ɫɬɪ.
1
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Ȼɪɨʁ 9
18.11.2013 godina, ponedelnik .
ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ
ɋ Ɉ Ⱦ Ɋ ɀ ɂ ɇ Ⱥ
Re{enie za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe
Kvartalen Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na
Op{tina Kavadarci za 2013 – Tret kvartal;
Zaklu~okot za usvojuvawe Kvartalen Izve{taj za
izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013 –
Tret kvartal;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013
godina;
Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Buxetot na
Op{tina Kavadarci za 2013 godina;
Re{enie za objavuvawe na Planot na Programite za razvoj;
Planot na Programite za razvoj;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za odobruvawe na
finansiski sredstva za izgradba na crkva”Sv.petka”
Kavadarci od Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013
godina;
Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva za
izgradba na crkva”Sv.petka” Kavadarci od Buxetot na
Op{tina Kavadarci za 2013 godina;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe Nacrt
Urbanisti~ki Plan za selo Konopi{te, razrabotka blok 5,
Op{tina Kavadarci;
Odlukata za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo
Konopi{te, razrabotka blok 5, Op{tina Kavadarci;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe Nacrt
Detalen Urbanisti~ki Plan za del od UB 10K Opitno
Pole 3, Op{tina Kavadarci;
Odlukata za utvrduvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 10K Opitno Pole 3, Op{tina
Kavadarci;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe
izmenuvawe
i
dopolnuvawe
na
Nacrt
Detalen
Urbanisti~ki plan za UB 22K i 23K, Op{tina Kavadarci;
Re{enie za objavuvawe na Programata za organiziran
do~ek na Novata 2014 godina i Bo`i}nite praznici;
Programata za organiziran do~ek na Novata 2014 godina i
2
ɫɬɪ.
2
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Bo`i}nite praznici;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Odlukata za adresa na objekt vo
izgradba”Fabrika za kabli Dreksmajer”;
Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata za
adresa na objekt vo izgradba”Fabrika za kabli
Dreksmajer”;
Re{enie za objavuvawe na Odlukata za odobruvawe na
sredstva od Buxetot na Op{tina Kavadarci;
Odlukata za odobruvawe na sredstva od Buxetot na
Op{tina Kavadarci;
Ispravka od Komisijata za statut i propisi;
ɫɬɪ.
3
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartalen Izve{taj
za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013-Tret kvartal
1. SE OBJAVUVA Zaklu~okot za usvojuvawe na Kvartalen
Izve{taj za izvr{uvaweto na Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013Tret kvartal , donesen na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci
odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2.
Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/1
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 32 od Zakonot za finansirawe na edinicite na
Lokalnata samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.61/04 i 96/04, 67/07,156/09,
47/2011), ~len 36 stav 1 to~ka 7 od Zakonot za Lokalna samouprava
(“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), ~len 132 stav 2 od Statutot na Op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci br.8/05), raspravaj}i po
Kvartalniot Izve{tajot za izvr{uvawe na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2013 godina-Tret Kvartal, Sovetot na Op{tina Kavadarci
na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina, go donese sledniot
Z A K L U ^ O K
1. SE USVOJUVA Kvartalniot Izve{taj za izvr{uvaweto na
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013 godina – Tret Kvartal.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvawe
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/1
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
4
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na
Buxetot na Op[tina Kavadarci za 2013 godina , donesena na sednicata na
Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/2
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪ
ɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪ
ɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪ
ɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪ
ɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪɋɥɭɠɛɟɧɝɥɚɫɧɢɤɛɪɂɡɦɟɧɢɢɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɚɧɚɛɭʇɟɬɧɚɈɩɲɬɢɧɚɄɚɜɚɞɚɪɰɢɡɚ
ɫɬɪ.
5
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Planot na programite za razvoj
1. SE OBJAVUVA Planot na programite za razvoj na Op[tina
Kavadarci , donesen na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci
odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/3
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 21- b od Zakonot za buxetite (“Sl.vesnik na RM”
br.64/05, 4/08 i 103/08) i ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina, donese
PLAN NA PROGRAMI ZA RAZVOJ
1.
Planot na Programite za razvoj e pregled na
srednoro~nite proekcii na odobreni sredstva vo
Op{tina Kavadarci, po oddelni buxetski programi
i potprogrami, kako i godinite vo koi istite ke se
realiziraat i izvorite na nivno finansirawe, kako
vo prilo`enite tabeli.
2.
Planot vleguva vo sila so denot na donesuvaweto i
istiot stanuva sostaven del na Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2014 godina.
Br.07 – 5087/3
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
6
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva
za izgradba na crkva “Sv.Petka” Kavadarci od Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2013 godina
1. SE OBJAVUVA Odlukata za odobruvawe na finansiski sredstva za
izgradba na crkva “Sv.Petka” Kavadarci od Buxetot na Op{tina
Kavadarci za 2013 godina , donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/4
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna
samouprava (“Sl.vesnik na RM” br.05/2002) ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavadarci”br.8/2005), Sovetot na Op{tina Kavadarci na sednicata
odr`ana na den 14.11.2013 godina, donese
ODLUKA
Za odobruvawe finansiski sredstva
za izgradba na Crkva”Sv.Petka” Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva vo iznos od 1.000.000 denari za izgradba na Crkva
“Sv.Petka” Kavadarci.
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2012 godina, i }e se uplatat na Crkva
“Sv.Petka” Kavadarci na slednata
`iro smetka 200002070789360 :
deponent Stopanska Banka
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/4
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
7
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za
selo Konopi{te, razrabotka blok 5, Op{tina Kavadarci
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za
selo Konopi{te, razrabotka blok 5, Op{tina Kavadarci, Op{tina
Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci
odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/5
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 i ~len 24 stav 1 od Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe (“Slu`ben vesnik na RM” 51/05,
137/07,91/09,124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 i 55/2013), a vo vrska so ~len 22
stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/02), ~len 82 stav 1 to~ka 6 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina, donese
O D L U K A
za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo Konopi{te, razrabotka
na Blok 5, Op{tina Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci utvrduva Nacrt
Urbanisti~ki Plan za selo Konopi{te, razrabotka na Blok 5, Op{tina
Kavadarci , so planski opfat:
- Na severnata strana granicata odi do mesnosta Ograite;
- Na jug do Mrqica;
- Na istok gi opfaka dvete brda-stanbeniot del od naselbata;
- Na zapad minuva vo podno`jeto na brdovitiot del, spored tehni~ka
dokumentacija br.164-1/13 izrabotena od izrabotena od BILD
D.O.O.E.L – izvoz uvoz-Skopje.
^len 2
Sostaven del na Odlukata za utvrduvawe Nacrt Urbanisti~ki
Plan za selo Konopi{te, razrabotka na Blok 5, Op{tina Kavadarci, se:
- tekstualen del so bilansni pokazateli i osnovni parametri za
ureduvawe na prostorot
- sintezen grafi~ki prikaz na planskite re{enija so teh.br. 1641/13.
^len 3
Po utvrduvaweto na Odlukata Nacrt Urbanisti~ki Plan za selo
Konopi{te, razrabotka na Blok 5, Op{tina Kavadarci, Gradona~alnikot
na Op{tina Kavadarci organizira javna prezentacija i javna anketa.
ɫɬɪ.
8
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/5
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 10 K Opitno Pole 3, Op{tina Kavadarci
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 10 K Opitno Pole 3, Op{tina Kavadarci, donesena na
sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013
godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/6
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 i ~len 24 stav 1 od Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe (“Slu`ben vesnik na RM” 51/05,
137/07,91/09,124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 i 55/2013), a vo vrska so ~len 22
stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/02), ~len 82 stav 1 to~ka 6 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina, donese
O D L U K A
za utvrduvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan za del od UB 10 K
Opitno Pole 3, Op{tina Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci utvrduva Nacrt
Detalen Urbanisti~ki Plan za del od UB 10 K Opitno Pole 3, Op{tina
Kavadarci, so planski opfat:
- Od sever – osovinata na Severen Bulevar;
- Od zapad – osovinata na ul”\orgi Sokolov;
- Od istok- osovinata na reka Luda Mara;
- Od jug- osovina na ul”Vidoe Smilevski Bato, spored tehni~ka
dokumentacija br.0806-07/1413
od
A.D za urbanizam ,
proektirawe i in`iwering “ZUM” Skopje.
ɫɬɪ.
9
ɛɪ.9
ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
^len 2
Sostaven del na Odlukata za utvrduvawe
Nacrt Detalen
Urbanisti~ki Plan za del od UB 10 K Opitno Pole 3, Op{tina
Kavadarci, se:
- tekstualen del so bilansni pokazateli i osnovni parametri za
ureduvawe na prostorot
- sintezen grafi~ki prikaz na planskite re{enija so teh.br.
br.0806-07/1413 .
^len 3
Po utvrduvaweto na Odlukata Nacrt Detalen Urbanisti~ki
Plan za del od UB 10 K Opitno Pole 3, Op{tina Kavadarci ,
Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci organizira javna prezentacija i
javna anketa.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/6
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova – Vilhelm
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za utvrduvawe na izmenuvawe i dopolnuvawe
Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan Kavadarci, UB 22K i 23 K, Op{tina
Kavadarci
1. SE OBJAVUVA Odlukata za utvrduvawe na izmenuvawe i dopolnuvawe
Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan Kavadarci, UB 22K i 23 K, Op{tina
Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci
odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/7
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
ɫɬɪ.
10
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 22 stav 1 i ~len 24 stav 1 od Zakonot za
prostorno i urbanisti~ko planirawe (“Slu`ben vesnik na RM” 51/05,
137/07,91/09,124/10, 18/11, 53/11, 144/2012 i 55/2013), a vo vrska so ~len 22
stav 1 to~ka 1 od Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben vesnik na
RM” br.5/02), ~len 82 stav 1 to~ka 6 od Statutot na Op{tina Kavadarci
(“Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci” br.8/05), Sovetot na Op{tina
Kavadarci na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina, donese
O D L U K A
za utvrduvawe na izmenuvawe i dopolnuvawe Nacrt Detalen
Urbanisti~ki Plan Kavadarci, UB 22K i 23 K, Op{tina Kavadarci
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci utvrduva
izmenuvawe i dopolnuvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan
Kavadarci, UB 22K i 23 K, Op{tina Kavadarci, so planski opfat:
- Od sever – odi po osovina na ul.8
- Od istok – odi po osovina na Bul.Zapaden Bulevar
- Od jug – odi po osovina na ul 3; I
- Od zapad –odi po osovina na ul 1 , spored tehni~ka dokumentacija
br.223/13 izrabotena od izrabotena od BILD D.O.O.E.L – izvoz
uvoz-Skopje.
^len 2
Sostaven del na Odlukata za utvrduvawe
izmenuvawe i
dopolnuvawe Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan Kavadarci, UB 22K i 23
K, Op{tina Kavadarci , se:
- tekstualen del so bilansni pokazateli i osnovni parametri za
ureduvawe na prostorot
- sintezen grafi~ki prikaz na planskite re{enija so teh.br.
223/13.
^len 3
Po utvrduvaweto na Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe
Nacrt Detalen Urbanisti~ki Plan Kavadarci, UB 22K i 23 K, Op{tina
Kavadarci, Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci organizira javna
prezentacija i javna anketa.
^len 4
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto , a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/7
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
11
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Programata za organiziran do~ek
na Novata 2014 godina i Bo`i}nite praznici
1. SE OBJAVUVA Programata za organiziran do~ek na Novata 2014
godina i Bo`i]nite praznici, donesena na sednicata na Sovetot na
Op[tina Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/8
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za Lokalna samouprava
“Sl.vesnik na RM” br.5/2002), ~len 132 stav 1 od Statutot na op{tina
Kavadarci (“Sl.glasnik na op{tina Kavadarci” br.8/05, Sovetot na
op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana na den 14.11.2013 godina,
donese
PROGRAMA
Za organiziran do~ek na Novata 2014 godina i
Bo`i}nite praznici
I.
VOVED
I ovaa godina Gradona~alnikot i Sovetot na Op{tina Kavadarci
go prodol`uvaat kontinutetot na realizirawe na Programata za
odbele`uvawe na Novogodi{nite i Bo`i}nite praznici i do~ek na 2014
godina za site gra|ani na Gradskiot Plo{tad.
Aktivnostite za organizirawe na Novogodi{nite i Bo`i}nite
praznici se na Lokalnata samouprava ,Domot na kulturata “Ivan MazovKlime, Muzi~koto u~ili{te “Lazo Micev –Rale” i osnovnite u~ili{ta
od gradot.
Prednovogodi{nata programa predviduva nastap na site osnovni
u~ili{ta so podgotvena kulturno zabavna programa koja ke mo`at da ja
sledat site u~enici i gra|ani na Grdskiot plo{tad.
Tradicijata na dodeluvawe na Novogodi{ni paket~iwa za decata
od prvo do petto oddelenie od site osnovni u~ili{ta i ovaa godina
prodol`uva. Dedo Mraz na site de~iwa od prvo do petto oddelenie
organizirano }e im dodeli Novogodi{ni }esiwa. Novogodi{ni }esiwa
se predvideni za decata od socijalno zagrozenite semejstva koi ne
posetuvaat nastava, za decata od specijalnata paralelka, decata koi se na
ɫɬɪ.
12
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
bolni~ko lekuvawe,Zdru`enieto na slepi lica od Kavadarci i drugi
zagrozeni semejstva.
Novogodi{noto ureduvawe na gradot }e zapo~ne vedna{ po
usvojuvawe na ovaa Programa so cel da se dolovi novogodi{na atmosfera.
Poseben akcent }e se stavi vo delot na dekorativnoto osvetluvawe na
Gradski Plo{tad i potesnoto gradsko podra~je.
Za razubavuvawe na gradot }e pridonesat i gra|anite so ukrasuvawe
na nivnite dvorni povr{ini i stopanskite subjekti so dekorirawe na
delovnite prostorii.
Na 31.12.2013 godina Gradona~alnikot na op{tinata }e go
organizira Sve~eniot Novogodi{en priem za pretstavnici od javniot
,privatniot i nevladiniot sektor od gradot.
Za do~ek na Novata 2014 godina na Grdaskiot plo{tad }e bide
organizirana kulturno zabavna programa so nastap na na{i kavadare~ki
muzi~ki grupi koi so svojot nastap mnogupati pred gra|anite na na{iot
grad nastapuvale i podgotvuvale najdobri zabavi. Po~etokot na Novata
godina ,to~no na polno}. }e bide ozna~en so spektakularen Novogodi{en
ognomet.
Isto taka za site prisutni gra|ani koi planiraat Novata godina da
ja do~ekat zaedni~ki na Gradskiot plo{tad ke bide organizirano
besplatno delewe na pijaloci kako i sendvi~i.
Vo ramkite na prazni~nite novogodi{ni odbele`uvawe za vreme
na Bo`i}nite praznici Lokalnata samouprava }e organizira
tradicionalen Bo`i}en koncert na klasi~na muzika.
[email protected]
Vo vrska so sodr`inite vo Programata }e bidat zastapeni slednite
nastani:
x
25 – 27 . 12. 2013 godina
x
x
Kulturno umetni~ko zabavna programa
Nastap na u~enici od Osnovnite u~ili{ta
plo{tad
na Gradskiot
x 31.12.2013 godina
x
12:00 ~asot
Novogodi{en priem kaj Grdaona~alnikot
Koktel –Sala vo Sobranie
x
21:30 ~asot
Gradski plo{tad
Nastap na muzi~ki grupi od Kavadarci
x
24:00 ~asot
OGNOMET
00:15 ~asot
Pozdraven Novogodi{en govor na Gradona~alnikot do site
gra|ani na op{tina Kavadarci
x 05.01.2014 godina
Kolede 2014 – Festival na vicot i {egata
Amfiteatar – Gradski plo{tad
Nastap na muzi~ka grupa
Koktel
ɫɬɪ.
13
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
x 08.01.2014 godina
Bo`i}en koncert OMBUC “Lazo Micev- Rale” Kavadarci
Sala Dom na kultura “Ivan mazov- Klime” Kavadarci
FINANSIRAWE
Aktivnostite na Gradona~alnikot i Sovetot na op{tina
Kavadarci utvrdeni so ovaa Programa , }e se finansiraat od
sredstvata na Buxetot na op{tina Kavadarci za 2013 godina koi
se predvideni za kulturni manifestacii.
Sredstvata od Buxetot na op{tina Kavadarci predvideni za
ova namena se rasporeduvaat:
RASHODEN DEL
* Novogodi{ni }esiwa za decata od I ̨̔ V oddelenie od Osnovnite
u~ili{ta i drugi ---------------------------------------------------------- 500.000 den
* Osvetluvawe i ukrasuvawe na Gradski plo{tad i po{iroko -------------------------------------------------------------------------------- 500.000 den
* Ognomet ------------------------------------------------------------- 100.000 den
* .Novogodi{en koktel -------------------------------------------- 60.000 den
* Kalehdari i notesi ---------------------------------------------- 180.000 den
* Nadomest na dedo Mraz za delewe na Novogodi{ni }esiwa na
decata -----------------------------------------------------------------10.000 den
* Anga`irawe na rabotna raka za monta`a i demonta` na bina na
Gradski plo{tad ---------------------------------------------------30.000 den
*Ozvu~uvawe na Programa na Gradski plo{tad vo denovite
25,26,27,30,31 ,2013 godina --------------------------------------------------- 70.000 den
* Dogovorni uslugi – Nastap na muzi~ki grupi ------------- 100.000 den
* Vino i sok za 31.12. 2013 godina Gradski plo{tad ----------40.000 den
* Kolede i Bo`i}en koncert ----------------------------------------60.000 den
------------------------------------------------------------------------------------------------------VKUPNO: ------------------------------------------------------------------- 1.650.000 den
Za organizirawe na Programata za do~ek na Nova godina na
Gradski plo{tad na den 31.12.2013 godina organizirawe na Kolede i
Bo`i}en koncert ,ozvu~uvawe na nastanite od Buxetot na op{tina
Kavadarci }e se transveriraat sredstva na Dom na kultura”Ivan Mazov
Klime” Kavadarci
II.
ZAVR[NI ODREDBI
Nositel na kulturno umetni~kata programa za organizirawe na
do~ek na Nova godina 2014 i Bo`i}nite praznici e Dom na kultura “Ivan
Mazov Klime” Kavadarci.
Gradona~alnikot i Sovetot na op{tina Kavadarci se gri`i i go
obezbeduva sproveduvaweto na ovaa Programa.
Programata vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto
vo “Slu`ben glasnik na op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/8
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
14.11.2013 godina
Pretsedatel,
Kavadarci
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
14
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata
za adresa na objekt vo izgradba “Fabrika za kabli Drekslmajer”
1. SE OBJAVUVA Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata
za adresa na objekt vo izgradba “Fabrika za kabli Drekslmajer”, donesena
na sednicata na Sovetot na Op[tina Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013
godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/9
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 od Statutot na
Op{tina
Kavadarci
(“Slu`ben
glasnik
na
Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata {to
}e se odr`ana den 14.11.2013 godina, donese
ODLUKA
za izmenuvawe i dopolnuvawe na Odlukata
za adresa na objekt vo izgradba “Fabrika za kabli Drekslmajer”
^len 1
Vo Odlukata za adresa na objekt vo izgradba”Fabrika za kabli
Drekslmajer” bɪ.07-3920/17 od 29.08.2013 godina (“Sl.Glasnik na
Op{tina Kavadarci” br.6/2013), se vr{i izmena :
^len 1 se menuva i glasi:
“So ovaa Odluka se opredeluva adresa na objekt vo izgradba:
“Fabrika za kabli Drekslmajer”
“INDUSTRISKA ZONA-TELOT 1430 Kavadarci”.
^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se objavi
vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/9
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
15
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od Zakonot za lokalna
samouprava (,,Sl.vesnik na RM” br.05/02) i ~len 113 stav 1 to~ka 4 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (,,Sl.glasnik na Op{tina Kavadarci”
br.08/2005), Gradona~alnikot na Op{tina Kavadarci, donese
RE[ENIE
za objavuvawe na Odlukata za odobruvawe na sredstva od Buxetot na
Op{tina Kavadarci
1. SE OBJAVUVA Odlukata za odobruvawe na sredstva od Buxetot na
Op{tina Kavadarci, donesena na sednicata na Sovetot na Op[tina
Kavadarci odr`ana na den 14.11.2013 godina.
2. Re{enieto vleguva so denot na donesuvaweto, a }e se
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.08-5316/10
18.11.2013 godina
Kavada rci
objavi vo
OP[TINA KAVADARCI
GRADONA^ALNIK
Dipl.prav.Aleksandar Panov
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava
(“Slu`ben vesnik na RM”br.05/2002) i ~len 132 stav 1 to~ka 15 od
Statutot na Op{tina Kavadarci (“Slu`ben glasnik na Op{tina
Kavdadarci”br.8/2005), Zapisnik od uvid na lice mesto br.14-5205/2 od
13.11.2013 godina, Sovetot na op{tina Kavadarci na sednicata odr`ana
den 14.11.2013 godina, donese
ODLUKA
za odobruvawe na finansiski sredstva
^len 1
So ovaa Odluka Sovetot na Op{tina Kavadarci odobruva
finansiski sredstva vo iznos od 30.000,00 denari na liceto Fejzije
Destanova so stan na ul”Braka Xunovi” br.79 od Kavadarci , so namena za
pokrivawe na tro{oci za sanirawe na opo`arena ku}a .
^len 2
Odobrenite sredstva od ~len 1 na ovaa Odluka }e se izdvojat od
Buxetot na Op{tina Kavadarci za 2013 godina i ke bidat prefrleni na
na liceto Fejzije Mustafova so stan na ul”Braka Xunovi” br.79 od
Kavadarci slednata `iro smetka:
- 300047077616965, deponent Komercijalna banka.
^len 3
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a ke se
objavi vo “Slu`ben glasnik na Op{tina Kavadarci”.
Br.07 – 5087/10
14.11.2013 godina
Kavadarci
SOVET NA OP[TINA KAVADARCI
Pretsedatel,
M-r Gorica Pelivanova - Vilhelm
ɫɬɪ.
16
ɛɪ.9 ɋɥɭɠɛɟɧ ɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɜɚɞɚɪɚɰɢ 18.11.2013 ɝɨɞ.
Naslov :Ispravka
Tekst: Po izvr{enoto sramnuvawe na izvorniot tekst na Odlukata za
utvrduvawe na ispolneti uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska
dokumentacija za usoglasuvawe na namenata na grade`noto zemji{te na
KP 5076 KO Kavadarci 1 br.07-3002/41 od 28.06.2013 godina (“Sl.Glasnik
na Op{tina Kavadarci” br.4/2013), utvrdena e tehni~ka gre{ka, zardi
{to se dava slednata :
ISPRAVKA
Vo ~len 1 stav 1 vo prvata re~enica od Odlukata za utvrduvawe na
ispolneti uslovi za donesuvawe na urbanisti~ko planska dokumentacija
za usoglasuvawe na namenata na grade`noto zemji{te na KP 5076 KO
Kavadarci 1, se bri{e zborot”ne”.
Br.07-5220/3
14.11.2013
Kavadarci
Komisija za statut i propisi
Pretsedatel
Goran Belevski
Download

на Општина Кавадарци