ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɞɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ
ʶʼʰʧʤ ʽ ʶʼʰʧʤʺʤ
18. ʧʽʪʰʻʤ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʫ
(̡̦̱̖̌ ̨ ̨̛̖̠̖̦̭̦̥̍̍̔̚ ̛̭̯̱̠̥̔̌̌, ̛̛̹̯̯̌̚, ̨̛̖̠̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̨̛̬̦̔̍̌)
ȻȺȵȺ ɅɍɄȺ, 2015.
Ⱥɭɬɨɪɢ:
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, ɪɟɞɨɜɧɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ ɢ ȼɢɫɨɤɨʁ
ɲɤɨɥɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ
Ⱦɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ, ɧɚɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ
ɂɡɞɚɜɚɱ:
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ɂɚ ɢɡɞɚɜɚɱɚ:
Ɍɢɧ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, ɆȺ
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ:
ɉɪɨɮ.ɞɪ Ɉɫɬɨʁɚ ȭɭɤɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ ɞɪ ȭɭɪɨ ɒɭɲʃɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ȼɪɚɰɨ
Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɩɪɨɮ. ɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ,
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɞɪ Ɉɫɬɨʁɚ Ȼɚɪɚɲɢɧ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ ɇɟɧɚɞ ɋɭɡɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ ɞɪ
ȼɚɫɨ Ȼɨʁɚɧɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ ɋɢɦɨɜɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɞɪ ɋɬɟɜɚɧ Ⱦɚɤɢʄ,
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ ɇɟɜɟɧ Ȼɪɚɧɞɬ, ȴɭɛʂɚɧɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ ɀɟɥɢɦɢɪ Ʉɟɲɟɬɨɜɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɇɢɥɟ Ⱦɦɢɱɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ʉɨɤɨɜɢʄ, ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ɩɪɨɮ. ɞɪ
ɇɟʇɚɞ Ȼɚɲɢʄ, Ȼɢɯɚʄ, ɩɪɨɮ ɞɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ Ɋɨɦɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɝɟɧɟɪɚɥ-ɦɚʁɨɪ ɦɪ Ⱦɪɚɝɚɧ
ȼɭɤɨɜɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɞɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɋɚɞɢɲɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɞɪ Ƚɨɪɚɧ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ, Ȼɚʃɚ
Ʌɭɤɚ, ɞɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɋɢɦɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɞɪ ɇɟɛɨʁɲɚ Ɇɚɰɚɧɨɜɢʄ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, Ƚɨʁɤɨ
ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɆȺ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ:
ɉɪɨɮ. ɞɪ ȼɚɫɨ Ȼɨʁɚɧɢʄ
Ɍɢɧ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ. ɟɰɰ.ɆȺ
Ʌɟɤɬɨɪ:
Ɇɪ Ɍɚɬʁɚɧɚ ɉɨɧɨɪɚɰ
Ɇɪ ɀɚɤɥɢɧɚ Ʉɨɦɨɫɚɪ
Ⱦɢɡɚʁɧ ɤɨɪɢɰɚ:
ɋɪɻɚɧ ȼɨʁɜɨɞɢʄ, ɞɢɩɥ. ɝɪɚɮ. ɞɢɡɚʁɧɟɪ
Ƚɪɚɮɢɱɤɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ:
ɋʃɟɠɚɧɚ Ʉɨɫɬɪɟɲɟɜɢʄ
ɒɬɚɦɩɚ:
Ƚɪɚɮɨɩɚɩɢɪ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
Ɂɚ ɲɬɚɦɩɚɪɢʁɭ:
ɉɟɬɚɪ ȼɭɤɟɥɢʄ,
ɢɧɠɢʃɟɪ ɝɪɚɮɢɱɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
Ɍɢɪɚɠ:
300
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɇɢɲʂɟʃɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɛɪ. 1-71/97. ɨɞ
17.12.1997. ɝɨɞɢɧɟ ɱɚɫɨɩɢɫ “Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ” ɩɪɢɦʁɟɧɨɦ ɱɥɚɧɚ 30. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 15. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɚɤɰɢɡɚɦɚ ɢ ɩɨɪɟɡɭ ɧɚ ɩɪɨɦɟɬ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ʁɟ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɬ.
Ɋʁɟɲɟʃɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɛɪ. 01-439/97. ɨɞ 25.12.1997.
ɝɨɞɢɧɟ ʁɚɜɧɨ ɝɥɚɫɢɥɨ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ ɫɬɪɭɱɧɢ ɱɚɫɨɩɢɫ “Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ” ɭɩɢɫɚɧ ʁɟ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
ʁɚɜɧɢɯ ɝɥɚɫɢɥɚ ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 249.
ʿˀʫʪʧʽʦʽˀ
ʵ˄ʥʰʸʫʵ 18 ʧʽʪʰʻʤ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʫ
ʶˀʽʯ 18 ʧʽʪʰʻʤ ʿʽˁ˃ʽʵʤʼʤ ʰ ˀʤʯʦʽʵʤ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʤ ʵʫ ʿʽˁ˃ʤʸʤ
ʥˀʫʻʪ ʥʤʼʤʸ˄ʶʫ ʰ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʿˁʶʫ ʰ ʶʽʻˁ˃ʰ˃˄ʰˁʤʻʤ ʶʤʽ ʻʤ˄ʶʤ ʽ
ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁʻʰʺ ˁ˃˄ʪʰʵʤʺʤ, ʯʤˌ˃ʰ˃ʰ, ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃ʰ ʰ ʽʪʥˀʤʻʰ
ɉɪɜɢ ɦɚɪɬ 1997 - 2015. – ʁɭɛɢɥɚɪɧɚ ɝɨɞɢɧɚ, ɨɫɚɦɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ, ɩɭɧɨʂɟɬɧɨɫɬ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ, ɨɫɚɦɧɚɟɫɬɢ ɪɨɻɟɧɞɚɧ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ 2007. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɦɢʁɟɧɢɥɨ ɧɚɡɢɜ ɭ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ
2011. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɡɢɜ ɦɢʁɟʃɚ ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɉɨɥɚɤɨ, ɭɬɟɦɟʂɟɧɨ, ɫɢɝɭɪɧɨ, ɤɪɟɬɚʃɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɤɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨʁ,
ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɢ ɧɚɭɱɧɨʁ ɦɪɟɠɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ, ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɡɧɚʃɚ, ɧɚɭɤɟ ɢ ɡɧɚʃɚ ɭɨɩɲɬɟ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ ʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɢɡɞɚɜɚɱɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨ 35 ɛɪɨʁɟɜɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ, 12 Ɂɛɨɪɧɢɤɚ ɪɚɞɨɜɚ, 3 Ƚɨɞɢɲʃɚɤɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɪɟɤɨ 80 ɤʃɢɝɚ, ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ʁɟ ɩɪɟɤɨ 40 ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɤɨ 35 ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ. ɉɨɲɬɨɜɚɧɢ ɱɢɬɚɨɰɢ, Ʉʃɢɝɚ ɨ ɤʃɢɝɚɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ȼɚɦɚ ɫɚɞɪɠɢ
ɩɪɢɤɚɡɟ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚɲɢɯ ɢɡɞɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɪɚɝ ɢ ɞɭɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɫɜʁɟɞɨɰɢ ɧɚɭɱɧɟ ɢ ɫɬɪɭɱɧɟ ɦɢɫɥɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɚ ɧɚɫ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɢɡɞɚɜɚɱɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ, ɞɚɥɢ ɫɭ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɭɬɟɦɟʂɟʃɭ, ɧɚɭɱɧɨɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɭ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɤɚɨ ɧɚɭɤɟ ɨ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ, ɡɚɲɬɢɬɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɢ. Ɋɢʁɟɱɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɢɫɚɥɢ ɢ ɫɜɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɞʁɟɥɚ
ɤɨʁɚ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɢ ɰɢʂɟɜɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɛɨɪɢɥɢ, ɢɦɚʁɭ ɧɟɩɪɨɥɚɡɧɭ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ,
ɨɧɢ ɫɭ ɨɞ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɨɫɬɚʁɟ ɭɜɢʁɟɤ ɚɤɬɭɟɥɧɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɦɨ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɧɚɲɟɦ ɫɪɩɫɤɨɦ ɧɚɪɨɞɭ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ
ɧɚɪɨɞɢɦɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɦɚʃɢɧɚɦɚ, ɞɪɠɚɜɚɦɚ, ɪɟɝɢʁɚɦɚ ɢ ɫɜɢʁɟɬɭ. ɂɡɜɨɪɢ ɢ
ɨɛɥɢɰɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɱɨɜʁɟɤɚ, ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ, ɫɚ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɧɚɭɤɟ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɫɭ ɭ ɩɨɪɚɫɬɭ, ɲɬɨ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ, ɡɚɲɬɢɬɧɟ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ, ɚ ɫɜɟ ɭ ɞɭɯɭ
ɦɢɪɚ ɢ ɩɨɲɬɢɜɚʃɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ, ɬɟ ɉɨɜɟʂɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ. ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ 19972015. ɝɨɞɢɧɟ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɨɛɪɚɻɢɜɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɬɟɦɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɟ, ɫɬɪɭɤɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɜɨʁɫɤɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɟ, ɫɥɭɠɛɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ,
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɫɥɨɛɨɞɟ ɦɟɞɢʁɚ, ɪɚɬɚ, ɦɢɪɚ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɟɬɧɢɱɤɢɯ ɫɭɤɨɛɚ, ɩɨɦɢɪɟʃɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɪɢɡɟ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ, ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɫɩɨɪɬɚ, ɧɚɫɢʂɚ
ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ, ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ, ɫɥɨɛɨɞɟ
ɦɟɞɢʁɚ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɨʁɫɤɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ ʂɭɞɢɦɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɟ ɢ ɧɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɦɚ ɢɡ ɧɚɭɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ,
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ, ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢʁɚ, ɟɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɩɪɚɜɨ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ,
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɚ ɢɬɞ.
ɍ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɡɧɚʃɚ, ɭɦʁɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɩɢɲɭ ɧɨɜɟ ɤʃɢɝɟ, ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɟ ɞɨɛɪɢ ɢɡɜɨɞɢ ɢɡ ɤʃɢɝɚ ɤɨʁɟ ɜɟʄ ɢɦɚɦɨ (Ɏɪɢɞɪɢɯ
ȼɟɥɢɤɢ). Ɍɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢ ɱɟɫɬɨ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟɛɢ ɢɞɟɚɥɢɡɨɜɚɧɭ ɫɥɢɤɭ ɫɜɢʁɟɬɚ,
ɚɥɢ ɛɟɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɚ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɍ ɫɜɟɦɭ ɨɜɨɦɟ ɞɭɯ ɩɨɞɧɟɛʂɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ɋɟɩɭɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ ɤɚɨ ɰʁɟɥɢɧɚ ɧɢʁɟ ɛʂɟɫɚɤ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɢɫɬɨ
ɤɚɨ ɲɬɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ, ɨɧɚ ʁɟ ɢɡɪɚɡ ɧɚɲɟ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɧɚɲɟ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɧɚɲɟɝ ɨɩɫɬɚɧɤɚ, ɧɚɲɟ ɫɥɨɛɨɞɟ.
ɉɨɡɢɜɚɦɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ, ɧɚɭɱɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɟ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ
ɫɜɟ ɞɪɭɝɟ ɟɥɢɬɟ ɞɚ ɥɢɱɧɢɦ ɩɪɢɦʁɟɪɨɦ ɢ ɩɨɲɬɟɧɢɦ ɞʁɟɥɢɦɚ, ɤɚɨ ɧɚʁɦɨʄɧɢʁɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ, ɩɨɜɟɞɭ ɨɜɟ ɧɚɪɨɞɟ ɫɬɜɚɪɚʃɭ, ɚ ɧɟ ɜɚɪɚʃɭ.
Ɍɪɟɛɚɦɨ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɧɟ ɫɤɥɚʃɚɦɨ ʂɭɞɟ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɦɢɫɥɟ, ɤɨʁɢ
ɝɨɜɨɪɟ ɢɫɬɢɧɭ ɡɚ ɨɩɲɬɟ ɞɨɛɪɨ. Ɍɚɦɨ ɝɞʁɟ ɫɜɢ ɢɫɬɨ ɦɢɫɥɟ, ɢɥɢ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ
ɦɢɫɥɢ, ɢɥɢ ɧɢɤɨ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɦɢɫɥɢ. Ɍɨ ɧɢʁɟ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɜɟʄ „ɫɜʁɟɞɨɱɢ“ ɢ ɢɞɟ ɭ ɩɪɢɥɨɝ ɤɨɪɭɩɰɢʁɢ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɢ ɧɟɢɡɛʁɟɠɧɨɦ ɩɪɨɩɚɞɚʃɭ. Ɍɢɦ ɢ
ɬɚɤɜɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɪɭɱɢɬɢ ɧɚɭɤ ɩɨɡɧɚɬ ɢɡ ɤɢɧɟɫɤɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ „…ɤɨ ɡɧɚ, ɚ ɧɟ
ɡɧɚ ɞɚ ɡɧɚ-ɩɪɨɛɭɞɢ ɝɚ, ɤɨ ɧɟ ɡɧɚ, ɚ ɡɧɚ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ-ɧɚɭɱɢ ɝɚ, ɤɨ ɡɧɚ ɢ ɡɧɚ ɞɚ
ɡɧɚ-ɫɥɢʁɟɞɢ ɝɚ, ɤɨ ɧɟ ɡɧɚ, ɚ ɧɟ ɡɧɚ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ-ɤɥɨɧɢ ɝɚ ɫɟ“. Ɉɛɧɨɜɚ ɤɚɞɪɨɜɚ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ ʁɟ ɧɭɠɧɨɫɬ. ɇɢʁɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨ ɢɫɤɪɢɜʂɟɧɨɦ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɭ ɢ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɦ „ɡɝɪɚɛɢɡɦɭ“ ɧɚɪɨɞɟ ɭɜɨɞɢɬɢ ɭ ɬɚɤɨɡɜɚɧɨ „ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ“
ɢ ɬɨ ɭɡ ɦɭɡɢɤɭ ɢ ɯɢɦɧɭ „ɏɚʁɞɟ ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɨ ɧɚ ɫɭɬɪɚ“. ɇɢʁɟ ɞɨɛɪɨ ɧɢ ɬɨ ɲɬɨ
ɫɟ ɭɩɪɨɩɚɲɬɚɜɚ ɜɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɬɢɬɢ ɨɛɪɚɡ, ɚ ɢɡ
ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɧɚɤɚɡɟ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɦɟɞɢɨɤɪɢɬɟɬɟ, ɬɪɟɛɚ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɤɨʁɢ ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ, ɬɪɟɛɚ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɬɡɜ. ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ - ɩɢɫɰɟ ɞɟɛɟɥɢɯ ɤʃɢɝɚ, ɚ ɬɚɧɤɟ ɩɢɫɰɟ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪɟ ɬɡɜ. ɦɚɲɢɧɫɤɟ ɧɚɫɬɚɜɟ, ɩɚ ɤɚɞɚ ɧɟɫɬɚɧɟ ɫɬɪɭʁɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ ɱɚɫ, ʁɟɪ
ɧɟɦɚʁɭ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɭ ɱɢɬɚʁɭ. Ƚɞʁɟ ʁɟ ɬɭ ɱɨɜʁɟɤ, ɝɞʁɟ ʁɟ ɬɭ ɞɢɜɚɧ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚ ɨɤɨɥɢɧɨɦ, ɩɚ ɚɤɨ ɯɨʄɟɬɟ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɫɚ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɦ.
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɪɚɞɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ, ɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɬɜɨɪɟɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɨ ɫɚɡɧɚʃɢɦɚ, ɯɢɩɨɬɟɡɚɦɚ ɢ ɦɢɲʂɟʃɢɦɚ ɥɟɠɟ ɭ ɫɚɦɨɦ
ɰɟɧɬɪɭ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ. ɋɬɚɬɭɫ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɝɪɟɲɧɟ ɨɞɥɭɤɟ. Ⱦɨɛɪɨɧɚɦʁɟɪɧɢɦɚ ɢ ɫɜʁɟɫɧɢɦɚ ɨɜɨ
ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ʁɚɫɧɨ. ɇɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɫɚɦɨ ɩɪɨɮɢɬɟɪɢɦɚ, ɤɚɪɢʁɟɪɢɫɬɢɦɚ ɢ ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɦ
ɭɦɨɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɢɫɥɟ ɫɜɨʁɨɦ ɝɥɚɜɨɦ, ɚ ɪɚɞɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ, ɞɚɤɥɟ, ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ. Ȼɢɬɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰ ɩɪɢʁɟ ɫɜɟɝɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɢɫɬɢɧɢ ɢ ɫɥɨɛɨɞɢ ɩɥɚɬɢ ɧɚʁɬɟɠɚ ɰɢʁɟɧɚ ɢ ɩɨɞɧɟɫɭ
ɜɟɥɢɤɟ ɠɪɬɜɟ. ȳɟɞɢɧɨ ɬɚɤɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɩɚɞɚɬɢ ɩɨɤɪɟɬɭ ɤɪɢɬɢɱɤɢɯ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ. Ɍɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɤɚɞɚ ɫɭ ɢɞɟɚɥɢ ʂɭɞɫɤɟ ɫɥɨɛɨɞɟ ɩɪɨɠɢɦɚɥɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɭ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ. ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰ, ɤɚɨ ɪɚɞɧɢɤ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɧɚɭɤɚ,
ɚɤɨ ʁɟ ɜɟʄ ɢɡɚɛɪɚɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɢɫɬɚɱ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɱɢɫɬɚɱ
ʁɟɡɢɤɚ ɤɨʁɢɦ ɝɨɜɨɪɟ ɦɨʄɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɝɪɭɩɟ. ȳɟɡɢɤ „ɦɨʄɧɢɯ“ ɨɬɤɪɢɜɚ ɢ ɩɪɢɤɪɢɜɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ʃɢɯ ʁɟɞɢɧɨ ɜɚɠɧɨ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɍ ɢɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɨɧɢ ɫɭ ɫɩɪɟɦɧɢ ɞɚ ɢɫɬɢɧɢ ɩʂɭɧɭ ɭ ɨɱɢ. ɉɪɚɜɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰ ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ
ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɧɭ ɞɚɜɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ ɧɟɜɢɞʂɢɜ. Ɉɧ
ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚʁɭ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɢɦɟ ɬɟɨɪɢʁɟ, ɬɪɚɠɢ
ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɨɞ ɥɚɠɢ. ɋɨɰɢɨɥɨɝ, ɚɤɨ ɧɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɤɨ ɤɨʁɟ
ɜɢɞɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɜɟʄɢɧɚ ɧɟ ɜɢɞɢ (ɢɥɢ ɧɟʄɟ ɞɚ ɜɢɞɢ), ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɤɚɱɢ ɫɜɨʁɟ ɩɟɪɨ
ɨ ɤɥɢɧ. Ⱥɤɨ ɩɚɤ ɜɢɞɢ, ɚ ɧɟʄɟ ɞɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢ ɫɚɨɩɲɬɢ ɭ ʁɚɫɧɢɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ,
ɨɧɞɚ ʁɟ ɢ ɩɨɤɜɚɪɟɧ, ɢ ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɢɦɟ ɞɪɭɝɚ, ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ, ɧɚɭɱɧɨɝ, ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ. Ɇɧɨɝɢɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɡɧɚʃɚ ɢ ɨɩɲɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɧɟ ɫɦɟɬɚ ɞɚ ʁɚɜɧɨ ɫɭɞɟ ɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɧɟ ɪɚɡɭɦɢʁɭ ɢ ɨɫɭɻɭʁɭ ɨɧɟ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɭ
ɞɨɪɚɫɥɢ, ɚ ɫɜɨʁɭ ɡɥɨɛɭ ɰɢʁɟɞɟ ɢɡ ɫɟɛɟ, ɞɚʁɭʄɢ ʁɨʁ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɢɦɟ ɤɪɢɬɢɤɟ.
Ʉɪɢɬɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɬɪɚʁɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ „ɚɧɚɪɯɢʁɟ ɞɭɯɚ
ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɫɚɦɟ ɝɥɭɩɨɫɬɢ.“ Ɇɢ ɧɢɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ ɡɚ ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ, ɜɟʄ ɫɦɨ ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ ɭɫɜɨʁɢɥɢ ɤɚɨ ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɧɚɭɤɟ ɢ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɞɨɫɩɢʁɟ ɞɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ʂɭɞɫɤɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ), ɚ ɧɟ ɞɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɲɟ
ʂɭɞɢɦɚ (ɞɟɦɚɝɨɝɢʁɚ ɭ ɛɨɱɢɰɢ). ɍ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɭɡɢɦɚ ɨɛɥɢɤ ɢɧɞɨɤɬɪɢɧɚɰɢʁɟ (ɬʁ. ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɚɡɧɚʃɚ).
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɭ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɩɨɡɧɚʁɭ, ɜɟʄ
ɨɧɢ ɤɨʁɢ ʃɨɦɟ ɜɥɚɞɚʁɭ. ɍ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɡɧɚʁɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɨɛɢɱɧɨ
ɧɟ ɭɦɢʁɭ ɞɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɲɭ, ɚ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɭɦɢʁɭ ɞɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɲɭ ɨɛɢɱɧɨ ɧɟ ɡɧɚʁɭ
ɬɟɨɪɢʁɭ. ȼɢɤɬɨɪ ɂɝɨ ʁɟ ɢɫɬɢɰɚɨ „ɉɪɟɭɡɢɦɚɦ ɧɚ ɫɟɛɟ ɱɢɲʄɟʃɟ ɜɚɲɟɝ ɪɚɡɭɦɚ.“ Ʉɚɨ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɪɢʁɟɱ ʁɟ ɧɚɲɟ ʁɟɞɢɧɨ ɨɪɭɠʁɟ. ɇɟ
ɫɦɢʁɟɦɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʃɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɢɫɤɭʁɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɜɥɚɞɚʃɚ
ɫɬɜɚɪɧɨɲʄɭ. ɇɟ ɫɦɢʁɟɦɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɞɚ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ ɢɫɬɢɧɢ ɭɫɬɭɩɚ ɦʁɟɫɬɨ ɜɨʂɢ
ɡɚ ɦɨʄɢ. ɍ ɪɚɡɨɪɟɧɨʁ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɦɚʃɢɧɚ ɜɥɚɞɚ,
ɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜɟʄɢɧɚ ɫɟ ɩɨɤɨɪɚɜɚ. ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢ ɧɚʁɚɦɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɧɟ
ɫɦɢʁɭ ɞɚ ɬɪɭʁɭ ɧɟɜɢɧɟ ɞɭɲɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢ ɝɭɛɟ ɫɜɨʁɭ ɞɭɲɭ. Ⱥɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɢ ʃɟɧɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɧɟ ɫɦɢʁɭ ɛɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɢɞɟɨɥɨɲɤɨ ʁɚɱɚʃɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɜɟʄ ɨɧɚ ɦɨɪɚ ɬɚɤɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ, ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ, ɦɨɪɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʂɭɞɢ. ɍɦɧɢ ʂɭɞɢ ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɦɥɚɞɟ ɞɭɯɨɜɟ ɧɚɞɚɯɧɭ ɥɢɱɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɦ ɡɚɧɨɫɨɦ
ɢ ɞɚ ɢɯ ʁɟɡɢɤɨɦ ɤɪɢɬɢɤɟ ɨɯɪɚɛɪɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɭ ɚɜɚɧɬɭɪɭ. ɇɟ ɫɦɢʁɟ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ
ɞɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɟ ɪɚɞɧɢɤɟ ɡɚɦɢʁɟɧɢ ɩɟɞɚɝɨɲɤɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ. ɇɟɤɚ ɬɪɚʁɟ ɛɨɪɛɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɛɟɡ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɥɟ ɛɟɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ. ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɞɚɧɚɫ
ʁɟ ɪɚɡɨɪɟɧɚ, ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɫɜɢʁɟɫɬ, ɩɨɬɢɫɧɭɬ ʁɟ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɞɭɯ ɢ
ɬɢɦɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɟ ɩɨɛɭɧɟ. ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭɪɭɲɢɥɢ ɜɟɥɢɤɢ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɜɚɤɭɦɭ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɚɧɨɦɢʁɚ
ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɩɲɬɟ ɨɛɢʂɟɠʁɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ. ɂɡ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɭɯɨɜɧɟ ɤɥɢɦɟ ɧɚɲɟɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɨʁɚ ɨɛɢʂɟɠɚɜɚ ɩɚɞ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɭɦɚ
ɭ ɛɭʁɢɰɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɦɚ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɭɬɢɥɢɬɚɪɢɡɦɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ
ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ, ɭ ɧɚʁɦɚʃɭ ɪɭɤɭ, ɧɟɩɨɜɨʂɚɧ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ʃɢɯɨɜɟ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɟ ɭɥɨɝɟ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɫɜɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ
ɚɧɝɚɠɭʁɟ ɭ ɭɥɨɡɢ ɜɨɻɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ, ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢɯ ɦɟɫɢʁɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɦɨʄɢ, ɡɚɬɭɩʂɭʁɭʄɢ ɫɜɨʁɭ ɤɪɢɬɢɱɤɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ. ɂɩɚɤ,
ɝɥɚɫ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɝ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɚ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɡɚɦɪɨ, ɚ ɦɧɨɝɢ ɩɨɦɟɧɭɬɢ ɚɭɬɨɪɢ ɭ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɢ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɚɭɬɨɪɢ, ɢɫɬɪɚʁɧɨ ɪɚɞɟ ɧɚ ɨɫɜʁɟɬʂɚɜɚʃɭ
ɩɭɬɚ ɞɨ ɢɫɬɢɧɟ, ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɨɜɨɦ ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɭ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨɦ ɢ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɨɦ ɪɟɥɚɬɢɜɢɡɦɭ ɢ ɧɢɯɢɥɢɡɦɭ, ɧɚɫɬɨʁɟʄɢ ɞɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɭʁɭ ɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɞɨɝɦɚɬɢɡɦɚ, ɫɰɢʁɟɧɬɢɡɦɚ ɢ ɫɜɢɯ ɜɢɞɨɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɪɟɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɫɦɢɫɥɚ ɠɢɜɨɬɚ.
Ɍɟɠɟʄɢ ɨɜɨɦ ɰɢʂɭ ɩɨɡɢɜɚɦɨ ɫɜɟ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɭ ɛɭɞɧɨɫɬ ɢ ɦɭɞɪɨɫɬ. ɋɜɢ
ɨɧɢ, ɤɨʁɢ ɢɡ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬ ɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɢ ɫɭʁɟɬɟ ɞɢʁɟɥɟ ɫɪɩɫɤɢ ɧɚɪɨɞ,
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɧɚʁɭ ɞɚ ʄɟ ɢɯ ɤɚɞ ɬɚɞ ɫɬɢʄɢ ɩɪɚɜɞɚ, ɛɨɠʁɚ ɩɪɚɜɞɚ, ɢɫɬɢɧɚ…. ɋɜɭɞɚ
ɨɤɨ ɧɚɫ ɢ ɦɟɻɭ ɧɚɦɚ ɤɪɭɠɟ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɧɚɫ ɜɢɞɟ ɩɨɰɢʁɟɩɚɧɟ ɢ ɪɚɡɞɢʁɟʂɟɧɟ. Ɍɚɤɜɨɦ ɬɪɟɧɞɭ ɡɛɢɜɚʃɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɨ ɢ ɦɢ, ɧɟ ɫɯɜɚɬɚʁɭʄɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɦɨ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɦʁɟɪɟ ɡɚ ɩɪɨɦʁɟɧɭ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɬɚʃɚ ɦɟɻɭ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢ ɞɪɠɚɜɢ. ɂɡɝɥɟɞɚ ɞɚ ɫɦɨ ɫɟ ɭʂɭʂɤɚɥɢ ɢ ɭɫɩɚɜɚɥɢ, ɬɟ
ɩɨɫɬɚɥɢ ɫɥɢʁɟɩɢ ɡɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ɫɟ ɡɛɢɜɚ ɨɤɨ ɧɚɫ, ɤɚɨ ɞɚ ɫɟ ɬɨ ɬɢɱɟ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ
ɢɥɢ ɬɪɟʄɟɝ, ɚ ɧɟ ɧɚɫ ɫɚɦɢɯ. ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɟɝɨɢɡɚɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɦ ɭɡɟɥɢ
ɬɨɥɢɤɨ ɦɚɯɚ ɞɚ ɫɟ ɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭ ɫɜɟ ɬɟɤɨɜɢɧɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭɨɩɲɬɟ. ɂɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɟɥɢɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɫɟ ɭ ɞɨɛɪɨʁ ɦʁɟɪɢ ɛɚɜɢ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɦ ɢ ɧɟɲɬɨ ʁɟ ɭ ɩɨɜɨʂɧɢʁɟɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ, ɚ
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚ ɤɭɞɚ ɤɪɟʄɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ, ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢ, ɧɚɭɱɧɢ, ɧɚɰɨɧɚɥɧɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ, ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɫɟ ɦɨɪɚɦɨ ɨɫɜɢʁɟɫɬɢɬɢ ɢ ɜɪɚɬɢɬɢ ɫɜɨʁɢɦ ɤɨɪɢʁɟɧɢɦɚ, ɫɚɦɢ ɫɟɛɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɞɨɛɢɥɢ ɧɨɜɭ ɫɧɚɝɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɚɧ ɨɩɫɬɚɧɚɤ. „Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɟ“ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɨɬɨ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɩɨɱɢɜɚ
ȿɜɪɨɚɬɥɚɧɬɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟɛɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚɦɨ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɚ ɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɩɫɤɭ ɫɟɛɢ, ɨɫɧɨɜɧɢ ʁɟ ɦɨɬɨ ɛɢɨ, ʁɟɫɬ
ɢ ɛɢʄɟ ɩɚɬɪɢɨɬɚ, ɫɬɜɚɪɚɨɰɚ ɢ ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ. ɉɨɪɭɤɚ ɦɢɪɚ, ʂɭɞɫɤɨɫɬɢ, ɜʁɟɪɨɜɚʃɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɩɨɜʁɟɪɟʃɚ, ɫɜɚ ɧɚɲɚ ɛɨɪɛɟɧɨɫɬ
ɨɞɢɝɪɚɜɚ ɫɟ ɧɟɤɚɤɨ ɭ ɧɚɦɚ ɫɚɦɢɦɚ, ɜɢɲɟ ɭ ɨɬɩɨɪɭ, ɧɟɝɨ ɭ ɧɚɜɚɥɢ. ɋɜɟ ɬɨ, ɬɢɦ
ɜɢɲɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɧɚɭɤɚ ɞɚɜɧɨ ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɨ ʁɚɜɧɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɲɬɪɚ
ɢɝɪɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɝɪɚ ɭ ɩɪɜɨʁ ɥɢɝɢ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɫʁɟʄɚ ɭ ɫɥɨɠɟɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
Ⱦɟʁɬɨɧɫɤɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ: ɞɜɚ ɟɧɬɢɬɟɬɚ, Ⱦɢɫɬɪɢɤɬ Ȼɪɱɤɨ, ɬɪɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ. ɍɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɪɚɞɢ
ʃɟɧɨɝ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ, ɩɨɧɟɤɚɞ ʁɟ, ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɩɪɚɜɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɪɠɚɜɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɛɢ ɢɧɚɱɟ ɭ ɭɬɚɤɦɢɰɢ
ɦɨɝɥɢ ɩɨɛɢʁɟɞɢɬɢ ɢ ɧɟɦɨɪɚɥɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɞɪɭɲɬɜɚ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɩɥɚɲɢɦɨ
ɜɥɚɫɬɢɬɢɯ ɩɨɝɪɟɲɚɤɚ, ɧɟɝɨ ɧɚɦʁɟɪɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɢɬɚɦɨ ɢ ɡɚɛɪɢɧɟɦɨ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɧɚɭɤɚ ɧɢʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɲɚɧɫɭ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɢʁɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɫɬɪɭɤɭ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ, Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢɦɚ ɞɨɛɚɪ ɬɢɦ, ɚ ɞɨɛɚɪ ɬɢɦɟ ɫɟ ɧɟ ɪɚɻɚ, ɜɟʄ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ. Ɇɨɪɚɦɨ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɢɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɩɫɤɭ, ʁɟɪ ɞɚɧɚɫ ʁɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨ (ɧɚɜɨɞɧɨ
ɪɟɮɨɪɦɫɤɨ) ɧɚɱɟɥɨ ɢɡɧɚɞ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɚɞɚ, „ɪɟɮɨɪɦɟ“
ɡɚɦɢʁɟɧɢɥɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɭ ɤɚɨ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɟ ɧɚɱɟɥɨ. Ɇɧɨɝɢ ɫɭ ɡɚɜɢɞɧɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɡɚɜɢɞɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɢ, ɤɚɨ ɛɪɟɧɞɭ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɟ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ. ɇɟʄɟɦɨ ɫɟ ɧɚ ɬɨ ɨɫɜɪɬɚɬɢ, ʁɟɪ ɫɦɨ ɨɞɚɜɧɨ ɧɚɭɱɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚɜɢɫɬ ɫɬɜɚɪ
ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɧɟɪɟɞɚ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢɦɨ ɪɟɮɨɪɦɭ ɭ ɫɟɛɢ. Ɍɚɤɨ ʄɟɦɨ ɞɚɬɢ
ɜɟʄɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɪɟɮɨɪɦɢɫɚʃɭ ɞɪɭɝɢɯ ʂɭɞɢ, ɧɟɝɨ ɝɚɥɚɦʇɢʁɚɦɚ ɢ ɬɚɤɨɡɜɚɧɢɦ.
ɩɚɬɪɢɨɬɚɦɚ-ɛɭɤɚɱɢɦɚ. Ȼɭɞɢɦɨ ɩɨɲɬɟɧɢ, ɛɭɞɢɦɨ ʂɭɞɢ. ɏɪɚɫɬ ʁɟ ɫɢɦɛɨɥ ɫɧɚɝɟ
ɢ ɢɫɬɪɚʁɧɨɫɬɢ, ɚ ɥɨɜɨɪɨɜ ɥɢɫɬ ʁɟ ɫɢɦɛɨɥ ɩɨɛʁɟɞɟ. Ȼɭɞɢɦɨ ɢ ɦɢ ɢɫɬɪɚʁɧɢ. ɇɟɤɚ
ɧɚɲɟ ɩɨɛʁɟɞɟ ɛɭɞɭ, ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɪʁɟɱɧɢɤɨɦ ɪɟɱɟɧɨ, ɮɟɪ ɩɥɟʁ ɩɨɛʁɟɞɟ. ɉɪɟɞ ɧɚɦɚ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɩɪɚɜɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɜɟʄ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɨ ɨɞ ɬɨɝɚ, ɞɚ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚʁɟɦɨ ɢ ɩɪɚɜɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɬɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫ ɬɢɦ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɟɦɨ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɦɨ
ɩɪɚɜɚ ɪʁɟɲɟʃɚ. Ɂɚʁɟɞɧɢɲɬɜɨ ɦɨɠɟɦɨ ɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɭ ɰɢʂɟɜɚ.
ɇɚɭɤɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɜɢɲɟ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɰɢʂɟɜ, ʁɟɪ ɩɪɨɜʁɟɪʂɢɜɨɫɬ
ɨɞɜɚʁɚ ɧɚɭɤɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜʁɟɪɨɜɚʃɚ. ɋɚɞɚɲʃɚ ɤɪɢɡɚ ɱɭɜɚ ɩɪɨɲɥɚ
ɪʁɟɲɟʃɚ ɢ ɬɚʁɢ ɛɭɞɭʄɟ ɨɞɥɭɤɟ. ɂɫɬɢɧɟ ɫɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɤɚɨ ɡɚɛɥɭɞɟ.
ɇɟɩɪɢʁɚɬɟʂɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡɦɢɲʂɚɬɢ, ɧɢɬɢ ɢɯ ɬɪɟɛɚ ɫɬɜɚɪɚɬɢ, ɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɡɧɚɦɨ, ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ. ɇɚʁɛɨʂɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ʁɟ ɫɚɜɥɚɞɚɬɢ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɛɟɡ ɛɨɪɛɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɭ ɞɪɟɜɧɨʁ Ʉɢɧɢ ɩɪɢʁɟ ɨɤɨ 2500 ɝɨɞɢɧɚ ɢɫɬɢɰɚɨ ɋɭɧ ɐɭ ȼɭ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɤʃɢɡɢ ȼʁɟɲɬɢɧɚ ɪɚɬɨɜɚʃɚ. ɇɟɫɭɝɥɚɫɢɰɟ ɦɟɻɭ ɧɚɰɢʁɚɦɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɦɨɝɥɟ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɤɚɞɚ ɛɢ ȼɥɚɞɟ ɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ
ɞɢɫɬɪɢɤɬɚ Ȼɪɱɤɨ ɛɢɥɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɬɟɧɨ ɩɨɡɚɛɚɜɟ ɬɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ,
ɢɥɢ ɞɚ ɧɚɰɢʁɟ ɛɭɞɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɨɫɜɢʁɟʄɟɧɟ ɞɚ ɢɯ ȼɥɚɞɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɨɛɦɚʃɢɜɚɬɢ ɢ
ʃɢɦɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɫɚɬɢ. Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ ʁɟ ɬɪɚʁɧɚ ɨɬɚʇɛɢɧɚ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɤɚɨ ɫɜɨʁɭ, ɤɨʁɢ ɩɨɲɬɭʁɭ ʃɟɧ ɍɫɬɚɜ, ʃɟɧɟ ɡɚɤɨɧɟ ɢ ɩɪɚɜɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ. Ɇɢ ɧɢɫɦɨ ɡɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ, ɡɚ ɧɚɨɪɭɠɚɜɚʃɟ, ɡɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ, ɚɥɢ ,ɧɚɠɚɥɨɫɬ,
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɧɚɲɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɛɢɥɚ ɜɢɲɟ ɜɨʁɧɚ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɚ, ɚ
ɦɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɚ. Ƚɪɚɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɡɧɚɬɟ, ɭɜɢʁɟɤ ɞɢɤɬɢɪɚʁɭ ʁɚɤɢ,
ɧɢɤɚɞɚ ɫɥɚɛɢ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɧɟ ɫɦɢʁɟɦɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɞɚ ɧɚɫ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɜɥɚɫɬ
ɩɨɫɜɚɻɚʁɭ ɢ ɬɚɤɨ ɨɬɟɠɚʁɭ, ɢɥɢ ɱɚɤ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɧɚɲɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɰɢʂɟɜɚ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚɲɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ. Ɉɧɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢʁɟ ɫɚɞɚ, ɧɟɝɨ ɢɤɚɞɚ. Ɂɚ ɬɨ ɫɦɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ.
ȼɚʂɞɚ ɧɚɫ ʁɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɧɚɭɱɢɥɚ ɞɚ ɫɬɪɚɧɚɱɤɟ ɫɜɚɻɟ ɫɬɚɥɧɨ ɩɨɤɚɠɭ ɫɬɚɪɭ ɩɨɡɧɚɬɭ ɦɭɞɪɨɫɬ: “ɋɜɚɤɨʁ ɫɬɪɚɧɰɢ ɢɫɬɢɧɚ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚ, ɫɜɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɫɭ ɞɚɥɟɤɨ
ɨɞ ɢɫɬɢɧɟ.“ Ɇɢɪ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ, ɫɥɨɛɨɞɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɟ ɝɪɚɻɚɧɟ
ɧɟɦɚʁɭ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɭ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɞɨɛɪɨ ɞɚ ɫɜɚɤɨ ɭ Ȼɢɏ ɭ ɫɟɛɢ ɨɛɭɡɞɚ ɡɥɨ, ʁɟɪ ɧɚ
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɨɛɭɡɞɚɜɚʃɭ ɡɥɚ ɭ ɰɢʁɟɥɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ (Ʉɨɥɚɤɨɜɫɤɢ), ɚ ɫɜɟ
ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɧɚɝɟ ɡɥɚ ɨɫɜɨʁɟ Ȼɢɏ ɢ ɫɜɢʁɟɬ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɞɨɛɪɢ ʂɭɞɢ ɧɟ
ɱɢɧɟ ɧɢɲɬɚ (Ȼɟɪɤ). ɇɚɲɚ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɛɢɥɚ ʁɟ ɬɟɦɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢɥɚ ɢ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ
ɛɚɜɢ ɜɟʄɢɧɚ ɚɭɬɨɪɚ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɢɯ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ. Ɉɧɢ ɫɭ
ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɢɦɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɬɧɨ ɡɚ ɧɚɭɱɧɟ ɪɚɞɧɢɤɟ ɢ ɧɚɭɤɭ, ɚɥɢ ɢ ɡɚ
ɩɪɚɤɫɭ. ɉɪɢɫɬɭɩɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ, ɧɚɭɱɧɢ, ɫɬɪɭɱɧɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢɬɞ. Ʉɪɢɬɢɤɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɭɧɨ. ɋɜɚɤɨ ɤɨ ɢɡɛʁɟɝɚɜɚ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɡɧɚ. Ʉɨ
ɢɫɬɢɧɭ ɡɧɚɞɟ, ɚ ɧɟʄɟ ɞɚ ɤɚɠɟ, ɬɚʁ ɧɢʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɧɚʁɝɨɪɟ ɥɚɠɟ (ȼɚɫɨ ɉɟɥɚɝɢʄ).
ɉɪɢɫɬɭɩ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜʁɟɬɥɨɫɬ ɧɚɭɤɟ ɢ ɡɞɪɚɜɨɝ ɪɚɡɭɦɚ. ɇɢɤɚɞɚ ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɚ ɧɢɫɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɞɚ ɩɢɬɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɦɢʁɟʃɟɧɨ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɤɜɚɡɢ ɩɚɪɨɥɨɦ „ʄɭɬɢ ɢ ʁɟɞɢ.“ Ⱦɚɤɥɟ,
ɚɭɬɨɪɢ, ʃɢɯɨɜɚ ɞʁɟɥɚ ɢ ɞɨɛɪɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ,
Ƚɪɚɞɨɦ Ȼɚʃɚɥɭɤɨɦ ɢ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ,
ɞɨɛɪɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ, ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ʁɚɜɧɢɦ
ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɢ ɨɩɪɟɞɢʁɟʂɟɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ ɨɩɪɟɞɢʁɟɥɢɥɢ ɫɭ ɧɚɫ ɞɚ ɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɫɤɭ, ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɭ ɢ
ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɭ ɢɞɟʁɭ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟɦɨ ɭ ɩɪɚɤɫɢ.
Ɍɢɦ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ,
ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ Ȼɚʃɚɥɭɤɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɤɪɨɡ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɭɫɩʁɟɲɧɨɝ ɪɚɞɚ, ɞɚɤɥɟ
ɤɚɨ ɨɞɪɚɫɬɚɨ ɢ ɞɨɪɚɫɬɚɨ, ɞɨɲɚɨ ʁɟ ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɟ ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɭɠɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ, ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɭ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɟ ɢ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɛɚɜʂɚɥɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ,
ɫɚɞɪɠɚʁɧɨ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢ ɭɫɩʁɟɲɧɨ, ɦɢ ʁɟ ɞɚɧɚɫ, ɤɚɞɚ ʁɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɭɧɨʂɟɬɧɚ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɨɪɚɫɥɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɍɫɬɚɜɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ
ɢ ɡɚɤɨɧɢɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɚʁɟɦɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɫɚ ɠɟʂɨɦ ɢ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ʁɟ ɩɭɬɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɪɨɫɜʁɟɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɬɟ ɧɚɲɢɯ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢ Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ, ɨɰɢʁɟɧɟ,
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɚ ɢ, ɤɨɧɚɱɧɨ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ
ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɩɪɚɜɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɩɭɬ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɬɢɦɫɤɢ ɞɨɛɚɪ ɪɟɡɭɥɬɚɬ, ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ʃɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚ.
ɉɨɥɚɡɢɦɨ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɞɚ ɫɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬ ɢ ɧɚʁɱɜɪɲʄɚ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ʁɟ ɤɪɨɡ
ɫɜɨʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɞ, ɪɚɞ ɧɚ
ɫɬɪɭɱɧɨɦ ɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ ɤɚɞɪɨɜɚ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɢɡɞɚɜɚɱɤɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ, ʁɚɜɧɨɫɬ ɪɚɞɚ, ɞɨɛɪɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɬɟ ɧɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢɨ
ɫɜɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɟ ɢɞɟʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨʁɚɦ ɧɚɭɤɟ, ɩɪɟɞɦɟɬ,
ɰɢʂɟɜɢ, ɦɟɬɨɞɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɤɚɞɪɨɜɟ, ɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ
ɢ ɫɜɚɤɭ ɞɪɭɝɭ ɫɚɪɚɞʃɭ.
ɍ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɪɚɡɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢɦɚ, ɋɪɩɫɤɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɰɪɤɜɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɨɜɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ (ɧɚɭɤɚ ɨ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ, ɡɚɲɬɢɬɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɢ) ɢ ɞɚ ɫɟ ɭɜɟɞɟ ɭ ɧɚɫɬɚɜɧɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ. Ʉɪɨɡ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɲɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɫɜɟɫɬɪɚɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɨ-ɧɚɭɱɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɢ ɫɜɟɭɤɭɩɧɨɝ ʁɚɱɚʃɚ ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɧɟ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɦɨʄɢ.
Ɂɚ ɭɜɨɻɟʃɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɤɚɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɟ ɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɢ ɧɚɭɱɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɢ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɡɧɚɱɚʁ, ɨɩɲɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɚɤɬɭɟɥɧɢ
ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ, ɜɨʁɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɞɧɨɫɚ,
ɱɜɪɫɬɨɝ ɫɦɨ ɫɬɚɜɚ ɞɚ ɨɞ ɫɜɢɯ ɦʁɟɪɚ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɭɫɬɚɜɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ʁɟ ɨɧɚ ɤɨʁɭ ɞɚɧɚɫ ɦɧɨɝɢ ɡɚɧɟɦɚɪɭʁɭ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɞ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɭɱɟɧɢɤɚ, ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ, ɚ ɭ ɞɭɯɭ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɫɜɨʁɟ
ɞɪɠɚɜɟ. Ⱦʁɟɥɨɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɨɞʁɟɥɟ ɪɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ ɢ
ɩɪɚɤɫɚ ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦ ɪɚɬɭ ɭɫɦʁɟɪɢɥɢ ɫɭ ɧɚɫ ɞɚ ɢɧɨɜɢɪɚɦɨ, ɧɚ ɧɚɭɰɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɭʁɟɦɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɤɨʁɢ
ʁɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ ɛɢɜɲɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɨɞ 1948. ɞɨ 1993. ɝɨɞɢɧɟ ɧɨɫɢɨ ɧɚɡɢɜ:
ɜɚɧɚɪɦɢʁɫɤɨ ɜɨʁɧɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ, ɩɪɟɞɜɨʁɧɢɱɤɚ ɨɛɭɤɚ, ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ,
ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɫɚɦɨɡɚɲɬɢɬɚ ɋɎɊȳ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɬɟ ɞɚ ɦɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚʁɧɨɜɢʁɢɦ ɫɜʁɟɬɫɤɢɦ
ɢɫɤɭɫɬɜɢɦɚ ɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɞɚɦɨ ɧɚɭɱɧɢ ɧɚɡɢɜ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɲɟɦɨ ɭ ɧɚɭɱɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ, ɩɨ ɭɡɨɪɭ ɧɚ ɪɚɧɢʁɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɟ ɢɬɞ. (Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɥɭɲɚ ɫɟ ɧɚ ȼɢɲɨʁ-ȼɢɫɨɤɨʁ ɲɤɨɥɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ Ȼɚʃɚɥɭɰɢ ɨɞ 2000
ɝɨɞɢɧɟ, ɞɚɤɥɟ, ɨɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɬɚɤɜɚ ɜɟʄ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɧɚ). Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ
ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ, ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɛɪɟɧɞ Ȼɚʃɚɥɭɤɟ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.
ȼʁɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ ɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨʁ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ,
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ, ɫɬɪɭɱɧɨ, ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɢ, ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɧɚɱɢɧɟ ɞɚɬɢ ɜɟɥɢɤɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɫɜɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɭɡ ɞɭɠɧɨ ɢ ɧɭɠɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɢ
ɩɨɲɬɢɜɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ.
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɢ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɛɨɪɚɜ „ɭɛɢʁɚʃɟ ɢɫɬɢɧɟ“,
ɚ ɢɫɬɢɧɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɫɪɩɫɤɨɝ ɧɚɪɨɞɚ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɡɚɫɧɢɜɚɥɚ ɧɚ ɜɨʁɧɢɦ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢ ɪʁɟɲɟʃɢɦɚ, ɚ ɦɚʃɟ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ, ɲɬɨ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ ɤɪɨɡ 18 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɜɟɨɦɚ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɨɛɪɚɡɥɚɝɚɥɢ, ɧɭɞɟʄɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɪʁɟɲɟʃɚ. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɫɭ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɚ ɧɟ ɯɟɧɞɢɤɟɩ, …Ɍɚɦɨ ɝɞʁɟ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɜʁɟɬɚɪ ɩɢɪɢ, ɢ ɛɨɪɨɜɢ
ɭɤɪɢɜɨ ɪɚɫɬɭ… Ɋɟɱɟɧɨ..., ɧɟɞɨɪɟɱɟɧɨ…
Ȼɚʃɚɥɭɤɚ, 14.02.2015.
Ⱥɭɬɨɪɢ
ˁʤʪˀʮʤʵ
ɑɚɫɨɩɢɫɢ “Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ” ................................................................................ 17
ɑȺɋɈɉɂɋ ɇɈȼɈȽ ȾɈȻȺ................................................................................... 19
ɈɋɅɈɇȺɐ ɇȺ ȼɅȺɋɌɂɌȿ ɋɇȺȽȿ.................................................................. 21
ɇɍɀɇɈɋɌ ɋɊɉɋɄɈȽ ȳȿȾɂɇɋɌȼȺ ɊȺɁɅɂɑɂɌɈɋɌɂ ................................. 23
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɂ ɇɈȼɈȽ - ɋɌȺɊɈȽ ɋȼȳȿɌɋɄɈȽ ɉɈɊȿɌɄȺ.................... 25
ȿȼɊɈɉɋɄȺ ɍɇɂȳȺ ɉɈȾɊɀȺɅȺ ȾȿɎȿɇȾɈɅɈȽɂȳɍ .................................. 27
ɍɋɉȳȿɒɇɈ ɁȺȼɊɒȿɇ ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺɇ ɈȾ ɋɌɊȺɇȿ
ȿȼɊɈɉɋɄȿ ɍɇɂȳȿ .............................................................................................. 29
ȾɊɍɒɌȼȿɇɈ ɈɄɊɍɀȿȵȿ
ɂ ɇȺɋɂȴȿ ɍ ɋɉɈɊɌɍ ...................................................................................... 31
ȾɊɍɒɌȼȿɇɂ ɂ ȾɊɀȺȼɇɂ
ɂɁȺɁɈȼɂ ɂ ɈȾȽɈȼɈɊɂ .................................................................................... 33
ȾȿɎȿɇȾɈɅɈȽɂȳȺ ɂ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɇȿ ɋɌɍȾɂȳȿ - ɋɂȽɍɊɇɈɋɌ
ɁȺ ɋȼȿ ................................................................................................................... 35
ɉɊɂȼȺɌɇɂ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɇɂ ɋȿɄɌɈɊ
ɍ ɎɍɇɄɐɂȳɂ ȾȿɎȿɇȾɈɅɈȽɂȳȿ ȽɊȺȭȺɇȺ, ȾɊɍɒɌȼȺ ɂ ȾɊɀȺȼȿ ..... 37
ȽȿɈɋɌɊȺɌȿȽɂȳɋɄȺ ɁȺɆɄȺ, ɍɋɌȺȼ,
ɌɊȺɇɁɂɐɂȳȺ, ɌȿɊɈɊɂɁȺɆ ɂ ɄɅȿɉɌɈɄɊȺɌɂȳȺ ........................................ 40
ɇȺɒ ȳɍȻɂɅȿȳ ȾȿɋȿɌ ȽɈȾɂɇȺ ɍȾɊɍɀȿȵȺ ȾȿɎȿɇȾɈɅɈȽȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ......................................................................................... 42
ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌ ɁȺȳEȾɇɂɐȿ ɂ ɉɊȿȼȿɇɐɂȳȺ ɇȺɊɄɈɆȺɇɂȳȿ ................ 45
ɇȺɐɊɌ ɁȺɄɈɇȺ Ɉ ȾȿɌȿɄɌɂȼɋɄɈȳ
ȾȳȿɅȺɌɇɈɋɌɂ ɍ ɋɄɍɉɒɌɂɇɋɄɈȳ ɉɊɈɐȿȾɍɊɂ ..................................... 47
ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌ, ɄɊɂɆɂɇȺɅ ɂ ɋɂɊɈɆȺɒɌȼɈ ........................................... 50
ȺɄȺȾȿɆɋɄȺ ɁȺȳȿȾɇɂɐȺ-ɊɍɄȺȼɂɐȿ ɍ Ʌɂɐȿ ........................................ 52
ɌɊɂȾȿɋȿɌɂ ȻɊɈȳ ȾȿɎȿɇȾɈɅɈȽɂȳȿ ............................................................ 56
TRIDESET PRVI BROJ ... ŽIVOT ZA ISTINU... ................................................ 59
BEZBJEDNOST TRAŽI REFORMU
DEMOKRATIJE, NUŽNOST NJEZINOG ODRŽAVANJA,
OGRANIýAVANJE MOûI, STVARANJE A NE VARANJE ............................... 62
ȺɄȺȾȿɆɋɄȺ ɁȺȳȿȾɇɂɐȺ ɆɈɊȺ ɉɈɋɌȺɌɂ ȽȿɇȿɊȺɌɈɊ
ɊȺɁȼɈȳȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ ....................................................................... 64
TRIDESETýETVRTI BROJ DEFENDOLOGIJE ................................................. 67
OBRAZOVAN I ODGOVORAN ýOVJEK TREBA I MORA
BITI MORALAN ýOVJEK – U OBRAZOVANJE I NAUKU
NE SMIJU SE UKLJUýIVATI AKADEMSKE NAKAZE
I AKADEMSKI MEDIOKRITETI ........................................................................ 69
Ɂɛɨɪɧɢɰɢ ɪɚɞɨɜɚ ................................................................................................... 71
ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ɄɊɂɁȺ ɂ ɉɊȿȼȺɁɂɅȺɀȿȵȿ ɋɂɊɈɆȺɒɌȼȺ
ɍ ɊȿɉɍȻɅɂɐɂ ɋɊɉɋɄɈȳ ɂ ȻɈɋɇɂ ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇɂ (2009) ................. 73
ȽɈȼɈɊ ɆɊɀȵȿ (2010)........................................................................................ 75
ɇȿɁȺɉɈɋɅȿɇɈɋɌ (2011) .................................................................................. 78
ɇȺɋɂȴȿ ɂ ɋɉɈɊɌ (2011) ................................................................................. 80
ɄɈɇɎɅɂɄɌɂ (2012) ............................................................................................ 83
ɉɈɅɂɌɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ (2012) ......................................................................... 86
ɈɆɅȺȾɂɇȺ ɂ ɉɈɇȺɒȺȵȿ (2013) ................................................................ 95
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵɍ ȼɊȺɌɂɌɂ ɈȻɊȺɁ (2013) ........................................................... 98
DRUŠTVENI IZAZOVI TRANZICIJE (2013) ................................................... 101
KAKO PREVAZIûI GOVOR MRŽNJE...! (2014) ............................................. 102
GLOBALIZACIJA I SUVERENOST (2014) ...................................................... 107
RESOCIJALIZACIJE I DRUŠTVENE DEVIJACIJE (2014) ............................ 108
Ƚɨɞɢɲʃɚɰɢ ȿȾɐ-ɚ .............................................................................................. 111
ȽɈȾɂɒȵȺɄ ȿȾɐ (2012) ...................................................................................113
ȽɈȾɂɒȵȺɄ ȿȾɐ (2013) ..................................................................................114
ȽɈȾɂɒȵȺɄ ȿȾɐ (2014) ...................................................................................115
Ʉʃɢɝɟ ....................................................................................................................117
Dr Dušanka Stojanoviü, Dr Miüo Stojanoviü,
Dr Slobodan Steviü i Mr Duško Vejnoviü
ŠIFROM PROTIV KOMPJUTERSKOG TERORA (1998) .................................119
ɉɭɤɨɜɧɢɤ ȼɥɚɞɨ Ɍɨɩɢʄ
ɋɌȺɊȿɒɂɇȺ – ȺɍɌɈɊɂɌȿɌ – ɁȺɉɈȼȿȾȺȵȿ (1998)............................... 121
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ
ȴɍȾɋɄȺ ɉɊȺȼȺ ɂ ɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɂ ȾɊɍɒɌȼȿɇɈ-ɉɊȺȼɇɂ
ɉɊɈɐȿɋɂ (2000) ................................................................................................ 124
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪ Ʉɭɬɥɢʁɚ
ɉɊɂɊɍɑɇɂɄ ɁȺ ɉɈɅȺȽȺȵȿ ɋɌɊɍɑɇɈȽ ɂɋɉɂɌȺ ɊȺȾɇɂɄȺ
ɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏ ɉɈɋɅɈȼȺ (2000) ................................................................. 125
Prof. dr Vaso Bojaniü, Prof. dr Mihailo Ristiü i Doc. dr Milorad Maksimoviü
MODELIRANJE REAKTORA ZA PROIZVODNJU POLIESTERSKIH
VLAKANA (2001) ............................................................................................... 126
Ⱦɪɚɝɚɧ Ƚɚʄɟɲɚ
ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂ ɊȺȾ ɉɈɅɂɐɂȳȿ ɇȺ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɇɈɆ
ɋȿɄɌɈɊɍ (2001) ................................................................................................. 127
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ
ɋɂɋɌȿɆ ɉɈɊɈɌȿ ɂ ɊȿɎɈɊɆȺ ɋɍȾɋɌȼȺ
ɍ ɊȿɉɍȻɅɂɐɂ ɋɊɉɋɄɈȳ (2001) .................................................................... 130
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ
ɄɈɁȺɊȺ ɂ ȽɊɆȿɑ ɍ ɇȺɊɈȾɇɈɈɋɅɈȻɈȾɂɅȺɑɄɈɆ ɊȺɌɍ
1941-1945. ȽɈȾɂɇȿ (2003) ............................................................................... 132
Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɉɈɅɂɌɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ, ȾɂȳȺɅɈȽ, ɌɈɅȿɊȺɇɐɂȳȺ
ɂ ȾȿɆɈɄɊȺɌɂȳȺ ɍ ȻɈɋɇɂ ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇɂ (2003) ............................. 138
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ, Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɋɂɋɌȿɆ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌɂ ɂ ȾɊɍɒɌȼȿɇɈ ɈɄɊɍɀȿȵȿ
- ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ – ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ - (2005) .............. 140
Ɇɚɧɨʁɥɨ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ, ɪɚɬɧɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɲɬɚɛɚ ȼɊɋ,
ɝɟɧɟɪɚɥ-ɩɭɤɨɜɢɧɢɤ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ
ɂɋɌɂɇȿ ɂ ɁȺȻɅɍȾȿ Ɉ ɊȺɌɍ ɍ Ȼɂɏ (1992-1995.) (2005) .......................... 142
Dr Duško Vejnoviü
PRAVO NA PRAVO (2006) ................................................................................. 144
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɋɈɐɂɈɅɈȽɂȳȺ ɋɉɈɊɌȺ (2006) .................................................................... 146
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, Ɇɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɋɚɞɭʂ, Ɇɪ Ɇɢɥɟ ɒɢɤɦɚɧ
ȾɊɍɒɌȼȿɇɂ ȺɋɉȿɄɌɂ ɌȿɊɈɊɂɁɆȺ (2006) ............................................. 148
Uroš Pena, Mile Šikman, Goran Amidžiü
PRIRUýNIK
za pripadnike ¿ziþkog obezbjeÿenja (2006)......................................................... 150
Ⱦɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ Ɋɨɦɢʄ
ȽɅɈȻȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɂ ɌɊȺɇɁɂɐɂȳȺ (2007) ................................................... 152
Mr Velibor Laliü
TRGOVINA LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (2007) ........................... 155
Ljubinko Mitroviü
POLICIJSKO PRAVO (2008) .............................................................................. 157
Prof. dr Duško Vejnoviü, Janko Trivunoviü, Doc.dr Mile Matijeviü,
Zmago Vrtovec, Mr Velibor Laliü, Mr Mile Šikman, Jože Perko i Siniša Ĉukiü
DETEKTIVSKA DJELATNOST
- teorijski i praktiþni aspekti po standardima Evropske unije - (2008) ............... 159
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, ɉɪɨɮ. ɞɪ ȼɚɫɨ Ȼɨʁɚɧɢʄ, Ɇɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ,
ȿɞɢɧɚ ɏɟɥɞɢʄ, Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ȼɟɫɢʄ, Ⱦɢɚɧɚ Ɋɢɻɢʄ
ɆɅȺȾɂ, ɒɄɈɅȺ ɂ ɉɊȿȼȿɇɐɂȳȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɈ
ɇȿɉɊɂɏȼȺɌȴɂȼɂɏ ɉɈɇȺɒȺȵȺ (2008) .................................................. 162
Ɇɪ Ⱦɟʁɚɧ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ
ɇȺɋɂȴȿ ɍ ɉɈɊɈȾɂɐɂ: ȾɊɍɒɌȼȿɇɂ, ɄɊɂɆɂɇɈɅɈɒɄɂ
ɂ ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɋɌɂɑɄɂ ȺɋɉȿɄɌɂ (2009) ................................................ 165
Dr Braco Kovaþeviü, Dr Miodrag Romiü
ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE (2010)................................................. 167
Dr Braco Kovaþeviü
DRUŠTVENA ULOGA PRAVA (Uvod u sociologiju prava) (2010).................. 168
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ ɒɢɤɦɚɧ
ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺɇɂ ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɌȿɌ – ɄɊɂȼɂɑɇɂ, ɉɊɈɐȿɋɇɂ,
ɄɊɂɆɂɇȺɅɂɋɌɂɑɄɂ ȺɋɉȿɄɌɂ (2010) ..................................................... 169
Ⱦɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɋɚɞɢɲɢʄ
ɄɈɇɌɊɈɅȺ ɇȺȾ ɈɊɍɀȺɇɂɆ ɋɇȺȽȺɆȺ (2010) ...................................... 172
ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ƚɪɛɢʄ-ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ-ɦɚɫɬɟɪ
ɄȺɁɇȿɇɈɉɊȺȼɇɂ ȺɋɉȿɄɌɂ ɆȺɅɈȴȿɌɇɂɑɄȿ
ȾȿɅɂɇɄȼȿɇɐɂȳȿ ɍ ɊȿɉɍȻɅɂɐɂ ɋɊɉɋɄɈȳ (2010) ................................. 173
Ƚɨʁɤɨ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ-ɦɚɫɬɟɪ
ɉɊȺȼɈ ɉɊɂȼȺɌɇȿ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌɂ – ɍɉɈɊȿȾɇȺ ɋɌɍȾɂȳȺ (2010) .... 175
Dr Boško Ĉukiü, Dr Dragan Jovaševiü
KRIMINALITET MALOLJETNIKA I MJERE DRUŠTVENE
REAKCIJE U REPUBLICI SRPSKOJ (2010) .................................................... 176
Irina Kovaþeviü
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ (2011) ........................................................ 177
Ȼɪɚɰɨ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ
ɊȺɌ ɂ ȿɄɈɅɈȽɂȳȺ (2011) (ȿɤɨɥɨɲɤɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɇȺɌɈ
ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɋɊ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ) ...................................... 178
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, Ɇɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ, ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ƚɪɛɢʄ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇ.sc.,
Ƚɨʁɤɨ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇ.sc., Ɍɚɬʁɚɧɚ ɉɨɧɨɪɚɰ, ɩɪɨɮ.
ɉɈɅɂɌɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ ɂ ȽɈȼɈɊ ɆɊɀȵȿ ɍ ȻɈɋɇɂ
ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇɂ (2011).................................................................................. 179
Ⱦɪ Ʌɚɡɨ Ɋɢɫɬɢʄ
ɉɈɉȿɊ ɂ ɆȺɊɄɋ: ɄɈɇɐȿɉɐɂȳȿ ɆȿɌɈȾȺ
ɉɊɈɍɑȺȼȺȵȺ ȾɊɍɒɌȼȺ (2011) .................................................................. 182
Ⱦɪ Ȼɨɪɨ Ɍɪɚɦɨɲʂɚɧɢɧ
ɍɁɊɈɐɂ ɇȺɐɂɈɇȺɅɇɂɏ ɋɍɄɈȻȺ ɍ
ȾɊɍȽɈȳ ȳɍȽɈɋɅȺȼɂȳɂ (2011) ........................................................................ 185
Ɇɪ Ɋɚɞɨɦɢɪ Ʉɟɱɚ
ɌȿɊɈɊɂɁȺɆ – ȽɅɈȻȺɅɇȺ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɇȺ ɉɊɂȳȿɌȵȺ (2012) ............ 186
Dr Duško Vejnoviü
SOCIOLOGIJA (2012) ......................................................................................... 189
Braco Kovaþeviü
NOVE RELIGIJE (2012) ..................................................................................... 191
Dr Duško Vejnoviü, Mr Predrag Obrenoviü
DEFENDOLOŠKI (ZAŠTITNI, BEZBJEDNOSNI I ODBRAMBENI)
IZAZOVI U MEĈUNARODNIM ODNOSIMA SA POGLEDIMA
NA BOSNU I HERCEGOVINU (2012) .............................................................. 192
Irina Kovaþeviü
EKOLOŠKO PRAVO I EKOLOŠKA POLITIKA (2012)................................... 194
Cvijanoviü Nenad
DRUŠTVENA KRIZA I POSLOVNI PROCESI (2012)..................................... 196
Mr Edina Heldiü-Smailagiü
EKSTERNALIZIRANI PROBLEMI KOD ADOLESCENATA (2012) ............. 198
Dr Mirko Tufegdžija
NASILJE SPORTSKE PUBLIKE I OBEZBJEĈENJE SPORTSKIH
DOGAĈAJA (2013) ............................................................................................. 200
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ, Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɂɁȽɊȺȾȵȺ ɄȺɉȺɐɂɌȿɌȺ ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂ ȾȿɆɈɄɊȺɌɋɄȿ
ȾɊɀȺȼȿ (2013) .................................................................................................. 202
Braco Kovaþeviü
KULTURA I KONTRA KULTURA (2013) ........................................................ 205
Dr Braco Kovaþeviü
KULTURA I LIýNOST (2013) ............................................................................ 206
Mr Irina Kovaþeviü
GLOBALIZACIJA (2013).................................................................................... 207
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ
ɍȽɊɈɀȺȼȺȵȿ ɋɂɋɌȿɆȺ ɇȺɐɂɈɇȺɅɇȿ ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ ɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ (2013) ............................... 210
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ɉɫɬɨʁɚ ȭɭɤɢʄ
ɉɊȿȽɅȿȾ ɎɂɅɈɁɈɎɋɄȿ ɂɇȾɂȳɋɄȿ ɂ ȵɈȳ
ɋɊɈȾɇȿ ɆɂɋɅɂ (2014) ................................................................................... 213
Prof. dr Duško Vejnoviü
NASILJE I SPORT -uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja- (2014) ......... 214
Braco Kovaþeviü
DRUŠTVO I SPORT (2014) ................................................................................ 216
Dr Vejnoviü Duško, Dr Slobodan Simiü
EKOLOŠKA BEZBJEDNOST I SOCIJALNA EKOLOGIJA (2014) ................ 218
Irina Kovaþeviü
NEODRŽIVI RAZVOJ (Prilog sociologiji okruženja) (2014) ............................ 222
Dr Nebojša Macanoviü
KRIMINOGENA INFICIRANOST UýENIKA (2014) ...................................... 224
Dr Duško Vejnoviü, Dr Dragan Kokoviü
RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAODABRANE TEME (2014)................................................................................. 228
Ⱦɪ ɉɟɬɚɪ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ɌȿɈɊɂȳȺ ɂ ɋɈɐɂɈɅɈȽɂȳȺ ɋɉɈɊɌȺ (2014)
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ-ʁɭɱɟ, ɞɚɧɚɫ, ɫɭɬɪɚ ............................................................. 230
Dr Nebojša Macanoviü, Mr Damir Nadareviü
PENOLOŠKA ANDRAGOGIJA (2014) .............................................................. 234
Ⱦɪ ɒɤɪɛɢʄ ɀɟɥɢɦɢɪ
ɌȿɊɈɊɂɁȺɆ: ɈɋȼɊɌ ɇȺ ɋɂɋɌȿɆ
ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌɂ ȻɈɋɇȿ ɂ ɏȿɊɐȿȽɈȼɂɇȿ (2014)..................................... 238
Ɇɪ ɀɚɧɚ ȼɪɭʄɢɧɢʄ
ɉɈȼȿɁȺɇɈɋɌ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɅɂɑɇɈɋɌɂ
ɋȺ ɂɋɉɈȴȺȼȺȵȿɆ ɋɌɊȿɋȺ ɂ ɇȺɑɂɇɈɆ ȵȿȽɈȼɈȽ
ɉɊȿȼɅȺȾȺȼȺȵȺ (2014) .................................................................................. 240
Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ Ƚɭɠɜɢɰɚ, Ⱦɪ Ⱦɚɪɤɨ ɉɚɫɩɚʂ, Ɇɪ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ɇɢʂɭɲ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɇɈ ɎɂɁɂɑɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ I (2015)........................................ 242
Ⱦɪ Ⱦɚɪɤɨ Ɇɚɬɢʁɚɲɟɜɢʄ
ȽȿɈɉɈɅɂɌɂɑɄɂ ɇȿɋɉɈɊȺɁɍɆɂ - ɇȺɌɈ, ɋɋɋɊ, ȳɍȽɈɂɋɌɈɑɇȺ
ȿȼɊɈɉȺ- (2015) ................................................................................................. 244
Часописи “Дефендологија”
ˋʤˁʽʿʰˁ ʻʽʦʽʧ ʪʽʥʤ
19
Ȼɪɨʁ 1/1998.
20
ʽˁʸʽʻʤˉ ʻʤ ʦʸʤˁ˃ʰ˃ʫ ˁʻʤʧʫ
21
Ȼɪɨʁ 2/1998.
22
ʻ˄ʮʻʽˁ˃ ˁˀʿˁʶʽʧ ʵʫʪʰʻˁ˃ʦʤ ˀʤʯʸʰˋʰ˃ʽˁ˃ʰ
23
Ȼɪɨʁ 3/1998.
24
ʫʶˁʿʫˀʰʺʫʻ˃ʰ ʻʽʦʽʧ - ˁ˃ʤˀʽʧ ˁʦʵʫ˃ˁʶʽʧ
ʿʽˀʫ˃ʶʤ
25
Ȼɪɨʁ 4-5/1999.
26
ʫʦˀʽʿˁʶʤ ˄ʻʰʵʤ ʿʽʪˀʮʤʸʤ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵ˄
27
Ȼɪɨʁ 6-7/2000.
28
˄ˁʿʵʫˌʻʽ ʯʤʦˀˌʫʻ ʿˀʽʵʫʶʤ˃ ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʻ
ʽʪ ˁ˃ˀʤʻʫ ʫʦˀʽʿˁʶʫ ˄ʻʰʵʫ
29
Ȼɪɨʁ 8-9/2000.
30
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʽ ʽʶˀ˄ʮʫʼʫ
ʰ ʻʤˁʰʹʫ ˄ ˁʿʽˀ˃˄
Ⱦɟɫɟɬɢ ɛɪɨʁ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɧɚ ɬɟɦɭ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɢ ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ.
ɀɢɜɢɦɨ ɭ ɜɪɢʁɟɦɟ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɧɚɫɢʂɭ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɇɚ ɞʁɟɥɭ ʁɟ
ɧɚɫɢʂɟ ɧɚɞ ɩɪɢɪɨɞɨɦ, ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɦ, ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɧɚɞ
ɢɫɬɢɧɨɦ, ɧɚɫɢʂɟ ɧɚɞ ɦɢɲʂɟʃɟɦ, ɞʁɟɰɨɦ, ɠɟɧɚɦɚ, ɧɚɪɨɞɢɦɚ,
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɨɦ, ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ.
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ “ɫɭɬɨɧ” ɦɨɪɚɥɚ ɯɭɦɚɧɢɡɦɚ ɢɡɚ ɤɨʁɟɝɚ
ɫɥɢʁɟɞɢ ɧɨʄ? Ɋɟɥɢɝɢʁɫɤɢ – ɟɜɚɧɻɟʂɟ ɬɪɚɠɢ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ ɨɞ
ɫɜɚɤɨɝ ɧɚɫɢʂɚ, ɟɬɢɱɤɢ – ɧɚɫɢʂɟ ʁɟ ɡɥɨ, ɚɦɨɪɚɥɧɨ, ɦɪɠʃɚ,
ɟɝɨɢɡɚɦ, ɧɟʂɭɞɫɤɨ, ɩɪɚɜɧɨ – ɧɚɫɢʂɟ ʁɟ ɩɪɨɬɭɡɚɤɨɧɢɬɨ. Ⱥɤɨ ʁɟ
ɬɚɤɨ, ɧɟɤɚ ɩɪɚɜɞɚ ɛɭɞɟ ɫɢɥɧɚ, ɚ ɫɢɥɚ ɩɪɚɜɢɱɧɚ.
ɇɚɫɢʂɟ ɢ ɚɝɪɟɫɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɨɤɨ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɬɚʃɚ. ɇɚɫɢʂɟ
ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɛɥɢɤɚ “ɤɜɚɪɟʃɚ ɢɝɪɟ” ɭ ɫɩɨɪɬɭ. ɇɢʁɟ ɝɚ ɦɨɝɭʄɟ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɢɡɜɚɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɧɚɫɢʂɚ ɭɨɩɲɬɟ, ʁɟɪ
ʁɟ ɨɧɨ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ʃɟɝɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɫɩɨɪɬ ɛɨɪɛɚ ɱɨɜʁɟɤɚ ɫɚ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɦ,
ɞɪɭɝɢɦ ɱɨɜʁɟɤɨɦ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚ, ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɜɚɫɩɢɬɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɩɪɨɠɟɬɚ ɢɝɪɨɦ, ɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɮɢɡɢɱɤɨ
ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɫɩɨɪɬ
ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ, ɫɜɟɭɤɭɩɧɨɫɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɚɭɬɨɪɢ ɭ ɨɜɨɦ ʁɭɛɢɥɚɪɧɨɦ
ɛɪɨʁɭ ɝɨɜɨɪɟ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ
ɢ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ.
Ɍɟɦɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɇɚɫɢʂɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɩɭɛɥɢɤɟ, ɇɚɫɢʂɟ ɭ
ɫɩɨɪɬɭ ɤɚɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɍɪɛɚɧɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɢ
ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, Ɇɟɞɢʁɢ ɢ ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, Ʉɭɥɬɭɪɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɢ ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, Ɉɛɟɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢɝɪɟ
ɤɪɨɡ ɧɚɫɢʂɟ, ɍɫɥɨɜɢ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢɡɛɨɪ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, Ʉɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, Ʉɚɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɧɚɫɢʂɟ ɭ
ɫɩɨɪɬɭ, Ɍɟɡɟ ɨ ɧɚɫɢʂɭ ɢ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɞɢʁɢ ɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɨɪɬ ɨɝɥɟɞɚɥɨ ɫɭ ɨɜɨɝɚ ɛɪɨʁɚ.
31
Ɇɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦ
ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɜɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ ɦɚɪɬɚ ɨɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭɲɥɨ ɭ ɩɟɬɭ
ɝɨɞɢɧɭ ɫɜɨɝɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ. Ɉɞ ɭɜɚɠɟɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɫɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ɧɚ ɞɚɪ ʁɟ ɞɨɛɢɥɨ ɨɜɚʁ ɉɪɨʁɟɤɚɬ.
Ɂɚʁɟɞɧɨ ɫɦɨ ɫɯɜɚɬɢɥɢ ɞɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɠɢɜɨɬ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ
ɫɟ ɩɪɢɫɜɚʁɚ, ɧɟɝɨ ʁɟ ɨɧ ɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢ ɭ ɱɟɦɭ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ. ɉɪɨɫɜʁɟʄɢɜɚɬɢ ɡɧɚɱɢ ɝɪɚɞɢɬɢ.
Ɉɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɦɨɪɚɥɧɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɝɪɚɻɟʃɟ ɰɢɜɢɥɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭɫɥɨɜɟ ɧɚɲɟɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ.Ɇɨɪɚɥ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɭɜɚɠɚɜʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ʁɟ ɛɢɬɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɞɚ
ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɬɢ ʁɟɞɧɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ ɢ ɫɚ ɫɜɢʁɟɬɨɦ. ɇɚ
ɫɰɟɧɢ ɫɭ “ɭɬɚɤɦɢɰɟ ɜɢɫɨɤɨɝ ɪɢɡɢɤɚ”, ɩɚ ɢ ɭ ɫɩɨɪɬɭ. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɦɨ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɨɫɟ
ɞɭɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɡɜʁɟɫɧɟ “ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɤɟ
ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɟ”, ɩɨ ɨɧɨʁ ɩɨɡɧɚɬɨʁ, ɞɨɛɪɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚ ɦɭɤɚ ɤɨʁɚ ɧɚɫ
ɫɩɚʁɚ, ɥɨɲɟ ʁɟ ɫɜɚɤɨ ɞɨɛɪɨ ɤɨʁɟ ɧɚɫ ɪɚɡɞɜɚʁɚ.
Ȼɪɨʁ 10/2001.
32
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʰ ʰ ʪˀʮʤʦʻʰ
ʰʯʤʯʽʦʰ ʰ ʽʪʧʽʦʽˀʰ
Ⱦɜɨɛɪɨʁ 11-12 (ʁɟɞɚɧɚɟɫɬɢ-ɞɜɚɧɚɟɫɬɢ) ɩɨ ɪɟɞɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɢ ɱɚɫɨɩɢɫ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝ ɪɚɞɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ, ɮɚɤɭɥɬɟɬɢɦɚ,
ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ, ɬɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɦ ɫɬɪɭɱɧɢɦ
ɢ ɧɚɭɱɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ.
Ɉɤɪɭɝɥɢ ɫɬɨɥɨɜɢ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɢ ɢɥɢ ɛɢɥɢ ɫɭɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɢ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, Ȼɪɱɤɨɦ, ɉɪɢʁɟɞɨɪɭ, ɇɟɭɦɭ, ɉɨɪɬɨɪɨɠɭ, ɚ ɢ ɧɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɥɨ ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɥɟ ɫɭ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ
ɫɜʁɟɬɥɨ ɞɚɧɚ ɭɝɥɟɞɚ ɢ ɨɜɚʁ ɞɜɨɛɪɨʁ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
ɍ ɨɜɨɦɟ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ
ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟ ɬɟɦɟ: ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɢ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɭ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɪɝɨɜɢɧɭ ʂɭɞɢɦɚ, ɉɨʁɚɦ ɢ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ) ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɉɪɚɜɰɢ ɢ ɞɨɦɟɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ, ɂɡɛɨɪ
ɤɚɞɪɨɜɚ ɤɚɨ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɤɚɞɪɚ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɉɪɢɥɨɝ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ, Ɉɩɬɢɦɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ, ɋɬɚʃɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɫɚ
ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɨɦ ɦʁɟɪɚ ɡɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɩɫɤɭ, ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɧɟ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ, ȿɤɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɪɢʁɟɞɨɪ ɢ ɩɪɚɜɰɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɋɢɧɞɢɤɚɬ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɚɥɢʁɟɧɚɰɢʁɟ, ɬɟ ɩɪɢɤɚɡ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɨɝ ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ
ɫɭ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɨɜɨɝɚ ɞɜɨɛɪɨʁɚ.
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ ɦɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɜɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
Ɉɜɚʁ ɞɜɨɛɪɨʁ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚɩɢɫɚɧ ʁɟ ɭ ɭɜʁɟɪɟʃɭ ɞɚ ʁɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ ɧɚɭɤɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ, ɦɨɞɟɪɧɟ,
ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɚ ɡɚɭɡɢɦɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɧɚɭɤɚɦɚ.
33
ɂɡɜɨɞɟʄɢ ɧɚɫɬɚɜɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɧɚ ȼɢɫɨɤɨʁ ɲɤɨɥɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭɜʁɟɪɢɨ ɫɚɦ ɫɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɡɚ ʁɟɞɧɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɫɢɧɬɟɡɨɦ ɛɢɬɧɢɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɭ ɬɨʁ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ.
ɐɢʂ ɧɚɦ ʁɟ ɡɚɬɨ ɢ ɛɢɨ ɞɚ ɭ ɨɜɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ
ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɨ ɫɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɜɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɞɚɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭʁɭ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɭ.
ɍ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɫɟ ɧɟ ɩɨɤɭɲɚɜɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɬʁɟɪɚɧɨ ɫɥɨɠɟɧɢɯ ɢ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ, ɚɥɢ ɫɭ ɭ ɱɢɬɚɜ ɨɜɚʁ
ɛɪɨʁ ɢ ɩɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɢɞɟʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɚ ɫɚɦ „ɩɪɨɛɨʁɧɢ” ɜɪɯ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ.
ɇɚɞɚɦɨ ɫɟ ɞɚ ɬɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɧɢʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧ ɩɨɲɬɨ
ɫɦɨ ɭɜɢʁɟɤ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ ɞɚ ɫɜɟ ɜɟɥɢɤɟ ɢɞɟʁɟ ɢ ɭɤɚɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɢ ɤɚɨ ɧɚɭɱɧɨʁ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢ ɢɡɪɚɡɢɦɨ
ɧɚ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤ ɧɚɱɢɧ, ɢɚɤɨ ɩɪɢ ɬɨɦ ɧɢɫɦɨ ɨɤɥɢʁɟɜɚɥɢ ɞɚ ʁɚɫɧɨ
ɢɡɧɟɫɟɦɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ.
Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɦɧɨɝɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɡɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɡɢ, ɩɪɚɜɧɢɰɢ,
ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ, ɤɚɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ, ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ
ɩɨɞɭɯɜɚɬɢɦɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɢ ɞɪɠɚɜɢ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 11-12/2002.
34
ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʤ ʰ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁʻʫ ˁ˃˄ʪʰʵʫ ˁʰʧ˄ˀʻʽˁ˃ ʯʤ ˁʦʫ
Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɫɜɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɨɬɨ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɩɨɱɢɜɚ
ɟɜɪɨ-ɚɬɥɚɧɬɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ. ɋɚ ɨɜɢɦ ɦɨɬɨɦ ɧɚɪɭɱɟɧɨ
ʁɟ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ 13-14 (ɬɪɢɧɚɟɫɬɢ-ɱɟɬɪɧɚɟɫɬɢ) ɩɨ ɪɟɞɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɢ ɱɚɫɨɩɢɫ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ. ɂ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɩɨɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɬɟɡɚ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɡɚɩɨɱɢʃɟ ʃɟɝɨɜɢɦ ɧɚɪɭɱɢɜɚʃɟɦ, ɚ ɬɨ ɧɚɪɭɱɢɜɚʃɟ ɩɨɥɚɡɢ ɨɞ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ ɠɟʂɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɢʁɟɲɟ. Ɉɜɚʁ ɞɜɨɛɪɨʁ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɪɚɞɚ ɚɭɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
‘’ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨ ɦɚʁɫɬɨɪɫɬɜɨ’’, ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ,
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ, ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ,ɤɚɤɨ ɢɡ ɨɬɚʇɛɢɧɟ,
ɬɚɤɨ ɢ ɢɡ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ɫɚɪɚɞʃɟ ɡɚ ɨɜɚʁ
ɞɜɨɛɪɨʁ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ - ɐɟɧɬɪɭ
ɡɚ ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, Ɏɨɪɭɦɭ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ (ȴɟɬɧɚ ɲɤɨɥɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ “Ɇɟɻɭɟɬɧɢɱɤɢ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ
ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɦɥɚɞɢɯ ɟɤɫɩɟɪɚɬɚ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ”, ɤɚɨ ɞɢɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ), ɉɥɚɰɛɭɪɝ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɞɪɠɚɜɟ ȵɭʁɨɪɤ - Ɉɞɫʁɟɤɭ ɡɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɭ ɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɩɪɚɜɨ, Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɭ
ɩɨɥɢɰɢʁɢ, ɋɜʁɟɬɫɤɨʁ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɢ, Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɯ ɤɨɥɟʇɚ ɢ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦɚ.
ɍ ɨɜɨɦɟ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ
ɫɥɢʁɟɞɟʄɟ ɬɟɦɟ: Ɉɞɪɟɞɛɟ ɨ ɢɫɬɪɚɡɢ ɩɪɟɦɚ ɧɨɜɨɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ ɭ
ɫɜʁɟɬɥɭ ɩɨɫʂɟɞʃɢɯ ɭɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ, Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɚ Ȼɨɫɧɟ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ, Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢɡɚɡɨɜɢ,
ɩɨɥɨɠɚʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɭ ȿɜɪɨɩɭ, Ɋɟɮɨɪɦɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ
ɚɫɩɟɤɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɋɨɰɢɨɥɨɲɤɨ-ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ, Ⱦɟɡɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɉɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɲɤɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɟ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ.
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ ɦɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɜɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
35
Ɉɜɨɝɚ ɩɭɬɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨ
(ɧɚɜɨɞɧɨ ɪɟɮɨɪɦɫɤɨ) ɧɚɱɟɥɨ, ɱɟɫɬɨ ɩɭɬɚ ɢɡɧɚɞ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɫɚɞɚ “ɪɟɮɨɪɦɟ” ɡɚɦʁɟɧɢɥɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɭ
(ɨɧɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɭ) ɤɚɨ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɟ ɧɚɱɟɥɨ. Ɍɪɚʁɧɨ ʁɟ ɚɤɬɭɟɥɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ: Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɝɚ?
Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨʁɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ? ɉɪɢʁɟɬʃɚ ɨɞ ɤɨɝɚ? ɋɚ ɤɨʁɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ? ɇɚ ɧɟɤɚ ɨɞ ʃɢɯ ɚɭɬɨɪɢ
ɭ ɱɚɫɨɩɢɫɭ ɞɚʁɭ ɩɪɟɰɢɡɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨɞ ɧɚɭɱɧɟ ɞɟɫɤɪɢɩɰɢʁɟ, ɧɚɭɱɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢʁɟ, ɧɚɭɱɧɨɝ ɨɬɤɪɢʄɚ, ɧɚɭɱɧɨɝ ɨɛʁɚɲʃɟʃɚ ɩɚ
ɫɜɟ ɞɨ ɧɚɭɱɧɨɝ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɭɱɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɟ. ɇɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɨɧɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɞɚ ɫɭ ɫɜɟ ɜɚɠɧɟ ɢɞɟʁɟ ɭ ɧɚɭɰɢ ɪɨɻɟɧɟ ɢɡ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɲɢɯ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɞɚ
ʁɟ ɫɯɜɚɬɢɦɨ. ɇɭɠɧɨɫɬ ɪɟɮɨɪɦɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ʁɟ ɛɢɬɚɧ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɥɚɫɤɚ
ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ. Ɍɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ
ʁɚɫɧɨ ɞɚʁɭ ɡɚɞɚɰɢ, ɞɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɡɚɞɚɰɢ, ɞɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ
ɩɪɚɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɡɚɞɚɬɚɤɚ, ɚɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɢ ɡɚ ɧɟɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɡɚɞɚɬɚɤɚ. ɇɚɩɨɥɟɨɧ ɛɢ ɪɟɤɚɨ ɡɚɩɨɜɢʁɟɞɚɬɢ ɢɥɢ ɫɥɭɲɚɬɢ ɬɭɻɟ
ɡɚɩɨɜɢʁɟɫɬɢ, ɢɥɢ ɢɡ ɤɢɧɟɫɤɟ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɤɨ ɡɧɚ, ɚ ɧɟ ɡɧɚ ɞɚ ɡɧɚ
- ɩɪɨɛɭɞɢ ɝɚ, ɤɨ ɧɟ ɡɧɚ , ɚ ɡɧɚ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ - ɧɚɭɱɢ ɝɚ, ɤɨ ɡɧɚ ɢ ɡɧɚ
ɞɚ ɡɧɚ - ɫɥɢʁɟɞɢ ɝɚ, ɤɨ ɧɟ ɡɧɚ, ɚ ɧɟ ɡɧɚ ɞɚ ɧɟ ɡɧɚ - ɤɥɨɧɢ ɝɚ ɫɟ.
ɉɢɬɚʃɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɛɢʁɟɥɨɝ ɨɤɨɜɪɚɬɧɢɤɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ
ʂɭɞɢɦɚ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɨɪɭɠʁɟɦ ɢ ɞɪɨɝɨɦ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɩɫɬɚɧɤɚ ɡɚ ɫɜɟ
ɢ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɞʁɟɥɨɜɚɬɢ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɨɛɥɢɤɚ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɱɨɜʁɟɤɚ ɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɟ ɛɢ ɡɚɦʁɟɧɢɥɨ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɩɢɬɚʃɟɦ “ʄɭɬɢ ɢ
ʁɟɞɢ”. Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ, ʁɟɫɭ ɢ
ɛɢɬɢ ʄɟ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɡɚ ɫɜɟ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 13-14/2003.
36
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɢɦʂɟɧɚ ɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɋɜʁɟɬɫɤɨɝ
ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ
ʿˀʰʦʤ˃ʻʰ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁʻʰ ˁʫʶ˃ʽˀ
˄ ˇ˄ʻʶˉʰʵʰ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʫ ʧˀʤ˕ʤʻʤ,
ʪˀ˄ˌ˃ʦʤ ʰ ʪˀʮʤʦʫ
ɉɟɬɧɚɟɫɬɢ – ɲɟɫɧɚɟɫɬɢ (15-16) ɞɜɨɛɪɨʁ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ –
ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ. Ⱦɚɪ ʁɟ ɬɨ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ, ɞɪɭɲɬɜɭ, ɞɪɠɚɜɢ, ɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɬɢɦ ɜɢɲɟ ɤɚɞɚ
ɫɚɨɩɲɬɚɜɚɦɨ Ɉɞɥɭɤɭ ɞɚ ʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɢɦʂɟɧɨ ɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɋɜʁɟɬɫɤɨɝ ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɫɚ ɫʁɟɞɢɲɬɟɦ ɭ ȵɭʁɨɪɤɭ.
ɍ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞɚ ɞɨɫɬɚ ɬɟɲɤɨ ɢɞɟ ɫɚ ɩɪɢʁɟɦɨɦ Ȼɢɏ ɭ
ɟɜɪɨ-ɚɬɥɚɧɬɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɟ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɟɧɬɢɬɟɬɫɤɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɢɦʂɟɧɨ ʁɟ ɭ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɭ ɢɧɬɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢɯ ɬʁ. ɫɜʁɟɬɫɤɢɯ ɪɚɡɦʁɟɪɚ.
ɍ ɫɬɚʃɭ ɞɭɯɨɜɧɟ ɩɨɦɭɬʃɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɠɢɜɢɦɨ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ
ɧɟɦɨɝɭ ɭɫɚɝɥɚɫɢɬɢ ɦɧɨɝɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ Ȼɢɏ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɞɚɤɥɟ ɢɡ ɟɧɬɢɬɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɩɫɤɚ ɩɨɫɬɢɝɥɚ ʁɟ ɩɭɧɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɋɜʁɟɬɫɤɨɝ
ɫɢɦɩɨɡɢʁɭɦɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ. ɇɟɤɚ ʁɟ ɫɪɟɬɧɨ ɍɞɪɭɠɟʃɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.
Ɉɜɚʁ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɞɜɨɛɪɨʁ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝ
ɨɫʁɟʄɚʁɚ ɚɭɬɨɪɚ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɪɚɤɫɟ ɪɚɞɚ,
ɚɥɢ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ
ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɥɢɰɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɦɨ ɝɞʁɟ ɧɟ «ɫɬɢɝɧɟ ɞɪɠɚɜɚ» ɢ ʃɟɧ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɨɧɢɡɚɦ,
ɩɚ ɦɚɤɚɪ ɬɨ ɛɢɥɨ ɢ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚɞɨɦʁɟɫɬɟ ɢ ɩɨɩɭɧɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢ ɫɟɤɬɨɪ, ɝɪɚɻɚɧɢ, ʁɚɜɧɨɫɬ ɢɬɞ.
ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɬɡɜ. ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɧɢʁɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɢ ɢ ʃɟɧɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
ɜɟʄ ʁɟ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɢɡɪɚɡ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɢɡɪɚɡ ɩɨɬɪɟɛɟ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɞɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɞɪɠɚɜɟ ɨɩɲɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɛɭɞɟ ɧɚ ɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ
ɫɜɢɯ. Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ʁɟ ɜɪɯɨɜɧɢ ɡɚɤɨɧ.
37
Ɉɜɚʁ ɞɜɨɛɪɨʁ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝ ɪɚɞɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ,
ɚɥɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɜɨɝ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɟ. ɍ ɨɜɨɦ ɬɟɦɚɬɫɤɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟ ɬɟɦɟ: Ɇʁɟɫɬɨ ɢ ɭɥɨɝɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɢ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨ ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ
ɥɢɰɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɇɟɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ,
ɍɥɨɝɚ ɫɥɭɠɛɟ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, Ɏɢɡɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɫɥɭɠɛɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ, ɋɟɤɬɨɪ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ, ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ,
ɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɥɢɰɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ
ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɟ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɨʁ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ
ɧɚɱɢɧɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɩɪɚɬʃɟ ɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ
ɧɨɜɰɚ, ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢɯ ɩɚɩɢɪɚ, ɩɥɟɦɟɧɢɬɢɯ ɤɨɜɢɧɚ, ɦɟɬɚɥɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɢ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ
ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɢ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɦɚ, ɉɪɚɜɥɥɢɤ ɨ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɤɪɚɻɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɡɝɨɞɚ ɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɤɨʁɟ ɦɨɪɚ
ɢɫɩɭʃɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɥɢɰɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ ɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ.
Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɢ ɞɚʂɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɜɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɬɨɝɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɨɬɩɢɫɚɥɨ ʁɟ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɧɚɭɱɧɨ – ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Sector security d.o.o. – ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɟ.
Ɍɪɟɬɢɪɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɭ ɨɜɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ
ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ ɫɥɨɠɟɧ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ, ɞɚ ɝɚ ɬɪɟɛɚ ɭɪɟɞɢɬɢ, ɭɱɢɧɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢɦ,
ɭɱɢɧɢɬɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɢɦ, ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɫɩɨʂɧɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. ɋɜɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ɭ
ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɚʁɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɫɟ ɩɨɧɚɲɚɬɢ.
38
ȿɮɢɤɚɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɚɥɢ
ɢ ɨɞ ʃɢɯɨɜɟ ɭɥɨɝɟ ɭ ɞɨɫʂɟɞɧɨɦ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.
ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɫɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɭɛʂɟ ɪɚɡɪɚɞɟ, ɤɚɤɨ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ, ɬɚɤɨ
ɢɫɬɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɭɥɨɝɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɬɜɨɪɟɧɟ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɧɢɫɭ ɫɜɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ, ɩɚ
ɧɢ ɦɨɝɭʄɚ ɩɨʂɚ ɞɟʁɫɬɜɚ, ɦɟɬɨɞ ɞɟʁɫɬɜɚ, ɧɚɱɢɧɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ
ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʃɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ, ɞɨɜɨʂɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɭ ɪɚɡɜɨʁɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɧɢɫɭ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɟ. Ɉɜɨ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɬɢɰɚʃɚ
ɧɨɜɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɢ ɲɢɪɟʃɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɫɜɢʁɟɫɬɢ ɤɚɨ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɫɚ ɰʁɟɥɨɜɢɬɨ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ.
ȳɟɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɦʁɟɪɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɟ ɝɪɚɻɚɧɟ,
ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɞɪɠɚɜɟ ʁɟɫɬɟ – ɧɟ ɞɚɬɢ ʁɟɞɧɨɦ ɱɨɜʁɟɤɭ ɜɟɥɢɤɭ ɦɨʄ
ɧɟɝɨ, ɚɤɨ ɫɟ ɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɡɛʁɟʄɢ, ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɢ ʁɟɪ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ
ʄɟ ʁɟɞɧɢ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɬɢ ɧɚ ɨɤɭ. Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɩɚ ɢ ɫɪɟʄɚ ɭ ɫɜɢɦ
ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɰɢʂɚ ɢ ɫɜɪɯɟ ɚɥɢ ɢ
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɧɚɻɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɜɨɞɟ ɨɫɬɜɚɪɟʃɭ ɬɨɝ ɰɢʂɚ.
ɑɚɫɨɩɢɫ ɢ ɦɢɫɚɨ ɭ ʃɟɦɭ ɤɨʁɚ ɧɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɢ ɧɟ ɨɬɜɚɪɚ
ɞɭɯɨɜɧɟ ɚɩɟɬɢɬɟ ɩɨɫɬɚʁɟ ɞɨɝɦɚɬɫɤɨ ɲɬɢɜɨ. Ⱥ ɞɨɝɦɚ ʁɟ ɭɜɢʁɟɤ
ɧɚɫɢʂɟ ɧɚɞ ɦɢɲʂɟʃɟɦ. Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢɡɚɡɢɜɚ, ɚɥɢ ɢ ɫɬɜɚɪɚ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 15-16/2004.
39
ʧʫʽˁ˃ˀʤ˃ʫʧʰʵˁʶʤ ʯʤʺʶʤ, ˄ˁ˃ʤʦ,
˃ˀʤʻʯʰˉʰʵʤ, ˃ʫˀʽˀʰʯʤʺ ʰ ʶʸʫʿ˃ʽʶˀʤ˃ʰʵʤ
ɋɟɞɚɦɧɚɟɫɬɢ/ɨɫɚɦɧɚɟɫɬɢ (17-18) ɞɜɨɛɪɨʁ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ –
ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɩɨɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ȼɚɦɚ.
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɝ, ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ
ɭɜɚɠɟɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ, ɱɥɚɧɨɜɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɨɜɟ ɢɡɜɨɪɧɟ ɢ ɧɟɩɪɟɫɭɲɧɟ ɢɞɟʁɟ. ɍ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ‹›ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦɢ››, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɛɪɢɫɟɥɫɤɨɝ
ɩɚɤɟɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ, ɨɜɚ ɢɞɟʁɚ ɞɨɛɢʁɚ ɫɜɟ
ɜɢɲɟ ɧɚ ɡɧɚɱɟʃɭ. ɉɨɧɚɜʂɚ ɫɟ ɩɨ ɤɨ ɡɧɚ ɤɨʁɢ ɩɭɬ ɞɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ
ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ (ɨɛɢɱɧɨ) ɧɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɡɧɚʁɭ, ɜɟʄ
ɨɧɢ ɤɨʁɢ ʃɨɦɟ ɜɥɚɞɚʁɭ. Ɍɨ ɧɚɲɢ ɚɭɬɨɪɢ ɞɨɛɪɨ ɩɨɡɧɚʁɭ ɢ ɡɚɬɨ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɪɢʁɟɱ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨ ɨɪɭɠʁɟ, ɢ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʁɭ ɞɚ ʂɭɛɚɜ ɩɪɟɦɚ
ɢɫɬɢɧɢ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɚ ɫɬɚɥɧɨ ɞɚ ɭɫɬɭɩɚ ɦʁɟɫɬɨ ɜɨʂɢ ɡɚ ɦɨʄɢ.
Ɂɚ ɜʁɟɪɨɜɚɬɢ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɚɦɨ ɜʁɟɱɧɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɢ ɧɚɞɚ.
Ɂɚɬɨ ɭ ɨɜɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ȼɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɢ ɚɭɬɨɪɢ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɬɟɦɟ, ɜɟɨɦɚ ɚɤɬɭɟɥɧɟ
ɬɟɦɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɉɪɨɫɬɨɪ – ɦɨɬɢɜ ɢ ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɚ ɡɚɦɤɚ,
ɇɟɩɪɟɤɢɞɚɧ ɢ ɧɟɦɢɫɥɨɫɪɞɧɚ ɛɨɪɛɚ ɧɚ ɬɚʁɧɨɦ ɮɪɨɧɬɭ, ȼɚɠɧɢʁɢ
ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɨ ɫɭɜɟɪɟɧɬɟɬɭ, Ɉ ɭɫɬɚɜɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɢɦɛɨɥɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɦɢɬ,
Ɍɟɝɨɛɟ ɩɪɟɥɚɡɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ, Ɂɟɧ, ɛɨɪɢɥɚɱɤɟ ɜʁɟɲɬɢɧɟ ɢ ɦɨɪɚɥ,
Ɂɧɚɱɚʁ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɟɬɢɱɤɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ,
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɟɤɢɯ ɬɚɤɬɢɱɤɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɫɪɩɫɤɨ-ɰɪɧɨɝɨɪɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɤɚɪɚɬɟɭ, ɍɬɢɰɚʁ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɧɚ ɬɪɟɧɞɨɜɟ, ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɢ ɤɪɟɬɚʃɚ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, Ɋɚɡɜɨʁ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɭɡɪɨɤɨɜɚɧ ɢɫɥɚɦɫɤɢɦ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɨɦ, ‹›ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɦɢɪ›› – ɢɡɚɡɨɜɢ ɜɪɟɦɟɧɚ,
Ɏɟɧɨɦɟɧ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ʃɟɧɚ ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ,
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɢɫɬɪɚɡɢ – ɩɪɟɦɚ
ɁɄɉ-ɭ Ȼɢɏ ɢ Ⱥɭɬɨɦɚɬɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ.
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ ɦɢ ɢ ɞɚʂɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ȼɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ.
Ⱥɭɬɨɪɢ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʁɭ ɧɚ ɨɡɛɢʂɧɨɫɬ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɤɫɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɟ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ, ɩɪɚɤɫɟ ɢ ɬɟɨɪɢʁɟ ɤɥɟɩɬɨɤɪɚɬɢʁɟ ɚɥɢ ɫɟ ɢ ɫɭɩɪɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɢɦ ɜɢɻɟʃɢɦɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɢɫɬɢɧɭ ɞɚɜɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ,
ɫɭɩɪɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɢ ɢɞɟʁɚɦɚ ɢ ɢɞɟʁɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɚ.
40
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɚɭɬɨɪɢ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʁɭ ɞɚ
ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɤɨ ɫɟ ɞɪɠɚɜɧɢ ɪɟɠɢɦ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɨɫʁɟʄɚ
ɧɟɫɢɝɭɪɧɨ ɪɚɞɢ ɟɬɧɢɱɤɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ ɫɜɨʁɢɯ ɛɢɪɚɱɚ, ɩɚ ɱɟɫɬɨ
ɩɨɞɭɩɢɪɟ ɞɪɠɚɜɧɭ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɩɨɞɟɲɚɜɚʃɟɦ ɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ
ɜɨʁɫɤɟ, ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɟɬɧɢɱɤɨ
ɧɟɩɨɜʁɟɪɟʃɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɭ ɭɞɚʂɚɜɚʃɟ ɫɥɚɛɢʁɢɯ ‹›ɦɚʃɢɯ›› ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɍɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɭɡ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨɦɚɤɟ ɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɥɟɝɚɥɧɟ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɥɟɝɚɥɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ),
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɨɪɚɥɧɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ (ɩɨɜʁɟɪɟʃɟ ɭ ɩɪɨɦɨɬɨɪɟ ɨɜɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ), ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ
(ɬɪɚʁɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɜɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ) ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɧɝɢɬɢɜɧɟ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ (‹›ɫɦɢɫɚɨ›› ɨɜɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ). Ɉɜɚɤɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɢɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɭ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ (‹›ɤɥɟɩɬɨɤɪɚɬɢʁɚ››),
ɜɟɨɦɚ ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɩɨɜʁɟɪɟʃɚ (‹›ɩɨɭɡɞɚʃɟ››), ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ‹›ɫɚɦɨ-ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɢɡɚɦ››.
ɇɚɡɢɪɭ ɫɟ ɢ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɬɪɠɢɲɬɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɭ ɰɪɧɭ ɛɟɪɡɭ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɭ ɜɟɥɢɤɭ ɩʂɚɱɤɭ,
ɚ ɧɟɨɞɝɨɜɨɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɟɥɢɬɟ ɫɚ ɫɥɨɝɚɧɨɦ-ɯɢɦɧɨɦ ‹›ɏɚʁɞɟ
ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɨ ɧɚ ɫɭɬɪɚ›› ɭɜɨɞɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭ ‹›ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ
ɪɨɩɫɬɜɨ››. Ⱦɨ ɤɚɞɚ ɢ ɤɚɤɨ ɞɚʂɟ, ɜʁɟɱɢɬɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ. ɇɟɤɢ ɨɞ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɛɢɬɢ, ɧɟɤɚ ɜɥɚɞɚʁɭ ɡɚɤɨɧɢ, ɚ ɧɟ ʂɭɞɢ, ɧɟɤɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɚ ɧɟ ‹›ɩɨɥɢɬɢɤɚ››...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 17-18/2005.
41
ʻʤˌ ʵ˄ʥʰʸʫʵ ʪʫˁʫ˃ ʧʽʪʰʻʤ ˄ʪˀ˄ʮʫʼʤ
ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʤ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʿˁʶʫ
42
43
Ȼɪɨʁ 19-20/2007.
44
ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃ ʯʤʵʪʻʰˉʫ ʰ ʿˀʫʦʫʻˉʰʵʤ ʻʤˀʶʽʺʤʻʰʵʫ
45
Ȼɪɨʁ 21-22/2008.
46
ɍɜɨɞɧɢɤ
ʻʤˉˀ˃ ʯʤʶʽʻʤ ʽ ʪʫ˃ʫʶ˃ʰʦˁʶʽʵ
ʪʵʫʸʤ˃ʻʽˁ˃ʰ ˄ ˁʶ˄ʿˌ˃ʰʻˁʶʽʵ ʿˀʽˉʫʪ˄ˀʰ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɧɢʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɧɢɬɢ ɫɢɝɭɪɧɨ, ɚɤɨ ʃɟɝɨɜɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ ɧɢɫɭ ɫɢɝɭɪɧɢ, ɚ ʃɢɯɨɜɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ
Ɍɟɦɚɬɫɤɢ ɞɜɨɛɪɨʁ (23-24) ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɫɚ ɧɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɪɚɞɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ, ɧɚɭɱɧɢɯ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɢ ɞɨɦɚʄɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ, ɨɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɨɜɚ, ɞɢɜɚɧɚ, ɛɟɫɟɞɧɢɲɬɚɜɚ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ
ɢɡ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɥɨɜɟɧɢʁɟ, Ɇɚɻɚɪɫɤɟ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ. ɇɚʁɜɟʄɚ
ɡɚɯɜɚɥɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɩɪɢɩɚɞɚ ɚɭɬɨɪɢɦɚ, Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɚɭɤɟ
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɫɜɟ ɜɟʄɟɦ, ɜɢɲɟɦ ɢ
ɲɢɪɟɦ ɛɪɨʁɭ ɱɥɚɧɨɜɚ, ɫɢɦɩɚɬɢɡɟɪɚ ɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ
ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɂɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ... ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɢ
ɬɢɦ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ Ɉɞɛɨɪɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɟ ɇɚɰɪɬ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɨʁ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɭɩɭɬɢɨ ɝɚ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ
ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ, ɚ ɨɧ ɧɚ ɨɩɲɬɟ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ
ɧɚɫ ɤɚɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɱɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɱɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɦ ɢɫɬɢ
ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɬɢʁɟɥɢɦɚ ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ,
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɦ ɨɞɛɨɪɭ ɢ Ɉɞɛɨɪɭ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ, ɬɟ ɫɜɚɤɚɤɨ
ȼɥɚɞɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɧɚɫ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɥɢ ɤɪɚʁɟɦ
ɲɟɫɬɨɝ ɦʁɟɫɟɰɚ.
Ɉɞɥɢɱɚɧ ɩɪɢɦʁɟɪ ɞɨɛɪɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɨɝ ɬɡɜ. ɬɪɟʄɟɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɜɥɚɞɢɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. ɂɞɟɦɨ ɞɚʂɟ... ɬɪɧɨɜɢɬɢɦ ɫɬɚɡɚɦɚ
ɢ ɞɨɛɪɨ ɨɫɦɢɲʂɟɧɢɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɧɢɦ ɦɨɞɟɪɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɢ
ɦɨɫɬɨɜɢɦɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ Ȼɚɥɤɚɧɭ ɭ ɤʂɭɱɭ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɟ ɭ ɝɟɨɟɤɨɧɨɦɢʁɭ,
ɝɟɨ(ɧɟ)ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ Ȼɚɥɤɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ “ɞɢɫɤɭɪɫɚ” ɭ 21.
ɜɢʁɟɤɭ. ɍ ɨɜɨɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ ɤɪɟʄɟɦɨ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɚɭɬɨɪɚ, ɤɨɥɟɝɚ ɢ
47
ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɢɡ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɬɟɦɭ Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ - ɚɤɬɭɟɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɚ ɡɚɬɢɦ
ɫɥɢʁɟɞɟ ɬɟɦɚɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɫ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɨɛɭɤɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ, ɉɫɢɯɨɥɨɲɤɨ-ɪɚɞɧɢ ɢ ɟɬɢɱɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ - ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɲɟʃɚ
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ, ɉɪɢɜɚɬɧɚ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ ɤɚɨ
ɫɭɛʁɟɤɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɋɨɰɢɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ, ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ Ȼɢɏ , Ʉarate u funkciji
detektivske djelatnosti, Ɂɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɉɨɫɥɨɜɢ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ -ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɫɬ (ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɫɬ) ɢ ɫɬɜɚɪɧɨ
ɫɬɚʃɟ, ɉɪɚɜɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɤɥɢʁɟɧɚɬɚ (ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɫɥɭɝɚ ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ), ɉɪɢʁɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɟɞɭɤɰɢʁɭ ɫɬɪɟɫɚ ɤɨɞ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ
ɩɪɟɦɚ ɛɢɯɟɜɢɨɪɚɥɧɨ - ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨʁ ɬɟɪɚɩɢʁɢ, ɐɪɬɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɭɫɩʁɟɲɧɨɝ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ, ɉotreba, u(potreba) i zlou(potreba) religije
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɭɥɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɫɬɪɭɤɟ ɢ ɧɚɭɤɟ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭ ɧɚɫɥɨɜʂɟɧɢ ɬɟɦɚɬɢ,
ɩɢɬɚʃɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɧɭɞɟ ɪʁɟɲɟʃɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ, ɚɥɢ ɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢ
ɧɚ ɫɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɚɤɨ ɬɨ ɱɢɧɟ ɬɚɧɤɢ ɩɢɫɰɢ ɭ ɞɟɛɟɥɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ.
ɑɢɬɚʁɭʄɢ ɧɚɲ ɢ ɜɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɭ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟɬɟ
ɞɚ ɫɦɨ ɨɫɬɚɥɢ ɜʁɟɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨʁ,
ɧɚɭɱɧɨʁ, ɫɬɪɭɱɧɨʁ, ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨʁ, ɦɨɞɟɪɧɨʁ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɢ ɢ ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɧɭɠɧɨɝ ɧɚɡɢɪɚʃɚ ɞɪɠɚɜɟ ɤɚɨ ɫɬɪɚɧɤɟ ɧɚ
ɫɭɞɭ, ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɤɚɞɚ ɬɡɜ. ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭ Ȼɢɏ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ
ɩɨ ɫɥɨɝɚɧɭ «ɏɚʁɞɟ ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɨ ɧɚ ɫɭɬɪɚ», ɤɚɨ ɞɚ ɢɦ ʁɟ ɨɧ
ɩɨɫɬɚɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɯɢɦɧɚ. Ⱥ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɧɚɭɤɚ ɨɞɨɲɟ ɫɜɨʁɢɦ
ɩɭɬɟɦ..., ɩɭɬɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɩɢɬɚɧ...?, ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɡɚ ɢɫɬɢɧɭ ɧɚʁɬɟɠɟ
ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɞ ɫɜɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɫɬɢɧɚ (Ʌɟɰ), ɚɥɢ ɢ... ɬɤɨ ɡɧɚ
ɞɚ ɧɟɡɧɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ʁɟ (Ʌɟɨ Ɍɫɟ). Ɍɪɟɛɚ ɩɪɨɦɢɲʂɚɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚɬɢ ɞɨɛɪɨ, ʁɟɪ ɞɨɤ ɱɨɜɢʁɟɤ ɬɟɠɢ ɡɚ ɦɭɞɪɨɲʄɭ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ
ɧɚɡɢɜ ɦɭɞɪɚɰɚ, ɱɢɦ ɧɚɥɚɡɢ ɞɚ ʁɟ ɢɫɩɢɨ ɫɜɟ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚʁɟ
ɛɭɞɚɥɚ (ȼɨɥɬɟɪ). Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɦɭɞɪɨɫɬ ɭ ɨɜɨɦ, ɜɚɲɟɦ ɢ ɧɚɲɟɦ
ɞɜɨɛɪɨʁɭ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɫɭ ɦɥɚɞɢ, ɧɚʁɦɥɚɻɢ
ɚɭɬɨɪɢ, ɩɚɦɟɬɧɢɰɟ. ȳɟɞɧɚɤɨɫɬ ɲɚɧɫɢ ɡɚ ɫɜɟ, ɚ ɨɧɞɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚʁɛɨʂɟ
ɭɨɱɢɬɢ ɢ ɜɢɞʁɟɬɢ ɪɚɡɥɢɤɟ. ɇɟɤɚ ɫɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɨɬɜɨɪɢ
ɦɥɚɞɦ ʂɭɞɢɦɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɭ ɲɬɚ ɡɧɚʁɭ ɢ ɦɨɝɭ, ɞɚ ɢɦ ɞɚ ɲɚɧɫɭ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɚ ɩɨɫɬɚʁɭ ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ, ɦɚɝɢɫɬɪɢ, ɞɨɤɬɨɪɢ ɧɚɭɤɚ..., ɚ ɧɟ
48
ɞɚ ɫɟ ɦɥɚɞɨɫɬ ɫɩɭɬɚɜɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ, ɞɚ ɫɜɚɝɞʁɟ ɩɨɥɚɠɟ ɢɫɩɢɬɟ,
ɦɚɝɢɫɬɟɪɢʁɟ (ɦɚɫɬɟɪɟ) ɢ ɞɨɤɬɨɪɚɬɟ, ɚɥɢ ɫɚɦɨ ɬɟɲɤɨ ɢɥɢ ɧɢɤɚɤɨ
ɤɨɞ ɫɜɨʁɟ ɤɭʄɟ, ɧɚ ɫɜɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ. Ɂɚɲɬɨ...?
ɇɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ʁɟ ɜʁɟɱɧɨ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɨɧɚ ɩɨɡɧɚɬɚ ȿɪɢɤɚ ɏɨɮɮɟɪɚ
ɞɚ ʁɟ ɥɚɤɲɟ ɜɨʂɟɬɢ ɱɨɜʁɟɱɚɧɫɬɜɨ ɧɟɝɨ ɫɜɨɝ ɤɨɦɲɢʁɭ, ɢɥɢ ɨɧɚ
ȵɭɬɧɨɜɚ, ɬɨ ɲɬɨ ɡɧɚɦɨ ʁɟ ɤɚɩʂɢɰɚ, ɚ ɬɨ ɲɬɨ ɧɟ ɡɧɚɦɨ ʁɟ ɦɨɪɟ.
Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɤɪɨɡ ɬɡɜ. ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɧɚɭɤɟ, ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɤɨɥɢɤɨ
ɡɧɚʁɭ... Ƚɞʁɟ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɬɨ ɭɪɟɞɢ, ɞɚ ɫɜɟ ɭɪɟɞɢ ɩɨ ɦʁɟɪɢ ɡɚɤɨɧɚ,
ɩɪɚɜɞɟ, ɦɨɪɚɥɧɨ, ɱɟɫɬɢɬɨ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɫɜɢɯ? Ȼɟɡ ɩɪɟɬɟɧɡɢʁɟ ɞɚ
ɞɚɦɨ ɫɜɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ, ʁɟɪ ɦɢ ɢ ɧɟɡɧɚɦɨ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɫɜɚ ɩɢɬɚʃɚ,
ɦɢ ɢɞɟɦɨ ɞɚʂɟ, ɚ ɢ ɨɧɢ ʄɟ ɞɚʂɟ ɧɟɤɢ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɢ, ɚ ɧɟɤɢ ɢ
ɭ ɡɚɬɜɨɪɟ, ɚɤɨ ɠɟɥɢɦɨ ɢɫɬɢɧɭ, ɩɪɚɜɞɭ ɢ ɞɨɛɪɨ ɡɚ ɫɜɟ, ɬɨ ɛɢ
ɛɢɥɨ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨ. ɍ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɝɪɚɞɚ Ȼɚʃɚ
Ʌɭɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɦɨ ɤɪɚʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ «Ɇɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɚ
ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɚ - ɜɚɠɧɨɫɬ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ.» ɉɨɥɚɤɨ, ɭɬɟɦɟʂɟɧɨ
ɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ, ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨʁɭ ɯɨʄɟɦɨ ɞɚ ɜʁɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɨɲɢɥɚ ɛɨɝɚɬɚ ɦɚʃɢɧɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ
ɦɚɫɨɜɧɨɝ ɫɢɪɨɦɚɲɟʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɚɧɬɢɧɚɪɨɞɧɚ ɢ ɚɧɬɢɞɪɠɚɜɧɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ ɧɨɜɢɯ ɬɚʁɤɭɧɚ. Ɍɪɟɛɚ ɩɪɟɫɬɚɬɢ ɫɚ ɲɢɪɟʃɟɦ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɨɛʂɚɜɚʃɚ (ɞɚɤɥɟ, ɭɜɨɻɟʃɚ ɧɚɪɨɞɚ ɭ
ɬɡɜ. ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ) ɢ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɟ, ɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɦɨɪɚɥɧɢ
ɩɪɟɩɨɪɨɞ ɢ ɨɛɧɨɜɭ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 23-24/2008.
49
ɍɜɨɞɧɢɤ
ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃, ʶˀʰʺʰʻʤʸ ʰ ˁʰˀʽʺʤˌ˃ʦʽ
Ɍɪɢɧɚɟɫɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɚ, ɧɚɭɤɨɜɚʃɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ (ɚɥɢ
ɢɫɬɢɧɫɤɨɝ), ɫɬɪɭɱɧɢɯ, ɧɚɭɱɧɢɯ ɫɤɭɩɨɜɚ, ɨɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɨɜɚ,
ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɉɪɨʁɟɤɚɬɚ, ʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɝɥɟɞɚ, ɫɬɚɜɨɜɚ ɢ ɦɢɲʂɟʃɚ ɨ ɫɜɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ, ɫɚɦɨ ɫɭ ɧɟɤɟ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ
ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ
ɋɚɜʁɟɬɚ ɢ Ɋɟɞɚɤɰɢʁɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ. Ⱦɜɨɛɪɨʁ (25-26) ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ɧɚɦɚ, ɜɚɦɚ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɪɚɞɨɜɚ, ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ
ɩɨɞɚɪɢɥɢ ɫɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɬɟɦɟ, ɜɢɻɟʃɚ,
ɦɢɲʂɟʃɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: Ʉɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, Ɍɟɪɨɪɢɡɚɦ ɩɪɨɬɢɜ ʂɭɞɫɤɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
Ȼɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
ɍɫɬɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ Ȼɢɏ, Ⱦɪɠɚɜɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɡɥɨɱɢɧ ɝɟɧɨɰɢɞɚ,
ɋɚɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɢɦɚʃɟ ɰɢɜɢɥɧɨ-ɜɨʁɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, Ʉɪɚʁ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢɥɢ
ɤɪɚʁ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ, ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɚ ɢ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɟ, ɉɪɚʃɟ
ɧɨɜɰɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, Ⱦʁɟɰɚ ɫɟɥɚ ɢ ɝɪɚɞɚ ɬɟ ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ ɭɜɢɻɚʁɚ,
ɦɨɬɨɪɢɱɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ɑɢɬɚʁɭʄɢ ɧɚɲ ɢ ɜɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɩɚɡɢɬɢ ɞɚ ɫɦɨ ɨɫɬɚɥɢ
ɜʁɟɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɢ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɇɟɤɚ ɫɜɚɤɢ ɱɢɬɚɨɰ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨ ɫɤɥɨɧɨɫɬɢɦɚ,
ɧɚɻɟ ɩɨɧɟɲɬɨ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɧɟɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɫɚɝɥɟɞɚ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɦɢɫɥɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɧɭɞɢɥɢ ɚɭɬɨɪɢ, ɧɚ ɱɟɦɭ ɢɦ ɫɜɚɤɚɤɨ
ɨɞɚʁɟɦɨ ɜɟɥɢɤɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ. ɉɪɢɡɧɚʃɟ, ɭɡ ɞɭɠɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ
ɨɫɬɚɥɢɯ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɤɚɡɭʁɟɦɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɚɲɚ ɫɬɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɞɚ ɢɫɬɪɚʁɟɦɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɦ ɬɪɧɨɜɢɬɨɦ ɩɭɬɭ,
ɩɭɬɭ ɨɬɟɠɚɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɤɪɢɡɨɦ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨɦ ɭɨɩɲɬɟ.
ɉɨɞɪɠɚɥɢ ɫɢ ɢ ɧɚɲ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ „Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ
ɤɪɢɡɚ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ
Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ“ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɬɢ 27.06.2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ. Ʌɢʁɟɩ ɩɪɢɦʁɟɪ, ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɩɨɯɜɚɥɭ. Ʉɪɢɡɚ, ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɩɚɞɚʃɟ ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɨʁɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭ
50
ɡɚ ɪɚɞ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɫɚɦɨ ɫɭ
ɧɟɤɚ ɨɞ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɧɚɲɟ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɬɨɦɟ ɞɨɞɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɧɟɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɩɢɞɧɨ ɫɥɚɛɟ ɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ „ɝɪɚɻɚɧɫɤɨ ɩɨɲɬɟʃɟ“, ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬ ɢ ɥɨʁɚɥɧɨɫɬ, ɭɤɪɚɬɤɨ,
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɦɨɪɚɥ, ɧɚɲɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɬɢɦ ʁɟ ɜɟʄɚ ɞɚ ɞɚɦɨ
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɫɜɢɯ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɢ ʁɚɱɚʃɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ
ɩɪɟɩɨɪɨɞɚ ɢ ɦɨɪɚɥɧɟ ɨɛɧɨɜɟ. ɍɦʁɟɫɬɨ ɞɚ ɧɚɫ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɛɟɫɯɪɚɛɪɟ ɢ ɪɚɡɨɪɭɠɚʁɭ, ʃɢɯ ɬɪɟɛɚ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɩɨɡɢɜ
ɧɚ ɚɧɝɚɠɦɚɧ ɢ ɚɤɰɢʁɭ, ɲɬɨ ɦɢ ɭɩɪɚɜɨ ɢ ɪɚɞɢɦɨ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 25-26/2009.
51
ɍɜɨɞɧɢɤ
ʤʶʤʪʫʺˁʶʤ ʯʤʵʫʪʻʰˉʤ-ˀ˄ʶʤʦʰˉʫ ˄ ʸʰˉʫ
Ⱦɜɨɛɪɨʁ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ
(27-28), ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ ɚɭɬɨɪɢ, ɱɢɬɚɨɰɢ, ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɨ,
ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɨɩɟɬ ʁɟ ɭɝɥɟɞɚɨ ɫɜʁɟɬɥɨ ɞɚɧɚ. Ɂɚ ɫɜɟ ȼɚɫ ɢ ɧɚɫ
ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɧɨɜɨɫɬ, ɧɨɜɢɧɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ȼɚɲ ɢ ɧɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ
ɨɫɢɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɡɥɚɡɢ ɢ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.
Ɉɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɡɛɢʂɧɨ, ɚ ɫɚɞɚ ɢ ɜɢɲɟ ɭɨɡɛɢʂɭʁɟɦɨ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ, ɧɚɭɱɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɩɪɢ ɩɢɫɚʃɭ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɢ ɬɨ ɬɚɤɨ
ɞɚ ʄɟɦɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɧɚɭɱɧɨ – ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨʁ
ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɞɚɜɚɱɤɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɚɭɬɨɪɫɤɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɟ ɨ ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ ɧɚɭɱɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɞɪɭɝɟ
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɟ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, Ɍɢɩɨɥɨɝɢʁɭ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢʁɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ COBISS, ɨɛɚɜɟɡɧɭ ɚɧɨɧɢɦɧɭ ɪɟɰɟɧɡɢʁɭ ɫɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
ɧɚɭɱɧɢ ɱɥɚɧɰɢ (ɨɪɢɝɢɧɚɥɚɧ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞ, ɩɪɟɝɥɟɞɧɢ ɪɚɞ, ɤɪɚɬɤɨ
ɢɥɢ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɫɚɨɩɲɬɟʃɟ, ɧɚɭɱɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ – ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɟɦɢɤɚ), ɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɱɥɚɧɰɢ (ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɞ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɩɪɢɥɨɝ,
ɩɪɢɤɚɡɢ) ɢɬɞ. ɢ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɰɢɬɢɪɚʃɚ. ȼʁɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ
ɫɦɨ ɫɜɢ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ ɨɜɨ ɫɥɭɠɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɨɬɩɭɧɢʁɟɝ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɡɦʁɟɧɟ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ISO 4, ISO 4, ISO 18, ISO 215, ISO 214,
ISO 690, ISO 690–2, ISO 999, ISO 5122 ɢ ɭɫɬɚʂɟɧɢɦ ɞɨɦɚʄɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ. Ⱦɨɛɪɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ʂɭɞɢ ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɛɭɞɟ
ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɚɩɚɬɢʁɢ ɢ ɪɟɡɢɝɧɚɰɢʁɢ, ɞɨɛɪɨ ʁɟ ɞɚ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɨɫɧɨɜɟ
ʁɟɞɧɨɝ ɧɨɜɨɝ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢ-ɨɧɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ, ɩɚ ɬɚɤɨ
ɢ ɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨɦ, ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɨɦ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɦɢɬɭ ɨ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɨ–ɧɟɭɬɪɚɥɧɨʁ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɨɜɚɧɨʁ ɭɥɨɡɢ „ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ“, ɤɚɨ ɩɪɨɞɭɠɟɧɟ ɪɭɤɟ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɫɧɚɝɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝɚ – ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ status quo-a, ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚɦ ʁɟ, ɭ ɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɫɜɟɨɩɲɬɟɝ ɛɟɲɱɚɲʄɚ (Ȼɨɪɯɟɫ) ɢ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɚ – ɤɚɞɚ
ɦɧɨɝɢ, ɧɚɫɭɩɪɨɬ ɧɚɭɱɧɨʁ ɟɬɢɰɢ – ɟɬɢɰɢ ɩɨɡɢɜɚ, ɪɚɞɨ ɩɥɢɜɚʁɭ
ɧɢɡ ɫɬɪɭʁɭ (ɩɨɞ ɛɢʁɟɥɨɦ ɢɥɢ ɠɭɬɨɦ ɡɚɫɬɚɜɨɦ – ɩɪɟɞɚʁɟ ɢ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɜɨʁɟ ɫɚɜʁɟɫɬɢ), ɦɢ ɫɜɨʁɢɦ ɛɨɝɚɬɢɦ ɞʁɟɥɨɦ ɢ ɱɚɫɧɢɦ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɚɧɝɚɠɦɚɧɨɦ ɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɚɤɜɚ ɬɪɟɛɚ
52
ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɥɨɝɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ ɭ ɨɛɧɨɜɢ ɦɨɪɚɥɚ ɢ ɯɭɦɚɧɢɫɬɢɱɤɟ
ɧɚɭɤɟ ɢ ʃɟɧɟ ɟɦɚɧɰɢɩɚɬɨɪɫɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɢ. Ɂɧɚʃɟ
ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ. ɍ ɨɜɨɦ, ɜɚɲɟɦ ɢ ɧɚɲɟɦ ɞɜɨɛɪɨʁɭ
ɚɭɬɨɪɢ ɜɨɞɟ ɦɢɫɚɨɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɦɟʂ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɦɧɢʁɟʃɚ ɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɩɨɪɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ. Ɇɥɚɞɢ, ɧɚʁɦɥɚɻɢ
ɚɭɬɨɪɢ, ɛɢɥɢ ɫɭ, ʁɟɫɭ ɢ ɫɬɚɥɧɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɧɨɫ ɜɚɲɟɝ ɢ ɧɚɲɟɝ
ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟɦɨ ɢ ɭ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ, ɭɡ ɞɭɠɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ
ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɜɟʄ ɩɪɨɜʁɟɪɟɧɢɯ, ɢɫɬɚɤɧɭɬɢɯ, ʁɚɜɧɨ ɩɨɡɧɚɬɢɯ
ɚɭɬɨɪɚ. ɋɜɢ ɨɧɢ ɡɚʁɟɞɧɨ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɞɚɥɢ ɫɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚʃɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɤɚɨ ɨɩɲɬɟ ɧɚɭɤɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɢ, ɞɚɥɢ ɫɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɞɚ ɫɚɦɨɩɪɨɝɥɚɲɟɧɟ
ɧɚɭɤɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɧɩɪ.ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ, ɮɢɡɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ, ɞɟɬɟɤɬɢɜɫɤɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢ,
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢ ɢ ɤɪɢɡɧɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɢ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɟ ɫɥɭɠɛɟ, ɪɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɢ ʃɢɯɨɜɢ „ɩɪɨɬɚɝɨɧɢɫɬɢ“ ɫɯɜɚɬɟ ɞɚ ɫɭ ɬɨ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ
ɨɞ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɬɟɦɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɤɚɨ
ɨɡɛɢʂɧɟ, ɭɬɟɦɟʂɟɧɟ, ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɟ ɢ ɨɩɲɬɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɧɟ
ɧɚɭɤɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɛɪɚɧɢ, ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɢ
ɩɪɢɡɧɚɬɟ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ „Ʉɚɪɚɧɨɜɰɚ ɞɨ Ʉɥɚɲɧɢɰɚ (ɦʁɟɫɬɚ ɭɥɚɡɚ
ɢ ɢɡɥɚɡɚ ɭ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɭ). Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢ ɪɟɱɟɧɨ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɨɞɧɨɫɭ
ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ, o oɞɧɨɫɭ ɩɨʁɦɚ ɫɬɪɭɤɟ ɢ ɧɚɭɤɟ. Ɇɢ
ɬɨ ʁɚɜɧɨ ɨɬɜɚɪɚɦɨ, ɞɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɨɫɬɚɧɟ ɡɚɛɢʂɟɠɟɧɨ, ɜɨɞɢɦɨ
ɦɢɫɚɨɧɢ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɦɟʂ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɦɧɢʁɟʃɚ, ɞɚ
ɨɧɨ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɛɥɭɞɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞɪɚ-ɫɭɞɚɦɚ, ɬɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɞɚ ɩɪɨɧɚɻɟɦɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɇɢ
ɫɦɨ ɚɤɬɢɜɧɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚ ɯɢɩɨɬɟɡɭ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɢ
ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢɥɢ ɞɪɭɤɱɢʁɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɤɚ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɡɚɫɥɭɠɭʁɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ,
ɚɥɢ ɢ ɪɢʁɟɲɚɜɚɧɚ. ȳɚɜɧɨɫɬ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɚ
ɛɢɪɨɤɪɚɬɫɤɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ, ɨɧɚ ʁɟ ɦɢɫɥɟʄɚ, ɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɞʁɟɥɭʁɭ ɫɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɦɨʄɢ. ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɦɨʄɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ
ɪɚʃɢɜɨɫɬ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɇɨɪɚɥɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɲɤɢ ɞɢɫɤɭɪɫ
ɨɛɪɚɬɢɨ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɧɚɩɪɟɞ ɢɡɧɟɲɟɧɟ ɢɫɤɚɡɟ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɪɚɞɢ
ɧɚɫ, ɜɟʄ ɪɚɞɢ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ, ɪɚɞɢ ɢɫɬɨɪɢʁɟ, ɪɚɞɢ ɦɨɪɚɥɧɨɫɬɢ ɭ
ɧɚɭɰɢ ɭ ɤɨʁɭ ɫɦɨ ɫɟ ɫɜɢ ɡɚɤɥɟɥɢ, ɧɚɩɪɨɫɬɨ ɢ ɡɚɬɨ, ʁɟɪ ʁɟɡɢɱɤɢɦ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚ ɫɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɨɞɧɨɫɢ
ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.Ɉɜɚʁ ɞɜɨɛɪɨʁ ɡɚɩɨɱɢʃɟɦɨ ɧɚɭɱɧɨɦ
ɤɪɢɬɢɤɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɥɟɦɢɤɨɦ ɧɚ ɬɟɦɭ ɤɭɞɚ ɢɞɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɞɚɥɢ ʁɟ ɪɚɡɨɪɟɧɚ, ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɚ, ɩɪɚɜɚ, ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɡɚɬɢɦ ɞɢɜɚɧɨɦ ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɧɚ ɜɥɚɫɬ ɥɟɝɢɬɢɦɧɚ ɢ
53
ɥɟɝɚɥɧɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɬɟɦɟʂɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɭ ɢ ɩɪɚɜɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ.
Ƚɪɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɱɢɬɚɨɰɟ ɭɜɨɞɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɫɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɢ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɨɦ ɦʁɟɪɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɚ
ɡɚɬɢɦ ɦɥɚɞɢ ɚɭɬɨɪ ɩɪɨɦɢɲʂɚ ɧɨɜɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ NATO, ɜɢɡɢʁɟ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɪɚɡɜɨʁɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɫɜɟ ɭ ɦɢɪɭ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨ
ɪɚɞɢɬɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɧɚɦ ɫɬɪɭɱɧɢ ɩɪɢɥɨɝ ɨɫɧɢɜɚʃɚ, ɧɚɱɢɧ ɪɚɞɚ
ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɮɨɪɭɦɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ
ɧɭɞɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɚɤɫɟ
ɚɥɢ ɢ ɜɢɡɢʁɚ. ɋɚʁɛɟɪ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɩɨɪɚɫɬɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɮɨɛɢʁɢ ɭ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ɩɪɢɞɚʁɟ ɫɟ
ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɫɥɢʁɟɞɟ ɩɪɢɤɚɡɢ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ Ʉɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ ɤɨɪɭ-ɩɰɢʁɟ ɢ ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɚ ɮɨɪɟɧɡɢɱɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ.
ɑɢɬɚʁɭʄɢ ɧɚɲ ɢ ɜɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɦɨɠɟ
ɫɟ ɡɚɩɚɡɢɬɢ ɞɚ ɫɦɨ ɨɫɬɚɥɢ ɜʁɟɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɇɟɤɚ ɫɜɚɤɢ ɱɢɬɚɨɰ,
ɡɚɜɢɫɧɨ ɨ ɫɤɥɨɧɨɫɬɢɦɚ, ɧɚɻɟ ɩɨɧɟɲɬɨ ɡɚ ɫɟɛɟ, ɧɟɤɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɢɡ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɫɚɝɥɟɞɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɦɢɫɥɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɧɭɞɢɥɢ ɚɭɬɨɪɢ,
ɧɚ ɱɟɦɭ ɢɦ ɫɜɚɤɚɤɨ ɨɞɚʁɟɦɨ ɜɟɥɢɤɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ. ɉɪɢɡɧɚʃɟ, ɭɡ
ɞɭɠɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɨɫɬɚɥɢɯ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɫɤɚɡɭʁɟɦɨ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɦɚ Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɚɪɨɞɚ Ʉɪɚʁɢɧɟ
ɢ Ʉɥɭɛ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ 123. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɚɲɚ ɫɬɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɞɚ ɢɫɬɪɚʁɟɦɨ ɧɚ ɨɜɨɦ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨɦ ɬɪɧɨɜɢɬɨɦ ɩɭɬɭ,
ɩɭɬɭ ɨɬɟɠɚɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɤɪɢɡɨɦ, ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨɦ ɢ ɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɲʄɭ ɭɨɩɲɬɟ. ɉɨɞɪɠɚɥɢ ɫɢ ɢ ɧɚɲ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ
ɧɚ ɬɟɦɭ: „Ʉɚɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɜʁɟɪɫɤɟ,
ɪɚɫɧɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ) ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɲɬɨ ɛɨʂɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ
ɢɡɛɨɪɢɦɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ,“ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɫɟ ɨɞɪɠɚɬɢ 23-24 ɚɩɪɢɥɚ ɭ ɤɚɦɩɭɫɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ
ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭɡ ʃɢɯɨɜɭ ɫɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ. Ɉɧɢ ɫɭ,
ɧɚɩɨɦɢʃɟɦɨ, ɞɪɠɚɜɧɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɱɟɬɪɧɚɟɫɬ
ɝɨɞɢɧɚ ɧɚɲɟɝɚ ɪɚɞɚ ɩɨɞɪɠɚɜɚɥɢ, ɩɨɞɫɬɢɰɚɥɢ, ɨɛɨɝɚʄɢɜɚɥɢ,
ɲɢɪɢɥɢ ɢɞɟʁɟ, ɪɚɞɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚɥɢ ɧɚɲɟ ɤʃɢɝɟ, ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɱɚɫɨɩɢɫɟ, ɧɚɲɟ ɢɞɟʁɟ ɢ ɞɚɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ, ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.Ɉɜɨ
ʁɟ ɩɪɢɥɢɤɚ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɢɫɤɪɟɧɨ ɡɚɯɜɚɥɢɦɨ, ɚɥɢ ɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɪɚɞɧɨ,
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɫɤɭɩɨɦ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɭ ɬɟɦɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ
ɝɪɚɻɚɧɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɜʁɟɪɭ, ɪɚɫɭ ɢ ɧɚɰɢʁɭ, ɞɚ ɜɨɞɢɦɨ ɦɢɫɚɨɧɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɟɦɟʂ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɦɧɢʁɟʃɚ ɨ ɫɩɨɪɧɢɦ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ. ɉɪɚɜɢ
54
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭ-ɚɥɚɰ ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɧɭ ɞɚɜɟ ɧɚ
ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ. Ɉɧ ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ
ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚʁɭ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɢɦɟ ɬɟɨɪɢʁɟ, ɬɪɚɠɢ
ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɨɞ ɥɚɠɢ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 27-28/2010.
55
ɍɜɨɞɧɢɤ
˃ˀʰʪʫˁʫ˃ʰ ʥˀʽʵ ʪʫˇʫʻʪʽʸʽʧʰʵʫ
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɫɜʁɟɬɫɤɨʁ ɛɚɡɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ – ɭɫɩʁɟɲɧɚ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɡɚ ɞɪɭɝɟ...?
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ, ɞɜɨɛɪɨʁ (29-30), ɩɨɲɬɨɜɚɧɢ ɱɢɬɚɨɰɢ,
ɚɭɬɨɪɢ, ʂɭɛɢɬɟʂɢ ɩɢɫɚɧɟ ɪɢʁɟɱɢ, ʂɭɛɢɬɟʂɢ ɧɚɭɤɟ ɤɚɨ ɨɩɲɬɟɝ
ɞɨɛɪɚ, ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ ɨɩɪɟɞʁɟʂɟʃɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɟɛɟɥɢɯ ɤʃɢɝɚ ɢ
ɬɚɧɤɢɯ ɩɢɫɚɰɚ, ɩɪɨɬɢɜ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɨɛʁɚɜʂɭʁɭ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɩɪɨɱɢɬɚɥɢ, ɫɚ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɦ ȼɚɦ ɧɭɞɢɦɨ ȼɚɲ ɢ ɧɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ.
Ɉɜɚʁ ɩɭɬ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ ɢ ɨɛɟʄɚɥɢ, ɩɨɥɚɤɨ ɚɥɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ɫɚ DOI
ɛɪɨʁɟɦ, KOBISS ɨɛɪɚɞɨɦ, UDK ɨɛɪɚɞɨɦ ɢ ɚɧɨɧɢɦɧɢɦ ɪɟɰɟɧɡɢʁɚɦɚ, ɬɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɭɲɥɢ ɫɦɨ ɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɮɟɪ-ɩɥɟʁ ɭɬɚɤɦɢɰɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɞɚ ɫɬɢɝɧɟɦɨ ɞɨ ɨɩɲɬɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɜɢɫɨɜɚ, ɬɟ ɫɟ ɬɚɤɨ
ɦɨɪɚɥɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɦɨ ɨɞ ɬɡɜ. ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ, ɛɢɡɧɢɫ (ɧɟ) ɧɚɭɤɟ ɢ
(ɧɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɪɨɮɢɬ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɨɤɪɟɬɚɱ ɢ ɦɨɬɨ.
ȳɟɞɧɚɤɨɫɬ ɲɚɧɫɢ ɞɚʁɟɦɨ ɡɚ ɫɜɟ..., ɚ ɨɧɞɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɨɱɢɬɨɜɚɬɢ ɪɚɡɥɢɤɟ, ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ, ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɡɧɚʃɭ, ɢ ɡɧɚʃɭ
ɤɚɨ ɨɩɲɬɟɦ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɦ ɞɨɛɪɭ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɜɢɞɢɬɟ, ɨɫɬɚɥɢ ɫɦɨ
ɢ ɞɚʂɟ ɜʁɟɪɧɢ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨʁ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɢ ȼɚɲɟɝ ɢ
ɧɚɲɟɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɚ ɭ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱʁɚ:
ɞɪɭɲɬɜɨ-ɧɚɫɢʂɟ-ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ, ɬɪɝɨɜɢɧɚ ʂɭɞɢɦɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ
ɝɪɭɩɟ, ɤɪɢɡɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ, ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɚ ɢ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ,
ʁɚɜɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɚ, ʁɟɡɢɤ-ɤɭɥɬɭɪɚ-ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ-ɫɩɨɪɬ ɢ ɡɞɪɚɜʂɟ. ȼɢ ɬɨ ɜɢɞɢɬɟ ɢ ɡɧɚɬɟ, ɧɚɭɤɚ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɭ ɩɨɞɛɚɰɢɥɢ ɪɚɞɢ ɫɜɨʁɢɯ ɨɲɬɪɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ
ɩɨɞʁɟɥɚ ɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢɯ ɨɩɪɟɞʁɟʂɟʃɚ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɚ, ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɞʁɟɥɨɦɢɱɧɨ ɩɪɟʄɭɬɢɥɢ ɟɧɨɪɦɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ (ɤɥɟɩɬɨɤɪɚɬɢʁɟ), ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɫɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɚɥɢ ɞɨɝɚɻɚʁɟ. Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɚɤ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫɭ ɢɡɭɱɟɧɟ, ɚ ɭɩɪɚɜɨ ɫɭ ɨɧɟ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɡɚɞɚɰɢ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. ɉɨɫɬɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɚ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ – ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɫɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɫɚ ɛɪɨʁɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɬɟ ɢɡ ɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ (ɤɥɟɩɬɨɤɪɚɬɢʁɚ)
56
ɭ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɭ ɫɜɢɦ ʃɟɝɨɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ, ɩɚ
ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɧɟɤɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɧɚɭɤɟ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɨɰɢɨ – ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ – ɟɬɧɢɱɤɢɯ, ɤɭɥɬɭɪɧɨ – ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɧɢɯ, ɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɨ – ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɪɚɫɰʁɟɩɚ
ɭ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɢ ɞɚʂɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɭ ɡɨɧɢ ɬɡɜ.
„ɬɟɲɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭ“. (ɋɚɬɨɪɢ). Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɭ ɧɚɦɟɬɧɭɥɢ ɪɚɫɩɨɞʁɟɥɭ ɪɢɡɢɤɚ, ɭɦʁɟɫɬɨ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɭɧɭɬɚɪ - ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚɥɢ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ
ɪɚɫɩɨɞʁɟɥɟ ɞɨɛɚɪɚ (ɢ ɭɫɥɭɝɚ) ɢɡɦɟɻɭ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɢ ɪɚɞɚ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭ
ɩɪɚɜɰɭ ʃɢɯɨɜɟ ɫɜɟ ɜɟʄɟ ɩɪɨɦʁɟɧʂɢɜɨɫɬɢ, ɩɪɢɥɚɝɨɞʂɢɜɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɫɬɢ (ɬɡɜ. „3ɉ“). ɍ ɬɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɭ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɭ „ɭɧɢʁɟɥɢ“ ɧɟɤɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ ɧɨɜɨɥɢɛɟɪɚɥɧɟ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚ ɧɨɜɨɥɢɛɚɪɚɥɧɢɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚɦɚ, ɚ ɬɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɡɚɧɟɦɚɪɢɬɢ, ɬɢɦ ɜɢɲɟ ɲɬɨ ɭ ɩɨɡɚɞɢɧɢ ɫɜɚɤɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ ɫɬɨʁɢ
„ɡɚɲɬɢɬɧɢɱɤɚ“ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ
ɱɢʁɟɦ ɫɪɟɞɢɲɬɭ ʁɟ ɛɨɪɛɚ ɡɚ ɩɪɨɮɢɬ.
ɍ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɬɪɚɠɟɧɨ ʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ,
ɚ ɡɚɧɟɦɚɪɟɧɚ ʁɟ ɛɪɢɝɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ.ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ
ɧɟɫɪɟʄɭ ɜɢɲɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɬɪɠɢɲɬɟ ɧɭɠɧɨ ɞɨɛɢʁɟ ɨɛɥɢɤ
ɰɪɧɟ ɛɟɪɡɟ, ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩʂɚɱɤɚ ɤɚɨ „ɩɪɜɨɛɢɬɧɚ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ“, ɚ ɭɦʁɟɫɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɤɨʁɟɝ ɧɟɦɚ)
ɢɦɚɦɨ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɟɥɢɬɚ ɞɚ ɪɚɫɩɪɨɞɚʁɭ „ɧɚɰɢʁɭ“,
ɞɪɠɚɜɭ ɢ ɪɟɫɭɪɫɟ, ɞɨ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭɜɟɞɭ ɭ ɬɡɜ.
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ. Ⱥɧɬɢɧɚɪɨɞɧɚ ɢ ɚɧɬɢɞɪɠɚɜɧɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɚ
„ɧɨɜɢɯ – ɫɬɚɪɢɯ“ ɬɚʁɤɭɧɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɭɧɢɲɬɢɥɚ
ʁɟ ɞɪɠɚɜɭ, ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɛɨɝɚɬɭ ɦɚʃɢɧɭ ɢ ɦɚɫɨɜɧɨ ɨɫɢɪɨɦɚɲɢɥɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ – ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɨ ɢɯ ɝɭɪɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɲɬɟɬɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ (ɬɟɨɪɢʁɚ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɫɬɢ). ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɤɚɨ ɩɭɬ ɤɚ ɫɥɨɛɨɞɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɩɨɫɬɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɡɟɦɚʂɚ ɞɚɧɚɫ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɩɭɬɟɦ ɨɫɢɪɨɦɚɲɟʃɚ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɭ ɬɡɜ. ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɮɢɬɧɟ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɬɜɨɪɢɥɚ ʁɟ ɜɪɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɞɨɪ ɧɟɥɟɝɚɥɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɢ ɡɚ ʁɚɱɚʃɟ ɦɚɮɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ.
Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɨɫɢɨɰɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ. ɇɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ
ɫɚɦɨ ɞɢɨ ɧɚɭɱɧɟ ɫɢɧɬɟɡɟ ɢɡ ɬɪɢɞɟɫɟɬ (30) ɛɪɨʁɟɜɚ ɜɚɲɟ ɢ ɧɚɲɟ
57
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɩɟɬɧɚɟɫɬ (15) ɝɨɞɢɧɚ. Ɋʁɟɲɟʃɚ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ, ɩɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ,
ɬɪɟɛɚ ɬɪɚɠɢɬɢ ɭ ʁɚɱɚʃɭ ɭɥɨɝɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭ ɦɨɪɚɥɧɨɦ
ɩɪɟɩɨɪɨɞɭ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɪʁɟɲɚɜɚɬɢ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɫɮɟɪɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɫɟɪɜɢɫɚ, ɭɦʁɟɫɬɨ ʃɟɧɨɝ ɫɜɟ ɜɟʄɟɝ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚ
ɨɬɤɥɨɧ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɚ ɞɟɫɧɢɱɚɪɫɤɢɦ ɨɩɰɢʁɚɦɚ. Ɍɪɟɛɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɨɞɪɠɢɜɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɭ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ, ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɦɨɪɚɥɧɭ ɨɛɧɨɜɭ ɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ ɭ ɫɜɢɦ ʃɟɝɨɜɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɭ ɫɜɢʁɟɫɬɢ ɢ ɝɥɚɜɚɦɚ (ɧɟ)ʂɭɞɢ. Ɍɚɤɨ
ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɚɩɪɟɞ, ɞɚʂɟ, ɪɚɡɜɨʁɧɢʁɟ, ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɢʁɟ. ɉɨɤɭɲɚʁɦɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ, ɧɚ ɨɩɲɬɟʂɭɞɫɤɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢ...?,
ɩɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨ, ɭɡ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɤɨʁɢ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʁɭ ɢ ɨɛɪɚɡɭʁɭ ɜɚɫɩɢɬɚɧɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ...?
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 29-30/2011.
58
Petnaest godina Defendologije
TRIDESET PRVI BROJ ...
ŽIVOT ZA ISTINU...
Jubilej petnaest godina Defendologije, petnaest godina
Udruženja defendologa Republike Srpske, koji 2007. godine
mijenja naziv u Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka
i kriminološka istraživanja, a zatim 2011. godine naziv mijenja u
Evropski defendologija centar za nauþna, politiþka, ekonomska,
socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.
Polako, utemeljeno, sigurno, kretanje se vrši ka globalnoj
struþnoj i nauþnoj mreži, evropskog i svjetskog znanja, nauke i
znanja uopšte. U uvodniku prvog broja, vašeg i našeg þasopisa
Defendologija, od prije petnaest godina, sa naslovom ýasopis
novog doba, izmeÿu ostalog piše, ...“Pred vama je þasopis
Defendologija, prvi u Republici Srpskoj i Saveznoj Republici
Jugoslaviji pod ovim nazivom. Djelo je onih ljudi koji su ostali
sa svojim narodom da u ovim teškim vremenima podijele dobro
i zlo.
Opredjeljenje našeg þasopisa je ulaganje u vlastitu pamet,
jer je skuplje kupovati tuÿu. Predmet þasopisa jeste i biüe
naša sadašnjost, prošlost i buduünost. Pitanja balkanizacije,
zakašnjele politogeneze na našim prostorima, pitanja spoljnih
igraþa, stranaca na Balkanu, stanje „oružanog mira“ i „ravnoteže
straha“ su pitanja na koja treba davati utemeljene odgovore.
Mi veü u ovom prvom broju pokazujemo koju širinu aktuelnih
tema þasopis zahvata, teme multidisciplnarnog karaktera, kao
što su vojska i policija u višestranaþkim pravnim državama,
vojni sudovi, antinomija rata i mira, informatika i savremena
kretanja, specijalni rat, terorizam problem novog doba, izazivanje
i upravljanje krizama i mnoga druga. Držimo da se svaki þasopis,
pa i ovaj, može još bolje urediti, ali i to da se ne može u nedogled
usavršavati.
Mi smo þasopis slobodnije forme, multidisciplinarnog
karaktera, otvoren za sve. Prvenac je pred vama.“ Dakle, tada,
prije petnaest godina, nauþni tim Defendologije imao je oþi
59
da vidi ono što drugi ne vide, imao je preciznu, objektivnu,
taþnu viziju i misiju koja je i danas veoma aktuelna i tražena.
ýasopis Defendologija i u ovom broju ostao je vjeran svojoj
programskoj orjentaciji multidisciplinarnog karaktera. Teme
kao što su: organizovani kriminalitet, traumatski stres, strateški
pristup menadžmentu ljudskih resursa, funkcionisanje zatvora i
resocijalizacija osuÿenih lica, socijalna podrška i nezaposlenost,
te ekonomija tranzicijskih zemalja i reforme, obilježavaju ovaj
31. broj Defendologije i krunišu jubilej 15 godina postojanja,
trajanja, izazivanja i redovnog izlaženja. Moüi, htjeti i znati,
garancija su i za buduünost Defendologije, koja na kulturan
i nauþan naþin daje doprinos svekolikom bogatstvu, razvoju,
opstanku i prosperitetu Republike Srpske. Kao i buduünost
meÿunarodnih odnosa i bezbjednosti, te osnovnih naþela i
postulata na kojima se oni zasnivaju, Defendologija üe i dalje
nastojati da ide u korak sa struþnim i nauþnim dostignuüima, ali
i sa realnim kretanjima, trendovima i tendencijama. Svakako,
posebno mjesto u svemu tome imaüe stanje, putevi i perspektive
Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. To je velika obaveza
i odgovornost, težak zadatak. Težak, izmeÿu ostalog, zato, što
u Bosni i Hercegovini mi ne umijemo da komuniciramo jedni
sa drugima.
Urušava se obrazovanje, posebno se urušava visoko
obrazovanje, što ruši nacionalni identitet i dignitet. Obrazovanju
treba vratiti obraz. Trebaju nam stvarno obrazovani ljudi, a ne
samo formalno obrazovani (certi¿kovane neznalice), trebaju nam
pametni i obrazovani, jer jedan uistinu dijaloški naþin mišljenja
i življenja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini treba da
ima za posljedicu da meÿu misliocima ne bi bilo dogmatika,
meÿu vjernicima ne bi bilo fanatika, a meÿu politiþarima ne bi
bilo tirana.
Otpori kritiþkom mišljenju moraju se smanjiti, dokinuti, a
prostor treba otvoriti za ustavom zagarantovanu slobodu misli,
slobodu govora, slobodu nauþnog rada. Nauþni radnici i prijatelji
Defendologije to su stalno radili, rade i radiüe, a dosadašnji
rezultat nije izostao, izmeÿu ostalog, i u þinjenici da je þasopis
Defendologija u prvoj kategoriji kategorisanih nacionalnih
nauþnih þasopisa u Republici Srpskoj. Neka se fer-plej nauþno
60
takmiþenje nastavi. Svi imaju šansu, a onda se najbolje vide
razlike. Neka razliþitosti budu bogatstvo..., jer tamo gdje samo
jedan vjetar piri i borovi ukrivo rastu...
Glavni i odgovorni urednik
Broj 31/2012.
61
Uvodnik
BEZBJEDNOST TRAŽI REFORMU
DEMOKRATIJE, NUŽNOST NJEZINOG
ODRŽAVANJA, OGRANIAVANJE
MOI, STVARANJE A NE VARANJE
Poštovani þitaoci, prijatelji pisane rijeþi, mislioci, poštovaoci
stvaranja, borci protiv varanja, pred vama se nalazi trideset i
drugi broj þasopisa Defendologija. Ovo je vaš i naš þasopis prve
kategorije, koji se bori za sigurnost svih nas, bezbjednost kao
vrhovni zakon, za demokratiju povezanu sa prosperitetom, a protiv
je svih oblika radikalizma, ekstremizma i terorizma.
Redakcija þasopisa Defendologija u ovim ekonomski teškim
i uopšte društveno nestabilnim vremenima uspijeva da održi
kontinuitet veü šesnaest godina za redom. U narednom periodu
Redakcija je opredijeljena da nastavi sa podizanjem kvalitete
þasopisa, prvenstveno kroz standarde citiranja, anonimnu recenziju
i dvojeziþno izdanje na srpskom i engleskom jeziku. Takoÿe,
neizostavno je napomenuti stav Redakcije da u narednom periodu
objavljuje što veüi broj originalnih nauþnih radova od domaüih
i stranih autora. Recimo stop plagijatima i nemoralu u nauci i
obrazovanju. Samo takvim pristupom moguüe je da Defendologija
u doglednom vremenu postane ugledan i citiran þasopis, ne samo u
zemlji nego i u inostranstvu. Postavljeni ciljevi predstavljaju veliki
izazov koji zahtijeva dugoroþan sistematski pristup i odgovornost,
kako Redakcije tako i autora. Kao što vam je poznato, vaš i naš
þasopis Defendologija daje veliki doprinos razvoju bezbjednosti
i demokratizaciji društva. Ljudski osjeüaji za pravednost þine
demokratiju moguüom, a njihova sklonost prema nepravdi þini
demokratiju neophodnom.
Eksperti Evropskog Defendologija centra permanentno istiþu
da demokratija nije luksuz samo za bogate, nego da ona treba da
služi svim slojevima društva, naprosto zato jer ljudska priroda ne
može trajno podnositi bilo kakvu vrstu potlaþenosti.
U interesu bezbjednosti svih skupina povezanih sa vlasti
je da one ne smiju služiti kao instrument njene moüi u korist
terora protiv oponenata režima. Istorijski je pokazano i potvrÿeno
62
da neograniþena vlast pojedinca, jedne stranke, proizvodi
nepredvidivost njihovih odluka, a pravni sistem ne smije biti
povrijeÿen politiþkim borbama.
Prostor Jugoistoþne Evrope u bezbjednosnom i geopolitiþkom
smislu vrlo je znaþajan. To nameüe potrebu za postojanjem nauþnog
þasopisa otvorenog za razliþite akademske poglede i pristupe.
Defendologija je otvorena za široki krug autora iz zemlje, iz
zemalja Jugoistoþne Evrope i drugih zemalja u svijetu da nauþno,
utemeljeno, objektivno i ideološki neoptereüeno prezentuju
rezultate svojih teorijskih i empirijskih istraživanja.
U ovom broju þitaocima stoje na raspolaganju nauþni i
struþni radovi u kojima se obraÿuju razliþite teme, i to: policija
i društvo, vršnjaþko nasilje, bezbjednost i odbrana, menadžment
u lokalnoj samoupravi. U rubrici Policija i društvo analiziraju se
komunikološki aspekti rada policije u zajednici i autori razmatraju
uticaj etniþke mržnje u Bosni i Hercegovini i nasilja na fudbalskim
utakmicama. Vršnjaþko nasilje je rastuüi društveni problem o
kojem se govori u narednoj rubrici, gdje se sagledavaju neka
teorijska shvatanja i problemi u praksi, uz moguüe preporuke za
poboljšanje stanja u ovoj oblasti. U rubrici Odbrana i bezbjednost
govori se o vladavini prava u oružanim snagama u demokratskim
društvima. Takoÿe, tu je i struþni rad koji obraÿuje temu zaštite
važnih liþnosti. U rubrici Menadžment u lokalnoj samoupravi
govori se o nekim problemima uspješnog rukovoÿenja lokalnih
zajednica, þija je ekonomska i socijalna stabilnosti bitan uslov za
stabilnost društva u cjelini. Nadamo se da üe heterogenost tema
u ovom broju omoguüiti našim þitaocima da zavisno od njihovog
interesovanja doÿu do nekih novih saznanja koja mogu upotrijebiti
u svom nauþno-istraživaþkom radu ili praksi.
Pozivamo sve zainteresovane da pokušamo zajedno,
utemeljeno, nauþno istraživati i obrazovati sebe i druge i napokon
zajedno sa institucijama sistema obrazovanju vratiti obraz.
Smjelosti, smjelosti, više smjelosti...
Glavni i odgovorni urednik
Broj 32/2012.
63
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɲʄɭ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɫɢʂɭ
ʤʶʤʪʫʺˁʶʤ ʯʤʵʫʪʻʰˉʤ ʺʽˀʤ ʿʽˁ˃ʤ˃ʰ ʧʫʻʫˀʤ˃ʽˀ ˀʤʯʦʽʵʤ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʿˁʶʫ
ɉɨɲɬɨɜɚɧɢ ɱɢɬɚɨɰɢ, ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ
ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɢ ɬɪɟʄɢ ɛɪɨʁ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ. ɋɚ ɧɨɫɬɚɥɝɢʁɨɦ ɫɟ ɫʁɟʄɚɦɨ 27. ɦɚɪɬɚ 1997. ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧɚ ɩɪɜɚ
ɫʁɟɞɧɢɰɚ ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɲɬɜɚ, ɬɚɞɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɞɨɧɟɫɟɧɚ Ɉɞɥɭɤɚ
ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɢ ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ ɨɛʁɚʂɢɜɚʃɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚ. ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ, ɧɚɲɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɦɢʁɟɧɢɥɚ ʁɟ ɢɦɟ ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɢ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ. ɍɱɢɧɢɥɢ ɫɦɨ ɬɨ ɭ ɞɭɯɭ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɦ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɧɚɲɟɝ ɐɟɧɬɪɚ, ɢ ɧɚɪɚɜɧɨ ɫɚ ɨɱɭɜɚʃɟɦ ɢɡɜɨɪɧɟ ɢɞɟʁɟ, ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ ɛɨɝɚɬɨɝ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ. ɉɨɧɨɫɧɢ ɫɦɨ ɲɬɨ ʁɟ ɱɚɫɨɩɢɫ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ
ɲɟɫɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞɪɠɚɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɛʁɚɜʃɟɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɥɚɤ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ, ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɟɪɨɡɢʁɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɚ, ɚ ɧɚɭɱɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ
ɪɚɞ ɢ ɧɚɩɪɟɞɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢɞɟʁɟ ɱɟɫɬɨ ɫɭ ɝɭɪɧɭɬɟ ɧɚ ɦɚɪɝɢɧɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ. ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ,
ɜɨɻɟʃɟ ɧɚɭɱɧɨɝ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɧɢʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ. ɒɬɚɜɢɲɟ,
ɭɩɪɤɨɫ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɦɭ ɪɟɞɚɤɰɢʁɟ, ɚɭɬɨɪɚ, ɢ ɧɚɲɢɦ ɰɢʁɟʃɟɧɢɦ ɤɨɥɟɝɚɦɚ ɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɢɡ ɡɟɦʂɟ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɢ Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɫɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ, Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɡɚɠɢɜʁɟɥɚ
ɤɚɨ ɨɡɛɢʂɚɧ ɧɚɭɱɧɢ ɱɚɫɨɩɢɫ, ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɭɜɚɠɚɜɚɧ ɭ ɧɚɭɱɧɢɦ
ɢ ɫɬɪɭɱɧɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ. Ɇɢ ɢɦɚɦɨ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ, ɧɚɩɪɟɞɧɟ ɢɞɟʁɟ ɢ
ɢɫɬɪɚʁɧɨɫɬ ɞɚ ɱɚɫɨɩɢɫ ɭɱɢɧɢɦɨ ɛɨʂɢɦ. ɇɚɫɬɚɜʂɚɦɨ ɫɚ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɢɦ ɢɡɞɚʃɟɦ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ, ɚɧɨɧɢɦɧɢɦ
ɪɟɰɟɧɡɢʁɚɦɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɰɢɬɢɪɚʃɚ, ɰɢɬɚɬɧɢɦ ɛɚɡɚɦɚ, ɚ ɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟɦ ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɦ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɦ
ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɛɢɨ ɲɬɨ ɛɨʂɢ.
Ⱦɨɫɚɞɚɲʃɢ ɧɚɩɨɪɢ ɫɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɲ ɱɚɫɨɩɢɫ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɨɜɚɥɨ ɭ ɩɪɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɧɚɭɱɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ. Ɍɚɤɜɨ ɩɪɢɡɧɚʃɟ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɤɚɜɚɥɢɬɟɬ ɨɞɪɠɟ. Ɍɚɤɨɻɟ,
64
ɧɚɦʁɟɪɚ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɦ ɛɪɨʁɟɜɢɦɚ, ɩɨɪɟɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɚɭɬɨɪɚ,
ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɦɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚɲɢɯ
ɤɨɥɟɝɚ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɞɢʁɟɥɨɜɚ ɫɜɢʁɟɬɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɚ ɧɚɦɚ ɩɨɞɢʁɟɥɢɥɢ
ɫɜɨʁɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.
ɍ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɦɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɟ ɬɟɦɟ ɭ ɫɤɚɞɭ ɫ
ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɱɚɫɨɩɢɫɚ: ɱɢɬɚɨɰɢ ʄɟ
ɧɚʄɢ ɬɟɦɟ ɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢʁɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɤɪɢɬɢɱɤɢɦ ɩɨɝɥɟɞɢɦɚ ɧɚ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ
ɰʁɟɥɢɧɢ. Ɋɚɡɜɨʁ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɫɜɟ ɜɟʄɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɨɫɬ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɦɪɟɠɚ ɭ ɫɚʁɛɟɪ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɦɟʄɟ ɧɨɜɚ
ɢɫɬɚɠɢɜɚɱɤɚ ɩɢɬʃɚ. ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ, ɭ ɨɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɦɨ
ɪɚɞ ɨ ɫɚʁɛɟɪ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɭ – ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɢɦʁɟɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɚ ɭ ɫɚʁɛɟɪ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚɬɢɦ, ɬɭ ʁɟ ɢ ɪɚɞ
ɨ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɭɛɢɫɬɜɚ ɭ ɤɚɧɨɧɢɦɚ ɋɪɩɫɤɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɭ
ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭ ɰɪɤɜɟɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɨɜɨɝ ɬɟɲɤɨɝ ɡɥɨɱɢɧɚ,
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ. ɂɡ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ
ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɦɨ ɪɚɞ ɨ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ
ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɦɨ ɞɜɚ ɪɚɞɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɜɨʁɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɭɬɢɰɚʁ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢʁɭ ɦɚɥɢɯ ɡɟɦɚʂɚ.
Ʉɪɨɡ ɲɟɫɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɚ ɱɚɫɨɩɢɫɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ, ɭ ʃɟɦɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɞɚʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɦɢɫɥɢ, ɪɚɡɜɨʁɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɬɟ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʂɭɞɢ ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɬɟɠɟ ɢɞɟɚɥɭ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɫɥɨɛɨɞɟ. Ɉɫɬɚʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɬɟɦɟʂɧɨ
ɩɢɬɚʃɟ: Ɇɨɠɟ ɥɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɪɚɡɜɢʁɚɬɢ ɤɚɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɚɤɨ ɭ ʃɟɦɭ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɥɧɨ ɫɬɪɭʁɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɞɟʁɚ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ? Ɂɚɬɨ ɧɢɤɚɞ ɧɟ ɫɦɢʁɟɦɨ ɨɞɭɫɬɚɬɢ
ɨɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɟ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɦɚ ɤɨɥɢɤɨ ɬɨ
ɢɡɝɥɟɞɚɥɨ ɚɧɚɯɪɨɧɨ ɢ ɭɬɨɩɢʁɫɤɢ. Ɇɧɨɝɢɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɡɧɚʃɚ
ɢ ɨɩɲɬɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɧɟ ɫɦɟɬɚ ɞɚ ʁɚɜɧɨ ɫɭɞɟ ɨ ɨɧɨɦɟ ɲɬɨ ɧɟ ɪɚɡɭɦɢʁɭ ɢ ɨɫɭɻɭʁɭ ɨɧɟ ɤɨʁɢɦɚ ɧɢɫɭ ɞɨɪɚɫɥɢ ɢ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɭ ɡɥɨʄɭɞɭ
ɰɢʁɟɞɟ ɢɡ ɫɟɛɟ ɞɚʁɭʄɢ ʁɨʁ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɢɦɟ ɤɪɢɬɢɤɟ. Ʉɪɢɬɢɤɚ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɬɪɚʁɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ „ɚɧɚɪɯɢʁɟ
ɞɭɯɚ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɫɚɦɟ ɝɥɭɩɨɫɬɢ“. Ɇɢ ɧɢɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ ɡɚ ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ, ɜɟʄ ɫɦɨ ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ ɭɫɜɨʁɢɥɢ ɤɚɨ
ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɧɚɭɤɟ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟɫɬɟ ɞɚ
ɞɨɫɩɢʁɟ ɞɨ ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ʂɭɞɫɤɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
(ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ, ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ), ɚ ɧɟ ɞɚ ɦɚɧɢɩɭɥɢɲɟ
65
ʂɭɞɢɦɚ (ɞɟɦɚɝɨɝɢʁɚ ɭ ɛɨɱɢɰɢ). ɇɟɚɤɚɞɟɦɫɤɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɭɱɧɨ ɛɟɡɜɪɢʁɟɞɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɧɟɡɧɚʃɭ ɦɟɧɬɨɪɚ, ɨɩɚɫɧɨ
ʁɟ ɩɨ ɞɪɭɲɬɜɨ, ɞɪɠɚɜɭ, ɪɚɡɜɨʁ, ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɢɬɞ... Ⱦɚɜɚʃɟ ɬɢɬɭɥɚ
ɢ ɡɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ Ʉɨɡɚ ɧɨɫɬɪɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɪɚɞɢ „ɦɢɪɚ
ɭ ɤɭʄɢ“, ʁɟ ɧɟɦɨɪɚɥɚɧ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚɧ ɚɤɬ, ɬɨ ʁɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɦɟɞɢɨɤɪɢɬɟɬɚ, ɤɨʁɚ ɧɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɧɚɭɱɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɧɚɤɚɡɟ. Ⱦɚɤɥɟ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɪɚɜɨ
ɞɚ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɦ, ɬʁ. ʁɟɞɧɨɭɦʂɟ, ɤɨʁɟ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɫɭʁɟɬɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɨ ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɦɢɲʂɟʃɟ, ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɨɩɲɬɟɝ ɞɨɛɪɚ. ȳɟɞɧɨɭɦʂɟ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ
ɢɦɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɚɦɨɪɮɧɟ ɦɚɫɟ ɦɟɞɢɨɤɪɢɬɟɬɚ, ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɨ ɦɢɲʂɟʃɟ. Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ʃɟɝɭʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ɝɨɜɨɪɚ, ɫɥɨɛɨɞɭ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ,
ɞɚɤɥɟ ɫɜɟ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɟ ɢ ɧɚɩɪɟɞɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɬɟ ɫɟ
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚ ɫɜɢɦ ɩɨɤɭɲɚʁɢɦɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɟɝɡɟɤɭɰɢʁɟ ɧɚɞ
ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɨɦ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɡɧɚʃɚ, ɡɚɥɚɠɟɦɨ ɫɟ ɡɚ ɦɨɪɚɥɧɢ
ɤɪɟɞɢɛɢɥɢɬɟɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ... ɋɜɟ ɜɢɲɟ ʁɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚ ɦɨɪɚɥɧɢ
ɢɫɤɨɪɚɤ ɢ ɩɪɟɩɨɪɨɞ. ɂɫɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ʂɭɞɫɤɨ
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ, ɞɚ ɛɨʂɢ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɜɚʁɭ ɨɞ ɝɨɪɢɯ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ȼɪɨʁ 33/2013.
66
Uvodnik
TRIDESETETVRTI BROJ DEFENDOLOGIJE
Dosljedni tradiciji ýasopisa u razvoju struþne i nauþne
misli... put slobode, pravde, istine i poštenja
Poštovani þitaoci, autori, ljubitelji pisane rijeþi, ostali
smo dosljedni razvoju struþne i nauþne misli, na naþin da smo
održali kontinuitet ýasopisa u posljednjih 16 godina. Takoÿe,
kvalitet objavljenih radova je imperativ Redakcije koja ulaže
znaþajne napore da ýasopis bude prepoznatljiv i da dâ doprinos
nauþnim oblastima kojima se bavi. Takav pristup zahtijeva veliku
posveüenost, profesionalizam i entuzijazam, imajuüi u vidu da je
ureÿivanje nauþnog þasopisa složen posao koji pored struþnosti
zahtijeva ¿nansijsku podršku, koju je u ovom nesigurnom i sve
više kriznom vremenu sve teže obezbijediti. Moralna je obaveza
glavnog i odgovornog urednika da ukaže i na ove probleme, jer
društvo koje ne ulaže dovoljno u razvoj nauþne misli suoþiüe
se sa posljedicama, þiji üe negativni efekti biti dugoroþni. Naši
urednici i þlanovi Redakcije, nesebiþno, struþno i, prije svega,
pro bono daju veliki doprinos da ýasopis opstane i ne samo to,
nego nastoje da se ta plemenita ideja unaprijedi. Bez obzira na
sve uticaje, Defendologija üe i dalje nastojati da ide u korak sa
nauþnim i struþnim dostignuüima, ali i sa aktuelnim društvenim
kretanjima, trendovima i tendencijama. Naše opredjeljenje je
stvaranje demokratskog i stabilnog društva. To nije moguüe bez
vladavine prava, ekonomske stabilnosti i uvažavanja kulturnih i
nacionalnih sfeci¿þnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Iskljuþivost
politiþkih elita, nedostatak osjeüaja za probleme obiþnog þovjeka i
javno dobro, korupcija i organizovani kriminal, izražene socijalne
razlike i porast siromaštva neki su od goruüih problema u našem
društvu. Navedeni društveni problemi ujedno su i izazovne teme
za društvena istraživanja. Veliki umovi najþešüe ne žele da budu
vladari, naprosto jer hoüe da se bave stvaranjem, a ne varanjem. Oni
ne žele da vladaju niti da osvajaju. Žele da pomognu svima, žele da
dijele sreüu, a ne patnju. Ne žele da se mrzimo. Na ovom svijetu
ima mjesta za sve. Majka Zemlja nas može prehraniti sve. Možemo
živjeti slobodno i lijepo, ali ne smijemo promašiti put, put slobode,
pravde, istine, poštenja... Ne smijemo dozvoliti: da pohlepa zatruje
67
naše duše, da postavi prepreke mržnje, da nas vodi u patnju, da nas
nauka napravi ciniþnim, a intelekt bezdušnim. Razmišljamo previše,
a osjeüamo premalo. Nama treba humanost. Više od inteligencije,
treba nam dobrota i velikodušnost. Bez tih kvaliteta život bi bio
nasilan i sve bi bilo izgubljeno. Priroda svih tehniþko-tehnoloških
pronalazaka vapi za našom dobrotom, za opštim jedinstvom duha.
Naš glas treba da doseže do miliona ljudi, da mijenja stvarnost na
bolje. Onima koji me þuju, kažem – ne oþajavajte. Nesreüe koje
se nad nama dogaÿaju zbog pohlepe i gorþine þovjeka, koji se
boji ljudskog napretka, üe proüi. Borimo se za novi svijet, prijatan
svijet, gdje üe þovjek moüi da radi, mladost imati buduünost, a
starost bezbjednost. Borimo se za razuman svijet, svijet poštenja,
pravde, nauke, obrazovanja i napretka, koji üe svima donijeti sreüu.
Da li je potrebno naglasiti da je prostor jugoistoþne Evrope, time
i Bosne i Hercegovine, u bezbjednosnom i geopolitiþkom smislu
vrlo znaþajan, što nameüe potrebu za postojanjem nauþnog þasopisa
otvorenog za razliþite akademske poglede i pristupe? Defendologija
je otvorena širokom krugu autora iz zemlje, regiona jugoistoþne
Evrope i drugih zemalja u svijetu, da nauþno utemeljeno, objektivno
i ideološki neoptereüeno prezentuju rezultate svoji teorijskih i
empirijskih istraživanja. Kao što vidite, ostali smo i dalje vjerni
multidisciplinarnoj orijentaciji vašeg i našeg þasopisa, a u ovom
broju prisutni su radovi iz podruþja: kriminologije, kriviþnog prava,
ekologije, meÿunarodnih odnosa, socijalne patologije i lingvistike,
kao, što su Predstavnici starije populacije kao akteri kriviþnih
djela (Older criminals and the crimes they commit), Pripremanje
kriviþnog djela u kriviþnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini,
Ekološka kriza i održivi razvoj, Meÿudomaüe odrednice ponašanja
država, Uloga socijalnih faktora u formiranju nasilniþkog ponašanja
kod djece, Korpusna lingvistika.
Poštovane kolege, struþni i nauþni radnici, u ime Redakcije
pozivamo vas da i dalje objavljujete radove u našem þasopisu u cilju
razvoja nauþne i struþne misli, i društvenog prosperiteta u cjelini.
Glavni i odgovorni urednik
Broj 34/2013.
68
Uvodnik
OBRAZOVAN I ODGOVORAN OVJEK TREBA I MORA
BITI MORALAN OVJEK – U OBRAZOVANJE I NAUKU NE
SMIJU SE UKLJUIVATI AKADEMSKE NAKAZE
I AKADEMSKI MEDIOKRITETI
Poštovani þitaoci i autori, þast nam je i zadovoljstvo predstaviti
tridesetpeti broj Vašeg i našeg þasopisa Defendologija. Veü sedamnaestu
godinu za redom, sa istim entuzijazmom i vjerom u snagu pisane
rijeþi, nauþnu misao, kritiþko promišljanje društvene stvarnosti na
tragu Horhajmerove kritiþke teorije i ubjeÿenja da su obrazovanje i
nauþno-istraživaþki rad kljuþni uslovi društvenog napretka – redakcija
Defendologije nastavlja sa kontinuitetom u svom radu. Kao što je javnosti
poznato, Defendologija je þasopis Evropskog defendologija centra za
nauþna, politiþka, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i
kriminološka istraživanja. Evropski defendologija centar je nauþnoistraživaþka organizacija osnovana 1997. godine i bavi se društvenim
istraživanjima, organizovanjem nauþnih konferencija, okruglih
stolova, izdavaþkom djelatnošüu i svim drugim vidovima nauþnog,
obrazovnog i struþnog rada. Od svog osnivanja pa do sada, Evropski
defendologija centar postao je prepoznatljiv ne samo na prostoru
Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, veü i u širim meÿunarodnim
okvirima kroz nauþnu, obrazovnu i struþnu saradnju sa nauþnim i
struþnim institucijama. Danas, sagledavajuüi ostvarene rezultate,
sa ponosom možemo reüi da je Evropski defendologija centar time
utkan u istoriju naših prostora kao objektivan, nepristrasan posmatraþ
i tumaþ društvenih zbivanja, neoptereüen ideološkim konformizmom
i politiþkom pripadnošüu. Ostali smo vjerni ideji nauke, struke i istine.
Latinska izreka kaže „Istorija je svjedok vremena, svjetlost istine,
život uspomene, uþiteljica života, vjesnik davnine.“ (Historia est testis
temporum, lux veritas, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis)
Našim radom želja nam je da generacijama koje dolaze u kulturno
nasljeÿe ostavimo misli i djelo jednog vremena i poruku da se samo
dijalogom i tolerancijom, meÿusobnim uvažavanjem, vladavinom prava
gradi društvo satkano od razliþitosti, a ne iskljuþivošüu, netolerancijom,
otvorenom mržnjom, primitivizmom, nepotizmom, politiþkom i
ljudskom nekorektnošüu. U vrijeme devalvacije društvenih vrijednosti
kao posljedice politiþke, ekonomske, kulturne, moralne i svake druge
krize, u vrijeme društvene stagnacije i erozije u Bosni i Hercegovini,
69
kritiþka misao o društvu i društvenim prilikama je posljednja nada da
je pravednije društvo moguüe, nudeüi konkretne poglede i naþine za
prevazilaženje brojnih društvenih problema.
U ovom broju sadržani su radovi razliþite tematike imajuüi u
vidu multidisciplinarni karakter þasopisa. Obraÿene su teme u vezi sa
konÀiktima na Balkanu sa posebnim osvrtom na Makedoniju. Pitanje
konÀikta na balkanskim prostorima uvijek je aktuelna i izazovna tema,
posebno imajuüi u vidu þinjenicu da subjektivan pristup ovom pitanju
nije rijetkost i da rezultati istraživanja þesto zavise od ideološke pozicije
autora. Tu je rad koji se bavi pitanjem konÀikta u Bosni i Hercegovini,
kritiþki i argumentovano preispituje moguünost demilitarizacije u
Bosni i Hercegovini, postavljajuüi kljuþno pitanje da li je to utopija
ili stvarnost. U nedostatku životnog smisla i bezperspektivnosti
mladih, nedostatku opšteg okvira vjerovanja i orijentacije, nameüe se
pitanje djelovanja destruktivnih sekti i kultova koje privlaþe mlade.
To je tema narednog rada u ovom broju. Zatim, slijedi rad o uticaju
socijalnog kapitala na razvoj demokratije. Povjerenje i povezanost
razliþitih društvenih grupa vrlo je znaþajna tema ukoliko se posmatra
bosansko-hercegovaþki kontekst. Istraživanje socijalnog kapitala u
politiþki, etniþki i vjerski podijeljenim društvima ima nauþni i praktiþni
znaþaj. Na kraju, slijede radovi o metodi analize sadržaja u analizi
štampe i rad u vezi sa sportom. Kao što se vidi, razliþitosti i razliþiti
pristupi su bogatstvo a ne hendikep. Mi üemo nastaviti njegovati taj
pristup, nastaviti akademsku borbu da se nauci i obrazovanju vrati
obraz koji je izgubljen u vremenima današnjih nevremena. Boriüemo
se za novi svijet, prijatan svijet, gdje üe þovjek moüi da radi, mladost
imati buduünost, a starost bezbjednost. Diktatori su oslobodili sebe, a
porobili narod. Borimo se da oslobodimo narod, da ukinemo nacionalne
barijere, pohlepu, kriminal, korupciju, mržnju i netoleranciju. Borimo
se za razuman svijet, svijet poštenja, pravde, nauke, obrazovanja i
napretka koji üe svima donijeti sreüu. U ime demokratije, u ime boljeg
života, na predstojeüim parlamentarnim izborima u Republici Srpskoj i
Bosni i Hercegovini, ujedinimo se svi na putu slobode, pravde, istine i
poštenja. Ne dozvolimo da nas nauka i obrazovanje napravi ciniþnim a
intelekt bezdušnim, ne dozvolimo da pohlepa zatruje naše duše, da nas
vodi u patnju. Svima treba HUMANOST... Prevare prolaze, diktatori
umiru, a vlast oduzeta od naroda mora i treba biti vraüena narodu...
Glavni i odgovorni urednik
Broj 35/2014.
70
Зборници радова
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʤ ʶˀʰʯʤ ʰ ʿˀʫʦʤʯʰʸʤʮʫʼʫ
ˁʰˀʽʺʤˌ˃ʦʤ ˄ ˀʫʿ˄ʥʸʰˉʰ ˁˀʿˁʶʽʵ ʰ
ʥʽˁʻʰ ʰ ˈʫˀˉʫʧʽʦʰʻʰ (2009)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɪɟɞ ȼɚɦɚ, ɧɚɦɚ, ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ,ɫɚ ɩɪɟɤɨ 50
ɪɚɞɨɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ
ɫɤɭɩɭ „Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ ɤɪɢɡɚ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ“ ɨɞɪɠɚɧɨɦ
26-27.06.2009. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɍ ȼɚɲɟɦ, ɧɚɲɟɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ, ɚɭɬɨɪɢ
ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ,
ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɩɢɬɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɪɢɡɟ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɭɨɩɲɬɟ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɤɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɞʁɟɤɟ ɫɜʁɟɬɫɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɩɫɤɭ ɢ Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ. ɏɭɦɚɧɨ ʁɟ,
ɦɨɪɚɥɧɨ ʁɟ, ɞɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɢ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭɫɬɚɧɭ ɢ
ɩɪɨɝɨɜɨɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ
ɭɨɩɲɬɟ. ɍɜɚɠɟɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɭ ɨɜɨɦ ɡɛɨɪɧɢɤɭ ɡɚɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɞɚ
ɫɟ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ 17. ɨɤɬɨɛɚɪ ɨɛɢʂɟɠɢ ɤɚɨ Ⱦɚɧ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ, ɞɚɧ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɨ ɱɨɜʁɟɱɚɧɫɬɜɨ
ɢɧɫɩɢɪɢɲɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɰɟ, ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ ɛɨɪɟ ɡɚ
ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɭɻɟɧɢ ɧɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɛɟɫɩɨɦɨʄɧɨɫɬ, ɨɱɚʁ ɢ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɫɬ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ
ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɫɭ ɢɫɤɚɡɚɥɢ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɭ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨʁ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬ ɧɚɪɨɞɚ Ʉɪɚʁɢɧɟ ɢɡɦɟɻɭ Ʉɥɭɛɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ 123., Ʉʃɢɠɟɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ “ȼɚɫɨ ɉɟɥɚɝɢʄ”,
Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɬɟ Ⱥɪɬ-ɩɪɢɧɬɚ, ɱɚɫɨɩɢɫɚ ɡɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ
ɢ ɤɭɥɬɭɪɭ “Ʉɪɚʁɢɧɚ”. ɋɨɰɢɨɥɨɡɢ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɤɚɨ
ɨɩɲɬɚ ɧɚɭɤɚ ɨ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɤɚɨ ɧɚɭɤɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɪɢɡɟ ɩɨɡɜɚɧɚ ʁɟ
ɞɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ, ɧɚɭɱɧɨ, ɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɛʁɚɫɧɢ ɡɚɬɟɱɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɢ
ɩɨɧɭɞɢ ɛɨʂɚ, ɪɟɚɥɧɚ, ɦɨɝɭʄɚ ɪʁɟɲɟʃɚ. Ⱦɨɫɬɚ ʁɟ ɩɚɪɨɥɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɛɢɬɧɟ ɡɚ ɫɜɢʁɟɫɬ, ɚɥɢ ɫɭ ɩɥɚɲɬ ɡɚ ɧɟɩɨɤɪɢʄɚ... ȼʁɟɪɨɜɚɬɧɨ
ʁɟ ɞɭɛɢɧɚ ɢ ɠɟɫɬɢɧɚ ɧɚʁɧɨɜɢʁɟ ɤɪɢɡɟ ɩɪɢɞɨɧɢʁɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɛɢʁɟ ɧɟɤɪɢɬɢɱɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɟɥɚɛɨɪɚɰɢʁɚ,
ɞɚ ɫɟ ɩɨʂɭʂɚʁɭ ɧɟɤɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɬɚɛɭɢ, ɢɥɢ ʁɟ
73
ɱɚɤ ɠɟɫɬɢɧɚ ɤɪɢɡɟ ɢ ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɨ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ ɩɪɢɫɢɥɢɥɚ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɟ, ɩɨɥɢɬɨɤɨɥɨɝɟ, ɩɪɚɜɧɢɤɟ, ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɚ
ɩɪɨɝɨɜɨɪɟ. Ɉɧɢ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɫɟɛɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚʃɟ ɲɬɚ ɫɟ ɬɨ
ɞɨɝɚɻɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɲɬɚ ʁɟ
ɫɦɢɫɚɨ ɬɨɝ ɞɨɝɚɻɚʃɚ? Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɪɢʁɟɱ ɫɚɦɨ ɨ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɢɦ, ɚɥɢ
ɢɩɚɤ ɩɪɨɥɚɡɧɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɠɢɜʂɚɜɚ ɨɜɚ ɡɟɦʂɚ, ɞɚ ɥɢ
ʁɟ ɪɢʁɟɱ ɨ ɧɢɡɭ ɧɟɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɤɪɢɡɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ, ɲɬɨ ɬɟɤɭ ɭɩɨɪɟɞɨ
ɚɥɢ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɲɬɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ, ɢɥɢ ɫɟ ɫɜɟ ɬɟ ɬɟɲɤɨʄɟ ɢ ɤɪɢɡɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɢ ɢɩɚɤ ɦɨɝɭ ɫɜɟɫɬɢ ɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɧɚɡɢɜɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ,
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢ ɦɨɪɚɥɧɟ ɤɪɢɡɟ, ɬɟ ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ.
Ⱦɚɧɚɫ ɫɭ ɬɨ ɫɚɦɨ ɪɟɬɨɪɢɱɤɚ ɩɢɬɚʃɚ! Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɪɢʁɟɱ ʁɟ ɨ
ɞɭɛʂɟɦ ɢ ɬɪɚʁɧɢʁɟɦ ɤɪɢɡɧɨɦ ɫɬɚʃɭ ɢɥɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɤɪɢɡɢ, ɬɟ
ɨɫɢɪɨɦɚɲɟʃɭ ɧɚɪɨɞɚ, ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ. ɇɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ ɩɨɫɟɛɧɨ
ʁɟ ɭɩɨɡɨɪɟɧɨ ɧɚ ɤɪɢɡɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɢʁɟɫɬɢ, ɧɚ ɤɪɢɡɭ ɦɨɪɚɥɚ, ɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɫɬɚʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɢ ɠɢɜʁɟɬɢ ɧɢ ɭɦɪɢʁɟɬɢ,
ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɜʁɟɪɟʃɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɬɟ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɜɪɚʄɚʃɚ ɦɨɪɚɥɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɨɲɬɟʃɚ ɭ ɫɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɨʁɚɜɟ
ɢ ɩɪɨɰɟɫɟ. ɉɪɚɜɟɞɧɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɪɚɜɞɚ ɩɨ ɦʁɟɪɢ
ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɫɭ ɰɢʂ ɤɨʁɟɦ ɫɬɚɥɧɨ ɬɪɟɛɚ ɬɟɠɢɬɢ. Ɉɧɢ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɫɬɢʄɢ ɫɚɦɨ ɬɚɤɨ ɢ ɬɚɦɨ ɝɞʁɟ ɜɥɚɞɚʁɭ ɡɚɤɨɧɢ, ɚ ɧɟ ʂɭɞɢ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
74
ʧʽʦʽˀ ʺˀʮʼʫ (2010)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ʺˀʮʼʤ - ˁʰʸʤʻ ʿʫˋʤ˃ ʦʵʫˋʻʫ ʰˁ˃ʰʻʫ
ɉɪɟɞ ȼɚɦɚ, ɧɚɦɚ, ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ,ɫɚ ɩɪɟɤɨ 50 ɪɚɞɨɜɚ,
ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ
„Ʉɚɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ, ɜʁɟɪɫɤɟ,
ɪɚɫɧɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ) ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɲɬɨ ɛɨʂɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ
Ȼɢɏ“, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 23-24.04.2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɋɥɨɛɨɞɧɨɝ ɭɦɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ
ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɢ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɍ
ȼɚɲɟɦ, ɧɚɲɟɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ, ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɩɢɬɚʃɚ
ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɢʂɚ, ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɩɪɚɜɧɨ ɫɚɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɝɨɜɨɪɚ
ɦɪɠʃɟ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɟ ɦɪɠʃɟ, ɦɟɻɭɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ (ɧɟ)ɤɭɥɬɭɪɭ, ɦɪɠʃɭ ɤɚɨ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ, ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ ɭ ɦɟɞɢʁɢɦɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɢ ɜʁɟɪɫɤɭ
ɦɪɠʃɭ, ɛɨɫɚɧɫɤɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ, ɦɢɪ ɢ ɩɨɦɢɪɟʃɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜʂɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɚɦɩɚʃɟ ɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ 2010. ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɦɧɨɝɚ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ, ɬɟɦɟ ɢ ɞɢɥɟɦɟ.
Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ, ɨɜɚʁ ɢ ɨɜɚɤɚɜ, ɫɢɥɚɧ ʁɟ ɩɟɱɚɬ ɜʁɟɱɧɟ
ɢɫɬɢɧɟ. Ɉɧ ɪɚɞɢ ɫɜɨʁɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ
ɩɪɢɥɚɡ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ. Ɂɚ ɨɜɨ (ɧɟ)ɜɪɢʁɟɦɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ
„ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ“ ɧɚɭɱɧɢ ɫɤɭɩ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɭɫɬɨɥɢɱɢɬɢ ɭ
ɧɚɲɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ ɩɚɦʄɟʃɟ, ɧɚɩɪɨɫɬɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ʃɟɦɭ ɩɭɧɨ
ɪɟɱɟɧɨ, ɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɧɨɫɢɨɰɢɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ, ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚ ɩɭɧɨ ɢ ɜɢɲɟ ɧɚɩɪɚɜɟ ɭ ɨɩɲɬɟɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ. ȼɚʂɞɚ ʄɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ʃɟɧɢ ɧɨɫɢɨɰɢ ɢɡ ɨɜɨɝɚ
ɧɟɲɬɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ, ɧɚɭɱɢɬɢ ɢ ɪɟʄɢ ɫɬɨɩ ɭ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɨɧɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɢɞɭ, ɚ ɧɟ ɡɧɚʁɭ ɤɭɞɚ ɢɞɭ ɢ ɤɭɞɚ ɜɨɞɟ, ɫɬɨɩ ɞɚ ɛɨʂɢ ɧɟ
75
ɫɬɪɚɞɚɜɚʁɭ ɨɞ ɝɨɪɢɯ, ɞɚ ɪɨɞ ɧɟ ɫɬɪɚɞɚɜɚ ɨɞ ɢɡɪɨɞɚ. ȼɪɢʁɟɞɧɨɫɬ ɤɚɡɚɧɨɝ, ɢɡɝɨɜɨɪɟɧɨɝ ɧɚ ɜɚɲɟɦ ɢ ɧɚɲɟɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ
ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɫɟ ɦɢɫɚɨ ɢ ɢɡɪɚɡ ɢɡɞɢɝɥɚ ɨɞ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɥɟɛɞɢ ɧɚɞ
ʃɢɦɚ ɤɚɨ ɨɪɟɨɥ. ɍ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ ɭɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ ɫɜɚɝɞʁɟ, ɧɚ ɫɜɚɤɨɦ ɦʁɟɫɬɭ, ɩɚ
ɢ ɭ ɫɜɢɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɤɚɦɩɚʃɚɦɚ, ɭ ɫɜɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɤɚɨ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɦɢɫɚɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɢ ɧɚɱɟɥɚ. Ɇɧɨɝɟ ɩɨɡɧɚɬɟ
ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ɢ ɢɡɪɟɤɟ ɫɭ ɦɢɫɚɨɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɪɚɞɨɜɚ ɭ
ɨɜɨɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ. Ⱥɥɢ, ɭɜɚɠɟɧɢ ɚɭɬɪɢ ɫɭ ɢɫɤɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɟ ɫɟɧɬɟɧɰɟ ɢ ɢɡɪɟɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɫɟɝɥɟ, ɚ ɩɨɧɟɝɞʁɟ ɢ ɩɪɟɦɚɲɢɥɟ ɨɧɟ
ɢɡ ɧɚɪɨɞɧɟ ɪɢɡɧɢɰɟ. Ⱥɭɬɨɪɨɜɟ ɧɚɭɱɧɟ ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɩɨɦɚɥɨ ɭɥɚɡɟ
ɭ ɧɚɪɨɞ, ʃɢɯɨɜɟ ɤʄɟɪɢ ɢ ɫɢɧɨɜɟ, ɭɥɚɡɟ ɭ ʁɚɜɧɢ ɠɢɜɨɬ, ʃɢɯɨɜɟ
ɩɨɪɭɤɟ, ɦɢɫɥɢ ɱɟɫɬɨ ʄɟ ɫɟ ɰɢɬɢɪɚɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɪɚɡɧɢɦ ɠɢɜɨɬɧɢɦ
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ... ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɪɭɩɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ɧɚɭɤɟ,
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ... ɢɬɞ. ɋɚ ʁɚɤɨɦ ɦɢɫɚɨɧɨɦ ɫɜʁɟɠɢɧɨɦ
ɜʁɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɨɜɨɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɢ ɨɧ ɤɚɨ ɰʁɟɥɢɧɚ ɛɢɬɢ
ɩɨɬɟɡɚɧɢ ɢ ɰɢɬɢɪɚɧɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɨ ɫɢɥɚɧ ɩɟɱɚɬ
ɜʁɟɱɧɟ ɢɫɬɢɧɟ. Ȼɥɚɝɨ ɬɨɦɟ ɤɨ ɞɨɜʁɟɤ ɠɢɜɢ, ɢɦɚɨ ɫɟ ɪɚɲɬɚ
ɢ ɪɨɞɢɬɢ! ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚɲɢɯ ɢ ɜɚɲɢɯ ɚɭɬɨɪɚ, ɧɚɲɢɯ
ɦɭɞɪɚɰɚ ɫɭ ɫɧɚɝɨɦ ɫɜɨʁɟ ɫɜɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɢɫɬɢɧɟ ɢ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɟ
ɮɢɥɨɡɨɮɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚɩɭɫɬɢɥɟ ɝɥɚɜɟ ɫɜɨʁɢɯ ɤɚɡɢɜɚɱɚ ɢ
ɩɪɟɫɟɥɢɥɟ ɫɟ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɟɧɚɭɱɧɟ, ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɟ ɦɭɞɪɨɫɬɢ.
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɬɚɤɜɢɯ ʁɟ ɱɭɜɟɧɚ ɦɢɫɚɨ ȼɥɚɞɢɤɟ Ⱦɚɧɢɥɚ:
ȼɭɤ ɧɚ ɨɜɰɭ ɫɜɨʁɟ ɩɪɚɜɨ ɢɦɚ
Ʉâ ɬɢɪʁɚɧɢɧ ɧɚ ɫɥɚɛɚ ɱɨɜʁɟɤɚ;
ɚɥ’ ɬɢɪʁɚɧɫɬɜɭ ɫɬɚɬɢ ɧɨɝɨɦ ɡɚɜɪɚɬ,
ɞɨɜɟɫɬɢ ɝɚ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢʁɭ ɩɪɚɜɚ,
ɬɨ ʁɟ ʂɭɞɫɤɚ ɞɭɠɧɨɫɬ ɧɚʁɫɜɟɬɢʁɚ, ( ɫɬɪ. 616-620).
Ɂɛɨɪɧɢɤ ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɪɨɞɧɟ ɜɨʂɟ
ɢ ɫɜʁɟɫɬɢ, ɞɚɤɥɟ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɞɭɯ ɢ ɯɬʁɟʃɟ ɧɚɪɨɞɚ. Ɍɪɚɠɢ ɫɟ
ɢɞɟʁɚ „ɢɫɤɪɟ ɫɥɨɛɨɞɟ“. Ɉɜɚʁ Ɂɛɨɪɧɢɤ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚ ɥɟɝɭɪɚ ɫɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɜɪɫɬɚ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ
ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ɢ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚɥɢ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ- ʁɭɱɟ, ɞɚɧɚɫ, ɫɭɬɪɚ. Ⱥɭɬɨɪɢ
ɭɤɚɡɭʁɭ, ɨɫʁɟʄɚʁɭ ɢ ɬɪɩɟ ɫɬɪɚɲɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɪɟɚɥɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ
ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɫɜɨɝɚ ɞɨɛɚ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɬɪɚɠɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɤɚɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ, ɤɭɰɚʁɭʄɢ ɧɚ ɜɪɚɬɚ ɧɟɛɟɫɚ.
Ɉɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɜʁɟɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ: ɨɬɤɭɞ ɬɨɥɢɤɢ ɧɟɪɟɞ
76
ɭ Ȼɢɏ ɢ ɡɥɨ ɭ ʂɭɞɢɦɚ - ɧɟɦɚ. ɂɦɚ ɫɚɦɨ ɦɧɨɲɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ, ɩɨɱɟɫɬɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɪɨɬɢɜɪʁɟɱɧɢɯ.ɇɟɤɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɥɨɝɢʁɟ, ɤɨɦɭɧɢɤɨɥɨɝɢʁɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ.
ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɝɨɜɨɪɢ ɤɨɞ ɧɚɫ ɨɫɥɚʃɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɚɧ ɦɨɞɟɥ ɫɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɚ ɚɬɢɧɫɤɟ ɢ ɪɢɦɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɬɨ ɭ ɬɪɢ ɩɨɞɜɪɫɬɟ:
ɞɪɠɚɜɧɢɱɤɟ, ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɢ ɩɚɪɬɢʁɫɤɟ. Ƚɨɜɨɪ ʁɟ ɩɨɭɱɚɧ
ɢ ɞɢɪʂɢɜ. Ɇɨʄ ɥɟɠɢ ɭ ɪɚɡɭɦɭ, ɨɞɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɬɢɧɢ. ɂɫɬɢɧɢ
ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɚɜɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ
ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ, ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ ɤɪɢʁɭ
ɫɬɜɚɪɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ. ɇɚɭɱɧɚ ɱɚɫɬ ɢ ɩɨɲɬɟʃɟ ɞɚʁɭ ɧɚɦ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ʂɭɛɚɜ ɭɦʁɟɫɬɨ ɦɪɠʃɟ, ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɭɦʁɟɫɬɨ ɧɚɫɬɪɚɧɨɫɬɢ, ɝɥɚɫ ɫɜʁɟɬɥɚ ɭɦʁɟɫɬɨ ɝɥɚɫɚ ɬɚɦɟ, ɢɫɬɢɧɭ ɭɦʁɟɫɬɨ ɥɚɠɢ, ɧɟ
ɭɬɚʁɭ ɩɨɪɟɡɚ ɞɨɤ ɫɢɪɨɱɚɞ ɝɥɚɞɭʁɟ, ʁɟɡɢɤ ɢ ɝɨɜɨɪ ɫɩɨɪɚɡɭɦʁɟɜɚʃɚ
ɭɦʁɟɫɬɨ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɦɪɠʃɟ, ɥɨɜ..., ɧɟ ɞɨɞɭɲɟ, ɡɚ ɞɢɜʂɢ
ɥɨɜ, ɜɟʄ ɡɚ ɩɢɬɨɦ..., ɩɪɢɬɚʁɟɧ ɥɨɜ..., ɡɚ ɥɨɜ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɚɝɢʃɭ
ɞɭɲɭ..., ɚ ɭɜɨɞɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭ ɬɡɜ. ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ,
ɫɚ ɫɥɨɝɚɧɨɦ „ɯɚʁɞɟ ɞɚ ɡɚɛɨɪɚɜɢɦɨ ɧɚ ɫɭɬɪɚ“...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
77
ʻʫʯʤʿʽˁʸʫʻʽˁ˃ (2011)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ɂɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ȼɚɦ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ „Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ“ ɨɞɪɠɚɧɨɦ
10-11.12.2010. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ʉɥɭɛɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ 123, Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɍɧɢʁɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.
ɍ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ
ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ ɬɟɦɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬ, ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ ɤɚɨ
ɨɛɥɢɰɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ – ɩɪɢɦʁɟɪ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɍɡɪɨɰɢ, ɜɪɫɬɟ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɜɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ,
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɩɪɚɜɧɚ ɢ ɦɨɪɚɥɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɝɭ ɪɢʁɟɲɢɬɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ, ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢɱɢɧɢɨɰɢɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ, ɉɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ ɢɧɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɂɧɮɥɚɰɢʁɚ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɪɢɡɚ, Ʉɭɞɚ ɜɨɞɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ, Ʉɨɪɟɥɚɰɢʁɚ (ɧɟ)ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ,
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɨɜɚ ɭ
ɲɭɦɚɪɫɬɜɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, Ɉ ɮɟɦɢɧɢɡɦɭ ɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ
ɠɟɧɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɫ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɭ Ɉɋ Ȼɢɏ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ
ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ, Ɇɨɝɭʄɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɋɬɚɮɢɧɝ ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɢ
ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɜɚɫɩɢɬɚʃɭ, Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢɞɪɭɲɬɜɟɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁɢ ɨɤɪɭɠɟʃɭ - ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɫɬɚʃɟ
ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɬɟɡɚ ɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ
ɪɟɩɭɛɥɢɰɢ ɫɪɩɫɤɨʁ ɞɚɧɚɫ – plaidoyer ɡɚ ʁɟɞɧɭ ɪɟɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɭ
ɫɨɥɢɞɚɪɢɫɬɢɱɤɭ ɢ ɟɤɥɟɤɬɢɰɢɫɬɢɱɤɭ ɨɩɰɢʁɭ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɍɫɬɚɜɧɟ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɧɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ
78
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɤɚɨ ɮɚɤɬɨɪ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ʂɭɞɫɤɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, Ɇɥɚɞɢ, ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɟ ɩɨʁɚɜɟ, ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɢ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ, Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɡɧɚɱɚʁɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ
2010-2014 – ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ,
ɉɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, Ƚɥɨɛɚɥɧɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪʃa ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁa, Ɉɞ ɢɞɟʁɟ ɞɨ ɩɪɨɮɢɬɚ –
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɢ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ
ɢ ɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ, Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ȼɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɋɚɜʁɟɬɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɢ ʁɚɜɧɨ ɡɚɝɨɜɚɪɚʃɟ, Ⱥɤɬɭɟɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ. ɍɜɚɠɟɧɢ
ɚɭɬɨɪɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ ɭɤɚɡɚɥɢ ɫɭ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ,
ɞɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɧɟɩɪɚɜɞɚ ɦɨɝɭ ɨɡɛɢʂɧɨ ɭɝɪɨɡɢɬɢ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɉɢɬɚʃɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɭɪɝɟɧɬɧɨ ɪʁɟɲɚɜɚɬɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɫɭ ʂɭɞɢ ɛɟɡ ɧɚɞɟ, ɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɧɨɫɢɨɰɢ ɜɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɚʁɭ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɜɢɲɟ
ɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʃɚ ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɫɥɨɠɟɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ ɨɩɪɟɞʁɟʂɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɛɭɞɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɞɚ ɲɚɧɫɚ, ɚ ɨɧɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɢ
ɫɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ. Ȼɨɝɚɬɫɬɜɨ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢɦɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ,
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ, ɦɨɪɚɥɧɨɦ ɢ ɫɜɚɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ,
ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɰɢ
79
ʻʤˁʰʹʫ ʰ ˁʿʽˀ˃ (2011)
80
81
82
ʶʽʻˇʸʰʶ˃ʰ (2012)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ʵʤʯ ʰʯʺʫ˕˄ ʥʽʧʤ˃ʰˈ ʰ ˁʰˀʽʺʤˌʻʰˈ –
ʿʽ˃ʫʻˉʰʵʤʸʻʽ ʧʽˀʰʦʽ ˁʽˉʰʵʤʸʻʰˈ ʫʶˁʿʸʽʯʰʵʤ,
ʧˀʤ˕ʤʻˁʶʰˈ ʻʫʺʰˀʤ, ʶʽʻˇʸʰʶʤ˃ʤ
Ɉɛɟʄɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ʄɟ Ʉɥɭɛ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ 123 ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɭɡɞɚɧɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɞɚʂɟ ɫɚ ɧɚɭɱɧɢɦ
ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ, ɢɡɞɚɜɚɱɤɨɦ ɞʁɟɥɚɬɧɨɲʄɭ ɢ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɤɨɪɢɫɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ. ɉɪɟɞ ɜɚɦɚ ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɫɚ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ ɧɚ ɬɟɦɭ “Ʉɨɧɮɥɢɤɬɢ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɰɟɝɨɜɢɧɢ“ ɨɞɪɠɚɧɨɦ 23 – 24. 03. 2012.
ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ʉɥɭɛɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰɚ
123, ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɋɬɭɞɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ – Ɏɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɧɚɭɤɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ
Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɍ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɫɬɪɭɱɧɢɦ, ɧɚɭɱɧɢɦ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɭɨɩɲɬɟ, ɚɥɢ ɢ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɩɫɤɭ ɢ Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɢɫɬɢɱɭ ɞɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɪɟɝɢɨɧɭ, ȿɜɪɨɩɢ ɢ
ɫɜɢʁɟɬɭ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɧɢɜɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ,
ɤɭɥɬɭɪɧɟ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ, ɦɨɪɚɥɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɮɚɤɬɨɪɟ. ȼɟɥɢɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ ɦɥɚɞɢɯ, ɞɚɤɥɟ ʃɢɯɨɜɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ, ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ,
ɬɟ ɫɤɪɟɬɚʃɟ ɞɟɫɧɢɱɚɪɫɤɢɦ ɨɩɰɢʁɚɦɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɬɚʁ ɯɨɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɡɛɢʂɧɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɢ ɪɢɡɢɤ. ɍɜɚɠɟɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɭ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɛɚɜɟ ɬɟɦɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ
ɫɭ; ɡɚɩɚɞ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ; ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɭɡɪɨɤɚ ɫɭɤɨɛɚ ɧɚ ɛɚɤɥɤɚɧɭ
ɢ ɚɤɬɟɪɚ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɦɢɪɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ; ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɭɤɢɨɛɚ ɭ Ȼɢɏ; ɞɜɨɫɬɭɤɢ ɚɪɲɢɧɢ ɦɟɻɭ-
83
ɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɚɨ ɤʂɭɱɧɢ ɭɡɪɨɤ ɪɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɢ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɦ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ; ɟɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ- ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɪʁɟɲɚɜɚʃɚ; ɩɪɚɜɧɢ ɢ ɜɚɧɩɪɚɜɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ; ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ; ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ
ɭ Ȼɢɏ; ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɤɨɧɮɥɢɬɢ ɢ ɮɨɪɦɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ;
„ʁɭɠɧɢ ɬɨɤ“ ɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ Ȼɢɏ; ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɢ ɧɟɨɥɢɛɟɥɚɪɧɢ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɢɡɚɦ; ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɤɨɦɢɧɢɰɢɪɚʃɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ Ȼɢɏ; ɟɬɧɢɱɤɢ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɤɚɨ ɭɡɪɨɤ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɭ Ȼɢɏ; ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ
ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɧɢɫɭ ɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɟ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɫɭɤɨɛɚ
ɭ Ȼɢɏ; ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɟɤɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ; ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɞɪɭɲɬɜɭ; ɢɧɬɪɚɩɫɢɯɢɱɤɢ ɢ ɢɧɬɟɪɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ; ɬɟɨɪɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ
ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɭ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ; ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ; ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟ; ɜɪɫɬɟ ɢ ɭɡɪɨɰɢ ɤɨɮɥɢɤɚɬɚ,
ɬɟ ɤɨɧɮɥɢɬɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɦ
ɫɤɭɩɭ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɭ ɭɤɚɡɚɥɢ ɞɚ ʁɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ ɫɜɟɩɪɢɫɭɬɧɢʁɟ, ɞɨɤ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɟ ʁɚɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɛɨɝɚɬɢɯ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɝɨɪɢɜɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɨɝ ɧɚɫɢʂɚ, ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɧɟɦɢɪɚ ɢɥɢ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ.
Ɇɟɻɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɭ
ɪɚʃɢɜɢ ɦɥɚɞɢ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ
ɫɜɟ ɜɢɲɟ. Ɍɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟ, ɜɟʄ ɢ ɫɨɰɢɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ʁɟɪ ɞɪɠɚɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɩɫɤɚ ɢ Ȼɢɏ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ ɬɪɟɛɚ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɨɡɛɢʂɧɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ, (ɧɟɨɡɛɢʂɧɨɝ ɲɤɨɥɨɜɚʃɚ ɢɦɚ ɩɪɟɜɢɲɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɬɢɬɢ ɨɛɪɚɡ ), ɡɚɩɨɫɥɟʃɟ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ. Ⱦɪɠɚɜɚ ɤɨʁɚ ɭ ɬɨɦɟ ɧɟ ɭɫɩɢʁɟ ɦɨɠɟ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɦɧɨɝɨ ɮɪɭɫɬɪɢɪɚɧɢɯ ɢɥɢ ɱɚɤ ɪɚɬɨɛɨɪɧɢɯ ɦɥɚɞɢɯ
ʂɭɞɢ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɢɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɟɤɫɬɪɟɦɢɫɬɢɱɤɢɦ, ɩɨɛɭʃɟɧɢɱɤɢɦ,
ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɤɪɟɬɢɦɚ ɦɨɠɟ ɢɡɝɥɟɞɚɬɢ ɩɪɢɜɥɚɱɧɨ
ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɠɢɜɨɬɢɦɚ ɛɟɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. ȳɚɡ ɢɡɦɟɻɭ
84
ɛɨɝɚɬɢɯ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ ɬɪɟɛɚ ɫɦɚʃɢɜɚɬɢ, ɞɨɤɢɞɚɬɢ, ɨɧ ʁɟ
ɱɟɫɬɨ ɢɡɜɨɪ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɬɪɟɛɚ ɫɟ ɨɤɪɟɧɭɬɢ ɢɫɬɢɧɢ, ɩɪɚɜɞɢ,
ɩɪɚɜɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ, ɤɭɥɬɭɪɢ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɬɪɟɛɚ ɫɟ ɭɫɦʁɟɪɢɬɢ
ɜɥɚɞɚɜɢɧɢ ɡɚɤɨɧɚ…, ɚ (ɧɟ) ʂɭɞɢ …, ʁɟɪ ɨɧɢ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɩɭɬɚ
ɪɚɞɢ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɫɤɥɨɧɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚ,
ɚ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚ ɨɩɲɬɟ ɞɨɛɪɨ, ɡɚ ɞɨɛɪɨ ɫɜɢɯ, ɡɚ ɠɢɜɨɬ
ɛɟɡ ɫɭɤɨɛɚ, ɛɟɡ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ. Ⱦɚɥɢ ɧɚɦ ɫɟ ɝɭɪɚʁɭʄɢ ɧɚɪɨɞɟ
ɭ ɛɢʁɟɞɭ ɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɭ ɬɡɜ. ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɪɨɩɫɬɜɨ ɫɜɟɬɟ
ɧɚɲɢ ,,ɥɨɲɢ ɭɱɟɧɢɰɢ,“ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟɞɚʁɭ ɞɨɭɱɢɬɢ…?
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɰɢ
85
ʿʽʸʰ˃ʰˋʶʤ ʶ˄ʸ˃˄ˀʤ (2012)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ʿʽʸʰ˃ʰˋʶʤ (ʻʫ) ʶ˄ʸ˃˄ˀʤ - ˀʤʯʤˀʤ ʪˀ˄ˌ˃ʦʽ ʰ
ˁʰˁ˃ʫʺ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʿˁʶʫ ʰ ʥʽˁʻʫ
ʰ ˈʫˀˉʫʧʽʦʰʻʫ ʰ ˁ˃ʦʤˀʤ ʪ˄ˈ ʿʤʸʤʻʶʫ
ɉɪɟɞ ɜɚɦɚ, ɧɚɦɚ, ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ..., ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ
ɫɤɭɩɭ ɧɚ ɬɟɦɭ „ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɞɢʁɚɥɨɝ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ
ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ – ɫɬɚʃɟ, ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɡɛɨɪɟ
2012. ɝɨɞɢɧɟ“, ɨɞɪɠɚɧɨɦ 10-11. ʁɭɥɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ
Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ,
ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ Ȼɨɪɚɱɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɍ
Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɫɜɟɫɬɪɚɧɢɦ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɬɟɦɟ: ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
(ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ), ɤɭɥɬɭɪɧɟ (ɜʁɟɪɫɤɟ) ɩɨɞʁɟɥɟ ɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ
ɤɚɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɚ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ, ɞɢʁɚɥɨɝ, ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢɫɩɨɞ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɚɬɟɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɤɪɟɬ
ɢ (ɧɟ) ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɫɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚɦɚ, ɥɢɦɢɬɢɪɚʁɭʄɢ
ɱɢɧɢɨɰɢ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ,
ɤɪɢɡɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɦɚ ɢ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɚ ɪɟɰɟɫɢʁɚ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɤɭɥɬɭɪɟ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɧɟɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ,
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɭɡɪɨɰɢ ɢ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɭɨɱɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɡɛɨɪɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɟɥɢɬɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɪɢɛɚ ɫɦɪɞɢ ɨɞ ɝɥɚɜɟ:
ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɟɩɨɜʁɟɪɟʃɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ,
ɩɪɚɜɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ
ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɡɛɨɪɟ, ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɪɧɢɯ
86
ɰɟɪɟɦɨɧɢʁɚ ɭ ɜɪɢʁɟɦɟ ɢɡɛɨɪɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ
ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɰɢɜɢɥɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɝɨɜɨɪɭ ɦɪɠʂɟ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɟɧɬɪɨɩɢʁɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ɋɚɩɧɚ
ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɚɜɤɨɝ ɫɬɚʃɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɡɛɨɪɟ 2012.
ɝɨɞɢɧɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɭ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ, ɞɢʁɚɥɨɝ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ - ɫɬɚʃɟ, ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢɡɛɨɪɟ 2012. ɝɨɞɢɧɟ, ɝɥɚɫ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ, ɩɨɥɨɠɚʁ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɭ ɢɡɛɨɪɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɭ
ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɨʁ ɢ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɚɦɩɚʃɢ, ɦɟɞɢʁɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɜɚɠɧɨɫɬ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ
ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɭ ɢɡɛɨɪɧɢɦ ɢ ɩɪɟɞɢɡɛɨɪɧɢɦ ɤɚɦɩɚʃɚɦɚ ɢ
ɦɧɨɝɟ ɞɪɭɝɟ ɬɟɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɛɢʂɟɠʁɟ ɧɚɲɟɝɚ ɞɭɯɚ ɩɨɞɧɟɛʂɚ
ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɧɟɜɪɟɦɟɧɚ, ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ,
ɬɪɭɞɢɦɨ ɞɚ ɜɪɚɬɢɦɨ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɨ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ, ɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɞɚ ɜɪɚɬɢɦɨ ɨɛɪɚɡ.
ɐɢʂ ɧɚɦ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɤɚɨ ɧɭɠɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɞɢɝɧɟɦɨ ɧɚ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ ɢ ɞɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɤɭɩɭ
ɩɨɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ ɢɡɪɚɡ ɧɨɜɢʁɟ ɨɩɬɢɤɟ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɢɥɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɤɚɨ
ɦɭɞɪɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʂɭɞɢɦɚ ɢ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ (ɢɫɬɢɧɟ, ɩɪɚɜɞɟ, ɫɥɨɛɨɞɟ,
ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɢɬɞ.) ɨɧɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɞɚɧɚɫ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ
ɨɛɨʂɟɥɚ ɢ ɤɪɜɨɥɨɱɧɚ ɛɨɪɛɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɡɚ ɨɫɜɚʁɚʃɟ, ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɦɨʄɢ, ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɢɞɭ ɭɡ ɬɨ.ɉɪɨɲɥɨɫɬ ɧɚɲɟɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭɡ ɞɭɠɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɟ ɧɚɫ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɜɟɬɢʃɚ.
ɇɚɪɨɞ ɤɨʁɢ ɧɟ ʃɟɝɭʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɞɚ ɩɪɨɩɚɞɧɟ. ɉɪɟɞ
ɧɚɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ʁɟ ɜɟɨɦɚ
ɜɚɠɚɧ ɢ ɬɟɠɚɤ ɡɚɞɚɬɚɤ. Ɇɢ ɫɟ ɦɨɪɚɦɨ ɭɱɢɬɢ ɞɢʁɚɥɨɝɭ ɢ
ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɢ, ʁɟɪ ɫɜɟ ɧɚɲɟ ɧɟɜɨʂɟ ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɟ
ɲɬɨ ɦɢ ɧɟ ɭɦɢʁɟɦɨ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɦɨ ʁɟɞɧɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ.
ɋɚɦɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɡɚ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ
87
ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɬɟʄɢ ɫɜɢʁɟɫɬ ɞɚ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɱɨɜʁɟɤ ɢ ɧɚɲɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɚɲɚ ɞɨɩɭɧɚ ɚ ɧɟ ɧɚɲ ɩɚɤɚɨ. Ʉɨ ɧɢʁɟ ɬɪɩɟʂɢɜ, ɧɟ ɦɨɠɟ
ɛɢɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧ ɱɨɜʁɟɤ: ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɞɨɪɚɫɬɚɨ ɞɨ ɱɨɜʁɟɤɨɜɟ
ɜɢɫɢɧɟ! Ⱦɚ ɛɢ ɬɨ ɩɨɫɬɢɝɚɨ, ɨɧ ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɫɥɭɲɤɭʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɢɧɟ ɝɨɜɨɪɚ, ʁɟɪ ɫɚɦɨ
ɬɚɤɨ ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɩɨɪɟɻɭʁɟ, ɛɢɪɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚ. ȳɟɞɚɧ
ɭɢɫɬɢɧɭ ɞɢʁɚɥɨɲɤɢ ɧɚɱɢɧ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɠɢɜʂɟʃɚ ɢɦɚɨ ɛɢ
ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ ɞɚ ɦɟɻɭ ɦɢɫɥɢɨɰɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ,
ɦɟɻɭ ɜʁɟɪɧɢɰɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɮɚɧɚɬɢɤɚ, ɚ ɦɟɻɭ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɬɢɪɚɧɚ. ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ
ɨɤɜɢɪɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɤɚɨ ɫɥɨɠɟɧɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ʁɟ ɡɚ ɫɜɟ ʃɟɧɟ ɧɚɪɨɞɟ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɨɛɪɚɫɰɚ ɠɢɜʂɟʃɚ, ɝɞʁɟ ɫɜɚɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢɬɟɬ (ɧɚɪɨɞ,
ɟɧɬɢɬɟɬ) ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɚɡɜɢʁɚ.
ɉɪɚɤɫɚ ʁɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɢɬɟɬɚ, ɩɚ
ɱɚɤ ɤɚɞ ɢɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɥɚɛɢ ɧɟɝɨ ʁɚɱɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɬɚɤɜɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ.
Ɍɟɨɪɢʁɫɤɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɜɚɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ,
ɝɞʁɟ ɬɚɤɜɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɜɨʁɟ ɢɫɯɨɞɢɲɬɟ ɢ ɨɫɥɨɧɚɰ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɭ. ɋɜɚɤɨ ɪɭɲɟʃɟ ɞɟʁɬɨɧɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ, ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ
ɭɫɬɚɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɩɨɞʁɟɥɟ ɧɚ ɟɧɬɢɬɟɬɟ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɛɢ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɩɚ
ɢ ɱɢɬɚɜɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ.Ɍɪɚʁɚɧ ɦɢɪ ʁɟ ɦɨɝɭʄ ɭɡ ɞɨɫʂɟɞɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɧɨɪɦɢ ɞɟʁɬɨɧɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ (ɩɨɫɟɛɧɨ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɫɬɚɜɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ). Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɦɨɞɟɪɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɨɧɞɚ
ɤɚɞɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɪɟɚɥɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɢ ɤɭɥɬɢɜɢɲɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɯɚɨɫ ɢ ɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɪɟɜɨɞɢ
ɭ ɯɚɪɦɨɧɢʁɭ. Ɉɫɧɨɜɭ ɦɨɞɟɪɧɟ, ɩɪɚɜɧɟ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɱɢɧɟ ɫɬɪɢɤɬɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɫɜɢʁɟɫɬ ɝɪɚɻɚɧɚ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ. Ɂɚ
ɬɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɦɭɞɪɨɫɬ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɜɨɻɟʃɭ
Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɤɚɨ ɞɪɠɚɜɟ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ Ȼɨɫɧɟ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɛɢɥɚ ɧɚ ɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɢɬɢ
ɪɟɩɪɟɫɢʁɭ ɢ ʁɚɱɚɬɢ ɜɚɫɩɢɬɧɭ ɭɥɨɝɭ ɞɪɠɚɜɟ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ ɰɢʂɟɜɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɤɚɨ
ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ʁɚɱɚʃɟ ɦɨʄɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ʁɚɱɚʃɟ ɫɥɨɛɨɞɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɪɟɩɪɟɫɢʁɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɭɥɨɝɟ ɞɪɠɚɜɟ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɢɫɬɢɰɚɨ „ɞɚ ʁɟ ɦɨɬɢɜ
88
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɨɩɲɬɚ, ɚ ɦɨɬɢɜ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ
ɤɨɪɢɫɬ“, ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɤɚɨ ɲɬɨ ɉɥɚɬɨɧ ɡɚ ɞɨɛɪɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭɡɢɦɚ
ɨɧɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɥɚɞɚ ɩɨ ɡɚɤɨɧɢɦɚ, ɚ ɡɚ ɥɨɲɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɜɥɚɞɚ ɦɢɦɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ɏɭɧɤɰɢʁɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɤɚɨ
ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɤɨɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ,
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɟ, ɫɦɚʃɟ ɢ
ɭɛɥɚɠɟ ɫɭɤɨɛɟ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ,
ɝɪɭɩɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ. Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ
ɤɚɨ ɦɨɞɟɪɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɫɢɝɭɪɚ ɫɜɨʁɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɦɨɝɭʄɭ ɫɥɨɛɨɞɭ, ɡɚʁɚɦɱɟɧɢ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɪɚɜɞɟ
ɢ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ, ɬɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɨɩɲɬɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɩɪɢɧɭɞɭ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɚ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ, ɭ ɞɚɬɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ.
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɭ ɍɧɢʁɭ ɧɢʁɟ ɞɚɪ,
ɨɧɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ʁɚɤɨ ɩɭɧɨ ɪɚɞɚ, ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɚ ɢ ɭɩɨɪɧɨɫɬɢ. Ⱥɥɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɭɫɩʁɟɯɚ, ɫɚ ɫɜɢɦ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɚɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɫɭ ɜɪɢʁɟɞɧɟ ɬɢɯ ɧɚɩɨɪɚ. ɇɢʁɟ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɦɨ ɠɟʂɟɬɢ ɢ ɛɢɬɢ ɭ ɱɥɚɧɫɬɜɭ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ȿɜɪɨɩɟ
ɢɥɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɍɧɢʁɢ ɢɥɢ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɡɚ ɦɢɪ, ɜɟʄ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɦɧɨɝɨ ɨɞɥɭɱɧɢʁɟ ɜɨɞɢɬɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ
ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɞɟʁɬɨɧɫɤɢɦ ɦɢɪɨɜɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ.
ɉɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ʁɚɫɧɢʁɚ ɜɢɡɢʁɚ ɰɢʂɟɜɚ, ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɜɨɞɫɬɜɚ, ɚɥɢ
ɫɜɟ ɞɨɤ ʁɟ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɜɚɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɭ ɧɟɤɨʁ ɜɪɫɬɢ ɛɚɥɤɚɧɫɤɟ ɧɢɱɢʁɟ ɡɟɦʂɟ, ɛɢɬɢ
ʄɟ ɭɞɚɪɚɧɚ ɜɚʃɫɤɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɢ ɭɜɢʁɟɤ ʄɟ ɠɢɜʁɟɬɢ ɩɨɞ
ɫʁɟɧɤɨɦ ɩɨɞʁɟɥɟ ɢ ɢɞɟɨɥɨɲɤɨɝ ɟɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ – ɫɬɚɥɧɟ ɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ȿɜɪɨɩɟ.
ɋɬɚʃɟ ɱɟɤɚʃɚ ɧɚ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ ȿɜɪɨɩɫɤɭ ɍɧɢʁɭ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɨɞɥɢɜɭ
ɧɚʁɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢʁɢɯ ɤɚɞɪɨɜɚ ɢ ɟɝɡɨɞɭɫɭ ɨɦɥɚɞɢɧɟ, ɨɧɨɝɚ ɱɚɫɚ
ɤɚɞɚ ɝɪɚɻɚɧɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɩɨɫɬɚɧɭ ɤɪɨɡ ɫɢɦɛɨɥɢɡɚɦ
ɱɥɚɧɫɬɜɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ȿɜɪɨɩɟ ɭɛɪɡɚʄɟ ɫɟ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɚ ɭ
ɧɨɜɭ ɡɟɦʂɭ ɫɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɦ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ. Ɍɨ ʄɟ ɭʁɟɞɧɨ ɛɢɬɢ
ɩɨɱɟɬɚɤ ɞɚʂʃɟɝ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɭɤʂɭɱɟʃɚ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɟ
ɩɪɨɰɟɫɟ. Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ʁɟ ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɢ ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟ ȿɜɪɨɩɟ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɭ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ. Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ʁɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɡɚ ɛɪɡɢɦ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɨɧɚɤɨ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɞɟʁɬɨɧɫɤɢɦ
89
ɦɢɪɨɜɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ, ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɦɢɪɚ
ɢ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ. Ⱦɟʁɬɨɧɫɤɢ ɦɢɪɨɜɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɪɚ ɞɨɫʂɟɞɧɨ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ. Ɉɧ ɩɪɭɠɚ ɪɟɚɥɚɧ
ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɤɚɨ ɫɥɨɠɟɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɞɜɚ ʁɟɞɧɚɤɨɩɪɚɜɧɚ ɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ ɬɪɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɬɢɜɧɚ ɧɚɪɨɞɚ. ɋɪɛɢ,
ɏɪɜɚɬɢ ɢ Ȼɨɲʃɚɰɢ ɫɭ ɤɪɨɡ ɜɢʁɟɤɨɜɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ɡɚʁɟɞɧɨ ɠɢɜʁɟɥɢ ɢ ɧɢɤɨ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜɧɨ
ɫɜɨʁɚɬɚ. ɍ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɞɟʁɬɨɧɫɤɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ
ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɩɪɢʁɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ʁɚɱɚʃɭ ɦɢɪɚ,ɨɛɧɨɜɢ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ. ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ʁɚɱɚʃɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɜɥɚɫɬɢ,
ʁɚɱɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ,ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɭ
Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ.
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɢʁɟɬɢ ɞɚʂʃɟɦ ɫɦɚʃɟʃɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ
ɢ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɞɚʂʃɨʁ ɩɪɢɦʁɟɧɢ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɞɟʁɬɨɧɫɤɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ. ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɭ ɜɚɠɧɢ ɡɚ Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɟɦʂɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚʂʃɟɝ ɩɪɨɩɚɞɚʃɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɞɢʁɚɥɨɝɚ,ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɧɭɠɧɚ
ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɢɡɪɚɡ ʁɟ ɧɨɜɢʁɟ ɨɩɬɢɤɟ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ.
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɛɢɥɟ ɫɭ ɢ ʁɟɫɭ ɭ ɩɪɨɦʁɟɧʂɢɜɨɦ ɨɞɧɨɫɭ: ʁɟɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨʁ ɯɚɪɦɨɧɢʁɢ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭ ɞɢɫɯɚɪɦɨɧɢʁɢ, ɩɚ ɢ ɭ
ɫɭɤɨɛɭ. Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɠɢɜɨɬ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɫɜɚʁɚ, ɧɟɝɨ
ʁɟ ɨɧ ɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɚʁɟ ɢ ɭ ɱɟɦɭ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ.Ⱦɚ ɛɢ
ɫɟ ɛɨʂɟ ɪɚɡɭɦɢɨ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɬɪɟɛɚ
ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɜɥɚɫɬɢ.
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɚɨ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ ʂɭɞɢ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɟ, ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ
ɫɥɨɛɨɞɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ. ɂɡɜɚɧ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɚɦɨ ɛɨɝɨɜɢ,
ɞɟɦɨɧɢ ɢ ɢɞɢɨɬɢ, ɝɞʁɟ ʁɟ ɢɞɢɨɬ ɧɚɡɢɜ ɡɚ ɨɧɨɝɚ ɤɨ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ, ɚ ɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ.
ȼɥɚɫɬ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɦɨʄɢ ɩɨɦɨʄɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɢ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ, ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɚ ʁɟɞɧɢɯ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɚ, ɢɡ ɱɟɝɚ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ
90
ɢ ʁɟɞɧɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɤɚɨ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɝ ɦɨɧɨɩɨɥɚ
ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɧɚɫɢʂɟ. ɍ ɜɢɲɟɫɬɪɚɧɚɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɢ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɮɨɤɭɫ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɟ ɦɢʁɟʃɚ – ɭɦʁɟɫɬɨ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɟ ɨɤɪɟʄɭ ɫɬɭɞɢʁɭ ɧɚɡɨɪɚ,
ɭɜʁɟɪɟʃɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɧɨɪɦɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɨʁɢ ɨɩɪɟɞʁɟʂɭʁɭ
ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʂɭɞɢ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ.
ɂɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɭ ɲɟɫɬɨɦ ɜɢʁɟɤɭ ɩɪɢʁɟ ɧɨɜɟ
ɟɪɟ ɭ ɦɚɥɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɚɧɬɢɱɤɟ Ƚɪɱɤɟ, ɤɚɨ ɬɟɨɪɢʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɤɚɨ
ɩɪɚɤɫɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɩɨɭɱɧɚ ɡɚ ɞɚɧɚɲʃɟ ɜɪɢʁɟɦɟ, ɚɥɢ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ
ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ 21. ɜɢʁɟɤɚ. ɂɞɟɚɥ ɤɨʁɢ ɉɥɚɬɨɧ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɭ Ɂɚɤɨɧɢɦɚ ʁɟ ɞɚ ɞɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɬɨɥɢɤɚ ɞɚ ɫɟ
ɰɢʁɟɥɚ ɦɨɠɟ ɜɢɞʁɟɬɢ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɛɪɢʁɟɝɚ ɢ ɞɚ ɫɜɢ ʃɟɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢ
ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɻɭ ɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ. Ƚɪɰɢ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟ
ɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɛɢɪɚɬɢ ɧɟɤɨɝɚ ɤɨɝɚ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟɬɟ, ɢɥɢ ɞɚ ɦɨɠɟɬɟ
ɞɨɧɢʁɟɬɢ ɨɞɥɭɤɭ ɛɟɡ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɪɚɫɩɪɚɜɟ. Ɇɚɞɚ ɫɭ ɦɨɪɚɥɢ ɞɚ
ɬɪɩɟ ɢ ɬɢɪɚɧɢʁɭ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɫɭ ɫɚɦɨ ɜɥɚɫɬ ɞɨɫɬɨʁɧɭ ʂɭɞɢ, ɬɨ
ɡɧɚɱɢ ɜɥɚɫɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ ɢ ɭɫɬɚɜɚ. Ɂɚɞɚɬɚɤ ɞɪɠɚɜɟ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ
ɫɬɜɚɪɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚ ɞɨɛɪɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɝɪɚɻɚɧɟ ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɬɜɚɪɚɥɢ
ɞɨɛɪɟ ɡɚɤɨɧɟ ɢ ɞɨɛɪɭ ɞɪɠɚɜɭ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɭ ɱɜɪɫɬɨʁ ɜɟɡɢ
ɫɚ ɟɬɢɤɨɦ. Ʉɚɫɧɢʁɟ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɫɯɜɚɬɚɧɚ, ɩɨʁɚɜɢɥɟ ɫɭ
ɫɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɞɜɨʁɢɥɟ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɨɞ ɦɨɪɚɥɚ. Ɇɚɤɢʁɚɜɟɥɢ
ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜʁɟɲɬɢɧɚ ɜɥɚɞɚʃɚ ʂɭɞɢɦɚ, ɚ ɏɨɛɫ ʁɟ
ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɟɧɝɥɟɫɤɟ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɩɢɲɭʄɢ Ʌɟɜɢʁɚɬɚɧ ɡɚɤʂɭɱɢɨ
ɞɚ ɫɭ ʂɭɞɢ ɫɟɛɢɱɧɚ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ, ɚɦɨɪɚɥɧɚ ɛɢʄɚ ɤɨʁɚ ɬɟɠɟ ɦɨʄɢ,
ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɢ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɚ. ɋɯɜɚɬɢɨ ʁɟ ɬɨ ɤɚɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɫɬɚʃɟ ɭ
ɤɨɦɟ ɫɟ ʂɭɞɢ ɧɚɥɚɡɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɦɨɪɚʁɭ ɢɡɚʄɢ ɢɡ ɬɨɝ ɫɬɚʃɚ ɪɚɬɚ
ɫɜɢɯ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɢʁɭ. Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɚ ɱɨɜʁɟɤ ɪɚɡɭɦɧɨ ɛɢʄɟ, ɨɧ ɬɟɠɢ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɝɪɚɻɚɧɢ ɫɟ ɨɞɪɢɱɭ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɫɜɚɤɨ ɫɚɦ
ɩɪɟɫɭɻɭʁɟ ɢ ɩɪɟɩɭɲɬɚʁɭ ɬɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɞɪɠɚɜɟ,
ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɞɚ ɭɪɟɻɭʁɭ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭ ɫɥɨɛɨɞɭ ɤɨʁɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɞɪɭɝɟ. Ɍɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭ
Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ. ɐɢʂ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɧɨɜɨ ɫɩɨʁɢ,
ɢ ɬɨ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨ, ɫɚ ɦɨɪɚɥɨɦ, ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɬɪɚɠɟʄɢ
ɩɪɢ ɬɨɦ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨɤɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ.
ɇɟɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ,ɚ ɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɧɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɨɩɫɬɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɚ ʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɫɜɚɲɬɨɱɢɧɫɬɜɨ, ɞɚ ɬɭ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɨɝ ɦɨɪɚɥɚ, ɞɚ ɧɢɤɚɤɜɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɧɟ ɜɚɠɟ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɛɨɪɛɢ ɡɚ ɦɨʄ, ɜɥɚɫɬ
91
ɢ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɭ. ɇɟ ɦɨɠɟ ɨɩɫɬɚɬɢ ʁɟɪ ɫɟ ɬɚɤɨ ɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʃɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɝɭɛɢ ɩɨɜʁɟɪɟʃɟ. Ɇɨɪɚɥ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ʁɟ ɛɢɬɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɞɚ
ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɬɢ ʁɟɞɧɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ ɢ ɫɚ ɫɜɢʁɟɬɨɦ.
ɍɫɥɟɞ ɨɫɢɪɨɦɚɲɟʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɦɢ ɧɟɦɚɦɨ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɩɥɭɪɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɩɭɧɤɬɨɜɟ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɭɩɪɭ ɪɟɠɢɦɭ ɢ ɛɪɚɧɟ ɫɜɨʁɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ. Ɂɚɬɢɦ,
ɧɟɦɚɦɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɢɡɝɪɚɞɢɦɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɛɢɥɟ ɤɚɞɪɨɜɫɤɢ ɫɧɚɠɧɟ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɭɫɬɪɨʁɟɧɟ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨ
ɱɜɪɫɬɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɟ ɫɜɢɦ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɦɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɭ ɢ ɤɨɪɭɩɰɢʁɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ. ɉɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɭ ɬɨɦɟ
ɲɬɨ ɦɢ ɭ Ȼɢɏ ɧɢɫɦɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ. Ⱦɚ ʁɟɫɦɨ,
ʂɭɞɢ ɛɢ ɛɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ, ɫɬɚɛɢɥɧɢ ɢ ɢɦɭɧɢ ɧɚ ɛɢɥɨ
ɱɢʁɟ ɢɥɢ ɤɨʁɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ, ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ. ȳɨɲ
ʁɟɞɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɲɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɰɟɧɟ ʁɟ ɫɬɪɚɲɧɨ ɨɩɚɞɚʃɟ
ɧɢɜɨɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɉɨɥɢɬɢɱɤɢ ɥɢɞɟɪɢ, ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɜɨɞɟ ɢɥɢ ɜɨɞɟ ɞɪɠɚɜɭ, ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɩɭɛɥɢɤɭ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɞɪɚɠɢ ɧɚ ɩɫɨɜɤɟ, ɧɚ ɤɥɟɜɟɬɟ, ɧɚ ɭɜɪɟɞɟ. Ɍɨ ɧɢʁɟ ɛɟɡɧɚɱɚʁɧɨ,
ɬɨ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚ ɦɚɫɟ, ɮɨɪɦɢɪɚ ɧɚʁɩɪɢɦɢɬɢɜɧɢʁɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ
ɤɭɥɬɭɪɭ (ɧɟɤɭɥɬɭɪɭ) ɭ ɤɨʁɨʁ ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɜɚɠɚɧ ɫɚɞɪɠɚʁ, ɜɟʄ
ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɧɟɤɨ ɧɟɤɨɝɚ ɭɜɪɢʁɟɞɢɨ, ɩɨɧɢɡɢɨ, ɩɨɩʂɭɜɚɨ. Ʉɨɞ ɧɚɫ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɟɪɨɞɢɪɚ ɢ ɩɨɱɢʃɟ ɧɟɤɚ ɜɪɫɬɚ ɫɜɚɲɬɨɱɢɧɫɬɜɚ, ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ, ɧɚ ɫɰɟɧɢ ʁɟ ɩɚɪɨɯɢʁɚɥɧɚ
ɢ ɩɨɞɚɧɢɱɤɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɚ ɫɜɢ ɬɪɟɛɚɦɨ ɬɟɠɢɬɢ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ. ɇɟ ɦɨɠɟɬɟ ɩɪɢɜɭʄɢ ɦɚɫɟ,
ɩɚ ɨɧɞɚ ɭɪɚɞɢɬɢ ɧɟɲɬɨ ɫɚɫɜɢɦ ɞɟɫɟɬɨ ɢ ɪɟʄɢ: ɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɲ
ɦɚɤɢʁɚɜɟɥɢɡɚɦ. Ɂɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɦɨɪɚɥɧɨɦ ɨɛɧɨɜɨɦ ɧɢʁɟ ɧɢɤɚɤɜɚ
ɩɪɨɩɨɜɢʁɟɞ, ɜɟʄ ɜɪɥɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɚɧ ɡɚɯɬʁɟɜ. Ɉɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɦɨɪɚɥɧɟ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ ɝɪɚɻɟʃɟ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭɫɥɨɜɟ
ɧɚɩɪɟɬɤɚ Ȼɢɏ. ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɦɨ ɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɨɫɟ ɞɭɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɢɡɜʁɟɫɧɟ „ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɤɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɟ“. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɬɚɤɜɢɯ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ ɞɚɧɚɫ, ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɚ
ɚɤɨ ɯɨʄɟɬɟ ɢ ɭ ɰɢʁɟɥɨɦ ɫɜɢʁɟɬɭ, ʁɟɫɬɟ ɞɢʁɚɥɨɝ. Ɉɜɞʁɟ ɤɨɞ ɧɚɫ,
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɝɞʁɟ ʁɟ ɜɢɲɟ
ɜʁɟɪɚ ɢ ɧɚɰɢʁɚ ɨɫɭɻɟɧɨ ɞɚ ɠɢɜɢ ɧɚ ɢɫɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ
ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɡɚʁɚɦɧɭ ɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɡɚʁɚɦɧɨ
ɢɫɬɪɟɛʂɟʃɟ. Ⱥɤɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ʁɟɞɧɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ, ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ
ʁɟɞɧɢ ɩɨɪɟɞ ɞɪɭɝɢɯ: ɭɡɚʁɚɦɧɚ ɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬ ʁɟ ɧɭɠɚɧ ɭɫɥɨɜ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɭ ɜʁɟɪɫɤɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢ. Ⱥɥɢ ɤʂɭɱ ɫɜɢɯ
92
ɧɚɲɢɯ ɧɟɜɨʂɚ ʁɟ ɭ ɧɚɱɢɧɭ ɨɩɲɬɟʃɚ: ɧɚɲɢ ʂɭɞɢ ɧɟ ɭɦɢʁɭ ɞɚ
ɜɨɞɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪ, ɚɥɢ ɭɦɢʁɭ ɞɚ ɜɨɞɟ ɪɚɬ. Ɋɚɡɝɨɜɨɪ ʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɱɢɧ
ɞɚ ɫɟ ɢɡɛʁɟɝɧɟ ɫɜɚɤɨ ɡɥɨ. Ɍɨ ʁɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɦɢɫɚɨ ɧɟ
ɡɚɬɜɨɪɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɚ ɠɢɜɨɬ ɭ ɬɚɦɧɢɰɢ: ɫɜɚɤɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɢɫɬɟɦ
ɬɟɠɢ ɪɚɫɩɚɞɚʃɭ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɪɢʁɟɱ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɞɪɭɲɬɜɭ
ɢɥɢ ɤɭɥɬɭɪɢ. ɋɜɚɤɨ ɪɚɫɩɚɞɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɧɢʁɟ ɧɢɲɬɚ ɞɪɭɝɨ
ɞɨ ɩɪɟɤɢɞ ɭ ɨɩɲɬɟʃɭ, ɩɭɫɬɨɲ ɭ ʂɭɞɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ. Ʉɚɞɚ ɫɟ
ɪɚɫɩɚɞɚ ʁɟɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɧɢɤɨ ɧɟ ɞɨɛɢʁɚ, ɚ ɫɜɢ ɝɭɛɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ,
ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɞɢʁɚɥɨɝɨɦ, ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɢɤɨ ɫɟ
ɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɫɜɢɯ ɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɚ ɦɚɥɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢ
ɫɚɦ ɞɢʁɚɥɨɝ ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɚɧ ɢ ɩɨɞ ɡɧɚɤɨɦ ɩɢɬɚʃɚ.
ɉɪɚɤɫɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɬɟ
ɦɢɧɭɥɢ ɪɚɬ ɧɚɦɟɬɧɭɥɢ ɫɭ ɩɢɬɚʃɟ, ɞɚ ɥɢ ɬɪɟɛɚ ɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɞɢʁɚɥɨɝ
ɫɚ ʂɭɞɢɦɚ ɞɪɭɝɟ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɜʁɟɪɟ, ɫɚ ʂɭɞɢɦɚ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ, ʁɟɞɧɨɦ ɪɢʁɟɱɢ, „ɬɭɻɢɯ
ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɢʁɟɬ“. Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɚɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɫɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜʁɟɪɟ,
ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɢʁɟɬ, ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɪɚɻɚɧɫɤɟ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ. Ⱦɪɠɚɜɚ
Ȼɢɏ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ ɭ ɩɨɥɟɦɢɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɤɨɧɮɟɫɢʁɚ,
ɭɛʁɟɻɟʃɚ, ɫɯɜɚɬɚʃɚ, ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɭɤɭɫɚ. Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ – ɨɧɢ ɦɨɪɚʁɭ ɬɨɥɟɪɢɫɚɬɢ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚʃɟ ɜʁɟɪɚ, ɭɛʁɟɻɟʃɚ, ɩɨɝɥɟɞɚ ɧɚ ɫɜɢʁɟɬ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɫɭɩɪɨɬɧɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɜʁɟɪɫɤɢɦ ɭɛʁɟɻɟʃɢɦɚ, ɩɨɝɥɟɞɢɦɚ ɧɚ ɫɜɢʁɟɬ,
ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢɥɢ ɭɤɭɫɢɦɚ. Ɇɧɨɝɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɢ ɬɜɪɞɟ
ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ɦɨɠɟ ɢɡɛʁɟʄɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɜʁɟɪɫɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟ
ɢ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɜɟ ɩɨ ɫɬɪɚɧɢ – ɬɚɦɨ ɝɞʁɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɜʁɟɪɫɤɚ ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬ, ɚ ɧɟɦɚ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ, ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄ
ɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɦɢɪ.ȼɟɡɭ ɢɡɦɟɻɭ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɜɢɞɢɦɨ
ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɢ ʁɟɞɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ ɭɧɨɫɟ ɧɟɤɭ ɜɪɫɬɭ ɪɟɞɚ ɬɚɦɨ ɝɞʁɟ ɝɚ
ɧɟɦɚ. ɇɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɚɜʂɚ ɢɡ ɬɪɢ ɪɚɡɥɨɝɚ: ɩɪɜɢ
ɪɚɡɥɨɝ ɫɭ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɟ ɢ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ, ɞɪɭɝɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟ ɭɤɭɫ ɢ
ɬɪɟʄɢ ɪɚɡɥɨɝ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜʁɟɪɟ ɢ ɦɨɪɚɥɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ɬɪɟɛɚ
ɪɚɡɦɢɲʂɚɬɢ ɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ ɞɚ
ɢɡɛʁɟɝɧɟɦɨ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ, ɚ ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɢɡɛʁɟʄɢ ɚɤɨ ɫɟ
ɨɫɥɨɛɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚ, ɚɤɨ ɞɨɡɜɨɥɢɦɨ ɩɥɭɪɚɥɢɡɚɦ ɭɤɭɫɚ,
ɚɤɨ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜʁɟɪɟ ɢ ɦɨɪɚɥɚ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɦɨ ɧɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɚɧ
ɧɚɱɢɧ. Ɇɟɻɭɤɭɥɬɭɪɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭɠɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭɧɭɬɚɪ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɝɪɭɩɚ
ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɨɱɭɜɚ ɢ ɚɮɢɪɦɢɲɟ ɫɜɨʁɚ ɢɡɜɨɪɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ ɫɜɨʁɫɬɜɚ
93
ɢ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ. ȼɟɥɢɤɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɩɨ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ʁɟ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ ɢ
ʁɟɡɢɱɤɟ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɟ. Ɉɧɢ ɩɨɧɚʁɛɨʂɟ ɭɫɩɢʁɟɜɚʁɭ ɭɩɪɚɜɨ ɬɚɦɨ
ɝɞʁɟ ɢɦɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɢɫɬɢɧɫɤɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ. Ʉɨɞ ɧɚɫ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɜɢɞʂɢɜ ʁɟ ɫɭɤɨɛ ɟɥɢɬɚ ɢ ɦɚɫɚ
ɫɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦ ɡɚɨɲɬɪɚɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɪɚɫɬɚʃɚ ɭ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɟ, ɫɚ ʁɚɫɧɨɦ ɩɨɞʁɟɥɨɦ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɢ ɤɨʁɢɦɚ
ɩɪɢɩɚɞɚ ɫɜɟ, ɡɧɚɱɢ ɟɥɢɬɟ, ɢ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɟɞɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɟ ɢ ɩɨɞɚɧɢɤɟ, ɧɚ ɦɚɫɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɢ ɤɨʁɚ
ʁɟ ɫɚɦɨ ɬɭ ɞɚ ɪɚɞɢ, ɞɚ ɫɥɭɲɚ, ɞɚ ɫɥɢʁɟɞɢ ɫɜɨʁɟ ɜɨɻɟ. Ɍɚ ɢɞɟʁɚ
ɬɡɜ. ɮɢɪɟɪ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ, ɮɢɪɟɪ-ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɤɨʁɢ ɫɦɨ ɢɦɚɥɢ ɭ
ɢɫɤɭɫɬɜɭ ɧɚɰɢɡɦɚ ɢɥɢ ɫɬɚʂɢɧɢɡɦɚ, ɭ ɢɫɤɭɫɬɜɭ ɤɚɤɨ ɞɟɫɧɢɯ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɬɚɤɨ ɢ ɥɢʁɟɜɢɯ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɚɪɬɢʁɚ,
ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɍɪɟʄɟ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟ, ɧɚɞɚʁɦɨ
ɫɟ, ɤɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɭ ɩɢɬɚʃɟ, ɛɚɪ ɭ ɨɜɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɩɚ ɜɚʂɞɚ ɢ ɭ ɛɨɫɚɧɫɤɨɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɢɦ. ɇɭɠɧɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ɤɪɟʄɟɦɨ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɟ ɝɨɜɨɪɚ ɤɚ ɤɭɥɬɭɪɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ, (ɪɚɡɝɨɜɨɪ ʁɟ
ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛʁɟɝɧɟ ɫɜɚɤɨ ɡɥɨ), ɬʁ. ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɭɞɛɢɧɟ
ɤɚ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢɡɛɨɪɚ. Ɍɪɟɛɚ ɫɟ ɨɤɪɟɧɭɬɢ ɪɚɡɜɨʁɭ, ɫɬɜɚɪɚʃɭ, ɚ
ɧɟ ɜɚɪɚʃɭ, ɨɤɪɟɧɭɬɢ ɫɟ ʂɭɞɢɦɚ, ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ, ɢɫɬɢɧɢ, ɤɨʁɚ
ʁɟ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɨɩɲɬɟɝ ɞɨɛɪɚ. ɋɦʁɟɥɨɫɬɢ, ɫɦʁɟɥɨɫɬɢ, ɜɢɲɟ
ɫɦʁɟɥɨɫɬɢ... ɂɞɟɦɨ ɞɚʂɟ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
94
ʽʺʸʤʪʰʻʤ ʰ ʿʽʻʤˌʤʼʫ (2013)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɪɟɞ ȼɚɦɚ, ɧɚɦɚ, ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ, Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ɢ ɩɨɧɚɲɚʃɟ, ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ ɧɚ ɬɟɦɭ:„Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɲɬɟɬɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ – ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ“ ɨɞɪɠɚɧɨɦ 11. ɢ 12.12. 2012. ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ
Ʌɭɰɢ, ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢɯ ɩɪɚɚɜɧɢɤɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɟ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ,
ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɚ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ. ɍ
ȼɚɲɟɦ, ɧɚɲɟɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ, ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɩɢɬɚʃɚ:
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɟ, ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢ
ɲɬɟɬɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ ɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ oɦɥɚɞɢɧɟ,
Ɇɥɚɞɢ ɢ ɧɚɫɢʂɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ, Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɟ ɩɪɨɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭ Ȼɨɫɚɧɫɤɨɯɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ,
ɉɨɪɨɞɢɱɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɟ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ, ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚɜɨɜɚɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɨ ɝɨɜɨɪɭ ɦɪɠʃɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɬɟɪɟɧɢɦɚ, Ɇɥɚɞɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢɡɦɟɻɭ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɢɡɥɚɫɤɚ ɢɡ ɤɪɢɡɟ, Ⱥɥɤɨɯɨɥ ɢ
ɤɨɰɤɚ – ɢɝɪɚ ɢɥɢ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɢ ɩɭɬ ɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥ, ɍɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɦɚɥʂɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟ,
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ Ȼɢɏ, ɂɫɬɨɪɢʁɚɬ ɤaɬeɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɦɥɚɻɢɯɩɭɧɨʂɟɬɧɢɤɚ
ɤɚɨ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞʁɟɥɚ ɭ ɐɪɧɨʁ Ƚɨɪɢ, Ⱦɟɩɪɢɜɚɰɢʁɚ
ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɉɨʁɚɦ ɢɩɪɢɧɰɢɩɢ
ɪɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, Uporaba drog med mladoletniki, ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɲɬɟɬɧɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ, Ⱥɥɤɨɯɨɥɢɡɚɦ, ɨɜɢɫɧɨɫɬ, ɭɡɪɨɰɢ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ, Ɇɥɚɞɢ
ɢ ɪɢɡɢɱɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ, Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɲɬɟɬɧɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ,
ɇɚɫɢʂɟ ɦɟɻɭ ɨɦɥɚɞɢɧɨɦ- ɢɫɬɢɧɚ ɧɚɲɟ ɫɚɞɚɲʃɢɰɟ, ɍɡɪɨɰɢ ɢ
ɢɡɚɡɨɜɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ, Ƚɥɚɞɢʁɚɬɨɪɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɨɜɨɝ ɞɨɛɚ, ɍɬɢɰɚʁ ɦɟɞɢʁɚ ɧɚ ɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɋɩɨɪɬ ɢ ɧɟɤɟ ɫɨɰɢɨɩɚɬɨɥɨɲɤɟ
ɩɨʁɚɜɟ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ, ɍɬɢɰɚʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨɩɨ-
95
ɧɚɲɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ, Ɉɦɥɚɞɢɧɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɲɬɟɬɧɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɭɊɋ ɢ Ȼɢɏ, ɇɚɫɢʂɟ
ɦɟɻɭ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɰɢɦɚ, Ɇɚɥɨʂɟɬɧɢ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɬɢ ɫɜɟ ɱɟɲʄɚ
ɩɨʁɚɜɚ ɭ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ, Ⱦɟɜɢʁɚɧɬɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ ɧɚɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ, Ʉɨɧɡɭɦɢɪɚʃɟ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ, ɀɟɧɟ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ,
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ,
Ⱦɟɜɢʁɚɧɬɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɨ ɬɟɲɤɨɦ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɨɦ, ɋɭɩɥɟɦɟɧɬɢ - ɞɚ ɥɢ ɫɬɜɚɪɧɨ ɜɪɢʁɟɞɟ
ɤɨɥɢɤɨ ɤɨɲɬɚʁɭ, Maɥoʂɟɬɧɢɱɚ ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɚ, Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ -ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚʃɚ ɩɪeɦa ɛɢɯeɜɢoɪaɥɧoɤoɝɧɢɬɢɜɧoj teɪaɩɢjɢ, Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɩɨɥɧɨɝ
ɧɚɫɢʂɚ ɧɚɞ ɞʁɟɬɟɬɨɦ, ɋɨɰɢɨɩɚɬɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɉɨʁɚɦ, ɭɡɪɨɰɢ
ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚɨɦɥɚɞɢɧɟ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɋɩɨɪɬ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɦ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɚ.
ɉɪɜɢ ɩɭɬɚ ɍȾɉɍɉ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɫɟ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɧɚɭɱɧɨɝ ɫɤɭɩɚ ɫɚ ɰɢʃɟɦ ɞɚ ɫɟ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚ
ɧɚɩɪɢʁɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨ ɭɩɨɡɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɨɡɛɢʃɚɧ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ ɨɤɨ 250
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢɯ ɩɪɚɜɧɢɤɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ,
ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɞ ɫɬɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɲɤɨɥɨɜɚɧɢ, ɧɟɬɪɚɠɟ ɧɢɤɚɤɜɟ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɟ, ɚɥɢ ɬɪɚɠɟ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɫɚɨ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬɞɭɝɭʁɟɦɨ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ɋɋ, ɍɧɭɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ,
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɢɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ.ɩɭɧɢ ɧɚɡɢɜ, ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭ ɨɜɨɦ
ɬɟɲɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɭɫɦʁɟɪɚɜɚʁɭ ɢ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʁɭ ɞɚ
ɞɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɨɧɚʄɢ ɦɟɬɨɞɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɡɚɩɨɫɥɢ ɫɜɨʁɟ ɧɚɦʁɟɧɫɤɢ
ɲɤɨɥɨɜɚɧɟ ɤɚɞɪɨɜɟ.ɋɜʁɟɫɧɢ ɫɦɨ ɞɚ ʁɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɜɟɥɢɤɚ...,
ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɢ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ..., ɚɥɢ ɦɢ ɜʁɟɪɭʁɟɦɨ ɞɚ ʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɞɪɠɚɜɚ
ɭɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɟɬɢɱɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚ ɩɨɞɪɠɚɬɢ ɡɧɚʃɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ...,
ɚ ɧɟ ɩɪɨɮɢɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ. ɇɟ ɠɟɥɢɦɨ ɧɢɤɨɝɚ ɜɪɢʁɟɻɚɬɢ ɚɥɢ
ɭɩɭʄɭʁɟɦɨ ʁɚɫɧɭ ɩɨɪɭɤɭ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɬɢɬɢ ɨɛɪɚɡ
ɢ ɞɚ ɞɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ, ɚ ɧɟ ɜɚɪɚʃɚ.
Ɇɢ ɫɦɨ ɧɚ ɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɭɱɟɧɢ, ɲɤɨɥɨɜɚɧɢ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɧɢ ɭ
ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɢɫɬɢɧɟ, ɩɪɚɜɞɟ, ɦɨɪɚɥɚ, ɩɨɲɬɟʃɚ ɭ ɢɧɬɟɪɟɫɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ ɫɜɢɯ ʃɟɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ. ȼɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɞ
96
ɧɚɦɚ ɬɪɚɠɟ ɩɚɦɟɬ, ɯɪɚɛɪɨɫɬ, ɫɦʁɟɥɨɫɬ, ʁɚɫɧɭ ɩɪɨɮɢɥɢɪɚɧɨɫɬ,
ɨɞɜɚɠɧɨɫɬ, ɬɪɚɠɟ ɢɫɬɢɧɭ, ɚ ɧɟ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɭ.ɋɜɚ ɞɪɭɲɜɚ, ɩɚ ɢ
ɨɜɨ ɧɚɲɟ ɬɪɟɛɚʁɭ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ ɫɜɢɯ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɲɬɟɬɧɢɯ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɤɪɟɧɭɬɢ
ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɨʁɚ, ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚ ɢ ɧɚɩɪɟɬɤɚ. Ɂɚʁɟɞɧɨ ɭɞɪɭɠɟɧɚ
ɫɬɪɭɤɚ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɬɚʁ ɩɭɬ. ɂ ɦɢ ɫɦɨ ɧɚ
ɬɨɦɩɭɬɭ, ɬɪɧɨɜɢɬɨɦ ɩɭɬɭ, ɩɭɬɭ ɤɨʁɢ ɜʁɪɭʁɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨʁɭ
ɫɟ ɦɨɪɚɦɨ ɩɨɲɬɟʃɟɦ ɢɡɛɨɪɢɬɢ...
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɢɪɨɲʂɟɜɢʄ
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɍȾɉɍɉ
97
ʽʥˀʤʯʽʦʤʼ˄ ʦˀʤ˃ʰ˃ʰ ʽʥˀʤʯ (2013)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ʿʽʶˀʫ˃ʤˋʰ ˀʤʯʦʽʵʤ ˄ ʻʤ˄ˉʰ ʰ ʽʥˀʤʯʽʦʤʼ˄ ˃ˀʫʥʤʵ˄ ʥʰ˃ʰ ʻʤʵˁʿʽˁʽʥʻʰʵʰ
ʰ ʻʤʵʿʽˌ˃ʫʻʰʵʰ – ʽʥˀʤʯʽʦʤʼ˄
˃ˀʫʥʤ ʦˀʤ˃ʰ˃ʰ ʽʥˀʤʯ
ɉɪɟɞ ȼɚɦɚ, ɧɚɦɚ, ʁɟ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɤɭɩɭ „ɇɚɭɤɚ ɢ ɜɢɫɨɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ-ɫɬɚʃɟ, ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ“, ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɧ 2.7.2013. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɚ ɭɡ
ɩɨɞɪɲɤɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ. ɍ ȼɚɲɟɦ, ɧɚɲɟɦ Ɂɛɨɪɧɢɤɭ, ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɧɚɱɢɧɟ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ, ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɩɢɬɚʃɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɜɢɫɨɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ.
Ɂɛɨɪɧɢɤ ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɚɤɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɪɨɞɧɟ ɜɨʂɟ
ɢ ɫɜʁɟɫɬɢ, ɞɚɤɥɟ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɞɭɯ ɢ ɯɬʁɟʃɟ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ
ɧɚɭɤɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɜɚɥɜɢɪɚɥɢ ɭ ɨɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ. Ɍɪɚɠɢ
ɫɟ ɢɞɟʁɚ „ ɢɫɤɪɟ ɫɥɨɛɨɞɟ,, ɫɥɨɛɨɞɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɢ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɧɢɯ
ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɢ ɜɢɻɟʃɟ.Ɉɜɚʁ Ɂɛɨɪɧɢɤ
ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɚ ɥɟɝɭɪɚ ɫɜɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɜɪɫɬɚ, ɨɧɚɤɨ
ɤɚɤɨ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ ɩɨɡɧɚɜɚɥɢ ɢ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚɥɢ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ- ʁɭɱɟ,
ɞɚɧɚɫ, ɫɭɬɪɚ. Ⱥɭɬɨɪɢ ɭɤɚɡɭʁɭ, ɨɫʁɟʄɚʁɭ ɢ ɬɪɩɟ ɫɬɪɚɲɧɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɪɟɚɥɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɫɜɨɝɚ ɞɨɛɚ ɢ ɫɜɨʁɢɦ
ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɬɪɚɠɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ, ɤɚɤɨ ɩɨɩɪɚɜɢɬɢ ɫɬɚʃɟ ɭ ɧɚɭɰɢ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ.. Ɉɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɟɦɚ ɧɚ ɜʁɟɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ:
Ɉɬɤɭɞ ɬɨɥɢɤɢ ɧɟɪɟɞ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ. ɂɦɚ ɫɚɦɨ ɦɧɨɲɬɜɨ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ, ɩɨɱɟɫɬɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɪɨɬɢɜɪʁɟɱɧɢɯ.
ɉɪɚɜɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɚɰ ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɧɭ
ɞɚɜɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ. Ɉɧ
ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨɦɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɞɚʁɭ ɭɡɜɢɲɟɧɨ ɢɦɟ
ɬɟɨɪɢʁɟ, ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɭ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɨɞ ɥɚɠɢ. ɉɨɤɭɲɚʁɦɨ
ɧɚɭɱɧɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɬɢ ɝɞʁɟ ɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɧɚɭɰɢ
ɢ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ? ɉɨɤɭɲɚʁɦɨ ɬɨ ɢ ɡɚɬɨ ʁɟɪ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚɭɤɟ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɧɚɭɱɧɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
98
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ
ɱɢɧɢɥɚɰɚɩɪɨɝɪɟɫɚɱɨɜʁɟɱɚɧɫɬɜɚ. ɋɚɝɥɟɞɚʁɦɨ ɞɚ ɥɢ ɢɦɚɦɨ
ɤɚɞɪɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɞɚɧɚɫ ɢ ɞɚɥɢ ɫɬɜɚɪɚɦɨ ɤɚɞɪɨɜɟ
ɤɨʁɢ ʄɟ ɧɚɦ ɬɪɟɛɚɬɢ ɫɭɬɪɚ.
Ɉɩɲɬɟɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɩɪɨɝɪɟɫɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɤʂɭɱɚɧ ɬɪɨɭɝɚɨ
ɭ ɭɫɦʁɟɪɚɜɚʃɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɨɰɟɫ ɤɪɟɢɪɚʃɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɜɚʂɚ ɫɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ ʂɭɞɟ, ɚ4 ɡɧɚʃɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ʁɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɦɨɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ, ɤɨʁɢ
ɧɚɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɜɥɚɞɚɦɨ ɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɦɨ ɧɚɲɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ. Ɂɧɚʃɟ ʁɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɞɨɛɪɨ ɢ ɨɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɢ ʂɭɞɫɤɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ɂɧɚʃɟ ɫɟ ɦɨɪɚ ɡɧɚɬɢ,
ɨɧɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɭɩɢɬɢ, ɤɭɩɭʁɭ ɫɟ ɞɢɩɥɨɦɟ, ɰɟɪɬɢɮɢɤɭʁɭ ɫɟ
ɧɟɡɧɚɥɢɰɟ, ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɫɟ ɭɜɥɚɱɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɦɟɞɢɨɤɪɢɬɟɬɢ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɧɚɤɚɡɟ, ɬɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɜɚɤɜɢɦ
ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ ɫɤɪɧɚɜɢ ɫɟ ɧɚɭɤɚ ɢ ɜɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɤɚɨ
ɬɚɤɜɢ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɢɡɜɨɪ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɢ ɢɡɜɨɪ ɛɭɞɭʄɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɢ
ɞɨɛɪɨɛɢɬɢ. Ɉɧɢ ɫɚ ɧɟɡɧɚɥɢɰɚɦɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɞɨɛɪɨ ɫɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɦɚ.
ɇɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɤɢ ɪɚɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɫɬɚʃɟ ɢ ɨɞɧɨɫ
ɩɪɟɦɚ ɧɚɭɰɢ ɭ ɱɢɬɚɜɨʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɢɦ
ɰɪɬɚɦɚɦɨɠɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ:ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɧɚɭɰɢ ɤɚɨ ɩɪɟɦɚ
“ɩɨɬɪɨɲʃɢ” ɚ ɧɟ ɤɚɨ “ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɢ”, ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɦɚɥɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ (0,03% ɨɞ ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɝ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ 10 ɩɭɬɚɦɚʃɟ ɧɟɝɨ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢɥɢ 100
ɩɭɬɚɦɚʃɟ ɧɟɝɨ ɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ), ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɫɟ ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɬɪɨɲɟ ɡɚ ɯɨɧɨɪɚɪɟ ɞɨɤ
ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ 40:30:30 = ɩɥɚɬɟ:ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ:ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ, ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɫɜɢʁɟɬɫɤɢ ɩɪɢɡɧɚɬɢɯ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ,
ɫɥɚɛɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɪɚɡɜɨʁɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ, ɧɟɦɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬ
ɧɚɭɱɧɨɝ ɤɚɞɪɚ ɡɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɚɥɢ ɫɬɟɩɟɧ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɪɢɥɢɤɚ ɤɨʁɟ ɧɭɞɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɮɨɧɞɨɜɢ ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɨɩɪɟɦɟ.
Ʉɚɨ ɦɨɝɭʄɢ ɩɪɚɜɰɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɪɚɞɚ
ɭɧɚʁɤɪɚʄɢɦ ɰɪɬɚɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭɢɡɞɜɨʁɢɬɢ: ɪɚɡɜɨʁ ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɤɪɨɡ ɢɡɛɨɪ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ, ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ, ɚɤɬɢɜɚɧ ɦɟɧɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ ɢ
99
ɦɨɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ, ɬɟ ɩɪɢɦʁɟɧɭ EC ɉɨɜɟʂɟ ɢ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɢɡɛɨɪɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ, ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɜɨʂɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɟ ɤɪɨɡ
ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɚɜɚɰɚ ɧɚɭɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɫɜɢʁɟɬɫɤɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ
ɡɟɦʂɟ, ʁɚɱɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɢʁɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɢ ɭɥɨɡɢ ɧɚɭɤɟ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ, ɚɤɬɢɜɧɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ,
ɬɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ “ɧɚɭɱɧɨɦ ɟɦɢɝɪɚɰɢʁɨɦ”, oɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɡɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ,
ɭɜɨɻɟʃɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟ ɧɚɭɱɧɟ ɤɪɢɬɢɤɟ.
Ɍɪɟɛɚ ɨʁɚɱɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɬɪɟɛɚ ʁɚɱɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ. Ɍɪɟɛɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭɥɚɝɚɬɢ ɭ
ʂɭɞɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɡɧɚʃɟɦ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɨɦ ɞɨɩɪɢɧɢʁɟɬɢ ɫɜɟɨɩɲɬɟɦ ɧɚɩɪɟɬɤɭ.
ɉɨɤɪɟɬɚɱɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɪɟɛɚʁɭ ɛɢɬɢ ɧɚʁɫɩɨɫɨɛɧɢʁɢ ɢ ɧɚʁɩɨɲɬɟɧɢʁɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ, ɬɢɦɨɜɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɭɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ʁɟɪ ɛɟɡ ɛɨʂɟɝ ɭɜɢɞɚ ɭ ɫɬɚʃɟ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɢ ɨɤɨ ʃɟɝɚ ɢɡɝɭɛɢɬ ʄɟɦɨ ɫɟ ɭ ɯɚɨɫɭ, ɤɚɨ ɦʁɟɪɨɦ ɟɧɬɪɨɩɢʁɟ,
ɤɨʁɢ ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɨ ɞɨɥɚɡɢ ɭɫɥɢʁɟɞ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
100
DRUŠTVENI IZAZOVI TRANZICIJE (2013)
Predgovor
Uvažene kolege, dragi studenti, poštovani þitaoci i ljubitelji
pisane reþi, pred Vama je Zbornik radova „Društveni izazovi
tranzicije“, u kojem je predstavljeno preko 20 nauþnih i struþnih
radova. Ovaj tematski Zbornik radova nastao je kao rezultat izlaganja
autora na nauþnom skupu na temu:
„Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku“, održanom 27. maja
2013. godine u Banjoj Luci u oganizaciji Evropskog defendologija
centra za nauþna, politiþka, ekonomska, socijalna, bezbjednosna,
sociološka i kriminološka istraživanja iz Banja Luke i Fakulteta za
poslovno industrijski menadžment, Univerziteta Union iz Beograda.
U Zborniku radova, svestranim pristupom, sagledana su veoma
aktuelna pitanja današnjice, poput: Upravljanja i menadžmenta znanja
u funkciji kreiranja konkurenske prednosti, Kompetencije vaspitaþa u
službi organizovanja usmerenih aktivnosti, Svetske ekonomske krize,
Uticaja inovacija na razvoj poslovno-proizvodnih sistema, Procesa
ekološkog menadžmenta, Upravljanja konÀiktom u proizvodno –
poslovnim sistemima,
Optimiziranja procesa investicionog odluþivanja u
poljoprivredi, Liberalizma (pozitivna konotacija) u oblasti pogrešnih
odluka, Savremenog liderstva i menadžmenta, Integrisane marketing
komunikacije, Izgradnje marketing strategije razvoja uslužne
organizacije, Menadžmenta znanja u XXI veku, Evropske unije kao
embriona federalne države, Razvoja državnog ureÿenja Jugoslavije
od ustava iz 1946. godine do 2006. godine sa posebnim osvrtom
na položaj Srbije i Srpskog naroda, Informacionih sistema banaka,
Informacionih sistema u pomorstvu, PR funkcija u nevladinim
organizacijama, Strategije razvoja kompetentnosti za održiv razvoj
zɚsnɨvɚn nɚ znɚnju, Uloge ¿nansijskih institucija na ¿nansijskim
tržištima, Primene faktoringa u BiH, Supervision credit risk measures
in the time of crisis: the case of Macedonia i Perception of women
on corporate social responsibility in scienti¿c research organizations
in the Republic of Serbia. Nadamo se da üe obraÿene teme ponuditi
odreÿene, adekvatne odgovore na savremene izazove koje sa sobom
nosi tranzicija u XXI veku.
Glavni i odgovorni urednik
101
KAKO PREVAZII GOVOR MRŽNJE...! (2014)
Predgovor
KAKO PREVAZII GOVOR MRŽNJE OTVORIMO SE ZA RAZLIITOSTI
Poštovani þitaoci, pred Vama je Zbornik radova Kako prevaziüi govor mržnje, koji je rezultat Projekta, meÿunarodnog-nauþnog
skupa održanog u Banjoj Luci 19. 10. 2013. godine. Zbornik je
izašao iz štampe zahvaljujuüi podršci Projektu od strane Ambasade
Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.
U rezultat Projekta inauþnog skupa uvedena je potreba prevazilaženja govora mržnje svagdje, na svakom mjestu, pa i u svim
politiþkim kampanjama, u svim izborima, kao kolektivna misao
narodnog, graÿanskog stava i naþela. Mnoge poznate narodne
poslovice i izreke su misaona armatura radova u ovom Zborniku.
Ali, uvaženi autri su iskovali mnoge sentence i izreke koje su
dosegle, a ponegdje i premašile one iz narodne riznice. Autorove
nauþne mudrosti pomalo ulaze u narod, njihove küeri i sinove, ulaze
u javni život, njihove poruke, misli þesto üe se citirati u vezi sa
raznim životnim prilikama... pa þak i u kontekstu krupnih pitanja
iz nauke, ¿lozo¿je, sociologije... itd. Sa jakom misaonom svježinom vjerujemo da üe radovi u ovom Zborniku i on kao cjelina biti
potezani i citirani u raznim situacijama kao silan peþat vjeþne istine.
Blago tome ko dovjek živi, imao se rašta i roditi! Pojedine misli
naših i vaših autora, naših mudraca su snagom svoje svevremenske
istine i univerzalne ¿lozo¿þnosti postupno ,, napustile glave svojih
kazivaþa i preselile se u podruþje opštenauþne, ¿lozofske mudrosti.
Govoru mržnje neophodno je posvetiti dužnu pažnju naprosto iz razloga pošto on stalno može da zaprijeti nacionalnoj bezbjednosti, ali da i izazove konÀikte. U govoru mržnje koriste se
rijeþi ili simboli koji vrijeÿaju pojedince, lidere, jednoetniþku,
religioznu, nacionalnu, ili rasnu grupu u cjelini, ili koje vrijeÿaju
pojedince pravljenjem aluzije na njihovo stvarno ili pretpostavljeno
pripadništvo jednoj etniþkoj, vjerskoj, nacionalnoj ili rasnoj grupi.
Imajuüi u vidu þinjenicu da su banalnosti i prizemnosti preplavile
našu javnu scenu može se konstatovati da govor mržnje direktno
vodi u politiþko nasilje. On je danas so¿sticiraniji i kamuÀiraniji.
102
Njega uzrokuje neznanje koje je bitan determinator netolerancije.
Mržnja je negativna emocija. Govor mržnje je u suštini – antikomunikacija. Antipod mržnje je tolerancija. Na prostorima
Bosne i Hercegovine etno–nacionalizam je dominannta politiþka
ideologija. Rijeþ je ubojitija od maþa, a soloboda govora podrazumijeva odgovornost. U vremenu predizborne kampanje nesmije se
stvoriti klima antiintelektualnog stanja. Ako politiþkoj kampanji i
parlamentarnim izborima uBosni i Hercegovini budemo prilazili
na isti naþin kao i do sada (npr. od 1990. godine do danas) možemo
oþekivati da üemo dobiti isti rezultat kao i ranije. Na graÿanima
je da ocijene da li su izborni rezultati u prethodnih 24 godine bili
dobri ili loši, pa u ovoj politiþkoj kampanji i na parlamentarnim
izborima treba da odluþe odgovorno, moralno, kome üe dati
povjerenje i da li treba da mijenjaju pristup. Ako graÿani neüe
mijenjati pristup, ne treba da se žale na rezultate izbora na kojima
üe glasati. Ekonomski, politiþki, kulturološki, socijalno i moralno,
svima je jasno, nema dileme, da treba rede¿nisati pojedinaþni ali
i opštegraÿanski odnos prema sebi i prema svom okruženju, prema
izborima analizom trendova koji se dogaÿaju u Evropi i svijetu.
Graÿane na izborima ne interesuju sve namjere politiþkih partija
i njihovih lidera, veü ih interesuju posljedice koje üe te namjere
ostvariti u praksi. U principu svako ima dobre namjere i mislimo
da je to stvar pristojnosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da
obeüanja u predizbornim kampanjama uglavnom se ne realizuju
poslije izbora, te da poslije izbora imamo permanentno loše posljedice. Ako poslije izbora imamo permanentno loše posljedice,
svejedno je što je to zasnovano na dobrim namjerama, jer na kraju
dovodi do propasti te zajednice, koja treba da uspije. Problem kod
politiþkih kampanja i komunikacije u njima, te izbora kod nas je
u tome što su naši lideri suviše egocentriþni i samozaljubljeni i oni
misle da sve postoji samo zbog njih. U modernim razvijenim
društvima i državama lider je þinovnik naroda i nacije i on je
održiv samo ukoliko vodi naprijed i u onoj mjeri u kojoj daje neki
plan gdje narod i nacija mogu da uspiju na tom putu. Lideri mogu
da pogriješe, ali onog trenutka kada oni neki svoj interes stave
iznad interesa nacije i naroda i kažu: Mada sam postao problem,
ja neüu da se sklonim, jer eto, ljudi me podržavaju – tog trenutka
on gubi kredibilitet. Bolna tema za nas u Bosni i Hercegovini,
uopšte na Balkanu, je i u tome što je politika mitologizovana mnogo
više nego u „Modernoj Evropi“. To je iz razloga jer smo mi istorijski gledano imali problem sa nacionalnim državama. Mi smo
103
bili praktiþno narodi u stranim državama. Imali smo Austrougarsku
i Tursku imperiju i u tim imperijama, koje su bile države, mi smo
imali neki svoj položaj, ali nismo imali svoju državu. Naš kolektivni
identitet se ostvarivao kroz etniþki identitet, nije mogao da se
ostvaruje kroz politiþke institucije, jer ih nije bilo i nije bilo moguüe
da ih bude. Pošto kolektivni identitet postoji, on se izražavao kroz
jezik, kulturu i vjeru, jer su to bili jedini atributi za prepoznavanje
zajednice. Dakle, nije bilo države, nego je bila zajednica. U našim
politikama, politiþkim kampanjama više ima propovjedi nego
realnih politiþkih programa. Drže se zapaljivi govori i obraüa se
emocijama, a treba planirati jednu ozbiljnu državnu politiku. Ako
uBosni i Hercegovini hoüemo cilj, moramo da hoüemo i sredstva
koja vode do tog cilja. Treba da odrastemo jednom kao narod i
kao ljudi, treba da prihvatimo cijenu za ciljeve koje smo prihvatili.
Akademska zajednica, nauþni radnici hoüe, mogu i znaju da se
¿lozofsko- sociološkim i drugim multidisciplinarnim pristupom
bave problemima, društvenog raslojavanja jezika, odnosno jeziþkih
i društvenih struktura, odnosom varijacija u jeziþkoj upotrebi (liþne
i kontekstualne okolnosti). Jezik je apstraktan, a govor je konkretan. Govor je jezik u realizaciji. Govor je skup svih pojedinaþnih
ostvarenja jezika. Bez govora nebi bilo ljudske zajednice, a upravo
je raznovrsnost i raznolikost jezika najozbiljnija prepreka takvom
zajedništvu; jezik homogenizuje i diferencira. Jezik kodira, klasi¿kuje i rangira ljudsko ponašanje, koje je uvijek nabijeno emocijama. On je temeljni medij socijalizacije i naþin na koji se kulturna
informacija prenosi. Jedna od kljuþnih dilema jeste na koji naþin
odrediti granicu izmeÿu slobode govora i govora mržnje kojim
se poziva na netoleranciju i nasilje. Za uspješnu komunikaciju
kljuþno je razumijevanje kulture, jer je njome odreÿen kontekst
komunikacije. Jezik je sredstvo komuniciranja, a jeziþkim konstrukcijama se izražavajau odreÿeni socijalni odnosi i socijalne
situacije. On je sredstvo izražavanja misli, siboliþka kristalizacija
istorijskog i duhovnog naslijeÿa. Ljudski govor neispunjava samo
univerzalne logiþke zadatke, nego i društvene, koji zavise od speci¿þnih uslova grupe ili govorne zajednice. Protivrjeþnost jezika
je u tome što je njegov zadatak da povezuje i ujedinjuje ljude; ali
to ujedinjavanje jezik ne može izvesti, a da istovremeno ne odvaja
ljude. Naše zateþeno stanje je takvo da se moramo buditi nasuprot
apatiji i rezignaciji i monetarnoj Evropi suprotstaviti socijalnu
Bosnu i Hercegovinu. Na ovom putu trebamo stvoriti osnovu
jednog novog internacionalizma, na sindikalnom, intelektualnom
104
i narodnom nivou. Istorija sveopšteg bešüašüa i konformizma –
kada mnogi, nasuprot nauþnoj etici, etici poziva, rado plivaju niz
struju „pod bijelom ili žutom zastavom predaje i prostitucije svoje
savjesti“, svojim bogatim dijelom i þasnim intelektualnim angažmanom ostavila je primjer kakva treba da bude uloga intelektualaca u obnovi humanistiþke nauke i njene emancipatorske funcije
u savremenosti. Mnogi intelektualci su produžena ruka vladajuüih
snaga društvenog inžinjeringa – u funkciji status quoa. Intelektualci
treba da vode misaoni proces koji je temelj formiranja javnog
mnijenja o odreÿenim spornim pitanjima, pa tako i o pitanjima
kako prevaziüi govor mržnje. Javno mnijjenje je površno, lako
promjenjivo, þesto zasnovano na zabludama i predrasudama,
nepouzdano i subjektivno. Javnost þine ljudi koji su suoþeni sa
problemima govora mržnje i raspravljaju o moguünosti njegovor
rješavanja. Mi smo aktivna javnost i pokušavamo uticati na javno
mnijenje. Impliciramo hipotezu da postoji neki konsenzus o
problemima ili drukþije reþeno, da postoji neka saglasnost o
pitanjima koja zaslužuju da budu postavljena. Javnost je otvorena
i u suprotnosti je sa birokratskom organizacijom. Treba
razgovarati, a to znaþi graditi mostove, povezujuüi suprotne
obale. Previše se brblja, a premalo se misli. Samo kao liþnost mi
smo moralne osobe, jer odgovornost se veže za liþnu savjest: zato
masa, institucija ne može biti odgovorna. Svako nacionalno biüe
mora se osloniti na „vlastite snage“, uz dužno poštovanje ostalih
nacija, ono mora postati duhovna zajednica slobodnih i odgovornih
ljudi, u kojoj svako treba da bude ono što jeste, da sa puno strasti,
ljubavi i obzira brani svoj liþni stav i da otvorena duha prima od
drugih i ono što se razlikuje od njegovog, da pruži ruku drugom i
drukþijem. Govor mržnje je þesto sredstvo manipulacije za
ostvarenje skrivenih, najþešüe nezakonitih interesa i
nepravednih ciljeva. Razgovor je tihi poziv na put do istine i
smisla, on je naþin na koji se svaki problem može riješiti,
govorom mržnje i nasiljem se ništa ne rješava. U našim uslovima
uvijek ispadne loše kad pojmove dubokog znaþenja tumaþe plitke
glave, koje za njih nisu dozrele. Bodler je kazivao da su þitaoci u
odnosu na pisca satovi koji kasne. Protagonisti govora mržnje
danas stvaraju velike probleme zamišljenoj državi Bosni i
Hercegovini. Oni su opasnost po graÿane, po mir, po njihovu
bezbjednost. Neki mrtvi su i danas živi, više od mnogih živih, þije
prisustvo kao da i nije nužno, jer su prije teret, nego radost
zajednice. U pustinji propagirane mržnje u Bosni i Hercegovini
105
duvaju razliþiti vjetrovi, pa i vjetrovi zla. Rijeþi mudraca nemogu
se þuti od vike gomile. Javnost Bosne i Hercegovine treba lijeþiti
od zlog jezika i maþa ljutog i uspostaviti odnos da istinita rijeþ
bude jedini maþ. Mi kao sabesjednici na ovom nauþnom skupu
založili smo se za javno djelovanje protiv govora mržnje, za etniþko
pomirenje, za razvoj politiþke kulture, dijaloga, tolerancije,
demokratije i odgovornosti uopšte, a posebno u Bosni i Hercegovini.
Akademski duh je oko koje vidi što drugine vide, i on ima u vidu
da razgovor s prošlošþu neprekidno traje, te da se svi trebamo
otvoriti za bogatstvo razliþitosti. Nužnost i neophodnost je
postizanje jedinstva razliþitosti...
Glavni i odgovorni urednik
106
GLOBALIZACIJA I SUVERENOST (2014)
Predgovor
Globalizacija ili dominacija…?
Zbornik radova Globalizacija i suverenost posveüen je
meÿunarodnom nauþnom skupu Globalizacija i suverenost – sa
osvrtom na Bosnu i Hercegovinu koji je održan na Fakultetu
politiþkih nauka u Banjoj Luci 25 -26. 09. 2014. povodom
pete godišnjice formiranja Fakulteta politiþkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Organizatori meÿunarodnog nauþnog
skupa su Evropski defendologija centar i Studijski program
sociologije Fakulteta politiþkih nauka. Na nauþnom skupu je
izloženo i prezentovano preko pedeset radova, a posebno su
apostro¿rane teme kao što su: globalizacija i desuverenizacija,
imperijalni globalni poredak i pitanje suvereniteta, ugroženost
suvereniteta u intenzivnoj globalizaciji, izvoz revolucija, veza
globalizacije i nejednakosti, neoliberalizam i socijalni aparthejd, globalizacija i desuverenizacija država nad medijima i
komunikacijama, globalni mediji i demokratija, globalizacija i
rekonstrukcija državnog monopola nad silom, desuverenizacija
i konÀikti u Bosni i Hercegovini, globalizacija, privatizacija,
deindustrijalizacija i ekonomski genocid, sucid kao posljedica
neprilagoÿenosti u globalnom dobu, globalizacija i percepcija
kvalitetnog obrazovanja, te mnog i dileme koje su otvorene u
ovom zborniku. U veüem dijelu radova uvaženih autora ukazuje
se na vezu globalizacije i nejednakosti, a akcent se stavlja na
problem siromaštva, nezposlenosti, problemi u obrazovanju, problemi korupcije i kriminala, te nefunkcionisanje pravne države i
meÿunarodnog pravnog poretka.
Glavni i odgovorni urednici
107
RESOCIJALIZACIJE I DRUŠTVENE DEVIJACIJE
(2014)
Predgovor
Zbornik radova pod nazvom Resocijalizacija i društvene
devijacije sadržajno obuhvata dvije razliþite ali povezane tematske
oblasti: tretman osuÿenih lica i devijantnost. Njihova interaktivnost
sadržana je uþinjenici da devijantno, odnosno kriminalno ponašanje
povlaþi društvenu reakciju u vidu kriviþne odgovornosti, a potom,
u zavisnosti od jaþine povrijeÿenog ili ugroženog dobra i zatvorsku
kaznu. Kazneno- popravne ustanove su specifi þne sredine
koje bi u idealnim uslovima trebale omoguüiti resocijalizaciju i
društvenu reintegraciju osuÿenih lica. Pitanje koje se po prirodi
stvari nameüe jeste u kojoj su mjeri kazneno-popravne ustanove u
Bosni i Hercegovini kadrovski, tehniþki i materijano u moguünosti
da odgovore brojnim izazovima koje nameüe složen proces
resocijalizacije. Uspješna resocijalizacija podrazumjeva,
kroz adekvatan penalni i postpenalni tretman promjenu
stavova, normi i ponašanja osuÿenog lica u pravcu društveno
prihvatljivog i poželjnog. Pored navedenog bitnu ulogu ima
cjelokupan društveni ambijent jer je poznato da društveno
negativne pojave, dezintegrativne, devijantne, kriminalne,
asocijalne, antisocijalne, patološke – izrazitije se javljaju u
uslovima društvene krize, stangnacije i regresije – što je sadašnje
stanje društvenih prilika u Bosni i Hercegovini. Ekonomska
kriza, politiþka nestabilnost, nezaposlenost, siromaštvo, socijalno
iskljuþenje, osjeüaj bezpespektivnosti posebno mladih, porast
bolesti zavisniosti – stvaraju negativano društveno okruženje
pogodno za razne vrste društveno neprihvatljivih ponašanja.
Kad je rijeþ o resocijalizaciji osuÿenih lica poremeüaji društvene
strukture otežavaju njihovu reintegraciju u društvo i znatno
poveüavaju moguünost recidiva. Sagledavajuüi reformu kriviþnopravnog sistema u posdejtonskom periodu u Republici Srpskoj i
Bosni i Hercegovini, evidentno su domaüi i meÿunarodni akteri
u mnogo veüoj mjeri posvetili pažnju policijskih strukturama
i sudovima u odnosu na kazneno-opravne ustanove. Neki od
problema u kazneno-popravnim ustanovma u Bosni i Hercegovini
se odnose na prenapuþenost zatvora, nedovoljan broj zatvorskog
108
osoblja, posebno þuvara, nedostatak struþnog osposobljavanja
osoblja, nepostojanje adekvatnog lijeþenja zavisnosti o drogama
kao i nepostojanje tretmana i aktivnosti, posebno prilika za rad i
obrazovanje. Kaznenopopravne ustavnove su izazov za nauþnike,
istraživaþe i praktiþare iz raznih nauþnih disciplina posebno što
je u domaüoj literaturi ovaj segment kriviþno-pravnog sistema
u znaþajnoj mjeri zapostavljen. Zbornik sadrži radove autora iz
razliþitih poruþja društvenog života, iskustvate nauþnog i struþnog
interesovanja. Radovi iz oblasti resocijalizacije osuÿenih lica
obraÿuju razliþite aspekte ovog problema: svrhu kažnjavanja i
resocijalizacije osuÿenih lica; pitanje profesionalnog sagorijevanja
zatvorskog osoblja u kazneno-popravnim ustanovma u Republici
Srpskoj; trendove privatizacije zatvorskih ustanova u svijetu;
metode resocijalizacije osuÿenih lica kroz sistem kažnjavanja i
nagraÿivanja i na kraju postupanje sa maloljetnim poþiniocima
kriviþnih djela i speci¿ þnosti izvršenja vaspitne mjere upuüivanja
u vaspitnopopravni dom u Republici Srpskoj. Radovi koji tretiraju
problematiku devijantnosti sagledavaju pitanja kriminoglene
predisponiranosti i riziþnih ponašanja uþenika osnovnih škola
u Republici Srpskoj; uticaj medija na devijantno ponašanje;
metode identi¿ kacije agresivnog ponašanja u radu sa maloljetnim
prestupnicima, devijantnost porodice kao primarne društvene grupe
i na kraju obraÿuje se novi oblik zavisnosti mladih – sportsko
klaÿenje. Aktuelne teme obraÿene u ovom zborniku mogu poslužiti
kao koristan izvor obavještenja profesionalcima koji se po prirodi
svojih poslova susreüu sa prestupnicima i njihovom rehabilitacijom.
Urednik:
dr Velibor Laliü
109
Годишњаци ЕДЦ-а
ʧʽʪʰˌʼʤʶ ʫʪˉ (2012)
113
ʧʽʪʰˌʼʤʶ ʫʪˉ (2013)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɢ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɛɚɜʂɚ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɫɬɪɭɱɧɚ, ɩɪɢɦʁɟʃɟɧɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɢɬɞ. ɍ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ
ɰɟɧɬɚɪ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ʂɭɞɫɤɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ, ɬɟ ɞɭɯ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɚ ɫɜɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɫɬɜɚɪɚʃɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɛɪɠɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ʁɟɫɬɟ ʁɚɜɧɨ
ɝɥɚɫɢɥɨ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɪɚɞɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɭ
ɫɜɨɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɬɪɟɬɢɪɚ ɫɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɟ,
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɞɪɭɲɬɜɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɩɪɚɜɚ ɢɬɞ.
Ƚɪɚɻɭ Ƚɨɞɢɲʃɚɤɚ ɱɢɧɟ ɱɥɚɧɰɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɭɱɧɢ ɢ
ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɩɪɢɤɚɡɢ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ,
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɫɭɞɫɤɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ɨɰʁɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɻɟ,
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɜɨɻɟʃɚ ɢ ɧɨɜɢɯ ɪɭɛɪɢɤɚ.
ɍ ɢɡɞɚɜɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ Ƚɨɞɢɲʃɚɤɚ, ɬɟɠɢ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ɫɟ ɲɬɚɦɩɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ, ʄɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɢɥɢ
ɥɚɬɢɧɢɱɧɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɚ ɩɪɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɞɥɢʁɟɠɭ
ɚɧɨɧɢɦɧɨʁ ɪɟɰɟɧɡɢʁɢ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɜɨɥɟ ɩɢɫɚɧɭ ɪɢʁɟɱ.
ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɤɥɚʃɚ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɞɪɨɜɚ,
ɛɭɞɭʄɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢɡ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɀɟʂɚ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ɧɚɲɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɫɬɜɨɪɢɦɨ ɧɚɭɱɧɨ
ɭɬɟɦɟʂɟɧɭ ɢ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ
114
ʧʽʪʰˌʼʤʶ ʫʪˉ (2014)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɢ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ kɨʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɛɚɜʂɚ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɭɱɧɚ, ɫɬɪɭɱɧɚ, ɩɪɢɦʁɟʃɟɧɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ,
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɚ ɢɬɞ. ɍ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ
ɰɟɧɬɚɪ ɧɚɫɬɨʁɢ ɞɚ ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ʂɭɞɫɤɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ, ɬɟ ɞɭɯ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɚ ɫɜɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɫɬɜɚɪɚʃɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɛɪɠɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ʁɟɫɬɟ ʁɚɜɧɨ
ɝɥɚɫɢɥɨ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ ɩɨɜɨɞɨɦ ɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɚ ɩɟɬɧɚɟɫɬ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɪɚɞɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɭ
ɫɜɨɦ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɬɪɟɬɢɪɚ ɫɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɟ,
ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɞɪɭɲɬɜɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ, ɩɪɚɜɚ ɢɬɞ.
Ƚɪɚɻɭ Ƚɨɞɢɲʃɚɤɚ ɱɢɧɟ ɱɥɚɧɰɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚɭɱɧɢ ɢ
ɫɬɪɭɱɧɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɩɪɢɤɚɡɢ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ,
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɫɭɞɫɤɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ɨɰʁɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɍɚɤɨɻɟ,
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɜɨɻɟʃɚ ɢ ɧɨɜɢɯ ɪɭɛɪɢɤɚ.
ɍ ɢɡɞɚɜɚʃɭ ɢ ɭɪɟɻɢɜɚʃɭ Ƚɨɞɢɲʃɚɤɚ, ɬɟɠɢ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ɫɟ ɲɬɚɦɩɚ ɫɪɩɫɤɢɦ ʁɟɡɢɤɨɦ, ʄɢɪɢɥɢɱɧɢɦ ɢɥɢ
ɥɚɬɢɧɢɱɧɢɦ ɩɢɫɦɨɦ, ɚ ɩɪɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɞɥɢʁɟɠɭ
ɚɧɨɧɢɦɧɨʁ ɪɟɰɟɧɡɢʁɢ.
Ƚɨɞɢɲʃɚɤ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɜɨɥɟ ɩɢɫɚɧɭ ɪɢʁɟɱ.
ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɤɥɚʃɚ ɫɟ ɚɮɢɪɦɢɫɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɞɪɨɜɚ,
ɛɭɞɭʄɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢɡ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɀɟʂɚ ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ɧɚɲɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɫɬɜɨɪɢɦɨ ɧɚɭɱɧɨ
ɭɬɟɦɟʂɟɧɭ ɢ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭ.
Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ
115
Књиге
Dr Dušanka Stojanoviü, Dr Miüo Stojanoviü,
Dr Slobodan Steviü i Mr Duško Vejnoviü
ŠIFROM PROTIV KOMPJUTERSKOG TERORA
(1998)
119
120
ɉɭɤɨɜɧɢɤ ȼɥɚɞɨ Ɍɨɩɢʄ
ˁ˃ʤˀʫˌʰʻʤ – ʤ˄˃ʽˀʰ˃ʫ˃
– ʯʤʿʽʦʫʪʤʼʫ (1998)
121
122
123
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ
ʹ˄ʪˁʶʤ ʿˀʤʦʤ ʰ ʺʫ˕˄ʻʤˀʽʪʻʰ
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʽ-ʿˀʤʦʻʰ ʿˀʽˉʫˁʰ (2000)
124
Ⱦɪɚɝɨɦɢɪ Ʉɭɬɥɢʁɚ
ʿˀʰˀ˄ˋʻʰʶ ʯʤ ʿʽʸʤʧʤʼʫ ˁ˃ˀ˄ˋʻʽʧ ʰˁʿʰ˃ʤ
ˀʤʪʻʰʶʤ ˄ʻ˄˃ˀʤˌʼʰˈ ʿʽˁʸʽʦʤ (2000)
125
Prof. dr Vaso Bojaniü, Prof. dr Mihailo Ristiü i Doc. dr Milorad
Maksimoviü
MODELIRANJE REAKTORA ZA PROIZVODNJU
POLIESTERSKIH VLAKANA (2001)
126
Ⱦɪɚɝɚɧ Ƚɚʄɟɲɚ
ʽʿʫˀʤ˃ʰʦʻʰ ˀʤʪ ʿʽʸʰˉʰʵʫ
ʻʤ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁʻʽʺ ˁʫʶ˃ʽˀ˄ (2001)
127
128
129
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ
ˁʰˁ˃ʫʺ ʿʽˀʽ˃ʫ ʰ ˀʫˇʽˀʺʤ ˁ˄ʪˁ˃ʦʤ
˄ ˀʫʿ˄ʥʸʰˉʰ ˁˀʿˁʶʽʵ (2001)
130
131
ɀɚɪɤɨ ȼɭʁɢɱɢʄ
ʶʽʯʤˀʤ ʰ ʧˀʺʫˋ ˄ ʻʤˀʽʪʻʽʽˁʸʽʥʽʪʰʸʤˋʶʽʺ ˀʤ˃˄ 1941-1945. ʧʽʪʰʻʫ (2003)
132
133
134
135
136
137
Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ʿʽʸʰ˃ʰˋʶʤ ʶ˄ʸ˃˄ˀʤ, ʪʰʵʤʸʽʧ, ˃ʽʸʫˀʤʻˉʰʵʤ
ʰ ʪʫʺʽʶˀʤ˃ʰʵʤ ˄ ʥʽˁʻʰ ʰ ˈʫˀˉʫʧʽʦʰʻʰ
(2003)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ʉʃɢɝɚ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɞɨɛɪɟ ɫɚɪɚɞʃɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɚʃɟ
Ʌɭɤɟ - Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɤɨʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɫɟɛɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɬɩɢɫɚɧ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ
ɫɚɪɚɞʃɢ. ɍ ʃɨʁ ɫɭ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ, ɫɚ ɧɟɡɧɚɬɧɢɦ ɢɡɦʁɟɧɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢ ɤɚɨ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɨɤɪɭɝɥɢɦ ɫɬɨɥɨɜɢɦɚ,
ɧɚɭɱɧɢɦ ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ, ʁɚɜɧɢɦ ɬɪɢɛɢɧɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.
ɐɢʂ ɧɚɦ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,
ɞɢʁɚɥɨɝɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɤɚɨ ɧɭɠɧɭ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɞɢɝɧɟɦɨ ɧɚ ɜɢɲɢ ɧɢɜɨ ɢ ɞɚ ɭ ɨɜɨʁ ɤʃɢɡɢ ɩɨɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɨɧɨ
ɢɡɪɚɡ ɧɨɜɢʁɟ ɨɩɬɢɤɟ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɧɟɤɚɞɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɢɥɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɦɭɞɪɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʂɭɞɢɦɚ ɢ
ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɭ ɫɜɪɯɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɧɚʁɜɢɲɢɯ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ (ɢɫɬɢɧɟ,
ɩɪɚɜɞɟ, ɫɥɨɛɨɞɟ, ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ, ɢɬɞ.) ɨɧɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɞɚɧɚɫ
ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ ɨɛɨʂɟɥɚ ɢ ɤɪɜɨɥɨɱɧɚ ɛɨɪɛɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɡɚ ɨɫɜɚʁɚʃɟ, ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɦɨʄɢ, ɜɥɚɫɬɢ
ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɢɞɭ ɭɡ ɬɨ.
ɉɪɨɲɥɨɫɬ ɧɚɲɟɝ ɧɚɪɨɞɚ ɭɡ ɞɭɠɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɟ ɧɚɫ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɜɟɬɢʃɚ. ɇɚɪɨɞ ɤɨʁɢ
ɧɟ ʃɟɝɭʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɡɚɫɥɭɠɭʁɟ ɞɚ ɩɪɨɩɚɞɧɟ.
ɉɪɟɞ ɧɚɦɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɚɧ ɢ ɬɟɠɚɤ ɡɚɞɚɬɚɤ. Ɇɢ ɫɟ ɦɨɪɚɦɨ ɭɱɢɬɢ ɞɢʁɚɥɨɝɭ
ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɢ, ʁɟɪ ɫɜɟ ɧɚɲɟ ɧɟɜɨʂɟ ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɟ
ɲɬɨ ɦɢ ɧɟ ɭɦɢʁɟɦɨ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚɦɨ ʁɟɞɧɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ. ɋɚɦɨ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɡɚ ɞɢʁɚɥɨɝ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɭ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɫɬɟʄɢ ɫɜɢʁɟɫɬ ɞɚ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɱɨɜʁɟɤ ɢ ɧɚɲɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚɲɚ ɞɨɩɭɧɚ ɚ
ɧɟ ɧɚɲ ɩɚɤɚɨ. Ʉɨ ɧɢʁɟ ɬɪɩɟʂɢɜ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧ ɱɨɜʁɟɤ:
138
ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɞɨɪɚɫɬɚɨ ɞɨ ɱɨɜʁɟɤɨɜɟ ɜɢɫɢɧɟ! Ⱦɚ ɛɢ ɬɨ ɩɨɫɬɢɝɚɨ, ɨɧ
ɦɨɪɚ ɞɚ ɨɫɥɭɲɤɭʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɥɚɫɨɜɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɧɚɱɢɧɟ ɝɨɜɨɪɚ, ʁɟɪ ɫɚɦɨ ɬɚɤɨ ɢɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɩɨɪɟɻɭʁɟ,
ɛɢɪɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚ. ȳɟɞɚɧ ɭɢɫɬɢɧɭ ɞɢʁɚɥɨɲɤɢ ɧɚɱɢɧ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ
ɠɢɜʂɟʃɚ ɢɦɚɨ ɛɢ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ ɞɚ ɦɟɻɭ ɦɢɫɥɢɨɰɢɦɚ ɧɟ ɛɢ
ɛɢɥɨ ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ, ɦɟɻɭ ɜʁɟɪɧɢɰɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɮɚɧɚɬɢɤɚ, ɚ ɦɟɻɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɦɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɬɢɪɚɧɚ.
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, 28. ʁɚɧɭɚɪɚ 2003. ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɰ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ
ɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ
139
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ˁʰˁ˃ʫʺ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃ʰ
ʰ ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʽ ʽʶˀ˄ʮʫʼʫ
- ̨̡̨̛̯̖̬̠̭ – ̶̡̨̛̦̖̪̯̱̣̦̌ ̡̛̭̪̖̯̌
̛̭̭̯̖̥̌ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚- (2005)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ʉʃɢɝɚ ɋɂɋɌȿɆ ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌɂ ɂ ȾɊɍɒɌȼȿɇɈ
ɈɄɊɍɀȿȵȿ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ - ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ,
ɞɨɤɬɪɢɧɚɪɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɲɢɪɨɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨ - ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ. Ɍɨ ʁɟ, ɡɚɩɪɚɜɨ, ɩɪɜɚ ɤʃɢɝɚ ɢɡ
ɞɨɦɟɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɭɫɤɨɪɨ ʁɨʁ ɫɥɢʁɟɞɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɰɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ - ɩɪɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ,
ɨɜɟ ɜɟɨɦɚ ɞɟɥɢɤɚɬɧɟ ɢ ɜɚɠɧɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢ ɞɪɠɚɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ.
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɢ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɟ ɬɟɤɫɬɨɜɟ
ɬɟɨɪɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ, ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɥɟ ɩɨɫʂɟɞʃɢɯ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ, ɤʃɢɝɚ ɬɟɠɢɲɬɟ
ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɟ ɢɡɚɡɨɜɟ ɢ ɪɢɡɢɤɟ
ɫɭɛɪɟɝɢɨɧɚ ȳɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟ ȿɜɪɨɩɟ, Ɂɚɩɚɞɧɨɝ Ȼɚɥɤɚɧɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ʉɚɨ ɬɚɤɚɜ ɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ʁɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚɦɢʁɟʃɟɧ ɫɜɢɦ ɩɨɫɥɟɧɢɰɢɦɚ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɟɤɫ-ʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
ɜɢɫɨɤɢɯ ɢ ɜɢɲɢɯ ɲɤɨɥɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɨ-ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɢ ʃɢɦɚ ɬɚɧɝɟɧɬɧɢɦ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ.
ɋɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ȼɢɫɨɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ
ɨɜɚ ɤʃɢɝɚ ʁɟ ɧɚɦʁɟʃɟɧ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɭʇɛɟɧɢɰɢɦɚ, ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɤɚɨ ɢɡɜɨɪ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɚɧɝɚɠɦɚɧ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɢ ɞɢɩɥɨɦɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɚ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɢ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɢɯ
ɬɟɡɚ ɢ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ.
ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɪɜɨɦ ɪɚɞɭ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɭ ɧɚɫ ɡɚ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ
ʁɟ ɞɚ ɢɫɬɢ ɢɦɚ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɫɜɚɤɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ
140
ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɜɨɦ ɲɬɢɜɭ ɞɨɛɪɨɞɨɲɚɨ, ɢ ɞɪɚɝɨɰʁɟɧ ɡɚ ɚɭɬɨɪɟ (ɩɪɢɪɟɻɢɜɚɱɟ) ɨɜɟ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢʁɟ – ɩɪɢɪɭɱɧɢɤɚ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ ɩɪɢɦʁɟɞɛɭ, ɩɪɢʁɟɞɥɨɝ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ
ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɢ ɭɧɚɩɪɟɞ ɡɚɯɜɚɥɧɢ.
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, ɧɨɜɟɦɛɚɪ 2005.
Ⱥɭɬɨɪɢ
141
Ɇɚɧɨʁɥɨ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ,
ɪɚɬɧɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɲɬɚɛɚ ȼɊɋ,
ɝɟɧɟɪɚɥ-ɩɭɤɨɜɢɧɢɤ ɭ ɩɟɧɡɢʁɢ
ʰˁ˃ʰʻʫ ʰ ʯʤʥʸ˄ʪʫ ʽ ˀʤ˃˄ ˄ ʥʰˈ (1992-1995.)
(2005)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ⱥɭɬɨɪ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɇɚɧɨʁɥɨ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ
ɜɟɥɢɤɨɝ ɢɡɚɡɨɜɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɧɟɜɪɟɦɟɧɚ ɞɚ ɛɟɡ
ɩɪɟɬɟɧɡɢʁɟ ɧɚ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɫɬ «ɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢ»
ɨ ɂɫɬɢɧɚɦɚ ɢ ɡɚɛɥɭɞɚɦɚ ɨ ɪɚɬɭ ɭ Ȼɢɏ (1992-1995.). ɝɨɞɢɧɟ.
Ɂɚ ɫɜɨʁɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɨɧ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɢɡɭɱɢɬɢ: ɩɨɱɟɬɚɤ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɰɢʂɟɜɟ ɪɚɬɚ
ɧɚɪɨɞɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɚɪɦɢʁɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɫɬɪɚɞɚʃɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɚɬɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɭ ɬɨɤɭ ɢ
ɩɨɫɥɢʁɟ ɪɚɬɚ (ɨɩɲɬɢ ɩɨɝɥɟɞɢ ɧɚ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɢɫɥɚɦɫɤɢɯ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ
ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɩɨʁɦɨɜɢ ɬɟɪɨɪɚ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ʇɢɯɚɞɚ,
ɭɥɨɝɚ ɜʁɟɪɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ «ɫɜɟɬɨɝ ɪɚɬɚ» ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, «ɫɜɟɬɢ ɪɚɬɧɢɰɢ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ», ɬɟ ɩɨɥɨɠɚʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ).
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ,
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ, ɛɢɥɚ ɢ ɭ ɨɧɨʁ ɩɨɡɧɚɬɨʁ ɩɨɪɭɰɢ «ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɦ
ɜɚɲ ɞɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɜɚɦ ɤɚɠɟɦ ɢɫɬɢɧɭ». ɇɟ ɬɪɚɠɟʄɢ ɧɢ ɫɥɚɜɭ ɧɢ
ɯɜɚɥɭ, ɚɭɬɨɪ ɬɪɚɠɢ ɫɚɦɨ ɢɫɬɢɧɭ ɢ ɬɨ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɧɭ ɞɚɜɟ
ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ʁɟ «ɧɟɜɢɞʂɢɜ ɡɚ ɨɛɢɱɧɟ ʂɭɞɫɤɟ ɨɱɢ».Ɇɨɠɟ ɫɟ
ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ ɨɜɭ ɤʃɢɝɭ ɬɪɚɠɢ ɢɫɬɢɧɚ ɨ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ
ɨɞ ɥɚɠɢ. ɋɧɨɜɚɬɢ ɰɪɧɟ ɦɢɫɥɢ ɭ ɫɜɢʁɟɫɬɢ ɚ ɨɞ ʃɢɯ ɩɪɚɜɢɬɢ
ɧɟɜɢɧɨɫɬ, ... ɩɪɢɛɚɜʂɚɬɢ ɫɜɨɦ ɬɚʁɧɨɦ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭ Ȼɢɏ ɩɪɢɫɬɨʁɧɭ ɫɩɨʂɚɲʃɨɫɬ, ɫɜɨʁɭ ɧɚɤɚɡɧɨɫɬ ɩɪɨɬɭɪɚɬɢ ɤɚɨ ʂɟɩɨɬɭ,
ɨɞ ɧɟɜɚʂɚɥɫɬɜɚ ɝɪɚɞɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɫɚɜɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɧɟɤɚ ɫɭ ɨɞ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢɯ ɩɨɝɥɟɞɚ ɭɡɪɨɤɚ, ɰɢʂɟɜɚ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
ɪɚɬɚ ɭ Ȼɢɏ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 1992-1995. ɝɨɞɢɧɟ.ɋɧɚɠɧɢ ɞɭɯɨɜɢ, ɩɨɩɭɬ
ɚɭɬɨɪɚ, ɤɨʁɟ ɠɢɜɨɬ ʁɨɲ ɧɢʁɟ ɩɨɪɚɡɢɨ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɛɪɚɥɢ ɞɚ ɛɭɞɭ
142
ɩɨɦɚɝɚɱɢ ɢɫɬɢɧɢ, ɢ ɤɨʁɢ ɦɢɫɥɟ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ɨɝɪɨɦɧɚ ɜɟʄɢɧɚ
ɡɚɛɨɪɚɜʂɚ, ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʁɭ: Ʉɚɞ ɨɫɨɛɚ ɩɨɥɭɞɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɨɥɢ,
ɬɟ ɫɟ ɩɨɧɚɲɚ ɧɚ ɲɢɡɨɢɞɚɧ ɧɚɱɢɧ (ɚ ɬɚɤɜɢɯ ʁɟ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦ ɪɚɬɭ
ɭ Ȼɢɏ ɛɢɥɨ ɦɧɨɝɨ), ɦɢ ɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɥɚ ɜɟɡɭ ɫɚ ɦɨɡɝɨɦ.
Ʉɚɞ ɫɟ ɜɟɥɢɤɚ ɝɪɭɩɚ ʂɭɞɢ ɩɨɧɚɲɚ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɦɚ ɧɚɦɚ,
ɦɢ ɤɚɠɟɦɨ ɞɚ ɨɧɢ ɱɢɧɟ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ. Ⱥ ʃɢɯɨɜɨ ɥɭɞɢɥɨ
(ɥɭɞɢɥɨ ɪɚɬɚ ɭ Ȼɢɏ) ɡɨɜɟɦɨ ʃɢɯɨɜɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ. ɂɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɢ
ɮɢɡɢɱɤɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɧɚɫɢʂɟ ɧɚɞ ɧɚɪɨɞɢɦɚ ɭ Ȼɢɏ. Ɉɡʂɟɞɟ ɞɭɲɟ
ɞɭɛʂɟ ɫɭ ɨɞ ɩɨɜɪɟɞɟ ɬɢʁɟɥɚ. Ⱥɭɬɨɪ ɧɢʁɟ ɭɡɟɨ ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ ɡɚ
ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ, ɜɟʄ ʁɟ ɤɚɨ ɚɤɬɢɜɧɢ ɭɱɟɫɧɢɤ ɪɚɬɚ ɧɚɭɱɧɭ ɢɫɬɢɧɭ,
ɞɚɤɥɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭɫɜɨʁɢɨ ɤɚɨ ɥɢɱɧɨ ɭɜʁɟɪɟʃɟ. Ⱥ ɫɚɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ
ɫɭɨɱɚɜɚɦɨ ɫɚ ɢɫɬɢɧɨɦ ɞɚ ʁɟ ɡɥɨɱɢɧ, ɡɥɨɱɢɧ ɩɪɟʄɭɬɚɬɢ, ɦɨɠɟɦɨ
ɩɨɫɥɚɬɢ ɩɨɪɭɤɭ ɞɚ ʁɟ ɞɨɲɚɨ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɡɚ ɥɨɜ..., ɧɟ ɞɨɞɭɲɟ, ɡɚ
ɞɢɜʂɢ ɥɨɜ, ɜɟʄ ɡɚ ɩɢɬɨɦ..., ɩɪɢɬɚʁɟɧ ɥɨɜ..., ɡɚ ɥɨɜ ɧɚ ɨɧɟ ɤɨʁɢ
(ɧɟ) ɫɚɝɢʃɭ ɞɭɲɭ.
ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɢ
ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
143
Dr Duško Vejnoviü
PRAVO NA PRAVO (2006)
Predgovor
Publikacija, priruþnik, podsjetnik, Pravo na pravo koji
je pred vama namjenjen je policajcima, pripadnicima agencija
bezbjednosti (državnim i privatnim), graÿanima, i svim drugim
konvencionalnim, nekonvencionalnim i ostalim subjektima
bezbjednosti, defendologije, demokratske moderne pravne države.
Obiþna, neobiþna publikacija, priruþnik, u vremenima «današnjih
nevremena», postkonÀiktnom periodu u Bosni i Hercegovini i
regionu treba da posluži da se prevaziÿe proturjeþnost u kojoj se
javnost, policija i agencije bezbjednosti þesto pominju kao razliþite
socijalne kategorije koje stoje jedna nasuprot druge i þesto istupaju
jedna protiv druge sa nasiljem ili bar neprijateljstvom.
S druge strane, promoviše se idealno naþelo koje se može
postiüi ako «policija i agencije bezbjednosti budu javnost, a javnost
policija i agencije bezbjednosti».
Radnik policije i agencija bezbjednosti trebao bi da više zna
o odnosima sa zajednicom i javnošüu i to ne samo sa organizaciono
– funkcionalnog, veü takoÿe psihološkog, socijalno - psihološkog,
defendološkog, politikološkog, sociološkog stanovišta i sliþno.
Trebao bi da poznaje one socijalne situacije i kategorije ljudi sa
kojima može doüi u sukob. Istovremeno bi morao da zna kako
postupati u takvim prilikama i svojim ponašanjem uticati da ne
bi nastali. Da bi uspješno razvijao dobre, povoljne i uopšte bolje
odnose sa zajednicom i javnošüu, mora da zna kako da svoj posao
obavlja na uljudan i kulturan, ali istovremeno e¿kasan naþin, uz
maksimalno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Policija i agencije bezbjednosti trebalo bi da izmjene svoj
stil rada u skladu sa razvojem civilnog društva, demokratije (želje,
potrebe i interesi društva uvijek su širi i dublji od moüi države da
ih zadovolji kroz svoje ustanove), te neophodnošüu parlamentarne
kontrole nad sektorom bezbjednosti. Svrsishodno i dalekosežno bi
bilo na tom podruþju uþiniti i neke organizaciono – funkcionalne,
socijalno – pedagoške i kulturno – vaspitne inicijative. Tako bi se
144
više plana stvarali dobro raspoloženje, meÿusobno razumijevanje
i povjerenje izmeÿu policije, agencija bezbjednosti, graÿana,
zajednice i javnosti. Uspješna implementacija policije i agencija
bezbjednosti u zajednici s vremenom üe dovesti do rezultata u
smislu reduciranja kriminala, (graÿani pomažu policiji u borbi
protiv kriminala), reduciranja straha graÿana od kriminala, te
podizanja razine ukupne kvalitete života u lokalnoj zajednici.
Povjerenje graÿana u policiju i agencije bezbjednosti jedan je od
važnih strateških ciljeva bezbjednosti u zajednici. Bezbjednost
graÿana – ljudi je vrhovni zakon.
Neka ova publikacija, priruþnik, podsjetnik pomogne da svi
kljuþni subjekti u domenu bezbjednosti usmjeravaju svoja nastojanja
u pravcu saradnje ka zajedniþkom cilju opšte bezbjednosti svakog
graÿanina bez obzira na vjeru, rasu i naciju.
Banja Luka, mart, 2006. godine
Autor:
Prof dr. Duško Vejnoviü
145
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ˁʽˉʰʽʸʽʧʰʵʤ ˁʿʽˀ˃ʤ (2006)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɤʃɢɝɭ ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɫɥɨɠɟɧ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚɞɚɬɚɤ
ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɚɥɢ ʁɟ ɬɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɭɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɨɝ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ. Ʉʃɢɝɚ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ
ɫɩɨɪɬɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚ ɢɡɭɱɚɜɚ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟ ɬɟɦɟ: ɧɚɭɤɭ ɢ
ɫɩɨɪɬ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɦɟɬɨɞɭ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ,
ɫɭɲɬɢɧɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɦɨɬɢɜɢɦɚ, ɤɨɪɢɫɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ, ɫɜɪɯɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚ ɫɩɨɪɬɭ. Ɏɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɫɩɨɪɬɚ,
ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɨ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɩɨɪɬɭ
ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɩɨʁɚɜɢ, ɫɩɨɪɬɭ ɤɚɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɩɨʁɚɜɢ, ɫɩɨɪɬɭ
ɤɚɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɩɨʁɚɜɢ, ɫɩɨɪɬɭ ɤɚɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɩɨʁɚɜɢ ɢ ɫɩɨɪɬɭ
ɤɚɨ ɦɨɪɚɥɧɨʁ ɩɨʁɚɜɢ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɫɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩɚɠʃɚ. ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɨɪɬ, ɧɨɫɢɨɰɢ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɬɢɦ – ɤɥɭɛ ɤɚɨ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɦɟɞɢʁɢ
ɢ ɫɩɨɪɬ, ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɫɭɻɟʃɟ ɢ ɫɚɧɤɰɢʁɟ
ɭɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨɜɭ ɤʃɢɝɭ ɱɢɧɟ ɤɨɪɢɫɧɨɦ ɢ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɨɦ. ɋɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɬɨ
ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɧɚɫɢʂɚ
ɢ ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ, ɮɭɞɛɚɥɚ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɢ
ɪɚɫɢɡɦɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɢ
ɬɪɚʁɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢʄɢ ɧɚɫɢʂɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ
ɢ ɤɚɤɨ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɦʁɟɪɟ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɧɚɫɢʂɚ ɢ
ɧɟɞɨɥɢɱɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɩɪɢɪɟɞɛɚɦɚ ɜɟɨɦɚ ɫɭ
ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɬɟɦɟ ɞɚɧɚɲʃɟɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ. Ⱦɨɩɢɧɝ ɢ ɞɪɨɝɚ
ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɧɚɠɚɥɨɫɬ ɫɭ ɫɜɟ ɜɟʄɢ ɢɡɚɡɨɜ ɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬɚɲɟ
ɢ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɩɪɢɞɚʁɟ ɢɦ ɫɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩɚɠʃɚ ɭ ɨɜɨʁ ɤʃɢɡɢ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɫɥɢɤɚ ɢ ɢɡɪɚɡ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɧ ɨɛɧɚɜʂɚ
ɞɪɭɲɬɜɨ, ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɡɞɪɚɜɨ ɞɪɭɲɬɜɨ, ɡɞɪɚɜ ʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɛɪɧɭɬɨ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ʁɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɨɜɨɞɢ ʁɟ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ. ɋɩɨɪɬ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ, ɩɨɲɬɟʃɟ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɞɭɯ. ɍ ɫɩɨɪɬɭ ʁɟ
ɩɪɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɞɨɤ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɡɚ
146
ɫɩɨɪɬ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɩɨɛʁɟɞɚ ɤɚɨ ɧɚʁɜɟʄɢ ɢɞɟɚɥ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢɨ ɫɩɨɪɬ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟ ɤɨɪɚɤɟ: ɪɚɞɢɬɢ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɢ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɦɚ, ɩɨɛɨʂɲɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɤɥɭɛɨɜɚ, ɩɨɛɨʂɲɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɞɪɠɚɜɢ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɜɟʄɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɬɢ ɲɬɨ ɫɬɪɭɱɧɢʁɢ ɬɪɟɧɟɪɫɤɢ ɤɚɞɚɪ.
Ʉʃɢɝɚ ɫɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɦʁɟɪɢ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɧɢʁɟ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɥɢʁɟɩɨ
ɩɪɢɦʂɟɧɢ ɭ ɲɢɪɨʁ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɢ ɧɚɭɱɧɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɟ ɫɜɢɦɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɢ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɩɪɭɠɢɥɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɬɨɤɭ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ. ɉɨɫɟɛɧɭ
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢɡɪɚɠɚɜɚɦ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɫɭɩɪɭɡɢ ȼɟɫɧɢ ɢ ɫɢɧɭ Ɍɢɧɭ,
ɬɟ ɫɜɢɦɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɜɨʁɢɦ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɢ ɨɡɛɢʂɧɢɦ ɤɪɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɢɦʁɟɞɛɚɦɚ ɞɨɩɪɢɧɢʁɟɥɢ ɞɚ ɪɚɡɜɢʁɟɦ ɫɜɨʁɚ ɝɥɟɞɢɲɬɚ
ɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɫɩɨɪɬɚ ɤɨʁɟ ɫɚɦ ɨɜɞʁɟ
ɢɡɧɢɨ. ɋɜɚɤɚ ɩɪɢɦʁɟɞɛɚ ɢ ɞɨɛɪɨɧɚɦʁɟɪɧɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɧɚɭɱɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ ɚɭɬɨɪɭ ʁɟ
ɞɨɛɪɨ ɞɨɲɥɚ. ɇɟɤɚ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚɠɢɜɢ ɢɞɟʁɚ ɫɩɨɪɬ ɡɚ ɫɜɟ.
ɍ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ʁɭɧ 2005. ɝɨɞɢɧɟ.
Ⱥɭɬɨɪ
147
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ,
Ɇɪ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɋɚɞɭʂ,
Ɇɪ Ɇɢɥɟ ɒɢɤɦɚɧ
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʰ ʤˁʿʫʶ˃ʰ ˃ʫˀʽˀʰʯʺʤ (2006)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ɉɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ʁɟ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɜɟ ɜɟʄɭ
ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɭ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ, ɚɥɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɪɢɫɬɭɧɨɫɬ
ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ. Ɍɟɪɨɪɢɡɚɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɢɨ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɰɟ, ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɭ ɫɜɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɋɯɨɞɧɨ
ɬɨɦɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨʁɚɜɭ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ.
ȳɟɞɧɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɩɪɢɥɚɡɟ ɫɚ ɛɟɡɛɟɞɧɫɨɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɧɚɫɬɨʁɟʄɢ
ɞɚ ɭɬɜɪɞɟ ɫɬɟɩɟɧ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɨɦ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ. Ⱦɪɭɝɢ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɩɪɢɥɚɡɟ ɧɚ ɧɚɭɱɚɧ
ɧɚɱɢɧ, ɬɟɠɟʄɢ ɞɚ ɧɚ ɧɚɭɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤʂɭɱɧɟ
ɩɨʁɦɨɜɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ, ɭɡɪɨɤɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪ. ɂ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɡɚ ɩɨʁɚɜɭ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɡ ɩɭɤɟ ɪɚɞɨɡɧɚɥɨɫɬɢ ɲɢɪɟɝ ɫɥɨʁɚ
ʂɭɞɢ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɧɚɩɚɞɢɦɚ.
ɇɚɲɚ ɧɚɫɬɨʁɚʃɚ ɫɭ ɞɚ ɱɢɬɚɨɰɢɦɚ ɨɜɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ
ɭɤɚɠɟɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ, ɩɨʁɦɭ, ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ, ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɩɪɢɤɚɠɟɦɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨ
ɫɬɚʃɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ, ɞɚɦɨ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɭ Ȼɨɫɧɢ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɞɫɬɚɤɧɟɦɨ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɫɜɢʁɟɫɬɢ ɢ ɫɬɚɜɨɜɚ ɨ ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ.
Ɍɚɤɨ ɫɟ ɭ ɩɪɜɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɨʁɦɭ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɦɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɜɟʄɢɧɭ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. ɉɪɢɤɚɡɨɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɚ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɭɬɨɪ, ɚɥɢ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ,
ɢɫɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɭ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɚɤɬɢɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɧɚ
ɭɨɩɲɬɟɧ ɧɚɱɢɧ ɭɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɝɨɜɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ, ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɫɜɪɬɨɦ
ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ. ɍɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɧɚɱɢɧɟ
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. ɇɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɧɚɱɢɧ ʁɟ
ɨɛɪɚɻɟɧ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɚɝɥɟɞɚɧɢ
ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɰɢʂɟɜɚ, ɫɚ ɞɚɬɢɦ
148
ɲɟɦɚɬɫɤɢɦ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɢɯ ɢ ɧɚʁɨɩɚɫɧɢʁɢɯ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝɚ ɞɚɬɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɤɨɧɫɟɤɜɟɧɰɟ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. Ⱥɤɰɟɧɚɬ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɚɦ, ɭɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɚ
ɞɜɚ ɩɨʁɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɦʁɟʃɚʁɭ. ɉɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦʁɟɪɟ ɢ ɪɚɞʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ
ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɭɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɢ ɧɚ ɧɟɤɟ ɬɟɯɧɢɤɟ
ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ.
ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɤʃɢɝɟ ɨɛɪɚɻɟɧ ʁɟ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɭ Ȼɢɏ ɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ʃɟɝɨɜɟ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ. ɍɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɝɟɧɟɡɭ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ
ɭ Ȼɢɏ, ɤɚɨ ɢ ɭɡɪɨɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɜɟɥɢ ɢɥɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɞɨɜɟɞɭ ɞɨ
ɩɨʁɚɜɟ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭ Ȼɢɏ. ɋɚɝɥɟɞɚɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɢ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ
ɩɨʁɟɞɧɢɯ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɋȺȾ-ɚ. ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɨɛɪɚʄɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɭɩɪɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ ɭ Ȼɢɏ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ʁɚɫɧɟ ɢ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. Ⱦɚɬ ʁɟ
ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɝ ɬɢɦɚ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɨɭɱɚɜɚ ɨɜɨ ɬɢʁɟɥɨ ɭ ɪɚɞɭ.
ɂ ɧɚ ɩɨɫɥɟɬɤɭ ɨɛɪɚɻɟɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɜɪɥɨ ɚɤɬɭɟɥɚɧ ɨɛɥɢɤ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. Ɋʁɟɱ ʁɟ ɨ ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɤɨʁɢ
ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɫɜɨʁ ɜɪɯɭɧɚɰ. Ɍɟɠʃɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɟ ɤɪɨɡ ʁɟɞɚɧ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɭɤɚɠɟ ɧɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɨɫɬɢ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɨɛɥɢɤ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ. ɋɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɢ ɨɛɥɢɤ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ ɫɚɝɥɟɞɚɧ ʁɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɭɡɪɨɤɚ, ɧɨɫɢɥɚɰɚ
ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ. Ɉɛɪɚɻɟɧɢ ɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɧɚɱɢɧɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ
ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɝ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ
ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɢɯɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɦ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɝ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ. ɋɚɝɥɟɞɚɧɚ
ɫɭ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɝ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɧɚ ɛɚɡɢ ɬɨɝɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɢ ɦɨɞɚɥɢɬɟɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ.
Ⱥɭɬɨɪɢ
149
Uroš Pena, Mile Šikman, Goran Amidžiü
PRIRUNIK
za pripadnike fiziēkog obezbjeĜenja (2006)
150
151
Ⱦɪ Ɇɢɨɞɪɚɝ Ɋɨɦɢʄ
ʧʸʽʥʤʸʰʯʤˉʰʵʤ ʰ ˃ˀʤʻʯʰˉʰʵʤ (2007)
152
153
154
Mr Velibor Laliü
TRGOVINA LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
(2007)
Predgovor
Knjiga „Trgovina ljudima u Bosni i Hercegovini“ koja je pred
vama predstavlja neznatno modi¿kovani tekst magistarskog rada
koji je odbranjen na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Banjoj
Luci 2007. godine. U posljednjoj deceniji o trgovini ljudima mnogo
se diskutovalo u inostranim i domaüim medijma, organizovane su
meÿunarodne konferencije, organizacije za zaštitu ljudskih prava
digle su svoj glas smatrajuüi trgovinu ljudima jednim od najtežih
oblika narušavanja ljudskih prava i sloboda þovjeka u savremenom
društvu, istovremeno pozivajuüi nadležne institucije na hitnu akciju
a trgovce ljudima na odgovornost. Meÿutim, trgovina ljudima star je
fenomen koliko i istorija ljudskog roda, samo je kroz istoriju imala
razliþite forme i obim. Trgovina ljudima je globalni problem koji
je prisutan i u svim kulturama i društvima savremenog svijeta, bez
obzira na ekonomsku razvijenost, politiþko ureÿenje ili religijsku
pripadnost stanovništva. Ne postoji država u savremenom svijetu
koja je imuna na ovaj problem. Iz tih razloga i pristup ovom
problemu mora biti globalan i da se temelji na meÿunarodnoj
saradnji i razmjeni najboljih meÿunarodnih iskustava.
Po shvatanju stanovništva sa Balkana, do skora, praksa
trgovanja ljudima vezivala se samo za druge geografske prostore
ili za neke ranije istorijske periode. Meÿutim, ona je sada naša
realnost, koju treba izuþiti, razumjeti je i suprotstaviti joj se.
Ukupan broj istraživanja o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini
je vrlo skroman, a veüina dosadašnjih istraživanja sprovedena su
uglavnom od strane meÿunarodnih organizacija ili autora koji nisu
iz Bosne i Hercegovine. Dakle, istraživanja ove problematike od
strane domaüih autora su de¿citarna.Takoÿe, kada se govori o
inostranoj literaturi prisutan je manjak temeljnih socioloških studija
na predmetnu temu. Sociološka istraživanja na ovu temu teže da
objasne društveno okruženje u kojem se pojava dešava, da objasne
uzroke pojave, njenu strukturu, obim i posljedice koje ona ima po
155
društvo. Veüina radova objavljenih u inostranstvu su empirijska
istraživanja, koja se više bave posljedicama nego uzrocima pojave.
Ta istraživanja spadaju u opisnu sociologiju a time je i njihova
saznajna vrijednost ograniþenog dometa. U ovoj knjizi nastojalo
se da se istraživani fenomen ne samo opiše i objasni, veü da se on
i detaljno razumije kroz svoju istorijsku, socijalno-antropološku
i ¿lozofsko-antropološku dimenziju, i neizostavno, primarno,
omoguüuje da se trgovina ljudima sagleda kroz prizmu društvenih
kretanja savremenog doba. Takoÿe, namjera je bila da se utvrde koji
su to uzroci, kakvo je stanje i koje su društvene posljedice trgovine
ljudima u Bosni i Hercegovini. U knjizi se nastojalo utvrditi šta je
zajedniþko u vezi trgovine ljudima u drugim kulturama i koje su
speci¿þnosti ovog fenomena, odnosno šta je karakteristiþno samo
za Bosnu i Hercegovinu. U posljednjih petnaest godina trgovina
ljudima postala je ozbiljan problem u regionu jugoistoþne Evrope,
a samim tim i u Bosni i Hercegovini koja jeste zemlja destinacije,
tranzita, a u posljednje vrijeme sve više podruþje porijekla žrtava
trgovine ljudima. Bosnu i Hercegovinu na politiþkom polju
karakteriše autoritarni politiþki sistem i graÿanski rat kao politiþka
prošlost, meÿunarodno prisustvo kao politiþka sadašnjost, evropski
put kao politiþka buduünost. Jedan od kljuþnih standarda koje
Bosna i Hercegovina mora da ispuni da bi jednog dana postala
punopravna þlanica Evropske unije jeste borba protiv korupcije
i organizovanog kriminala, neizostavno tu ukljuþujuüi i trgovinu
ljudima. Time više znaþaj ovog pitanja još je važniji.
Zahvaljujem se svima onima koji su mi pomogli pri pisanju
ove knjige i svojim sugestijama doprinijeli njenom kvalitetu.
Dobronamjerne, þinjeniþne, argumentovane primjedbe sa velikim
zadovoljstvom biüe prihvaüene.
Banja Luka, maj 2007.
Autor
156
Ljubinko Mitroviü
POLICIJSKO PRAVO (2008)
157
158
Prof. dr Duško Vejnoviü, Janko Trivunoviü,
Doc.dr Mile Matijeviü, Zmago Vrtovec,
Mr Velibor Laliü, Mr Mile Šikman, Jože Perko i Siniša Ĉukiü
DETEKTIVSKA DJELATNOST
- teorijski i praktiēni aspekti po standardima
Evropske unije - (2008)
Predgovor
Pred vama je speci¿þna, de¿citarna knjiga Detektivska
djelatnost – teorijski i praktiþni aspekti po standardima Evropske
unije. Ona je rezultat rada grupe autora – eksperata nevladine
organizacije Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka
i kriminološka istraživanja izBanja Luke, eksperata Detektivske
zbornice Republike Slovenije iz Ljubljane koji su u saradnji sa
Odborom za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske
pripremili meÿunarodni nauþni skup na temu Detektivska djelatnost
u teoriji i praksi po standardima Evropske unije sa težištem na
neka iskustva Republike Slovenije, koji üe se održati 16. i 17. 05.
2008. godine u Banjoj Luci.
Detektivska djelatnost jeste djelatnost prikupljanja podataka.
Ljudi traže detektivske usluge u razliþitim situacijama: advokati
koriste privatne detektive za prikupljanje i analizu informacija o
sluþajevima koje zastupaju; korisnici usluga angažuju privatne
detektive za traženje nestalih lica i predmeta, direktori poslovnih
preduzeüa unajmljuju privatne detektive za otkrivanje zloupotreba
unutar kompanija; osiguravajuüe kuüe angažuju detektive radi
otkrivanja prevara u osiguranju, braþni supružnici su zainteresovani
za utvrÿivanje ili demantovanje nevjerstva supružnika, itd.
Iako u domaüoj i inostranoj literaturi sve þešüe pojavljuju
radovi o privatnoj bezbjednosti, problematika privatnoj detektivskoj
djelatnosti znatno je zapostavljena u odnosu na literaturu koja
se bavi pitanjima ¿ziþke i tehniþke zaštite. Imjuüi u vidu de¿cit
literature iz ove oblasti nužno senameüepotreba za jednom ovakvom
publikacijom.
159
Privatna detektivska djelatnost kod nas je novijeg datuma,
tako da i u teoriji i praksi nužno se nameüu pitanja na koja treba
dati odgovore. Namjera nam bila je da se ukaže na neka teorijska
pitanja i probleme koji se nameüu u praksi. Pored domaüih iskustava
u knjizi sadržana su i odreÿena iskustva detektivske djelatnosti u
Republici Sloveniji. Takoÿe htijeli smo da ukažemo na društvenu
korst privatne detktivske djelatnosti u cilju njene promocije ali i
na prisutne probleme u ovoj oblasti.
Detektivska djelatnost je realnost i potreba u savremenom
svijetu. Brojni su problemi koji optereüuju društva u tranziciji
kao što je Bosna i Hercegovina –korupcija, ¿nansijske i druge
zloupotrebe, razni oblici prevara i drugi oblici kriminalnog
ponašanja i sl. Ureÿenjem i promovisanjem detektivske djelatnosti
u Bosni i Hercegovini dao bi se doprinos konstruktivnom
rješavanjupostojeüih problema. Pored toga detektivska djelatnost
je izvor zaposlenja za struþne, obrazovane osobe koje imaju interes
i entuzijazam za bavljenjem ovom vrstom poslova. Nove poslovne
moguünosti i nova radna mjesta dobro su došla u svakoj ekonomiji,
naroþito u ekonomijama gdje je nezaposlenost endemiþan problem.
U zemljama u tranziciji insitutionalne slabosti þesto se
ekspoatišu od pojedinaca i grupa sklonih stvaranju materijalih
dobiti na nedozovoljen naþin. U takvom društvenom okruženju
pojedinci i institucije nisu dovoljno zaštiüeni. U ekonomski i
politiþki nesigurnim društvima pravna, liþna i poslovna sigurnost
pojedinaca i pravnih lica je upitna i nije rijedak sluþaj da postane
predmetom raznih manipuilacija i zloupotreba. U tim segmetima
leže velike moguünosti za detektivsku djelatnost – pružiti sigurnost
tamo gdje sigurnosti nema, zaštiti interese tamo gdje zaštite
nema! Pored toga Bosna i Hercegovina sve više se prilagoÿava
neoliberalnom okruženju, društvo se mijenja i društvene promjene
postavljaju nove zahtjeve i norme ponašanja. Društvo nije sigurno
niti slobodno ako njegovi pojedinci nisu sigurni a njihovi interesi
zaštiüeni. Ako je interes graÿana zaštiüen, zaštiüeno je i društvo bez
obzira ko te usluge pruža, državni ili privatni akteri. Tu leži velika
moguünost za razvoj detektivske djelatnosti u buduüem periodu u
Bosni i Hecegovini. Dinamika detektivskih poslova treba da raste
kako je društvo postaje ekonomski prosperitetnije. Za pretpostaviti
je da üe Bosna i Hercegovina na putu evropskih integracija postati
ekonomski prosperitetnija i time da üe se time sve više otvarati
moguünosti za razvoj privatne detektivsku djelatnosti.
160
Ova publikacija je namijenjena privatnim detektivima,
radnicima u agencijama za sprovoÿenje zakona, državnim organima,
studentima koji u okviru redovnog studija izuþavaju pitanja
bezbjednosti, i svim zainteresovanim graÿanima iinstitucijama –
potencijalnim krisnicima detektivskih usluga. Pored toga, nadamo
se da üe ova publikacija zainteresvati odreÿene pojedince da za
svoj profesionalni poziv odaberu upravo posao privatnog detektiva.
Banja Luka, maj, 2008. godine
Autori
161
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, ɉɪɨɮ. ɞɪ ȼɚɫɨ Ȼɨʁɚɧɢʄ,
Ɇɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ, ȿɞɢɧɚ ɏɟɥɞɢʄ, Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ȼɟɫɢʄ,
Ⱦɢɚɧɚ Ɋɢɻɢʄ
ʺʸʤʪʰ, ˌʶʽʸʤ ʰ ʿˀʫʦʫʻˉʰʵʤ ˁʽˉʰʵʤʸʻʽ
ʻʫʿˀʰˈʦʤ˃ʹʰʦʰˈ ʿʽʻʤˌʤʼʤ (2008)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ „Ɇɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɚ – ɜɚɠɧɨɫɬ
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɯ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ“1ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɟɞ ɜɚɦɚɪɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɞɨɛɪɟ
ɫɚɪɚɞʃɟ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ
ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ Ȼɚʃɚɥɭɤɟ ɤɨʁɚ
ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɛɭɞɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ.
ɋɚɪɚɞʃɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟɫɬɟ ɞɨɛɚɪ ɩɪɢɦʁɟɪ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟɫɬɟ ɢ
ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɚ. Ɉ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɨʁ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɢ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɫɭ ɦɧɨɝɟ ɫɬɭɞɢʁɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ ʁɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɢɥɢ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɚ ʁɚɫɧɢʁɚ ɫɥɢɤɚ ɨ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ
ɢ ɫɚɱɢɧɢɥɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ. ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɬɢɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚ ɢɡɜɪɲɢɨ ʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ Ȼɚʃɚɥɭɤɟ ɭ ɰɢʂɭ ɞɚ ɫɟ ɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɚɡɧɢɧɟ. ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ʁɟ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 196 ɭɱɟɫɧɢɤɚ (ɋɪɟɞʃɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɲɤɨɥɚ, Ȼɚʃɚ
Ʌɭɤɚ, Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɢ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
ɋɬɚɧɤɨ Ɋɚɤɢɬɚ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ),ɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɫɭ 116 (59,2%) ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɛɢɥɚ ɠɟɧɫɤɨɝ ɩɨɥɚ, ɚ 80 (40,8%) ɦɭɲɤɨɝ ɩɨɥɚ. ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɞɨɛ
ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɫɟ ɤɪɟɬɚɥɚ ɨɞ 13 ɞɨ 17 ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ.
ɋɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ ɱɢɧɟ 43,9% ɭɡɨɪɤɚ, ɞɨɤ ɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɱɢɧɟ 56% ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɭɡɨɪɤɚ (ɨɞ 196) ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ.
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɭɡɨɪɚɤ ʁɟ
ɩɪɢɝɨɞɚɧ ɢ ɭɡ ɬɨ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɢɫɚɧ ɩɪɟɦɚ: ɫɩɨɥɭ, ɞɨɛɢ ɢ ɜɪɫɬɢ
ɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɉɪɨʁɟɤɬɭ ɰɢʂ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
1
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɨɞɨɛɪɢɥɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ ɧɚ 60. ɫʁɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ 29. ɢ 30.05.2008. ɝɨɞɢɧɟ
162
ɨɤɪɟɧɭɬ ɤɚ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɡɚ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɭ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ ɫɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɨɜɚɤɜɚ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɢɫɚɧɨɫɬ ɭɡɨɪɤɚ
ɩɪɭɠɚ ɞɨɛɪɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɚʂɚɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɢ ɞɨɛɢɜɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ
ʁɟ ɪɭɤɨɜɨɻɟɧɨ ɦɢɲʂɭ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɚɱɢɧɢɥɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟ – ɞɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɬɪɟɛɚ ɪʁɟɲɚɜɚɬɢ ɬɚɦɨ ɝɞʁɟ ɫɭ ɢ ɩɪɢɫɭɬɧɢ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ. ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɦ ɩɨɧɚɲɚʃɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚ ɬɟɠɢɲɬɟɦ ɧɚ
ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɭ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɭ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢʁɭ, ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɚɦ,
ɩɪɨɫʁɚɱɟʃɟ ɢ ɫɤɢɬɧɢɱɚɪɟʃɟ, ɤɨɰɤɚʃɟ, ɬɟ ɚɝɪɟɫɢʁɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɨɝ
ɢ ɫɭɢɰɢɞɧɨɝ ɬɢɩɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ, ɚ ɡɚɬɢɦ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɨ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɫɪɟɞʃɨʁ ɢ ɞɜɢʁɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭ
Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ ɩɨ ɭɫɬɚʂɟɧɨʁ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɢ ɧɚɭɱɧɨʁ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ
ɫɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ, ɞɢɫɤɭɫɢʁɚɦɚ, ɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɭ
ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʁɟɞɧɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɡɚɬɢɦ ɛʁɟɠɚʃɟ ɢɡ ɲɤɨɥɟ, ɢ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɚʁʃɟ
ɡɚɛɪɢʃɚɜɚɭʄɟ ʁɟɫɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɩɨʁɧɢɯ ɞɪɨɝɚ. Ɂɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɢ
ɫɭ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɨɬɭɻɟɧɨɫɬ ɜɟɥɢɤɨɝ
ɞɢʁɟɥɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ, ɦɚʃɚɤ ɫɚɦɨɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɧɟɛɪɢɝɟ ɢ ɧɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɫɬɢ. Ɇɥɚɞɢ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ
ɨɬɭɻɭʁɭ, ɟɦɩɚɬɢʁɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ
ɧɢɫɭ ʃɢɯɨɜɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢ. Ɉɜɚɤɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɤɪɢɡɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɚɞɚɲʃɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ
ɪɨɻɟɧɚ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɠɢɜɢ,ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ.
Ⱦɨɛɢɜɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɭ ɚɥɚɪɦɚɧɬɚɧ ɩɨɡɢɜ ɧɚ ɚɤɰɢʁɭ, ɧɟ ɫɚɦɨ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɜɟʄ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɩɪɚɤɢɬɢɱɧɨ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɞɪɠɚɜɟ.
Ɉɜɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ
ɛɢɬɢ ɨɞ ɤɨɪɢɫɢɬɢɢɧɫɢɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɨɦ ɢ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟɦ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟ ɩɨɩɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɰɟɧɬɚɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ, ɩɨɥɢɰɢʁɟ,
ɬɭɠɢɥɲɬɚɜɚ, ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɯ ɚɝɟɧɰɢʁɚ, ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɫɥ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɫɚɠɟɬ ɧɚɱɢɧ
ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɦɥɚɞɢ ɫɭɫɪɟʄɭ ɢ ɧɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɫɟ ɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɢɯ ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ʃɢɯɨɜɟ ɞʁɟɰɟ. Ⱥɦɛɢɰɢʁɚ ɨɜɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɢʁɟ
163
ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ, ɜɟʄ ʁɨʁ ʁɟ ɰɢʂɛɢɨ, ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ,ɫɚɦɨ
ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɟɤɚ ɨɞ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɦɚɥɞɢɯ ɧɚ
ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɧɚʄɢ ɩɪɚɜɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɢ ɪʁɟɲɟʃɚ.
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, 24.12.2008.
Ⱥɭɬɨɪɢ
164
Ɇɪ Ⱦɟʁɚɧ Ȼɨɲɤɨɜɢʄ
ʻʤˁʰʹʫ ˄ ʿʽˀʽʪʰˉʰ:
ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʰ, ʶˀʰʺʰʻʽʸʽˌʶʰ
ʰ ʶˀʰʺʰʻʤʸʰˁ˃ʰˋʶʰ ʤˁʿʫʶ˃ʰ (2009)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ɉɜɚ ɦɨɧɝɪɚɮɢʁɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɢɫɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ ɢ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɪɚɞɟ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɟ ɬɟɡɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ „ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɬɟɧɞɟɰɢʁɟ ɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ“, ɤɨʁɭ
ɫɚɦ ɨɞɛɪɚɧɢɨ ɦɚɪɬɚ ɦɟɫɟɰɚ 2009 ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ-ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨʁ ɚɤɚɞɟɦɢʁɢ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ.
ɉɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɚɤɬɭɟɥɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɤɚɤɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɛɥɢɤɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɚ ɢ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ,
ɬɚɤɨ ɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɠɪɬɜɟ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɭ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ
ɧɚɫɢʂɚ, ɫɚɞɪɠɚʁ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɤɪɚʄɟɧɭ ɢ ɤɨɪɢɝɨɜɚɧɭ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɭ ɬɟɡɭ ɫ ɰɢʂɟɦ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɚɤɬɭɟɥɧɨɦ
ɫɬɚʃɭ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɭɤɚɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚɱɢɧɟ ɢ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɭ ɫɭɩɪɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɧɚɫɢʂɭ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ.
ɍ ɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɥɨɝɢɱɧɨ ɞɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɭ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɢɫɬɚ
ɧɟ ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɨɞɪɟɻɟʃɚɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ
ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɦɟɬɨɞɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɧɢ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɯɢɩɨɬɟɡɟ ɢ ɧɚɭɱɧɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ ʁɟɞɧɨɝ
ɨɜɚɤɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨʁ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ,
ɫɚɫɜɢɦ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ
ʁɟɞɚɧ ɤɪɚʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ.
ɍ ɢɡɪɚɞɢ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɟ ɬɟɡɟ ɧɚʁɜɟʄɭ ɫɬɪɭɱɧɭ ɢ ɧɚɭɱɧɭ
ɩɨɦɨʄ ɩɪɭɠɢɨ ɦɢ ʁɟ ɦɟɧɬɨɪ ɩɪɨɮ. ɞɪ Ɉɫɬɨʁɚ Ʉɪɫɬɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭʁɟɞɧɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɟɰɟɧɡɟɧɚɬɚ ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɬɟ ɦɭ ɨɜɨɦ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɠɚɜɚɦ ɩɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ, ɧɟ ɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ
ɢ ɩɨɦɨʄ ɨɫɬɚɥɚ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɢ ɨɞɛɪɚɧɭ ɦɚɝɢ-
165
ɫɬɚɪɫɤɟ ɬɟɡɟ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ȼɨɠɢɞɚɪɚ Ȼɚɧɨɜɢʄɚ ɢ ɞɨɰ. ɞɪ ɀɟɥɢɦɢɪɚ
Ʉɟɲɟɬɨɜɢʄɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢ ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɢ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɫɤɪɟɧɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɢɡɪɚɠɚɜɚɦ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɩɪɨɮ. ɞɪ Ⱦɭɲɤɭ ȼɟʁɧɨɜɢʄɭ, ɝɥɚɜɧɨɦ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ ɭɪɟɞɧɢɤɭ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɟ ɰɟɧɬɪɚ
ɡɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ,
ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɛɪɨɦ ɜɨʂɨɦ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟɦ ɨɦɨɝɭʄɢɨ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ.
Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɚɩɪɢɥ, 2009 ɝɨɞ.
Ⱥɭɬɨɪ
166
Dr Braco Kovaþeviü
Dr Miodrag Romiü
ELEMENTI SOCIOLOGIJE KULTURE (2010)
Umjesto predgovora
‘’Koliko li je teških puteva suÿeno nekom
Da bi se zvao þovjekom?
Koliko puta galeb mora da pobjegne valu
Dok ne zaspi na žalu?
Koliko još bombi mora svijet da podnese
Dok ih se ne otrese?
Odgovor, prijatelju, na sve što te muþi –
Odgovor u vjetru huþi.
Da vidiš trun plaveti, koliko puta treba
Da digneš pogled put neba?
Koliko se ušiju mora imati da se þuje
Tuÿ vapaj usred oluje?
Koliko smtri treba – da poþne da te brine
Što odveü ljudi gine?
Odgovor, prijatelju, na sve što te muþi –
Odgovor, u vjetru huþi.
Koliko godina treba planina da dere
Pa da je more spere?
Koliko godina treba ljudima otkad se rode
Da im se daju slobode?
Koliko puta može þovjek da okrene glavu
Da ne bi vidio javu?
Odgovor, prijatelju, na sve što te muþi –
Odgovor u vjetru huþi’’.
(Bob Dilan, U vjetru huþi)
167
Dr Braco Kovaþeviü
DRUŠTVENA ULOGA PRAVA
(Uvod u sociologiju prava) (2010)
Predgovor
Pravo je veoma bitan element politiþke legitimizacije
vladavine u drštvu i znaþajan instrument normativne kulture, te
nije ni þudo što je Ruso rekao da “najjaþi nije nikad dovoljno jak
da uvijek bude gospodar, ako ne pretvori svoju snagu u pravo, a
poslušnost u dužnost”.
Od antiþkog doba, rimskog posebno, pa do danas, raspravljalo
se i na razne naþine raspravlja o prirodi, ulozi i funkciji prava u
društvu. U tom periodu su se pojavile mnogobrojne škole, teorije
i pravci koji su pravo posmatrali sa svog teorijskog stajališta.
Pretežan dio njih je pravo posmatrao kao jurisdiktiþki fenomen.
U ovoj knjizi smo nastojali da pravo posmatramo kao
sociološki fenomen, odnosno društveno determiniranu pojavu
i, u tom smislu, se ona može shvatiti kao svojevrstan uvod u
posmatranje prava kao društvene pojave. Zato je, prije svega,
namijenjen studentima ali ga, naravno, mogu koristiti i svi
zainteresovani.
168
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ ɒɢɤɦɚɧ
ʽˀʧʤʻʰʯʽʦʤʻʰ ʶˀʰʺʰʻʤʸʰ˃ʫ˃ – ʶˀʰʦʰˋʻʰ,
ʿˀʽˉʫˁʻʰ, ʶˀʰʺʰʻʤʸʰˁ˃ʰˋʶʰ ʤˁʿʫʶ˃ʰ
(2010)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Oɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɤɨʁɢ ɩɪɢɜɥɚɱɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭ ɩɚɠʃɭ ɧɚɭɱɧɟ, ɫɬɪɭɱɧɟ, ɤɚɨ ɢ
ɨɫɬɚɥɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ. Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɭɝɥɨɜɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚ ɞɨɜɨɞɟ ɞɨ
ɛɨʂɟɝ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɢ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ
ɩɨʁɚɜɟ, ɚɥɢ ɢ ɞɨ ɩɪɢɯɜɚɬʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɢ ɨɛɪɚɡɚɰɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ (ʁɚɱɚʃɚ ɤɭɥɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ).
ɉɢɬɚʃɟ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɚ. ȳɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ, ɧɟɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɛɢɥɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɤɨʁɟ ɞɟɥɭʁɭ ɭɧɭɬɚɪ ɞɪɠɚɜɟ, ɢɥɢ ʁɟ ɩɚɤ
ɦɟɬɚ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. Ɂɛɨɝ
ɬɨɝɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢɥɢ
ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ ɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ
ɩɨʁɚɜɟ. ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɥɚɧɭ, ɛɢɥɨ ɩɭɬɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ,
ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɫɚɪɚɞʃɧɨɦ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɤɨɧɚ
ɜɢɲɟ ɡɟɦɚʂɚ.
Ɍɟɠɢɲɬɟ ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɛɚɜɢ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɫɬɪɚɝɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ, ɩɪɨɰɟɫɧɢɯ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɭ ɫɭɩɪɬɨɫɬɚɜʂɚʃɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ. ɇɚɢɦɟ, ɭɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ
ɞɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɟ, ɚɤɰɟɧɚɬ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɦɟɬɨɞɟ ɭ ɨɬɤɪɢɜɚʃɭ ɢ ɢɫɬɪɚɡɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɟ, ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɢ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɚɝɥɟɞɚɧɢ
ɫɭ ɢ ɩɨʁɚɜɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ
169
ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɨɪɝɚɧɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ. Moɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɩɨɪɟɞ ɭɜɨɞɧɨɝ ɢ ɡɚɤʂɭɱɧɨɝ ɞɟɥɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ ɭ
ɲɟɫɬ ɞɟɥɨɜɚ ɪɚɞɚ. ɍ ɩɪɜɨɦɞɟɥɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨʁɦɨɜɧɨɝ
ɨɞɪɟɻɟʃɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɍ ɬɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɝɥɟɞɚɧɟ ɫɭ ɧɟɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɢ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɨʁɟ
ɫɭ ɧɚʁɩɪɢɫɭɬɧɢʁɟ ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɦ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚʃɢɦɚ
ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɨɞɪɟɻɟʃɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ (ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɭɡɪɨɰɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɢɬɞ.). ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɞɟɥɭ ɫɚɝɥɟɞɚɧɢ ɫɭ
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ.
Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ
ɧɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɩɪɚɜɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ. ɉɪɨɰɟɫɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɰɟɫɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ
ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɥɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨ - ɨɛɚɜɟɲɬɚʁɧɢ ɪɚɞ, ɤɚɨ ɢ
ɞɪɭɝɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɭ. ɍ ɱɟɬɜɪɬɨɦ ɞɟɥɭ ɫɚɝɥɟɞɚɧɢ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɩɨʁɚɜɧɢ ɨɛɥɢɰɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɫɚ ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɨʁɚɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ. ɉɟɬɢ ɞɟɨ ʁɟ
ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɞɟɨ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɫɚɝɥɟɞɚɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ.
ɉɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ
ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɬɟ ʁɟ ɞɚɬ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢ ɩɪɢɤɚɡ ɩɪɢɦɟɧɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɚ ɨɬɤɪɢɜɚʃɚ ɢ ɢɫɬɪɚɝɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ. Ɇɟɬɨɞɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɛɪɚɻɟɧɟ
ɭ ɪɚɞɭ ɫɭ: ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ,
ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɢ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɨ ɫɪɚɜɧɚɜɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ, ɧɚɞɡɨɪ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ, ɬɚʁɧɨ
ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢ ɢɫɬɪɚɠɢɬɟʂ,
ɫɢɦɭɥɨɜɚɧɢ ɨɬɤɭɩ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɢɦɭɥɨɜɚɧɨ ɞɚɜɚʃɟ ɨɬɤɭɩɧɢɧɟ
ɢ ɧɚɞɡɢɪɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɢ ɢɫɩɨɪɭɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍ ɲɟɫɬɨɦ ɞɟɥɭ ɪɚɞɚ
170
ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɇɚɢɦɟ,
ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ Ȼɢɏ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚɥɚ
ɤɪɨɡ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɬɚʃɚ (ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɢ ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭ,
ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɤɪɨɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɭ ɚɧɚɥɢɡɭ. Ɉɫɧɨɜɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ
ɱɢɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɨɞɛɪɚʃɟɧɟ ɧɚ ɉɪɚɜɧɨɦ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɭ, 2009. ɝɨɞɢɧɟ. Ɍɚɤɨɻɟ,
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɨɦ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ ɢ ɧɟɤɢ ɚɭɬɨɪɫɤɢ (ɢ ɤɨɚɭɬɨɪɫɤɢ)
ɪɚɞɨɜɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ.
Ȼɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɚɤɬɭɟɥɧɨʁ ɬɟɦɢ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɪɡɨ ɦɟʃɚ,
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɰɟɥɢɧɟ ɩɪɟɬɪɩɢɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɩɪɨɦɟɧɟ. Ɍɨ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɜɟʄ ɬɨɤɨɦ ɩɢɫɚʃɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɢɡɦɟɧɟ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɫɜɟɫɧɢ ɨɛɢɦɧɨɫɬɢ ɬɟɦɟ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɧɟɤɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɨɛɢɦɧɢʁɢ, ɞɨɤ ɞɪɭɝɢ ɢɦɚʁɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʄɟ ɫɜɚɤɚ
ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚ ɢ ɩɪɢɦɟɞɛɚ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɟɥɢɦɢɧɢɫɚʃɭ
ɭɨɱɟɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢ ɫɜɚɤɚɤɨ, ɜɟʄɟɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɪɚɞɚ.
ɍ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, 19.03.2010. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɭɬɨɪ
171
Ⱦɪ Ⱦɪɚɝɚɧ Ɋɚɞɢɲɢʄ
ʶʽʻ˃ˀʽʸʤ ʻʤʪ ʽˀ˄ʮʤʻʰʺ ˁʻʤʧʤʺʤ
(2010)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɨɲɬɨɜɚɧɢ ɱɢɬɚɨɰɢ,
ɑɢɧɢ ɦɢ ɜɟɥɢɤɨ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ ɢ ɱɚɫɬ, ɲɬɨ ɫɚɦ ɭ ɩɪɢɥɢɰɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ȼɚɦ ɦɨʁɭ ɤʃɢɝɭ " Ʉɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚɞ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ – ɢɧɨɫɬɪɚɧɚ ɢ Ȼɢɏ ɢɫɤɭɫɬɜɚ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɧɚɭɱɧɨɦ ɞɟɥɭ, ɩɪɜɨɦ
ɨɜɚɤɜɟ ɜɪɫɬɟ ɧɚ ɧɚɲɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ. Ʉɪɨɡ ɬɟɤɫɬ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ, ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɚ ɫɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨɫɬɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ,
ɡɟɦɚʂɚ "ɫɬɚɪɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ" ɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ, ɬɟɤɫɬ ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧ ɭ ɬɪɢ
ɩɨɝɥɚɜʂɚ, ɢ ɬɨ : (1) Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ ɢ ɰɢɜɢɥɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ Ɉɫ Ȼɢɏ , (2)
ȼɨʁɧɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢ (ɨɦɛɭɞɫɦɚɧɢ) – ɢɧɨɫɬɪɚɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ (3) ȼɨʁɧɢ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ (ɨɦɛɭɞɫɦɚɧ) ɭ Ȼɢɏ – ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ. ɍ ɫɤɥɨɩɭ
ɬɨɝɚ ɬɟɠɢɲɬɟ ʁɟ ɞɚɬɨ ɧɚ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ, ɤɚɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɢ ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɨɛɥɢɤ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ
ɪɚɡɦɨɬɪɟɧɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɨɞ ɧɚɫ
ɢ ɭ ɫɜɟɬɭ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ ʁɟ ɜɨʁɧɢɦ ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɦɚ (ɨɦɛɭɞɫɦɟɧɢɦɚ) – ɢɧɨɫɬɪɚɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ : ɇɟɦɚɱɤɟ, ȼɟɥɢɤɟ
Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ, ɇɨɪɜɟɲɤɟ, ɒɜɟɞɫɤɟ, ɂɪɫɤɟ, ɬɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ
ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ. Ʉʃɢɝɚ ɨɛɢɥɭʁɟ ɲɟɦɚɦɚ, ɝɪɚɮɢɤɨɧɢɦɚ,
ɬɚɛɟɥɚɦɚ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚɦɚ , ɲɬɨ ʁɟ ɱɢɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɢʁɨɦ, ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɨɦ ɢ ɩɪɢɜɥɚɱɧɢʁɨɦ ɡɚ ɱɢɬɚɨɰɟ. Ʉʃɢɝɚ ʄɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ
ɧɚʄɢ ɫɜɨʁɭ ɲɢɪɨɤɭ ɩɪɢɦɟɧɭ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ,
ɜɟʄ ɢ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɛɢɜɲɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ.
Ʉʃɢɝɭ ɧɚʁɢɫɤɪɟɧɢʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦ: ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ Ȼɢɏ, ɩɨɫɥɚɧɢɰɢɦɚ ɭ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭ Ȼɢɏ ɢ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ Ȼɢɏ, ɇɚɪɨɞɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ), ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɧɚɭɤɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɤɟ,
ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɢɦɚ ɞɪɭɝɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ.
ɋ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ,
Ⱥɭɬɨɪ
172
ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ƚɪɛɢʄ-ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ-ɦɚɫɬɟɪ
ʶʤʯʻʫʻʽʿˀʤʦʻʰ ʤˁʿʫʶ˃ʰ ʺʤʸʽʹʫ˃ʻʰˋʶʫ
ʪʫʸʰʻʶʦʫʻˉʰʵʫ ˄ ˀʫʿ˄ʥʸʰˉʰ ˁˀʿˁʶʽʵ
(2010)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɍ ɟɩɨɫɢ ɧɚʁɫɧɚɠɧɢʁɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɠɚʁɚ ɫɬɚɪɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɫɬɢɠɭ ɧɨɜɟ ɢ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ʃɢɦɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɥɨɠɟɧɟ ɢɡɚɡɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ. ȳɟɞɧɚɨɞɬɚɤɜɢɯɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɭɤɚɡɭʁɟɞɚɧɚʁɦɥɚɻɢɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɢɤɚɞɚ, ɭɥɚɡɟ ɭ ɤɪɭɝ ɨɧɢɯ
ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɨ. Ɉ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰ
ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɞʁɟɥɚ (ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞʁɟɥɚ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ) ɞɢʁɟɬɟ ɢɥɢɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤ, ɭɢɡɜʁɟɫɧɨʁ ɦʁɟɪɢ ɫɟ ɜɨɞɢɥɨ ɪɚɱɭɧɚ ʁɨɲ ɭ ɪɢɦɫɤɨɦ,
ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɭ ɫɪɟɞʃɨɜʁɟɤɨɜɧɨɦ ɩɪɚɜɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɞɨ ɩɪɟɞ ɤɪɚʁ
19. ɜɢʁɟɤɚ ɧɟ ɧɚɢɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɩɨɤɭɲɚʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ ɭ ɤɚɡɧɟɧɨɦ ɩɪɚɜɭ. ɂɞɟʁɚ ɨ
ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɩɪɟɦɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɰɢɦɚ ɫɟ ɡɚɩɚɠɚ ɜɟʄ
ɨɞ ɩɨʁɚɜɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɫɬɢɱɤɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ 1889,
ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɩɨɡɧɚɬɢ ɧɚɭɱɧɢɰɢ ɢɡ ɬɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ: F. von List,
Van Hamel ɢ A. Prins. Ɉɞ ɬɚɞɚ ɫɟ ɭɨɱɚɜɚ ɡɧɚɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ
ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞʁɟɥɨ ɜɟʄ ɢ ɡɚ ɫɚɦɨɝ ɢɡɜɪɲɢɨɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞʁɟɥɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɭɦɧɨɝɨɦɟ ɞɨɩɪɢɧɢʁɟɥɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ. ɍ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɢʁɟɤɭ
ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɡɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɟ ɤɪɟɬɚɨ ɫɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɫɜɟ
ɜɟʄɟɝ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɚ ɢ ɨɞɜɚʁɚʃɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤɨ
ɞɚ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɜɟʄ ɦɨɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɨɦ ɤɚɡɧɟɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɝɪɚɧɢ ɤɚɡɧɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ. ȼɪɫɬɟ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ
ɫɟ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɡɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɢ ɞɚɧɚɫ ɫɭ
ɝɥɚɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɡɚ ɨɰʁɟɧɭ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɉɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ
ɞɢʁɟɥɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɜɪɲɧɢ ɪɚɞ ɫɚ ɦɚɫɬɟɪ ɫɬɭɞɢʁɚ ɚɭɬɨɪɤɟ ɭ
ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɜɚɠɟʄɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɩɫɤɟ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɧɚɩɨɥɨɠɚʁɦɚɥɨʂɟɬɧɢɯ ɢɡɜɪɲɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ
ɞʁɟɥɚ ɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ. ɍ ɪɚɞɭ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɤɚɤɨ ɫɬɚʃɟ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɟ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɫɬɚ-
173
ɬɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɢɡ ɫɥɭɠɛɟɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɤɚɡɧɟɧɨɩɪɚɜɧɢ16 ɩɨɥɨɠɚʁ
ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɯ ɭɱɢɧɢɥɚɰɚ. ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɫɭ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦʁɟɪɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɢɡɪɟʄɢ ɦɚɥɨʂɟɬɧɨɦ ɭɱɢɧɢɨɰɭ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞʁɟɥɚ
ɤɚɨ ɢ ɨɞɥɢɤɟ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɨɞɢ ɩɪɟɦɚ ɬɚɤɜɨɦ
ɭɱɢɧɢɨɰɭ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɢɧɤɜɟɧɰɢʁɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɥɚɤɲɚ ɤɚɠʃɢɜɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɤɚɤɜɚ ɫɭ, ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ,
ɩɪɟɤɪɲɚʁɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧ ʁɟ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɤɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɤɚɞɚ ɫɟ ɦɚɥɨʂɟɬɧɚ ɥɢɰɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɤɚɨ ɢɡɜɪɲɢɨɰɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ.
Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɞɢo ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɪɚɞ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɜɪɢʁɟɦɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɲɬɚɦɩɭ ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ ɭɫɜɨʁɟɧ ɢ ɩɨɫɟɛɚɧ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɫɚ
ɞʁɟɰɨɦ ɢ ɦɚɥɨʂɟɬɧɢɰɢɦɚ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ
ɩɨɱɟɬɢ ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢ ɨɞ 01. ʁɚɧɭɚɪɚ 2011. ɝɨɞɢɧɟ, ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɟɦ
ɩɨɝɥɚɜʂɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɜɨɝ Ɂɚɤɨɧɚ. ɋɢɝɭɪɧɚ ɫɚɦ ɞɚ ʄɟ ɨɜɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɛɢɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ ɲɢɪɢ ɤɪɭɝ ɱɢɬɚɥɚɰɚ.
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɟ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɞɪɠɚɥɢ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɟ
ɨɜɟ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɜɚɠɟɧɢɦ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɦɚ ɩɪɨɮ. ɞɪ
ɇɚɬɚɲɢ Ɇɪɜɢʄ-ɉɟɬɪɨɜɢʄ ɢ ɞɨɰ. ɞɪ ȴɭɛɢɧɤɭ Ɇɢɬɪɨɜɢʄɭ, ɤɚɨ
ɢ ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ. ɍ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɦɚɪɬɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ
174
Ƚɨʁɤɨ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɞɢɩɥ. ɩɪɚɜɧɢɤ-ɦɚɫɬɟɪ
ʿˀʤʦʽ ʿˀʰʦʤ˃ʻʫ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃ʰ –
˄ʿʽˀʫʪʻʤ ˁ˃˄ʪʰʵʤ (2010)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ „ɉɪɚɜɨ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ – ɭɩɨɪɟɞɧɚ
ɫɬɭɞɢʁɚ“, ɭɡ ɧɟɡɧɚɬɧɟ ɢɡɦʁɟɧɟ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɦɚɫɬɟɪ
ɪɚɞɚ ɨɞɛɪɚʃɟɧɨɝ ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɉɪɚɜɧɨɦ ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɍɧɢɨɧ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɫɤɭɞɧɨ
ɨɛɪɚɻɟɧɚ ɭ ɦɨɞɟɪɧɨʁ ɫɬɪɭɱɧɨ-ɧɚɭɱɧɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɦʁɟɪɚ
ʁɟ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚʃɟɦ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɲɢɪɟʃɭ
ɫɚɡɧɚʃɚ ɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭɨɩɲɬɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɟ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɦɚ
ɧɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚ ɞɚɬɢɦ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ.
ɇɚɪɚɜɧɨ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟ ɩɪɨɩɭɫɬɟ ɭ ɪɚɞɭ ɫɧɨɫɢ
ɚɭɬɨɪ. ɉɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɞɭɝɭʁɟɦ ɦɟɧɬɨɪɭ, ɩɪɨɮ. ɞɪ Ȼɨɝɨʂɭɛɭ
Ɇɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄɭ, ɡɚ ɩɪɭɠɟɧɭ ɧɚɭɱɧɭ ɢ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɦɨʄ, ɬɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɜɟ ɨɜɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɩɨɞɭɩɢɪɚɥɚ ɦɨʁ ɪɚɞ.
Ʉɨɧɚɱɧɨ, ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɞɭɝɭʁɟɦ ɩɨɪɨɞɢɰɢ, ɛɟɡ ɱɢʁɟ ɛɢ ɩɨɦɨʄɢ,
ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʃɚ ɦɧɨɝɨ ɬɟɠɟ ɛɢɥɨ ɭɪɚɞɢɬɢ ɨɜɚʁ ɩɨɫɚɨ.
175
Dr Boško Ĉukiü, Dr Dragan Jovaševiü
KRIMINALITET MALOLJETNIKA I MJERE
DRUŠTVENE REAKCIJE U REPUBLICI SRPSKOJ
(2010)
176
Irina Kovaþeviü
EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ (2011)
Predgovor
Od vremena nastanka þovjek je stalno mijenjao prirodu,
zadovoljavao svoje potrebe koristeüi njene resurse i prirodi nanosio
veüe ili manje probleme. Sa pojavom industrijske revolucije,
primjenama nauþnih i tehnoloških dostignuüa u proizvodnji, þovjek
je stvorio veliki broj ekoloških problema i prirodu ugrozio. Narušio
je ekosisteme i stvorio poremeüaje u svom odnosu sa prirodom. Kao
posljedica njegovog instrumentalnog odnosa prema prirodi, došlo je
do prevelike potrošnje prirodnih resursa i pretjeranog iskorištavanja
i zagaÿivanja prirode u oblicima kao što su degradacija i devastacija
zemljišta, vazduha i vode,uništavanje ozona i pojava „efekta
staklene bašte“, pretjerana eksploatacija šuma, erozija tla i širenje
pustinjskih zona, stvaranja ogromnih koliþina raznih vrsta otpada
od kojih još uvijek nije riješio problem nuklearnog otpada, itd.
Ugrožavanje prirode istovremeno je i ugrožavanje ljudskog
opstanka, jer priroda predstavlja „rezervoar“ dobara koje þovjek
prilagoÿava svojim potrebama kako bi održao život.
Snažna pojava ekoloških problema i ekološke krize sve su
više ukazali na znaþaj promjene odnosa prema prirodi.Današnji
ekološki problemi su znatno ozbiljniji nego prije i þovjek mora
preduzeti mjere zaštite prirode i sebe kao dijela prirode kako ne
bi doveo u pitanje život na Planeti. S obzirom da su ekološki
problemi globalni, i þovjekova aktivnost rješavanja ili ublažavanja
posljedica tih problema mora biti globalna. U cilju ostvarenja
održivog razvoja za održivu buduünost meÿunarodna javnost,
politiþari, nauþnici,ekološki pokreti i ekološke organizacije, a i
svi drugi,moraju na globalnom nivou da razviju ekološku kulturu
i njene vrijednosti, ekološku svijest, ekološku politiku i ekološko
pravo kao temeljne pretpostavke ostvarenja održivog ekonomskog
i društvenog, tj.ekološkog naþina proizvodnje.
177
Ȼɪɚɰɨ Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄ
ˀʤ˃ ʰ ʫʶʽʸʽʧʰʵʤ (2011)
(ʫ̡̨̨̡̣̹̖ ̶̨̛̪̭̤̖̖̔ ʻʤ˃ʽ ̨̨̧̥̬̍̍̌̔̏̌̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̡̬̪̭̖ ̛ ˁˀ ʵ̨̛̱̭̣̠̖̐̌̏)
ɍɦʁɟɫɬɨ ɩɪɟɞɝɨɜɨɪɚ
„Ʉɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɧɚɩɚɞɧɟ ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ
ɭɛɢɫɬɜɨ.
Ʉɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɧɚɩɚɞɧɟ ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ ɭ ɢɦɟ ɫɥɨɛɨɞɟ,
ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɭɛɢɫɬɜɨ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɫɤɪɧɚɜɢ ɢɦɟ
ɫɥɨɛɨɞɟ.
Ʉɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɧɚɩɚɞɧɟ ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ ɭ ɢɦɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɪɚ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɭɛɢɫɬɜɨ ɦɚɥɟ ɡɟɦʂɟ,
ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ.
Ʉɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɩɥɚɬɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɟ ɢ ɨɜɢ ɧɚɩɚɞɧɭ
ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɭɛɢɫɬɜɨ ɩɥɚʄɟɧɢɯ ɭɛɢɰɚ ɢɡ
ɡɚɫʁɟɞɟ.
Ʉɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɧɚɩɚɞɧɟ ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ, ɚ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ
ɜɟɥɢɤɟ ɡɟɦʂɟ ʁɟ ɧɟ ɨɞɜɪɚɬɟ ɨɞ ɬɨɝ ɞʁɟɥɚ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ
ɭɛɢɫɬɜɨ, ɚ ʃɟɧɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɢ ɫɭ ɢɥɢ ɫɚɭɱɟɫɧɢɰɢ ɢɥɢ
ɪɨɛɨɜɢ.
Ȼɢɥɨ ɬɨ ɧɚ ɋʁɟɜɟɪɭ ɢɥɢ Jɭɝɭ, ɧɚ ɂɫɬɨɤɭ ɢɥɢ Ɂɚɩɚɞɭ,
ɩɪɟɤʁɭɱɟ ɢɥɢ ʁɭɱɟ, ɞɚɧɚɫ ɢɥɢ ɫɭɬɪɚ,
ɤɚɞɚ ɜɟɥɢɤɚ ɡɟɦʂɚ ɧɚɩɚɞɧɟ ɦɚɥɭ ɡɟɦʂɭ, ɭ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟ
ɭɛɢɫɬɜɨ“.
(ȿɪɢɯ Ɏɪɢɞ, ɉɨɧɨɜʂɢɜɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ)
178
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ, Ɇɪ ȼɟɥɢɛɨɪ Ʌɚɥɢʄ,
ɇɢɤɨɥɢɧɚ Ƚɪɛɢʄ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇ.sc.,
Ƚɨʁɤɨ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, Ɇ.sc., Ɍɚɬʁɚɧɚ ɉɨɧɨɪɚɰ, ɩɪɨɮ.
ʿʽʸʰ˃ʰˋʶʤ ʶ˄ʸ˃˄ˀʤ ʰ ʧʽʦʽˀ ʺˀʮʼʫ ˄
ʥʽˁʻʰ ʰ ˈʫˀˉʫʧʽʦʰʻʰ (2011)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɪɟɞ ɜɚɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɞɢʁɚɥɨɝ
ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ – ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɜʁɟɪɫɤɚ ɦɪɠʃɚ –ɭɡɪɨɰɢ, ɫɬɚʃɟ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ.
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ Ⱦɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɚ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɚ, ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɲɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɭ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɭ ɢ ɢɡɭɱɚɜɚʃɭ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ, ɩɨɤɚɡɭʁɭʄɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɩɪɟɞʁɟʂɟɧɨɫɬ ɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɞɨɛɪɢɯ ɦɟɻɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɨɞɧɨɫɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ ɜɟɥɢɤɢ
ʁɟ ɢɡɚɡɨɜ, ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɞɜɚ ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ
ɩɨʁɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ʃɢɯɨɜɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ
ɞɚʁɟ ɩɨɥɚɡɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɟ ʃɢɯɨɜɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ. ɇɚʁɤɪɚʄɟ ɪɟɱɟɧɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɞɧɨɫɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ ʃɟɝɨɜɢɦ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ, ɨɞɧɨɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɢɬɢɰɢ,
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɨʁ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ, ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɧɚɱɢɧ ɡɚɫɬɭɩɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ
ɧɚɱɢɧ ɝɥɟɞɚʃɚ ɧɚ ɨɞɧɨɫ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɢɦɚɦɨ ɝɨɜɨɪ ɦɪɠʃɟ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɞ ɧɚɫɢɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɱɢʁɟ
ɫɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ. Ɇɨɠɟɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɩɢɬɚʃɟ ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ,
ɤɚɤɜɭ ɭɥɨɝɭ ɢɦɚʁɭ ɚɝɟɧɫɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨ
ɝɨɜɨɪɭ ɦɪɠʃɟ ɪɢʁɟɱ, ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɦɪɠʃɚ ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ
ɨɛɥɢɤɭʁɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ.
ɂɡɭɱɚɜɚɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɪɚɡɧɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɦɪɠʃɟ ɢ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ
179
ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɦ ɢ ɩɨɞjɟʂɟɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ Ȼɨɫɧɚ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ,ɝɞʁɟ ʁɟ ɦɪɠʃɚ ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ ɞɭɛɨɤɨ ɭɤɨɪʁɟʃɟɧɚ
ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢɩɚ ɫɜɟ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɞɚɧɚ. Ȼɨɫɧɭ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ ɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɚɭɬɨɪɢɬɚɪɧɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɪɨɲɥɨɫɬ, ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɚɞɚɲʃɨɫɬ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɭɬ ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ. Ɍɟ ɬɪɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɪɚɜɧɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɫɬɚʃɚ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ, ɦɪɠʃɟ ɢ
ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ. Ʉɚɤɨ ʁɟ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɨ ɭ
ɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚ ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɛɢʂɟɠʁɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɫɭ ɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚɥɢɡɚɦ, ɩɚɬɪɢʁɚɪɯɚɥɧɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɢ ɧɟɩɨɜʁɟɪɟʃɟ ɩɪɟɦɚ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɞɪɭɤɱɢʁɟɦ.
ɇɢɡɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɧɢɜɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ʁɟ ɫɬɚɥɚɧ ɩɪɚɬɢɥɚɰ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ.
ɍ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ʁɟ ɫɚɝɥɟɞɚɧɨ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ, ɲɬɚ ɦɥɚɞɢɦɢɫɥɟ ɨ ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ, ʁɟɪ ɫɭ ɨɧɢ ɞɢɨ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɭ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɟɩɪɟɭɡɟɬɢ ɜɨɞɟʄɟɭɥɨɝɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ. Ɉɞ
ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞ ɧɚɦɚ, ɡɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɢɲɱɟɤɢɜɚʃɚ, ɭ ɤɨʁɟɦ ɛɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɬɪɟɛɚɥɚ ɫɬɟʄɢ
ɭɫɥɨɜɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɤɨʁɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɚ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɜɟʄɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬ, ɦɧɨɝɨ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ
ɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚ. Ɉɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɤɚɤɨ ɦɥɚɞɢ ɩɟɪɰɢɩɢɪɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ɢ ɭɥɨɝɭ ɚɝɟɧɚɫɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɦɟɞɢʁɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɚɪɬɢʁɚ... ɢ ɲɬɚ
ɨɧɢ ɦɢɫɥɟ ɨ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ, ɯɬʁɟɥɨ ɫɟ ɭɤɚɡɚɬɢ ɢ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ, ɫɜɢʁɟɫɬ ɢ ɫɚɜʁɟɫɬ
ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɦɨʄ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɩɪɨɰɟɫɟ
ɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɨɛɢɱɧɨɝ ɱɨɜʁɟɤɚ. ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɫɜʁɟɫɧɨ
ʃɢɯɨɜɟ ɡɚɭɡɟɬɨɫɬɢ, ɡɛɨɝ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɜɚɠɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɩɢɬɚʃɚ, ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɢɦ ɫɟ ɞɚ ɩɪɨɱɢɬɚʁɭ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ
ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. Ɍɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ. ɇɚɭɱɧɭ ɢ ɫɬɪɭɱɧɭ
ɤɪɢɬɢɤɭ ɩɪɟɩɭɲɬɚɦɨ ɧɚɭɱɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɲɢɪɨʁ ʁɚɜɧɨɫɬɢ,
ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ɨɜɨʁ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɢ ɭ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɢɫɭ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɜɢɫɨɤɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ. Ɉɜɭ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ, ɨɰɢʁɟɧɢɬɢ ʃɟɧɟ ɞɨɦɟɬɟ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ, ʁɟɪ ɭ ɨɫɧɨɜɧɨʁ ɡɚɦɢɫɥɢ ɨɧɚ ɧɢʁɟ ɡɚɦɢɲʂɟɧɚ ɤɚɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɨɞɧɨɫ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɝɨɜɨɪɚ ɦɪɠʃɟ. ȵɟɧɚ ɫɜɪɯɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɧɟɤɢ ɨɞ ɦɨɝɭʄɢɯ
ɚɫɩɟɤɚɬɚ, ɞɚ ɫɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɢ ɞɚ ɫɟ ɞɚʁɭ
180
ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɨ. ɇɚɪɟɞɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢ ɱɢɧɢɥɚɰ ɨɞɧɨɫɢ
ɫɟ ɧɚ ɨɩɫɟɝ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ.
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ ɭ Ȼɚʃɨʁ
Ʌɭɰɢ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɬɢ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɱɢɬɚɜɟ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɜɟʄ ɦɨɝɭ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɤɚɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɟ
ɨɜɞʁɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɢ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ Ȼɨɫɧɟ
ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ, ɭ ɞɪɭɝɢɦ, ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ.
ɋɜɚɤɚɤɨ, ɪɟɡɭɥɬɚɥɢ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɦɨ ɞɨɲɥɢ ɦɨɝɭ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ
ɢɫɤɭɫɬɜɟɧɚ ɝɪɚɻɚ ɡɚ ɭɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɬɭɞɢʁɚɦɚ ɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɤɭɥɬɭɪɢ ɢ ɝɨɜɨɪɭ ɦɪɠʃɟ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ.
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɦɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɞɚ ɛɢ ɛɨʂɟ ɪɚɡɭɦʁɟɥɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɭ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɢɫɬɢɧɫɤɢ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
ɀɟɥɢɦɨ ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɚ ɫɟ ɡɚɯɜɚɥɢɦɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ
ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ,ɤɨʁɟ ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɩɨɞɪɠɚɥɨ ɨɜɚʁ ɉɪɨʁɟɤɚɬ.
Ⱥɭɬɨɪɢ
181
Ⱦɪ Ʌɚɡɨ Ɋɢɫɬɢʄ
ʿʽʿʫˀ ʰ ʺʤˀʶˁ: ʶʽʻˉʫʿˉʰʵʫ ʺʫ˃ʽʪʤ
ʿˀʽ˄ˋʤʦʤʼʤ ʪˀ˄ˌ˃ʦʤ (2011)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɍ ɧɚɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɜʁɟɪɨɜɚʃɚ ɭ ɧɚɭɱɧɢ
ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɜɟʄɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ, ɧɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ,
ɜɟʄɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɨɬɪɨɲʃɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɦɢɫɚɨ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɱɨɜʁɟɤɚ ʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɫɬɪɚɧɢ: ɭ ɦɟɻɭʂɭɞɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ, ɭ ʂɭɞɫɤɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɭ ɫɚɦɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ
ɱɨɜʁɟɤɭ. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ ɦɨʄ ɨɜɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ, ʂɭɞɫɤɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ʁɟ ɡɚɯɜɚɬɢɥɚ ɤɪɢɡɚ. Ɍɨ ɧɚɦ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɨɝɪɟɫ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɭɫɥɨɜ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɛɨʂɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. Ⱦɚɧɚɫ ɫɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ɩɪɟɥɨɦʂɟɧɟ ɤɪɨɡ ɩɪɢɡɦɭ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚ. ɂɡɚ ɢɞɟɨɥɨɲɤɟ ɡɚɜʁɟɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɫɟ ɢɧɜɨɥɭɰɢʁɚ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɧɟɨɛɭɡɞɚɧ
ɪɚɫɬ ʃɟɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɢʁɟɬɟ ɞɚ ɨɫɭʁɟɬɟ ɨɝɪɨɦɚɧ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɱɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ
ɧɚɲɟɝ ɞɨɛɚ. Ɍɚɤɚɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɦɚ ɫɧɚɠɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ
ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɩɲɬɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ.
Ɉɜɚ ɩɢɬɚʃɚ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɲɟɝ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɪɢʁɟɱ ʁɟ
ɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɪɚɞɭ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɧɚɲɚ ɩɚɠʃɚ ɮɨɤɭɫɢɪɚ
ɫɚɦɨ ɧɚ ɫɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɤɟ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ
ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɚ.
ɋɚɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɩɨɫɬɚʁɭ ɪɚɡɭɦʂɢɜɢʁɚ
ɚɤɨ ɫɟ ɫɚɝɥɟɞɚʁɭ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɧɢɫɭ ɧɨɜɢ ɩɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɜɢɞʁɟɬɢ ɤɚɤɨ
ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚɧɢ ɪɚɧɢʁɟ ɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɪʁɟɲɟʃɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɧɚ. Ɉɫɢɦ
ɬɨɝɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɫɚɫɜɢɦ ɦɥɚɞɚ ɧɚɭɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɩɚ
ɫɟ ʃɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɦɨɠɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɫɚɦɨ ɤɪɨɡ ɛɨɪɛɭ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ
ɩɨɧɭɞɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɚɜɨɜɟ. Ʉʃɢɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɩɨɤɭɲɚʁ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ, ʃɢɯɨɜɢɯ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɬɧɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ. Ɍɨ, ɪɚɡɭɦɢʁɟ ɫɟ, ɧɢɤɚɤɨ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɩɭɤɨ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɟ
ɉɨɩɟɪɨɜɢɯ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ. ɋɦɚɬɪɚɦɨ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɛɨɝɚ-
182
ɬɢʁɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨ ɫɚɡɧɚʃɟ ɢɡɜɨɞɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚʃɟɦ,
ɞɪɭɝɚɱɢʁɨɦ ɭɫɦʁɟɪɟɧɨɲʄɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɬɟɤɨɜɢɧɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ɬɨ
ʁɟ ɩɭɬ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɪɟɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɟ. ɂɞɭʄɢ ɨɜɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɰɢʂ
ɧɚɦ ʁɟ ɞɚ ɞɨɻɟɦɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɫɚɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ. Ⱦɨɛɪɢɦ ɞɢʁɟɥɨɦ ɨɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭ ɮɢɥɨɡɨɮɫɤɢ,
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ. Ɉɧɢ ɢɩɚɤ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɦɨɪɚʁɭ
ɛɢɬɢ ɫɬɚɥɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɬɟɦɟʂɧɢʁɟɦ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ. ɍɨɫɬɚɥɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɚ ɧɚɭɤɚ ɫɭɫɪɟʄɟ ɫɚ
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɨɦ.
Ɉɜɚ ɤʃɢɝɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ʁɟɞɧɨɝ ɞɢʁɟɥɚ ɤʃɢɝɟ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɬɟɯɧɢɰɢɡɚɦ Ʉɚɪɥɚ ɉɨɩɟɪɚ, ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ 2004.
ɝɨɞɢɧɟ. ɉɨɩɟɪ ʁɟ ɪɚɡɜɢɨ ɰʁɟɥɨɜɢɬɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ
ɬɟɯɧɢɰɢɡɦɚ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɢɞɟʁɟ ɤɪɟɢɪɚɨ ʁɟ ɤɪɨɡ ɤɪɢɬɢɤɭ ɉɥɚɬɨɧɚ,
ɏɟɝɟɥɚ ɢ Ɇɚɪɤɫɚ. ɍ ɪɚɡɪɚɞɢ ɨɜɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɥɨ ɫɟ ɫɚ
ɧɚʁɨɩɲɬɢʁɟɝ ɝɥɟɞɢɲɬɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ɧɢʁɟ ɫɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɨ
ɉɨɩɟɪɨɜ ɨɞɧɨɫ ɩɪɚɦɚ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ. ɍ ɨɜɨʁ ɤʃɢɡɢ ɬɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɨɞ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɨɥɚɡɢɥɨ ɧɢʁɟ ɩɪɨɦɢʁɟʃɟɧɨ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɫɬɚɜɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ
ɉɨɩɟɪɚ ɧɢɫɭ ɦɢʁɟʃɚɧɢ, ɩɚ ɫɭ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢ ɩɪɟɭɡɟɬɢ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ
ɤʃɢɝɟ. Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɨɜɨ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟɧɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɤɪɢɬɢɱɤɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ ɢ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɪɟɻɟʃɟ.
ɋɚɞɪɠɢɧɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɱɟɬɢɪɢ ɞɢʁɟɥɚ.
ɍ ɩɪɜɨɦ ɞɢʁɟɥɭ, ɤɪɨɡ ɭɜɨɞɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ, ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɥɚɡɧɭ ɨɫɧɨɜɭ
ɟɥɚɛɨɪɚɰɢʁɟ ɬɟɦɟ. Ⱦɚɬɚ ʁɟ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɨɞɪɟɻɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ, ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ,
ɧɚɱɢɧ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɢ ɱɢɧɢɨɰɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɭɤɟ. ɉɨɬɨɦ ɫɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ
ɨ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɪɚɞɭ Ɇɚɪɤɫɚ ɢ ɉɨɩɟɪɚ. Ⱦɚɤɥɟ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɞɢʁɟɥɭ
ɪɢʁɟɱ ʁɟ ɨ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɫɤɨɝ ɤɪɭɝɚ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɦɢɫɥɢ ɢ ʃɟɧɨɝ ɫɢɬɭɢɪɚʃɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ.
Ⱦɪɭɝɢ ɞɢɨ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ “Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɚ”. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ ɦɢɫɥɢ
ɨ ɨɩɲɬɨʁ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɞɪɭɲɬɜɚ. ɍ ɩɪɜɨɦ ɢ ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɪɚɡɪɚɻɟɧɚ ɫɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɩɨɥɚɡɢɲɬɚ. ɍ ɞɚʂɟɦ ɢɡɥɚɝɚʃɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɬɟɦɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɜɢʁɟɬɥɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɉɨɩɟɪɨɜɨɝ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɚ. ɍ
ɮɨɤɭɫɭ ɩɚɠʃɟ ɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ɧɭɠɧɨɫɬɢ, ɤɥɚɫɧɟ ɛɨɪɛɟ,
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɭɥɨɝɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɦɨʄɢ.
183
Ɍɪɟʄɢ ɞɢɨ ɧɨɫɢ ɧɚɫɥɨɜ “Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɧɚɭɤɟ”. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʁɭ
ɫɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɟ ɉɨɩɟɪɨɜɟ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ ɦɢɫɥɢ ɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɢ ɧɚɭɤɟ. ɉɨɩɟɪ ɢ Ɇɚɪɤɫ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɨɧɟ ɦɢɫɥɢɨɰɟɤɨʁɢ ɭ
ʂɭɞɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɜɢɞɟ ɤʂɭɱɧɢ ɡɧɚɱɚʁ ɧɚɭɤɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭ ɞɚʂɟɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɧɚɭɤɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɛɢɬɧɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɉɨɩɟɪɚ
ɢ Ɇɚɪɤɫɚ. Ɉɜɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɪɚɫɜʁɟɬʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɤɪɨɡ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
ɬɟɦɚɨ ɉɨɩɟɪɨɜɨɦ ɢ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɧɚɭɤɟ, ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɉɨɩɟɪɨɜɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɤɚɨ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɧɚɭɤɟ.
ɑɟɬɜɪɬɢ ɞɢɨ, ɧɚɫɥɨɜʂɟɧ ɤɚɨ “Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ”,
ɱɢɧɢ ɤʂɭɱɧɢ ɞɢɨ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ. ɍ ɩɨɱɟɬɧɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ
ɨɩɲɬɚ ɩɢɬɚʃɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɚ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ, ɨɧɞɚ, ɩɚɠʃɚ
ɮɨɤɭɫɢɪɚɥɚ ɧɚ ɤʂɭɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɉɨɩɟɪɚ ɢ Ɇɚɪɤɫɚ.
ɉɨɩɟɪ ɤɪɢɬɢɤɭʁɟ ɢɫɬɨɪɢɰɢɡɚɦ ɤɚɨ ɨɩɲɬɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚɡɚɬɨ ɲɬɨ ɭɫɜɚʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟ ɤɚɨ ɫɜɨʁ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ,
ɢ ɲɬɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ, ɞɚ ʁɟ ɬɚʁ ɰɢʂ ɨɫɬɜɚɪɢɜ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟɦ ɡɚɤɨɧɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ. Ⱦɚɥɟɤɨɫɟɠɧɚ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɚ ɫɭ ɢɡɜɚɧ ɩɨʂɚ ɧɚɭɱɧɨɝ ɦɟɬɨɞɚɢ ɡɚɬɨ ɫɭ
ɫɚɦɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɩɪɨɪɨɱɚɧɫɬɜɚ. ɉɨɬɨɦ ɫɥɢʁɟɞɟ ɩɢɬɚʃɚ ɨ Ɇɚɪɤɫɨɜɨɦ ɢ ɉɨɩɟɪɨɜɨɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɦ ɩɨɥɚɡɢɲɬɭ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨɥɚɡɢɲɬɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ
ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ɰʁɟɥɢɧɟ. Ɉɜɟ
ɪɚɡɥɢɤɟ ɭɫɥɨɜɢʄɟ ɢ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɫɯɜɚɬɚʃɢɦɚ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɦʁɟɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɜɢɡɢʁɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɞɪɭɲɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢ
ɫɦɢɫɚɨ Ɇɚɪɤɫɨɜɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɡɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪʃɟ ɢɞɟɚɥɚ ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ Ɇɚɪɤɫɚ ɉɨɩɟɪ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɧɢɦ ɦɢɫɥɢɨɰɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɧɢʁɟɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɢɞɟɚɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
ɂɞɟɚɥ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɚɤɜɭ ɠɟɥɢɦɨ ɭɜɢʁɟɤ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɫɩɟɤɭɥɚɬɢɜɧɨ,
ɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɧɚɭɱɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ. ɇɢɲɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɭɱɧɨɝ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɛɭɞɭʄɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ. Ɋɚɫɩɪɚɜɟ ɨ
ɛɭɞɭʄɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɧɚɭɤɭ ɧɟɝɨ ɭ ɩɪɨɪɨɱɚɧɫɬɜɨ. Ɂɚɬɨ
ɫɟ ɉɨɩɟɪɨɜɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɨ ɛɭɞɭʄɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɫɜɨɞɟ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ
ɩɪɨɪɨɱɚɧɫɬɜɚ ɨ ɛɭɞɭʄɟɦ ɞɪɭɲɬɜɭ.
184
Ⱦɪ Ȼɨɪɨ Ɍɪɚɦɨɲʂɚɧɢɧ
˄ʯˀʽˉʰ ʻʤˉʰʽʻʤʸʻʰˈ ˁ˄ʶʽʥʤ
˄ ʪˀ˄ʧʽʵ ʵ˄ʧʽˁʸʤʦʰʵʰ (2011)
ɂɡ ɪɟɰɟɧɡɢʁɚ
Ʉʃɢɝɚ, Ȼɨɪɟ Ɍɪɚɦɨɲʂɚɧɢɧɚ, ɍɡɪɨɰɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ
ɭ ɞɪɭɝɨʁ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɩɫɟɠɧɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɟɧɞɨɝɟɧɢɯ
ɭɡɪɨ- ɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɥɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɭɤɨɛɟ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɚɭɬɨɪ ʁɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɚɨ ɢ ɜɚʃɫɤɟ ɱɢɧɢɨɰɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɭɬɢɰɚɥɢ ɧɚ ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɟɧɞɨɝɟɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ ɢ ɭ ʃɢɯɨɜɨʁ ɞɢʁɚɥɟɤɬɢɱɤɨʁ ɫɢɧɬɟɡɢ ɬɪɚɠɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɤɨʁɢ
ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ ɞɢɫɨɰɢʁɚɰɢʁɭ ɞɪɭɝɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ. Ɉɧɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɚɭɬɨɪɨɜɭ ɧɚɦʁɟɪɭ ɞɚ ɫɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɢ ʁɟɞɧɨɫɬ- ɪɚɧɨɦ
ɨɛʁɚɲʃɟʃɭ ɭɡɪɨɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɭ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ, ɭɬɟɦɟʂɟɧɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɝɨɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɡɦɭ.
185
Ɇɪ Ɋɚɞɨɦɢɪ Ʉɟɱɚ
˃ʫˀʽˀʰʯʤʺ – ʧʸʽʥʤʸʻʤ ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁʻʤ
ʿˀʰʵʫ˃ʼʤ (2012)
186
187
188
Dr Duško Vejnoviü
SOCIOLOGIJA (2012)
Predgovor
Pisanje knjige, udžbenika ili neke druge publikacije veoma
je složen i odgovoran posao u nauþnoj, univerzitetskoj, akademskoj
zajednici. Udžbenik za studente obaveza je univerzitetskog
profesora, ali istovremeno programom nastavnog predmeta i
misleüa, pedagoška skuþenost. Nezahvalno je ogromna znanja
priznatih, razliþitih autora iz razliþitih nauþnih disciplina sažeti
u udžbenik. Za to su potrebne godine, univerzalno znanje i
poznavanje nauþnih principa i metodologije, smjelost, mudrost i
umjeüe. Nastojao sam da ovaj udžbenik bude uput za širi i dublji
uvid u izvornu misao i literaturu, aneki drugi pristupi su opasni,
posebno za one koje upuüuje i zarobljava samo u tu materiju; znanje
crpljenosamo iz jedne knjige okiva þovjeka i njegovu misao, ono
je kao put bez skretanja koji vodi samo u jedan ishod – u dogmu.
Tamo gdje samo jedan vjetar piri i borovi ukrivo rastu.Knjiga koja
ne izaziva i ne otvara misleüe i duhovne apetite postaje dogmatsko
štivo, štivo koje je uvijek nasilje nad mišljenjem.
Napisati udžbenik je osnovna obaveza univerzitetskog
nastavnika prema studentima kako bi zajedniþki dali veüi doprinos
izuþavanju odreÿenih socioloških tema. Odreÿujuüi se prema naþinu
javnog angažmana intelektualaca naš se utjecaj mora oþitovati
preko knjiga, tumaþenja objektivne stvarnosti, istine, pravde i
doprinosa narodnom obrazovanju. Nauþni radnici bi prije svega
trebali biti savjetodavci i vaspitaþi. U stanju duhovne pomutnje u
kojoj živimo, to je najkorisnija uloga. Knjiga,udžbenik, Sociologija
je nastala na osnovu tumaþenja i izlaganja nekih socioloških
tema koje je autor kroz višegodišnji rad iznosio studentima,ali i
odreÿenih izmjena iz ranije objavljene knjige Sociologija-odabrane
teme(2004).Ona ima odreÿenu namjenu, tj. da posluži studentima
za širenje znanja i vidika, te u pripremi ispita (oni su me pri pisanju
knjige inspirisali, ozraþivali i bodrili – da nije bilo njih ne bibilo ni
ovog spisa) jer je njena struktura, uglavnom, prilagoÿena nastavnom
planu i programu. Knjiga se u odreÿenoj mjeri oslanja na strukturu
189
ranije objavljenih udžbenika sociologije koji su lijepo primljeni u
široj struþnoj i nauþnoj javnosti.
U udžbeniku Sociologija, bez pretenzije da se obrade
sve sociološke teme i pitanja, obraÿene su samo neke, kao što
su: nastanak i razvoj sociologije, predmet sociologije,metodi
sociološkog istraživanja, ljudski rad kao sociološka kategorija,
sociologija, društvo i njegova struktura, u okviru kojih su odreÿene
teme razliþito kvalitativno i kvantitativno tretirane.
Svaka kritiþka primjedba i dobronamjerna sugestija od
strane struþne i nauþne javnosti i korisnika udžbenika autoru je
dobro došla.
Autor
190
Braco Kovaþeviü
NOVE RELIGIJE (2012)
Predgovor
Od šezdesetih i sedamdesetih godina XX vijeka u Zapadnom
svijetu je nastao veliki broj raznih novih religija, religijskih pokreta,
sekti, kultova i alternativnih duhovnih pokreta. Sociolozi pokazuju
veliko interesovanje za njih ne samo zato što što se masovno
pojavljuju i što su interesantni za analizu, nego i zato štoimaju
znaþajnu ulogu u društvu i istoriji religije i što su kontroverzni.
Postojanje novih religija, religijskih pokreta, sekti i
alternativnih duhovnih pokreta i nije nekakva novost,jer ih je
u istoriji religija uvijek i bilo. Novo je to što se u savremenom
dobu izrazitog postojanja pluralizma naþina života i postojanja
religijskog pluralizma, pojavio veliki broj „novih“ i „obnovljenih“
religija i pokreta i, u dobroj mjeri, kao rezultat susreta kulturai
religija, sjedinjavanja religijskih tradicija, pa i otpora prema stranim
kulturama i religijskim tradicijama.
191
Dr Duško Vejnoviü
Mr Predrag Obrenoviü
DEFENDOLOŠKI (ZAŠTITNI, BEZBJEDNOSNI I
ODBRAMBENI) IZAZOVI U MEUNARODNIM
ODNOSIMA SA POGLEDIMA NA BOSNU I
HERCEGOVINU (2012)
Predgovor
Knjige su kao i ljudi, naprosto zato što im sudbine þesto ne
zavise od njih samih, društveni je kontekst presudniji od samog
teksta. Tome usudu, dakako, nije mogla umaüi ni ova knjiga. Nije
mogla zato što je testirala meÿunarodnu aktuelnu situaciju sa
pogledom na stanje, puteve i perspektive u Bosni i Hercegovini,
þiji smo i sami svjedoci i uþesnici.
Promjene koje su nastale u meÿunaronim odnosima,
kao posljedica rušenja Berlinskog zida 1989. godine i nestanka
bipolarnog svijeta u jednom dijelu svijeta, dovele su do ubrzavanja
integrativnih procesa, dok su istovremeno na prostorima Zapadnog
Balkana imale dezintegrativni karakter, koji je doveo do krvavih
etno-vjerskih sukoba, koji su po svojoj brutalnosti nadmašili sve
sukobe voÿene od Drugog svjetskog rata pa do današnjih dana
širom ovog „zemaljskog šara“.
Držimo da je knjiga „Defendološki (zaštitni, bezbjednosni i
odbrambeni) izazovi u meÿunarodnim odnosima sa pogledima na
Bosnu i Hercegovinu“, u sudaru sa tom situacijom, veri¿kovala
svoju osnovnu tezu o raskolima, diobama, dezintegracijama,
po litiþkim, ekonomskim, kulturnim, socijalnim, moralnim i
mnogim drugim. Balkan je još uvijek ranjiv i konÀiktan i krhki
mir više poþiva na prinudi vanjskih faktora, nego na organskoj
integraciji balkanskih privreda i društava.
Prilikom pisanja ove knjige cilj nam je bio da þitaocima
na jednom mjestu približimo pojam meÿunarodnih odnosa i
bezbjednosti, kao i da ukažemo na njihovu istorijsku isprepletenost
i povezanost i samim tim da pokažemo da se ove dvije cjeline ne
mogu posebno posmatrati i analizirati, veü da jedna slijedi drugu i
192
da se one meÿusobno nadopunjavaju. Posebnu pažnju posvetili smo
novim, so¿sticiranijim izazovim sa kojima se suoþavaju sadašnji
sistem meÿunarodnih odnosa i bezbjednosti, koji su trenutno u
jednom „hibridnom stanju“ mješavine kontinuiteta i promjena.
Pored toga, pažnju smo posvetili analizi tih promjena, koje veüim
ili manjim intenzitetom djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine,
kao i kakve posljedice one ostavljaju na ukupni razvoj BiH. Neka
ova knjiga, onako kako je napisana, svjedoþi vremenima današnjih
nevremena, ljudi i neljudi, uspona i padova.
Zahaljujemo se svima koji su svojim kritikama doprinijeli
kvalitetnijem pisanju ove knjige. Naravno da su kritike poželjne
i ubuduüe, prvenstveno iz razloga što je sistem meÿunarodnih
odnosa i bezjednosti živi organizam koji se razvija i usavršava,
težeüi svom savršenstvu, kao što je u prirodi svakog živog biüa.
U Banjoj Luci, 2012. godine
Autori
193
Irina Kovaþeviü
EKOLOŠKO PRAVO I EKOLOŠKA POLITIKA (2012)
Predgovor
Prva konferencija Organizacije ujedinjenih nacija o prirodnoj
okolini održana je taþno prije pola stoljeüa, u junu mjesecu 1972.
godine,u Štokholmu (Štokholmska konferencija). Bio je to poþetak
intenzivnijeg razvoja ekološke svijesti i ekološke prakse koji üe
doprinijeti a¿rmaciji ideje o neophodnoj potrebi zaštiteživotne
sredine na globalnom i lokalnom nivou.
Posveüena pitanjimapodizanja opšteg blagostanja,
unapreÿenja zdravlja i uslova za život na planeti Zemlji, te zaštiti
prirodne sredine, Konferencija se smatra poþetkom savremene
zaštite okoline, a osnivanjem Agencije UN za zaštitu okoline
(United Nations Environment Programme – UNEP), ta je zaštita
zadobila i institucionalnu meÿunarodnu podršku. To je bila znaþajna
uporišna taþka razvoja ekološke politike i ekološkog prava na
globalnom meÿunarodnom nivou.
Povezanost izmeÿu prava zaštite životne sredine i politike
životne sredine je zasnovana na vezi izmeÿuprava i politike:
pravo predstavlja instrument uticaja politike, kao što i politika
interaktivno predstavlja podruþje uticaja na pravo. Diskurs o pravu
životne sredine istovremeno je i diskurs o politici životne sredine
Pravo na zdravu životnu sredinu poþinje se razvijati u
uslovima u kojima je industrijski privredni razvoj doveo do
prekomjerne potrošnje prirodnih resursa, devastacije i degradacije
prirode, te ugrožavanja kvaliteta života i samog života na Zemlji.
Interesovanje za uticaj okoline na zdravlje je poþelo da raste upravo
od Štokholmske konferencije kada su i pomenuta prava treüe
generacije, pravo na zdrav život i životnu sredinu, i kada su se
poþeli znaþajnije fundirati pravni osnovi prava na zdravu okolinu.
Bio je to momenat ne samo ukazivanja na vezu izmeÿu oþuvanja
prirodne okoline, pravne i politiþke zaštite, nego i momenat
uspostavljenjaneophodne veze izmeÿu oþuvanja okoline, a¿rmacije
ljudskih prava i a¿rmacije ekološkog prava kao interdisciplinarne
nauke.
194
Temeljeüi se na konceptu održivog razvoja, pravo na
zdravu životnu sredinu postaje znaþajnim instrumentom zaštite i
unapreÿenja prirodne okoline. Meÿutim, ovo pravo još je uvijek,
u disciplinarnom pogledu, tek u formiranju – in statu nascendi.
195
Cvijanoviü Nenad
DRUŠTVENA KRIZA I POSLOVNI PROCESI (2012)
Predgovor
Napisati knjigu složen je i odgovoran posao. Tim je složeniji
ako se problemski piše o društvenoj krizi i poslovnim procesima.
Predmet istraživanja u ovoj knjizi je naglasiti i pokušati prikazati
prednosti koje donosi svjesna ljudska akcija u primjeni razliþitih
aktivnosti i mjera kako bi se poboljšali poslovni procesi i ublažili
efekti društvene krize koji se izmeÿu ostalog sagledavaju kroz opšte
osiromašenje, nezaposlenost itd. Dalji predmet nauþnog istraživanja
u ovoj knjizi je teorija tranzicije i društvena kriza, reÀeksije na
Republiku Srpsku, društvena kriza i siromaštvo, društvena kriza i
nezaposlenost kao generator siromaštva, znaþaj socijalne politike
za smanjenje društvene krize i siromaštva u Bosni i Hercegovini,
a zatim mjere za prevazilaženje postojeüeg stanja kao što su
mjere za unapreÿenje investicione klime, problemi u odnosu sa
investitorima te poboljšanje korporativnog upravljanja. Posebno
se ukazuje na probleme u privredi Republike Srpske izazvane
posljedicama globalne ekonomske krize, na efekte strategije za
borbu protiv siromaštva.
Dalji dio ove knjige obuhvaüa poslovne procese, vrste
procesa, kako treba prikazati proces, tok aktivnosti procesnog
pristupa, te de¿nisanje, ulogu i znaþaj reinžinjeringa poslovnih
procesa. Ukazuje se na tehnike, metode i modele koji dopunjuju
ili su sastavni dio reinžinjeringa. U ovom dijelu knjige cilj je
ukazati da u današnje vrijeme, procesni, odnosno sistemski pristup
organizaciji kao modelu, a samim tim i reinžinjeringu poslovnih
procesa uz podršku savremenih informacionih tehnologija
primjenljiv je i neophodan ne samo u proizvodnim, odnosno
uslužnim djelatnostima, nego i u organima državne uprave, te da se
pravilnim sagledavanjem i analizom poslovnih procesa i njihovim
redizajnom uz pomoü reinžinjeringa mogu postiüi poboljšanja ne za
10, 15 ili 20%, veü za 10, 20 pa i 100 puta. Takoÿe, reinžinjering
poslovnih procesa ne dovodi uvijek i neminovno do smanjenja
broja zaposlenih kako se najþešüe navodi u literaturi i zbog þega
ljudi i zaziru od njega. Naprotiv, uz njegovu pravilnu primjenu
196
i uz stalno poboljšavanje performansi te ponovog reinžinjeringa
veü redizajniranog procesa, broj rentabilno zaposlenih može se
poveüati i za 20 do 30 puta, što je u našim uslovima i u ovoj fazi
razvoja i te kako potrebno.
Ublažavanje i prevazilaženje krize i siromaštva je moguüe
zajedniþkom saradnjom države, nevladinih organizacija, privatnog
sektora i meÿunarodnih institucija i organizacija. Na toj osnovi
mogu se stvoriti novi društveni i ekonomski odnosi u kojima üe
se þuti i glas siromašnih, omoguüiti njihov uticaj na politiþke
i ekonomske odnose, poslovne procese, te ostvariti dugotrajno
poboljšanje njihovog materijalnog i društvenog položaja. To
svakako nije lako ostvariti u društvima raširene korupcije i
kriminala, ograniþenih moguünosti i lošeg obrazovanja, posebno
visokog obrazovanja, velike nezaposlenosti, ukorjenjenih
društvenih normi koje utiþu na održavanje postojeüe nepravedne
raspodjele i nejednakosti, nepostojanja sistemskih djelatnosti za
organizovanje i osposobljavanje lica u neimaštini.
Poštovani þitaoci, poštovani kritiþari, knjiga je pred vama,
knjiga multidisciplinarnog karaktera, svi njeni dijelovi nisu
podjednako obraÿeni, autor je toga svjestan, te sve dobronamjerne
akademske kritike sa zadovoljstvom prihvata. Držimo da se
svaka knjiga, pa i ova može i bolje napisati, ali i ne u nedogled
usavršavati. Vrijeme neka sudi o tome.
Banja Luka-Doboj, Ĉurÿevdan, 2012. godine
Autor
197
Mr Edina Heldiü-Smailagiü
EKSTERNALIZIRANI PROBLEMI KOD
ADOLESCENATA (2012)
Predgovor
Publikacija „Eksternalizirani problemi kod adolescenata“
po svojoj strukturi i sadržaju odgovara magistarskom radu koji
je uspješno odbranjen septembra 2011. godine na Filozofskom
fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
U teorijskom dijelu rada pažnja je usmjerena na najosjetljiviji
period života – adolescenciju, da bi se potom pažnja þitaoca
preusmjerila ka poremeüajima ponašanja, koja su i najþešüi, a
ipak nedovoljno istražen problem s kojim se susreüu adolescenti.
Eksternalizirani problemi su zajedniþki naziv za agresivna i
delinkventna ponašanja, koja se mogu „pohvaliti“ bogatom
i složenom etiologijom, kao i povezanošüu s nizom drugih
poremeüaja (ADHD, konzumiranje psihoaktivnih tvari, depresija,
strahovi...). U rješavanju problematike eksternaliziranih problema
adolescenata potrebno je aktivno uþešüe svih subjekata prevencije
(porodica, škola, policija, centri za socijalni rad...). Psihološki
tretman adolescenta s eksternaliziranim problemima podrazumijeva
aktivno uþešüe svih þlanova porodice.
U drugom dijelu rada izložen je obiman istraživaþki projekat,
koji u nauþnom smislu predstavlja ozbiljan korak ka rasvjetljavanju
najznaþajnijih determinanti eksternaliziranih problema i koji
kao takav podstiþe širu javnost da se zamisli nad sopstvenim
postupcima.
Ovom prilikom se zahvaljujem recenzentima što su podržali
objavljivanje ove nauþne publikacije i na taj naþin je proglasili
vrijednom pažnje šire javnosti.
Posebnu i duboku zahvalnost upuüujem mentorici doc. dr
Jadranki Kolenoviü-Ĉapo, koja mi je u svim fazama rada davala
nesebiþnu pomoü i podršku i koja je svojom izraženom osobnošüu
uþinila naš zajedniþki rad nezaboravnim iskustvom.
198
Zahvaljujem se i þlanovima svoje porodice koji nikad
ne gube vjeru u mene i koji su se radovali publikovanju moga
magistarskog rada jednako kao i ja.
Autorica
199
Dr Mirko Tufegdžija
NASILJE SPORTSKE PUBLIKE I OBEZBJEENJE
SPORTSKIH DOGAAJA (2013)
Predgovor
Sportska publika, kao jedan od uþesnika sportskog dogaÿaja
koja podržava sportiste, ima veliki uticaj na tok kao i na sam rezultat
tog sportskog dogaÿaja i sportista.
Nijedan sportski dogaÿaj se ne može zamisliti bez prisustva
publike, koja daje posebnu draž i podstiþe sportiste da daju svoj
maksimum i ostvare što bolje rezultate.
Meÿutim, prisustvo publike organizatoru sportskog dogaÿaja
predstavlja dodatnu obavezu u bezbjedonosnom smislu, tako da
mora poduzeti sve mjere i radnje u cilju nesmetanog odvijanja
sportskog takmiþenja, kao i bezbjednosti svih drugih uþesnika.
Posebnu pažnju privlaþe veliki sportski dogaÿaji kao što su
Olimpijske igre, svjetska prvenstva, kao i drugi sportski dogaÿaji
visokog rizika gdje organizator mora da preduzme i dodatne mjere
i radnje kako ne bi došlo do neželjenih posljedica po uþesnike.
Nažalost, na sportske dogaÿaje ne dolaze samo oni koji vole
sport i navijaju za sportiste, nego i oni koji nemaju mnogo veze sa
sportom i dolaze samo iz razloga kako bi izazvali nerede.
U poslednje vrijeme sve su uþestaliji neredi na sportskim
dogaÿajima, naroþito u državama bivše Jugoslavije, gdje ima
sluþajeva i sa smrtnim posljedicama, a povrijeÿivanje drugih ili
uništavanje imovine su redovna pojava.
Navedene države još uvijek sistemski nisu riješile taj
problem, tako da se bave problemima od sluþaja do sluþaja.
U veüini država Evropske unije donešeni su Zakoni koji
omoguüavaju oštro sankcionisanje onih koji vrše kriviþna djela ili
prekršaje na sportskim dogaÿajima, što ima i preventivno dejstvo
na potencijalne izvršioce.
Osim zakonskih rješenja te države oformile su i posebna
odjeljenja policije, þiji pripadnici se iskljuþivo bave praüenjem i
spreþavanjem nasilja na sportskim dogaÿajima.
200
Organizatori sportskih dogaÿaja su po Zakonu odgovorni za
stanje bezbjednosti na istima, meÿutim oni sami ne mogu riješiti
problem nasilja, veü tu problematiku moraju da rješavaju sve
strukture države.
U knjizi su sadržana sociološka istraživanja sportske publike,
oblici nasilja na sportskim dogaÿajima, struktura i upravljanje
sportskim dogaÿajima i objektima te mjere i radnje koje je potrebno
primijeniti prije, za vrijeme i poslije sportskog dogaÿaja.
Ovom knjigom želim da dam doprinos u borbi protiv
nasilja u sportu i pomognem organizatorima sportskih dogaÿaja,
pripadnicima MUP-a, agencijama za obezbjeÿivanje lica i imovine,
da spoznaju ovu oblast, te da pravilno procjenjuju, planiraju i
izvršavaju mjere i radnje prilikom obezbjeÿenja sportskih dogaÿaja,
te studentima, polaznicima seminara i drugima.
Nasilje na sportskim dogaÿajima nije problem nekih drugih,
nego svih nas i svih struktura države.
201
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
ʰʯʧˀʤʪʼʤ ʶʤʿʤˉʰ˃ʫ˃ʤ ʥʫʯʥʫʪʻʽˁ˃ʰ
ʪʫʺʽʶˀʤ˃ˁʶʫ ʪˀʮʤʦʫ (2013)
ɇɚɩɨɦɟɧɚ ɚɭɬɨɪɚ
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ: „ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ – ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ“,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨ ɞɟɥɨ ɧɚɫɬɚɥɨ ɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚ ɦɟɻɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɟ
ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.
Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɦ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɲɤɨɦ ɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɭɝɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ,
ɚɥɢ ɫɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɫɬɢɱɟ ɭ 20. ɢ
ɩɨɱɟɬɤɨɦ 21. ɜɟɤɚ.
Ʉʃɢɝɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɤɚɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɤɚɨ ɢ
ɩɪɨɞɭɛʂɟɧɢɯ ɡɧɚʃɚ ɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨʁɦɨɜɢɦɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɢɦɚ
ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɞɪɠɚɜɟ ʃɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɟ.
Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɢ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɨɞɧɨɫɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɟ.
Ɍɟɤɫɬ ʁɟ ɧɚɫɬɚɨ ɤɚɨ ɩɥɨɞ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɝ
ɛɚɜʂɟʃɚ ɨɜɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦ ɢ ʃɟɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɩɪɚɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ.
ɋɚɞɪɠɢɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ, ɞɚɤɥɟ, ɨɛɪɚɻɭʁɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɫɚɦɟ ɞɪɠɚɜɟ.Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɫɜɨɝɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɢ ɭɥɨɝɟ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɚɧ ɪɚɡɜɨʁ
ɱɨɜɟɤɚ, ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ʁɟ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɬɡɜ. ɦɟɪɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɡɚɭɡɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɦɟɫɬɚ.
202
ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɱɢɧɢ ɡɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɡɧɟɬɢ ɢ ɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢ ɧɟɤɚ
ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɝɥɚɲɟɧɨʁ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɟ ɤɚɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ.
ɉɪɢɦɚɪɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ʁɟ ɪɟɚɥɧɨɫɬ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɟɝɡɚɤɬɧɢʁɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɨɞɧɨɫɟ, ɚɥɢ ɢ
ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ ɬɚɧɝɢɪɚʁɭ ɨɛɥɚɫɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ.
Ɉɜɨ ɬɢɦ ɩɪɟ ɲɬɨ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɥɨɠɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɪɟɩɥɢʄɭ ɦɢɫɢʁɟ (ɭɥɨɝɟ),
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ. Ȼɭɞɭʄɢ 5 ɞɚ ʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢɯ ɱɢɧɢɥɚɰɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɚ ɬɚɤɨ
ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɞɚ ɢɦɚ ɫɥɨɠɟɧɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɩɪɟɬʃɚɦɚ.
ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟ ɛɢɫɦɨ ɫɦɟɥɢ ɞɚ ɩɨɢɫɬɨɜɟɬɢɦɨ
ɢ ɪɚɡɭɦɟɦɨ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɤɚɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚʃɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɤɚɨ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ. Ɉɧɚ ʁɟ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ɢɡɢɫɤɭʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɧɚʃɚ ɞɚ ɛɢɫɦɨ ɫɟ ʃɨɦ ɛɚɜɢɥɢ ɧɚ ɫɜɪɯɨɜɢɬ ɢ ɫɦɢɫɥɟɧ
ɧɚɱɢɧ, ɚɥɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɡɚ ʃɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɞɚɪɨɜɢɬɨɫɬɢ
ɢ ɫɤɥɨɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ʃɟɧɨʁ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɞɚʁɟ ɠɢɜɨɬɧɨɫɬ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ.Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɞɟɰɟɧɢʁɭ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ ɢ ɩɨɱɟɬɚɤ
ɨɜɨɝ ɜɟɤɚ ɨɛɟɥɟɠɢɥɢ ɫɭ ɢɡɦɟʃɟɧɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɭ
ɫɜɟɬɭ. Ɉɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɭ ɫɜɟɬɭ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ
ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɧɚɠɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɤɨʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɫɧɨɜɟ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɢ ɛɭɞɭʄɟɦ ɭɫɬɪɨʁɫɬɜɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ.ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɜɟɨɦɚ ɫɥɚɛɨ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ
ʁɟɫɬɟ ɧɚɭɱɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚʃɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɧɚɭɤɚɦɚ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɭ ɧɚɭɤɚɦɚ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.
ɇɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ ɞɨ ɫɚɞɚ ɛɢɥɚ
ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ
ɢɥɢ ɩɨɢɫɬɨɜɟʄɢɜɚɥɚ ɫɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ.Ɇɨɝɭʄɟ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ ɪɢɡɢɰɢ ɢ ɩɪɟɬʃɟ ɩɚ
ɫɬɨɝɚ ɢ ɫɚɦ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɬʁ. ʃɟɝɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ ɪɟɞɢɡɚʁɧɢɪɚʃɟ, ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɢ ɟɝɡɚɤɬɧɨ ɨɞɪɟɻɟʃɟ.
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ „ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ – ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɚ“ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ
ɚɫɩɟɤɬɟ ɲɢɪɨɤɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ
203
ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨ-ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ.
Ɍɨ ʁɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɩɪɜɚ ɤʃɢɝɚ ɢɡ ɞɨɦɟɧɚ ɨɩɲɬɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟɩɪɨɝɧɨɫɬɢɤɟ ɭɫɤɨɪɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɰɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɞɪɠɚɜɟ.
ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɩɪɜɨɦ ɪɚɞɭ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɭ ɧɚɫ, ɡɚ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ
ʁɟ ɞɚ ɢɫɬɢ ɢɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ. ɋɬɨɝɚ ʁɟ ɫɜɚɤɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ
ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɜɨɦ ɲɬɢɜɭ ɞɨɛɪɨɞɨɲɚɨ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧ ɡɚ ɚɭɬɨɪɚ ɨɜɟ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ.
Ɂɚ ɫɜɚɤɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ ɩɪɢɦɟɞɛɭ, ɩɪɟɞɥɨɝ ɢ ɫɭɝɟɫɬɢʁɭ ɚɭɬɨɪ
ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧ ɢ ɭɧɚɩɪɟɞ ɡɚɯɜɚɥɚɧ.
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, 2013.ɝɨɞɢɧɚ
204
Braco Kovaþeviü
KULTURA I KONTRA KULTURA (2013)
Predgovor
Postoje „mnogobrojne stvari“, manje ili više neshvatljive i
shvatljive, jednostavne i komplikovane, nezanimljive i zanimljive,
neinteresantne i interesantne. Posebno one o odnosu izmeÿu kulture
i kontrakulture, „kulturnih“ i kontrakulturnih vrijednosti, normi i
socijalizacije.
Kontrakultura je predstavljala svojevrstan zaþetak novih
društvenih pokreta, onih koji se razlikuju od prethodnih politiþkih,
partijskih, sindikalnih i drugih pokreta koji su snažno insistirali i
uþestvovali u nekim liberalno orijentisanim društvenim i politiþkim
promjenama. I kako je postepeno prestajalo djelovanje, uticaj i
moü onih ranijih, „hot“ pokreta, a radniþkog naroþito, pojavili su
se s kraja 60-tih neki novi, „cool“ pokreti, oni koji hoüe a neüe,
znaju a ne znaju, mogu a ne mogu da promijene svijet u kojem
žive. Takav je upravo kontrakulturni pokret, pun kontradikcija i
ambivalentnosti, pokret „revolucije“ i restauracije, „revolucije“
i hepeninga, nonkonformizma i konformizma, „normalnosri“ i
„nenormalnosti“, nedovoljne ozbiljnosti i pretjerane teatralnosti...
205
Dr Braco Kovaþeviü
KULTURA I LINOST (2013)
Predgovor
Ne postoji ni jedna društvena zajednica koja nema neku svoju
kulturu. Iako kulturni obrasci mogu biti sliþni, nikada nisu isti za
sva društva. U okviru neke kulturne „univerzalnosti“ svako društvo
ima neku svoju posebnu, „speci¿þnu“, samosvojnu i „autonomnu“,
manje ili više sliþnu i razliþitu, kulturu u odnosu na kulture drugih
društava, ali, ni jedno društvo ne postoji bez neke svoje kulture.
Sama ta þinjenica pokazuje da su ljudska društva bogata svojim
kulturama i da je to jedna njihova posebna i speci¿þna vrijednosna
kulturološka, etnološka i antropološka karaktaristika.
Svaka kultura utiþe na oblikovanje i formiranje liþnosti u
društvu u kojem se nalazi. Taj proces usvajanja kulture jednog
društva od strane njegovih pripadnika se naziva socijalizacijom.
Kao proces vaspitanja, socijalizacija je proces usvajanja kulture,
njenih vrijednosnih i normativnih obrazaca. Osoba koja je usvojila
te kulturne sadržaje je, u veüoj ili manjoj mjeri,integrisana i
konformisana u kulturu i društvo. Ne prihvatanje njenih kulturnih
sadržaja, vrijednosti i normi, govori da postoji i „druga strana
medalje“, ona koja se odnosi na nonkonformizam, pa i devijantnost
i devijacije, koje na odreÿen naþin dovode u pitanje sam proces
socijalizacije i kulturne vrijednosti i norme...
206
Mr Irina Kovaþeviü
GLOBALIZACIJA (2013)
Uvod
Iako se kao rijeþ þesto upotrebljava, ipak globalizacija nije
jednostavna pojava za razumijevanje. „Govoreüi o globalizaciji,
neki ljudi na nju gledaju suviše usko, kao da je ona samo moguünost
da se roba i usluge proizvode i prodaju van nacionalnih granica. To
je veoma ograniþeno shvatanje koje ne obuhvata mnogo širi znaþaj
globalizacije u buduünosti. Nije lako objasniti ideju globalizacije.“2
U posljednje nešto manje od tri decenije je diskurs o
globalizaciji postao veoma popularnom i svojevrsnom „toptemom“. Kao savremena pojava globalizacija je objektivni
fenomen o kojem poþinju sve više i sve þešüe da se bave mnogi
teoretiþari. Svijet je, kao što je to svojevremeno istaknuo Makluan,
postao „globalno selo“, a procesiglobalizacije su doprinijeli ne
samo „smanjivanju“ svijeta, nego i jaþanju svijesti o svijetu kao
jedinstvenoj ali i nedovoljno poznatoj cjelini.
Globalizacijski procesi su veoma moüni i snažni tako da
zahvataju sva podruþja društvenog života, sve države i pojedince,
i dovode do velikih promjena kako na lokalnom, tako i na
globalnom podruþju. Globalizacija „se ne tiþe samo onoga što
se nalazi `tamo negde`, daleko od pojedinca. Ona se dotiþe i
onoga što je `ovde`, utiþe na intimne i liþne vidove naših života.
Na primer, rasprava o porodiþnim vrednostima koja se odvija u
mnogim zemljama naizgled je izvan uticaja globalizacije. Ali
nije. Tradicionalni porodiþni sistemi se transformišu, ili su u
krizi, u mnogim delovima sveta, naroþito usled zahteva žena
za veüom jednakošüu. Koliko nam je poznato iz pisane istorije,
nikada nije postojalo društvo u kojem su žene bile približno
jednake muškarcima. To predstavlja istinsku globalnu revoluciju
u svakodnevnom životu, þije posledice se oseüaju svuda u svetu,
u svim oblastima, od rada do politike.“3
2
3
Dž. Kanton, Ekstremna budućnost: najznačajnije tendencije koje će promeniti
svet u narednih pet, deset i dvadeset godina, „Clio“, Beograd, 2009, str. 241.
E. Gidens, Odbegli svet: kako globalizacija preoblikuje naše živote, „Stubovi
kulture“, Beograd, 2005, str. 38-39.
207
Globalizacija ili, „turboglobalizacija“ (Peþujliü), zaista
ubrzano mijenja sve, svijet, pojedince, grupe, države, etniþke grupe,
kao i naše predstave i pojmove o svemu. Gdje god da smo, gdje god
bili, radili i živjeli globalizacija, htjeli mi to ili ne, snažno utiþe na
naš život i život naše zajednice kako u liþnom, tako i u ekonomskom,
politiþkom, socijalnom, kulturnom, informaciono-tehnološkom i
ekološko-zdravstvenom pogledu. Naš današnji svijet nikako nije
onaj svijet koji su predviÿali i željeli prosvjetiteljski mislioci,
nego je surov, nepravedan, veoma riziþan i izuzetno opasan svijet
u kojem ne samo da ljudi ratuju jedni protiv drugih, nego ratuju
i protiv prirode razarajuüi njene resurse i životnu sredinu. Ovo je
,,svijet koji nam izmiþe“ (Gidens), svijet þije razvojne procese
globalizacija ubrzava, tako da je njegova riziþnost i opasnost još
neizvjesnija i potencijalno veüa. Kako globalizacija mijenja sve,
njene posljedice su velike a njihovi ishodi sasvim neizvjesni; naš
svijet se kreüe od „industrijskog društva“ ka opasnom „svjetskom
društvu rizika“ i „svjetskom riziþnom društvu“ (Bek).
Tako fenomen globalizacije postaje diskurs interdisciplinarnih
pristupa, pa i sociološkog pristupa. Kako je u našem savremenom
svijetu globalno umreženo sa lokalnim, jasno je da i sociologija u
tom prostoru traži moguünostirazumijevanja složenih društvenih
zbivanja pa, prema tome, i onih vezanih za riziþno društvo, globalno
riziþno društvo, društvo rizika i ekološke probleme u kojem se
nalazimo.
Mada se ponekad istiþe da su ekološki problemi i ekološka
kriza proizvod ideologije i prakse neoloberalnog kapitalizma to,
ipak, nije sasvim taþno. Ti su problemi proizvod utemeljenja
Moderne, odnosno modernog pogleda na svijet, razvoja nauke i
njene tehnološke prrimjene, te modernog kapitalistiþkog naþina
proizvodnje koji su upravo svi zajedno za posljedicu doprinijeli
razaranju prirode i do veoma izraženih ekoloških problema i
ekološke krize, te neodrživosti razvoja.
Kapitalizam je, kako onaj liberalni, tako i neoliberalni,
radikalizovao ekološku krizu i ekološke probleme, tako što je
intenzivirao procese devastiranja prirode i time još više uveüao te
probleme.
S obzirom da globalizacija mijenja sve, jasno je da ona utiþe i
na promjene u shvatanjima i pogledima na svijet. Njenim razvojem
mi postajemo svjesniji posljedica i rizika koje ona sobom nosi i
sa kojima se suoþavamo ili üemo se suoþiti. A, kako globalizaciju
208
þini skup sasvim nepredvidljivih procesa i pojava, jasno je da je
nad njom teško uspostaviti neophodnu kontrolu, i ta þinjenica „raÿa
nove rizike sa posljedicama po sve nas“ (Gidens).
209
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
Ⱦɪ Ɇɢɥɟ Ɋɚɤɢʄ
˄ʧˀʽʮʤʦʤʼʫ ˁʰˁ˃ʫʺʤ ʻʤˉʰʽʻʤʸʻʫ
ʥʫʯʥʫʪʻʽˁ˃ʰ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʥʰʵʫ
ʰ ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʫ ˁˀʿˁʶʫ (2013)
ɍɜɨɞɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
ɍɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɭɨɩɲɬɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ, ɩɪɢɫɭɬɧɨ ʁɟ ʁɨɲ ɨɞ ɧɚʁɞɚɜɧɢʁɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ.ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɟ
ɪɟɱɟɧɨ ɨɞ ɦɨɦɟɧɬɚ ɤɚɞɚ ɱɨɜɟɤ ɩɨɱɢʃɟ ɞɚ ɪɚɡɦɢɲʂɚ ɢ ɞɟɥɚ ɧɚ
ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɨɞɫɬɭɩɢɨ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ.ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ,
ɱɨɜɟɤ ɤɚɨ ɢ ɫɜɚ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɭ ɤɪɨɡ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɛɢɥɢ
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɭ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ, ʃɢɯɨɜ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦ
ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɰɢʂɚɧɨɦ (ɠɟʂɟɧɨɦ) ɩɪɚɜɰɭ.Ɋɚɡɜɨʁɟɦ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ
ɦɟʃɚɥɢ ɫɭ ɫɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.ɍ ɩɨɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɜɨɝɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɱɨɜɟɤ ʁɟ ɛɢɨ
ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɢ ɡɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ, ɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɫɟ ɛɨɪɛɚ
ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ
ɨɞɧɨɫɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ
ɢɬɞ.
ɉɨɱɟɬɤɨɦ Ⱦɜɚɞɟɫɟɬɩɪɜɨɝ ɜɟɤɚ ɫɬɟɩɟɧ ʂɭɞɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɞɨɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɬɚɤɚɜ ɧɢɜɨ (ɪɚɡɦɟɪɟ) ɞɚ ɨɛʁɤɟɬɢɜɧɨ ɩɪɟɬɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɞɚ ɨɧ ɫɚɦ ɫɟɛɢ, ɫɜɟ ɱɟɲʄɟ, ɩɪɟɞɫɬɜɚʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ,
ɚɤɨ ɧɟ ɢ ɧɚɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɩɪɟɬʃɭ ɢ ɩɨʁɚɜɭ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɞɨɫɬɢɝɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɚɡɜɨʁɚ ɜɨʁɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɢ
ɜɨʁɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɛɟɡ ɜɟɥɢɤɟ ɞɢɥɟɦɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ
ɞɚ ʁɟ ɱɨɜɟɤ (ʂɭɞɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ) ɫɚɦ ɫɟɛɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ
ɢɡɚɡɨɜ, ɭ ɢɡɜɟɫɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɩɪɟɬʃɚ ɡɚ ɞɚʂɢ ɛɟɡɛɟɞɚɧ ɪɚɡɜɨʁ.
Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɨɞɪɠɚʃɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɨ ɛɢɥɨ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɡɚ
ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬ ɜɟʄ ɢ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ.Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɛɢɥɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ (ɭɪɟɞɢɬɢ) ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ
ɲɬɢɬɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚ. ɍɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ,
ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ, ɡɧɚɱɢ
210
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɧ ɛɪɚɧɢ ɢ ɲɬɢɬɢ. Ⱦɚɤɥɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɟɛɢ
ɫɜɪɯɚ. ɍɝɪɨɠɚɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚɬɢ ɜɟʄ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɛɟɡɛɟɞɧɨɝ ɢ ɠɟʂɟɧɨɝ (ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ) ɪɚɡɜɨʁɚ
ɱɨɜɟɤɚ, ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɫɥɟɻɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ.
ɍ ɪɚɞɭ ɫɦɨ ɧɚɫɬɨʁɚɥɢ, ɩɨɥɚɡɟʄɢ ɨɞ ɫɬɜɚɪɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ,
ɞɚɬɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ʃɢɯɨɜɨɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɦ ɭɨɩɲɬɚɜɚʃɭ, ɧɚɭɱɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɩɨɦɨʄɢ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɪɨɧɚɥɚɡɟʄɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɪɟɲɟʃɚ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɧɢɫɦɨ ɢɡɦɢɲʂɚɥɢ,
ɧɟɝɨ ɫɦɨ ɬɪɚɠɢɥɢ ɭɡɪɨɱɧɨ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɟ ɜɟɡɟ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɨɧɞɚ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɥɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɪɟɲɟʃɚ. ɂɩɚɤ, ɰɟɥɢ
ɪɚɞ ɧɢʁɟ ɨɫɥɨɛɨɻɟɧ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ȼɪɟɦɟ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɩɢɫɚɧ ɢ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɫ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɪɚɻɟɧ
ɦɨɪɚɨ ɫɟ ɩɨɧɟɝɞɟ ɨɞɪɚɡɢɬɢ ɢ ɭ ɧɚɱɢɧɭ ɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ, ɩɚ
ɦɨɥɢɦɨ ɤɪɢɬɢɱɚɪɟ ɢ ɱɢɬɚɨɰɟ, ɞɚ ɬɨ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ. Ɉɜɨ ɬɢɦ ɩɪɟ,
ɲɬɨ ɩɪɟɬɟɧɡɢʁɟ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɞɚ ɪɟɲɢ ɫɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ, ɧɢɬɢ
ɞɚ ɞɚ ɫɜɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɟ ɞɪɠɚɜɟ. ɑɨɜɟɤ ɜɪɟɞɢ
ɨɧɨɥɢɤɨ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɤɚɞɚɪ ɞɚ ɞɚʁɟ ɫɟɛɟ. Ⱥɤɨ ɛɢ ɱɨɜɟɤ ɢɲɚɨ ɫɚɦɨ
ɡɚ ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ, ɧɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɟ ɪɚɡɭɦɟɬɢ ɠɪɬɜɟ ɤɨʁɟ
ɨɧ ɩɨɞɧɨɫɢ ɪɚɞɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɧɨ ɩɨ ɱɟɦɭ ɫɟ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞɧɢɤ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɫɬɚɬɭɫɧɨɝ ɪɚɞɧɢɤɚ, ɩɨɞɚɧɢɤɚ, ʁɟɫɬɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɨɧɨ ɲɬɨ ɯɨʄɟ ɢ ɛɟɡ ɫɜɟɬɚ ɢ ɧɚɫɭɩɪɨɬ ʃɟɦɭ. Ⱥɤɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄ ɧɟɤɢ
ɭɜɢɞ ɭ ɨɧɨ ɩɪɨɲɥɨ ɤɪɨɡ ɫɟʄɚʃɟ, ɨɧɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄ ɢ ɧɟɤɢ ɭɜɢɞ ɭ
ɨɧɨ ɛɭɞɭʄɟ ɤɪɨɡ ɫɥɭɬʃɭ. Ɍɚʁɧɚ ɫɜɚɤɨɝ ɧɚɭɱɧɢɤɚ ʁɟɫɬɟ ɭɜɢɞ ɭ
ɨɧɨ ɲɬɨ ʄɟ ɬɟɤ ɞɨʄɢ.
ɍɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɱɨɜɟɤɚ, ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ, ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɤɚɨ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɠɢɜɨɬɚ ʂɭɞɢ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɬɜɨɪɟɜɢɧɟ ɬʁ. ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ ɢɫɬɢɯ.
ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɭ
ɤɨʁɨʁ ʂɭɞɢ ɠɢɜɟ ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɜɟɤ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɛɢɥɚ „ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɚ“ ɬɟɦɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɭɤɚ.Ɉɜɨ
ɬɢɦ ɩɪɟ ɲɬɨ ɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɤɚɨ ɨɧɚʁ, ɧɟ ɛɚɲ ɩɪɟɬɟɪɚɧɨ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɚɥɢ ɧɚɪɟɞɛɨɞɚɜɧɟ ɢ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɪɢɜɥɚɱɧɟ ɦɨʄɢ, ɤɨʁɢ
ɫɟ, ɫɢɦɭɥɬɚɧɨ, ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɡɚɯɬɟɜɨɦ ɤɚɤɨ ɡɚ ɱɢʃɟʃɟɦ ɬɚɤɨ ɢ
ɡɚ ɧɟɱɢʃɟʃɟɦ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ.
ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɡɚ ɨɜɚʁ ɪɚɞ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
211
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ ɨɛɥɢɤɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɢɫɬɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, „ɚɤɨ
ɞɪɠɚɜɭ ɢ ɫɯɜɚɬɢɦɨ ɤɚɨ ɚɩɫɬɪɚɤɰɢʁɭ (ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɚɭɬɨɪɢɦɚ ɨɧɚ
ɬɨ ʁɟɫɬɟ), ɨɧɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɢʁɟ ɮɢɤɰɢʁɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɧɚɱɟɥɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɧɢ ɫɚ ɜɥɚɞɨɦ, ɧɢ ɫɚ ɧɚɪɨɞɨɦ (ɢɥɢ ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ), ɧɢɬɢ ɫɚ ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ ɭɫɬɚɜɨɦ, ɦɨʄɢɦɚ ɢɥɢ ɫɜɪɯɚɦɚ.
ȵɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɤɪɢɜɚ ɲɢɪɨɤɢ ɞɢʁɚɩɚɡɨɧ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɯ
ɨɞɥɢɤɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɩɪɨɮɢɥɢɫɚɧɟ ɚɭɬɨɪɫɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɫɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɚ. Ɋɚɡɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɨɧɨɝɚ ɲɬɚ
ɞɪɠɚɜɚ ɡɚɩɪɚɜɨ ʁɟɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ „ɪɢɡɢɱɧɭ“ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɭ
ɚɜɚɧɬɭɪɭ, ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɧɚ „ɫɥɢɤɚ“ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɨ ɢ „ɦɨɧɨɯɪɨɦɚɬɫɤɚ“
ɢ „ɤɚɥɟɢɞɨɫɤɨɩɫɤɚ“.
ɍɩɪɚɜɨ ɬɭ ɲɚɪɟɧɨɥɢɤɨɫɬ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɞɪɠɚɜɟ, ɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɫɟ, ɨɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ, ɦɢɫɥɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ, ɢ
ʃɟɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ʄɟ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɤɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɢ ɢ ɨɜɚ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ, ɭɡ ɧɚɩɨɦɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɛɪɚɻɭʁɟ
ɜɟɨɦɚ ɨɛɢɦɧɚ ɢ ɪɚɡɧɨɥɢɤɚ ɩɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ
ɫɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ (ɧɚʁɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢʁɢɯ) ɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɚɤɚɬɚ ɤɨɞ ɧɚɫ
ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ ɤɚɨ ɧɩɪ. ɍɫɬɚɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ,
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɨɞɛɪɚɧɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
212
ɉɪɨɮ. ɞɪ Ɉɫɬɨʁɚ ȭɭɤɢʄ
ʿˀʫʧʸʫʪ ˇʰʸʽʯʽˇˁʶʫ ʰʻʪʰʵˁʶʫ
ʰ ʼʽʵ ˁˀʽʪʻʫ ʺʰˁʸʰ (2014)
213
Prof. dr Duško Vejnoviü
NASILJE I SPORT
-uzroci, posljedice i strategije prevazilaženja(2014)
Predgovor
Napisati knjigu veoma je složen i odgovoran zadatak u
akademskoj zajednici, ali je to i osnovna obaveza univerzitetskog
nastavnika prema studentima.
Knjiga Nasilje i sport- uzroci, posljedice i strategije
prevezilaženja je sveobuhvatno sagledavanje nasilja i sporta, prioritetno
iz podruþija sociologije sporta, nasilja u sportu, kao segmenta nasilja u
društvu. U knjizi se struþnom i nauþnom metodologijom sagledavaju:
teorijski pristupi problemu, model pod kulture, model psihologije
gomile, model imperativne pobjede u sportu, te se kroz predmet
istraživanja sagledava njegovo preliminarno odreÿenje, teorijsko
odreÿenje, prostorno odreÿenje, vremensko odreÿenje i disciplinarno
odreÿnje. Kao ciljevi istraživanja posebno se izdvajaju opšti i praktiþni
cilj, zatim zadaci istraživanja, a istiþu se i odreÿuju opšte i posebne
hipoteze, te naþin istraživanja sa metodološkim okvirom istraživanja
i instrumentima istraživanja. U knjizi se posebno iskazuje nauþna
i društvena opravdanost istraživanja nasilja u sportu. Društveno
okruženje i nasilje u sportu kao segment nasilja u društvu zauzimaju
posebno mjesto u knjizi, gdje autor posebnu pažnju posveüuje
antropološkim osnovama nasilja, društven okulturnim okvirima
nasilja, igri, sportu i nasilju koje kvari igru. Imajuüi u vidu važnost
sporta i sportske publike u društvu autor detaljno obraÿuje nasilje
sportske publike i to kroz modele subkulture, model psihologije
gomile, model imperativne pobjede, model profesijalnog navijaþa,
model kulture siromaštva, model imitacije, model dopinga, model
dosade i nacionalizam u sportu. Dalje autor detaljno obrazlaže urbano
okruženje i nasilje u sportu, medije i nasilje u sportu, globalizaciju i
nasilje u sportu, kulturu siromaštva i nasilje u sportu, obesmišljavanje
sportske igre kroz nasilje, sport igru i takmiþenje, te kriminološke
i bezbjednosne aspekte nasilja, koje sagledava kroz biološke
214
pristupe, psihoške teorije i socijalne pristupe. Sagledavajuüi uzroke
koji izazivaju nasilje u sportu autor kritiþki objašnjava opservaciju
ambijenta u sportskim takmiþenjima, detaljno obraÿuje operatvni plan
obezbjeÿenja sportskih dogaÿaja, istiþe posebne obaveze organizatora
sportske priredbe, utakmice, te predlaže mjere za spreþavanje nasilja
i nedoliþnig ponašanja na sportskim priredbama, utakmicama i istiþe
kaznene odredbe.
Društveni aspekti obezbjeÿenja sportskih dogaÿaja, postupci
obezbjeÿenja, izrada bezbjednosne procjene sportskog dogaÿaja,
operativni plan obezbjeÿenja sportskih dogaÿaja, mjere obezbjeÿenja,
te, kako prevazici nasilje u sportu i kako preventivno djelovati da se
suzbije nasilje na sportskim terenima, veoma su važan dio ove knjige.
Autor istiþe da se nasilje obiþno de¿niše kao oblik ispoljavanja
agresivnog ponašanja, pri þemu se þini svjesni napor da se izazove
bol ili povreda. Sport je slika i izraz odreÿenog društva, on obnavlja
društvo, i ako je zdravo društvo, zdrav je i sport i obrnuto. Sport je
javno lice lokalne vlasti i dovodi je u kontakt sa graÿanima. Sport
podstiþe vrijednosti kao što su: poštovanje, tolerancija, poštenje i
kolektivni duh. U sportu je prije bila najvažnija institucija obrazovanje,
dok je danas za sport najvažnija pobjeda kao najveüi ideal. Da bi se
unapredio sport neophodno je preduzeti slijedeüe korake: raditi sa
mladima i talentovanima, poboljšati organizaciju sportskih klubova,
poboljšati organizaciju sporta u društvu, državi i meÿunarodnoj
zajednici, izdvojiti veüa ¿nansijska sredstva i obezbjediti što struþniji
trenerski kadar.
Knjiga se u odreÿenoj mjeri oslanja na strukturu ranije
objavljenih udžbenika sociologije sporta koji su lijepo primljeni u
široj struþnoj i nauþnoj javnosti, te na rezultate nauþno-istraživaþkog
Projekta na temu Nasilje u sportu.
Zahvaljujem se svima onima koji su mi u raznim oblicima
pružili pomoü u toku pisanja ove knjige. Posebnu zahvalnost izražavam
porodici, supruzi Vesni i sinu Tinu, te svima onima koji su svojim
stavovima i ozbiljnim kritiþkim primjedbama doprinijeli da razvijem
svoja gledišta o pojedinim sociološkim aspektima sporta koje sam
ovdje iznio. Svaka primjedba i dobronamjerna sugestija od strane
struþne i nauþne javnosti i korisnika ove knjige autoru je dobro došla.
Neka u buduünosti zaživi ideja sport za sve.
Banja Luka, 20.06.2014.
215
Braco Kovaþeviü
DRUŠTVO I SPORT (2014)
Predgovor
Posmatrajuüi istorijski, mogli bismo reüi da ne postoji
društvo u kojem nisu postojale neke vrste igara koje su poprimale
oblik sportske igre. Tako je bilo nekada, a tako je i danas. Sport
je bio poznat kod starih Egipüana i Perzijanaca a, kao što to veü
dobro znamo, razijao se i u staroj Grþkoj i u starom Rimu. Sport
predstavlja dio društvene cjeline i s njom je neposredno povezan,
“dijeli sudbinu društva” - kako se to obiþno kaže. Pored rada,
industrije, kulture, obrazovanja ili zdravstva, i sport je jedna
od oblasti ili “dijelova” društva. Uvijek su sport i sportske igre
izražavale sam ‘’duh’’ drušva kojem pripadaju: oni su njegov izraz.
Pa, i danas je to tako, mada treba reüi da je danas po svom znaþenju
i po svojim karakteristikama, sport zadobio ogromne dimenzije.
Savremeni sport se, na izvjestan naþin, javlja izmedju XVII i
XIX vijeka: mnogi teoretiþari smatraju da njegove moderne poþetke
treba tražiti u engleskim ‘’javnim školama’’ iz prve polovine
XIX vijeka. Oko l840. godine su te, do tada zabranjivane škole,
legalizovane, a sport ne samo institucionalizovan u toj sredini,
nego i shvaüen kao priznati ventil uþeniþke agresivnosti, þime je
sigurno zadobio neophodan podsticaj za svoje širenje.Sa modernim
pokretanjem Olimpijskih igara, sport je stekao širu a¿rmaciju i
veliku popularnost. Sport je postao važnim društvenim þiniocem sa
društvenog, ekonomskog, politiþkog, kulturnog, opšte obrazovnog,
zdravstvenog, zabavno-rekreativnog ili ma kojeg drugog stajališta.
Pored još nekih oblika ljudskog stvaralaštva, i sport je
znaþajna pojava našeg svakodnevnog života i kulture. Sport
je izuzetno znaþajna pojava a, možda, i jedna od nekolicine
najznaþajnijih pojava XX vijeka, upravo zato što je ovo pojava
koja imaveliku važnost na ekonomskom, politiþkom, kulturnom i
ideološkom planu. I baš zato, to je još uvijek nedovoljno istražena
oblast.
Sport je postao fenomenom svjetskih dimenzija þiji uticaj
prodire kako na podruþje života mladih, tako i na podruþje života
216
odraslih, muškaraca i žena. Sport je postao ne samo spektaklom,
nego i naþinom života, ne samo igrom i zabavom, nego i profesijom
i strukom; on je postao - kulturom svakodnevnog života. Sport
je znaþajan fenomen svakodnevnog života: postao je važnom
društvenom pojavom koja snažno prožima svakodnevni život
savremenog þovjeka.
217
Dr Vejnoviü Duško
Dr Slobodan Simiü
EKOLOŠKA BEZBJEDNOST I SOCIJALNA EKOLOGIJA
(2014)
Predgovor
Knjiga Ekološka bezbjednost i socijalna ekologija je
pred vama. Rezultat je višegodišnjog nauþnog rada autora na ovoj
nedovoljno istraženoj problematici.Ekološki problem, po svemu
sudeüi, postaje sve važniji. Po mnogim kompetentnim analitiþarima
- nauþnicima, ¿lozo¿ma, književnicima i drugim misaonim ljudima
- taj je problem sudbonosan za buduünost þovjeþanstva i cijele
civilizacije. U tim ocjenama nema ništa pretjerano, a u to je danas
uvjeren sve veüi broj ljudi jer veü iz svakodnevnog i prosjeþno
obrazovanog naþina posmatranja, sasvim je oþigledno da odnos
ljudstva prema njegovoj okolini dolazi do kritiþne granice. Postavlja
se pitanje gdje je granica ravnoteže u odnosu þovjeka prema prirodi,
gdje nastupa destrukcija te ravnoteže i kako preusmjeriti do sada
važeüi naþin korištenja prirode, gospodarenja nad prirodom, da bi
ona ipak ostala ambijentom þovjekova preživljavanja.
Rješavanje svakog problema, pa tako i ekološkog,
mora se zapoþeti upoznavanjem prirode uzroka ugrožavanja.
Prvenstveno spoznajom faktora ugrožavanja životne sredine,
koji doprinosi širenju i jaþanju ekoloških kriza, može se stvarati
koncept rješavanja problema i savladavanja krize. Posljedice
ljudskog djelovanja, koje uslovljavaju ekološki problem, uglavnom
se posmatraju kao „tehniþki“ problemi i „prirodne“ þinjenice
jer u dugom nizu uzroþnika dominantne su aktivnosti tehniþkotehnološkog karaktera (nekontrolisan obim i naþin proizvodnje,
primjena ekološki štetnih tehnologija, stvaranje otpada nakon
procesa proizvodnje koji se ne može reciklirati ili odložiti bez
negativnih uticaja, itd.). Prirodne þinjenice bi obuhvatale porast
broja stanovnika, što za sobom povlaþi poveüanu proizvodnju
i potrošnju. Eksperti životne sredine koji su malo više okrenuti
društvenim i humanistiþkim naukama proširuju pogled na uzroke
ekološke krize, smatrajuüi da je jako bitno analizirati razvoj društva
218
i civilizacije kako bi se otkrili konkretni uzroci konkretnog društva
i stepena njihovog razvoja. Buduüi da je samo društvo kompleksna
pojava, sastavljeno iz raznih posebnih faktora, njegovo prouþavanje
rijetko kad može izdvojiti samo jedan uzrok ili sastaviti þitav
spektar svih uzroka krize. Zbog toga mnogi eksperti izdvajaju
samo presudne i jako važne elemente.
Ako se analiza ljudskog društva vrši preko ¿lozofskoantropološkog pristupa, odnosno analize razvoja þovjeþanstva,
onda se nameüe zakljuþak da zbog razliþitosti ideala, vrijednosti
i kulture, razliþite civilizacije se razliþito odnose prema svijetu
i prirodi. Najbolji primjer za to je civilizacija Zapada, koju
odlikuje shvatanje da je priroda samo predmet za eksploatisanje
u cilju zadovoljenja ljudskih potreba, te sve aktivnosti koje su se
odvijale u tom pravcu predstavljaju glavne razloge nesavjesnog
ugrožavanja životne sredine, što je dovelo do današnjih ogromnih
razmjera ekoloških problema.
Faktori ekološke krize mogu se posmatrati i kroz industrijski
naþin poizvodnje, koji je doveo do radikalnog širenja problema.
Još jedan faktor ugrožavanja, koji mnogi autori spominju je i
fenomen „prekomjerne potrošnje“. S jedne strane ova pojava se
vezuje za pojavu modernog društva, kome je priroda glavni resurs
za zadovoljavanje potreba. Njeno eksploatisanje je osnov potrošnje
i ono dobija na intenzitetu u modernom društvu zbog tehniþkotehnološkog razvoja koje u mnogo veüem obimu i e¿kasnije
koriste prirodu. S druge strane, ovaj uzrok se može posmatrati i
kroz pojavu kapitalizma, buduüi da je potrošnja jedan od osnovnih
elemenata ovog tipa društveno-ekonomskih odnosa. Stimulisanje
potrošnje i stvaranje sve više ljudskih potreba dovodi do poveüanja
proizvodnje, što je i osnovni cilj kapitalizma. Prekomjerna potrošnja
stvara i lažne potrebe, one koje ne poboljšavaju kvalitet ljudskog
života, a stvaraju negativne ekološke posljedice.
Prekomjerna potrošnja u tijesnoj je vezi sa demografskim
faktorom, jer uveüanje broja stanovnika daje drugaþije posljedice
potrošnje. Drugim rijeþima, stanovništvo se toliko uveüalo da su
mnogi neobnovljivi prirodni resursi u opasnosti da budu potrošeni
veoma brzo. Prekomjernu proizvodnju i trošenje resursa prati i
stvaranje otpada, što nekontrolisano zagaÿuje prirodu i produbljuje
krizu. Meÿutim, rast stanovništva se posmatra kao društveno pitanje
i za njeno rješavanje se najþešüe uzima Kina kao primjer. Ona je
predvidjela demografski problem u 21. vijekui preduzela mjere za
219
usporavanje istog da bi znaþajno smanjila sve promjene koje su
posljedica velikog rasta stanovništva.
Poseban vid društvenih uzroka predstavlja ekološka svijest,
odnosno njeno odsustvo, što se ocrtava kroz shvatanje prirode
kao objekta za iskorištavanje.Ovaj problem se može posmatrati
u filozofsko-antropološkom smislu, kao karakteristika jedne
civilizacije u sociološkom smislu, kao odlika konkretne društvene
zajednice ili pojedinih društvenih grupa. Iako je potreba da se
ekološka svijest razvije, ona još nije sprovedena u djelo, što
direktno utiþe na stvaranje mnogih oblika ugrožavanja. Zbog
toga su Ujedinjene nacije inicirale projekat „Agenda 21“, kojim
se istiþe nužnost obrazovanja svih slojeva društva radi stvaranja
ekološke svijesti, te rješavanja ekološkog problema, ukljuþujuüi i
ekološku bezbjednost.
U ovoj knjizinastoji se objasniti šta je to socijalna ekologija,
te njen odnos sa drugim naukama, njen znaþaj, njeno mjesto u
svakodnevnom þovjekovom životu. Takoÿe se pokušava približiti
koncepcija održivog razvoja, njen pojam i znaþaj. I na kraju prvog
poglavlja objašnjava se odnos ekologije i politike.
Neophodno je de¿nisati i pojam ekološke bezbjednosti.
Postoje mnoge de¿nicije i objašnjenja vezana za ovaj pojam.
Kako bi se došlo do de¿nicije ekološke bezbjednosti u obzir se
trebaju imati i razmatranja koja upuüuju da se sadržajni pristup
meÿunarodnoj i nacionalnoj bezbjednosti mora promjeniti sa
tradicionalnog naglašavanja vojne snage i kompetencija oružanih
snaga. Kroz knjigu i drugo poglavlje objašnjava se pojam
ekološke bezjbednosti, faktori koji su uticali na nastanak i
razvoj ekološke bezbjednosti, kao i karakteristike ekološke
bezbjednosti (interdisciplinarnost, kruženje energije u prirodi,
kruženje vode, tehniþko-tehnološke karakteristike, neposredno
i posredno ugrožavanje ljudske populacije, biljnih i životinjskih
vrsta) itd.
U daljem dijelu knjige govori se o važnim konstituensima
životne sredine, kao što su: vodena sredina, vazduh, zemljište,
energenti, raznolikost biljnog i životinjskog svijeta i monitoring
životne sredine. Potpuniju sliku o ovom poglavlju dajui prikazi,
tabele, gra¿koni, šeme, slike i karte koje su date u ovom dijelu.
Zatim se sagledavaju osnovni þinioci ugrožavanja ekološke
bezbjednosti, kao i posljedice, to jest implikacije njihovog
djelovanja. Peto poglavlje zaokružuju viÿenja koja govore o
220
teorijskim pristupima i metodama ublažavanja uticaja na ekološku
bezbjednost.
I na kraju, u šestom poglavlju govori se o þiniocima koji
doprinose smanjenju ugrožavanja ekološke bezbjednosti, kao što su:
meÿunarodni subjekti, države, korporacije, nevladine organizacije
i udruženja.
U namjeri da otvorimo moderne pristupe Ekološkoj
bezbjednosti i socijalnoj ekologiji, te daljnja predviÿanja i potrebe
istraživanja u ovoj nedovoljno istraženoj oblasti, svjesni smo da su
moguüe i odreÿene autorske pogreške, te da se ova knjiga može
i dalje usavršavati. Argumentovane kritike i prijedlozi dobro su
došle autorima, na þemu se iskreno zahvaljujemo
Autori
221
Irina Kovaþeviü
NEODRŽIVI RAZVOJ
(Prilog sociologiji okruženja) (2014)
Uvod
Novovjekovna, moderna racionalistiþka paradigma reda
nastala je kao izraz njutnovske koncepcijekoja na svijet i prirodu
gleda kao na neku ogromnu mašinu „koja funkcioniše po vjeþnim,
nepromjnljivim i nužnim zakonima“. U ovakvoj mehanicistiþkoj
slici svijeta koju je Njutnova (Isaac Newton), Bekonova (Francis
Bacon) i Dekartova (René Descartes) Moderna dala, „priroda je
izgubila svojstva vitalistiþkog organizma“. Ona je redukovana „na
ogoljenu mehanistiþku strukturu, koju je lako rastavljati, djeliti,
popravljati i (zlo)upotrebljavati“. Kao i svaka druga „bezdušna“
mašina, tako se i priroda-mašina može podvrgnuti „žestokoj
eksploataciji“. Time je mehanicistiþka paradigma „postala –
paradigma neodrživog razvoja.“4
Zahvaljujuüi utemeljenju i razvijanju mehanicistiþke
paradigme i principa racionalizacije u procesu proizvodnje,
stvorena je ekološka kriza sa ogromnim ekološkim problemima
kako na lokalnom, tako i na globalnom novou. Stvoreno je –
globalno riziþno društvo neodrživog razvoja.
U našem savremenom dobu se sve više razvijaju rizici koji
zadobivaju nove dimenzije. Za razliku od ranijih, novi rizici se
ne mogu više vezati za mjesto gdje nastaju, recimo, fabriku ili
industrijsko postrojenje, manji lokalitet ili region, zato što su
zadobili globalni karakter, i zato globalno i ugrožavaju život. Rizici
antropogeno determiniranog neodrživog razvoja se odnose na:
demografski rast i nejednakosti, zagaÿenje vode, vazduha, zemljišta
i hrane (posebno genetski modi¿kovane hrane), buku, vibracije
i saobraüaj, ekološke katastrofe, klimatske promjene i globalno
zagrijavanje, ekološki kriminalitet i ekološki terorizam, ratove.
Sve su to indikatori i parametri sasvim veüe i šire liste globalnih
problema s kojima se susreüe savremeno, globalno riziþno društvo
4
Lj. Despotović, Ekološka paradigma: prilozi zasnivanju političke ekologije,
„Stylos“, Novi Sad, 2002, str. 59.
222
u kojem su ugroženi održivost i održivi razvoj, a veoma razvijeni
elementi neodrživosti i neodrživog razvoja.
Naravno, pored antropogenih faktora koji stvaraju ekološke i
druge probleme i poveüavaju rizike življenja, tu su i ne antropogeni
faktori rizika. Ljetna kiša koja u Evropi prlja popljoprivredna
polja i urbane centre þesto sobom nosi saharsku prašinu i žute
þestice pijeska i tako doprinosi poveüanju razliþitih oblika rizika
za þovjeka. U tom smislu možemo pomenuti i razliþite prirodne
katastrofe: poplave, cunamije, vjetrove, suše, zemljotrese, i druge
katastrofe na koje ne možemo uticati, ali ih možemo oþekivati i
ublažiti probleme rizika. Ali, ipak, oni drugi, antropogeni faktori
rizika predstavljaju veliki problem za þovjeka jer ne moraju
imati lokalno obilježje. Radioaktivna voda i prašina u njoj, koja
iz nuklearne elektrane dospije u more, ne kontaminira samo to
podruþje, nego i šire morsko podruþje sa njegovom Àorom i
faunom, a morski plodovi, tunjevina i riblji specijaliteti koji se
prodaju daleko od tog mjesta mogu itekako ugroziti ljudsko zdravlje
onih koji takvu kontaminiranu hranu konzumiraju.
223
Dr Nebojša Macanoviü
KRIMINOGENA INFICIRANOST UENIKA (2014)
Uvod
Djetinjstvo je period dinamiþnog razvoja koji završava
formiranjem identiteta i socijalnom integracijom mlade osobe.
Na tom putu, mladi prolaze kroz period adolesencije, svakako
najburnije razdoblje u ljudskom razvoju. U tim tinejdžerskim
godinama, mladi osjeüaju ogromnu potrebu da se bore za vlastitu
autonomiju, svoj stav, mišljenje, i da se, na neki naþin, odvoje
od dominatnog uticaja roditelja. Taj burni period razvoja je
i najosjetljiviji za mlade ljude, i za njihove roditelje. Zdrava
komunikacija i pozitivan odnos roditelja prema djeci, kao i
atmosfera u porodici, kljuþni su elementi zdravog odrastanja i
pravilnog razvoja madih. Ipak, to nije jedini protektivni faktor
koji üe zaštiti mlade ljude od brojnih riziþnih faktora koji utiþu na
prihvatanje nekih društveno neprihvatljivih stavova i vrijednosti.
U periodu socijalnog sazrijevanja, mladi su pod velikim
uticajem socijalnog okruženja u kojem i sami uviÿaju da neke
usvojene društvene vrijednosti, koje su stekli pod uticajem porodice
i škole, nisu prihvaüene od svih ljudi u njihovom okruženju.
Bez obzira na normativni sistem, takvi pojedinci uspijevaju
ostvariti svoje ciljeve i potrebe, i pored prihvatanja i uvažavanja
tih vrijednosti, a da za to nisu kritikovani niti na bilo koji naþin
sankcionisani od strane tog istog društva. Upravo ova þinjenica kod
mladih ljudi stvara entropiju kada su u pitanju vrijednosti, te takvi
primjeri iz okruženja þesto su „izvor i uzrok” pojave kriminogene
in¿ciranosti.
Takoÿe, složena društvena situacija i sve veüi pesimizam
koji je prisutan kod graÿana u Bosni i Hercegovini, pogoduju
stvaranju nekih drugih vrijednosnih sistema koji nisu društveno
prihvatljivi. Danas, u vremenu najsnažnijih društvenih preobražaja,
stari socijalni, društveni i drugi svakodnevni problemi sustižu nove,
i zajedno sa njima formiraju složene izazove zaštitnim funkcijama
organizovanog društva. Jedan od takvih problema je tendencija da
najmlaÿi pripadnici društva, intezivnije nego ikada, i intezivnije
od bilo koje druge starosne generacije, ulaze u krug onih þije je
224
ponašanje nerijetko veoma devijantno. Djeca i mladi predstavljaju
najosjetljiviju kategoriju ljudske populacije koju najteže pogaÿa i na
nju utiþe kriza društvene zajednice, kao što je to sluþaj sa Bosnom
i Hercegovinom. Reakcija na krizu kod mladih se najþešüe ogleda
kroz prihvatanje sistema vrijednosti koji nije društveno prihvatljiv.
Posljedica prihvatanja takvog sistema vrijednosti, njegovih
nepisanih principa i pravila, jeste i kriminogena in¿ciranost mladih
koja se prepoznaje kroz njihove stavove, ponašanje, odnos prema
þlanovima porodice i prijateljima, školi, ali i kroz njihove životne
ciljeve, poglede na svijet, okruženje, radne navike i sl.
Svakodnevni þlanci u štampi, informacije u medijima
koje govore o nekulturi mladih, žargonu koji upotrebljavaju,
asocijalnim stavovima, odnosu prema starijima, nasilju u školama,
iznuÿivanju, napadu na nastavnike, lošem školskom uspjehu,
bježanju iz škole, o seksualnom zlostavljanju i prostituciji mladih,
verbalnom maltretiranju, suicidima i sl.,ukazuju da je kriminogena
in¿ciranost jako raširena meÿu mladima. Ova složena društvena
pojava prisutna je u svim oblicima socijalno neprilagoÿenog
ponašanja. Asocijalni stavovi mladih veoma lako se prenose na
druge vršnjake, jer brojne þinjenice i svakodnevne informacije koje
mladi dobijaju preko medija govore o entropiji društvenog sistema,
što im olakšava ubjeÿivanje da su njihovi stavovi opravdani. Takvo
nametanje asocijalnih i društveno neprihvatljivih stavova drugima,
predstavlja kriminogenu in¿ciranost koja svoje uporište ima u
brojnim egzogenim i endogenim faktorima. Nažalost, takvi stavovi
su svakodnevna pojava i u školama, gdje mladi zapravo provode
veliki dio svog vremena. Upravo je zbog toga škola pogodno tlo
za razvoj kriminogene in¿ciranosti, ali isto tako i najbolje mjesto
za prevenciju ove pojave.
Kriminogena inficiranost je posljedica krize društva,
neorganizovanosti, socio-ekonomske situacije, ratnih dešavanja, ali
i i krize onih faktora koji bi trebalo da budunosioci socijalizacije
liþnosti djeteta, prije svega porodice i škole. Takoÿe, odbacivanje
i prevazilaženje ranijih društvenih normi, te još nejasno
precizirane i nede¿nisane nove, a koje evidentno nisu usklaÿene sa
transformacijom politiþkih, ekonomskih i socijalnih prilika u Bosni
i Hercegovini, otežavaju mladima da prepoznaju i prihvate nove
društvene norme i vrijednosti. Slabljenjem tradicionalnih normi,
ljudi smatraju da ih otvoreno i þešüe mogu kršiti, te su sigurniji
da neüe dobiti neku ozbiljiniju kaznu. Nažalost, mnogobrojni
225
primjeri iz okruženja, najþešüe neobrazovanih tajkuna, sve više
ukazuju na realnost i sliku našeg društva. Takvi pojedinci stvaraju
vlastite sisteme vrijednosti koji su u suprotnosti sa društvenim
sistemom vrijednosti, radi sticanja materijalnog bogatstva. Takvo
stanje prate i svakodnevne slike i destruktivne parole koje su sve
indikativnije u našem društvu, kao npr. „ rad se ne cijeni“, „ sve
se može kupiti novcem“, i „ nije važno ko si, nego koliko imaš“,
a koje za posljedicu imaju pesimizam, bezvoljnost, dezorijentaciju
mladih ljudi, kao i dilemu šta je zapravo ispravno, a šta ne!
Upravo ta društvena dezorganizacija i gubitak kontrole
faktora socijalizacije nad vaspitanjem djece i mladih, utiþu na
pojavu kriminogene in¿ciranosti, koja predstavlja osnovu svih
vidova poremeüaja u ponašanju, posebno preddelinkventnog i
delinkventnog ponašanja.
Želeüi da se bavimo ovom pojavom, njenim uzrocima
i posljedicama, zapravo pokušavamo pronaüi moguünost da
pomognemo društvu u prevenciji ove pojave, kao i naþin na koji
bi se mogla suzbiti i sprijeþiti pojava maloljetniþke delinkvencije
u društvu, tj. stvoriti što bolje pretpostavke za primjenu primarne
i sekundarne prevencije maloljetnih delinkvenata.
Djeca u riziku su direktna posljedica društva u riziku. Upravo
ta konstatacija zahtijeva da društvo i sve društvene institucije
posebnu pažnju usmjere na prevenciju kriminogene orijentacije
uþenika, ali i na resocijalizaciju maloljetnih delinkvenata koji su
veü poþinili neko od kriviþnih djela.
Ideja da se uopšte bavimo ovom pojavom, koja je ranije
bila nauþno nedovoljno de¿nisana i istraživana, te uglavnom
povezivana sa kriminogenom inficiranošüu zatvorenika u
penalnim ustanovama, proistekla je iz iskustva steþenog u radu sa
maloljetnim prestupnicima u Vaspitno- popravnom domu Banja
Luka. Naime, izražene asocijalne stavove koji su bili indikativni
kod maloljetnih prestupnika (delinkvenata) u vaspitno- popravnom
domu primjeüivali smo i kod djece u okruženju, a koji nisu bili
prestupnici. Neki su bili identiþni, a neki stavovi nešto blaži u
odnosu na maloljetne prestupnike. Upravo ta sliþnost i podudarnost
zainteresovala nas je da uradimo istraživanje i utvrdimo zbog þega i
jedni i drugi imaju sliþne asocijalne stavove, i otkud ta kriminogena
in¿ciranost meÿu mladima, te koji su kljuþni uzroci javljanja iste.
Takoÿe, þinjenica da niko ne postaje maloljetni prestupnik „preko
noüi“, te da postoje odreÿene faze i uzroci u javljanju i razvijanju
226
njihove devijantnosti, podstakla nas je da se bavimo istraživanjem
ove složene pojave.
Istraživanje koje je sprovedeno u osnovnim i srednjim
školama, u pet gradova Republike Srpske, Vaspitno -popravnom
domu Banja Luka i Dnevnom centru za maloljetnike u Banjoj
Luci, je prvo istraživanje u Republici Srpskoj koje se bavi
kriminogenom in¿ciranošüu mladih. Iskreno se nadamo da üe
rezultati do kojih smo došli istraživanjem pomoüi u prevenciji
uþenika i resocijalizaciji maloljetnih delinkvenata, te institucijama
i struþnjacima koji rade sa ovom populacijom, ali i da üe se sama
pojava kriminogene in¿ciranosti mladih objektivnije posmatrati i
sa nauþnog aspekta.
227
Dr Duško Vejnoviü
Dr Dragan Kokoviü
RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMAODABRANE TEME (2014)
Predgovor
Pred vama je knjiga Razvoj i upravljanje ljudskim resursimaodabrane teme u kojoj su prioritetno odabrane i obraÿene teme kao
što su:razvoj ljudskih resursa, socijalni kapital i ljudski resursi,
speci¿þnost ljudske prirode i ljudskih potencijala, menadžment
znanja, intelektualni kapital, komunikacija i ljudski resursi,
poslovna komunikacija, pojam, znaþenje, karakteristike i ciljevi
poslovne kulture, grupe, grupna dinamika, stilovi voÿenja ljudskih
resursa, kolektivne predstave i rukovoÿenje, organizacija i ljudski
resursi, rukovoÿenje, konÀikti i strategija rješavanja konÀikata,
moralne vrijednosti i poslovna etika, pravci i dometi bezbjednosnog
menadžmenta i moralno zlostavljanje na radnom mjestu-mobing.
Knjige su kao i ljudi, sudbine im þesto ne zavise od njih samih,
društveni je kontekst presudniji od samoga teksta. Tome usudu,
dakako, nije mogla umaüi ni ova knjiga. Autori su za istraživanje imali
ideju da multidisciplinarnim pristupom obrade razvoj i upravljanje
ljudskim resursima. Nadahnuüe gotovo nikad ne kuca na vrata onoga
koji ne radi. Neprekidna aktivnost duha, koju karakteriše saznanje i
uoþavanje problema uz prisustvo intuicije najbolja su garancija da üe
do ideje doüi. Opšte poznata je misao u akademskoj zajednici... da
ljudi koji smatraju da se bave nauþno-istraživaþkim radom, a ne rade
istraživaþke projekte i ne objavljuju knjige i radove, najþešüe nemaju
šta da kažu. Sve važne ideje u nauci roÿene su iz dramatiþnog sukoba
izmeÿu stvarnosti i naših pokušaja da je shvatimo. Nauþnik može
iznenada da ugleda svjetlost, ili prije prvi treptaj svjetlosti, ali samo
poslije dugog i neprekidnog razmišljanja. Pisanje knjige, udžbenika,
pomoünog udžbenika ili skripte veoma je složen i odgovoran zadatak
u nauþnoj, akademskoj zajednici. Udžbenik za studente uvijek smo
smatrali nužnošüu, ali istovremeno vrstom pedagoške skuþenosti.
Nezahvalno je ogromna znanja razliþitih autora iz razliþitih nauþnih
disciplina sažeti u udžbenik.Za to su potrebne godine, znanje,
228
smjelost, mudrost i umijeüe. Ako udžbenik nije uput za širi i dublji
uvid u izvornu misao i literaturu, postaje opasan, posebno za one
koje upuüuje i zarobljava samo u tu materiju; znanje crpljeno samo
iz jedne knjige okiva þovjeka i njegovu misao, ono je kao put bez
skretanja koji vodi samo u jedan ishod – u dogmu. Udžbenik koji
ne izaziva i ne otvara duhovne apetite postaje dogmatsko štivo. A
dogma je uvijek nasilje nad mišljenjem.
Napisati udžbenik je osnovna obaveza univerzitetskog
nastavnika prema studentima kako bi zajedniþki dali veüi doprinos
izuþavanju odreÿenih socioloških, filozofskih, ekonomskih,
defendoloških, etiþkih, komunikoloških i drugih tema. Odreÿujuüi
se prema naþinu javnog agažmana intelektualaca naš se utjecaj
mora oþitovati preko knjiga, tumaþenja objektivne stvarnosti i
doprinosa narodnom obrazovanju. Mi bismo prije svega trebali
biti savjetodavci i vaspitaþi. U stanju duhovne pomutnje u kojoj
živimo, to je najkorisnija uloga.
Imajuüi u vidu þinjenicu da je nauka stalan, izrazito
društveni proces u kome svako novo saznanje treba da se na
aktivan, stvaralaþki naþin povezuje s onim što se veü znalo ili
pretpostavljalo; upravo u toj tijesnoj vezi s poznatim, ovi rezultati
pojedinaþnog istraživanja dolaze punije do izražaja. Pri tom treba
imati na umu da je zasnivanje istraživanja u uporednom okviru, þak
i sam na osnovu postojeüih izvornih podataka, vrlo þesto preduslov
širih teorijskih sinteza.
Mnogobrojni pojedinci i ustanove pružili su nam u
raznim oblicima svoju pomoü u toku rada. Svima im se iskreno
zahvaljujemo, a posebno izražavam zahvalnost svima onima koji
su svojim stavovima i ozbiljnim kritiþkim primjedbama diprinijeli
da razvijemo svoja gledišta o pojedinim društvenim problemima
koje smo ovdje iznijeli. Svaka kritiþka primjedba i dobronamjerna
sugestija od strane struþne i nauþne javnosti i korisnika ove knjige
autorima je dobro došla.
Lav Tolstoj je þesto isticao... da treba zauvijek odbaciti
pomisao da se piše bez ispravki. Preraÿivati tri ili þetiri puta - i
još je malo. Mi smo se vodili ovom velikom porukom, i pozivamo
þitaoce i sve dobronamjerne da nam se pridruže sa zapažanjima,
prijedlozima, primjedbama i sugestijama.
Banja Luka, Novi Sad, 2.08.2014.
Autori
229
Ⱦɪ ɉɟɬɚɪ ɉɚɜɥɨɜɢʄ
Ⱦɪ Ⱦɭɲɤɨ ȼɟʁɧɨɜɢʄ
˃ʫʽˀʰʵʤ ʰ ˁʽˉʰʽʸʽʧʰʵʤ ˁʿʽˀ˃ʤ (2014)
ˁ̶̨̨̨̛̛̣̠̐̌ ̨̭̪̬̯̌-̸̠̱̖, ̦̭̔̌̌, ̭̱̯̬̌
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ, ɦɨɝɥɢ ɛɢɫɦɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɤɨʁɟɦ ɧɢɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɟ ɧɟɤɟ ɜɪɫɬɟ ɢɝɚɪɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɩɪɢɦɚɥɟ ɨɛɥɢɤ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢɝɪɟ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɤɚɞɚ, ɚ ɬɚɤɨ ʁɟ ɢ ɞɚɧɚɫ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɧɚɬ ɢ ɤɨɞ ɫɬɚɪɢɯ ȿɝɢɩʄɚɧɚ ɢ ɉɟɪɡɢʁɚɧɚɰɚ ɚ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ɬɨ ɜɟʄ ɞɨɛɪɨ ɡɧɚɦɨ, ɪɚɡɜɢʁɚɨ ɫɟ ɢ ɭ ɫɬɚɪɨʁ Ƚɪɱɤɨʁ ɢ
ɭ ɫɬɚɪɨɦ Ɋɢɦɭ. ɋɩɨɪɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɢɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɰʁɟɥɢɧɟ ɢ ɫ
ʃɨɦ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧ, «ɞɢʁɟɥɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɞɪɭɲɬɜɚ» - ɤɚɤɨ
ɫɟ ɬɨ ɨɛɢɱɧɨ ɤɚɠɟ. ɉɨɪɟɞ ɪɚɞɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɤɭɥɬɭɪɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɢ ɫɩɨɪɬ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɥɢ «ɞɢʁɟɥɨɜɚ»
ɞɪɭɲɬɜɚ. ɍɜɢʁɟɤ ɫɭ ɫɩɨɪɬ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢɝɪɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚɥɟ ɫɚɦ
‘’ɞɭɯ’’ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɞɭɯ ɩɨɞɧɟɛʂɚ ɤɨʁɟɦ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ: ɨɧɢ ɫɭ ʃɟɝɨɜ
ɢɡɪɚɡ.
ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɨɪɬ ɫɟ, ɧɚ ɢɡɜʁɟɫɬɚɧ ɧɚɱɢɧ, ʁɚɜʂɚ ɢɡɦɟɻɭ
XVII ɢ XIX ɜɢʁɟɤɚ: ɦɧɨɝɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʃɟɝɨɜɟ
ɦɨɞɟɪɧɟ ɩɨɱɟɬɤɟ ɬɪɟɛɚ ɬɪɚɠɢɬɢ ɭ ɟɧɝɥɟɫɤɢɦ ‘’ʁɚɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ’’ ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XIX ɜɢʁɟɤɚ. Ɉɤɨ 1840. ɝɨɞɢɧɟ ɫɭ ɬɟ,
ɞɨ ɬɚɞɚ ɡɚɛɪɚʃɢɜɚɧɟ ɲɤɨɥɟ, ɥɟɝɚɥɢɡɨɜɚɧɟ, ɚ ɫɩɨɪɬ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧ ɭ ɬɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɧɟɝɨ ɢ ɫɯɜɚʄɟɧ ɤɚɨ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɜɟɧɬɢɥ ɭɱɟɧɢɱɤɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɡɚɞɨɛɢɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɲɢɪɟʃɟ. ɋɚ ɦɨɞɟɪɧɢɦ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɦ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯ ɢɝɚɪɚ, ɫɩɨɪɬ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ ɲɢɪɭ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭ
ɢ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬ. ɋɩɨɪɬ ʁɟ ɩɨɫɬɚɨ ɜɚɠɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɱɢɧɢɨɰɟɦ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ,
ɨɩɲɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ, ɡɚɛɚɜɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɢɥɢ ɦɚ
ɤɨʁɟɝ ɞɪɭɝɨɝ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ. Ⱥɥɢ, ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ,
ɫɩɨɪɬ ʁɟ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ – ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɢ ɧɚɫɢʂɚ.
ɋɩɨɪɬ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɧɟɦɚ ɫɜɨʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ ɦʁɟɫɬɨ ɭ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ. ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ ɫɚ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɧɟɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ. ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟ ɦɥɚɞɚ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ
ɰɢʂ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɫɩɨɪɬ
230
ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɮɟɧɨɦɟɧ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɧ ʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɪɭɲɬɜɚ.
ɋɩɨɪɬ ʁɟ ”ɱɭɞɨ”ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɮɟɧɨɦɟɧ ɢ ɩɨʁɚɜɚ
ɤɨʁɚ ɢɝɪɚ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɭɥɨɝɭ ɤɚɤɨ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ
ɱɨɜʁɟɤɚ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜɚɤɟ ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɋɜɨʁɢɦ ɱɚɪɢɦɚ ɢ ɥɟɩɪɲɚɜɨɲʄɭ, ɫɜɨʁɨɦ ɦɥɚɞɨɲʄɭ
ɢ ʂɟɩɨɬɨɦ, ɫɩɨɪɬ ɨɤɭɩʂɚ ɦɢɥɢɨɧɟ ʂɭɞɢ. ɋɩɨɪɬ ɢɦɚ ɜɢɲɟ
ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɧɟɝɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɚɪɬɢʁɚ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢʁɚ
ɧɚɲɟɝ ɞɨɛɚ ɢ ɨɜɨɝ ɫɜɢʁɟɬɚ. ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɧɢɯ ɤɨʁɟ
ɫɩɨɪɬ ɨɤɭɩʂɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɂɫɬɨɤɭ ɢ Ɂɚɩɚɞɭ, ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɋʁɟɜɟɪɭ ɢ ȳɭɝɭ
ɧɚɲɟ ɉɥɚɧɟɬɟ. ɍ ʃɟɦɭ ʂɭɞɢ ɬɪɚɠɟ ɤɚɤɨ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɭ, ɨɞɦɨɪ
ɢ ɡɚɛɚɜɭ, ɫɢɦɛɨɥɢɤɭ ɢ ɦɨʄ, ɪɚɡɨɧɨɞɭ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨ, ɬɚɤɨ ɢ
ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɚɝɪɟɫɢʁɭ ɢ ɦɢɥɢɬɚɧɬɧɨɫɬ. Ⱥɥɢ ɞɚɧɚɲʃɢ ɫɩɨɪɬ ɧɢʁɟ
ɜɢɲɟ ɨɧɚʁ ɫɬɚɪɢ, ɞɨɛɪɢ ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɧɟɤɚɞɚ ɛɢɨ ɤɚɞɚ
ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɩɪɨɠɟɬ ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɨɦ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ, ɞɟɜɢʁɚɧɬɧɢɦ
ɩɨɧɚɲɚʃɟɦ, ɚɝɪɟɫɢʁɨɦ ɢ ɧɚɫɢʂɟɦ. ɍ ʃɟɝɚ ɫɭ ɞɚɧɚɫ ɩɪɨɞɪɥɚ
ɧɟɤɚ ɞɪɭɝɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɨɲɟɧɚ ɞɭɯɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɢɡɦɚ, ɛɢɪɨɤɪɚɬɢɡɦɚ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɢɡɦɚ, ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɟ. ɇɟɤɚɞɚ
ɫɭ ɫɟ ɫɩɨɪɬɨɦ ɛɚɜɢɥɢ ʂɭɞɢ ɢɡ ʂɭɛɚɜɢ ɢ ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɚ, ɫɩɨɪɬ
ɢɯ ʁɟ ɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚɨ, ɧɚɞɚɯʃɢɜɚɨ ɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚɨ ɮɢɥɚɧɬɪɨɩɢʁɨɦ,
ɞɨɛɪɨɬɨɦ, ɩɥɟɦɟɧɢɬɨɲʄɭ ɢ ɩɚɠʂɢɜɨɲʄɭ. Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ɫɩɨɪɬ ɧɟɲɬɨ
ɞɪɭɝɨ...
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ, ɫɚ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ, ɞɚ ɱɨɜʁɟɤ
ɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɯɨɦɨ ɟɰɨɧɨɦɢɰɭɫ (ɱɨɜʁɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ,ɩɨɬɪɨɲʃɟ),
ɯɨɦɨ ɮɚɛɟɪ (ɱɨɜʁɟɤ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ), ɯɨɦɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɰɭɫ(ɱɨɜʁɟɤ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ), ɜɟʄ ʁɟ ɨɧ ɢ ɯɨɦɨ ɥɭɞɟɧɫ (ɱɨɜʁɟɤ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɢɝɪɚ).
ɋɩɨɪɬ ɤɚɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ, ɭ
ɮɨɪɦɢ ɢɝɪɟ, ɭ ɮɨɪɦɢ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ ɦɟɞɢʁɫɤɢ ɫɩɟɤɬɚɤɥ ɩɨɫɬɚɨ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢɡɜɚɧɪɟɞɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɢ ɭɡɥɟɬ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ ɤɚɨ ɧɚɭɱɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ
ʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁ ɚɤɬɭɟɥɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɩɨɪɬɚ
ʃɟɧ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɦɚɥɟɧ ɢ ɩɨ ɭɬɢɰɚʁɭ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɭ ɦɢɫɚɨ ɨ ɫɩɨɪɬɭ
ɤɚɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɭ. ɋɨɰɢɨɥɨɲɤɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɧɚ ɩɨɞ-
231
ɪɭɱʁɭ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɰʁɟɧɢɬɢ ɭɬɢɰɚʁ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɞɪɭɲɬɜɨ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɫɭɩɪɨɬɧɨ, ɭɬɢɰɚʁ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬ. ɋɩɨɪɬ ʁɟ ʁɟɞɚɧ
ɚɫɩɟɤɬ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟɫɬɟ ɨɧɚʁ ɞɢɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨʁɢ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɮɟɧɨɦɟɧ
ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɭ ɫɚɦɨɦ ɫɩɨɪɬɭ. Ɇɨɠɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɚ ɧɚɭɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚ
ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ – ɤɭɥɬɭɪɧɭ ɩɨʁɚɜɭ, ɢɥɢ «ɬɨ ʁɟ ɡɧɚɧɨɫɬ
ɤɨʁɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɨʁɟ
ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɬʁɟɥɟɫɧɢ ɨɞɝɨʁ, ɫɩɨɪɬ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɭ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɨɩʄɟɧɢɬɨ,
ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ʃɢɯɨɜ ɭɬʁɟɰɚʁ ɧɚ ɫɪɬɭɤɬɭɪɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɨɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɡɚɜɢɫɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɭ ɬɢɦ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ».
ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟ ɦɪɟɠɚ ɦɟɻɭɨɞɧɨɫɚ
ɞɪɭɲɬɜɨ – ɫɩɨɪɬ, ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɭɥɨɝɚ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɞɧɨɫ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɫɮɟɪɚɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ (ɟɤɨɧɨɦɢʁɨɦ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ, ɩɪɚɜɨɦ, ɞɟɮɟɧɞɨɥɨɝɢʁɨɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ), ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɫɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɚɦɨɝ ɫɩɨɪɬɚ, ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ.
ɉɨɞ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟɦ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ,
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ, ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɢʁɟʃɚ ɫɟ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢ
ɭɥɨɝɚ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɪɚɡɥɢɤɟ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɭɥɨɝɟ ɤɪɨɡ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ – ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɮɨɪɦɚɰɢʁɟ.
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ʁɟ ɨɩɲɬɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ
ɞɚ ɫɢɧɬɟɬɢɲɟ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɨ ɡɧɚʃɟ ɨ ʂɭɞɫɤɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɤɪɨɡ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɫɤɭɫɬɜɟɧɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɩɨʁɦɨɜɚ, ɬɟɨɪɢʁɫɤɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ.
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ( ɤɢɧɟɡɢɨɥɨɲɤɚ ɫɨɰɢɥɨɝɢʁɚ ) ʁɟ
ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ ɟɦɩɢɪɢʁɫɤɚ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɩɨʁɚɜɟ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ʃɟɝɨɜɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ.
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɢɡ ɨɩɲɬɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ (ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɱɨɜʁɟɤɚ
ɤɚɨ: ɯɨɦɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɭɫɚ, ɯɨɦɨ ɮɚɛɟɪɚ ɢ ɡɨɨɧ ɩɨɥɢɬɢɤɨɧɚ ) ɤɚɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɫɚɡɧɚʃɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟʃɭ ɱɨɜʁɟɤɚ ɤɚɨ ɛɢʄɚ
ɢɝɪɟ ( ɯɨɦɨ ɥɭɞɟɧɫ ).Ɉɧɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɫɬɪɚɠɭʁɟ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɪɬɚ ɤɚɨ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɮɟɧɨɦɟɧɚ.ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ʁɟɞɧɢɦ
ɞɢʁɟɥɨɦ ɭɬɟɦɟʂɟɧɚ ʁɟ ɢ ɧɚ ɫɚɡɧɚʃɢɦɚ ɨ ɱɨɜʁɟɤɭ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɭ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɢ ɞɨɥɚɡɢ ɫɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɚ, ɲɬɨ ɨɦɨ-
232
ɝɭʄɭʁɟ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ.ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚ
ɭɬɢɰɚʁ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬ, ɚɥɢ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɨ. Ɉɧɚ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɬɪɚɝɚ ɡɚ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨ-ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɢɦ ɨɤɜɢɪɨɦ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɨ ɩɨɝɨɞɚɧ ɢ ɩɥɨɞɨɧɨɫɚɧ ɡɚ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚʁɭ ɭ
ɫɩɨɪɬɭ, ɩɨɞ ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ.ȵɟɧɢɦ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦ ɫɩɨɪɬ ɤɚɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
‘’ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɫɩɨɪɟɞɧɚ ɫɬɜɚɪ ɧɚ ɫɜɢʁɟɬɭ ‘’, ɨɧ ɩɨɫɬɚʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬ.
ɍ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɡɚɩɚɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ɡɚ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ, ɪɢʁɟɬɤɢɦ
ɚɥɢ ɭɩɨɪɧɢɦ ɢ ɢɫɬɪɚʁɧɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɡɢɦɚ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɨɜɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɩʁɟɥɢ ɛɚɜɟʄɢ ɫɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ
ɬɟɦɚɦɚ ɢɡ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢɥɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ.
ɉɪɨɮ. ɞɪ. Ⱦɪɚɝɚɧ Ʉɨɤɨɜɢʄ ɭ ɭʇɛɟɧɢɤɭ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɟ ɢɡ
1987. ɝɨɞɢɧɟ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ʁɚɜʂɚ ɤɚɨ ɜɚɠɚɧ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɟ. „Ɍɨ
ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɫɩɨɪɟɞɧɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɜɟʄ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɟ ɩɪɚɤɫɟ.
ɉɨɞ ɩɨʁɦɨɦ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɦɨ ɨɧɚʁ ɞɢɨ
ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɟ ɨɫɬɚʁɟ ɱɨɜʁɟɤɭ ɤɚɞ ɫɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɫɜɢɯ
ɨɛɚɜɟɡɚ, ɚ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɰɢʂɟɜɟ ɫɜɨʁɟ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɦ ɨɞɚɛɪɚɨ ɢ ɨɞɪɟɞɢɨ, ɢ ɤɨʁɟ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɥɭɠɟ
ɡɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɢɯ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ, ɫɭɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ’’.
ɂɫɬɪɚɠɭʁɦɨ ɫɩɨɪɬ ɫɜɟɫɬɪɚɧɨ, ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨ,
ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢ, ɧɭɞɢɦɨ ɛɨʂɚ ɪʁɟɲɟʃɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɞɪɭɲɬɜɭ...
233
Dr Nebojša Macanoviü
Mr Damir Nadareviü
PENOLOŠKA ANDRAGOGIJA (2014)
Predgovor
Zatvor je kompleksna tvorevina koja ima jasno de¿nisana
pravila, principe, sistem funkcionisanja, vještaþku atmosferu u
kojoj ljudi izdržavaju zatvorsku kaznu zbog poþinjenog kriviþnog
djela. U jednoj takvoj deprimirajuüoj sredini, kažnjeni od društva,
izolovani od drugih, oni pokušavaju da prihvate izreþenu kaznu,
promijene svoje kriminogeno ponašanje i vremenom se reintegrišu
u to isto društvo. Ipak, veüina njih, bez obzira na nastojanja i
napore penološkog osoblja, izaÿu nepromijenjeni, a þesto i gori
nego što su bili prije dolaska u zatvor. Razlozi za neuspjeh njihove
resocijalizacije su brojni, a najindikativniji su uticaj zatvoreniþkog
kodeksa, tj. neformalnog sistema, etiketiranje od strane društva,
stanje u društvu, kriza sistema vrijednosti, opredjeljenje da se
bave kriminalom kao profesijom, þinjenica da je pojedincima
bolje u zatvoru nego na slobodi. Ovu posljednju konstataciju
potvrÿuju i brojni primjeri zatvorenika koji smišljeno, u toku
ljetnih mjeseci naprave manji broj kriviþnih djela, najþešüe
kraÿa, da bi na izdržavanje kazne bili upuüeni u toku zime, jer
nemaju gdje da borave. Sve to ukazuje da je stanje u zatvorima
zapravo odraz stanja u društvu. Brojne krize i proces tranzicije
kroz koje prolazi bosanskohercegovaþko društvo, nezadovoljstvo
graÿana, neimaština i siromaštvo, nezaposlenost, korupcija,
razne malverzacije, reÀektuju se direktno i na stanje i psihološku
atmosferu u zatvorima. Upravo zbog toga ponekad je nemoguüe
korigovati stavove zatvorenika5 i ukazati na prave vrijednosti,
5
U literaturi se umjesto zatvorenik þesto koristi pojam osuÿenik ili
osuÿeno lice. U skladu sa de¿nicijama pojmova datim u þlanu 2 Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kriviþnih sankcija, pritvora i
drugih mjera (u nastavku ZIKS BiH), po kojima je osuÿeni „... lice
za koje je pravosnažnom odlukom utvrÿeno da je kriviþno odgovorno
za odreÿeno kriviþno djelo“, dok je zatvorenik „... lice koje je pravosnažnom odlukom proglašeno kriviþno odgovornim za odreÿeno
kriviþno djelo i koje u Zavodu služi zatvorsku kaznu iz pravosnažne
234
jer se iste te vrijednosti danas ne cijene i ne prihvataju. U takvoj
sredini, okruženi brojnim negativnim obilježjima, penološko
osoblje svakodnevno se bori sa vjetrenjaþama, pokušavajuüi im
pomoüi da se okreüu u pravom smjeru.
Radeüi u takvoj ustanovi kao vaspitaþi shvatili smo da taj
posao nije nimalo lagan, naprotiv radi se o jednoj od najtežih i
najodgovornijih profesija. Zapravo, radi se o „zanatu“, kako kažu
starije kolege, koji se uþi godinama. Naþin na koji se odnosite prema
zatvoreniku, voÿenje razgovora, procjena njegove liþnosti, stvaranje
autoriteta u zatvoreniþkoj grupi i kolektivu, naþin odobravanja i
sprovoÿenja pogodnosti koje su þesto u raskoraku kada je rijeþ o
tumaþenju zakona i njihovom spovoÿenju u praksi, kao i brojne
druge radnje i postupci koje svakodnevno obavljate, ne mogu se
nauþiti ni iz jedne knjige. Dešava se da se promijene pojedine
odredbe Zakona o izvršenju kriviþnih sankcija, a da se podzakonski
akti, tj. Pravilnici, donesu nakon nekoliko godina. Sve to dodatno
otežava funkcionisanje kazneno-popravnih zavoda, posebno rad
vaspitaþa i zatvorskih policajaca. Ove profesije zahtijevaju visok
nivo profesionalnosti u radu, etiþnosti, humanosti, moralnosti,
stabilnosti, ¿ziþke i psihiþke pripremljenosti. „Sagorijevanje“ u
radu je neminovno ali ga se može usporiti.
Na osnovu navedenoga vidimo da je penološka andragogija
kompleksna nauka i ne može biti usmjerena samo na prevaspitni
tretman zatvorenika, nego i na brojne prateüe probleme od kojih
ovaj proces zavisi.
Nažalost, jako malo je knjiga koje se bave penološkom
andragogijom, a onaj mali broj koji se koristi baziran je na
teoretskim postavkama autora koji nikada nisu kroþili nogom u
zatvor. Takoÿe, mnogi kojima ova problematika nije srodna þesto
poistovjeüuju penologiju i penološku andragogiju, smatrajuüi da se
radi o jednoj te istoj nauci. Jedan broj autora smatra da je penološka
andragogija u sjenci penologije, odnosno kriminologije. Iskreno
se nadamo da üe nam upravo zbog navedenih þinjenica ova knjiga
pomoüi da razgraniþimo predmet prouþavanja nabrojanih nauka od
penološke andragogije i da ukažemo na ozbiljnost i kompleksnost
predmeta prouþavanja kojim se ova nauþna disciplina bavi.
odluke ...“, smatramo da je, kada govorimo o institucionalnom tretmanu, primjerenije koristiti izraz zatvorenik.
235
Koliko je ova nauþna disciplina zapostavljena dovoljno
govori i þinjenica da knjiga predstavlja jedno od rijetkih izdanja
iz ove oblasti u posljednjih dvadeset pet godina na prostoru bivše
Jugoslavije. Nadamo se da üe upravo ova knjiga pomoüi penološkoj
andragogiji da izaÿe iz „sjenke“ drugih nauka koje je prisvajaju
kao disciplinu, a zapostavljaju sa nauþnog stanovišta.
Želeüi da pomognemo prvenstveno kolegama koji se bave
prevaspitanjem zatvorenika, ali i ostalim koji rade na ne manje
važnim poslovima u kazneno-popravnim ustanovama, pokušali
smo u ovoj knjizi predoþiti naša iskustva u radu sa zatvorenicima.
Takoÿe, pokušali smo rasvijetliti dva jednako važna sistema koja
funkcionišu u takvoj ustanovi, tj. odnos formalnog i neformalnog
sistema. Vjerujuüi da je proces resocijalizacije, bez obzira na
okolnosti u društvu, ipak moguü, željeli smo da ukažemo na
odreÿena saznanja, pristupe i metodologiju rada neophodnu
svima onima koji su u direktnom kontaktu sa zatvorenicima i
koji su zapravo nosioci ovog složenog procesa. Resocijalizaciju
zatvorenika je najlakše uporediti sa kulom od karata. Jedna klimava
karta ruši þitavu kulu koju dugo pravite. Koliko je prevaspitanje,
tj. resocijalizacija zahtjevan i mukotrpan posao govori i þinjenica
da þesto ono što godinama pokušavate korigovati kod zatvorenika,
samo jednim pogrešnim pristupom ili postupkom, srušite u trenutku.
Na kraju smo predstavili probleme i zahtjeve koji se postavljaju
pred uposlenike koji su u stalnoj interakciji sa zatvorenicima –
vaspitaþe i zatvorske policajce – stražare. Malo je literature koja se
bavi uticajem „zatvorske klime“ na njih i obrnuto. Nazadovoljstvo,
„pregorenost“, slabe struþne kompetencije, neureÿeni meÿuljudski
odnosi zaposlenika, sve to direktno utiþe i na zatvorenike i na
njihovo ponašanje, odnos prema kazni i cijeli tretman. Vaspitaþi
i stražari, iako ih struka i nauka ne posmatraju tako, važan su
faktor - (re)socijalizacijski agens zatvorenika. Njihova selekcija,
profesionalizacija, stvaranje nesmetanih uslova za njihov rad,
obrazovanje, socijalna i psihološka zaštita, zaslužuju veliku pažnju
i jedan od osnovnih su uslova za uspjeh u resocijalizacijskim
nastojanjima.
Knjiga „Penološka andragogija“ pokušava dati doprinos
sagledavanju ukupne problematike zatvora i tretmana zatvorenika.
To je, zapravo, udžbenik koji osvjetljava predmet ove speci¿þne
andragoške nauþne discipline, polazeüi od njenih osnovnih naþela,
ali ukazujuüi i na oblike, metode, tehnike i druge pristupe znaþajne
236
za rad svih onih koji se bave prevaspitanjem zatvorenika. U svakom
poglavlju dati su i brojni praktiþni primjeri, iskustva, þinjenice
znaþajne za rasvjetljavanje kompleksne problematike kojom se
bavi penološka andragogija.
Autori
237
Ⱦɪ ɒɤɪɛɢʄ ɀɟɥɢɦɢɪ
˃ʫˀʽˀʰʯʤʺ : ʽˁʦˀ˃ ʻʤ ˁʰˁ˃ʫʺ
ʥʫʯʥʵʫʪʻʽˁ˃ʰ ʥʽˁʻʫ ʰ ˈʫˀˉʫʧʽʦʰʻʫ (2014)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ⱦɭɝɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
ɩɪɨɫɜʁɟɬɟ ɢ ɧɚɭɱɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ, ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɪɚɞɚɢɡɞɜɨʁɢɥɨ ɫɟ ɢɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɤʃɢɝɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ‘’Ɍɟɪɨɪɢɡɚɦ – ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ’’.
Ɉɜɚ ɤʃɢɝɚ ʄɟ, ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ, ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɱɢɬɚɨɰɭ ɞɚ ɫɯɜɚɬɢ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨʁɦɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ
ɤɨʁɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɚ.ɉɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɤʃɢɝɚ ʁɟ
ɧɚɦɢʁɟʃɟɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ (ɢ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ)
ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɬɟ ʄɟ ɧɚɞɨɝɪɚɞɢɬɢ ɫɬɟɱɟɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɞɟʁɚ
ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɇɟɤɚɞɚɲʃɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ
ɢɫɬɟ, ɛɢɥɢ ɫɭ ɦɧɨɝɨ ɭɠɢ ɨɞ ɞɚɧɚɲʃɢɯ.ɍ ɜɪɢʁɟɦɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ, ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨʁɞɢɧɚɰɚ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɚ, ɬɟ ɫɟ ɢ
ɫɚɦɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɜɟʄɚ ɩɚɠʃɚ.ɍ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɫɜɢʁɟɬɭ,
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭ ɭɫɩɨɧɭ ɢ ɜɟʄ ɫɟ ɭɫɬɚɥɢɨ ɢɡɪɚɡ ɞɚ ʁɟ ɫɜɢʁɟɬ
‘’ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɫɟɥɨ’’.Ɋɚɡɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɭ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɟ
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɩɥɚɧɟɬɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɫɟ ɬɭɦɚɱɟ, ɧɟɤɟ ɤɚɨ
ɩɪɢʁɟɬʃɚ, ɚ ɧɟɤɟ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɧɚɞɟ ɭ ɛɨʂɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ.ɋɬɨɝɚ ɫɟ
ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɚɜɟɡɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ.ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɢʁɟɦɟ, ɝɨɜɨɪɢ
ɫɟ ɢ ɨ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.ɇɚɪɚɜɧɨ, ɭ ɨɜɨɦɟ
ɩɪɟɞʃɚɱɟ ɋȺȾ ɤɚɨ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɜɨɞɟʄɚ ɫɢɥɚ ɭ ɫɜɢɦ ɩɨɝɥɟɞɢɦɚ
(ɜɨʁɧɨɦ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ, ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɨɦ ɢ ɫɥɢɱɧɨ).
Ɉɜɚɤɜɨ ɧɚɦɟɬɚʃɟ ‘’ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɫɯɜɚɬɚʃɚ’’ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɫɜɢɦɚ, ɬɟ ɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɩɨʁɚɦ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ‘’ɧɨɜɨɝ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɬɤɚ’’ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ.ɇɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭʄɢ ‘’ɦɨɞɟɪɧɚ
ɫɯɜɚɬɚʃɚ’’, ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɟ ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɧɚɱɢɧɟ.ɇɟɤɢ ʁɚɱɚʁɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ (ʁɚɱɚʃɟɦ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ,
ʁɚɱɚʁɭ ɫɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ), ɧɟɤɢ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬ, ɧɟɤɢ ɜʁɟɪɫɤɚ ɭɛʁɟɻɟʃɚ,
238
ɚ ɧɟɤɢ ɫɟ ɬɨɦɟ ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɢɬɢ ɨɪɭɠʁɟɦ.Ɉɞɪɟɻɟɧɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɨɜɚɤɜɨ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ, ɞɨɤ ʁɟ
ɦɢɲʂɟʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɞɚ ɫɭ ɬɨ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɢ
ɩɨɤɪɟɬɢ.
ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ, ɩɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧɚ
ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ,
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɭ, ɬɟɪɨɪɢɡɦɭ, ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɤɚɨ ɢ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɛɥɢɫɤɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.
Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɧɚɪɚɜɧɨ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ,
ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɫɜɨʁ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɨɜɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɨʁ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ.ɋɚɦɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢɦ
ɨɞɚɛɢɪɨɦ ɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɧɚ ɩɪɜɨ ɦʁɟɫɬɨ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚɧ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɢɬɢ ɛɭɞɭʄɚ ɩɨɤɨʂɟʃɚ.
Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ, 2.ɚɜɝɭɫɬɚ 2014. ɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɪ ɀɟɥɢɦɢɪ Ȼ. ɒɤɪɛɢʄ,
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼɒɍɉ Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
239
Ɇɪ ɀɚɧɚ ȼɪɭʄɢɧɢʄ
ʿʽʦʫʯʤʻʽˁ˃ ʶʤˀʤʶ˃ʫˀʰˁ˃ʰʶʤ ʸʰˋʻʽˁ˃ʰ
ˁʤ ʰˁʿʽʹʤʦʤʼʫʺ ˁ˃ˀʫˁʤ ʰ ʻʤˋʰʻʽʺ
ʼʫʧʽʦʽʧ ʿˀʫʦʸʤʪʤʦʤʼʤ (2014)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ «ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɟɦ ɫɬɪɟɫɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚʃɚ» ɩɨ
ɫɜɨʁɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɨɦ ɪɚɞɭ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɨɞɛɪɚʃɟɧ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2011. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɨɦ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɭ (ɨɞɫʁɟɤ ɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɭ) ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɚʃɨʁ ɥɭɰɢ.
ɋɬɪɟɫ je ɩɪɚɬɢɥɚɰ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ʁɟ
ʁɟɪ ɧɚɦ ɞɚʁɟ ɩɨɝɨɧɫɤɭ ɫɧɚɝɭ ɡɚ ɫɭɨɱɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ
ɧɟɩɪɟɜɢɞɢɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ, ɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɪɚɞɚ, ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʁɦɨɜɚ ɞɨɛɚɪ ɢ ɥɨɲ ɫɬɪɟɫ, ɫɬɪɟɫ – ɞɢɫɬɪɟɫ, ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ
ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɨɜɢ ɬɟɪɦɢɧɢ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɟɪɢʁɟɬɤɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɤɚɨ
ɫɢɧɨɧɢɦɢ. ɍ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɬɪɟɫɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɫɬɢɥɨɜɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚʃɚ.
ɇɚɤɨɧ ɬɨɝɚ, ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɭ ɢ ɪɚɧɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɟ ɛɚɜɢɥɚ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɲʄɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɚ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɟɦ ɫɬɪɟɫɚ
ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ ʃɟɝɨɜɨɝ ɩɪɟɜɥɚɞɚɜɚʃɚ.
ɍ ɪɚɧɢʁɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɫɬɪɟɫ ʁɟ ɛɢɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɢ ɦʁɟɪɟɧ ɤɚɨ ɫɢɦɩɬɨɦ, ɬʁ. ɤɚɨ ɨɩɲɬɟ ɫɬɚʃɟ ɭɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬɢ,
ɪɚɡɞɪɚɠʂɢɜɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɜɨʂɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɫɭɨɱɚɜɚʃɚ ɞɚ ɩɪɟɜɥɚɞɚʁɭ ɫɬɪɟɫ.
Ʉɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɤɪɢɡɟ ɦʁɟɪɟɧɢ ɫɭ ɚɧɤɫɢɨɡɧɨɫɬ ɢ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬ, ɬʁ. ɞɢɫɬɪɟɫ. ɍ ɨɜɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɫɬɪɟɫ ʁɟ ɨɩɢɫɚɧ ɢ
ɦʁɟɪɟɧ ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɧɟ ɫɬɚʃɟ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɬɨɝ ɫɬɪɟɫ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɱɢɧɟ: ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ, ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɰʁɟɧɚ
ɬɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ – ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɨɦ ɩɥɚɧɭ,
ɮɢɡɢɨɥɨɲɤɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ – ɧɚ ɬʁɟɥɟɫɧɨɦ ɩɥɚɧɭ, ɢ ɞɨɠɢɜʂɚʁ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ.
ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɪɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɨɛɢɦɚɧ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɧɚɭɰɢ ʁɟɪ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ
ɧɚɫɬɚɧɚɤ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɪɟɫɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
240
ɢɧɞɢɜɢɞɭɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɞ ɪɢɡɢɤɨɦ ɞɚ ɝɚ ɞɨɠɢɜɟ. Ɉɜɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ
ɧɚɦɢʁɟʃɟɧɚ ʁɟ ɫɜɢɦɚ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɛɪɢɧɭ ɨ ɫɜɨɦ ɩɫɢɯɢɱɤɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ ɠɟɥɟ ɞɚ ɝɚ ɭɧɚɩɪɢʁɟɞɟ.
Ɉɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɟ ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɦɚ ɲɬɨ ɫɭ
ɩɨɞɪɠɚɥɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɧɚɭɱɧɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ʁɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢɥɢ ɜɪɢʁɟɞɧɨɦ ɩɚɠʃɟ ɲɢɪɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.
ɇɚʁɜɟʄɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɡɚ ɞɪɠɚʃɟ ɫɦʁɟɪɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ
ɫɚɜʁɟɬɢɦɚ, ɞɨɫʂɟɞɧɨɫɬ ɭ ɪɚɞɭ, ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɭ ɧɚɭɱɧɟ
ɜɨɞɟ ɢɡɪɚɠɚɜɚɦ ɦɟɧɬɨɪɤɢ ɩɪɨɮ. ɞɪ ɋɩɚɫɟɧɢʁɢ ȶɟɪɚɧɢʄ.
ɉɨɫɟɛɧɭ ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɞɭɝɭʁɟɦ ɫɜɨʁɨʁ ɦɚʁɰɢ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɰɢʁɟɥɢ
ɠɢɜɨɬ, ɩɚ ɬɚɤɨ ɢ ɨɜɨɝ ɩɭɬɚ, ɛɢɥɚ ɦɨʁɚ ɧɚʁɜɟʄɚ ɦɨɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ. Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɟ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɚɦ
ɫɟ ɪɚɞɨɜɚɥɚ ɤɚɞɚ ɦɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɩɪɟɞɚɯ ɨɞ ɩɢɫɚʃɚ ɦɨɝ
ɦɚɝɢɫɬɚɪɫɤɨɝ ɪɚɞɚ.
Ⱥɭɬɨɪɤɚ
241
Ⱦɪ Ɇɢɥɚɧ Ƚɭɠɜɢɰɚ
Ⱦɪ Ⱦɚɪɤɨ ɉɚɫɩɚʂ
Ɇɪ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ɇɢʂɭɲ
ˁʿʫˉʰʵʤʸʻʽ ˇʰʯʰˋʶʽ ʦʤˁʿʰ˃ʤʼʫ I (2015)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ɉɜɚʁ ɭʇɛɟɧɢɤ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɭʇɛɟɧɢɤ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɮɢɡɢɱɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ1, ɧɚɦɢʁɟʃɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ȼɢɫɨɤɟ ɲɤɨɥɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ Ȼɚʃɚɥɭɰɢ ɞɚ ɢɦ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ
ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɢ ɨɜɥɚɞɚɜɚʃɟ ɫɥɨɠɟɧɢʁɢɦ ɦɨɬɨɪɢɱɤɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ,
ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɭɱɚɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɨ ɮɢɡɢɱɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
2. Ɍɚɤɨɻɟ ɦɢɫɥɢɦɨ ɞɚ ɨɜɚʁ ɭʇɛɟɧɢɤ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ
ɩɨɥɚɡɧɢɰɢɦɚ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɢʁɟ ɭ Ȼɚʃɨʁ Ʌɭɰɢ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ.
ɍʇɛɟɧɢɤ ʁɟ ɩɢɫɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɭ ɢɡɭɱɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɛɨɪɢɥɚɱɤɢɯ
ɜʁɟɲɬɢɧɚ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɨɜɥɚɞɚʁɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɬɟɤɥɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɯ ɞɭɠɧɨɫɬɢ.
ɂɚɤɨ ɫɟ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɛɢɬɧɨ ɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɞɨ
ɫɚɞɚ ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨɝ ɭ ɩɨɡɧɚɬɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɫɬɚɪɢʁɟɥɨɦ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦ ɢ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ,
ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬ), ɨɧ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɩɨ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɪʁɟɲɟʃɚ, ɬɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɛʁɚɲʃɟɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɢɞʁɟɬɢ ɭ ɨɜɨɦ ɭʇɛɟɧɢɤɭ, ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ.
ɋɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɜɟɨɦɚ ʁɚɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɩɪɟɞɢʁɟɥɢ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɩɭɬ
ɤɨʁɢɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɫɦʁɟɪɢ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢɬɟ ɫɧɚɝɟ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɦɭ ɨɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɭɫɩʁɟɲɚɧ ɭ
ɨɛɚɜʂɚʃɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ. Ɉɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɤɪɚʄɭʁɟ
ɜɪɢʁɟɦɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ (ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭ ɚɤɬɭɟɥɧɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɝɞʁɟ
ʁɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ – ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɱɚɫɨɜɚ ɡɚ ɨɛɭɤɭ
ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ), ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨɧɚɜʂɚʃɚ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɥɚɤɲɟ ɢ ɛɪɠɟ
ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɭ
ɪɚɞɭ. Ɍɚɤɨɻɟ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɞɚ ʄɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ
ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɟ ɝɟɧɟɬɫɤɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ,
242
ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʄɟ ɫɜɚɤɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰ ɦɨʄɢ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɦ ɢ ɛɟɡ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɢ ɨɜɚʁ
ɭʇɛɟɧɢɤ ɩɢɫɚɧ ɢɡ ɞɜɚ ɞɢʁɟɥɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɩɪɟɮɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞʁɟɥɟ ɡɚ
ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɨɧɭɻɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
243
Ⱦɪ Ⱦɚɪɤɨ Ɇɚɬɢʁɚɲɟɜɢʄ
ʧʫʽʿʽʸʰ˃ʰˋʶʰ ʻʫˁʿʽˀʤʯ˄ʺʰ
-ʻʤ˃ʽ, ˁˁˁˀ, ʵ˄ʧʽʰˁ˃ʽˋʻʤ ʫʦˀʽʿʤ- (2015)
ɉɪɟɞɝɨɜɨɪ
Ɇɨɬɢɜɚɰɢʁɚ ɩɢɫɚʃɚ ɨɜɟ ɤʃɢɝɟ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢ
ɮɭɧɞɭɫ ɤɚɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɛɢɥɨ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɯ ɢɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ,
ɬɚɤɨ ɢ ɧɟɫɩɨɪɧɢ ɟɦɨɰɨɢɧɚɥɧɢ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɤɨʁɢ
ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɬɟɨɪɟɬɢɱɚɪɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɚɪɚ
ɧɚɲɟɝ ɩɨɞɧɟɛʂɚ ɭ ɨɜɨʁ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɪɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚ ʁɟ ɞɚɧɚɫ ɟɬɚɛɥɢɪɚɧɚ ɤɚɨ ɧɭɠɧɨɫɬ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚ ɤɚɤɨ
ɫɜɟɬɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ ɚɥɢ ɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɪɟɩɟɪ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɨɦɢɲʂɚʃɢɦɚ ɨ ɭɡɪɨɰɢɦɚ ɢ ɤɨɧɬɪɚɜɟɪɡɚɦɚ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɫɬɢɯ ɧɚ ɧɚɲɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ, ɩɪɨɫɬɨɪ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟ
ȿɜɪɨɩɟ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɜɪɥɨ ʁɟ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨ ɢ ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ
ɨ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢɦ, ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ, ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɩɪɟɥɚɦɚɥɢ ɧɚ ɨɜɢɦ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɚɥɢ ɭ ɲɢɪɟɦ
ɫɦɢɫɥɭɢ ɟɜɪɨɚɡɢʁɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɉɜɚɤɚɜ ɩɪɢɫɬɭɩ ɞɨɜɨɞɢ ɭ ɜɟɡɭ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ȿɜɪɨɩɟ, ɚɥɢ ɢ ʃɟɧɨɝ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚ, ɩɨɬɨɦ
ɰɟɥɨɤɭɩɚɧ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢ, ɟɜɨɥɭɰɢʁɫɤɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɭ ɮɨɪɦɭ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ ɨ ɭɡɪɨɰɢɦɚ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ, ɛɚɡɢɱɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ, ɛɟɡɟɞɧɨɫɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɢ ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɢ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟɨɜɚʁ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ʂɭɞɫɤɨɝ ɞɟɥɨɜɚʃɚ, ɬɟɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɚɤɫɟ. ɍ ɤʃɢɡɢ ɫɟ ɩɨɜɟɡɭʁɭ ɛɚɡɢɱɧɟ
ɨɞɪɟɞɧɢɰɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɟɨɪɢʁɚ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɩɨɬɨɦ ɧɚɱɢɧɚ ʃɟɧɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫʁɤɨ-ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɩɪɢɦɚɪɧɨ ȿɜɪɨɩɟ, ɢ ɛɢɬɧɟ ɞɟɬɟɪɦɢɚɧɬɟ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɬɭɪɛɭɥɟɧɰɢʁɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ, ɭɡ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɭɡɪɨɱɧɨ-ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɟ ɜɟɡɟ ɨɜɨɝ ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɚɥɢ ɢ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.
ɏɥɚɞɧɢ ɪɚɬ ɢ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɚ ɧɚ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɪɚɜɧɢ ɩɭɬɟɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɢ ɚɩɥɢɤɚɢɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɬɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ,
ɇȺɌɈ ɩɚɤɬɚ ɢ ȼɚɪɲɚɜɫɤɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɭ ɧɟɫɭɦʃɢɜɢ, ɟɤɥɚɬɚɧɬɧɢ
ɩɪɢɦɟɪɢ ɞɟɥɚʃɚ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ. ɋɚɜɪɟɦɟɧɨ ɫɭɤɨɛʂɚɜɚʃɟ ɛɚɡɢɱɧɢɯ ɬɟɨɪɢʁɚ ɚɬɥɚɧɬɢɡɦɚ ɢ ɤɨɩɧɚ ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɤɚɤɜɟ
ɞɪɭɝɟ ɩɪɟɞɡɧɚɤɟ, ɢɞɟɨɥɨɲɤɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɧɟɝɨ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɭ ɬɟ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɟɜɨɥɭɰɢʁɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɫɜɟɬɫɤɟ ɞɨɦɢɧɚɰɢʁɟ, ɫɚɞɚ
244
ɩɭɬɟɦ ɫɭɩɪɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɝɥɨɛɚɥɧɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɞɚ
ɨɧɢ ɢ ɫɚɞɚ ɩɨɫɟɞɭʁɭ ɧɢɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɤɨʁɢ
ʄɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɢ ɭ ɛɥɢɠɨʁ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɛɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ, ɩɚ ɦɨɠɞɚ ɢ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɞɟɤɥɚɪɢɫɚɧɨ ɩɪɟɢɦɭʄɫɬɜɨ ɞɨɤɬɪɢɧɟ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɛɚɡɢɱɧɢɯ ɨɞɪɟɞɧɢɰɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɢɱɤɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɚ. ɍɩɪɚɜɨ ɭ ɨɜɨɦ ɨɩɭɫɭ ʁɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚɧɚ ɤʃɢɝɚ ɤɪɨɡ
ɫɜɨʁɚ ɱɟɬɢɪɢ ɞɟɥɚ, ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɤɚɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɪɚɫɩɚɞ
ɋɋɋɊ-ɚ,ɩɟɬɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɇȺɌɈ-ɚ, ɨɞɧɨɫɧɨɟɜɨɥɭɰɢʁɚ
ɇȺɌɈ-ɚɧɚ ɨɜɨʁ ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ ɪɚɡɞɟɥɧɢɰɢ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɥɢ
ɪɟɚɥɧɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɪɭɫɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪ. ɐɟɥɨɤɭɩɚɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢɦɚ
ɧɟɫɩɨɪɧɟ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ȿɜɪɨɩɟ ɚɥɢ ɢ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚ
ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɞɚʁɟ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɬɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɨɞɪɟɻɟʃɚ ɭ ɩɨɢɦɚʃɭ ɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɢ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɧɟɫɭɦʃɢɜɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɭ ɛɭɞɭʄɢɦ ɧɟɫɭɦʃɢɜɢɦ
ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʃɢɦɚ.
Ȼɚʃɚɥɭɤɚ, 22.01.2015.
Ⱥɭɬɨɪ
245
CIP - DzȈȚȈȓȖȋȐȏȈȞȐȯȈ ț ȗțȉȓȐȒȈȞȐȯȐ
ǵȈȘȖȌȕȈ Ȑ țȕȐȊȍȘȏȐȚȍȚșȒȈ ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈ
ǸȍȗțȉȓȐȒȍ ǹȘȗșȒȍ, ǩȈȱȈ dzțȒȈ
355/359(082)
ǭǪǸǶǷǹDzǰ ȌȍȜȍȕȌȖȓȖȋȐȯȈ ȞȍȕȚȈȘ ȏȈ ȕȈțȟȕȈ, ȗȖȓȐȚȐȟȒȈ,
ȍȒȖȕȖȔșȒȈ, șȖȞȐȯȈȓȕȈ, ȉȍȏȉȯȍȌȖȕȖșȕȈ, șȖȞȐȖȓȖȠȒȈ Ȑ ȒȘȐȔȐȕȖȓȖȠȒȈ
ȐșȚȘȈȎȐȊȈȱȈ (ǩȈȱȈ dzțȒȈ)
DzȱȐȋȈ Ȗ ȒȱȐȋȈȔȈ : 18. ȋȖȌȐȕȈ ȌȍȜȍȕȌȖȓȖȋȐȯȍ : (ȕȈțȒȍ Ȗ
ȉȍȏȉȯȍȌȕȖșȕȐȔ șȚțȌȐȯȈȔȈ, ȏȈȠȚȐȚȐ, ȉȍȏȉȯȍȌȕȖșȚȐ Ȑ ȖȌȉȘȈȕȐ) /
[ȗȘȐȘȍȌȐȓȐ] ǬțȠȒȖ ǪȍȯȕȖȊȐȲ, ǪȍȓȐȉȖȘ dzȈȓȐȲ. - ǩȈȱȈ dzțȒȈ :
ǭȊȘȖȗșȒȐ ȌȍȜȍȕȌȖȓȖȋȐȯȈ ȞȍȕȚȈȘ ȏȈ ȕȈțȟȕȈ, ȗȖȓȐȚȐȟȒȈ, ȍȒȖȕȖȔșȒȈ,
șȖȞȐȯȈȓȕȈ, ȉȍȏȉȯȍȌȖȕȖșȕȈ, șȖȞȐȖȓȖȠȒȈ Ȑ ȒȘȐȔȐȕȖȓȖȠȒȈ
ȐșȚȘȈȎȐȊȈȱȈ, 2015 (ǩȈȱȈ dzțȒȈ : ǫȘȈȜȖȗȈȗȐȘ). - 246 șȚȘ. : ȐȓțșȚȘ. ;
25 cm
ǺȐȘȈȎ 300. - ǺȍȒșȚ ȲȐȘ. Ȑ ȓȈȚ.
ISBN 978-99955-22-82-7
COBISS.RS-ID 4775448
Download

Књига о књигама - Европски Дефендологија Центар