɝ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɢ ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɭ ɜɪɲɢɥɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ. Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɚ, ɜɢɲɚ ɢ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɚ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɫɭ ʃɢɯɨɜɚ ɫɟɞɢɲɬɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
120
Ɉɞ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɚ ɫɭ ɨ 34 ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɭɞɚ, 26 ɜɢɲɢɯ ɫɭɞɨɜɚ,
ɱɟɬɢɪɢ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɚ ɫɭɞɚ ɢ ȼɪɯɨɜɧɢ ɤɚɫɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ, ɤɚɨ ɢ ɫɭɞɨɜɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɨ 16 ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɉɪɢɜɪɟɞɧɢ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ, ɡɚɬɢɦ 45
ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ȼɢɲɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢ ɫɭɞ, ɤɚɨ ɢ ɍɩɪɚɜɧɢ ɫɭɞ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ,
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 138 ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɡɚɦɟʃɟɧɨ ʁɟ ɫɚ 34 ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɭɞɚ, ɨɤɪɭɠɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɭɤɢɧɭɬɢ, ɚ ʃɢɯɨɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɞɟʂɟɧɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɜɢɲɢɯ ɢ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɤɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɤɚɨ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɚ ɨɞɪɠɚɜɚɥɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɭɞɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ ɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭɨɱɟɧɢ
ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɫɭɞɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ - 102,
ɱɢɦɟ ɫɭ ɟɮɟɤɬɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ ɫɭɞɨɜɚ ɨɫɥɚɛʂɟɧɢ ɩɨɲɬɨ ɫɭ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢ ɫɭɞɨɜɢ
ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢ ɭ ɫɭɞɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɚɞɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɭɞɢʁɚ ɞɚ ɩɭɬɭʁɭ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɟɧɨɫɟ. Ɍɨ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɚɤɨ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ, ɚɞɜɨɤɚɬɢɦɚ ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ,
ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɞɨɥɚɡɚɤ ɧɚ ɫɭɻɟʃɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɭ,
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ ɜɟʄɢɧɚ ɩɚɪɧɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɜɨɞɢɥɢ ɭ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ ɫɭɞɨɜɚ. ȼɟʄɢ ɛɪɨʁ ɦɟɫɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɛɟɡ ɫɜɨɝ ɫɭɞɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɤɪɚʁʃɟ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɬɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ
ʃɢɯɨɜɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɦ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ, ɤɚɨ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɬɚ ɦɟɫɬɚ ɭɜɟɤ ɢɦɚɥɚ ɫɭɞ.
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɚ ɫɭɞɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ, ɩɪɟɬɢɥɨ
ʁɟ ɞɚ ɢɡɚɡɨɜɟ ɞɚʂɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɭ ɧɟɫɪɚɡɦɟɪɢ ɫɚ ɬɚɞɚɲʃɢɦ ɧɚɱɢɧɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ, ɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɭ ɢ ɩɭɬɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɨɫɨɛʂɚ,
ɢ ɞɚʂɟ ɪɢɡɢɤɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɩɪɟɧɨɫɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɡɝɪɚɞɚ ɫɭɞɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɢɬɧɨ ʁɟɫɬɟ
ɞɚ ʁɟ ɭɨɱɟɧ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɭɞɨɜɚ.
Ɍɚɤɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɤɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɨ ɪɚɞɭ ɫɜɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɛɢɨ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɝ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɚ ɫɭɞɢʁɚ ɩɪɢɥɢɜɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɝɪɚɻɚɧɢ ɭ ɬɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ
ɧɟɦɚʁɭ ʁɟɞɧɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɭɞɭ. ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɥɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɫɭɞɢʁɢ ɤɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɭɞɨɜɚ ɤɪɟɬɚɨ ɫɟ ɨɞ 31,11 ɞɨ 178,19, ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢʁɢ ɫɭɞ
ɢɦɚɨ ɢ ɞɨ 5,73 ɩɭɬɚ ɜɢɲɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɫɭɞɢʁɢ ɨɞ ɫɭɞɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɦɚɨ ɧɚʁɦɚʃɢ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɥɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɫɭɞɢʁɢ.
ɉɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɭ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɤɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɡɚ 2012.
ɝɨɞɢɧɭ ɛɢɨ ɭɨɱɟɧ ɤɨɞ ɉɪɜɨɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ Ⱦɪɭɝɨɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɦɢɥɢ ɭɤɭɩɧɨ 319.519 ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ 30,94% ɭɤɭɩɧɨɝ ɩɪɢɥɢɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɫɜɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ. ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɬɚɞɚ121
ɲʃɨʁ ɦɪɟɠɢ ɫɭɞɨɜɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɢ ɨɛɪɚʄɚɨ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɨɧɚ
ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɞɚ ʁɭ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɦɟʃɚɬɢ.
ɉɨɫɥɟɞɢɰɟ ɨɜɚɤɨ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɪɟɠɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɫɤɭɩɚ, ɫɚ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɦ
ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɫɭɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɦ ɫɭɞɫɤɨɦ ɩɪɚɤɫɨɦ, ɧɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɭɞɨɜɢɦɚ,
ɬʁ. ɩɪɚɜɞɢ, ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɩɪɚɜɧɚ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬ, ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɡɚɨɫɬɚɰɢ ɭ ɫɬɚɪɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɜɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɭɬɢɰɚɥɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɩɪɚɜɚ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɨɞ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 2014. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ʁɟɫɬɟ
ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɚ ɦɪɟɠɚ ɫɭɞɨɜɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɻɟʃɟ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ, ɛɨʂɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɨɞɥɭɤɚ.
Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ 66 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɟɞɢɲɬɢɦɚ
ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɪɚɧɢʁɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɭɦɟɫɬɨ
ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (ɉɪɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɭɞ ɢ Ⱦɪɭɝɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɭɞ ɫɚ ɱɟɬɢɪɢ
ɫɭɞɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɰɭ, Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ, Ɉɛɪɟɧɨɜɰɭ ɢ ɋɨɩɨɬɭ), Ɂɚɤɨɧɨɦ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɲɟɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɢ ɬɨ: ɉɪɜɨɝ, Ⱦɪɭɝɨɝ ɢ Ɍɪɟʄɟɝ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ, Ɉɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɰɭ, Ɉɫɧɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ɉɛɪɟɧɨɜɰɭ ɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɝ
ɫɭɞɚ ɭ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ, ɤɨʁɢ ʁɟɞɢɧɢ ɢɦɚ ɋɭɞɫɤɭ ʁɟɞɢɧɢ ɭ ɋɨɩɨɬɭ.
ɉɨɞɪɭɱʁɚ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɢɡɦɟʃɟɧɚ ɭɬɨɥɢɤɨ ɲɬɨ ʁɟ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɢ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ, ɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɜɨɝ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ, ɢ ɬɨ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɜɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɇɟɝɨɬɢɧɭ, Ɂɚʁɟɱɚɪɭ,
ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ ɢ ɒɚɩɰɭ ɫɚɞɚ ɫɭ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɨ: Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ ɢ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ, Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɭ ɇɢɲɭ ɢ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ Ɂɚʁɟɱɚɪɭ ɢ ɇɟɝɨɬɢɧɭ ɢ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɢ ɡɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɒɚɩɰɭ.
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ʁɟ ɢɡɦɟʃɟɧɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɋɨɦɛɨɪɭ ɩɪɨɲɢɪɭʁɟ ɢ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ȼɪɛɚɫ ɢ ɋɪɛɨɛɪɚɧ (ɤɨʁɟ ɫɭ ɪɚɧɢʁɟ ɛɢɥɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɉɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ). Ɉɞɟʂɟʃɟ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ
Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ʁɟ ɞɨɩɭʃɟɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɭɬɨɥɢɤɨ ɲɬɨ ɦɭ ʁɟ ɞɨɞɚɬɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɉɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɒɚɩɰɭ, ɚ Ɉɞɟʂɟʃɭ
ɍɩɪɚɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ȼɢɲɟɝ ɫɭɞɚ ɭ ɒɚɩɰɭ.
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɦɪɟɠɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ, ɭɦɟɫɬɨ ɫɚɞɚɲʃɚ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɚɜɧɚ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɨɫɧɢɜɚ ɫɟ ɲɟɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɢ ɬɨ ɉɪɜɨ, Ⱦɪɭɝɨ ɢ Ɍɪɟʄɟ ɨɫɧɨɜɧɨ ʁɚɜɧɨ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ Ʌɚɡɚɪɟɜɰɭ, Ɉɛɪɟɧɨɜɰɭ ɢ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɰɭ. Ɉɫɧɢɜɚʁɭ ɫɟ ɢ ɧɨɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ɫɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟɦ ɢ ɛɪɠɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ, ɨɥɚɤɲɚɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɫɭɞɭ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭ122
ɩɭ ɩɪɚɜɞɢ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ, ɛɨʂɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɪɚɞɚ ɭ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ, ɫɦɚʃɟʃɭ ɡɚɨɫɬɚɬɚɤɚ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɲɬɨ
ɫɜɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɫɦɚʃɟʃɭ ɫɭɞɫɤɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɦ ɢ ɛɪɠɟɦ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɨɞɥɭɤɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɢɦɚʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ.
ɇɟ ɦɨɝɭ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɞɚ ɧɟ ɩɨɦɟɧɟɦ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɭɪɟɻɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ, ɨɛʁɚɜʂɟɧ ɭ “ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤɭ Ɋɋ”, ɛɪ.101/2013, ɨɞ 20. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2013. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɤɨʁɢ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɨɞ 1. ʁɚɧɭɚɪɚ 2014. ɝɨɞɢɧɟ, ɚ
ɱɢʁɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɱɢɧɢ ɦɢ ɫɟ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ
ɫɜɟɭɤɭɩɧɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ.
Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɱɢɧɢ ɦɢ ɫɟ, ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɭɞɭ,
ɩɪɚɜɢɱɧɨ ɫɭɻɟʃɟ ɢ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ.
ɑɥɚɧɨɦ 8ɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɚ ɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ
ɩɪɨɩɢɫɚɧ ʁɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɬɢ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɭɞɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɜɢɲɟɦ ɫɭɞɭ), ɚ ɧɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ
ɜɚɠɟʄɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɛɢɥɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɚɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɭɫɬɚɜɧɟ ɠɚɥɛɟ ɡɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ.
ɉɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɧɟɞɨɥɢɱɧɨ ɢ
ʁɚɜɧɨ ɢɫɬɭɩɚʃɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɬɨɤ ɢ ɢɫɯɨɞ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɱɭɜɚʃɚ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ ɢ ɫɩɪɟɱɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɚɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɪɚɞ ɫɭɞɚ ɤɚɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɝ ɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ.
ɉɪɨɲɢɪɟɧɚ ʁɟ ɢ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɜɢɲɟɝ ɫɭɞɚ, ɚ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ʁɟɞɧɚɤɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɢɫɬɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɨ ɡɚ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɲɬɨ ʄɟ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɢ ɫɦɚʃɟʃɭ ɛɪɨʁɚ ɭɫɬɚɜɧɢɯ ɠɚɥɛɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɢ
ɩɪɟɞ ȿɜɪɨɩɫɤɢɦ ɫɭɞɨɦ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɞɚ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢ
ɫɭɞɨɜɢ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɫɟɞɧɢɰɟ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ȼɪɯɨɜɧɢ ɤɚɫɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɨ
ɫɩɨɪɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɭɞɨɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɢ
ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɭ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ.
Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɭ ɞɟɥɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɭʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ȼɪɯɨɜɧɨɝ
ɤɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢɡɜɚɧ ɫɭɻɟʃɚ ɞɚ ȼɪɯɨɜɧɢ ɤɚɫɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ ɫɭɞɫɤɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɪɚɜɚ, ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɭ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ, ɪɚɡɦɚɬɪɚ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɪɚɞ ɫɭɞɨɜɚ.
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɞɚɬɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭ ȼɢɲɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɩɨɫɟɛɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɜɟɞɨɰɢɦɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢɦɚ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ ɪɚɞɚ ɫɭɞɨɜɚ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɭɩɪɚɜɢɬɟʂɚ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ
ɪɚɧɝɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɫɚ ɜɢɲɟ ɨɞ 30 ɫɭɞɢʁɚ.
ɍɱɢʃɟɧɟ ɫɭ ɢ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɪɚɞɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚ ɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɜɪɲɟ ȼɢɫɨɤɢ ɫɚɜɟɬ ɫɭɞɫɬɜɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɟ ɭ ɜɟɡɢ
ɫɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɟ ɭɩɪɚɜɟ.
123
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɫɭɞ ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɭɞɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɚ
ɤɚɡɧɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɢɥɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɨ 10 ɢ 10 ɝɨɞɢɧɚ ɚɤɨ ɡɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ʃɢɯ ɧɢʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɞɪɭɝɢ ɫɭɞ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɦɨɥɛɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ
ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɨɫɭɞɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ȼɢɲɢ ɫɭɞ ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɭɞɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɨ
ɝɥɚɜɧɚ ɤɚɡɧɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɟɤɨ 10 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɭɞɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɩɪɨɬɢɜ ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɨɞɚɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɬɚʁɧɟ, ɨɞɚɜɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɬɚʁɧɟ, ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨʁɢ ɭɪɟɻɭʁɟ ɬɚʁɧɨɫɬ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɫɢɥɧɭ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ, ɢɡɚɡɢɜɚʃɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɪɚɫɧɟ ɢ ɜɟɪɫɤɟ ɦɪɠʃɟ
ɢ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ, ɩɨɜɪɟɞɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ, ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɪɚɞɢ
ɩɪɨɬɢɜɭɫɬɚɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɪɟɞɚ ɭɝɥɟɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɩɨɜɪɟɞɚ ɭɝɥɟɞɚ
ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɪɚʃɟ ɧɨɜɰɚ, ɤɪɲɟʃɟ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɢʁɟ, ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ, ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɜɚɡɞɭɲɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɭɛɢɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɯ, ɫɢɥɨɜɚʃɟ, ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ, ɨɛʂɭɛɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɚ, ɨɬɦɢɰɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ
ɥɢɰɢɦɚ ɪɚɞɢ ɭɫɜɨʁɟʃɚ, ɧɚɫɢɥɧɢɱɤɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨʁ ɩɪɢɪɟɞɛɢ ɢ ʁɚɜɧɨɦ ɫɤɭɩɭ, ɩɪɢɦɚʃɟ ɦɢɬɚ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ (ɱɥɚɧ 234 ɫɬɚɜ 3 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ), ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɧɚɛɚɜɤɚɦɚ (ɱɥɚɧ 234ɚ ɫɬɚɜ 3 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ), ɫɭɞɢʁɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɦɨɥɛɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɨɫɭɞɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. ȼɢɲɢ ɫɭɞ ɭ ɞɪɭɝɨɦ
ɫɬɟɩɟɧɭ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɠɚɥɛɚɦɚ ɧɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ: ɨ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ
ɤɚɡɧɚ ɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɜɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɢɡɪɭɱɟʃɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ
ɢ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɩɪɭɠɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɫɭɞɚ,
ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɢ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɫɬɪɚɧɢɯ ɫɭɞɫɤɢɯ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɚɤɨ
ɧɢʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɞɪɭɝɢ ɫɭɞ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɜɟɞɨɰɢɦɚ ɢ
ɨɲɬɟʄɟɧɢɦɚ. Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɠɚɥɛɚɦɚ: ɧɚ ɨɞɥɭɤɟ ɜɢɲɢɯ ɫɭɞɨɜɚ,
ɧɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɚɤɨ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɠɚɥɛɢ
ɧɢʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɜɢɲɢ ɫɭɞ.
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ
(ɱɥɚɧ 12 ɫɬɚɜ 1 ɢ 2) ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ȼɢɲɢ ɫɭɞ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɬʁ. ʃɟɝɨɜɨ ɉɨɫɟɛɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ, ɚ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ
ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
ɍɫɬɚɜɨɦ (ɱɥɚɧ 156) ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɝɨɧɢ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɠʃɢɜɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ.
ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɜɪɲɢ ɫɜɨʁɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɍɫɬɚɜɚ, ɡɚɤɨɧɚ, ɩɨɬɜɪɻɟɧɨɝ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚ ɞɨɧɟɬɨɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ.
124
Ɉɜɚɤɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɡɚɤɨɧɨɦ,
ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ (ɱɥɚɧ 157 ɍɫɬɚɜɚ).
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧ ɫɜɚɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɫɭɞɨɜɟ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧ ɢ ɭɬɢɰɚʁ
ɧɚ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ.
ɍɫɬɚɜɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɫɬɚɥɧɨɫɬ ɫɭɞɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɩɚ ɫɟ
ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɢʁɫɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɬɚɥɧɚ, ɚɥɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɛɢɪɚ
ɡɚ ɫɭɞɢʁɭ ɛɢɪɚ ɫɟ ɧɚ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ. ɍɫɬɚɜ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɨɤɥɚɦɭʁɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɫɭɞɢʁɟ
ɩɚ ɫɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 149 ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɢʁɚ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɫɭɞɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɧɟɡɚɜɢɫɚɧ ɢ
ɩɨɬɱɢʃɟɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ɍɫɬɚɜɭ ɢ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɫɭɞɢʁɭ ɭ ɜɪɲɟʃɭ
ɫɭɞɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧ, ɚ ɭ ɱɥɚɧɭ 150 ɝɞɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɧɟɩɪɟɦɟɫɬɢɜɨɫɬɢ
ɫɭɞɢʁɟ ɤɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ɫɭɞɢʁɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɜɪɲɢ ɫɭɞɢʁɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɭ ɫɭɞɭ ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɢɡɚɛɪɚɧ ɢ ɫɚɦɨ ɭɡ ɫɜɨʁɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ ɢɥɢ ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɞɪɭɝɢ
ɫɭɞ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭɤɢɞɚʃɚ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɩɪɟɬɟɠɧɨɝ ɞɟɥɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɢɡɚɛɪɚɧ ɫɭɞɢʁɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɫɜɨʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɛɢɬɢ ɬɪɚʁɧɨ ɩɪɟɦɟɲɬɟɧ
ɢɥɢ ɭɩɭʄɟɧ ɭ ɞɪɭɝɢ ɫɭɞ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ.
ɋɬɨʁɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɫɥɚɛɨɫɬ ɫɭɞɢʁɫɤɨɝ ɤɚɞɪɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɭ ɨɩɲɬɟ ɫɩɨɪɨɫɬɢ ɭ ɪɚɞɭ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ɧɟɤɢɦ ɫɭɞɢʁɚɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ
ɫɭɞɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɛɪɡɨɝ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɢ ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɨɝ ɜɨɻɟʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭɞɢʁɚ, ʃɟɝɨɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ, ɭɦɟʄɟ, ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ
ɩɨɫɥɭ ɩɨɫɬɚʁɟ ɧɟɤɚɞ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɮɚɤɬɨɪ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɬɚɤɜɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ ɫɭɞɢʁɫɤɟ ɢ ʁɚɜɧɨɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɛɢɪɚʁɭ ɧɚʁɛɨʂɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɛɢɥɨ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɜɨɦ ɢɡɛɨɪɭ ɢɥɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚ ɭ ɤɚɪɢʁɟɪɢ, ɚ
ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȼɢɫɨɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɫɭɞɫɬɜɚ, ɤɨʁɢ ɛɢɪɚ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚ
ɫɭɞɢʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɡɛɨɪ
ɫɭɞɢʁɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɜɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɫɭɞɢʁɫɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ, ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɇɚɪɨɞɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɢɡɛɨɪ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɤɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɢ ɜɪɲɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɉɪɨɬɢɜ
ɨɞɥɭɤɟ ȼɢɫɨɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɫɭɞɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɥɨɠɢɬɢ ɠɚɥɛɚ ɍɫɬɚɜɧɨɦ ɫɭɞɭ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.
ȼɢɫɨɤɢ ɫɚɜɟɬ ɫɭɞɫɬɜɚ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨ ɜɟʄɟ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɩɨɫɬɚɥɢ ɫɭ ɭɫɬɚɜɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ɩɚ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜ, ɩɨɥɨɠɚʁ, ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɨɜɚ ɞɜɚ ɧɚʁɜɢɲɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɚ ɬɟɥɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɭɫɬɚɜɧɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2018. ɝɨɞɢɧɟ ɢ
Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ȼɢɫɨɤɨɦ
ɫɚɜɟɬɭ ɫɭɞɫɬɜɚ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɦ ɜɟʄɭ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɨɞɥɭɤɚ ɨɜɢɯ ɬɟɥɚ, ɚ ɨɫɢɦ ɬɨɝɚ Ⱥɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2013-2018. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɢɫɤʂɭɱɟʃɚ
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɡɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ, ɫɭɞɢʁɚ, ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɤɚɨ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ȼɢɫɨɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɫɭɞ125
ɫɬɜɚ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɝ ɜɟʄɚ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɢɫɤʂɭɱɟʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɢ ɢɡɜɪɲɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢɡ ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɭ ɨɜɢɦ ɬɟɥɢɦɚ.
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭ ɬɟɫɧɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɛɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢ ɬɟ ɤɚɤɨ
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɨɜɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɚ ɢɡɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɞɚɜɧɨ ɭɱɢʃɟɧɟ, ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɬɡɜ.
ɫɟɬɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɻɟʃɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨʁ ɫɭɞɫɤɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɥɨɛɨɞɟ
ɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɭ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɛɢʄɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ
ɧɟɨɛɨɪɢɜ ɞɨɤɚɡ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɜɟɡɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
126
Ɇɪ ȳɚɫɦɢɧɚ Ʉɢɭɪɫɤɢ,
ɡɚɦɟɧɢɤ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
ɀȺɅȻȺ ȳȺȼɇɈȽ ɌɍɀɂɈɐȺ ɂ ɄȺɁɇȿɇȺ
ɉɈɅɂɌɂɄȺ
ɍ ɪɚɞɭ ʁɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɠɚɥɛɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ. Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɚɥɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɧɢɬɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɫɭɞɚɧ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢ
ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɬɨʁ ɛɨɪɛɢ, ʁɟɪ ɧɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭɬɢɱɟ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ, ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɢ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɢɬɞ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ, ɭɥɨɝɚ ɫɭɞɚ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɧɚ. ɇɚɢɦɟ, ɤɚɡɧɟɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɜɪɫɬɢ ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ.
ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.
ȳɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɢ ɨɩɲɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ, ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɫɭ ɭ
ɫɬɚɜɭ ɞɚ ɫɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɤɚɨ ɮɚɤɬɨɪ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɤɚɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɚ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ, ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɭɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɢɫɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɛɟɡ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɪɚɞ ɫɭɞɨɜɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ
ɞɚ ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ.
ɀɚɥɛɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɤɚɡɧɟɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɪɚɞ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɫɚɧɤɰɢʁɨɦ ɡɚɲɬɢɬɢ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɋɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ
ɧɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭɛɭɞɭʄɟ ɦɨɠɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɢ, ɜɟʄ
ɢ ɩɨɜɟʄɚɧɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɭ ɫɜɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɦ ɬɨɤɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɫɭɞ, ɩɪɟɫɭɞɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ʁɚɜɧɨ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ɠɚɥɛɚ, Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ, Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɍɜɨɞɧa ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
Ɂɚɲɬɢɬɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ: ɩɪɜɢ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɚ ɞɪɭɝɢ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɮɚɤ127
ɬɨɪɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɜɪɫɬɢ
ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɜɟʄ ɞɭɠɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɦɚ
ɧɟɢɡɦɟʃɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɭɡ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɜɢɫɨɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ
ɛɪɨʁɭ ɨɫɭɻɭʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ, ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ
ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɫɭɞɚ ɩɪɟɫɭɞɧɚ, ɢɚɤɨ ɫɟ ɞɨ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɞɨɥɚɡɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɪɟɻɟɧ ɢ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɢ ɧɟɡɚɦɟʃɢɜɚ. ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɱɭʁɟ ɞɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɢʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɲɬɨ ɨɩɟɬ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɤɚɤɚɜ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ
ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɫɢɦ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɞɨɧɟɬɟ ɩɪɟɫɭɞɟ, ɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɩɪɚɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɦɨɝɭ
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɝɨɧɭ ɢ ɨɲɬɪɢʁɨʁ ɤɚɡɧɟɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ,
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɨɩɬɭɠɧɢɯ ɚɤɚɬɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɟɲʄɟɦ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ, ʁɚɜɧɢɦ
ɢ ɧɟʁɚɜɧɢɦ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɩɪɟɞ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢɦ ɫɭɞɨɦ, ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟɦ ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɤɚɨ ɫɩɨɪɟɞɧɟ, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɨɜɧɟ
ɨɫɭɞɟ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɧɚɞɡɨɪɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɩɨɡɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɡɚ ɬɨ
ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɇɚ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɢɚɤɨ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɤɪɚʁʃɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɢɡɝɪɚɻɭʁɟ ɫɭɞ, ɞɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɢ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɫɚɧɤɰɢʁɨɦ ɡɚɲɬɢɬɢ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɬɚɤɨ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ.
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɫɬɜɚɪɢʄɟ
ɢ ɫɜɨʁɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ ɫɜɪɯɭ, ɭɡ ɜɟʄ ɩɨɡɧɚɬɭ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɚ ɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɪɟɩɪɟɫɢʁɚ ɢɩɚɤ ɧɚʁɛɨʂɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ.
Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɚɥɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɧɢɬɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɫɭɞɚɧ ɧɢ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɮɚɤɬɨɪ ɭ
ɬɨʁ ɛɨɪɛɢ, ʁɟɪ ɧɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭɬɢɱɟ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ, ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɩɪɢʁɚɜɚ, ɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɢ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɬɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɝɪɚɞɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɬɤɪɢɜɟɧɨɦ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɩɨɡɧɚɬɢɦ ɢɡɜɪɲɢɨɰɢɦɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɪɨʁ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɥɢɰɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
ɤɨɞ ɧɚɫ. ɇɟɫɩɨɪɧɚ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɦɧɨɝɢ ɨɞɭɫɬɚʁɭ ɨɞ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɢɥɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɚʂɟɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ ɞɚ ɫɜɟɞɨɰɢ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɱɟɫɬɨ
ɧɟ ɠɟɥɟ ɞɚ ɫɟ, ɢɡ ʃɢɦɚ ɡɧɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɦ ɫɬɜɚɪɚʁɭʄɢ ɬɚɤɨ
“ɬɚɦɧɭ” ɛɪɨʁɤɭ ɧɟɨɬɤɪɢɜɟɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɬɨɦɟ ɢɞɟ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɞɪɭɝɨ ɬɪɚʁɟ, ɤɚɤɨ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɧɚɜɨɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɟɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ʁɟɪ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ ɜɢɲɟ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ
ɨɞɥɚɠɭ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɥɚɫɤɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɫɜɟɞɨɤɚ ɢɥɢ ɛɪɚɧɢɨɰɚ. Ɂɚɬɢɦ, ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɨɪɝɚɧɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢ ɝɨʃɟʃɚ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɨɫɬɚɨ
ɧɟɨɬɤɪɢɜɟɧ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɭɡɪɨɤɚ ɢ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɭɩɧɢʁɟɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɨɪɭɩɰɢʁɚ. Ɂɛɨɝ ɫɜɟɝɚ ɬɨɝɚ, ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɧɟɩɨɜɟɪɟʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɪɚɞɚ ɫɜɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɭɞɨɜɚ, ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ.
128
Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ʁɟ ɜɟʄ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɫɪɟɞɢɲɬɭ ɩɚɠʃɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɫɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨɦ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɨɦ ɞɚ ʁɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ “ɛɥɚɝɚ”, ɚ ɞɚ ɩɪɢ ɬɨɦ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɢʁɟ ɧɢ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɧɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɪɟɲɟɧ
ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɨ ɤɚɡɧɟɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɱɭɥɨ
ɫɟ ɞɨɫɬɚ ɤɪɢɬɢɱɤɢɯ ɩɪɢɦɟɞɛɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ. ȳɚɜɧɨɫɬ ʁɟ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɟɧɡɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɫɩɨɪɨɫɬɢ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚɫɬɭɩɚʃɟɦ ɚɩɫɨɥɭɬɧɟ
ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɬɟ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɭɲɬɚʃɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ
ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɛɨɝ ɢɫɬɟɤɚ ɪɨɤɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɱɟɫɬɨ ɭɩɭʄɢɜɚɥɚ ɤɪɢɬɢɤɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ɫɭ
ɢ ɛɪɨʁɧɚ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɤɭɩɨɜɢ ɨ ɨɜɨʁ ɬɟɦɢ, ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɭɫɜɨʁɟɧɢ ɢ
ɡɚɤʂɭɱɰɢ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ
ɪɚɞɭ ɧɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ, ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɜɢɲɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɚ ɬɨ ɡɚɯɬɟɜɚ ʁɨɲ ɜɟʄɭ
ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢʁɭ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ʃɢɯ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɬɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ, ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɨ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɨ, ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢɦɚ
ɡɧɚɬɧɨɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɨɱɚɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɨɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ, ɧɚ ɨɜɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ. Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɧɟ ɛɢ ɫɦɟɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɜɟɥɢɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ
ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɰɟɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ
ɤɚɤɨ ɫɭ ɨɧɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɦ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɭ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ȳɨɲ ɦɚʃɟ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ,
ɩɚ ɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɭ ɞɚɬɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɟɧɢɯ
ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ, ɩɪɟɛɚɰɭʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɟ.
ȿɮɢɤɚɫɚɧ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɛɟɡ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɫɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ. ɉɪɚɤɫɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɚɜɚ
ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɜɟ ɱɟɲʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫɭɞɚ. ɇɨɜɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɬɚɜɢɨ ʁɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɛɪɨʁɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɫɭɞɭ ɤɨʁɢɦɚ ɦɨɠɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɧɟɝɨ ɞɨ ɫɚɞɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɨɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɢ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɬɢ ɢɯ ɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ.
Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɧɭɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚ, ɢ ɬɨ
ɫɚ ɫɜɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɬɭ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ʁɚɫɧɢʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɨɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɩɨɤɚɠɭ ɤɚɨ ɫɩɨɪɧɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢ. Ɉɬɭɞɚ ʁɟ ɢ ɭɬɢɰɚʁ
ɠɚɥɛɢ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɞɨɫɬɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬ ɤɚɡɧɟɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ.
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɬɟɪɦɢɧ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɢʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ, ɬɟ
ɞɚ ɛɢ ɬɚɱɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɪɟʄɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ (ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɚɡɧɢ
ɧɟɝɨ ɢ ɦɟɪɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɭɫɥɨɜɧɢɯ ɨɫɭɞɚ ɢ ɫɭɞɫɤɢɯ ɨɩɨɦɟɧɚ).1
ɋɭɛɨɬɢʄ, Ⱦ. (1987) “ɍɬɢɰɚʁ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ”, ɋɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ
14. ɢ 15.05.1987. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ȼɪʃɚɱɤɨʁ Ȼɚʃɢ.
1
129
Ɂɚɤɨɧɫɤɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ʁɚɫɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɨɱɢɬɢ ɧɟɫɤɥɚɞ ɢɡɦɟɻɭ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ. ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ (ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)
ɜɟʄ ɢ ɭ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɡɚɤɨɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɤɪɢɜɢɰɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ (ɫɭɞɫɤɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ). ɇɚɢɦɟ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ
ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɩɪɟɬɟɠɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɢɦɚ ɧɟ ɬɨɥɢɤɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɡɚ ɭɱɢʃɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɨɥɢɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ
ɫɚɧɤɰɢʁɟ. ɉɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɱɢɧɢɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɦɟɪɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɫɜɪɯɚ
ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ. Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɞɟɥɚ ɛɢɬɢ ɛɥɚɠɟ ɢɥɢ ɫɬɪɨɠɟ ɤɚɠʃɟɧ,
ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ-ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɢɯ ɢ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭɞ ɰɟɧɢ ɢ ɢɡɪɢɱɟ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɭ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɡɧɭ ɭ ɪɚɫɩɨɧɭ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɨ ɧɚʁɜɟʄɟ ɦɟɪɟ. Ʉɨɞ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝ ɧɟɫɤɥɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɫɚɦɨ ʁɟ ɠɚɥɛɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜ ɡɚ ɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟ ɬɚɤɜɨɝ ɧɟɫɤɥɚɞɚ.
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɭɩɨɪɟɻɭʁɭ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɝɪɟɲɢ ɧɟ
ɫɚɦɨ ɭ ɨɰɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɚɧ ɡɚ ɫɭɞɫɤɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜɟʄ ɢ
ɧɟɭɡɢɦɚʃɟɦ ɭ ɨɛɡɢɪ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɡɚ ɡɚɤɨɧɫɤɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɉɪɢɦɟɪɚ ɪɚɞɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɡɚɤɨɧɫɤɨʁ ɤɚɡɧɟɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɡɚ ɧɟɤɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɚɦɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚ ɬɨ ɞɟɥɨ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɟɥɭ
Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɚ ɧɟ ɢ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɬɚʁ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɨ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ, ɩɚ
ɢ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɫɜɨɦ ɨɩɲɬɟɦ ɞɟɥɭ, ɤɚɨ ɞɚ ɬɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɧɟ ɱɢɧɟ ɤɚɡɧɟɧɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɬɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɢ ɢɫɬɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ.2 ɋɬɨɝɚ ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɫɭɞɨɜɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɫɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɪɚɞɢ, ɜɟʄ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɨɞɪɟɞɛɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ
ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 54 (ɫɚɞɚ ɢ ɱɥɚɧɚ 54ɚ ɄɁ). ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɨɞɪɟɞɛɢ,
ɫɭɞ ʄɟ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɞɦɟɪɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚ ɬɨ ɞɟɥɨ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɪɯɭ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɢ ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɞɚ ɤɚɡɧɚ ɛɭɞɟ ɜɟʄɚ ɢɥɢ ɦɚʃɚ (ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɢ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ), ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɬɟɩɟɧ ɤɪɢɜɢɰɟ, ɩɨɛɭɞɟ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɞɟɥɨ ɭɱɢʃɟɧɨ, ʁɚɱɢɧɭ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɞɟ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɝ ɞɨɛɪɚ, ɪɚɧɢʁɢ ɠɢɜɨɬ ɭɱɢɧɢɨɰɚ, ɥɢɱɧɟ
ɩɪɢɥɢɤɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢɬɞ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɭɞ ɜɪɲɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɬɢɦɟ ɲɬɨ ɢɡɪɢɱɟ ɨɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ʄɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɜɪɫɬɢ ɢ ɜɢɫɢɧɢ,
ɏɨɪɜɚɬɢʄ, ɀ. (2004) “ɉɪɨɛɥɟɦ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɪɟɫɭɞɚɦɚ ɩɪɢɦɢʁɟʃɟɧɟ
ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɪɚɜɧɟ ɪɟɩɪɟɫɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɱɢɧɢɬɟʂɢɦɚ ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɞɟɥɚ” (Ɂɚɤɨɧɫɤɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ), ɏɪɜɚɬɫɤɢ ʂɟɬɨɩɢɫ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɚɝɪɟɛ, ɛɪɨʁ 2/2004.
2
130
ɩɪɭɠɢɬɢ ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɡɝɥɟɞɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɫɜɪɯɟ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɱɟɥɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɫɭɞ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ʁɟɫɭ
ɧɚɱɟɥɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɭ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɭ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɭ ɤɚɡɧɟ (nulla poena sine lege) ɢ
ɧɚɱɟɥɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ.
Ʉɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.
ɉɨɲɬɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨ, ɬɨ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɡɪɚɡ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ ɨɰɟɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. Ɉɫɬɚʁɟ ɫɭɞɭ ɞɚ ɤɚɡɧɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭʁɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ.
Ɉɞɪɟɻɭʁɭʄɢ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɜɪɫɬɭ ɤɚɡɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚ ɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɠɟ ɢɡɪɟʄɢ. ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɬɚʁ ɢɡɛɨɪ ɩɪɟɩɭɲɬɚ ɫɭɞɭ ɭɬɨɥɢɤɨ ɲɬɨ ɨɫɬɚɜʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɛɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɞɜɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɩɢɫɧɟ ɤɚɡɧɟ. ɋɩɨɪɟɞɧɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɢɥɢ ɤɚɨ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɢɡɛɨɪ ɤɚɡɧɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɨɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ. ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɟɪɟ ɤɚɡɧɟ
ɡɚɤɨɧ ɩɪɟɩɭɲɬɚ ɜɟʄɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɦ
ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɨɤɜɢɪɚ (ɦɢɧɢɦɭɦ ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ), ɤɪɨɡ ɤɨʁɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɫɜɨʁɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ. ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɬɨ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɪɚɫɩɨɧ ɤɚɡɧɟ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.
ɉɨ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɟɤɢɯ ɚɭɬɨɪɚ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɭɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ɪɚɫɩɨɧ ɤɚɡɧɟ
ɛɭɞɟ ɜɟɥɢɤɢ ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɞɟɥɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɥɚɤɢɦ ɢɥɢ ɭ ɬɟɲɤɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ (ɨɫɧɨɜɧɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɨɛɥɢɰɢ).
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ
ɤɚɡɧɢ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɡɚɞɚɬɚɤ ɫɭɞɚ ɞɚ ɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ
ɨɞɦɟɪɢ ɤɚɡɧɭ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɫɜɨʁɭ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭʄɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɨɜɨɦ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɧɚɱɢɧɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ
ɤɚɡɧɟ ɢ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟɦ ɫɭɞɭ ɧɚ ɬɨ ɨ ɱɟɦɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɩɪɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ
ɤɚɡɧɟ. Ɍɚɤɨ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɧɚɱɢɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɦɨɝɭʄɟ ɢɥɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɢ ɫɥ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɨɜɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɨɜɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɨɜɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɜɟʄ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɢ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ,
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɭɞɨɜɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢɡɪɢɱɭ ɤɚɡɧɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɢɥɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɦɢɧɢɦɭɦɚ.
Ʉɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɢ ɤɪɨɡ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɡɚɦɟɧɟ ɤɚɡɧɭ ɤɚɨ ɢ ɤɪɨɡ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ
ɩɪɢɦɟɧɭ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɬɨ ɫɭ ɦɟɪɟ ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɦɟɧɚ ɡɚ ɤɚɡɧɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ ɢ ɫɭɞɫɤɚ ɨɩɨɦɟɧɚ. Ɉ ɩɪɟɲɢɪɨɤɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ ɛɢʄɟ ɜɢɲɟ ɪɟɱɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɪɚɞɚ.
131
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɪɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɟɨ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ, ɭɬɨɥɢɤɨ ɩɪɟ ɲɬɨ ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɤɚɨ
ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɨɩɭʃɭʁɭ ɤɚɡɧɭ ɢɚɤɨ ɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɰɢʂɟɜɢ
ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɚɡɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɚɞɪɠɟ ɭ ɫɟɛɢ ɢɡɜɟɫɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɞɟɥɭʁɭʄɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɤɚɨ ɧɟɤɚ ɜɪɫɬɚ ɫɩɨɪɟɞɧɢɯ ɤɚɡɧɢ.
Ʉɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɞɨɩɭʃɭʁɟ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɬɚɤɨ
ɞɚ ɨɛɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɞɚʁɟ ɨɤɜɢɪɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɫɦɟɪɟʃɚ ɤɚɡɧɟɧɨʁ
ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɫɭɞɨɜɚ ɞɨɤ ɫɟ ɤɪɨɡ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭʁɟ ɤɚɡɧɟɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɰɢʂ, ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɭɫɤɥɚɻɟɧɟ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɞɨɩɭʃɚɜɚʁɭ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɩɪɚɤɫɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɧɟɫɤɥɚɞɭ ɢɡɦɟɻɭ ɤɚɡɧɟɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɫɭɞɨɜɚ. Ɉɜɚʁ ɧɟɫɤɥɚɞ ɧɚɫɬɚʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡ ɞɜɚ ɪɚɡɥɨɝɚ:
ɢɥɢ ɫɭɞɨɜɢ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɭ ɡɚɤɨɧɭ ɢɡɪɚɠɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢɥɢ ɫɭ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɻɟɧɚ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɪɡɨ
ɪɟɚɝɭʁɟ ɢ ɞɚ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɩɪɨɩɢɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ʁɟɪ
ʄɟ ɭ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɭɞɨɜɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚ “ɤɨɪɟɤɰɢʁɨɦ” ɡɚɤɨɧɚ, ɬɭɦɚɱɟʄɢ ʃɟɝɨɜɟ
ɨɞɪɟɞɛɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɭ ɫɩɪɨɜɨɞɟ.3
Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɇɚɢɦɟ,
ʁɚɜɧɨɫɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɚɤɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɢɫɬɢɧɢɬɭ, ɬɚɱɧɭ ɢ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɨ ɧɟɤɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɢɥɢ ɨ ɫɭɞɫɤɨɦ ɢɫɯɨɞɭ ɧɟɤɨɝ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɜɟɞɨɰɢ ɫɦɨ ɛɪɨʁɧɢɯ ɧɟɩɪɨɜɟɪɟɧɢɯ ɢ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɤɨʁɚ ɩɪɚɬɟ ɫɭɻɟʃɚ, ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɨɝɪɟɲɧɟ ɨɰɟɧɟ ɬɨɤɚ ɫɭɻɟʃɚ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɚɬɢ
ɨɞ ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚɪɚ ɢɥɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ
ɫɜɨʁ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɭ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɢ ɨɧɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢ ɧɟ ɧɚɜɨɞɟ ɤɚɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɢɫɬɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ. Ɍɚɤɨ ɫɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɢɡɧɨɫɟ ɧɚ ɨɰɟɧɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ,
ɭɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɨɦɟɧɬɚɪɟ ɨ ɜɪɫɬɢ ɢ ɜɢɫɢɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɫɚ ɩɢɬɚʃɟɦ ɞɚ
ɥɢ ʁɟ ɢɫɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢɥɢ ɧɢʁɟ ɢ ɬɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɪɚɞ ɫɭɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ. Ɍɨ ʁɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɤɚɤɨ ɧɚ ɫɭɞ
ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɟ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ʁɟɪ ɫɟ ʁɚɜɧɨɫɬ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɡɚ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɫɭɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ. ɇɟɫɩɨɪɧɨ
ʁɟ ɩɪɚɜɨ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ, ɢɫɰɪɩɧɨ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ,
ɚɥɢ ʁɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɫɭɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɝɪɨɡɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ.
Ɍɪɟɛɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢ ɬɪɚʁɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ. ɇɚɢɦɟ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɞɛɢʁɚʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɞɨɧɟɬ ʁɟ ɡɛɨɝ ɨɞɭɫɬɚɧɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨɞ ɞɚʂɟɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɭɫɥɟɞ
ɧɚɫɬɭɩɟɥɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ, ɡɚɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɡɝɭɛɢɥɨ ɧɚ
ȭɨɪɻɟɜɢʄ.Ɇ, (1986), “Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ”, Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ. 125. ɞɨ 137.
3
132
ɫɬɟɩɟɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɥɟɞ ɩɪɨɬɟɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢɥɢ ɢɡɦɟʃɟɧɨɝ ɰɟɧɡɭɫɚ
ɢ ɫɥ. ɇɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɭɝɨ ɬɪɚʁɟ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨ ɠɚɥɛɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ, ɤɚɨ ɢ
ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɨʁɚ ɞɚɥɟɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɨɤ.
ɇɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɭɬɢɱɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ
ɭ ɢɫɬɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ, ɲɬɨ ɫɬɜɚɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɞ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ. Ɋɚɞɢ ɭʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟ ɞɚ ȼɪɯɨɜɢ ɤɚɫɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚɭɡɦɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɬɚɜ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɫɩɨɪɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ.
Ɉɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɭɱɟɲʄɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ
ɤɚɡɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɬɪɢ ɜɪɫɬɟ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ: ɡɚɤɨɧɫɤɨ, ɫɭɞɫɤɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɚɦɨ ɫɭɞɫɤɨ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɭ ɩɪɚɜɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ. Ɉɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɚɡɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɡɚɬɢɦ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɛɥɚɠɟ ɨɞ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɡɧɟ (ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ – ɱɥɚɧ 56 ɄɁ) ɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɬɟɠɟ ɨɞ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɡɧɟ (ɩɨɜɪɚɬ – ɱɥɚɧ 55 ɄɁ). ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɮɚɡɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɨɩɲɬɟ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ
ɫɟ ɦɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɚ ɫɭɞɨɜɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭ
ɩɪɟɫɭɞɟ ɫɚɦɨ ɩɚɭɲɚɥɧɨ ɧɚɜɨɞɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɰɟɧɢɥɢ, ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɩɪɢ
ɬɨɦɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɭ ɱɥɚɧɚ 54 ɄɁ.
ɇɚɢɦɟ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɨɜɥɚɫɬɢɨ ɫɭɞ ɞɚ ɩɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɦɨɠɟ ɨɞɦɟɪɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɢ ɢɫɩɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɥɢ ɢɡɪɟʄɢ ɛɥɚɠɭ ɜɪɫɬɭ ɤɚɡɧɟ. Ɉɜɢ
ɫɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɨɪɚɦɨ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɞɚ ɱɟɫɬɨ ɨ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢɥɢ, ɛɨʂɟ ɪɟʄɢ,
ɨ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɫɭɞɭ ɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢ ɤɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ
Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɫɭɞ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɨ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɞɭɯɭ ɢ ɞɚɬɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ.
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɫɭɞ ʁɟ, ɨɞɦɟɪɚɜɚʁɭʄɢ ɤɚɡɧɭ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɭɡɦɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɞɚ ɤɚɡɧɚ ɛɭɞɟ
ɜɟʄɚ ɢɥɢ ɦɚʃɚ, ɬʁ. ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɢ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɧɟɤɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɚɜɚ, ɧɚɲɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ ɧɚɛɪɚʁɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɢ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɜɟʄ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 54 ɄɁ ɫɥɭɠɢ ɫɚɦɨ
ɤɚɨ ɨɩɲɬɢ ɭɩɭɬ ɫɭɞɭ ɤɨɞ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɫɟ ɞɨɫɬɚ ɱɟɫɬɨ
ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɭʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɭɛɥɚɠɚɜɚʁɭʄɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɢɚɤɨ ɫɭ ɬɨ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɤɨɞ
ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɫɭɞ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɧɚɱɟɥɚ ɤɨʁɟ ɜɚɠɢ ɤɨɞ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟɦ.
ɋɭɞɨɜɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ
ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ
ɩɪɟɫɭɞɚ ɫɜɨɞɟ ɧɚ ɬɚɤɫɚɬɢɜɧɨ ɧɚɛɪɚʁɚʃɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɯ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ,
133
ɤɨʁɟ ɩɨɬɨɦ ɡɛɢɪɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚʁɭ ɤɚɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ 56 ɄɁ. ɇɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɢ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɢɚɤɨ
ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧɚ 56 ɄɁ ʁɚɫɧɨ ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɬɚɜ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɜɚʁ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚɤɨɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ʁɟ
ɫɭɞ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɚɲɚɨ
ɞɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɬɪɟɛɚ ɤɚɡɧɭ ɭɛɥɚɠɢɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɡ ɜɟʄɢɧɟ ɩɪɟɫɭɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɧɟɤɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁ “ɧɚɪɨɱɢɬɨ” ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ, ʁɟɪ ɫɟ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɫɭɞɚ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚʃɟ
ɢɥɢ ɩɭɤɨ ɩɪɟɩɢɫɢɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɫɢɦ ɲɬɨ ɢɯ ɧɟɨɛɪɚɡɥɚɠɟ, ɫɭɞ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɩɨɞ ɢɡɝɨɜɨɪɨɦ ɞɚ ɬɨ
ɜɨɞɢ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. Ɍɚɤɨ ɫɭɞ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɤɚɨ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɰɟɧɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɢ ɥɢɱɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɢɦɨɜɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɚ ɞɚ ɩɪɢɬɨɦ ɨɜɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɟ ɤʃɢɝɟ ɜɟɧɱɚɧɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɨɻɟɧɢɯ, ɢɥɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧ ɢ ɫɥ. Ɉɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʁɭ ɤɪɨɡ ɢɡɜɨɞ ɢɡ ɤɚɡɧɟɧɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ, ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢɡ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ, ɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢ ɤɪɨɡ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɱɥɚɧɨɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɢɫɬɢɱɭ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɪɟɱɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢɥɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ,
ɩɚ ɫɟ ɫɬɨɝɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɢ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʁɭ, ɬɨ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ
ɧɚ ɫɜɟ ɨɜɨ ɪɟɚɝɭʁɟ ɬɟɤ ɭ ɠɚɥɛɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɤɨ ɧɢ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɧɢʁɟ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚ, ɬɨ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɥɢɱɧɟ ɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨ, ɧɟɤɚɞ ɰɟɧɟ ɤɚɨ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟɤɚɞ ɧɟ. ɉɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɞɚ ɧɢʁɟ ɭɬɨɥɢɤɨ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ
ɫɭɞɨɜɢ ʁɟɞɧɟ ɬɟ ɢɫɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɟɤɚɞɚ ɬɪɟɬɢɪɚʁɭ ɤɚɨ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟ, ɚ ɧɟɤɚɞɚ ɤɚɨ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ, ɜɟʄ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɬɨɦɟ, ɲɬɨ ɫɭɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɬɪɟɬɢɪɚ ɭɜɟɤ
ɤɚɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ (ɢ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɦɥɚɞ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɬɚɪ, ɢ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɪɚɞɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ
ɢ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧ). ɇɟɫɩɨɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ɢ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞɨɜɢ
ɢɫɭɜɢɲɟ ɩɪɢɞɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɤɨʁɟ ɩɨ ɧɚɲɟɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɯ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ. (ɧɩɪ. ɩɪɨɬɟɤ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɨɞ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ). ɉɪɢ ɫɜɟɦɭ
ɬɨɦɟ, ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɧɟɪɟɬɤɨ ɨɜɚɤɨ ɭɛɥɚɠɟɧɭ ɤɚɡɧɭ ʁɨɲ ɢ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ɢ
ɬɢɦɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɡɚɧɟɦɚɪɭʁɭ ɫɜɪɯɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ.
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭɞɨɜɢ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɰɟɧɟʄɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɢɞɭ ɭ ɞɪɭɝɭ ɤɪɚʁɧɨɫɬ ɢ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɟɰɟʃɟɧɢɯ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɞɚʁɭ ɦɚɥɢ ɡɧɚɱɚʁ ɢɥɢ ɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭ ɩɪɟɫɭɞɟ ɭɨɩɲɬɟ ɢ ɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɭ, ɢɚɤɨ ɨɧɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟ. ɍ ɜɟɡɢ ɫ
ɬɢɦ ɧɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ɧɚɲɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɜɢɲɟ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɤɚɨ ɧɚɱɢɧ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɞ (ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ)
ɩɨɜɪɚɬɚ. ɉɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 55 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɩɨɜɪɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɭ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɢ ɨɞ ɫɭɞɚ ɡɚɜɢɫɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɜɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɰɟɧɢɬɢ ɤɚɨ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ. Ɂɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɜɪɚ134
ɬɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɪɚɧɢʁɟ ɨɫɭɻɢɜɚɧ. ɇɚɢɦɟ, ɧɨɜɢ
Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ɜɢɲɟ ɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɩɨɜɪɚɬ ɤɚɨ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ 46 ɈɄɁ. ɂɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɢɡ 2003. ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɱ “ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢ” ʁɟ ɛɪɢɫɚɧ, ʁɟɪ ɫɟ ɤɚɨ ɭɫɥɨɜ
ɡɚ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɧɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɛɢɨ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ
ɨɫɭɻɢɜɚɧ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɫɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɦɟɧɚ
ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɱɥɚɧɚ 46 ɈɄɁ, ɩɨɜɪɚɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɧɢʁɚ ɨɫɭɻɢɜɚɧɨɫɬ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɞɚʂɟ
ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ. Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɛɢ ɩɨɜɪɚɬ ɬɪɟɛɚɥɨ
ɭɡɟɬɢ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɩɪɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ, ʁɟɪ ɨɧ ɭɤɚɡɭʁɟ
ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɫɤɥɨɧɨɫɬ ɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɭ ɱɥɚɧɚ
55 ɄɁ ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɚɥɢ ɧɟ ɦɨɪɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɭ ɢɡɪɟʄɢ ɫɬɪɨɠɭ ɤɚɡɧɭ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ. ɉɨɜɪɚɬ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɥɭɱɚʁɧɚ
ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɤɚɨ ɞɪɭɝɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ, ɜɟʄ ʁɟ ɢɡɪɚɡ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɚ
ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɬɪɚʁɧɢʁɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɢ, ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ, ɫɚɦ ɡɚ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɢ ɢɡɜɟɫɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ.
Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ɋɪɛɢʁɟ4 ɭɜɨɞɢ ɧɨɜɢ ɱɥɚɧ 54ɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɨɫɟɛɧɚ
ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɡɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɢɡ ɦɪɠʃɟ. Ɉɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɬɪɨɠɟ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɩɨʁɚɱɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɪɚʃɢɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɝɪɭɩɟ ɱɢʁɢ ɫɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ
ɠɪɬɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɪɲɟ ɢɡ ɦɪɠʃɟ ɡɛɨɝ ɬɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ.
ɂɚɤɨ ʁɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 54 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ
ɤɚɡɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ʄɟ ɫɭɞ ɭ ɨɛɡɢɪ ɭɡɟɬɢ ɢ ɩɨɛɭɞɟ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɞɟɥɨ ɭɱɢʃɟɧɨ, ɩɚ
ɩɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɢ ɦɪɠʃɭ, ɬɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ʁɟ ɭɨɩɲɬɟɧɚ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɨ ɦɪɠʃɢ
ɤɚɨ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɨʁ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɧɢɬɢ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧɚ 54ɚ ɄɁ. Ɉɧɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɢ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɧɚɱɢɧ ɡɧɚɱɢ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ
ɨɞ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ (ɪɚɧɢʁɟ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ). Ɍɟɪɦɢɧ
“ɡɥɨɱɢɧ ɢɡ ɦɪɠʃɟ” ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ
ɫɭ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɚ ɦɪɠʃɨɦ ɢɥɢ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚɦɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ - ɠɪɬɚɜɚ ɡɛɨɝ
ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɜɚɪɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɝɪɭɩɢ. ɀɪɬɜɟ ɡɥɨɱɢɧɚ ɢɡ ɦɪɠʃɟ ɫɭ ɨɛɢɱɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɩɚɞɚ ɡɛɨɝ ʃɢɯɨɜɟ ɪɚɫɟ, ɪɟɥɢɝɢʁɟ, ɫɟɤɫɭɚɥɧɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚ, ɟɬɢɱɤɟ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ. Ɉɜɞɟ
ɫɟ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɮɢɡɢɱɤɢ ɧɚɩɚɞ, ɨɲɬɟʄɟʃɟ ɢɦɨɜɢɧɟ, ɦɚɥɬɪɟɬɢɪɚʃɟ, ɭɡɧɟɦɢɪɚɜɚʃɟ,
ɜɟɪɛɚɥɧɨ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɥɢ ɭɜɪɟɞɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɢɫɚʃɟ ɭɜɪɟɞʂɢɜɢɯ ɝɪɚɮɢɬɚ ɢɥɢ ɩɢɫɚɦɚ (ɩɨɲɬɚ ɦɪɠʃɟ).
ɂ ɤɨɧɚɱɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɜɟɫɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɚɞɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɞ ɤɚɡɧɟ (ɱɥ. 58 ɫɬ. 1 ɄɁ). Ɉɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ
ʁɟ ɭɜɟɤ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨ ɢ ɫɭɞ ɰɟɧɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɫɜɪɫɢ
ɤɚɡɧɟ, ɢɚɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɪɟɱɟɧɨ ɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ɱɥɚɧ 58 ɫɬɚɜ 2
Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɤɨʁɢ
ʁɟ Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɛɢɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɫɧɨɜ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ
4
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪɨʁ 111/09 ɢ ɛɪɨʁ 104/13 ɨɞ 26.11.2013. ɝɨɞɢɧɟ.
135
ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 45, ɞɨɤ ʁɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɛɢɥɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥɚɧɚ 44. ɉɪɟɦɚ ɨɜɨʁ ɨɞɪɟɞɛɢ, “ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɢɡ ɧɟɯɚɬɚ ɤɚɞ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɞɟɥɚ ɬɚɤɨ ɬɟɲɤɨ ɩɨɝɚɻɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ
ɞɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɧɟ ɛɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɨ ɫɜɪɫɢ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ”. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɢ ɤɨɞ ɨɜɨɝ, ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ,
ɫɭɞ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɪɯɭ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɫɭɞ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 58 ɫɬɚɜ
2 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ, ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɫɭɞɢʁɫɤɨɝ ɭɜɟɪɟʃɚ, ɨɰɟɧɢ
ɞɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ.
ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɢɦɟɞɛɟ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɭɧɚɡɚɞ ɩɨɧɚɜʂɚʁɭ ɭ ɫɜɨʁɢɦ
ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ, ɦɚɞɚ ʁɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɛɟɡ ɨɞʁɟɤɚ ɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ
ɪɚɞ ɫɭɞɨɜɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɧɢɫɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɨɦɟɪɚʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ
ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ. ȳɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɢ ɨɩɲɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ, ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɫɭ ɭ
ɫɬɚɜɭ ɞɚ ɫɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɨ ɮɚɤɬɨɪ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ
ɤɚɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɚ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ.
ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɢ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɤɚɡɭʁɭ
ɧɚ ɛɥɚɝɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ, ɚ ɞɚ ɩɪɢ ɬɨɦ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɢ ɢ
ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɢɦɚ ɪɟɬɤɨ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɫɜɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɞɚ
ɤɪɨɡ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɡɛɨɪ ɜɪɫɬɟ ɢ ɜɢɫɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɪɢɱɟ ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ. ɋɬɨɝɚ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɭ
ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɪɚɞɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɭɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɟ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɚɞɭ. ɉɨɪɟɞ ɨɩɪɚɜɞɚɧɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɭɞɚ, ɦɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ
ɞɚ ʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɭ ɚɠɭɪɧɨɫɬ ɭ ɪɚɞɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡ ɧɚɜɨɻɟʃɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɬɢɦ ɧɟɞɨɫɥɟɞɧɨɲʄɭ ɭ ɫɜɨɦ ɫɬɚɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ
ɩɪɢ ɢɫɬɨɦ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɧɟɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɛɢɬɧɢɯ ɩɨɜɪɟɞɚ
ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɱɥ. 438 ɁɄɉ) ɢ ɡɛɨɝ ɩɨɜɪɟɞɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ
(ɱɥ. 439 ɁɄɉ) ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɟ ɤɨɞ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ, ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɩɨɛɢʁɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɭ ɠɚɥɛɢ ɢ ɫɥ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɛɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɦɨɪɚɥɚ
ɧɟ ɫɚɦɨ ɛɪɨʁɧɨɲʄɭ ɜɟʄ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɞɚ ɢɡɚɡɨɜɭ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɤɚɤɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɟɫɭɞɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ.
Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɨɫɬ ɠɚɥɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɟ ʁɟ
ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɠɚɥɛɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɚɜɟɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ
ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɠɚɥɛɚ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟ, ʁɚɫɧɟ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ ɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ ɞɚɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɩɪɟɞɥɨɝ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɦ ɫɭɞɭ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɠɚɥɛɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ, ʁɟɪ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɲɬɨ
136
ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ, ɩɪɟɞɥɚɠɭ ɞɚ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ, ɤɚɨ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ,
ɢɡɪɟɤɧɟ “ɫɬɪɨɠɭ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɭ”, “ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɭ”, “ɫɬɪɨɠɭ
ɤɚɡɧɭ” ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɢɬɞ. ȳɨɲ ɫɭ ɦɚʃɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɤɨʁɢ ɩɨɩɭɬ ɛɪɚɧɢɥɚɰɚ, ɩɪɟɞɥɚɠɭ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɦ ɫɭɞɭ ɭɤɢɞɚʃɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢɥɢ ɩɪɟɢɧɚɱɟʃɟ ɢɫɬɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ
ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɧɚɻɟ ɞɚ ɧɟ ɫɬɨʁɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭɤɚɡɚɨ ɭ ɠɚɥɛɢ.
ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ʁɚɫɚɧ ɢ ɞɨɫɥɟɞɚɧ ɭ ɫɜɨɦ ɫɬɚɜɭ, ɧɚɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ʁɟɪ ɫɚɦɨ ɬɚɤɨ ɦɨɠɟ ɭɜɟɪʂɢɜɨ ɞɟɥɨɜɚɬɢ ɧɚ ɫɭɞ
ɞɚ ɩɪɟɢɫɩɢɬɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɭ ɨɞɥɭɤɭ. ɍ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ ɧɚɩɨɦɢʃɟɦ ɞɚ ɢ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ, ɬɟ ɞɚ ɦɧɨɝɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ
ɫɚɞɪɠɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɜɢɲɟ ɧɟ ɩɚɡɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ
(ɪɚɧɢʁɟ ɱɥ. 380 ɁɄɉ). ɂ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɠɚɥɛɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡʁɚɜʂɭʁɭ
ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɡɧɢ, ɡɚɬɢɦ ɡɛɨɝ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɚ ɞɚ ɩɪɢɬɨɦ ɧɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʁɭ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɪɚɞɢ ɨ ɩɨɝɪɟɲɧɨɦ ɢ / ɢɥɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɚ ɜɟɨɦɚ ɪɟɬɤɨ ɡɛɨɝ ɛɢɬɧɢɯ ɩɨɜɪɟɞɚ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɜɪɟɞɟ ɡɚɤɨɧɚ. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɭɨɱɟɧ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɝɞɟ ɫɭ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɨɞɭɫɬɚɥɢ ɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ
ɭɫɥɟɞ ɧɚɫɬɭɩɟɥɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ɨɞɛɢʁɚʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɞɨɧɟɬ ʁɟ ɡɛɨɝ ɧɚɫɬɭɩɟɥɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬɢ ɭ ɮɚɡɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɠɚɥɛɢ ɩɪɟɞ
Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢɦ ɫɭɞɨɦ, ɚ ɤɨʁɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜɚ.
Ɉ ɬɨɦɟ ɫɟ ɞɨɫɬɚ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɦɟɞɢʁɚ. ɇɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɭɝɨ ɬɪɚʁɟ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨ ɠɚɥɛɢ ɤɨɞ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɤɨʁɚ ɞɚɥɟɤɨ
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɨɤ.
ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɠɚɥɛɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟɭɫɤɨ ɢɥɢ ɩɪɟɲɢɪɨɤɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɠɚɥɛɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɛɢɬɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɚɠʂɢɜɨ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɢ ɞɨɛɪɨ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ, ɚɥɢ ɭɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɩɪɚɜɢ ɫɟ
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫ ɢ ɬɪɚɠɢ ɫɟ ʁɟɞɢɧɨ ɩɪɟɢɧɚɱɟʃɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɜɢɫɢɧɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɤɚɡɧɟ.
ɇɚɢɦɟ, ɠɚɥɛɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɠɚɥɛɟɧɢɦ ɨɫɧɨɜɨɦ. ɇɢɫɭ ɪɟɬɤɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɤɚɤɜɭ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ.
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɫɟ ɩɨɛɢʁɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ
ɫɬɚʃɚ ɢɥɢ ɛɢɬɧɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɛɢʁɚɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɩɪɟɢɧɚɱɢ. ɍɨɱɚɜɚ ɫɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɮɨɪɦɚɥɢɫɬɢɱɤɨ
ɢ ɪɭɬɢɧɫɤɨ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɫɜɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɩɪɟɫɭɞɚ ɦɨɠɟ ɩɨɛɢʁɚɬɢ. Ɍɚɤɨ
ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɫɚɦɨ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ɫɭ ɭɱɢʃɟɧɟ ɛɢɬɧɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ ɠɚɥɛɢ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɭ ɱɟɦɭ ɫɟ ɬɟ ɩɨɜɪɟɞɟ ɫɚɫɬɨʁɟ ɢɥɢ
ɫɟ ɩɚɭɲɚɥɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɨɜɪɟɞɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɫɚɦɨ ɩɪɟɩɢɫɭʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɢɡ
ɡɚɤɨɧɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɫɬɜɚɪɧɨ ɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɫɚɦɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ.
Ɉɫɧɨɜɚɧɨɫɬ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɩɢɬɚɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ, ɤɚɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɨɫɬɚʁɭ ɩɪɢ ɨɩɬɭɠɟʃɭ ɭ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɪɟɱɢ
ɢɚɤɨ ʁɟ ɬɨɤɨɦ ɞɨɤɚɡɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɭɱɢɧɢɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧ ɩɨ
ɡɚɤɨɧɭ ɧɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɢɡʁɚɜʂɭʁɭ ɠɚɥɛɭ ɧɚ
ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɭ ɩɪɟɫɭɞɭ, ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɩɪɢ ɬɨɦ ɧɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɍɩɭɬɫɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ
137
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ Ⱥ ɛɪ. 147/09. ɨɞ 22.05.2009. ɝɨɞɢɧɟ. ɍɤɚɡɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɞɨɧɟɬɨ ɡɛɨɝ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɦ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨʁ ɩɪɚɜɧɨʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɨɫɬɚʁɚɥɢ ɩɪɢ ɨɩɬɭɠɟʃɭ ɞɨ
ɤɪɚʁɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɧɢɫɭ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚɥɢ ɠɚɥɛɭ ɧɚ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɭ ɩɪɟɫɭɞɭ. ɍ ɍɩɭɬɫɬɜɭ ɫɟ ɞɚʂɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɛɪɚɻɢɜɚɱ ɩɪɟɞɦɟɬɚ - ɡɚɦɟɧɢɤ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɦɚ ɦɟɫɬɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɠɚɥɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɟɫɭɞɟ, ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ʁɟ ɞɚ ɫɚɱɢɧɢ ɫɥɭɠɛɟɧɭ ɛɟɥɟɲɤɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɬɢ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɨɞɥɭɤɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. Ɉɜɚɤɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɨ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɪɚɞ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɤɨʁɟ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɤɚɠɟ
ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ, ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɧɢɠɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ. ɋ
ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ, ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɭɩɚ ɩɪɟɞ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɠɚɥɛɟ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɢɡɦɟʃɟɧɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɯ ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɚɡɚ,
ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 455 ɫɬɚɜ 2 ɁɄɉ, ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ʄɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɫɚɦ ɩɪɟɫɭɞɢɬɢ ɚɤɨ ʁɟ ɭ ɢɫɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɜɟʄ
ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɭɤɢɞɚɧɚ ɢ ɱɥɚɧ 450 ɫɬɚɜ 5 ɁɄɉ, ɤɨʁɢ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ,
ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ
ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɢɥɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɫɚɝɥɚɫɢ, ɭ
ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɨɩɬɭɠɛɟ. Ⱦɟɨ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɬɪɩɢ ɨɡɛɢʂɧɟ ɤɪɢɬɢɤɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ
ɜɟʄ ɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ, ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨ ɧɟɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ.
Ɋɚɡɥɢɱɢɬɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɨɜɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɢɦɚɥɨ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɤɚɤɨ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɭɞɢʁɚ. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢɦɚɥɚ ɡɚ ɰɢʂ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ, ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɉɪɟɩɨɪɭɰɢ
Ɋȿɐ (2000) 19 ɋɚɜɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɨ ɭɥɨɡɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ “Ɉɛɚɜɟɡɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ”, ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɪɟʄɭ ɢɥɢ
ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɝɨʃɟʃɟ ɤɚɞɚ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɛɚ ɛɟɡ ɨɫɧɨɜɚ.
Ⱦɚʂɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɚ
ɩɨɲɬɭʁɟ ɢ ɲɬɢɬɢ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ ɩɪɟɞ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢ
ɨ ɫɜɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɩɨɜɨʂɧɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɡɚ ʃɟɝɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɨɦ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥɚɧɚ 433 ɫɬɚɜ 3 Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ
ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ. ɂɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɨɜɨ ɫɜɨʁɟ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ, ʁɟɪ ɫɭ ɠɚɥɛɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬ ɨɞɥɭɤɚ
ɭɨɱɟɧɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɜɟʄ ɢ ɤɨɞ ɚɩɟɥɚɰɢɨɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ, ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ʁɨɲ ɧɟɤɚ ɩɢɬɚʃɚ. ȼɟʄ ɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɥɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ
138
ɩɪɚɤɫɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɟɨɦɚ ɦɧɨɝɨ ɤɪɚɬɤɢɯ ɤɚɡɧɢ ɡɚɬɜɨɪɚ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɨɫɭɻɭʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɡɚ ɧɚʁɬɟɠɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ. ɉɢɬɚʃɟ
ɬɚɤɜɢɯ ɤɚɡɧɢ ɨɞɚɜɧɨ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɢʁɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ
ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɞɟɥɢɤɜɟɧɬɚ. Ɂɚɭɡɟɬ ʁɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɨɞ
ɬɚɤɜɢɯ ɤɚɡɧɢ ɲɬɟɬɟ ɢɦɚʁɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ. ɇɚɢɦɟ, ɤɪɚɬɤɢɦ ɤɚɡɧɚɦɚ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɬɚ, ʁɟɪ ɡɚ ɬɨ ɧɟɦɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɧɚ ɨɫɭɻɟɧɢɤɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɧɚɲɢɦ
ɡɚɬɜɨɪɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ. ɒɬɟɬɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɢ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɩɥɚɧɭ, ʁɟɪ ɢɡ
ɬɚɤɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚɫɬɚʁɭ ɢ ɧɨɜɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɝɭɛɢɬɚɤ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ
ɢɥɢ ɛɚɪ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɩɪɢɥɢɜɚ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ, ɲɬɨ ɫɜɚɤɚɤɨ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɬɚɤɜɢɯ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɚɬɚ).
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ5 ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɜɢɲɟ
ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɬɪɚɧɤɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɜɟʄ ɢ ɨɪɝɚɧ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɱɥ. 2 ɫɬ. 9 ɢ 15 ɁɄɉ). ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɝɨɧɢ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɠʃɢɜɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ
(ɱɥ. 156 ɍɫɬɚɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɱɥɚɧ 2 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ)6. ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɝɨʃɟʃɟ ɜɪɲɢ ɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɭ, ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɢɫɬɢ ɩɥɚɧ ɫɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɦ, ɲɬɨ
ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ: 1. ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ
ɩɪɚɜɢɥɧɟ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɧɟ ɧɚ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɡɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ; 2. ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ
ɫɟ ɩɪɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɨɤɭ, ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ; 3. ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɥɟɤɨɜɟ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɧɚɥɚɡɢ ɞɚ ɞɨɧɟɬɚ
ɨɞɥɭɤɚ ɧɢʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɭ; 4. ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɟɤɨɜɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ; 5. ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɝɨʃɟʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɢɡɭɡɟʄɟ; 6. ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɬɪɚɠɢ ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɭɤɚɡɢɜɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɨɧɢ ɫɭ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɦɭ
ɬɭ ɩɨɦɨʄ ɭɤɚɠɭ; 7. ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝ ɢɫɯɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɩɥɚʄɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɧɢ ɧɚɤɧɚɞɭ ɲɬɟɬɟ ɩɪɨɬɢɜɧɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ7.
Ɉɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɫɭɞɚ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɢɫɩɨɞ ɧɢ ɢɡɧɚɞ ɫɭɞɚ ɧɢ
ɨɛɪɧɭɬɨ. Ɋɚɞ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɫɭɞɚ ɫɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɞɜɨʁɟɧɢ. ɋɭɞ ʁɟ ɫɚ ɫɜɨʁɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɡɚɜɢɫɚɧ ɩɪɟɦɚ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɢ ɫɭɞɢ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ. ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɢ ɪɚɞ ɢ ɨɞɥɭɤɭ ɫɭɞɚ ɨɫɢɦ ɭ ɠɚɥɛɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɩɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ, ɢ ɬɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɧɚɱɢɧ. Ɉɛ“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72, ɨɞ 18. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2011. ɝɨɞɢɧɟ.
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 98 ɨɞ 10.11.2006. ɝɨɞɢɧɟ ɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 116/2008,
104/2009......101/2013.
7
ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ, Ɍ. (1964) “ɋɢɫɬɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɋɎɊȳ”, ɇɚɭɱɧɚ ɤʃɢɝɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɫɬɪ.
133 (ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɨɜɭ ɮɭɫɧɨɬɭ ɞɚ ɥɢ ɢɦɚ ɧɨɜɢʁɢ ɞɚɬɭɦ).
5
6
139
ɪɚʄɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɫɬɚɜʂɚʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɞɚɜɚʃɭ ɦɢɲʂɟʃɚ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɫɭɩɪɨɬɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɩɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ. ɋɭɞ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɞɨɧɟɫɟ
ɨɞɥɭɤɭ ɨ ʃɟɦɭ. ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɭɞɭ, ɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɬɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɫɭɞɚ.
Ʉɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɭɬɢɰɚʁɭ ɠɚɥɛɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɛɪɨʁ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɜɟʄ ɢ ʃɢɯɨɜ ɭɫɩɟɯ ɤɨɞ
ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ. ɇɚɢɦɟ, ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɜɪɫɬɢ ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ. ɋɬɨɝɚ
ʄɟɦɨ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɧɟɬɢ ɧɟɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɨ ɦɟɪɢ ɢ ɡɧɚɱɚʁɭ ɭɬɢɰɚʁɚ ɠɚɥɛɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ. Ɍɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɨɞɧɨɫ ɛɪɨʁɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ ɩɪɟɦɚ ɛɪɨʁɭ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɩɨ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɦ ɩɪɟɫɭɞɚɦɚ, ɭɫɩɟɯ
ɠɚɥɛɢ ɢ ɨɞɧɨɫ ɛɪɨʁɚ ɭɜɚɠɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɩɪɟɦɚ ɛɪɨʁɭ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ.
Ɉɫɢɦ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɢ ɧɚ ɫɭɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ ɞɨɩɪɢɧɨɲɟʃɟɦ ɞɚ ɫɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɬɜɪɞɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ, ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɭ ɨɩɬɭɠɧɢɦ
ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɪɟɱɢ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡɪɟʄɢ, ɨɞɝɨɜɨɪɢɦɚ ɧɚ ɠɚɥɛɭ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ
ɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɭ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɫɭɞɚ, ɩɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭɫɪɟɞɫɪɟɻɟɧɚ ɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɛɢʄɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɨɞɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɚ ɦɧɨɝɨ ɦɚʃɟ ɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ. ɑɢʃɟɧɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɭɞɨɜɢ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɟ ɡɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɞɚ ɥɢ
ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɨɫɭɻɢɜɚɧ, ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɞɟɥɚ ɢ ɞɪɠɚʃɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɋɬɨɝɚ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ɭɬɢɰɚʁ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɟ ɨɝɥɟɞɚ ɫɚɦɨ ɭ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɦ ɠɚɥɛɚɦɚ ɜɟʄ ɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟ ɢ
ɪɚɡʁɚɫɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɜɢɫɢɧɭ ɤɚɡɧɟ. Ɉɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɜɟʄɚ, ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ
ɜɟʄɚ.
ȳɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɧɚ ɢɫɬɨɜɟɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɭ ɞɚ ɫɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɢ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ. ɇɚɢɦɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ ɫɭɞ ɜɪɥɨ ɲɢɪɨɤɨ ɬɭɦɚɱɢ ɭɫɥɨɜɟ
ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɢɡɪɢɱɟ ɢ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɨ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ.
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ, ɚ ɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞɨɜɢ, ɡɚɧɟɦɚɪɭʁɭ ɫɬɚɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧ 66 ɄɁ, ɤɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ
ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ.
Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɚ ɞɚ ɡɚɧɟɦɚɪɭʁɭ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɭɫɥɨɜɧɟ
ɨɫɭɞɟ, ɲɬɨ ɫɟ ɰɟɧɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɩɪɟɦɚ ɜɢɫɢɧɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɩɪɟɦɚ
140
ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɑɚɤ ɢ ɞɚ ɡɚɤɨɧ ɨɫɬɚɜʂɚ
ɫɭɞɭ ɧɚ ɨɰɟɧɭ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɨɩɨɡɜɚɬɢ ɭɫɥɨɜɧɭ ɨɫɭɞɭ ɢɥɢ ɧɟ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɫɭɞ ɜɪɥɨ ɪɟɬɤɨ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɩɨɤɚɡɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɥɚɠɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɨɞ ɨɧɨɝɚ
ɤɨʁɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɫɜɨɞɢ ɫɟ ɧɚ ɩɚɭɲɚɥɧɭ ɨɰɟɧɭ ɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɢɡɪɚɠɟɧɢɯ ɤɪɨɡ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭɱɢɧɢɨɰɚ. ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɫɭɞ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɨɝ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚ,
ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ “ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɫɚɦɨ ɭɩɨɡɨɪɟʃɟɦ ɭɡ ɩɪɟɬʃɭ ɤɚɡɧɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɫɜɪɯɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ”. ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɨɜɚɤɜɨɝ ɭɜɟɪɟʃɚ,
ɤɨʁɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɤɪɟɩʂɟɧɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ, ɫɭɞ ɧɚɜɨɞɢ ɛɪɨʁɧɟ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɢɫɩɨʂɢɥɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɦɥɚɞɨɫɬ, ɩɪɢɡɧɚʃɟ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɢɫɤɪɟɧɨ ɤɚʁɚʃɟ ɢɬɞ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ
ɨɩɨɡɢɜɚʃɚ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɨɩɨɡɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ
ɚɤɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɪɚɧɢʁɟ ɨɫɭɻɢɜɚɧ ɡɚ ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ. ɉɨɠɟʂɧɨ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɱɟɲʄɟ ɩɪɟɞɥɚɠɭ, ɚ ɫɭɞɨɜɢ ɢɡɪɢɱɭ, ɭɫɥɨɜɧɭ ɨɫɭɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɨɛɚɜɟɡɨɦ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ 65 ɫɬɚɜ 2
ɄɁ.
ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɞɟɲɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɩɨɛɢʁɚ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɩɚɭɲɚɥɧɨ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɫɬɪɨɠɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ
ɫɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɢɡɪɟɤɧɟ ɧɨɜɱɚɧɭ ɤɚɡɧɭ ɢɥɢ ɤɚɡɧɭ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɢɥɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɚɦɨ ɩɨɜɟʄɚ ɭɬɜɪɻɟɧɭ
ɤɚɡɧɭ ɡɚɬɜɨɪɚ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɠɢ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚʃɚ. ɇɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɠɚɥɛɟ ɭ
ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɧɟɭɫɩɟɯɚ ɠɚɥɛɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɠɚɥɛɚ ɨɞɛɢʁɟ ɤɚɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɢɧɚɱɟ ɛɢɥɚ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɞɚ ʁɟ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɛɢɨ ʁɚɫɧɨ ɢ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɟɞɟɧ.
ɀɚɥɛɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭɥɨɝɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɫɟ ɦɟʃɚ ʁɟɪ ʁɟ, ɨɫɢɦ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɢ
ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ,
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ ɡɚɞɪɠɚɧɚ ɫɬɚɪɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʄɟɦɨ ɫɟ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɨɫɜɪɧɭɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɧɨɜɢɧɟ ɤɨɞ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɠɚɥɛɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ.
ɀɚɥɛɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɚɜɧɢ ɥɟɤ, ɢ ɬɨ ɩɨɬɩɭɧɢ, ɞɟɜɨɥɭɬɢɜɧɢ ɢ ɫɭɫɩɟɧɡɢɜɧɢ. Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨɡɧɚʁɟ ɬɪɢ ɜɪɫɬɟ ɠɚɥɛɟ: ɠɚɥɛɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ, ɠɚɥɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢ ɠɚɥɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ.
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɡɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɠɚɥɛɟ, ɁɄɉ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɨ
ɪɚɧɢʁɟ ɪɟɲɟʃɟ. ɂɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɟ ɫɦɚʃɭʁɟ ɫɟ ɤɪɭɝ ɥɢɰɚ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɡɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɠɚɥɛɟ, ʁɟɪ ɨɜɚɤɜɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ) ɡɚɫɬɭɩɚʃɚ ɩɚ ɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɭ ɁɄɉ-ɭ.
141
ɇɚʁɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɚɥɛɭ ɢɦɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ. Ɉɧ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ
ɢ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ, ɚ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɚ ɫɩɪɟɱɢ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ
ɠɚɥɛɭ ɭ ʃɟɝɨɜɭ ɤɨɪɢɫɬ. ȳɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ʁɟ ɞɚɬɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɨɧ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɬɪɚɧɤɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɜɟʄ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ
ɤɨʁɢ ɲɬɢɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ. Ɍɚɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟ ɠɚɥɛɭ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ, ɩɚ ʁɟ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɬɚɤɜɟ ɠɚɥɛɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɜɨʂɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ. ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ
ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ, ɚɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɠɚɥɛɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɜɪɟɻɟɧ
ɡɚɤɨɧ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟɞɢɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɧɚ
ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɥɢ
ʄɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ ɢ ɭ ɤɨɦ ɨɛɢɦɭ ɢ ɧɟɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɠɚɥɛɭ ɢɡʁɚɜɢ, ɤɚɨ ɧɢ ɞɚ ɩɪɢ
ɢɡʁɚɜʂɟɧɨʁ ɠɚɥɛɢ ɨɫɬɚɧɟ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɞɪɟɤɧɟ ɨɞ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɠɚɥɛɭ, ɧɟ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɢɥɢ ɨɞɭɫɬɚɧɟ ɨɞ ɠɚɥɛɟ, ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɭɩɢ
ɧɚ ʃɟɝɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɤɚɨ ɬɭɠɢɥɚɰ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɞɨɫɭɞɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɝ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɨɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɬɚɞɚ ɧɟ ɩɨɛɢʁɚ
ɩɪɟɫɭɞɭ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ, ɜɟʄ ɡɛɨɝ ɩɨɜɪɟɞɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɚ (ɦɟɪɚ ɨɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɢʁɟ ɢɡɪɟɱɟɧɚ).
ɇɨɜɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɫɩɨɪɚɜɚʃɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ
ɩɪɟɫɭɞɟ ɡɛɨɝ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɢɥɢ ɧɟɩɨɬɩɭɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ʁɚɫɧɨɝ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɩɪɢɡɧɚʃɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɦ
ɞɨɤɚɡɢɦɚ. ɍ ɬɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ, ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢ ɥɢɰɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɡɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɠɚɥɛɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɦɨɝɭ ɩɨɛɢʁɚɬɢ ɩɪɟɫɭɞɭ ɩɨ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨɦ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ. Ɉɜɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɧɟ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ.
ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ʁɟ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɫɭɞɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 317 ɁɄɉ (ɪɚɧɢʁɟ
ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɰɟ ɢɡ ɱɥ. 282 ɁɄɉ).
ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 443 ɁɄɉ ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɨɞɟɥɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɭ Ƚɥɚɜɢ XIX, ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ, ɝɨɜɨɪɢ
ɨ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ (ɱɥ. 432-469) ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ
(ɱɥ. 470-494). ɉɨɝɥɚɜʂɟ (ɝ.) ɉɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨ ɠɚɥɛɢ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɩɪɟɞ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɠɚɥɛɟ, ɞɨɤ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 443.
ɝɨɜɨɪɢ ɨ Ɉɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɨ ɠɚɥɛɢ. Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɧɚɡɢɜ ɨɜɨɝ
ɱɥɚɧɚ ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɩɨɞɟɥɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɧɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɜɟʄ ɢ ɫɚ ɫɚɦɨɦ ɫɚɞɪɠɢɧɨɦ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ. ɇɚɢɦɟ,
ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2 ɨɜɨɝɚ ɱɥɚɧɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ʄɟ ɜɟʄɟ ɩɨɧɨɜɨ ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ
ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨɤɚɡɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɚɤɨ ɫɭ ɭ ɠɚɥɛɢ ɢɡɧɟɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɧɨɜɢ ɞɨɤɚɡɢ ɤɨʁɢ ɩɪɟɦɚ ɨɰɟɧɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɟʄɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɦɨɝɭ
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ. ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɞɨɤɚɡɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɜɟʄɚ ʄɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧɚ 412 ɨɜɨɝ
ɡɚɤɨɧɢɤɚ. ɉɪɨɬɢɜ “ɧɨɜɟ” ɩɪɟɫɭɞɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ɢɥɢ
ɩɪɟɢɧɚɱɟɧɚ ɪɚɧɢʁɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɨɜɨɝ
142
ɡɚɤɨɧɢɤɚ. Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɢɡ ɫɚɞɪɠɢɧɟ ɱɥɚɧɚ 443 ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɜɟʄɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɧɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɠɚɥɛɢ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɩɨɫɬɭɩɚ ɩɨ ɠɚɥɛɢ, ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ
ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨɤɚɡɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ ɫɭɞɛɢɧɟ ɠɚɥɛɟ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɩɪɨɬɢɜ “ɫɬɚɪɟ” ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ. ɋ ɬɢɦ ɭ
ɜɟɡɢ ɧɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ɨɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 434 ɁɄɉ, ɤɨʁɢɦ ɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɨɞɪɢɰɚʃɟ ɢ ɨɞɭɫɬɚɧɚɤ ɨɞ ɠɚɥɛɟ, ɝɞɟ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɞɨ “ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ” ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɦɨɠɟ ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɠɚɥɛɟ,
ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɠɚɥɛɟ ɤɨʁɭ ɫɭ ɢɡʁɚɜɢɥɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 434 ɫɬɚɜ 2
ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɨɞɥɭɤɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɨ ɠɚɥɛɢ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɩɨɦɢʃɟ.
Ɇɢɲʂɟʃɚ ɫɦɨ ɞɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 434 ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɚɜɧɨɦ ɢ ɧɨɦɨɬɟɯɧɢɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɨ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɟɤɨɜɢɦɚ, ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦ ɭ Ƚɥɚɜɢ XIX
Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɚ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɦɨɠɟ ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ ɭ
ɤɨɪɢɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ. Ɍɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɢ, ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ, ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɨɩɬɭɠɛɟ, ɚ ɧɨɜɢɧɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɨɞɭɫɬɚɧɚɤ ɨɞ ɨɩɬɭɠɛɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ.
ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚ ɝɨʃɟʃɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥɚɧɚ 52. ɉɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɫɬɚɜɚ 4 ɱɥɚɧɚ 450 ɁɄɉ, ɤɨʁɢ
ɨɜɥɚɲʄɭʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɨɩɬɭɠɛɟ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɫɚɝɥɚɫɢ ɫɚ ɬɢɦ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɩɬɭɠɛɭ ɢ ɢɡʁɚɜʂɟɧɭ ɠɚɥɛɭ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɩɢɬɚʃɟ ɨɜɨɝ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. Ɉɜɨ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɨɞɪɟɞɛɚ ɱɥɚɧɚ 361 ɁɄɉ, ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɦ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɨɞɭɫɬɚɧɟ ɨɞ ɨɩɬɭɠɛɟ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɚ ɞɚ ɩɪɢ ɬɨɦ
ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɨɛɢɬɢ ɧɢɱɢʁɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ. Ɉɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ
ʁɟɞɢɧɨ ɩɨɬɪɟɛɨɦ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɭ ɩɪɟɫɭɞɭ ɪɚɞɢ
ɥɢɱɧɟ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɟ. Ⱦɪɭɝɢɯ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟɦɚ.
ɂɡɭɡɟɬɧɨ, ɠɚɥɛɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɟɫɭɞɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ,
ɢ ɬɨ ɭ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ - ɚɤɨ ʁɟ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɞ ɩɪɟɢɧɚɱɢɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɭ
ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɭ ɩɪɟɫɭɞɭ ɢ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɨɝɥɚɫɢɨ ɤɪɢɜɢɦ (ɱɥ. 463 ɁɄɉ). Ʉɚɤɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʁɭʄɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɢɧɚɱɟɧɚ ɭ ɨɫɭɻɭʁɭʄɭ ɫɚɦɨ ɩɨ ɠɚɥɛɢ ɬɭɠɢɨɰɚ,
ɥɨɝɢɱɧɨ ʁɟ ɞɚ ɬɚɤɜɭ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɭ ɩɪɟɫɭɞɭ ɩɨɛɢʁɚ ɨɩɬɭɠɟɧɢ, ɚɥɢ ɦɨɠɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɰ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɛɢ ɭ ɨɜɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɡʁɚɜɢ ɠɚɥɛɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɩɨɜɪɟɞɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɚɥɢ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɧɢʁɟ
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɞɦɟɪɟɧɚ. Ɂɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɠɚɥɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɨ ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ, ɚ ɠɚɥɛɚ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ
ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɫɭɞɭ. Ⱦɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ, ɦɨɠɟ ɧɚ ɬɨ ɭɤɚɡɚɬɢ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɦ
ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ, ɭɡ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɠɚɥɛɭ. Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɛɢʁɚʃɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɟ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɭɜɨɞɢ ɢ ɬɪɟʄɭ ɢɧɫɬɚɧɰɭ, ʁɟɪ ɭ ɬɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞ ɩɨɫɬɭɩɚ ɤɚɨ ɫɭɞ ɬɪɟʄɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɦ ɬɪɟʄɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ, ɚ ɧɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚɧɚ
ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭɞ ɬɪɟʄɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɧɟɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɧɨɜɧɨ ɫɭɻɟʃɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɫɭɞɭ.
143
ɀɚɥɛɚ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɪɟɞɨɜɚɧ ɩɪɚɜɧɢ ɥɟɤ (ɱɥ. 465 ɁɄɉ). ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɭ
ʁɟ ɞɟɜɨɥɭɬɢɜɚɧ ɢ ɫɭɫɩɟɧɡɢɜɚɧ ɚɥɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢ ɪɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɚɧ ɢ ɧɟɫɭɫɩɟɧɡɢɜɚɧ ɩɪɚɜɧɢ ɥɟɤ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɭ ɩɪɟɫɭɞɭ, ɤɨʁɚ ʁɟ
ɭɜɟɤ ɞɨɩɭɲɬɟɧɚ, ɠɚɥɛɭ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɜɟɤ ɭɥɨɠɢɬɢ. ɇɚɢɦɟ, ɡɚɤɨɧ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɧɚ ɤɨʁɚ ɪɟɲɟʃɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɢɯ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɠɚɥɛɚ. ɋɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ ɧɚ ɪɟɲɟʃɟ ɧɢɫɭ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɠɚɥɛɟ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɭ. Ɉɞɪɟɞɛɨɦ
ɱɥɚɧɚ 433 ɫɬɚɜ 1 ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɥɢɰɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɡɚ ɢɡʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɠɚɥɛɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ, ɫɬɪɚɧɤɟ, ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢ, ɞɨɤ ɫɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 465
ɫɬɚɜ 1 Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɨɧɟɫɟɧɢɯ ɭ ɩɪɜɨɦ
ɫɬɟɩɟɧɭ ɠɚɥɛɭ ɦɨɝɭ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɫɬɪɚɧɤɟ, ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢ “ɥɢɰɚ ɱɢʁɚ ɫɭ ɩɪɚɜɚ ɩɨɜɪɟɻɟɧɚ”, ɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢ ɬɨɦ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɬɨ ɥɢɰɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ8
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɛɪɨʁɭ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɨɫɭɻɭʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2008-2012. ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨ ɫɬɚʃɟ:
2008. ɝɨɞɢɧɚ: ɇɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɨɫɭɻɭʁɭʄɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɞɨɧɟɬɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭ ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɭɤɭɩɧɨ 12.461 ɠɚɥɛɭ (23,93%),
ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ 8.734, ɚ ɨɤɪɭɠɧɚ 3.727 ɠɚɥɛɢ. Ɉɞ ɬɨɝ ɛɪɨʁɚ
7.243 ɠɚɥɛɟ ɫɭ ɢɡʁɚɜʂɟɧɟ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɲɬɨ ɢɡɧɨɫɢ 58,13% ɭɤɭɩɧɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ (ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭ ɢɡʁɚɜɢɥɚ 5.439 ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɨɤɪɭɠɧɚ 1.804 ɠɚɥɛɟ). Ɉɞ 3.542 ɭɜɚɠɟɧɟ ɠɚɥɛɟ, 1.965
ɭɜɚɠɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ 4.358 ɨɞɛɢʁɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ 2.366
ɠɚɥɛɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ. ɇɚ ɧɢɜɨɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ
ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ ɭɜɚɠɟɧɨ 2.799 ɠɚɥɛɢ, ɨɞ ɬɨɝɚ 1.584 ɠɚɥɛɟ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɧɚ
ɧɢɜɨɭ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ ɭɤɭɩɧɨ ɭɜɚɠɟɧɟ 743 ɠɚɥɛɟ, ɨɞ ɬɨɝɚ 532
ɠɚɥɛɟ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ.
2009 ɝɨɞɢɧɚ: Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɭɤɭɩɧɨ
14.071 ɠɚɥɛɭ (28,88%) ɢ ɬɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ 10.792 (76,69%), ɚ ɨɤɪɭɠɧɚ 3.325 ɠɚɥɛɢ (23,63%), ɨɞ ɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɢɡʁɚɜʂɟɧɨ 9.531 ɠɚɥɛɚ
(67,73%). Ɉɞ 3.182 ɭɜɚɠɟɧɟ ɠɚɥɛɟ, 2.070 ɢɡʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɨɞ
4.765 ɨɞɛɢʁɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ, 2.879 ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ. Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɫɭ ɭɤɭɩɧɨ 10.792 ɠɚɥɛɟ, ɨɞ ɤɨɝ ɛɪɨʁɚ
7.014 ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɨɤɪɭɠɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ, ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ ɭɜɚɠɟɧɨ 547 ɠɚɥɛɢ, ɨɞ ɬɨɝɚ 398 ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ.
2010. ɝɨɞɢɧɚ: Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢ ɜɢɲɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ) ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɫɭ 11.465 ɠɚɥɛɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɂɡɜɟɲɬɚʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ - Ɋɚɞ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ ɧɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 2008. ɞɨ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɚ ɧɚɩɨɦɟɧɨɦ ɞɚ ɭ
ɜɪɟɦɟ ɩɢɫɚʃɚ ɪɚɞɚ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɡɚɜɪɲɟɧ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɡɚ 2013. ɝɨɞɢɧɭ.
8
144
ɭɤɭɩɧɨ ɞɨɧɟɬɢɯ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɩɪɟɫɭɞɚ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ 31,03%. Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ, ɫɚɦɨ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɢɡʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ 7.981 ɠɚɥɛɚ ɢɥɢ 69,61%. Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɜɚɠɢɥɢ 1.996 ɠɚɥɛɢ, ɨɞ ɬɨɝɚ 1.264
ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧɚ 3.151 ɠɚɥɛɚ, ɨɞ ɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ
ɤɚɡɧɢ 2.042 ɠɚɥɛɟ.
2011 ɝɨɞɢɧɚ: Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢ ɜɢɲɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ) ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɫɭ ɭɤɭɩɧɨ 12.255 ɠɚɥɛɢ,
ɲɬɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚ 6,89%. Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ, ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɢɡʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ 7.951 ɠɚɥɛɚ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭɜɚɠɟɧɨ
1.273, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 0,71% ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧɨ 2.575 ɠɚɥɛɢ
ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 18,27% ɦɚʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2010.ɝɨɞɢɧɭ.
ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ʁɟ ɠɚɥɛɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɡɚ 6,89% ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ. Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɭɜɚɠɢɥɢ 1.273 ɠɚɥɛɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 0,71%ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ
ɩɪɨɲɥɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɨɞɛɢʁɟɧɢɯ ɠɚɥɛɟ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɦɚʃɢ ɡɚ
18,27% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɟɪɢɨɞ.
2012. ɝɨɞɢɧɚ: Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢ ɜɢɲɚ ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥ ɢ Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɪɚɬɧɟ ɡɥɨɱɢɧɟ) ɢɡʁɚɜɢɥɚ ɫɭ ɭɤɭɩɧɨ 14.033 ɠɚɥɛɟ,
ɲɬɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɡɚ 14,50%. Ɉɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɢɡʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 8.158 ɠɚɥɛɢ, ɲɬɨ ʁɟ 58,13%
ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɬɚʁ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢɡɧɨɫɢɨ
64,87%. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɭɜɚɠɟɧɚ ʁɟ 1.761 ɠɚɥɛɚ, ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 38,33% ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɤ ʁɟ
ɨɞɛɢʁɟɧɨ 3.028 ɠɚɥɛɢ, ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɚɧɤɰɢʁɢ, ɲɬɨ ʁɟ
ɡɚ 17,59% ɜɢɲɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ. ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɜɟʄɚɧɚ
ʁɟ ɠɚɥɛɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɡɚ 14,50% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ.
Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡʁɚɜʂɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ
ɭɜɚɠɢɥɢ 1.761 ɠɚɥɛɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 38,33% ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɩɪɨɲɥɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɨɞɛɢʁɟɧɢɯ ɠɚɥɛɢ ɡɛɨɝ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɤɚɡɧɢ ɜɟʄɢ ɡɚ 17,59% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɟɪɢɨɞ.
xxxxxxx
xxx
Ʉɚɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɢɡɛɟʄɢ ɩɨɧɚɜʂɚʃɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ, ɨɜɨɦ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɧɨɜɨ ɭɤɚɡɭʁɟɦɨ ɧɚ ɜɟʄ ɩɨɡɧɚɬɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɨɦ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɫɭɞɨɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɨɩɲɬɚ ɫɜɪɯɚ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 4 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɧɢ ɫɜɪɯɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɱɥɚɧɨɦ 42 Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɤɚɡɧɟɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɟɨɬɤɪɢɜɟɧɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɭɦɧɨɝɨɦɟ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɦɟɞɢʁɫɤɨʁ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜ ɪɚɡɜɨʁ.
145
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɥɨɠɟɧɨɝ, ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɬɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɚɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ, ɬɟ ɞɚ ɛɢ ɫɬɨɝɚ
ʁɚɜɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭɛɭɞɭʄɟ ɦɨɪɚɥɚ ɭ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɭɞɨɜɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɫɬɪɨɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢɦ ɜɨɻɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɜɪɚɬɢɥɢ ɩɪɚɜɧɭ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ.
Abstract
Aim of this work is to indicate signi¿cance and inÀuence of public prosecutor’s
appeal on the penal policy of the courts. Penal policy is just one of the factors in
¿ght against criminality, but as such, it is not and cannot be crucial and decisive
factor because, on suppression of criminality, affects timely detection of criminal
offences and their perpetrators, guidance of preliminary investigation and prosecutor
investigation, ef¿ciency of criminal proceedings etc. When we talk about criminal
sanctions, role of the court is crucial. Namely, penal policy reÀects in the type of
reached verdicts and imposed criminal sanctions. Regarding this, there is a question
of relation between law and court penal policy.
The public prosecutor’s of¿ce, as well as the professional and general public are
united in the view that court penal policy, as a factor in the ¿ght against criminality,
proved to be inef¿cient and inadequate, constantly pointing out the same problems.
Apparently, it was with no inÀuence to work of the courts, since they have not
observed signi¿cant shifts of jurisprudence in this regard.
The appeal of the Public Prosecutor is the most important corrective penal
policy, because in this way it directly affects the operation of courts of ¿rst instance,
aiming that with adequate criminal sanction protects the interest of the injured party
and the public interest. With the introduction of prosecutor’s investigation and new
law authorization, in the future, public prosecutor, can to a greater extent affect
to tightening penal policy, not only for appeal, but also in increased activity in all
phases of criminal proceedings, thus in directing the Àow of the procedure.
Key words: court, judgment, criminal sanction, penal policy, public prosecution,
appeal, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code.
146
Dr Jovan ûiriü,
Institut za uporedno pravo,
Beograd
NEUJEDNAýENOST KAZNENE POLITIKE
SUDOVA
Opšti utisak jeste da je kaznena politika sudova u Srbiji neujednaþena. U tom
smislu autor ovog þlanka najpre navodi dva primera, koja su posebno upeþatljiva.
Jedan policajac je zbog mita od 100 ɟvra bio osuÿen na kaznu zatvora od dve godine,
a za mito od 35.000 DM, u isto (blisko) vreme je jedan poreski inspektor osuÿen na
10 meseci kuünog zatvora. Autor takoÿe govori i o nekim drugim sluþajevima nejednake kaznene politike, naroþito kada se radi o korupciji, posebno meÿu lekarima.
Kaznena politika sudova ne može biti potpuno jednaka, prosto zato što ne postoje
jednaki sluþajevi, a na drugoj strani, svaka kazna treba da bude prilagoÿena liþnosti
uþinioca kriviþnog dela. U tom smislu je zaista teško napraviti potpuno ujednaþenu
politiku. Ali, sa druge strane, nedopustiva je praksa nekih sudova da i uþinioca koji
ima 45 godina tretiraju kao mladog i da sud tu okolnost mora uzeti u obzir. Mnogo je
razloga zbog kojih bi se moglo reüi da je neujednaþena kaznena politika jedna negativnost. Pre svega ljudi su tada tretirani na nejednak, diskriminatorni naþin, a takoÿe
se tada narušava i poverenje u sudstvo, jer svi smatraju da su sudije korumpirane.
Neujednaþena kaznena politika ne pogoduje novom institutu sporazuma o priznanju
krivice. Neujednaþena kaznena politika podrazumeva nepredvidivost i (pravnu) nesigurnost, te u tom smislu mi ne možemo govoriti o nekim osnovnim principima vladavine prava. Sa neujednaþenom kaznenom politikom mi ne dobijamo pravu sliku o
tome kakvi su nam zakoni, te da li nešto treba menjati u njima. Imajuüi sve to u vidu,
autor ovog teksta daje nekoliko predloga za eventualno prevazilaženje problema.
Pre svega knjige, biltene sudske prakse treba uþiniti dostupnijim i transparentnijim
svima, a naroþito samim sudijama, zatim treba pospešiti nauþna istraživanja kaznene
politike sudova, te raditi na izradi obaveznih uputstava sudovima, a takoÿe i na prilagoÿavanju, tj. sužavanju kaznenih raspona u Kriviþnom zakoniku.
Kljuþne reþi: neujednaþena kaznena politika sudova; primeri; poverenje u sudstvo; sporazum o priznanju krivice; nepredvidivost, vladavina prava, uputstva, Srbija.
*****
Sudska praksa, kao što znamo, kod nas nije izvor prava, ali pitanje koje se postavlja jeste pitanje da li je ona baš sasvim beznaþajna, odnosno da li je beznaþajno
147
to kako i na koji naþin sudovi primenjuju pojedine pravne propise u konkretnom
sluþaju, kakva je kaznena politika sudova. Ima onih koji na primer kažu da su tehniþko-tehnološke promene u današnjem svetu tako brze, burne, uþestale, a zakoni se
na drugoj strani menjaju sporo i nisu Àeksibilni, te da tu sud i sudska praksa imaju
važnu ulogu ne samo u tome da tumaþe veü i da, na neki naþin, kreiraju samo pravo,
te da naþelo zakonitosti ne može danas više biti gledano na klasiþan naþin.1 Ovakvo
gledanje, izreþeno u jednom þlanku, izazvalo je kontrareakcije na drugoj strani, te se
u istom þasopisu, nakon ovog þlanka, pojavio polemiþki þlanak sa kontraargumentima, a u korist naþela zakonitosti.2 Odnosno, drugi autori konstatuju da previše slobode i kreativnosti na strani sudija u tumaþenju i primeni prava predstavlja ozbiljnu
opasnost za osnovne postavke “vladavine prava”.3
Mora se, meÿutim, reüi da zakon ne može biti potpuno precizan i uvek davati
precizna merila i jasne odgovore na sva pitanja koja se u životu mogu pojaviti. Tako je
na primer i naþelo zakonske ocene dokaza napušteno u korist slobodne ocene dokaza,
pa se i na taj naþin a¿rmiše sudska praksa kao takva.4 Ne može se, dakle, naþelo zakonitosti ni formalno, ni suštinski potiskivati u drugi plan, ali sudska praksa, konkretno
kaznena politika sudova, uvek zaslužuje posebnu pažnju i posebno izuþavanje. Zbog
svega toga, pre nego što kažemo nešto više o ovoj temi neujednaþenosti kaznene politike sudova, ukratko üemo prepriþati dva, po našem mišljenju vrlo zanimljiva kriviþna
sluþaja iz srpske pravosudne prakse. Reþ je naime o jednom istraživanju o korupciji
koje trenutno u Institutu za uporedno pravo sprovodimo, za potrebe Saveta Evrope, a
konkretni sluþajevi su sluþajevi iz prakse istovetnog Apelacionog, tj. þak Višeg suda.
Treba takoÿe reüi i to da su za merenje (ne)ujednaþenosti kaznene politike sudova,
upravo sluþajevi korupcije na neki naþin idealni. Jer, ako ništa drugo, neujednaþenost kaznene politike sudova, kada se radi o ubistvima, telesnim povredama, ili pak
saobraüajnim kriviþnim delima, lakše se može obrazlagati i pravdati nego kada je reþ
o primanju mita. Zbog toga su koruptivna kriviþna dela primanja mita idealna da se
zakljuþi u kolikoj meri je kaznena politika sudova neujednaþena.
VP je radio kao saobraüajni policajac. Februara 2010. godine dogodila se saobraüajna nezgoda koju je izazvao vozaþ jednog autobusa. Nakon što je patrola policije izašla na lice mesta, a takoÿe i nakon što se vozaþ “renoa”, koji je uþestvovao u
nezgodi požalio na bolove u nozi, na lice mesta je došla i hitna pomoü, koja je vozaþa
“renoa” odvela u bolnicu. Policajac VP je rekao vozaþu autobusa DL-u da je on kriv za
nezgodu, ali da dosta toga zavisi od toga o kakvoj povredi vozaþa “renoa” se radi. On
je vozaþu DL-u objasnio da, ukoliko se radi o prelomu noge, onda je u pitanju “teška
telesna povreda” i da üe tada pravna služba MUP-a, od koje sve zavisi, to okvali¿kovati kao kriviþno delo i podneti kriviþnu prijavu protiv DL-a. VP je rekao da üe se
Miodrag Majiü; - Naþelo legaliteta – normativna i kulturna evolucija, I deo; - “Anali Pravnog fakulteta
u Beogradu“; - br. 1/2009, str. 35-36.
2
Milan Škuliü; - Naþelo zakonitosti u kriviþnom pravu; - “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”, br.
1/2010, str. 66-107.
3
Dragutin Avramoviü; - Odluka ili norma – slobodno sudijsko uverenje kao pretnja vladavini prava; “Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu” br. 2/2012 str. 311-325.
4
Milan Škuliü; - Naþelo slobodne ocene dokaza u kriviþnom postupku; - “Arhiv za pravne i društvene
nauke“; - br. 1-2/2002 str. 11.
1
148
raspitati o stanju vozaþa “renoa” i da üe DL-a obavestiti o svemu. VP je zaista otišao
u bolnicu, tamo je video da se ne radi o frakturi noge, niti o bilo kakvoj težoj povredi
i nakon toga je sa svog privatnog mobilnog telefona nazvao vozaþa autobusa DL-a
da mu to saopšti, kao i to da sada sve zavisi od toga kakav üe izveštaj o nezgodi, on,
policajac VP, podneti. Predložio je vozaþu DL da se sutradan uveþe naÿu kako bi mu
on potanko objasnio kakva je situacija i o þemu se tu radi. Sutradan uveþe VP je došao
svojim privatnim automobilom na dogovoreno mesto. DL je ušao u automobil, VP je
skrenuo u obližnju ulicu i tu su ostali neko vreme, kada je VP objasnio DL-u da je situacija za njega dobra, DL je onda izašao iz kola, a kolima su prišli inspektori MUP-a
iz unutrašnje kontrole i VP-a izveli iz kola, a zatim ušli u njegova kola, gde su pronašli
pored menjaþe dve novþanice od po 50 evra. VP je izjavio i tada, a i kasnije, na sudu
da ne zna odakle te novþanice tu, da pretpostavlja da ih je DL tu ostavio, ali da on ništa
nije tražio, nikakav novac, niti pak nekakvu protivuslugu.
DL je, meÿutim, ispriþao drugaþiju priþu. Rekao je da ga je VP najpre, tokom
samog uviÿaja, zapitao da li mu je posao vozaþa autobusa jedini posao koji ima i šta
üe da radi ukoliko izgubi posao, zapitavši ga usput – koliko je on spreman da plati da
bi saþuvao posao. Zatim mu je VP objasnio da üe mu on uþiniti uslugu tako što üe u
svom izveštaju o uviÿaju napisati nešto što üe DL-u iüi u prilog i da üe biti s njim u
kontaktu. Kada se vratio kuüi, DL je najpre nazvao broj 92, rekao da ima da prijavi
sluþaj korupcije, a zatim otišao u MUP i sa inspektorima unutrašnje kontrole o svemu razgovarao. Tamo su mu objasnili šta treba da radi i kako da se ponaša, te su mu
dali obeležene dve novþanice od po 50 evra i DL je otišao na sastanak sa VP-om, a
inspektori iz unutrašnje kontrole su ih pratili.
Kriviþni postupak je u prvom stepenu trajao nepune dve godine, a do pravosnažnosti je proteklo još dve godine. U prvom stepenu je þetrdeset þetvorogodišnji
VP, inaþe oženjen, otac jednog maloletnog deteta, osuÿen na dve godine i þetiri meseca zatvora, a u drugom stepenu mu je kazna bila smanjena na dve godine. Sud je,
dakle, za 100 evra odmerio kaznu od dve godine zatvora.
Drugi sliþan sluþaj takoÿe ovde izaziva posebnu pažnju. RK je 2001. godine,
tada trideset jednogodišnji savetnik, tj. inspektor, došao u jednu privatnu, malu spoljnotrgovinsku organizaciju, sa zadatkom koji je dobio, a to je da sprovede inspekciju,
analizu poslovanja dotiþne organizacije. RK se tada upoznao sa odgovornim rukovodiocem MN i posle nekoliko dana, taþnije u decembru 2001. godine, saopštio mu
da je pronašao, utvrdio da je dotiþna ¿rma oštetila državni budžet za oko 200.000
dolara. Meÿutim, RK, MN-u, nakon što prethodno odu u obližnju kafanu, saopštava
da se to može srediti tako da njegov nalaz i mišljenje budu u korist ¿rme, te da MN
i ¿rma, u tom sluþaju, neüe morati da plate kaznu. Zauzvrat, RK je od MN-a tražio
odreÿenu naknadu, tj. mito od 35.000 tadašnjih nemaþkih maraka. MN RK-u odgovara da je to velika svota novaca i da on nema tih para. RK ga pita koliko može da
mu da, a MN kaže da ne može da mu da više od 5.000 maraka za sada. Dogovaraju
se da RK doÿe sutra kod MN u kancelariju, kada üe dobiti tih 5.000 maraka. RK
nagoveštava da je to tek samo za poþetak, jer su MN i njegova ¿rma oštetili državu
za oko 200.000 dolara.
149
RK sutradan dolazi u kancelariju MN-a i tu mu ovaj daje koverat sa 5.000 maraka, koji ovaj stavlja u unutrašnji džep sakoa, uz upozorenje da je to tek samo “prva
rata”. U tom trenutku, u kancelariju ulaze policajci i pretresaju RK-a i pronalaze u
njegovom džepu 5.000 maraka, obeleženih novþanica.
RK je tvrdio je da je MN zapravo njega saletao, te da mu je u kafani prethodnog
dana pokušavao da “ugura” u ruke, ili u džep, neke pare, a da se on opirao i da je
MN-u rekao da üe doüi sutra u njegovu kancelariju, kako bi pogledao, analizirao još
neke papire, raþunovodstvene izveštaje. Sutradan je RK zaista i došao kod MN-a i
razgovarali su o raþunovodstvenom nalazu do kojeg je RK došao u svojoj analizi.
MN ga je opet saletao, nudeüi mu novac – mito i u jednom trenutku mu je stavio u
džep koverat. Tada su u kancelariju ušli neki ljudi, ispostaviüe se policijski inspektori, koji su ga pretresli i u onom kovertu pronašli novac, koji RK zapravo nikada
nije ni tražio.
Osnovno u ovom sluþaju je to da je sam postupak neobiþno dugo trajao, þak i za
srpske prilike. Naime, od dotiþnog dogaÿaja do izricanja prvostepene presude prošlo
je oko 10 godina, a do drugostepene, tj. pravnosnažne presude još dodatne tri godine. Naime, sam postupak je bio nekoliko puta prekidan, jer se RK žalio na ozbiljne
zdravstvene smetnje. On je naime tvrdio da je bolestan i donosio je razna zdravstvena uverenja, opravdanja da je bolovao, izmeÿu ostalog i od virusnog zapaljenja mozga. To zapaljenje je izazvalo i druge dodatne posledice po opšte zdravstveno stanje
RK-a, a pre svega po njegovu sposobnost rasuÿivanja i prisustvovanja suÿenju. Sve
u svemu, na kraju je sud RK-a oglasio krivim i uzeo u obzir mnoge olakšavajuüe
okolnosti, a pre svega to da se RK u meÿuvremenu oženio i dobio dete, te da ranije
nije bio osuÿivan. RK je osuÿen na kaznu “kuünog zatvora” u trajanju od 10 meseci.
Drugostepeni sud je potvrdio ovu i ovakvu presudu od 10 meseci kuünog zatvora, te
je ta kazna postala pravnosnažna.
Dakle, jedan policajac je zbog 100 evra mita osuÿen na kaznu zatvora od dve
godine i þetri meseca, odnosno dve godine zatvora, a u isto vreme je sud na istom podruþju, osudio deviznog inspektora, zbog mita od 5.000 nemaþkih maraka, odnosno
zbog toga što je tražio þak 35.000 maraka, na kaznu kuünog zatvora od 10 meseci. I
sve to nakon što je sudski postupak trajao više od 12 godina. Sasvim je jasno kakva
je moralno-politiþka poruka upuüena najširoj javnosti, te na koji naþin ta javnost sve
to doživljava. U pitanju je takav vid neujednaþenosti kaznene politike, neujednaþenosti, koja ima izrazito negativnu poruku. Radi se o tome da se ovakvom kaznenom
politikom sudova promoviše nejednakost: za isto delo su sasvim razliþito osuÿena
dva uþinioca. Taþnije, onaj koji je uþinio težu stvar, odnosno onaj koji je zahtevao
veüi mito, prošao je znatno bolje, znatno blaže nego onaj koji je uþinio ipak nešto što
je blaže, bagetelnije.
Treba li meÿutim sud da presuÿuje samo na osnovu toga kakva je i kolika je šteta, tj. protivpravna imovinska korist? A sa druge strane, zar sve drugo, osim te lako
samerljive štete/koristi, ne bi vodilo u proizvoljnosti i razliþite arbitrernosti, koje
na kraju dovode do neujednaþene kaznene politike? U tom smislu, možda bi zaista
bilo najopravdanije, najpravednije, u stvari za sam sud najjednostavnije, ukoliko bi
150
on presuÿivao po sistemu: “dotiþni je ukrao toliko i toliko, treba da dobije toliko i
toliko godina (meseci) zatvora...” Sudijama niko onda ne bi mogao da prigovori bilo
šta. Ali, to bi nas vrlo brzo dovodilo u apsurdnu situaciju, na primer: “za ubistvo
nožem 12 godina zatvora, za ubistvo pištoljem 13, a za ubistvo bombom 14 godina
zatvora”. Jasno je da se ne može sve unapred precizirati i normirati i da bi se takav
naþin odmeravanja kazni na kraju završio u odavno odbaþenom sistemu apsolutno
odreÿenih kazni, koji je bio karakteristiþan za Kriviþni zakonik iz 1793. iz vremena
francuske buržoaske revolucije.5
Ne može se, dakle, sporiti to da sud treba da ima odgovarajuüi slobodni prostor
za individualizaciju svakog konkretnog sluþaja i da ne treba sve da bude apsolutno
jednako. Jeste jednakost sinonim za pravednost, ali kao što sumum ius, kako bi to
rekli Rimljani, lako postaje suma iniuria, tako isto i prevelika i potpuna jednakost, na
kraju prerasta u nejednakost i nepravdu, a što je na neki naþin bilo karakteristiþno za
socijalistiþki egalitarizam. No, pitanje koje se ovde postavlja jeste pitanje da li treba iüi
u drugu krajnost, tj. da li kod odmeravanja kazne treba da postoje neke norme, koje bi
ipak ograniþavale “preteranu” sudsku slobodu, neka pravila, koja bi ipak, uspostavila
veüu jednakost od one “jednakosti” koju smo videli u dva prethodna primera. Kako
urediti oblast odmeravanja kazne, a da stvar ipak ne bi bila potpuno arbitrerna i kako
bi se praksa ipak kako- tako ujednaþila? Meÿutim, suština kod odmeravanja kazne
jeste u tome da su norme o odmeravanju kazne na neki naþin tek samo smernice, tj. da
se pri odmeravanju kazne koristi analitiþko-sintetiþki metod, u stvari da sud prilikom
odmeravanja kazne polazi od neke vrste proseþne, orijentacione kazne.6 A to “orijentaciono” jeste nešto što je na neki naþin sinonim za arbitrerno, ili kako bi se to takoÿe
reklo “odokativno”. U vezi sa tim može se reüi da se pravna odluka, a naroþito odluka
o visini kazne, u naþelu donosi najpre intuitivno i tek naknadno obrazlaže razumom,
naime usklaÿuje se sa razumom i sa pravnim propisima.7
Teškoüe u ujednaþavanju kaznene politike
Objektivno gledano, sudsku praksu, a naroþito kaznenu politiku sudova teško
je ujednaþiti. Teško je uspostaviti þvrsta pravila i norme o odmeravanja kazne, pa
se zaista tu pojavljuje opasnost od subjektivnosti i razliþitih predrasuda konkretnog
sudije,8 a to takoÿe znaþi da na odmeravanje kazne, na kaznenu politiku sudova,
odgovarajuüi uticaj imaju i neki, sasvim nepredvidljivi vanpravni faktori.9 ýinjenica
je da na to kako üe sud odmeriti jednu kaznu utiþu mnoge stvari koje nemaju neposredne veze sa pravom, pa þak ni sa tim konkretnim sluþajem.
5
Bora ýejoviü; - Istorijski razvoj principa individualizacije kriviþnih sankcija; -“Arhiv za pravne i
društvene nauke”, br. 2-3/71.
6
Dijana Jankoviü;- Odmeravanje i individualizacija kazne u kriviþnom zakonodavstvu i sudskoj praksi
Republike Srbije; - “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”, br. 2/2010, str. 373-374.
7
Roland Grasberger; - Psihologija kriviþnog postupka; - prevod sa nemaþkog (D.Dimitrijeviü) - Sarajevo, 1958, str. 346.
8
Dragutin Avramoviü; - op. cit. str. 311.
9
Jovan ûiriü; - Društveni uticaji na kaznenu politiku sudova; - Beograd, 2001.
151
Broj izvršenih kriviþnih dela. Da li broj, tj. masovnost jednog deliktnog ponašanja u jednom vremenu, ili u jednom odreÿenom (teritorijalnom) podruþju, treba da
ima uticaja na kaznenu politiku sudova? Primera radi, u jednom kraju u kojem ima
dosta lovaca i lovaþkih udruženja da li u tim krajevima lovokradice treba da budu
strože kažnjavane? I uopšte, da li rasprostranjenost jedne negativne, kriminalne pojave u društvu treba da ima i kakav i koliki uticaj treba da ima? Treba li sud da bude
stroži zato što je jedna pojava postala uþestala u poslednje vreme? Ako se polazi od
toga da opšta svrha kažnjavanja obuhvata i vaspitni uticaj na druge da ne þine kriviþna dela, onda može biti sasvim opravdavajuüi faktor da se þinjenica porasta broja
kriviþnih dela u praksi uzima u obzir prilikom odmeravanja kazne.10 Ali, zar kada
uzimamo tu þinjenicu u obzir, zar tu nema elemenata kolektivne odgovornosti?11
Tada neko biva strože kažnjen ne (samo) zbog i za ono što je on uþinio veü isto tako i
za ono što su neki drugi pre njega uþinili.12 Sa druge strane, meÿutim može se razmišljati i na taj naþin što bi se zakljuþilo da baš zato što je nešto postalo vrlo masovno,
da baš zato sudovi treba da postanu nešto blaži u buduünosti.13 Jer, shvatanje pravde
i morala u jednom društvu je uvek vrlo promenljivo, a broj uþinjenih kriviþnih dela,
broj kršenja nekih pravno moralnih zapovesti, signalizira da je došlo do promene u
moralnim shvatanjima u jednom društvu. Drugim reþima, nije sasvim neosnovano
ako se kaže da bi to što je nešto postalo vrlo uþestalo, da bi to zbog toga trebalo
tretirati strožim sankcijama, a opet ako to postane baš izuzetno masovno, onda bi
ga trebalo u veüoj meri tolerisati i biti blaži. U tom kontekstu, policajac VP iz prvog
sluþaja, može biti sagledavan kao veliko zlo kojem se mora stati na put, a opet može
biti sagledavan i kao nešto što je istina žalosna, ali sasvim uobiþajena svakodnevica.
Mislimo da ni jedna ni druga krajnost nije dobra. Niti policajac VP treba da plati ceh
zato da bi se time dao primer drugima, niti pak prema dotiþnom policajcu treba biti
blaži zato što je to postala jedna masovna, uobiþajena pojava.
Promene u shvatanju morala. Jedna od klasiþnih teorijskih postavki jeste i to
da pravo treba da bude “minimum morala”.14 Meÿutim, takva se shvatanja danas u
priliþnoj meri relativizuju, ako ništa drugo makar po tome što danas postoji sve više
pravnih normi koje nemaju baš neke naroþite veze sa moralom. Na primer saobraüajna (pravna) pravila, ili pak ekološka (pravna) pravila, odnosno (pravna) pravila o
bezbednosti hrane. Kakve u tom smislu ima veze sa moralom, pravilo o nivou aÀatoksina u mleku? Pravo u vrlo velikoj meri postaje þisto formalni sistem, sve udaljeniji od morala,15 tako da moral i opštenarodsko oseüanje pravde ne mogu biti dobar
orijentir jednom sudiji prilikom odmeravanja kazne. Osim toga, promene u moralu i
10
Miroslav Ĉorÿeviü; - Pokušaj složenog kriviþnog dela - Porast broja kriviþnih dela kao okolnost pri
odmeravanju kazne; - “Jugoslovenska revija za kriminologiju i kriviþno pravo”, br. 2/71, str. 301.
11
Ramo Musiü; - Može li broj kriviþnih dela na podruþju jednog suda da utiþe na visinu kazni; - “Pravni
život”, br. 1/62, str. 37-38.
12
Jovan ûiriü; - op.cit. str. 144-145.
13
Ibidem.
14
Radomir Lukiü; - Sociologija morala; - Beograd, 1976. str. 201-202.
15
O svemu tome na primer u prikazima teorije prava Herberta Harta tako i Goran Dajoviü; - Hartova
teorija prava – osnovne crte; - “Strani pravni život”, br. 3/2011, ili pak Dejan Vuk Stankoviü; - Moral i
pravo u savremenoj pravnoj ¿lozo¿ji; - “Filozo¿ja i društvo” br. 19-20/2002.
152
moralnim shvatanjima posebno su danas veoma izražene, tako i toliko da je sve teže
odgovoriti na pitanje “šta je pravda”,16 dok je na pitanje “šta je pravo” ipak znatno
lakše odgovoriti. Ko dakle hoüe da kažnjava, polazeüi od toga šta je pravedno, šta je
moralno, taj se nalazi u problemu.
Moral i oseüanje pravde nisu dakle dobar orijentir prilikom odmeravanja kazne,
te se može konstatovati da razlike u kažnjavanju moraju postojati, uprkos onome
na þemu insistiraju neki savremeni “neoklasiþari”,17 ali, sa druge strane, uvek se
postavlja pitanje “koliko velike razlike treba da budu”. Nije pravda, kao što malopre
rekosmo, u tome da sve bude apsolutno jednako, prosto zato što ne postoje dva apsolutno identiþna sluþaja.18 Ipak, ne može se tolerisati takva i tolika disproporcija, nejednakost kakva se manifestovala u dva sluþaja koja smo na poþetku prikazali. Niti
je policajac VP toliko grešan da bi bio toliko strogo kažnjen u odnosu na deviznog
inspektora RK, niti je pak sluþaj dotiþnog RK-a toliko benigan da bi bio baš toliko
blaže kažnjen. Drugim reþima, možemo se mi složiti da kaznena politika sudova ne
može, pa na neki naþin i ne treba da bude baš uvek apsolutno jednaka (ujednaþena),19
ali se ne možemo složiti sa preteranom, velikom neujednaþenošüu, jer je to nešto što
je u svakom pogledu jedna izrazito negativna stvar.
Liþne prilike uþinioca. Da li i u kolikoj meri neke liþne prilike uþinioca treba
da imaju uticaj na odmeravanje kazne? Da li to što je neko porodiþan þovek, oženjen
i otac maloletne dece, treba da ima znaþaj olakšavajuüe okolnosti? Da, odgovor bi
mogao biti potvrdan, jer kažnjavajuüi dotiþnog, mi na neki naþin kažnjavamo i decu
koju on izdržava, ali, zar se ne bi moglo razmišljati i na sledeüi naþin: on kao otac
treba da bude moralni autoritet i uzor svojoj deci, te ga ipak ne možemo i ne smemo
blago kazniti. Osim toga, da li bi onaj koji ima više dece trebalo da bude blaže kažnjavan od onog koji ima samo jedno dete? Jasno je do kakvih sve socijalnih posledica sve to može dovesti. Ili na primer stepen obrazovanja. Obrazovanije bi možda
trebalo blaže kažnjavati, jer je njima manje potrebna resocijalizacija, ali to bi se na
kraju možda završilo u tom pravcu da bi bogatiji, jer oni su ujedno i obrazovaniji,
bivali blaže kažnjavani, što bi naravno bilo više nego nepravedno.
Može se postaviti i pitanje da li sud treba da bude stroži / blaži prema odreÿenoj
vrsti profesiji. Konkretno, da li sud treba da bude stroži prema policajcima nego prema ostalima zato što je društveno štetnije i opasnije ako se unutar policije uspostavi
koruptivni naþin ponašanja i rezonovanja. Treba li policajca samo zato što je policajac,
koji je upravo zadužen za borbu protiv korupcije i promovisanje zakonitosti, kažnjavati strožije nego nekog drugog? Bilo bi argumenata da se odgovori sa “DA”, ali, zar
se time ipak ne dovodi u pitanje naþelo jednakosti i nediskriminacije? Osim toga, da
li bismo tada time uveli sistem kažnjavanja ne prema tome o kojem kriviþnom delu se
Hans Kelzen; - Šta je pravda? – “Pravni život” br. 12/1995.
Milanka Vešoviü; - “Neoklasicizam” u novom švedskom kriviþnom zakonodavstvu; - “Jugoslovenska revija za kriminologiju i kriviþno pravo”, br. 2/89.
18
Aristotel; - Nikomahova etika; - (prevod sa grþkog), - Beograd, 1970, str. 17-18.
19
Kao što se obiþno kaže, kada je reþ o medicini, da ne postoje razzliþite bolesti, nego razliþiti bolesnici,
tj. da tretman treba prilagoÿavati pacijentima, a ne bolestima (Jovan ûiriü; - Kriviþno delo nesavesnog
leþenja bolesnika; ....), tako se isto može reüi i to da i sudski tretman treba prilagoÿavati onima kojima
se sudi, a ne samom kriviþnom delu.
16
17
153
radi, pa þak ni prema tome kakav je uþinilac kao liþnost, veü prvenstveno prema tome
o kojoj profesiji se radi. Ako bi to bio princip, onda bi sudije možda trebalo najstrože
kažnjavati, pogotovu kada se radi o korupciji. Bilo bi zaista puno argumenata za takvo
rezonovanje, a opet postoje neke druge profesije, þija eventualna korumpiranost može
biti u društvenom smislu još negativnija. Na primer politiþari, ministri - njihova eventualna korumpiranost može imati višestruko negativnog društvenog efekta - znaþaja.20
Šta tek reüi o novinarima, koji obiþno imaju velikog uticaja na oblikovanje javnog
mnjenja, pa i javni moral u svakom pogledu, te zbog toga i posebnu odgovornost?
Lekari su naravno posebna priþa kada je reþ o korupciji, iz makar dva razloga. Zato što bi oni trebalo da budu simbol moralnosti, a sa druge strane to þesto nije
tako, veü je upravo suprotno, tako i toliko da se o tome vrlo mnogo govori u najširoj
javnosti, a u Srbiji se þak formirala i jedna posebna nevladina organizacija pod nazivom “Doktori protiv korupcije“,21 sastavljena od samih doktora (lekara). Možda se u
tom smislu i može razumeti, za naše prilike, relativno strogo izreþena kazna doktoru
Eugenu Slaviku, deþjem neurohirurgu, koji je za operaciju jednog deþaka romske narodnosti, tražio od njegovog oca mito od 300 evra.22 On je za taj i takav mito u prvom
stepenu dobio kaznu od tri godine i þetiri meseca, a na kraju mu je Apelacioni sud kaznu poveüao na þetiri godine. Moglo bi se reüi da je to što je uradio dotiþni lekar nešto
što uistinu zaslužuje svaku vrstu i moralne i pravne osude, odnosno da kada lekari,
koji bi trebalo da budu na svaki naþin moralno besprekorne liþnosti, urade tako nešto,
da to zaista zaslužuje kaznu koja je stroža od uobiþajene. Meÿutim, problem je u tome
što i kazne koje se izriþu lekarima za dela korupcije, primanje mita, uglavnom jesu
vrlo neujednaþene. Tako je na primer izvesni doktor GĈ iz Šapca dobio šest meseci uslovno na dve godine, a Apelacioni sud mu je povisio na osam meseci uslovno na tri
godine. Dr NP, takoÿe iz Šapca, uzeo je mito od 1.000 evra za ugradnju “besplatnog”
kuka i bio je osuÿen na þetiri meseca uslovno na dve godine, a hirurg, takoÿe iz Šapca,
AB, uzeo je mito od 150 evra za operaciju bruha, bio uhvaüen, pokajao se i osuÿen na
osam meseci - uslovno na dve godine, dok je anesteziolog iz GAK Narodni front, VM,
za mito od takoÿe “samo” 150 evra,23 osuÿena na kaznu zatvora od tri meseca bezuslovno.24 Ne može se dakle reüi da su sudovi bili jedinstveni i ujednaþeni ni kada su u
Posebno su negativni primeri koji dolaze od predstavnika društvene elite, onih koji se nalaze na vrhu
društvene piramide. Ovo je naroþito karakteristiþno ako se radi o politiþarima (ȳovan Mariü; - Kakvi
smo mi Srbi, - prilozi za karakterologiju Srba, Beograd, 1998. str. 97).
21
O ovoj organizaciji videti na primer na sajtu www.healthcareanricorruption.org .
22
ýitav ovaj sluþaj je u dvostrukom smislu izazvao svojevrsno ogorþenje javnosti. Prvo jer je bila reþ
o detetu i operaciji tumora kod deteta i drugo jer je bila reþ o siromašnom Romu, a što je sve izazvalo i
dodatno sažaljenje i ogorþenje javnosti.
23
To što neki lekar uzima kao mito iznos od “samo” 150 evra može biti tretirano kao znak njegovog
izrazitog moralnog pada, jer se spustio na “niske grane” i “dušu je prodao ÿavolu” za relativno male
pare, ali može biti tretirano i na drugaþiji naþin: koruptivni naþin ponašanja postao je tako i toliko
uobiþajen i tih 150 evra jesu redovna, uobiþajena, dnevna tarifa. Kako god, tek i jedno i drugo izaziva
ipak moralni prezir i osudu i kaznu koja je ipak stroža od uslovne osude, a koja zahteva i izricanje mere
bezbednosti “zabrane vršenja poziva...” što se, kada su lekari u pitanju, osim u sluþaju veü pominjanog
Slavika, uopšte nije dogaÿalo.
24
O svim ovim sluþajevima proþitati u tekstu na internet adresi: www.naslovi.net/2013-08-09/vecernjenovosti/sudovi-imaju-dvostruki-arsin-prema-lekarima/6684094nene.
20
154
pitanju lekari, prema nekima su bili vrlo blagi, a samim tim se onda sticao utisak kako
su prema drugima bili ipak nerealno strogi. Ne postoji dakle doslednost i ujednaþenost
sudova kada se radi ni o lekarima, kao ni kada se radi o bilo kome drugome. I tu se dakle radi o znaþajnim razlikama u tretiranju relativno sliþnih sluþajeva, što naravno ima
višestruko negativne psihološke i pedagoške efekte, negativne moralne poruke koje se
odašilju najširem javnom mnjenju.25
Kako komentarisati to što su sudovi u nekim situacijama bili vrlo blagi, kada
je reþ o nekim lekarima, a eto, u vezi sa famoznim Slavikom, i prvostepeni i drugostepeni sud bili su dosta strogi? Ma kako to zvuþalo, ovde do izražaja dolazi faktor
masovnosti jedne pojave, zatim faktor medijskog publiciteta,26 te na kraju i to u kojoj
se sredini nešto dogaÿa. Zamislimo da je korupcija meÿu lekarima takva i tolika da
zaista “svi (lekari) to rade”.27 Šta bi u toj situaciji trebalo uraditi? Pohapsiti i osuditi
sve korumpirane lekare, sve one koji primaju mito i pri tome im izreüi meru bezbednosti “zabrane vršenja poziva...” Kakvi bi efekti svega toga bili, odnosno da li bi tu
bila veüa šteta nego korist? Borba protiv kriminala ipak ima svoju sasvim opipljivu
cenu (što se više daje za policiju, sudove i zatvore, to se manje daje za zdravstvo,
školstvo, nauku...)28 U konkretnom sluþaju, ako je broj korumpiranih doktora (lekara) zaista vrlo visok, onda bi se moglo dogoditi da sudovi postanu pretrpani predmetima, zatvori prepunjeni lekarima osuÿenim za korupciju, a bolnice na kraju prazne,
jer ne bi imao ko da leþi ljude. U takvoj situaciji, uopšte ne bi moralo biti þudno da
se pojedincima jednostavno “gleda kroz prste” i da to bude jedno nepisano, preüutno
pravilo ponašanja, naroþito na primer u malim sredinama u unutrašnjosti Srbije29,
gde je lekara po pravilu manje i gde su oni posebno dragoceni. Nužna posledica
svega toga jeste i egzemplarno kažnjavanje kao takvo30, odnosno to da pojedinci koji
ipak budu otkriveni i izvedeni pred sud, na kraju za primer ipak budu osuÿeni strožom kaznom. Ne mogu svi biti uhvaüeni i procesuirani, naroþito ne kažnjeni strogom
kaznom, ali poneki od onih koji ipak budu uhvaüeni i izvedeni pred sud, biüe strogo
kažnjeni bilo zbog stvorene medijsko-politiþke fame, bilo kao primer drugima. Problem je meÿutim u tome što graÿani takav primer þesto mogu doživljavati kao vrlo
izrazitu nejednakost i nepravdu koja je posledica ne toga što jednostavno ne mogu
biti svi kažnjeni, pogotovu ne istovetnom kaznom, veü neþeg drugog, na primer neþije neosnovane privilegije i korupcije uopšte.
Kakve su sve negativne posledice neujednaþenosti kaznene politike?
Na pitanje iz ovog podnaslova: “kakve su sve posledice neujednaþenosti kaznene politike sudova?” treba reüi da je najpre to što se u najširoj javnosti stiþe utisak
nejednakosti graÿana pred zakonom – sudovima. Jedni za istu stvar dobijaju jedOvde se, kao što vidimo, radi o lekarima i korupciji, jer bi bilo besmisleno uporeÿivazi kazne lekarima za neka druga kriviþna dela, na primer za ubistva.
26
O Eugenu Slaviku su izveštavali svi pisani i elektronski mediji, te je njemu bilo teže nego drugim lekarima.
27
Ostaje nam samo da nagaÿamo da li i koliko “to svi rade”.
28
Boris Begoviü; - Ekonomska teorija generalne prevencije: osnovna pitanja; - “Crimen” br. 1/2010.
str. 50-64.
29
Kakva je sredina na primer upravo Šabac.
30
Jovan ûiriü; - Egzemplarno kažnjavanje; - “Crimen” – be. 1/2012, str. 21-38.
25
155
nu, a drugi za tu istu, ili sliþnu stvar, dobijaju bitno razliþitu kaznu. Da li bi se ovde,
izmeÿu ostalog, moglo reüi da, kada sudovi donose razliþite presude po istom þinjeniþnom stanju i pravnom osnovu, da se tu radi o povredi zabrane diskriminacije (þlan
14 Evropske konvencije o ljudskim pravima)? U svakom sluþaju, neujednaþenost
kaznene politike sudova nije poruka koja u najširoj javnosti a¿rmiše elementarno
oseüanje društvene jednakosti i pravednosti, ali ono što je u stvari ovde najvažnije
jeste da neujednaþenost kaznene politike sudova kod graÿana uvršüuje uverenje da
je sudstvo korumpirano, te da je neko uspeo da “dobro proÿe” jednostavno zato što
je podmitio sud/sudiju. To podriva poverenje u pravosuÿe, što ima vrlo izrazite negativnosti na planu opšte borbe za uspostavljanje vladavine prava / pravne države.31
Osim toga, to što üe veliki broj graÿana imati pogrešnu, u svakom sluþaju prenaglašenu predstavu o korupciji i pogotovu o korupciji u pravosuÿu, ima ulogu posebnog,
dodatnog negativnog, kriminogenog faktora, faktora koji u stvari podstiþu korupciju.
Jer, preterana priþa o korupciji na kraju zaista i proizvodi stvarnu korupciju, tj. njen
porast32, odnosno stvara kod graÿana utisak da se sve može srediti putem korupcije,
da se sve i svako može korumpirati, pa eto þak i sudije i sudovi. Time se poveüava
eventualni koruptivni pritisak i izazov, odnosno sve veüi broj ljudi biva podstaknut
da “pokuša sa korupcijom”, a jasno je šta to sve na kraju znaþi. Graÿani teško mogu
da shvate i prihvate da kazne koje sudovi izriþu jednostavno ne mogu, pa ni ne treba
da budu sasvim istovetne. Oni sve to obiþno doživljavaju kao þistu korupciju, a taj
se utisak / doživljaj posebno pojaþava kada kazne koje sudovi izriþu, postanu neuobiþajeno, tj. isuviše razliþite i neujednaþene.
Neujednaþena kaznena politika nije dobra ni kada je reþ o jednom novom procesno-pravnom institutu, tzv. sporazumu o priznanju krivice. Ne ulazeüi ovde u
sve razloge u korist postojanja ovog instituta koji treba, pre svega da podstakne
ubrzavanje kriviþnih postupaka i rastereüenja sudova,33 þini se da se ne može mnogo
postiüi, oþekivati od instituta “sporazuma o priznanju krivice” ukoliko je kaznena
politika sudova neujednaþena i samim tim nepredvidiva. Jednostavno reþeno, da bi
advokat mogao svog klijenta da “privoli” na sporazum o priznanju krivice, on mora
da mu prethodno stavi u izgled koju i kakvu kaznu on može oþekivati od suda.34 Ako
je meÿutim kaznena politika sudova neujednaþena i nepredvidiva, onda je tako nešto
praktiþno nemoguüe, te se može reüi da neujednaþena kaznena politika sudova u
startu diskredituje “sporazum o priznanju krivice”. Neujednaþena kaznena politika
sudova takoÿe destimulativno deluje i na sve druge oblike stvarnog kajanja,35 pa i
Slobodan Vukoviü; - Problemi poverenja u pravosuÿe; - “Sociološki pregled” 4/2007 str. 499.
Nemanja Nenadiü; - Pojam i uzroci korupcije; - I zborniku radova “Korupcija, osnovni pojmovi i
mejanizmi za borbu”, uredio Goran Iliü; - Pravni fakultet, Beograd, 2007. str. 115.
33
Vanja Bajoviü: - Sporazum o priznanju krivice; - “Revija za kriminologiju i kriviþno pravo” 3/2009,
str. 319-333.
34
Ovde je takoÿe važno i to da kaznena politika sudova bude stroga, jer se sa blagom kaznenom politikom optuženi ne mogu privoleti da pristanu na “sporazum o priznanju krivice”. Meÿutim, kaznena
politika našiih sudova uglavnom je više blaga nego stroga, bliža minimumu nego maksimumu. (O tome
i Jovan ûiriü, Ĉorÿe Ĉorÿeviü, Robert Sepi; - Kaznena politka sudova u Srbiji; - Beograd, 2006).
35
U tom smislu vidi i þlanak Ivane Simoviü-Hiber; - Dobrovoljni odustanak i stvarno kajanje de lege
late i de lege ferenda; - “Anali Pravnog fakulteta” br. 5/1992, str. 403-415.
31
32
156
na resocijalizaciju kao takvu, jer kakva god da bude izreþena kazna, onaj kome je ta
kazna izreþena, gledajuüi neke druge, to što je njemu izreþena takva kazna kakva je
izreþena, najþešüe to doživljava kao nepravdu i odbija da prihvati da se makar u sebi
pokaje i prizna samom sebi da je pogrešio, a što je najvažnija poþetna pretpostavka
za kasnije procese prevaspitanja. Ako pak kaznu koja mu je izreþena ne doživljava
kao nepravdu i preteranu strogost, veü kao izuzetnu privilegiju, jer je prošao mnogo
bolje od drugih, osuÿeni tada izreþenu kaznu ne doživljava kao ozbiljno upozorenje,
veü kao dokaz da se kriminalno ponašanje ipak isplati i da nema potrebe za menjanjem navika i ponašanja. Neujednaþenost kaznene politike sudova dakle ne stimuliše
uþinioce niti da odustanu od vršenja, niti pak od dovršenja jednog kriviþnog dela,
niti ih pak stimuliše na sklapanje sporazuma o priznanju krivice, ona samo u njima
potkrepljuje nemoralno-kriminalni naþin razmišljanja i ponašanja: svi su skloni nemoralu i korupciji, samo što oni koji su u tome veštiji, koji su ponajveüi kriminalci
i korupcionaši, oni prolaze ponajbolje, pa ili ne bivaju uopšte osuÿeni, ili bivaju
sasvim blago osuÿeni.
Naravno, ljudi ne þine kriviþna dela tako što unapred svesno kalkulišu sa time
kako i koliko üe biti osuÿeni, ali kada je reþ o imovinskim kriviþnim delima, to u
dobroj meri ipak jeste sluþaj, odnosno stvarni i potencijalni kriminalci uzimaju u
obzir, na neki naþin raþunaju i sa bene¿tima ostvarenja jednog kriviþnog dela, ali
i sa negativnostima kazne koja üe ih sustiüi. Teško je to empirijski utvrditi, ali ne
bi se moglo reüi da, naroþito uþinioci imovinskih kriviþnih dela ipak ne kalkulišu
sa kaznenom politikom sudova.36 To zapravo znaþi da potencijalni uþinioci makar
donekle imaju u vidu kako üe sud reagovati i presuditi. No, takva kalkulacija je nemoguüa, zapravo vrlo teška, ukoliko je kaznena politika sudova neujednaþena.
Ujednaþenost je sinonim za predvidivost, a predvidivost jeste drugo ime za
pravnu sigurnost, pravnu sigurnost koja je opet najvažniji element opšteg pojma
pravne države.37 Utoliko je naravno važno da kaznena politika sudova bude ujednaþena i samim tim predvidiva. U krajnjoj liniji u tome i jeste suština same ideje precedentnog prava – ujednaþenost sudske prakse. Zakon može biti i najbolji moguüi,
ali ako je praksa njegove primene loša, tj. neujednaþena. onda üe sve, tj. svi krajnji
efekti biti vrlo problematiþni. Ili, reþeno na jedan drugi naþin: i najbolje zakonske
rešenje može biti kompromitovano od strane ljudi koji su spremni za takvo nešto,38
odnosno i najbolje zakone može kompromitovati odgovarajuüa sudska praksa ako
je loša. Imajuüi sve to u vidu, mi možemo reüi da, koliko god je važno imati dobre i
adekvatne zakone, da je isto toliko važno imati pravilnu, dobru i adekvatnu sudsku
praksu, tj. primenu tih i takvih zakona.
Kada je kaznena politika sudova neujednaþena, onda mi u stvari ne možemo mnogo toga da zakljuþimo o zakonima uopšte, kao i o pojedinaþnim zakonskim rešenjima. Sudska praksa uvek na neki naþin govori o tome kakvi su zakoni, da li su zakoni dobri ili loši, odnosno da li, kako, koliko i u þemu treba menjati
Milan Milutinoviü; - Kriminalna politika; - Beograd, 1984. str. 121-122.
Haim Perelman; - Pravo, moral i ¿lozo¿ja; - Beograd, 1983. (prevod sa francuskog), str. 76-77.
38
Ljubiša Lazareviü; - Sistem kriviþnih sankcija; - “Jugoslovenska revija za kriminologiju i kriviþno
pravo”, br. 2/87. str. 106.
36
37
157
pojedine zakonske odredbe. Kada, meÿutim, ne postoji ujednaþena sudska praksa,
onda mi zapravo ni nemamo povratnu informaciju o samim zakonima. Konkretno,
ako je kaznena politika zakonodavca stroga, a kazne koje sudovi izriþu uglavnom i
najþešüe blage, onda bi to mogao da bude signal da zakone treba menjati i kaznenu
politiku zakonodavca ublažavati. Meÿutim, ako u sudskoj praksi postoje velike razlike od sluþaja do sluþaja, onda mi u suštini ne možemo ništa da zakljuþimo ni o
onome što piše u zakonima, pa ni o tome da li i šta eventualno treba menjati u tim
zakonima. Praksa koja je nejednaka, neujednaþena, ne govori dovoljno o samim
zakonima, þak može dovoditi do izvesnih nerazumevanja i pogrešnog zakljuþivanja.
Sve u svemu, neujednaþena kaznena politika sudova uglavnom proizvodi višestruko negativne efekte. Sa jedne strane, stvara se utisak da su graÿani nejednaki
pred sudovima i zakonom, odnosno stvara se utisak da pravosuÿe loše radi i da
je korumpirano i da zahvaljujuüi svemu tome,39 neki, meÿusobno vrlo sliþni sluþajevi, bivaju tumaþeni na bitno razliþite naþine. Sa druge strane, takva neujednaþena
kaznena politika ne deluje destimulativno na potencijalne uþinioce kriviþnih dela da
ne þine kriviþna dela, odnosno da odustanu od þinjenja onoga što su veü zapoþeli. S
tim u vezi je i to da neujednaþena kaznena politika deluje destimulativno na optužene uþinioce kriviþnih dela da eventualno sklapaju sporazume o priznanju
krivice sa tužiocima. Treüa stvar koja bi se mogla okarakterisati kao negativnost
kada je reþ o neujednaþenoj kaznenoj politici sudova jeste to da neujednaþenost u
stvari podrazumeva nepredvidivost i pravnu nesigurnost, što naravno ima þitav
niz negativnih efekata. I na kraju, naravno ne kao sasvim nevažno, jeste i to da sa neujednaþenom kaznenom politikom sudova, zakonodavac nema povratnu informaciju o zakonima koje je doneo, propisao, te da li nešto treba menjati, doraÿivati.
Šta bismo na kraju mogli zakljuþiti? Kaznena politika sudova nije i jednostavno
ne može ni biti sasvim ujednaþena. ýak bi se moglo reüi da takvo nešto ne bi ni moglo
biti pozitivno vrednovano. Jer, ukoliko bi kaznena politika sudova bila sasvim ujednaþena, onda bi to znaþilo da sudovi sude samom dogaÿaju, uþinjenom kriviþnom delu,
a ne uþiniocu kriviþnog dela. Moglo bi se reüi da bi to bilo isto kao kada bi lekari leþili
bolest, a ne bolesnika, što bi bilo apsurdno.40 Ovo bi naroþito bilo problematiþno ako
se ima u vidu to da bi, makar teorijski uzev, sud trebalo da svoju kaznu prilagoÿava liþnosti jednog konkretnog uþinioca, njegovom karakteru, sklonostima, navikama, itd.41
Nema dakle zbora da je potrebno, da je nužno, da kaznena politika sudova ne
bude sasvim ujednaþena, jer nema jednakih sluþajeva kojima se sudi, ali suprotna krajnost potpune neujednaþenosti kaznene politike sudova višestruko je negativna. Negativna, jer se u javnosti stvara utisak nejednakosti graÿana i korumpiranosti sudova.
Negativna, jer se optuženi ne stimulišu na postizanje sporazuma o priznanju krivice,
a uþinioci kriviþnih dela ne stimulišu na dobrovoljni odustanak od izvršenja kriviþnih
dela. Negativna, jer u stvari a¿rmiše neku vrstu nepredvidivosti i pravne nesigurnosti,
a što opet nimalo ne pogoduje idealu pravne države. Negativna, jer kada je kaznena
A to može biti i puko neznanje, nestruþnost i razliþite druge slabosti.
Jovan ûiriü; - Društveni uticaji na kaznenu politiku sudova; Beograd, 2001. str. 176.
41
Mladen Zvonareviü;- Forenziþko-psihologijski aspekt upoznavanja liþnosti uþinioca kriviþnog dela;
- “Jugoslovenska revija za kriminologiju i kriviþno pravo”, br. 4/1964.
39
40
158
politika sudova (sudska praksa) isuviše (potpuno) neujednaþena, onda zakonodavac
nema pravu, povratnu informaciju o tome da li, šta i u kojoj meri treba menjati.
Dovoljno je dakle razloga na osnovu kojih možemo kritikovati situaciju kada je
kaznena politika sudova izrazito neujednaþena. No, pravo pitanje je šta uraditi da to
ne bude tako. Da li je rešenje u tome da se kazneni rasponi propisani u zakonu ipak
bar malo suze i time makar delimiþno ograniþi prostor slobodnog sudijskog uverenja? ýini se da bi se time ipak, makar delimiþno suzio prostor za neujednaþenost
kaznene politike sudova. Da li je rešenje u izradi obaveznih uputstava od strane najviših sudskih instanci? U tom smislu, jedno od rešenja može biti i u tome da sistem
objavljivanja sudskih presuda bude, kao što je to sluþaj u Americi,42 u što veüoj meri
uoþljiv za najširu, a pre svega samu sudsku javnost, kao neka vrsta formalno-neformalnog uputstva i vodiþa sudovima za njihovu praksu u buduünosti. ýini se da bi
upravo na tim stavovima, zakljuþcima i preporukama najviših sudskih instanci trebalo posebno insistirati. To bi mogao biti, možda dugotrajni, ali ipak þini se delotvorni
put za kakvo-takvo ujednaþavanje sudske prakse, kako se ne bi dogaÿalo to da policajac zbog mita od 100 evra bude osuÿen na dve godine zatvora, a da inspektor zbog
mita od 35.000 maraka bude osuÿen na 10 meseci kuünog zatvora. Ne bi se dogaÿali
ni neki drugi paradoksi i primeri apsurdnosti sadašnje sudske prakse i kaznene politike sudova kod nas. U praksi sudova (istina ovde se misli na sudove iz Crne Gore,
ali svejedno, situacija ni u drugim delovima regiona nije bitno drugaþija) zapaža se
da sudovi u svojim odlukama navode da je okrivljenom koji ima 45 godina, njegova
mladost uzeta kao olakšavajuüa okolnost, a da je þak reþeno za uþinioca koji ima þak
50 godina da se radi o relativno mladoj osobi.43
Na mnoga pitanja je teško dati neki konkretan odgovor, ali u svakom sluþaju,
kaznena politika sudova je važan i višeznaþan pravosudni i opštedruštveni fenomen,
koji zaslužuje posebnu pažnju najšire, ne samo uskostruþne pravosudne javnosti.
Sve to podrazumeva kontinuirano i metodološki þvrsto utemeljeno istraživanje i praüenje kaznene politike sudova, koja se do sada kod nas ipak tek samo sporadiþno
izuþavala. Sve bi to moglo biti u funkciji izgradnje smernica i uputstava sudovima
za njihovu kaznenu politiku, te davanje sasvim konkretnih odgovora na neka pitanja,
kao što je i pitanje dokle se neko može smatrati mladim. Odnosno, na primer da li to
što je neko do tada bio neosuÿivan treba uzimati u baš velikoj meri kao olakšavajuüu
okolnost ili bi raniju neosuÿivanost trebalo uzimati kao nešto “normalno”, nešto
što se podrazumeva.44 Trebalo bi možda ponderisati i porodiþne prilike, pa reüi, ma
kako to banalno zvuþalo, da jedno dete, ima “toliki i toliki znaþaj”, olakšavajuüe
okolnosti. To zaista može biti tumaþeno kao besmisleno i banalno,45 ali još je banalO tome Jelena ûeraniü; - Izvori ameriþkog prava; - u zborniku radova “Uvod u pravo SAD”, priredio
Jovan ûiriü, izdanje Instituta za uporedno pravo, Beograd, 2008. str. 34-35.
43
O tome Petar Stojanoviü, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u tekstu pod naslovom “Odmeravanje
kazne”, dostupno na internet adresi: sudovi.me/podaci/vrhs/dokumenta/568. pdf.
44
Jovan ûiriü; - Ranija neosuÿivanost kao olakšavajuüa okolnost kod odmeravanja kazne; - “Jugoslovenska revija za kriminologiju i kriviþno pravo” br. 1-2/1996.
45
Mi zaista živimo u vremenima ekstremnog pozitivizma i statistiþkog vrednovanja svega i svaþega, što
je vrlo þesto sasvim besmisleno. Tako se i same sudije veü vrednuju po tome koliko su predmeta rešili, a
lekari po tome koliko su pacijenata pregledali, nauþni radnici po tome koliko su þlanaka napisali. Zašto
onda ne bi taj metod bio upotrebljen i kod presuÿivanja i odmeravanja kazne.
42
159
nije i besmislenije da nekome ko ima 45 godina to bude uzimano kao olakšavajuüa
okolnost zbog mladosti. Ako ništa drugo, možda bi takva preciziranja, trasiranja,
izgradnja uputstava pomogla samim sudovima u smislu da ih se oslobodi (stalnih)
sumnjiþenja zbog korupcije, odnosno da ih se oslobodi od (stalnih) koruptivnih pritisaka da neke sasvim besmislene i bizarne stvari tretiraju kao olakšavajuüe okolnosti
i izriþu neadekvatno blage kazne nekim pojedincima, a samim tim nekim drugima
neadekvatno stroge kazne.
*****
Jovan ûiriü; LLM
Institute of Comparative Law,
Belgrade
UNEVEN PENAL POLICY OF THE COURTS
The general impresion of the penal policy of the courts in Serbia is that it is
uneven. In that sense the author of this article cites some examples.The most striking
example of such uneven policy is the example of two very similar cases of corruption. One policeman was convicted for receiving bribe of 100 Euros for 2 years of
imprisonment. In the same time, one tax-inspector (controller) was convicted for
receiving bribe of 35.000 of DM for 10 months of home imprisonment. The author
here mentions some other cases, examples of uneven penal policy, when it comes the
corruption among physicians. The penal policy of the courts can not be completelly
equal, because, ¿rst of all there are no completelly equal cases and on the aother side
one punishment has to be adjusted to the personality of the offender. In that sense it
is very dif¿cult to make equal penal policy. But on the other hand, it is unacceptable
practice of the courts when they say that the offender 45 years old is young and that
the court must have in mind his youth in the process of decisionmaking. There are
many reasons why we can say that the uneven penal policy of the courts is bad. In
that situation people are treated on unequal way and in that sense, there is no trust
in judiciary, because everyobody is thinking that judges are corrupted. Uneven pe160
nal policy is not a good base for the new institution of pleabargaing. Uneven penal
policy introduces upredictability and uncertanity and in that sense we can not talk
about some basic principles of the Rule of Law. With the uneven penal policy we can
not get the clear picture of the law, of the legal system and so we can not say should
something in that system has to be changed. Having in mind all of that the author
gives some proposals how to improve researches of the penal policy of the courts,
how to present the practice of the courts, how to make some obligatory manuals and
how to adjust frames of punishment in the Criminal Code
Key words: uneven penal policy; examples, trust in judiciary, pleabargaing,
unpredictability; Rule of Law, manuals; Serbia
161
ɉɪɨɮ. ɞɪ ȭɨɪɻɟ ȭɨɪɻɟɜɢʄ,
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɍȻɅȺɀȺȼȺȵȿ ɄȺɁɇȿ ɄȺɈ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ
ɄȺɁɇȿɇȿ ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɋɍȾɈȼȺ1
ɋɚɠɟɬɚɤ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɚɠɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ʁɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɭɞɨɜɚ. Ɉɜɚʁ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ʁɟ ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, ɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɤɨɦ ɢɡ 2005. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢɡ
2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɠɢɜɟɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɢɡɦɟɧɟ. Ɉɧɟ ɫɭ ɫɟ ɤɪɟɬɚɥɟ ɭ ɞɜɚ ɫɭɩɪɨɬɧɚ
ɫɦɟɪɚ. ɋ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟɦ
ɧɨɜɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɫɬɜɚɪɧɨɝ ɤɚʁɚʃɚ ɢ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ, ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɭɠɟɧɚ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɧɨɜɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ, ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ
ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢ ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɜɪɚɬɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɭɜɟɤ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨ, ɭ
ɩɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɦɨɠɟɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɨɜɟ, ɞɨɞɚɬɧɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ʃɟɧɨ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɭɱɢʃɟɧɨɦ
ɞɟɥɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɱɢɧɢɨɰɭ, ɚɥɢ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɞɚ ɫɭ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɫɜɨʁɨɦ ɧɟɥɨɝɢɱɧɨɲʄɭ ɞɟɪɨɝɢɪɚɥɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨɩɲɬɟɝ ɞɟɥɚ ɄɁ ɢ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɛɪɨʁɧɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ, ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ.
Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ.2 Ɉɧɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢɧɬɟɧɰɢʁɟ
Ɉɜɚʁ ɪɚɞ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɤɚɨ
ɤʂɭɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ (ɛɪ. 179051), ɤɨʁɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 20112014 (ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɨɮ. ɞɪ ȭɨɪɻɟ ɂɝʃɚɬɨɜɢʄ) ɢ Ɋɚɡɜɨʁ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɭ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ (ɛɪ. 179045), ɤɨʁɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ
ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 2011í2014 (ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɚɲɚ Ɇɢʁɚɥɤɨɜɢʄ).
2
ɂɝʃɚɬɨɜɢʄ ȭ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ? ɍ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), 2012, ɫɬɪ. 103.
1
163
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ʃɟɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚ
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ.3 Ɉɫɧɨɜɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨʁɢɦ ɫɭɞɨɜɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ʁɟɫɬɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɚɡɧɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ.4
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɢ, ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ. Ɉɜɚʁ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ʁɨɲ
ɨɞ 1946. ɝɨɞɢɧɟ (Ɂɚɤɨɧ ɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɤɚɡɧɢ), ɢ ɨɞ ɬɚɞɚ ɫɟ, ɫɚ ɦɚʃɢɦ ɢɥɢ ɜɟʄɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ, ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɧɚɲɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ.5 Ʉɪɢɜɢɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɤɨɦ
ɋɪɛɢʁɟ ɢɡ 2005. ɝɨɞɢɧɟ,6 ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɤɚɫɧɢʁɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ
ɢɡ 2009. ɝɨɞɢɧɟ7 ɭɱɢʃɟɧɟ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɭ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ.
ɇɟɤɟ ɨɞ ɨɜɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ʁɟɪ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɧɨɜɟ ɤɚɡɧɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɤɚɡɧɢ ɭ ɄɁ ɢ ɧɨɜ ɧɚɱɢɧ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ. ɍɜɨɻɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ,
ɫɬɜɚɪɧɨɝ ɤɚʁɚʃɚ ɢ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ.8
ɉɪɟɦɚ ɧɚɲɟɦ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ, ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭ ɬɪɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.
ɉɪɜɚ ɨɞ ʃɢɯ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɉɧɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɞɟɥɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ (ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ, ɧɟɯɚɬɧɨ ɢɡɚɡɢɜɚʃɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ, ɤɨɦɩɭɥɡɢɜɧɚ ɫɢɥɚ ɢ ɩɪɟɬʃɚ, ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɟɧɚ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜɨɫɬ, ɨɬɤɥɨʃɢɜɚ ɩɪɚɜɧɚ ɡɚɛɥɭɞɚ,
ɩɨɤɭɲɚʁ, ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɢɱɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ, ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɛɢɬɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨɞ ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɱɚ ɢɥɢ ɩɨɦɚɝɚɱɚ),
ɞɨɤ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɟɥɭ ɧɢ ɤɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ.
Ⱦɪɭɝɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɜɟɡɚɧɚ ʁɟ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ
ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɞɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɧɟ ɞɨɻɟ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɭ ɫɟɞɚɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɞɟɥɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɢ ɭ
ɬɪɢɧɚɟɫɬ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɟɥɭ. Ɇɟɻɭ ɬɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɭ ɡɚɧɢɦʂɢɜɢ ɬɡɜ. ɩɨɫɟɛɧɢ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ʁɟɪ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɟ
ɭɫɥɨɜɟ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ, ɞɨɤ ɫɭ ɨɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɢ ɢɥɢ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɨɩɲɬɟɝ ɞɟɥɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ
Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɭ ɫɜɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɞɟɥɭ. Ɉɜɟ ɞɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ
ɫɟ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ.9
3 ȶɢɪɢʄ ȳ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ, ɋɟɩɢ Ɋ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2006, ɫɬɪ. 11.
4
Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ ȴ: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ), Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1999, ɫɬɪ.
118.
5
ȼɢɞɢ ɨɩɲɢɪɧɢʁɟ: Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ (ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ,
ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2010. ɫɬɪ. 179.
6
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 85/2005, 88/2005 - ɢɫɩɪ, 107/2005 – ɢɫɩɪ.
7
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72/2009.
8
ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
“ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ’’, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 170.
9
Ɇɪɜɢʄ-ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɇ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2011, ɫɬɪ. 276.
164
Ɍɪɟʄɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɭɞ ɨɰɟɧɢ ɞɚ ɫɟ ɢ ɫɚ ɭɛɥɚɠɟɧɨɦ ɤɚɡɧɨɦ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɫɜɪɯɚ
ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɧɟɤɚɞ ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɫɭɞɫɤɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ.10
ɋɜɟ ɨɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɭ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ, ɚ ɫɚɦɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ
ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɢɦɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ʁɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ.
ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɩɪɢɦɟɬɧɟ ɫɭ ɞɜɟ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɩɪɟɱɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ. ɋ
ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ
ɤɚɡɧɟ (ɫɬɜɚɪɧɨ ɤɚʁɚʃɟ ɢ ɩɨɪɚɜɧɚʃɟ) ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ (ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɧɟ ɛɭɞɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ, ɤɚɡɧɚ ɦɭ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɭɛɥɚɠɢɬɢ), ɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɫɬɚɥɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɤɪɨɡ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɢʁɟ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ, ɡɚɛɪɚɧɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɡɚ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɟ ɢ ɫɥ.
Ɉɜɭ ɩɪɜɭ ɬɟɠʃɭ ɬɪɟɛɚ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɬɟɤɨɜɢɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɪɨɡ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɭ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɢ ɭɛɪɡɚɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. Ɉɜɨ
ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɫɬɜɚɪɧɨɝ ɤɚʁɚʃɚ ɢ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɬɢɦɟ, ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ, ɢ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ.
ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɨɧɚ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɢ ɫɜɨʁ ɩɭɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɦɢɫɚɨ.
ɋɬɜɚɪɧɨ ɤɚʁɚʃɟ, ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ 58, ɫɬɚɜ 3. ɄɁ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɨɬɤɥɨɧɢɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɧɚɤɧɚɞɢɨ ɩɪɢɱɢʃɟɧɭ ɲɬɟɬɭ ɩɪɟ ɧɟɝɨ
ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɡɧɚɨ ɞɚ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɜɚɪɧɨ ɤɚʁɚʃɟ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɤɚɨ
ɨɩɲɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. Ⱦɚ ɛɢ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɫɬɜɚɪɧɨ ɤɚʁɚʃɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɩɨɫɥɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɚ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɡɧɚɨ ɞɚ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɟɧ, ɨɬɤɥɨɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɟɥɚ ɢɥɢ
ɧɚɞɨɤɧɚɞɢ ɲɬɟɬɭ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɱɢɦɟ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ
ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ.11 Ɉɜɚʁ ɨɫɧɨɜ
ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ
ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ.
ɉɨɪɚɜɧɚʃɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɨ ɭ ɱɥɚɧɭ 59. ɫɬɚɜ 1. Ɉɜɨɦ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ “ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ
ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɢɥɢ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ
ɨɲɬɟʄɟɧɢɦ ɢɫɩɭɧɢɨ ɫɜɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡ ɬɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ’’. Ɉɜɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ
ɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɧɚɱɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɡɧɚɱɚʁ.12
Ɇɪɜɢʄ-ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɇ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2011, ɫɬɪ. 276.
ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɉɨɫɟɛɧɢ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɉɪɚɜɧɚ ɪɢʁɟɱ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɛɪ. 15/2008, ɫɬɪ. 514.
12
ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
“ɋɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ II”, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007, ɫɬɪ. 264.
10
11
165
ɋɭɩɪɨɬɧɚ ɬɟɠʃɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɭ ɠɟʂɢ ɞɚ ɫɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɛɚɡɢɪɚ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɧɚ ɠɟʂɢ ɞɚ ɫɟ ɭɞɨɜɨʂɢ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɦɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɱɟɫɬɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢɦɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɫɬɚɜ. ɋɭɞɨɜɢ
ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɱɟɫɬɨ ɬɪɩɟ ɤɪɢɬɢɤɭ ɡɛɨɝ ɧɚɜɨɞɧɟ ɛɥɚɝɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ,
ɲɬɨ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɭɛɥɚɠɟɧɢɯ ɤɚɡɧɢ.13 Ɍɚɤɨ ɫɚɝɥɟɞɚɧɚ ɨɜɚ ɬɟɠʃɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɫɜɨʁɟ ɞɧɟɜɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɧɟɝɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɬɪɩɢ ɨɡɛɢʂɧɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɨɞ ɧɚɭɱɧɟ ɢ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.14
ɋɬɚɜɨɜɢ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ, ɱɚɤ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞ ɢɯ ɦɨɝɭʄɟ ɪɟɚɥɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ (ɲɬɨ ɱɟɫɬɨ
ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ, ɢɡ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɢɥɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ), ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɭ ɜɟɨɦɚ
ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɛɚɡɢɪɚɧɢ ɧɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɦ ɫɬɪɚɯɭ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɨɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɨɧɢ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɟ.15
Ɍɟɠʃɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨ ɫɜɚɤɭ ɰɟɧɭ ɭɞɨɜɨʂɢ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ, ɡɚɪɚɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɱɟɫɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝ ɩɨɨɲɬɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.16 Ɍɨ ɢɩɚɤ ɧɢʁɟ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɜɟɤ ɫɥɭɱɚʁ. Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɫɜɚɤɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɞɚɧɚɫ ɛɢɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɜɟʄɢɧɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɡɚ ɩɨɧɨɜɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɦɪɬɧɟ ɤɚɡɧɟ. Ɉɜɚʁ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɚɝɥɨ ɪɚɫɬɟ ɩɨɫɥɟ ɫɜɚɤɨɝ ɫɥɭɱɚʁɚ ɭɱɢʃɟɧɢɯ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ,
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɬɟɥɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɟɞɢʁɫɤɢ
ɩɪɨɩɪɚʄɟɧɚ. Ɍɨ ɢɩɚɤ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɢɤɨ ɭ ɨɜɨʁ ɡɟɦʂɢ ɨɡɛɢʂɧɨ ɪɚɡɦɢɲʂɚ
ɨ ɩɨɧɨɜɧɨɦ ɭɜɨɻɟʃɭ ɫɦɪɬɧɟ ɤɚɡɧɟ.
Ɍɚɤɨ ɢɡɪɚɠɟɧ ɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɢɡɚɦ ɭ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ ɱɟɫɬɨ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ ɡɧɚʃɚ ɢɥɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɨɫɬɢ ɨ ɧɟɤɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.
Ʉɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɩɨɜɪɲɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɡɚɦɚɝʂɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɫɬɚʃɟ ɫɬɜɚɪɢ. Ɍɚɤɨ,
ɚɤɨ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɚɦɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ, ɨɧɞɚ ʄɟɦɨ ɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ʁɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ,
ɭ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɨɫɭɻɟɧɨ 116 ɥɢɰɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɭɛɢɫɬɜɚ,17 ɚ ɞɚ
ʁɟ ɤɚɡɧɚ ɭɛɥɚɠɟɧɚ ɭ 77 ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ. Ɍɨ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɡɜɭɱɢ ɤɚɨ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɛɥɚɠɟɧɢɯ ɤɚɡɧɢ, ɚɥɢ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ, ɢɥɢ ɛɚɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ, ɜɢɞɟɬɢ ɲɬɚ ɫɟ ɫɜɟ ɤɪɢʁɟ ɢɡɚ ɬɢɯ
116 ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɛɢɫɬɜɚ. ɍ ɧɚɲɟɦ ɩɪɢɦɟɪɭ ɨɞ 116 ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ 56
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɛɢɫɬɜɨ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ, ɚ ɧɟɦɚɦɨ ɩɨɞɚɬɚɤ, ɚɥɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɭɻɟɧɢ ɡɚ ɩɨɞɫɬɪɟɤɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɩɨɦɚɝɚʃɟ ɭ ɭɛɢɫɬɜɭ,
13
Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ȳ: Ɂɚɛɪɚɧɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ – ɞɚ ɥɢ ɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013, ɫɬɪ. 421.
14
ȼɢɞɢ: ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 279; Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ
(ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 187-188; ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɇɨɜɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɄɁ ɋɪɛɢʁɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ.
3/2010, ɫɬɪ. 171; Ɋɢɫɬɢɜɨʁɟɜɢʄ Ȼ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ), Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2012, ɫɬɪ. 46.
15
ȶɢɪɢʄ ȳ: ȿɝɡɟɦɩɥɚɪɧɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ, Crimen, ɛɪ. 1/2012, ɫɬɪ. 23.
16
ɋɨɤɨɜɢʄ ɋ: ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ (ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɢɥɢɤɟ), Crimen, ɛɪ. 2/2011, ɫɬɪ. 216.
17
ɂɡɜɨɪ ɩɨɞɚɬɚɤɚ: Ȼɢɥɬɟɧ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, www.stat.gov.rs, ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨ
19.2.2014.
166
ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɛɢɫɬɜɨ ɭɱɢɧɢɥɢ ɭ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɭ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢɥɢ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ,
ɭ ɫɬɚʃɭ ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɟɧɟ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ.
ɉɨɦɟɧɭɬɚ ɬɟɠʃɚ ɞɚ ɫɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɚɱɢɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɥɚ ɫɟ ɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɢɡ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɬɪɢ ɧɚɱɢɧɚ: ɤɪɨɡ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɚɩɫɨɥɭɬɧɭ ɡɚɛɪɚɧɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢ ɡɚɛɪɚɧɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɜɪɚɬɚ.
Ɍɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ ɫɟ, ɚɤɨ ʁɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɚɨ ɧɚʁɦɚʃɚ ɦɟɪɚ ɤɚɡɧɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɡɚɬɜɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ, ɤɚɡɧɚ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɞɨ
ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɚ ɚɤɨ ʁɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɚɨ ɧɚʁɦɚʃɚ ɦɟɪɚ ɤɚɡɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɡɚɬɜɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɩɟɬ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɝɨɞɢɧɚ, ɤɚɡɧɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɞɨ
ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ. Ɉɜɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɫɦɚʃɟɧɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ
ɡɚ ɧɚʁɬɟɠɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɞɨɞɚɬɨ ʁɟ ɞɚ, ɚɤɨ ʁɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɫɚ ɧɚɡɧɚɱɟʃɟɦ ɧɚʁɦɚʃɟ ɦɟɪɟ, ɤɚɡɧɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɞɨ
ɞɟɫɟɬ ɯɢʂɚɞɚ ɞɢɧɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɫɟɬ ɞɧɟɜɧɢɯ ɢɡɧɨɫɚ, ɲɬɨ ɥɨɝɢɱɧɨ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ
ɢɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɛɭɞɟ ɨɞɦɟɪɟɧɚ ɢ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɢɥɢ ɭ ɞɧɟɜɧɢɦ ɢɡɧɨɫɢɦɚ ɢɥɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ (ɱɥɚɧ 48. ɫɬɚɜ 1).
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɡɚɛɪɚɧɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɨɧɚ ɫɟ, ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 57 ɫɬɚɜ
2. ɄɁ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ʃɢɯɨɜɟ ɨɛɥɢɤɟ: ɨɬɦɢɰɚ (ɱɥɚɧ 134. ɫɬ. 2. ɢ 3), ɫɢɥɨɜɚʃɟ (ɱɥɚɧ 178), ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ
(ɱɥɚɧ 179), ɨɛʂɭɛɚ ɫɚ ɞɟɬɟɬɨɦ (ɱɥɚɧ 180), ɢɡɧɭɞɚ (ɱɥɚɧ 214. ɫɬ. 2. ɢ 3), ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ (ɱɥɚɧ 246. ɫɬ. 1 ɢ 3),
ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧ ɩɪɟɥɚɡ ɞɪɠɚɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɤɪɢʁɭɦɱɚɪɟʃɟ ʂɭɞɢ (ɱɥɚɧ 350. ɫɬ. 3. ɢ 4)
ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ʂɭɞɢɦɚ (ɱɥɚɧ 388). Ɉɜɨɦ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɩɲɬɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ʁɟɪ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɤɨɞ ɫɜɢɯ, ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɤɨɞ ɧɟɤɢɯ
(ɞɨɞɭɲɟ ɞɚɥɟɤɨ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ) ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ.18
Ɉɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɫɬɜɚɪɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɟɞɨɭɦɢɰɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɟ ɜɢɞɢ ʃɟɧɚ ɩɪɚɜɚ
ɫɜɪɯɚ. ɍɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨ, ɩɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɤɨɞ ɨɜɢɯ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɜɢɲɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ. Ɉɜɢɦ ʁɟ, ɞɚɤɥɟ, ɫɚɦɨ
ɨɞɭɡɟɬɚ ɫɭɞɭ ʁɟɞɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɧɢɲɬɚ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɥɨ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ
ɤɚɡɧɟ ɢ ʃɟɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.19
Ⱦɢɥɟɦɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɢ ɢɡɛɨɪ ɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɟ ɜɢɞɢ ʁɚɫɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
ɩɨ ɤɨɦɟ ɫɭ ɨɞɚɛɪɚɧɚ ɛɚɲ ɨɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ
ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ.20 ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ
ɲɟɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɭ ɄɁ (ɫɚɦɨ ɫɢɥɨɜɚʃɟ, ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ ɢ ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɞɟɬɟɬɨɦ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɢɫɬɭ ɝɪɭɩɭ). ɂɚɤɨ ɫɜɚ ɨɜɚ ɞɟɥɚ ɫɩɚɞɚʁɭ
Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ (ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2010, ɫɬɪ. 187.
19
ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɄɁ ɋɪɛɢʁɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 3/2010, ɫɬɪ. 169.
20
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 279.
18
167
ɭ ɬɟɲɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɬɨ ɫɭ ɢɩɚɤ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɠɢɧɢ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɡɚɩɪɟʄɟɧɢɦ ɤɚɡɧɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɞɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ (ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧ ɩɪɟɥɚɡ ɞɪɠɚɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɤɪɢʁɭɦɱɚɪɟʃɟ ʂɭɞɢ, ɱɥɚɧ 350. ɫɬɚɜ 3) ɞɨ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ (ɫɢɥɨɜɚʃɟ, ɱɥɚɧ 178. ɫɬɚɜ 4). Ɍɨ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɢɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɭ ɩɪɚɤɫɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɤɨɦ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ ɫɜɚ ɞɪɭɝɚ ɞɟɥɚ ɫɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɪɟɬɤɚ
ɭ ɩɪɚɤɫɢ.21 Ɍɚɤɨɻɟ ɬɨ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɢɫɭ ɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɞɨɥɚɡɢ
ɞɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɱɟɲʄɚ ɤɨɞ ɥɚɤɲɢɯ
ɧɟɝɨ ɤɨɞ ɬɟɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ,22 ɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ɪɚɞɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɪɟɤɥɢ, ɨ ɬɟɲɤɢɦ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɧɚʄɢ ɥɨɝɢɱɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɤɨɞ
ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚɛɪɚɧɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɬɚɜ 3 (ɚɤɨ ʁɟ ɞɟɥɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɝɪɭɩɟ), ɚ ɧɟ ɢ ɧɚ ɫɬɚɜ 4 (ɚɤɨ ʁɟ ɞɟɥɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ
ɝɪɭɩɟ),23 ɩɚ ʁɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɝɪɭɛɚ ɝɪɟɲɤɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɧɟɬɨɝ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨʂɚɧ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɧɚʁɜɟɪɨɜɚɬɧɢʁɟ ɩɨɜɟɨ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɡ ɧɨɜɢʁɟ ɩɪɚɤɫɟ ɧɚɲɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɞɨ ɦɨɠɞɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɞ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɧɟɤɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɲɬɨ ʁɟ
ɢɦɚɥɨ ɥɨɲ ɨɞʁɟɤ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɯɬɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ʁɨɲ ɜɢɲɟ
ɩɨɨɲɬɪɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɧɟɤɚ ɞɟɥɚ,24 ɩɚ ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ, ɩɨɪɟɞ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɡɚɩɪɟʄɟɧɟ ɤɚɡɧɟ, ɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ.
ɋɢɬɭɚɰɢʁɭ ɨɤɨ ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ʁɟ ɢɫɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɥɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɢɡ
2013. ɝɨɞɢɧɟ.25 Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɱɥɚɧ 5. ɫɬɚɜ 1) ɨɞɪɟɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɧɢ ɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɫɭɻɟɧɚ ɧɚ ɤɚɡɧɭ ɡɚɬɜɨɪɚ ɡɛɨɝ
ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɦ
ɥɢɰɭ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɛɪɨʁɚɧɚ ɭ ɱɥɚɧɭ 3. ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ. ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ: ɫɢɥɨɜɚʃɟ (ɱɥɚɧ 178. ɫɬ. 3. ɢ 4. ɄɁ); ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ (ɱɥɚɧ 179. ɫɬ. 2. ɢ 3. ɄɁ); ɨɛʂɭɛɚ ɫɚ ɞɟɬɟɬɨɦ (ɱɥɚɧ 180. ɄɁ); ɨɛʂɭɛɚ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɚ (ɱɥɚɧ 181. ɄɁ); ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɨɥɧɟ ɪɚɞʃɟ (ɱɥɚɧ 182. ɄɁ);
21
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ Ȼɢɥɬɟɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɭ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ ɨɬɦɢɰɟ ɨɫɭɻɟɧɨ ʁɟ 27 ɥɢɰɚ, ɫɢɥɨɜɚʃɚ 67 ɥɢɰɚ, ɨɛʂɭɛɟ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ 11 ɥɢɰɚ, ɨɛʂɭɛɟ
ɫɚ ɞɟɬɟɬɨɦ 25 ɥɢɰɚ, ɢɡɧɭɞɟ 108 ɥɢɰɚ, ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝ ɩɪɟɥɚɡɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢ ɤɪɢʁɭɦɱɚɪɟʃɟ
ʂɭɞɢ 122 ɥɢɰɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ ʂɭɞɢɦɚ 34 ɥɢɰɚ, ɚ ɫɚɦɨ ʁɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ ɨɫɭɻɟɧ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɥɢɰɚ – 1568 ɥɢɰɚ. ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɥɢɰɚ ɨɫɭɻɟɧɢɯ
ɡɚ ɧɟɤɨ ɨɞ ɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢɡɧɨɫɢ 1962, ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɜɟɝɚ 6,3% ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɡɚ ɫɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɬɟ ɝɨɞɢɧɟ. www.stat.gov.rs, ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨ 19.2.2014.
22
ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɜɢɞɢ: ȶɢɪɢʄ ȳ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ, ɋɟɩɢ Ɋ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2006, ɫɬɪ. 50-52.
23
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɋɪɛɢʁɟ, ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɢ ɛɭɞɭʄɚ ɪɟɮɨɪɦɚ,
ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ,
Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013, ɫɬɪ. 16.
24
Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ (ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 191.
25
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ”, Ɋɋ ɛɪ. 32/2013.
168
ɩɨɞɜɨɻɟʃɟ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟ ɜɪɲɟʃɚ ɩɨɥɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ (ɱɥɚɧ 183. ɄɁ); ɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ
ɭ ɜɪɲɟʃɭ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢʁɟ (ɱɥɚɧ 184. ɫɬɚɜ 2. ɄɁ); ɩɪɢɤɚɡɢɜɚʃɟ, ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɢ
ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɝ ɥɢɰɚ ɡɚ
ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢʁɭ (ɱɥɚɧ 185. ɄɁ); ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɝ ɥɢɰɚ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟ
ɩɨɥɧɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ (ɱɥɚɧ 185ɚ ɄɁ); ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢɥɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɦ ɥɢɰɭ (ɱɥɚɧ 185ɛ ɄɁ).
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɡɚ ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ ɨɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɪɟɠɢɦ, ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ (ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ) ɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɨɜɞɟ ʁɟ
ɛɢɨ ʁɚɫɚɧ ʁɟɪ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɭɡ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɫɭ
ɭɱɢʃɟɧɚ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɦ ɥɢɰɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɤɚɞ ʁɟ ɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɭ
ɩɢɬɚʃɭ, ʁɨɲ ʁɟ ɜɢɲɟ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ʃɢɯɨɜɚ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨɫɬ ɩɨ ɬɟɠɢɧɢ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢɦɚɦɨ ɞɟɥɚ ɫɚ ɡɚɩɪɟʄɟɧɢɦ ɤɚɡɧɚɦɚ ɭ ɪɚɫɩɨɧɭ ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɟ - ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ
(ɱɥɚɧ 178. ɫɬɚɜ 4) ɞɨ ɧɚʁɥɚɤɲɟ – ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɢɥɢ ɡɚɬɜɨɪ ɞɨ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ (ɱɥɚɧ
185. ɫɬɚɜ 1). Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɨɦ ɜɟɥɢɤɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɬɟɠɢɧɢ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɱɢɧɢ ɬɭ ɝɪɭɩɭ
ɧɟɤɨɯɟɪɟɧɬɧɨɦ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɢ ɨɜɞɟ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɪɟɬɤɨ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ.26 ɇɟɤɚ ɨɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ (ɫɢɥɨɜɚʃɟ,
ɱɥɚɧ 178. ɫɬ. 3. ɢ 4. ɄɁ; ɨɛʂɭɛɚ ɧɚɞ ɧɟɦɨʄɧɢɦ ɥɢɰɟɦ, ɱɥɚɧ 179. ɫɬ. 2. ɢ 3. ɄɁ ɢ
ɨɛʂɭɛɚ ɫɚ ɞɟɬɟɬɨɦ, ɱɥɚɧ 180. ɄɁ) ɜɟʄ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɡɚɛɪɚɧɨɦ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 57. ɫɬɚɜ.
2. ɄɁ, ɩɚ ʁɟ ʃɢɯɨɜɨ ɧɚɛɪɚʁɚʃɟ ɭ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭ ɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɭ ɛɢɥɨ ɢɡɥɢɲɧɨ.27
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɫɬɚɥɚ ɞɟɥɚ ɢɡ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɧɢɫɭ ɞɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɛɢɥɚ ɭ ɪɟɠɢɦɭ
ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɩɚ ʁɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɤɪɭɝ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɜɢɲɟ
ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɩɪɨɲɢɪɟɧ.
Ɉɞɪɟɞɛɚ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɱɥɚɧɚ 5. ɫɬɚɜ 1. ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɭɱɢɧɢɨɰɭ
ɧɟɤɨɝ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɫɭɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɱɥɚɧɚ 57. ɫɬɚɜ 1. Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ, ɲɬɨ ɛɢ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ ɭɱɢɧɢɬɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ 57. ɫɬɚɜ 4, ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɭɱɢɧɢɨɰɭ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɞ ɤɚɡɧɟ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɩɪɚɜɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɚ, ɫɜɚɤɨ ʃɟɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɦɨɝɭʄɟɝ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɚ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɪɨɬɢɜɧɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɥɨɝɢɱɤɢɦ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢɦɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɦ ɭ ɫɜɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ (argumentum a maiore ad minus).
Ɉɜɚɤɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɢɡ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ
ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɫɦɚʃɭʁɭ ɦɚɧɟɜɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɭɞɚ ɭ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ Ȼɢɥɬɟɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɭ ɬɨɤɭ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɨɜɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ (ɝɞɟ ɫɟ ɤɚɨ ɠɪɬɜɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɥɢɰɟ) ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ ɨɫɭɻɟɧɨ 100 ɥɢɰɚ (0,3%
ɭɤɭɩɧɨ ɨɫɭɻɟɧɢɯ ɥɢɰɚ), www.stat.gov.rs, ɩɪɟɝɥɟɞɚɧɨ 19.2.2014.
27
Ɋɢɫɬɢɜɨʁɟɜɢʄ Ȼ: “ɉɭɧɢɬɢɜɧɢ ɩɨɩɭɥɢɡɚɦ” ɫɪɩɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ – ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɡɜ.
Ɇɚɪɢʁɢɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013, ɫɬɪ. 331.
26
169
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɧɟɝɨ ɢ ɧɚɪɭɲɚɜɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɨɩɢɫɧɢɯ
ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢ ɬɢɦɟ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɟɥɨɝɢɱɧɢɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɱɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ.
Ɍɚɤɨ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɫɢɥɨɜɚʃɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɠɪɬɜɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɥɢɰɟ (ɱɥɚɧ 178. ɫɬɚɜ 3), ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɫɭɻɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɱɚɤ
ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɞɟɥɨ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ ɢɥɢ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɛɢɨ ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɟɧɨ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜ
(ɧɟɦɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ), ɚ ɞɚ ʁɟ ɢɫɬɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɢɫɬɨ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨ ɥɢɰɟ ɭɛɢɨ, ɦɨɝɚɨ ɛɢ
(ɭɡ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɞɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ) ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɚɠʃɟɧ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.
ɍɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɨɬɦɢɰɟ (ɱɥɚɧ 134. ɫɬɚɜ 2), ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟɤɨɝ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ
ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɨɬɦɢɰɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɪɚɞʃɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ (ɱɥɚɧ 391. ɫɬɚɜ 1, ɬɚɱɤɚ 2) ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɟ
ɡɚ ɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɦɨɠɟ, ɭɡ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ (ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɨɞ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ), ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ ɬɚɤɨɻɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.
ɍɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɡɧɭɞɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ
ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɩɪɟɤɨ 1.500.000 ɞɢɧɚɪɚ (ɱɥɚɧ 214. ɫɬɚɜ 3) ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ ɦɢɧɢɦɭɦ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɞɟɥɨ ɨɫɬɚɥɨ ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ, ɢɥɢ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
ɫɚɦɨ ɩɨɦɚɝɚʃɟ, ɢɥɢ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɟɧɨ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɭ
ɩɢɬɚʃɭ ɫɬɢɰɚʁ ɜɢɲɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ʁɟɪ ɤɨɞ
ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɜɟɨɦɚ ɫɥɢɱɧɨɝ
(ɱɚɤ ɢ ɧɟɲɬɨ ɬɟɠɟɝ) ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɪɚɡɛɨʁɧɢɲɬɜɚ, ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ ɩɪɟɤɨ 1.500.000 ɞɢɧɚɪɚ (ɱɥɚɧ 206. ɫɬɚɜ 2) ɭɡ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ
ɤɚɡɧɟ (ɧɚɪɚɜɧɨ ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚ), ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɪɟʄɢ ɤɚɡɧɚ ɨɞ ɦɢɧɢɦɭɦ
ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɞɚɤɥɟ ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɦɚʃɚ ɨɞ ɨɧɟ ɡɚ ɢɡɧɭɞɭ.
ɍɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɫɬɚɜʂɚʃɚ ɭ ɩɪɨɦɟɬ
ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ (ɱɥɚɧ 246. ɫɬɚɜ 1) ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɫɬɚɜʂɚɨ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ ɢɥɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɢ ɡɚ ɨɩɨʁɧɟ ɞɪɨɝɟ, ɱɚɤ ɢ ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ, ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɤɚɡɧɨɦ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɬɨɝɚ, ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ʁɟ
(ɭɦɢɲʂɚʁɧɨ) ɫɬɚɜʂɚɥɨ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɲɤɨɞʂɢɜɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɧɚɦɢɪɧɢɰɟ, ʁɟɥɨ ɢɥɢ ɩɢʄɟ,
ɥɟɤ ɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɲɤɨɞʂɢɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ (ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ
ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭ ɩɪɨɦɟɬ ɲɤɨɞʂɢɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ, ɱɥ. 256. ɫɬ. 1) ɭɫɥɟɞ ɱɟɝɚ ʁɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɫɦɪɬ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɥɢɰɚ (ɬɟɲɤɨ ɞɟɥɨ ɩɪɨɬɢɜ ɡɞɪɚɜʂɚ ʂɭɞɢ, ɱɥɚɧ 259. ɫɬ.
2), ɦɨɠɟ ɭɡ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɨɞ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ, ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ
ɢ ɫɚ ɫɚɦɨ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɞɚɤɥɟ ɲɟɫɬ ɩɭɬɚ ɦɚʃɨɦ ɤɚɡɧɨɦ ɧɟɝɨ ɤɚɞ ʁɟ ɭ
ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɟɥɨ.
ɍɱɢɧɢɥɚɰ ɬɟɠɟɝ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ʂɭɞɢɦɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɫɥɟɞ
ɞɟɥɚ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɫɦɪɬ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɥɢɰɚ (ɱɥɚɧ 388. ɫɬɚɜ 5), ɝɞɟ ʁɟ ɬɟɠɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ (ɫɦɪɬ) ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ ɢɡ ɧɟɯɚɬɚ, ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɫɭɻɟɧ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ
ɡɚɬɜɨɪɚ (ɧɟɦɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ), ɢɚɤɨ ʁɟ, ɪɟɰɢɦɨ, ɛɢɨ ɫɚɦɨ ɩɨɦɚɝɚɱ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ,
ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɟɲɤɨɝ ɭɛɢɫɬɜɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɦɢɲʂɚʁɧɨ ɥɢɲɟʃɟ
ɠɢɜɨɬɚ ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɧɟɤɟ ɨɞ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɨɪɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟ, ɭɡ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɜɞɟ ɦɨɝɭʄɟ, ɛɢɬɢ ɤɚɠʃɟɧ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ.
170
Ɉɜɚɤɜɟ ɧɟɥɨɝɢɱɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨ
ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɨɧɟɤɚɞ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɚɜɟɞɭ ɫɭɞ ɞɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɢ ɫɟ ɧɚɱɟɥɨɦ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɨɬɪɚɠɢ ɭ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɪɚɜɧɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɞɟɥɚ,28 ɩɪɨɰɟʃɭʁɭʄɢ
ɞɚ ʁɟ ɦɚʃɚ ɝɪɟɲɤɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɛɥɚɠɭ ɩɪɚɜɧɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɞɟɥɚ
ɧɟɝɨ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɢɡɪɟʄɢ ɧɟɩɪɚɜɢɱɧɨ ɜɢɫɨɤɭ ɤɚɡɧɭ ɡɚ ɞɟɥɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɢɫɬɚ ɭɱɢɧɢɨ.
Ⱥɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɩɨɫɬɪɨɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɨɜɚ ɞɟɥɚ (ɦɚɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ɨɜɢɯ ɞɟɥɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɄɁ ɢɡ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ ɜɟʄ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɨɜɢɲɚɜɚʃɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɤɚɡɧɟ), ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɛɨʂɟ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɫɬɪɨɠɢɯ (ʁɨɲ
ɫɬɪɨɠɢɯ, ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɫɭ ɩɨɫɬɪɨɠɟɧɢ) ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɨɤɜɢɪɚ ɡɚ ɨɜɚ ɞɟɥɚ, ɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɫɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ (ɫɦɚʃɟɧɚ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜɨɫɬ,
ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɤɪɚʁʃɟ ɧɭɠɞɟ, ɩɨɤɭɲɚʁ, ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɨɞɭɫɬɚɧɚɤ
ɢ ɞɪ). Ɉɜɚɤɜɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɫɟ ɞɟɡɚɜɭɢɲɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ ɨɩɲɬɟɝ
ɞɟɥɚ ɄɁ29 ɢ ɩɨɧɢɲɬɚɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɤɭɲɚɧɨɝ ɢ ɫɜɪɲɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɫɚɭɱɟɫɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɡɜɪɲɢɥɚɲɬɜɚ, ɛɢɬɧɨ ɫɦɚʃɟɧɟ ɭɪɚɱɭɧʂɢɜɨɫɬɢ ɢ
ɧɟɭɪɚɱɭɧʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɞɪ.30
Ɂɛɨɝ ɭɨɱɟɧɢɯ ɧɟɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɨɜɚɤɜɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɟ ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɉɪɟɞɥɨɝɨɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɄɁ ɢɡ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɭɤɢɞɚʃɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ
57. ɫɬɚɜ 2. ɄɁ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɨɧɚ ɭɜɟɞɟɧɚ.31 Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚʁ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ, ɬɚɤɨ
ɞɚ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɄɁ ɢɡ 2012.32 ɝɨɞɢɧɟ ɧɟ ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɭ ɨ ɭɤɢɞɚʃɭ ɨɜɟ ɡɚɛɪɚɧɟ.
Ⱥɤɨ ɫɟ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɢɡɧɟɬɨɝ, ɢɩɚɤ ɨɫɬɚʁɟ ɩɪɢ ɢɫɤʂɭɱɟʃɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚ
ɨɜɚ ɞɟɥɚ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɛɢ ɨɧɨ ɩɪɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ
ɡɛɨɝ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ (ɬɡɜ. ɫɭɞɫɤɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ), ɚɥɢ ɧɟ ɢ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
(ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ). Ɉɜɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɫɭɞɨɜɚ
ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɱɟɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɫɭ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɭɞɭ ɞɚɬɟ ɜɟɥɢɤɟ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭ.33 ɋɭɞɨɜɢ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɜɚʁɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɬɭ ɧɟ ɪɚɞɢ ɨ “ɨɛɢɱɧɢɦ’’ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ,
ɜɟʄ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɨɧɟ ɛɭɞɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡɪɚɠɟɧɟ, ɤɚɤɨ ɩɨ ɫɜɨɦ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɭ
28
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 2012, ɫɬɪ. 10.
29
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ ɋ: ɍɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ
ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 2012, ɫɬɪ. 316.
30
Ɋɢɫɬɢɜɨʁɟɜɢʄ Ȼ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɋɪɛɢʁɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ
ɚɫɩɟɤɬ), Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2012, ɫɬɪ. 46.
31
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɋɪɛɢʁɟ, ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɢ ɛɭɞɭʄɚ ɪɟɮɨɪɦɚ,
ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ,
Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013, ɫɬɪ. 15.
32
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ”, Ɋɋ ɛɪ. 121/2012.
33
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ ɋ: ɍɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ
ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 2012, ɫɬɪ. 312.
171
ɬɚɤɨ ɢ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɞɟɥɨ ɱɢɧɟ ɥɚɤɲɢɦ.34 Ɉɜɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɟ ʁɨɲ ɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʁɭʄɟ ɢɥɢ ɭɛɥɚɠɚɜɧɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ,35
ɱɢɦɟ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ʃɢɯɨɜɚ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ “ɨɛɢɱɧɢɯ’’ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɭɞɨɜɢ ɧɟɤɚɞ ɝɨɬɨɜɨ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɜɟɨɦɚ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʁɭ ɡɚ “ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭʄɟ’’
ɢ ɬɢɦɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɤɚɨ ɢɡɭɡɟɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɤɨɞ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ.36
Ɍɪɟʄɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɪɟɞɛɚ (ɱɥɚɧ 57. ɫɬɚɜ 3) ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɤɚɡɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɜɪɚɬɚ, ɬʁ. ɚɤɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɪɚɧɢʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɨɫɭɻɢɜɚɧ ɡɚ
ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ. Ɉɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ɢɦɚ ɢɡɜɟɫɧɨɝ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɦ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɭ, ɞɚɤɥɟ ɨ ɥɢɰɭ ɤɨʁɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɫɤɥɨɧɨɫɬ ɤɚ ɜɪɲɟʃɭ ɬɚɤɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. Ɉɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɛɨʂɚ ɢ ɥɨɝɢɱɧɢʁɚ ɨɞ ɨɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɭ ɄɁ ɞɨ ʃɟɝɨɜɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ ɢɡ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɦɟɫɬɨ ɨ
ɢɫɬɨɜɪɫɧɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɨ ɢɫɬɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ. ɉɨ ɬɚɞɚɲʃɨʁ ɨɞɪɟɞɛɢ ɭɱɢɧɢɨɰɭ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɟʄ ɨɫɭɻɟɧ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɪɚɻɟ ɧɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɡɧɚ ɚɤɨ
ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɜɪɲɢ ɤɪɚɻɭ, ɚɥɢ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɚɤɨ ɢɡɜɪɲɢ ɬɟɲɤɭ ɤɪɚɻɭ, ɪɚɡɛɨʁɧɢɲɬɜɨ ɢɥɢ
ɪɚɡɛɨʁɧɢɱɤɭ ɤɪɚɻɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɟɲɤɟ ɬɟɥɟɫɧɟ
ɩɨɜɪɟɞɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɡɧɭ ɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɨɫɭɻɟɧ ɡɚ ɬɟɲɤɭ ɬɟɥɟɫɧɭ ɩɨɜɪɟɞɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɚɤɨ ʁɟ ɛɢɨ ɨɫɭɻɟɧ ɡɚ ɭɛɢɫɬɜɨ. Ɉɜɚɤɜɨ ɪɟɲɟʃɟ
ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɧɢ ɥɨɝɢɱɧɨ ɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɚɤɨ ʁɟ
ɡɚɦɟɧɨɦ ɪɟɱɢ “ɢɫɬɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ’’ ɪɟɱɢɦɚ “ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ’’ ɨɞɪɟɞɛɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɦɧɨɝɨ ʁɚɫɧɢʁɚ, ɧɟɤɟ ɧɟɞɨɭɦɢɰɟ ɢɩɚɤ ɨɫɬɚʁɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɩɨʁɚɦ
“ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ’’ ɧɢʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɞɪɟɻɟɧ, ɚ ɧɢ ɬɟɨɪɢʁɚ ɨ ɬɨɦɟ ɧɟɦɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɬɚɜ. Ɂɚɬɨ ɛɢ, ɚɤɨ ɫɟ ɜɟʄ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɞɚ ɨɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɨɫɬɚɧɟ ɭ ɄɁ,
ɬɪɟɛɚɥɨ ɭ ɱɥɚɧ 112. ɄɁ, ɤɨʁɢ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɡɧɚɱɟʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɡɪɚɡɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɭ, ɭɧɟɬɢ
ɨɞɪɟɞɛɭ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɢɫɬɨɜɪɫɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɭ
ɧɚɲɨʁ ɬɟɨɪɢʁɢ ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɞɚ ɩɨʁɚɦ “ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ’’ ɭ ɫɟɛɢ ɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɢ ɩɨʁɚɦ “ɢɫɬɨ’’, ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɩɨɦɟɧɭɬɭ ɨɞɪɟɞɛɭ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɢɡɪɚɡ “ɢɫɬɨ ɢɥɢ ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ’’, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ɢ ɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ (ɱɥɚɧ 61. ɫɬɚɜ 1).37 ɇɚɦɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɚ ɨɜɚɤɜɨ
ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟ, ɦɚɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɦɟɬɚ, ɧɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ʁɟɪ ɩɨʁɚɦ “ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ’’, ɭ
ɥɨɝɢɱɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɫɜɚɤɚɤɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɩɨʁɚɦ “ɢɫɬɨ’’ (argumentum a fortiori).
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɱɚɤ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚ ɩɨʁɦɚ “ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɞɟɥɨ’’, ɭ ɤɨɦɟ
ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɥɟ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɞɢɥɟɦɟ, ɨɫɬɚʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨ ʃɟɧɨʁ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ, ɩɚ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɭɤɢɧɭɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɟɲɤɟ ɤɪɚɻɟ,
34
Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ (ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 188.
35
ȭɨɪɻɟɜɢʄ Ɇ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Kɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɚ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɫɭɩɧɨɝ ɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2014, ɫɬɪ. 101.
36
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ
Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 2012, ɫɬɪ. 17.
37
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Crimen, ɛɪ. 2/2013,
ɫɬɪ. 125.
172
ɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɨɫɭɻɢɜɚɧ ɡɚ ɞɟɥɨ ɨɛɢɱɧɟ ɤɪɚɻɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɫɢɬɧɟ ɤɪɚɻɟ (ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ), ɚ ɨɫɬɚɜɢɬɢ ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɨ ɨɫɭɻɢɜɚɧ ɡɚ ɬɟɲɤɨ
ɭɛɢɫɬɜɨ (ɧɢʁɟ ɢɫɬɨɜɪɫɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ)?
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ ɫɜɚ ɩɨɦɟɧɭɬɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ
ɤɚɡɧɟ (ɝɪɚɧɢɰɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ, ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɩɨɜɪɚɬ) ɧɟ
ɜɚɠɟ ɤɚɞ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɚ 57. ɫɬɚɜ 4. ɄɁ, ɩɨ
ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɤɚɡɧɚ ɦɨɠɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɭɛɥɚɠɢɬɢ ɤɚɞɚ ɫɬɨʁɢ ɧɟɤɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɫɭɞ ɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɧɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ. Ɉɜɚɤɜɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ
ɥɨɝɢɱɧɚ, ɚ ɫɜɚɤɨ ɞɪɭɝɨ ɪɟɲɟʃɟ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɭɪɟɱɢɥɨ
ɛɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢɦɚ ɥɨɝɢɤɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɪɟɱɢ.
***
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɜɚɠɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɫɭɞɨɜɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɨɤ ɫɭ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɜɟɨɦɚ ɤɨɪɢɫɧɟ ʁɟɪ ɫɟ ʃɢɦɚ ɞɚʁɭ ɜɟʄɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭɞɭ ɞɚ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɨɞɦɟɪɢ ɤɚɡɧɭ, ɧɟɤɚ
ɧɨɜɢʁɚ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɨɜɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɞɭ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ.
ɂɚɤɨ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɠɟʂɨɦ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɪɨɠɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɧɟɤɚ ɬɟɲɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɨɜɚɤɜɨ ɪɟɲɟʃɟ
ɫɟ ɧɟ ɱɢɧɢ ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɢɦ. ɇɚɢɦɟ, ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ʁɟ ɭɜɟɤ ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨ, ɩɚ ɫɟ
ɨɜɚɤɜɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɧɟ ɞɨɛɢʁɚ ɡɚɩɪɚɜɨ ɧɢɲɬɚ, ʁɟɪ ɤɚɡɧɚ ɧɢ ɞɨ ɬɚɞɚ ɧɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢʁɟ ɦɨɪɚɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɛɥɚɠɟɧɚ, ɚɥɢ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɢɡɝɭɛʂɟɧɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɢ ɯɬɟɥɨ.38 ɋɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɤɚɨ ɞɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɚɰ ɧɟɦɚ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɭ ɫɭɞ, ɩɚ ɦɭ ɡɚɬɨ ɫɭɠɚɜɚ ɦɚɧɟɜɚɪɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɦɚɬɪɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ. Ɉɜɨ ɫɟ ɧɟ ɱɢɧɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ
ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɱɟɫɬɨ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɤɚɨ ɤɨɪɢɫɬɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɤɨʁɢɦ ɫɭɞɨɜɢ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɨɪɢɝɭʁɭ ɩɪɟɫɬɪɨɝɭ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ.39
ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɛɨʂɟ ɭɨɱɟɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɨɬɤɥɚʃɚɬɢ ɧɟ ɤɪɨɡ ʃɟɝɨɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ, ɧɟɝɨ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɟɦ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨʁ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɨʁ
ɩɪɢɦɟɧɢ ɨɜɨɝ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɤɚɡɧɚ ɭ ɲɬɨ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɛɭɞɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɞɦɟɪɟɧɚ.
ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɄɁ ɋɪɛɢʁɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 3/2010, ɫɬɪ. 172.
39
ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ: ȶɢɪɢʄ ȳ: Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2001, ɫɬɪ.
74-77.
38
173
ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ:
1. Ⱦɟɥɢʄ ɇ: Ɂɚɛɪɚɧɚ (ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ) ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010.
2. ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ “ɋɬɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ IV ɞɟɨ’’, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010.
3. ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɉɨɫɟɛɧɢ ɨɫɧɨɜɢ ɡɚ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɟ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɉɪɚɜɧɚ ɪɢʁɟɱ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɛɪ. 15/2008/
4. ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɩɨɪɚɜɧɚʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ, ɭ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ “ɋɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
II’’, Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007.
5. ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɭ ɤɚɡɧɟ ɭ ɄɁ ɋɪɛɢʁɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 3/2010.
6. ȭɨɪɻɟɜɢʄ Ɇ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ: Kɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɚ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɫɭɩɧɨɝ ɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ, VII
ɢɡɦɟʃɟɧɨ ɢ ɞɨɩɭʃɟɧɨ ɢɡɞɚʃɟ, “ɉɪɨʁɭɪɢɫ’’, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2014.
7. Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ȳ: Ɂɚɛɪɚɧɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɡɧɟ – ɞɚ ɥɢ ɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ,
ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013.
8. Ɇɪɜɢʄ-ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɇ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, ɞɪɭɝɨ, ɞɨɩɭʃɟɧɨ ɢɡɞɚʃɟ,
ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɍɧɢɨɧ ɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2011.
9. Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ ȴ: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ), ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1999.
10. Ɋɢɫɬɢɜɨʁɟɜɢʄ Ȼ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2012.
11. Ɋɢɫɬɢɜɨʁɟɜɢʄ Ȼ: “ɉɭɧɢɬɢɜɧɢ ɩɨɩɭɥɢɡɚɦ’’ ɫɪɩɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ – ɤɪɢɬɢɱɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɡɜ. Ɇɚɪɢʁɢɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013.
12. ɋɨɤɨɜɢʄ ɋ: ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ (ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɢɥɢɤɟ), Crimen, ɛɪ. 2/2011.
13. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, ɞɟɜɟɬɧɚɟɫɬɨ ɢɡɞɚʃɟ, ɉɪɚɜɧɚ
ɤʃɢɝɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012.
14. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ Ʉɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɢɤɭ ɋɪɛɢʁɟ, ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ
ɢ ɛɭɞɭʄɚ ɪɟɮɨɪɦɚ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ
ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2013.
174
15. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ: ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ, ɭ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ),
ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ,
2012.
16. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ Ɂ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
Crimen, ɛɪ. 2/2013.
17. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ ɋ: ɍɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ, ɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɪɚɫɤɨɥ
ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, ɂɫɬɨɱɧɨ ɋɚɪɚʁɟɜɨ, 2012.
18. ȶɢɪɢʄ ȳ: Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɭɞɨɜɚ, ȼɨʁɧɨɢɡɞɚɜɚɱɤɢ
ɡɚɜɨɞ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2001.
19. ȶɢɪɢʄ ȳ: ȿɝɡɟɦɩɥɚɪɧɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ, Crimen, ɛɪ. 1/2012.
20. ȶɢɪɢʄ ȳ, ȭɨɪɻɟɜɢʄ ȭ, ɋɟɩɢ Ɋ: Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɫɭɞɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, “ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɦɢɪ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭ’’, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2006.
Djordje Djordjevic, Ph.D.
Full Professor,
Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
MITIGATION OF PENALTY AS AN INSTRUMENT
OF PENAL POLICY
Summary
Mitigation of penalty is an important component of determination of sentence
and, as such, is an important instrument of courts’ penal policy. This institute has
been present for a long time in our criminal legislation but since the Penal Code
of 2005, and in particular its subsequent amendments from 2009, it has undergone
signi¿cant changes - in two opposite directions. On the one hand, the possibility of
mitigation of sentence was extended with introduction of new institutes – Voluntary
175
prevention of consequence and Settlement of the offender and victim - as speci¿c
grounds for remittance of punishment, and therefore mitigation of penalty. On the
other hand possibility for its use has been signi¿cantly narrowed by setting new
limits for its application, as well as mitigation ban for certain criminal offences and
prohibition of mitigation in the case of a special repeat offence.
Given the fact that mitigation of penalty is always optional, we can conclude
that in the ¿rst aforementioned case new solutions created additional options for
sentencing and its better adaptation to the offense and its perpetrator. However, in
the second case illogical restrictive solutions have derogated certain provisions from
the general part of the Criminal Code and hence created numerous problems with
determination of sentence.
Key Words: Penal policy, Criminal code, Determination of Sentence, Mitigation
of Penalty, Remittance of Punishment
176
Ⱦɪ Ɍɚʃɚ Ʉȿɋɂȶ1
Ɇɪ Ⱦɪɚɝɚɧɚ ɑȼɈɊɈȼɂȶ2
ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɇȺ ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɂ
ɄɈɇɐȿɉɌ ɂɋɌɊȺȽȿ3
Ɍɪɢ ɫɭ ɝɪɭɩɟ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɭ ɪɚɞɭ. ɉɪɜɚ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɩɲɬɢɯ
ɧɚɩɨɦɟɧɚ ɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɩɨ ɫɬɚɜɭ ɤɨɚɭɬɨɪɚ ɬɪɢ ɫɭ ʃɟɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ (ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɱɟɫɬɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɁɄɉ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ; ɉɨʁɚɜɚ
ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɧɨɪɦɢ ɁɄɉ ɤɚɨ ɫɤɨɪɨ ʁɟɞɢɧɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ; ɍɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɡɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ). Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɢɬɚʃɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɤɟ
ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɢɫɬɪɚɝɟ, ɞɨɤ ɫɟ ɬɪɟʄɚ ɝɪɭɩɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡ ɤɨɚɬɨɪɨɜɢɯ ɜɢɻɟʃɚ ɩɨɠɟʂɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ʁɚɜɧɨ-ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɪɟɮɨɪɦɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɋɪɛɢʁɚ, ɁɄɉ, ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ, ɫɭɞ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɛɪɚɧɢɥɚɰ, ɨɲɬɟʄɟɧɨ ɥɢɰɟ.
1. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɚ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ (Ɉɩɲɬɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ)
ɉɨɱɟɬɚɤ ɪɚɞɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2001. ɝɨɞ.4 ɢ ʃɟɝɨɜ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2011. ɝɨɞ.5, ɱɢʁɚ ʁɟ ɰɟɥɨɜɢɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ
Ⱦɨɰɟɧɬ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
Ⱥɫɢɫɬɟɧɬ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
3
Ɋɚɞ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ “ɉɨɥɨɠɚʁ ɢ ɭɥɨɝɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ” Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ 2012 - 2014. ɝɨɞ. ɢ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ: “Ɋɚɡɜɨʁ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ”, ɤɨʁɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɬɫɬɜɨ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
(ɛɪ.179045), ɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫʁɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ (2011 - 2014).
4
“ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɊȳ”, ɛɪ. 70/2001, 68/2002 ɢ “ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 46/2006,
49/2007, 122/2007 ɢ 20/2009.
5
“ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 ɢ 45/2013.
1
2
177
ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ 15. ʁɚɧɭɚɪɚ 2013. ɝɨɞ.6. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ Ɂɚɤɨɧɢɤ
ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɩɭɬɚ ɦɟʃɚɧ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɰɟɥɨɜɢɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ 1. ɨɤɬɨɛɚɪ 2013.
ɝɨɞ. ɍɡ ɨɜɨ, ʁɨɲ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ
ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɦɟɫɟɰɚ 2012. ɝɨɞ. ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɚ
ɢɡɪɚɞɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢ ʃɟɝɨɜ ɇɚɰɪɬ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɨ ɜɟʄ ɤɪɚʁɟɦ
2012. ɝɨɞ. ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɨɛɢɦɧɢɦ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ ɢɡɦɟɧɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚ7. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɞ ɢɫɬɢɯ ɫɟ ɨɞɭɫɬɚɥɨ. Ɉɜɟ ɧɟɤɨɥɢɤɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɫɚɦɟ ɡɚ ɫɟɛɟ ʁɚɫɧɨ ɝɨɜɨɪɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ
ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɜɟʄ ɢ
ɨ “ɥɭɬɚʃɭ” ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɢɡɧɚɥɚɠɟɧɭ ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɰɢʂɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ8, ɚ ɬɨ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɫɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɰɟɫɧɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɨɜɨɝ - ɤʂɭɱɧɨɝ ɰɢʂɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɛɪɨʁɧɟ
ɫɭ ɧɨɜɢɧɟ ɤɨʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɚ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɭ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɫɬɚɥɧɨɝ ɲɢɪɟʃɚ
ɩɨʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ
ɁɄɉ ɢɡ ˔ˈ˒˕ˈˏ˄˓˖ ʹͲͲͻǤ ˆˑˇǤ9ǡ ˍ˃ˇ˃ ˔ˈ ˋ ˖ ˍ˓ˋ˅ˋ˚ːˋ ˒ˑ˔˕˖˒˃ˍ ʠ˓˄ˋˬˈǡ ˒ˑ
˖ˆˎˈˇ˖ ː˃ ˄˓ˑˬː˃ ˇ˓˖ˆ˃ ˍ˓ˋ˅ˋ˚ːˑ˒˓ˑ˙ˈ˔ː˃ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃ ˖˅ˑˇˋ ˋ ˬˈˇ˃ː
˒ˑ˕˒˖ːˑːˑ˅ˋ˒˓ˑ˙ˈ˔ːˑ˒˓˃˅ːˋˋː˔˕ˋ˕˖˕Ǧ˔˒ˑ˓˃ˊ˖ˏˑ˒˓ˋˊː˃˰˖ˍ˓ˋ˅ˋ˙ˈ
ˍ˃ˑˇˑˏˋː˃ː˕ː˃˗ˑ˓ˏ˃˒ˑˬˈˇːˑ˔˕˃˅˯ˈːˑˆ˒ˑ˔˕˖˒˃˰˃˖ˍ˓ˋ˅ˋ˚ːˋˏ˔˕˅˃Ǧ
˓ˋˏ˃10ǤɌɪɟɧɞ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɢ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɇɨ,
ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɯ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɨɧɨɲɟʃɚ, Ɂɚɤɨɧɢɤ ɢɡ 2011. ɝɨɞ.
ɩɢɬɚʃɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɮɨɪɦɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɞɪɭɝɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɪɟɝɭɥɢɲɟ,
ɧɚ ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɧɚɱɢɧ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɚɤɚɜ ʃɟɝɨɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɁɄɉ ɢɡ
2011. ɝɨɞ. ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɤɨɪɨ ɩɨɬɩɭɧ ɪɚɫɤɢɞ ɫɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɨɦ ɋɪɛɢʁɟ.11 ɂɫɬɢɧɚ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɫɚɞɪɠɢ ɢ ɧɟɤɚ ɨɞ ɪɚɧɢʁɟ ɭɫɬɚʂɟɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɚɥɢ ʃɢɯɨɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɪɚɡɪɚɞɚ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ. Ɇɟɻɭ ɛɪɨʁɧɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ ɨɜɚɤɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɫɬɢɱɟ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
6
ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɫɭ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢɥɢ ɪɚɬɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɜɨɞɟ ɩɪɟɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɞɟɥɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ ɤɨʁɦɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨɱɟɥɚ
15. ʁɚɧɭɚɪɚ 2012. ɝɨɞ. (ɱɥɚɧ 607. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ)
7
ȼɢɞɢ: Ɋɚɞɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ., Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ ɢ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɮɟɛɪɭɚɪ 2013. ɝɨɞ.
8
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ ɋ., Kaɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɋɪɛɢʁɟ, Ɇɨɧ. “Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (Ɂɚɤɨɧ ɢ ɩɪɚɤɫɚ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ
ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ. ɫɬɪ.11.
9
“ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 20/09.
10
ɇɢɤɨɥɢʄ, Ⱦ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ - Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ”, Ɇɢɫɢʁɚ
ɈȿȻɋ-ɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 132-152.
11
ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɨɜɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ - Ɉɱɟɤɢɜɚʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 33-68.
178
ɬɢɱɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɝ
ɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɯ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ12.
ɉɨɪɟɞ ɢɡɧɟɫɟɧɨɝ ʁɨɲ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɭ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɉɪɜɨ, ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɱɟɫɬɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
ɭ ɁɄɉ, ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ.13 Ɉɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɜɚɤɨ ɱɟɫɬɢɯ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɜɚɤɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨɡɛɢʂɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɜɢɬɢ
ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ.14 Ɉɜɨ ɬɢɦ ɩɪɟ ɲɬɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ ɩɪɚɜɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɨɜɨɦɟ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɫɬɚʁɚɥɢ ɞɚ ɜɚɠɟ ɢ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɨɧɞɚ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɞɨɛɢʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ. ɇɚʁɛɨʂɢ ɩɪɢɦɟɪ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɜɚɤɜɟ ʁɟɞɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɢɡ 2006. ɝɨɞ.15. Ɂɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɤɨɲ ɢ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢɤɚɞɚ ɩɨɱɟɨ
ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ. ɑɥ. 149. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ 2009. ɝɨɞ.
ɩɪɟɫɬɚɨ ʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɨɜɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ʁɟ ɩɨʁɚɜɚ ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɛɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɪɦɢ ɁɄɉ
ɤɚɨ ɫɤɨɪɨ ʁɟɞɢɧɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɞɚɜɫɬɜɚ
ɋɪɛɢʁɟ ɫɯɜɚʄɟɧɨɝ ɭ ɭɠɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ16. Ɍɪɟʄɟ, ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ
ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɢ, ɭɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ (ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɪɚɬɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɚ ɢ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ).17
2. ɇɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɜɟʄ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɨ
ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ
ɢ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɨ, ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨ ɨɜɨɝ ɪɟɲɟʃɚ
ɞɨɲɥɨ ɬɟɤ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɬɚɥ12
Ɉ ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɜɢɧɚɦɚ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɬɟɤɫɬɚ ɜɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɨɜɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ - Ɉɱɟɤɢɜɚʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 33-68.
13
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., ɋɩɨɪɚɡɭɦɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ.1-2/2012, ɫɬɪ. 69.
14
ȼɢɞɢ ɡɛɨɪɧɢɤ “Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2009.
15
“ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 46/06, 49/07 ɢ 122/08.
16
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Kaɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ɇɨɧ. “Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (Ɂɚɤɨɧ ɢ ɩɪɚɤɫɚ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ
ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 5-148.
17
ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɚɰɪɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 217-256; ȼɚɠɢʄ, ɋ., ɂɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɬɧɢɦ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 257-264.
179
ɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɬɟɦɚ ɰɟɥɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɫɟɬɚɤ
ɝɨɞɢɧɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ18. ɂ ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ ɫɤɨɪɨ
ɞɚ ɫɭ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɡɚɜɢɫɢ, ɭ ɧɟɦɚɥɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ,
ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɫɬɪɚɝɟ ɜɟʄ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ.19 ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ
ɢɫɬɪɚɝɟ ɛɢɨ ʁɟ ɢ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɁɄɉ ɢɡ 2006. ɝɨɞ20. ɇɨ ɨɧ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɜɟʄ
ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨ, ɧɢʁɟ ɧɢɤɚɞɚ ɡɚɠɢɜɢɨ ɭ ɩɪɚɤɫɢ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢɡɧɟɫɟɧɢ ɫɬɚɜ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ ɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɨʁɢ ɫɭ ɬɨ ɪɚɡɥɨɡɢ ɤɨʁɢ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɋɚɡɥɨɡɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɧɚɩɭɲɬɚʃɚ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɧɚ
ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɫɭ ɛɪɨʁɧɢ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɢ:
ɉɪɜɨ, ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ.
ɂɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɭ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟɦ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ (ɋɥɭɱɚʁ
ɧɩɪ. ɫɚ ɇɟɦɚɱɤɨɦ, ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɞ ɩɪɜɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɩɭɫɬɢɥɚ ɫɭɞɫɤɢ ɢ ɩɪɟɲɥɚ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ21 ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ Ȼɢɏ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɢɜɲɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ
ɩɪɜɨ ɧɚɩɭɫɬɢɥɨ ɫɭɞɫɤɢ ɢ ɩɪɟɲɥɨ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ).22
Ⱦɪɭɝɨ, ɜɟʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɭɞɫɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɨɩɪɢɥɢɱɧɨ ɩɚɫɢɜɚɧ. Ɉɫɥɚʃɚ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɪɝɚɧɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɟ ɦɭ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɧɢ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ - ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. ɍɡ ɬɨ, ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɫɭɞɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚ ɧɚɱɟɥɨɦ ɥɟɝɚɥɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɬɨ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɛɚɜɟɡɨɦ ɩɪɭɠɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨɫɬ ɫɜɨɝ ɨɩɬɭɠɧɨɝ ɚɤɬɚ.
Ɍɪɟʄɟ, ɩɪɭɠɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ʉɨɞ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ
ȼɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚ”,
ɂɧɫɬɢɬɢɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 242-265.
19
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚ”,
ɂɧɫɬɢɬɢɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 242-265.
20
ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ȳɉ ɋɥɭɠɧɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2007., ɫɬɪ. 838-898.
21
Roxin, C., Die Strafprocesrecht, 22. AuÀage, Munchen, 2002.
22
ȼɢɞɢ: Ⱦɨɞɢɤ, Ȼ., Ɍɭɠɢɬɟʂɫɤɚ ɢɫɬɪɚɝɚ - ɂɫɤɭɫɬɜɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
ɈȿȻɋ - Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 23-43; ɋɢʁɟɪɱɢʄ-ɑɨɥɢʄ, ɏ., Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ȼɢɏ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 288-315.
18
180
ʃɟɧɭ (ɧɟ) ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɤɨɪɨ ɛɟɡ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɛɚɰɭʁɟ ɫɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɭ ɢ ɨɪɝɚɧɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɫɭɩɪɨɬɧɨ, ɚ ɲɬɨ ɢɬɟɤɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʃɟɧɨɝ ɰɢʂɚ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɞ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɟɪ ɬɭ ʃɟɧɚ
ɫɭɞɛɢɧɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɚɨ ʃɟɧɨɝ ɝɥɚɜɧɨɝ ɚɤɬɟɪɚ.
ɑɟɬɜɪɬɨ, ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɩɨɧɚɜʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɩɪɢɫɭɬɧɨɝ ɭ ɫɭɞɫɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɋɥɭɱɚʁ ɧɩɪ. ɫɚ ɫɚɫɥɭɲɚʃɟɦ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɢ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ.
ɉɟɬɨ, ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɚɜɧɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ, ɚ ɧɟ
ɫɭɞɫɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ.
ɒɟɫɬɨ, ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ʁɟ ɢ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɰɢʂɟɦ.
Ɍɨ ʁɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɨɩɬɭɠɧɨɝ ɚɤɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɲɬɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɥɟɝɚɥɢɬɟɬɚ, ɨɩɬɭɠɛɟ ɢ ɨɮɢɰɢʁɟɥɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɚɞɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɥɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɨɧ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ.
ɋɟɞɦɨ, ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɱɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ (ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚɱɟɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɱɢɬɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɢɡ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɢɡɭɡɟɬɧɚ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɞ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ).
Ɉɫɦɨ, ɭɡ ɢɡɧɟɫɟɧɨ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɝɨɜɨɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ. ɇɩɪ. ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɧ23, ɲɬɨ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɪɚ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɮɨɪɦɟ.24 Ɉɜɨ ɬɢɦ ɩɪɟ ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɢʂɟɜɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɢ
ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɧɚɲɟɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɚ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢɦ ɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɟ ɧɭɤɟ, ɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ
ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɬɢɯ ɬɟɧɞɟɰɢʁɚ25.
ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɫɭɞ, Ⱦɨɫɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005.
Ɉ ɞɪɭɝɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɜɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ʉɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013., ɫɬɪ. 131-144.
25
ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɢɡɧɟɫɟɧɨɝ ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɬɚɜɢɬɢ ɧɢɤɚɤɜɟ ɩɪɢɦɞɛɟ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɢ ɨɧɟ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ. Ɉɧɟ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɪɚʁɭ
ɛɢɬɢ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɢɦ ɠɟʂɚɦɚ
ɢ ɭɬɢɫɰɢɦɚ ɜɟʄ ɧɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚ, ɚ ɞɨ ʃɢɯ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɫɚɦɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢ ɡɚ ɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɨ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɩɪɨɬɢɜ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ɱɢɧɢ ɫɟ
ɞɚ ɨɧɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɦɨɝɭ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤ ɩɢɬɚʃɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɨɜɚɤɜɟ ʁɟɞɧɟ ɢɞɟʁɟ Ɇɟɻɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɬɢɱɭ ɩɪɨɬɢɜ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɫɬɢɱɭ ɫɥɟɞɟʄɢ: Ⱥɬɚɤ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɨɜɚɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ (Ɉɩɚɫɧɨɫɬ
ɨɞ ɡɥɭɨɩɬɪɟɛɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ); Ʉɨɧɰɟɬɪɚɰɢʁɚ ɜɢɲɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɬɭɠɢɨɰɚ.; Ʉɚɞɪɨɜɫɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ; ɇɟɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɩɪɚɤɫɟ (Ɉ ɬɨɦɟ ɜɢɞɢ: Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ ɛɢɜɲɟ
ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ”, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010. ɝɨɞ.
ɫɬɪ. 242-265.; Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɦɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”, ɈȿȻɋ- Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ; Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 11-23).
23
24
181
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɢɡɧɟɫɟɧɨ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɫɬɚɜ ɧɚɲɟɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɨ ɧɚɩɭɲɬɚʃɭ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ
ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɢʁɟ ɛɟɡ
ɪɟɡɟɪɜɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɢɫɬɪɚɝɟ ɬɚɤɨ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ
ɰɟɥɢɧɟ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ. ɂ ɤɨɞ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɫɭ ɛɪɨʁɧɚ ɩɢɬɚʃɚ. Ɉɞ ɧɚɱɢɧɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɰɢʂɟɜɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɇɟɻɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɨɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚʁɭ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ:
Ɉɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢɫɬɪɚɝɭ; ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɤɨɦ ɨɛɢɦɭ ɢɫɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɝɟ? Ɂɚɬɢɦ,
ɬɭ ʁɟ ɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢ ɤɨʁɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢɫɬɪɚɝɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ ɱɢʁɟ ɡɧɚʃɟ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɢɡɪɚɠɚʁɚ? ɉɨɬɨɦ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɭ
ɬɨɤɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɞɪ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɜɢɯ, ɩɢɬɚʃɚ ɩɢɬɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ʃɟɧɢɯ ɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɭɨɩɲɬɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚɬɨ ɢ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɞɚ ʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ. ɋɚɦɨ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɫɜɨʁɫɬɜɟɧɢɦ ʃɟɦɭ ɨɧ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ. ɍ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɬɨɝɚ ɧɟɦɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɨɜɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: Ʉɚɤɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɞɢɬɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɚ ɛɢ ɨɧ ɛɢɨ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɰɢʂɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɨɞ
ʃɟɝɚ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɭɡ ɩɭɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ? ɉɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɰɢʂɚ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ
ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɭɡ ɩɭɧɨ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ. Ɍɨ ɫɭ: ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ; ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɫɭɦʃɚ ɤɚɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɭɫɥɨɜ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ; ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɤɚɨ ɢ ɜɪɫɬɟ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ
ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɭ ɬɚɤɜɨɦ ɫɜɨʁɫɬɜɭ; ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ;
ɬɚɱɧɨ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ɢ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ
ɤɚɨ ɚɤɬɢɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɝɭ; ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ɢ
ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚɤɨɧ ɨɤɨɧɱɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɩɪɢɞɪɠɚɜɚʃɚ ɬɚɤɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɧɨɪɦɢ; ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ
ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ; ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɥɢɰɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭɜɢɞɭ ɢɡɧɟɫɟɧɨ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɁɄɉ
Ɋɋ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɪɚɡɪɚɻɟɧ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ – ɧɚ ɧɚɱɢɧ
ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ? Ɉɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɨɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɚɬɢ ɬɟɤ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɱɧɨ - ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ȵɢɯɨɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚʁɭ ɭ ɫɥɟɞɟʄɟɦ:
182
1. ɇɚɪɟɞɛɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɜɪɫɬɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɚɪɟɞɛɚ ɫɟ ɞɨɧɨɫɢ ɩɪɟ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɜɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɭ ɫɭ
ɩɪɟɞɭɡɟɥɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɥɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ ɨ ɩɪɜɨʁ ɞɨɤɚɡɧɨʁ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɟɥɚ (ɱɥ. 296. ɫɬ.1. ɢ 2. ɁɄɉ). ɇɚɪɟɞɛɚ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɦ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɛɪɚɧɢɨɰɭ, ɚɤɨ ɝɚ ɢɦɚ, ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɦ
ɨ ɩɪɜɨʁ ɞɨɤɚɡɧɨʁ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɨʁ ɦɨɝɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɬɢ, ɚ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɢ ɩɨɭɱɚɜɚ ɝɚ ɨ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ ɦɭ ɩɪɚɜɢɦɚ (ɱɥ.
297. ɫɬ. 1 - 3. ɁɄɉ);
2. Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭɱɢɧɢɨɰɚ;
3. Ɂɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ʁɟ ɧɚʁɧɢɠɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɭɦʃɟ – ɨɫɧɨɜ ɫɭɦʃɟ,
ɬʁ. ɢɫɬɢ ɨɧɚʁ ɫɬɟɩɟɧ ɫɭɦʃɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ;
4. ɂɫɬɪɚɡɢ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞʃɟ
ɪɚɞɢ ɝɨʃɟʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɬɟ ɪɚɞʃɟ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟɪɢɬɢ ɢ
ɩɨɥɢɰɢʁɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɩɨɜɟɪɟɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢɡɜɪɲɢ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ (ɱɥ. 285. ɁɄɉ). ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɢ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɞɨɤɚɡɢ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɢ ɬɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ,
ɚɤɨ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ, ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɨɤɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɱɥ. 287 ɫɬ. 2 ɁɄɉ); 26
5. ȳɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɯ - ɧɚʁɫɩɨɪɧɢʁɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɨɜɟ ɮɚɡɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɁɄɉ
ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɱɥ. 301. ɫɬ. 1. ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ.27 ɍ ɰɢʂɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ: ɞɚ ɪɚɡɝɨɜɚɪɚʁɭ ɫɚ ɥɢɰɟɦ ɤɨʁɟ ɢɦ ɦɨɠɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ (ɭɡ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɬɨɝ ɥɢɰɚ); ɞɚ ɭɥɚɡɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬ, ɭ ɫɬɚɧ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ ɫɬɚɧɨɦ (ɭɡ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɪɠɚɨɰɚ) ɢ ɞɚ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢɥɢ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɩɪɟɭɡɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɢ ɢɫɩɪɚɜɟ ɢ ɩɪɢɛɚɜɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ɨɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ, ɭɡ ʃɟɝɨɜɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ;
6. ɂɚɤɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɝɚ ɭ ɧɚɱɟɥɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ʁɨʁ ɬɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɨɜɟɪɢ (ɱɥ. 299. ɫɬ. 4. ɁɄɉ);
26
ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɚɤɜɨɦ ɫɚɞɪɠɢɧɨɦ ɨɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɚɨ ɫɩɨɪɧɨ ʁɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ: ɒɬɚ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɞ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ “ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɨɤɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ”? Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɩɨɞ ɬɢɦ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɧɚɪɟɞɛɟ
ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢɥɢ ɩɚɤ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɪɟɫɭɞɟ.
27
Ɉɜɚɤɜɨ ʁɟɞɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ʁɟ ɧɟɤɢɦ ɨɞ ɚɭɬɨɪɚ ɡɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɭ ɞɚ ʁɟ ɨɜɞɟ ɪɟɱ ɧɟ ɨ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨʁ ɜɟʄ ɨ “ɩɚɪɚɥɟɥɧɨʁ ɢɫɬɪɚɡɢ.” (ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ. – ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ “ȳɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ-ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ ɧɚɡɚɞ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ
ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012., ɫɬɪ. 47-50; Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ʉɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɂɛɨɪ.”ɇɨɜɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013., ɫɬɪ. 131-144).
183
7. ɉɨɪɟɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɝɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɢ ɢ ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɞɛɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɢɥɢ ɚɤɨ ɨ ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɧɟ ɨɞɥɭɱɢ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ
ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɨɝɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ
ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɩɨɞɧɟɬɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɭɞɢʁɢ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɢ ɚɤɨ ɩɪɟɞɥɨɝ
ɭɫɜɨʁɢ, ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɚɥɚɠɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɦɭ ɪɨɤ ɡɚɬɨ (ɱɥ. 302. ɁɄɉ);
8. Ⱦɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭɤʂɭɱɢ ɢ ɫɭɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɧ ɫɚɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɞɨɤɚɡɧɭ
ɪɚɞʃɭ, ɧɟɝɨ ɧɚɥɚɠɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ (ɱɥ. 302. ɫɬ.1 - 3.
ɁɄɉ). ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɚɤɜɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɤɚɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɟɤɨ ɞɪɭɝɢ (ɫɭɞ) ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɢ ɬɨ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɨ28.
ɂɡɧɟɫɟɧɚ ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɢɡɧɟɫɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɧɨɜɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɭ ɧɟɦɚɥɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɬɢɱɭ ɫɥɟɞɟʄɟ:
1. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɧɟɫɩɨɪɧɢɯ - ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ ɤɚɤɨ ɬɟɨɪɢʁɟ ɬɚɤɨ ɢ
ɩɪɚɤɫɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ʁɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɨɧ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ɢɫɩɭʃɟʃɟɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨɝ ɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ
ɡɚɤʂɭɱɚɤ, ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɥɢɰɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ – ɬʁ. ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɦʃɟ. ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚɬɢ ɧɚ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ. Ɇɨɪɚ ɛɢɬɢ ɡɚɫɧɢɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɜɚɪɧɢɦ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ.
ɉɢɬɚʃɟ ʁɟ: Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɦɟ (ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ) ɢɥɢ ɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɞɢɰɢʁɚ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ʃɟɝɨɜɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ? ɇɚɲɟ ʁɟ, ɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɲɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ɧɟ.
ɇɚ ɫɜɨʁɨʁ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɨɛɢʁɚ ɚɤɨ ɫɟ ɞɨɜɟɞɟ ɭ ɜɟɡɢ ɢ ɫɚ ɬɚɤɨɻɟ
“ɧɟɫɩɨɪɧɨɦ” ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥ. 7. ɬɚɱɤɚ 1. ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɦ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɧɚɪɟɞɛɟ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ.
2. ɉɪɟɦɚ ɱɥ. 295. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 2. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɪɨɬɜ “ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢʃɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ”. ɂ ɨɜɨ ɪɟɲɟʃɟ ʁɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɪɢɬɢɤɟ. Ʉɚɨ ɬɚɤɜɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɟɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɢ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨʁ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ
ɫɚ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥ. 14. ɫɬ.
Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɧɨɜɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ
ɤɪɢɜɢɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”, ɈȿȻɋ - Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ; Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 11-23); ɒɤɭɥɢʄ,
Ɇ., Ɉɫɧɨɜɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɧɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2-3/2011,
ɫɬɪ. 99-114; ȭɭɪɻɢʄ, ȼ. (2007), Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ɂɛɨɪ. ɭ “ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɋɪɛɢʁɟ”,
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2010, ɫɬɪ. 87-122; Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɟɦɚʂɚ
ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ”, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2010. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 242-265
28
184
1 ɢ 2. ɄɁɊɋ ɢɡ ɤɨʁɟ ʁɚɫɧɨ ɩɪɨɢɡɥɚɡɢ ɞɚ “ɧɟɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɛɟɡ ɤɪɢɜɢɰɟ”, ɚ
ɩɢɬɚʃɟ ɤɪɢɜɢɰɟ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ, ɚ ɧɟ ɧɟɤɨɝ
ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɥɢɰɚ.29 ɂɥɢ, ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ
ɨɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɚ ɱɥ. 286. ɫɬ.1. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɬɡɜ. ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ “Ʉɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ
ɞɭɠɧɨɫɬɢ”, ɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ʁɟ ɧɟɩɨɡɧɚɬ” ɢ ɫɥ.30.
3. ɍ ɫɬ. 1. ɱɥ. 301. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ “Ɉɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ
ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞɛɪɚɧɟ”. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɚɤɨ ɞɚɬɢɦ
ɪɟɲɟʃɟɦ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɢɬɚʃɚ. ɉɪɜɨ, ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɜɨɞɢ ɧɟ
ɬɭɠɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɜɟʄ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ ɢɫɬɪɚɝɚ? Ⱦɚ ɥɢ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɥɢɰɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ʃɟɝɨɜɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɬɭɫɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚ ɨɜɚɤɚɜ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟɻɭ ɥɢɰɢɦɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɩɪɟɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ ʃɢɯɨɜɨɝ ɢɦɨɜɧɨɝ ɫɬɚʃɚ?
Ɂɚɬɢɦ ɬɭ ʁɟ ɢ ɩɢɬɚʃɟ: Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɞɨɤɚɡɢ ɤɨʁɟ ɩɪɢɤɭɩɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɢ ʃɟɝɨɜ ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢɡ ɫɬ. 2. ɱɥ. 295. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɪɚɡɥɨɝɨɦ ɩɪɟɥɚɫɤɚ ɫɚ ɫɭɞɫɤɨɝ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ (ʃɟɧɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ)? ɍ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɲɬɟɬɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɥɢɰɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɢ ʃɟɧɨɦ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ, ɲɬɨ ɫɭ ɭ ɤɨɧɤɪɬɟɬɧɨɦ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ.
4. ɍ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɨɫɧɨɜɧɚ – ɝɥɚɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɭɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɉɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɫɚɦɨ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɫɟ ɬɚ ɪɚɞʃɚ ɧɟʄɟ ɦɨʄɢ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɢɥɢ ɞɚ
ɛɢ ʃɟɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɛɢɥɨ ɫɤɨɩɱɚɧɨ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ, ɚ ɭɡ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɛɢɬɧɚ (ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ) ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ
ɫɯɜɚʄɟɧɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɫɭɞɫɤɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɫɬɨʁ. ȳɟɞɧɨɦ ɪɟɱʁɭ, ɪɚɞʃɟ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɟ ɛɢ ɫɦɟɥɟ ɞɚ
ɛɭɞɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɡɚɞɚɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɟ ɛɢ ɫɦɟɥɟ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɢɥɢ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ;
5. ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ɬɚɤɚɜ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɭ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɜɨɞɢ ɢɫɬɪɚɝɚ.
ɂɨɥɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɨɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɧɢʁɟ ɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɚ. ɑɥ. 297.
ɫɬ. 3. ɁɄɉ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɞɚɥɟɤɨ ʁɟ ɨɞ ɠɟʂɟɧɨɝ. Ɉɧ ɫɚɦɨ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɨ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɞɚ ɦɭ
ɞɚ ɩɨɭɤɭ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɦɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɢ ɧɢɲɬɚ ɜɢɲɟ.
Ȼɪɤɢʄ, ɋ., Ʉɪɢɬɢɱɤɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɩɪɜɭ ɝɥɚɜɭ ɪɚɞɧɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɇɚɰɪɬɚ ɁɄɉ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞ 14. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ
2010. ɝɨɞ., Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2/2010, ɫɬɪ. 71-95.
30
ȼɢɞɢ: ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ. – ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ “ȳɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ-ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ ɧɚɡɚɞ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 47-50.
29
185
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɢɡɧɟɫɟɧɨ ɤɨʁɟ ɧɟɩɨɛɢɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɧɟɪɚɡɪɚɻɟɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ʃɟɧɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɭ ɪɚɞɭ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɞɭɫɬɚɥɨ ɛɢɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ. ɇɚʁɛɨʂɢ ɞɨɤɚɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɨɜɚɤɜɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ
ɧɨɜɢɧɟ ɭ ɇɚɰɪɬɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2012. ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁɧɟ ɫɭ ɧɨɜɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ
ɨ ɢɫɬɪɚɡɢ ɢ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɢɫɬɟ ɛɢɥɟ ɧɚ ɥɢɧɢʁɢ ɡɚɥɚɝɚʃɚ ɜɟʄɢɧɫɤɨɝ ɞɟɥɚ ɧɚɲɟ, ɢ
ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚɲɟ, ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɪɚɡɪɚɞɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɇɟɻɭ ɧɟɦɚɥɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɭ ɫɟ
ɢɫɬɢɰɚɥɟ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɟ (ɪɟɲɟʃɟɦ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɥɢɰɚ, ɚ ɧɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɨɡɧɚɬɨɝ ɤɚɨ
ɫɚɞɚ) ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ (ɚ ɧɟ ɤɚɨ ɫɚɞɚ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ) ɫɭɦʃɚ ɞɚ ʁɟ
ɭɱɢɧɢɥɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ); ɐɢʂɚ ɢɫɬɪɚɝɟ
(ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ
ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɢɥɢ ɨ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɞɨɤɚɡɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ
ɦɨʄɢ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɬɪɟɫɭ ɢɥɢ ɛɢ ʃɢɯɨɜɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɛɢɥɨ ɨɬɟɠɚɧɨ);
ɂɡɦɟʃɟɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɫɭɞɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ; ɇɚɱɢɧɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɞɨɤɚɡɚ
ɡɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ; ɇɚɱɢɧɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ;
ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɧɚɱɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɫɥ.31 ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɟ ɨɜɨ ɱɢɧɢ ɫɟ
ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜɤɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɢɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɞɚɜɫɬɜɚ,
ɚ ɚɤɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɨɻɟ ɨɧɞɚ ɛɢ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɡɚ ɨɫɧɨɜ ʃɟɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɡɟɬɢ ɭɩɪɚɜɨ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭ ɇɚɰɪɬɭ ɡɚɤɨɧɚ ɨ
ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2012. ɝɨɞ.
XXXX
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢ ɩɪɟɥɚɡɚɤ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɇɨ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ - ɩɪɟɤɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɞɭɝ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɮɨɪɦɟ ɬɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ
ʁɟ ɧɚʁɧɨɜɢʁɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɪɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ. Ʉɚɨ
ɬɚɤɜɚ ɨɡɚɤɨʃɟɧɚ ʁɟ ɬɟɤ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ ʃɟɝɨɜɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
ɪɚɡɪɚɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ʁɟ ɧɟɦɚɥɟ, ɱɢɧɢ ɫɟ ɫɚɫɜɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɟ,
ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɋɪɛɢʁɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ, ɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɰɢʂɟɜɟ ɪɟɮɨɪɦɟ ɤɚɨ ɰɟɥɢɧɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɧɟɦɚɥɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɜɤɚ ɪɚɞɚ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɢɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɞɚɜɫɬɜɚ, ɚ ɚɤɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɨɻɟ ɨɧɞɚ ɛɢ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɡɚ
ɨɫɧɨɜ ʃɟɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɪɚɞɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɡɟɬɢ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɭ ɇɚɰɪɬɭ
ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ Ɋɋ ɢɡ ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2012. ɝɨɞ.
31
ȼɢɞɢ: ɱɥ. 108-120. ɇɚɰɪɬɚ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ ɁɄɉ ɢɡ 2011. ɝɨɞ.
186
ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
- Ȼɪɤɢʄ, ɋ., Ʉɪɢɬɢɱɤɢ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɩɪɜɭ ɝɥɚɜɭ ɪɚɞɧɟ ɜɟɪɡɢʁɟ ɇɚɰɪɬɚ ɁɄɉ ɋɪɛɢʁɟ
ɨɞ 14. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 2010. ɝɨɞ., Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ.
2/2010, ɫɬɪ. 71-95.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ ɋ., Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɢ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ɇɨɧ. “Ʉɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (Ɂɚɤɨɧ ɢ ɩɪɚɤɫɚ), ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ. ɫɬɪ. 5-148.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɛɟɥɟɠʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ,
Ɂɛɨɪ. “ɉɪɚɜɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚ”, ɂɧɫɬɢɬɢɬ ɡɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2010. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 242-265.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ., Ʉɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɧɨɜɢ ɁɄɉ Ɋɋ, Ɂɛɨɪ.”ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ.131-144.
- ȼɚɠɢʄ, ɋ., ɂɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɬɧɢɦ ɡɥɨɱɢɧɢɦɚ, Ɂɛɨɪ. ” ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2005. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 257-264.
- Ⱦɨɞɢɤ, Ȼ., Ɍɭɠɢɬɟʂɫɤɚ ɢɫɬɪɚɝɚ-ɢɫɤɭɫɬɜɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɈȿȻɋ - Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ.
23-43.
- ɇɢɤɨɥɢʄ, Ⱦ., ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɩɪɢɡɧɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɚɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚ
ɮɨɪɦɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, Ɂɛɨɪ. “ɉɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ - Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ”, Ɇɢɫɢʁɚ ɈȿȻɋ-ɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 132-152.
- ȭɭɪɻɢʄ, ȼ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɚ ɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɢɤɭ
ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ɂɛɨɪ. “ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007., ɫɬɪ. 87-122.
- Roxin, C., Die Strafprocesrecht, 22. AuÀage, Munchen, 2002.
- Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ, Ⱦ., Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɫɜɟɬɥɭ ɧɨɜɨɝ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, Ɂɛɨɪ. “ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɤɪɢɜɢɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɤɪɢɜɢɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”,
ɈȿȻɋ - Ɇɢɫɢʁɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ; Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 11-23.
- ɋɢʁɟɪɱɢʄ-ɑɨɥɢʄ, ɏ., Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ȼɢɏ, Ɂɛɨɪ. “Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012, ɫɬɪ. 288-315.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɨɜɢ ɡɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ - Ɉɱɟɤɢɜɚʃɚ ɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ,
Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ”, ɋɪɩɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɢ ɩɪɚɤɫɭ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013.
ɝɨɞ., ɫɬɪ. 33-68.
187
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., ɇɚɰɪɬ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ
ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, Ɂɛɨɪ. “ɇɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɋɪɛɢʁɟ”, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005. ɝɨɞ., ɫɬɪ. 217-256.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ȳɉ “ɋɥɭɠɧɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɫɭɞ, Ⱦɨɫɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2005.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ. – ɂɥɢʄ, Ƚ., Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭ ɫɬɢɥɭ “ȳɟɞɚɧ ɤɨɪɚɤ ɧɚɩɪɟɞ - ɞɜɚ ɤɨɪɚɤɚ
ɧɚɡɚɞ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2012.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ., Ɉɫɧɨɜɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ, Ɋɟɜɢʁɚ ɡɚ ɤɪɢɦɧɢɧɨɥɨɝɢʁɭ ɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɛɪ. 2-3/2011, ɫɬɪ. 99-114.
LEGISLATIVE POLICY AND THE CONCEPT OF CRIMINAL
INVESTIGATION
There are three sets of issues subject razmattanja to work. The ¿rst concerns the
general remarks on legislative policy in the reform of criminal legislation Serbia and
attitude of the co-authors of three of its speci¿þnopsti (extremely frequent interventions
in the CPC, in some years, several times; occurrence is not a small number of new
pieces of legislation that are in a particular way regulate a signi¿cant number of
issues that are before the beginning of the reform was regulated in the provisions of
the CPC as almost the only legal text from the body of the criminal process related
legislation Serbia, the introduction of speci¿c procedures and specialized organs for
certain types of offenses). The second issue concerns the professional and critical
analysis of the CPC of RS 2011th year concerning the standardization of the new
concept of the investigation, while the third set of questions relates to the display
koatorovih seeing preferred way of standardizing the concept of public prosecution
in the Serbian Criminal Investigation priocesnom legislation.
Key words: policy and legislative reform, criminal procedural legislation,
Serbia, CPC, the concept of the investigation, the public prosecutor, okrivnjeni,
court ef¿ciency, the defense counsel, the injuredparty
188
ɋɢɧɢɲɚ ȼȺɀɂȶ1
ɉɊɂɌȼɈɊ ɄȺɈ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌ ɄȺɁɇȿɇȿ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ
Ⱦɪɠɚɜɚ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɤɚɨ ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚ, ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɤɨʁɚ ɨɞ ɬɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɜɪɟɞɚ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɝ ɞɨɛɪɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɡɚ ɬɚɤɜɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɢ ɤɚɡɧɟ. Ⱦɨɫɥɟɞɧɚ
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʁɟ ɤɚɡɧɚ ɤɚɨ ɭ ɨɫɬɚɥɨɦ ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɚ ɦɟɪɚ, ɞɚ ɧɟɤɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɞɚ
ɤɚɡɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɪɢɱɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ
ɫɭɞɚ ɢ ɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɇɚɱɟɥɧɨ, ɫɜɪɯɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟ ɫɟ ɭ ʁɚɫɧɨɦ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ, ɦɨɪɚɥɧɨɦ ɢ ɟɬɢɱɤɨɦ ɩɪɟɤɨɪɭ ɡɛɨɝ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨʁ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɬɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ. ɋɜɪɯɚ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ʁɟɫɬɟ ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɨɫɟʄɚʃɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɤʂɭɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɚɜɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɫɜɚɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɢɡɪɢɱɭ
ɩɪɚɜɟɞɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɚɱɚ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɂɡɪɚɠɚɜɚʃɟɦ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɫɭɞɟ ɡɛɨɝ ɭɱɢʃɟɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɪɨɡ ɨɞɥɭɤɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɭɞɚ,
ɭɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɛɭɞɭʄɟ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɬɚɤɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ʁɚɫɧɨ ɢɦ
ɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɞɨ ɡɧɚʃɚ ɞɚ ʄɟ ɢ ɨɧɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɭɞɭ ɱɢɧɢɥɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɛɢɬɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɩɪɟɞ ɫɭɞ. Ɉɞɦɟɪɚɜɚʁɭʄɢ ɤɚɡɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɧɚ ɫɜɟɫɬ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɨɞ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɲɬɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɢ
ɩɪɚɜɟɞɧɨɫɬ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ.
Ȼɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɟɮɟɤɚɬ ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɪɨɝɨɧ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɛɪɡɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɛɪɡ, ʁɚɫɚɧ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɢ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɩɪɢɦɟɪɟɧɟ ɤɚɡɧɟ. ɇɨɬɨɪɧɚ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɞɚ
ʄɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɛɢɬɢ ɨɬɤɪɢɜɟɧ ɢ ɤɚɠʃɟɧ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɜɟʄɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ ɫɧɚɝɭ ɨɞ ɫɚɦɟ ɬɟɠɢɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɡɧɟ.
ɇɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɤɚɨ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɦɟɪɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɢ ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢʁɢɯ ɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɟɪɭ ɢ ɪɚɞʃɭ ɤɨʁɨɦ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɱɨɜɟɤɚ ɚɥɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
1
ɋɭɞɢʁɚ Ⱥɩɟɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɭɞɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
189
ɨɫɧɨɜɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɟ ɍɫɬɚɜɨɦ, ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ (ɤɚɡɧɟɧɢɦ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɪɟɚɝɭʁɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɪɭɲɢɨ
ɬɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ – ɬɚɱɧɢʁɟ, ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ
ɭɱɢɧɢɨ, ɨɞɭɡɢɦɚ (ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ) ɫɥɨɛɨɞɭ, ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ.
Ɍɨ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɧɟɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɜɨʁɨɦ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ, ɱɥɚɧɭ ɬɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɧɨɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ.
ɍɫɬɚɜɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ: ɫɜɚɤɨ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɢɱɧɭ ɫɥɨɛɨɞɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ʁɟ ɥɢɲɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ ɫɚɦɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɱɥɚɧ 27. ɫɬɚɜ 1), ɞɚ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɫɭɞ
ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɪɚɡɥɨɝɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɞɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɨɞɪɟɻɟɧ ɨɞɥɭɤɨɦ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɬɪɚʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ ɧɚʁɞɭɠɟ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ, ɚ
ɜɢɲɢ ɫɭɞ ɝɚ ɦɨɠɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɩɪɨɞɭɠɢɬɢ ɧɚ ʁɨɲ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɢ ɞɚ ɚɤɨ
ɞɨ ɢɫɬɟɤɚ ɨɜɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɚ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɫɟ ɩɭɲɬɚ ɧɚ
ɫɥɨɛɨɞɭ (ɱɥɚɧ 31. ɫɬɚɜ 1), ɞɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɫɭɞ
ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ (ɱɥɚɧ 31. ɫɬɚɜ 2), ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɢɤ ɩɭɲɬɚ ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ ɫɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɱɢɦ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ
ɩɪɢɬɜɨɪ ɛɢɨ ɨɞɪɟɻɟɧ (ɱɥɚɧ 31. ɫɬɚɜ 3), ɞɚ ɫɜɚɤɨ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɚɥɛɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ
ɩɪɚɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɨɛɚɜɟɡɢ ɢɥɢ
ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ (ɱɥɚɧ 36. ɫɬɚɜ 2).
Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ: ɞɚ ɩɪɟ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɪɢɰɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ
ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɚɦɨ ɭ ɦɟɪɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ
ɰɢʂɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɁɄɉ-ɨɦ (ɱɥɚɧ 10. ɫɬɚɜ 1) ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɭ ɁɄɉ-ɭ ɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɫɬɚ
ɫɜɪɯɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɪɨɦ, ɞɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɢɦ ɩɪɭɠɚʁɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ ɞɚ ɬɪɚʁɚʃɟ
ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɫɜɟɞɭ ɧɚ ɧɚʁɤɪɚʄɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ɫɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨɦ ɯɢɬɧɨɲʄɭ ɚɤɨ ɫɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɰɟɥɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɢɬɜɨɪ ɭɤɢɧɭɬɢ ɱɢɦ ɩɪɟɫɬɚɧɭ ɪɚɡɥɨɡɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞɪɟɻɟɧ (ɱɥɚɧ
210. ɫɬ.1-3).
Ɉɞɪɟɞɛɨɦ ɱɥɚɧɚ 211. ɁɄɉ-ɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɰɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɫɭɦʃɚ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɚɤɨ:
1) ɫɟ ɤɪɢʁɟ ɢɥɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ʃɟɝɨɜɚ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬ ɢɥɢ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚ ɞɚ ɞɨɻɟ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ ɢɥɢ ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɪɭɝɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɛɟɤɫɬɜɚ; 2) ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʄɟ ɭɧɢɲɬɢɬɢ, ɫɚɤɪɢɬɢ, ɢɡɦɟɧɢɬɢ ɢɥɢ ɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɞɨɤɚɡɟ ɢɥɢ ɬɪɚɝɨɜɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɚɤɨ ɨɫɨɛɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʄɟ ɨɦɟɬɚɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭɬɢɰɚʃɟɦ ɧɚ ɫɜɟɞɨɤɟ, ɫɚɭɱɟɫɧɢɤɟ ɢɥɢ ɩɪɢɤɪɢɜɚɱɟ; 3) ɨɫɨɛɢɬɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ ʄɟ ɭ ɤɪɚɬɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɥɢ ɞɨɜɪɲɢɬɢ
ɩɨɤɭɲɚɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɥɢ ɭɱɢɧɢɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɨʁɢɦ ɩɪɟɬɢ; 4) ʁɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɤɨʁɟ ɦɭ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɟɤɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨ190
ɞɢɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɟɤɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɫɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɧɚɫɢʂɚ ɢɥɢ ɦɭ ʁɟ ɩɪɟɫɭɞɨɦ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɫɭɞɚ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɨɞ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢɥɢ ɬɟɠɚ ɤɚɡɧɚ, ɚ ɧɚɱɢɧ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɢɥɢ ɬɟɠɢɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ
ɫɭ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɭɡɧɟɦɢɪɟʃɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
Ɍɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɧɚɤɨɧ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
ɱɥɚɧɚ 216. ɁɄɉ-ɚ, ɢ ɬɨ: ɞɚ ɨɞ ɩɪɟɞɚʁɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɫɭɞɭ ɩɚ ɞɨ ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɧɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɥɢɲɟʃɭ ɫɥɨɛɨɞɟ,
ɩɪɢɬɜɨɪ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ, ɩɪɨɞɭɠɢɬɢ ɢɥɢ ɭɤɢɧɭɬɢ ɪɟɲɟʃɟɦ ɜɟʄɚ (ɫɬɚɜ 1); ɞɚ
ɫɟ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ, ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ ɢɥɢ ɭɤɢɞɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɞɨɧɨɫɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɢ ɛɪɚɧɢɨɰɚ (ɫɬɚɜ 2); ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɟ ɞɭɠɧɨ
ɞɚ ɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɢ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɢɫɩɢɬɚ ɞɚ ɥɢ ʁɨɲ ɩɨɫɬɨʁɟ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ
ɩɪɢɬɜɨɪ ɢ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ ɢɥɢ ɭɤɢɞɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ
ɫɜɚɤɢɯ 30 ɞɚɧɚ ɞɨ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɚ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ ɫɜɚɤɢɯ 60 ɞɚɧɚ ɧɚɤɨɧ
ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɩɚ ɞɨ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞ (ɫɬɚɜ 3); ɞɚ ɚɤɨ
ɧɚɤɨɧ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɛɭɞɟ ɭɤɢɧɭɬ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɨɫɧɨɜɚ
ɡɚ ɫɭɦʃɭ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɫɭɞ ʄɟ ɢɫɩɢɬɚɬɢ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɱɥɚɧɨɦ 337. ɁɄɉ-ɚ (ɫɬɚɜ 4); ɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɢ
ɛɪɚɧɢɥɚɰ ɦɨɝɭ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ, ɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɢɡʁɚɜɢɬɢ ɠɚɥɛɭ ɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɞɚ ɫɟ ɠɚɥɛɚ, ɪɟɲɟʃɟ
ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɫɩɢɫɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɞɦɚɯ ɜɟʄɭ ɢ ɞɚ ɠɚɥɛɚ ɧɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ (ɫɬɚɜ 5.); ɞɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɠɟɧ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɫɬ.1-5.
ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɦɨɠɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɞɨ ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɧɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ
ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɥɢɲɟʃɭ ɫɥɨɛɨɞɟ, ɚ ɧɚʁɞɭɠɟ ɞɨɤ ɧɟ ɢɫɬɟɤɧɟ ɜɪɟɦɟ
ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢɡɪɟɱɟɧɟ ɭ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨʁ ɩɪɟɫɭɞɢ.
Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɟ ɧɟɤɨɝ ɥɢɰɚ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɟɤɨɦ ɫɥɨɛɨɞɚ
ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɭɤɢɧɭɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɟɫɬ ɞɚ ʄɟ ɬɨ ɥɢɰɟ ɡɚɫɢɝɭɪɧɨ ɧɟɤɨ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭ
ɬɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɢɥɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɢ ɥɢɦɢɬɟ
ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ, ɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɢ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɤɨʁɢ ɡɚɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ʁɟɦɫɬɜɨ ɞɚ ʄɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɭ ɦɟɪɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɧɟ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɢ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧɢɯ ɤɚɤɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ.
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ʁɟ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɩɪɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪ ɡɚ ɩɢɬɚʃɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɚɜɚ, ɥɢɲɚɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɫɭɞɚ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɬɨɝ ɫɭɞɚ ɞɚɬɚ ɭ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɫɭ ɤɨɪɩɭɫ ʁɭɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢʁɫɤɢɯ
ɫɬɚɜɨɜɚ ɨ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɫɜɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɩɪɚɜɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ, ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɬɢɰɚɥɚ ɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɥɢɲɚɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɚ.
ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ 5. ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ. ȵɢɦɟ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɥɢɱɧɭ ɫɥɨɛɨɞɭ ɨɞ ɚɪɛɢɬɪɚɪɧɨɝ ɥɢɲɚɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨ191
ɞɟ, ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɚ, ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɪɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɞɭɡɢɦɚ ɫɥɨɛɨɞɚ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɥɨɛɨɞɭ ɧɚɪɚɜɧɨ ɧɢʁɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ʂɭɞɫɤɨ ɩɪɚɜɨ, ɩɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ, ɚ ɭ ɰɢʂɭ ʃɟɝɨɜɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɠɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɨɞɭɡɟɬɢ ɫɥɨɛɨɞɭ.
ɍ ɩɪɜɨʁ ɝɪɭɩɢ ɫɭ ɬɚɤɫɚɬɢɜɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ
ɨɞɭɡɟɬɢ ɫɥɨɛɨɞɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɯɚɩɲɟʃɟ ɢ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɟ
ɪɚɞɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɫɭɞɫɤɨɝ ɧɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɡɚɪɚɡɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ, ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɥɢɰɢɦɚ ɫɚ ɞɭɲɟɜɧɢɦ ɫɦɟɬʃɚɦɚ, ɚɥɤɨɯɨɥɢɱɚɪɢɦɚ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɫɤɢɦ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢɦɚ, ɫɤɢɬɧɢɰɚɦɚ, ɡɛɨɝ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɝ ɭɥɚɫɤɚ ɭ
ɡɟɦʂɭ, ɩɪɨɬɟɪɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɢɡɪɭɱɟʃɚ (ɱɥɚɧ 5. ɫɬɚɜ 1. ɬ. Ⱥ-ɮ). ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɫɭɞ ɭ ɧɢɡɭ
ɫɜɨʁɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɤɨɧɚɱɧɨɫɬɢ ɥɢɫɬɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɚʃɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɭɫɤɨɦ ɢ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɜɚʂɚɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɤɨʁɢ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ ɚɪɛɢɬɪɚɪɧɨɫɬ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɞɚ ʁɟ ɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɫɜɢ ɨɪɝɚɧɢ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ʁɟɪ ɧɢʁɟɞɧɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɚɪɛɢɬɪɚɪɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɢɦ. Ʌɢɰɚ ɥɢɲɟɧɚ ɫɥɨɛɨɞɟ, ɡɚɞɪɠɚɧɚ ɢɥɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɥɢɰɚ ɢɦɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɩɪɚɜɚ, ɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɪɡɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɥɢɲɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɨ ɨɩɬɭɠɛɢ,
ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɛɭɞɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɩɪɟɞ ɫɭɞɢʁɭ, ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɦɭ ɛɭɞɟ ɫɭɻɟɧɨ ɭ
ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɢɥɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɭɲɬɟɧ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɞɨ ɫɭɻɟʃɚ, ɬɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɫɟ ɛɪɡɨ ɨɞɥɭɱɢɬɢ ɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɚ.
ɉɨɫɬɨʁɟ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɱɢʁɟ ɤɪɲɟʃɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬ. Ɍɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɚ ɫɭ: ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ
ɬɪɟɛɚ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ ɧɟɜɢɧɨ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ ɫɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɧɟ
ɫɦɟ ɦɭ ɫɟ ɨɞɭɡɢɦɚɬɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɡɛɨɝ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɫɧɨɜɚɧɟ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɜɪɯɭ ɜɨɻɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɬɭ ʁɟ ɢ ɧɚɱɟɥɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɦɨɠɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɤɪɚʁʃɚ
ɦɟɪɚ ɢ ɫɚɦɨ ɬɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ. ɉɪɨɞɭɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɢ ɞɨɜɨʂɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨʁɢ ɭɩɪɤɨɫ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɰɢ ɧɟɜɢɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɟɠɭ ɧɚɞ ɧɚɱɟɥɨɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɥɢɱɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ. Ɍɪɟɛɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɥɟɝɢɬɢɦɧɢɦ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɡɚ ɩɪɢɬɜɨɪ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɭɦɧɟ ɫɭɦʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɢɥɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɩɪɨɦɚɬɪɚɱ ɜɟɪɨɜɚɨ ɞɚ ʁɟ
ɧɟɤɨ ɥɢɰɟ ɢɡɜɪɲɢɥɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.
ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɧɚɤɨɧ ɧɟɤɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɫɧɨɜɚɧɟ
ɫɭɦʃɟ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚʂɟ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ.
192
ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɬɢ ɧɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɡɚ ɥɢɲɚɜɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɨ ɫɜɚɤɨʁ ɨɩɬɭɠɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɱɢʁɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɜɪɯɚ ɭ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɨɦ ɥɢɰɭ ɞɚ ɨɰɟɧɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɫɜɨɝ ɯɚɩɲɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɢɲɟʃɚ
ɫɥɨɛɨɞɟ ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɦ.
ɍ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɭɛɪɨʁɚɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɜɨɻɟʃɟ ɭ ɫɭɞ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ
ɪɨɤɭ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ ɢɥɢ ɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ, ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ
ɞɚ ɧɢ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɨɦ ɧɢ ɧɚɲɢɦ ɁɄɉ-ɨɦ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɡɜ. ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɩɪɢɬɜɨɪ. Ɉɞɛɪɚɧɚ ɫɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɫɥɨɜɢɬɢ ɧɩɪ. ʁɟɦɫɬɜɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɫɭɞɚ ɞɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɪɚɡɦɨɬɪɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɪɚɦɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚʃɟ ɫɭɞɚ ɞɚ ɬɨ
ɭɱɢɧɢ ɫɦɚɬɪɚ ɤɪɲɟʃɟɦ ɱɥɚɧɚ 5. ɫɬɚɜ 3. ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ.
Ɂɚɧɢɦʂɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɧɢɬɢ ɤɪɨɡ ɫɭɞɫɤɭ ɩɪɚɤɫɭ ɧɢɬɢ ʁɟ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɨ. ɍ
ɩɪɨɰɟɧɢ ɬɨɝ ɪɨɤɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɭ ɤɚɤɨ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɩɪɨɜɟɨ ɭ
ɩɪɢɬɜɨɪɭ. ɉɪɚɤɫɚ ɋɭɞɚ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɭ ɋɬɪɚɡɛɭɪɭ ɤɚɨ ɪɚɡɭɦɚɧ ɪɨɤ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚɥɚ ɢ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɨɞ ɧɩɪ. ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɫɟɞɚɦ ɦɟɫɟɰɢ, ɩɚ ɱɚɤ
ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɢɬɜɨɪ
ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ ɢɥɢ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ʁɟɞɚɧɚɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɫɦɚɬɪɚɥɚ
ɤɪɲɟʃɟɦ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ.
Ɍɪɟɛɚ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢ ɍɫɬɚɜɧɢ ɫɭɞ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɜɢɲɟ ɫɜɨʁɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɫɬɚɨ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɞɭɠɢɧɚ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɤɨʁɚ ɧɟʄɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɜɪɟɞɟ ɍɫɬɚɜɨɦ
ɡɚʁɟɦɱɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 31, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɧɚɜɨɞɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɢ ɞɨɜɨʂɧɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɤɨʁɢɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɬɪɚʁɚʃɟ ɦɟɪɟ
ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɢ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɯɢɬɧɨɫɬ ɭ ɜɨɻɟʃɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
ɇɚɪɚɜɧɨ, ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞ ɬɪɚʁɚʃɟ ɦɟɪɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɫɜɟɨ ɧɚ ɧɚʁɤɪɚʄɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɪɚɡɥɨɝɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɜɪɟɦɟ
ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɪɚɡɭɦɧɨ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɢɬɢ ɫɚɦɨ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɢ ɩɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. ɉɪɨɞɭɠɚɜɚʃɟ ɦɟɪɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɚɤɜɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ
ʁɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɩɪɟɬɟɠɭ ɧɚɞ ɩɪɚɜɢɥɨɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ.
ɇɟɪɟɬɤɨ, ɍɫɬɚɜɧɢ ɫɭɞ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɢɫɤɚɡɚɥɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɛɪɢɠʂɢɜ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɤɨʁɢ ɤɚɨ ɦɟɪɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ
ɩɪɨɞɭɠɚɜɚɧ ɫɚ ɱɢɫɬɨ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɚɦɨ ɬɟɠɢɧɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɋɟɞɨɜɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɤɨɞ ɩɪɨɞɭɠɟʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɤɚɤɨ ɬɨ ɬɪɚɠɢ
ɍɫɬɚɜɧɢ ɫɭɞ ɋɪɛɢʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɤɨʁɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ȿɜɪɨɩɫɤɢ
ɫɭɞ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɤɨɞ ɩɪɨɰɟɧɟ ɞɨɜɨʂɧɢɯ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ.
ɋɜɚɤɨɦ ɥɢɰɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɥɢɲɟɧɨ ɫɥɨɛɨɞɟ ɞɚɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɭɞɫɤɨ ɨɫɩɨɪɚɜɚʃɟ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɚ ɤɨʁɟ ɭ ɫɟɛɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɫɩɨɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɭ ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨ-ɩɪɚɜɧɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɨɞɥɭɤɟ. Ɍɨ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɠɚɥɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɨɫɩɨɪɚɜɚɬɢ
193
ɤɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɧɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɬɚɤɨ ɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɭ ɨɫɧɨɜɚɧɨɫɬ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ.
Ⱦɪɠɚɜɚ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɢ ɞɚ ɫɚɦɚ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɢɦɚ ɞɚʂɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ. Ɍɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɨɞɪɟɻɟɧ
ɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɨɞɭɠɟɧ ɧɢɫɭ ɫɬɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɧɟɩɪɨɦɟɧʂɢɜɢ, ɜɟʄ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɩɪɨɬɟɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟʃɚɬɢ, ɩɚ ɢ ɩɪɟɫɬɚɬɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ. ɋɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɟ
ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɤɚɞɚ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɨ ɦɟɪɢ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɚ ɬɟɪɟɬ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɪɢɡɢɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɤɥɨɧɢɬɢ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɧɟ
ɥɟɠɢ ɧɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɜɟʄ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɧɚ ɬɭɠɢɨɰɭ ɢ ɩɨɬɨɦ ɫɭɞɭ.
Ɍɪɟɛɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɰɟɧɟ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɬɜɨɪɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɩɪɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟɬɤɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɪɢɬɜɨɪ ɛɢɨ ɨɞɪɟɻɟɧ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɭ ɬɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɛɢɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɦɟɪɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ,
ɩɪɨɬɟɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɨɝɭ ɩɪɟɫɬɚɬɢ ɞɚ ɜɚɠɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɬɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɦɨɝɭ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɨɰɟʃɢɜɚɬɢ ɢ ɜɪɟɞɧɨɜɚɬɢ. Ɍɨ ɬɚɤɨɻɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɟɤɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ
ɦɟɪɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ
ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ, ɩɪɨɬɟɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ.
Ɍɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɧɟ ɫɦɟ ɛɢɬɢ ɞɭɠɟ ɧɢ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɤɚɡɧɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɡɚ ɭɱɢʃɟɧɨ ɞɟɥɨ. Ɇɟɪɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɧɟ ɫɦɟ ɞɚ ɤɪɲɢ ɩɪɚɜɨ
ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɧɚ ɫɭɻɟʃɟ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɪɨɤɭ, ɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
(ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɫɭɞɚ) ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɫɚ ɞɭɠɧɨɦ ɪɟɜɧɨɲʄɭ ɢ ɞɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɦɟɪɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ. ɉɪɢɬɜɨɪɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɭ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɫɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨɦ ɯɢɬɧɨɲʄɭ ɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ.
Ɉɞɥɭɤɚ ɫɭɞɚ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɚ ɢ ɧɟɪɟɬɤɨ ɫɥɨɠɟɧɢʁɚ
ɢ ɬɟɠɚ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɞ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ. Ɉɜɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ
ɫɭɞ ɞɨɧɨɫɟʄɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɨɞɭɠɟʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɦɨɪɚ ɭɡ ɨɰɟɧɭ ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɫɥɨɜɢɥɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɜɪɫɬɢ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɬɟɠɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɢ ɤɚɡɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɟ ɞɚʂɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɬɪɚʁɚʃɟɦ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɤɚɨ ɦɟɪɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
Ⱦɚɤɥɟ, ɭɡ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ - ɜɢɫɢɧɟ ɡɚɩɪɟʄɟɧɟ ɤɚɡɧɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɫɭɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɩɢɫɢɦɚ, ɫɬɚɞɢʁɭɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɞɨɬɚɞɚɲʃɨʁ ɞɭɠɢɧɢ ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɫɭɞɫɤɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ - ɤɚɡɧɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɭ
ɬɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɡɚ ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.
ɇɢʁɟ ɩɪɟɜɢɲɟ ɪɟɞɚɤ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɭ ɧɟɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ, ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɚɤɨ ʁɟ ɪɟɱ ɨ
ɫɥɨɠɟɧɢʁɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ, ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ, ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɜɟʄɟɝ
ɛɪɨʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɥɢ ɩɚɤ ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ
194
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ ɞɨɤɚɡɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɤɨ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɥɢɰɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ɩɪɢɬɜɨɪ,
ɢɫɬɢ ɬɪɚʁɟ, ɚ ɞɚ ɧɢɫɭ ɛɚɲ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɬɨɥɢɤɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɭ ɩɪɢɬɜɨɪɚ.
Ɍɚɱɧɢʁɟ, ɪɟɱ ʁɟ ɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɫɭ ɫɭɞɨɜɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɜɨɻɟɧɢ ɢɥɢ “ɧɟɥɚɝɨɞɨɦ” ɡɛɨɝ ɦɨɝɭʄɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɦɟɞɢʁɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɦɚ
ɧɟɤɨɦ ɨɞ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɜɟʄ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɫɥɢɤɚ ɞɚ ʁɟ
ɤɪɢɜ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɩɭɲɬɚʃɭ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɢɥɢ ɩɚɤ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɨʁɚɡɚɧ ɫɭɞɚ ɞɚ ʄɟ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɩɭɲɬɚʃɟɦ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɩɨɱɟɬɢ ɞɚ ɨɩɫɬɪɭɢɲɟ ɫɭɞɫɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. Ɍɨɦɟ
ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɝɨɜɨɪɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ ɝɞɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɡɚ ɬɨ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ
ɭɡ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɛɨɥɟɫɬ, ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɡɚ ɬɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ,
ɫɩɪɟɱɟɧɨɫɬ ɡɛɨɝ ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɩɭɬɚ, ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɢɬɞ. Ɍɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚ ɢ ɞɨɞɚɬɧɨɝ ɨɞɭɝɨɜɥɚɱɟʃɚ
ɫɭɞɫɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ, ɲɬɨ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ
ɧɟ ɫɚɦɨ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɜɟʄ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ.
ɇɨɬɨɪɧɚ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɭ ɫɭɞɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɚʁɛɨʂɚ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɫɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ. ɑɚɤ
ɢ ɨɧɢ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɛɪɚɧɟ ɫɚ ɫɥɨɛɨɞɟ, ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ ɞɚ
ɢɡɨɫɬɚɧɭ ɫɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚ, ɱɢɦɟ ɢɡɛɟɝɚɜɚʁɭ ɦɨɝɭʄɢ ɩɪɢɝɨɜɨɪ ɨɧɢɯ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢɯ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɢ ɡɛɨɝ ʃɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɂɫɤɭɫɬɜɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɟɞɭɝɢɯ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ
ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ʁɚɜʂɚ ɤɨɞ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɛɨɪɚ ɜɪɫɬɟ ɢ ɜɢɫɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɧɚɪɚɜɧɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ɞɨɻɟ ɞɨ ɨɫɭɻɭʁɭʄɟ ɩɪɟɫɭɞɟ. ɇɚɢɦɟ, ɜɟʄɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɭ ɧɚɩɪɟɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɭɞ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɡɚ ɡɚɬɜɨɪɫɤɭ ɤɚɡɧɭ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ
ɤɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɜɪɟɦɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɫɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɧɟɤɢɦ
“ɞɨɞɚɬɤɨɦ” ɭ ɜɢɞɭ ɡɚɨɤɪɭɠɢɜɚʃɚ ɡɚɬɜɨɪɫɤɟ ɤɚɡɧɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɢɡɪɚɠɟɧɟ ɭ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ.
Ɍɨ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɞɟɲɚɜɚ ɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɨɩɢɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ
ʁɟ ɬɨ ɭɱɢɧɢɨ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɥɢ ɩɚɤ ɫɭɞ ɧɚɤɨɧ ɜɟʄɚʃɚ ɢ ɝɥɚɫɚʃɚ, ɬɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɛɭɞɟ
ɨɝɥɚɲɟɧ ɤɪɢɜɢɦ ɡɚ ɛɥɚɠɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɚɤɲɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɢ ɦɚʃɚ ɤɚɡɧɚ. ɂ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɟɪɟɬɤɨ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ
ɨɫɭɻɭʁɭ ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɫɤɟ ɤɚɡɧɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɭ ɫɟɛɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɬɪɚʁɚʃɟ
ɩɪɢɬɜɨɪɚ. ɉɨɪɟɻɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɭ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɧɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɜɨɻɟɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɚ ɬɚɤɜɨ
ɞɟɥɨ ɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɡɧɚɦɚ
ɢɡɪɟɱɟɧɢɦ ɭ ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɝɞɟ ɫɭ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɛɢɥɢ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɡɚ
ɬɟɠɟ ɞɟɥɨ ɢ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɞɨɥɚɡɢɦɨ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɫɭ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ
ɭ ɩɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɞɚɤɥɟ ɝɞɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɢ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ʁɟ ɜɨɻɟɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɡɚ ɥɚɤɲɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɩɚ ɢ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɛɢɥɚ ɛɥɚɠɚ ɨɞ
ɨɧɟ ɭ ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ.
195
Ɉɜɞɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɡɧɟ, ɞɚɤɥɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚʃɚ
ɤɚɡɧɟ ɤɚɤɨ ɩɪɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɟɦɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ, ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɦɨɠɟ
ɛɢɬɢ ɢ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɚ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɛɥɚɠɟɝ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɨɧɨɝ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ
ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɢɰɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɞɨɱɟɤɚɨ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɢɥɢ ʁɟ ɩɚɤ ʁɟɞɧɨ
ɜɪɟɦɟ ɛɢɨ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɫɤɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɫɭɞ ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɰɟɧɢɨ ɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚɨ ɤɚɡɧɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ “ɧɟ ɩɪɢɬɜɨɪɫɤɟ” ɩɪɟɞɦɟɬɟ,
ɧɚɪɚɜɧɨ ɚɤɨ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɫɥɢɱɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ.
Ɇɨɬɢɜ ɡɚ ɬɚɤɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɛɟɡ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɨɡɛɢʂɧɢʁɟɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɢɫɚʃɚ ɫɭɞɢʁɚ. ɂɩɚɤ, ɧɚɦɟʄɟ
ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɱɟɲʄɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚ ɬɚɤɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɛɨʁɚɡɚɧ
ɨɞ ɤɚɫɧɢʁɟɝ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɧɨɦ ɲɬɟɬɟ ɡɛɨɝ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝ ɥɢɲɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ
ɢɥɢ ɦɨɠɞɚ ɩɪɨɡɢɜɚʃɚ ɫɭɞɚ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɬɨɥɢɤɨ
ɞɭɝɨ ɛɢɨ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɚɤɨ ɦɭ ʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɛɥɚɠɚ ɜɪɫɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ
ɧɩɪ. ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɤɚɨ ɦɟɪɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ
ʁɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɧɩɪ. ɢɡɪɟɱɟɧɚ ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɨɧ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ
ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɢɥɢ ɢɡɚɡɜɚɨ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ.
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢ ɨɞɦɟɪɚɜɚʃɟ ɤɚɡɧɟ ɜɟɨɦɚ ɫɥɨɠɟɧ ɢ ɡɚɯɬɟɜɚɧ ɞɟɨ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɬɪɚɠɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɭ ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨɦ
ɫɦɢɫɥɭ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ʁɚɫɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚ ɬɨ ɨɞɧɨɫɟ. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɬɜɨɪɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɭɠɢɧɚ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɜɟɡɟ ɫɚ ɢɡɛɨɪɨɦ ɜɪɫɬɟ ɢ ɜɢɫɢɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢ ɜɟʄɚ
ʁɟ ɢɡɜɟɫɧɨɫɬ ɞɚ ɫɬɪɨɠɢʁɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɞɭɠɟ ɡɚɬɜɨɪɫɤɟ ɤɚɡɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢɡɪɟɱɟɧɟ ɭ
ɩɪɢɬɜɨɪɫɤɢɦ ɧɟɝɨ ɥɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɬɜɨɪ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɨɞɪɟɻɟɧ. ɋɭɞɨɜɢ
ɨ ɬɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɟ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɞɚ ɞɨɡɜɨɥɟ ɞɚ ɦɟɪɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɭ ɬɨɤɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɬɜɨɪ, ɩɨɫɬɚɧɟ
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɤɚɡɧɟ ɢ ɞɭɠɢɧɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ.
196
Ⱦɪ ȼɨʁɢɫɥɚɜ ȳOȼɂȶ1,
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ ɈɊȽȺɇȺ ɉɊȿȾɂɋɌɊȺɀɇɈȽ
ɉɈɋɌɍɉɄȺ ɂ ȵɂɏɈȼ ɍɌɂɐȺȳ ɇȺ ɄȺɁɇȿɇɍ
ɉɈɅɂɌɂɄɍ
Ɋɟɡɢɦɟ
ɉɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɫɢɦ ɧɟɡɧɚɬɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɢ ɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɤɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɫɦɚɬɪɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɩɨɬɪɚɠɧɢɯ
ɪɚɞʃɢ (ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ)2, ɨɞ ɢɫɯɨɞɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨʁ ɮɚɡɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ ɛɢɬɢ ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɢ ɤɚɤɚɜ ʄɟ ʃɟɝɨɜ ɢɫɯɨɞ ɛɢɬɢ.
ɍ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɤʂɭɱɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɚ
ɫɭɛʁɟɤɬɚ: ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɚɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ
ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɤɚɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɫɩɨɪɟɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. ȵɢɯɨɜ ɭɡɚʁɚɦɧɢ ɨɞɧɨɫ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɭ ɭɥɨɝɭ ɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɧɭ. Ɉɜɚʁ ɪɚɞ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɫɭ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɚɨ ɧɚʁɚɤɬɢɜɧɢʁɟɝ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɨɜɨʁ
ɮɚɡɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. Ɋɚɞ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɫɚɞɪɠɢ ɡɚɩɚɠɚʃɚ
ɤɨʁɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɡɚ ɞɚʂɢ ɬɨɤ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɯɨɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɚ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ.
Ʉʂɭɱɟ ɪɟɱɢ: ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɞɨɤɚɡɧɟ
ɪɚɞʃɟ, ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ.
1
2
Ⱦɨɰɟɧɬ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɡɚ ɩɪɚɜɨ, ʁɚɜɧɭ ɭɩɪɚɜɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ Ɇɟɝɚɬɪɟɧɞ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2003, ɫɬɪ. 448.
197
1. ɍȼɈȾ
ɍ ɧɚɲɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɩɬɭɠɧɨɦ ɧɚɱɟɥɭ , ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɮɚɡɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɢɫɬɪɚɡɢ,
ɭ ɤɨɦɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ de iure ɢɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. ɒɢɪɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɤɨʁɚ
ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɞɨɛɢɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɜɨɝ, ɫɚɞɚ ɜɚɠɟʄɟɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ4, ɞɚʁɭ ɦɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɪɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɪɟɦɚ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɢɡɪɟɤɧɟ ɧɨɜɱɚɧɭ ɤɚɡɧɭ ɢɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɰɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨʁɟ ɫɦɚɬɪɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɡɚ ɧɟɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟɝ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɞɥɭɱɭʁɟ
ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ. Ɉɞɧɨɫ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ
ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ʁɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɭ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ, ɫɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ, ɦɚɞɚ ʁɟ ɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨ–ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
ɢɫɬɪɚɝɟ5, ɨɞɧɨɫ de iure ɢ de facto ɭ “ɤɨɪɢɫɬ” ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɛɨɝ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ–ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ. Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɪɝɚɧɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɜɟʄ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ʃɢɯɨɜɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ,
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɬɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ, ɜɚɠɟʄɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ
ɢɦɟɧɢɬɟʂ ɡɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɫɭɞ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɧɚɡɢɜɚʁɭʄɢ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
ɉɪɢɦɚɪɧɚ de facto ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ʁɟɫɬɟ ɧɟɫɩɨɪɧɚ, ɨɧɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɩɪɜɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɭ, ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ʁɟ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɨɬɤɪɢɜɚʁɭ, ɚ ʃɟɧɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɢ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɢɥɢ ɧɚɪɟɞɛɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɬɭɠɢɥɚɰ “ɦɨɠɟ” ɞɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɢ
ɫɥɭɠɛɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ (Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ, ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ
ɚɝɟɧɰɢʁɚ, ȼɨʁɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ), ɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ (ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɰɚɪɢɧɚ,..). Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ,
ɧɚɪɨɱɢɬɨ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ, ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɜɟɨɦɚ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ʁɟɪ ʁɟ ɨɧɚ ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɬɚʁɧɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɫɥɭɠɛɚ ɤɨʁɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɨɦ ɬɟɯɧɢɤɨɦ ɡɚ ʃɟɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ.
3
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, Ȼ.: ɍʇɛɟɧɢɤ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ - ɞɪɭɝɨ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧɨ
ɢ ɞɨɩɭʃɟɧɨ ɢɡɞɚʃɟ, ɒɬɚɦɩɚɪɢʁɚ Ⱦɪɚɝ. Ƚɪɟɝɨɪɢʄɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1937., ɫɬɪ. 110.
4
Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013 ɢ 45/2013.
5
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: Ɍɭɠɢɥɚɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ (ɪɚɡɥɨɡɢ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ), ɇɨɜɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɭ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2006, ɫɬɪ. 292.
3
198
2. ɈɊȽȺɇɂ ɉɊȿȾɂɋɌɊȺɀɇɈȽ ɉɈɋɌɍɉɄȺ ɂ ȵɂɏɈȼȺ
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
2.1. ȳȺȼɇɈ ɌɍɀɂɅȺɒɌȼɈ
ɍ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɨɛɟɧ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɬɢɩɚ sui generis ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ʃɟɝɨɜɟ ɜɟɡɟ ɫ ɝɪɚɧɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɜɢɲɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢɡɜɪɲɧɨʁ ɜɥɚɫɬɢ, ɚɥɢ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɦɟɪɢ ɦɨɠɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ
ɢ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ ɬɢɩ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ.6 ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɧɚɜɨɞɟ ɞɚ ɩɪɚɜɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɍɫɬɚɜɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ʁɚɜɧɨɦ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨ ɱɚɤ ɞɟɫɟɬ ɱɥɚɧɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɢɤɚɤɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ, ɦɚɞɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɭɫɬɚɜɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɤɨʁɟ ɨɧɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɦɚ, ɨɞɪɟɻɭʁɟ ʃɟɝɨɜ
ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɪɲɧɨʁ ɜɥɚɫɬɢ.7 ɍɫɬɚɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ8, ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ
ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ: ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɢɜɚʃɭ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɢɦɭɧɢɬɟɬɭ ɢ ɧɟɫɩɨʁɢɜɨɫɬɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ, ɫɚɫɬɚɜɭ, ɢɡɛɨɪɭ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɝ ɜɟʄɚ ɬɭɠɢɥɚɰɚ (ɱɥ. 156-165).
ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ʁɟ ɭɫɬɚɜɧɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɤɚɨ “ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɝɨɧɢ ɭɱɢɧɢɨɰɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɠʃɢɜɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɦɟɪɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɭɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ”. Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ9, ɧɚ
ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ɞɨɤ ɭ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɨɤɜɢɪ ɨɩɲɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɪɚɞʃɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɤɨɞ ɝɨʃɟʃɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɟɫɬɭɩɟ ɢ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɭ ɩɚɪɧɢɱɧɨɦ, ɭɩɪɚɜɧɨɦ, ɢɡɜɪɲɧɨɦ, ɜɚɧɩɚɪɧɢɱɧɨɦ
ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ.
Ɉɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɝɨʃɟʃɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞɟɥɚ, ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɚɨ ɫɬɪɚɧɤɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɤɚɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ – ɧɨɫɢɥɚɰ ɝɥɚɜɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɢɦɚ ɧɚʁɞɭɠɢ
ɩɪɨɰɟɫɧɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɨɞ ɮɚɡɟ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɞɨ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɟɤɨɜɚ. ɂɡ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɚɫɥɨɜɚ ɬɟɦɟ ɨɜɨɝɚ ɪɚɞɚ,
ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɒɤɭɥɢʄ, Ɇ.: Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007,
ɫɬɪ. 764.
7
ɂɥɢʄ, Ƚ.: Ɉɞɧɨɫ ɢɡɜɪɲɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɦɨɞɟɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ,
Ʉɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ: ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, Ȼɭɞɜɚ, 8–10. ʁɭɧ 2005, ɫɬɪ. 359–362.
8
ɍɫɬɚɜ Ɋɋ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 98/2006.
9
Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011
- ɞɪ. ɡɚɤɨɧ, 101/2011, 38/2012 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 121/2012 ɢ 101/2013.
6
199
ɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɡɚ ɬɨɤ ɢ ɢɫɯɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ
ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ, ɫɬɨɝɚ ʄɟɦɨ ɫɟ ɨɜɞɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɛɚɜɢɬɢ ʃɟɝɨɜɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ
ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. ɇɚɢɦɟ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɤɚɨ ɞɜɚ ɤʂɭɱɧɚ
ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ
ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɥɢ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɨɜɥɚɲʄɟʃɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ10, ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɢɥɢ ɧɚɪɟɞɛɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ11. ɇɟɫɩɨɪɧɨ ʁɟ ɞɚɤɥɟ ɞɚ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ,
ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɪɚ ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɢɧɚɱɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ
ɞɨɤɚɡɧɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ, ʁɟɪ ɢ ɩɨɪɟɞ ɭɜɚɠɚɜɚʃɚ ɤɚɞɪɨɜɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ, ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɢ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟɞɚɧ ɤɪɢɜɢɱɧɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɛɢɬɢ ɭɫɩɟɲɚɧ, ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨʄɢ ɞɨ ɨɩɬɭɠɟʃɚ ɢ
ɤɨɥɢɤɨ ʄɟ ɬɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɚ ɛɢɬɢ ɜɚɥɢɞɧɚ, ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɲɬɚ ɫɟ ɢ
ɤɨɥɢɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ, ɤɚɤɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɧɚɜɨɞɟ, ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɟ ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ.12 Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɢ ɤɨɥɢɤɨ “ɫɜɟ
ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ” ɡɚɜɢɫɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɨɞ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ʃɟɝɨɜɢɦ
ɩɨɫɪɟɞɧɢʁɢɦ ɭɱɟɲʄɟɦ ɭ ɪɚɞʃɚɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɟʄɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɪɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʁɟɪ ɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɭɩɪɚɜɨ ɬɨ ɢ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɨɬɪɚɠɧɢɯ ɢ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ. ȳɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ, ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɞɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɩɨɞɧɟɫɟɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɫɚɦ ɩɪɢɤɭɩɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨʁɚɲʃɚɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɢɡ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ,
ɩɨɡɢɜɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 288. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ.
2.2. ɉɈɅɂɐɂȳȺ
Oɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɥɢ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ʃɟɧɨɝ ɥɟɝɚɥɢɬɟɬɚ ʁɟɫɬɟ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɫɜɢɯ ɜɢɞɨɜɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɧɢɯ
ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ ɢ ɨɧɢɯ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɨɧɚ ɨɛɚɜʂɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɤɚɨ
ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɭ ɫɮɟɪɢ ɢɡɜɪɲɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɚɜʂɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ,
ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɜɥɚɞɚɜɢɧɢ ɩɪɚɜɚ ɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ʁɟ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ.13 ɂɡ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɆɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɭɜɢɻɚʁ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ.
11
Ɇɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɭɡɢɦɚʃɟ
ɭɡɨɪɚɤɚ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɫɩɨɪɭɤɟ.
12
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɦɢɪ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2006, ɫɬɪ. 35–38.
13
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ - “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 101/2005, 63/2009 ɢ 92/2011.
10
200
ɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ, ɧɨɫɢɥɚɰ ɫɩɨɪɟɞɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɚ ʃɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɦɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɧɚɻɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɞɚ ɫɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɢɥɢ
ɫɚɭɱɟɫɧɢɤ ɧɟ ɫɚɤɪɢʁɟ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɛɟɝɧɟ, ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢʁɭ ɢ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɟ ɫɜɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ
ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ
(ɱɥ. 286. ɁɄɉ). ɋɜɨʁɭ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ.14 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɨɫɧɨɜ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɟɫɭ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ
ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɞɨɤ ʁɟ
ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɨɫɧɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɧɨɪɦɚ. ɋɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɜɚɠɟʄɟ ɨɞɪɟɞɛɟ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɞɚʁɭ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɢʁɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɢ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɨɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɭɯɚɩɲɟɧɨ ɥɢɰɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ, ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɫɬ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɩɨɜɟɪʂɢɜ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɫ ɛɪɚɧɢɨɰɟɦ, ɲɬɨ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɧɚʁɬɟɠɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɜɚɧɬɢɬɟɬ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ
ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɛɚɡɢɪɚɧɚ ʁɟ ɧɚ: 1) ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɬɪɚɠɧɨʁ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ15, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɬɩɪɨɰɟɫɧɨɝ – ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɫɥɭɠɢ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɦ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɝɨʃɟʃɚ ɢ 2) ɩɪɨɰɟɫɧɨʁ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ ɞɨɤɚɡɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢ ɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɨɜɟɪɢɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ – ɱɥ. 299). Ɉɛɚɜʂɚʃɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɱɟɥɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɫɚɪɚɞʃɟ, ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɭ ɪɚɞɭ ɢ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɭɩɫɢɞɢʁɚɪɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɚ ɫɚ ɧɚjɦɚʃɢɦ ɲɬɟɬɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ.16
ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɧɚ ɭ ɩɪɚɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨʁ
ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɫɚɦɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɨɜɥɚȻɚɧɨɜɢʄ, Ȼ.; Ʉɟɲɟɬɨɜɢʄ, ɀ.: ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɧɨɜɭ ɭɥɨɝɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ʉɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ: ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, Ȼɭɞɜɚ,
8 – 10. ʁɭɧ 2005, ɫɬɪ. 341–353.
15
Ɉɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɭ ɧɚʁɜɟʄɢʁ ɦɟɪɢ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥ. 286 ɁɄɉ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɧɚ ɪɚɞʃɚ ʁɟɫɬɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɤɚɨ ɩɨɱɟɬɧɚ ɪɚɞʃɚ ɭ ɮɚɡɢ ɩɨɬɪɚɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɢɤ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɮɨɪɦɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɧɟ ɪɚɞɢ ɨ
ɪɚɞʃɚɦɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟʄ ɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɤɨʁɚ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɩɪɚɜɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢʁɟ ɪɟɱ ɨ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɜɟʄ ɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɭ, ɱɢʁɚ ɫɟ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ
ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ.
16
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ (þl. 11.).
14
201
ɲʄɟʃɭ, ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɨɤɪɟɧɭɬ ɢɥɢ ɭ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɩɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɢ ɬɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɛɪɡɚ, ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɚ, ɩɨɜɟɡɚɧɚ
ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɤɨʁɨɦ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ.
Ɇɟɻɭɫɨɛɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ
ɛɭɞɭ ɭɬɟɦɟʂɟɧɢ ɧɚ ɡɚɤɨɧɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɧɨɪɦɟ ɧɚʁɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɬɟ ɨɞɧɨɫɟ (ɁɄɉ), ɞɨɤ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɧɨɪɦɚɦɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɚɦɨ ɧɚɱɟɥɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɭ ɨɜɢ
ɨɞɧɨɫɢ (Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ).17
ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɮɚɡɟ:
1) ɉɪɜɚ ɮɚɡɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ “ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɟ”
ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ18. Ɉɜɚʁ ɨɤɜɢɪ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɧɚʁɨɩɲɢɪɧɢʁɢ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɰɟɥɨɤɭɩɚɧ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ–ɩɨɬɪɚɠɧɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɨɞ ɩɨɱɟɬɧɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɢɧɞɢɰɢʁɟ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɭ, ɞɨ ɧɟɫɩɨɪɧɨɝ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɉɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɜɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ.
ɉɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɨɫɧɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɝɨɧɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ,
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɭ ɰɢʂɭ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ: 1) Ⱦɚ ɬɪɚɠɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɰɢʂ ɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɡɧɚʃɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ, ɞɨɻɟ ɞɨ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɱɢɧɢɨɰɭ. Ɉɛɚɜʂɚʃɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɪɚɞɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ ɧɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɧɭ ɮɨɪɦɭ ɜɟʄ ɫɟ
ɨɧɨ ɨ ɱɟɦɭ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɢɫɤɚɡɭʁɟ, ɮɢɤɫɢɪɚ ɭ ɮɨɪɦɢ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɱɢʁɢ ɫɚɞɪɠɚʁ
ɭ ɞɚʂɟɦ ɪɚɞɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨ–ɟɥɢɦɢɧɚɰɢɨɧɚ ɢɧɞɢɰɢʁɚ.19
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ʁɟɫɬɟ ɩɪɨɰɟɧɚ ɞɚ
ʁɟ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɨɱɟɜɢɞɚɰ ɞɨɝɚɻɚʁɚ (ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɫɜɟɞɨɤ) ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɠɧɢɯ ɡɚɩɚɠɚʃɚ, ɢɥɢ ɢɦɚ ɩɨɫɪɟɞɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɜɚɠɧɢɦ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɞɨɝɚɻɚʁɭ (ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ). Ɍɚɤɬɢɤɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ
ɨɞ ɩɪɟɫɭɞɧɨɝ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɞɚʂɟɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɬɪɚɠɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɧɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɫɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɟɲɤɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ – ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ ɞɚ ɞɚʁɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɫɭ ɡɚɩɚɠɚɥɢ ɢɥɢ ɞɨ ɱɟɝɚ ɫɭ
ɞɨɲɥɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɜɟɨɦɚ ɧɟɢɡɜɟɫɧɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɨɰɟȻɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: ɋɚɪɚɞʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, Ɇɟɫɬɨ ɢ ɭɥɨɝɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ – ɫɬɚʃɟ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ
ɪɚɞɨɜɚ, ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2002, ɫɬɪ. 53–63.
18
ɍ ɨɜɚʁ ɮɨɧɞ ɫɩɚɞɚʁɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥ. 286. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
19
ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, Ȼ.: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, 2004, ɫɬɪ. 108.
17
202
ɧɢ ɞɚ ɛɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɨɞ ɤɨɝɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɫɜɟɞɨɤ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɢɡɜɪɲɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɜɪɫɬɚ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚ “ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɜɟɞɨɤɚ”, ɚ ɩɨɬɨɦ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɨɞɪɟɞɟ ɢɫɤɭɫɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ “ɟɤɫɩɟɪɬɢ” ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ–ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ ɪɚɞʃɢ.20 ɋɜɚɤɢ
ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚ ɝɪɚɻɚɧɢɧɨɦ ɤɚɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɫɜɟɞɨɤɨɦ, ɫɚɞɪɠɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɛɢɬɧɢɯ
ɮɚɡɚ: ɚ) ɮɚɡɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɜɨɻɟʃɚ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ (ɩɪɢɱɚɦɨ ɨ ɫɜɟɦɭ ɢ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ); ɛ) ɮɚɡɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɢɡɥɚɝɚʃɚ (ɢɫɤɚɡɭʁɟɲ
– ɫɥɭɲɚɦ); ɜ) ɮɚɡɭ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ (ɩɢɬɚɦ – ɢɫɤɚɡɭʁɟɲ); ɝ) ɮɚɡɭ
ɪɟɡɢɦɢɪɚʃɚ ɢ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɫɚɡɧɚɬɨɝ (ɩɢɬɚɦ – ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɲ ɢɥɢ ɞɟɦɚɧɬɭʁɟɲ).
ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɟɞɨɫɥɟɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɡɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ–ɩɨɬɪɚɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ; 2) Ⱦɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɪɟɜɨɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɩɭɬɧɢɤɚ ɢ ɩɪɬʂɚɝɚ, ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ, ɫɚɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɪɢɤɪɢɜɚɱɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ
ɬɪɚɝɨɜɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɧɚɫɬɚɥɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ.
Ɉɜɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ – ɬɚɤɬɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɨɩɲɬɚ ɫɭɦʃɚ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜ ɫɭɦʃɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɭ, ɨɩɲɬɟɝ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɜɨɡɢɥɚ, ɩɭɬɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɪɬʂɚɝɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɢɥɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɜɪɫɬɭ ɜɨɡɢɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɨɩɢɫ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɬʂɚɝɚ (ɤɚɨ ɪɭɬɢɧɫɤɚ ɢɥɢ ɰɢʂɚɧɚ ɪɚɞʃɚ); 3) Ⱦɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɦɟɪɟ ɧɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɩɪɨɜɟɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢɬɢ, ɭɱɢɧɢɬɢ ɧɟɩɨɭɡɞɚɧɢɦ ɢɥɢ ɨɫɩɨɪɢɬɢ ɢɫɤɚɡ ɥɢɰɚ ɨ ɫɜɨɦ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ ɢɥɢ ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨɫɬ ɢɫɩɪɚɜɟ ɤɨʁɭ ɥɢɰɟ
ɩɪɟɞɨɱɚɜɚ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɫɜɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɩɪɨɜɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɚɤɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɩɨɪɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɦɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɬɚɤɜɚ ɨɡɧɚɤɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ. ɍ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɫɟ, ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɦɨɠɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ–ɬɚɤɬɢɱɤɚ ɪɚɞʃɚ “ɩɪɟɞɨɱɚɜɚʃɟ ɪɚɞɢ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚ“21; 4) Ⱦɚ ɪɚɫɩɢɲɟ ɩɨɬɪɚɝɭ ɡɚ ɥɢɰɟɦ (ɪɚɫɩɢɫ ɨ ɬɪɚɝɚʃɭ) ɢ ɨɛʁɚɜɭ
ɡɚ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɬɪɚɝɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɚɡɧɚʃɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɨɫɧɨɜɚ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɥɢɰɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɨɠɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ ɜɟɡɭ ɫɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢ/ɢɥɢ ʃɟɝɨ20
Ɉɬɤɪɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɛɚɡɢɪɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɬɢɦɫɤɨɦ ɪɚɞɭ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɢɦɚ
ɫɜɚɤɚ ɝɪɭɩɚ (ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɩɨɥɢɰɚʁɰɚ) ɡɚɞɭɠɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɨɛɥɚɫɬ ɤɚɨ ɲɬɨ
ʁɟ: ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ ɢ ɥɢɰɚ; ad hok ɬɟɪɟɧɫɤɟ ɩɪɨɜɟɪɟ; ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ; ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ; ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ; ɫɚɱɢʃɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ. ɇɚ ɱɟɥɭ ɬɢɦɚ ʁɟ ɪɭɤɨɜɢɞɢɥɚɰ, ɤɚɨ ɢ “ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɟɞɦɟɬɚ” – ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ “ɡɚɞɭɠɢɨ” ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨ ɥɢɧɢʁɫɤɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.
21
ɉɪɟɞɨɱɚɜɚʃɟ ɪɚɞɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ʁɟ ɞɨɤɚɡɧɚ ɪɚɞʃɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɫɭɛʁɟɤɬɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ (ɫɜɟɞɨɤɭ,
ɨɲɬɟʄɟɧɨɦ...), ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɜɢɲɟ ɢɫɬɨɜɪɫɧɢɯ ɢɥɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɥɢɱɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
(ɥɢɰɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ...) ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɟɻɭ ʃɢɦɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɨ ɨɧɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɞɟɥɨɦ. (ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, Ȼ.: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, 2004, ɫɬɪ. 254).
203
ɜɢɦ ɭɱɢɧɢɨɰɟɦ. Ɉɜɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ ɥɨɤɚɥɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ (ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟɞɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ), ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ (ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɜɢɲɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɭɩɪɚɜɚ) ɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ (ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɜɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ
ɭɩɪɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ); 5) Ⱦɚ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɪɚɞʃɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ, ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɭɜɢɞ ɭ ʃɢɯɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɦɟ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɨɪɝɚɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢɥɢ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɚʂɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɞɚʂɟɝ ɬɨɤɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ–ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɯ ɩɪɨɜɟɪɚ. ɉɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɤʃɢɝɚ
ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ (ɮɚɤɬɭɪɟ, ɭɝɨɜɨɪɢ, ɫɬɚʃɟ ɡɚɥɢɯɚ,
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɪɨɛɚ, ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ,..). 6) Ʉɚɨ ɢ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ.
ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɩɨɡɢɜɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɪɚɞɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɭ ɩɨɡɢɜɭ ɦɨɪɚ ɞɚ ɧɚɜɟɞɟ ɨɫɧɨɜ ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɫɟ
ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɩɨɡɢɜɚ ɢ ɭ ɤɨɦ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ, ɡɚɬɢɦ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ
ɦɨɠɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɩɪɢɤɭɩɢ, ɚ ɧɚʁɞɭɠɟ ɞɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢ ɞɭɠɟ ɚɤɨ ɧɚ ɬɨ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɪɢɫɬɚɧɟ ɥɢɰɟ
ɤɨʁɟ ɞɚʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ22. Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɧɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʄɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ, ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɞʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɜɟʄ
ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ
ɩɪɚɜɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɟ ɢ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɩɪɚɜɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢʁɟ ɪɟɱ ɨ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ, ɜɟʄ ɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɭ, ɩɚ ɫɟ ʃɢɯɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚ
ɫɜɚɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ. Ƚɪɚɻɚɧɢ ɤɨʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɨɡɢɜɚ ɪɚɞɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɧɢɫɭ ɩɪɚɜɧɨ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɧɚ ɞɚɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɢ ɤɚɞɚ ɭɫɤɪɚɬɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɢɤɚɤɜɟ ɦɟɪɟ ɩɪɨɰɟɫɧɟ
ɩɪɢɧɭɞɟ, ɚɥɢ ɛɢ ɨɧɢ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɚɫɥɭɲɚɜɚɧɢ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɤɚɨ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɢɥɢ ɫɜɟɞɨɰɢ ɩɨɞ ɩɪɟɬʃɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɩɪɢɧɭɞɟ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɭɩɨɡɨɪɢ
ɞɚ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɞɚʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɞɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɟɞɚɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ (ɩɪɟɡɭɦɩɬɢɜɧɨɝ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢɥɢ ɫɜɟɞɨɤɚ), ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ʃɟɝɨɜɟ ɜɨʂɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɯɢɛɢɬɢɜɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɞɚ
ɫɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɩɪɢɧɭɞɧɨ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɫɚɡɧɚʃɢɦɚ ɞɚ ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɨ ɥɢɰɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɞɪɭɝɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɢɦɚ ɢ/ɢɥɢ ɭɱɢɧɢɨɰɢɦɚ (ɞɚɤɥɟ ɧɟ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɡɚ ɤɨʁɟ
ʁɟ ɥɢɰɟ ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɨ), ɦɨɠɟ ɫɚ ʃɢɦ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɛɪɚɧɢɨɰɚ
ɩɪɢɬɜɨɪɟɧɨɝ, ɚɤɨ ɬɨ ɨɞɨɛɪɢ ɫɭɞɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
ɜɟʄɚ ɢɥɢ ɫɭɞɢʁɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɥɢɰɚ ɡɚ
22
Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɧɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ ɥɢ ɩɨɡɜɚɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɦɨɠɟ ɞɨʄɢ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ, ɩɚ ɭ ɜɟɡɢ ɬɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɞɚ ɜɚɠɟ ɨɞɪɟɞɛɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɨɩɲɬɟɦ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɩɨ ɤɨʁɟɦ ɛɢ ɩɨɡɜɚɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ
ɦɨɝɚɨ ɩɨɪɟɞ ɫɟɛɟ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɚɤɨ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ. ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ, Ɍ.; Ƚɪɭɛɚɱ
Ɇ.: Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2002, ɫɬɪ. 428.
204
ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɫɧɨɜ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɢ ɬɚɞɚ ɝɚ ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɫ ɭɩɨɡɨɪɟʃɟɦ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬɚ. Ɍɚɤɨɻɟ
ɚɤɨ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɨɰɟɧɢ ɞɚ ɩɨɡɜɚɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ, ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɞɚ ɝɚ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɤɨʁɟ ɦɭ
ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɢ ɨɫɧɨɜɢɦɚ ɫɭɦʃɟ, ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɞɚʂɟɦ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɦɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɭ ɩɨ ɨɞɨɛɪɟʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɩɪɟɞɨɱɢ ɩɪɚɜɚ ɫɯɨɞɧɨ
ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
2) Ⱦɪɭɝɚ ɮɚɡɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɢ ɧɚɥɨɝɭ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ “ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ” ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 44. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ (ɫɜɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ) ɞɚ ɨ ɫɜɚɤɨʁ
ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢ ɩɨ ɫɜɚɤɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɨ ɬɨɦɟ
ɞɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɫɬɚɪɟɲɢɧɭ, ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɢ ɨ ɬɨɦɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɪɟɫɨɪɧɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ, ȼɥɚɞɭ ɢɥɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɨ
ɬɟɥɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɤɪɚʁʃɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɦɚɬɪɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦ ɡɛɨɝ ɧɟɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ.
ɇɚɞɚʂɟ, ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 282. ɁɄɉ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ
ɩɨɫɬɭɩɢ ɩɨ ɫɜɚɤɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɞɚ ɝɚ ɨ ɢɫɯɨɞɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦɟɪɚ
ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɰɟɧɢ ɰɟɥɢɫɯɨɞɧɨɫɬ ɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ɡɚɯɬɟɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɜɟʄ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ
ɡɚɯɬɟɜɭ, ɭ ɬɨɦ ɨɞɧɨɫɭ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ, ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɮɚɡɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɧɚɱɟɥɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ. Ⱦɚɤɥɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɨ ɢɫɯɨɞɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦɟɪɚ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ
ɡɚɯɬɟɜɭ, ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɞɚ ɤɚɡɧɢ
ɧɨɜɱɚɧɨ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɞɨ 150.000 ɞɢɧɚɪɚ (ɱɥ. 282), ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɬɭ ɤɚɡɧɭ ɢɡɪɟɤɧɟ ʁɨɲ
ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɚɤɨ ɢ ɧɚɤɨɧ ɩɪɜɨɝ ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ ɧɟ ɞɨɛɢʁɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɭ ɜɟɡɢ ɩɨɞɧɟɬɨɝ
ɡɚɯɬɟɜɚ. Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɞɚʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ ɞɚ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɚɦ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ
ɪɚɞɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɩɨ ɩɨɞɧɟɫɟɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɩɪɢʁɚɜɢ, ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɬɟ ɪɚɞʃɟ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
ɢ ɪɚɞʃɟ ɭ ɰɢʂɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ.23
ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɦɟɪɟ ɢ ɪɚɞʃɟ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ
ɛɭɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɟ, ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 30 ɞɚɧɚ
ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɪɢʁɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚ. ɋɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɩɨ
ɤɨʁɨʁ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ “ɦɨɠɟ” ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ,
23
Ɂɚɯɬɟɜ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɦɟɪɟ ɢ
ɪɚɞʃɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥ. 286 - 288. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɭ ɰɢʂɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ; ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ, ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɢ ɯɚɩɲɟʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ
ɪɚɞʃɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ.
205
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ, ɞɚ ɨɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɬɟɠɢ ɤɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɭ “ɫɚɥɨɧɫɤɭ” ɮɭɧɤɰɢʁɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɢɧɚɱɟ ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɦɨɪɚɥɚ ɭ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɞɚ ɛɭɞɟ “ɬɟɪɟɧɫɤɚ”. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɤɨʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨ, ɢ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɚɦɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɡɚɯɬɟɜɚ, ɧɚɪɟɞɛɟ ɢ/ɢɥɢ ɧɚɥɨɝɚ, ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɬɪɚɠɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɪɚ, ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ, ɬɨɤɨɦ
ɱɢʁɟɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɜɨʁɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɦ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ. Ɂɚɯɬɟɜ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɞɚʂɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɬɜɚɪ, ɨɧ ʁɟ ɫɭɜɟɪɟɧ ɭ ɨɞɥɭɰɢ ɲɬɚ ɦɭ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ɚ ʃɟɝɨɜɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɭ ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɨɪɝɚɧɟ ɨɛɚɜɟɡɧɢ, ʁɟɪ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɛɟɡ ɬɢɯ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɪɲɢ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɝɨʃɟʃɚ. ɍ ɫɜɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɢ ɩɪɟɰɢɡɚɧ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʃɟɝɨɜ ɡɚɯɬɟɜ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɚ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɬɨʁ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ
ɫɬɜɚɪɢ, ɧɚɞɚʂɟ ɩɨɞ ʃɟɝɨɜɨɦ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɦ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɨɦ.
ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 286. ɁɄɉ, ɞɚ ɧɚɥɨɠɢ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ (ɥɢɫɬɢɧɝ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ), ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɨɛɚɜʂɚ, ɩɪɢ
ɱɟɦɭ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɨɞɦɚɯ, ɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɧɚɤɨɧ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɪɟ ɨ ɬɨɦɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. ȿɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɫɚ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɛɚɡɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɫɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɨɛɚɜʂɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɰɢʂɭ ɯɚɩɲɟʃɚ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɫɚɭɱɟɫɧɢɤɚ ɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɨɝɚ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟ ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ.
3) Ɍɪɟʄɚ ɮɚɡɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 287. ɁɄɉ, ɫɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ, ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. Ⱦɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ʁɟɫɭ: ɭɜɢɻɚʁ, ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ.
ɍɜɢɻɚʁ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡɧɚ ɪɚɞʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭ ɢ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭɜɢɻɚʁ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɤɚɨ “ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɩɚɠɚʃɟ” ɨɧ ʁɟ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɨɝɚ,
ɬɨ ʁɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɦɢɫɚɨɧɚ, ɞɢɧɚɦɢɱɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɩɚɠɚʃɚ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɨɧɚɥɚɡɟ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢ ɮɢɤɫɢɪɚʁɭ,
ɬɪɚɝɨɜɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɟɝɡɚɤɬɧɨ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨ ɫɬɚʃɟ.24 ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ25,
ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭɜɢɻɚʁ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɢɫɬɪɚɠɧɢ
Ʉɪɢɜɨɤɚɩɢʄ, ȼ.: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɬɚɤɬɢɤɚ, ɇɚɪɨɞɧɨ ɞɟɥɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2008, ɫɬɪ. 264.
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ. ɢ ɞɪ.: ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 106-109.
24
25
206
ɭɜɢɻɚʁ), ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɢʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɨɞɦɚɯ ɢɡɚɻɟ ɧɚ
ɦɟɫɬɭ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɞɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɪɚɝɨɜɢ
ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɤɚɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɭɜɢɻɚʁɚ (ɭɜɢɻɚʁ ɦɟɫɬɚ),
ɍ ɜɪɲɟʃɚ ɭɜɢɻɚʁɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɬɟɯɧɢɤɟ – ɮɨɪɟɧɡɢɤɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɟɲɬɚɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ.
ɋɚɫɥɭɲɚʃɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɚɤɨ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ (ɱɥ. 289). ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɥɢɰɟ
ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɡɜɚɧɨ ɭ
ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɡɜɚɧɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɤɨɝɚ ɫɦɚɬɪɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢɦ,
ɞɚ ɫɚɫɥɭɲɚ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɨ ɱɟɦɭ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɥɢɱɧɨ ɞɚ ɫɚɫɥɭɲɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɞɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ
ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ɢɥɢ ɞɚ ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɢ ɩɨɥɢɰɢʁɢ. ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ
ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɤɨ ʁɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɛɪɚɧɢɨɰɚ ɩɪɢɫɬɚɨ ɞɚ ɞɚʁɟ ɢɫɤɚɡ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɢɫɤɚɡɭ ɬɨɤɨɦ ɫɚɫɥɭɲɚʃɚ
ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɛɪɚɧɢɥɚɰ. Ɂɚɩɢɫɧɢɤ ɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɧɟ ɢɡɞɜɚʁɚ ɫɟ ɢɡ ɫɩɢɫɚ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡɧɭ ɪɚɞʃɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɫɧɨɜ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. ɉɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɟ ɪɚɞɢ
ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ (ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɡɜɪɲɟʃɚ), ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ/
ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ
ɞɚ ɥɢɰɭ ɨɞ ɤɨɝɚ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɭɡɟɬɢ ɢɡɞɚ ɩɨɬɜɪɞɭ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɧɚɜɟɞɟ ɞɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɩɢɫɢɜɚʃɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɚɤɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɚɤɜɚ ɨɡɧɚɤɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ, ɞɨɤ ʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɨɞɭɡɢɦɚʃɚ ɫɩɢɫɚ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɢɯ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɨɩɢɲɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɨ ɩɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɢɡ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɢʁɟ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨ ɞɚ ɢɯ ɫɬɚɜɢ
ɭ ɨɦɨɬ ɢ ɡɚɩɟɱɚɬɢ, ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɤɭ ɫɩɢɫɚ ɞɚ ɧɚ ɨɦɨɬɭ ɫɬɚɜɢ ɫɜɨʁ ɩɟɱɚɬ ɢ/
ɢɥɢ ɩɨɬɩɢɫ ɭɤɨɥɢɤɨ ɨɧ ɫɚɦ ɧɚ ɬɨɦɟ ɧɟ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚ. Ɉɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɭ
ɤɚɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ ɪɚɞʃɭ (ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɭ – ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɭ ɢɥɢ ɞɨɤɚɡɧɭ –
ɮɨɪɦɚɥɧɭ) ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ, ɥɢɰɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɪɚɞʃɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɧɟɲɬɨ “ɦɨɠɟ ɚ
ɧɟ ɦɨɪɚ”, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɭɝɟɪɢɲɟ “ɛɢɥɨ ɛɢ ɩɨɠɟʂɧɨ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ“26.
ɉɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɥɢɰɚ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡɧɚ
ɪɚɞʃɚ ɤɨʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ ɫɭɞɚ. ɇɚɢɦɟ, ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 158. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ, ɩɪɨɩɢɫɚɧ
ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɤɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ ɛɟɡ ɫɭɞɫɤɟ
Ɇɢɫɥɢ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ: ɥɢɱɧɨ ɱɢɬɚʃɟ, ɩɚɪɚɮɢɪɚʃɟ ɢ ɭɡɢɦɚʃɟ ɤɨɩɢʁɟ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɛɟɥɟɲɤɟ ɢɥɢ
ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɭ ɩɪɢɦʂɟɧɨɦ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ; ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɬɩɢɫɚ ɢ ɩɟɱɚɬɚ ɧɚ ɨɦɨɬ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɥɢɱɧɨ ɱɢɬɚʃɟ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɩɪɟ
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ.
26
207
ɧɚɪɟɞɛɟ. ɇɚʁɱɟɲʄɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɤɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɜɪɲɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ ɫɭɞɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɯɚɩɲɟʃɟ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɨ ɩɪɢɬɜɚɪɚʃɭ ɢɥɢ ɞɨɜɨɻɟʃɭ
ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ (ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɩɪɢɬɜɨɪɭ, ɧɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɞɨɜɨɻɟʃɟ). ɉɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɰɢʂ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ɫɚɦɨ ɭɥɚɫɤɨɦ ɭ ɫɬɚɧ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ, ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɞɚ ɞɪɠɚɨɰɭ ɫɬɚɧɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɦ ɩɪɢɫɭɬɧɨɦ ɥɢɰɭ ɨ ɬɨɦɟ ɨɞɦɚɯ ɢɡɞɚ ɩɨɬɜɪɞɭ
ɨ ɭɥɚɠɟʃɭ ɭ ɫɬɚɧ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɧɚɜɨɞɢ ɪɚɡɥɨɝ ɭɥɚɫɤɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ
ɩɪɢɦɟɞɛɟ ɞɪɠɚɨɰɚ ɫɬɚɧɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɩɪɢɫɭɬɧɨɝ ɥɢɰɚ. Ⱥɤɨ ɧɚɤɨɧ ɭɥɚɫɤɚ ɭ ɫɬɚɧ
ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ, ɞɭɠɧɚ ʁɟ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɨɞɦɚɯ
ɫɚɱɢɧɢ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɭ ɤɨʁɟɦ ʄɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɭɥɚɠɟʃɟ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ ɫɭɞɚ ɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɫɜɟɞɨɤɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɥɢɰɚ ɢ ɬɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɥɢɲɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢɥɢ
ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɧɚɪɟɞɛɟ ɡɚ ɞɨɜɨɻɟʃɟ, ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɭɦʃɚ ɞɚ
ɥɢɰɟ ɢɦɚ ɨɪɭɠʁɟ ɢɥɢ ɨɪɭɻɟ ɩɨɞɟɫɧɨ ɡɚ ɧɚɩɚɞ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɭɦʃɚ ɞɚ
ʄɟ ɨɞɛɚɰɢɬɢ, ɫɚɤɪɢɬɢ ɢɥɢ ɭɧɢɲɬɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ
ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢ.
4) ɑɟɬɜɪɬɚ ɮɚɡɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ɫɭɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɩɨ
ɧɚɪɟɞɛɢ ɫɭɞɚ ɢɥɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ: ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ, ɭɡɢɦɚʃɟ ɭɡɨɪɚɤɚ, ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɫɜɟ ɩɨɫɟɛɧɟ
ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ: ɬɚʁɧɢ ɧɚɞɡɨɪ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɬɚʁɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɟ,
ɫɢɦɭɥɨɜɚɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ, ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɨ ɩɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ɢɫɩɨɪɭɤɚ ɢ ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢ ɢɫɥɟɞɧɢɤ.
ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡɧɚ ɪɚɞʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɧɚɪɟɞɛɨɦ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ,
ɭ ɰɢʂɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɨɰɟɧɟ ɧɟɤɟ ɜɚɠɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɭ ɜɟɡɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɛɚɜɢɬɢ ɧɚɥɚɡ ɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨɞ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɡɧɚʃɟɦ,
ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɬɪɚɝɨɜɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɫɧɚɥɚɠʂɢɜɨɫɬ, ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ, ɢɫɤɭɫɬɜɨ,
ɭɩɨɪɧɨɫɬ, ɱɚɤ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢʁɚ, ɢɦɚʁɭ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ.27 ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ
ɤɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɫɚ ɫɩɢɫɤɚ ɫɭɞɫɤɢɯ ɜɟɲɬɚɤɚ, ɜɪɲɟ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɪɟɞɛɟ ɤɨɞ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɫɟɪɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ,
ɨɞ ɱɢʁɟɝ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɢ ɢɫɯɨɞ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ. ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ ʁɟ ɭ ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫ ɭɜɢɻɚʁɟɦ, ɨɞ ɬɨɝɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʁɟ
ɢɡɜɪɲɟɧ ɭɜɢɻɚʁ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɪɚɝɨɜɢ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ, ɤɚɤɨ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɢ ɫɚ ɥɢɰɚ ɦɟɫɬɚ ɢ
ɤɚɤɨ ɫɭ ɩɚɤɨɜɚɧɢ ɢ ɞɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɟ, ɡɚɜɢɫɢ ɢɫɯɨɞ ʃɢɯɨɜɨɝ ɞɚʂɟɝ
ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ. ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ ɞɚɤɥɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɨɪɝɚɧ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ
ɢɥɢ ɫɭɞ ɭ ɮɨɪɦɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ⱥɤɨ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢɥɢ ɜɟɲɬɚɤ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɚɪɟɞɛɨɦ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɭ ɮɨɪɦɢ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɢ
ɧɚɥɚɡ ɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɜɟɲɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.28
Ȼɭɫɚɪɱɟɜɢʄ, Ɇ. ɢ ɞɪ.: Ɉɫɧɨɜɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2001, ɫɬɪ. 11–152.
ɋɨɤɨɜɢʄ, ɋ: ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ, 1997,
ɫɬɪ. 29.
27
28
208
Ɉɪɝɚɧ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɨɠɟ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɞɚ ɩɨɜɟɪɢ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɚɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ (ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɜɟɲɬɚɤɚ), ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɟɲɬɚɤɭ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ (ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɫɥɭɱɚʁ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɞɫɤɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ), ɡɚ ɤɨʁɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɟɩɟɧɚ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ
ɛɭɞɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ʁɟɞɚɧ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɜɟɲɬɚɤɚ. ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ, ɤɨʁɚ ɩɨɪɟɞ ɧɚɡɢɜɚ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɚɪɟɞɢɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɢ ɧɚɡɢɜ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɫɚɞɪɠɢ ɨɤɜɢɪ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ (ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɜɟɲɬɚɤ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ), ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɟ ɢɡɭɡɟɬɢ ɭɡɨɪɰɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɫɭɦʃɢɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɚʁɭ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɧɟɨ ɧɚɪɟɞɛɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɨɤ ɡɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɥɚɡɚ
ɢ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɭɩɨɡɨɪɟʃɟ ɞɚ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɟɲɬɚɤ ɫɚɡɧɚɨ ɬɨɤɨɦ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɬɚʁɧɢ ɩɨɞɚɬɚɤ. ȼɟɲɬɚɤ ʁɟ ɭ ɰɢʂɭ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɡ ɧɚɪɟɞɛɟ “ɫɥɨɛɨɞɚɧ” ɭ ɢɡɛɨɪɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɟ ʄɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ,
ɢɧɚɱɟ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɪɟɞɢɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɧɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɫɚɦɨɦ ɬɨɤɭ
ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɜɟʄ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɚɜɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ ɢɥɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ, ɨɜɨ
ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɭɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨʁɭ ɨɪɝɚɧ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɪɟɞɢɨ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ ɧɢʁɟ ɫɬɪɭɱɧɨ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɚɧ. ȼɟɲɬɚɤ ʁɟ ɤɚɨ ɫɩɨɪɟɞɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɨɰɟɫɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ29, ɞɭɠɚɧ ɞɚ
ɜɟɲɬɚɱɢ ɢ ɞɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɞɚʁɟ ɫɜɨʁ ɧɚɥɚɡ ɢ ɦɢɲʂɟʃɟ.
ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɥɚɡ ɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɫɬɪɭɤɟ, ɡɧɚʃɢɦɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɜɟɲɬɚɤ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɧɚ ɤɨʁɟ ɝɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɡɚɤɥɟɬɜɚ.
ɍɡɢɦɚʃɟ ɭɡɨɪɚɤɚ ʁɟɫɬɟ ɞɨɤɚɡɧɚ ɪɚɞʃɚ ɤɨʁɭ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɢɥɢ ɫɭɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɪɚɞɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɨɞ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɢ ɛɟɡ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɞɚ ɭɡɢɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɛɢɨɦɟɬɪɢʁɫɤɟ ɭɡɨɪɤɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɢɫɤɟ
ɩɚɩɢɥɚɪɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɢ ɞɟɥɨɜɚ ɬɟɥɚ (ɧɩɪ. ɨɬɢɫɤɟ ɡɭɛɚ, ɨɬɢɫɤɟ ɫɬɨɩɚɥɚ, ɨɬɢɫɤɟ
ɭɲɧɟ ɲɤɨʂɤɟ), ɛɭɤɚɥɧɢ ɛɪɢɫ (ɭ ɰɢʂɭ ȾɇɄ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ), ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɚɱɢɧɢ ɥɢɱɧɢ
ɨɩɢɫ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɲɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɥɢ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɪɟɞɢ ɞɚ
ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɛɢɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢ ɭɡɨɪɰɢ ɩɪɢɤɭɩɟ ɢ ɨɞ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ
ʁɟ ɡɚɬɟɱɟɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢ ɛɟɡ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ, ɤɚɞɚ
ʁɟ ɬɨ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɫɭɦʃɟ ɨ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ. Ɉɜɟ ɪɚɞʃɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪ ɢɥɢ ɮɨɪɟɧɡɢɱɚɪ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɥɢ ɫɭɞ ɬɚɤɨɻɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɧɚɪɟɞɢ ɭɡɢɦɚʃɟ ɭɡɨɪɚɤɚ ɡɚ ɮɨɪɟɧɡɢɱɤɨ–ɝɟɧɟɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɚ ɦɟɫɬɚ ɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɨɞ ɨɤɪɢɜʂɟɧɨɝ ɢ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɨɝ ɥɢɰɚ ɢ ɛɟɡ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɪɚɞɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɞɪɭɝɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɉɪɟɬɪɟɫɚʃɟ, ɩɨɪɟɞ ɭɜɢɻɚʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɱɟɲʄɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ
ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɨ ɧɚɪɟɞɛɢ ɫɭɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨ29
Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2003, ɫɬɪ. 141.
209
ɫɬɭɩɤɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟɦ ɩɪɨɧɚʄɢ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɜɚɠɧɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ. Ɉɜɚ ɞɨɤɚɡɧɚ ɪɚɞʃɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ: ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ, ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɭɪɟɻɚʁɚ ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɢɥɢ ɫɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɱɭɜɚʁɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ
ɡɚɩɢɫɢ. ɇɚɪɟɞɛɭ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɞɨɧɨɫɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟɧɨɝ
ɡɚɯɬɟɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɢ ɫɜɨʁ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɩɪɟɞɥɨɝɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ɮɨɪɦɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɨ, ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɭɜɟɞɟɧ ɭ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ, ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɫɜɚɤɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɡɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɧɚɪɟɞɛɟ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɩɢɫɚɧɢ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɢ ɡɚɯɬɟɜ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɪɟɞɛɚ ɫɭɞɚ.
ɉɪɟɬɪɟɫɚʃɟɦ ɫɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ: ɤɨʁɢ ɫɭ
ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɫɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɤɨʁɢɦ
ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨ (ɜɚɬɪɟɧɨ ɨɪɭɠʁɟ, ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ
ɨɪɭɻɚ, ɚɥɚɬ ɢ ɩɪɢɛɨɪ, ɨɩɪɟɦɚ,...); ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ
(ɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɢɫɩɪɚɜɚ, ɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɨɜɚɰ); ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɭɡɟɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟɦ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ (ɧɚɤɢɬ, ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ, ɞɪɭɝɚ ɩɨɤɪɟɬɧɚ
ɢɦɨɜɢɧɚ); ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɨɧɚʄɢ ɬɪɚɝɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ (ɨɞɟʄɚ, ɨɛɭʄɚ,
ɥɢɱɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ); ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɦɨɬɢɜ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɜɚɠɧɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ (ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɭɝɨɜɨɪɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɢɦɟɧɢɤ, ɥɢɱɧɚ ɛɟɥɟɠɧɢɰɚ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ). Ɉɧɨ ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɫɩɨɪɧɢɦ ɤɨɞ ɧɚɪɟɞɛɟ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ, ʁɟɫɬɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ʃɟɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬ ɭ ɫɚɞɪɠɚʁɭ, ɱɟɫɬɨ
ɛɟɡ ɧɚɜɨɻɟʃɚ ɬɚɱɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɦɚʁɭ ɩɪɟɬɪɟɫɚɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟɦ ɬɪɚɠɟ, ɲɬɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɨɫɩɨɪɚɜɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ.30
ȼɟɨɦɚ ɜɚɠɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɫɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɤɨʁɟ
ɞɚʁɭ ɞɨɤɚɡɧɢ ɤɪɟɞɢɛɢɥɢɬɟɬ ɨɜɨʁ ɪɚɞʃɢ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɢ ɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɞɪɠɚɨɰɚ ɫɬɚɧɚ (ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ) ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɭ ɢɦɟ ɞɪɠɚɨɰɚ ɫɬɚɧɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɭ ɢ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɫɜɟɞɨɤɚ. ɇɚɢɦɟ, ɞɪɠɚɥɚɰ ɫɬɚɧɚ ɢ ɫɜɟɞɨɰɢ
ɦɨɪɚʁɭ ɫɜɟ ɜɪɟɦɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɞɚ ɩɪɚɬɟ ɬɨɤ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɫɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨɦ ɜɢɡɭɟɥɧɨɦ
ɉɪɟɫɭɞɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɫɭɞɚ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ “van Rosem protiv Belgije” 9. ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2004, ɛɪɨʁ 41872/1998. ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧ ɡɚ ɤɪɢɜɨɬɜɨɪɟʃɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɢ ɩɪɨɧɟɜɟɪɭ ɱɟɤɨɜɚ, ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ʁɟ ɢɫɩɢɬɚɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ 26.
ʁɭɧɚ 1990. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɥɟɞɟʄɟɝ ɞɚɧɚ, ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞɢʁɚ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ɫɥɭɱɚʁ ɢɡɞɚɨ ʁɟ ɩɟɬ ɧɚɥɨɝɚ ɡɚ
ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɤɭʄɟ ɝ. ɜɚɧ Ɋɨɫɟɦɚ, ɤɭʄɟ ʃɟɝɨɜɟ ɫɭɩɪɭɝɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɬɪɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɨ. Ɉɜɟ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɦɟɪɟ ɞɨɜɟɥɟ ɫɭ ɞɨ ɡɚɩɥɟɧɟ ɜɟʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ; ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɫɩɢɫɚɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚɩɥɟʃɟɧɢɯ ɭ ɩɪɟɬɪɟɫɢɦɚ ɤɭʄɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɭ ɨɧɢɦ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɞɜɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. ɉɨɜɪɟɞɚ ɱɥɚɧɚ 8. ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ: ɉɪɟɬɪɟɫɢ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɛɢɥɢ ɫɭ
ɩɪɚʄɟɧɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ʁɟɦɫɬɜɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɫɭɞ ʁɟ ɩɪɢɦɟɬɢɨ ɞɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ
ɧɚɥɨɡɢ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫ ɲɢɪɨɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢ. ɂɫɬɪɚɠɧɟ ɦɟɪɟ ɫɭ ɧɚɥɨɠɟɧɟ “ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɥɢ ɢ ɡɚɩɥɟɧɢɥɢ ɫɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɤɨʁɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɦɨʄɢ ɢɫɬɪɚɡɢ”. ɇɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɧɢɤɚɤɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ, ɱɢɦɟ
ɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɬɟʂɢɦɚ ɞɚɬɚ ɲɢɪɨɤɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ. ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɋɭɞɚ, ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɦɨɪɚ
ɛɢɬɢ ɩɪɚʄɟɧ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɦɟɲɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɞɨɦɚ. ɇɚɥɨɝ ʁɟ ɫɬɨɝɚ ɦɨɪɚɨ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ
ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɧɚɡɧɚɤɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɤɚɫɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɝɚ ɫɩɪɨɜɟɥɢ,
ɩɨɲɬɨɜɚɥɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧ ɨɛɢɦ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɉɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɭɫɥɨɜ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɥɢɰɟ ɢɥɢ ɥɢɰɚ ɱɢʁɟ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɩɪɟɬɪɟɫɚʁɭ ɢɥɢ ɬɪɟʄɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɜɟɨ ɞɨ ɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ,
ɤɨʁɢ ɛɢ ɢɦ ɨɦɨɝɭʄɢɥɢ ɞɚ ɨɬɤɪɢʁɭ, ɫɩɪɟɱɟ ɢɥɢ ɨɫɩɨɪɟ ɫɜɚɤɭ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɭ.
30
210
ɩɚɠʃɨɦ ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɫɭ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɟ, ɫɜɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɤɚɫɧɢʁɟɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɤɪɢɜʂɟɧɢ ɧɟ ɛɪɚɧɢ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɞɚ ɦɭ ʁɟ ɩɪɨɧɚɻɟɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ
“ɩɨɞɦɟɬɧɭɬ”. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɬɨɧɫɤɨɝ ɢ ɨɩɬɢɱɤɨɝ ɫɧɢɦɚʃɚ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚʃɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɫɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɜɪɲɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɫɜɟɞɨɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɢɥɢ
ɫɬɚɧɚ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɟ ɤɨɦɨɪɟ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɦɨɠɟ ɨɩɬɢɱɤɢ ɢ ɬɨɧɫɤɢ ɫɧɢɦɚɬɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚɬɢ, ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɛɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ–ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɪɚɞʃɭ ɬɨɧɫɤɨɝ ɢ ɨɩɬɢɱɤɨɝ ɫɧɢɦɚʃɚ ɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚʃɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ ɭɜɟɤ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ.
ɉɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɞɨɤɚɡɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɚɬɚɥɨɲɤɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ. ɍ ɝɪɭɩɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɫɜɪɫɬɚɧɚ ɫɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ31, ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ɞɚ
ɩɨɫɬɭɩɚ Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥ, ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɬɟɲɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ. ɋɜɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ
ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɥɢɰɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɉɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ ɩɨ
ɧɚɪɟɞɛɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɭɞɚ (ɫɭɞɢʁɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ), ɨɫɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ
ɢɫɩɨɪɭɤɟ ɤɨʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɪɟɞɛɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ɍɭɠɢɨɰɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɜɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢ ɞɨɧɨɫɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ “ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ” ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚ ɩɪɨɰɟɫɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɭ ɬɨʁ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ – ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ – ɫɭɞ, ɬɢɱɟ
ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟɝ: 1) ɩɨɞɧɨɲɟʃɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɥɢɰɚ ɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ;
2) ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ “ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɛɚɪ ʁɟɞɧɨɝ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ”, ɨɞɧɨɫɧɨ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɭ ɫɜɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ, ɞɚɤɥɟ ɨɞ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɧɚɪɟɞɛɟ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɡɚɯɬɟɜ ɤɨʁɢɦ ɨɧ ɬɪɚɠɢ
ɨɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɬɨɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɢɥɢ ɱɟɫɬɨ ɢɡɨɫɬɚʁɟ; 3) ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɭ ɬɨɤɭ ɫɜɢɯ ɮɚɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɱɟɥɨɦ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ, ɧɚɱɟɥɨɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɱɟɥɨɦ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɟɥɨɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɧɚɱɟɥɨɦ ɱɭɜɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɬɚʁɧɟ,
ɧɚɱɟɥɨɦ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɱɟɥɨɦ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ.
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 42/02,
27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11, 101/11 ɢ 32/13.
31
211
2.3. ɉɊȿȾɂɋɌɊȺɀɇȿ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ ɋɅɍɀȻɂ ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂ ɂ ȾɊɍȽɂɏ ȾɊɀȺȼɇɂɏ ɈɊȽȺɇȺ
2.3.1. Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ
Ⱦɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ʁɟ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ32, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ: ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɤɚ ɩɨɞɪɢɜɚʃɭ ɢɥɢ ɪɭɲɟʃɭ ɍɫɬɚɜɨɦ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ;
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ, ɨɛɪɚɞɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ – ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɨɛɚɜʂɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ–ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ. ɋɥɭɠɛɟɧɚ ɥɢɰɚ Ⱥɝɟɧɰɢʁɟ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɫɭ ɞɚ ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɥɢɰɚ ɬɪɚɠɟ
ɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ, ɭ ɰɢʂɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ, ɩɪɚʄɟʃɚ,
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɚ, ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ, ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɢ ɩɪɟɫɟɰɚʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɫ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɫɬɢ, ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ, ɫɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ. ɉɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ʁɟ ɬɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ ɬɚʁɧɨɝ ɧɚɡɨɪɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɢ ɬɨ ɤɚɤɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ
ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɢɡ ʃɟɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɡɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ
ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɭ ɬɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ȻɂȺ ɫɚɦɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɦɟɪɭ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɞɟɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ.
2.3.2. ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ
Ɉɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɢ ȼɨʁɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨʁ
ɚɝɟɧɰɢʁɢ33, ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ
ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɞɨɤɚɡɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɩɪɚʃɟ ɧɨɜɰɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ,
ɤɚɨ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɬɚʁɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭɫɦɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ȼɨʁɫɤɟ ɋɪɛɢʁɟ. Ɋɚɞɢ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɨɜɥɚɁɚɤɨɧ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ - “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 42/2002 ɢ 111/2009.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɢ ȼɨʁɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”,
ɛɪ. 88/2009, 55/2012 - Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 17/2013.
32
33
212
ɲʄɟɧɚ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ, ɡɚɬɢɦ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɢɦɚɥɚɰɚ ʁɚɜɧɢɯ
ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ. Ɉɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɥɢɰɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɩɨɞɚɬɤɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚ ʃɢɦɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚɦɨ ɭɡ ʃɢɯɨɜ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ, ɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɬɨɧɫɤɢ ɢ ɜɢɞɟɨ ɡɚɩɢɫɨɦ ɚɤɨ ɧɚ ɬɨ ɩɪɢɫɬɚɧɟ ɥɢɰɟ ɨɞ ɤɨɝɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ
ɩɨɞɚɬɤɟ. ɉɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨʁ
ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɦɨɠɟ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟ
ɫɜɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢɡ ʃɟɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ɍɚʁɧɢ ɧɚɞɡɨɪ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɧɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɭ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɢɥɢ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ ɚɝɟɧɰɢʁɨɦ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ.
2.3.3. ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ34, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɭɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɡɚ ɱɢʁɟ ʁɟ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ (ɱɥ. 135). ɍ ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɩɨɪɟɡɚ, ɫɚɱɢʃɚɜɚʃɟ ɢɥɢ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɮɚɥɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟ, ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ
ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɨɪɟɡɚ ɢ ɩɨɪɟɫɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧ ɩɪɨɦɟɬ ɚɤɰɢɡɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟɦ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɪɟɡɚ. Ɋɚɞɢ
ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɦɚ ɢɫɬɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ (ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɜɟ ɩɨɬɪɚɠɧɟ ɪɚɞʃɟ), ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ
ɪɚɞʃɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɚɦɨ ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ35. Ɉɛɥɢɰɢ
ɢ ɧɚɱɢɧ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɪɟɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɨ
ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɫɚɪɚɞʃɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɧɟɥɢ ɪɟɫɨɪɧɢ ɦɢɧɢɫɬɪɢ (ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ)36. ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ
ɪɚɞʃɟ, ɦɚɞɚ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɩɨɪɟɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɦɨɠɟ
ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɭ ɭɥɨɡɢ ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɨɝ ɢɫɥɟɞɧɢɤɚ, ɫɜɟ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 185. Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
34
Ɂɚɤɨɧɨ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 80/2002,
84/2002 - ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧɢ, 62/2006, 61/2007,
20/2009, 72/2009 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧɢ, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 93/2012, 47/2013 ɢ 108/2013.
35
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɡɢɜɚ
ɢ ɫɚɫɥɭɲɚɜɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɪɢɧɭɞɧɨ ɞɨɜɨɻɟʃɟ, ɩɪɟ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɚ ɩɪɟɬɪɟɫɟ ɫɬɚɧ, ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ, ɩɪɟɜɨɡɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɥɢɰɚ ɡɚ ɤɨʁɚ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɩɨɪɟɫɤɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ ɢ ɩɪɢɧɭɞɧɨ ɨɞɭɡɢɦɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ
ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɡɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ. ɉɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɩɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɪɚɞʃɟ
ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ.
36
ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɫɭ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɢ ɱɭɜɚʃɚ
ɬɚʁɧɨɫɬɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ: ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦ ɩɨɬɪɚɠɧɢɯ
ɪɚɞʃɢ, ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɩɨɬɪɚɝɟ ɡɚ ɥɢɰɢɦɚ ɢ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɬɪɚɝɚ, ɩɪɢɧɭɞɧɢɦ ɞɨɜɨɻɟʃɟɦ
ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɪɚɞɢ ɫɚɫɥɭɲɚʃɚ, ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟɦ ɫɬɚɧɚ ɢ ɥɢɰɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɚɤɰɢʁɚ.
213
ɄȺɁɇȿɇȺ ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɍ ɄɈɇɌȿɄɋɌɍ ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ
ɈɊȽȺɇȺ ɉɊȿȾɂɋɌɊȺɀɇɈȽ ɉɈɋɌɍɉɄȺ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɥɢ, ɢɫɯɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɫɯɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ
ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɬɢɱɭ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ: 1) ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɱɟɲʄɟɝ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ
ɤɨʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ (ɭɜɢɻɚʁ, ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ ɫɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ,..), ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ
ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɬɟɲɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɨ ɧɚɱɢɧɭ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ, ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɢ/ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ; 2) ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɨɛɢɦɚ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɱɢʁɢɦ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ, ɢ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɚɜɧɢ
ɨɤɜɢɪ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɬɜɚɪɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞʃɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɡɚɯɬɟɜɭ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɬɚɞɚ ʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ʃɟɧɚ ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɢɫɤʂɭɱɟɧɚ; 3) ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɟɝ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝ ɬɪɚɠɟʃɚ ɞɧɟɜɧɢɯ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɟɬɚʂɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ
ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɨɞɭɠɟʃɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ. Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɢɫɯɨɞ ɩɨɞɧɟɫɟɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ, ɢɫɯɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɬɢɱɭ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ: 1) ɧɚɱɢɧɚ ɢ
ɨɛɢɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɩɨɬɪɚɠɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ (ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ; ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɬɨɜɟɬɧɨɫɬɢ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɪɚɫɩɢɫ ɨ ɬɪɚɝɚʃɭ ɡɚ ɥɢɰɢɦɚ ɢ
ɨɛʁɚɜɟ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ; ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ; ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ
ɢɥɢ ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɫɚ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ); 2) ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ, ɢ ɬɨ: ɭɜɢɻɚʁɚ (ɜɪɟɦɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ; ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɮɢɤɫɢɪɚʃɚ ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɚ ɢ ɮɢɤɫɢɪɚʃɚ
ɦɢɤɪɨɬɪɚɝɨɜɚ; ɧɚɱɢɧ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɚɤɨɜɚʃɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɬɪɚɝɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ;
ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɭɜɢɻɚʁɭ); ɫɚɫɥɭɲɚʃɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ
(ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ – ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɢɫɤɚɡɚ ɢ ɞɚɜɚʃɟ ɢɫɤɚɡɚ
ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɛɪɚɧɢɨɰɚ; ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɫɚɫɥɭɲɚʃɭ);
ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ (ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɪɭɤɨɜɚʃɟ ɫɚ ɬɪɚɝɨɜɢɦɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɟɲɬɚɱɟ;
ɩɨɜɟɪɚɜɚʃɟ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ ɧɚʁɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢʁɢɦ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚ; ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɧɚɪɟɞɛɟ ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɟʃɟ); ɭɡɢɦɚʃɟ ɭɡɨɪɚɤɚ (ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭɡɢɦɚʃɚ ɭɡɨɪɚɤɚ ɢ
ɩɚɤɨɜɚʃɚ ɭɡɨɪɚɤɚ); ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɨɬɜɪɞɟ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ – ɞɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɧɚɜɨɻɟʃɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɟ ɨɡɧɚɤɟ ɚɤɨ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɬɚɤɜɚ ɨɡɧɚɤɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ); ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɟ (ɮɨɪɦɚɥɧɨɩɪɚɜɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ – ɧɚɪɟɞɛɚ, ɛɟɡ ɧɚɪɟɞɛɟ
214
ɫɚɦɨ ɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ; ɧɚɱɢɧ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɚ; ɩɪɨɰɟɫɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɨɬɜɪɞɟ ɨ ɭɥɚɠɟʃɭ ɭ ɫɬɚɧ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ – ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɟɬɪɟɫɚʃɭ – ɩɨɬɜɪɞɟ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ; ɜɢɞɟɨ ɢ
ɬɨɧɫɤɢ ɡɚɩɢɫ, ɮɨɬɨ-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ); 3) ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ (ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɨɫɧɨɜɚ; ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɧɚɪɟɞɛɟ; ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɫɚɞɪɠɚɧɢɦ ɭ ɧɚɪɟɞɛɢ; ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɬɪɚʁɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɞɨɤɚɡɧɟ ɪɚɞʃɟ; ɮɨɪɦɚ ɢ
ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɫɚɱɢʃɟɧɢɯ ɩɢɫɦɟɧɚ; ɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ).
3. ɁȺɄȴɍɑȺɄ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɦɨɠɟɦɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ
ɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʃɟɝɨɜɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɚɡɚ, ɚ ɞɚ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɪɢɱɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜɪɯ ɩɢɪɚɦɢɞɟ. Ɉɬɭɞɚ ʁɟ ɧɟɫɩɨɪɧɚ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɢɥɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ ɨɞ ɧɚɱɢɧɚ, ɨɛɢɦɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɢ ɤɚɡɧɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤɨ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʁ ɤɪɢɜɢɱɧɨʁ ɫɬɜɚɪɢ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɰɟɥɢɧɢ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɛɢɨ ɡɧɚɬɧɨ ɲɢɪɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢ ɬɢɦɟ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɜɟʄɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɭ ɩɪɟɞɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɚʁɭ ɦɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡɪɢɱɟ ɧɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ
ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɢ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɯɬɟɜɭ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɨɤɨɜɢ. ɇɚɞɚʂɟ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ
ɦɟɪɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɩɪɢɧɭɞɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ, ɲɬɨ ɦɭ ɫɜɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɞɚʁɟ ɫɜɨʁɫɬɜɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɞɨɤɚɡɧɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɢ ɧɚɝɥɚɲɟɧɭ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɧɚɞ ɪɚɞɨɦ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɋɬɢɱɟ ɫɟ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɧɚɱɟɥɨ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɭ
ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɫɚɞɚ ɢɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɭɥɨɝɭ ɤɚɤɨ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɩɨɬɪɚɠɧɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɤɚɡɧɢɯ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɞɨɤɚɡɧɢɯ ɪɚɞʃɢ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɢ, ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ – ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɤɚɡɧɟɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɬɚʃɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɧɚɲɨʁ ɡɟɦʂɢ. Ɋɚɞɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɬɨɝ ɰɢʂɚ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɞɚ ɫɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɜɟɨɦɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨ ɢɥɢ ɫɟ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚʁɭ, ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɨɩɢɲɭ
ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ.
ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2003.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: Ɍɭɠɢɥɚɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɫɬɪɚɝɟ (ɪɚɡɥɨɡɢ ɧɨɪɦɢɪɚʃɚ ɢ
ɨɱɟɤɢɜɚʃɚ), ɇɨɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ
ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɭ ɋɪɛɢʁɟ
ɢ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ, Ɂɥɚɬɢɛɨɪ, 2006.
215
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ.: ɋɚɪɚɞʃɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, Ɇɟɫɬɨ ɢ ɭɥɨɝɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ –
ɫɬɚʃɟ, ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ, ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2002.
- Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɋ. ɢ ɞɪ.: ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ,
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
2013.
- Ȼɚɧɨɜɢʄ, Ȼ.; Ʉɟɲɟɬɨɜɢʄ, ɀ.: ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɧɨɜɭ ɭɥɨɝɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, Ʉɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ: ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, Ȼɭɞɜɚ, 8–10. ʁɭɧ 2005.
- Ȼɭɫɚɪɱɟɜɢʄ, Ɇ. ɢ ɞɪ.: Ɉɫɧɨɜɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɜɟɲɬɚɱɟʃɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2001.
- ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ, Ɍ.; Ƚɪɭɛɚɱ Ɇ.: Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2002.
- ɂɥɢʄ, Ƚ.: Ɉɞɧɨɫ ɢɡɜɪɲɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ɦɨɞɟɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, Ʉɚɡɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ: ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɢɥɢ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ,
Ȼɭɞɜɚ, 8–10. ʁɭɧ 2005.
- Ʉɪɢɜɨɤɚɩɢʄ, ȼ.: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɬɚɤɬɢɤɚ, ɇɚɪɨɞɧɨ ɞɟɥɨ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2008.
- Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, Ȼ.: ɍʇɛɟɧɢɤ ɫɭɞɫɤɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ Ʉɪɚʂɟɜɢɧɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟɞɪɭɝɨ ɩɨɩɪɚɜʂɟɧɨ ɢ ɞɨɩɭʃɟɧɨ ɢɡɞɚʃɟ, ɒɬɚɦɩɚɪɢʁɚ Ⱦɪɚɝ. Ƚɪɟɝɨɪɢʄɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1937.
- ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ, Ȼ.: Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, 2004.
- ɋɨɤɨɜɢʄ, ɋ: ȼɟɲɬɚɱɟʃɟ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ
ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ, 1997.
- ɒɤɭɥɢʄ, Ɇ.: Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ɂɚɤɨɧɢɤɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2007.
- ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɦɢɪ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ: Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2006.
- Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 72/2011,
101/2011, 121/2012, 32/2013 ɢ 45/2013.
- ɍɫɬɚɜ Ɋɋ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 98/2006.
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ – “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 116/2008, 104/2009,
101/2010, 78/2011 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧ, 101/2011, 38/2012 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 121/2012 ɢ
101/2013.
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ - “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 101/2005, 63/2009 ɢ 92/2011.
- Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɟɲɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ
“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05,
61/05, 72/09, 72/11, 101/11 ɢ 32/13.
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ - “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ
42/2002 ɢ 111/2009.
216
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ȼɨʁɧɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨʁ ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɢ ȼɨʁɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɨɧ ɚɝɟɧɰɢʁɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ. 88/2009, 55/2012 - Ɉɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 17/2013.
- Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ɩɨɪɟɫɤɨʁ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ”, ɛɪ. 80/2002, 84/2002 - ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005,
85/2005 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧɢ, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧɢ, 53/2010,
101/2011, 2/2012 - ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 93/2012, 47/2013 ɢ 108/2013.
Vojislav Jovic, PhD
Docent at Faculty of Low, Public Administration and Security
Megatrend University in Belgrade
THE ACTIVITY OF THE PRELIMINARY
INVESTIGATION AND THEIR IMPACT ON
PENAL POLICY
Summary: Pre-investigative proceedings except minor terminological
differences with respect to pre-trial proceedings contains provisions for the legal
framework of activities of the Public Prosecutor expanded, and established his
formal legal continuity of the preliminary investigation and the investigative process
through the concept of prosecutorial investigation. No matter what the preliminary
investigation is considered an informal process and it is usually based on the taking
of credit operations (detection of offenses and offenders), the outcome of the activities
undertaken at this stage largely depends on whether the criminal proceedings in
a particular cause of action to be initiated and what the outcome will be. In the
preliminary investigation proceedings present two key subject of criminal procedure:
the public prosecutor as the bearer of basic criminal and police functions as a carrier
of the side of criminal procedural functions. Their mutual relationship based on the
217
principles of coordination and subordination in which the prosecutor has the leading
role of a police executive. This work includes the activities of the public prosecutor
and the police preliminary investigation proceedings, in particular, detailed activities
of the police as the most active organs at this stage, as well as some of the speci¿cs
concerning the activities of the security services and other state agencies. The paper
concludes with observations that indicate the importance of the pre-investigation for
further criminal proceedings, or their context of criminal policy .
Keys words: preliminary investigation, the public prosecutor, the police,
evidence acts, special investigative actions, penal policy .
218
Mr sci. Barašin Milorad
Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka
ZAJEDNIýKI ISTRAŽNI TIM/TIMOVI
Apstrakt: Ovaj referat de¿niše pojam Zajedniþkog istražnog tima na nivou
Evropske unije i na nivou Bosne i Hercegovine, moguünost i prednost njegova formiranja, njegov koncept i pravni okvir njegovog formiranja.
Dovoljna pažnja u ovom referatu data je strukturi Zajedniþkog istražnog tima i
aktivnostima njegovih þlanova.
Spomenuta je moguünost uþešüa treüih strana u radu zajedniþkog istražnog
tima, kao i moguünost uþešüa Europola i Eurojusta.
Obraÿen je i ugovor o njegovom sastavljanju i njegovom formiranju.
Svrha ovog referata jeste upoznati policijske službenike, istražitelje, tužioce
i sudije o prednostima i manama ovakvog oblika djelovanja prilikom provoÿenja
složenih kriminalistiþkih istraga.
Poseban akcenat dat je na formiranje zajedniþkog istražnog tima u Bosni i Hercegovini (þlan 24. Zakona o meÿunarodnoj pravnoj pomoüi Bosne i Hercegovine)
jer s obzirom na razuÿenost, nesaradnju i želju za dominacijom agencija za sprovoÿenje zakona u Bosni i Hercegovini – potrebno ih je upoznati sa moguünostima i
prednostima zajedniþkog i što uspješnijeg djelovanja u borbi protiv organizovanog,
transnacionalnog i prekograniþnog kriminala.
Kljuþne rijeþi: Zajedniþki istražni tim, uzajamna pravna pomoü, paralelne
istrage, Europol, Eurojust, organizovani kriminal, prekograniþni kriminal, transnacionalni kriminal, zajedniþki istražni tim u Bosni i Hercegovini, saradnja, nesaradnja
agencija za sprovoÿenje zakona u Bosni i Hercegovini.
Uvod
Zajedniþki istražni tim (JIT – JOINT INVESTIGATION TEAM) sastavljen je
na osnovu ugovora izmeÿu dvije ili više zemalja þlanica Evropske unije i/ili treüe
strane s posebnom svrhom i ograniþenim trajanjem.
Prednosti zajedniþkog istražnog tima u poreÿenju sa dosadašnjim tradicionalnim
oblikom meÿunarodne policijske i pravosudne saradnje, kao što su paralelne istrage, formalne zamolbe u sklopu pravosudnog i policijskog postupanja ogledaju se u sljedeüem:
- moguünost razmjene informacija direktno izmeÿu þlanica zajedniþkog istražnog
tima bez potrebe za slanjem formalnog zahtjeva,
219
- moguünost zahtijevanja istražnih radnji izmeÿu þlanova tima direktno, bez potrebe
slanja zamolbi za meÿunarodnu pravnu pomoü;
- moguünost da þlanovi tima budu prisutni pretragama kuüa, stanova i drugih
prostora, prikupljanjima obavijesti itd., a u okviru svojih nadležnosti, te da na taj
naþin pomognu prevladavanju jeziþkih barijera tokom ispitivanja i preduzimanja
istražnih radnji i sl.;
- moguünost koordiniranja postupanja na mjestu dogaÿaja, te moguünost neformalne
razmjene speci¿þnih znanja;
- moguünost izgradnje meÿusobnog povjerenja struþnjaka iz prakse razliþitih
nadležnosti, te njihovog kvalitetnijeg zajedniþkog rada i donošenja zajedniþkih
odluka o istražnim strategijama;
- moguünost da Europol i Eurojust budu ukljuþeni s direktnom podrškom u struþnom
pogledu u konkretnom sluþaju;
- moguünost da se osigura raspoloživa ¿nansijska podrška zajedniþkog istražnog
tima.1
Danas postoji dio legislative koji se odnosi na pitanja provoÿenja zajedniþkih
istraga, a bez koje nema uspješne borbe protiv organizovanog kriminala, prekograniþnog i transnacionalnog kriminala, a koje su donesene na nivou Ujedinjenih naroda (UN konvencija o transnacionalnom organizovanom kriminalu, UN konvencija u
borbi protiv korupcije), te dio propisa Evropske unije koja problematici zajedniþkih
istraga pristupa na naþin da pravosudnim službenicima i istražiteljima daje i omoguüava što bolji okvir za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala. O problematici zajedniþkih istražnih timova gotovo na istovjetan naþin u zemljama regiona, a
i u zemljama Evropske unije spominju se otvorena pitanja oko koncepta zajedniþkog
istražnog tima, jer postoji studija o primjeni evropskog uhidbenog naloga i zajedniþkog istražnog tima na nivou Evropske unije, i na nacionalnoj razini iz januara 2009.
godine, a þesto se u policijskim i pravosudnim krugovima na pojedinim nauþnim
skupovima spominje i pojam “balkanski uhidbeni nalog”.
1. Koncept i pravni okvir zajedniþkog istražnog tima
Pravni okvir zajedniþkog istražnog tima, odnosno pravni osnov za formiranje i
sastavljanje istog u okviru Evropske unije jeste “Konvencija o meÿusobnoj pravnoj
pomoüi u kriviþnim stvarima izmeÿu zemalja þlanica Evropske unije, 2000, þlan
13, Savjet Evrope Drugi dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o meÿusobnoj
pravnoj pomoüi u kriviþnim stvarima, 8. novembar 2001. godine, þlan 20, Srbija je
rati¿kovala ovaj protokol 2007. godine, a takoÿe rati¿kovala ga je i Bosna i Hercegovina 2009. godine, a od ostalih meÿunarodno pravnih uslova može se navesti
Konvencija UN o transnacionalnom kriminalu, 2000, þlan 19, Konvencija UN protiv
korupcije, 2003, þlan 49, Sporazum izmeÿu Evropske unije i Sjedinjenih Ameriþkih
Stellan Petriü: Zajedniþki istražni timovi u Europskoj uniji, Policijska sigurnost (Zagreb), godina 18
(2009), broj 4, str. 532-538.
1
220
država o meÿusobnoj pravnoj pomoüi iz 2003. godine, þlan 5. i Konvencija o policijskoj saradnji u Jugoistoþnoj Evropi iz 2008. godine, þlan 27, a na nivou Bosne i
Hercegovine þlan 24. Zakona o meÿunarodnoj pravnoj pomoüi Bosne i Hercegovine.
Proces rati¿kacije Konvencije o uzajamnoj pomoüi u kriviþnim stvarima na nivou Evropske unije, a i u regionu bio je spor pa je Vijeüe Evrope, odnosno ministara
Evropske unije, dana 13. juna 2002. godine usvojilo Okvirnu odluku o zajedniþkom
istražnom timu, odnosno o zajedniþkim istražnim timovima buduüi da je ocijenjeno
da je to u interesu agencija za sprovoÿenje zakona zemalja Evropske unije.
Koncepcija zajedniþkog istražnog tima polazi od uvjerenja da postojeüe metode
meÿunarodne policijske i pravosudne saradnje same po sebi nisu dovoljne za uspješnu borbu protiv teških oblika prekograniþnog organizovanog kriminala. Mišljenja
su, a s tim mišljenjem se u potpunosti slažem, da bi skupina istražitelja i pravosudnih
službenika iz dvije ili više zemalja radeüi zajedniþki s jasnim pravnim ovlaštenjima,
dužnostima i obavezama unaprijedili napore u borbi protiv organizovanog kriminala. Pravni okvir kao što sam veü napomenuo, za formiranje zajedniþkog istražnog
tima nalazi se u þlanu 13. Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoüi u kriviþnim stvarima iz 2000. godine, te takoÿer u prije spomenutoj okvirnoj odluci iz 2002. godine
koja je na razliþite naþine implementirana. Neke zemlje su donijele i posebne zakone
o formiranju zajedniþkog istražnog tima ili su odreÿene odredbe Okvirne odluke
uvrstile u postojeüe propise iz podruþja procesnog prava (npr. Italija i Grþka).
De¿nicija zajedniþkog istražnog tima
Zajedniþki istražni tim jeste istražni tim oformljen na osnovu sporazuma izmeÿu nadležnih organa dvije ili više država þlanica, a sa konkretnim ciljem i ograniþenim rokom za sprovoÿenje kriviþne istrage.
2. Preduslovi formiranja zajedniþkog istražnog tima
Zajedniþki istražni tim obiþno se formira radi istrage kriviþnih djela najtežeg
oblika, npr. terorizma, krijumþarenja ljudi, krijumþarenja droga, oružja itd.
Preporuke u Evropskoj uniji da se formira zajedniþki tim koriste se i za kriviþna
djela koja se smatraju manje ozbiljnim, npr. poreski prekršaji, korupcija itd. Kriterijum nije u tolikoj mjeri ozbiljnost prekršaja koliko njegova prekograniþna priroda. Zajedniþki istražni timovi üe biti formirani kada: istragu koju sprovodi zemlja
þlanica u vezi sa odreÿenim kaznenim djelima zahtijeva složena i zahtjevna postupanja, te je pokrenuto više istražnih postupaka u vezi sa istim licima ili u vezi sa istim
þinjenicama, u komplikovanim istragama koje upuüuju u vezi sa više drugih zemalja
þlanica, kada Europol i Eurojust zahtijevaju formiranje zajedniþkog istražnog tima
jer istrage provodi s kaznenim djelima više država u kojima okolnosti od sluþaja do
sluþaja nužno zahtijevaju koordiniranu i usklaÿenu aktivnost više država. Meÿutim,
ti primjeri nisu ograniþeni, mada veü u praksi postoji stav da zajedniþke istražne
timove treba formirati samo na teže oblike kaznenih djela, ali po dosadašnjim rezultatima uvijek mogu poslužiti kao korisna opcija. Na koji rok se formira istražni tim
221
je vrlo bitno i znaþajno pitanje, a ugovor o njegovom formiranju potpisuje se na rok
od šest mjeseci do godinu dana, mada može biti i produžen ako se istraga ne okonþa.
Zajedniþki istražni tim uvijek se formira u zemlji þlanici gdje se oþekuje da üe istraga biti pretežno vršena.
3. Struktura zajedniþkog istražnog tima
3.1. Tim
Zajedniþki istražni tim se najþešüe formira u državi u kojoj se oþekuje da üe u
najveüem dijelu biti sprovedena istraga. O sjedištu tima postiže se prethodni sporazum i njegov oblik, koncept istražne radnje, troškove, predviÿaju se i navode u ugovoru o formiranju zajedniþkog istražnog tima. Preporuþuje se da skupina istražitelja
ili drugog osoblja djeluju u neposrednoj blizini kako bi na pravilan naþin provodili
istragu, no nije propisano da istražitelji koji su þlanovi zajedniþkog istražnog tima
moraju nužno djelovati izvan svoje matiþne države. Zajedniþki istražni timovi mogu
biti formirani i tako da niko od þlanova zajedniþkog istražnog tima ne radi izvan
svoje vlastite države. U praksi veü postoji dosta primjera kako i na koji naþin funkcionišu zajedniþki istražni timovi. U ugovoru o formiranju zajedniþkog istražnog
tima uvijek se odreÿuje ko je voÿa tima. U praksi postoje razliþita mišljenja da li
zajedniþkim istražnim timom treba da upravlja jedan voÿa ili više, meÿutim, da bi
se priklonili nekoj od predloženih opcija potrebno je izvršiti sveobuhvatnu analizu,
tj. sagledati sve prednosti i mane kad timom upravlja jedan voÿa ili kad to radi više
njih, mada kada jedan voÿa upravlja timom na njega se stavljaju sveobuhvatne aktivnosti i pitanje je koliko u toj osobi postoji volje, želje i moguünosti za praüenjem
svih tih aktivnosti.
4. Aktivnosti u okviru zajedniþkog istražnog tima
ýlanice zajedniþkog istražnog tima provode svoje zadaüe pod voÿstvom voÿe
tima uzimajuüi u obzir uvjete postavljene od njihovih nadležnih tijela u ugovoru o
formiranju zajedniþkog istražnog tima. Ovom pitanju treba pridati punu pažnju prilikom sastavljanja ugovora o njegovom formiranju tako da sve þlanice budu svjesne
upravljaþke strukture ili strukture koja üe se primjenjivati kod konkretnog kriminalistiþkog istraživanja.2
U þlanu 13. Konvencije postavljena je razlika izmeÿu þlanica i rasporeÿenih
þlanica koje sudjeluju u zajedniþkim istražnim timovima. Rasporeÿene þlanice zajedniþkog istražnog tima dolaze iz zemalja þlanica Evropske unije razliþite od one u
Stellan Petriü: Zajedniþki istražni timovi u Europskoj uniji, Policijska sigurnost (Zagreb), godina
18 (2009), broj 4, str. 532-538; Naÿa Long, Zajedniþki istražni timovi, Evropski centar za sudije i
pravnike, EIPANL, 2009.
2
222
kojoj djeluju zajedniþki istražni timovi. Rasporeÿene þlanice mogu shodno zakonima zemlje u kojima djeluju zajedniþki istražni timovi dobiti odobrenje voÿe tima da
budu prisutne prilikom operativnog rada. Odobrenja za prisustvo odreÿenim istražnim radnjama takoÿe mogu biti predmetom formalnog teksta ugovora o formiranju
zajedniþkog istražnog tima.
5. Sudjelovanje treüih strana u radu zajedniþkog istražnog tima
U sluþajevima kada nalažu okolnosti istrage, kada zajedniþki istražni tim treba
asistenciju neke druge zemlje koja se ne nalazi u njihovom timu ili neke treüe države,
zahtjev za pružanjem takve asistencije biüe upuüen od strane nadležnih tijela države
þlanice u kojoj se provodi istrage, a u skladu s postojeüim pravnim instrumentima i
sporazumima koji postoje sa državom primateljicom zahtjeva.
Nacionalni predstavici Eurojusta, Europola i Olafa ne postupaju na osnovu svojih nacionalnih zakonodavstava, ali mogu uþestvovati u operacijama koje provode
zajedniþki istražni timovi, s tim da ne mogu biti voditelji tima niti njihovi þlanovi.
Na osnovu Konvencije o Europolu, uposlenici Europola mogu uþestvovati i zajedniþkim istražnim timovima u smislu podrške, ali im nije dozvoljeno da uþestvuju u
direktnom sprovoÿenju istražnih radnji.
6. Zajedniþki istražni tim na nivou Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina ima pravni osnov za uþešüe u zajedniþkim istražnim timovima kada neka od država Evropske unije to zatraži. Konvencija Vijeüa Evrope
o uzajamnoj pravnoj pomoüi i njeni protokoli omoguüuju svim agencijama za provedbu zakona da uþestvuju u razliþitim istragama. Zakonom o meÿunarodnoj pravnoj pomoüi, þlan 24. (zajedniþki istražni timovi) de¿nisano je “Ako to opravdavaju
okolnosti konkretnog sluþaja sporazumom nadležnog tužilaštva u Bosni i Hercegovini s nadležnim organima strane države može se formirati zajedniþki istražni tim
radi voÿenja kriviþne istrage na teritoriji jedne ili više ugovornica koje formiraju
zajedniþki istražni tim.”3
Institut “zajedniþki istražni tim” je trebao u punom kapacitetu profunkcionisati
i prije donošenja ovog zakona, jer je ovaj institut detaljno razraÿen kroz II. Dodatni
protokol uz Evropsku konvenciju o meÿusobnoj pravnoj pomoüi, þija je þlanica Bosna i Hercegovina. Zbog neprihvaüanja odreÿenih oblika saradnje sa nekim susjednim državama ovaj institut još nije profunkcionisao u mjeri i u obimu kakav znaþaj
mu daje navedeni Protokol uz Evropsku konvenciju o meÿusobnoj pravnoj pomoüi.
Možda za naš pravni sistem “protokol” nema dovoljnu pravnu težinu, ali treba imati
u vidu da se evropske konvencije mijenjaju i dopunjuju protokolima. Ovo pitanje je
za sada i bilateralno uraÿeno sa Republikom Srbijom kroz izmjene i dopune bilateNikola Sladoje, Praktikum za pružanje meÿunarodne pravne pomoüi u kriviþnim stvarima, Sarajevo,
2012, str. 84-87.
3
223
ralnog ugovora o pravnoj pomoüi u graÿanskim i kriviþnim stvarima, kao i sa Crnom
Gorom kroz ugovor o pravnoj pomoüi u kriviþnim i graÿanskim stvarima, te je ovim
ugovorima detaljno ureÿen naþin formiranja istražnog, odnosno istražnih timova,
rukovoÿenje timom, zadaci i sliþno. Zakljuþivanje ugovora koji üe regulisati pitanje
zajedniþkih istražnih timova je trenutno u postupku sa Republikom Hrvatskom i
Republikom Makedonijom .4
Bosna i Hercegovina kao država koja nije þlanica Evropske unije odluþna je
u borbi protiv organizovanog i drugih oblika teškog kriminala, pa je zajedno sa
þlanicama Evropske unije i državama regiona formirala nekoliko zajedniþkih istražnih timova, a koji timovi su uspješno proveli istrage i procesuirali svako u svojim državama osobe koje se bave organizovanim meÿunarodnim kriminalnom, kako praktiþari kažu “visokog kiriminalistiþkog rejtinga”. U ovom radu neüu navoditi kodne
nazive tih aktivnosti, meÿutim, može se zakljuþiti da zajedniþki istražni timovi daju
visoke rezultate u rasvjetljavanju krupnih kriviþnih djela.
7. Ugovor o osnivanju zajedniþkog istražnog tima
Konvencija Vijeüa Evrope o uzajamnoj sudskoj pomoüi u kriviþnim stvarima
propisuje da se zajedniþki istražni tim ili timovi osnivaju na temelju ugovora u pisanoj formi. Kako je ranije objašnjeno pravni okvir za osnivanje i rad zajedniþkog
istražnog tima dozvoljava širok spektar diskrecionih ovlaštenja, zbog þega ugovor
ima kljuþnu važnost za sve strane potpisnice ugovora.
Dosadašnje iskustvo sugeriše da je poželjno na samom poþetku postiüi dogovor o
detaljnim aranžmanima, kako bi se izbjegla potreba za dugotrajnim diskusijama tokom
rada zajedniþkog istražnog tima. To je bitno jer uþesnici zajedniþkog istražnog tima moraju slušati naredbe voÿe tima ili naredbe voÿa tima i od sebe odbaciti razne profesionalne
sujete i od sebe takoÿe odbaciti želju za dominacijom. S druge strane, ne treba zaboraviti
da istražne radnje i prikupljanje dokaza þesto moraju poþeti odmah, tako da se dugotrajne
diskusije o ugovoru mogu izbjeüi. ýlan 13. Konvencije dozvoljava da se ugovor izmijeni
u bilo kojem trenutku i brzom procesuiranju ugovora treba dati prednost u odnosu na
dugotrajne diskusije o svakom detalju. U skladu sa ovim ugovorom i s praksom potrebno
je istrage okonþavati u vremenskom roku predviÿenom u pomenutom ugovoru.
Svaki ugovor o osnivanju zajedniþkog istražnog tima može se objelodaniti u
odreÿenim okolnostima tokom sudskih postupaka. Zbog toga posebno treba obratiti
pažnju na:
- de¿niciju cilja zajedniþkog istražnog tima kako bi se izbjeglo objelodanjivanje
identiteta moguüih drugih osumnjiþenih koji su još predmet drugih istraga,
- identitet þlanova tima može se priložiti u vidu anexa ili poslati zasebno kako bi se
izbjeglo objelodanjivanje identiteta, npr. prikrivenih istražitelja, specijalaca itd.
Nikola Sladoje, Praktikum za pružanje meÿunarodne Pravne pomoüi u kriviþnim stvarima, Sarajevo,
2012, str. 84-87.
4
224
Ugovor treba sadržavati glavne odredbe i jasne de¿nicije uloge þlanova i uþesnika. Uvijek treba imati na umu glavni cilj osnivanja zajedniþkog istražnog tima
zajedno sa razlikama u zakonskom proceduru, pravilima dokaznog postupka i ovlaštenjima koja su potebna za odreÿene mjere prisile, pošto svaki zajedniþki tim postoji za sebe sa svojim pravima i obavezama, ne postoji stroga forma takvog ugovora.
8. Zakljuþak
Zajedniþki istražni tim ili timovi predstavljaju platformu za podršku i olakšanje
provoÿenje komplikovanih, speci¿þnih istraga koje ukljuþuju prekograniþni kriminal, kao i oruÿe za izgradnju meÿusobnog povjerenja meÿu svim uþesnicima koji
provode takve istrage. Države þlanice koje su do sada uþestvovale u radu zajedniþkog istražnog tima pokazuju sve veüu spremnost da takav oblik istraga sprovode i u
buduünosti. Ovog zakljuþka posebno bi trebali biti svjesni istražitelji razliþitih policijskih agencija za sprovoÿenje zakona u Bosni i Hercegovini, jer samo uz saradnju
uvažavanje i poštovanje jednih prema drugima može se ostvariti uspješna, savršena
borba protiv organizovanog prekograniþnog i transnacionalnog kriminala.
Mr sci. Barašin Milorad
Pan-European University “Aperion” Banja Luka
SUMMARY
THE JOINT INVESTIGATION TEAM/S
This paper de¿nes the concept of Joint Investigation Teams at the European
Union level and at the level of Bosnia and Herzegovina, the possibilities and advantages of its formation, the concept and legal framework pertaining to the setting up
of a JIT.
Adequate attention was given to the structure of the Joint Investigation Team
and the activities of its members.
225
The possibility of participation of third parties in the work of the Joint Investigation Team is also discussed as well as the possibility of participation of Europol
and Eurojust.
The issue of the Agreement on its composition and formation was also elaborated.
The purpose of this paper is to inform Police Of¿cers, Investigators, Prosecutors and Judges about the advantages and disadvantages of this form of action when
conducting complex criminal investigations.
Special emphasis is given to the formation of a Joint Investigation Team in Bosnia and Herzegovina (Article 24 of the Law on Mutual Legal Assistance in Criminal
Matters of BiH) because due to dispersion, lack of cooperation and desire for domination of various Law Enforcement Agencies in Bosnia and Herzegovina - they need
to be aware of the possibilities and advantages of the joint, more successful action in
the ¿ght against organized, transnational and cross-border crime.
LITERATURA
1. Banoviü B., Zajedniþki istražni timovi kao oblik meÿunarodne kriviþno pravne
saradnje, Beograd, 2010. godine.
2. Long N., Zajedniþki istražni timovi, Evropski centar za sudije i pravnike,
EIPANL, 2009.
3. Petriü, S., Zajedniþki istražni timovi u Europskoj uniji, Policijska sigurnost
(Zagreb), godina 18 (2009), broj 4.
4. Sladoje, N., Praktikum za pružanje meÿunarodne pravne pomoüi u kriviþnim
stvarima, Sarajevo, 2013. godine.
5. Odluka Vijeüa od 29. Svibnja 2000. O potvrÿivanju Konvencije o uzajamnoj
pomoüi u kaznenim stvarima izmeÿu zemalja þlanica Europske unije (OJ C 197,
12.7.2000, 3).
6. Odluka Vijeüa od 26. Srpnja 1995. O Konvenciji o uspostavi Europskog
policijskog ureda (OJ C 316, 27.11.1995).
7. Okvirna odluka 2002/465/JHA o zajedniþkim istražnim timovima. (OJ L 162,
20.6.2002).
8. Priruþnik o zajedniþkim istražnim timovima, CEPOL, Sarajevo 2013.
226
ɆɂɊɈɋɅȺȼ ȳȺȵɂȶ
ȾɊ ȺɅȿɄɋȺɇȾȺɊ ɎȺɅȺȹɂȶ
ɍɉɈɊȿȾɇɈ ɉɊȺȼɇɂ ɉɊɂɄȺɁ ɈȾɇɈɋȺ
ɉɈɅɂɐɂȳȿ ɂ ɌɍɀɂɅȺɒɌȼȺ ɍ ɁȿɆȴȺɆȺ
ȺɊȺɉɋɄɈȽ ɉɈɅɍɈɋɌɊȼȺ, ɆȺɅȿɁɂȳɂ ɂ
ɄȺɇȺȾɂ
ɋȺɀȿɌȺɄ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɝ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɧɚ ɫɜɟ ɜɢɞɨɜɟ ɢ ɨɛɥɢɤɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɫɚɪɚɞʃɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɚɜɚ. ɋɜɚɤɚ ɭɪɟɻɟɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɨɜɢɯ ɬɢʁɟɥɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ
ɭɫɩʁɟɲɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ. ɇɚɫɬɨʁɚʃɚ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɟ ɜɪɢʁɟɦɟ ɫɭ
ɜɟɨɦɚ ɜɢɞʂɢɜɚ ɤɚɤɨ ɫɚ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɧɚɭɤɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɩɨʂɭ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɫɚɦɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ. ɉɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɨɜɢɯ ɬɢʁɟɥɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɧɚɦɟʄɟ ɢ ɫɜɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɢ ɜɢɞ ɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚɨ ɡɧɚɱɚʁ ɫɚɪɚɞʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ,
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɢɤɚɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɡɚɞɚɬɚɤɚ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɫɜɚɤɨɝ ɨɞ ɨɜɚ ɞɜɚ ɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟɧɚ, ɩɚ ʁɟ ɬɨ
ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɧɢʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɤɪɨɡ ɭɩɨɪɟɞɧɨ ɩɪɚɜɧɢ ɩɪɢɤɚɡ. ɍ ɞɚʂɟɦ ɞɢʁɟɥɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɨɛɥɢɰɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦ Ⱥɦɟɪɢɱɤɢɦ Ⱦɪɠɚɜɚɦɚ, Ʉɚɧɚɞɢ, ɏɨɥɚɧɞɢʁɢ ɢ Ɇɚɥɟɡɢʁɢ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ Ⱥɪɚɛɢʁɫɤɨɝ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɚ.
Ɉɧɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɨɜɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɮɨɤɭɫɢɪɚʁɭ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɭɫɦʁɟɪɚɜɚʁɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɩɪɚɜɚ, ɬɟ
ɫɭ ɜɢɲɟ ɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɞɚɥɢ ɜɟʄɭ ɩɚɠʃɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɚɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ. ɂ ɬɨ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɭɬɢɰɚʁ ɫɩɨʂɧɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɜɟʄɚɥɢ
ɫɜɨʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɪɚɞ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ ɢ ɧɟɜɥɚɞɧɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɂɚɤɨ ʁɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɚɮɢɪɦɢɫɚɧɚ ɢ ɞɭɛɨɤɨ ɭɤɨɪɢʁɟʃɟɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɩɪɚɜɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɥɢɞɟɪɢ ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɢɦɚʁɭ
ɟɜɢɞɟɧɬɧɭ ɨɞɥɭɱɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɛɨʂɲɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɢɫɬɟɦɟ.
227
Ʉɨɧɚɱɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɚɪɚɩɫɤɨɦ ɫɜɢʁɟɬɭ ʁɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɡɜɚɧ ɞɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɧɟɤɟ ɧɨɜɟ ɢɡɚɡɨɜɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɦʁɟɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ.
ɉɪɚʃɟ ɧɨɜɰɚ ɢ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɫɭ ɩɨɜɟʄɚɥɢ ɡɚɛɪɢɧɭɬɨɫɬ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ.
ɉɨɥɢɰɢʁɚ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɢ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɫɭ ɫɚɞɚ ɩɨɡɜɚɧɢ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɚɤɬɟɪɢ
ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɫɭɡɛɢʁɟ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɢ ɩɪɨɦɟɬɧɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɦ
ɫɭɩɫɬɚɧɰɚɦɚ. Ⱥɥɢ ɭ ɢɫɬɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚʁɭ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɚ ɭɥɚɝɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɨɝ ɧɚɩɨɪɚ ɡɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ʂɭɞɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚ.
Ʉȴɍɑɇȿ Ɋɂȳȿɑɂ: ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ɦɨɞɟɥɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢ ɚɪɚɩɫɤɟ
ɡɟɦʂɟ.
SUMMARY
One of the most important segments of the criminal justice response to
all aspects and forms of crime is certainly the cooperation between Police and
Prosecutor’s Of¿ces. Each regulated community must set the development of these
criminal justice response bodies as its priority and also work to create all conditions
for their successful cooperation. Efforts invested in this direction in recent times
have been very visible both in terms of legal science and the ¿eld of operations
of the Police/Prosecutor’s Of¿ce representatives. The need for further development
of mutual cooperation between these bodies is certainly imposed by appearance of
more complex types of criminal activities.
In order to show the importance of the quality of cooperation of the Police
and Prosecutor’s Of¿ces, it is necessary to gradually and analytically provide an
overview of the structure, tasks and procedural position of each of these two factors
of criminal prosecution, hence it would be optimal to proceed with comparative legal
overview. The following section describes the forms of functioning and cooperation
of Prosecutor’s Of¿ces and Police in the United States, Canada, the Netherlands and
Malaysia, as well as in the countries of the Arabian Peninsula.
The people, in these countries, who focus on development are further
concentrating on the aim of developing the institutional infrastructures and the
rule of law, and have rather than showing great interest in politicsgiven greater
attention to the development of legal institutions and mechanisms. And that is not
only the inÀuence of external donors which have increased their interest in the work
of government of¿cials and organizations. Although the countries in the region
have established what is now a deeply rooted version of the traditional approach
to regulating legal relations, the leaders within the aforementioned countries are
evidently determined to improve the existing systems.
Finally, the criminal justice system in the Arab world has recently been invited
to meet the new challenges on the basis of changes inthe international arena. Money
Laundering and Terrorism have increased concerns in the countries and abroad.
Police, Prosecutors and legal framework are now invited to become signi¿cant players
228
in the international efforts to combat Terrorism and Traf¿cking of Illicit Substances.
But at the same time, these systems also need to become systems investing great
efforts in respect of the development of human rights standards.
ȳȿɆȿɇ
ɍ ȳɟɦɟɧɭ ʁɟ ɩɪɜɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɨɫɧɨɜɚɥɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ 1937. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɫɥɢʁɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ (ɫʂɟɞɟʄɢ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ 1967. ɝɨɞ.) ɢ ɩɨʁɚɜɨɦ ɦɚɪɤɫɢɫɬɢɱɤɟ ɜɥɚɞɟ ɧɚ ʁɭɝɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɧɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ɉɧ ɫɟ
ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰɚ ɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɩɨɛɭɧɟ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɢɡ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɢ ɢɦɚɥɚ ʁɟ ɲɟɫɬ
ɞɢɜɢɡɢʁɚ “ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɦɚɫɚ”, “ɧɟɪɟɞ, ʁɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɦɢɪ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ”. Ɋɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢ ɫɟɪɜɢɫ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ
ɞɪɠɚɜɧɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ. Ɍɭ ʁɟ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜɚɧ ɝɥɚɜɧɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɛɢɨ ɫɥɚɛ. ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɥɢ ɩɥɟɦɟɧɫɤɢ ɥɢɞɟɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɩɨɤɚɡɢɜɚɥɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ.1
ȳɟɦɟɧ ʁɟ ɭʁɟɞɢʃɟɧ 1990. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɫɟ ɨɤɭɩɢɥɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɫɧɚɝɟ.
ɋʂɟɞɟʄɚ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɥɚ ʁɟɞɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɪɟɞɨɜɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɧɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ. ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ.2
ȳɟɦɟɧɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚ ɧɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɉɪɜɢ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰɚ ɤɨʁɢ
ɨɫɬɚʁɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɪɭɤɚɦɚ. ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɢɥɚ ɫɜɨʁɭ ɜɥɚɫɬ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɟɰɟɧɢʁɚ, ɚɥɢ ɜɟʄɢɧɚ ɝɪɚɞɨɜɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɥɟɦɟɧɫɤɟ ɪɭɪɚɥɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚ ɫʁɟɜɟɪɭ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ. ɉɥɟɦɟɧɫɤɟ ɜɨɻɟ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟ. ɑɚɤ ɢ ɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɫɬɚɤɧɭɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ
ɬʁɟɥɨɯɪɚɧɢɬɟʂɟ.
ɍ ȳɟɦɟɧɭ ʁɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɨɛɢɱɧɚ (ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɧɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ)
ɢɡ ɬɪɢ ɪɚɡɥɨɝɚ: ɩɪɜɨ, ɂɫɥɚɦɫɤɚ ʁɭɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢʁɚ ɢɝɪɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɚɜɧɢɱɤɨɦ ɢ ɫɭɞɢʁɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɧɟɝɨ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɚɪɚɩɫɤɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ; ɞɪɭɝɨ ɫɭɞɨɜɢ ɫɭ ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢ ɢ ȳɟɦɟɧ ɧɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɭɞɨɜɚ
ɤɚɨ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ; ɬɪɟʄɟ ɢɡɜɪɲɧɚ ɜɥɚɫɬ ɢɦɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ȼɪɯɨɜɧɨɦ
ɫɭɞɫɤɨɦ ɜɢʁɟʄɭ, ɦɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɨɛɟʄɚʃɚ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɪɟɮɨɪɦɚ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɬɢʁɟɥɚ3.
ɍ ȳɟɦɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɢ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɫɬɚɜɧɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɪɟɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɦ ɡɚɤɨɧɭ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɞɢɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɉɜɚʁ ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɭɫɬɚɜɨɦ ɢɡ
ȼɢɞʁɟɬɢ ɜɢɲɟ: Hague Institue for Internatiolisation of law - Rule of law - Overview study of the Rule
of Law and justice sector in Yemen.
2
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ. 4.
3
Brown, N., Arab Judicial Structures, A Study Presented To The United Nations Development Program.
1
229
1994. ɝɨɞɢɧɟ. ɑɥɚɧɨɜɢ 147. ɢ 149. ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɫɬɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ.
Ⱦɚɤɥɟ, ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɢyɚɛɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɩɚɞɚ
ɭ ɨɤɜɢɪ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ. ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ ȳɟɦɟɧɭ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɩɪɚɜɧɢɤ, ɞɚ ɢɦɚ ɞɨɛɪɭ ɪɟɩɭɬɚɰɢʁɭ ɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɨɫɭɻɢɜɚɧ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞʁɟɥɨ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢ ɫɟ ɢɦɟɧɭʁɭ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɫɚ ɞɟɤɪɟɬɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪ ɩɨ ɞɜɢʁɟ ɝɨɞɢɧɟ. ȼɪɯɨɜɧɢ ɫɚɜʁɟɬ ɫɭɞɫɬɜɚ ɛɢɪɚ
ɨɧɟ ɫɚ ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɧɢ ɩɨɫɬɚʁɭ ɱɥɚɧɨɜɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ƚɥɚɜɧɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɢ ɩɪɜɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢɦɟɧɭʁɭ ɫɟ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɞɟɤɪɟɬɨɦ. ɇɢyɚɛɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʃɢɯɨɜɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝɚ ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚʁɭ ɢ ɧɚɞɡɢɪɭ ɡɚɬɜɨɪɟ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɥɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɩɪɢɬɜɨɪɚ ɢ ɥɢʁɟɱɟʃɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚ.
ɍ ȳɟɦɟɧɭ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɫɢɫɬɟɦ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɨ ɩɪɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɢ ɛɢɨ ʁɟ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧ ɧɚ ɫʁɟɜɟɪɧɢ ɢ ʁɭɠɧɢ ɞɢɨ, ɚɥɢ ɧɚɤɨɧ
ɭʁɟɞɢʃɟʃɚ ɭɜɟɞɟɧ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦ.4
ɆȺɊɈɄɈ
ɍ Ɇɚɪɨɤɭ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ. ɍ ɬɨɤɭ ɞɭɝɟ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɠɢɜʁɟɥɚ ɜɟɥɢɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ – ɫɭɪɟɬɟ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɫɧɚɝɚ ɭ ɭɪɛɚɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɢ ɫɩɚɞɚ
ɩɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. Ƚɪɚɞɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɜɟʄɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɭɪɟɬɟ ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɭ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɢɨ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ. Ɉɫɬɚɥɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɛɪɢɝɚɞɭ ɢ
ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɚ
ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɦ ɦɨɞɟɥɨɦ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɚ ɬɚɤɨɻɟ
ɢɦɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢɡɜɚɧ ɪɟɞɨɜɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɬɪɚɝɚ ɡɚ
ɧɟɫɬɚɥɨɦ ɞʁɟɰɨɦ, ɧɟɩɥɚʄɟɧɢɦ ɩɨɪɟɡɢɦɚ ɢ ɜɨɻɟʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ.
ȼɟʄɢɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɫɭ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɩɪɟɲɥɢ ɢɡ ɜɨʁɫɤɟ. ɋɭɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ
ɛɢɥɚ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɚ ɫɚɞɚ ʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢ ɜɨɞɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ʉɪɚʂɟɜɫɤɚ ɦɚɪɨɤɚɧɫɤɚ
ɚɪɦɢʁɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɲɟ ɭ ɧɟɪɟɞɢɦɚ ɫ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɚ ɜɪɢʁɟɦɟ5.
Ʉɚɨ ɢ ɭ ɟɝɢɩɚɬɫɤɨɦ ɢ ɥɢɛɚɧɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɪɨɤɚɧɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ʁɟ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɧɭ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. ɂɫɬɪɚɝɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞʁɟɥɢɦɚ ʁɟ ɫɭɞɫɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɫɤɢɯ ɬɢʁɟɥɚ. Ɂɚɤɨɧ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɜɟʄɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɢʁɚ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɬɭɠɢɨɰɢ ʄɟ ɪɚɞ ɧɚ ɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɩɪɟɩɭɫɬɢɬɢ ɫɭɞɢʁɚɦɚ. ɍ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɱɢʃɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞʁɟɥɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɦɚʃɟɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɬɭɠɢɨɰɢ ɢɦɚʁɭ
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.7.
5
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.10 - 11.
4
230
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɡɚ ɫɭɻɟʃɟ. Ⱥɤɨ ɬɭɠɢɥɚɰ ɨɫʁɟɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɞɚʂɨɦ ɢɫɬɪɚɝɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ʄɟ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɫɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɢʁɢ ɫɚ ɧɚɡɧɚɤɨɦ ɤɨʁɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɪɚɠɢɬɢ.
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɫɭɞɫɤɨʁ ɢɫɬɪɚɡɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭ
Mɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɚɜɞɟ. Ɉɜɨ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɬɢɦɟ ɲɬɨ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ
ɢɡɜɪɲɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ ɭɫɤɨ ɩɨɜɟɡɚɧɨ ɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ. ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɞɪɠɚɜɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ.
ɉɨɫɬɨʁɟ ɧɟɤɟ ɬɟɧɡɢʁɟ ɤɨʁɟ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɨɞ ɤɚɞɚ ʁɟ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɭ Ɇɚɪɨɤɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɢɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɬɢʁɟɥɚ. ɑɥɚɧ 82. ɭɫɬɚɜɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɚ ʄɟ ɫɭɞɫɬɜɨ ɛɢɬɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɟ ɢ ɢɡɜɪɲɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɚɥɢ ɬɭɠɢɨɰɢ
ɫɭ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɫɭɞɢʁɚɦɚ ɩɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɚɜɞɟ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɚ ɤɪɨɡ ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɚ ɨɛɚɜʁɟɲɬɚɜɚ
ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɫɜɚɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɢ ɞɚ ɦɭ ɧɚɪɟɞɢ ɞɚ
ɢɡɜɪɲɢ ɢɫɬɪɚɝɭ. Ɍɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɧɚɥɨɝɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ. Ⱥɥɢ
ɭɩɪɤɨɫ ɬɨɦɟ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɞɚ ɢɡɧɟɫɟ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɭɫɦɟɧɨ ɧɚ ɫɭɞɭ.6
ȿȽɂɉȺɌ
ȿɝɢɩɚɬ ɢɦɚ ɧɚʁɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɚɪɚɩɫɤɨɦ ɫɜɢʁɟɬɭ. ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɬɨ ɫɭ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ȿɝɢɩɬɭ ɩɨɱɟɥɚ
ɡɧɚɬɧɨ ɪɚɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɫɜɢʁɟɬɚ ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ
ʁɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɤɚɞɪɨɜɚ ɡɚɩɨɱɟɥɨ ɪɚɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ, ɩɚ ɫɭ ɨɧɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚɥɟ ɟɝɢɩɚɬɫɤɢ ɦɨɞɟɥ, ɟɝɢɩɚɬɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɚɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɚ
ɜɟɨɦɚ ɱɟɫɬɨ ɢ ɟɝɢɩɚɬɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɟ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ.7
ȿɝɢɩɚɬ ɢɦɚ ɞɭɝɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɝ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɢ ɟɝɢɩɚɬɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɞɚɬɢɪɚʁɭ ɭɧɚɡɚɞ ɫɜɟ ɞɨ ɛɪɢɬɚɧɫɤɟ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ 1882. ɝɨɞɢɧɟ, Ȼɪɢɬɚɧɰɢ
ɫɭ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ 1883. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭ ɧɚɞɢ ɞɚ
ʄɟ ɫɦɚʃɢɬɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɡɛɨɝ ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ȿɝɢɩɬɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɫɭ
ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɩɪɟɲɥɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɟɝɢɩɚɬɫɤɟ ɜɥɚɞɟ 1992. ɝɨɞɢɧɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɛɪɢɬɚɧɫɤɚ
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ. ɉɨɫɥɢʁɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢɡ 1952. ɝɨɞɢɧɟ ɧɨɜɚ ɜɥɚɞɚ ɩɪɨɜɟɥɚ ʁɟ ɧɢɡ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭɧɨɫɟʄɢ ɫɜɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭɜɨɞɟʄɢ ɧɨɜɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɭɤɟ. ɍ 70.
ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧɚ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɨɞʁɟʂɟʃɚ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ (ʁɚɜɧɭ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ɫɧɚɝɟ, ɥɢɱɧɟ
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ). 1975. ɝɨɞɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ ɭ
Ʉɚɢɪɭ.8
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program.
7
Brown, N.. Arab Judicial Structures, A Study presented to the United Nations Development Program.
8
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.14 - 15.
6
231
ɉɪɚɜɨɫɭɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɢɫɥɚɦɫɤɨɝ
ɡɚɤɨɧɚ, ɚ ɇɚɩɨɥɟɨɧ ɡɚɤɨɧɢɤ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɭɞɫɤɨɝ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȼɪɯɨɜɧɨɝ
ɫɭɞɚ ɢ Ⱦɪɠɚɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ, ɤɨʁɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ.
Ɍɟɧɡɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɢɡ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞ
ɩɪɨɦɨɬɟɪɚ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɫɬɨʁɢ. ɇɟɞɚɜɧɨ, ɢɫɥɚɦɫɤɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɢ ɫɭ ɭɫɩʁɟɥɢ
ɞɚ ɭɧɟɫɭ ɩɪɨɦʁɟɧɭ ɭ ɍɫɬɚɜ ɝɞʁɟ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɲɟɪɢʁɚɬɫɤɢ (ɢɫɥɚɦɫɤɢ), Ɂɚɤɨɧ ɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɜɨɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.9
ɉɪɚɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ȿɝɢɩɬɭ10 ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ Shari’a ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨ ɩɪɚɜɨ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ Ƚɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɢɤɚ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɥɢɱɧɨɦ
ɫɬɚɬɭɫɭ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ Shari’a, ɭɡ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɢ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɪɚɜɚ ɫɟ ɩɪɢʁɟ ɫɜɟɝɚ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ ɧɚɫʂɟɻɚ. ɍ ɫɬɜɚɪɢ, ɬɨɤɨɦ 1970. ɢ 1980. ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ɫɭ ɫɟ ɛɨɪɢɥɢ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɚɦɚɧɞɦɚɧɚ ɤɨʁɢ ɭɪɟɻɭʁɟ Shari’a ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɢ ɢɡɜɨɪ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɉɪɢɬɢɫɚɤ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚ ɧɚ ȼɥɚɞɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɫɜɨʁɢ
Shari’a ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɟ ɨɞɛɢʁɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɲɬɨ 95 ɨɞɫɬɨ ɟɝɢɩɚɬɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɫɭ ɜɟʄ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɢɥɢ ɢɡɜɟɞɟɧ ɢɡ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝ ɡɚɤɨɧɚ. Ƚɨɞɢɧɟ 1985. ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɨɞɛɚɰɢɥɚ ɡɚɯɬjɟɜɟ ɡɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ ɭɫɜɚʁɚʃɟ Shari’a ɚɥɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɩɪɟɩɨɪɭɤɭ ɞɚ
ɩɪɟɝɥɟɞɚɬɟ ɫɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɫɬɚɬɭɬɚ ɢ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɫɚ ɢɫɥɚɦɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ.
Ɉɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɨɤɨ 6000 ɡɚɤɨɧɚ ɢ
10.000 ɩɟɪɢɮɟɪɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɚɤɚɬɚ.11
ɂ ɭ ȿɝɢɩɬɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɭ ɢɫɬɪɚɝɚ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɚ ɦɨʄ ɫɭɞɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ.Ɍɪɟɛɚɥɨ
ɛɢ ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɛɚɡɢɪɚɬɢ ɧɚ 12 ɫɬɚɜɤɢ ɨ ɫɦʁɟɪɧɢɰɚɦɚ ɨ ɭɥɨɡɢ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɫɜɨʁɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɭ ɏɚɜɚɧɢ, ɨɞ 27. ɚɜɝɭɫɬɚ ɞɨ 7.
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ 1990, ɍɇ Ⱦɨɰ. Ⱥ/ɐɈɇɎ.144/28/Ɋɟɜ.1 ɧɚ 189 (1990), ɤɨʁɢ ɤɚɠɟ: “Ɍɭɠɢɨɰɢ ʄɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɨɛɚɜʂɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨɲɬɟɧɨ, ɞɨɫʂɟɞɧɨ ɢ
ɟɤɫɩɟɞɢɬɢɜɧɨ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ʂɭɞɫɤɨɝ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɢ ɲɬɢɬɟ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɭ ɡɛɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ”.12 ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ȿɝɢɩɚɬ ʁɟ ɡɚɱɟɬɧɢɤ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɨɜɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɪɟɦɚ ɩɨɱɟɬɧɨʁ ɢɞɟʁɢ ɢɫɬɪɚɠɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɪɚɻɟɧɚ
ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɫɤɢɯ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɨɜɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɫɟ ɪɢʁɟɬɤɨ
ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɥɚ. ɑɥɚɧɨɜɢ ɧɢyɚɛɚ ɫɭ ɞɢɨ ɫɭɞɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɢ ɧɢyɚɛɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɭ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɚɨ ɞɢɨ ɫɭɞɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɬɚɬɭɫ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ʁɟ ɢɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɫɬɚɬɭɫ ɫɭɞɢʁɚ.
Ⱥɥɢ ɢɩɚɤ ɨɧɢ ɢɦɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɟɡɟ ɫɚ ɢɡɜɪɲɧɨɦ ɜɥɚɲʄɭ. ɇɚ ɱɟɥɭ ɧɢyɚɛɚ ɧɚɥɚɡɢ
ɫɟ ɝɥɚɜɧɢ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ (ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧ ɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɩɪɚɜɞɟ) ɢ ɤɨʁɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɬɢ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ. ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɜɟʄɢɧɚ ɫɭɞɢʁɚ ɡɚɩɨɱɧɟ
ɤɚɪɢʁɟɪɭ ɤɚɨ ɬɭɠɢɨɰɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɭɞɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɧɢyɚɛɚ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ȿɝɢɩɬɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ, ɤɚɨ
ɲɬɨ ɞɪɠɚɜɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ, ɥɢɱɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ.13”
Encyiclopedia of Nations.
ȼɢɞʁɟɬɢ ɜɢɲɟ: Nathan J. Brown ,The rule of law in Arab World ,Courts in Egyipt and Gulf.
11
Miles, J. Customary and Islamic Law and its Development in Africa, ɫɬɪ.110.
12
Gamal, E., Lawyer &Human Rights Advocate, Authentic Questions: Egypt’s Public Prosecution Rolɟ.
13
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.14 - 15.
9
10
232
ȳɈɊȾȺɇ
ȳɨɪɞɚɧɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɫɜɨʁɟ ɤɨɪɢʁɟɧɟ ɢɦɚ ɭ ɚɪɚɩɫɤɢɦ ɥɟɝɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɨɞ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ 1921. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤɚɨ ɩɚɪɚɦɢɥɢɬɚɪɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɫɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ ɡɚɞɚɬɤɨɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ ɪɟɞɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɪɟɠɢɦɚ. Ɉɜɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɫɭ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟ, ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ ɢ ɨɛɭɱɚɜɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɫɜɟ ɞɨ 1956. ɝɨɞɢɧɟ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɜɭ ɭɥɨɝɭ ɩɪɟɭɡɟɨ ȳɨɪɞɚɧ ɢ ɩɨɞɢʁɟɥɢɨ ɢɯ ɧɚ ɞɜɚ ɞɢʁɟɥɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɢ ɜɨʁɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ. Ɉɞ 1957. ɞɨ 1958 ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞ ɜɨʁɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ,
ɬɨɤɨɦ 20-ɦʁɟɫɟɱɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɨʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚ. Ɉɞ ɬɚɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ.
1959. ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨʁɟɧ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɡɚɤɨɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ (ɛɚɡɢɪɚɧ ɧɚ ɫɢɪɢʁɫɤɨɦ ɢ ɥɢɛɚɧɫɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ) ɢ ɭ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦ ɦɨɞɟɥɭ.
ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɮɭɤɰɢɨɧɢɲɭ ɤɚɨ ʁɚɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɫɧɚɝɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɚɜɧɨɝ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɚ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɧɟ ɫɭ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧɟ ɭ ɝɪɚɞɫɤɟ, ɪɭɪɚɥɧɟ ɢ ɩɭɫɬɢʃɫɤɟ ɨɞʁɟɥɟ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɨɧɟ ɫɭ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧɟ ɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ (ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɢ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ), ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ (ɤɨʁɚ ɩɪɨɜɨɞɢ ɮɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢɫɬɪɚɝɟ) ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɧɚ ɱɟɥɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʁɟ
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɚɪɦɢʁɫɤɢ ɝɟɧɟɪɚɥ.
ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɢɨ ɨɛɭɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɭ ɤɪɚʂɟɜɫɤɨʁ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɚɤɚɞɟɦɢʁɢ ɭ Ⱥɦɚɧɭ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭ Ɂɚɪɝɢ (ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɭɱɚɜɚʁɭ ɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɡ ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɫɜɢʁɟɬɚ). ȳɨɪɞɚɧ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɩɪɜɚ ɚɪɚɩɫɤɚ ɡɟɦʂɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɦɢɥɚ ɠɟɧɟ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ. 1972. ɝɨɞɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɨ ʁɟ ɠɟɧɫɤɭ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɚɤɚɞɟɦɢʁɭ
ɭ Ⱥɦɚɧɭ. Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɭɬɟɦ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ
ɫɧɚɝɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɚɜɧɨɝ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɧɚɡɢɜ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ
ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ 1964. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɤɪɚʂɭ ɢ ɜɨʁɫɰɢ.14
ȳɨɪɞɚɧ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɧɢyɚɛɚ ɫɢɫɬɟɦ ɫɥɢɱɚɧ ɟɝɢɩɚɬɫɤɨɦ, ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ
ɩɨɫʁɟɞɭʁɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɦɨʄɢ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɟ ɛɢɪɚʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɭɞɢʁɚ.
ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ɩɨɞ ɜɨɻɫɬɜɨɦ ʃɢɯɨɜɢɯ ɧɚɞɪɟɻɟɧɢɯ ɢɡ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɞɟ. ɇɚ ɜɪɯɭ ɩɢɪɚɦɢɞɟ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ȼɪɯɨɜɧɨɦ ɫɭɞɭ. Ƚɥɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ
ɩɪɟɞɫʁɟɞɚɜɚ ɧɚɞ ɫɜɢɦ ɬɭɠɢɨɰɢɦɚ ɭ ɧɢɠɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ. ɋɜɚɤɢ ɫɭɞ ɩɪɜɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɢɦɚ ɢ ɫɭɞɢʁɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ. ɋɜɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɩɪɜɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɫɭ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɢɦ ɫɭɞɨɜɢɦɚ. Ɉɧɢ ɦɨɪɚʁɭ ɫɥɢʁɟɞɢɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ. ɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɧɟɫɟɧɨɝ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɫɭ ɫɜɢ ɨɧɢ ɩɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ
ɭ ȼɪɯɨɜɧɨɦ ɫɭɞɭ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ.
Ɂɚɤɨɧ ɧɟ ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɟ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɫɭɞɢʁɟ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɩɨɡɜɚɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɟ ɭ ɫɜɨʁɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭɦʁɟɫɬɨ ʃɟɝɚ ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɦɚ ɩɪɜɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɢ ɫɭɞɨɜɢɦɚ
ɨɩɲɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɞɟ ɦɨɠɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɬɢ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɬɭɠɢɨɰɢɦɚ
ɭ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɉɜɨ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɢ ȼɪɯɨɜɧɢɦ ɫɭɞɢʁɚɦɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚɬɢ
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.17
14
233
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɫɭɞɫɤɢɦ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɞɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɫɚ ɬɭɠɢɨɰɟɦ.15
ɅɂȻȺɇ
Ɇɨɞɟɪɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭ Ʌɢɛɚɧɭ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ.
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭɫɬɪɨʁɟɧɚ ɨɞ ɜɨʁɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɋɚɫɬɨʁɟʄɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɨɞ ɥɢɛɚɧɫɤɨɝ ɢ ɫɢɪɢʁɫɤɨɝ ɨɫɨɛʂɚ ɩɨɞ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɚɪɚɩɫɤɢ ɨɮɢɰɢɪɢ ɫɭ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚɥɢ ɝɥɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. Ƚɨɞɢɧɟ 1943. ɥɢɛɚɧɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɫɭ ɩɪɟɲɥɟ ɭ Ʌɢɛɚɧ ɢ ɩɨɫɬɚɥɟ ɨɫɧɨɜɚ ɥɢɛɚɧɨɧɫɤɟ
ɚɪɦɢʁɟ. ɍ ɪɚɧɢɦ 70., ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɫɢɬɟɦ ɭ Ʌɢɛɚɧɭ ɩɨɱɟɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɚɦɚ ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɢɲɥɚ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɪɚɬɚ. ɍ ɬɨɤɭ ɪɚɬɚ (1975. ɞɨ 1990. ɝɨɞɢɧɟ) ɜɥɚɞɢɧɟ ɫɧɚɝɟ ɫɭ ɫɥɚɛɢɥɟ. ɍɧɭɬɪɚɲʃɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ʁɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦʁɟɪɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚɧɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɚɪɬɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɦɢɥɢɰɢʁɟ ɢ ɚɪɦɢʁɚ ɂɡɪɚɟɥɚ, ɋɢɪɢʁɟ ɢ ɉɥɨ. Ɍɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɢɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚɤɨɧ
ɨɤɭɩɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɟɥɚ 1972. ɝɨɞɢɧɟ. Ɇɢɥɢɰɢʁɟ ɫɭ ɫɚɞɚ ɢɦɚɥɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ. Ʉɪɚʁɟɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ȼɥɚɞɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɪɚɫɩɭɲɬɚʃɟɦ ɦɢɥɢɰɢʁɟ 1991. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ
ɢɡ 1979. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧ ɪɚɬ. ȼɟʄɢɧɚ ɦɢɥɢɰɢʁɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɬɚɞɚ ɪɚɡɨɪɭɠɚɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɜɨɻɟ ɩɨɫɬɚɥɢ ɫɭ ɜɚɠɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ. ɂɡɭɡɟɰɢ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɏɟɡɛɨɥɚɤ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢ ɞɚʂɟ ɢɦɚɨ ɜɨʁɧɭ ɫɧɚɝɭ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɨɬɢɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ,
ȳɭɠɧɨ ɥɢɛɚɧɨɧɫɤɚ ɚɪɦɢʁɚ ɢ ɦɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ Ⱥɦɚɥ. ɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɟ ɦɢɥɢɰɢʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ʁɭɝɭ ɬɚɤɨɻɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɪɚɡɨɪɭɠɚɧɟ. Ʌɢɛɚɧɨɧɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧ ɭ ɩɨɫɥɢʁɟɪɚɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɩɨɫɥɢʁɟ 1990. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɥɢʁɟɞɟʄɢ ɢɡɪɚɟɥɫɤɨ
ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ 2000. ɝɨɞɢɧɟ ɥɢɛɚɧɨɧɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɜɟʄɢɧɨɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚɥɚ ɜɨʁɧɢɤɟ ɢ
ɩɨɥɢɰɚʁɰɟ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯ ɬɪɭɩɚ. Ⱦɚɧɚɫ
ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. ɍ ɫɚɫɬɚɜ ɬɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭɥɚɡɢ ɛɟʁɪɭɬɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɢʁɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɜɚɧ Ȼɟʁɪɭɬɚ, ɫɭɞɫɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ. ɂɋɉ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɛɚɡɚ ɡɚ ɨɛɭɱɚɜɚʃɟ ɤɚɞɪɨɜɚ.16
Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ɞɢʁɟɥɨɦ ɫɭɞɫɤɟ ɜɥɚɫɬɢ. Ʌɢɛɚɧɨɧɫɤɢ ɭɫɬɚɜ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɫɬɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɭ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɭɠɢɥɚɱɤɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɡɜɚɧ ʁɟ ɧɢyɚɛɚ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɚɪɚɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɬɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ. ɂɫɬɪɚɠɧɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɫɭ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧɟ ɭ Ʌɢɛɚɧɨɧɭ (ɫɥɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɢ ɭ Ɇɚɪɨɤɭ). Ɂɚɤɨɧɢɤɨɦ ɛɪɨʁ
7855 ɢɡ 1961. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɚɨ ɩɪɜɨɫɭɞɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɡɚɤɨɧɢɤ
ɭɪɟɻɟɧɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ. Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɤɚɨ ɞɢɨ ɬɭɠɢɥɚɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɩɪɚɜɞɟ ɫɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɝɭ ɢ ɨɤɪɭɠɟʃɟ. Ƚɥɚɜɧɢ ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɞɛɢʁɟ ɡɚɯɬʁɟɜ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ ɭɡ ɨɛɪɚɡɥɨIbidem.
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program, ɫɬɪ.19
15
16
234
ɠɟʃɟ. Ɍɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ
ɩɪɚɜɞɟ. Ɉɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɦ ɞɚɬɟ ɨɫɢɦ ɭ ɫɭɞɧɢɰɢ ɤɚɞɚ
ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ ɫɥɨɛɨɞɭ, ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɫɬɚɜɨɜɟ. Ɇɢɧɢɫɬɚɪ
ɩɪɚɜɞɟ ɢɦɚ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ
ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɟɩɨɪɭɤɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɜɢʁɟʄɚ.17
ɄȺɇȺȾȺ
ɍ Ʉɚɧɚɞɢ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɢɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɢɫɬɪɚɝɭ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɩɭɧɚ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ.
ɂɫɬɪɚɝɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ʁɟ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɨɤ ʁɟ ɝɨʃɟʃɟ
ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɬɭɠɢɥɚɰɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɩɪɟɦɚ ɍɫɬɚɜɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ʁɟɞɧɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ, ɚ ʃɢɯɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɭ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɫɭɲɬɢɧɫɤɚ
ʁɟ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɭ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɧɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɧɢ ɩɪɚɜɨɫɭɻɟ ɧɢ ɢɡɜɪɲɧɚ ɢɥɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɚ ɜɥɚɫɬ ɩɪɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢɥɢ ɩɨɞɢɡɚʃɭ
ɨɩɬɭɠɛɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚ ɩɨɬɩɭɧɭ ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɭ ɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɭ ɤɨɝɚ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ
ɢ ɡɚ ɤɨʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ. Ɉɧɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɤɚɤɨ
ɞɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɲɟ ɢɫɬɪɚɝɭ ɢ ɤɨʁɟ ɢɫɬɪɚɠɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ. Ɋɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɱɤɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɜɚɠɧɚ ʁɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɢɫɬɢɯ. Ɍɚɤɜɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɭɛɚɰɢɜɚʃɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɝɨʃɟʃɚ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɭɫɥɟɞɢɬɢ, ɬɚɤɨɻɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɝɨʃɟʃɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɬɟɦɟʂɧɢʁɟ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɩɪɚɜɟɞɧɢʁɟ.18
ɍ Ʉɚɧɚɞɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ
ɞɟɥɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɭʁɭ. ɍ ɫɬɜɚɪɢ, ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɢɫɬɪɚɝɟ. Tɭɠɢɨɰɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚ ɦʁɟɫɬɭ
ɡɥɨɱɢɧɚ ɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɲɬɚ ɩɪɚɤɫɚ ɞɚ ɬɭɠɢɨɰɢ ɞɟɠɭɪɚʁɭ, ɫɩɪɟɦɧɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ
ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɧɟɤɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ.19
ɂɚɤɨ ɢɦɚʁɭ ɨɞɜɨʁɟɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɲɬɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɫɩɪɨɜɟɥɢ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɡɚɤɨɧɟ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɫɚɜɟɬɟ ɨɞ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɬɨɤɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɚɜɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭɥɨɝɚ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɨɜɨʁ ɮɚɡɢ ʁɟ ɫɚɦɨ
ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚ, ɧɟ ɧɚɪɟɞɛɨɞɚɜɧɚ. Ɍɭɠɢɨɰɢ ɦɨɝɭ ɩɪɭɠɢɬɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɢ ɫɚɜɟɬɟ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɨɝ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɭɥɨɝɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ
ɨɪɝɚɧɚ ɢɥɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɨɞ ɩɪɚɜɢɥɚ
ʁɟ ɞɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢ Ɂɚɤɨɧɢɤ Ʉɚɧɚɞɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɩɪɢɦʁɟɧɢ ɧɟɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɥɨɝ ɫɭɞɢʁɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɨɜɥɚɲʄɭʁɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɢɫɥɭɲɤɢɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɡɚɯɬɟɜ ɫɭɞɢʁɢ
Hesham N., Crystal J., ɢ Brown, N. (2004). Criminal Justice, and Prosecution in the Arab world: A
Study presented to the United Nations Development Program ɫɬɪ.19.
18
ɍɥɨɝɚ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨʁ ɮɚɡɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ - Ɂɚɤɨɧɢɤ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢ ʁɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ (de lege lata – de lege ferenda), ɫɬɪ. 356 - 360.
19
ɂɛɢɞɟɦ.
17
235
ɞɨɫɬɚɜɢ ɬɭɠɢɥɚɰ. ɍ ɬɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɩɪɜɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢ ɬɭɠɢɨɰɭ
ɢ ɞɚ ɦɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ ɭɜʁɟɪɟʃɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɢɫɥɭɲɤɢɜɚʃɟ.
Ɍɭɠɢɥɚɰ ɬɚɞɚ ɩɪɟɞɚʁɟ ɡɚɯɬɟɜ ɫɭɞɢʁɢ, ɤɚɨ ɢ ɚɮɢɞɚɜɢɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɬɩɢɫɨɦ
ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ, ɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɢɡɧɨɫɟ ɞɟɬɚʂɢ ɨ ɢɫɬɪɚɡɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɩɪɢɫɥɭɲɤɢɜɚʃɟɦ. Ⱦɪɭɝɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɬɭɠɢɨɰɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɧɚɥɨɝɚ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫ ɢ ɡɚɛɪɚɧɭ ɩɪɢɥɚɫɤɚ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɞɚɜɚʃɟ ɢɦɭɧɢɬɟɬɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɱɢʁɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɦɨɠɟ
ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɭ.20
ɍ ɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ Ʉɚɧɚɞɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɨɩɬɭɠɧɢɰɚ ɢ ɢɧɢɰɢɪɚʃɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɨɛɚ ɧɚɤɨɧ
ɢɫɬɪɚɝɟ. (Ɍɨ ʁɟ ɫɥɢɱɧɨ ɭɥɨɡɢ ɤɨʁɭ ɬɭɠɢɨɰɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢɦɚʁɭ ɤɚɞɚ ɫɭɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ). ɉɨɥɢɰɚʁɚɰ ɬɨ ɱɢɧɢ ɞɚʁɭʄɢ “ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭ”, ɩɪɟɞ ɫɭɞɢʁɨɦ ɩɨɞ
ɡɚɤɥɟɬɜɨɦ, ɞɚ ɢɦɚ ɨɫɧɨɜɚɧɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɞɚ ɜʁɟɪɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɩɨɱɢɧɢɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞʁɟɥɨ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɚ, ɩɨɬɩɭɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɟɥɚɡɢ ɧɚ ɬɭɠɢɨɰɚ. ɉɪɚɜɨ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɬɭɠɢɨɰɚ ɞɚ ɧɚɞɡɢɪɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɩɨɲɬɨ ɫɟ
ɩɨɞɢɝɧɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɚ ʁɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢ ɞɟɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʉɚɧɚɞɟ.
ɍɩɪɚɜɨ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɬɨɤɨɦ ɢɫɬɪɚɝɟ
ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɨɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɝɨʃɟʃɚ. ɉɨ ɡɚɯɬɟɜɭ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɞɚʂɭ ɢɫɬɪɚɝɭ ɚɤɨ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚ ɫɭɞɭ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
ɧɚɤɨɧ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɤɚɭɰɢʁɭ, ɩɪɟɤɢɞɚʃɟ ɢɥɢ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɨ ɤɚɡɧɢ. Ɉɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɬɪɟɛɚ, ɝɞʁɟ ʁɟ ɝɨɞ ɪɟɚɥɧɨ
ɦɨɝɭʄɟ, ɞɨɧɢʁɟɬɢ ɭɡ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɢɚɤɨ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɛɚɜɟɡɚ. Ɉɛɢɱɧɨ, ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ, ɬɭɠɢɥɚɰ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɞɨɤɚɡɟ ɞɚ ɛɢ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɝɨʃɟʃɟɦ. Ɍɭɠɢɥɚɰ
ɞɨɛɢʁɚ ɨɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ “ɫɚɠɟɬ ɢɡɜɟɲɬɚʁ” ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɤɚɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɪɢɤɭɩɢɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɢɦɚ ɪɟɚɥɧɢɯ ɢɡɝɥɟɞɚ ɡɚ ɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɦ ɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɭ
“ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ” ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɧɚɫɬɚɜɢ. Ɍɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɞɚ ɩɨɜɭɱɟ
ɫɜɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ. Ɍɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɻɟ ɞɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢ ɞɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ.
ɍ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɢ Ʉɜɟɛɟɤ, ȵɭ Ȼɪɚɧɫɜɢɤ ɢ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨʁ Ʉɨɥɭɦɛɢʁɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ
ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ. Ⱦɨɤ ʁɟ ɭ ɬɢɦ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɦɚ ɫɚɦɨ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɝɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɪɟ ɩɨɞɢɡɚʃɚ
ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɋɬɚɜ ɨɜɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɨɞɜɨʁɟɧɚ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɨɩɬɭɠɧɢɰɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɞɚ ɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚ ɞɚ ɩɨɞɪɠɟ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ
ɤɪɢɜɢɦ. ɍɜɟɪɟʃɟ ɩɨɥɢɰɚʁɰɚ ɞɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɢɡɜɪɲɢɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɱɚɤ ɢɚɤɨ
ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ, ɧɢʁɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɞɚ ɨɩɬɭɠɟɧɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɝɨʃɟɧ. ɇɚɞɡɨɪɨɦ
ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɭɠɢɨɰɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢɡɛʁɟɝɚɜɚ ɫɟ ɤɪɲɟʃɟ ɥɢɱɧɢɯ ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɬɪɨɲɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɲɬɨ ɛɢ
20
ɂɛɢɞɟɦ.
236
ɛɢɥɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ. ɍɨɛɢɱɚʁɟɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭ ɬɢɦ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɦɚ
ʁɟ ɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ “ɫɚɠɟɬ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ” ɬɭɠɢɨɰɭ, ɤɨʁɢ ɡɚɬɢɦ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚ ɞɨɤɚɡɟ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɨɜɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɰɢʁɭ ɞɚ ɩɨɞɢɝɧɟ ɨɩɬɭɠɧɢɰɭ.21
Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɤɚ ɜɟʄɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ
ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨʁ ɮɚɡɢ ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ. Ɍɨ ɫɟ ɞɨɝɚɻɚ ʁɟɪ ɫɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɩɨɫɬɚɥɟ ɩɪɚɜɧɨ ɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɢʁɟ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɨɞ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɨɜɟʂɟ
ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚɦɚ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɫɜɟ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢʁɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ. ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɫɚɞɚ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɟɬ - ɩɪɟɬɪɟɫɧɢɯ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɤɪɲɟʃɚ ɉɨɜɟʂɟ ɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɞɨɤɚɡɢ
ɛɢɬɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢ ɧɚ ɫɭɞɭ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɨɛɪɚʄɚ ɬɭɠɢɨɰɢɦɚ
ɡɚ ɫɚɜɟɬ ɨ ɬɚɤɜɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. ɉɪɚɜɧɢ ɫɚɜɟɬɢ ɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɡɚ ɫɥɨɠɟɧɢ
ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɩɪɟɬɪɟɫ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɭɡɢɦɚʃɚ ɢɡʁɚɜɟ ɨɞ ɫɜɟɞɨɤɚ ɢ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ. ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɧɢʁɟ ɢɡɜɨɞʂɢɜɨ ɭ ɦɨɞɟɪɧɨ ɞɨɛɚ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ
ɨɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɞɚ ɪɚɞɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɞɜɨʁɟɧɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɟɤɚɞɚ ɱɢɧɢɥɢ. ȼɟɥɢɤɢ ɢɡɚɡɨɜ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ Ʉɚɧɚɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɧɟɤɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨʁɢ ɬɪɚʁɭ ɜɢɲɟ ɦʁɟɫɟɰɢ ɢɥɢ ɱɚɤ ɝɨɞɢɧɚ. ɉɨɫɟɛɧɚ
ɫɬɭɞɢʁɚ ʁɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɉɪɨɜɢɧɰɢʁɢ Ɉɧɬɚɪɢɨ ɭ ɧɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɧɚɻɭ ɧɚɱɢɧɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɢɯ “Ɇɟɝɚ ɫɭɻɟʃɚ”. ɋɬɭɞɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɚ
ɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɥɢɫɤɢʁɟ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɫɥɨɠɟɧɢɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ, ɭ ɬɨɤɭ ɮɚɡɟ ɩɪɟ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɪɚɧɢʁɟ ɭ Ɉɧɬɚɪɢʁɭ. ɋɚɪɚɞʃɚ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɰ ɩɪɟɭɡɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ɍɚɱɧɢʁɟ, ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɨ ɢɫɬɪɚɠɧɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ, ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ, ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɨɞɛɪɚɧɢ. Ɍɨ ɬɚɤɨɻɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɫɚɜɟɬɚ ɨ ɬɨɦɟ ɲɬɚ ɛɢ
ɛɢɥɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ, ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɢ ɮɨɤɭɫɭ, ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɭ ɬɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɜɢɲɟ ɨɫɨɛɚ. ɇɟɞɚɜɧɨ ʁɟ ɭ Ɉɧɬɚɪɢʁɭ ɩɨɱɟɨ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨʁɟɤɚɬ
ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɝɞɟ ɛɢ
ɛɢɥɢ ɥɚɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɞɚ ɩɪɭɠɟ ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ ɫɚɜʁɟɬ ɭ
ɜɟɥɢɤɢɦ ɢɫɬɪɚɝɚɦɚ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ
ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɫɟ ɩɪɚɬɢ, ɢɚɤɨ ɬɭɠɢɨɰɢ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɧɨɝɨ ɛɥɢɠɟ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɭ ɮɚɡɢ
ɩɪɢʁɟ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ. ɍɥɨɝɚ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɨɫɬɚʁɟ ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɚ ɭ ɨɜɨʁ ɮɚɡɢ
ɢ ɨɧɢ ɧɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪ
ɫɚ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢɦ ɢ ɫɜɟɞɨɰɢɦɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɢɫɬɪɚɝɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɜɟɲɬɢɧɟ,
ɨɛɭɤɭ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɩɪɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɟɝɨ ɬɭɠɢɨɰɢ. Ʉɚɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɛɥɢɫɤɨ ɫɚɪɚɻɭʁɭ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨʁ ɮɚɡɢ ʁɚɜʂɚ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ
ɤɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ, ɧɚɤɨɧ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ, ɞɚ ɥɢ
ɝɨʃɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟɤɨ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɝɨʃɟʃɟ. Ⱦɚ ɥɢ ɬɨ ɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɟʄ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨʁ ɮɚɡɢ
ɢɥɢ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɭɤʂɭɱɟɧ? ɉɨɫɪɟɞɢ ʁɟ ɛɪɢɝɚ ɞɚ ʄɟ ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɢɫɬɪɚɝɭ ɛɢɬɢ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧ “ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɦ ɜɢɻɟʃɟɦ”,
ɞɚ ʁɟ ɦɨɠɞɚ ɢɡɝɭɛɢɨ/ɥɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɤɪɨɡ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɢɫɬɪɚɠɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ. ɍɡ ɬɨ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɬɭɠɢɥɚɰ
21
ɂɛɢɞɟɦ.
237
ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɫɜɟɞɨɤ ɧɚ ɫɭɻɟʃɭ ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɭ ɢɫɬɪɚɝɭ. ɇɚ ɤɪɚʁɭ
ɢɫɬɪɚɝɟ, ɭɥɨɝɚ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɨ ɫɧɚɡɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ
ɩɪɢɦɟɪɟɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɫɬɚɜɨɜɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. ɋɬɭɞɢʁɚ ɭ Ɉɧɬɚɪɢʁɭ
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɚ ʁɟ ɞɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɨ ɨɫɢɝɭɪɚɥɨ, ɬɭɠɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɥɢɫɤɨ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɚɪɚɻɢɜɚɨ ɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɨʁ ɮɚɡɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ
ɝɨʃɟʃɭ. Ⱦɪɭɝɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɜɭ ɜɚɠɧɭ ɨɞɥɭɤɭ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟ
ɝɨʃɟʃɟ, ɚɤɨ ɨɧɨ ɫɥɢʁɟɞɢ. Ʉɚɨ ɡɚɤʂɭɱɚɤ, ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɩɨɥɢɰɢʁɚ/
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚɨ. Ɍɭɠɢɨɰɢ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɩɨɫɬɚʁɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɢɫɬɪɚɠɧɭ ɮɚɡɭ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɥɨɠɟɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɪɚɞɢɨɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɬɭʁɟ. ɍɥɨɝɚ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɫɬɪɢɤɬɧɨ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɫɚɜɟɬ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ɬɨ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ. Ɍɭɠɢɨɰɢ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ ɧɟ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ. Ɉɧɢ ɬɚɤɨɻɟ
ɧɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɝɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ, ɫɚɫɥɭɲɚɜɚʃɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɢ ɫɜɟɞɨɤɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɦɟɫɬɚ ɡɥɨɱɢɧɚ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɡɧɚɬɧɨ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɢɫɬɪɚɝɭ, ɞɪɭɝɢ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɥɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚ ɝɨʃɟʃɟɦ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɝɨʃɟʃɟ,
ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɢɫɬɨ ɧɚɫɬɚɜɢ. ɋɢɫɬɟɦ ɤɚɨ ɨɜɚʁ ɭ Ʉɚɧɚɞɢ, ɝɞɟ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɞɚɬɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚɞ ɢɫɬɪɚɝɨɦ, ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɨɛɪɨ ɨɛɭɱɟɧɭ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɫɚ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɟɬɢɱɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ. Ɇɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɪɟɧʇɟɪɚ, ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɫɤɭ ɩɨɥɢɰɢʁɭ
ɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɢɦɚʁɭ ɞɨɛɪɨ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɡɚ ɫɥɨɠɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ: ɩɪɟɜɚɪɟ, ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɥɧɟ ɫɥɨɛɨɞɟ, ɭɛɢɫɬɜɚ, ɢɬɞ. ɉɨɫɬɨʁɟ
ɛɪɨʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɲɢɪɨɦ Ʉɚɧɚɞɟ. Ȼɭɤɜɚɥɧɨ ɫɜɢ ɧɨɜɢ ɪɟɝɪɭɬɢ ɞɚɧɚɫ ɢɦɚʁɭ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ.22
ɏɈɅȺɇȾɂȳȺ
ɇɚɤɨɧ ɚɧɟɤɫɢʁɟ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɨʁ 1811. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɢ ʁɟ ɭɜɟɞɟɧɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɩɨ ɭɡɨɪɭ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢ ʁɚɜɧɢ ministère. Ɍɚɤɜɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɧɨ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ 1813. ɝɨɞɢɧɟ ɏɨɥɚɧɞɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ
Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɨ. ɂɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɢɡɦɟɧɟ ɨɞɢɝɪɚɥɟ ɨɞ ɬɚɞɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɢ ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɫɭ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ
ɧɟɬɚɤɧɭɬɢ: ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɱɢɬɚɜɭ ɞɪɠɚɜɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧɚ, ɚ ɝɥɚɜɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ʁɟ ɞɚ ɜɨɞɟ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɟ ɧɚ ɫɭɞɭ.23
Ƚɨɞɢɧɟ 1983. ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ je ɞɨɛɢɥɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɞɚ ɪɢʁɟɲɢ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞʁɟɥɚ ɢ ɛɟɡ ɫɭɞɚ. ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɨɦɟ, ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɭɫɬɚɧɟ ɨɞ ɨɩɬɭɠɧɢɰɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɟ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɜɚɧ ɫɭɞɚ ʁɟ ɞɨɧɟɥɨ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ
ɂɛɢɞɟɦ.
ȳɚɜɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɫɭɞ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ (2008): ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ ɋɪɛɢʁɟ (Ȼɟɨɝɪɚɞ), ɫɬɪ. 334 - 338.
22
23
238
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɩɪɚɜɞɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɨɞɥɭɤɟ ɤɨʁɟ
ɞɨɧɟɫɟ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɬɭɠɢɥɚɰɚ.24
Ɉɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ XX ɜɟɤɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ʁɟ ɨɩɟɬ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɪɨɦɟʃɟɧ. ɍɥɨɝɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɭ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɞɚ ɲɢɪɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɧɟɠɟʂɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɫɜɟ ʁɟ ɜɢɲɟ ɜɨɞɢɨ ɤɚ ɩɪɢɬɢɫɤɭ ɧɚ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭɥɨɝɚ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɩɪɟɬɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ, ɧɩɪ. ɤɪɨɡ ɧɚɝɨɞɛɟ ɜɚɧ ɫɭɞɚ, ɞɨɛɢɥɟ ɫɭ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ.25
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɨɞɧɨɫɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɫɭɛʁɟɤɬɚ
ɛɨɪɛɟ ɧɚ ɩɨʂɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɡɨɜɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬ ɨɝɥɟɞɚʁɭ ɫɟ ɭ ɫʂɟɞɟʄɟɦ: Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ 1993. ɝɨɞɢɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ.
ɉɪɢʁɟ ɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɞʁɟʂɟɧɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɢ 148 ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɢɡ 1993.
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɪɟɮɨɪɦɢɫɚɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɝɥɚɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ. Ƚɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ
ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɚɞɥɨɤɚɥɧɨɝ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ) ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ. ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɡɟɦʂɚ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɭ 25 ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ. ɋɜɚɤɢ ɪɟɝɢɨɧ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɩɨɞ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɚɞɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ; ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɰɢ ɢɥɢ ɛɭɪɝɨɦɚɫɬɟɪɫ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɭ ɜɢʁɟʄɚ, ɤɨʁɟ ɢɦɚ
ɜɪɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ. Ɋɟɞɨɜɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɢɦɚʁɭ 48 000 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ 33000 ɢɡɜɪɲɧɢ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢ, ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɚ ɞɚ
ɢɫɬɪɚɠɭʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ. ɉɨɪɟɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ. Ɉɜɟ ɫɧɚɝɟ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɟ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɪɢʁɟɱɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢ
ɨɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ. Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ,
ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɚɬɚ ɫɚ ɯɨɥɚɧɞɫɤɢɦ ɨɮɢɰɢɪɨɦ ɡɚ ɜɟɡɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɢ ɫɬɪɚɧɢɦ ɨɮɢɰɢɪɢɦɚ ɡɚ ɜɟɡɟ ɭ ɏɨɥɚɧɞɢʁɢ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ
ɱɢɧɢ ɞɢɨ ɨɜɨɝ ɨɞʁɟʂɟʃɚ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɪɚɞɟ ɩɨɞ ɤɪɚʁʃɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɢɫɬɪɚɠɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɱɢɧɢ ɞɢɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ,
ɚɥɢ ɢɦɚ ɨɞɜɨʁɟɧɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɭɧɭɬɚɪ ʃɢɯ. ɂɫɬɪɚɠɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɢ ɢɦɚ
ɨɤɨ 8000 ɢɫɬɪɚɠɢɬɟʂɚ. Ƚɥɚɜɧɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ʁɟ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ, ɛɢɥɨ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɢɥɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɞɨʁɚɜɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. Ɂɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ, ɜɟʄɢɧɭ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɩɪɨɜɨɞɢ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. Ʉɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɨɜɨɝɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɭ ɪɟɝɢɨɧɢɦɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɱɟɫɬɨ ɧɢɫɭ ɭ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɞɚ ɩɨɫɜɟɬɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢɫɬɪɚɝɚɦɚ.26
ɂɛɢɞɟɦ.
ɂɛɢɞɟɦ.
26
ɂɛɢɞɟɦ.
24
25
239
Ɂɚɞɚɬɚɤ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢ ɡɚɤɨɧɫɤɨ ɧɚɪɟɻɟʃɟ ɢ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ
ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɦɨʄ. ɉɪɢɦɟɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɧɚɪɟɻɟʃɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ, ɩɪɢɦɟɧɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɧɚɪɟɻɟʃɚ ɢ ɜɪɲɟʃɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɪɟɻɟʃɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɪɚɞɢ ɩɨɞ
ɜɥɚɲʄɭ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɞɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɩɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɜɪɲɟʃɚ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɩɨɫɬɭɩɚ ɩɨɞ ɜɥɚɲʄɭ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ, ɨɤɨɧɱɚʃɟ ɢ ɢɫɬɪɚɝɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ. Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɢɡɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɡɚɤɨɧɚ. ɉɨɥɢɰɚʁɚɰ ɢɦɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ratione loci ɧɚ ɱɢɬɚɜɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ, ɚɥɢ ʄɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧ ɝɞɟ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧ. Ⱦɚ ɛɢ ɜɪɲɢɥɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɜɢ ɫɬɚɪɢʁɢ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɢɦɚʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɦɚɠɭ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ, ɨɧɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɜɪɲɟ ɧɟɤɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɭ ɢɦɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ. ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɲɬɪɚ ɩɨɞʁɟɥɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɧɚɪɟɻɟʃɚ
ɢ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭɜɟɤ ʁɚɫɧɨ ɩɨɞ ɱɢʁɨɦ ɜɥɚɲʄɭ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɩɨɫɬɭɩɚ. Ɍɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭ ɭɩɪɚɜɭ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ (korpsbeheerder) ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɚɫɬɚʁɟ ɫɚ ɧɚɱɟɥɧɢɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɢ (ɡɚɦɟɧɢɤɨɦ) ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ (ɬɚɤɨɡɜɚɧɚ ɬɪɨɫɬɪɚɧɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ) ɞɚ ɛɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɢ ɩɢɬɚʃɚ ɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.27
ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɬɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ
ʁɟ ɫɬɟɤɥɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɯɚɩɲɟʃɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɩɪɢɬɜɨɪ ɢ ɡɚɩɥɟɧɚ. ɇɟɤɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚɦɨ ɫɬɚɪɢʁɢ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ ɤɚɨ ɩɨɦɨʄ ʁɚɜɧɨɦ ɬɭɠɢɨɰɭ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɧɢʁɟ ɱɥɚɧ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɧɢɬɢ ɢɦɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ.
Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɦɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɦʁɟɪɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɟɬɪɟɫ ɢ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɩɪɢɬɜɨɪ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦʁɟɧɢ ɫɢɥɭ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɫɜɨʁɢɯ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɪɲɢ ɬʁɟɥɟɫɧɢ ɩɪɟɬɪɟɫ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɬɚɤɨ ɧɚɥɚɠɭ. Ɂɚɬɢɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ,
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɜɪɲɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚ ɧɟɱɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɩɪɢɫɦɨɬɪɟ ɢɥɢ ɫɥɢɤɚʁɭʄɢ ɨɫɨɛɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.28
Ɍɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ʁɟ ɤɪɚʁʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɢɫɬɪɚɝɭ. ȳɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ
ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚʁɭ ɞɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɫɜɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɂɜɚɧɢɱɧɨ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɫɬɚɪɢʁɢ ɢɫɬɪɚɠɢɬɟʂ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ
ɩɪɚɤɫɢ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɪʁɟɲɚɜɚ ɜɟʄɢɧɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɛɟɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɚ
ʁɚɜɧɢɦ ɬɭɠɢɨɰɟɦ ɢɡɭɡɟɜ ɭ ɜɚɠɧɢʁɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɝɞɟ ɢɫɬɢ ɦɨɝɭ
ɞɚɬɢ ɞɟɬɚʂɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ. ɍ ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚʁɭ ɧɚ
ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢʁɟɦ ɧɢɜɨɭ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢɥɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɢɫɬɪɚɝɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞʁɟɥɚ ɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ (ɧɩɪ. ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢ ɚɝɟɧɬɢ). Ɍɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɫɧɚɝɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɛɨɝ ɩɪɢɡɧɚʃɚ
27
28
ɂɛɢɞɟɦ.
ɂɛɢɞɟɦ.
240
ɞɚ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ ɬɚɤɬɢɤɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ. Ɍɚɤɨɻɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ ɭ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɞɨɛɪɟʃɟ ɢɥɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɢɥɢ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɦɟɪɚ.ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɨɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ ɩɚɠʃɭ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ: ɉɪɜɨ, ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɞɨ ɫɤɨɪɨ
ɧɢʁɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɜɪɲɢɥɨ ɤɨɧɬɪɨɥɧɭ ɭɥɨɝɭ ɧɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ. ɉɨɥɢɰɢʁɚ ʁɟ ɭɠɢɜɚɥɚ
ɩɪɟɜɢɲɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ; Ⱦɪɭɝɨ, ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɢɡ 1996. ɝɨɞɢɧɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ
ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɨ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɢɫɬɪɚɡɢ ɪɚɡʁɚɫɧɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɦɟɬɨɞɟ. Ƚɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚ ɬɨ ɛɢɥɢ ɫɭ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢ ʁɚɫɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ,
ɩɪɚʄɟɧɨ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɲʄɭ ɂɫɬɪɚɠɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɱɢʁɟ ɫɭ
ɢɫɬɪɚɝɟ ɛɢɥɟ ɢɥɢ ɡɚɩɟɱɚʄɟɧɟ ɞɚ ɛɢ ɢɯ ɨɬɜɚɪɚɨ ɫɚɦɨ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɥɚɰ ɧɚ ɫɭɞɭ
ɢɥɢ ɫɭ ɨɫɬɚʁɚɥɟ ɬɚʁɧɟ. Ɂɛɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɢ
ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɞɟɛɚɬɟ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɢɫɬɪɚɠɧɢɦ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɫɭ ɫɬɭɩɢɥɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ 2000. ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, 1999.
ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɥɚ ʃɟɝɨɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɨɞɧɨɫɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚ ɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫʂɟɞɟʄɟɦ: ɉɪɜɨ, ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɫɟ
ɚɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɥɢ ɭ ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɪɚɞ ɢɡɞɚʁɭʄɢ ɩɢɫɦɟɧɚ ɢɥɢ ɭɫɦɟɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɨ ɢɫɬɪɚɡɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ. Ɍɨ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɞɪɟɞɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɢɫɬɪɚɝɚ. Ⱦɪɭɝɨ, Ɉɞɛɨɪ
ɝɥɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ʁɟ ɢɡɞɚɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɩɨɥɢɰɢʁɢ 1. ɦɚɪɬɚ 2003. ɝɨɞɢɧɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ
ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɢɫɬɪɚɝɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ.273 Ⱦɜɚ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭ ɨɜɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ: ɩɪɜɨ ʁɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɢɫɬɪɚɝɚ ɭɜɟɤ ɜɨɞɢɬɢ ɤɚɞɚ
ʁɟ ɩɨɱɢɧɢɥɚɰ ɩɨɡɧɚɬ, ɢɡɭɡɟɜ ɭ ɬɪɢɜɢʁɚɥɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɢɡɚɡɜɚɥɢ
ɨɩɚɫɧɨɫɬ, ɩɨɜɪɟɞɭ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɢɫɬɪɚɡɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɧɢɠɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɢɡɪɢɱɢɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ, ɧɩɪ. ɧɟɦɚ ɫɥɭɱɚʁɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɢ
ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɚ ɩɨɦɨʄ. Ⱦɪɭɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨ
ɩɪɚɜɢɥɨ ʁɟ: ɲɬɨ ʁɟ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞʁɟɥɨ, ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɬɪɚɝɚ.
ɍ ɭɩɭɬɫɬɜɭ ɨɛɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɭ ɞɚʂɟ ɪɚɡɥɚɝɚɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɩɨɥɢɰɚʁɰɢ ɥɚɤɲɟ
ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɪɨɰɟɧɟ ɤɨʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ʄɟ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɬɢ. Ɍɪɟʄɟ, ɩɪɟɫɭɞɟ ȼɪɯɨɜɧɨɝ ɫɭɞɚ ɨ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɜɢɦ ɞɨɤɚɡɢɦɚ ɧɚɝɥɚɫɢɥɟ ɫɭ ɜɚɠɧɨɫɬ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɨɰɚ ɭ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɟɬɨɞɢ ɛɢɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ ɲɬɨ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ.
ɑɟɬɜɪɬɨ, ɢɡ ɩɪɟɞʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɥɢʁɟɞɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɢɫɬɢɧɟ.
ɍ ɏɨɥɚɧɞɢʁɢ ɫɭ ɲɟɮɨɜɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɨɰɚ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢ ȼɢʁɟʄɭ
ɝɥɚɜɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɥɚɰɚ, ɚ ʁɚɜɧɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɲɟɮɚ ɫɜɨʁɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ. ɉɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɭ, ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɢɡɞɚɜɚɬɢ ɨɩɲɬɚ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ʁɚɜɧɢɦ ɬɭɠɢɨɰɢɦɚ. ɍ ɩɪɚɤɫɢ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪ – ɝɨɬɨɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ – ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɧɚ ɞɚɜɚʃɟ ɨɩʄɟɧɢɬɢɯ ɭɩɭɬɚ ȼɢʁɟʄɭ ɝɥɚɜɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɬɭɠɢɬɟʂɚ.
241
ɍɤɨɥɢɤɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚɬɢ ɧɚɥɨɝ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ ɢɥɢ ɨɞɭɫɬɚʁɚʃɟ ɨɞ
ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɪɨɝɨɧɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɟɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɬɚɞɚ ʁɟ ɨɧ ɞɭɠɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚʁ ɧɚɥɨɝ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɩɨɩɪɚʄɟɧ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ ȼɢʁɟʄɚ.29
ɆȺɅȿɁɂȳȺ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ Ɇɚɥɟɡɢʁɢ
ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɩɬɭɠɟɧɨ ɥɢɰɟ ɧɟɜɢɧɨ ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɞɨɤɚɠɟ ɤɪɢɜɢɰɚ. ɋaɝɥɚɫɧɨ ɫɚ ɨɜɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ Ɇɚɥɟɡɢʁɟ ɩɪɭɠɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦʁɟɪɟ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɩɬɭɠɟɧɨɝ.
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɨɫɭɻɚ ɭ Ɇɚɥɟɡɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ʁɟ ɞɜɨɫɬɪɚɧ.
Ⱦɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɡɥɨɱɢɧɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɭɢɪɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭ ɫɭɞɭ. ɂɫɬɪɚɝɚ ɡɥɨɱɢɧɚ ʁɟ ɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɦɚɥɟɡɢʁɫɤɢ ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ, Ʉɪɚʂɟɜɫɤɟ ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɚɤɰɢɡɚ, ɞɨɤ ʁɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭ ɪɭɤɚɦɚ ɬɭɠɢɨɰɚ, ɤɨʁɢ ɢɦɚ
ɦɨʄ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ, ɜɨɻɟʃɟ ɢɥɢ ɡɚɭɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ɂɚɤɨɧ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɢɫɬɪɚɠɢɬɟʂɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ,
ɞɚ ɭɻɟ ɭ ɬɪɚɝ ɢ ɭɯɚɩɫɢ ɩɨɱɢɧɢɨɰɟ, ɩɪɢɤɭɩɢ ɭɫɦɟɧɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɞɨɤɚɡɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞʁɟɥɚ ɧɚ ɫɭɞɭ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ, ɜɥɚɫɬ ʁɟ ɩɨɜʁɟɪɟɧɚ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɨɰɭ. Ɉɜɨ ʁɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɭ ɋɚɜɟɡɧɨɦ ɭɫɬɚɜɭ, ɤɨʁɢ ʁɟ
ɜɪɯɨɜɧɢ ɡɚɤɨɧ Ɇɚɥɟɡɢʁɟ. Ɍɚɱɤɚ 3. ɱɥɚɧ 145. ɋɚɜɟɡɧɨɝ ɭɫɬɚɜɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ʄɟ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ ɢɦɚɬɢ ɦɨʄ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɧɚ ʃɟɧɨɦ ɧɚɯɨɻɟʃɭ ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɟ,
ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɢɥɢ ɩɪɟɤɢɧɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨʃɟʃɟ. Ⱦɚʂɟ ɫɬɚɜ 1. ɨɞʁɟʂɤɚ 376
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ ʄɟ ɫɚɪɚɻɢɜɚɬɢ
ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɬɭɠɢɨɰɟɦ, ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢ ɩɪɚɜɚɰ ɫɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɝɨʃɟʃɚ. ɍ
ɜɪɲɟʃɭ ɫɜɨɝ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧ ɞɚ ɞɟɥɭʁɟ ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ
ɫɬɚɜɭ ɢ ɧɟ ɩɨɞɥɢʁɟɠɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɦ ɜɢɞɨɜɢɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ.
Ɍɭɠɢɨɰɢ ɫɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɞɚ ɡɚɫɬɭɩɚʁɭ Ɋɚɤɢɚɬ ɢ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɢ
ɝɪɚɻɚɧɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɞɪɭɝɭ, ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɜɚɠɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. ɂɫɤɪɟɧ ɬɭɠɢɥɚɰ ʁɟ ɧɚʁʁɚɱɚ ɬɜɪɻɚɜɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɋɚɜɟɡɧɨɝ ɭɫɬɚɜɚ. ɉɪɜɨ,
ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɩɨɤɭɲɚ ɞɚ ɢɡɧɟɫɟ ɞɨɤɚɡɟ ɩɪɟɞ ɫɭɞɨɜɟ ɡɚɥɚɝɚʃɟɦ ɡɚ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɚ. Ⱦɪɭɝɨ, ɢ ɧɟ ɦɚʃɟ ɜɚɠɧɨ, ɬɭɠɢɥɚɰ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢ ɢɫɤɪɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ.
ɍ Ɇɚɥɟɡɢʁɢ ɬɭɠɢɨɰɢ ɧɢɫɭ ɢɫɬɪɚɠɢɨɰɢ. ɧɢɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɢɫɬɪɚɝɭ. ɍ ɬɨɤɭ ɢɫɬɪɚɝɟ ɬɭɠɢɥɚɰ ɦɨɠɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɫɜɨʁ ɭɬɢɰɚʁ ɫɚɦɨ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ:
• Ⱦɚ ɨɞɪɠɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɟ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɫɚ ɢɫɬɪɚɠɧɢɦ ɨɮɢɰɢɪɢɦɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ. ɋɜɪɯɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɩɪɚɜʂɚ ɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɪʁɟɲɚɜɚʁɭ ɫɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚʁɭ ɢɫɬɪɚɠɢɨɰɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɢɫɬɪɚɝɟ. ɉɨ ɪɚɡʁɚɲʃɚɜɚʃɭ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ
ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɬɭɠɢɨɰɢ ɦɨɝɭ ɫɚɜʁɟɬɨɜɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɧɟ ɨɮɢɰɢɪɟ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɨɞɧɨɫɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ
Ɋɟɮɨɪɦɚ ɩɪɟɬɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭ ɏɪɜɚɬɫɤɨʁ (2007 - 2012), Ⱥɧɚɥɢɡɚ, ɭɫɩɨɪɟɞɛɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢ
ɩɥɚɧ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ, ɫɬɪ. 150 - 151.
29
242
ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭ ɨɜɨɦ ɪɚɞɭ ʁɟ ɦɨɠɞɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɢʁɟɬɤɢɯ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɧɚɲɟɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɢ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɭɩɨɪɟɞɧɨ
ɩɪɚɜɧɨɦ ɩɪɢɤɚɡɭ.
243
Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ ɒɤɭɥɢʄ,
ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ
Ɋɟɡɢɦɟ
ɍ ɪɚɞɭ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɩɨʁɚɦ, ɫɜɪɯɚ ɢ ɜɪɫɬɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ,
ɤɚɤɨ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɪɛɢʁɟ, ɬɚɤɨ ɢ ɭɡ ɨɫɥɨɧɚɰ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɭɩɨɪɟɞɧɨ-ɩɪɚɜɧɚ ɪɟɲɟʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɟ
ɬɟɨɪɢʁɟ. ɉɨɫɟɛɧɚ ʁɟ ɩɚɠʃɚ ɩɨɤɥɨʃɟɧɚ ɤɚɡɧɢ ɪɚɞɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ, “ɤɭʄɧɨɦ
ɡɚɬɜɨɪɭ”, ɭɫɥɨɜɧɨʁ ɨɫɭɞɢ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɧɚɞɡɨɪɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ, ɩɨɩɭɬ ɭɫɥɨɜɧɨɝ ɨɬɩɭɫɬɚ.
ɍ ɪɚɞɭ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɞɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɜɪɥɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɟɫɬɨ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ. ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɬɚɤɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɧɢɫɭ ɫɚɦɨ ɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɭɩɫɬɢɬɭɢɫɚʃɭ ɤɚɡɧɟ, ɢ ɬɨ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɤɚɡɧɟ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ
ɜɟɨɦɚ ɩɨɜɨʂɧɨ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɩɪɚɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ, ɜɟʄ ʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢ ɭ
ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɭ ɧɟɤɢɯ ɨɞ ʃɢɯ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ.
Ⱥɭɬɨɪ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɞɚ ɤɚɡɧɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɫɭɩɫɬɢɬɭɢɫɚɧɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ, ɧɢɬɢ ɛɢ ɬɨ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɱɧɨ.
Ʉɚɡɧɚ ʄɟ ɭɜɟɤ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɢ ɭɜɟɤ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ – ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɟɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɧɟɤɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ, ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɜɟʄ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɧɢʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢ ɛɨʂɟ ʁɟ, ɭɜɟɤ ɤɚɞɚ ɡɚ ɬɨ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɭɫɥɨɜɢ, ɫɭɩɫɬɢɬɭɢɫɚɬɢ ʁɟ ɞɪɭɝɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɡɚɬɜɨɪɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɤɨɞ ʃɢɯ ɲɬɟɬɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɚɥɟɤɨ ɩɪɟɬɟɠɧɢʁɟ ɨɞ ɫɜɚɤɨɝ ɦɨɝɭʄɟɝ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɝ ɤɨɪɢɫɧɨɝ ɟɮɟɤɬɚ, ɚ ɨɧɟ
ɫɭ ɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɤɚɡɧɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɡɪɢɰɚʃɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɜɟɨɦɚ ɩɨɞɥɨɠɧɟ ɤɪɢɬɢɰɢ.
Ʉʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ: ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɤɚɡɧɚ ɪɚɞɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ, ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɧɚɞɡɨɪɨɦ, ɤɭʄɧɢ ɡɚɬɜɨɪ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ.
245
1. ɍɜɨɞɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
ɋɚɜɪɟɦɟɧɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɤɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ, ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɨ, ɨɞɥɢɤɭʁɟ
ɫɟ ɧɚɫɬɨʁɚʃɟɦ ɞɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟɦ ɲɢɪɟ “ɥɟɩɟɡɟ” ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɦɟɪɚ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɟɮɟɤɚɬ ɛɥɢɡɚɤ ɞɟʁɫɬɜɭ ɧɟɤɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ,1 ɚ ɤɨʁɟ ɧɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨ,
ɚɥɢ ɧɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ,2 ɨɦɨɝɭʄɢ ɢɡɛɨɪ ɨɧɟ
ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɢɥɢ ɨɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɬʁ. ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɚ ɭ ɞɚɬɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ. Ɍɨɦ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɟ ɢɫɩɨʂɚɜɚ ɢ ɧɚɝɥɚɲɟɧɚ ɢɧɬɟɧɰɢʁɚ “ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ” ɤɚɠʃɚɜɚʃɚ
“ɩɨ ɫɜɚɤɭ ɰɟɧɭ”, ɩɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɚɡɧɭ ɤɚɨ ɬɡɜ. ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɢɥɢ ɱɚɤ “ɧɚʁɤɥɚɫɢɱɧɢʁɭ” ɤɪɢɜɢɱɧɭ ɫɚɧɤɰɢʁɭ
ɤɪɟɢɪɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɟ, ɱɢʁɟ ɛɢ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɟɥɟɠʁɟ ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɭ, ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ, ɡɧɚɬɧɨ ʁɟɜɬɢɧɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨ ɤɚɠʃɚɜɚʃɟ, ɚ ɞɚ ɫɭ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ
ɛɪɨʁɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɚɥɟɤɨ ɩɨɝɨɞɧɢʁɟ ɡɚ ɭɱɢɧɢɨɰɚ, ɚɥɢ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɚɠɧɨ ɨɧɟ ɫɭ
ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɞɚɥɟɤɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟ ɢ ɡɚ ɠɪɬɜɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɬɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɨɛɥɢɤɟ ɫɚɬɢɫɮɚɤɰɢʁɟ ɠɪɬɜɟ.
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɟ ɫɚɫɜɢɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɩɨɩɭɥɚɪɢɫɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɢɥɢ ɧɨɜɢʁɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɜɨɞɟ ɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɬɭɩɤɟ, ɧɚɝɥɚɲɟɧɨ “ɨɯɪɚɛɪɭʁɭ” ɫɥɭɠɛɟɧɢ ɚɤɬɟɪɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɚ ɜɢɲɟ ɛɭɞɭ ɨɤɪɟɧɭɬɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ ɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɭɨɩɲɬɟ. Ɉɜɨ ɱɟɫɬɨ ɧɢʁɟ ɥɚɤɨ, ɬɟ ɫɟ ɫɜɨɞɢ
ɢ ɧɚ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢ “ɫɢɡɢɮɨɜɫɤɢ” ɧɚɩɨɪ, ɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ
“ʁɚɡɚ” ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɢɱɤɢɯ (ɧɟ)ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ. Ɉɞɥɢɱɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɨɜɨ ʁɟ
ɜɢɲɟɞɟɰɟɧɢʁɫɤɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚɬ ɭɫɥɨɜɧɟ ɨɫɭɞɟ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɧɚɞɡɨɪɨɦ, ɤɨʁɚ ɜɟʄ ɞɭɝɨ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɧɚɲɟɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɩɪɢɦɟʃɢɜɚ ɡɛɨɝ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɭ ɬɨɦ ɫɟ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɬɚʃɟ ɫɬɜɚɪɢ ɦɟʃɚ ɬɟɤ ɨɞ ɧɟɞɚɜɧɨ.
2. ɉɨʁɚɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ
ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ɛɢ, ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ “ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɩɨɪɧɢ”,
ɢɚɤɨ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɞɚ ɡɛɨɝ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɧɢʁɟ
1
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɇɟɦɚɱɤɨʁ ɫɟ ɭ ɩɪɟɤɨ 25% ɫɜɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚɱɟɥɨ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ, ɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɧɟɦɚɱɤɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɧɚɱɟɥɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ, ɜɟʄ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɠɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ. ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ: ɋ. Ȼɟʁɚɬɨɜɢʄ, ɇɚɱɟɥɨ
ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ ɭ ɧɟɦɚɱɤɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ: “Ɉɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ”, Canada-Serbia Judicial Reform Project, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2008, ɫɬɪ. 125 – 143.
2
Ɍɨ ɫɭ ɦɟɪɟ ɱɢʁɟ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɛɢ ʁɚɜɧɢ
ɬɭɠɢɥɚɰ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɬɟɠɢɧɟ ɢ ɭɡ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ,
ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɢ ɩɪɟɦɚ ɧɚɱɟɥɭ ɭɫɥɨɜʂɟɧɨɝ ɨɩɨɪɬɭɧɢɬɟɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɝɨʃɟʃɚ. ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ: Ɇ.
ɒɤɭɥɢʄ, Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɨ ɩɪɚɜɨ, ɉɪɚɜɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɢ “ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ”, ɲɟɫɬɨ ɢɡɞɚʃɟ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ. 44 – 46.
246
ɦɨɝɭʄɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ʃɢɯɨɜ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɨɩɲɬɢ ɩɨʁɚɦ, ɨɩɲɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɩɨʁɚɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɞɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ, “ɤɨʁɟ ɫɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɤɚɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɥɭɤɟ ɫɭɞɚ ɞɨɧɟɬɟ ɧɚɤɨɧ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.“3 Ɍɨ ɡɧɚɱɢ
ɞɚ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɫɥɟɞɟʄɢ: 1) ʃɢɯɨɜ ɰɢʂ ʁɟ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, 2) ɨɧɟ ɫɭ ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, 3) ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ
ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɝ ɞɟɥɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɤɚɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨ
ɞɟɥɨ, 4) ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ, 5) ɫɭɞɫɤɨɝ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ʁɟɪ ɢɯ ɢɡɪɢɱɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɚɦɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɫɭɞ, ɬɟ 6) ɢɡɪɢɱɭ ɫɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.4
ɍ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ: 1) ɤɚɡɧɟ, ɤɨʁɟ ɱɢɧɟ: ɚ) ɤɚɡɧɚ ɡɚɬɜɨɪɚ, ɛ) ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ, ɜ) ɪɚɞ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ, ɬɟ ɝ) ɨɞɭɡɢɦɚʃɟ ɜɨɡɚɱɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ; 2) ɦɟɪɟ ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ, ɚ ɬɨ ɫɭ: ɚ)
ɭɫɥɨɜɧɚ ɨɫɭɞɚ ɢ ɛ) ɫɭɞɫɤɚ ɨɩɨɦɟɧɚ; 3) ɦɟɪɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ; ɬɟ 4) ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɦɟɪɟ,
ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɤɟ. ɇɚɲɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ ɩɨɡɧɚʁɟ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ, ɢɚɤɨ ɢɦɚʁɭ ɢɡɜɟɫɧɟ ɫɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚ, ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɢɦ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ ɧɟɤɟ ɛɢɬɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɩɪɚɜɧɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɨɫɭɞɟ (ɱɥ. 94 – 96. ɄɁ), ɤɨʁɟ ɧɟ ɢɡɪɢɱɟ ɫɭɞ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɜɟʄ
ɧɚɫɬɭɩɚʁɭ ɩɨ ɫɢɥɢ ɡɚɤɨɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɫɭɞɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞɟɥɚ ɢɥɢ ɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɚɡɧɟ, ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɧɢ ɦɟɪɚ ɨɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ (ɱɥ. 91 – 93. ɄɁ) ɧɢʁɟ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɬɨɦ ɦɟɪɨɦ
ɫɚɦɨ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɚ ɧɢɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɭ ɤɨɪɢɫɬ ɞɨ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɞɨɲɚɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɬɟ ɬɚ ɦɟɪɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɩɪɟɫɢʁɭ ɩɪɟɦɚ ɭɱɢɧɢɨɰɭ,
ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɱɢɧɢɥɚɰ ɩɪɢɛɚɜɢɨ ɤɪɢɜɢɱɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɫɬɟʄɢ ɧɟɤɨ ɩɪɚɜɨ, ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɧɟ ɩɪɚɜɨ ɫɜɨʁɢɧɟ.5
3. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɩɨʁɦɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ
ɍɜɟɤ ɤɚɞɚ ʁɟ ɧɟɲɬɨ ɧɟɱɟɦɭ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ, ɬɨ ɩɨ ɥɨɝɢɰɢ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ɨɫɧɨɜɢ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɢɡɭɡɟɰɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɧɟɲɬɨ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɧɚɱɢɧ ɪɟɲɚɜɚʃɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɥɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ, ɚɥɢ ɫɟ ɩɪɢ ɬɨɦ
ɫɬɜɚɪɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭ ɬɨɝ ɩɪɢɦɚɪɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ, ɬɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɬʁ. ɧɟɤɨɝ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɦɨɝɥɚ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɦ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ, ɩɪɢ
ɱɟɦɭ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɬɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ,
3
Ɂ. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, Ʉɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ – ɨɩɲɬɢ ɞɟɨ, XX ɢɡɞɚʃɟ, “ɉɪɚɜɧɚ ɤʃɢɝɚ”, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2013, ɫɬɪ.
255.
4
Ibidem.
5
Ɂ. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, op.cit., ɫɬɪ. 257.
247
ɩɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɡɚɦɟɧɢ ɧɟɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɫɚɧɤɰɢ